Handan Hilal ARSLAN*, Sibel YASA DURU**

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Handan Hilal ARSLAN*, Sibel YASA DURU**"

Transkript

1 Veteriner Hekimler Derneği Dergisi BİLİMSEL MAKALELER Bir Köpekte Lenfositik - Plazmasitik Enteritis Tedavisini Takiben Tespit Edilen Lenfoma Olgusu Handan Hilal ARSLAN*, Sibel YASA DURU** ÖZET: Yangısal Bağırsak Hastalıkları (YBH), ince ve kalın bağırsak kanalına lenfositler, plazma hücreleri, bazen de nötrofil ve eozinofillerin infiltrasyonuyla karakterize bir grup idiopatik ve kronik gastrointestinal bozukluğa verilen isimdir. Lenfositik-plazmasitik enteritis (LPE) köpeklerde en sık görülen yangısal bağırsak hastalığı formudur. Hastalık köpeklerde inatçı ishal ile karakterizedir. Kedi, köpek ve insanlarda YBH tedavisini takiben lenfoma şekillendiğini bildiren az sayıda rapor mevcuttur. Bu vakada aralıklı inatçı ishal tablosuyla kliniğimize getirilerek LPE tedavisi uygulanan ve tedaviye olumlu yanıt veren 2.5 yaşlı Pekinese ırkı bir köpekte tedaviyi takiben şekillenen alimenter lenfoma olgusu değerlendirildi. Anahtar kelimeler: köpek, lenfositik-plazmasitik enteritis, lenfoma. A Lymphoma Case Which Was Detected Following The Lymphocytic-Plasmacytic Enteritis Therapy in A Dog ABSTRACT: Inflammatory Bowel Diseases (IBD) refers to a group of idiopathic chronic gastrointestinal disorders, characterized by inflammatory cellular infiltrates in the lamina propria of the small or large intestine. Lymphocytic-plasmacytic enteritis (LPE) is the most common type of IBD in dogs. Disease is characterized by persistent diarrhoea in dogs. A few reports were become about lymphoma cases which were occurred following lymphocytic-plasmacytic enteritis therapy in dogs, cats and human. In this case, alimenter lymphoma which was occurred in a dog (Pekinese 2.5 years old) was brought to our clinic with intermittent persistent diarrhoea and following successful LPE therapy. Key words: dog, lymphocytic-plasmacytic enteritis, lymphoma. Giriş Yangısal Bağırsak Hastalıkları (YBH), ince ve kalın bağırsak kanalına lenfositler, plazma hücreleri, bazen de nötrofil ve eozinofillerin infiltrasyonuyla karakterize bir grup idiopatik ve kronik gastrointestinal bozukluğa verilen isimdir (2, 3, 8, 16, 18). Hastalık ince bağırsakta, kalın bağırsakta ya da her ikisinde birden şekillenebilir (22). YBH insanlarda görülmekle birlikte başta kedi ve köpek olmak üzere at gibi çiftlik hayvanlarında da saptanmaktadır (11, 19, 20). Hastalık histopatolojik muayenede submukozada baskın özellikteki hücre * Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD., Kurupelit- SAMSUN. ** Dr., Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD., KIRIKKALE. 33

2 BİLİMSEL MAKALELER Veteriner Hekimler Derneği Dergisi infiltrasyonuna göre lenfositik-plazmasitik enteritis, eozinofilik enteritis ya da granülomatöz enteritis olarak sınıflandırılır (23). LPE, YBH nin köpeklerde saptanan tiplerinden biri olup en sık görülen formudur (10, 22). İnsan ve hayvanlarda benzer olmakla birlikte YBH nin ilk görülen ve en önemli klinik bulguları kusma ve ishaldir. Klinik belirtiler hastalığın şekillendiği bölge ya da bölgelere bağlı olarak değişiklik gösterebilmekte olup, kusma sadece mide ve duodenum etkilenmişse ortaya çıkabilir. Bununla birlikte jejenum, ileum ya da kolon etkilenmişse ishal ilk belirtidir. Tüm gastrointestinal kanalın etkilenmesi halinde ise hem kusma hem de ishal bir arada görülebilmektedir. Hastalık belirtilerine devamlı ya da aralıklı olarak, genellikle haftalarca, aylarca ve bazen yıllarca rastlanılmaktadır. İshal, ince ya da kalın bağırsaktan ya da her ikisinden birden köken alabilmektedir. İshalle ilgili bulgular arasında ıkınma, kanlı ve/veya mukoid dışkılamaya rastlanabilmektedir. Hasta hayvanlarda kusma ve ishalin yanında iştahsızlık, halsizlik, ateş ve kilo kaybı da ortaya çıkmaktadır (6,9). YBH, genellikle iki yaş üstü hayvanlarda görülmekle beraber bazen gençler de etkilenmektedir (3). Hastalık köpeklerde kronik ishal ile karakterizedir (18,22). Hastalığın klasik tedavisini; kontrollü diyet, diyete lifli gıdaların ilavesi, anti-inflamatuarlar, immunsupresif ilaçlar ve antibiyotiklerin tek tek ya da bir arada kullanılması oluşturmaktadır (7,8). Klasik tedavi prosedürü oldukça uzun ve zahmetli bir süreç olmasına karşın her zaman hasta bu tedaviye cevap vermemektedir. Ayrıca, klasik sağaltım sürecinde uzun süreli kullanılması zorunlu görülen glikokortikoitler gibi bazı ilaçların olumsuz yan etkileri nedeniyle ek bir tedavi de gerekebilmektedir (1). İnsanlarda yapılan çalışmalarda YBH tedavisinin lenfoma riskini arttırdığına dair bildirimler bulunmaktadır. Ancak aralarındaki ilişki tam olarak ortaya konulamamıştır (4). Benzer şekilde köpeklerde LPE nin alimenter lenfomalara predispozisyon şekillendirdiğine dair bildirimler mevcuttur (5). Bazı araştırıcılar YBH tespit edilen 4 kedide tedaviye bağlı olarak alimenter lenfoma şekillendiğini bildirmişlerdir (22). Lenfoma, kedi ve köpekte yaygın görülen bir neoplazma formudur. Köpeklerde lenfomanın anatomik olarak dört farklı türü tanımlanmıştır. Bunlar multisentrik, alimenter, mediastinal ve ekstranodal formlardır (13). Alimenter forma kedilerde yaygın, köpeklerde ise ender olarak rastlanılmaktadır. Alimenter lenfomaların tüm lenfomalar içerisindeki oranı sadece %5-7 arasındadır (13,14). Bu makalede, bir köpekte LPE tedavisini takiben şekillenen lenfoma olgusunun değerlendirilmesi amaçlandı. Olgunun Tanımı Olguyu iki buçuk yaşında, erkek, Pekinese ırkı bir köpek oluşturdu. Hasta kliniğimize ilk olarak, aralıklarla ortaya çıkan inatçı ishal, iştahsızlık, halsizlik ve kilo kaybı şikâyetiyle getirildi. Anamnez Hastanın anamnezinde iki aydır aralıklarla devam eden ishal, halsizlik ve kilo kaybı bilgisi alındı. Dışkının başlangıçta kıvamlı olan özelliğinin daha sonra yarı katı, yumuşak ve son olarak sulu bir hal aldığı ve iştahın hastalık başlangıcında iyi olduğu öğrenildi. Hasta sahiplerinin bir bebeğinin olmasını takiben ishal tablosunun gittikçe şiddetlendiği tespit edildi. Hastalığın başlangıcında herhangi bir gıda değişikliği yapılmadığı, ayrıca hayvanın düzenli olarak aşılandığı öğrenildi. 34

3 Veteriner Hekimler Derneği Dergisi BİLİMSEL MAKALELER Klinik muayene ve laboratuar tetkikleri Hastanın genel fiziksel muayenesi yapıldı. Kanın hematolojik muayenesi için antikoagulanlı, biyokimyasal analiz amacıyla ise boş tüplere Vena cephana antebrachii den kan alındı. Hematolojik muayenede alyuvar (RBC), ortalama eritrosit hacmi (MCV), hematokrit (HCT), total lökosit (WBC) ve hemoglobin (Hb) değerleri incelendi. Hastanın ikinci getirilişinde biyokimyasal olarak serum alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST) ve alkalen fosfataz (ALP) düzeyleri tespit edildi. Ayırıcı tanı amacıyla gaita natif muayene ve flotasyon yöntemleri ile endoparaziter ve protozoon etkenler yönünden incelendi. Gaita frotisi ve rektal svap örneği Romanowsky (Diff-quick) boyama yöntemiyle anormal bakteriyel flora açısından değerlendirildi. Ayrıca, indirekt radyografi ve abdominal ultrasonografi yöntemiyle karın boşluğu incelendi. Hasta 8 ay sonra kliniğimize ikinci defa asites tablosu ile getirildi. Hasta, son getirilişini takiben üç ay sonraki getirilişinde ise agoni durumundaydı. Gerekli görülen tetkikler yinelendi. Bulgular Hastanın ilk getirilişinde Tespit Edilen Bulgular ve Tedavi Genel fiziksel muayene bulguları Genel muayenede vücut ısısının normalden biraz düşük (38 0 C) olduğu tespit edildi. Mukozalarda solgunluk, kapillar geri dolum zamanında uzama olduğu saptandı. Hayvanda hafif kanlı ishal ve şiddetli dehidrasyon şekillendiği gözlendi. Çevre uyaranlarına karşı tepkisinin azaldığı belirlendi. Hematolojik bulgular Hastanın kliniğimize ilk getirildiği gün yapılan hematolojik muayene sonucunda anemiye işaret eden eritrosit sayısında azalma (2.97x10 6 /mm 3 ), hematokrit (%17.6) ve hemoglobin (5.3 g/100ml) konsantrasyonlarında düşme olduğu tespit edildi. Ayrıca hafif bir lökositoz (21.3x10 3 /mm 3 ) tablosu ile karşılaşıldı. Gaita muayenesi bulguları Endoparaziter, protozoer ve bakteriyel etkenler yönünden yapılan incelemelerde herhangi bir patojene rastlanmadı. Radyografi ve ultrasonografi bulguları Bağırsak kanalının indirekt baryum kontrast radyografisinde kanal duvarında diffuz mukozal düzensizlikler olduğu tespit edildi. Bağırsak kanalının ultrasonografik muayenesinde ise bağırsağın düzgün beş katlı yapısının bozulduğu ve duvar kalınlığının arttığı saptandı (Şekil 1-A). Tedavi Şikayetlerin hasta sahibinin gebeliğini takip eden dönemde başlaması ve doğumu takiben şiddetlenmiş olması önemli bir anamnez bilgi olarak kabul edildi. Aynı şekilde inatçı ve aralıklı ishal tablosuna rağmen herhangi bir paraziter, protozoer ve bakteriyel etken saptanamaması, bunlara ek olarak gıdaya bağlı bir duyarlılığın tabloyu tetiklememiş olması önemli veriler olarak değerlendirildi. Anamnez bilgileri, klinik ve laboratuar bulguları doğrultusunda idiopatik yangısal bağırsak hastalığının köpeklerdeki en yaygın formu olan LPE şüphesiyle hastanın tedavisine başlandı. Kontrollü diyet tedavisi için gastrointestinal sistem hastalıklarına spesifik olarak kullanılan Hill s i/d mama kullanıldı. Dehidrasyon durumunu düzeltmek 35

4 BİLİMSEL MAKALELER Veteriner Hekimler Derneği Dergisi amacıyla intravenöz yolla Ringer solüsyonu verildi. YBH nın klasik sağaltım prosedürüne uygun olarak oral yolla prednizolon (1 mg/kg dozda 12 saatte bir defa) (Codelton tablet, İ.E. Ulugay), sulfasalazine (20 mg/kg dozda 8 saatte bir) (Salazopyrin-EN tablet, Eczacıbaşı) ve metronidazol (10 mg/kg dozda 8 saatte bir) (Flagyl şurup, Eczacıbaşı) verildi. Tedaviye başlamayı takip eden ikinci günde yenilenen hematolojik muayene sonucu hastanın kan değerlerinin düzelmeye başladığı gözlendi (RBC 4.19x10 6 mm 3 ; HCT %28.2; WBC 9.9x10 3 mm 3 ). Hastanın tedaviye verdiği olumlu cevap doğrultusunda üçüncü haftadan itibaren, dozlar kademeli olarak azaltılmaya başlanarak ilaç uygulamasına son verildi. Ancak diyet tedavisine birkaç ay boyunca devam edildi. Tedavi sonucunda hastanın klinik olarak tamamen iyileştiği gözlendi. Hastanın ikinci gelişinde tespit edilen bulgular ve Tedavi Hasta 8 ay sonra yeni bir tablo ile kliniğimize tekrar getirildi. İştahsızlık ve halsizlik şikayetiyle getirilen hastanın karın bölgesinde gözle görülür bir genişleme mevcuttu. Yapılan palpasyon muayenesinde içeriğin fuluktuan özellikte olduğu ve bir asites tablosu şekillendiği belirlendi. Aynı zamanda karaciğerde büyüme tespit edildi. Karın boşluğundan alınan içeriğin niteliğinin Rivolta testi ile değerlendirilmesi sonucu eksudat olduğu saptandı. Direkt radyografik muayenede vücut boşlukları değerlendirildi. Asites sıvısı nedeniyle abdominal boşluktaki organlar incelenemedi. Ancak, diyafram sınırının bozulduğu ve akciğer alanında daralma olduğu görüldü. Abdominal bölgenin ultrasonografik muayenesinde, asites sıvısı nedeniyle karaciğer loplarının görünümünün ve sınırlarının belirginleştiği tespit edildi (Şekil 1-B). Ancak karaciğerde ekojenite farklılığına rastlanmadı. Ultrasonografik bakıda nodüler formda, ekojenik özelliği farklı, belirgin sınırlı alan tespit edilmedi. Bağırsakların düzgün beş katlı yapısının bozulduğu saptandı. Biyokimyasal muayenede serum ALT (140 IU/L), AST (120 IU/L), ALP (200 IU/L) değerlerinde artış, serum albumin (1.4 g/dl) ve total protein (2.7 g/dl) düzeylerinde ise azalma yani hipoproteinemi tablosu tespit edildi. Şekil 1. Ultrasonografik muayene bulguları A. Kalınlaşmış bağırsak mukozası B. Karaciğer ve asites görünümü. Hastada hepatitis ve asitese yönelik tedaviye başlandı. Bu amaçla antibiyotik olarak 12 saatte bir 250 mg intramuskuler yolla amoksisilin (Alfoxil flakon, Abfar), diüretik olarak 3 günde bir 2 mg/kg oral yolla furosemid (Lasix tablet, Hoechst Marion Roussel), haftada 4 gün 12 saat ara ile 2 mg/kg dozda spirinolakton (Aldactone tablet, Ali Raif) preparatları kullanıldı. Tedavi sırasında sıvı sağaltımı amacıyla %5 lik dekstroz çözeltisi intravenöz yolla 36

5 Veteriner Hekimler Derneği Dergisi BİLİMSEL MAKALELER verildi. Tedaviyi destekleyici olarak B kompleks ve C vitaminleri uygulandı. Zaman zaman az miktarda sıvının kontrollü şekilde karın bölgesinden direnajı sağlandı. Bir buçuk ay süren tedavi sonrasında hasta klinik olarak sağlığına kavuştu. Hastanın son gelişinde tespit edilen bulgular Hasta kliniğimize 3 ay sonra agoni halinde tekrar getirildiğinde hastada hipotermi ( C), bradikardi ve şiddetli dehidrasyon tespit edildi. Kanın hematolojik muayenesinde hafif bir lökositoz (18.2x10 3 mm 3 ) tablosuyla karşılaşıldı. Abdominal bölge ultrasonografisinde karaciğerin homojenik ekojenitesinin bozulduğu, birbirinden farklı ekojenik yapıya sahip sınırlı alanlar oluştuğu ve bağırsağın düzgün beş katlı yapısının bozulduğu görüldü. Agoni halinde gelen hastaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hasta 2 gün içerisinde kaybedildi. Nekropsi bulguları Bağırsak kanalının makroskobik ve histopatolojik incelemesi sonucu primer olarak alimenter kanalda olmak üzere karaciğer ve böbrek tutulumlu multisentrik lenfoma tablosu saptandı (Şekil 2). Tartışma ve Sonuç Şekil 2. Bağırsak dokusundan lenfoma görünümü (Histopatolojik kesit, Hematoksilen eosin x 180) YBH nin etiyolojisi hala net olarak bilinmemektedir. Fakat çevresel etkenler, bireysel duyarlılık ve mukozal immun sistem arasındaki ilişkinin önemli rolü olduğu bildirilmektedir (13,15,19). Bu vakada en dikkat çekici noktalardan birinin hastalığın hasta sahibinin hamileliğiyle başlayıp, bebeklerinin dünyaya gelmesini takiben tablonun gittikçe şiddetlenmiş olmasıdır. Hamileliğin söz konusu olduğu döneme kadar hasta sahiplerinin köpeklerine çok yoğun bir ilgi gösterdiği bildirilmiştir. Bu durumda, hamileliğe ve bebeğin doğumuna bağlı olarak köpeğe gösterilen ilginin azalmasını değişen bir çevresel etken olarak kabul ederek bu değişkenin bireysel duyarlılık nedeniyle mukozal immun sistem üzerine etkisi olduğu ve hastalığı tetiklediği düşünülmektedir. 37

6 BİLİMSEL MAKALELER Veteriner Hekimler Derneği Dergisi YBH, köpeklerde kronik ishalin en yaygın nedenlerindendir ve YBH nın köpeklerde en sık karşılaşılan formu LPE dir (17,22,23). LPE nin köpeklerdeki en önemli klinik bulgusu kronik ve aralıklı olarak şekillenen ishaldir (21). Olguyu oluşturan hasta iki aydır devam eden inatçı ve aralıklarla ortaya çıkan kronik ishal şikayetiyle getirildi. Köpekte anamnez ve klinik bulguların hastalığa uyumlu olması nedeniyle LPE den şüphelenildi. LPE de hematolojik bulgular spesifik değildir ancak stres ve kronik yangıya bağlı olarak lökositozis gözlenebilmektedir (22). Bildirimlere uygun olarak olgunun ilk hematolojik muayenesinde lökositoz tablosu saptandı. LPE nin ayırıcı tanısı için bakteriyel enfeksiyonlar, endoparazitler, gıda duyarlılığının elimine edilmesi gerekmektedir (23). Natif muayene, flotasyon ve Romanowsky (diff-quick) boyama yöntemi ile incelenen gaitada herhangi bir patojene rastlanmadı. Hastalık öncesinde herhangi bir diyet değişikliği yapılmadığı tespit edildi. Hastaya hipoallerjenik diyet uygulanarak gıda duyarlılığı elimine edildi. YBH de kontrast radyografi, düzensiz mukozal hatlar ve nadiren de bağırsak duvarındaki kalınlaşma gibi sınırlı sayıda bulguyu gösterebilmektedir (18,22,23). Bu olguda da bağırsak kanalının baryum kontrast radyografik muayenesi yapıldı ve mukozada yaygın düzensizlikler olduğu görülebildi. Rousseau (2005), YBH de ultrasonografik muayenede bağırsak duvarında yaygın kalınlaşma, orta derecede mesenterik lenfadenopati ya da her ikisinin birden gözlenebileceğini bildirmiştir. Bildirimlere uyumlu olarak olguyu oluşturan köpeğin ultrasonografik muayenesinde bağırsak duvarında yaygın kalınlaşma olduğu ve bu nedenle normal bağırsağın ultrasonografik muayenedeki düzgün beş katlı yapısının bozulduğu tespit edildi. Hasta kliniğimize ilk getirildiğinde lenfositik-plasmasitik enteritis tedavisi uygulandı ve klinik olarak tamamen iyileştiği gözlendi. Bununla birlikte lenfositik ve plazmasitik enteritis ile alimenter lenfomaların klinik ve histopatolojik olarak ayrımını yapmak oldukça güçtür (8). Ancak en önemli ayrım noktalarından biri tedaviye verilen cevaptır. LPE tedavisinin başarısız olma nedenlerinden biri alimenter lenfoma ile karıştırılmış olmasıdır. Alimenter lenfomalar LPE tedavisine cevap vermemektedir (23). En fazla kabul gören YBH tedavisi diyet kontrolü ve ilaç tedavisinin birlikte uygulanmasıdır. YBH nin ilaçla tedavisinde, kortikosteroitler (prednizon ya da prednizolon), sulfasalazin (mesalamin), metronidazol ile ciddi ve inatçı durumlarda azathioprinin yer aldığı kombine bir tedavi önerilmektedir (8,12). Söz konusu tedavinin kısa dönemde hastalığın kontrolü için yeterli olmakla beraber tam iyileşmeyi sağlayamayabileceği bildirilmiştir (8). LPE şüpheli bu olguda tedavi amacıyla kontrollü diyet uygulaması (Hill s i/d canine) ile birlikte ilaç sağaltımı yapıldı. Bu amaçla prednizolon, sulfasalazin ve metronidazol preparatları kaynaklarda bildirilen dozlarda kullanıldı. Tedavi sonucu hastalık tablosunun tamamen gerilediği ve klinik olarak tam bir iyileşmenin şekillendiği, hastanın tedaviye cevap verdiği görüldü. Köpeklerde LPE nin en yaygın semptomları kronik ishal ve kusmadır. Şiddetli vakalarda protein kayıplı enteropatiler sıkça gözlenmektedir (10). Lane ve ark. (1999), LPE tespit edilmiş ve buna bağlı hipoproteinemi şekillenmiş bir köpekte klinik olarak asites tespit edildiğini bildirmiştir. Bu vakada da bildirimlerle uyumlu olarak uzun süreli, kronik ishal tablosunu takip eden bir süreçte asites tablosu ile karşılaşıldı ve hastada hipoproteinemi varlığı tespit edildi. Bununla birlikte, lenfomanın diğer organları da etkilemesi sonucu karaciğer, dalak ve böbrek gibi bağırsak dışındaki organlarla ilgili klinik semptomlar ve fiziksel bulgular ortaya çıkabilir (23). Bazen hasta hayvanlarda özellikle hipoproteinemiye bağlı olarak asites tes- 38

7 Veteriner Hekimler Derneği Dergisi BİLİMSEL MAKALELER pit edilebilmektedir (21,23). French ve ark. (1996), LPE nin alimenter lenfomanın öncesinde ortaya çıkabileceğini ve Labrador Retrivever ırkı bir köpekte lenfoma ile LPE nin bir arada sürebileceğini tespit ettiklerini bildirmiştir. Bu olguda asites oluşumunu LPE ve lenfomanın beraber seyrettiği bir sürece bağlamak da mümkün görünmektedir. İnsanlarda YBH ile ilgili yapılan çalışmalarda, YBH nin intestinal lenfomalara zemin hazırlayan neden olabileceği, özellikle YBH nin tedavisinde kullanılan immunsupresif ilaçların belirgin derecede lenfoma riskini arttırdığı tespit edilmiştir (4). Hastanın yapılan nekropsi muayenesinde makroskobik olarak intestinal kanal duvarında diffuz düzensizlikler, bölgesel lenf yumrularında ise belirgin büyüme olduğu tespit edildi. Primer olarak bağırsak kanalında olmak üzere karaciğer ve böbrek tutulumlu lenfoma tablosu saptandı. Bu bulgular, Moulton ve Harwey (1990) in bildirdiği köpeklerde nekropsi sonucu tespit edilen alimenter lenfoma bulguları ile uyumlu bulundu. Sonuç olarak, tüm bu veriler ışığında bu olguyu oluşturan Pekinese ırkı köpekte tespit edilen bulguların Lenfositik plazmasitik enteritisin köpeklerde alimenter lenfomalara zemin hazırladığına dair bir örnek oluşturabileceği düşünülmüştür. Teşekkür Katkılarından dolayı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji ve Cerrahi Anabilim Dallarına teşekkür ederiz. Kaynaklar 1. Arnott, I.D., Watts, D., Satsangi, J. (2003). Azathioprine and anti-tnf alpha therapies in Crohn s disease: a review of pharmacology, clinical efficacy and safety. Pharmalogical Research, 47: Baez, J.L., Hendrick, M.J., Walker, L.M., Washabau, R.J. (1999). Radiographic, ultrasonographic and endoscopic finding in cats with inflammatory disease of stomach and small intestine: 33 cases ( ). JAVMA, 215: Diehl, K.J. (1997). Eosinophylic enteritis. In: The 5 Minute Veterinary Consult, Volume:1. Tilley LP ve Smith FWK (Ed), , Wroclow Williams and Wilkins Company, Baltimore, Philadelphia, London, Paris, Buones Aires, Hong Kong, Munich, Sydney, Tokyo. 4. Farrell, R.J., Ang, Y., Kilen, P., O Briain, D.S., Kelleher, D., Keeling, P.W.N., Weir, D.G. (2000). Increased incidence of non-hodgkin s lymphoma in inflammatory bowel disease patients on immunosuppressive therapy but overall risk is low. Gut; 47: French, R.A., Seitz, S.E., Vali, V.E. (1996). Primary epitheliotropic alimentary T-cell lymphoma with hepatic involvement in a dog. Vet Pathol, 33: Hall, E.J., Tennant, B.J., Payne-Johnson, C.E., Kelly, D.F. (1992). Boxer colitis. Vet Rec, 130: Head, K.A., Jurenka, J.S. (2003). Inflammatory bowel disease Part 1: ulcerative colitis-pathophysiology and conventional and alternative treatment options. Altern Med Rev, 8: Jergens, A.E. (1999). Inflammatory bowel disease. Vet Clin N Am-Small, 29: Jergens, A.E., Moore, F.M., Haynes, J.S., Miles, K.G. (1992). Idiopathic inflammatory bowel disease in dogs and cats: 84 cases ( ). JAVMA, 201: Kobayashi, S., Ohno, K., Uetsuka, K., Nakashima, K., Setoguchi, A., Fujino, Y., Tsujimoto, H. (2007). Measurement of Intestinal Mucosal Permeability in Dog with Lymphocytic-Plasmacytic Enteritis. J. Vet. Med. Sci., 69(7): Kemper, D.L., Perkins, G.A., Schumacher, J., Edwards, J.F., Valentine, B.A., Divers, T.J., Cohen, N.D. (2000). Equine lymphocytic-plasmacytic enterocolitis: a retrospective study of 14 cases. Equine Vet J Suppl, 32:

8 BİLİMSEL MAKALELER Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 12. Lane, I.F.., Miller, E., Twedt, D.C. (1999). Parenteral nutrition in the management of a dog with lymphocyticplasmacytic enteritis and severe protein-losing enteropathy. Can Vet J., 40: Lowe, A.D. (2004). Alimentary lymphosarcoma in a 4-year-old Labrador retriever. Can Vet J, 45: Miura, T., Maruyama, H., Sakai, M., Takahashi, T., Koie, H., Yamaya, Y., Shibuya, H., Sato, T., Watari, T., Tokuriki, M., Hasegawa, A. (2004). Endoscopic findings on alimentary lymphoma in 7 dogs. J Vet Med Sci, 66: Moulton, J.E. and Harvey, J.W. (1990). Section 6: Tumors of the lymphoid and hematopoietic tissues. In: Tumors in Domestic animals, 3. edition, revised and expanded. Moulton JE (Ed.), , University of California Pres, Berkeley and Los Angeles. 16. Pizarro, T.T., Arseneau, K.O., Bamis, G., Cominelli, F. (2003). Mouse models for the study of Crohn s disease. Trends in Moleculer Medicine, 9: Rousseau, M. (2005). Severe lymphocytic-plasmacytic and atrophic gastritis, as well as, predominantly eosinophilic, severe enteritis, in a 19-month-old Labrador retriever. Can Vet J, 46: Rudorf, H., van Schaik, G., O Brien, R.T., Brown, P.J., Barr, F.J., Hall, E.J. (2005). Ultrasonographic evaluation of the thickness of the small intestinal wall in dogs with inflammatory bowel disease. J Small Anim Pract, 46: Schumacher, J., Edwards, J.F., Cohen, N.D. (2000). Chronic idiopathic inflammatory bowel diseases of the horse. J Vet Intern Med, 14: Scott, E.A., Heidel, J.R., Snyder, S.P., Ramirez, S., Whitler, W.A. (1999). Inflammatory bowel disease in horses: 11 cases ( ). J Am Vet Med Assoc; 214: Shaw, D.H., Ihle, S.L. (1997). Gastrointestinal disease. In: Small Animal Internal Medicine. Shaw DH ve Ihle SL (Ed), Chapter 41, Lippincott WilliamsWilkins A Wolters Kluwer Company, Philadelphia, Balthimore, New York, London, Buenos Aires, Hong Kong, Sydney, Tokyo. 22. Strombeck, D.R., Guilford, W.G. (1990). Idiopathic inflammatory bowel disease. In: Small Animal Gastroenteroloji. Strombeck DR ve Guilford WG (Ed), Chapter 21, Stonegate Publishing, California. 23. Turgut, K., Ok, M. (2001). Kronik yangısal kalın bağırsak hastalıkları. Alınmıştır: Veteriner Gastroenteroloji , Mikro Dizgi, Konya. 40

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ. Yüksek Lisans. Kodu Dersin Adı: Kredisi / AKTS Öğretim Üyesi

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ. Yüksek Lisans. Kodu Dersin Adı: Kredisi / AKTS Öğretim Üyesi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ Yüksek Lisans Kodu Dersin Adı: Kredisi / AKTS Öğretim Üyesi SZR 101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2+2 6 Her Anabilim Dalının kendi Öğr. Üyeleri SZR 102 Temel

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ Sİ DERNEĞİ ÜLS ERA Tİ FKOLİ T TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ ÜLSERATİF KOLİT NEDİR? Ülseratif kolit, kalın bağırsağın içini örten tabakanın iltihabıdır. Rektal kanama,

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Patoloji A:B:D

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Patoloji A:B:D Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Patoloji A:B:D Arş gör. Dr Cansu ABAYLI Çöliak hastalığı; Buğday, arpa ve yulaf gibi tahıllı gıdalarda bulunan, gluten proteinleri ile oluşan, toplumun %1 inden fazlasının

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

Hasan İÇEN 1, Aynur ŞİMŞEK 1

Hasan İÇEN 1, Aynur ŞİMŞEK 1 ISSN: 1308-0679 ARAŞTIRMA http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesinde İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniğine Mayıs 2003-Aralık 2008 Tarihleri Arasında

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU EK-8 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU "Köpeklerde Gastrointestinal Sistem Hastalıklarının Belirlenmesinde Klinik, Radyografik ve Endoskopik Bulguların Değerlendirilmesi"

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI Prof. Dr. Aydan Kansu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 7 y, ~ 1 yıldır karın ağrısı Göbek çevresinde Haftada

Detaylı

Dr. İsmail Yaşar AVCI GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Dr. İsmail Yaşar AVCI GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı KLİNİK BELİRTİ ve BULGULAR KOLERA Dr. İsmail Yaşar AVCI GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Koleranın temel kliniği yoğun ishal ve kusma ile seyreden ve sonucunda gelişen

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

MEME HAMA}lTOMU ÖZET SUMMARY. histopathologicala features of this lesion are evaluated and compared with the literature.

MEME HAMA}lTOMU ÖZET SUMMARY. histopathologicala features of this lesion are evaluated and compared with the literature. MEME HAMA}lTOMU (LENFANGİOMİYOM) R., İlhan('"), F., Kabukçuoğlu (*), A. İplikçi("'), O., İplikçi(") ÖZET 984-988 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Datı biyopsi materyeli içerisinde

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Çölyak Sprue; Non Tropikal Sprue; Glüten Enteropatisi,

Çölyak Sprue; Non Tropikal Sprue; Glüten Enteropatisi, ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak Sprue; Non Tropikal Sprue; Glüten Enteropatisi, Çölyak hastalığı sindirim sisteminin otoimmün hastalığıdır. Buğday, arpa gibi tahılların içinde bulunan GLÜTEN maddesine karşı ortaya

Detaylı

MULTİVİTAMİN PREPARATI KULLANIMINA İKİNCİL GELİŞEN D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 OLGU SUNUMU

MULTİVİTAMİN PREPARATI KULLANIMINA İKİNCİL GELİŞEN D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 OLGU SUNUMU MULTİVİTAMİN PREPARATI KULLANIMINA İKİNCİL GELİŞEN D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 OLGU SUNUMU Ahmet Anık, Gönül Çatlı, Ayhan Abacı, Ceyhun Dizdarer, Ece Böber 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu sunumu Doç. Dr. Erkan Çakır Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Şikayet ve hikayesi E.K 13 yaş kız hasta Özel bir tekstil atölyesinde

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Tarih: 10/09/2015 Sayı : 8 Dünya Lenfoma Farkındalık Günü 15 Eylül 2015 Hazırlayan Neşet SAKARYA Birkaç dakikanızı ayırarak ülkemizde 2011

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Bir Av Köpeğinde (Pointer) Biliöz Kusma Sendromu

Bir Av Köpeğinde (Pointer) Biliöz Kusma Sendromu Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal Civelek, Uzlu, Cıngı, Başer Bir Av Köpeğinde Biliöz Kusma Sendromu OLGU SUNUMU CASE REPORT Bir Av Köpeğinde (Pointer) Biliöz Kusma Sendromu Turan

Detaylı

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü 1 2 AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI İçerik Karın ağrısı olan hastanın akut apandisit olup olmadığını değerlendirmede kullandığımız testlerin değerliliği kullanımları tartışılacaktır

Detaylı

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara H. K., 5 yaşında, Kız çocuğu Şikayet: Karında şişlik Özgeçmiş: 8 aylıkken karında

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

İBH OKULU 2012. Prof. Dr. Orhan Sezgin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD

İBH OKULU 2012. Prof. Dr. Orhan Sezgin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD İBH OKULU 2012 Prof. Dr. Orhan Sezgin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD Olgu MAM, 46 y, erkek, Mersinli 7-Nisan-2008 15 gündür devam eden kanlı-mukuslu ishal şikayetiyle geldi 20-30

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN 2005 DEN 2030 A DÜNYADA KANSER 7 milyon ölüm 17 milyon 11 milyon yeni vaka 27 milyon 25 milyon kanserli kişi

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

BASİLLİ DİZANTERİ (SHİGELLOZİS) (KANLI İSHAL)

BASİLLİ DİZANTERİ (SHİGELLOZİS) (KANLI İSHAL) BASİLLİ DİZANTERİ (SHİGELLOZİS) (KANLI İSHAL) TANIMI Shigella türü bakterilerde meydana gelen;karekteristik belirti ve bulguları olan,ilium ve kolonun akut enfeksiyonudur.basilli ve amipli dizanteri olmak

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

NUTRİSYONEL VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİNDE TEDAVİ

NUTRİSYONEL VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİNDE TEDAVİ NUTRİSYONEL VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİNDE TEDAVİ Prof. Dr. Aziz Polat Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji B.D. Denizli VİTAMİN B12 TEDAVİSİ Tedavi oldukça kolay ve yüz güldürücüdür. Çoğunlukla

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Arif.Kurtclede* Aziz Arda Sancak" Hikmet 'O.süren"

Arif.Kurtclede* Aziz Arda Sancak Hikmet 'O.süren {f. g. ".ı.'ıtk. DerK. 39(3): 353:-358, 1992 ıdr KÖPEKTE EoZlNoFiLtK ENTERtı1S Arif.Kurtclede* Aziz Arda Sancak" Hikmet 'O.süren" EoslaophDIc _terıda bı dos' Summary: This survey inclulks a fiveyear old

Detaylı

İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK. ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013

İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK. ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013 İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013 İlk kez 1855 te Thomas Addison tarafından tanımlanmıştır Sıklığı milyonda 60-120

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

TOKSOPLAZMA. Toksoplazma nasıl bulaşır? Toksoplazma nedir? Toksoplazma nerede bulunur?

TOKSOPLAZMA. Toksoplazma nasıl bulaşır? Toksoplazma nedir? Toksoplazma nerede bulunur? TOKSOPLAZMA Toksoplazma enfeksiyonu ( Toksoplazmoz ) özellikle immun sistemi düşük kişiler ve anne karnındaki bebekler için tehlikeli olan paraziter bir hastalıkdır. Toksoplazma nasıl bulaşır? Parazit

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar Süt sığırı işletmelerindeki en önemli sorunlarda birtanesi periparturient

Detaylı

Eimeria zuernii ile Doğal Enfekte Buzağılarda Kış Koksidiyozisi Olgusu. A Case of Winter Coccidiosis in Calves Naturally Infected by Eimeria zuernii

Eimeria zuernii ile Doğal Enfekte Buzağılarda Kış Koksidiyozisi Olgusu. A Case of Winter Coccidiosis in Calves Naturally Infected by Eimeria zuernii Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2015; 10(3): 193-197 Olgu Sunumu/Case Report DOI:10.17094/avbd.47300 Eimeria zuernii ile Doğal Enfekte Buzağılarda Kış Koksidiyozisi Olgusu Mükremin Özkan ARSLAN 1,

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER

HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER A)HİDROJEN PEROKSİT Hidrojen peroksit; ısı, kontaminasyon ve sürtünme ile yanıcı özellik gösteren, renksiz ve hafif keskin kokuya sahip olan bir kimyasaldır ve

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. KULLANMA TALİMATI BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. Yardımcı Maddeler: Diğer yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI Hacı SAVAŞ-SÜMAE, Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanı Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanlığı enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren bölümlerden birisidir. 2000 yılı başından

Detaylı

SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ LUMPY SKIN DISEASE (LSD) Hastalık Kartı. Hazırlayan. Dr. M. Fatih BARUT Vet. Hekim

SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ LUMPY SKIN DISEASE (LSD) Hastalık Kartı. Hazırlayan. Dr. M. Fatih BARUT Vet. Hekim SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ LUMPY SKIN DISEASE (LSD) Hastalık Kartı Hazırlayan Dr. M. Fatih BARUT Vet. Hekim Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Virolojik Teşhis Laboratuvarı Etken: Etken,

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

Akut ishal: ani başlar ve kısa sürer, Kronik ishal: birkaç günden uzun sürer, Tekrarlayan ishal: aralıklı olarak iyileşip tekrarlayan ishaldir.

Akut ishal: ani başlar ve kısa sürer, Kronik ishal: birkaç günden uzun sürer, Tekrarlayan ishal: aralıklı olarak iyileşip tekrarlayan ishaldir. İSHAL Diare; Enterit; Bir gün içinde üç den fazla sulu yumuşak dışkılama ya ishal denir. Vücuttan su ve tuz kaybı olur. İshal; bebekler, çocuklar ve yaşlılar için çok tehlikeli ve ölümcül olabilir. İshaller:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dersin Öğrenim Çıktıları Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı LENFOMALARDA RADYOTERAPİ Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı HL EPİDEMİYOLOJİ ve ETYOLOJİ Olguların çoğunluğu 15-30 yaş arası Kadın /Erkek: 1/1,5 Noduler

Detaylı

Sığırlarda Paratüberküloz PARATÜBERKÜLOZ

Sığırlarda Paratüberküloz PARATÜBERKÜLOZ PARATÜBERKÜLOZ Paratüberküloz (ptb), Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in (MAP) neden olduğu, ruminantların ishalle seyreden kronik, yangısal ve ölümcül bir hastalığıdır. Enfeksiyon uzun süren

Detaylı

ÇÖLYAK HASTALIĞI SELDA SAZAK PINAR YEŞİLGÖZ ZÜHAL DUMAN

ÇÖLYAK HASTALIĞI SELDA SAZAK PINAR YEŞİLGÖZ ZÜHAL DUMAN ÇÖLYAK HASTALIĞI SELDA SAZAK PINAR YEŞİLGÖZ ZÜHAL DUMAN EKMEK YEMEDEN!!! Makarna Pasta yemeden ömür boyu DİĞER İNSANLARLA BİR ARADA YAŞAMAK??? Çölyak Hastalığı Buğday, arpa, çavdar, yulaf tüketilmesi ile

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

Doç. Dr. Kaya SÜER. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Lefkoşa -KKTC

Doç. Dr. Kaya SÜER. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Lefkoşa -KKTC Doç. Dr. Kaya SÜER Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Lefkoşa -KKTC Olgu 46 yaşında Erkek hasta Acil servise başvuruyor Hastanın şikayetleri Yüksek

Detaylı

Ercefuryl Oral Süspansiyon

Ercefuryl Oral Süspansiyon Ercefuryl Oral Süspansiyon FORMÜLÜ Bir ölçekte (5 ml): Nifuroksazid 200 mg (Nipajin M, şeker, alkol ve portakal aroması içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Bir nitrofuran türevi

Detaylı

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR:

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR: NÜTRİSYONEL VE METABOLİK DESTEK: Malnütrisyon: Gıda tüketiminin metabolik hızı karşılamayamaması durumunda endojen enerji kaynaklarının yıkımı ile ortaya çıkan bir klinik durumdur ve iki şekilde olabilir.

Detaylı

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU Doç Dr Neşe Demirtürk Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

Çocukta Kusma ve İshal

Çocukta Kusma ve İshal Tanım Çocukta Kusma ve İshal Dr. Hasan Kaya Acil Tıp AD Akut gastroenterit 24 saat içinde 3 ten fazla ya da anne sütü ile beslenen bebeklerde her zamankinden daha sık ve daha sulu dışkılamadır. Yenidoğan

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

f D r. f akup İMREN Halk Sağlığı Müdürü

f D r. f akup İMREN Halk Sağlığı Müdürü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 30/11/2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem AFİŞ VE BROŞÜR ALIMI işi için aşağıda yazılı ihtiyaç kalemleri,4734

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

terrier lerin alt gruplarıyla beraber % 27.88 ile birinci, boxer ların % 12.5 ile ikinci,

terrier lerin alt gruplarıyla beraber % 27.88 ile birinci, boxer ların % 12.5 ile ikinci, 1995-2000 Yılları Arasında İstanbul da Saptanan Köpek Tümörleri Ahmet GÜLÇUBUK* Aydın GÜREL* Özet: Bu çalışmada 1995-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Detaylı

III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014)

III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014) T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014)

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI BİOAK 5 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet, 5 mg biotin (Vitamin H) içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz anhidr, mikrokristalin selüloz, krospovidon, povidon K-30 ve

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3 1 Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ ANALKANS

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ ANALKANS TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ Sİ DERNEĞİ ANALKANS ER TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ ANAL KANSER NEDİR? Vücudumuzdaki normal hücrelerin çoğalması sırasındaki kontrol mekanizmalarının değişmesi (genetik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MERONEM 1 gram IV enjeksiyon için toz içeren flakon Enjeksiyon yoluyla uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. MERONEM 1 gram IV enjeksiyon için toz içeren flakon Enjeksiyon yoluyla uygulanır. KULLANMA TALİMATI MERONEM 1 gram IV enjeksiyon için toz içeren flakon Enjeksiyon yoluyla uygulanır. Etkin Madde: 1 gram meropeneme eşdeğer 1140 mg meropenem trihidrat içerir. Yardımcı Maddeler: Anhidr

Detaylı

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Apandisit; Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Dr. Selcan ENVER DİNÇ ACİL TIP ABD. 09.03.2010 Acil servise başvuran karın ağrılı hastalarda en sık konulan tanılardan bir tanesidir. Apandektomi dünya genelinde

Detaylı

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri...

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser Nedir? Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk

Detaylı

Arı sütünün besinsel içeriği aşağıdaki tabloda yer almaktadır

Arı sütünün besinsel içeriği aşağıdaki tabloda yer almaktadır Arı Sütü Arı sütü koyu kıvamda jelatinöz vasıfta olup beyaz-sarı renktedir. Arı sütü için uluslararası üretim standartları bulunmayıp Brezilya, Bulgaristan, Japonya ve İsviçre de uygulanan ulusal standartlar

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ESANSİYEL AMİNO ASİT ORAL Tablet Ağız yoluyla uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ESANSİYEL AMİNO ASİT ORAL Tablet Ağız yoluyla uygulanır. KULLANMA TALİMATI ESANSİYEL AMİNO ASİT ORAL Tablet Ağız yoluyla uygulanır. Etkin maddeler: 1 tablet içeriği: L-izolösin 59 mg L-lösin 89 mg L-lizin 75 mg = lizin asetat 105 mg L-metionin 52 mg L-fenilalanin

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA Dr. Kemalettin ÖZDEN Bulaş yolları Deri ve mukozal yol: İnfekte kene veya sinek gibi vektörlerin ısırmasıyla veya infekte hayvan dokuları, hayvan çıkartılarıyla (idrar, dışkı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. TIENAM 500 mg I.V. enjektabl flakon Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde(ler): Her bir flakon steril olarak 500 mg imipenem (imipenem monohidrat olarak) ve 500 mg silastatin (silastatin

Detaylı