Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ"

Transkript

1

2 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. UYGULANAN YASALARIN ÝZÝN VERDÝÐÝ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGÝ BÝR LÝSANSÖRÜ, HÝÇBÝR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENÝ NE OLURSA OLSUN OLUÞABÝLECEK HERHANGÝ BÝR GELÝR, KAR VEYA VERÝ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BÝR ÞEYÝN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. ÝÞBU BELGENÝN ÝÇERÝÐÝ OLDUÐU GÝBÝ SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKÝ KANUNLARIN GEREKTÝRDÝÐÝ HALLER DIÞINDA, TÝCARÝ OLARAK SATILABÝLÝRLÝK, ÝYÝ BÝR EVSAFTA OLMA VE BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK ÝLE ÝLGÝLÝ ZIMNÝ GARANTÝLER DE DAHÝL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ÞARTIYLA, ÝÞBU BELGENÝN DOÐRULUÐU, GÜVENÝLÝRLÝÐÝ VEYA ÝÇERÝÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNÝ HERHANGÝ BÝR GARANTÝ VERÝLMEMÝÞTÝR. NOKIA, HERHANGÝ BIR ZAMANDA, ÖNCEDEN BÝLDÝRÝMDE BULUNMAKSIZIN, ÝÞBU BELGEYÝ DEÐÝÞTÝRME VEYA GEÇERSÝZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR. Bazý ürünlerin ve uygulamalarýnýn ve servislerinin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Ayrýntýlar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýn. Bazý iþlemler ve özellikler SIM kart ve/veya þebekeye, MMS e veya cihazlarýn uyumluluðuna ve desteklenen içerik biçimlerine baðlýdýr. Bazý servisler için ayrýca ücret alýnýr. Cihazýnýzda diðer üreticilerin internet siteleri için önceden yüklenmiþ yer imleri ve baðlantýlar olabilir. Ayrýca diðer üreticilerin sitelerine cihazýnýzla da eriþebilirsiniz. Diðer üreticilerin sitelerinin Nokia ile iliþkisi yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadýr. Bu sitelere eriþmeyi seçerseniz güvenlik veya içerikle ilgili önlemleri almanýz gerekir. Cihazýnýz hakkýndaki diðer önemli bilgiler için kullaným kýlavuzuna bakýn. 1. BASKI TR Þebeke servisleri Telefonu kullanabilmeniz için bir þebeke servis saðlayýcýsýndan servis almanýz gerekir. Çoðu özellik, özel þebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her þebekede bulunmaz; diðer þebekeler þebeke servislerini kullanmadan önce servis saðlayýcýnýzla özel düzenlemeler yapmanýzý gerektirebilir. Servis saðlayýcýnýz, ilgili talimatlarý verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazý þebekelerin, þebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kýsýtlamalarý olabilir. Örneðin, bazý þebekeler dile baðlý tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

3 Bas-konuþ (PTT) (þebeke servisi) bir paket veri þebekesi yoluyla uygulanan, IP üzerinden gerçek zamanlý ses iletme servisidir. Bas-konuþ, tek tuþa dokunarak doðrudan sesli iletiþim baðlantýsý kurmanýzý saðlar. Bas-konuþ özelliðini, tek bir kiþiyle veya bir grupla konuþmak için kullanýn. Bas-konuþu kullanmak için önce bas-konuþ eriþim noktasýný ve bas-konuþ ayarlarýný tanýmlamanýz gerekir. Ayarlarý bas-konuþ servisini sunan servis saðlayýcýdan özel bir kýsa mesajla alabilirsiniz. Þebeke servis saðlayýcýnýz tarafýndan destekleniyorsa, yapýlandýrma için Settings wizard uygulamasýný da kullanabilirsiniz. Settings wizard hakkýnda daha fazla bilgi için adresindeki veya bölgenizin Nokia web sitesindeki Nokia N77 ürün desteði sayfalarýndaki kýlavuzlara bakýn. tuþuna basýn ve Araçlar > BK Bas-konuþ iletiþiminde tek bir kiþi konuþur ve diðerleri dahili hoparlörden dinler. Konuþmacýlar sýra alarak birbirini yanýtlar. Ayný aynda yalnýzca tek bir grup üyesi konuþabildiðinden konuþma süresi sýnýrlanmþtýr. En uzun süre genellike 30 saniye olarak ayarlanýr. Þebekenizin konuþma süresine iliþkin ayrýntýlar için þebeke servis saðlayýcýnýzla baðlantý kurun. Uyarý: Hoparlör kullanýmdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceðinden cihazý kulaðýnýza yakýn tutmayýn. Telefon aramalarý bas-konuþ etkinliklerine göre her zaman önceliklidir. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama Birçok servis saðlayýcý, varsayýlan eriþim noktasý için bir internet eriþim noktasý (IAP) kullanmanýzý gerekli kýlar. Diðer servis saðlayýcýlar bir WAP eriþim noktasý kullanmanýza izin verir. Daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. WAP baðlantýnýz yoksa ilk-defa baðlanýrken yardým almak için servis saðlayýcýnýzla baðlantý kurmanýz veya adresine gitmeniz gerekebilir. Bas-konuþ ayarlarý tuþuna basýn ve Araçlar > BK > Seçenek > Ayarlar Bas-konuþ 3

4 Kullanýcý ayarlarý seçeneðini belirleyin ve aþaðýdaki bilgileri girin: Gelen BK aramalarý Gelen aramalar için bildirim görüntülenmesini istiyorsanýz Bildir Bas-konuþ aramalarýnýn otomatik olarak cevaplanmasýný istiyorsanýz Otomatik kabul et Bas konuþ aramalarýnýn otomatik olarak reddedilmesini istiyorsanýz Ýzin yok BK aramasý bildirim sesi Bas-konuþa iliþkin gelen arama uyarýsý ayarýnýn geçerli etkin tercih için tanýmlanmýþ gelen arama uyarýsýyla ayný olmasýný istiyorsanýz Tercih belirler Geri arama isteði sesi Geri arama istekleri için bir ton seçin. Uygulama açýlýþý Cihazýnýzý açtýðýnýzda bas-konuþ servisine baðlanmak istiyorsanýz bu seçeneði belirleyin. Varsayýlan takma isim Diðer kullanýcýlara görüntülenecek varsayýlan takma isminizi girin. Servis saðlayýcýnýz cihazýnýzda bu seçeneðin düzenlenmesini devre dýþý býrakmýþ olabilir. BK adresimi göster 1'e 1 aramalarda, Grup aramalarýnda, Tüm aramalarda veya Asla seçeneðini belirleyin. Servis saðlayýcýnýz cihazýnýzda bu seçeneklerden bazýlarýný devre dýþý býrakmýþ olabilir. Baðlantý durum. göster Durumunuzun gösterilmesini istiyorsanýz Evet veya durumunuzun gizlenmesini istiyorsanýz Hayýr Baðlantý ayarlarý seçeneðini belirleyin ve aþaðýdaki bilgileri girin: Etki alaný ismi Servis saðlayýcýnýzdan aldýðýnýz etki alaný adýný girin. Eriþim noktasý ismi Bas-konuþ eriþim noktasý ismini girin. Bas-konuþ eriþim noktasý GSM/GPRS þebekesiyle baðlantý kurmak için gereklidir. Sunucu adresi Servis saðlayýcýnýzdan aldýðýnýz bas-konuþ sunucusunun IP adresini veya etki alaný ismini girin. Kullanýcý ismi Servis saðlayýcýnýzdan aldýðýnýz kullanýcý ismini girin. Þifre Veri baðlantýsý kurmak için gerekiyorsa þifre girin. Þifre genellikle servis saðlayýcýnýz tarafýndan verilir ve çoðu zaman büyük küçük harf duyarlýdýr. Bas-konuþ a baðlanma tuþuna basýn ve Araçlar > BK Bas-konuþ baþlatýldýðýnda otomatik olarak servise baðlanýr. Baðlantý baþarýlý olduðunda bas-konuþ, uygulama son defa kapatýldýðýnda etkin olan kanallara otomatik olarak baðlanýr. Baðlantý kesilirse, siz bas-konuþ tan 4

5 çýkmayý seçene kadar cihaz otomatik olarak yeniden baðlantý kurmayý dener. Bas-konuþ tan çýkma tuþuna basýn ve Araçlar > BK > Seçenek > Çýkýþ. Uygulamadan çýktýktan sonra Baskonuþ kapatýlsýn mý? Baðlantýyý kesmek ve servisi kapatmak için Evet Uygulamanýn arka planda etkin kalmasýný istiyorsanýz Hayýr seçeneðini belirleyin. Birkaç uygulama açýksa ve bir uygulamadan diðerine geçmek istiyorsanýz tuþunu basýlý tutun. Ýpucu! Bas-konuþ görüþmesi sýrasýnda ekraný görebilmek için cihazýnýzý önünüzde tutun. Mikrofona doðru konuþun ve hoparlörü elinizle kapatmayýn. Bire bir aramayý cevaplama Bire bir arama baþlatmak için tuþuna veya aramayý bitirmek için tuþuna basýn. Ýpucu! Ayrýca Rehber seçeneðini kullanarak bire bir grup aramasý da yapabilirsiniz. Seçenek > BK seçenekleri > 1'e 1 arama oluþtur veya Grup aramasý oluþtur Bas-konuþ Bire bir arama yapma Seçenek > BK kartvizitleri Listeden konuþmak istediðiniz kartviziti seçin ve Seçenek > 1'e 1 konuþ Konuþtuðunuz süre boyunca tuþunu basýlý tutun. Konuþmayý bitirdiðinizde tuþunu serbest býrakýn. Kiþiyle konuþmak için, örneðin kartvizitler görünümü gibi diðer görünümlerde de tuþunu basýlý tutun. Yeni bir telefon aramasý yapmak için önce bire bir aramayý sonlandýrýn. Kapat seçeneðini belirleyin veya tuþuna basýn. Grup aramasý yapma Bir grubu aramak için Seçenek > BK kartvizitleri seçeneðini belirleyin, aramak istediðiniz kartvizitleri iþaretleyin ve Seçenek > BK grup aramasý yap Diðerlerinin baðlantý durumuna abone olma Diðerlerinin bas-konuþ baðlantý durumuna abone olmak için Seçenek > BK kartvizitleri seçeneðini belirleyin, kartviziti seçin ve Seçenek > Baðlantý durum. göster veya Baðlantý durum. gizle 5

6 Geri arama isteði gönderme BK kartvizitleri içinde istediðiniz isme ilerleyin ve Seçenek > Geri arama isteði gönd. Geri arama isteðine cevap verme Biri size geri arama isteði gönderdiðinde, bekleme modunda 1 yeni geri arama isteði görüntülenir. Geri ara. gel. ku. ekranýný açmak için Göster Bire bir arama baþlatmak için bir kartvizit seçin ve Seçenek > 1'e 1 konuþ Kanallar Önceden yapýlandýrýlmýþ genel kanallara baðlanabilirsiniz. Genel kanallar, kanalýn URL sini bilen herkese açýktýr. Bir kanala baðlý ve konuþurken, kanala baðlanmýþ olan tüm üyeler konuþtuklarýnýzý duyar. Ayný anda en çok beþ kanal etkin olabilir. Birden fazla kanal etkin olduðunda, konuþmak istediðiniz kanalý deðiþtirmek için Geçiþ Seçenek > BK kanallarý Önceden yapýlandýrýlmýþ genel bir kanala ilk defa baðlanmak için Seçenek > Yeni kanal > Varolaný ekle Önceden yapýlandýrýlmýþ bir kanala baðlanýrken kanalýn URL adresini girmeniz gerekir. Kendi kanallarýnýzý oluþturma Önceden yapýlandýrýlmýþ yeni bir kanal oluþturmak için Seçenek > Yeni kanal > Yeni oluþtur seçeneðini belirleyin. Kendi genel kanallarýnýzý oluþturabilir, kendi kanal isminizi seçebilir ve üye davet edebilirsiniz. O üyeler de genel kanala baþka üyeler davet edebilir. Özel kanallar da oluþturabilirsiniz. Özel kanallara yalnýzca kanal sahibi tarafýndan davet edilen kullanýcýlar katýlabilir ve kullanabilir. Her kanal için Kanal ismi, Kanalýn gizliliði, Kanaldaki takma isim ve Kanal küçük resmi (isteðe baðlý) seçeneklerini tanýmlayýn. Bir kanalý baþarýyla oluþturduðunuzda kanal davetleri göndermek isteyip istemediðiniz sorulur. Kanal davetleri kýsa mesajlardýr. Kanala konuþma Bas-konuþ servisine baðlandýktan sonra bir kanala konuþmak için tuþuna basýn. Eriþime izin verildiðini belirten bir ses duyarsýnýz. Konuþtuðunuz süre boyunca tuþunu basýlý tutun. Konuþmayý bitirdiðinizde tuþunu serbest býrakýn. 6

7 Baþka bir üye konuþurken tuþuna basarak kanalý cevaplamaya çalýþýrsanýz, Bekleyin yazýsý görüntülenir. Bu durumda tuþunu serbest býrakýn, diðer kiþinin konuþmasýný bitirmesini bekleyin ve konuþmacý sözünü tamamladýðýnda tuþuna yeniden basýn. Diðer bir yöntem olarak, tuþunu basýlý tutun ve Konuþun yazýsýnýn görüntülenmesini bekleyin. Bir kanalda konuþurken, bir kiþi konuþmasýný bitirdiðinide tuþuna ilk basan kiþi sonraki konuþma sýrasýný alýr. Bas-konuþ aramasýný bitirdiðinizde, Kapat seçeneðini belirleyin veya tuþuna basýn. Görüntülemekte olduðunuz kanalýn kullanýlabilir servislerini görmek için Seçenek > Etkin üyeler seçeneðini belirleyin. Bir kanala baðlandýðýnýzda yeni üye davet etmek için, davet görünümünü açmak üzere Seçenek > Davet gönder Yalnýzca özel kanalýn sahibiyseniz veya kanal genel bir kanalsa yeni üye davet edebilirsiniz. Kanal davetleri kýsa mesajlardýr. Kanal davetini kaydettikten sonra kanala baðlanmak isteyip istemediðiniz sorulur. Bas-konuþ oturumlarý görünümünü açmak için Evet Henüz baðlanmamýþsanýz cihazýnýz servise baðlanýr. Daveti reddeder veya temizlerseniz, davet mesaj gelen kutunuzda saklanýr. Kanala daha sonra baðlanmak için, davet mesajýný açýn ve daveti kaydedin. Kanala baðlanmak için iletiþim kutusunda Evet Bas-konuþ iþlem kaydýný görüntüleme tuþuna basýn ve Araçlar > BK > Seçenek > BK iþlm. kaydý Ýþlem kaydý aþaðýdaki klasörleri içerir: Cevps. aramlr., Gelen aramalar ve Oluþt. aramlr.. BK iþlm. kaydý seçeneðinden bire bir arama baþlatmak için tuþuna basýn. Bas-konuþ Kanal davetine cevap verme Aldýðýnýz bir kanal davetini kaydetmek için Seçenek > BK kanalýný kaydet Kanal, bas-konuþ kartvizitlerinize, kanallar görünümüne eklenir. 7

Bas-konuþ Nokia N76-1

Bas-konuþ Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari Bas-konuş Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu 9355896 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager)

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Önemli ipuçlarý N91 ve N91 8GB ortak Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite, telefon hafýzasýnda [C:] veri yönetimi için optimal olarak tasarlanmýþtýr. Nokia PC Suite, rehber, takvim

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz.

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz. KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin siz kullanıcılara sundukları özelliklerini içermektedir.

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia 225 RM-1012

Kullanım kılavuzu Nokia 225 RM-1012 Kullanım kılavuzu Nokia 225 RM-1012 Baskı 1.2 TR Kullanım kılavuzu Nokia 225 İçindekiler Güvenlik 3 Başlarken 4 Tuşlar ve parçalar 4 SIM'i, pili ve hafıza kartını takma 4 Pili şarj etme 6 Tuşları kilitleme

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. - İnternet: http://www.samsung.com/tr - Faks: + 90 212 211 48 51 - Adres Samsung Electronics

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

KX-PRW110 KX-PRW120. Smartphone Connect Uygulama Kılavuzu. Smartphone Connect Özellikli Premium Tasarım Telefon. Model No.

KX-PRW110 KX-PRW120. Smartphone Connect Uygulama Kılavuzu. Smartphone Connect Özellikli Premium Tasarım Telefon. Model No. Smartphone Connect Uygulama Kılavuzu Smartphone Connect Özellikli Premium Tasarım Telefon Model No. KX-PRW110 KX-PRW120 Bir Panasonic ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu belgede, Smartphone

Detaylı

BlackBerry Curve 9220 Smartphone. Sürüm: 7.1. Kullanıcı Kılavuzu

BlackBerry Curve 9220 Smartphone. Sürüm: 7.1. Kullanıcı Kılavuzu BlackBerry Curve 9220 Smartphone Sürüm: 7.1 Kullanıcı Kılavuzu Yayın: 2012-09-19 SWD-20120919104111921 İçindekiler Hızlı Yardım... 8 Başlarken: Akıllı telefonunuz... 8 Popüler başlıklar... 28 Popüler ipuçları...

Detaylı

Vodafone Smart 4 Mini 785 Kullanıcı kılavuzu

Vodafone Smart 4 Mini 785 Kullanıcı kılavuzu Vodafone Smart 4 Mini 785 Kullanıcı kılavuzu Bazı hizmetlere ve uygulamalara tüm ülkelerden ulaşılamayabilir. Mağazada detaylı bilgi edinebilirsiniz. Android, bir Google Inc. ticari markasıdır. Google

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) WS-10

Kullanım kılavuzu Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) WS-10 Kullanım kılavuzu Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) WS-10 Baskı 1.1 TR Kullanım kılavuzu Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) İçindekiler Başlangıç 3 Parçalar 3 Pili takın 3 Eşleştirme ve bağlama 5 Bluetooth

Detaylı

BBM for iphone. Sürüm: 1.0. Kullanıcı Kılavuzu

BBM for iphone. Sürüm: 1.0. Kullanıcı Kılavuzu BBM for iphone Sürüm: 1.0 Kullanıcı Kılavuzu Yayın tarihi: 2013-09-18 SWD-20130918112115812 İçindekiler BBM hakkında... 4 BBM kullanmaya başlama...6 BBM'de gezinme... 6 BlackBerry ID 'niz ile oturum açma...6

Detaylı

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5298 / Rev.2 www.entes.com.tr DTR-10 güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý tarafýndan

Detaylı