MEVDUAT HESAPLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEVDUAT HESAPLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 MEVDUAT HESAPLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. SÖZLEŞMENİN KONUSU Bankanın hizmet ve ürünlerine ilişkin koşullar ile bu hizmet ve ürünlerin kullanımı ile ilgili olarak Banka ve Müşterinin karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile mali, hukuki ve cezai sorumluluklarının belirtilmesi için aşağıdaki sözleşme düzenlenmiştir. II. TANIMLAR İşbu sözleşmede kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka : Bank Mellat İstanbul Türkiye Merkez ve Türkiye deki diğer şubelerini Müşteri : İşbu sözleşmede yetki ve sorumlulukları belirtilmiş, adına / adlarına hesap / hesaplar açılan ve bu sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilmiş olan hizmet ve ürünleri kullanmaya yetkili olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Müşteri Adı / Unvanı :.. Banka / Şube : Bank Mellat Şubesidir. Hesap : İşbu sözleşmede adı / unvanı belirtilen müşteri adına açılan vadesiz veya vadeli Tasarruf / Ticari Mevduat ve Döviz Tevdiat Hesaplarını Çek Bedeli Kredisi : 4814 sayılı Kanun la değişik 3167 sayılı Kanun gereğince her bir çek yaprağı için Banka nın ödemek zorunda olduğu tutara ilişkin olarak, Müşteri adına gayrı nakdi olarak tahsis edilen kredidir. Tazmin Edilen Karşılıksız Çek Bedeli Kredisi : 4814 sayılı Kanun la değişik 3167 sayılı Kanun gereğince fiilen karşılıksız kalan çeklere ilişkin olarak, çek hamiline ödenmek zorunda kalınan tutarlar için açılan nakit kredidir. BSMV KKDF : Banka Sigorta Muameleleri Vergisini : Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu III. MEVDUAT KABULÜ VE MEVDUAT HESAPLARI A) Genel Esaslar 1. Müşterinin Banka nezdinde her ne nam altında olursa olsun, açılmış veya açılacak vadeli, vadesiz, Türk parası veya yabancı para bütün mevduat / tevdiat hesapları hakkında işbu sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Müşterinin talebi üzerine yeni hesap açılıp açılmaması Bankanın tek taraflı takdirine bağlıdır. 2. Banka dilediği anda noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Müşteri adına açılmış hesabın / hesapların bazılarını veya tamamını kesebilir / kapatabilir. Bu nedenle Bankanın Müşteriye karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 3. Vadesiz hesaba / hesaplara faiz ödenmesi halinde, tahakkuk eden faiz yılsonunda ödenir veya anaparaya eklenir. Söz konusu hesaba / hesaplara uygulanan faiz oranları kanun, kararname veya Bankaca değiştirildiği takdirde Banka, faizlerde herhangi bir ihbarda bulunmaksızın gerekli ayarlamaları yapmaya yetkilidir. 4. Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki vadesiz hesapların yıllık ortalama alacak bakiyesinin, Bankanın tek yanlı olarak belirleyeceği (ve ileride Müşteriye ihbara gerek olmaksızın değiştirebileceği), yıllık ortalama alacak bakiyenin altında kalması halinde 1

2 Bankanın bu hesaplara faiz verilmemesi hususunda yetkili ve muhayyer olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5. Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki hesabın / hesapların en az bir yıl süre ile hareket görmemesi veya bakiyesinin / bakiyelerinin Bankanın herhangi bir ihbara gerek duymaksızın belirleyebileceği veya değiştirebileceği tutarın altında kalması durumunda, Bankanın bu hesapları kapatmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri ayrıca, Bankanın hiçbir süre ve mevduat ortalaması ile bağlı kalmaksızın, Bankanın hesabını / hesaplarını teknik zorunluluklar nedeniyle aynı şubede başka bir hesaba kaydedip yeni bir hesap numarası altında takip etmeye yetkili olduğunu, bu hesaplara da bu sözleşme hükümlerinin aynı koşullarda uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 6. Müşteri hesabına / hesaplarına yatırılacak paralar ve yapılacak bütün işlemlerin gerektirdiği / gerektireceği her türlü vergi müşteri tarafından karşılanacak, kanunen Bankaca ödenmesi gereken tüm vergi ve harçlar BSMV ile birlikte Müşteri tarafından Bankaya ödenecek veya Bankaca Müşteri hesabından alınacaktır. 7. Müşterinin yabancı para tevdiat hesapları arasında yapacağı virman işlemleri sırasında iki yabancı paranın değiştirilmesinden doğabilecek zarar müşteriye ait olacak, kurlar arasındaki farka ve söz konusu zarara tekabül eden tutar ile bundan doğacak BSMV, Müşterinin Banka nezdindeki Türk parası ya da yabancı para hesaplarına Bankaca resen borç kaydedilebilecektir. Müşterinin efektif ve döviz alış kurları farklı olan döviz cinslerinin efektifleri ile açılmış yabancı para tevdiat hesabı üzerine çek keşide etmesi halinde, dönüştürme işlemi sonucunda oluşacak fark tevdiat hesabından karşılanacaktır. 8. Müşteri, Bankanın uygun gördüğü kıstaslara göre seçeceği hesap / hesaplar için, herhangi bir ihbara gerek duymaksızın belirleyebileceği ve / veya değiştirebileceği tutarlarda işlem / işletim masraf ve ücreti ile buna bağlı BSMV ve KKDF tutarlarını, hesabından / hesaplarından resen tahsile yetkili olduğunu, hesabında bu tutarlara yetecek bakiye bulunmadığı takdirde bu tutarları Bankanın ilk talebinde nakden ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 9. Müşteri bu sözleşme kapsamındaki hesaplarıyla ilgili olarak belli bir dönemi kapsayan ekstre ya da hesap özeti talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder. 10. Müşteri Bankaya herhangi bir nedenle borçlu bulunduğu takdirde; herhangi bir surette Müşteriye fazla bir ödeme yapıldığının veya hesabından / hesaplarından / tevdiatından / tevdiatlarından yapılan virmanlar nedeniyle ya da hesabı / hesapları çekle işlediği takdirde bu hesap üzerine keşide edeceği çeklerin karşılıksız ya da kısmen karşılıklı olmaları nedeniyle hesabının / hesaplarının borç bakiyeye döndüğünün Bankaca anlaşılması halinde borç bakiyelerin doğduğu tarihten itibaren hesaplanacak borç adada, ayrıca hesapta provizyonsuz ödemeler ve buna benzer nedenler sonucunda valör itibarıyla oluşacak borç adada, mevzuatın izin verdiği, Bankanın bu dönemde en yüksek faiz oranı uyguladığı kredi türünün faiz oranı üzerinden hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte BSMV ve KKDF uygulanmaya başlanacağını, meblağın ödenmesi için Bankaca gönderilecek ihtarnamede belirtilen tarihten itibaren de yukarıda belirtilen şekilde faiz, BSMV ve KKDF yürütülen meblağa, ihtar tarihinde Bankaca faizleri 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde tahsil edilip borçlu cari hesap şeklinde çalıştırılan kredi türlerinden en yüksek faiz oranı uygulananın yıllık bileşik (mürekkep) faiz oranının gecikme faizi olarak uygulanmaya başlanacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri bu işlemler nedeniyle Bankaca yapılacak her türlü masrafın tarafından karşılanacağını, aksi halde doğacak borçların teminatını teşkil etmek üzere, Bankanın yurtiçinde ve yurtdışında bütün şubelerinde ve yurtiçindeki ve yurtdışındaki iştiraklerinde adına açılmış ve açılacak her türlü hesap ve tevdiatlarının bakiyelerinin ve doğmuş ve doğacak her türlü hesaplarının bakiyelerinin ve doğmuş ve doğacak her türlü alacağının, Müşteriye ait olup da Bankada bulunan veya herhangi bir zaman ve şekilde bulunabilecek olan bütün senetler ve emtiayı temsil eden belgeler, konşimentolar, hisse senetleri ve tahviller, hamiline veya nama yazılı mevduat sertifikaları, bunların kuponları ve diğer 2

3 kıymetli evrak, mal ve eşyaların üzerinde Bankanın hapis hakkı bulunacağını ve bunların ve bütün alacaklarının ve hesaplarının Bankaya rehnedilmiş olduğunu ve muaccel olup olmadığına bakılmaksızın ve herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Bankaca takas ve mahsup edilebileceğini, işvereninden doğmuş ve doğacak maaş, ikramiye temettü, kıdem tazminatı ile her ne nam altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacaklarının tamamını Bankaya rehin ve temlik ettiğini, temlik ettiği alacakları işvereninden talep, tahsil ve ahzu kabza Bankanın yetkili olduğunu kayıtsız şartsız kabul ve beyan eder. 11. İşbu sözleşme kapsamında gerçek kişi müşteriler tarafından banka nezdinde açılan tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz altın depo ve döviz tevdiat hesapları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu tarafından belirlenen kapsam ve tutarda mevduat sigortası kapsamındadır. 12. İşbu sözleşme kapsamındaki hesap / hesaplardan Müşterinin en son talep, işlem veya yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar. Müşteri zamanaşımına uğrayan hesapların duyuru, ihbar ve ödenmesi konularında Bankanın, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumunun ve / veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu düzenlemelerine göre hareket etme hak ve yetkisine sahip olduğunu beyan ve kabul eder. 13. İşbu sözleşme kapsamındaki hesaptan / hesaplardan nakden veya hesaben para çekmeye sadece hesap sahibi Müşteri, kanuni vekili veya bunların ıslak imzalı talimatla yetkilendirdiği üçüncü kişiler yetkilidir. Bankanın bu kişilerden kimliklerini ispat için uygun göreceği belgeleri talep etme ve talep edilen belgeler kendisine ibraz edilinceye kadar ödeme yapmama hakkı saklıdır. 14. Müşteri işbu sözleşmede yer alan hükümlere uygun hareket etmek kaydıyla hesaptaki / hesaplardaki mevcudunu / mevcutlarını dilediği zaman geri alma hakkına sahiptir. Ancak, vadeli hesaptan / hesaplardan vadesinden / vadelerinden önce yapılacak çekilişin / çekilişlerin Bankanın kabulüne bağlı olduğunu Müşteri kabul ve beyan eder. Banka vadesinden önce çekilmesini kabul ettiği vadeli mevduata aynı para cinsi için ödediği vadesiz mevduat faiz oranını uygular. 15. Vadeli hesaplarda faiz vade sonunda ödenir veya anaparaya eklenir. Vadeli hesaba / hesaplara uygulanacak faiz oranı vade başlangıcında belirlenir. Vade başlangıcında ve / veya yenilenen hesaplarda yenileme tarihinde belirlenen vadeli hesap faiz oranı vade sonuna kadar değiştirilemez. 16. Vadeli hesaplarda vade sonunda Müşterinin Bankaya başvurarak talimat vermesi veya vadede yapılacak işlemler konusunda daha önce verilmiş bir talimatı bulunması durumunda Banka Müşterinin talimatı çerçevesinde hareket eder. Vade sonunda Müşterinin Bankaya başvurmaması ve / veya vade sonunda yapılacak işlemler hakkında Bankaya hitaben açık bir talimatı olmaması halinde, vadeli hesaplar aynı vade için Bankanın yenileme tarihinde geçerli olan faiz oranı üzerinden yenilenir. Belirlenen yeni vadenin hafta sonu veya tatil gününe rastlaması halinde, Banka yeni vadeyi izleyen ilk iş gününe uzatma hak ve yetkisine sahiptir. Hesapların bu şekilde yenilenmesi halinde Banka ile Müşteri arasındaki sözleşme de yenilenmiş sayılır. Müşteri bu hususları aynen ve peşinen kabul ettiğini beyan eder. 17. Müşteri, Banka ile anlaşmak şartıyla, gerektiğinde adına birden fazla hesap açtırabilir. Müşteri nin Banka da birden fazla hesabı var ise Banka, Müşteri nin herhangi bir talimatı olması gerekmeksizin, bu hesaplar arasında dilediği şekilde ve zamanlarda kendi takdirine göre, her türlü virman ve hesap aktarmalarını yapabilir, sözü geçen hesapları birleştirerek tek hesap haline getirebilir. Banka kendi alacak, hak, talep ve teminat istemleri ve sair hakları ile muhtemel hak, talep ve alacakları için hesabın tamamını ya da bir bölümünü bloke ederse ya da arbitraj yapma, rehin, hapis, takas veya mahsup haklarını kullanırsa, Müşteri bu nedenlerden dolayı herhangi bir talep ileri süremez. 3

4 18. Müşteri, adına açılan hesaptan / hesaplardan doğan ve doğacak tüm borçlarına karşılık, Banka nın tüm şubelerinde bulunan ve ileride bulunabilecek olan vadesi hulul etmiş veya etmemiş bütün alacak, mevduat hesapları, nakit, senet ve sair tüm kıymetli evrak üzerinde, Banka nın herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın virman, takas ve hapis hakkını kullanıp kullanmamakta veya istediği zaman kullanmakta tamamen muhtar olduğunu, virman ve takas hakkının müşterinin keşide ettiği / edeceği çeklerin ibrazı anında kullanılmaması halinde karşılıksız çek tanzim edilmesinden doğan tüm hukuki ve cezai mesuliyetin tamamen Müşteri ye ait olduğunu, Banka nın bu durumda hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 19. Müşteri, kendisinin ve / veya ödeme / tahsilât yapacağı gerçek veya tüzel kişilerin hesap bakiyelerinin yeterli bulunmaması durumunda Bankanın işlemi gerçekleştirmekle yükümlü bulunmadığını, ayrıca, Müşterinin ya da gerçek ve tüzel kişilerin iflası ve hesabına haciz, icra, ihtiyati tedbir konulması halinde, Müşteri ya da gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili olarak Bankaya gönderdiği işlemlerin gerçekleşmeyebileceğini, bu durumda Bankanın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, Bankanın hataen yaptığı ödemelere / tahsilâtlara ilişkin tutarları dilediği zaman Müşteri hesabına borç / alacak kaydetmeye yetkili olduğunu ve bu yöndeki işleme herhangi bir itiraz hakkının olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. B) Çek Kullanımına İlişkin Esaslar 20. Banka, Müşterinin talebi üzerine kendisine çek karnesi verip vermemekte ve / veya Müşteriye çek karnesi vermek için koşulları dilediği şekilde belirlemekte serbesttir. Müşteri Bankanın vereceği kararlara itiraz hakkı olmadığını beyan ve kabul eder. Bankanın Müşteriye çek karnesi vermeyi kabul etmesi halinde, Banka üzerine keşide edilecek çekler hakkında 4814 sayılı Kanunla değişik 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun veya bunu değiştiren veya yerine geçen mevzuat hükümlerine göre hareket eder. 21. Bankadan bir talep mektubu ile istenecek olan çek karneleri, Banka tarafından bastırılarak yalnız Müşteriye veya tüzel kişi Müşterinin temsil ve ilzama yetkili temsilcilerine veya Bankanın uygun gördüğü usul ve esaslarda Müşterinin veya temsil ve ilzama yetkili temsilcilerinin vekâletname ibraz edildiği veya Bankaca uygun görüldüğü takdirde yazılı olarak yetkili kılacağı kişilere verilecektir. 22. Müşterinin hesabı üzerine keşide ettiği çekler, yazı makinesi veya tükenmez kalemle düzenlenmiş ve her iki halde de tükenmez kalemle imzalanmış olacaktır. Çeklerin düzenlenmesinde ve imzalanmasında kullanılan başka bir cins kalemin yazısının zamanla kaybolması veya kolayca silinmesinden dolayı meydana gelebilecek yolsuzluklardan Banka sorumlu olmayacaktır. 23. Banka üzerine keşide edilen çekler Müşteri veya kanuni vekili tarafından imzalanmış olmalıdır. Aksi takdirde Banka Müşterinin hesap bakiyesi müsait olsa bile ödeme yapmaz. Böyle bir durumda Müşteri şikâyet veya itiraz hakkı olmadığını beyan ve kabul eder. 24. Müşteri keşide ettiği çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması halinde, hamilin talebi üzerine Bankaca bilinen adreslerinin hamile verilmesini kabul ettiğini beyan ve kabul eder 25. Banka, Müşteri tarafından keşide edilmiş süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 4814 sayılı Kanunla değişik 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun veya bunu değiştiren veya yerine geçen mevzuatta belirtilen kapsam ve tutarda yükümlüdür. Müşteri, kendisi ve / veya yetkili vekilleri tarafından keşide edilen çekin / çeklerin, hamili / hamilleri tarafından Bankaya ibrazında tamamen veya kısmen karşılıksız kalması ihtimali nedeniyle Bankanın, çek defterinin teslimi sırasında kendisi adına Çek Bedeli Kredisi açmasını kabul ettiğini beyan eder. Müşteri, bu sözleşmenin Bankaya, bu kredi kapsamında ödediği tutarları talep ve tahsil etme konusunda tüm hakları veren, Müşteri ile Banka arasında yapılmış olan 4

5 dönülemeyecek bir kredi sözleşmesi hükmünde olduğunu beyan ve kabul eder. Ayrıca, Müşterinin Banka nezdinde imzalamış olduğu herhangi bir kredi sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmenin Banka nezdindeki kredi sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. 26. Müşteri, kendisi ve / veya yetkili vekilleri tarafından keşide edilen çekin / çeklerin hamili / hamilleri tarafından Bankaya ibrazında tamamen veya kısmen karşılığının bulunmaması nedeniyle Bankanın hamile / hamillere ödeyeceği tutar / tutarlar için adına Tazmin Edilen Karşılıksız Çek Bedeli Kredisi açmasını beyan ve kabul eder. Ayrıca, açılan bu krediye açılış tarihinden geri ödenme tarihine kadar 10. madde hükmüne göre faiz yürütülmesini ve krediyi faiz, fon ve gider vergisi ve tüm yasal yükümlülükleri ile birlikte nakden ve defaten ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 27. Müşteri tarafından verilecek her çek yaprağı için 3167 sayılı Çekle Ödemelerin ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun veya bunun yerine geçecek kanun veya mevzuat gereğince Bankanın karşılıksız çekin lehtarına ödemekle zorunlu olduğu meblağı Müşterinin hesabından alarak bloke bir hesaba aktarmaya Banka yetkili olacak ve bu bloke hesap üzerinde Bankanın rehin hakkı bulunacaktır. Çekler ödendikçe yine her çek yaprağı için yukarıda belirtilen meblağ bloke hesaptan çıkarılarak Müşteri hesabına geçirilecektir. 28. Müşterinin hesabı üzerine keşide ettiği çeklerin kısmen karşılıklı olmaları halinde Banka dilediği takdirde çekin fotokopisini almaya ve çek aslını iade etmek suretiyle kısmi karşılığı ödemeye yetkili olacak ve kısmi karşılık müşterinin hesabından düşülecektir. 29. Müşterinin hesabı üzerine keşide ettiği çeklerin karşılığının bulunmaması halinde, çek karşılığının Müşterinin Banka nezdindeki diğer hesaplarından virman yapılmak suretiyle ödenmesine Banka yetkili olacaktır. 30. Müşterinin hesabı üzerine keşide ettiği çeklerin karşılıksız çıkmasından sonra Müşteri tarafından veya üçüncü kişilerce anılan hesaba para yatırılması halinde, karşılıksız çıkan çekleri, tüm sorumluluk Müşteriye ait olmak üzere hamiline ödemeye Banka yetkili olacaktır. 31. Lehtarın bizzat keşideci olması halinde çek, hesabın bulunduğu şubeden başka bir şubeye ibraz edildiğinde, Banka provizyon alarak veya provizyon almaksızın ödeme yapıp yapmamakta serbesttir. 32. Banka dilediği zaman gerekçe göstermeksizin çek karnelerinin iadesini talep edebilir. Müşteri Bankanın talebini öğrendikten sonra bir hafta içinde çek karnelerini iade etmediği takdirde Bankanın bu yüzden uğrayacağı zararı Bankanın ilk yazılı talebinde derhal ödeyecektir. 33. Çekin ödenmesi sırasında Banka, hamilin kimliğini araştırmaya yetkili olmakla beraber buna mecbur tutulmayacaktır. Müşteri, Bankayı bu yetkisini kullanmamış olmaktan veya kullanma şeklinden dolayı hiçbir veçhile mesul tutmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri çekinde / çeklerinde, silinti, kazıntı veya benzeri tereddüdü mucip cihetler mütalaa edilirse, Bankanın ödememeye yetkili olacağını ve Bankanın bu hakkı kullanmış olmasından dolayı Müşteri, hiçbir iddiada bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 34. Bankaca ödenen çeklerin bedelleri, çekin veya hamilin kimlik belgesinin sahte veya tahrif edilmiş olması ile ilgili olmaksızın Müşteri hesabının borcuna geçer. Banka bu nedenle ağır kusuru dışında herhangi bir kusurundan sorumlu tutulmayacak ve ağır kusur iddiası halinde bunun ispatı müşteriye ait olacaktır. 35. Kullanılmayan ya da kullanıma elverişli olmayan çek yaprakları ile hesabın kapatılması halinde o tarihe kadar kullanılmamış olan çek yaprakları veya karneleri Bankaya geri verilecektir. 5

6 36. Çekin ödenmesi sırasında Banka, çeki veya lehtarın kimliğini şüpheli görmesi halinde ödemeyi yapmamaya yetkilidir. 37. Müşterinin Bankaya hitaben keşide edeceği çeklerin hamillerine herhangi bir nedenden dolayı ödenmemesinden dolayı Banka gerek müşteriye gerekse üçüncü kişilere karşı, herhangi bir surette sorumlu olmayacak, bilakis bundan dolayı gerek Bankanın gerekse çek hamili üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri bütün zararların tazmini müşteriye ait olacaktır. Banka bütün bu zararların tümünü Banka nezdinde Müşterinin bulundurduğu karşılıktan ve Müşterinin Bankadan olan diğer alacaklarından mahsup suretiyle tahsile yetkili olacaktır. Müşterinin hesabındaki karşılığının yetmemesi halinde arta kalan Banka alacağı, Bankanın ilk talebi üzerine Müşteri tarafından herhangi bir itirazda bulunulmaksızın ve derhal ödenecektir. Müşteri ayrıca Türk Ticaret Kanunu ile çekten cayma hususunda kendisine tanınmış olan yetki ve taleplerden feragat ettiğini kabul eder. 38. Müşteri imzalı veya imzasız çeklerin kendi rızası veya adına çek düzenlenen üçüncü kişinin rızası dışında herhangi bir şekilde elden çıkması halinde (kaybolma, çalınma, zorla alınma gibi) veya çekte sahtekârlık yapılması durumunda bu hususu çeklerin alındığı şubeye, keşide çekleri (Banka çekleri) için çekte muhatap olarak belirtilen şubeye gecikmeye yer vermeksizin en çabuk vasıta ile bildirecek ayrıca gerek bu çeklerin iyi muhafaza edilmemesi veya rıza dışında elden çıkması, gerekse bu hususları yukarıda sözü edilen şubelere derhal bildirmemesi veya hiç bildirmemesi halinde her türlü sorumluluk Müşteriye ait olacak ve bu yüzden Banka herhangi bir şekilde zarara uğradığı veya ödemede bulunduğu takdirde bu zararı tazmin edecek veya ödemeyi karşılamayı yüklenecek ve Bankayı bu hususta tümü ile ibra edecektir. Çek karnelerinin muhafazasından ve çeklerin kaybından ötürü her türlü sorumluluk Müşteriye ait olduğundan kaybolan çeklerin ödenmesi halinde dahi, çek bedelleri Müşterinin hesabına borç kaydedilecektir. 39. Müşteri Bankaca verilen çek yapraklarının rızası olmadan elinden çıkması dolayısıyla ödemeden men talimatı verdiği takdirde bunlardan, meblağı Müşteri tarafından bildirilenlerin hesabındaki karşılıkları hemen, diğerlerinin üzerlerinde yazılı olan tutarları ise ibrazlarında, bu çeklerle ilgili mahkeme kararının Müşteri tarafından Bankaya ibrazına kadar Banka tarafından bloke edilecek ve bloke edilen tutar sözü geçen çek yaprakları dolayısıyla Bankanın doğabilecek sorumluluğuna karşı Bankaya rehnedilecektir. 40. Bankanın çek uygulamalarıyla ilgili olarak yapacağı ihtar ve bildirimler, herhangi bir adres değişikliği bildiriminde bulunulmadığı sürece Müşterinin hesabı açtırırken bildirdiği adrese yapılmakla geçerli olur. II - HAVALE ve TAHSİLÂT HİZMETLERİ A) Havale Hizmetleri 41. Müşteri, havale talimatı verdiği takdirde Banka mezkûr talimatı aşağıda yazılı şartlar ve Banka nın iç mevzuatı kapsamında yerine getirecektir. Müşteri havale lehtarı ve / veya üçüncü şahısların zararından gayrı kabili rücu olarak sorumlu olduğunu, Bankanın sorumluluğunun olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 42. Havalenin lehtarı, lehtarın açık adresi, havale edilecek meblağ her seferinde Müşteri nin vereceği havale talimatında yer alacaktır. Müşteri Banka aracılığıyla Swift sistemi kullanılarak yapılan havalelerde göndericinin ismi yanında adres ve hesap numarası bilgilerinin de muhatap bankaya iletilmesinden doğacak sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 43. Havale talimatında aksi belirtilmiş olsa dahi, yetersizlik ve aksaklıklar nedeniyle Banka, masrafı Müşteri ye ait olmak üzere havaleleri uygun göreceği haberleşme aracı vasıtasıyla gönderme hakkını saklı tutar. Müşteri Bankayı bu yöndeki tercihi nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutamaz. 6

7 44. Havale bedellerinin lehtarlarına ödenmesiyle, Banka nın her türlü sorumluluğu sona erer. Havalenin lehtarın borcu nedeniyle haczi halinde Banka ve muhabirlerine karşı Müşterinin havalenin lehtara ulaşmadığından bahisle herhangi bir itiraz hakkı yoktur. 45. Banka, Müşterinin vereceği havale talimatında belirtilen hesabın müsait olmaması halinde havale işlemini yerine getirmeme yetkisine sahip olup, Müşterinin Banka nezdindeki diğer hesaplarını müsait olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. 46. Yapılacak her türlü havalelerle ilgili olarak; Banka, işlem başına ve işlem anında yürürlükte bulunan oranda ve tutarda her türlü komisyon, vergi ve masrafı müşterinin havale talimatında belirttiği hesaba resen borç kaydetmeye yetkilidir. 47. Müşteri hesabına gelecek havalelerin kendisine ihbarda bulunulmadan Banka tarafından adına kabulünü ve Bankada mevcut veya adına açılacak bir hesaba alacak kaydedilmesini, havale tutarı üzerinden Bankaya karşı herhangi bir borcu olduğu takdirde Bankanın rehin hakkı ve mahsup yetkisi bulunduğunu kabul eder. Müşteri ayrıca, kendisi tarafından Bankanın merkez veya herhangi bir şubesi aracığı ile yapılacak havale meblağları üzerinde de aynı şekilde Bankanın rehin ve mahsup yetkisi bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. B) Tahsilât Hizmetleri 48. Müşteri, Bankanın diğer şubeleri ve muhabirleri aracılığıyla tahsil edilmek üzere Bankaya tevdi ettiği senetler nedeniyle, senet bedelleri tahsil edilmese dahi ödemek zorunda olduğu veya olacağı protesto, komisyon, BSMV ve diğer her türlü gider ve masrafları Bankanın ilk talebi üzerine derhal Bankaya ödemeyi, Bankanın bu alacağını dilediği takdirde Banka nezdindeki hesabına / hesaplarına / tevdiatına / tevdiatlarına peşinen borç kaydetmeye veya alacağını hesaptan / hesaplardan / tevdiattan / tevdiatlardan veya Banka nezdindeki alacaklarından takas ve mahsup etmeye yetkili olduğunu, bunların yeterli olmaması halinde söz konusu senetlerin Bankaya rehinli olduğunu kabul ve taahhüt eder. 49. Müşterinin hesabına alacak kaydedilmek üzere temlik veya tahsil cirosu ile vereceği hamili bulunduğu çekleri, Banka provizyon almadan, bedellerini tahsil ettikten veya etmeden önce Müşterinin hesabına alacak kaydetmeye yetkilidir. Müşterinin talep ettiği bu uygulama sonucu çekler, keşideli oldukları hesabın / hesapların bulunduğu şubeye / şubelere ulaştıklarında ibraz edilmiş sayılacaklar ve çeklerin keşide edildikleri hesapta / hesaplarda karşılıkları olmadığının çeklerin hesabın / hesapların bulunduğu şubeye / şubelere ibrazında öğrenilmesinden ya da çeklerin hesabın / hesapların bulunduğu şubeye / şubelere ulaşıncaya kadar bu hesaptaki / hesaplardaki karşılığın çekilmesinden dolayı Bankanın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Bankanın ilk talebinde bu meblağ 10. Maddede belirtilen borç adada aynı maddede belirtilen faiz oranının uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz, BSMV ve KKDF ile birlikte nakden ödenecek veya Müşterinin hesabına borç kaydedilecektir. 50. Müşterinin hesabına alacak kaydedilmek üzere temlik veya tahsil cirosu ile verdiği çeklerin muhatap şubeler ulaşmasında hesap bakiyelerinin kısmen müsait olması durumunda çek bedelleri kısmen tediye edilmeyip, hesaptaki tutar Müşteri adına bloke edilecek bu hesaptaki tutar sözü edilen çek yaprakları dolayısıyla Bankanın sorumluluğuna karşı Bankaya rehnedilmiş olacak, çek müşteriye iade edilecek ve hesabına alacak verilen valörle borç kaydedilecektir. Müşteri çek bedellerinin kısmen ödenmesi konusunda ayrı bir talimat verdiği takdirde, çeki Bankaya tevdi edecek, aksi takdirde ödeme yapılmayacak ve kısmi karşılık bloke bir hesapta tutulacak ve karşılığında çekin Bankada alıkonulduğuna dair bir makbuz verilecek ve Bankanın bu nedenle hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. 51. Müşterinin hamili bulunduğu ve hesabına alacak kaydedilmek üzere verdiği söz konusu çeklerden dolayı hesabına geçirilen alacak kayıtları valör tarihinden itibaren karşılığı bulunmak kaydıyla geçerli olacaktır. 7

8 52. Postada geçecek süre içinde ibraz müddetinin dolması ve çekten cayılması durumunda doğabilecek sonuçlar müşteriye ait olacak ve postada ortaya çıkabilecek gecikmeler ile çekin postada kaybolmasından doğan sonuçlardan Banka sorumlu olmayacaktır. Çekin hesabın bulunduğu şubeye adi posta ile gönderilmesi ve çekin postada kaybolması halinde iptal ve ödeme yasağı davası müşteri tarafından açılacaktır. 53. Müşterinin hesabına alacak kaydedilmek üzere, temlik veya tahsil cirosu ile verilmiş olan, hamili bulunduğu çeklerin hesabına kaydedilmesinden doğan karşılık bu çeklerin keşide edildiği hesaplardaki karşılıklarının bulunmamasından doğabilecek zarara karşı Bankaya rehnedilecek, çek bedelleri alacak kaydedildikleri valörle Müşterinin hesabına borç kaydedilerek borcuna mahsup edilecektir. 54. Müşteri, bankaca provizyon almaksızın hesabına alacak kaydedilmek üzere temlik ve tahsil cirosu ile vereceği hamili bulunduğu çeklerin muhatap şubelere gönderilmesi sırasında postada kaybolması veya herhangi bir nedenle zayi olması veya karşılıksız çıkması ihtimaline karşılık alacak kaydedilen miktar üzerinde Bankanın muvafakati olmadıkça tasarruf etmeyecek Banka Müşterinin hesabına alacak kaydedilen meblağı kendisine kullandırıp, kullandırmamaya yetkili olacak ve bu meblağ Bankaya rehinli olacaktır. Müşteri çekin postada kaybolması halinde çek meblağını 10. Maddede belirtilen faiz, BSMV ve KKDF ile birlikte Bankanın ilk talebinde derhal nakden ödeyecek veya bu meblağ hesabına borç kaydedilecektir. 55. Müşteri hamili bulunduğu çeklerin kısmen karşılıklı olması ve Bankaca kısmi karşılığın ödenmesi karşılığında çeki aslının kendisine iade edilmiş olması halinde, Bankanın ilk talebinde çekin aslını verecek, icraya vermiş ise icra dosya numarasını bildirecek, Bankaca ödenen meblağın keşideciden alınamaması halinde, kendisine ödenen meblağı Bankaca yapılacak ihbar üzerine 10. Maddede belirtilen gecikme faizi ile birlikte derhal iade edecektir. III - GENEL HÜKÜMLER 56. İşbu sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. 57. Müşteri ile Banka arasında faks ile iletilen talimatlar uyarınca işlem yapılması ile ilgili esaslara aşağıda yer verilmiştir. a) Müşterinin işbu sözleşme kapsamındaki faks talimatı Bankaya ulaştığında, Banka yazılı talimatı beklemeksizin talimatı işleme alma yetkisine haiz ise de faks talimatı ile işlem yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. b) Müşteri faks talimatlarını münhasıran Bankaya evvelce numarasını / numaralarını yazılı olarak bildirdiği fakstan / fakslardan gönderecektir. Bankanın, Müşterinin aşağıda yazılı olan faks numaralarından başka fakstan gönderdiği veya her sayfasında aşağıda belirtilen faks numaralarını taşımayan faks talimatlarını işleme almama yetkisi bulunmaktadır. c) Banka faks talimatlarındaki imzaları Bankadaki örnek imzalarla karşılaştıracak, ilk bakışta fark edilmeyecek sahte imzalardan sorumlu olmayacaktır. Banka, bu durumda sadece ağır kusurundan sorumlu olur. d) Bankaya gönderilen ve üzerinde yukarıda yazılı faks numaralarının kayıtlı olduğu talimatlar taraflarca kesin delil olarak kabul edilir. e) Banka, herhangi bir sebep göstermeksizin faks talimatlarını uygulayıp, orijinal metnin kendisine ulaşmasını istemek hakkına sahip olmakla birlikte, faks talimatını işleme koyduğu durumlarda orijinal metni istememesi nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 8

9 58. Banka, bu sözleşmeden doğan borçların tahsili amacıyla Müşteri aleyhine dava açmak veya alacağını İcra ve İflas Kanunu hükümlerine uygun olarak icra takibine başvurmak suretiyle tahsil etmek zorunda kalırsa, Müşteri bu konuda kanunlarda yer alsın veya almasın takdiri Bankaya ait olmak üzere yapılacak her türlü masrafı ve avukatlık ücret tarifesinin 3 katı avukatlık ücretini ödemeyi kabul eder. İcra takibi zorunluluğu doğduğu takdirde, Müşteri ayrıca Ceza ve Tevkif Evleri harcını da ödemeyi kabul eder. Banka bu sözleşmeden doğan her türlü alacağı için ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı alabilir ve uygulayabilir. Müşterinin bu hususta hiçbir itirazı olmayacaktır. Bankanın ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde teminat yatırmamasını da Müşteri peşinen kabul eder ve bu konudaki itirazlarından peşinen vazgeçer. 59. Müşteri bu sözleşmede sözü edilen hususların yerine getirilmesi için sözleşmenin sonundaki adresi kanuni ikametgâh edindiğini beyan ve sözü geçen yere yapılacak tebliğlerin şahsına yapılmış sayılacağını, bu yerde bulunmasa bile, tebligatın iade edilmeyip Tebligat Kanununun 21. Maddesinin uygulanmasını kabul eder. Müşteri ikametgâhını değiştirse bile aynı şehirde yeni ikametgâh göstermeyi taahhüt eder. Ancak bu surette ikametgâhını noterlik eliyle tebliğ ettirmediği takdirde yukarıda sözü geçen ilk ikametgâhına yapılacak tebliğlere itiraz hakkı olmayacağını kabul eder. 60. Banka, Müşterinin bu sözleşme ile yüklendiği edimlere uymaması durumunda veya herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir kayıt ve şarta bağlı olmadan dilediği takdirde; işbu sözleşmeyi kısmen ya da tamamen feshederek, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetleri kısmen ya da tamamen durdurmaya veya dilediğinde yeniden başlatmaya yetkilidir. Fesih ve hizmet durdurması nedeniyle Müşterinin bir itiraz hakkı olmayacaktır. Müşteri ise, bu sözleşme ile beyan, kabul ve taahhüt ettiği tüm yükümlülüklerini ve borçlarını tamamen ifa etmek kayıt ve şartıyla, 7 ( yedi) günlük süre vermek suretiyle noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla feshi ihbarda sözleşmeyi feshedebilir. 61. İşbu sözleşmenin feshi halinde, Banka tek taraflı olarak herhangi bir sebeple ve / veya uygun göreceği sözleşme hükümlerinin uygulanmasını ve / veya hizmetlerin devamını, uygun ve gerekli göreceği süre / süreler için öngörebilir. Bu Bankanın işbu sözleşmeden doğan tüm hak ve alacaklarının muacceliyetini, Müşterinin temerrüde düşmesini, Bankanın işbu sözleşmede yer alan haklarını kullanmasını, kanuni ve / veya cezai takibe başlama haklarını engellemez. 62. Müşteri, işbu sözleşmenin uygulamasından çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklarda, Bankanın defter, mikrofilm, mikro fiş, bilgisayar ve kayıtlarının HUMK UN 287.maddesi uyarınca; geçerli, bağlayıcı, kesin delil olacağını, bunlara karşı her türlü itiraz veya def i haklarından ve dava dâhilinde Banka defterlerinin usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif haklarından peşinen feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 63. İşbu sözleşmedeki hüküm veya maddelerden birinin veya birkaçının geçersizliği, Bankaca gerekli ve uygun görülmesi kaydıyla sözleşmenin tümünün geçersizliği sonucunu doğurmayıp, sadece o hüküm veya maddenin geçersizliği ile sınırlıdır. 64. Müşteri Banka ile arasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların halli için hesabın ait olduğu Banka şubesinin bulunduğu yerin Mahkeme ve İcra dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder. Ancak bu Mahkeme ve İcra Dairelerin yetkili kılınması, Bankanın Müşterinin ikametgâhının bulunduğu yerin veya Müşteriye ait mal ve değerlerin bulunduğu veya hesabın / hesapların nakledildiği şube yerinin adli mercilerine başvurulmasına veya kovuşturma yapılmasına engel olmaz. 65. İşbu sözleşme, taraflarca tamamen okunup tam bir mutabakatla kabul ettiklerini beyanla / / tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. 9

10 MÜŞTERİ BİLGİLERİ Adı / Unvanı Adresi :.. :.. Tel İş :.. Tel Ev :.. Faks No :.. Kuruluş Tarihi :.. Ticaret Sicil No :.. Vergi Dairesi :.. Vergi No :.. Kimlik Belgesi Kimlik No :.. Türü :... Veren Makam : Veriliş Tarihi :.. Numarası :.. Doğum Yeri :.. Tarihi :.. İli :.. İlçesi :.. Bucağı :.. Mahalle veya Köyü :.. Cilt No :.. Aile Sıra No :.. Sıra No :.. BANK MELLAT.. ŞUBESİ MÜŞTERİ 10

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

- alternatif dağıtım kanallarından (ATM, İnternet, Telefon Bankacılığı vb) alacağınız hizmetin kapsamını belirledik.

- alternatif dağıtım kanallarından (ATM, İnternet, Telefon Bankacılığı vb) alacağınız hizmetin kapsamını belirledik. Değerli Müşterimiz, Sizi yepyeni ve samimi bir bankacılık dünyası ile tanıştırmak istiyoruz. Daima en iyi ve en doğru hizmeti sunabilmek için durmadan yenileniyor, kendimizi geliştiriyoruz. Deneyimli çalışanlarımız

Detaylı

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz BBHS-0962-R013/Mayıs 2014 ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : BBHS-1025-R00/Kasım 2013 Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi BHS-0083-R08/Eylül 2012 Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr ING Bank A.Ş Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi GİRİŞ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar:

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/28/0115/300.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32. sayfasında

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. adına Şubesi, diğer taraftan "Müşteri" diye adlandırılacak olan.. ile "Kefil/Kefiller"

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta (aşağıda Banka olarak adlandırılacak) BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. ile diğer tarafta adı soyadı ve adresi işbu Sözleşme sonunda yer alan

Detaylı

MÜŞTERİ TEKLİFİ SOCIETE GENERALE BANKASI BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sayın Banka,

MÜŞTERİ TEKLİFİ SOCIETE GENERALE BANKASI BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sayın Banka, MÜŞTERİ TEKLİFİ Sayın Banka, Muhtelif bireysel kredi muamelelerinde kullanılmak ve altına imzamı vazettiğim aşağıdaki Bireysel Kredi Sözleşmesi'ne tabi olmak üzere ve söz konusu Bireysel Kredi Sözleşmesi'nin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

YATIRIM HESABI MÜ TER TERC HLER VE MAL B LG LER FORMU

YATIRIM HESABI MÜ TER TERC HLER VE MAL B LG LER FORMU Hesap Numaras :... T.C. Kimlik Numaras :... SERMAYE P YASASI KURULU NUN Seri.V No:46 say l Arac l k Faaliyetleri ve Arac Kurulu lara li kin Esaslar Tebli i Do rultusunda Düzenlenen YATIRIM HESABI MÜ TER

Detaylı

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı :

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı : Müşteri Bilgi Formu Adı : Soyadı : Cinsiyet : Bay Bayan Baba Adı : Anne Adı: Anne Kızlık Soyadı : Evli ise Önceki Soyadı : Doğum Tarihi : / / Doğum Yeri : Medeni Hali : Uyruk : 2. Uyruk : Eğitim Durumu

Detaylı

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar: Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve

Detaylı

GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ 1.1. Bir taraftan Katılım Bankası olarak adlandırılan Ticaret Sicil Numarası: 962000-0, Merkezi: Hobyar Eminönü Mahallesi Hayri Efendi Cad. Bahçekapı No: 12 34112

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 2 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL www.teb.com.tr BİREYSEL

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI : VERGİ KİMLİK NO : TCK NO : KREDİ LİMİTİ TL : AYLIK FAİZ ORANI : SÖZLEŞME TARİHİ : Madde 1- TARAFLAR : Bir tarafta BURGAN BANK A.Ş. (kısaca

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı