Etken Madde : Her bir ml de 100 mg Levetirasetam Yardımcı maddeler: Metil p-hidroksibenzoat (E218) propil p-hidroksi benzoat (E216) maltitol (E 965)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Etken Madde : Her bir ml de 100 mg Levetirasetam Yardımcı maddeler: Metil p-hidroksibenzoat (E218) propil p-hidroksi benzoat (E216) maltitol (E 965)"

Transkript

1 KEPPRA 100 mg/ml ORAL ÇÖZELTİ FORMÜLÜ: Etken Madde : Her bir ml de 100 mg Levetirasetam Yardımcı maddeler: Metil p-hidroksibenzoat (E218) propil p-hidroksi benzoat (E216) maltitol (E 965) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikleri: Levetirasetam bir pirolidon türevidir (α-etil-2-okso-1-pirolidin asetamidin S-enansiyomeri) ve bilinen antiepileptik ilaçlarla kimyasal benzerliği bulunmamaktadır. Levetirasetam ın etki mekanizmasının hala tam olarak açığa kavuşturulamamış olmasına rağmen mevcut antiepileptik ilaçların etki mekanizmasından farklı olduğu ortaya çıkmıştır. İn vitro ve in vivo çalışmalar, levetirasetamın temel hücre karakteristiklerini ve santral sinir sisteminin normal nörotransmisyonunu değiştirmediğini göstermektedir. In vitro çalışmalar levetirasetam ın intranöral Ca+2 seviyelerini, N tipi Ca+2 akımını kısmi olarak inhibe ederek ve intranöral depolardan Ca+2 salınımını azaltarak etkilediğini göstermiştir. Ek olarak, çinko ve β-karbolinler ile indüklenen GABA- ve glisin-kapılı akımlardaki azalmayı kısmen tersine çevirmektedir. Ayrıca, in vitro çalışmalar levetirasetamın kemirgenlerin beyin dokusunda spesifik bir bölgeye bağlandığını göstermiştir. Bu bağlanma bölgesi, vezikül birleşmesi ve nörotransmitter ekzositozu ile ilgili olduğuna inanılan sinaptik vezikül proteini 2A dır. Epilepsinin fare odyojenik modelinde, levetirasetam ve ilişkin analoglarının, sinaptik vezikül proteini 2A ya bağlanma afiniteleri ile nöbete karşı koruma potansiyelleri arasında ilişki mevcuttur. Bu bulgular, levetirasetam ve sinaptik vezikül proteini 2A arasındaki etkileşimin, ilacın antiepileptik etki mekanizmasına katkıda bulunduğunu göstermektedir. Parsiyel ve birincil jeneralize nöbetli hayvan modellerinde yapılan çok sayıda çalışma ile levetirasetamın prokonvülzan etkileri olmaksızın epilepsi nöbetlerine karşı korunmayı arttırdığı gösterilmiştir. İlacın primer metaboliti aktif değildir. İnsanlarda, hem parsiyel, hem de jeneralize epilepsilerdeki etkinliği ile (epileptiform boşalım / fotoparoksismal yanıt) klinik öncesi farmakolojik profilin geniş spektrumu doğrulanmıştır.

2 Farmakokinetik Özellikleri: Çözünürlüğü ve permeabilitesi yüksek bir madde olan levetirasetamın farmakokinetik profili doğrusal ve zamandan bağımsız olup, bireysel ya da bireyler arası değişkenliği düşüktür. Tekrarlanan dozlarda, klerensinde bir değişiklik olmaz. Geçerli herhangi bir cinsiyet, ırk veya sirkadiyen değişkenlik kanıtı yoktur. Farmakokinetik profili sağlıklı gönüllüler ile epilepsili hastalar arasında karşılaştırılabilir düzeydedir. Tam ve doğrusal emilimi sayesinde, levetirasetamın plazma seviyesi, mg/kg vücut ağırlığı ile ifade edilen oral dozundan öngörülebilir. Bu nedenle, plazma seviyesi takibine gerek yoktur. Yetişkinlerde ve çocuklarda tükürük ve plazma konsantrasyonları arasında belirgin bir bağlantı olduğu görülmektedir (Oral çözeltinin alınmasından 4 saat sonra ve oral tablet için tükürük/ plazma konsantrasyon oranları 1 ila 1.7 arasında değişmektedir). Erişkinler ve adölesanlar Absorpsiyon Levetirasetam oral yolla alındıktan sonra gastrointestinal kanaldan hızla emilir ve biyoyararlanımı %100 e yakındır. Doruk plazma konsantrasyonuna (C max ) 1,3 saat sonra ulaşır. İki gün boyunca günde iki defa uygulamanın ardından kararlı duruma geçilmiştir mg'lık tek dozun ve günde iki defa tekrarlanan 1000 mg'lık dozun uygulanmasını takiben saptanan doruk konsantrasyonları (C max ) sırasıyla 31 ve 43 μg/ml'dir. Emilimi dozdan bağımsızdır ve gıdalarla değişmez. Dağılım İnsanlarda doku dağılımına ait bir bilgi bulunmamaktadır. Levetirasetam ve primer metaboliti plazma proteinlerine %10 dan düşük oranda bağlanır. Levetirasetamın dağılım hacmi yaklaşık olarak 0,5 0,7 l/kg dır (toplam vücut su hacmine yakın bir değerdir). Biyotransformasyon Levetirasetam, insanlarda yaygın bir biçimde metabolize olmamaktadır. Major metabolik yolağı (dozun % 24'ü), asetamid grubunun enzimatik hidrolizidir. Primer metaboliti ucb L057'nin açığa çıkarılmasında, insan karaciğer sitokrom P 450 izoformları rol oynamamaktadır. Asetamid grubunun hidrolizi, kan hücreleri dahil çok sayıda dokuda ölçülebilir düzeydedir. Ucb L057 farmakolojik olarak aktif değildir.

3 Ayrıca iki minör metaboliti tanımlanmıştır. Biri, pirolidon halkasının hidroksilasyonu (dozun % 1.6'sı) ve diğeri ise pirolidon halkasının açılması (dozun % 0.9'u) ile elde edilmiştir. Diğer tanımlanmamış bileşikler sadece dozun % 0.6'sını oluşturmaktadır. İn vivo çalışmalarda Levetirasetam veya primer metaboliti için, enantiyomerik bir dönüşüm kanıtlanmamıştır. İn vitro çalışmalarda, levetirasetamın ve primer metabolitinin major insan karaciğer sitokrom P 450 izoformlarının, glukuronil transferaz ve epoksid hidroksilaz aktivitelerini inhibe etmediği gösterilmiştir. Ayrıca levetirasetam, valproik asidin in vitro glukuronidasyonuna etki etmez. Levetirasetam, insan karaciğer hücre kültürlerinde etinilestradiol konjugasyonu veya CYP1A1/2 aktivitesi üzerine çok az etkilidir veya hiç etkili değildir. Levetirasetam yüksek konsantrasyonlarda (680μg/ml), CYP2B6 ve CYP3A4 ün hafif indüksiyonuna neden olmuştur, ancak, levetirasetamın günde iki kez yinelenen 1500 mg doz uygulamasını takiben C maks a yaklaşan konsantrasyonlarında, etkilerin biyolojik olarak ilişkili olmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle, Keppra nın diğer ilaçlarla ya da diğer ilaçlarla enzim indüksiyonu bakımından Keppra ile etkileşimi beklenmemektedir. Eliminasyon Plazmadaki yarılanma ömrü yetişkinlerde 7±1 saattir ve doz, uygulama yolu veya tekrarlanan uygulamalarla değişmez. Ortalama toplam vücut klerensi 0,96 ml/dak/kg dır. Verilen dozun %95 i vücuttan idrar yoluyla atılır (yaklaşık olarak dozun %93 ü 48 saat içinde atılır). Dozun sadece % 0.3 ü dışkı yolu ile atılır. Levetirasetam ve birincil metabolitinin idrar yolu ile kümülatif atılımı, ilk 48 saat boyunca sırasıyla dozun % 66 ve % 24 üne tekabül eder. Levetirasetam ve ucb L057 nin renal klerensi sırasıyla 0.6 ve 4.2 ml/dak/kg dır. Bu durum, levetirasetamın glomerüler filtrasyon ve sonrasında tübüler reabsorpsiyon ile ; birincil metabolitinin de glomerular filtrasyona ek olarak aktif tübüler sekresyon ile atıldığını göstermektedir. Levetirasetam eliminasyonu kreatinin klerensi ile ilişkilidir. Yaşlılar Yaşlılarda yarılanma ömrü, bu popülasyondaki böbrek fonksiyonlarının azalmasına bağlı olarak % 40 artmakta ve saate çıkmaktadır.

4 4-12 yaş çocuklar: 6-12 yaş aralığındaki epileptik çocuklara 20 mg/kg tek doz verilmesini takiben, levetirasetamın plazma yarılanma ömrü 6 saat olmuştur. İlacın vücut klerensi epileptik yetişkinlere göre %30 daha yüksektir yaş aralığındaki epileptik çocuklara 20 ila 60 mg/kg/gün tekrarlanan oral dozda verilmesini takiben, levetirasetam gastrointestinal sistemden hızla emilir. Doruk plazma konsantrasyonuna 0.5 ila 1.0 saat sonra ulaşır. Eğrinin altındaki alan ve doruk plazma konsantrasyonları için doz orantılı ve doğrusal artışlar gözlenmiştir. Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 5 saattir. Vücut klerensi 1.1 ml/dak/kg dır. Böbrek yetmezliği Hem levetirasetam hem onun birincil metabolitinin vücut klerensi, kreatinin klerensi ile ilişkilidir. Bu nedenle orta ve ağır böbrek yetmezliğine sahip hastalarda, kreatinin klerensi baz alınarak Keppra nın günlük idame doz ayarının yapılması tavsiye edilmektedir. Anürik son devre böbrek yetmezliğine sahip erişkin hastalarda yarılanma ömrü diyaliz arasındaki ve diyalizdeki dönemlerde sırasıyla yaklaşık 25 ve 3.1 saat dir. Tipik 4 saatlik bir diyalizde levetirasetamın fraksiyonel uzaklaştırılması % 51'dir. Karaciğer yetmezliği Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliğine sahip hastalarda levetirasetamın klerensi ile ilgili bir değişiklik yoktur. Ağır karaciğer yetmezliğine sahip hastaların çoğunda, eş zamanlı böbrek yetmezliğine bağlı olarak levetirasetam klerensi, %50 den fazla bir azalma göstermiştir. ENDİKASYONLARI: Keppra, yeni epilepsi tanısı konmuş 16 yaş ve üzerindeki hastalarda, ikincil jeneralize olan veya olmayan parsiyel başlangıç nöbetlerinin tedavisinde monoterapi olarak kullanılır. Keppra aşağıda belirtilen durumlarda ek-tedavi endikasyonuna sahiptir: - Yutma zorluğu olan yaşlı hastalarda ve 4 yaştan itibaren çocuklarda, sekonder ve jeneralize veya parsiyel başlangıçlı nöbetlerin tedavisinde, - 12 yaşın üstündeki Juvenil Myoklonik Epilepsili adölesan ve erişkin hastalarda miyoklonik nöbetlerin tedavisinde, - İdiyopatik jeneralize epilepsili 4 yaş ve üzeri çocuklarda ve erişkinlerde primer jeneralize tonik-klonik nöbetlerin tedavisinde.

5 KONTRENDİKASYONLARI: Levetirasetam, diğer pirolidon türevleri veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. UYARILAR/ÖNLEMLER: Mevcut klinik deneyimlere göre, Keppra tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandırılması önerilmektedir. (Örn: yetişkinlerde 2- haftada bir 2 x 500 mg/gün; çocuklarda 2 haftada bir 2 x 10 mg/kg/gün ü geçmemek şartıyla azaltarak) Çocuklarla ilgili eldeki veriler, ergenlik ve büyümeye etkisinin olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte çocuklarda, öğrenme, zeka, büyüme, endokrin fonksiyonu, ergenlik ve çocuk doğurma potansiyeli üzerindeki uzun süreli etkileri bilinmemektedir. Parsiyel başlangıçlı nöbetleri olan levetirasetam tedavisindeki yetişkin ve çocuk hastaların %14'ünde epilepsi nöbeti sıklığında %25'in üzerinde artış bildirilirken bu artış plasebo alan yetişkin ve çocuk hastaların sırası ile % 26 ve %21'nde bildirilmiştir. Keppra, idiyopatik jeneralize epilepsili yetişkinlerde ve adölesanlarda primer jeneralize tonikklonik nöbetlerin tedavisinde kullanıldığında absansların sıklığında değişiklik olmamıştır. Böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlaması gerekebilir. Bu nedenle böbrek yetmezliği olan hastalara verilecek dozun tespitinden önce böbrek fonksiyonlarının takibi önerilmektedir (bakınız bölüm "Kullanım şekli ve Dozu") Bu ilaçla tedavi edilen hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir. Bu nedenle hastalar intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından izlenmelidir. İntihar düşüncesi ve davranışı ortaya çıktığında hasta ve hasta yakınının tıbbi destek alması önerilmelidir. Keppra 100 mg/ml oral çözelti metil p-hidroksi benzoat (E218) ve propil p-hidroksi benzoat (E216) içerdiğinden alerji yapabilir(muhtemelen gecikmiş) Ayrıca maltitol içerir, nadir kalıtsal fruktoz intolerans problemli hastalarda bu ilaç kullanılmamalıdır.

6 Gebelik ve Emzirme Döneminde kullanım: Gebelik kategorisi C. Hamile kadınlarda levetirasetam kullanımına yönelik yeterli veri bulunmamaktadır. Hayvan çalışmalarında, üreme toksisitesi olduğu gösterilmiştir İnsanlar için potansiyel risk bilinmemektedir. Keppra hamilelik boyunca çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Antiepileptik tedavilerin kesilmesi sonucunda hastalık daha kötüleşebilir, anneye ve fetusa zarar verecek durumlar ortaya çıkabilir. Levetirasetam anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle, ilaç kullanırken anne sütü ile besleme önerilmemektedir. Araç ve Makine Kullanma Yeteneği Üzerindeki Etkiler Araç ve makina kullanımı gibi dikkat gerektiren durumlara yönelik etkisine ait bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle, kişiden kişiye değişen hassasiyete bağlı olarak tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında, uyuklama hali veya diğer santral sinir sistemi ile ilişkili semptomlar görülebilir. Bundan dolayı bu tür görevleri yapacak kişilerin, araç sürücülerinin ve makina operatörlerinin dikkatli olması gereklidir. Bu tür aktiviteleri gerçekleştirecek hastaların yeteneklerinin etkilenmediği kanıtlanıncaya dek araç veya makine kullanması tavsiye edilmemektedir. YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER: Keppra oral formülasyonlar ile parsiyel başlangıçlı nöbetlerin görüldüğü erişkin hastalarda yürütülen klinik çalışmalardan elde edilen güvenilirlik verilerine göre; Keppra grubunda hastaların %46.4'ü; plasebo grubunda ise hastaların %42.2'sinde istenmeyen etkiler gözlenmiştir. Ciddi istenmeyen etkiler, Keppra grubunda hastaların %2.4'ünde, plasebo gruplarında hastaların %2'sinde görülmüştür. En sık bildirilen istenmeyen etkiler; somnolans, asteni ve başdönmesi'dir. Güvenilirlik analizinde, belirgin bir doz-cevap ilişkisi bulunmamaktadır fakat santral sinir sistemine bağlı istenmeyen etkilerin görülme sıklığı ve şiddeti zaman içinde azalmaktadır. Parsiyel başlangıçlı nöbetlerin görüldüğü 16 yaş ve üzeri adelösan ve erişkinlerde yürütülen monoterapi çalışmasında, hastaların %49.8'inde en az bir ilaca bağlı istenmeyen etki görülmüştür. En sık bildirilen istenmeyen etkiler, yorgunluk ve somnolans'dır.

7 Parsiyel başlangıçlı nöbetlerin görüldüğü pediyatrik hastalarda (4 ila 16 yaş) gerçekleştirilen bir çalışma, Keppra ve plasebo ile tedavi edilen pediyatrik hastalarda istenmeyen etki görülme sıklığının sırasıyla %55.4 ve % 40.2, ciddi istenmeyen etki görülme sıklığının ise sırasıyla %0.0 ve % 1.0 olduğunu göstermiştir. Pediyatrik popülasyonda en sık bildirilen istenmeyen etkiler; somnolans, saldırganlık, sinirlilik, duygusal dalgalanmalar, ajitasyon, anoreksi, asteni ve başağrısı dır. Pediyatrik hastalarda gerçekleştirilen güvenlik çalışmaları, davranışsal ve psikiyatrik istenmeyen etkilerin yetişkinlere oranla çocuklarda daha sık görülmesi dışında (%38.6 ya karşılık %18.6), yetişkinlerde levetirasetamın güvenlik profili ile uyum içindedir. Bununla birlikte, yetişkinler ile karşılaştırıldığında nisbi risk çocuklarda ve yetişkinlerde benzerdir. Primer jeneralize tonik-klonik nöbetler ile idiyopatik jeneralize epilepsili çocuklar (4-65 yaş) ve erişkinlerde yürütülen bir çalışmaya göre; Keppra grubunda hastaların %39.2'sinde ve plasebo grubunda hastaların %29.8'inde tedaviye bağlı istenmeyen etkiler gözlenmiştir. En sık bildirilen istenmeyen etki yorgunluk'tur. Myoklonik nöbetlerin görüldüğü erişkin ve adölesanlarda (12-65 yaş) yürütülen bir çalışmaya gore; Keppra grubunda hastaların %33.3'ünde ve plasebo grubunda hastaların %30'unda istenmeyen etkiler gözlenmiştir. En sık bildirilen istenmeyen etki başağrısı ve somnolansdır. Güvenilirlik sonuçları, myoklonik nöbetli hastalarda, parsiyel başlangıçlı nöbetlerin görüldüğü erişkin hastalara gore, levetirasetam ile daha az sıklıkta istenmeyen etkilerin görüldüğünü göstermiştir (%33.3'e karşı % 46.4). Klinik çalışmalardan (erişkinler ve çocuklar) veya ilacın pazara çıkmasının ardından kazanılan deneyimden elde edilen Keppra ile muhtemelen ilişkili olduğu kabul edilmiş istenmeyen etkiler ve bunların dağılımı şu şekildedir: Çok yaygın( 1/10 ); yaygın( 1/100, <1/10 ); yaygın olmayan( 1/1000, < 1/100 ); seyrek ( 1/10000, < 1/1000 ); çok seyrek (< 1/10000 ) (istisnai raporlar dahildir). Pazar-sonrası deneyimden elde edilen veriler, tedavi edilen popülasyonda istenmeyen etkilerin görülme sıklığı ile ilgili bir kestirim yapmak için yetersizdir. Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar Çok yaygın: asteni / yorgunluk Sinir sistemi bozuklukları Çok yaygın: somnolans

8 Yaygın: amnezi, ataksi, konvülsiyon, sersemlik hissi, baş ağrısı, hiperkinezi, tremor, denge bozukluğu, dikkat dağınıklığı, hafıza yetmezliği Pazarlama sonrası deneyim : parestezi Psikiyatrik bozukluklar Yaygın: ajitasyon, depresyon, duygusal labilite/duygudurum dalgalanmaları, düşmanca davranış/ saldırganlık, insomni, sinirlilik/irritabilite, kişilik bozuklukları, anormal düşünceler Pazarlama sonrası deneyim: davranış bozuklukları, kızgınlık, anksiyete, konfüzyon, hallüsinasyon, psikotik bozukluklar, intihar, intihar girişimi ve intihar düşüncesi. Gastrointestinal bozukluklar Yaygın: abdominal ağrı, ishal, dispepsi, bulantı, kusma Pazarlama sonrası deneyim : pankreatit Hepatobiliar bozukluklar Pazarlama sonrası deneyim: karaciğer yetmezliği, hepatit, karaciğer fonksiyon test bozukluğu Metabolizma ve beslenme bozuklukları Yaygın: anoreksi (anoreksi riski levetirasetam topiramat ile birlikte uygulandığında daha yüksektir), kilo artışı Pazarlama sonrası deneyim: kilo kaybı Kulak ve labirent bozuklukları Yaygın: vertigo Göz bozuklukları Yaygın: çift görme, bulanık görme İskelet-kas ve bağ dokusu bozuklukları Yaygın: kas ağrısı Yaralanma, zehirlenme ve prosedural komplikasyonlar Yaygın: kazaya bağlı yaralanmalar Enfeksiyonlar ve enfastasyonlar

9 Yaygın: enfeksiyon, nazofarenjit Solunum, göğüs ve mediastinal bozukluklar Yaygın: öksürük artışı Deri ve subkutanöz doku bozuklukları Yaygın: eritemli deri döküntüsü, ekzema, kaşıntı Pazarlama sonrası deneyim: alopesi; bir çok vakada Keppra tedavisi kesildiğinde iyileşme gözlenmiştir. Kan ve lenfatik system bozuklukları Yaygın: trombositopeni Pazarlama sonrası deneyim: Lökopeni, nötropeni, pansitopeni (bazı vakalarda tanımlanan kemik iliği supresyonu ile beraber) BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER: Yetişkinlerde yürütülen klinik çalışmalardan elde edilen veriler, Keppra nın diğer antiepileptik ilaçların (fenitoin, karbamazepin, valproik asid, fenobarbital, lamotrigine, gabapentin ve pirimidon) serum konsantrasyonlarını ve bu ilaçların da Keppra nın farmakokinetiğini etkilemediklerini göstermektedir. Yetişkinlerde gerçekleştirilen resmi farmakokinetik çalışmalar ile uyumlu olarak, 60 mg/kg/gün e kadar dozlarla tedavi edilen pediyatrik hastalarda klinik olarak belirgin bir ilaç etkileşimi bulunmamıştır. Çocuk ve adölesan (4 ila 17 yaş) epilepsi hastalarında retrospektif bir farmakokinetik etkileşim değerlendirmesi, levetirasetam ile ek tedavi uygulanmasının, beraberinde uygulanan karbamazepin ve valporik asidin dengeli-durum serum konsantrasyonlarını etkilemediğini doğrulamıştır. Ancak veriler enzim indükleyen antiepileptik tıbbi ürünlerin, levetirasetam klerensini, % 22 oranında arttırdığını göstermiştir. Doz ayarlaması gerekmemektedir. Böbrek tübüllerinin salgısını bloke eden bir ajan olan probenesid in (Günde 4 kere 500 mg) levetirasetamın değil ama primer metabolitinin renal klerensini inhibe ettiği gösterilmiştir.

10 Buna rağmen bu metabolitin konsantrasyonu düşük kalır. Aynı zamanda aktif tubüler sekresyonla atılan ilaçlarında metabolitin renal klerensini düşürmesi umulur. Levetirasetamın probenesid üzerindeki etkisi çalışılmamıştır ve levetirasetamın diğer aktif olarak sekrete edilen steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar, sulfonamidler ve metotreksat gibi ilaçlar üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Levetirasetamın günlük 1000 mg lık dozu, oral kontraseptiflerin (etinil-östradiol, levonorgestrel) farmakokinetiklerini ve endokrin parametreleri (lüteinizan hormon ve progesteron) değiştirmemektedir. Digoksin, oral kontraseptifler ve varfarin in birlikte kullanımının levetirasetamın farmakokinetiğine etkisi yoktur. Levetirasetam 2000mg/gün digoksin ve varfarinin farmakokinetiğini etkilememiştir. Protrombin zamanı değişmemiştir. Antasidlerin levetirasetamın emilimi üzerine etkisi saptanamamıştır. Gıdalar, levetirasetamın emilim miktarını etkilememektedirler, ancak emilim hızı hafifçe azalmaktadır. Levetirasetamın alkol ile etkileşimine yönelik bir veri bulunmamaktadır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Keppra 100 mg / ml oral çözelti bir bardak su ile seyreltilerek alınmalıdır. Yemeklerle birlikte ve yemek harici alınabilir. Günlük doz iki eşit miktarda verilmelidir. Kullanma Klavuzu : Şişeyi açınız : Kapağı bastırınız ve çevirerek kilidi açınız (Şekil 1) Enjektörü alarak, şişeye koyunuz (Şekil 2) Doktorun reçetelediği mg miktara eşdeğer işarete kadar pistonu çekerek enjektörü doldurun (Şekil 3) Enjektörü şişeden çıkarın (Şekil 4) Pistonu ittirerek çözeltiyi su dolu bardağın içine boşaltın (Şekil 5) Bardaktaki sıvının tamamını için Enjektörü su ile yıkayın (Şekil 6) Şişeyi plastik kapak ile kapatın

11 Monoterapi Yetişkinlerde ve 16 yaş üzeri adölesanlarda Tavsiye edilen başlangıç tedavi dozu günde iki kere 250 mg'dır. 2 haftadan sonra başlangıç tedavi dozu günde iki kere 500 mg olacak şekilde arttırılmalıdır. Klinik cevaba göre doz, iki haftada bir günde iki kez 250 mg'lık artışlarla arttırılabilir.maksimum doz günde iki kere 1500 mg'dır. Ek-tedavi Yetişkinlerde( 18) ve 50 kg veya üzerindeki adelösanlarda (12-17 yaş): Başlangıçtaki tedavi dozu günde iki kere 500 mg dır. Bu doza tedavinin ilk gününden itibaren başlanabilir. Klinik cevap ve tolerabiliteye göre doz günde iki kez 1500 mg a kadar çıkartılabilir. Doz değişimleri 2 4 haftada bir, günde iki kere 500 mg olmak üzere arttırılabilir veya azaltılabilir.

12 Yaşlılarda (65 yaş üstü kişilerde): Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozun ayarlanması tavsiye edilmektedir. ("Böbrek yetmezliği Olan Hastalar" bölümüne bakınız) 4-11 yaş arası çocuklarda ve 50 kg ın altındaki adölesanlarda (12-17 yaş): Başlangıçtaki tedavi dozu günde iki kere 10 mg/kg dır. Klinik cevap ve toleransa göre, doz günde iki kez 30 mg/kg a çıkartılabilir. Doz değişimleri 2 haftada bir, günde iki kere 10 mg/kg ı geçmemek şartıyla arttırılabilir veya azaltılabilir. 50 kg üzerindeki çocuklarda dozaj yetişkinler ile aynıdır. Hekim ağırlık ve doza göre en uygun farmasötik şekli ve dozu reçetelemelidir. Çocuklar ve adölesanlar için tavsiye edilen dozaj Ağırlık Başlangıç dozu Günde iki kere 10 mg/kg Maksimum doz Günde iki kere 30 mg/kg 15 kg (1) Günde iki kere 150 mg Günde iki kere 450 mg 20 kg (1) Günde iki kere 200 mg Günde iki kere 600 mg 25 kg Günde iki kere 250 mg Günde iki kere 750 mg 50 kg üzeri (2) Günde iki kere 500 mg Günde iki kere 1500 mg (1) 20 kg ve bu ağırlığın altındaki çocukların, tedaviye Keppra 100 mg/ml oral çözelti ile başlaması tavsiye edilir. (2) 50 kg veya üzeri ağırlığa sahip çocuklarda dozaj yetişkinler ile aynıdır. Dereceli oral enjektör 1000 mg levetirasetam (10 ml ye) alabilir. Derecelendirme her 25 mg (0.25 ml) dadır. Yeni doğan ve 4 yaşından küçük çocuklarda: Keppra nın 4 yaşın altındaki çocuklarda, güvenlilik ve etkinlik ile ilgili yeterli veri bulunmaması sebebiyle kullanılması önerilmez. Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda: Günlük doz kişinin böbrek fonksiyonlarına göre ayarlanır. Yetişkin hastalar için bu tablo kullanılır ve tabloda belirtildiği şekilde doz ayarlaması yapılır.bu tabloyu kullanabilmek için hastanın kreatinin klerensi (CLcr) ml/dak. hesaplanmalıdır.

13 CLcr ml/dak. değeri aşağıdaki formülü kullanarak serum kreatinin (mg/dl) üzerinden saptanabilir. [ 140-yaş (yıl) ] x ağırlık (kg) CLcr (ml/dak)= (kadınlar için 0.85 ile çarpılır) 72 x serum kreatinin (mg/dl) CLcr Vücut Yüzey Alanı (BSA) için aşağıda belirtildiği şekilde ayarlanmıştır: CLcr (ml/dak) CLcr (ml/dak/1.73m 2 )= x 1.73 BSA (m 2 ) Böbrek Fonksiyon Bozukluğunda yetişkin hastalarda doz ayarlaması GRUP KREATİNİN KLERENSİ (ml/dak//1.73 m 2 ) DOZ VE DOZ SIKLIĞI Normal > 80 Günde iki kere mg Hafif Günde iki kere mg Orta Günde iki kere mg Ağır < 30 Günde iki kere mg Böbrek yetmezliğinin son - Günde bir kere (2) mg evresinde olan ve diyalize giren hastalarda (1) (1) Levetirasetam tedavisinin ilk gününde 750 mg lık yükleme dozu önerilmektedir. (2) Diyalizi takiben mg lık ek doz önerilmektedir. Levetirasetam klerensi böbrek fonksiyonu ile ilgili olduğundan, böbrek yetmezliği olan çocuklarda, levetirasetam dozu böbrek fonksiyonuna göre ayarlanmalıdır. Bu tavsiye, böbrek yetmezliği olan yetişkin hastalarda gerçekleştirilen bir çalışmayı baz alır. Karaciğer Yetmezliği Olan Hastalarda: Hafif orta şiddetteki karaciğer yetmezliklerinde herhangi bir doz ayarlanmasına gerek yoktur. Ağır karaciğer yetmezliklerinde, kreatinin klerensi böbrek yetmezliğini yeterince göstermeyebilir. Bu nedenle, kreatinin klerens değerinin <70 ml/dak olduğu durumlarda günlük idame dozunun %50 azaltılması önerilmektedir.

14 DOZ AŞIMI: Aşırı dozda Keppra alımını takiben somnolans, ajitasyon, agresyon, bilinç bulanıklığı, solunum depresyonu ve koma bildirilmiştir. Akut doz aşımından sonra, gastrik lavajla veya kusturarak mide boşaltılabilir. Levetirasetamın spesifik antidotu yoktur. Doz aşımı tedavisi semptomatik olmalıdır. Hemodiyaliz uygulanabilir. Diyaliz ekstraksiyon etkinliği levetirasetam için %60 ve primer metabolit için %74 tür. Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. SAKLAMA KOŞULLARI: 25 C nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Şişe açıldıktan sonra 25 C de saklanmalı ve 2 ay içinde kullanılmalıdır. Işığa hassasiyetinden dolayı orijinal ambalajında saklayınız. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ: KEPPRA 100 mg/ml Oral Çözelti 300 ml bal rengi cam şişede (dereceli oral enjektör içeren karton kutuda) PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ: KEPPRA 250 mg Film Tablet (50 tablet), KEPPRA 500 mg Film Tablet (50 tablet), KEPPRA 1000 mg Film Tablet (50 tablet), KEPPRA 500 mg/5 ml Konsantre İnfüzyon Çözelti İçeren Flakon (50 tablet). Ruhsat Tarihi ve No. : /88 Ruhsat Sahibi : UCB Pharma A.Ş. Rüzgarlıbahçe Cumhuriyet cad. Gerçekler Sitesi B Blok Kat:6 Kavacık / Beykoz İstanbul / TÜRKİYE Üretim Yeri : Next Pharma SAS 17 Route de Meulan, F Limay / FRANSA REÇETE İLE SATILIR CIA72167A

KEPPRA 500 mg FİLM TABLET

KEPPRA 500 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: KEPPRA 500 mg FİLM TABLET Her bir film tablette; 500 mg levetirasetam ve boyar madde olarak, titanyum dioksit (E171),sarı demir oksit (E172) bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikleri:

Detaylı

LEV-END 250 mg Film Kaplı Tablet

LEV-END 250 mg Film Kaplı Tablet LEV-END 250 mg Film Kaplı Tablet FORMÜLÜ Her bir film kaplı tablette; 250 mg levetirasetam, titanyum dioksit ve FD&C Blue 2 bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Levetirasetam bir

Detaylı

Keppra 500 mg / 5 ml Konsantre İnfüzyon Çözelti İçeren Flakon. KEPPRA 500 mg/ 5 ml KONSANTRE İNFÜZYON ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON FORMÜLÜ:

Keppra 500 mg / 5 ml Konsantre İnfüzyon Çözelti İçeren Flakon. KEPPRA 500 mg/ 5 ml KONSANTRE İNFÜZYON ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON FORMÜLÜ: KEPPRA 500 mg/ 5 ml KONSANTRE İNFÜZYON ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON FORMÜLÜ: Etken Madde : Levetirasetam 500 mg/ 5 ml Yardımcı maddeler : Sodyum asetat, 8.2 mg, Gl. Asetik asid k.m., Sodyum klorür 45 mg, Enjeksiyonluk

Detaylı

LEV-END Oral Çözelti, 100 mg/ml 300 ml

LEV-END Oral Çözelti, 100 mg/ml 300 ml LEV-END Oral Çözelti, 100 mg/ml 300 ml FORMÜLÜ Her 1 ml çözeltide, 100 mg levetirasetam; ayrıca metil paraben, propil paraben, asesülfam potasyum, gliserol, maltitol solüsyon ve aroma bulunur. FARMAKOLOJĐK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 12 yaş üzerindeki Juvenil Miyoklonik Epilepsili adölesan ve erişkinlerde miyoklonik nöbetlerde ilave tedavi olarak,

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 12 yaş üzerindeki Juvenil Miyoklonik Epilepsili adölesan ve erişkinlerde miyoklonik nöbetlerde ilave tedavi olarak, KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KEPPRA 1000 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablette: Levetirasetam Yardımcı maddeler: Kroskarmelos sodyum 1000

Detaylı

KEPPRA 250 mg FİLM TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

KEPPRA 250 mg FİLM TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KEPPRA 250 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablette: Levetirasetam 250 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. KEPPRA 500 mg / 5 ml konsantre infüzyon çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. KEPPRA 500 mg / 5 ml konsantre infüzyon çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KEPPRA 500 mg / 5 ml konsantre infüzyon çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ml de Levetirasetam 100 mg 5 ml lik flakon

Detaylı

KEPPRA 100 mg/ml ORAL ÇÖZELTİ KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KEPPRA 100 mg/ml oral çözelti

KEPPRA 100 mg/ml ORAL ÇÖZELTİ KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KEPPRA 100 mg/ml oral çözelti KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KEPPRA 100 mg/ml oral çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ml de: Levetirasetam 100 mg Yardımcı maddeler: Metil parahidroksibenzoat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. EPİXX 500 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. EPİXX 500 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI EPİXX 500 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Her tablet etkin madde olarak 500 mg levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler : Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 1000 mg levetirasetam içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 1000 mg levetirasetam içerir. KULLANMA TALİMATI KEPPRA 1000 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 1000 mg levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler: Kroskarmelos sodyum, makrogol 6000, kolloidal anhidrus

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film-kaplı tablet. Beyaz renkli, bikonveks, oblong, tek tarafı çentikli film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film-kaplı tablet. Beyaz renkli, bikonveks, oblong, tek tarafı çentikli film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI L-CETAM 1000 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablette: Levetirasetam 1000 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI L-CETAM XR 750 mg uzatılmış salımlı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI L-CETAM XR 750 mg uzatılmış salımlı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI L-CETAM XR 750 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Levetirasetam 750 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için Bölüm

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Metil parahidroksibenzoat (E218) Propil parahidroksibenzoat (E216)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Metil parahidroksibenzoat (E218) Propil parahidroksibenzoat (E216) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KEPPRA 100 mg/ml oral çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ml de: Levetirasetam Yardımcı maddeler: Sodyum sitrat Metil parahidroksibenzoat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LEVEBRAİN 250 mg film tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LEVEBRAİN 250 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LEVEBRAİN 250 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet 250 mg Levetirasetam içermektedir. Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

KEPPRA 1000 mg FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 1000 mg levetirasetam içerir.

KEPPRA 1000 mg FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 1000 mg levetirasetam içerir. KULLANMA TALİMATI KEPPRA 1000 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 1000 mg levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler: Kroskarmelos sodyum, makrogol 6000, kolloidal anhidrus

Detaylı

VETRİA 100 mg/ml ORAL ÇÖZELTİ

VETRİA 100 mg/ml ORAL ÇÖZELTİ VETRİA 100 mg/ml ORAL ÇÖZELTİ FORMÜL : Her 1 ml oral çözelti, 100 mg Levetirasetam içerir. Yardımcı madde olarak ; Sodyum Benzoat (E211), Sodyum Sakarin (E954), Gliserin (E422), Sorbitol Solüsyonu (E420),

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir ml de 100 mg levetirasetam içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir ml de 100 mg levetirasetam içerir. KULLANMA TALİMATI KEPPRA 100 mg/ml oral çözelti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir ml de 100 mg levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum sitrat, sitrik asid monohidrat, metil parahidroksi benzoat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VETRİA 1000 mg film tablet. 2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablette:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VETRİA 1000 mg film tablet. 2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablette: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VETRİA 1000 mg film tablet 2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablette: Levetirasetam 1000 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VETRİA 100 mg/ml oral çözelti. 2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ml de:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VETRİA 100 mg/ml oral çözelti. 2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ml de: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VETRİA 100 mg/ml oral çözelti 2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ml de: Levetirasetam 100 mg Yardımcı maddeler: Sodyum benzoat Sodyum sakarin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir ml de 100 mg levetirasetam içerir. KEPPRA steril konsantre infüzyon çözeltisi 5 ml'lik cam flakonlardadır.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir ml de 100 mg levetirasetam içerir. KEPPRA steril konsantre infüzyon çözeltisi 5 ml'lik cam flakonlardadır. KULLANMA TALİMATI KEPPRA 500 mg/5 ml konsantre infüzyon çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ml de 100 mg levetirasetam içerir. KEPPRA steril konsantre infüzyon çözeltisi 5

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

Film kaplı tablet Sarı renkli, oval, bombeli, bir yüzünde "500L" logosu ve çentik olan film kaplı tabletler.

Film kaplı tablet Sarı renkli, oval, bombeli, bir yüzünde 500L logosu ve çentik olan film kaplı tabletler. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI LEV-END 500 mg film kaplı tablet. 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her film kaplı tablette; Levetirasetam Yardımcı madde(ler): Kroskarmellos

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 3. FARMASÖTĐK FORM Film kaplı tablet Mavi renkli, oval, bombeli, bir yüzünde "250L" logosu ve çentik olan film kaplı tabletler.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 3. FARMASÖTĐK FORM Film kaplı tablet Mavi renkli, oval, bombeli, bir yüzünde 250L logosu ve çentik olan film kaplı tabletler. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI LEV-END 250 mg film kaplı tablet. 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her film kaplı tablette; Levetirasetam Yardımcı madde(ler): Kroskarmellos

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. KEPPRA 500 mg/5 ml konsantre infüzyon çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. KEPPRA 500 mg/5 ml konsantre infüzyon çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI KEPPRA 500 mg/5 ml konsantre infüzyon çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ml de 100 mg levetirasetam içerir. KEPPRA steril konsantre infüzyon çözeltisi 5

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. LEV-END oral çözelti, 100 mg/ml 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. LEV-END oral çözelti, 100 mg/ml 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI LEV-END oral çözelti, 100 mg/ml KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her 1 ml çözeltide, 100 mg levetirasetam bulunur. Yardımcı madde(ler): 1 ml

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 1000 mg levetirasetam içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 1000 mg levetirasetam içerir. KULLANMA TALİMATI KEPPRA 1000 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 1000 mg levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler: Kroskarmelos sodyum, makrogol 6000, kolloidal anhidrus

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. EPİXX 1000 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablet 1000 mg levetirasetam içerir.

KULLANMA TALİMATI. EPİXX 1000 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablet 1000 mg levetirasetam içerir. KULLANMA TALİMATI EPİXX 1000 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablet 1000 mg levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler: Nişasta, talk, aerosil 200, PVP K-30, magnezyum stearat, HPMC E-15,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: DİCLORAL gargara 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml 0,74 mg diklofenak (serbest asit şeklinde) içerir. Yardımcı madde(ler): Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 ml oral çözeltide 0.5 mg levosetirizin dihidroklorür

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 ml oral çözeltide 0.5 mg levosetirizin dihidroklorür KULLANMA TALİMATI XYZAL 0.5 mg/ml oral çözelti Ağızdan alınır. Etkin madde: 1 ml oral çözeltide 0.5 mg levosetirizin dihidroklorür Yardımcı maddeler: Maltitol, gliserol, metil parahidroksibenzoat, propil

Detaylı

Her 1 ml de; 200 mg pirasetam ve yardımcı madde olarak metil parapen, propil parapen, sodyum sakkarin ve sorbitol bulunur.

Her 1 ml de; 200 mg pirasetam ve yardımcı madde olarak metil parapen, propil parapen, sodyum sakkarin ve sorbitol bulunur. NOOTROPİL ŞURUP % 20 FORMÜLÜ: Her 1 ml de; 200 mg pirasetam ve yardımcı madde olarak metil parapen, propil parapen, sodyum sakkarin ve sorbitol bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LEVEMAX 500 mg film kaplı tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LEVEMAX 500 mg film kaplı tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LEVEMAX 500 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Levetirasetam Yardımcı maddeler: Lesitin (Soya) (E322) Yardımcı maddeler için

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film-kaplı tablet. Turuncumsu pembe renkli, bikonveks, oblong, tek tarafı çentikli film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film-kaplı tablet. Turuncumsu pembe renkli, bikonveks, oblong, tek tarafı çentikli film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI L-CETAM 750 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablette: Levetirasetam Yardımcı maddeler: FD&C Yellow #6/Sunset Yellow

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. EPİTAM 500 mg film tablet. Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 500 mg levetirasetam içerir.

KULLANMA TALİMATI. EPİTAM 500 mg film tablet. Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 500 mg levetirasetam içerir. KULLANMA TALİMATI EPİTAM 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 500 mg levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz (Comprecel M 102), hidroksi propil

Detaylı

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant)

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 1 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 2 Prospektüs 3 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) Steril,apirojen Formülü Beher Zoladex LA Subkütan implant, enjektör içinde, uygulamaya hazır, beyaz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LAVODROP 30 mg/5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Levodropropizin 30 mg/5 ml Yardımcı maddeler: Her 5 ml de; Sukroz 2.5 g Gliserin 0.5

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. EPİLEPTAL 100 mg/ml oral çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde : Her bir ml de:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. EPİLEPTAL 100 mg/ml oral çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde : Her bir ml de: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI EPİLEPTAL 100 mg/ml oral çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Her bir ml de: Levetirasetam 100 mg Yardımcı maddeler : Sodyum metil paraben

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI EPİXX 100 mg/ml oral çözelti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir ml de 100 mg levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum metil paraben (E219), sodyum propil paraben (E217), asesülfam

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐLERĐ. 12 yaşın üstündeki Juvenil Miyoklonik Epilepsili adölesan ve erişkinlerde miyoklonik nöbetlerde ek tedavi olarak kullanılır.

KISA ÜRÜN BĐLGĐLERĐ. 12 yaşın üstündeki Juvenil Miyoklonik Epilepsili adölesan ve erişkinlerde miyoklonik nöbetlerde ek tedavi olarak kullanılır. KISA ÜRÜN BĐLGĐLERĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI EPĐXX 100 mg/ml oral çözelti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde : Her bir ml de: Levetirasetam 100.00 mg Yardımcı maddeler : Sodyum metil paraben

Detaylı

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT tablet 100 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. EPİXX 100 mg/ml oral çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Her bir ml de:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. EPİXX 100 mg/ml oral çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Her bir ml de: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI EPİXX 100 mg/ml oral çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ml de: Levetirasetam 100 mg Yardımcı maddeler: Metil parahidroksibenzoat

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg Yardımcı maddeler: Mannitol... 50 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI PULMOREST 30mg/5ml şurup 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 1 ml şurup için: Levodropropizin 6,0 mg Yardımcı maddeler: Sakkaroz Metil paraben (E218)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz 175 mg Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI LEVRAL 250 mg efervesan tablet. 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐMĐ Etkin madde: Levetirasetam 250 mg

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI LEVRAL 250 mg efervesan tablet. 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐMĐ Etkin madde: Levetirasetam 250 mg KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI LEVRAL 250 mg efervesan tablet 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐMĐ Etkin madde: Levetirasetam 250 mg Yardımcı maddeler: Sorbitol (E420) 50,0 mg Sodyum hidrojen

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUTAMCOD 7.5 mg/5 ml Şurup

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUTAMCOD 7.5 mg/5 ml Şurup 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUTAMCOD 7.5 mg/5 ml Şurup KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Butamirat sitrat Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70 Etanol Sakarin sodyum Benzoik asit

Detaylı

NOOTROPİL 1 g AMPUL FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: FORMÜLÜ: Her 5 ml ampulde; Pirasetam Sodyum asetat. Enjeksiyonluk su FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ:

NOOTROPİL 1 g AMPUL FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: FORMÜLÜ: Her 5 ml ampulde; Pirasetam Sodyum asetat. Enjeksiyonluk su FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ: NOOTROPİL 1 g AMPUL FORMÜLÜ: Her 5 ml ampulde; Pirasetam Sodyum asetat Asetik asit Enjeksiyonluk su 1 g 5 mg ph 5.8 k.m. k.m. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ: Pirasetam, temel etki

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI LEVRAL 500 mg efervesan tablet Ağız yolu ile alınır. Etkin madde: Her bir efervesan tablet, 500 mg Levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler: Sitrik asit anhidr, sodyum hidrojen karbonat,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSSİR 30 mg / 5ml şurup. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSSİR 30 mg / 5ml şurup. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSSİR 30 mg / 5ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Levodropropizin Yardımcı maddeler: 30 mg / 5 ml Sukroz...2.5 g/ 5 ml Gliserol.0.5 g/

Detaylı

KEPPRA 100 mg/ml ORAL ÇÖZELTİ KULLANMA TALİMATI. KEPPRA 100 mg/ml oral çözelti. Ağızdan alınır.

KEPPRA 100 mg/ml ORAL ÇÖZELTİ KULLANMA TALİMATI. KEPPRA 100 mg/ml oral çözelti. Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI KEPPRA 100 mg/ml oral çözelti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir ml de 100 mg levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum sitrat, sitrik asid monohidrat, metil parahidroksi benzoat

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VETRİA 100 mg/ml oral çözelti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir ml de 100 mg levetirasetam içerir.

KULLANMA TALİMATI. VETRİA 100 mg/ml oral çözelti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir ml de 100 mg levetirasetam içerir. KULLANMA TALİMATI VETRİA 100 mg/ml oral çözelti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir ml de 100 mg levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler: Sitrik asit monohidrat (E330), sodyum benzoat (E211), sodyum sakarin

Detaylı

Allerset 10 mg Film Tablet

Allerset 10 mg Film Tablet Allerset 10 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablette, 10 mg setirizin dihidroklorür; ayrıca boyar madde titan dioksit bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Allerset Tablet in

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

KULLANMA TALİMATI 1 / 8

KULLANMA TALİMATI 1 / 8 KULLANMA TALİMATI L-CETAM 250 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 250 mg levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, prejelatinize nişasta, povidon K30,

Detaylı

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROCTOLOG rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g. kremde, Etkin madde: Ruskogenin Trimebutin Yardımcı maddeler: Setostearil alkol Propilen glikol

Detaylı

Rilutek 50 mg Filmtablet

Rilutek 50 mg Filmtablet Rilutek 50 mg Filmtablet FORMÜLÜ Her film tablet 50 mg riluzol ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Amiyotrofik lateral sklerozun patogenezi

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Kuru göz sendromunun semptomatik tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Kuru göz sendromunun semptomatik tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI EYESTIL 10 ml göz damlası 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde : 100 ml de : 0.150 g hiyalüronik asit sodyum tuzu içerir. Yardımcı maddeler : Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DAYLEP XR 1000 mg film kaplı tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin Madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DAYLEP XR 1000 mg film kaplı tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin Madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DAYLEP XR 1000 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin Madde: Levetirasetam 1000 mg Yardımcı Maddeler: Lesitin (soya (E322)) 0,875 mg

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LEVEBRAİN 1000 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablette 1000 mg levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler: Kısmen prejelatinize mısır nişastası, talk, polivinil

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür KULLANMA TALİMATI XYZAL 5 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selülöz, laktoz monohidrat, kolloidal anhidrus

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de;

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; Fenazon 45.52 mg Lidokain hidroklorür 11.38 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. DEBRİDAT 24 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. DEBRİDAT 24 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ DEBRİDAT 24 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sulandırılmadan önce; her 100 gram granül, 787

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. KULLANMA TALİMATI BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. Yardımcı Maddeler: Diğer yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 ml oral çözeltide 0.5 mg levosetirizin dihidroklorür

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 ml oral çözeltide 0.5 mg levosetirizin dihidroklorür KULLANMA TALİMATI XYZAL 0.5 mg/ml oral çözelti Ağızdan alınır. Etkin madde: 1 ml oral çözeltide 0.5 mg levosetirizin dihidroklorür Yardımcı maddeler: Maltitol, gliserol, metil parahidroksibenzoat, propil

Detaylı

Uygulama şekli : Sadece ağızdan kullanım içindir. Yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte ölçek vasıtasıyla kullanılabilir.

Uygulama şekli : Sadece ağızdan kullanım içindir. Yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte ölçek vasıtasıyla kullanılabilir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSİBRON 7.5 mg / 5 ml Şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Butamirat sitrat Yardımcı maddeler : Sorbitol % 70 non-kristalin Gliserin Sodyum

Detaylı

DEMAX 10 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS. DEMAX 10 mg FİLM TABLET

DEMAX 10 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS. DEMAX 10 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS DEMAX 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film tablet etken madde olarak 8.31 mg Memantin e eşdeğer 10 mg Memantin HCl ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik

Detaylı

Ercefuryl Oral Süspansiyon

Ercefuryl Oral Süspansiyon Ercefuryl Oral Süspansiyon FORMÜLÜ Bir ölçekte (5 ml): Nifuroksazid 200 mg (Nipajin M, şeker, alkol ve portakal aroması içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Bir nitrofuran türevi

Detaylı

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DENCOL Jel Sprey 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her 1 g jel, Etkin madde: Kolin salisilat içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol (%70) Karboksimetil selüloz sodyum 87.1 mg 70.0

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VETRİA 1000 mg film tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VETRİA 1000 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VETRİA 1000 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her film tablet 1000 mg levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, polivinil alkol, polietilen glikol, sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. Ürünün İsmi EUCARBON tablet 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi Etkin maddeler: Bir tablette; 180,0 mg bitkisel kömür, 50,0 mg kükürt, 105,0 mg senne (sinameki) yaprağı tozu ve 25,0

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAXTHİO 4 mg/2 ml İM Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiyokolşikosid 4 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür

Detaylı

Trileptal 600 mg Film Tablet

Trileptal 600 mg Film Tablet Trileptal 600 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 600 mg okskarbazepin içerir. Yardımcı maddeler: sarı demir oksit ve titan dioksit. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri Okskarbazepinin başlıca

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KREVAL FORTE 15 mg / 5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Butamirat sitrat...15.00 mg / 5 ml Yardımcı maddeler: Sodyum sakkarin

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Nimesulide (mikronize) içermektedir. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablet; 120 mg feksofenadin hidroklorür ve boyar madde olarak ; titanyum dioksit, kırmızı demir oksit ve sarı demir oksit içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Şurup Kiraz kokulu, renksiz, gözle görülen yabancı madde içermeyen çözelti.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Şurup Kiraz kokulu, renksiz, gözle görülen yabancı madde içermeyen çözelti. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LEDROPİN 30 mg / 5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Levodropropizin 6 mg / ml Yardımcı maddeler: Sükroz 350 mg / ml Metil paraben 1.2

Detaylı

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin Propiverin HCL Etki Mekanizması Bedreddin Seçkin 24.10.2015 Propiverin Çift Yönlü Etki Mekanizmasına Sahiptir Propiverin nervus pelvicus un eferent nörotransmisyonunu baskılayarak antikolinerjik etki gösterir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile, yutulmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile, yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TİREBRANT FORT 200 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 750 mg levetirasetam içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 750 mg levetirasetam içerir. KULLANMA TALİMATI LEPTİCA 750 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 750 mg levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, kroskarmelloz sodyum, povidon, kolloidal

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film Tablet Açık sarı renkli, her iki yüzü düz, oblong, bikonveks film kaplı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film Tablet Açık sarı renkli, her iki yüzü düz, oblong, bikonveks film kaplı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSTEOFLEX Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Maddeler: Glukozamin Sülfat Bunda: Serbest Glukozamin (kabuklu deniz hayvanından elde edilen)

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. LEV-END 500 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALĐMATI Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 500 mg levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler: PEG 6000, kolloidal anhidr silika, magnezyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup. Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup. Ağızdan alınır. BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her 5 ml şurupta 7.5 mg Butamirat sitrat Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70, sakarin sodyum, benzoik asit, etanol, vanilin, sükroz,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LEVOPRONT öksürük şurubu 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Levodropropizin 6 mg / ml Yardımcı maddeler: Sakkaroz 350 mg / ml Metil-p-hidroksibenzoat

Detaylı

Ursodeoksikolik asit düşük miktarlarda insan safrasında mevcuttur.

Ursodeoksikolik asit düşük miktarlarda insan safrasında mevcuttur. Ursofalk Süspansiyon FORMÜLÜ: Her 5 ml Ursofalk süspansiyon 250mg ursodeoksikolik asit içerir. Ayrıca koruyucu olarak benzoik asit, tatlandırıcı olarak gliserol, ksilitol ve sodyum siklamat, koku maddesi

Detaylı

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RECBUTİN rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 g kremde; Etkin madde: Trimebutin baz Ruskogenin 58.00 mg 5.00 mg Yardımcı maddeler: Setostearil alkol

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. PİROK süspansiyon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. PİROK süspansiyon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PİROK süspansiyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; 50 mg pirvinyum bazına eşdeğer 75 mg pirvinyum pamoat Yardımcı maddeler: Her

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MACMIROR COMPLEX 500 mg + 200.000 IU vajinal ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir vajinal ovül Nifuratel 500 mg; Nistatin 200.000 IU

Detaylı

Casodex 50 mg Film Tablet

Casodex 50 mg Film Tablet 1 Casodex 50 mg Film Tablet Formül Her bir tablet 50 mg bikalutamid (INN) etken madde ve yardımcı maddeler laktoz, sodyum niģasta glikolat, polividon,magnezyum stearat, metil hidroksi propil selüloz, polietilen

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide), Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide), Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI MODET 500 mg kapsül KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir kapsül 500 mg kalsiyum dobesilat içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her 5 ml şurup, 7.5 mg butamirat sitrat (1.5 mg/ml) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her 5 ml şurup, 7.5 mg butamirat sitrat (1.5 mg/ml) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CODACTİV 7.5 mg/ 5 ml Şurup, 100 ml 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml şurup, 7.5 mg butamirat sitrat (1.5 mg/ml) içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır.

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GYNO-TROSYD 100 mg vajinal tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiokonazol 100 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MYODİN 4mg/2ml IM ampul Kas üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, sitrik asit monohidrat, susuz sodyum

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GRİZİNC 15 mg / 5 ml şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat bulunur. Yardımcı maddeler: Şeker (sükroz), gliserin, nipajin

Detaylı

FİNARİD 5 mg FİLM TABLET

FİNARİD 5 mg FİLM TABLET FİNARİD 5 mg FİLM TABLET FORMÜL Bir Finarid Film Tablet 5 mg finasterid ve boyar madde olarak sarı demir oksit, titanyum dioksit, sunset sarısı, indigo karmin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Finasterid,

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI CUTMĐRAT 7,5 mg/ 5ml Şurup. 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde Butamirat sitrat 7.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI CUTMĐRAT 7,5 mg/ 5ml Şurup. 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde Butamirat sitrat 7. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI CUTMĐRAT 7,5 mg/ 5ml Şurup 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde Butamirat sitrat 7.5 mg/5 ml Yardımcı maddeler: Sorbitol (%70) 1.5 g/5ml Glukoz 1,5

Detaylı

Genellikle 1-3 günlük tedavi yeterlidir. Romatizma tedavilerinde en az bir hafta uygulanır.

Genellikle 1-3 günlük tedavi yeterlidir. Romatizma tedavilerinde en az bir hafta uygulanır. Prospektüs FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Metamizol steroid olmayan yangı giderici bir pyrazolone'dur. Analjezik, antiinflamatuar ve antipiretik etkilere sahiptir. Narkotik olmayan analjezikler grubuna girer.

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. LEV-END oral çözelti, 100 mg/ml Ağızdan alınır. KULLANMA TALĐMATI Etkin madde: Her 1 ml çözeltide, 100 mg levetirasetam bulunur. Yardımcı maddeler: Sodyum sitrat dihidrat, sitrik asit monohidrat, metil

Detaylı

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su KULLANMA TALİMATI KEPLERON 4 mg / 2 ml IM Enjektabl Çözelti İçeren Ampul Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk

Detaylı