Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulamada Karşılaştıkları Güçlükler ve Klinik Hemşireler Hakkındaki Görüşleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulamada Karşılaştıkları Güçlükler ve Klinik Hemşireler Hakkındaki Görüşleri"

Transkript

1 Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013;12(6): Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulamada Karşılaştıkları Güçlükler ve Klinik Hemşireler Hakkındaki Görüşleri [Difficulties Encountered by Nursing Students in Practices and Their Views about Nurses] ÖZET AMAÇ: Klinik ortam, hemşirelik öğrencileri için önemli bir öğrenme ortamıdır. Bu çalışma Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin klinik uygulamalarda karşılaştıkları güçlükleri ve klinik hemşireleri hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla kesitsel olarak yapıldı. YÖNTEM: Araştırma, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören, çalışmaya katılmayı kabul eden ve anketin uygulandığı günlerde derse devam eden 296 öğrenci ile yapılmıştır. Veriler literatür taranarak oluşturulan soru formu ile 2-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında toplanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında sayı, yüzde hesaplamaları ve ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. BULGULAR: Öğrenciler, klinik uygulama sırasında %44,3 ünün hemşirelerle ve %44,3 ünün arkadaşlarıyla olduklarını, sorun yaşamalarının en önemli nedeninin okulda aldıkları teorik bilgileri uygulama alanına yansıtamamaları olduğunu (%33,8) ifade ettiler. Öğrencilerin %59,1 inin kuramsal bilgilerini uygulama alanında kullanmalarına hemşirelerin kısmen yardımcı olduğunu, %53,0 ının uygulama alanında yaşadıkları herhangi bir sorunda hemşirelerden destek görmediklerini ifade ettikleri belirlendi. Öğrencilerin sınıflara göre karşılaştırılmasında; 1. sınıf öğrencilerinin klinikte yaşadıkları sorunların çözümünde ve kuramsal bilgilerini uygulama sırasında kullanmalarında hemşirelerden destek gördükleri, ancak sınıf arttıkça bu desteğin azaldığını (p<0.001) ifade ettikleri belirlendi. SONUÇ: Araştırma sonucunda öğrencilerin hemşirelerden yeterli destek görmediğini ifade ettikleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda öğretim elemanlarının iyi bir rol model olmaları ve klinik hemşireleri ile eğitimcilerin işbirliğinin sağlanması önerilebilir. SUMMARY AIM: The clinical setting is a significant learning environment for nursing students. This crosssectional study was conducted to determine the problems experienced in clinical practices by the students studying in the Nursing Department of the Health Sciences Faculty of Gaziantep University and their views about clinic nurses. METHOD: Study consisted of 296 students who agreed to take part in the study and were attending the classes at the time when the questionnaire was administered became the sample of the study. Data were collected between 2-13 May 2011 using a questionnaire which was prepared by searching through the literature. The data obtained was electronically evaluated using quantification, percentage calculations and chi-square test. RESULTS: Most of the students stated that they worked with nurses (44.3%) and their friends (44.3%) during clinical practices, the major reason for their having problems was because they could not put into practice the theoretical knowledge they received in school (33.8%), 59.1% stated that nurses partially helped them use their conceptual knowledge in practice, and 53.0% said that they did not have any support from nurses when they experienced a problem during practice. When the students were compared by their grades, it was found that the 1 st grade students received support from nurses in solving the problems they had in the clinic and in using the conceptual knowledge they had in practice, but this support decreased as their grades went up (p<0.001). CONCLUSION: The students stated that they did not receive sufficient support from nurses in solving the problems they had in practice and nurses did not help them develop themselves professionally. As the students grade went up, their expectations from nurses significantly decreased in relation to their desire to be evaluated by, and be under the responsibility of, nurses. Gülendam Karadağ 1 Serap Parlar Kılıç 1 Nimet Ovayolu 1 Özlem Ovayolu 1 Hülya Kayaaslan 2 1 Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Gaziantep, 2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Adana. Anahtar Kelimeler: Öğrenci Hemşire, Hemşirelik Eğitimi, Klinik Uygulama. Key Words: Student Nurse Nursing Education, Clinical Practices. Sorumlu yazar/ Corresponding author: Gülendam KARADAĞ Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Gaziantep, Türkiye. Gönderme Tarihi/Date of Submission: , Kabul Tarihi/Date of Acceptance: , DOI: /pmb GİRİŞ Teorik ve uygulamadan oluşan hemşirelik eğitiminde temel ilke, öğrencilerin etkili ve uygun bakımı sağlamak üzere hazırlanmalarıdır (1-3). Bu hazırlıkta klinik öğretim her zaman eğitim sürecinin ayrılmaz ve bütünleyici bir parçası olmuştur (4-6). Klinik uygulama alanları öğrencilere rol modellerini gözlemleme, sorumluluk alarak tek başına uygulama yapabilme, hastanın klinik tablosuna göre davranma, karar verme ve bir ekip üyesi olarak çalışabilme olanağı sağlar, öğrencilere okul ortamında öğretilen 665

2 teorik bilgi ve pratiği gerçek ortamda yaşayarak ve yaparak bütünleştirme fırsatı verir. Öğrencilerin okul ortamında teorik olarak aldıkları bilgileri, klinik uygulama alanlarında davranışa dönüştürme sürecinde oradaki uygulamaların öğrencinin bilgisiyle örtüşmesi, uygulama çeşitliliği ve uygulama yapma sıklığı çok önemlidir (7-10). Öğrenimin hedefleri doğrultusunda seçilen klinik ortamlar öğrencilerin gelişimine olumlu katkıda bulunmaktadır. Klinik eğitimin öğrenim hedefleri doğrultusunda yapılmadığı, öğretim kurallarının dikkate alınmadığı durumlarda öğrencilerin deneme, yanılma yoluyla veya karşılaştıkları örnekleri taklit etme yolu ile öğrendikleri belirtilmektedir (3). Bununla birlikte yapılan çalışmalar, klinik uygulamaların öğrenciler için stres oluşturması, kısa süreli olması, beceri odaklı olmaması, klinik ortamın öğrenme hedefini karşılamaması, rol modeli görmekteki sorunlar ve iş merkezli çalışmalar nedeniyle tam olarak istendik şekilde uygulanamadığını göstermektedir (11-13). GEREÇ ve YÖNTEM Bu çalışma 2-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin klinik uygulamalarda karşılaştıkları güçlükleri belirlemek amacıyla kesitsel olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören 388 öğrenci oluşturdu. Örneklem seçimine gidilmeden evren üzerinde çalışıldı ancak çalışmaya katılmayı kabul eden ve anketin uygulandığı günlerde derse devam eden 296 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturdu (Araştırmaya katılım oranı: %76,3). 92 öğrenci çalışmaya katılmayı kabul etmediği ve anketin uygulandığı günlerde derste bulunmadığı için örneklem dışı bırakıldı. Araştırmanın verileri literatür taranarak araştırmacılar tarafından oluşturulan soru formu ile toplandı (2,4,6,8,10,14-16). Soru formu iki bölümden ve toplam 16 sorudan oluşturuldu. Birinci bölümde; yaş, cinsiyet, sınıf, okuduğu bölümü sevme, okulu tercih etme nedeninin sorgulayan 5 soru; ikinci bölümde ise, öğrencilerin klinik uygulama deneyimleri, uygulama sırasında yaşadıkları güçlükler ve çözüm yollarına yönelik görüşlerini sorgulayan 11 soru yer aldı. Formda yer alan sorular hazırlandıktan sonra kapsam geçerliliği açısından uzman görüşüne başvuruldu (Hemşirelik bölümünden iki öğretim üyesi ve biyoistatistik anabilim dalından bir öğretim üyesi). Veriler toplanırken anket formları öğrenciler tarafından bireysel olarak doldurulurken araştırmacılar sınıfta bekledi. Veri toplama formunun doldurulması yaklaşık dakika sürdü. Formların öğrenciler tarafından eksiksiz olarak doldurulması sağlandı. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 14.0 paket programında sayı, yüzde hesaplamaları ve ki-kare testi kullanılarak değerlendirildi. Çalışmaya başlamadan önce Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığından yazılı izin alındı. Öğrencilere araştırma ile ilgili kısa bir açıklama yapıldıktan sonra sözel olarak araştırmada yer almayı kabul edenler çalışmaya dâhil edildi. BULGULAR Öğrencilerin %57,4 ünün yaş aralığında, %63,9 unun kadın olduğu, %27,0 ının birinci sınıfta okuduğu, %55,4 ünün bölümünü sevdikleri, %48,3 ünün iş olanağının fazla olması nedeniyle hemşirelik bölümünü tercih ettiği belirlendi (Tablo 1). Öğrencilerin %26,0 ının dört dönem uygulamaya çıktıklarını, katılımcıların klinik uygulama sırasında en fazla %44,3 ünün hemşirelerle, yine %44,3 ünün de arkadaşlarıyla oldularını, öğretim elemanlarının ise uygulamada yanlarında çok sınırlı oranda (%3,4) bulunduklarını ifade ettikleri saptandı. Öğrencilerin %35,5 inin uygulamanın ilk gününde klinik hemşirelerinden öğrenmelerine yardımcı olmaları ve doğru yönlendirmeleri yönünde, %34,8 inin ise servis tanıtımını yapmaları yönünde beklentileri olduğunu ifade ettikleri belirlendi. Öğrencilerin %39,9 unun klinik uygulama sırasında hemşirelerin kendilerinden sorumlu olmalarını istemediklerini, %43,6 sının hemşirelerin öğrenci hemşireleri değerlendirmelerini istemediklerini ifade ettikleri belirlendi. Öğrencilerin %59,1 ine kuramsal bilgilerini uygulamada kullanmalarına hemşirelerin kısmen yardımcı olduğunu, %53,0 ının uygulama alanında yaşadıkları herhangi bir sorunda hemşirelerden destek görmediklerini ifade ettikleri belirlendi (Tablo 2). Öğrencilerin %55,7 sinin klinik uygulamalar sırasında sorun yaşadığını, %33,8 inin uygulama alanında sorun yaşamalarının temel nedeninin teorik bilgileri uygulamada kullanma fırsatı bulamamak olduğunu ve %47,3 ünün hemşirelerden kaynaklandığını düşündüklerini ifade ettikleri saptandı. Öğrencilerin uygulama alanlarında yaşadıkları sorunun çözümü için okul ve hastane yönetiminin yapması gerekenler içinde öğretim 666

3 elemanı sayısının arttırılması (%45,6), öğretim elemanlarının uygulama alanında daha fazla öğrenciyle ilgilenmesi (%37,2) ve iyi iletişim kurması gerektiğini ifade ettikleri belirlendi (Tablo 3). Öğrencilerin sınıflara göre karşılaştırılmasında; birinci sınıf öğrencilerinin klinikte yaşadıkları sorunların çözümünde ve kuramsal bilgilerini uygulama sırasında kullanmalarında hemşirelerden destek gördüklerini ifade ettikleri ancak sınıf arttıkça bu desteğin azaldığını ifade ettikleri (p<0.001) belirlendi. Yine birinci sınıf öğrencilerinin klinik uygulama sırasında en çok hemşirenin yanlarında bulunduğunu, sınıf arttıkça öğrencilerin uygulamaları tek başlarına yaptıklarını ifade ettikleri (p<0.05) saptandı. Birinci sınıf öğrencileri klinik uygulama sırasında hemşirelerin kendilerinden sorumlu olmalarının sorun yaşama oranını azaltacağını ifade ederken, bu düşüncenin üst sınıflarda azaldığı (p<0.001) tespit edildi (Tablo 4). Tablo 1: Öğrencilerin Sosyodemografik Özellikleri ve Mesleğe İlişkin Görüşleri (n=296) Özellikler N % Yaş , ,9 26 ve üstü 5 1,7 Sınıf Bir 80 27,0 İki 74 25,0 Üç 72 24,3 Dört 70 23,7 Cinsiyet Kadın ,9 Erkek ,1 Bölümü sevme Seven ,4 Sevmeyen 61 20,6 Kararsız 71 24,0 Bölümü tercih nedeni Puanın yetmesi 43 14,5 İş olanağının fazla olması ,3 Ailenin tercih etmesi 46 15,5 Mesleği sevmesi 64 21,6 Toplam ,0 TARTIŞMA Meslek seçimi, meslek seçenekleri arasından bireyin kendisine uygun olana yönelmesidir. Ancak bu yönelişi mesleğin konumu, iş olanakları, yetenek, ilgi, meslek değerleri, ailenin eğitim düzeyi ve geliri, cinsiyet ve hatta medya gibi faktörler etkilemektedir (1,2,17,18). Yapılan benzer çalışmalarda; öğrencilerin isteyerek hemşirelik mesleğini tercih ettiği ve çoğunlukla da iş olanağının fazla olması nedeniyle bu tercihi yaptıkları saptanmıştır (14,17,19-21). Ünlü ve arkadaşlarının çalışmasında öğrencilerin %56,0 ının mesleği severek tercih ettiği, %42,7 sinin iş olanağının fazla olması nedeniyle tercih ettiği belirlenmiştir (2). Bu çalışmada da; öğrencilerin çoğunluğu hemşirelik mesleğini sevdiğini ve yine çoğunlukla iş olanağının fazla olması nedeniyle bu mesleği tercih ettiklerini ifade ettikleri belirlendi. Klinik eğitim, hemşirelik ve diğer sağlık programlarında eğitimin temel parçasıdır (11). Klinik uygulamada öğrencilerden hemşirelik mesleğinde var olan değer, tutum, bilgi ve becerilerin kullanılmasında yeterlilik kazanması beklenir (15). Bu eğitim aynı zamanda öğrencinin eleştirel düşünme ve analiz etme, psikomotor, iletişim, yönetim becerilerini geliştirmeyi ve hemşireliği yerine getirmede güven duygusunu arttırmayı amaçlar (4). Ancak klinik eğitimin başarısını birçok faktör etkilemektedir. Bu faktörlerden biri hemşire 667

4 eğitmenlerin yeterli sayıda olmasıdır (16). Dünyada, tıp eğitiminde olduğu gibi hemşirelik eğitiminde de uluslararası ölçüt; eğitimin, konusunda uzmanlaşmış hemşireler tarafından verilmesidir. Bu nedenle, hemşire öğretim elemanlarının sayısal durumunun yanı sıra niteliklerinin de değerlendirilmesine ve arttırılmasına gereksinim vardır (22). Çünkü öğrencilerin profesyonel hemşire kimliği geliştirmelerinde öğretim elemanları ile olan etkileşimleri önemli yer tutar. Gerek teorik dersler gerekse uygulama alanlarında öğretim elemanının özellikle rol modelliği ve öğrenciye sağladığı destek, öğrencinin bakım davranışını öğrenmesi ve mesleğine saygı duymasını olumlu yönde pekiştirir (23-26). Hemşirelik bölümünde eğitim gören öğrencilerin uygulama alanlarında yaşadıkları sorunları tespit etmeye yönelik yapılan çalışmalarda; öğretim elemanları tarafından uygulama performansının yeterli değerlendirilmemesi, öğrenciye yeterli zaman ayrılmaması ve öğretim elemanı sayısının yetersizliği gibi sorunlar saptanmıştır (25-27). Kumcağız ve arkadaşlarının çalışmasında; öğrencilerin uygulama sırasında öğretim elemanları ile yeterli zaman bulamama ve yeterli iletişim kurmama gibi sorunlar yaşadığı belirlenmiştir (16). Bu çalışmada da; öğrencilerin çoğunluğunun klinik uygulama sırasında yanlarında hemşirelerin ve arkadaşlarının olduğunu, daha az sorun yaşamaları için öğretim elemanı sayısının arttırılması ve öğretim elemanlarının daha fazla öğrencilerle iletişimde bulunması gerektiğini ifade ettikleri belirlendi. Tablo 2. Öğrencilerin Klinik Uygulamadaki Deneyimleri ve Hemşirelerden Beklentilerine İlişkin Düşünceleri Düşünceler n % Uygulamaya çıkılan dönem sayısı , , , ,7 Uygulama sırasında yanınızda kim oluyor? Klinik hemşiresi ,3 Öğretim elemanı 10 3,4 Tek başıma 24 8,0 Arkadaşım ,3 Uygulamanın ilk gününde hemşirelerden beklentileriniz nelerdir? Öğrenimlerine yardımcı olmaları/yönlendirmeli ,5 İyi iletişim kurabilmeler 49 16,5 Servis tanıtımı yapmalı ,8 Sevecen, güler yüzlü olmalı 39 13,2 Uygulamada hemşirelerin sizden sorumlu olmasını ister misiniz? Evet 81 27,4 Hayır ,8 Kararsızım 97 32,8 Uygulamada hemşirelerin sizi değerlendirmesini ister misiniz? Evet ,8 Hayır ,6 Kararsızım 55 18,6 Uygulamada yaşanılan sorunların çözümünde hemşirelerden destek görüyor musunuz? Evet ,0 Hayır ,0 Hemşireler kuramsal bilginizi uygulamada kullanmanıza yardımcı oluyor mu? Evet 59 19,9 Hayır 62 30,0 Kısmen ,1 668

5 Toplam ,0 Tablo 3: Öğrencilerin Uygulamada Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Bulgular Özellikler n % Uygulama sırasında sorun yaşama Sorun yaşamayan ,3 Sorun Yaşayan ,7 Uygulamada yaşanan sorunların temel nedeni Uygulama alanlarında öğretim elemanlarının model olmaması ,8 Görev dışı sorumluluk aldığımdan 47 15,9 Teorik bilgileri klinikte uygulayamama 68 23,0 Aldığım uygulamalı derslerle ilgili kliniklere çıkamama 81 27,3 Uygulamada yaşanan sorunların kaynağı Hemşire ,3 Uygulama alanı 76 25,7 Hekim 19 6,4 Diğer sağlık personeli 8 2,7 Öğretim elemanı 27 9,1 Öğrenci 26 8,8 Uygulamada daha az sorun yaşanması için öneriler Öğretim elemanlarının sayısı arttırılmalı ,6 Öğretim elemanları öğrenciyle daha fazla iletişimde bulunmalı ,2 Dönemde alınan dersle ilgili uygulama alanı seçilmeli 51 17,2 Toplam ,0 Tablo 4: Öğrencilerin Hemşirelerden Beklentilerinin Sınıflara Göre Karşılaştırılması Sınıflar İfadeler 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf p n (%) n (%) n (%) n (%) Hemşirelerden destek görme Evet 72 (90,0) 39 (52,7) 12 (16,7) 16 (22,9) Hayır 8 (10,0) 35 (47,3) 60 (83,3) 54 (77,1) <0.001 Hemşirelerden yardım alma Evet 39 (48,8) 4 (5,4) 6 (8,3) 10 (14,3) Hayır 6 (7,5) 12 (16,2) 19 (26,4) 25 (35,7) <0.001 Kısmen 35 (43,8) 58 (78,4) 47 (65,3) 35 (50,0) Uygulamada yanlarında bulunan kişi Klinik hemşiresi 53 (66,2) 30 (40,5) 28 (68,3) 20 (28,6) Öğretim elemanı 2 (2,5) 4 (5,4) 0 (0,0) 4 (5,7) Arkadaşlar 4 (5,0) 7 (9,5) 7 (17,1) 6 (8,6) Tek başına 21 (26,3) 33 (44,6) 6 (14,6) 40(57,1) Hemşirelerin sorumlu olmalarını isteme Evet 43 (53,7) 18 (24,3) 13 (18,1) 7 (10,0) Hayır 8 (10,0) 29 (27,0) 43 (59,7) 47 (67,1) <0.001 Kararsızım 29 (36,3) 36 (48,6) 16 (22,2) 16 (22,9) Hemşirelerin kendilerini değerlendirmelerini isteme Evet 49 (61,2) 33 (44,6) 20 (27,8) 10 (14,3) Hayır 17 (21,3) 24 (32,4) 45 (62,5) 43 (61,4) <0.001 Kararsızım 14 (17,5) 17 (23,0) 7 (9,7) 17 (24,3) Hemşirelik öğrencileri bir üniversite öğrencisi ve genç olarak yaşadıkları çatışmaların yanı sıra okul ve hastane çevresinin yarattığı birtakım sorunlarla da yüz yüze gelmektedirler. Bu nedenle hemşirelik 669

6 eğitimi oldukça stres yüklü bir eğitimdir (28,29). Öğrenci hemşirelerin gerek teorik dersler sırasında gerekse uygulama alanında yaşadığı sorunlar onların anksiyete düzeylerini etkileyerek öğrenmeyi azaltmaktadır (11,30-32). Bu çalışmada öğrencilerin yarıya yakınının klinik uygulama sırasında sorun yaşadığı ve öğrencilerin uygulama alanında yaşadıkları sorunların çoğunluğunun teorik bilgiyi uygulama fırsatı bulamama nedeniyle olduğunu ifade ettikleri ve yarıya yakınının uygulama sırasında yaşadıkları sorunların hemşirelerden kaynaklandığını düşündükleri saptandı. Uygulama yapılan kliniklerde görevli hemşirelerin bilinçli, deneyimli ve mesleki yönden donanımlı, olumlu rol modeli olması uygulama hedeflerine ulaşılması açısından önemlidir (33, 34). Uygulamalar sırasında öğrencinin yönlendirilmeye, desteklenmeye ve bu desteği hissetmeye ihtiyacı vardır (35,36). Bu çalışmada öğrencilerin üst sınıflara geçtikçe, klinik uygulamada hemşirelerden destek görme ve yardım alma oranının azaldığı, uygulamaları bağımsız yapma oranlarının anlamlı şekilde arttığı belirlendi. Yine sınıf arttıkça öğrencilerin uygulamalar sırasında hemşirelerin kendilerinden sorumlu olmalarını ve kendilerini değerlendirmelerini istemeleri arasında anlamlı fark olduğu belirlendi. Bu sonuçlar, özellikle birinci sınıf öğrencilerinin daha çok desteklenmesi gerektiğini düşündürmektedir. Yine bu çalışmada öğrencilerin klinik uygulama sırasında öğretim elemanlarının çok sınırlı sayıda ve sürede (%3,4) öğrencilerin yanında bulunması eğitimin kalitesi ve özellikle mesleğin daha başında olan 1. sınıf öğrencilerinin desteklenmesi açısından önemli bir sorundur. Bu konuda yapılan çalışmaların birçoğunda yükseköğretimde kalitenin sağlanmasında en önemli faktörlerden birinin öğretim elemanları olduğu vurgulanmaktadır (6,11,22,37). Bu nedenle hemşirelik mesleği gibi uygulamalarını direkt birey üzerinde yapan mesleklerde öğrencilerin eğitimleri sırasında hata yapmalarının azaltılması ve iyi eğitim almalarının sağlanmasında öğretim elemanlarının desteği ve rol modelliği son derece önemlidir. SONUÇ Araştırma sonucunda klinik uygulamalar sırasında öğrencilerin yanında, çoğunlukla arkadaşlarının ve hemşirelerin olduğu, okulda alınan teorik bilgilerin kliniklerde tam anlamıyla uygulanamadığı, yaşanan sorunların çözümünde öğrencilerin hemşirelerden pek destek görmediğini ifade ettikleri belirlendi. Bu sonuçlar doğrultusunda; 1. Öğrencilerin klinik uygulamalardan istenilen kazanımları sağlayabilmeleri için öğretim elemanlarının öğrencilerin yanında daha uzun süre bulunması ve iyi bir rol modeli olması 2. Klinik hemşireleri ve eğitimcilerin işbirliğinin sağlanması ve sürdürülmesi 3. Öğrencilerin klinik uygulamada yaşadığı güçlükleri öğretim elemanlarıyla paylaşması için uygun ortamın sağlanması ve düzenli olarak klinik hemşireleri ve okul çalışanlarının sorunların çözümüne yönelik toplantılar yapması önerilebilir. KAYNAKLAR 1. Yanıkkerem E, Altıparmak S, Karadeniz G. Gençlerin meslek seçimini etkileyen faktörler ve benlik saygıları: Manisa Sağlık Yüksekokulu Örneği. Hemşirelik Forumu Dergisi 2004; 7(2): Ünlü S, Özgür G, Gümüş AB. Hemşirelik yüksekokulundaki öğrencilerin hemşirelik mesleği ve eğitimi ile ilgili görüş ve beklentileri. E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 24(1): Özbayır T, Yavuz M, Taşdemir N, Dirimeşe E, Seki Z, Okgün A. Cerrahi hastalıkları hemşireliği intörn öğrencilerinin klinik uygulamayı değerlendirmeleri ve akademik başarı durumları. E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2011; 27(1): Karaöz S. Hemşirelikte klinik öğretime genel bir bakış ve etkin klinik öğretim için öneriler. HEMAR-G Dergisi 2003; 5(1): Eşer İ, Khorshid L, Denat Y. Hemşirelik mesleğini algılamada ilk klinik uygulamanın etkisi. E.Ü.H.Y.O. Dergisi 2008; 24(1): Aytekin S, Özer FG, Beydağ KDT. Denizli Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin klinik uygulamalarda karşılaştıkları güçlükler. FSHD 2009; 4(10): Atay S, Yılmaz F. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin ilk klinik stres düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011; 14(4): Maginnis C, Croxon L. Transfer of learning to the nursing clinical practice setting. Rural Remote Health. 2010; 10(2): Elçigil A, Sarı HY. Facilitating factors in clinical education in nursing. DEUHYO ED 2011; 4(2):

7 10. Dunn SV, Hansford B. Undergraduate nursing students perception of their clinical learning environment. J Adv Nurs. 1997; 25(6): Bayar K, Çadır G, Bayar B. Hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamaya yönelik düşünce ve kaygı düzeylerinin belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin 2009; 8(1): Dutile C, Wright N, Beauchesne M. Virtual Clinical Education: Going the full distance in nursing education. Newborn Infant Nurs Rev.2011; 11(1): Tosun N, Oflaz F, Akyüz A, Kaya T, Yava A, Yıldız D, Akbayrak N. Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin intörn eğitim programından beklentileri ile program sonunda kazanım ve önerilerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2008; 50: Çınar N, Şahin S, Sözeri C, Cevahir R, Akburak Ö. Erkek öğrencilerin hemşirelik mesleğini tercih nedenleri ve öğrencilere göre hastaların tepkisi ve sağlık çalışanlarının yaklaşımı. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2011; 6(17): Chan DSK. Associations between student learning outcomes from their clinical placement and their perceptions of the social climate of the clinical learning environment. Int J Nurs Stud. 2002; 39(5): Kumcağız H, Koyuncu S, Aydın G, Yılmaz A, Uzun A, Güneştaş İ. Samsun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin kuramsal ve uygulamalı eğitimde yaşadıkları sorunların belirlenmesi. OMÜ Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi 2005; 22(2): Çelebi E, Karaoğlu L, Pehlivan E. Malatya ve Elazığ Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin bulundukları programı seçme nedenleri. Hemşirelik Forumu Dergisi 2006; Ocak- Şubat/Mart-Nisan: Özpancar N, Aydın N, Akansel N. Hemşirelik 1. sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleği ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi. CÜ.H.Y.O. Dergisi 2008; 12(3): Şirin A, Öztürk R, Beszci G, Çakar G, Çoban A. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve mesleği uygulamaya yönelik görüşleri. Dirim Tıp Gazetesi 2008; 83: Sarıkaya T, Khorshid L. Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. GÜ TEBD. 2009; 7(2): Önler E, Saraçoğlu GV. Hemşirelikte meslek seçimi ölçeğinin güvenilirlik ve geçerliliği. D.E.Ü.H.Y.O. E.D. 2010; 3 (2): Çelikkalp Ü, Aydın A, Temel M. Bir sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin aldıkları eğitime ilişkin görüşleri. MÜ Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010; 3(2): Cimete G. Öğrenci öğretim elemanı etkileşimine yönelik kalitatif bir çalışma. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1998; 2(1): Çalışkan T, Akgöz S. Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerini mesleki yaşama hazırlamada yıl içi ve yaz stajlarının katkısı. U.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 31(1): Yanıkkerem E, Aycan N, Kitapçıoğlu G, Korkmaz E, Çalık C. Öğrencilerin hemşire eğitimcilerde aradığı özellikler Değerlendirme aracının geliştirilmesi çalışması. E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006; 22(1) : Brathwaite AC and Lemonde M. Team Preceptorship Model: A solution for students clinical experience. ISRN Nurs. 2011;2011: Aydın MF, Argun MŞ. Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin hastane uygulamalarından beklentileri ve karşılaştıkları sorunlar. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2010; 1(4): Peyrovi H, Yadavar-Nikravesh M, Oskouie SF, Berterö C. Iranian student nurses experiences of clinical placement. Int Nurs Rev. 2005; 52(2): Fındık ÜY. Sağlık yüksekokulları öğretim elemanlarının okul-hastane işbirliğinde yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2006; 1(3): Keser İK, Çalışkan M, Keskin TZ, Gördebil E. Ebelik ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin okulhastane işbirliğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 11(4): Moscaritolo LM. Interventional strategies to decrease nursing student anxiety in the clinical learning environment. J Nurs Educ. 2009; 48(1): Chapman R and Orb A. Coping strategies in clinical practice: the nursing students lived experience. Contemp Nurse. 2001; 11(1): Akyüz A, Tosun N, Yıldız D, Kılıç A. Klinik öğretimde hemşirelerin kendi sorumluluklarına ve hemşirelik öğrencilerinin çalışma sistemine ilişkin görüşleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6(6):

8 34. Erenel AŞ, Dal Ü, Kutlutürkan S, Vural G. Hemşirelik dördüncü sınıf öğrencilerinin ve hemşirelerin intörnlük uygulamasına ilişkin görüşleri. H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2008; 15(2): Hughes, SJ The mentoring role of the personal tutor in the fitness for practice curriculum: an all Wales approach. Nurse Educ Pract. 2004; 4(4): Killam LA, Carter LM. Challenges to the student nurse on clinical placement in the rural setting: a review of the literature. Rural Remote Health. 2010; 10:1523: Saydan R. Üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarından kalite beklentileri: Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2008; 10(1):63-79.Philadelphia. Pa: Lippincott Williams & Wilkins; 1999, p Toker R. Trichomonas vaginalis'te tanı yöntemlerinin değerlendirilmesi ve parazitin sosyal yaşama etkileri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktora tezi, İzmir, Anderson M, Karasz A. Are vajinal symptoms ever normal? A review of the literature. Medgenmed. 2004; 6(4): Macsween K, Ridgway G. The laboratory investigation of vaginal discharge, [Erişim Tarihi: ]. 28. Dawn P, Trabert B, Atherly-Trim S, Arbor A, Michigan. Variation and predictors of vaginal douching behaviour. The Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland. 29. Patel V, Andrew G, Pelto P. The psychological and social contexts of complaints of abnormal vaginal discharge: A study of illness narratives in India, Journal of Psychosomatic Research. 2008; 64(3):

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK HEMŞİRELERİN EĞİTİMLERİNE VERDİĞİ KATKIYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK HEMŞİRELERİN EĞİTİMLERİNE VERDİĞİ KATKIYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2012 Cumhuriyet Nursing Journal 2012 Cumhuriyet Hem Der 2012 Cumhuriyet Nurs J 2012 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK HEMŞİRELERİN EĞİTİMLERİNE VERDİĞİ KATKIYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ARAŞTIRMA. Balikesir Saglik Bil Derg Cilt:3 Sayı:3 Aralık 2014 135 BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL

ARAŞTIRMA. Balikesir Saglik Bil Derg Cilt:3 Sayı:3 Aralık 2014 135 BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL HEMŞİRELERİN İNTÖRN EĞİTİM UYGULAMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ OPINIONS AND SUGGESTIONS OF NURSES ABOUT INTERNSHIP

Detaylı

Thought and expectations of nursing students through education and professional

Thought and expectations of nursing students through education and professional Gaziantep Medical Journal Research Article Thought and expectations of nursing students through education and professional Hemşirelik öğrencilerinin eğitim ve mesleğe yönelik düşünce ve beklentileri Gülendam

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Sırasındaki Stres Düzeylerinin İncelenmesi

Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Sırasındaki Stres Düzeylerinin İncelenmesi F.N. Hem. Derg (2013) Cilt 21 - Sayı 2: 101-106 ISSN 2147-4923 Araştırma Yazısı Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Sırasındaki Stres Düzeylerinin İncelenmesi The Determination The Level of Stress

Detaylı

Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerini Mesleki Yaşama Hazırlamada Yıl İçi ve Yaz Stajlarının Katkısı

Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerini Mesleki Yaşama Hazırlamada Yıl İçi ve Yaz Stajlarının Katkısı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 31 (1) 9-13, 2005 ORİJİNAL YAZI Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerini Mesleki Yaşama Hazırlamada Yıl İçi ve Yaz Stajlarının Katkısı Türkan ÇALIŞKAN *, Semra AKGÖZ

Detaylı

Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulamasına İlişkin Görüşleri

Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulamasına İlişkin Görüşleri TÜRKÇE ÇEVİRİ ORJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 13 Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulamasına İlişkin Görüşleri Views of Final Year Nursing Students

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE MESLEKLERİNE BAKIŞ AÇILARI, MESLEKTEN BEKLENTİLERİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE MESLEKLERİNE BAKIŞ AÇILARI, MESLEKTEN BEKLENTİLERİ Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE MESLEKLERİNE BAKIŞ AÇILARI, MESLEKTEN BEKLENTİLERİ THE VIEW OF DENİZLİ HEALTH COLLEGE STUDENTS ABOUT THEIR

Detaylı

KLİNİK EĞİTİM HEMŞİRESİ REHBERLİĞİNDE İŞE YENİ BAŞLAYAN HEMŞİRELERİN ORYANTASYONU. Hazırlanma Tarihi: 21.09.2010

KLİNİK EĞİTİM HEMŞİRESİ REHBERLİĞİNDE İŞE YENİ BAŞLAYAN HEMŞİRELERİN ORYANTASYONU. Hazırlanma Tarihi: 21.09.2010 KLİNİK EĞİTİM HEMŞİRESİ REHBERLİĞİNDE İŞE YENİ BAŞLAYAN HEMŞİRELERİN ORYANTASYONU Hazırlanma Tarihi: 21.09.2010 İşe yeni başlayan hemşirelerin oryantasyonu Oryantasyon eğitimi, kurumda yeni göreve başlayan

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DERSİNE İLİŞKİN DÖNEM BAŞLANGICI VE BİTİŞİNDEKİ GÖRÜŞLERİ

ÖĞRENCİLERİN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DERSİNE İLİŞKİN DÖNEM BAŞLANGICI VE BİTİŞİNDEKİ GÖRÜŞLERİ ÖĞRENCİLERİN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DERSİNE İLİŞKİN DÖNEM BAŞLANGICI VE BİTİŞİNDEKİ GÖRÜŞLERİ Kerime Derya TAŞCI* Kabul Tarihi: 28.04.2006 ÖZET Bu çalışma, Doğum ve Kadın Hastalıkları dersi alan öğrencilerin,

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özgür ASLAN 2. Doğum Tarihi : 01 Ekim 1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi. 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans 5. Çalıştığı Kurum :Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite

Detaylı

Klinik Öğretimde Hemşirelerin, Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerinin Çalışma Sistemine İlişkin Görüşleri

Klinik Öğretimde Hemşirelerin, Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerinin Çalışma Sistemine İlişkin Görüşleri Araştırma/Research Article Klinik Öğretimde Hemşirelerin, Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerinin Çalışma Sistemine İlişkin Görüşleri Aygül Akyüz 1 *, Nuran Tosun 2, Dilek Yıldız 3, Ayşe Kılıç

Detaylı

Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlük Uygulamasına İlişkin Görüşleri

Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlük Uygulamasına İlişkin Görüşleri Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlük Uygulamasına İlişkin Görüşleri The Views of the Fourth Year Students and Nurses About Internship Practices (Araştırma) Öğr.Gör.Dr. Ayten

Detaylı

ÖĞRENCİ HEMŞİRELERE GÖRE HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE GÖZLENEN. Doç. Dr. Nursan ÇINAR

ÖĞRENCİ HEMŞİRELERE GÖRE HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE GÖZLENEN. Doç. Dr. Nursan ÇINAR ÖĞRENCİ HEMŞİRELERE GÖRE HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE GÖZLENEN EKSİKLİKLER Doç. Dr. Nursan ÇINAR Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Serdivan, 54187 Sakarya, Türkiye ndede@sakarya.edu.tr Doç. Dr. İnsaf ALTUN

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Stres Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Stres Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016; 5 (1): 10-15 ISSN:2146-6696 Orijinal Araştırma Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Stres Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler The First Clinical Stress Level

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 193-199 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Professionalism

Detaylı

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hastane Uygulamalarından Beklentileri ve Karşılaştıkları Sorunlar

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hastane Uygulamalarından Beklentileri ve Karşılaştıkları Sorunlar ARAŞTIRMA YAZISI Hemşirelik Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 1 Sayı: 4 Ekim 2010 Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hastane Uygulamalarından

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK STRES DÜZEYLERİ* Selma ATAY** Fatma YILMAZ *** Alınış Tarihi: Kabul Tarihi:13.10.

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK STRES DÜZEYLERİ* Selma ATAY** Fatma YILMAZ *** Alınış Tarihi: Kabul Tarihi:13.10. ARAŞTIRMA SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK STRES DÜZEYLERİ* Selma ATAY** Fatma YILMAZ *** Alınış Tarihi:07.01.2011 Kabul Tarihi:13.10.2011 ÖZET Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Hemşirelik ve

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya Yönelik Düşünce ve Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya Yönelik Düşünce ve Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(1):37-42 Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya Yönelik Düşünce ve Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi [Determination Thought and Anxiety Levels of

Detaylı

Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma ÖZET Anahtar kelimeler: GİRİŞ

Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma ÖZET Anahtar kelimeler: GİRİŞ Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma *Aysun Çakır, **Sibel Yıldırım,**Süleyman Çırak, ** Figen Bozkurt, * Eğitim ve Gelişim Hemşiresi, Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK/EBELİK BÖLÜMÜ 8. YARIYIL UYGULAMA (İNTÖRNLÜK) YÖNERGESİ (22.01.2015 Tarih, 442 Sayılı Ve 24 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin intörn eğitim programından beklentileri ile program sonunda kazanım ve önerilerinin değerlendirilmesi

Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin intörn eğitim programından beklentileri ile program sonunda kazanım ve önerilerinin değerlendirilmesi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Dergisi 2008; 50: 164-171 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2008 Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin intörn eğitim programından beklentileri ile program sonunda kazanım ve önerilerinin

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Neslihan GÜNÜŞEN DANIŞMAN Prof.Dr. Besti ÜSTÜN Tanımlayıcı Tükenmişlik Araştırmaları Randomize değil Kesitsel

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Gülsün AYDEMİR****

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Gülsün AYDEMİR**** HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Kabul Tarihi: 01.09.2004 ÖZET Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğini algılamalarını

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kültürlerarası Hemşirelik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ Çalışma hayatı insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Günün en aktif döneminin yaşandığı çalışma ortamları,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak

Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):43-48 Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak [The Effect of Transformatıon in Health on Health Personnel:

Detaylı

2 Ders Kodu: HEM Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: HEM Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans STRESLE BAŞETME 1 Ders Adi: STRESLE BAŞETME 2 Ders Kodu: HEM3015 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 5 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8 Teorik

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ ALGILAYIŞI HEMŞİRELİK ROLLERİNE VE HEMŞİRELİĞİN GELECEĞİNE BAKIŞI

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ ALGILAYIŞI HEMŞİRELİK ROLLERİNE VE HEMŞİRELİĞİN GELECEĞİNE BAKIŞI ARAŞTIRMA SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ ALGILAYIŞI HEMŞİRELİK ROLLERİNE VE HEMŞİRELİĞİN GELECEĞİNE BAKIŞI Sevil KIZĞUT * Şule ERGÖL ** Alınış Tarihi: 08.06.2010 Kabul Tarihi: 17.01.2011

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi

Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Tıp Eğitimi Dünyası Sayı: 13 Ekim 2003 8 Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Saadet Yazıcı ÖZET Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin

Detaylı

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI BİLDİRİ AKIŞI Bildiri ekibinden bir araştırmacının aşağıda belirtilen bilimsel program gününde posterini belirtilen poster numarası için ayrılmış panoya asması, gün sonunda teslim alması zorunludur. Belirlenen

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK DENEYİM ÖNCESİ ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Nilüfer ERBİL* Azize Nuran KAHRAMAN* Özgül BOSTAN*

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK DENEYİM ÖNCESİ ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Nilüfer ERBİL* Azize Nuran KAHRAMAN* Özgül BOSTAN* HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK DENEYİM ÖNCESİ ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Nilüfer ERBİL* Azize Nuran KAHRAMAN* Özgül BOSTAN* Kabul Tarihi: 25.3.2005 ÖZET Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, hemşirelik

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Medicana İnternational Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Uz.Hem.Ayşe MUTLU KARİYER Kariyer kişisel ve örgütsel hedeflerle

Detaylı

Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler

Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşirelik / Nursing Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Funda Kardaş Özdemir 1, Zümrüt Akgün Şahin 1 1 Kafkas Üniversitesi

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: NİLGÜN GÖKTEPE 2. Doğum Tarihi: 30.03.1977 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

Türkiye deki hemşirelik araştırmalarında kullanılan veri toplama araçları

Türkiye deki hemşirelik araştırmalarında kullanılan veri toplama araçları Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 Türkiye deki hemşirelik araştırmalarında kullanılan veri toplama araçları Ayla Ünsal * Nilüfer Ergül ** Özet Amaç: Bu çalışma, Türkiye deki hemşirelik araştırmalarında kullanılan

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sidar AYTEKİN* Fatma KORUK** * İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Malatya ** Harran Üniversitesi

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

Askeri Tıp Akademisi Öğrencilerinin Tıp Eğitimine Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Açısından Yaklaşımı

Askeri Tıp Akademisi Öğrencilerinin Tıp Eğitimine Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Açısından Yaklaşımı Tıp Eğitimi Dünyası Sayı: 11 Nisan 2003 2 Askeri Tıp Akademisi Öğrencilerinin Tıp Eğitimine Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Açısından Yaklaşımı Serpil Aydın*, Mehmet Eşber Özkömür** ÖZET Son yıllarda

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale

Detaylı

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ İNTÖRN UYGULAMASI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Öğretim Yılı

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ İNTÖRN UYGULAMASI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Öğretim Yılı CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ İNTÖRN UYGULAMASI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2013-2014 Öğretim Yılı Ders Koordinatörü Prof. Dr. Meryem YAVUZ Ders Sekreterleri Arş. Gör. Kevser KARACABAY Arş.Gör. Arzu

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2015; 24: 44-48 EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ

Detaylı

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Sunum Akışı Kesici ve delici alet yaralanmaları Nedenleri ve yaralanma

Detaylı

Bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler

Bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler Bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler Difficulties of the students while writing graduation thesis Hatice Ulusoy, Güngör Güler, Şükriye Alkan, Sultan Güzel, Yüksel Karataş Sağlık Yönetimi

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) MESLEKİ ARAŞTIRMA. BES405 7.Güz YÖNTEMLERİ Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) MESLEKİ ARAŞTIRMA. BES405 7.Güz YÖNTEMLERİ Önkoşullar MESLEKİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar MESLEKİ ARAŞTIRMA BES405 7.Güz 2 1 0 2 YÖNTEMLERİ Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri

Detaylı

Hemodiyaliz Hemşirelerinde Sağlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi

Hemodiyaliz Hemşirelerinde Sağlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi Hemodiyaliz Hemşirelerinde Sağlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi Bahar ÇETİN, Özel Lüleburgaz Diyaliz Merkezi Seher ÜNVER, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Tevfik ECDER, İstanbul Bilim Üniversitesi,

Detaylı

Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(5):487-492 Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi [Healthy Life Style Behaviours of the Nurses and the

Detaylı

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ANNENİN PRENATAL UYUMUNA ETKİSİ

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ANNENİN PRENATAL UYUMUNA ETKİSİ DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ANNENİN PRENATAL UYUMUNA ETKİSİ Arş. Gör. MEHTAP UZUN AKSOY* Doç. Dr. AYTEN ŞENTÜRK ERENEL* Prof. Dr. AYDAN BİRİ** *Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Detaylı

Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin antibiyotik kullanma durumlarının incelenmesi

Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin antibiyotik kullanma durumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin antibiyotik kullanma durumlarının incelenmesi Sevim Çelik* Mine Alacadağ** Yeliz Erduran*** Filiz Erduran**** Nilüfer Berberkayar***** Özet Amaç:

Detaylı

: İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL. Education: License: Celal Bayar University School of Nursing, Department of Nursing, 2007.

: İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL. Education: License: Celal Bayar University School of Nursing, Department of Nursing, 2007. CURRICULUM VITAE Ela Yılmaz Instructor Birth Date : 15.09.1984 Birth place Work Address : Kdz.Ereğli : İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL Phone: 0 216 500 41 66 Fax: 0 216 576 50 76 E-mail:

Detaylı

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : tugbayardimci@hotmail.com Telefon (İş) : 3682715588 Telefon (Cep) : Faks : Adres : Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü/Sinop Öğrenim

Detaylı

HASTA VE AİLE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİ BELİRLEME İLKAY AKSOY GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİ

HASTA VE AİLE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİ BELİRLEME İLKAY AKSOY GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİ HASTA VE AİLE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİ BELİRLEME İLKAY AKSOY GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİ KONU BAŞLIKLARI Hemşirenin eğitici rolü ve iletişim Hasta ve aile eğitimi Hasta eğitiminin

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2 ÇOCUK HASTALIKLARI PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2 STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI ÇOCUK HASTALIKLARI PROGRAMI

Detaylı

Öğrenim Dönemi Derece Üniversite Öğrenim Alanı 4 Lisans Atatürk Üniversitesi Hemşirelik

Öğrenim Dönemi Derece Üniversite Öğrenim Alanı 4 Lisans Atatürk Üniversitesi Hemşirelik 1 Ünvan Ad Soyad: Öğr. Gör. Sevda Bayhan Anabilim Dalı: Sağlık Programları Düzenleme Tarihi : 28.11.2012 İletişim Bilgileri Yazışma Adresi Telefon Faks E-mail :Z.K.Ü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ

İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ Hazırlayan: Lütfiye İnci BELKIZ*, Fatma ZOR** *Acıbadem Atakent Hastanesi, Bebek Bakım Odası Hemşiresi **Acıbadem Atakent Hastanesi, Yenidoğan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep HAMAMCI, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Hatice Serap ATALAY, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007; 10: 1

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007; 10: 1 HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ HAKKINDAKİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE BEKLENTİLERİ Selma DİNÇ* Özlem KAYA** Zeynep ŞİMŞEK*** Kabul Tarihi:11.11.2005 ÖZET ABSTRACT Tanımlayıcı

Detaylı

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ DERNEKLER HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ DERNEKLER HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2014 Cumhuriyet Nursing Journal 2014 Cumhuriyet Hem Der 2014 Cumhuriyet Nurs J 2014 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ DERNEKLER HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ

Detaylı

Kars Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuldaki Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi

Kars Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuldaki Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi Kars Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuldaki Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi Nilüfer KIRANŞAL*, Necla BİÇER*, Hicran ALKAN*, Duygu AKÇA* ÖZET Amaç: Yükseköğrenimde

Detaylı