1. TIBB FARMASÖT K ÜRÜNÜN ADI. FLUVAMTEVA 100 mg Film Kapl Tablet. Her film kapl tablet, 100 mg Fluvoksamin maleat içerir. 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. TIBB FARMASÖT K ÜRÜNÜN ADI. FLUVAMTEVA 100 mg Film Kapl Tablet. Her film kapl tablet, 100 mg Fluvoksamin maleat içerir. 3."

Transkript

1 KISA ÜRÜN B LG LER (KÜB) 1. TIBB FARMASÖT K ÜRÜNÜN ADI FLUVAMTEVA 100 mg Film Kapl Tablet 2. KAL TAT F VE KANT TAT F TERK Her film kapl tablet, 100 mg Fluvoksamin maleat içerir. 3. FARMASÖT K FORMU Film kapl tablet Pembe ile aç k kiremit rengi aras, film kapl, kapsül eklinde, çentikli, bir yüzünde 93 yaz bask ( 9 ve 3 yaz lar çentik çizgisinin sa nda ve solunda) ve di er yüzünde 57 yaz bask tabletler. 4. KL K B LG LER 4.1. Terapötik endikasyonlar Majör depresif nöbetler Obsesif-kompulsif bozukluk 4.2. Pozoloji ve kullan m ekli Depresyon: Önerilen ba lang ç dozu ak amlar tek doz olmak üzere 50 mg ya da 100 mg d r. Etkili doza ula ana dek dozun kademeli olarak artt lmas önerilir. Etkili günlük doz 100 mg d r ve hastadan al nan yan ta göre ayarlanmal r. Günde 300 mg a kadar doz verilebilir. 150 mg n üzerindeki dozlar bölünerek verilmelidir. Dünya Sa k Örgütünün (WHO) görü ü göre; antidepresan ilaç tedavisine depresif bir dönemin iyile mesinden sonra en az 6 ay süreyle devam edilmelidir. Günde 100 mg l k doz uygulamas bu durum için yeterli olabilir. Obsesif-kompulsif bozukluk: Ba lang ç dozu olarak 3-4 gün süreyle günde 50 mg al nmas önerilir. Etkili günlük doz genelde mg aras ndad r. Yeti kinlerde etkili doz seviyesine ula ana dek ve günde 300 mg a mayacak ekilde dozun giderek artt lmas önerilir. 150 mg a kadar olan dozlar bir defada ve tercihen ak amlar verilebilir. Toplam günlük doz miktar 150 mg dan fazla ise dozun 2 ya da 3 e bölünerek verilmesi önerilir. E er iyi yönde terapötik yan t elde edilirse tedaviye hastaya göre ayarlanan dozda devam edilebilir. 10 hafta içerisinde bir düzelme 1

2 görülmedi i takdirde fluvoksamin tedavisine devam edip etmeme konusu tekrar dü ünülmelidir. Fluvoksamin tedavisinin ne kadar sürece i sorusuna yan t olacak hiç bir sistemik çal ma olmamas na ra men obsesif-kompulsif bozukluk zamanla geli en bir durum oldu u için iyi yan t veren hastalarda tedaviye 10 haftadan sonra da devam edilmesi makul bir yakla md r. Hastan n etkili en dü ük dozu almas sa lamak için hastaya göre doz ayarlamalar dikkatlice yap lmal r. Tedaviye olan ihtiyaç düzenli aral klarla de erlendirilmelidir. Baz doktorlar, ilaç tedavisine iyi yan t veren hastalarda tedaviye ek olarak davran psikoterapisi yap lmas gerekti ini savunmaktad rlar. 8 ya üzeri ve ergenlik ça ndaki çocuklarda 10 hafta boyunca günde iki kez en fazla 100 mg a kadar doz al nmas ile ilgili elde s rl veri vard r. Ba lang ç dozu günde 25 mg d r. Doz, etkili günlük doz seviyesine ula ana dek her 3-4 günde bir 25 mg artt r. Çocuklardaki en yüksek doz seviyesi günde 200 mg a mamal r (Ayr nt lar için bkz. 5.1.). Karaci er ve böbrek yetmezli i olan hastalarda tedaviye dü ük dozda ba lanmal ve dikkatle gözlenmelidir. Tabletler çi nenmeden suyla yutulmal rlar Kontrendikasyonlar FLUVAMTEVA tabletlerinin monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü ilaçlarla birlikte kullan kontrendikedir. Fluvoksamin tedavisine u durumlarda ba lanabilir: - Geri dönü ümsüz MAO inhibitörleri ile tedaviyi kestikten 2 hafta sonra ya da - Geri dönü ümlü MAO inhibitörleri ile tedaviyi kestikten 1 gün sonra. Fluvoksamin tedavisinin kesilmesi ile herhangi bir MAO inhibitörü ile ilaç tedavisine ba lanmas aras nda en az ndan 1 haftal k bir süre geçmelidir. Etkin maddeye ya da ilac n bile imindeki herhangi bir maddeye a duyarl k durumunda kontrendikedir Özel Uyar lar ve Özel Kullan m Tedbirleri Antidepresan ilaçlar n çocuklar ve 24 ya na kadar olan gençlerdeki kullan mlar n, intihar dü ünce ya da davran lar art rma olas bulunmaktad r. Bu nedenle özellikle tedavinin ba lang ve ilk aylar nda, ilaç dozunun art lma/azalt lma ya da kesilme dönemlerinde hastan n gösterebilece i huzursuzluk, a hareketlilik gibi beklenmedik davran de iklikleri ya da intihar olas gibi nedenlerle hastan n gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen izlenmesi gereklidir. FLUVAMTEVA 100 mg çocuklarda ve 18 ya n alt ndaki gençlerde majör depresif nöbetlerin tedavisinde kullan lmamal r. 2

3 Fluvoksamin, depresif hastal olanlarda intihar giri imine e ilim ihtimalini artt r ve bu e ilim hastal kta belirgin bir iyile me olana kadar devam edebilir. Bu hastalar n dikkatle izlenmesi gerekmektedir. Karaci er ve böbrek bozuklu u olan hastalarda tedaviye dü ük dozda ba lanmal ve hastal n seyri yak ndan izlenmelidir. Fluvoksamin tedavisi nadir olarak karaci er enzimlerinde, genellikle klinik belirtilerin e lik etti i bir yükselmeye neden olur. Bu tip vakalarda tedaviye son verilmelidir. Glisemi düzeyi, tedavinin özellikle erken dönemlerinde de ebilir. Diyabet tedavisinde kullan lan ilaçlarda doz ayarlamas gerekebilir. Hayvanlar üzerinde yap lan çal malarda fluvoksaminin konvülziyon yap bir özelli i olmad görülmese de, konvülziyon hikayesine sahip olan hastalarda ilac uygularken dikkatli olunmas önerilir. Stabil olmayan epilepsili hastalarda fluvoksamin tedavisinden, kaç lmal, epilepsisi kontrol alt na al nm hastalarda ise dikkatla izlenmelidir. E er hastada nöbet geli irse ya da nöbetlerin s kl nda art olursa fluvoksamin tedavisi kesilmelidir. Fluvoksamin ile nadiren ve özellikle di er seratonerjik ve/veya nöroleptik ilaçlarla birlikte verildi inde serotonin sendromu ya da nöroleptik malignan sendromu benzeri vakalar n geli ti i bildirilmi tir. Bu sendromlar hayat tehdit edici boyutlara ula abildikleri için e er birçok belirti ile kendini belli eden yüksek ate, kat la ma, miyokloni, ya am belirtilerinde olas h zl dalgalanmalarla olu an kendili inden stabil olamama durumu, konfüzyon, çevreden gelen uyar lara kar a duyarl olma, a ajitasyon geli imi sonucu deliryum sendromu ve koma dahil baz akli durum de iklikleri gibi vakalar geli irse tedaviye son verilmeli ve destekleyici semptomatik tedaviye ba lanmal r. Fluvoksaminin di er serotonin geri al inhibe eden ilaçlar gibi nadiren hiponatremiye neden oldu u bildirilmi tir ancak bu durum tedaviye son verildi inde düzelir. Baz vakalar, muhtemelen uygunsuz ADH salg lanmas sendromu kaynakl r. Bildirilen vakalar n ço u ya hastalara aittir. SSR kullan ile ekimoz ve purpura gibi deride normal olmayan kanamalar bildirilmi tir. SSR ilaçlar, özellikle trombosit fonksiyonunu etkiledi i bilinen ilaçlar (atipik antipsikotikler ve fenotiyazinler, trisiklik antidepresanlar n ço u, aspirin ve di er steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar) ile birlikte kullan ld nda ve kanama hikayesine sahip ya da p ht la ma bozuklu u olanlarda kullan ld nda dikkat edilmelidir. Mani ya da hipomani hikayesine sahip olan hastalarda fluvoksamin dikkatle kullan lmal r. Manik nöbete girmekte olan hastalarda fluvoksamin tedavisi kesilmelidir. Fluvoksaminin terfenadin, astemizol ya da sisaprid ile birlikte kullan bu ilaçlar n plazma deri imleri art rarak QT uzamas / Torsade de Pointes riskine neden olur. Klinik deneyim yetersizli inden dolay akut miyokard infarktüsü sonras özel önlem al nmas tavsiye edilir. Fluvoksamin ile elektro ok tedavisinin birlikte uygulanmas na ili kin s rl klinik deneyime sahip olundu undan önlem al nmas uygun olur. Ya hastalara ait verilere göre, normal günlük dozlarda genç hastalarla k yasland nda ya hastalar klinik olarak belirgin farkl klar ta mamaktad rlar. Ancak ya hastalarda doz daha yava artt lmal ve doz uygulamalar nda her zaman dikkatli olunmal r. 3

4 Klinik deneyim yetersizli inden dolay çocuklarda depresyon tedavisinde fluvoksaminin kullan önerilmemektedir. Fluvoksaminin, küçük çocuklarda ve ergenlik ça ndaki gençlerde büyüme, cinsel fonksiyon, zihinsel aktivite ve davran geli imi ile ilgili olarak yap lan uzun süreli emniyet verisi çal malar yeterli de ildir Di er ilaçlarla etkile im ve di er etkile im türleri Fluvoksamin, monoamin oksidaz inhibitörü ilaçlar ile birlikte kullan lmamal r (Bkz. Kontrendikasyonlar). Fluvoksamin, sitokrom P1A2 enzimini güçlü, sitokrom P2C ve sitokrom P3A4 enzimlerini ise orta derecede inhibe edici etki gösterir. Bu izoenzimler yoluyla büyük bir k mlar metabolize olan ilaçlar n vücuttan at daha yava r ve bu ilaçlar n fluvoksamin ile birlikte uygulan sonucu plazma deri imleri daha da artabilir. Bu durum özellikle dar teröpatik indeksli ilaçlar için geçerlidir. Bu ilaçlar kullanan hastalar n dikkatle izlenmesi ve gerekli görüldü ü takdirde ilaçlar n doz ayarlamas n tekrar yap lmas önerilir. Fluvoksaminin sitokrom P2D6 üzerinde hafif inhibitör etkisi vard r ve non-oksidatif metabolizma ya da böbrekten at m üzerine etkisi yoktur. Sitokrom P1A2: Büyük bir k mlar Sitokrom P450 1A2 enzimi taraf ndan metabolize olan trisiklik antidepresan (örn. klomipramin, imipramin, amitriptilin gibi) ve nöroleptik (örn. klozapin, olanzapin gibi) ilaçlar n önceden kararl halde bulunan plazma düzeylerinin fluvoksamin ile birlikte kullan lmalar durumunda artt bildirilmi tir. Fluvoksamin tedavisine ba lan ld takdirde bu ilaçlar n dozunun azalt lmas dü ünülmelidir. Fluvoksamin ve sitokrom P1A2 ile metabolize olan dar terapötik indeksli ilaçlar n (takrin, teofilin, metadon, meksiletin gibi) birlikte kullan ld hastalar dikkatle izlenmelidir ve e er gerekliyse doz ayarlamas önerilir. Fluvoksamin ile birlikte verildi inde warfarinin plazma deri imleri belirgin ölçüde artt ve kan n p ht la ma zaman n uzad görülmü tür. Fluvoksaminin tiyoridazin ile birlikte kullan sonucu kardiyak toksisiteye neden olduklar hakk nda rl say da vaka bildirilmi tir. Propranolol plazma deri imleri fluvoksamin ile birlikte kullan ld nda artt için, propranolol dozunu indirmek gerekebilir. Kafeinin plazma düzeyleri fluvoksamin ile kombine kullan ma ba olarak muhtemelen artmaktad r. Bu nedenle kafein ihtiva eden içecekleri yüksek miktarlarda tüketen hastalara fluvoksamin tedavisi uyguland nda ve kafeine ba yan etkiler (titreme, çarp nt, mide bulant, huzursuzluk, uykusuzluk) gözlendi inde kafein tüketimi azalt lmal r. Ropinirolün plazma deri imleri fluvoksamin ile birlikte kullan m sonucu artabilir ve bunun sonucunda fluvoksamin tedavisi s ras nda ve ilac n kesilmesinden sonar ropinirolde doz a riski, ilaç gözetimi ve ilac n pozolojisinde azaltma istenebilir. Sitokrom P2C: Fluvoksamin ve sitokrom P2C ile metabolize olan dar terapötik indeksli ilaçlar n (fenitoin gibi) birlikte kullan ld hastalar dikkatle izlenmelidir ve e er gerekliyse doz ayarlamas önerilir. 4

5 Sitokrom P3A4: Terfenadin, astemizol ve sisaprid ile birlikte kullan için ayr ca Özel Uyar lar ve Özel Kullan m Tedbirleri bölümüne bak z. Fluvoksamin ve sitokrom P3A4 ile metabolize olan dar terapötik indeksli ilaçlar n (karbamazepin,siklosporin gibi) birlikte kullan ld hastalar dikkatle izlenmelidir ve e er gerekliyse doz ayarlamas önerilir. Fluvoksamin ile birlikte uygulan ld nda triazolam, midazolam, alprazolam ve diazepam gibi oksidasyonla metabolize olan benzodiazepinlerin plazma deri imlerinin artmas olas bir durumdur. Bu yüzden fluvoksamin ile birlikte uygulama esnas nda bu benzodiazepinlerin dozu azalt lmal r. Glukuronidasyon: Fluvoksamin, digoksinin plazma deri imlerini etkilemez. Böbrekten at m: Fluvoksamin, atenololün plazma deri imlerini etkilemez. Farmakokinetik etkile imler: Fluvoksaminin seratonerjik etkisi, di er seratonerjik ajanlarla (triptanlar, tramodol, di er serotonin geri al inhibe eden ilaçlar ve St. John Wort preparat dahil) birlikte kullan larak artt labilir. (bkz. ayr ca Özel Uyar lar ve Özel Kullan m Tedbirleri ) Fluvoksamin lityum ile birlikte ilaç tedavisine kar dirençli a r hastalar n tedavisinde kullan lm r. Ancak lityum (ve muhtemelen triptofan n da) fluvoksaminin seratonerjik etkisini artt r ve bu nedenle ilaç tedavisine kar direnç gösteren baz iddetli depresyon vakalar n tedavisinde bu ilaç kombinasyonu dikkatle kullan lmal r. Oral antikoagülanlar ve fluvoksamini birarada kullanan hastalarda kanama riski artabilir bu yüzden hastalar yak ndan gözlenmelidir. Di er psikotropik ilaçlarda oldu u gibi fluvoksamin al esnas nda da hastalar n alkol tüketiminden kaç nmalar tavsiye edilmelidir Gebelik ve laktasyonda kullan m Gebelik kategorisi: C Gebelik esnas nda fluvoksamin kullanan s rl say daki vakadan elde edilen verilere gore fluvoksaminin gebelikte hiç bir yan etkisi yoktur. Günümüze de in ula an ba ka epidemiyolojik veri henüz mevcut de ildir. Hayvanlar üzerinde yap lan üreme çal malar nda fluvoksaminin yüksek dozlarda, üreme yetene inin ve performans n bozulmas na ya da olu an döllerde teratojenik etkiye neden oldu una dair hiçbir bulguya rastlanmam r. Gebe kad nlara reçetelenirken dikkat edilmelidir. Gebeli in son evrelerinde fluvoksamin kullan sonras nda yenido anlarda yoksunluk sendromu geli ti ine dair s rl say da vaka tan mlanm r. Fluvoksamin az miktarda anne sütüne geçer. Bu yüzden emziren kad nlarda kullan lmamal r. 5

6 4.7. Araç ve araba kullanmaya etkisi: Fluvoksaminin 150 mg a kadar olan dozlarda motorlu araç ve makine kullanma üzerine etkisi yoktur veya önemsiz düzeylerdedir. Sa kl gönüllülerde motorlu araç ve makine kullan ile ilgili psikomotor beceriler üzerine herhangi bir etkiye neden olmam r. Ancak fluvoksamin tedavisi esnas nda uykuya meyil bildirilmi tir. Bu nedenle hastan n ilaca kar bireysel yan belli oluncaya kadar dikkat edilmesi önerilir stenmeyen etkiler Fluvoksamin tedavisi esnas nda en s k görülen yan etki bazen kusman n da e lik etti i bulant r. Bu yan etki genellikle tedavinin ilk 2 haftas içinde giderek azal r. Klinik çal malarda görülen ve görülme kl na göre a da listelenen di er yan etkiler ise ço unlukla hastal kla ba lant olup ve tedaviyle ili kili olmayabilir. k görülenler (% 1-10 s kl kta): Vücut: Direnç kayb, ba, halsizlik. Kardiyovasküler sistem: Çarp nt / ta ikardi. Sindirim sistemi: Kar n a, i tahs zl k, kab zl k, ishal, a z kurulu u, haz ms zl k. Sinir sistemi: Ajitasyon, endi e, ba dönmesi, uykusuzluk, sinirlilik hali, uykuya meyil, titreme. Daha az s kl kta görülenler (%1 den az s kl kta): Kardiyovasküler sistem: Postüral hipotansiyon. Kas-iskelet sistemi: Artralji, miyalji. Sinir sistemi: Ataksi, konfüzyon, ekstrapiramidal belirtiler, hayal görme. Ürogenital sistem: Ejekülasyonda anormallik (gecikme). Deri: A duyarl k reaksiyonlar (döküntü, ka nt, anjioödem dahil). Nadir görülenler (% 0.1 den az) Sindirim sistemi: Karaci erde fonksiyon bozuklu u. Sinir sistemi: Ani kas lmalar, mani. Ürogenital sistem: Galaktore. Deri: I a duyarl k. 6

7 Pazarlama sonras görülen di er yan etkiler: Kilo kayb ya da art bildirilmi tir. Nadir olarak serotonin sendromu, neroleptik malignant sendromu benzeri durumlar, hiponatremi ve uygunsuz ADH hormonu sal bildirilmi tir. (bkz. Özel Uyar lar ve Özel Kullan m Tedbirleri) Her ne kadar klinik öncesi ve klinik çal malarda elde edilen bulgular fluvoksamin tedavisinin ba ml k yapmad ileri sürse de tedavi kesildi inde yoksunluk reaksiyonlar n olu mas mümkündür. laç yoksunlu una ba olarak bildirilen semptomlar unlard r: ba dönmesi, parestezi, ba a, bulant ve endi e. Yoksunluk reaksiyonlar n ço u hafif etkili ve kendi kendini s rlay özelliktedir. laç kesilirken kademeli doz azalt lmas dü ünülmelidir. Hemoraji: (bkz. Özel Uyar lar ve Özel Kullan m Tedbirleri) Çok nadir olarak parestezi, anorgazmi, tat alma duyusunda sapma bildirilmi tir. Obsesif-kompulsif bozukluklu u olan küçük çocuklarda ve ergenlik ça ndaki gençlerde yap lan 10 haftal k placebo kontrollü bir çal mada, plasebodan daha çok s kl kta olan ve çokça görülen yan etkiler; uykusuzluk, asteni, ajitasyon, a hareketlilik, uykuya meyil ve haz ms zl k olmu tur. Klinik çal malar d ndaki kullan mlarda da küçük çocuklarda ve ergenlik ça ndakilerde konvülziyon rapor edilmi tir Doz a Belirtiler: Belirti olarak mide-ba rsak kanal ikayetleri (bulant, kusma, ishal), uykuya meyil, ba dönmesi, kalp ile ilgili sorunlar (ta ikardi, bradikardi, hipotansiyon), karaci erde fonksiyon bozuklu u, konvülziyonlar ve koma hali bildirilmi tir. Fluvoksamin, doz a konusunda geni bir güvenilirlik alan na sahiptir. Pazara sunumundan itibaren fluvoksaminin tek ba na kullan ile bildirilen a dozdan ölüm olay çok nadirdir. Fluvoksaminin bildirilen en yüksek dozu, bir hasta taraf ndan a z yoluyla al nan 12 gr dir. Hasta tam olarak iyile mi tir. Fluvoksaminin di er ilaçlarla birlikte kullan nda kasten dozun lmas durumunda, nadiren daha ciddi komplikasyonlar geli ti i görülmü tür. Tedavisi: Fluvoksaminin özel bir antidotu yoktur. A doz durumunda, tablet al nd ktan sonra hastan n midesi en k sa zamanda bo alt lmal ve semptomatik tedavi uygulanmal r. Hastaya birkaç kez aktif kömür verilmesi ve e er gerekirse beraberinde osmotik bir laksatif uygulanmas önerilir. Zorlu diürez ve diyaliz yararl olmayacakt r. 5. FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup (ATC kodu): N06AB08 Fluvoksaminin etkisini, beyin nöronlar n serotonini geri almas selektif olarak inhibe ederek gösterdi i dü ünülmektedir.. Noradrenerjik i levlerle etkile imi çok azd r. Reseptöre ba lanma 7

8 çal malar göstermi tir ki; fluvoksaminin alfa adrenerjik, beta adrenerjik, histaminerjik, kolinerjik (muskarinik), dopaminerjik ya da serotonerjik reseptörlere ba lanma kapasitesi önemsenmeyecek kadar azd r. Ya lar 8 ile 17 aras de en obsesif-kompulsif depresyonlu 120 hastada yap lan 10 haftal k plasebo kontrollü bir çal mada, istatiksel olarak tüm kat mc larda fluvoksaminin lehinde belirgin bir geli me görülmü tür. Ba ka bir altgrup çal mas nda küçük çocuklara ait C-YBOCS ölçe inde düzelme görülürken ergenlik ça ndakilerde herhengi bir etki görülmemi tir. Ortalama doz, küçük çocuklarda ve ergenlik ça ndakilerde s ras yla 158 mg/gün ve 168 mg/gün dür Farmakokinetik özellikler Emilim: Fluvoksamin a z yoluyla al nd ktan sonra tamamen emilir. En yüksek plazma deri imlerine ilaç al nd ktan sonraki 3-8 saat içinde ula r. lk geçi etkisinden dolay ortalama tam biyoyararlan m %53 tür. Yiyeceklerle birlikte al nd nda FLUVAMTEVA tabletlerinin farmakokineti i etkilenmez. Da m: n vitro ko ullarda fluvoksaminin plazma proteinlerine ba lanma oran %80 dir. nsanlardaki da m hacmi 25 litre/kg d r. Metabolizma: Fluvoksamin karaci erde yo un bir ekilde metabolize olur. n vitro ko ullarda sitokrom P2D6 fluvoksamin metabolizmas nda ana izoenzim olmas na ra men, sitokrom P2D6 n n plazma deri imi, fluvoksamini az metabolize edenlerde yo un olarak metabolize edenlere nazaran daha azd r. Tek doz al m sonras fluvoksaminin ortalama plazma yar lanma süresi yakla k saat olup tekrarlayan doz al ile daha da uzar (17-22 saat). Kararl plazma düzeylerine genellikle gün içersinde ula r. Fluvoksamin büyük ölçüde oksidatif demetilasyonla olmak üzere karaci erde yo un bir ekilde metabolize olarak en az dokuz metabolite dönü türülür ve böbrek yoluyla vücuttan at r. ki ana metabolitinin farmakolojik etkinli i önemsenmeyecek düzeydedir. Di er metabolitlerinin ise farmakolojik aç dan etkin olduklar dü ünülmemektedir. Fluvoksamin, sitokrom P1A2 enzimine güçlü, sitokrom P2C ve sitokrom P3A4 enzimlerine orta derecede, sitokrom P2D6 ya kar ise çok hafif inhibe edici etki gösterir. Fluvoksamin do rusal tek doz farmakokineti i gösterir. Karal durumdaki deri imler, tek doz verilerinde hesaplanan de erlerden daha yüksektir ve günlük yüksek doz al mlar nda orant z olarak daha da yükselir. Özel hasta gruplar : Tüm sa kl yeti kinlerde, ya hastalarda ve böbrek yetmezli i olanlarda fluvoksaminin farmakokineti i ayn r. Karaci er hasar olanlarda fluvoksaminin metabolizmas bozulur. Fluvoksaminin kararl durumdaki plazma deri imleri, 6-11 ya aras çocuklarda oldu u gibi ya aras ergenlik ça ndaki çocuklarda da iki kez artm r. Ergenlik ça ndaki çocuklar n fluvoksamin plazma deri imleri yeti kinlerinki ile benzer düzeydedir. 8

9 5.3. Preklinik emniyet verileri: Fluvoksamin ile karsinojenesite, mutajenesite ya da üreme yetene inde bozukluk yapt na dair herhangi bir bulguya rastlanmam r. Hayvanlar üzerinde yap lan üreme çal malar nda, fluvoksaminin yüksek dozlarda üreme yetene inin ve performans n bozulmas na ya da olu an döllerde teratojenik etkiye neden oldu una dair hiç bir kan ta rastlanmam r. Primatlar üzerinde ilaç suistimali, tolerans geli imi ve fiziksel ba ml k çal malar yap lm ve ba ml k yapt na ili kin bir kan t bulunmam r. 6. FARMASÖT K B LG LER 6.1. Yard mc maddelerin listesi Çekirdek tablet içeri i: Mannitol, Prejelatinize ni asta, Hidroksipropil selüloz, Sodyum stearil fumarat. Tablet kaplama maddesinin içeri i: Hipromelloz, Macrogol 400, Polisorbat 80, Titanyum dioksit (E171), Sar demir oksit (E172), K rm demir oksit (E172), Siyah demir oksit (E172) 6.2. Geçimsizlik Yok 6.3. Raf ömrü Raf ömrü 24 ayd r Özel muhafaza artlar : 25 o C nin alt ndaki oda s cakl nda saklay z. Kendi orijinal ambalaj nda saklay z Ambalaj n türü ve yap Beyaz opak PVC/PVdC alüminyum blisterlerde ve karton kutu içinde, 30 adet film kapl tablet Kullanma talimat Yok 7. REÇETEL REÇETES Z SATI EKL Reçete ile sat r. 9

10 8. RUHSAT SAH N ADI, ADRES, TEL ve FAX NO.SU AD ADRES : MED- LAÇ San. ve Tic. A. : Veko Giz Plaza, Maslak Mh., Meydan Sk. No: 3, Kat: 5-6 Maslak- li/ stanbul TEL : (212) FAX : (212) RUHSAT TAR VE NO ve 122/ ÜRET ADI- ADRES, TEL VE FAX NO.SU AD : TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ADRES : Kfar Saba PO Box , srail TEL : (972) FAX : (972)

FAVERİN FİLM TABLET 50 mg

FAVERİN FİLM TABLET 50 mg FAVERİN FİLM TABLET 50 mg FORMÜLÜ Her bölünebilir film tablet 50 mg fluvoksamin maleat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit ve sarı demir oksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet DEPRENİL 50 mg 30 Tablet Depresyon, depresyona bağlı yeme ve uyku bozuklukları, bipolar hastalığın depresyon fazı, migren FORMÜLÜ Her bir Deprenil tablet 50 mg opipramol dihidroklorür içerir. FARMAKOLOJĠK

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 2250 ünite tilaktaz içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORMU Film tablet Beyaz ile beyazımsı renkte, yuvarlak, konkav film tabletlerdir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORMU Film tablet Beyaz ile beyazımsı renkte, yuvarlak, konkav film tabletlerdir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MENOCTYL 40 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Otilonyum bromür 40 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 28 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PRENT Film Kaplı Tablet. Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. PRENT Film Kaplı Tablet. Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI PRENT Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Asebutolol Yardımcı maddeler: Selüloz, mısır nişastası, povidon 25, magnezyum stearat, hipromelloz, makrogol, kuru nane esansı,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI CASODEX 150 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 150 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, hipromelloz,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. SPRAMAX 1.5 M.I.U film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her kaplanmış tablet; 1.500.000 IU Spiramisin içerir. Yardımcı maddeler: Hidroksipropil selüloz, Prejelatinize Mısır Nişastası,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. KULLANMA TALİMATI KONTİL çiğneme tableti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum siklamat, povidon K-30, sukroz,

Detaylı

REVOXİN 100 mg FİLM TABLET

REVOXİN 100 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS FORMÜL REVOXİN 100 mg FİLM TABLET Her bir film tablet; etkin madde olarak 100 mg fluvoksamin maleat ve yardımcı madde olarak ise mannitol (E 421) ve boyar madde olan titanyum dioksit (E 171)

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. VIDANT XL 8 mg uzatılmış salımlı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her tablet 8 mg ropinirol içerir (Ropinirol hidroklorür olarak). Yardımcı maddeler: Hipromelloz 2208, hidrojene hint

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ESANSİYEL AMİNO ASİT ORAL Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ESANSİYEL AMİNO ASİT ORAL Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ESANSİYEL AMİNO ASİT ORAL Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 tablet içeriği : L-izolösin 59 mg L-lösin 89 mg L-lizin 75 mg = lizin asetat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Tablet. Bir yüzü çentikli beyaz ila beyaza yakın kapsül şeklinde tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Tablet. Bir yüzü çentikli beyaz ila beyaza yakın kapsül şeklinde tablet. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AMİNESS-N film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her tablet; 45 mg L-Histidin, 60 mg L-İzolösin, 90 mg L-Lösin, 96 mg L- Lizin asetat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FERICOSE

KULLANMA TALİMATI FERICOSE KULLANMA TALİMATI FERICOSE 100mg/5ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg demir hidroksit

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. KULLANMA TALİMATI ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. Bu ilacı

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz. Madde 6.1.

Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz. Madde 6.1. KISA ÜRÜN B LG 1. BE ER TIBB ÜRÜNÜN ADI SERTEVA50 mg Film Kapl Tablet 2. KAL TAT F VE KANT TAT F B LE M Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz.

Detaylı

sa Ürün Bilgileri 1 1. BE ER TIBB ÜRÜNÜN ADI FOXETEVA 20 mg kapsül

sa Ürün Bilgileri 1 1. BE ER TIBB ÜRÜNÜN ADI FOXETEVA 20 mg kapsül 1. BE ER TIBB ÜRÜNÜN ADI FOXETEVA 20 mg kapsül sa Ürün Bilgileri 2. KAL TAT F VE KANT TAT F B LE M Etkin madde: Her kapsül 20 mg fluoksetine e de er fluoksetin hidroklorür içerir. Yard mc maddeler: Yard

Detaylı

CİTOLES 10 mg/ml ORAL DAMLA (MEVCUT PROSPEKTÜS) PROSPEKTÜS

CİTOLES 10 mg/ml ORAL DAMLA (MEVCUT PROSPEKTÜS) PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS Citoles 10 mg/ml Oral Damla FORMÜLÜ : Bir ml damla etken madde olarak 10 mg (20 damla) essitalopram a eşdeğer essitalopram oksalat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik özellikler

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

Bipolar afektif bozukluk nedir?

Bipolar afektif bozukluk nedir? Bipolar afektif bozukluk nedir? Bipolar afektif bozukluğu pek çok kişi farklı şekillerde yaşar. Bazıları şiddetli mutsuzluk ve sadece hafif taşkınlık atakları deneyimlerken, diğerleri son derece şiddetli

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ml çözelti 2 mg ondansetron baza eşdeğer miktarda ondansetron hidroklorür dihidrat

Detaylı

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT tablet 100 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

12 yaş ve üzeri ergenlerde ve yetişkinlerde, günde üç defa (sabah, öğlen ve akşam) 1 tablet dozajı uygulanır.

12 yaş ve üzeri ergenlerde ve yetişkinlerde, günde üç defa (sabah, öğlen ve akşam) 1 tablet dozajı uygulanır. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI UMCA FİLM TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Bir film-kaplı tablet, kurutulmuş Afrika sardunyası (Pelargonium sidoides) (1 : 8 10) köklerinden

Detaylı

LEUCOVORIN-TEVA 15 mg Tablet Ruhsat Dosyas BÖLÜM IB BÖLÜM IB 5

LEUCOVORIN-TEVA 15 mg Tablet Ruhsat Dosyas BÖLÜM IB BÖLÜM IB 5 BÖLÜM IB KISA ÜRÜN B LG LER (KÜB) BÖLÜM IB 5 BÖLÜM IB: KISA ÜRÜN B LG LER ( KÜB) 1. TIBB FARMASÖT K ÜRÜNÜN ADI LEUCOVORIN-TEVA 15 mg Tablet 2. KAL TAT F ve KANT TAT F TERK Kalsiyum folinat 5H 2 O....16.20

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 67 mg. 101 mg. 68 mg. 86 mg. 59 mg. 105 mg

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 67 mg. 101 mg. 68 mg. 86 mg. 59 mg. 105 mg KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI KETOSTERĐL Film tablet 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: (RS)-3-metil-2-okso-valerat (DL-Đzolösin α-ketoanaloğu) kalsiyum tuzu 4-metil-2-okso-valerik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile, yutulmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile, yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TİREBRANT FORT 200 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

PAROTEVA 20 mg Film Kaplı Tablet

PAROTEVA 20 mg Film Kaplı Tablet PAROTEVA 20 mg Film Kaplı Tablet FORMÜLÜ Her film kaplı tablet 20 mg paroksetine eşdeğer paroksetin hidroklorür hemihidrat içerir. Yardımcı madde olarak titanyum dioksit (E-171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Detaylı

EXELDERM KREM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. : % 1 Sulkonazol nitrat

EXELDERM KREM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. : % 1 Sulkonazol nitrat KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI EXELDERM krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : % 1 Sulkonazol nitrat Yardımcı maddeler : Propilen Glikol Stearil alkol Setil alkol 5.000

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz 175 mg Yardımcı

Detaylı

MSA 20 mg Film kapl tablet. Ruhsat Ba vuru Dosyas G ZL

MSA 20 mg Film kapl tablet. Ruhsat Ba vuru Dosyas G ZL 1. BE ER TIBB ÜRÜNÜN ADI MSA 20 mg Film kapl tablet KISA ÜRÜN B LG 2. KAL TAT F VE KANT TAT F B LE Etkin madde: Her film tablet 20 mg paroksetin serbest baza e de er paroksetin hidroklorür hemihidrat içerir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. STABLON 12.5 mg kaplı tablet. Ağız yoluyla alınır. Etkin Madde:12.5 mg Tianeptine sodyum tuzu.

KULLANMA TALİMATI. STABLON 12.5 mg kaplı tablet. Ağız yoluyla alınır. Etkin Madde:12.5 mg Tianeptine sodyum tuzu. KULLANMA TALİMATI STABLON 12.5 mg kaplı tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin Madde:12.5 mg Tianeptine sodyum tuzu. Yardımcı Maddeler: Mısır nişastası, Mannitol, Magnezyum stearat, Talk, Sodyum bikarbonat,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Günde 1-3 kez, ağrılı bölgedeki cilt üzerine ince bir tabaka halinde sürülür, emilimine yardımcı olmak için hafifçe masaj yapılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Günde 1-3 kez, ağrılı bölgedeki cilt üzerine ince bir tabaka halinde sürülür, emilimine yardımcı olmak için hafifçe masaj yapılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FASTJEL %2.5 jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g jel 25 mg ketoprofen içerir. Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler için bkz. 6.1. 3. FARMASÖTİK

Detaylı

KULLANMA TALİMATI SOMATOSTATİN EUMEDICA 250 µg i.v. İnfüzyon için Liyofilize Toz içeren Flakon Damardan uygulanır. Etkin madde: Her flakonda etkin madde olarak, 250 µg somatostatine eşdeğer miktarda hidratlanmış

Detaylı

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet FORMÜLÜ Her çentikli film tablette, 50 mg sertraline eşdeğer miktarda sertralin HCI bulunur. Boyar madde: Titanyum dioksit (E 171). FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik

Detaylı

Quet 25 mg Film Tablet

Quet 25 mg Film Tablet DEVA Quet 25 mg Film Tablet FORMÜLÜ: Her bir film tablet, 25 mg ketiapin e eşdeğer 28.782 mg ketiapin fumarat Yardımcı madde olarak, Laktoz monohidrat, Sodyum Nişasta Glikolat, Sodyum Stearil Fumarat ve

Detaylı

RELAXOL 40 mg FİLM TABLET

RELAXOL 40 mg FİLM TABLET RELAXOL 40 mg FİLM TABLET Her film tablet; 40 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde olarak; Titanyum dioksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. SABRİL 500 mg saşe Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Bir saşede 500 mg vigabatrin Yardımcı madde(ler): Povidon Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,

Detaylı

KuLLANMA TALİMATI. ROVAMYCINE 3 MIU film kaplı tablet Oral yoldan kullanılır.

KuLLANMA TALİMATI. ROVAMYCINE 3 MIU film kaplı tablet Oral yoldan kullanılır. KuLLANMA TALİMATI ROVAMYCINE 3 MIU film kaplı tablet Oral yoldan kullanılır. Etkin madde: Her bir tablet 3 000 000 IU spiramisin içerir. Yardımcı maddeler: Snowflake 12019 Maizena, Hidroksipropil Selüloz,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Oral uygulama için oval, bikonveks, beyaz renkte, bir yüzü düz, diğer yüzünde "FAVERİN" yazılı çentikli film kaplı tabletler

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Oral uygulama için oval, bikonveks, beyaz renkte, bir yüzü düz, diğer yüzünde FAVERİN yazılı çentikli film kaplı tabletler KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FAVERİN 100 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Fluvoksamin maleat, 100 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için, bkz.bölüm

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. STİLEX jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. STİLEX jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI STİLEX jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : 1 g STİLEX, etkin madde olarak 15 mg Mepiramin maleat, 15 mg Lidokain hidroklorür ve 50 mg Dekspantenol

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI AMBREKS PEDİATRİK şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 5 ml (1 ölçek) şurup solüsyonu, 15 mg ambroksol HCl içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70 solüsyonu, metil paraben, propil paraben,

Detaylı

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ XETANOR 20 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablet; 20 mg paroksetine eģdeğer paroksetin hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik Özellikleri:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Başlıkları yer almaktadır.

KULLANMA TALİMATI. Başlıkları yer almaktadır. KULLANMA TALİMATI LEFOSİN 500 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 500 mg levofloksasine eşdeğer 512.460 mg levofloksasin hemihidrat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, hidroksipropil

Detaylı

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg SEROTOP FİLM TABLET 100 mg FORMÜLÜ Her bir tablette; 100 mg sertraline eşdeğer 111,90 mg sertralin HCl Boyar madde: Titanyum dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler Sertralin güçlü ve

Detaylı

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROCTOLOG rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g. kremde, Etkin madde: Ruskogenin Trimebutin Yardımcı maddeler: Setostearil alkol Propilen glikol

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZALAIN 300 mg Vajinal Supozituvar Hazne (vajina) içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZALAIN 300 mg Vajinal Supozituvar Hazne (vajina) içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ZALAIN 300 mg Vajinal Supozituvar Hazne (vajina) içine uygulanır. - Etkin Madde: Her bir vajinal supozituvar (ovül) 300 mg sertakonazol nitrat içerir. - Yardımcı Maddeler: Katı, yarı

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. SPRAMAX 1,5 MIU film kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. SPRAMAX 1,5 MIU film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI SPRAMAX 1,5 MIU film kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde : Her bir tablet 1 500 000 IU spiramisin içerir. Yardımcı maddeler: Hidroksipropil selüloz, Prejelatinize Mısır Nişastası,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Tablet DEPRENİL tabletler sarı renkli ve bir yüzü çentikli tablet şeklindedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Tablet DEPRENİL tabletler sarı renkli ve bir yüzü çentikli tablet şeklindedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEPRENİL Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİFATİF BİLEŞİM Etkin madde: Opipramol dihidroklorür 50 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 50 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : Contramal Retard 100 mg Tablet; 100 mg tramadol hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E 171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri : Contramal

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır. ESTRIOL Vajinal Krem, 1 mg Vajinal yolla veya haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gramında 1 mg östriol bulunur. Yardımcı maddeler: Dekalinyum klorür, Parfüm yağı, Dokusat sodyum, Propilen

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: Her kapsül 20 mg fluoksetine eşdeğer miktarda fluoksetin hidroklorür içerir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: Her kapsül 20 mg fluoksetine eşdeğer miktarda fluoksetin hidroklorür içerir. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI PROZAC 20 mg kapsül KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her kapsül 20 mg fluoksetine eşdeğer miktarda fluoksetin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OCERAL % 1 deri spreyi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OCERAL % 1 deri spreyi KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OCERAL % 1 deri spreyi 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 ml çözeltide; Etkin madde: Oksikonazol nitrat 11.47 mg (10 mg oksikonazole eşdeğer miktarda) Yardımcı

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ PROZAC 20 mg Kapsül FORMÜLÜ Her kapsül 20 mg fluoksetine eşdeğer fluoksetin hidroklorür içerir. Diğer maddeler: Sarı demir oksit, patent mavi V ve titanyum dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

TRACLEER 125 mg FİLM TABLET

TRACLEER 125 mg FİLM TABLET TRACLEER 125 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Her tablet 125 mg bosentan (129.082 mg bosentan monohidrata eşdeğer) ve boyar madde olarak titan dioksit (E 171), sarı demir oksit (E 172), kırmızı demir oksit (E172)

Detaylı

COPSAM 20 mg FİLM TABLET

COPSAM 20 mg FİLM TABLET COPSAM 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film tablet ; 20 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram Hidrobromür içerir. Boyar madde olarak Titanyum dioksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: DİCLORAL gargara 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml 0,74 mg diklofenak (serbest asit şeklinde) içerir. Yardımcı madde(ler): Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 2. SEROQUEL i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KULLANMA TALİMATI. 2. SEROQUEL i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler SEROQUEL 200 mg film kaplı tablet Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 200 mg ketiapin (ketiapin fumarat olarak) Yardımcı maddeler: Povidon, kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat, mikrokristalin

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CARDOVOL 5 mg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

ÜRÜN BİLGİSİ. CARDOVOL 5 mg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CARDOVOL 5 mg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metoprolol tartarat 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR Supraventriküler taşiaritmiler. Şüphelenilen

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LOCODERM %0.1 merhem Haricen uygulanır. Etkin madde: 1 g merhem 1 mg hidrokortizon-17-butirat içerir. Yardımcı maddeler: Plastibaz. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI

Detaylı

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde:

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram merhemde 30 mg oksitetrasiklin e eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000 ünite polimiksin B ye eşdeğer

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER Zehirlenme Nedir? Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal fonksiyonlar n n bozulmas d r. Vücudun ya amsal fonksiyonlar na zarar verebilece inden vücuda

Detaylı

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 Nöbet Beyin hücrelerindeki aşırı ve anormal elektrik deşarjına bağlı olarak serebral fonskiyonların baskılanması ile sonuçlanan bir durum Epilepsi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. REMERON 30 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. REMERON 30 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REMERON 30 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her REMERON 30 mg film tablet 30 mg mirtazapin içerir. Yardımcı madde(ler): Her REMERON

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRİZİNC 15 mg/ 5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin Madde: Çinko sülfat heptahidrat Yardımcı maddeler: Şeker (sükroz) Gliserin Sunset yellow

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: 1 ml de, 50mg Elementer Demir e eşdeğer Demir III Hidroksit Polimaltoz Kompleksi içerir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: 1 ml de, 50mg Elementer Demir e eşdeğer Demir III Hidroksit Polimaltoz Kompleksi içerir. 1.BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI SANTAFER Oral Damla KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 2.KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐMĐ Etkin madde: 1 ml de, 50mg Elementer Demir e eşdeğer Demir III Hidroksit Polimaltoz Kompleksi içerir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Etkin madde: Her bir tablet 250 mg kalsiyuma eşdeğer 1000 mg kalsiyum asetat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Etkin madde: Her bir tablet 250 mg kalsiyuma eşdeğer 1000 mg kalsiyum asetat içerir. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1.TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PHOS-NO 1000 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 250 mg kalsiyuma eşdeğer 1000 mg kalsiyum asetat içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BATTICON Pomad 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 10.00 g Yardımcı Maddeler Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

TRIVASTAL 50 RETARD KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. sürekli salım sağlayan kaplı tablet / 50 mg

TRIVASTAL 50 RETARD KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. sürekli salım sağlayan kaplı tablet / 50 mg TRIVASTAL 50 RETARD KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. TIBBI FARMASÖTIK ÜRÜNÜN ADI: TRIVASTAL 50 RETARD 2. KALITATIF VE KANTITATIF TERKIBI Piribedil sürekli salım sağlayan kaplı tablet / 50 mg 3. FARMASÖTIK ŞEKLI

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DROPOLEV 60 mg/ml ORAL DAMLA, 30 ml Ağız yolu ile kullanılır. Etkin madde: Her 1 ml çözelti 60 mg levodropropizin içerir. Yardımcı maddeler: Metil paraben sodyum, propilen glikol, sukroz,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. Etkin madde: 100 g krem 5 g tribenosid ve 2 g lidokain hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol setosteril eter, setil alkol, izopropil

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PRONAT oral süspansiyon Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. PRONAT oral süspansiyon Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI PRONAT oral süspansiyon Ağız yoluyla alınır. Her bir 5 ml süspansiyon; Etkin madde: 250,00 mg sodyum aljinat ve 133,50 mg sodyum bikarbonat ve 80 mg kalsiyum karbonat içerir. Yardımcı

Detaylı

CİTREX 40 mg Film Tablet Aralık 2009. Kısa Ürün Bilgisi

CİTREX 40 mg Film Tablet Aralık 2009. Kısa Ürün Bilgisi Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CİTREX 40 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir film tablet; 40 mg sitaloprama eşdeğer sitalopram hidrobromür içermektedir. Yardımcı maddeler

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır.

KULLANMA TALĐMATI. CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır. KULLANMA TALĐMATI CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul 225 mg kalsiyum glukonat monohidrat ve 572 mg kalsiyum levülinat dihidrat içerir. Yardımcı madde (ler):

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİPOKORT % 0,5 pomad

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİPOKORT % 0,5 pomad 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİPOKORT % 0,5 pomad KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 30 g pomad içerisinde: Hidrokortizon asetat 0,15 g Yardımcı maddeler: Her 30 g pomad

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DENTİNOX diş jeli 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DENTİNOX diş jeli 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DENTİNOX diş jeli 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Lidokain hidroklorür, 1H 2 O 3.4 mg/g Hidroksipolietoksidodekan 600 3.2 mg/g Kamomil tentürü

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. REXAPİN 15 mg film tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. REXAPİN 15 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI REXAPİN 15 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablet 15 mg olanzapin içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz, mikrokristalin selüloz, kollidon VA 64 fine, kroskarmeloz sodyum,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI PROURSAN

KULLANMA TALİMATI PROURSAN KULLANMA TALİMATI PROURSAN 250 mg kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir kapsül, etkin madde olarak 250 mg ursodeoksikolik asit içerir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, kolloidal susuz silika,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LUNGES 30 mg/5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Levodropropizin...6 mg / ml Yardımcı maddeler: Sakkaroz...350,00 mg / ml Sodyum hidroksit...3,60

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PARKİPEX 1.0 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. PARKİPEX 1.0 mg tablet Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI PARKİPEX 1.0 mg tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Pramipeksol. Her bir PARKİPEX 1.0 miligram Tablet, 0.7 miligram pramipeksol baza eşdeğer, 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Detaylı

A-FERĐN PLUS PEDĐATRĐK ŞURUP. FORMÜLÜ: Her 1 ölçekte (5 ml'de);

A-FERĐN PLUS PEDĐATRĐK ŞURUP. FORMÜLÜ: Her 1 ölçekte (5 ml'de); A-FERĐN PLUS PEDĐATRĐK ŞURUP FORMÜLÜ: Her 1 ölçekte (5 ml'de); Parasetamol Klorfeniramin maleat Psödoefedrin HCl 160 mg 1 mg 15 mg (Boyar madde: Karamel; Koruyucu: Metil paraben, propil paraben; Tatlandırıcı:

Detaylı

PENSA PHARMA İLAÇ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Bonemax 70 mg Tablet Prospektüs

PENSA PHARMA İLAÇ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Bonemax 70 mg Tablet Prospektüs Bonemax 70 mg Tablet FORMÜLÜ Her bir tablet 70 mg alendronat serbest aside eşdeğer miktarda alendronat monosodyum trihidrat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Bifosfonatlar kemikte

Detaylı

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir; KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAC 200 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Asetilsistein 200 mg Yardımcı madde(ler): Aspartam (E 951) Sodyum hidrojen karbonat

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI VENTAVIS 10 mcg/ml nebulizatör için solüsyon içeren ampul Solunum yoluyla uygulanır. Etkin madde: 1 ml nebulizatör çözeltide 0,010 mg iloprost (iloprost trometamol olarak) Yardımcı maddeler:

Detaylı

ESRAM 10 mg FİLM TABLET

ESRAM 10 mg FİLM TABLET ESRAM 10 mg FİLM TABLET FORMÜL: Her Esram 10 mg Film Tablet, etkin madde olarak 10 mg essitalopram a eşdeğer essitalopram oksalat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MACMIROR COMPLEX 500 mg + 200.000 IU vajinal ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir vajinal ovül Nifuratel 500 mg; Nistatin 200.000 IU

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BİTAZOL 500 mg vajinal tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BİTAZOL 500 mg vajinal tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BİTAZOL 500 mg vajinal tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir vajinal tablet 500 mg ornidazol içerir. Y ardım cı m addeler: Laktoz 400

Detaylı