Handan Hilal ARSLAN*, Sibel YASA DURU**

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Handan Hilal ARSLAN*, Sibel YASA DURU**"

Transkript

1 Veteriner Hekimler Derneği Dergisi BİLİMSEL MAKALELER Bir Köpekte Lenfositik - Plazmasitik Enteritis Tedavisini Takiben Tespit Edilen Lenfoma Olgusu Handan Hilal ARSLAN*, Sibel YASA DURU** ÖZET: Yangısal Bağırsak Hastalıkları (YBH), ince ve kalın bağırsak kanalına lenfositler, plazma hücreleri, bazen de nötrofil ve eozinofillerin infiltrasyonuyla karakterize bir grup idiopatik ve kronik gastrointestinal bozukluğa verilen isimdir. Lenfositik-plazmasitik enteritis (LPE) köpeklerde en sık görülen yangısal bağırsak hastalığı formudur. Hastalık köpeklerde inatçı ishal ile karakterizedir. Kedi, köpek ve insanlarda YBH tedavisini takiben lenfoma şekillendiğini bildiren az sayıda rapor mevcuttur. Bu vakada aralıklı inatçı ishal tablosuyla kliniğimize getirilerek LPE tedavisi uygulanan ve tedaviye olumlu yanıt veren 2.5 yaşlı Pekinese ırkı bir köpekte tedaviyi takiben şekillenen alimenter lenfoma olgusu değerlendirildi. Anahtar kelimeler: köpek, lenfositik-plazmasitik enteritis, lenfoma. A Lymphoma Case Which Was Detected Following The Lymphocytic-Plasmacytic Enteritis Therapy in A Dog ABSTRACT: Inflammatory Bowel Diseases (IBD) refers to a group of idiopathic chronic gastrointestinal disorders, characterized by inflammatory cellular infiltrates in the lamina propria of the small or large intestine. Lymphocytic-plasmacytic enteritis (LPE) is the most common type of IBD in dogs. Disease is characterized by persistent diarrhoea in dogs. A few reports were become about lymphoma cases which were occurred following lymphocytic-plasmacytic enteritis therapy in dogs, cats and human. In this case, alimenter lymphoma which was occurred in a dog (Pekinese 2.5 years old) was brought to our clinic with intermittent persistent diarrhoea and following successful LPE therapy. Key words: dog, lymphocytic-plasmacytic enteritis, lymphoma. Giriş Yangısal Bağırsak Hastalıkları (YBH), ince ve kalın bağırsak kanalına lenfositler, plazma hücreleri, bazen de nötrofil ve eozinofillerin infiltrasyonuyla karakterize bir grup idiopatik ve kronik gastrointestinal bozukluğa verilen isimdir (2, 3, 8, 16, 18). Hastalık ince bağırsakta, kalın bağırsakta ya da her ikisinde birden şekillenebilir (22). YBH insanlarda görülmekle birlikte başta kedi ve köpek olmak üzere at gibi çiftlik hayvanlarında da saptanmaktadır (11, 19, 20). Hastalık histopatolojik muayenede submukozada baskın özellikteki hücre * Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD., Kurupelit- SAMSUN. ** Dr., Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD., KIRIKKALE. 33

2 BİLİMSEL MAKALELER Veteriner Hekimler Derneği Dergisi infiltrasyonuna göre lenfositik-plazmasitik enteritis, eozinofilik enteritis ya da granülomatöz enteritis olarak sınıflandırılır (23). LPE, YBH nin köpeklerde saptanan tiplerinden biri olup en sık görülen formudur (10, 22). İnsan ve hayvanlarda benzer olmakla birlikte YBH nin ilk görülen ve en önemli klinik bulguları kusma ve ishaldir. Klinik belirtiler hastalığın şekillendiği bölge ya da bölgelere bağlı olarak değişiklik gösterebilmekte olup, kusma sadece mide ve duodenum etkilenmişse ortaya çıkabilir. Bununla birlikte jejenum, ileum ya da kolon etkilenmişse ishal ilk belirtidir. Tüm gastrointestinal kanalın etkilenmesi halinde ise hem kusma hem de ishal bir arada görülebilmektedir. Hastalık belirtilerine devamlı ya da aralıklı olarak, genellikle haftalarca, aylarca ve bazen yıllarca rastlanılmaktadır. İshal, ince ya da kalın bağırsaktan ya da her ikisinden birden köken alabilmektedir. İshalle ilgili bulgular arasında ıkınma, kanlı ve/veya mukoid dışkılamaya rastlanabilmektedir. Hasta hayvanlarda kusma ve ishalin yanında iştahsızlık, halsizlik, ateş ve kilo kaybı da ortaya çıkmaktadır (6,9). YBH, genellikle iki yaş üstü hayvanlarda görülmekle beraber bazen gençler de etkilenmektedir (3). Hastalık köpeklerde kronik ishal ile karakterizedir (18,22). Hastalığın klasik tedavisini; kontrollü diyet, diyete lifli gıdaların ilavesi, anti-inflamatuarlar, immunsupresif ilaçlar ve antibiyotiklerin tek tek ya da bir arada kullanılması oluşturmaktadır (7,8). Klasik tedavi prosedürü oldukça uzun ve zahmetli bir süreç olmasına karşın her zaman hasta bu tedaviye cevap vermemektedir. Ayrıca, klasik sağaltım sürecinde uzun süreli kullanılması zorunlu görülen glikokortikoitler gibi bazı ilaçların olumsuz yan etkileri nedeniyle ek bir tedavi de gerekebilmektedir (1). İnsanlarda yapılan çalışmalarda YBH tedavisinin lenfoma riskini arttırdığına dair bildirimler bulunmaktadır. Ancak aralarındaki ilişki tam olarak ortaya konulamamıştır (4). Benzer şekilde köpeklerde LPE nin alimenter lenfomalara predispozisyon şekillendirdiğine dair bildirimler mevcuttur (5). Bazı araştırıcılar YBH tespit edilen 4 kedide tedaviye bağlı olarak alimenter lenfoma şekillendiğini bildirmişlerdir (22). Lenfoma, kedi ve köpekte yaygın görülen bir neoplazma formudur. Köpeklerde lenfomanın anatomik olarak dört farklı türü tanımlanmıştır. Bunlar multisentrik, alimenter, mediastinal ve ekstranodal formlardır (13). Alimenter forma kedilerde yaygın, köpeklerde ise ender olarak rastlanılmaktadır. Alimenter lenfomaların tüm lenfomalar içerisindeki oranı sadece %5-7 arasındadır (13,14). Bu makalede, bir köpekte LPE tedavisini takiben şekillenen lenfoma olgusunun değerlendirilmesi amaçlandı. Olgunun Tanımı Olguyu iki buçuk yaşında, erkek, Pekinese ırkı bir köpek oluşturdu. Hasta kliniğimize ilk olarak, aralıklarla ortaya çıkan inatçı ishal, iştahsızlık, halsizlik ve kilo kaybı şikâyetiyle getirildi. Anamnez Hastanın anamnezinde iki aydır aralıklarla devam eden ishal, halsizlik ve kilo kaybı bilgisi alındı. Dışkının başlangıçta kıvamlı olan özelliğinin daha sonra yarı katı, yumuşak ve son olarak sulu bir hal aldığı ve iştahın hastalık başlangıcında iyi olduğu öğrenildi. Hasta sahiplerinin bir bebeğinin olmasını takiben ishal tablosunun gittikçe şiddetlendiği tespit edildi. Hastalığın başlangıcında herhangi bir gıda değişikliği yapılmadığı, ayrıca hayvanın düzenli olarak aşılandığı öğrenildi. 34

3 Veteriner Hekimler Derneği Dergisi BİLİMSEL MAKALELER Klinik muayene ve laboratuar tetkikleri Hastanın genel fiziksel muayenesi yapıldı. Kanın hematolojik muayenesi için antikoagulanlı, biyokimyasal analiz amacıyla ise boş tüplere Vena cephana antebrachii den kan alındı. Hematolojik muayenede alyuvar (RBC), ortalama eritrosit hacmi (MCV), hematokrit (HCT), total lökosit (WBC) ve hemoglobin (Hb) değerleri incelendi. Hastanın ikinci getirilişinde biyokimyasal olarak serum alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST) ve alkalen fosfataz (ALP) düzeyleri tespit edildi. Ayırıcı tanı amacıyla gaita natif muayene ve flotasyon yöntemleri ile endoparaziter ve protozoon etkenler yönünden incelendi. Gaita frotisi ve rektal svap örneği Romanowsky (Diff-quick) boyama yöntemiyle anormal bakteriyel flora açısından değerlendirildi. Ayrıca, indirekt radyografi ve abdominal ultrasonografi yöntemiyle karın boşluğu incelendi. Hasta 8 ay sonra kliniğimize ikinci defa asites tablosu ile getirildi. Hasta, son getirilişini takiben üç ay sonraki getirilişinde ise agoni durumundaydı. Gerekli görülen tetkikler yinelendi. Bulgular Hastanın ilk getirilişinde Tespit Edilen Bulgular ve Tedavi Genel fiziksel muayene bulguları Genel muayenede vücut ısısının normalden biraz düşük (38 0 C) olduğu tespit edildi. Mukozalarda solgunluk, kapillar geri dolum zamanında uzama olduğu saptandı. Hayvanda hafif kanlı ishal ve şiddetli dehidrasyon şekillendiği gözlendi. Çevre uyaranlarına karşı tepkisinin azaldığı belirlendi. Hematolojik bulgular Hastanın kliniğimize ilk getirildiği gün yapılan hematolojik muayene sonucunda anemiye işaret eden eritrosit sayısında azalma (2.97x10 6 /mm 3 ), hematokrit (%17.6) ve hemoglobin (5.3 g/100ml) konsantrasyonlarında düşme olduğu tespit edildi. Ayrıca hafif bir lökositoz (21.3x10 3 /mm 3 ) tablosu ile karşılaşıldı. Gaita muayenesi bulguları Endoparaziter, protozoer ve bakteriyel etkenler yönünden yapılan incelemelerde herhangi bir patojene rastlanmadı. Radyografi ve ultrasonografi bulguları Bağırsak kanalının indirekt baryum kontrast radyografisinde kanal duvarında diffuz mukozal düzensizlikler olduğu tespit edildi. Bağırsak kanalının ultrasonografik muayenesinde ise bağırsağın düzgün beş katlı yapısının bozulduğu ve duvar kalınlığının arttığı saptandı (Şekil 1-A). Tedavi Şikayetlerin hasta sahibinin gebeliğini takip eden dönemde başlaması ve doğumu takiben şiddetlenmiş olması önemli bir anamnez bilgi olarak kabul edildi. Aynı şekilde inatçı ve aralıklı ishal tablosuna rağmen herhangi bir paraziter, protozoer ve bakteriyel etken saptanamaması, bunlara ek olarak gıdaya bağlı bir duyarlılığın tabloyu tetiklememiş olması önemli veriler olarak değerlendirildi. Anamnez bilgileri, klinik ve laboratuar bulguları doğrultusunda idiopatik yangısal bağırsak hastalığının köpeklerdeki en yaygın formu olan LPE şüphesiyle hastanın tedavisine başlandı. Kontrollü diyet tedavisi için gastrointestinal sistem hastalıklarına spesifik olarak kullanılan Hill s i/d mama kullanıldı. Dehidrasyon durumunu düzeltmek 35

4 BİLİMSEL MAKALELER Veteriner Hekimler Derneği Dergisi amacıyla intravenöz yolla Ringer solüsyonu verildi. YBH nın klasik sağaltım prosedürüne uygun olarak oral yolla prednizolon (1 mg/kg dozda 12 saatte bir defa) (Codelton tablet, İ.E. Ulugay), sulfasalazine (20 mg/kg dozda 8 saatte bir) (Salazopyrin-EN tablet, Eczacıbaşı) ve metronidazol (10 mg/kg dozda 8 saatte bir) (Flagyl şurup, Eczacıbaşı) verildi. Tedaviye başlamayı takip eden ikinci günde yenilenen hematolojik muayene sonucu hastanın kan değerlerinin düzelmeye başladığı gözlendi (RBC 4.19x10 6 mm 3 ; HCT %28.2; WBC 9.9x10 3 mm 3 ). Hastanın tedaviye verdiği olumlu cevap doğrultusunda üçüncü haftadan itibaren, dozlar kademeli olarak azaltılmaya başlanarak ilaç uygulamasına son verildi. Ancak diyet tedavisine birkaç ay boyunca devam edildi. Tedavi sonucunda hastanın klinik olarak tamamen iyileştiği gözlendi. Hastanın ikinci gelişinde tespit edilen bulgular ve Tedavi Hasta 8 ay sonra yeni bir tablo ile kliniğimize tekrar getirildi. İştahsızlık ve halsizlik şikayetiyle getirilen hastanın karın bölgesinde gözle görülür bir genişleme mevcuttu. Yapılan palpasyon muayenesinde içeriğin fuluktuan özellikte olduğu ve bir asites tablosu şekillendiği belirlendi. Aynı zamanda karaciğerde büyüme tespit edildi. Karın boşluğundan alınan içeriğin niteliğinin Rivolta testi ile değerlendirilmesi sonucu eksudat olduğu saptandı. Direkt radyografik muayenede vücut boşlukları değerlendirildi. Asites sıvısı nedeniyle abdominal boşluktaki organlar incelenemedi. Ancak, diyafram sınırının bozulduğu ve akciğer alanında daralma olduğu görüldü. Abdominal bölgenin ultrasonografik muayenesinde, asites sıvısı nedeniyle karaciğer loplarının görünümünün ve sınırlarının belirginleştiği tespit edildi (Şekil 1-B). Ancak karaciğerde ekojenite farklılığına rastlanmadı. Ultrasonografik bakıda nodüler formda, ekojenik özelliği farklı, belirgin sınırlı alan tespit edilmedi. Bağırsakların düzgün beş katlı yapısının bozulduğu saptandı. Biyokimyasal muayenede serum ALT (140 IU/L), AST (120 IU/L), ALP (200 IU/L) değerlerinde artış, serum albumin (1.4 g/dl) ve total protein (2.7 g/dl) düzeylerinde ise azalma yani hipoproteinemi tablosu tespit edildi. Şekil 1. Ultrasonografik muayene bulguları A. Kalınlaşmış bağırsak mukozası B. Karaciğer ve asites görünümü. Hastada hepatitis ve asitese yönelik tedaviye başlandı. Bu amaçla antibiyotik olarak 12 saatte bir 250 mg intramuskuler yolla amoksisilin (Alfoxil flakon, Abfar), diüretik olarak 3 günde bir 2 mg/kg oral yolla furosemid (Lasix tablet, Hoechst Marion Roussel), haftada 4 gün 12 saat ara ile 2 mg/kg dozda spirinolakton (Aldactone tablet, Ali Raif) preparatları kullanıldı. Tedavi sırasında sıvı sağaltımı amacıyla %5 lik dekstroz çözeltisi intravenöz yolla 36

5 Veteriner Hekimler Derneği Dergisi BİLİMSEL MAKALELER verildi. Tedaviyi destekleyici olarak B kompleks ve C vitaminleri uygulandı. Zaman zaman az miktarda sıvının kontrollü şekilde karın bölgesinden direnajı sağlandı. Bir buçuk ay süren tedavi sonrasında hasta klinik olarak sağlığına kavuştu. Hastanın son gelişinde tespit edilen bulgular Hasta kliniğimize 3 ay sonra agoni halinde tekrar getirildiğinde hastada hipotermi ( C), bradikardi ve şiddetli dehidrasyon tespit edildi. Kanın hematolojik muayenesinde hafif bir lökositoz (18.2x10 3 mm 3 ) tablosuyla karşılaşıldı. Abdominal bölge ultrasonografisinde karaciğerin homojenik ekojenitesinin bozulduğu, birbirinden farklı ekojenik yapıya sahip sınırlı alanlar oluştuğu ve bağırsağın düzgün beş katlı yapısının bozulduğu görüldü. Agoni halinde gelen hastaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hasta 2 gün içerisinde kaybedildi. Nekropsi bulguları Bağırsak kanalının makroskobik ve histopatolojik incelemesi sonucu primer olarak alimenter kanalda olmak üzere karaciğer ve böbrek tutulumlu multisentrik lenfoma tablosu saptandı (Şekil 2). Tartışma ve Sonuç Şekil 2. Bağırsak dokusundan lenfoma görünümü (Histopatolojik kesit, Hematoksilen eosin x 180) YBH nin etiyolojisi hala net olarak bilinmemektedir. Fakat çevresel etkenler, bireysel duyarlılık ve mukozal immun sistem arasındaki ilişkinin önemli rolü olduğu bildirilmektedir (13,15,19). Bu vakada en dikkat çekici noktalardan birinin hastalığın hasta sahibinin hamileliğiyle başlayıp, bebeklerinin dünyaya gelmesini takiben tablonun gittikçe şiddetlenmiş olmasıdır. Hamileliğin söz konusu olduğu döneme kadar hasta sahiplerinin köpeklerine çok yoğun bir ilgi gösterdiği bildirilmiştir. Bu durumda, hamileliğe ve bebeğin doğumuna bağlı olarak köpeğe gösterilen ilginin azalmasını değişen bir çevresel etken olarak kabul ederek bu değişkenin bireysel duyarlılık nedeniyle mukozal immun sistem üzerine etkisi olduğu ve hastalığı tetiklediği düşünülmektedir. 37

6 BİLİMSEL MAKALELER Veteriner Hekimler Derneği Dergisi YBH, köpeklerde kronik ishalin en yaygın nedenlerindendir ve YBH nın köpeklerde en sık karşılaşılan formu LPE dir (17,22,23). LPE nin köpeklerdeki en önemli klinik bulgusu kronik ve aralıklı olarak şekillenen ishaldir (21). Olguyu oluşturan hasta iki aydır devam eden inatçı ve aralıklarla ortaya çıkan kronik ishal şikayetiyle getirildi. Köpekte anamnez ve klinik bulguların hastalığa uyumlu olması nedeniyle LPE den şüphelenildi. LPE de hematolojik bulgular spesifik değildir ancak stres ve kronik yangıya bağlı olarak lökositozis gözlenebilmektedir (22). Bildirimlere uygun olarak olgunun ilk hematolojik muayenesinde lökositoz tablosu saptandı. LPE nin ayırıcı tanısı için bakteriyel enfeksiyonlar, endoparazitler, gıda duyarlılığının elimine edilmesi gerekmektedir (23). Natif muayene, flotasyon ve Romanowsky (diff-quick) boyama yöntemi ile incelenen gaitada herhangi bir patojene rastlanmadı. Hastalık öncesinde herhangi bir diyet değişikliği yapılmadığı tespit edildi. Hastaya hipoallerjenik diyet uygulanarak gıda duyarlılığı elimine edildi. YBH de kontrast radyografi, düzensiz mukozal hatlar ve nadiren de bağırsak duvarındaki kalınlaşma gibi sınırlı sayıda bulguyu gösterebilmektedir (18,22,23). Bu olguda da bağırsak kanalının baryum kontrast radyografik muayenesi yapıldı ve mukozada yaygın düzensizlikler olduğu görülebildi. Rousseau (2005), YBH de ultrasonografik muayenede bağırsak duvarında yaygın kalınlaşma, orta derecede mesenterik lenfadenopati ya da her ikisinin birden gözlenebileceğini bildirmiştir. Bildirimlere uyumlu olarak olguyu oluşturan köpeğin ultrasonografik muayenesinde bağırsak duvarında yaygın kalınlaşma olduğu ve bu nedenle normal bağırsağın ultrasonografik muayenedeki düzgün beş katlı yapısının bozulduğu tespit edildi. Hasta kliniğimize ilk getirildiğinde lenfositik-plasmasitik enteritis tedavisi uygulandı ve klinik olarak tamamen iyileştiği gözlendi. Bununla birlikte lenfositik ve plazmasitik enteritis ile alimenter lenfomaların klinik ve histopatolojik olarak ayrımını yapmak oldukça güçtür (8). Ancak en önemli ayrım noktalarından biri tedaviye verilen cevaptır. LPE tedavisinin başarısız olma nedenlerinden biri alimenter lenfoma ile karıştırılmış olmasıdır. Alimenter lenfomalar LPE tedavisine cevap vermemektedir (23). En fazla kabul gören YBH tedavisi diyet kontrolü ve ilaç tedavisinin birlikte uygulanmasıdır. YBH nin ilaçla tedavisinde, kortikosteroitler (prednizon ya da prednizolon), sulfasalazin (mesalamin), metronidazol ile ciddi ve inatçı durumlarda azathioprinin yer aldığı kombine bir tedavi önerilmektedir (8,12). Söz konusu tedavinin kısa dönemde hastalığın kontrolü için yeterli olmakla beraber tam iyileşmeyi sağlayamayabileceği bildirilmiştir (8). LPE şüpheli bu olguda tedavi amacıyla kontrollü diyet uygulaması (Hill s i/d canine) ile birlikte ilaç sağaltımı yapıldı. Bu amaçla prednizolon, sulfasalazin ve metronidazol preparatları kaynaklarda bildirilen dozlarda kullanıldı. Tedavi sonucu hastalık tablosunun tamamen gerilediği ve klinik olarak tam bir iyileşmenin şekillendiği, hastanın tedaviye cevap verdiği görüldü. Köpeklerde LPE nin en yaygın semptomları kronik ishal ve kusmadır. Şiddetli vakalarda protein kayıplı enteropatiler sıkça gözlenmektedir (10). Lane ve ark. (1999), LPE tespit edilmiş ve buna bağlı hipoproteinemi şekillenmiş bir köpekte klinik olarak asites tespit edildiğini bildirmiştir. Bu vakada da bildirimlerle uyumlu olarak uzun süreli, kronik ishal tablosunu takip eden bir süreçte asites tablosu ile karşılaşıldı ve hastada hipoproteinemi varlığı tespit edildi. Bununla birlikte, lenfomanın diğer organları da etkilemesi sonucu karaciğer, dalak ve böbrek gibi bağırsak dışındaki organlarla ilgili klinik semptomlar ve fiziksel bulgular ortaya çıkabilir (23). Bazen hasta hayvanlarda özellikle hipoproteinemiye bağlı olarak asites tes- 38

7 Veteriner Hekimler Derneği Dergisi BİLİMSEL MAKALELER pit edilebilmektedir (21,23). French ve ark. (1996), LPE nin alimenter lenfomanın öncesinde ortaya çıkabileceğini ve Labrador Retrivever ırkı bir köpekte lenfoma ile LPE nin bir arada sürebileceğini tespit ettiklerini bildirmiştir. Bu olguda asites oluşumunu LPE ve lenfomanın beraber seyrettiği bir sürece bağlamak da mümkün görünmektedir. İnsanlarda YBH ile ilgili yapılan çalışmalarda, YBH nin intestinal lenfomalara zemin hazırlayan neden olabileceği, özellikle YBH nin tedavisinde kullanılan immunsupresif ilaçların belirgin derecede lenfoma riskini arttırdığı tespit edilmiştir (4). Hastanın yapılan nekropsi muayenesinde makroskobik olarak intestinal kanal duvarında diffuz düzensizlikler, bölgesel lenf yumrularında ise belirgin büyüme olduğu tespit edildi. Primer olarak bağırsak kanalında olmak üzere karaciğer ve böbrek tutulumlu lenfoma tablosu saptandı. Bu bulgular, Moulton ve Harwey (1990) in bildirdiği köpeklerde nekropsi sonucu tespit edilen alimenter lenfoma bulguları ile uyumlu bulundu. Sonuç olarak, tüm bu veriler ışığında bu olguyu oluşturan Pekinese ırkı köpekte tespit edilen bulguların Lenfositik plazmasitik enteritisin köpeklerde alimenter lenfomalara zemin hazırladığına dair bir örnek oluşturabileceği düşünülmüştür. Teşekkür Katkılarından dolayı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji ve Cerrahi Anabilim Dallarına teşekkür ederiz. Kaynaklar 1. Arnott, I.D., Watts, D., Satsangi, J. (2003). Azathioprine and anti-tnf alpha therapies in Crohn s disease: a review of pharmacology, clinical efficacy and safety. Pharmalogical Research, 47: Baez, J.L., Hendrick, M.J., Walker, L.M., Washabau, R.J. (1999). Radiographic, ultrasonographic and endoscopic finding in cats with inflammatory disease of stomach and small intestine: 33 cases ( ). JAVMA, 215: Diehl, K.J. (1997). Eosinophylic enteritis. In: The 5 Minute Veterinary Consult, Volume:1. Tilley LP ve Smith FWK (Ed), , Wroclow Williams and Wilkins Company, Baltimore, Philadelphia, London, Paris, Buones Aires, Hong Kong, Munich, Sydney, Tokyo. 4. Farrell, R.J., Ang, Y., Kilen, P., O Briain, D.S., Kelleher, D., Keeling, P.W.N., Weir, D.G. (2000). Increased incidence of non-hodgkin s lymphoma in inflammatory bowel disease patients on immunosuppressive therapy but overall risk is low. Gut; 47: French, R.A., Seitz, S.E., Vali, V.E. (1996). Primary epitheliotropic alimentary T-cell lymphoma with hepatic involvement in a dog. Vet Pathol, 33: Hall, E.J., Tennant, B.J., Payne-Johnson, C.E., Kelly, D.F. (1992). Boxer colitis. Vet Rec, 130: Head, K.A., Jurenka, J.S. (2003). Inflammatory bowel disease Part 1: ulcerative colitis-pathophysiology and conventional and alternative treatment options. Altern Med Rev, 8: Jergens, A.E. (1999). Inflammatory bowel disease. Vet Clin N Am-Small, 29: Jergens, A.E., Moore, F.M., Haynes, J.S., Miles, K.G. (1992). Idiopathic inflammatory bowel disease in dogs and cats: 84 cases ( ). JAVMA, 201: Kobayashi, S., Ohno, K., Uetsuka, K., Nakashima, K., Setoguchi, A., Fujino, Y., Tsujimoto, H. (2007). Measurement of Intestinal Mucosal Permeability in Dog with Lymphocytic-Plasmacytic Enteritis. J. Vet. Med. Sci., 69(7): Kemper, D.L., Perkins, G.A., Schumacher, J., Edwards, J.F., Valentine, B.A., Divers, T.J., Cohen, N.D. (2000). Equine lymphocytic-plasmacytic enterocolitis: a retrospective study of 14 cases. Equine Vet J Suppl, 32:

8 BİLİMSEL MAKALELER Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 12. Lane, I.F.., Miller, E., Twedt, D.C. (1999). Parenteral nutrition in the management of a dog with lymphocyticplasmacytic enteritis and severe protein-losing enteropathy. Can Vet J., 40: Lowe, A.D. (2004). Alimentary lymphosarcoma in a 4-year-old Labrador retriever. Can Vet J, 45: Miura, T., Maruyama, H., Sakai, M., Takahashi, T., Koie, H., Yamaya, Y., Shibuya, H., Sato, T., Watari, T., Tokuriki, M., Hasegawa, A. (2004). Endoscopic findings on alimentary lymphoma in 7 dogs. J Vet Med Sci, 66: Moulton, J.E. and Harvey, J.W. (1990). Section 6: Tumors of the lymphoid and hematopoietic tissues. In: Tumors in Domestic animals, 3. edition, revised and expanded. Moulton JE (Ed.), , University of California Pres, Berkeley and Los Angeles. 16. Pizarro, T.T., Arseneau, K.O., Bamis, G., Cominelli, F. (2003). Mouse models for the study of Crohn s disease. Trends in Moleculer Medicine, 9: Rousseau, M. (2005). Severe lymphocytic-plasmacytic and atrophic gastritis, as well as, predominantly eosinophilic, severe enteritis, in a 19-month-old Labrador retriever. Can Vet J, 46: Rudorf, H., van Schaik, G., O Brien, R.T., Brown, P.J., Barr, F.J., Hall, E.J. (2005). Ultrasonographic evaluation of the thickness of the small intestinal wall in dogs with inflammatory bowel disease. J Small Anim Pract, 46: Schumacher, J., Edwards, J.F., Cohen, N.D. (2000). Chronic idiopathic inflammatory bowel diseases of the horse. J Vet Intern Med, 14: Scott, E.A., Heidel, J.R., Snyder, S.P., Ramirez, S., Whitler, W.A. (1999). Inflammatory bowel disease in horses: 11 cases ( ). J Am Vet Med Assoc; 214: Shaw, D.H., Ihle, S.L. (1997). Gastrointestinal disease. In: Small Animal Internal Medicine. Shaw DH ve Ihle SL (Ed), Chapter 41, Lippincott WilliamsWilkins A Wolters Kluwer Company, Philadelphia, Balthimore, New York, London, Buenos Aires, Hong Kong, Sydney, Tokyo. 22. Strombeck, D.R., Guilford, W.G. (1990). Idiopathic inflammatory bowel disease. In: Small Animal Gastroenteroloji. Strombeck DR ve Guilford WG (Ed), Chapter 21, Stonegate Publishing, California. 23. Turgut, K., Ok, M. (2001). Kronik yangısal kalın bağırsak hastalıkları. Alınmıştır: Veteriner Gastroenteroloji , Mikro Dizgi, Konya. 40

CANİNE PARVOVİRAL ENTERİTİS Lİ KÖPEKLERDE KLİNOPTİLOLİT İN SAĞALTIM ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

CANİNE PARVOVİRAL ENTERİTİS Lİ KÖPEKLERDE KLİNOPTİLOLİT İN SAĞALTIM ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI VİH-YL 2014 0001 CANİNE PARVOVİRAL ENTERİTİS Lİ KÖPEKLERDE KLİNOPTİLOLİT İN SAĞALTIM ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Veteriner

Detaylı

Eozinofilik gastrointestinal hastalıklar

Eozinofilik gastrointestinal hastalıklar Asthma Allergy Immunol 2010;8:139-149 DERLEME REVIEW Eozinofilik gastrointestinal hastalıklar Özgür KARTAL 1, Ahmet Zafer ÇALIŞKANER 1, Osman ŞENER 1 1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Allerjik Hastalıklar

Detaylı

Klinikopatolojik Tartışmalar Serisi-3 Kabızlık Şikayeti İle Gelen Bir Hasta

Klinikopatolojik Tartışmalar Serisi-3 Kabızlık Şikayeti İle Gelen Bir Hasta Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 5: 81-89 Mayıs 2004 Afyon Kocatepe Üniversitesi Klinikopatolojik Tartışmalar Serisi-3 Kabızlık Şikayeti İle Gelen Bir Hasta Clinicopathologic Discussion

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MULTİPLE MYELOMA, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİLERİ SIRASINDA GÖZLENEN İLAÇ

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ Uzm. Dr. MÜFERET ERGÜVEN HENOCHSCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN

Detaylı

Özel Sayı. Gastroenterolojide Radyofrekans Tedaviler. Semptomları Sık, Nadir Bir Hastalık: Eozinofilik Gastroenterit

Özel Sayı. Gastroenterolojide Radyofrekans Tedaviler. Semptomları Sık, Nadir Bir Hastalık: Eozinofilik Gastroenterit ISSN 1309-9396 Kasım 2012 Sayı : 8 3 ayda bir yayınlanır, ücretsizdir. Özel Sayı Gastroenterolojide Radyofrekans Tedaviler Semptomları Sık, Nadir Bir Hastalık: Eozinofilik Gastroenterit Karaciğer Transplantasyonlularda

Detaylı

Kedi ve Köpeklerde Diabetes Mellitus

Kedi ve Köpeklerde Diabetes Mellitus DERLEME ISSN: 1308-0679 http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm Kedi ve Köpeklerde Diabetes Mellitus Aynur ŞİMŞEK*, Hasan İÇEN* *Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

PRIMER GASTRİK LENFOMALAR

PRIMER GASTRİK LENFOMALAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 49, Sayı 4, 1996 243-183 PRIMER GASTRİK LENFOMALAR M. Hadi Yaşa Ahmet Bektaş Necati Örmeci ÖZET Mide, Non-Hodgkin lenfoma (NHL)'ların extranodal olarak en

Detaylı

HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi

HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi Özgün Araşt rma / Original Article 11 HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi Retrospective Analysis of 36 HIV/AIDS Cases Selçuk Kaya, Gürdal Yılmaz, Şükrü Erensoy, Mustafa Arslan, İftihar Köksal Karadeniz

Detaylı

Tonsillektomize Hastalarda Aktinomikoz İnsidansı: 115 Olgunun Histopatolojik Bulguları ve Dil Kökünde Nadir Bir Aktinomikoz Lokalizasyonu

Tonsillektomize Hastalarda Aktinomikoz İnsidansı: 115 Olgunun Histopatolojik Bulguları ve Dil Kökünde Nadir Bir Aktinomikoz Lokalizasyonu Özgün Araşt rma / Original Article 55 Tonsillektomize Hastalarda Aktinomikoz İnsidansı: 115 Olgunun Histopatolojik Bulguları ve Dil Kökünde Nadir Bir Aktinomikoz Lokalizasyonu Incidence of Actinomycosis

Detaylı

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUKLARDA DİSPEPSİ SEMPTOM ÖLÇEĞİNİN FONKSİYONEL-ORGANİK DİSPEPSİYİ AYIRMADAKİ DEĞERİ DR. OĞUZ CANAN PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ,

Detaylı

0 T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMU; KONVANSİYONEL VE ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hazırlayan Mesut Kaan BAĞCI Danışman Yrd. Doç. Dr. Nalan İMAMOĞLU Eczacılık Temel

Detaylı

Non-Hodgkin lenfomada ilk bulgu olarak ani işitme kaybı

Non-Hodgkin lenfomada ilk bulgu olarak ani işitme kaybı doi:10.5222/j.goztepetrh.2012.188 OLGU SUNUMU ISSN 1300-526X Kulak-Burun-Boğaz Non-Hodgkin lenfomada ilk bulgu olarak ani işitme kaybı Gül Özbİlen Acar (*), Deniz Tuna Edİzer (**), Özgün Enver (**) ÖZET

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BESLENME ve DĠYETETĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BESLENME ve DĠYETETĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BESLENME ve DĠYETETĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI BESĠN ĠNTOLERANSI SAPTANAN KĠLOLU VE OBEZ KĠġĠLERE UYGULANAN ELĠMĠNASYON DĠYETĠNĠN, VÜCUT KOMPOZĠSYONU

Detaylı

Kırkbir yaşında, evli, terzilikle geçimini sağlayan, iki çocuklu, Samsun da yaşamakta

Kırkbir yaşında, evli, terzilikle geçimini sağlayan, iki çocuklu, Samsun da yaşamakta SORUN VAKA Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:184-190 Akut kolesistit/kolanjit klinik tablosuyla baflvuran bir hematolojik malignite olgusu Gülflen Özkaya 1, Kemal A baht 2, Arzu Topeli skit 3, Ayflegül Üner

Detaylı

ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ UZMANLIK

Detaylı

Kedi ve Köpek Hekimliği

Kedi ve Köpek Hekimliği Kedi ve Köpek Hekimliği Editör Prof. Dr. Ender YARSAN Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ KEDİ VE KÖPEK HEKİMLİĞİ Copyright 2015 Bu Kitabın

Detaylı

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 İMMUN TROMBOSİTOPENİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ERİŞKİNDE İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Özet A) TERMİNOLOJİ:

Detaylı

İmmun sağlam fakat yoğun emosyonel stres altında olan iki olguda Zona zoster sonrası gelişen aseptik menenjit ve hepatit tablosu

İmmun sağlam fakat yoğun emosyonel stres altında olan iki olguda Zona zoster sonrası gelişen aseptik menenjit ve hepatit tablosu Olgu Sunumu/Case Report Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi İmmun sağlam fakat yoğun emosyonel stres altında olan iki olguda Zona zoster sonrası gelişen aseptik menenjit ve hepatit tablosu Zona zoster

Detaylı

TÜBERKÜLOZDAN İLAÇLA KORUNMA

TÜBERKÜLOZDAN İLAÇLA KORUNMA 1 TÜBERKÜLOZDAN İLAÇLA KORUNMA Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon. E-posta: tozlu@meds.ktu.edu.tr TANIMLAR VE AMAÇ İnfeksiyon prevalansının

Detaylı

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Editörden Editorial YAYIN KURULU Editör Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye Sevgili meslektaşlarımız, Ömer Faruk BEŞER Sağlık Bakanlığı Okmeydanı

Detaylı

Kedi ve Köpeklerde Paraneoplastik Hiperkalsemi

Kedi ve Köpeklerde Paraneoplastik Hiperkalsemi Kedi ve Köpeklerde Paraneoplastik Hiperkalsemi Lora KOENHEMSI 1*, Remzi GÖNÜL 1, M. Erman OR 1 1 İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Özet: Paraneoplastik

Detaylı

ĠNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINDA KEMĠK MĠNERAL YOĞUNLUĞU

ĠNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINDA KEMĠK MĠNERAL YOĞUNLUĞU T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI ĠNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINDA KEMĠK MĠNERAL YOĞUNLUĞU Dr. Mehmet KÖROĞLU UZMANLIK TEZĠ TEZ DANIġMANI Prof. Dr. Macit Ümran SANDIKÇI

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI α T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NUTRİSYONEL VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA TANI VE İZLEMDE HEMOREOLOJİK PARAMETRELERİN İNCELENMESİ UZMANLIK

Detaylı

Tropikal Theileriozisli Sığırlarda Klinik, Hematolojik ve Bazı Biyokimyasal Parametreler ile Serum Kobalt ve B12 Vitamin Düzeyleri

Tropikal Theileriozisli Sığırlarda Klinik, Hematolojik ve Bazı Biyokimyasal Parametreler ile Serum Kobalt ve B12 Vitamin Düzeyleri Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (6): 909-913, 2010 RESEARCH ARTICLE Tropikal Theileriozisli Sığırlarda Klinik, Hematolojik ve Bazı Biyokimyasal Parametreler ile Serum Kobalt ve B12 Vitamin Düzeyleri Mustafa

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University Olgu Sunumu / Case Report 12(2), 147-152, 2015 Bir Güvercin Sürüsünde Aspergillus fumigatus

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEME KANSERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ. Hazırlayan Birkan SÖNMEZ. Danışman Prof. Dr.

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEME KANSERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ. Hazırlayan Birkan SÖNMEZ. Danışman Prof. Dr. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEME KANSERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hazırlayan Birkan SÖNMEZ Danışman Prof. Dr. Hatice ÖZBİLGE Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Bitirme Ödevi Mayıs 2012

Detaylı

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma, lenfatik

Detaylı