GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME"

Transkript

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME Âlâ SİVAS 66 ÖZET Eski Yunanca da işaret, gösterge anlamına gelen semeion kökünden türeyen gösterge kavramı, kendi dışında bir şeyi temsil eden ve temsil ettiği şeyin yerini alabilecek nitelikte olan her türlü olgu, nesne ve biçim anlamına gelmektedir. Göstergeleri ve onların çalışma biçimlerini inceleyen göstergebilim; terimi oluşturan gösterge ve bilim kavramlarının anlamsal toplamının ötesinde bu bilim dalının içerdiği farklı kuramsal yaklaşımlara dikkat çekmektedir. Gösterge kavramının çıkış noktası eski çağlara dek uzansa da, bir bilim dalı olarak göstergebilimin gelişmesi 20. yüzyılda gerçekleşmiştir. Yüzyılın ilk yarısında dilbilimci Ferdinand de Saussure ün çalışmalarında dilbilimsel alandan hareketle öngörülen göstergebilim, zamanla bağımsız bir alan olarak ilerlemiş, 60 lı yıllardan sonra özellikle Fransa da, Barthes ve Greimas gibi kuramcıların çalışmalarıyla, gündelik yaşamdan modaya, görsel sanatlardan müziğe uzanan bir yelpazede, çeşitli disiplinlerle çakışmıştır. Göstergebilim, bir bilim dalı olarak ilerleyen çizgisinde, sinema çalışmalarında da hem kuramsal görüşlerin ortaya atılmasıyla hem de bir çözümleme yöntemi olarak uygulanmasıyla gündeme gelmiştir. Bu bilgiler ışığında bu çalışmada, sinema göstergebiliminde öne çıkan kuramsal yaklaşımlar (Metz, Wollen ve Eco) irdelenmekte; iki disiplinin birbirine etkileri tartışılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Gösterge, Göstergebilim, Film Dili, Sinema Göstergebilimi AN ESSAY ON THE RELATION BETWEEN SEMIOTICS AND CINEMA ABSTRACT The concept of sign, derived from the ancient Greek word semeion, indicates all kind of facts, objects and forms that represent and substitute something different than itself. Semiotics, that means the science of sign, proves also the existence of different theoretical approaches to this science. Although the concept of sign emerges since the very old times, the Semiotics, as a science, make its progress during the 20 th century. In the first half of the century linguist Ferdinand de Saussure has considered the Semiotics as part of linguistic. Later on the Semiotics became an independent discipline and after the sixties in light of Barthes and Greimas works it has influenced too many other disciplines such as fashion, visual arts, music and even the daily life itself. The Semiotics has also intersected with the cinema. Appearance of new theories and using the Semiotics as a new method of analyzing were the key elements of such intersection. In this essay we are analyzing the main theoretical approaches on semiotics of cinema (Metz, Wollen and Eco) and discussing the mutual influence of cinema and Semiotics. Keywords: Sign, Semiotics, Film Language, Semiotics of Cinema 66 Yrd. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü. 527

2 Âlâ SİVAS 1. GİRİŞ İnsan, temelde yaşamını içinde yer aldığı dünyayı kavramak, yorumlamak ve yeniden anlamlandırmakla geçirir; çevresindeki varlıklar ve nesneler arasındaki ilişkileri anlamlandırır ve bunu yaparken bir sınıflandırma eylemi gerçekleştirir. Sınıflandırma eylemi, bu ilişkilerdeki belirleyici, ayırıcı nitelikleri yöntemli bir biçimde bölümlere, alt bölümlere ayırmaktır. İnsan, farkında olmadan bu sınıflandırma eylemini yapabilir. Öte yandan dünyayı anlamlandıran insan, çevresine, farkında olmadan değil de bilinçli, yöntemli ve tutarlı bir biçimde bakmaya çalışırsa o zaman homo semioticus olarak adlandırılabilir. (Rifat, 2007: 17) Homo semioticus, anlamlandıran insandır; dünyadaki anlamların oluşumunu, birbirine eklemlenerek yepyeni anlamlar yaratmasını sorgular. Çevresindeki bireysel, toplumsal, kültürel gösterge dizgelerini yalnızca betimlemekle yetinmez, bu dizgelerin üretiliş sürecini yeniden yapılandırır. (Rifat, 2007: 17) Kısacası, anlamlandıran insanın yaşamı bir okuma serüvenidir. İnsan anlamın bulunduğunu kavradığı her yerde okuma, anlam üretme ve yorumlama eylemini yaşamaktadır. (Rifat, 2007: 18) Temelde anlamlama ve anlamın üretilmesine dayanan, çıkış noktasını yapısalcı yaklaşımdan alan göstergebilim, esasen insanın çevresini, içinde yaşadığı dünyayı kavrama ve yeniden anlamlandırma ediminden ortaya çıkmıştır. Anlamın üretilme süreçlerini ortaya çıkarmakla uğraşan göstergebilim, 20. yüzyılın dilbilimsel çalışmalarından hareketle gündeme gelmiş olsa da, özerk bir bilim dalı olarak 50 li yıllardan sonra ilerlemiştir. İletişimin yaygınlaşması, geleneksel değerlerin sorgulanması, doğadan kopuş, medya teknolojilerinin gelişmesi, görsel iletişimin sinema ve televizyon aracılığıyla yaygınlaşması, tüketim furyası, reklamlarla yapay gereksinimlerin yaratılması göstergebilimin ivme kazanması ve kültür incelemelerinde bağımsız bir bilim dalı olmasının nedenleri arasındadır. (Erkman-Akerson, 2005: 77-80) Çevremizdeki her tür gösterge ve dizgeyi araştıran göstergebilimin, tıptan mimarlığa, fotoğraftan sinema ve televizyona çeşitli alanlarda uygulanabilirliği onun inceleme nesnesini kesin kurallarla belirlemeyi de zorlaştırmaktadır. Hatta bazı göstergebilimciler, herşeyin göstergebilimsel yönden çözümlenebileceğini savunurlar; onu büyük ve küçük her şeyin anlamını çözen anahtar olarak görürler. (Berger, 1993: 13) Bu çerçevede göstergebilimin, kendisi gibi 20. yüzyılda gelişimini sergileyen sinema ile de çakıştığı görülmektedir. Göstergebilim, filmin anlamının nasıl oluşturulduğunu ortaya çıkarmayı amaçlayan bir çözümleme modeli olmasının ötesinde sinema göstergebilimi nin kuramsal oluşumuna da etki etmiştir. Göstergebilim ve sinema ilişkisini konu alan bu çalışmada öncelikle gösterge kavramına ve göstergebilimin genel tanımına yer verilecek, sonrasında genel anlamda çağdaş göstergebilimin kuramsal gelişimi özetlenecektir. Son olarak sinema göstergebilimine ilişkin öncü yaklaşımlar Christian Metz, Peter Wollen ve Umberto Eco nun alanla ilgili çalışmalarından hareketle izlenecektir. Göstergebilimin sinema alanındaki işlevi, çağdaş film kuramları üzerindeki etkisi gözlemlenecektir. 2. GÖSTERGE KAVRAMI VE GÖSTERGEBİLİMİN GENEL TANIMI Eski Yunanca da gösterge, işaret anlamına gelen ve daha çok tıp dilinde kullanılmış olan semeion sözcüğüne dayanan gösterge kavramı, kendi dışında bir şeyi temsil 528

3 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s eden ve dolayısıyla bu temsil ettiği şeyin yerini alabilecek nitelikte olan her çeşit biçim, nesne, olgu, vb. (Rifat, 1998: 113) anlamına gelmektedir. Daha geniş ifadeyle ele alındığında; insanların birbirleriyle anlaşmak için kullandıkları doğal dillerin, davranışların, jestlerin, sağır-dilsiz alfabesinin, görüntülerin, trafik işaretlerinin, bir kentin uzamsal düzenlenişinin, bir müzik yapıtının, bir resmin, bir tiyatro gösterisinin, bir filmin, reklam afişlerinin, modanın, yazınsal yapıtların, çeşitli bilim dillerinin, tutkuların düzeninin, bir ülkedeki ulaşım yollarının yapısının, bir mimarlık düzenlemesinin, kısacası bildirişim amacı taşısın taşımasın her anlamlı bütünün çeşitli birimlerden oluşan bir dizge olduğu ve bu dizgelerin birimlerinin gösterge olarak adlandırıldığı (Rifat, 1998: 111) görülmektedir. Göstergebilim ise, temel ilgi alanının merkezine göstergeyi koyan, göstergeleri ve onların çalışma biçimlerini araştıran bilim dalıdır. (Fiske, 1996: 62) Göstergebilimin bu en basit tanımlamasına ek olarak Rifat (1998: ), bu bilim dalının kendi içinde uygulama farklılıkları dışında kuramsal açıdan değişik yaklaşımları içerdiğine dikkat çekmekte, bu sebeple göstergebilimin günümüzdeki anlamının, terimi oluşturan gösterge ve bilim kavramlarının anlamsal toplamına indirgenemeyeceğini öne sürmektedir. Batı dillerinde, örneğin Fransızca da sémiologie ve sémiotique gibi iki ayrı terimle ifade edilen bilimin, Türkçe de tek terim altında kullanılmasının bu anlam sorununa yol açtığını belirten Rifat (1998: 112), günümüzde doğrudan doğruya bildirişim amacıyla yaratılmış dizgelerdeki göstergeleri yine bildirişim sürecindeki işlevleri açısından araştıran ve dilbilimin betimleme yöntemini kullanan semiyoloji ile bir dizge içindeki anlamların oluşumunu, üretiliş biçimini yeniden yapılandıran ve bu amaçla kendine özgü bir kuram geliştiren semiyotik i birbirinden ayırt edebilme gerekliliğini vurgulamaktadır. Burada yalnızca göstergelerin bilimsel olarak incelenmesi söz konusu değildir. Göstergebilim anlamla, anlamlamayla, anlamın üretilmesiyle ilgilenen bir etkinlik olarak düşünülmektedir. (Rifat, 2007: 29) İletişim çalışmaları genelinde ele alındığında göstergebilim, iletişimi bir süreç olarak ele alan doğrusal modellerden farklı olarak anlamın oluşturulmasına odaklanan yapısal bir modeldir. Bir iletinin bir şeyi anlamlandırmasını mümkün kılan yapılandırılmış bir ilişki dizisinin çözümlenmesi üzerine yoğunlaşır. Göstergenin kendisi, içinde göstergelerin düzenlendiği kodlar, kodlar ve göstergelerin içinde işlediği kültür göstergebilimin üç temel çalışma alanını oluşturur. Böylece göstergebilim, iletişimdeki doğrusal süreç modellerinden farklı olarak dikkatini önce metne yöneltir. Bir diğer ayrım ise alıcının konumundan kaynaklanır. Doğrusal süreç modellerinden farklı olarak göstergebilim alıcıya çok daha etkin bir rol yükler. Alıcı yerine okur teriminin tercih edildiği bu yaklaşımda, okur kendi deneyimlerini, duygularını ve tutumlarını metne taşıyarak metnin anlamlandırılmasına doğrudan katkı sağlar. (Fiske, 1996: 61-63) Özetle; göstergebilim kuramı, yazınsal ya da bilimsel bir söylem, bir görüntü, bir mimari yapı, bir tiyatro gösterisi, bir müzik eseri vb. gibi anlamlı bir bütünün hangi anlamsal katmanlardan oluştuğunu açıklamayı ve bu katmanları bir üstdil aracılığıyla dizgeleştirerek sunmayı amaçlar. Anlam değil, anlamların eklemleniş biçimini araştıran, anlam üretiminin süreçlerini ortaya çıkarmaya çalışan göstergebilim, içeriğin biçimine yönelik bir anlamlama kuramıdır. (Rifat, 2007: 91) 529

4 Âlâ SİVAS 3. ÇAĞDAŞ GÖSTERGEBİLİMİN KURAMSAL GELİŞİMİ Göstergebilim, çağdaş kuramsal gelişimini 20. yüzyılda gerçekleştirmiş ve bu yüzyılın ihtiyaçlarına cevap veren bir bilim dalı olsa da gösterge kavramı üzerine eski çağlardan beri düşünüldüğü bilinmektedir. Eski çağlardan beri insanlar gerçeklikle idealar ve adlar (sözcükler, göstergeler) üzerine düşünmüşlerdir. Bazıları, bir şeyin adının (sözcük) o şeyin özüne uyması gerektiğini savunurken, bazı düşünürler adların (sözcüklerin) doğru ya da yanlış olamayacağını, bunların uzlaşmaya ve alışkanlıklara dayandığını ileri sürmüşlerdir. Bugün farklı biçimlerde halen süren gerçekçilik ve idealizm temelli bu tartışma eski Yunan da Platon ve Aristoteles e dek uzanmaktadır. (Erkman-Akerson, 2005: 49-51) Stoacılar, gösterge üzerine düşünmüşlerdir. Ortaçağ daki skolastik felsefe yapıtlarında da anlamlama biçimleriyle ilgili görüşler öne sürülmüştür. 17. ve 18. yüzyıllarda göstergeler kuramı gündeme getirilmiştir. İngiliz felsefecisi John Locke, An Essay Concerning Human Understanding (1690) adlı yapıtında göstergeler öğretisi anlamındaki semeiotike terimini kullanmıştır. Göstergeler kuramının Locke tan sonraki temsilcisi olarak bilinen Fransız matematikçi Jean Henri Lambert, Neues Organon (1764) adlı yapıtının bir bölümünü düşüncelerin ve nesnelerin gösterilmesiyle ilgili öğreti, semiotik e ayırmıştır. (Rifat, 1998: 113) Göstergeler öğretisinin bu ilk kaynaklarında her ne kadar semiotik sözcüğüne rastlansa da, ağırlıklı olarak bir dil felsefesinin geliştirildiği görülmüştür. Çağdaş anlamda genel göstergebilimin ilerleyişini görebilmek için iki öncü isimden, İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure ve Amerikalı felsefeci, mantıkçı ve matematikçi Charles Sanders Peirce den söz etmek gerekmektedir: Cenevre Üniversitesi nde verdiği Genel Dilbilim derslerinin notlarının, ölümünden sonra öğrencileri tarafından derlenerek yayımlandığı Cours de linguistique générale (Genel Dilbilim Dersleri) (1916) başlıklı kitabında Saussure (1998: 45), dilin kavramları belirten bir göstergeler dizgesi olduğundan söz eder. Onun için de, yazıyla, sağırdilsiz abecesiyle, simgesel nitelikli kutsal törenlerle, incelik belirtisi sayılan davranış biçimleriyle, askerlerin belirtkeleriyle, vb., karşılaştırılabilir. Yalnız, dil bu dizgelerin en önemlisidir. (Saussure, 1998: 45-46) Göstergelerin toplum yaşamı içindeki yaşamını inceleyecek, toplumsal ruhbilime ve bunun sonucu olarak da genel ruhbilime bağlanacak bir bilim tasarlanabileceğini ileri süren Saussure, öngördüğü bu bilimi Göstergebilim (Fransızca: sémiologie) olarak adlandırır. Dilbilim, bu genel nitelikli bilimin bir bölümünü teşkil edecek, göstergebilimin bulacağı yasalar dilbilime de uygulanabilecektir. (Saussure, 1998: 46) Yapıtında Saussure (1998: 107, 108), dil göstergesinin bir nesneyle bir adı değil, bir kavramla bir işitim imgesini birleştirdiğini belirtir. Bu iki öğe birbirine sıkı sıkıya bağlıdır, birbirini çağrıştırır. Kavram ve işitim imgesinin birleşimi olarak tanımlanan göstergenin başlıca iki özelliği ise, göstergenin nedensizliği ve gösterenin çizgiselliğidir. (Saussure, 1998: 109, 112) Saussure e göre anlamı en iyi belirleyen şey ise, göstergenin sistemdeki diğer göstergelerle ilişkisi, yani değer dir. (Fiske, 1996: 69) Çağdaş göstergebilimin diğer öncü ismi Pierce ise mantıkla özdeşleştirdiği bu kurama semiotic adını vermiştir ve göstergebilimin her çeşit bilimsel inceleme için başvuru çerçevesi oluşturan genel bir kuram olduğunu ileri sürmüştür. (Rifat, 1998: 114) Göstergebilimin bağımsız bir bilim dalına dönüşmesini sağlayan Peirce ün yaklaşımının 530

5 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s belirleyici özelliğini gösterge kavramı için önerdiği tanım ve onu sınıflandırma biçimi oluşturmaktadır. Pierce, anlamı incelemek için gösterge, göstergenin yorumlayanı ve göstergenin yerine geçtiği şey, yani nesne arasında üç köşeli bir ilişkiyi zorunlu kılmaktadır. Bir gösterge kendinden başka bir şeye, yani bir nesneye göndermede bulunur ve birisi tarafından anlaşılır, yani yorumlayanın zihninde bir etki yaratır. (Fiske, 1996: 64-65) Bununla birlikte Pierce, gösterge ve nesnesi arasındaki ilişkiye dayalı olarak göstergeyi üç kategoride sınıflandırır: Gösterge ve nesnesi arasındaki benzerlik ilişkisine dayalı görüntüsel gösterge (icon), gösterge ile nesnesi arasındaki doğrudan bağlantıya dayalı belirtisel gösterge (index) ve gösterge ile nesnesi arasındaki nedensizlik ilişkisine dayalı simgesel gösterge (symbol). (Fiske, 1996: 70) Peirce ün mantıkbilimden hareketle öne sürdüğü göstergebilime dair görüşlerini 1930 lu yıllarda Amerika da Charles William Morris geliştirmiştir. Avrupa ülkelerinde ve Rusya da ise Saussure den ve dilbilim kavramlarından esinlenen bazı kuramcıların göstergebilime ve yazınbilime katkıları görülmektedir. Bu çerçevede kısaca hatırlanması gereken iki isim, Rus Biçimcileri arasında yer alan Roman Jakobson ve Vladimir Propp tur: Jakobson, yazınbilimin konusunun yazın değil, yazınsallık olduğunu öne sürerken, dilsel bir bildiriyi sanat yapıtı yapan nedir? sorusunu araştırmıştır. (Rifat, 1998: 121) Yazın metinlerinin iç yapısındaki ilişkileri, oluşum tekniklerini inceleyen Rus Biçimcileri nden Propp ise 1928 de basılan Masalın Biçimbilimi adlı çalışmasında Rus halk masallarının yapısal anlatı çözümlemelerini yapmıştır. Propp un kullandığı temel anlatı birimi olan işlev, olay örgüsü açısından bir karakterin görevini ifade etmektedir. Propp a göre işlevler masalın değişmez, sürekli öğeleridir. İşlevlerin sayısı sınırlıdır, art arda geliş biçimi her zaman aynıdır ve bütün masallar yapılarına göre tek bir türe ilişkindirler. Propp un işlev kavramına yaklaşımı filmler, televizyon öyküleri, çizgi öyküler gibi anlatı türlerine de uygulanabilirliği açısından önem taşımaktadır. (Berger, 1993: 21) İkinci Dünya Savaşı sonrası insanbilimlerine yönelik yöntemlerin artması, göstergebilimin de etkinliğini çoğaltmıştır. Özellikle 1960 lı yıllardan sonra göstergebilim çalışmalarının Fransa da yoğun olduğu görülmektedir. Bu çerçevede öne çıkan iki isim Paris Göstergebilim Okulu nun kurucusu Algirdas Julien Greimas ve Roland Barthes dır: Saussure ün yaklaşımından ve Danimarkalı dilbilimci Louis Hjelmslev in çalışmalarından yola çıkan Greimas a göre göstergebilim hiçbir zaman gelişimini tamamlamış bir bilim değildir, yalnızca bilimsel bir tasarıdır, bir başka deyişle bilimsel iççağrılı bir daldır. (Yücel, 2001: 9) Greimas, çerçeveyi geniş tutar, göstergeden çok anlam üzerinde durarak göstergebilimin konusunun dünyanın ve insanın insan için anlamı sorunu olduğunu kesinler. (Yücel, 2001: 10) Greimas ın çevresinde oluşturduğu Paris Göstergebilim Okulu nun araştırmaları yazınsal söylem, sözlü yazın, görüntü, müzik, bilimsel söylem, uzamsal düzenleniş, tutkular, şiir, öğretim dili, dinsel söylem, hukuk dili, toplumsal-siyasal ilişkiler, kent yapısı gibi insanı çevreleyen geniş bir yelpazedeki anlam evrelerini kapsamaktadır. (Rifat, 1998: ) Greimas gibi Saussure ve Hjelmslev den yararlanan Roland Barthes, onların kavramlarını geliştirerek moda, görüntü, yazın, çağdaş mitler gibi çeşitli konulara göstergebilim çerçevesinden yaklaşmıştır. Barthes (2009: 28), ilk kez 1964 te Communications dergisinin 4. sayısında yayımlanan Eléments de sémiologie (Göstergebilim İlkeleri) başlıklı yazısında göstergebilimcinin her ne kadar dildışı tözler üstünde çalışsa da, ilerlediği yolda er geç, 531

6 Âlâ SİVAS dili, gerçek anlamda dili bulacağını öne sürmektedir. Bileşen, aracı ya da gösterilen olarak ortaya koyan böyle bir dil artık tam anlamıyla dilbilimcilerin dili değildir, ikinci bir dildir. Bununla birlikte Barthes, Saussure ün savının altüst edileceğini belirtir. Saussure ün savunduğunun aksine dilbilim, genel göstergeler biliminin bir bölümü değil, göstergebilim dilbilimin bir bölümüdür. (Barthes, 2009: 29) Barthes (2009: 23-25), yazısında göstergebilimin ilkelerini dilbilimden yola çıkarak, Dil ve Söz, Gösterilen ve Gösteren, Dizim ve Dizge, Düzanlam ve Yananlam olmak üzere dört ana başlık altında ele almıştır. Göstergebilimin kuramsal gelişiminde Avrupa da öne çıkan isimlerden biri de İtalya da Umberto Eco dur. Saussure ün yaklaşımından etkilenen Eco nun 1962 tarihli Opera Aperta (Açık Yapıt) adlı çalışması bir sanat yapıtının tamamlanmış olsa bile yoruma açık olduğunu ve yorumların onun yapısını bozmayacağını ileri sürmektedir. Açık Yapıt taki denemelerin amacı, yapıtları değerler kuramı ile ilintilendirmek değildir, sanatsal iletinin temel ikircikliği olarak kabul edilen açıklığın, tarihin her döneminde her yapıt için ortak olan bir kavram olduğu ileri sürülmektedir. (Eco, 2000: 50) A Theory of Semiotics başlıklı kitabında Eco (1979: 7) yalan teorisi tanımını genel göstergebilim bakımından oldukça kapsayıcı bir kavram olarak değerlendirmektedir: Göstergebilim, gösterge olarak kabul edilebilen her şey ile ilgilidir. Gösterge, başka bir şeyin yerine geçebileni ifade eder. Söz konusu olan bu başka şeyin var olması şart olmadığı gibi herhangi bir yerde bulunması da gerekli değildir. Bu nedenle göstergebilim, esasında yalan söylemek için kullanılan şeylerin incelenmesine yönelik bir disiplindir. (Eco, 1979: 7) Eco nun ayrıca Appunti sula semiotica della ricezione (Alımlama Göstergebilimi Üstüne Notlar) (1986) çalışması alımlama göstergebilimi açısından önem taşır. 4. SİNEMA GÖSTERGEBİLİMİNDE YAKLAŞIMLAR: METZ, WOLLEN VE ECO Öncelikle dilbilim alanındaki incelemelerle ortaya çıkan, sonrasında çeşitli disiplinlerle çakışan göstergebilimin, bir inceleme alanı olarak sinema ile biraraya gelmesi kaçınılmaz olmuştur. Hem çağın sanatı olması hem de sinemanın bir dil olgusu olması sebebiyle göstergebilim, sinemayı incelemeye başlamış ve böylece sinema göstergebilimine ilişkin çeşitli kuramsal görüşler doğmuştur. Sinema göstergebilimini etkileyen iki temel yaklaşım kuşkusuz çağdaş göstergebilimin iki öncü ismi Saussure ve Pierce e aittir. Sinema göstergebilimi üzerine çalışan pek çok isim olmasına rağmen bu konunun öncülüğünü üstlenen ve görüşleri yoğun olarak takip edilip, tartışılan isimler Christian Metz, Peter Wollen ve Umberto Eco dur. Metz, sinema göstergebilime ilişkin yaklaşımını Saussure den, Wollen ise Peirce den etkilenerek oluşturmuştur. Eco ise Saussure ve Peirce ü eleştirmekle birlikte onlardan açıkça etkilenmiştir. Her üç kuramcı görsel göstergenin öz niteliği ve işleyiş biçimini incelemiş, sinemada yananlamı oluşturanın ne olduğunu üzerine düşünmüştür. (Büker, 1985/a: 2-3) Sinemayı var eden maddi koşulların kesin ve katı incelemesini başlatan Metz in amacı, sinemada anlamın gelişimine tam tamına ulaşmaktır. Metz, bu girişimine sinemanın semiyotiği adını verir. (Andrew, 2010: 322) Göstergebilim, Metz in sinemanın diğer 532

7 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s etkinliklerle ilişkisini ele alan soruların sınırsız alanı olarak kastettiği filmsel alanın araştırılmasını sosyoloji, ekonomi, sosyal psikoloji, psikanaliz, fizik ve kimya gibi başka ilgili disiplinlere bırakır. Kuramcının ele almayı seçtiği konu, filmin mekaniğinin içsel araştırmasıdır. Genel anlamda göstergebilim bir anlam bilimidir, dolayısıyla sinema göstergebilimi de bir filmin anlamı nasıl kurduğuyla ilgilenmekte, bir filmin seyredilmesini mümkün kılan yasaları saptamayı, her filme özel karakterini kazandıran özgün anlam kalıplarını ortaya çıkarmayı amaçlar. Göstergebilimci, doğrudan doğruya sinematografik olayın çekirdeğindeki anlam sürecine yönelir. (Andrew, 2010: ) Metz e göre sinemanın hammaddesini filmi seyrederken dikkat ettiğimiz bilgi kanalları oluşturur. Devinimli görüntü, bütün yazılı materyalleri içeren grafik çizimler, kaydedilmiş konuşmalar, müzik, gürültü veya ses efektleri bu bilgi kanalları arasında sayılır. Sinema göstergebilimcisi, bu malzeme karışımından çıkan anlamla ilgilenir ve anlam, içinden çıktığı malzemeden bütünüyle farklıdır. (Andrew, 2010: 325, 327) Bütün anlam sistemlerinde olduğu gibi sinema göstergebilimi de kalkış noktasını dilbilimden alır. Metz, dilbilimci Saussure den hareketle geliştirdiği yaklaşımında öncelikle sinemanın bir dil olgusu olmasına değinir. Metz (1979: 169), sinematografik dil teriminin, sinema göstergebilimi sorununu kendi içinde aslen barındırdığını ve terimin uzun bir doğrulama sürecini gerektirdiğini söyler. Metz e (1985/b: 222) göre, sinema gerçekten bir dil ise onun dilbilimin konusu olan dil ile benzerlikleri ve ayrımları açıkça ortaya konmalıdır. Metz, sinema dilini sözel dillerden ayırır, sinema gerçek bir dil değildir. Sinema dili evrenseldir, görüntüyü algılama tüm dünyada çok az değişen bir olgudur. Çünkü sinema dilinde çift eklemleme yoktur. Sesbirim gösterendir, gösterilen değildir. Oysa sinemada görüntü hem gösterendir, hem de gösterilen. (Büker, 1985/b: 40) Örneğin, sinemada ağaç göstermek isteyen bir yönetmen ağaç göstermek zorundadır. Yani görüntü hem gösteren hem de gösterilendir, bu yüzden Metz e göre film güçlü bir anlatım aracıdır (Büker, 1985/a: 26) ve sinema yapısı gereği yananlamı yaratır, başka yananlam yaratıcılarına gereksinimi yoktur. (Büker, 1985/b: 38) Sinema dili ve sözel dil ayrımında Metz (1985/a: 218), sinemanın en küçük birimi olan çekimi sözcüğe değil, tümceye benzetir. Örneğin, bir tabanca görüntüsü, bir sinema tümcesinin öznesi ya da nesnesi değil, bizzat tümcenin kendisidir. İşte tabanca! ifadesindeki gibi bir iddiadır. Çekim, tümce gibi kesin ve açık anlatımlıdır. Sözcükler, sözlüklerde hazır bulunabilir, ancak tümcelerin ve çekimlerin aranabileceği sözlükler yoktur. (Andrew, 2010: 328; Büker, 1985/a: 26) Sinemada anlatımsallığın doğal dünyadan kaynaklandığı savunan Metz, bu noktada sözlü dillerin işleyiş biçimini sinemaya uygulayan Eisenstein ın egemen montaj kuramına da karşı çıkar. Egemen montaj, Metz e göre sinema demek değildir. Montajda özgün nesne parçalara ayrılıp yeniden yaratılır ve yaratılan kopya, doğadaki özgün nesnenin kopyası değil, anlığın ürünüdür. Burada anlam ile yetinilmemekte, iki görüntü işlenerek anlamlama yaratılmaktadır. Örneğin, Eisenstein, Potemkin Zırhlısı nda üç farklı aslan heykeli görüntüsünden tek görüntü yaratır. Bu şekilde, ayrık birimleri birleştirerek dizimler yaratmak konuşulan dile özgüdür, film çekimine dair bir yöntem değildir. Neticede sinema bir işleme aracı değildir. (Metz, 1985/a: ) Sözel dil ve sinema dili ayrımında, son olarak Metz, sinemanın bir dilbilgisi olmadığına dikkat çeker. Sinema dilinin kullanım kuralları vardır, ancak sözel dillerdeki gibi 533

8 Âlâ SİVAS katı ve karmaşık değildir. Yönetmenin seçkisinden farklı bir görüntü düzenlemeyi tercih edebiliriz, ancak yönetmenin dilini dilbilim kurallarına aykırı olması gerekçesiyle eleştiremeyiz. (Andrew, 2010: 329) Sinema dili ve sözel dil arasındaki farkı yukarıda bahsettiğimiz şekilde temellendiren Metz, zamanla doğal anlatımlı görüntünün anlamsal gücünden, Bazin in etkisinden uzaklaşır. Film bize doğrudan seslenmiyorsa, iletilerin izleyiciye aktarıldığı bir süreç olan anlamlamayı taşıyan nedir? sorusunu Metz, metindeki kodlarla yanıtlar. (Büker, 1985/b: 40) Sinemasal dil ile sözel dilin farklı olduğunu ortaya koyan Metz, bununla birlikte filmin bir dil gibi olduğunu savunur. Sinemanın nasıl bir anlamlandırma sistemi olduğunu görebilmemiz için sinema üzerine dilbilim araştırmasını sonuna kadar götürmek zorundayız. Fonem veya sözcük gibi dilbilimsel kavramları tam olarak sinemaya uygulamak doğru değildir. Öte yandan kod, mesaj, sistem, metin, yapı, paradigma gibi kavramlar en çok dilbilim alanında geliştirilmiş olsalar da sinema kuramcısının da kullanımına açıktır. Anlam, mesajların izleyiciye taşındığı süreçtir ve sinemada mümkün olan her olası anlam bir kodla aracılık edilmiş olmalıdır. (Andrew, 2010: ) Metz, kodları kültürel ve özgül olmak üzere ikiye ayırır. Kültürel düzgüleri anlamak için özel bir eğitim gerekmemektedir, o toplumda doğup büyümüş olmak yeterlidir. Kurgu, alıcı devinimleri, optik etkiler gibi yöntemler özgül düzgülerdir ve öğrenilmesi gerekmektedir. (Büker, 1985/a: 27) Özetle, sinema kodlara dayalı bir söylemdir. Göstergebilimsel çözümleme ise, filmde üstleri örtülü olan bu kodları ortaya çıkarır, kodları yaratır, onları açıklar, nesneler gibi belirler. (Büker, 1985/b: 42) Bu kodlar dizisi çerçevesinde Metz -Eco gibi- en ikonik göstergede bile kültürel kodlar olduğu için anlamın büyük oranda kültüre bağlı olduğunu iddia eder. Görüntü, anlamını kültürel kodlardan ya da bağlamda ötürü edinmektedir. (Büker, 1985/a: 27, 28) Metz gibi, film araştırmalarının sinema göstergebilimi biçimini alması gerektiğine inanan bir başka isim Peter Wollen dır. Saussure ü izleyerek Metz in sinemada öne sürdüğü yaklaşımı sınırlı bulan Wollen, mantıkbilimci Peirce ün gösterge kuramını sinemaya uygulamıştır. Wollen ın (2004: 126) öne sürdüğü üzere göstergebilimciler, görüntüsel gösterge konusunda şaşırtıcı derecede kayıtsız kalmışlardır. İki önyargıyla başları derttedir: Simgesel ve rastlantısal göstergeyi seçmeleri; konuşma ve ses birimlerini seçmeleri. Bu iki önyargı Saussure ün çalışmalarında yer almaktadır ve aşılması gerekmektedir. Bunun için yapılması gereken yazıdan rakamlara ve cebire, fotoğrafsal ve sinemasal imgelere kadar bütün iletişim alanlarını görsel duyu kuşağı içinde birleştiren 17. yüzyılın harfbilimini canlandırmaktır. Bu noktada rastlantısal ve süreksiz olan harfler, rakamlar gibi simgesel boyutun baskın olduğu göstergelerden, belgesel fotoğraf gibi belirti boyutunun baskın olduğu göstergelere uzanan bir çeşitlilik ortaya çıkar. Bu iki uç arasında, hiçbir boyutun ötekine baskın olmadığı, farklı boyutların bir arada varolduğu bir bölge vardır. (Wollen, 2004: 126) Böylece Wollen, Peirce ün önerdiği gösterge modelini takip etmiştir. Saussure ün aksine, Pierce göstergelerden birini ötekine yeğlememiş, farklı boyutları birbirlerini dışlayan unsurlar olarak görmemiştir. Aksine gösterge için önerdiği her üç kategoriye-görüntü, belirti, simge- dayalı bir mantık ve retorik kurmak istemiştir. Wollen a (2004: 127) göre sinemanın estetik zenginliği göstergenin bu üç boyutunu birleştirmesinden kaynaklanır. Sinema üzerine yazanların en büyük zaafı, bu boyutlardan yalnızca birini ele almak ve gerisini boşvermek olmuştur. Bu, sinemayı yoksullaştırmak anlamına gelmektedir. Bu boyutların 534

9 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s hepsi bir arada varolur, hiçbiri yok sayılamaz. (Wollen, 2004: 127) Wollen, bu üç boyutun birlikteliğiyle sinemanın bir dil ve yetkin bir gösterge olacağına inanır. (Büker, 1985/a: 29) Buna ek olarak Wollen (2004: 126), sinemada belirtisel ve görüntüsel göstergenin daha baskın olduğunu; simgesel göstergenin ise ikincil ve sınırlı kaldığını söylemektedir. Wollen ın görüşleri iki noktada Metz inkilere karşıt duruş sergiler: Wollen a göre Metz in yanlışı dilsel örneksemeyi çok ciddiye almasıdır. Temel dilsel kodlar yazınsal anlamlamalar için gereklidir. Sinemadaki kodlar, yazınsaldan çok şiirselle ilişkilidir. Sinema göstergebilimcilerinin görevi, filmle oluşturulabilecek şiir türünü oluştururken kullanılan kodları sergilemek ve bunu yaparken de Peirce ün üç kategorisini anımsamaktır. Wollen ikinci olarak Metz in sinema göstergebiliminin amacının film iletisinde kullanılan başlıca gösteren birimlerinin işlev ve düzenini incelemek olduğu düşüncesini yadsır. Nasıl ki bir kuram üzerinde çalışan bir bilgin, hesap yapan matematikçi veya gezi planı hazırlayan bir yolcu göstergeleri iletişim kurma amacıyla kullanmayıp göstergelerin belirttikleri şeyleri kavrıyorsa, bir ozan, sanatçı veya yönetmen de göstergeleri iletişim kurma amacıyla değil, göstergelerin belirttikleri şeyleri görme amacıyla kullanır. Dilin aksine film iletişim amacıyla kullanılmaz, filmin anlam ve anlamlamaları vardır. (Harman, 1985: ) Göstergebilimin yapısı üzerine farklı görüşleri olsa da Metz ve Wollen, film kuramının göstergebilimin bir bölümü olması gerektiği konusunda uzlaşmaktadırlar. Sinema göstergebilimi üzerine çalışan ve bu alanda kurucu olmamakla birlikte geliştirici rol üstlenen bir kuramcı da Umberto Eco dur. Eco, Saussure ve Peirce ün görüşlerini eleştirirken onlardan etkilenir. Bir anlamda onun Saussure ile Peirce ün bir bireşimi olduğunu söylenebilir. (Büker, 1985/a: 19) Genel anlamda göstergebilimin gelişiminde Eco nun öne sürdüğü yalan teorisi sinema göstergebiliminde de geçerlidir. Gösterge başka bir şeyin yerini tuttuğunda o şeyin var olması ya da o anda bir yerde bulunmasının gerekli olmadığı iddiasından hareketle Eco, göstergebilimin bir yalan teorisi olduğunu söylemektedir. Olmayan nesneleri yalan söyleyerek gösterme olanağı yalnızca sözlü dillere özgü değildir. Çizimler, fotoğraflar ve sinematografik ikonlar da olmayan varlıkları gösterebilirler. Örneğin filmsel anlatımda, kurgu yoluyla esasen karşılaşmayan iki kişinin karşılaşması gerçekleştirilebilir. Görüntüler, çeşitli hilelerle bozulmuş biçimleri temsil edebilir. Hayalet gibi olmayan şeyler görüntüde yer alabilir. Yalnızca olası bir dünyaya özgü yapıntısal karakterler fiziksel dünyada yaşayan kişiler gibi gösterilebilir. (Eco, 1985: 267) Gerek sözlü gerek görsel dilde yalan teorisi, kültürel düzgülerle olanaklıdır. Kültürel düzgüler iki şey arasındaki bağıntıyı onayladığı için bir şey başka bir şeyin yerine geçebilir ve anlam oluşabilir. (Büker, 1985/a: 19-20) Bununla birlikte Eco (1985: 273), göstergebilimin konusunun yerine geçme ve gönderme olduğunu söyler. Bir trenin görüntüsü ile tren sözcüğü aynı içerikbirimin yerine geçer. Ancak içerikbirimin yerine bir sözcüğün geçmesiyle bir görüntünün geçmesi aynı şey değildir. Bu noktada Eco, Peirce ün eleştirisini yapar. Peirce ün üç gösterge kategorisi (ikon, belirti, simge) göndermenin değişik biçimleri olduğunu çok iyi göstermekle birlikte, bu üç biçimin birleştirilmesi girişimi başarısız kalır. Pierce, her gösterge 535

10 Âlâ SİVAS görüngüsünde bu üç belirlenimin etkileşim içinde olduğunu, anlamlama eyleminin bu üç belirlenime dayandığını, salt ikonik ya da salt belirtisel bir gösterge olmadığını gösterir, ancak her göstergenin birbiriyle uyuşmaz göstergebilimsel özelliklerden oluştuğunu gözlemekle yetinir. Kültürel yasalardan çok doğal yasalara uyan ikonik ve belirtisel göstergelerin gerçekte kodlanmamış göstergeler olduklarına dair karşı çıkışa yanıt veremez. (Eco, 1985: 273) Eco, kültürel uzlaşıma önem verdiği için Peirce ün doğal benzerlik, fiziksel bağ gibi kavramlarına karşı çıkar. Bu açıdan Saussure e daha yakın durduğu söylenebilir, çünkü Eco ya göre bir anlatım nesneyi değil, kültürel içeriği gösterir. (Büker, 1985/a: 22) Eco ya (1985: ) göre sinema göstergebilimi, ancak göstergebilimin dilbilimin bir kolu ya da yan ürünü olmadığı kabul edilirse olanaklıdır. Ona göre sinema göstergebiliminin ana çizgileriyle belirlenmesi gerekir. Sinema göstergebiliminin yasaları sinemanın ve filmin dışında, genel anlamlama yasalarıdır. (Eco, 1985: 279) 5. SONUÇ Temel ilgi alanının merkezine göstergeleri ve onların işleyiş biçimini koyan göstergebilimin, terimi oluşturan gösterge ve bilim kavramlarının anlamsal toplamına indirgenemeyeceği ve uygulama alanlarının dışında çeşitli kuramsal yaklaşımları da içeren bir bilim; anlam, anlamlama ve anlamın üretilmesiyle ilgili bir etkinlik olduğu görülmektedir. 20. yüzyılın ilk yarısında Saussure ün dilin bir göstergeler dizgesi olduğunu savunmasıyla öngördüğü göstergebilim, Peirce ün mantıkbilimi çerçevesindeki geliştirimleriyle bağımsız bir bilim dalı haline gelmiştir. Çağdaş göstergebilim kuramlarının gelişimi Rusya da yazınbilim alanında ilerlemiştir. Ancak alanla ilgili en yoğun çalışmaların Fransa da yapıldığı görülmüştür. Özellikle Greimas ın kurucusu olduğu Paris Göstergebilim Okulu ve Barthes ın çabalarıyla göstergebilimin etkileşim alanı geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Göstergebilimin çeşitli disiplinlerle bir araya geldiği noktada sinema ile olan ilişkisi dikkat çekmektedir. Bu ilişki, filmlerin anlam süreçlerinin oluşumunu analiz eden bir çözümleme yöntemi olmasının ötesinde sinema göstergebilimi ne dair öne sürülen kuramsal yaklaşımlar açısından önem taşımaktadır. Sinema göstergebilimine dair çok sayıda görüş arasında Metz, Wollen ve Eco gibi kuramcıların yaklaşımları öncü niteliktedir. Bununla birlikte üç kuramcı da, çıkış noktalarını Saussure ve Peirce ün izinden giderek oluşturmuştur. Metz, Saussure ün geleneğini izleyerek sinemanın bir dil olgusu olmasından yola çıkmış, sözel dil ve film dili arasındaki benzerlikleri ve ayrımları inceleyerek yaklaşımını oluşturmuştur. Metz in Saussure e bağlı çalışmalarını sınırlı bulan Wollen ise Peirce ün gösterge için önerdiği üç kategoriyi sinemaya uygulamış ve ancak bu üç boyutun birleştiği noktada sinemanın bir dil ve yetkin bir gösterge olacağını öne sürmüştür. Eco ise Saussure ve Peirce ü eleştirmekle birlikte her ikisinden de etkiler taşır. Kuramcının genel göstergebilim kapsamında öne sürdüğü yalan teorisi sinema göstergebiliminde de geçerlidir. Sözlü dillerde olduğu gibi, sinematografik ikonlar da gerçekte var olmayan varlıkları ya da olguları gösterebilir. Eco ya göre, gerek sözel gerek görsel dilde yalan teorisi kültürel kodlarla olanaklıdır. Metz, Wollen ve Eco birbirlerinden farklı yaklaşımlar geliştirmiş olsalar da her üçünün de ortak hedefi görsel göstergenin öz niteliğine ulaşmak, işleyiş biçimini incelemek ve sinemada yananlamı oluşturanın ne olduğu üzerine düşünmektir. Bununla birlikte yine 536

11 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s bu üç ismin göstergebilimin çağdaş film teorisine katkısı üzerine ortak paydada buluştukları görülür. Metz ve Wollen, film kuramının göstergebilimin bir bölümü olması konusunda uzlaşırken, Eco, sinema göstergebiliminin dilbilimin bir alt kolu ya da yan ürünü olmadığının kabul edilmesi ve ana çizgileriyle belirlenmesi gerektiğini vurgular. Filme göstergebilimsel açıdan bakılmadığı takdirde, filmin toplumla ilişkisinin ve estetik işlevinin anlaşılamayacağına inanır. (Eco, 1985: 264) Sinemada göstergebilimsel yaklaşım, filmsel anlamın üretilme sürecini incelemesiyle, nesnel tavrıyla çağdaş film kuramlarını önemli ölçüde etkilemiş ve film kuramının bilimsel bir tavırla ele alınmasına katkı sağlamıştır. 537

12 Âlâ SİVAS KAYNAKÇA Andrew, J. D., (2010), Büyük Sinema Kuramları, çev. Zahit Atam, İstanbul, Doruk. Barthes, R., (2009), Göstergebilimsel Serüven, 5. baskı, çev. Mehmet Rifat, Sema Rifat, İstanbul, YKY. Berger, A.A., (1993), Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri, çev. Murat Barkan ve diğerleri, ed. Nazmi Ulutak, Aslı Tunç, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi. Büker, S., (1985/a), Sinemada Anlam Yaratma, Eskişehir, Milliyet. Büker, S., (1985/b), Sinema Dili Üzerine Yazılar, Ankara, Dost. Eco, U., (1979), A Theory of Semiotics, Bloomington, Indiana University Press. Eco, U., (2000), Açık Yapıt, çev. Nilüfer Uğur Dalay, İstanbul, Can. Eco, U., (1985), Sinemanın Göstergebilime Katkısı Üzerine, Büker, S., Onaran, O., (der.), Sinema Kuramları, ( ), Ankara, Dost. Erkman-Akerson, F., (2005), Göstergebilime Giriş, İstanbul, Multilingual. Fiske, J., (1996), İletişim Çalışmalarına Giriş, çev. Süleyman İrvan, Ankara, ARK. Harman, G., (1985), Göstergebilim ve Sinema: Metz ve Wollen, Büker, S., Onaran, O., (der.), Sinema Kuramları, ( ), Ankara, Dost. Metz, C., (1979), Some Points in The Semiotics of The Cinema, Gerald Mast&Marshall Cohen (ed.), Film Theory and Criticism, ( ), New York, Oxford, Oxford University Press. Metz, C., (1985/a), Sinema Dil Dizgesi nden Sinema Diline, Büker, S., Onaran, O., (der.), Sinema Kuramları, ( ), Ankara, Dost. Metz, C., (1985/b), Sinematografik Dil Kavramı Üzerine, Büker, S., Onaran, O., (der.), Sinema Kuramları, ( ), Ankara, Dost. Rifat, M., (1998), XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 1. Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler, İstanbul, YKY. Rifat, M., (2007), Homo Semioticus ve Genel Göstergebilim Sorunları, İstanbul, YKY. Saussure, F. de, (1998), Genel Dilbilim Dersleri, çev. Berke Vardar, İstanbul, Multilingual. Wollen, P., (2004), Sinemada Göstergeler ve Anlam, 2. Basım, çev. Zafer Aracagök, Bülent Doğan, İstanbul, Metis. Yücel, T., (2001), Genel Göstergebilim, Onat, E., Yıldırım, S., Ö., (haz.), Göstergebilim Tartışmaları, (9-14), İstanbul, Multilingual. 538

Tasarım ve İletişim (MMR 512) Ders Detayları

Tasarım ve İletişim (MMR 512) Ders Detayları Tasarım ve İletişim (MMR 512) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım ve İletişim MMR 512 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

Ahmet Güneş Cumhuriyet University, mertgunes2003@gmail.com, Sivas-Turkey. http://dx.doi.org/10.12739/nwsa.2013.8.4.4c0172 GÖSTERGEBİLİM TARİHİ

Ahmet Güneş Cumhuriyet University, mertgunes2003@gmail.com, Sivas-Turkey. http://dx.doi.org/10.12739/nwsa.2013.8.4.4c0172 GÖSTERGEBİLİM TARİHİ ISSN: 1306-3111/1308-7320 Status : Review (Compilation) NWSA-Humanities Received: May 2013 NWSAID: 2013.8.4.4C0172 Accepted: October 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Ahmet Güneş Cumhuriyet

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6 AYDINLATMA Aydınlatma konularında bir yazı dizisine başlarken, önce, bu sözcükten ve aydınlatma tekniği kavramından, bu gün ve en azından altmış yıldır, ne anlaşıldığını ve ne anlaşılması gerektiğini açıklığa

Detaylı

ISSN : 1308-7320 mertgunes2003@gmail.com 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey ÇAĞDAŞ BİR ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ: GÖSTERGEBİLİM

ISSN : 1308-7320 mertgunes2003@gmail.com 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey ÇAĞDAŞ BİR ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ: GÖSTERGEBİLİM ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 2, Article Number: 4C0132 NWSA-HUMANITIES Received: February 2012 Accepted: April 2012 Ahmet Güneş Series : 4C Cumhuriyet

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

1. 1. GÖSTERGEBİLİMİN TANIMI

1. 1. GÖSTERGEBİLİMİN TANIMI GÖSTERGEBİLİM Baahhaarr Deerrvvi işşcceemaal looğğl luu 1. 1. GÖSTERGEBİLİMİN TANIMI Göstergebilim (semiotics, semiology) 1, en genel ve en bilinen tanımıyla göstergeleri ve gösterge dizgelerini inceleyen

Detaylı

Matematik Ve Felsefe

Matematik Ve Felsefe Matematik Ve Felsefe Felsefe ile matematik arasında, sorunların çözümüne dayanan, bir bağlantının bulunduğu görüşü Anadolu- Yunan filozoflarının öne sürdükleri bir konudur. Matematik Felsefesi ; **En genel

Detaylı

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma 3. Aile 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 5. Psikolojiye Giriş 1 6. Duyum ve Algı 7. Güdüler ve Duygular

Detaylı

Yahut İLETİŞİMİN TEMEL ELEMENTLERİ

Yahut İLETİŞİMİN TEMEL ELEMENTLERİ BİLDİRİŞİM Yahut İLETİŞİMİN TEMEL ELEMENTLERİ 1 Hazırlayan: Rıza FİLİZOK Dil, bir bildirişim (COMMUNIQUER) aracıdır, düşüncemizin içeriğini karşımızdakine iletir. Bildirişim, araçsız gerçekleşmez. (Sezgilerimiz

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Yapısalcı Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Yapısalcı Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri A) Kahraman biyografisinin yapısal çözümleme modelleri

Detaylı

Ekolojik Tasarımlar ve Sanat

Ekolojik Tasarımlar ve Sanat Ekolojik Tasarımlar ve Sanat Çevre, çok geniş kapsama sahip olan bir kavram olduğu için, tek bir tanım yerine bu konuda yapılmış araştırmalarda kullanılan çeşitli tanımları bulunmaktadır. Çevre: İnsanın

Detaylı

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Söylem Çözümlemesi ETI205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

1, 2, 3, 4, 5, 14,16. Haftalık Konular. Konular

1, 2, 3, 4, 5, 14,16. Haftalık Konular. Konular Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. SİNEMADA ANLATIM YÖNTEMLERİ Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 213032000000504 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

TELEVİZYON GÖSTERGEBİLİMİ

TELEVİZYON GÖSTERGEBİLİMİ Kurgu Dergisi S: 16, 15-28, 1999 TELEVİZYON GÖSTERGEBİLİMİ ÖZET Prof. Dr. Seyide PARSA" Çalışmada, iletişimi "Anlamların Üretimi ve Değişimi", iletişim araştırmasını da "Metin ve Kültür Araştırması" olarak

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Anlambilim ve Edimbilim. Giriş Konuları

Anlambilim ve Edimbilim. Giriş Konuları Anlambilim ve Edimbilim Giriş Konuları İletişim Anlamın en «anlamlı» olduğu yer iletişim Basit bir iletişim modeli kanal (mesaj) gönderen kodlama gönderilen sinyal gürültü artıklık alınan sinyal kod açma

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2 Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3 Sosyal Biliş ÜNİTE:4 Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 1 Tutum ve Tutum Değişimi ÜNİTE:6 Kişilerarası Çekicilik ve Yakın İlişkiler

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Göstergebilim ve Sinemada Propaganda Kodları

Göstergebilim ve Sinemada Propaganda Kodları Göstergebilim ve Sinemada Propaganda Kodları Duygu AYDIN 1 Özet Gösterge bilimsel çözümleme anlamlarla ilgilidir. Bu anlamlar göstergeler arasında ki ilişkilerden çıkmaktadır. Gösterge gösteren ve gösterilenden

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES (1899-1986) ARJANTİNLİ ŞAİR, DENEME VE KISA ÖYKÜ YAZARIDIR. 20. YÜZYILIN EN ETKİLİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...7 1. GİRİŞ 1.1. Filmin Ögeleri...11 1.2. Göstergebilim Açısından Filmin Ögeleri...14 1.3. Sinema Filminin Farklı Boyutları...15 1.4. Film Çevirisi Yöntemleri...21 1.4.1. Dillerarası

Detaylı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı YÖNETİM Sistem Yaklaşımı Prof.Dr.A.Barış BARAZ 1 Modern Yönetim Yaklaşımı Yönetim biliminin geçirdiği aşamalar: v İlk dönem (bilimsel yönetim öncesi dönem). v Klasik Yönetim dönemi (bilimsel yönetim, yönetim

Detaylı

GRT 283 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI. Ha$a 1

GRT 283 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI. Ha$a 1 GRT 283 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Ha$a 1 Duygu Beykal İz dbeykal@hotmail.com İLETİŞİM NEDİR? Bir başkasıyla konuşma Duymak Dokunmak Televizyon Gazete Bir eleşbri yazısı İnternet Mağara duvarındaki

Detaylı

GÖSTERGEBiLiMiN ABC'si

GÖSTERGEBiLiMiN ABC'si GÖSTERGEBiLiMiN ABC'si Mehmet Rifat (d. İstanbul, 1949) Göstergebilim, eleştiri kuramları, yorumbilim, edebiyat eleştirisi, Fransız edebiyatı, dilbilim, çeviri kuramı, masal incelemesi alanlarında çalışıyor.

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Performans Teori Teorinin ortaya çıkışı ve tarihçesi Alan Dundes ve Üçlü Araştırma Modeli Performans Teori nin İcra Olayı Tahlil

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Erken Dönem Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Mitolojik Teori Mitlerin Meteorolojik Gelişimi Teorisi Güneş Mitolojist Okul ve Güneş

Detaylı

İletişim Kuramı. Umut Al BBY 166, 28 Şubat 2014

İletişim Kuramı. Umut Al BBY 166, 28 Şubat 2014 İletişim Kuramı Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 İletişim kavramı İletişim tarihi İletişim modelleri İletişimin ögeleri Plan - 2 İletişim - 3 İletişim: Etimolojik Yaklaşım Fransızca ve İngilizce da

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Tarihi-Coğrafi Fin Kuramı ve Yöntemi DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Tarihi-Coğrafi Fin Kuramı ve Yöntemi Kurucuları Kuramın Temel Paradigmaları ve Eleştiriler

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dilbilim ve Çeviri ETI105 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı. 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus

1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı. 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus 1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus 4.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-2: İslâm Ortaçağı

Detaylı

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6.

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6. 1.Kameranın Toplumsal Tarihi 2.Film ve Video Kameraları 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması 4.Objektif 5.Kamera Kulanım Özellikleri 6.Aydınlatma 1 7.Ses 8.Kurgu 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM

Detaylı

İletişim kavramı ve tanımı

İletişim kavramı ve tanımı İletişim kavramı ve tanımı Fransızca dan communication (haberleşme) İletişim haberleşmeyi de içeren daha geniş kapsamlı ileti alışverişi, toplumsal nitelikli bir etkileşim, paylaşım.. İletişim kavramının

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrem Kahyaoğlu 2. Doğum Tarihi: 23/05/1986 3. Ünvanı: Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: e-posta: iremkahyaoglu@plato.edu.tr Tel: 533 669 37 95 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim

Detaylı

Grafik Tasarım III (GRT301 ) Ders Detayları

Grafik Tasarım III (GRT301 ) Ders Detayları Grafik Tasarım III (GRT301 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Grafik Tasarım III GRT301 Güz 2 4 0 4 10 Ön Koşul Ders(ler)i GRT202 Dersin Dili

Detaylı

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon 1.Bireyden Kitleye 2.Habere İlk Adım: Gazete 3.Her Yerdeki Ses: Radyo 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema 5.Evdeki Dünya Televizyon 1 6.Becerikli F@reyle Uzaklara: İnternet 7.Markalar ve İmajlar: Reklam ve Halkla

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Đstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Avrupa Topluluğu nun Đstanbul Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Đstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Avrupa Topluluğu nun Đstanbul Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe Đstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Avrupa Topluluğu nun Đstanbul

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

BİR METİN ANALİZİ MODELİ

BİR METİN ANALİZİ MODELİ BİR METİN ANALİZİ MODELİ Rıza FİLİZOK Gösterge bilimine göre anlam, metindeki unsurlar arasındaki farklardan doğar. Metinde yer alan unsurlar bir farklılık sistemi oluşturur ve metin, anlamını bu farklardan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

DİL VE İLETİŞİM. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

DİL VE İLETİŞİM. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY DİL VE İLETİŞİM Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY DİL VE İLETİŞİM Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM Bilgisayar Sis. San. ve Tic. A.Ş. Ankara Caddesi, Prof. Fahreddin Kerim Gökay Vakfı İşhanı Girişi,

Detaylı

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makina Teorisi MECE 303 Güz 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MECE 204 Dinamik Dersin

Detaylı

Tablo 1: Yapılan itirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları Soru Açıklama No. 12 İletişim 29 Soru hatalı olarak değerlendirilip iptal edilmiştir.

Tablo 1: Yapılan itirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları Soru Açıklama No. 12 İletişim 29 Soru hatalı olarak değerlendirilip iptal edilmiştir. 2 Kasım 2013 tarihinde yapılan BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BASIN VE ENFORMASYON UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM SINAVI İLETİŞİM Kadrosu 'na yapılan itirazlara ilişkin inceleme sonuçları: Sıra

Detaylı

MEKANIN SOSYOLOJİSİ. Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul)

MEKANIN SOSYOLOJİSİ. Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Bölüm SOSYOLOJİ Dersin Kodu SOSY4207 Dersin Adı MEKANIN SOSYOLOJİSİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 3 6 Seçmeli YOK TÜRKÇE Dersin işleniş

Detaylı

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSY4163 GÖÇ SOSYOLOJİSİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE Dersin işleniş yöntemi

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 KONULAR Avrupa da Folklor sözcüğünün kullanımı ile ilgili çalışmalar Folklorun ilk derneği Folklorun tanımı DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 AVRUPA DA FOLKLOR SÖZCÜĞÜNÜN

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ Kod Dersin Adı Yıl/Yarıyıl Dersin İçeriği DBB119 Dilbilime Giriş I. Yıl I. Yarıyıl DBB121 Dilbilgisi Kavramları

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TEZLİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ (I. YARIYIL)

MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TEZLİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ (I. YARIYIL) MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TEZLİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2016-2017 DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ (I. YARIYIL) MKC501 MKC503 (Zorunlu) DERS İÇERİKLERİ Kültürel Çalışmaların Kuramsal Temelleri: Kültürel

Detaylı

Sinema tüm sanatları kapsar. Zaman ve mekan sanatıdır. Sinema iki boyutlu bir mekanda ve hareket halindeki bir tempoda (zamanda) görüntüleri verir.

Sinema tüm sanatları kapsar. Zaman ve mekan sanatıdır. Sinema iki boyutlu bir mekanda ve hareket halindeki bir tempoda (zamanda) görüntüleri verir. SG-2 Resim, heykel, mimari mekan sanatlarıdır. Şiir, müzik tempo/zaman sanatlarıdır. Tiyatro, dans zaman ve mekan sanatlarıdır. Sinema tüm sanatları kapsar. Zaman ve mekan sanatıdır. Sinema iki boyutlu

Detaylı

Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları

Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Grafiği GRT374 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

GÖSTERGEBİLİMİN SERÜVENİ *

GÖSTERGEBİLİMİN SERÜVENİ * Cilt:3 Sayı:6 Aralık 2016 s. 379-398 ARAŞTIRMA GÖSTERGEBİLİMİN SERÜVENİ * Mehmet Fatih ÜNAL ** Öz Dil felsefesi, yirminci yüzyılda felsefenin de sınırlarını aşan en gözde çalışma alanlarından biri haline

Detaylı

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Psikolojisi KAM 318 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA YA DA SİNEMA GÖSTERGEBİLİMİ ÖZET

GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA YA DA SİNEMA GÖSTERGEBİLİMİ ÖZET ISSN: 2149-9225 Yıl: 2, Sayı: 3, Mart 2016, s. 25-41 Doç. Dr. Mehmet ÇİÇEK Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fak. Türkçe Eğitimi Böl., mcicek@gantep.edu.tr GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA YA DA SİNEMA GÖSTERGEBİLİMİ

Detaylı

Örüntü Tanıma (EE 448) Ders Detayları

Örüntü Tanıma (EE 448) Ders Detayları Örüntü Tanıma (EE 448) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örüntü Tanıma EE 448 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 700 Özel Konular Z 5 0 0 30 TAE 701 Kültür Kuramları ve Türkiyat Araştırmaları

Detaylı

Sunum İçeriği: I. Dilbilim Hk. II. Bölüm Hk.

Sunum İçeriği: I. Dilbilim Hk. II. Bölüm Hk. Sunum-1: Sunum İçeriği: I. Dilbilim Hk. II. Bölüm Hk. I. Dilbilim Hakkında Dilbilim (linguistics) nedir? İletişimin en yaygın ve en temel aracı olan insan dilinin sistematik yapısını; fizyolojik, psikolojik,

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN

HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN ZAMAN-MEKAN HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN DUVARLARI, ZAMAN İSE SON BİR KIZGIN ALEV. JAMES JOYCE Küreselleşme sürecinde hız kazanan teknoloji, mesafelerin sesten bile

Detaylı

Gölge Fanzin http://www.golge fanzin.com/forum/

Gölge Fanzin http://www.golge fanzin.com/forum/ Gölge Fanzin http://www.golge fanzin.com/forum/ Gösterge Bilimsel Çözümleme http://www.golge fanzin.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=317 1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Yazar: Istırap İçerisindeki Kurb [ Prş Eki

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı 1.ÜNİTE - FELSEFEYLE TANIŞMA A-Felsefe Nedir? Felsefenin

Detaylı

FELSEFE + SANAT => SANAT FELSEFESI

FELSEFE + SANAT => SANAT FELSEFESI FELSEFE + SANAT => SANAT FELSEFESI Kemal ULUOAG* Özne olan insan ile nesne olan doğa arasındaki, insan etkinliklerinin temeli, insanın doğayı kendi denetimine alma çabasıdır. Insan etkinliklerinin ve çabasının

Detaylı

Hızlı İstatistikler Anket 'İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Program Çıktıları Anketi' Sonuçlar.

Hızlı İstatistikler Anket 'İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Program Çıktıları Anketi' Sonuçlar. Sonuçlar Anket 634425 Bu sorgudaki kayıt sayısı: 39 Anketteki toplam kayıt: 39 Toplama göre yüzde: 100.00% sayfa 1 / 31 Q1 için alan özeti Edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım

Detaylı

ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı. ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri. ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri

ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı. ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri. ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri ÜNİTE:4 Bilişsel Psikoloji 1 ÜNİTE:5 Çocuklukta Sosyal Gelişim ÜNİTE:6 Sosyal

Detaylı

Tasarımda Gerçeklik ve Düşler (MMR 513) Ders Detayları

Tasarımda Gerçeklik ve Düşler (MMR 513) Ders Detayları Tasarımda Gerçeklik ve Düşler (MMR 513) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarımda Gerçeklik ve Düşler MMR 513 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM İletişim Nedir? Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci iki birim arasındaki mesaj alış-verişi Öğretim Teknolojisinde İletişim Çağdaş eğitim

Detaylı

İletişimin Sınıflandırılması

İletişimin Sınıflandırılması İletişimin Sınıflandırılması Toplumsal ilişkiler sistemi olarak Kişiler arası Grup i Örgüt i Toplumsal Grup ilişkilerinin yapısına göre Biçimsel olmayan (informel) / yatay Biçimsel / Formel) /dikey Kullanılan

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında iletişimin

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori Uygulama Laboratuar Yerel AKTS (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Kredi Sanat Tarihi EÜT Güz 2 0-2 2 141 Önkoşul(lar)-var ise - Dersin

Detaylı

Çeviri Kuramı (ETI319) Ders Detayları

Çeviri Kuramı (ETI319) Ders Detayları Çeviri Kuramı (ETI319) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çeviri Kuramı ETI319 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Çeviri Eleştirisi (ETI402) Ders Detayları

Çeviri Eleştirisi (ETI402) Ders Detayları Çeviri Eleştirisi (ETI402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çeviri Eleştirisi ETI402 Bahar 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ Ders İçerikleri BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MERKEZÎ ORTAK SINAVLARI TÜRKÇE DERSİ AÇIK UÇLU SORU VE YAPILANDIRILMIŞ CEVAP ANAHTARI ÖRNEKLERİ Örnek Soru

Detaylı

Seçmeli () Ders Detayları

Seçmeli () Ders Detayları Seçmeli () Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seçmeli Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi Ders Verilme Şekli

Detaylı

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ GÜZ YARIYILI YÜKEK LİAN DERLERİ DER KODU ZORUNLU/ EÇMELİ DERİN ADI KREDİİ ELIT 709 Z Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi ELIT 711 Araştırma Yöntemleri ELIT 735 Uygulamalı Dilbilim: Yabancı Dil Öğretimi ve Öğrenimi

Detaylı