1. TIBB FARMASÖT K ÜRÜNÜN ADI. FLUVAMTEVA 100 mg Film Kapl Tablet. Her film kapl tablet, 100 mg Fluvoksamin maleat içerir. 3.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. TIBB FARMASÖT K ÜRÜNÜN ADI. FLUVAMTEVA 100 mg Film Kapl Tablet. Her film kapl tablet, 100 mg Fluvoksamin maleat içerir. 3."

Transkript

1 KISA ÜRÜN B LG LER (KÜB) 1. TIBB FARMASÖT K ÜRÜNÜN ADI FLUVAMTEVA 100 mg Film Kapl Tablet 2. KAL TAT F VE KANT TAT F TERK Her film kapl tablet, 100 mg Fluvoksamin maleat içerir. 3. FARMASÖT K FORMU Film kapl tablet Pembe ile aç k kiremit rengi aras, film kapl, kapsül eklinde, çentikli, bir yüzünde 93 yaz bask ( 9 ve 3 yaz lar çentik çizgisinin sa nda ve solunda) ve di er yüzünde 57 yaz bask tabletler. 4. KL K B LG LER 4.1. Terapötik endikasyonlar Majör depresif nöbetler Obsesif-kompulsif bozukluk 4.2. Pozoloji ve kullan m ekli Depresyon: Önerilen ba lang ç dozu ak amlar tek doz olmak üzere 50 mg ya da 100 mg d r. Etkili doza ula ana dek dozun kademeli olarak artt lmas önerilir. Etkili günlük doz 100 mg d r ve hastadan al nan yan ta göre ayarlanmal r. Günde 300 mg a kadar doz verilebilir. 150 mg n üzerindeki dozlar bölünerek verilmelidir. Dünya Sa k Örgütünün (WHO) görü ü göre; antidepresan ilaç tedavisine depresif bir dönemin iyile mesinden sonra en az 6 ay süreyle devam edilmelidir. Günde 100 mg l k doz uygulamas bu durum için yeterli olabilir. Obsesif-kompulsif bozukluk: Ba lang ç dozu olarak 3-4 gün süreyle günde 50 mg al nmas önerilir. Etkili günlük doz genelde mg aras ndad r. Yeti kinlerde etkili doz seviyesine ula ana dek ve günde 300 mg a mayacak ekilde dozun giderek artt lmas önerilir. 150 mg a kadar olan dozlar bir defada ve tercihen ak amlar verilebilir. Toplam günlük doz miktar 150 mg dan fazla ise dozun 2 ya da 3 e bölünerek verilmesi önerilir. E er iyi yönde terapötik yan t elde edilirse tedaviye hastaya göre ayarlanan dozda devam edilebilir. 10 hafta içerisinde bir düzelme 1

2 görülmedi i takdirde fluvoksamin tedavisine devam edip etmeme konusu tekrar dü ünülmelidir. Fluvoksamin tedavisinin ne kadar sürece i sorusuna yan t olacak hiç bir sistemik çal ma olmamas na ra men obsesif-kompulsif bozukluk zamanla geli en bir durum oldu u için iyi yan t veren hastalarda tedaviye 10 haftadan sonra da devam edilmesi makul bir yakla md r. Hastan n etkili en dü ük dozu almas sa lamak için hastaya göre doz ayarlamalar dikkatlice yap lmal r. Tedaviye olan ihtiyaç düzenli aral klarla de erlendirilmelidir. Baz doktorlar, ilaç tedavisine iyi yan t veren hastalarda tedaviye ek olarak davran psikoterapisi yap lmas gerekti ini savunmaktad rlar. 8 ya üzeri ve ergenlik ça ndaki çocuklarda 10 hafta boyunca günde iki kez en fazla 100 mg a kadar doz al nmas ile ilgili elde s rl veri vard r. Ba lang ç dozu günde 25 mg d r. Doz, etkili günlük doz seviyesine ula ana dek her 3-4 günde bir 25 mg artt r. Çocuklardaki en yüksek doz seviyesi günde 200 mg a mamal r (Ayr nt lar için bkz. 5.1.). Karaci er ve böbrek yetmezli i olan hastalarda tedaviye dü ük dozda ba lanmal ve dikkatle gözlenmelidir. Tabletler çi nenmeden suyla yutulmal rlar Kontrendikasyonlar FLUVAMTEVA tabletlerinin monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü ilaçlarla birlikte kullan kontrendikedir. Fluvoksamin tedavisine u durumlarda ba lanabilir: - Geri dönü ümsüz MAO inhibitörleri ile tedaviyi kestikten 2 hafta sonra ya da - Geri dönü ümlü MAO inhibitörleri ile tedaviyi kestikten 1 gün sonra. Fluvoksamin tedavisinin kesilmesi ile herhangi bir MAO inhibitörü ile ilaç tedavisine ba lanmas aras nda en az ndan 1 haftal k bir süre geçmelidir. Etkin maddeye ya da ilac n bile imindeki herhangi bir maddeye a duyarl k durumunda kontrendikedir Özel Uyar lar ve Özel Kullan m Tedbirleri Antidepresan ilaçlar n çocuklar ve 24 ya na kadar olan gençlerdeki kullan mlar n, intihar dü ünce ya da davran lar art rma olas bulunmaktad r. Bu nedenle özellikle tedavinin ba lang ve ilk aylar nda, ilaç dozunun art lma/azalt lma ya da kesilme dönemlerinde hastan n gösterebilece i huzursuzluk, a hareketlilik gibi beklenmedik davran de iklikleri ya da intihar olas gibi nedenlerle hastan n gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen izlenmesi gereklidir. FLUVAMTEVA 100 mg çocuklarda ve 18 ya n alt ndaki gençlerde majör depresif nöbetlerin tedavisinde kullan lmamal r. 2

3 Fluvoksamin, depresif hastal olanlarda intihar giri imine e ilim ihtimalini artt r ve bu e ilim hastal kta belirgin bir iyile me olana kadar devam edebilir. Bu hastalar n dikkatle izlenmesi gerekmektedir. Karaci er ve böbrek bozuklu u olan hastalarda tedaviye dü ük dozda ba lanmal ve hastal n seyri yak ndan izlenmelidir. Fluvoksamin tedavisi nadir olarak karaci er enzimlerinde, genellikle klinik belirtilerin e lik etti i bir yükselmeye neden olur. Bu tip vakalarda tedaviye son verilmelidir. Glisemi düzeyi, tedavinin özellikle erken dönemlerinde de ebilir. Diyabet tedavisinde kullan lan ilaçlarda doz ayarlamas gerekebilir. Hayvanlar üzerinde yap lan çal malarda fluvoksaminin konvülziyon yap bir özelli i olmad görülmese de, konvülziyon hikayesine sahip olan hastalarda ilac uygularken dikkatli olunmas önerilir. Stabil olmayan epilepsili hastalarda fluvoksamin tedavisinden, kaç lmal, epilepsisi kontrol alt na al nm hastalarda ise dikkatla izlenmelidir. E er hastada nöbet geli irse ya da nöbetlerin s kl nda art olursa fluvoksamin tedavisi kesilmelidir. Fluvoksamin ile nadiren ve özellikle di er seratonerjik ve/veya nöroleptik ilaçlarla birlikte verildi inde serotonin sendromu ya da nöroleptik malignan sendromu benzeri vakalar n geli ti i bildirilmi tir. Bu sendromlar hayat tehdit edici boyutlara ula abildikleri için e er birçok belirti ile kendini belli eden yüksek ate, kat la ma, miyokloni, ya am belirtilerinde olas h zl dalgalanmalarla olu an kendili inden stabil olamama durumu, konfüzyon, çevreden gelen uyar lara kar a duyarl olma, a ajitasyon geli imi sonucu deliryum sendromu ve koma dahil baz akli durum de iklikleri gibi vakalar geli irse tedaviye son verilmeli ve destekleyici semptomatik tedaviye ba lanmal r. Fluvoksaminin di er serotonin geri al inhibe eden ilaçlar gibi nadiren hiponatremiye neden oldu u bildirilmi tir ancak bu durum tedaviye son verildi inde düzelir. Baz vakalar, muhtemelen uygunsuz ADH salg lanmas sendromu kaynakl r. Bildirilen vakalar n ço u ya hastalara aittir. SSR kullan ile ekimoz ve purpura gibi deride normal olmayan kanamalar bildirilmi tir. SSR ilaçlar, özellikle trombosit fonksiyonunu etkiledi i bilinen ilaçlar (atipik antipsikotikler ve fenotiyazinler, trisiklik antidepresanlar n ço u, aspirin ve di er steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar) ile birlikte kullan ld nda ve kanama hikayesine sahip ya da p ht la ma bozuklu u olanlarda kullan ld nda dikkat edilmelidir. Mani ya da hipomani hikayesine sahip olan hastalarda fluvoksamin dikkatle kullan lmal r. Manik nöbete girmekte olan hastalarda fluvoksamin tedavisi kesilmelidir. Fluvoksaminin terfenadin, astemizol ya da sisaprid ile birlikte kullan bu ilaçlar n plazma deri imleri art rarak QT uzamas / Torsade de Pointes riskine neden olur. Klinik deneyim yetersizli inden dolay akut miyokard infarktüsü sonras özel önlem al nmas tavsiye edilir. Fluvoksamin ile elektro ok tedavisinin birlikte uygulanmas na ili kin s rl klinik deneyime sahip olundu undan önlem al nmas uygun olur. Ya hastalara ait verilere göre, normal günlük dozlarda genç hastalarla k yasland nda ya hastalar klinik olarak belirgin farkl klar ta mamaktad rlar. Ancak ya hastalarda doz daha yava artt lmal ve doz uygulamalar nda her zaman dikkatli olunmal r. 3

4 Klinik deneyim yetersizli inden dolay çocuklarda depresyon tedavisinde fluvoksaminin kullan önerilmemektedir. Fluvoksaminin, küçük çocuklarda ve ergenlik ça ndaki gençlerde büyüme, cinsel fonksiyon, zihinsel aktivite ve davran geli imi ile ilgili olarak yap lan uzun süreli emniyet verisi çal malar yeterli de ildir Di er ilaçlarla etkile im ve di er etkile im türleri Fluvoksamin, monoamin oksidaz inhibitörü ilaçlar ile birlikte kullan lmamal r (Bkz. Kontrendikasyonlar). Fluvoksamin, sitokrom P1A2 enzimini güçlü, sitokrom P2C ve sitokrom P3A4 enzimlerini ise orta derecede inhibe edici etki gösterir. Bu izoenzimler yoluyla büyük bir k mlar metabolize olan ilaçlar n vücuttan at daha yava r ve bu ilaçlar n fluvoksamin ile birlikte uygulan sonucu plazma deri imleri daha da artabilir. Bu durum özellikle dar teröpatik indeksli ilaçlar için geçerlidir. Bu ilaçlar kullanan hastalar n dikkatle izlenmesi ve gerekli görüldü ü takdirde ilaçlar n doz ayarlamas n tekrar yap lmas önerilir. Fluvoksaminin sitokrom P2D6 üzerinde hafif inhibitör etkisi vard r ve non-oksidatif metabolizma ya da böbrekten at m üzerine etkisi yoktur. Sitokrom P1A2: Büyük bir k mlar Sitokrom P450 1A2 enzimi taraf ndan metabolize olan trisiklik antidepresan (örn. klomipramin, imipramin, amitriptilin gibi) ve nöroleptik (örn. klozapin, olanzapin gibi) ilaçlar n önceden kararl halde bulunan plazma düzeylerinin fluvoksamin ile birlikte kullan lmalar durumunda artt bildirilmi tir. Fluvoksamin tedavisine ba lan ld takdirde bu ilaçlar n dozunun azalt lmas dü ünülmelidir. Fluvoksamin ve sitokrom P1A2 ile metabolize olan dar terapötik indeksli ilaçlar n (takrin, teofilin, metadon, meksiletin gibi) birlikte kullan ld hastalar dikkatle izlenmelidir ve e er gerekliyse doz ayarlamas önerilir. Fluvoksamin ile birlikte verildi inde warfarinin plazma deri imleri belirgin ölçüde artt ve kan n p ht la ma zaman n uzad görülmü tür. Fluvoksaminin tiyoridazin ile birlikte kullan sonucu kardiyak toksisiteye neden olduklar hakk nda rl say da vaka bildirilmi tir. Propranolol plazma deri imleri fluvoksamin ile birlikte kullan ld nda artt için, propranolol dozunu indirmek gerekebilir. Kafeinin plazma düzeyleri fluvoksamin ile kombine kullan ma ba olarak muhtemelen artmaktad r. Bu nedenle kafein ihtiva eden içecekleri yüksek miktarlarda tüketen hastalara fluvoksamin tedavisi uyguland nda ve kafeine ba yan etkiler (titreme, çarp nt, mide bulant, huzursuzluk, uykusuzluk) gözlendi inde kafein tüketimi azalt lmal r. Ropinirolün plazma deri imleri fluvoksamin ile birlikte kullan m sonucu artabilir ve bunun sonucunda fluvoksamin tedavisi s ras nda ve ilac n kesilmesinden sonar ropinirolde doz a riski, ilaç gözetimi ve ilac n pozolojisinde azaltma istenebilir. Sitokrom P2C: Fluvoksamin ve sitokrom P2C ile metabolize olan dar terapötik indeksli ilaçlar n (fenitoin gibi) birlikte kullan ld hastalar dikkatle izlenmelidir ve e er gerekliyse doz ayarlamas önerilir. 4

5 Sitokrom P3A4: Terfenadin, astemizol ve sisaprid ile birlikte kullan için ayr ca Özel Uyar lar ve Özel Kullan m Tedbirleri bölümüne bak z. Fluvoksamin ve sitokrom P3A4 ile metabolize olan dar terapötik indeksli ilaçlar n (karbamazepin,siklosporin gibi) birlikte kullan ld hastalar dikkatle izlenmelidir ve e er gerekliyse doz ayarlamas önerilir. Fluvoksamin ile birlikte uygulan ld nda triazolam, midazolam, alprazolam ve diazepam gibi oksidasyonla metabolize olan benzodiazepinlerin plazma deri imlerinin artmas olas bir durumdur. Bu yüzden fluvoksamin ile birlikte uygulama esnas nda bu benzodiazepinlerin dozu azalt lmal r. Glukuronidasyon: Fluvoksamin, digoksinin plazma deri imlerini etkilemez. Böbrekten at m: Fluvoksamin, atenololün plazma deri imlerini etkilemez. Farmakokinetik etkile imler: Fluvoksaminin seratonerjik etkisi, di er seratonerjik ajanlarla (triptanlar, tramodol, di er serotonin geri al inhibe eden ilaçlar ve St. John Wort preparat dahil) birlikte kullan larak artt labilir. (bkz. ayr ca Özel Uyar lar ve Özel Kullan m Tedbirleri ) Fluvoksamin lityum ile birlikte ilaç tedavisine kar dirençli a r hastalar n tedavisinde kullan lm r. Ancak lityum (ve muhtemelen triptofan n da) fluvoksaminin seratonerjik etkisini artt r ve bu nedenle ilaç tedavisine kar direnç gösteren baz iddetli depresyon vakalar n tedavisinde bu ilaç kombinasyonu dikkatle kullan lmal r. Oral antikoagülanlar ve fluvoksamini birarada kullanan hastalarda kanama riski artabilir bu yüzden hastalar yak ndan gözlenmelidir. Di er psikotropik ilaçlarda oldu u gibi fluvoksamin al esnas nda da hastalar n alkol tüketiminden kaç nmalar tavsiye edilmelidir Gebelik ve laktasyonda kullan m Gebelik kategorisi: C Gebelik esnas nda fluvoksamin kullanan s rl say daki vakadan elde edilen verilere gore fluvoksaminin gebelikte hiç bir yan etkisi yoktur. Günümüze de in ula an ba ka epidemiyolojik veri henüz mevcut de ildir. Hayvanlar üzerinde yap lan üreme çal malar nda fluvoksaminin yüksek dozlarda, üreme yetene inin ve performans n bozulmas na ya da olu an döllerde teratojenik etkiye neden oldu una dair hiçbir bulguya rastlanmam r. Gebe kad nlara reçetelenirken dikkat edilmelidir. Gebeli in son evrelerinde fluvoksamin kullan sonras nda yenido anlarda yoksunluk sendromu geli ti ine dair s rl say da vaka tan mlanm r. Fluvoksamin az miktarda anne sütüne geçer. Bu yüzden emziren kad nlarda kullan lmamal r. 5

6 4.7. Araç ve araba kullanmaya etkisi: Fluvoksaminin 150 mg a kadar olan dozlarda motorlu araç ve makine kullanma üzerine etkisi yoktur veya önemsiz düzeylerdedir. Sa kl gönüllülerde motorlu araç ve makine kullan ile ilgili psikomotor beceriler üzerine herhangi bir etkiye neden olmam r. Ancak fluvoksamin tedavisi esnas nda uykuya meyil bildirilmi tir. Bu nedenle hastan n ilaca kar bireysel yan belli oluncaya kadar dikkat edilmesi önerilir stenmeyen etkiler Fluvoksamin tedavisi esnas nda en s k görülen yan etki bazen kusman n da e lik etti i bulant r. Bu yan etki genellikle tedavinin ilk 2 haftas içinde giderek azal r. Klinik çal malarda görülen ve görülme kl na göre a da listelenen di er yan etkiler ise ço unlukla hastal kla ba lant olup ve tedaviyle ili kili olmayabilir. k görülenler (% 1-10 s kl kta): Vücut: Direnç kayb, ba, halsizlik. Kardiyovasküler sistem: Çarp nt / ta ikardi. Sindirim sistemi: Kar n a, i tahs zl k, kab zl k, ishal, a z kurulu u, haz ms zl k. Sinir sistemi: Ajitasyon, endi e, ba dönmesi, uykusuzluk, sinirlilik hali, uykuya meyil, titreme. Daha az s kl kta görülenler (%1 den az s kl kta): Kardiyovasküler sistem: Postüral hipotansiyon. Kas-iskelet sistemi: Artralji, miyalji. Sinir sistemi: Ataksi, konfüzyon, ekstrapiramidal belirtiler, hayal görme. Ürogenital sistem: Ejekülasyonda anormallik (gecikme). Deri: A duyarl k reaksiyonlar (döküntü, ka nt, anjioödem dahil). Nadir görülenler (% 0.1 den az) Sindirim sistemi: Karaci erde fonksiyon bozuklu u. Sinir sistemi: Ani kas lmalar, mani. Ürogenital sistem: Galaktore. Deri: I a duyarl k. 6

7 Pazarlama sonras görülen di er yan etkiler: Kilo kayb ya da art bildirilmi tir. Nadir olarak serotonin sendromu, neroleptik malignant sendromu benzeri durumlar, hiponatremi ve uygunsuz ADH hormonu sal bildirilmi tir. (bkz. Özel Uyar lar ve Özel Kullan m Tedbirleri) Her ne kadar klinik öncesi ve klinik çal malarda elde edilen bulgular fluvoksamin tedavisinin ba ml k yapmad ileri sürse de tedavi kesildi inde yoksunluk reaksiyonlar n olu mas mümkündür. laç yoksunlu una ba olarak bildirilen semptomlar unlard r: ba dönmesi, parestezi, ba a, bulant ve endi e. Yoksunluk reaksiyonlar n ço u hafif etkili ve kendi kendini s rlay özelliktedir. laç kesilirken kademeli doz azalt lmas dü ünülmelidir. Hemoraji: (bkz. Özel Uyar lar ve Özel Kullan m Tedbirleri) Çok nadir olarak parestezi, anorgazmi, tat alma duyusunda sapma bildirilmi tir. Obsesif-kompulsif bozukluklu u olan küçük çocuklarda ve ergenlik ça ndaki gençlerde yap lan 10 haftal k placebo kontrollü bir çal mada, plasebodan daha çok s kl kta olan ve çokça görülen yan etkiler; uykusuzluk, asteni, ajitasyon, a hareketlilik, uykuya meyil ve haz ms zl k olmu tur. Klinik çal malar d ndaki kullan mlarda da küçük çocuklarda ve ergenlik ça ndakilerde konvülziyon rapor edilmi tir Doz a Belirtiler: Belirti olarak mide-ba rsak kanal ikayetleri (bulant, kusma, ishal), uykuya meyil, ba dönmesi, kalp ile ilgili sorunlar (ta ikardi, bradikardi, hipotansiyon), karaci erde fonksiyon bozuklu u, konvülziyonlar ve koma hali bildirilmi tir. Fluvoksamin, doz a konusunda geni bir güvenilirlik alan na sahiptir. Pazara sunumundan itibaren fluvoksaminin tek ba na kullan ile bildirilen a dozdan ölüm olay çok nadirdir. Fluvoksaminin bildirilen en yüksek dozu, bir hasta taraf ndan a z yoluyla al nan 12 gr dir. Hasta tam olarak iyile mi tir. Fluvoksaminin di er ilaçlarla birlikte kullan nda kasten dozun lmas durumunda, nadiren daha ciddi komplikasyonlar geli ti i görülmü tür. Tedavisi: Fluvoksaminin özel bir antidotu yoktur. A doz durumunda, tablet al nd ktan sonra hastan n midesi en k sa zamanda bo alt lmal ve semptomatik tedavi uygulanmal r. Hastaya birkaç kez aktif kömür verilmesi ve e er gerekirse beraberinde osmotik bir laksatif uygulanmas önerilir. Zorlu diürez ve diyaliz yararl olmayacakt r. 5. FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup (ATC kodu): N06AB08 Fluvoksaminin etkisini, beyin nöronlar n serotonini geri almas selektif olarak inhibe ederek gösterdi i dü ünülmektedir.. Noradrenerjik i levlerle etkile imi çok azd r. Reseptöre ba lanma 7

8 çal malar göstermi tir ki; fluvoksaminin alfa adrenerjik, beta adrenerjik, histaminerjik, kolinerjik (muskarinik), dopaminerjik ya da serotonerjik reseptörlere ba lanma kapasitesi önemsenmeyecek kadar azd r. Ya lar 8 ile 17 aras de en obsesif-kompulsif depresyonlu 120 hastada yap lan 10 haftal k plasebo kontrollü bir çal mada, istatiksel olarak tüm kat mc larda fluvoksaminin lehinde belirgin bir geli me görülmü tür. Ba ka bir altgrup çal mas nda küçük çocuklara ait C-YBOCS ölçe inde düzelme görülürken ergenlik ça ndakilerde herhengi bir etki görülmemi tir. Ortalama doz, küçük çocuklarda ve ergenlik ça ndakilerde s ras yla 158 mg/gün ve 168 mg/gün dür Farmakokinetik özellikler Emilim: Fluvoksamin a z yoluyla al nd ktan sonra tamamen emilir. En yüksek plazma deri imlerine ilaç al nd ktan sonraki 3-8 saat içinde ula r. lk geçi etkisinden dolay ortalama tam biyoyararlan m %53 tür. Yiyeceklerle birlikte al nd nda FLUVAMTEVA tabletlerinin farmakokineti i etkilenmez. Da m: n vitro ko ullarda fluvoksaminin plazma proteinlerine ba lanma oran %80 dir. nsanlardaki da m hacmi 25 litre/kg d r. Metabolizma: Fluvoksamin karaci erde yo un bir ekilde metabolize olur. n vitro ko ullarda sitokrom P2D6 fluvoksamin metabolizmas nda ana izoenzim olmas na ra men, sitokrom P2D6 n n plazma deri imi, fluvoksamini az metabolize edenlerde yo un olarak metabolize edenlere nazaran daha azd r. Tek doz al m sonras fluvoksaminin ortalama plazma yar lanma süresi yakla k saat olup tekrarlayan doz al ile daha da uzar (17-22 saat). Kararl plazma düzeylerine genellikle gün içersinde ula r. Fluvoksamin büyük ölçüde oksidatif demetilasyonla olmak üzere karaci erde yo un bir ekilde metabolize olarak en az dokuz metabolite dönü türülür ve böbrek yoluyla vücuttan at r. ki ana metabolitinin farmakolojik etkinli i önemsenmeyecek düzeydedir. Di er metabolitlerinin ise farmakolojik aç dan etkin olduklar dü ünülmemektedir. Fluvoksamin, sitokrom P1A2 enzimine güçlü, sitokrom P2C ve sitokrom P3A4 enzimlerine orta derecede, sitokrom P2D6 ya kar ise çok hafif inhibe edici etki gösterir. Fluvoksamin do rusal tek doz farmakokineti i gösterir. Karal durumdaki deri imler, tek doz verilerinde hesaplanan de erlerden daha yüksektir ve günlük yüksek doz al mlar nda orant z olarak daha da yükselir. Özel hasta gruplar : Tüm sa kl yeti kinlerde, ya hastalarda ve böbrek yetmezli i olanlarda fluvoksaminin farmakokineti i ayn r. Karaci er hasar olanlarda fluvoksaminin metabolizmas bozulur. Fluvoksaminin kararl durumdaki plazma deri imleri, 6-11 ya aras çocuklarda oldu u gibi ya aras ergenlik ça ndaki çocuklarda da iki kez artm r. Ergenlik ça ndaki çocuklar n fluvoksamin plazma deri imleri yeti kinlerinki ile benzer düzeydedir. 8

9 5.3. Preklinik emniyet verileri: Fluvoksamin ile karsinojenesite, mutajenesite ya da üreme yetene inde bozukluk yapt na dair herhangi bir bulguya rastlanmam r. Hayvanlar üzerinde yap lan üreme çal malar nda, fluvoksaminin yüksek dozlarda üreme yetene inin ve performans n bozulmas na ya da olu an döllerde teratojenik etkiye neden oldu una dair hiç bir kan ta rastlanmam r. Primatlar üzerinde ilaç suistimali, tolerans geli imi ve fiziksel ba ml k çal malar yap lm ve ba ml k yapt na ili kin bir kan t bulunmam r. 6. FARMASÖT K B LG LER 6.1. Yard mc maddelerin listesi Çekirdek tablet içeri i: Mannitol, Prejelatinize ni asta, Hidroksipropil selüloz, Sodyum stearil fumarat. Tablet kaplama maddesinin içeri i: Hipromelloz, Macrogol 400, Polisorbat 80, Titanyum dioksit (E171), Sar demir oksit (E172), K rm demir oksit (E172), Siyah demir oksit (E172) 6.2. Geçimsizlik Yok 6.3. Raf ömrü Raf ömrü 24 ayd r Özel muhafaza artlar : 25 o C nin alt ndaki oda s cakl nda saklay z. Kendi orijinal ambalaj nda saklay z Ambalaj n türü ve yap Beyaz opak PVC/PVdC alüminyum blisterlerde ve karton kutu içinde, 30 adet film kapl tablet Kullanma talimat Yok 7. REÇETEL REÇETES Z SATI EKL Reçete ile sat r. 9

10 8. RUHSAT SAH N ADI, ADRES, TEL ve FAX NO.SU AD ADRES : MED- LAÇ San. ve Tic. A. : Veko Giz Plaza, Maslak Mh., Meydan Sk. No: 3, Kat: 5-6 Maslak- li/ stanbul TEL : (212) FAX : (212) RUHSAT TAR VE NO ve 122/ ÜRET ADI- ADRES, TEL VE FAX NO.SU AD : TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ADRES : Kfar Saba PO Box , srail TEL : (972) FAX : (972)

Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz. Madde 6.1.

Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz. Madde 6.1. KISA ÜRÜN B LG 1. BE ER TIBB ÜRÜNÜN ADI SERTEVA50 mg Film Kapl Tablet 2. KAL TAT F VE KANT TAT F B LE M Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz.

Detaylı

KISA ÜRÜN B LG LER ( KÜB)

KISA ÜRÜN B LG LER ( KÜB) KISA ÜRÜN B LG LER ( KÜB) 1. TIBB ÜRÜNÜN ADI ARAW 4 mg tablet 2. N TEL VE N CEL B LE Her tablet 4 mg doksazosine e de er olan 4,85 mg doksazosin mesilat içerir. Yard mc maddeler için bkz. Madde 6.1. 3.

Detaylı

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS ESPLUS 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Her bir film tablet, 20 mg Essitalopram a eşdeğer 25,548 mg Essitalopram oksalat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit (E171) kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK

Detaylı

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEVPRAM 10 mg Film Tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 10 mg essitalopram (oksalat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

DOÇ. DR. F SUN AKDEN Z

DOÇ. DR. F SUN AKDEN Z Antidepresanlar depresif nöbet d fl nda birçok ruhsal bozuklu un sa alt m nda kullan lmaktad r. Panik bozuklu u, yayg n anksiyete bozuklu u, obsesif kompülsif bozukluk, sosyal anksiyete bozuklu u, posttravmatik

Detaylı

Etkin madde: 12.5 mg Tianeptine sodyum tuzu

Etkin madde: 12.5 mg Tianeptine sodyum tuzu KISA R N B LG S 1. BE ER TIBB R N N ADI STABLON 12.5 mg kapl tablet 2. KAL TAT F VE KANT TAT F B LE M Etkin madde: 12.5 mg Tianeptine sodyum tuzu Yard "mc " maddeler : Yarmc maddeler için baknz 6.1. 3.

Detaylı

Glukoz Düzeylerinde Belirgin Azalma Sa lar 1,2

Glukoz Düzeylerinde Belirgin Azalma Sa lar 1,2 ONAYLANMIfi LK DPP-4 NH B TÖRÜ 16 nkretin etkisini art rarak belirgin glukoz düflürümü sa lar. 1,2 Tip 2 diyabetli hastalar için YEN ek tedavi 1,a * JANUVIA 100 mg Yepyeni bir fizyolojik etki mekanizmas

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DULESTER 30 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir kapsül, etkin madde olarak 30 mg duloksetine eşdeğer 33,65 mg duloksetin hidroklorür

Detaylı

ANT PS KOT KLER N YAN ETK LER

ANT PS KOT KLER N YAN ETK LER Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Depresyon, Somatizasyon ve Psikiyatrik Aciller Sempozyumu 2-3 Aral k 1999, stanbul, s. 157-168 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUET 400 mg film tablet

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUET 400 mg film tablet KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUET 400 mg film tablet 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Ketiapin 400 mg (460.5 ketiapin fumarat olarak) Yardımcı madde: Laktoz monohidrat 217.5

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: Her bir tablet 400 mg Ketiapin baz içerir (460.52 mg Ketiapin fumarat olarak).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: Her bir tablet 400 mg Ketiapin baz içerir (460.52 mg Ketiapin fumarat olarak). 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI GYREX 400 mg Film Kaplı Tablet KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir tablet 400 mg Ketiapin baz içerir (460.52 mg Ketiapin fumarat olarak).

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CONCERTA 18 mg kontrollü salım tableti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metilfenidat hidroklorür 18 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 6,84

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUZAMED 150 mg kapsül. (1 Kapsül için) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUZAMED 150 mg kapsül. (1 Kapsül için) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUZAMED 150 mg kapsül (1 Kapsül için) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Flukonazol 150.0000 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 124.9980

Detaylı

ABC KOLEJİ REVİRİ SAĞLIK BÜLTENİ NO: 4

ABC KOLEJİ REVİRİ SAĞLIK BÜLTENİ NO: 4 ABC KOLEJİ REVİRİ SAĞLIK BÜLTENİ NO: 4 HAZIRLAYAN Aynur DİKKAŞ Hemşire Ç NDEK LER 1. Çocukluk Ça nda Diyabet ( eker hastal ) 2. Çocuklarda Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon) 3. Yaz Tatilinde Ö rencilerimize

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Resuscitation (2005) 67S1, S133-S167 RESUSCITATION www.elsevier.com/locate/resuscitation Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Jasmeet Soar, Charles

Detaylı

2: KARD YOVASKÜLER S STEM

2: KARD YOVASKÜLER S STEM 54 2: KARD YOVASKÜLER S STEM Bu bölümde ilaç tedavisi afla daki bafll klar alt nda ele al nmaktad r: 2.1 Pozitif inotrop ilaçlar 2.2 Diüretikler 2.3 Antiaritmik ilaçlar 2.4 Beta adrenerjik reseptör blokerleri

Detaylı

ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA

ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA DERLEME / REVIEW ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA Oya ÖZATAMER, Ayflegül TARHAN, lknur ORAL Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara Ankara

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. INVEGA 6 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Paliperidon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. INVEGA 6 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Paliperidon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI INVEGA 6 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Paliperidon 6 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür 30 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

KÜB Ürün Özellikleri Özeti

KÜB Ürün Özellikleri Özeti KÜB Ürün Özellikleri Özeti 1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MADOPAR HBS 125 kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Madopar HBS (kontrollü salınan Hidrodinamik Balans Sistemi) 100 mg levodopa ve 25 mg benserazide

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. NERVOGİL 1 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. NERVOGİL 1 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NERVOGİL 1 mg tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet, 1 mg rasajilin (mesilat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Mannitol...157,10

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çocuklar (2-12 yaş arası): PĠNRAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çocuklar (2-12 yaş arası): PĠNRAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PĠNRAL 50 mg çiğnenebilir/çözünebilir tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Lamotrijin 50 mg Yardımcı maddeler: Sodyum sakkarin 0.26 mg Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI MADOPAR HBS 125 kapsül. 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI MADOPAR HBS 125 kapsül. 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI MADOPAR HBS 125 kapsül 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Levodopa 100.00 mg Benserazid hidroklorür 25 mg benserazide eşdeğer miktarda Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ BELOC ZOK 25 mg KONTROLLÜ SALIMLI FİLM TABLET 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

Bölüm II TIBB YAKLA IM VE TEDAV LER

Bölüm II TIBB YAKLA IM VE TEDAV LER Bölüm II TIBB YAKLA IM VE TEDAV LER 1. Alkolün farmakolojisi, tıbbi etkileri ve komplikasyonları 2. Alkol yoksunlu u, entoksikasyonu ve tedavisi 3. Alkol ba ımlılı ında ilaç tedavisi 4. Esrarın (cannabis)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nimsel ZSB-10 modifiye (sodyum karboksimetilselüloz)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nimsel ZSB-10 modifiye (sodyum karboksimetilselüloz) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TEGRETOL 200 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Karbamazepin 200 mg Yardımcı maddeler: Nimsel ZSB-10 modifiye (sodyum karboksimetilselüloz)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: 1 ml sinde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: 1 ml sinde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml sinde: Levodopa Karbidopa 100 ml de: Levodopa Karbidopa 20 miligram

Detaylı

PERİLİFE 2 mg FİLM TABLET

PERİLİFE 2 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS FORMÜL PERİLİFE 2 mg FİLM TABLET Her bir film kaplı tablet, 2 mg Risperidon içerir. Yardımcı madde: Laktoz monohidrat, titanyum dioksit (E 171) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik Özellikler:

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRİPORT film kaplı tablet

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRİPORT film kaplı tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRİPORT film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM İ Etkin maddeler: Parasetamol... 650 mg Psödoefedrin HCl... 60 mg Klorfeniramin maleat 4 mg Yardımcı maddeler: Laktoz

Detaylı