MUKADDİME. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUKADDİME. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla"

Transkript

1 m MUKADDİME Bu sonsuz hayırlar (ihtiva eden salavat-ı şerifler) Hazin'ül Fersafi den Kainatın Efendisine hediyedir. Kendisi, Nebi (s.a.v.) önce rüyada ve sonra aşikar olarak (uyanıkken) gördükten sonra bu salavatları söylemiştir. Der ki; Peygamber Efendimiz kendisine şöyle buyurmuştur: Kim muhabbet ve aşk ile bu salavatı şerifleri bana okursa, içinde ki sayılar kadar sevap ona yazılır. Ve Arasat gününde (hesap günü, mahşer günü) ona şefaatçi olurum. Allahümme salli âdde masakıli zarrayetil vücudi biddevami Ve adde mae kad ahata bihi îlmüke ya âllâmi Mimma kane ve ma kad yekunu ebedel abidiyne Ala Muhammedin ve alihi ve sahbi'hi ve cem'îl enbiyai âleyhimüsselemi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ım! Kainatta mevcut zerreler sayısınca devamlı olarak. Ve ey sonsuz ilimlerin sahibi! İlminin kapsadığı olmuş ve olacaklar sayısınca Ebediyen Efendimiz Muhammed'e, ehline, ashabına... Ve bütün Peygamberlere salat ve selam eyle Ve salli Rabbi âdde masakili ma kad hasala bittememi Min darbi zarrayetil vücudi fi nefsihe biddevemi Ve mislihi elefı ulufi elfi marraten ya Kerimu Ala Rasulikel Mustafa Muhammedin seyyidil enemi Ya Rabbî! Kainatta ki bütün zerrelerin birbirleriyle devamlı olarak çarpılmasından hasıl olan sayılarca... Ve binlerce kere binlercesi ey Kerem sahibi Bütün mahlukatın efendisi, Muhammet Mustafa'ya salat eyle. Ve salli Rabbı âdde masakili ma takdim en tucidehu minel a'demi Fil kevfil vela mekani hatta ma be'dei haşri yevmel kıyami Ve âdde ma yahsulu min darbihe fi nefsine daimen ya Âli'mu Ala menillezihtartehu ala kullil halaiki ve rafa'tehu ile a'lel makami Yoktan yaratma kudretinde olduğun zerreler adedince Yer gök ve uzayda yarattığın ve kıyamet gününe kadar yaratabileceklerin adedince Ve bunların devamlı olarak birbirleri ile çarpılmasından hasıl olacak sayılarca

2 Ey bütün ilimlerin sahibi! Mahlukatın üzerine tercih ettiğin ve en yüksek makamlara yükselttiğine salat eyle. Ve salli Rabbi âddel evemiri vennevehi vel ayeti vel ehkemi Ve âdde ma vakaâ fil kulubi minel havatiri velvesvesi vel ilhami Ve âddel hareketi vessekeneti vel enfesi ve elvanil halaik Ala menillezi faddaltehu ve karrabtehu ve nezzelte aleyhi ahsenel kelemi Emirlerin, nehiylerin, ayet ve hükümlerin miktarınca Kalplerden geçen düşünce, vesvese ve ilhamlar sayısınca Hareketlerin, hareketsizliklerin, nefeslerin, mahlukatın renkleri adedince Kendine yakın ve faziletli kıldığın, ve en güzel kelâmı kendisine indirdiğine salat eyle. Ve salli Rabbi âdde efradi cüz'iyyeti enveü arvahi vel ecsemi Ve âdde ma rıalaktehu ve kevventehu fi hezecldari ve fi darisselemi Ve âdde mevcudetil kevneyni ve me fihe minel hakaiki veddakaik Ala menillezi levlehu leme halaktelhalka ve lel eflekel izami Ruhların, cisimlerin çeşitlerinin, cüzlerinin bölümleri sayısınca, Dünyada ve dar-ı selamda (cennette) yarattıkların, var ettiklerin miktarınca, Ve her iki alem içinde bulunan hakikatlerin ve ibretlerin sayısınca, O Zata ki, o olmasaydı, ne mahlukat ve ne de bu muazzam kainatı yaratmayacak olduğuna salat eyle. Ve salli Rabbi âdde masakıli zarrayati dairatil imkeni Min tahtissara ile â'lel arşi ve ma kad yekunu fil cineni Ve âdde ma hasala min darbihe fi nefsihe biâdedihe ya muhiytu Ala habibikel muhtar Muhammedin nebiyyi ahirizzemani (Var olması gücünün) imkan dairesinde olan zerrelerce, Yerin altından, Arş-ı âlâ'ya (Var olan ve olabilecek zerreler) kadar, ve cennetle oluşacaklar sayısınca, Ve bunların hepsinin hepsiyle, kendi miktarlarınca çarpımından elde edilecek sayılar adedince, Ya Muhit! Habibin olarak seçtiğin ahir zaman Peygamberi Hz. Muhammed'e salat eyle. Ve salli Rabbi âdde me keşeftehu likulubil arifine fii kevni vele mekeni Ve âdde ma taâllakat bini seb'ussifati bil icedi vel imkeni Ve âdde ma yahsulu min darbil madrubi fil madrubi fi külli tarfetil âyn Ala menillezi rafe'tehu ile bisatil kudrati hatta reake bil âyeni

3 Varlık aleminden ve uzaydan ariflerin kalplerine keşfettirdiklerinin sayısını Yedi sıfatının, taalluk etmesiyle oluşan icatların ve icatları mümkün olanların sayısıyla Çarpımından hasıl olan sayının her göz kırpılışındaki çarpımınca salat. Huzuruna yükselttiğin, hatta ki seni hakikat gözüyle gören Hz. Muhammed'e salat eyle. Ve salli Rabbi âdde ma fil ârşi vel kursiyyi vessidrati velcineri Minel meleiketi vel huri ve kusuri vettuyuri velvildeni Ve âdde ma yahsulu min darbil madrubi fil madrubi fi külli tarfetil âyn Ala menillezi karebtehü kabe kavseyni ve kellemtehü bi ebleğıl beyani Arş'da ki, Kürsi de ki, sidredeki ve Cennetlerde ki Melekler, huriler, saraylar, kuşlar, vildanlar sayısınca, Ve bunlarla, bunların içindekilerin ağırlıkları ve yedi kat göklerin ağırlıkları miktarınca, Kendine (en yakın mesafede) yaklaştırdığın en güzel, en açık şekilde kendisine hitap ettiğine salat eyle. Ve sallı Rabbi âdde ma fil ard'ı minel insi vel cinni ve enveil heyevani Ve âdde ma fil enhari vel uyuni vel buhuri keze meâ ma finnirani Ve âdde vezni masakılihim bime fihim meâ âddi eczei cem'il halaik Ala menillezistağraka fi cemelike ve hatabeke bi afsahillisani Yeryüzündeki insanlar, cinler ve diğer canlı türleri sayısınca, Nehirlerde ki çeşmeler, denizler ve ateşlerdekiler sayısınca, Bunların ve içindekilerin ağırlığı ile mahlukâtın cüzleri miktarınca, kimse ki senin cemalinde gark olup en fasih dille sana hitap edene salat eyle. Ve salli Rabbi âdde ma fil levhil mahfuzi keze meâ ma fil kur ani Minel ayati velluğati vel hurufi vel elfazi vel meani Ve âdde eczei cüz'iyyetil ekveni veme fihe minel iberi vel esrâri Ala nuril kevneyn sırril vücüdi Muhammedin seyyidi ehlil cineni Ya Rabbi I Levhi- Mahfuzda ki ve Kur'an da ki ayetler, lugatlar, harfler, kelimeler ve manalar sayısınca, Varlıkların türleri, türlerin bölümleri ve bunlardaki ibretler ve sırlar sayısınca, İki cihanın nuru, mevcudatın sırrı, cennet ehlinin efendisi Hz. Muhammed (s.a.v.) e salat eyle. Ve salli Rabbi âdde masakıli cemii ma zekertü fil ebyeti bil makali

4 Meâ âddi makad hasala min darbil mecmui fil mecmui biddevmi vel kemali Ala ruhil vücudi şemsidduha Muhammedin vel enbiyei cemiân Ve Ebi bekrınissıddık ve Umara ve Usmane ve Aliyyin vessahabeti vel ali Bütün beyitlerimde söz ile zikrettiklerimin sayısınca Ve bunların devamlı ve noksansız olarak, hepsinin hepsiyle çarpımından meydana gelen sayılarca Mevcudatın ruhu, Duha'nın güneşi olan Hz. Muhammed'e ve tüm peygamberlere ve Ebu Bekr'i Sıddık'a, Ömer'e Osman'a ve Ali'ye ve bütün ashabına salat eyle. Ve salli Rabbi âdde masakıli külli ma helektehü fi hezel kevni vefi kevnil bekai Ala nuri! huda Muhammed«r;i meb'usi rahmeten lil âiemine sönül enbiyai Ve şeffi'hu ilehi fil hakiril fakiril musamme bi ismihil Hazin Ve fine vefi cemiil müznibine keme şeffe'tehu fi ehlel âbai Bu âlemde ve ebedi âlemde yarattıkların miktarınca Hidayetin nuru, alemlere rahmet ve son peygamber olarak gönderdiğin Hz.Muhammed'e salat eyle Ya ilahi! Hazin ismiyle isimlendirilen hakir ve fakire ve bize ve tüm günahkârlara da şefaat eyle, ehl-i âbaya şefaat ettiğin gibi Salavatullahi ve cemiil halkı biddevemi Adde ma kad ahata bihi ilmüke ya allami Ala Muhammedinil meb'usi rahmeten lil âlemine Ve Elihi ve sahbihi vel enbiya âleyhimüsselemi Allah'ın ve mahlûkâtın salavatları devamlı olarak İlminin kapsadığı miktar kadar ey tüm ilimlerin sahibi! Alemlere rahmet olarak gönderilmiş Hz. Muhammed'e Âlîne, ashabına ve tüm Peygamberler üzerine salat ve selam eyle. Derleyen: EŞŞEYH MUHAMMED ELHAZİN ELFERSAFİ Şeyh Celâleddin; şeyh'ül Hazin'in oğlu şeyh Abdullah'dan bana rivayet etti ki; damadı olan molla Halil son hastalığında kendisine; "-Kurban bize vasiyet (tavsiye) et" der. Şeyh Abdullah buyurur ki: Talip; o kimsedir ki sadece Allah'ı ister. Galip; o kimsedir ki ilmi, hevasına üstün gelir. Ben size siyer (Hz. Peygamberin ve ashabının hayatı) ilmini okumanızı tavsiye ederim ki onunla (siyer ilmiyle) iman fazlalaşır. Şeyh Celaleddin yine Şeyh Abdullah'dan rivayet etti ki onun sen cümleleri şu olmuştur. Allah kime muhabbetini nasib etmişse odur padişah. Allah kime muhabbetini nasib etmişse odur sultan. Elhamdülillah evvelde, ahirde Allah bize muhabbetini nasib etmiş.

5 Sidre: Ağaca teşbih edilen, yedinci kat gökte bir makam ismi, Peygamber efendimizin vasıl olduğu varlık aleminin nihayet bulduğu nokta. Vildan: Cennetteki çocuklar Levh-i Mahfuz: Kader kitabı.(olmuş ve olacak geçmiş ve gelecek herşeyi içine alan kitap. Lügat: Her milletin dili, lisanı Duha: Kuşluk vati. Güneşin en açık, berrak hali Ehl-i abâ: Hz. Peygamber efendimizin kendisi ile beraber, kızı Hz.Fatma, damadı Hz.Ali ve torunları Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin'in üzerine, giydiği abasını örterek onlara hususi dua ettiği için bu isimle anılırlar.

... KUÇUK SOZLER UZERINE. Abdullah AYMAZ

... KUÇUK SOZLER UZERINE. Abdullah AYMAZ ...... KUÇUK SOZLER... UZERINE Abdullah AYMAZ KÜÇÜK SÖZLER ÜZERİNE Copyright Şahdamar Yayınları, 2011 Bu eseı in tiim yayın haklan ljık Yayıncılık Ticaret A.Ş. 'ne aittir. Eserde yer alan metin ve resimleı

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle.

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle. Hatim Duası Yâ Rabbi! Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur. Bütün salat ü selamlar; rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, baslarımızın tacı Rahmeten lil âlemin, ResûI-i

Detaylı

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR KUR ÂNÎ MAARIFET SIRLARI NIN BEYANI IÇIN, DÜŞÜNCELERE DÜŞEN IŞIKLAR KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR (YUSUF SURESİ) Prof. Mecdî Dawoud 3 Yusuf Suresi Ve Kur an Mülahazaları Cilt 1 - Bölüm 1 Şeyh Mecdî

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim YA SAHİ B AL İMDAD Şeyh Nazım el-rabbani Lefke Şeyh Mohammad Nazim Al-Haqqani An-Naqshibendi el Rabbani Esselamu Aleykum eyyuhel hadirun. Esselam

Detaylı

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır.

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Çünkü şuur sahibi bütün varlıkların yaradılış gayesi Allah'ı tanımak

Detaylı

ŞABAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ

ŞABAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ ŞABAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ Şaban-ı Şerif ve Fazileti: Hicrî ayların sekizincisi ve mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban'ın kelime manası; çokça dallanıp budaklanarak büyüyüp gelişen demektir. Şaban

Detaylı

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR (Allah'ın rahmetinden) kovulmuş şeytanın şerrinden, her şeyi işiten ve bilen Allah'a sığınırım. (3 defa) Bismillâhirrahmânirrahîm. "Allah'tır gerçek İlâh!

Detaylı

Devenin sırtındaki tabutta ise, Mutu kabl entemutu yani ölmeden önce ölmeyi ifade eder.

Devenin sırtındaki tabutta ise, Mutu kabl entemutu yani ölmeden önce ölmeyi ifade eder. Hakk a Yürüme Erkânı Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Đnanç Kurulu Resminin açıklaması: Bu resim madeni pullarla işlenmiş kutsal bir deve resmidir. Burada iki Hz. Ali vardır. Deveyi çekende, tabutun

Detaylı

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد رش رش تريك- Türkçe-Turkish ] [تريك Muhammed b. Salih el-useymin Terceme eden : M.Beşir Eryarsoy 2009-1430 كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد

Detaylı

VE FETHİN HAKİKATLERİ NECDET ARDIÇ

VE FETHİN HAKİKATLERİ NECDET ARDIÇ 0 GÖNÜLDEN ESİNTİLER SÛRE-İ FETH VE FETHİN HAKİKATLERİ NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ (19) 1 ÖN SÖZ BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM: Muhterem okuyucularım, uzun zamandır oluşturmağa çalıştığım

Detaylı

Aşk-ı Nur Şeyh Esref Efendi Berlin 2012

Aşk-ı Nur Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Aşk-ı Nur Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineșșeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym

Detaylı

P E Y G A M B E R -sallallahu aleyhi ve sellem- E F E N D İ M İ Z İ N BAZI HAZİNELERİ [ Türkçe ] Derleyen: Muhammed Şahin : Tetkik: Ümmü Nebil : Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad 49-008 B İ R İ N C

Detaylı

KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM

KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM Tefsirin Çeşitleri ve Bazı Âyetlerin Açıklaması Muhammed Cemil Ziynû Çeviren M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL:

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

Mevlânâ Bir "Allah Kulu" dur, Resûlullah (sav) Çırağıdır 1. Hz. Peygamber (sav) ve O'nun (sav) Sünneti

Mevlânâ Bir Allah Kulu dur, Resûlullah (sav) Çırağıdır 1. Hz. Peygamber (sav) ve O'nun (sav) Sünneti Hayrettin Karaman Mevlânâ Bir "Allah Kulu" dur, Resûlullah (sav) Çırağıdır Mevlânâ hakkında konuşanlar ve yazanlar arasında onu olduğundan farklı gösterenler, sözlerini çarpıtanlar, söylediklerini eksik

Detaylı

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: (DEDE) KIRKLAR CEMEVİ 1 BİSMİ ŞAH ALLAH ALLAH GELDİĞİNİZ MUHAMMED ALİ YOLU, DURDUĞUNUZ MANSUR DARI, GÖRDÜĞÜNÜZ HAKK DİDARI, ALİ YYEL MURTEZA DAN HİMMET, MUHAMMED MUSTAFA DAN ŞEFAAT

Detaylı

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER األحاكم امللمة ىلع ادلروس املهمة لعامة األمة باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Davud el-fayiz Takdim ve Dipnot: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren İlyas Bulut İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

-. İlahi Kitabı- Aşk ilahileri...6. Şu benim divane gönlüm...6. Güzel aşık cevrimizi...6. Bu aşk bir bahri ummandır...6

-. İlahi Kitabı- Aşk ilahileri...6. Şu benim divane gönlüm...6. Güzel aşık cevrimizi...6. Bu aşk bir bahri ummandır...6 İÇİNDEKİLER Aşk ilahileri...6 Şu benim divane gönlüm...6 Güzel aşık cevrimizi...6 Bu aşk bir bahri ummandır...6 Ey Allah ım beni senden ayırma...7 Ben bu aşka düş oldum...7 Gani mevlam nasip etse...8 Can

Detaylı

Caiz Olan ve Olmayan Tevessül

Caiz Olan ve Olmayan Tevessül Caiz Olan ve Olmayan Tevessül ملمنو ملمنو ملرش ملرش حكوسل حكوسل تريك- Türkçe-Turkish ] [تريك Abdullah b. Abdulhamid el-eseri Yayınlarından : Guraba Yayınevi 2009-1430 ملمنو ملمنو ملرش ملرش حكوسل حكوسل

Detaylı

18 19. YÜZYILLARDA KIZILDELİ BEKTAŞİ OCAĞI

18 19. YÜZYILLARDA KIZILDELİ BEKTAŞİ OCAĞI 18-19. YÜZYILLARDA KIZILDELİ BEKTAŞİ OCAĞI 18 19. YÜZYILLARDA KIZILDELİ BEKTAŞİ OCAĞI KIZILDELI BEKTASHI ASSOCIATION IN 18-19 CENTURY A.Yılmaz Soyyer 1 ÖZET Kızıldeli Bektaşi Ocağı geleneksel Bektaşi tasavvuf

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1 Kur'ân'da "Rabbinize ibadet edin" 4 ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1, 2 edin" "Allah'a iman ف ا م ن وا ب الل edin" 3 "Allah'a itaat و ا ط يع وا للا 1 و اع ب د وا ر ب ك م ve buyrulmaktadır.

Detaylı

MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN

MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN Written by Hüseyn Hilmi Işık Published by Hakîkat Kitâbevi at Smashwords Copyright 2011 by Hakîkat Kitâbevi Smashwords Edition, License Notes This free e-book may be copied,

Detaylı

TARÎKAT GELENEĞİNDE SALAVÂT-I ŞERÎFE VE MÜSTAKİMZÂDE NİN ŞERH-İ EVRÂD-I KÂDİRÎ ADLI ESERİ

TARÎKAT GELENEĞİNDE SALAVÂT-I ŞERÎFE VE MÜSTAKİMZÂDE NİN ŞERH-İ EVRÂD-I KÂDİRÎ ADLI ESERİ Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 6 [2005], sayı: 15, ss. 253-288. TARÎKAT GELENEĞİNDE SALAVÂT-I ŞERÎFE VE MÜSTAKİMZÂDE NİN ŞERH-İ EVRÂD-I KÂDİRÎ ADLI ESERİ Hür Mahmut Yücer * Giriş Hz.

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (13) ON ÜÇ

GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (13) ON ÜÇ GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (13) ON ÜÇ ve HAKİKAT-i İLÂHİYYE. NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ 13 0 GÖNÜLDEN ESİNTİLER: 13 ON ÜÇ ve HAKİKAT-i İLÂHİYYE. NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Suudi Arabistan Krallığı Yüksek Öğetim Bakanlığı Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi İlmi Araştırmalar Dekanlığı Tercüme Kısmı Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab Türkçe

Detaylı