GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ GEREKÇE Bu Yönetmeliğin amacı, 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslar arası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, MARPOL Ek-VI ve NO x Teknik kodu kapsamında Türk bayraklı gemilerde bulunan dizel makinelerin NO x emisyon değerlerinin ölçülmesi, kontrolü ve denetimi, kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi için; TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası ile ortaklaşa işbirliği yaparak gerekli esas ve usulleri düzenlemektir. 1/5

2 TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ DİZEL MOTORLARININ NO x EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslar arası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, MARPOL Ek-VI ve NO x Teknik kodu kapsamında Türk bayraklı gemilerde bulunan dizel makinelerin NO x emisyon değerlerinin ölçülmesi, kontrolü ve denetimi, kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi için; TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası ile ortaklaşa işbirliği yaparak gerekli esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, 1 Ocak 2000 tarihinde ve sonrasında inşa edilen bir gemide kurulu olan ve çıkış gücü 130 kw'den daha yüksek olan dizel makineler ile 1 Ocak 2000 tarihinde ve sonrasında büyük tadilata giren ve çıkış gücü 130kW'den daha yüksek olan dizel makineler için MARPOL Ek-VI'da yer alan Azot Oksitler başlıklı Kural 13'ün ve NO x Teknik Kod'un uygulanmasını kapsar. Dayanak Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu nun 39. Maddesine, Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslar arası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolü Ek-VI'ya, 3- Uluslararası NO x Teknik Kodu ve 4- İlgili ulusal mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır Tanımlar Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen a) İdare T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü nü, b) Birlik (TMMOB) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini, c) GMO TMMOB Gemi Mühendisleri Odası nı, 2/5

3 3/5 ç) GMİMO TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası nı d) Yetkili Firma Bu yönetmelik kapsamında ölçüm yapmaya yetkilendirilmiş firmayı, e) Yetki Belgesi Odalar tarafından düzenlenerek bu Yönetmelik kapsamında NO x ölçümüne yetkili firmalara verilecek belgeyi, f) Ölçüm Uzmanı Gemi dizel motorun NO x ölçümünü gerçekleştirecek olan GMO veya GMİMO üyesi mühendisi, g) Komisyon GMO ve GMİMO'nun ortaklaşa oluşturduğu kontrol ve denetim komisyonunu h) Değerlendirme Kurulu GMO ve GMİMO'nun ortaklaşa oluşturduğu değerlendirme kurulunu, ı) MARPOL 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolünü, i) Teknik Kod 2008 NO x Teknik Kodu ve düzenlemelerini, j) NO x Azot oksitleri, ifade eder. (2) Emisyon ölçümüne ilişkin teknik terimler ve birimler için NO x teknik Kod referans alınacaktır. İKİNCİ BÖLÜM GMO-GEMİMO NO x Denetim Komisyonu Komisyon'un Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 5- (1) Komisyon; a) Türk bayraklı gemilerin dizel makinelerinin NO x emisyonu hakkında kayıt sistemi oluşturmak, b) Yapılan ölçümlerin sonuçlarını düzenleyerek gemi ve motorların cins ve boyutlarına göre veri tabanı ve arşiv oluşturmak, c) Ölçüm yapacak firmaların personel ve eğitim yeterliği ile ekipman, kalibrasyon, yazılımını, NO x Teknik Kod a göre kontrol ve denetlemeye tabi tutarak yetkilendirme ve belgelendirmesini yapmak, ç) Ölçüm yapacak personele, donatan temsilcilerine ve kontrol ve denetimde bulunacak sörveyörlere MARPOL EK-VI Kural 13, NO x Teknik Kodu ve uygulamaları, Ölçüm standartları ve uygulamaları, Kayıt ve raporlama esasları, Teknik dosya kapsamı, Alternatif iyileştirme önlemleri, konularında eğitim ve belgelendirme işlemlerini gerçekleştirmek, d) Yapılan ölçümlerin, hazırlanan test raporu ve teknik dosyaların ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluğunu denetleyerek Makineler İçin Hava Kirliliğinin Önlenmesi Uygunluk Belgesi düzenlenmesini sağlamak, e) Eğitim, belgelendirme, kayıt ve arşiv sistemi ile mevzuatın geliştirilmesi konusunda İdare ile işbirliği ve ortaklaşa çalışmalar yapmak hususlarında görevli ve yetkilidir.

4 Komisyonun Oluşumu ve Çalışma Şekli Madde 6- (1) Komisyon, GMO ve GMİMO tarafından atanan en az iki (2)'şer üyeden oluşur. Üyeler, Odaların Yönetim Kurulları tarafından kendi yönetmeliklerine uygun olarak belirlenir ve değiştirilir. Komisyon her toplantı için kendi içinde başkanını seçer. Madde 7- (1) Komisyon, kendi iç düzenlemeleriyle belirlenen şekilde ve sayıda toplanarak Yetkili Ölçüm Firması tarafından yapılan ölçüm ve raporların denetim ve belgelendirmesini gecikmeye yol açmayacak sürede gerçekleştirir. Uygunsuzluk durumu varsa bunu başvuru sahibine bildirerek düzeltilmesini isteyebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ölçüm ve Yetkilendirmeler Yetkili Ölçüm Firması Değerlendirme Kurulu Madde 8- (1) Yetkili Ölçüm Firması, Komisyon üyelerinin en az 3'ü tarafından oluşturulan değerlendirme kurulunca değerlendirilerek yetkilendirilir. Değerlendirme sürecinde oyların eşit çıkması halinde başkanın oyu çift sayılır. Yetkili Ölçüm Firması Değerlendirme Kurulu nun görevleri Madde 9- (1) Yetkili Ölçüm Firması Belgesi için bu Yönetmelikte talep edilen belgeler Değerlendirme Kuruluna gönderilir. Kurul bu belgeler üzerinden değerlendirmesini yapar. Bu değerlendirmeyi yaparken belgelerde belirtilen bilgilerin doğruluğunu kontrol için araştırma ve gerek görürse Yetkili Ölçüm Firması adayı ile görüşme yapabilir. Bütün bu incelemenin sonucunda yazılı rapor yayınlayarak, yetkilendirme konusundaki kararını Oda ya gönderir. Oda, yetkilendirilen firmaları ve yetkileri iptal edilen veya sertifikasını yenilemeyen firmaları İdare'ye bildirir. Ölçüm Uzmanında Aranacak Özellikler Madde 10- (1) Ölçüm uzmanı, GMO veya GMİMO üyesi olmak zorundadır. Madde 11- (1) Ölçüm uzmanı adayının, Odaların verdiği MARPOL, NO x Teknik kod, raporlama, teknik dosya, ulusal ve uluslararası mevzuat konularındaki eğitime katılmış olmaları ve başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmaları gerekmektedir. Eğitimin ücreti, şekli ve süresi ayrı bir düzenlemeyle belirlenir. Eğitimin ücreti, şekli, süresi ve takvimi her yılın başında Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur. Yetkili Ölçüm Firmasında Aranacak Özellikler Madde 12-(1) Yetkili Ölçüm Firması, bu yönetmelikte ve NO x Teknik Kod'da gösterilen işlemler için gerekli cihaz, malzeme ve donanıma sahip olmalıdır. Kullanılacak cihaz ve araç-gerecin MARPOL ve NO x Teknik kod'a uygun hassasiyet ve kalibrasyonları olmalıdır. Madde 13-(1) Yetkili Ölçüm Firması, ISO 9001 standartlarına uygun çalışmalıdır. Madde 14-(1) Yetkili Ölçüm Firması, gaz analiz cihazı üreticisinden veya Türkiye'deki yerleşik temsilcisi tarafından verilmiş eğitim sertifikasına sahip en az bir uzman bulunduracaktır. Bu sertifikaya sahip uzman, ayrıca GMIMO veya GMO tarafından açılacak MARPOL, NO x ölçüm eğitimlerini de başarı ile tamamlamış olması gerekir. 4/5

5 Madde 15-(1) Yapılan ölçüm sonuçlarının raporlanmasını sağlayacak hesap ve yazılıma sahip olmalıdır. Madde 16-(1) Gemilerin, motorların ve test raporlarının kayıt ve takibinin yapıldığı bir kayıt sistemine sahip olmalıdır. Yetkili Ölçüm Firma Başvuruları Madde 17-(1) Yetkili ölçüm firma adayı başvurusunu komisyona yazılı olarak yapar. Madde 18-(1) Komisyon başvuruyu değerlendirerek bir hafta içinde sonuçlandırır. İstenen şartları taşıyan ve belgeleyen firmaya Yetkili Ölçüm Firması Sertifikası düzenlenir. Sertifikalar yıllık olarak düzenlenir ve yenilenir. Madde 19-(1) Yetkili firmalarında istenilecek belgeler: a) Başvuru formu veya dilekçesi, b) Firmanın ticaret sicil kaydı ve vergi levhası, c) Kullanılan ekipman listesi, ekipman ve kalibrasyon sertifikaları, ç) Firmanın ISO 9001 Belgesi d) Ölçüm uzmanının üretici firma ve Oda eğitim belgesi. e) Kullanılan yazılımla ilgili bilgi ve raporlama örneği. f) Komisyonun denetimine dair muvaffakatname Ölçümler ve Raporlamalar Madde 20-(1) Ölçümler, hesaplamalar ve raporlar MARPOL Ek-VI ve NO x Teknik Kod'a uygun olarak yapılacaktır. Madde 21-(1) Ölçümler, ölçüm konusu motorun NO x Ön-belgelendirmesi olsun veya olmasın gemi üzerinde monte vaziyette iken yapılacak ve ölçüm raporunda fotoğraf vb. Şekilde belgelenecektir. Madde 22-(1) Ölçümler, NO x Teknik Kod Bölüm 6.3'de tarif edildiği üzere basitleştirilmiş ölçüm yöntemi ile yapılacaktır. İdarenin onayı doğrultusunda motorun güç, tork, silindir hacmi, çap-strok ve turboşarj basıncı, yakıt sarfiyatı değerleri ilgili meslek odasından alınan belge veya teknik verilerden sağlanacaktır. Madde 23-(1) Ölçümler, ölçüm konusu motorun NO x Ön-belgelendirmesi olsun veya olmasın gemi üzerinde monte vaziyette iken yapılacak ve ölçüm raporunda fotoğraf vb. şekilde belgelenecektir. Madde 24-(1) Ölçüm sonuçlarına göre yapılacak hesaplar NO x Teknik Kodu Bölüm 5 ve Bölüm 6'ya uygun olarak yapılarak ölçüm raporu hazırlanacaktır. Bu rapor, Komisyon'un hazırlayacağı Uygunluk Belgesi'ndeki bilgilere uygun yeterlilikte olacaktır. Madde 25-(1) Ölçümler, ölçüm konusu motorun NO x Ön-belgelendirmesi olsun veya olmasın gemi üzerinde monte vaziyette iken yapılacak ve ölçüm raporunda fotoğraf vb. şekilde belgelenecektir. Ölçüm Sonuçlarının Denetimi ve Belgelendirilmesi Madde 26-(1) Yetkili Ölçüm Firması, ölçüm sonuçlarını içeren rapor ve hesaplamaları ve ilgili belgeleri komisyona sunar. Madde 27-(1) Komisyon, yetkili ölçüm firmasının sunduğu ölçüm sonuçların yanında, gerekli gördüğü durumlarda; Kullanılan ekipmanın kalibrasyon belgelerini, makineye ilişkin teknik dosya, hız-güç vb özelliklerine dair rapor, katalog vb. teknik belgeleri isteyebilir. 5/5

6 Madde 28-(1) Komisyon değerlendirmesini tamamlayarak NO x emisyon değerlerinin MARPOL Ek-VI'da tarif edilen sınır değerlere uygunluğu durumunda Uygunluk Belgesi düzenler. Madde 29-(1) Komisyon değerlendirmesinin sonucunda NO x emisyon değerlerinin MARPOL Ek-VI'da tarif edilen sınır değerleri aştığını tespiti durumunda Ölçüm Belgesi düzenler. Madde 30-(1) Komisyon değerlendirmesinin sonucunda NO x emisyon değerlerinin MARPOL Ek-VI'da tarif edilen sınır değerleri aştığını tespiti durumunda; yetkili ölçüm firmasının talebi üzerine motorun emisyon iyileştirme önlemlerinin alınması için firmaya 3 ayı geçmeyecek şekilde süre vererek değerlendirmeyi bekletebilir. Komisyon iyileştirici önlemler konusunda tavsiyelerde bulunabilir. Madde 31-(1) Komisyonun düzenlediği belgeler karşılığı alacağı ücretlerin miktarı, ödeme şekli ve tasnifi yetkili odalar arasında yapılacak ayrı bir düzenlemeyle belirlenir ve yıllık olarak ilan edilir. Yürürlük DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Madde 32- (1) Bu Yönetmelik Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Olağanüstü Genel Kurulu nca kabul edildiği tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 33- (1) Bu Yönetmelik Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 6/5

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI Bakanlık Makamının 11.10.2013 tarih ve 312 sayılı Olur ları ile yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Bakanlık Makamının 25.07.2014 tarih ve 568 sayılı

Detaylı

Tarih Resmî Gazete Sayı :

Tarih Resmî Gazete Sayı : Tarih Resmî Gazete Sayı : Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE BAŞVURU DOSYASI HAZIRLAYACAK KURUM/KURULUŞLARA VERİLECEK YETERLİK TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: ) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

YÖNETMELİK DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI

YÖNETMELİK DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI 11 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28201 YÖNETMELİK DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

YÖNETMELİK. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: 25 Haziran 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29397 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27933 YÖNETMELİK

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27933 YÖNETMELİK 13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27933 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme

Detaylı

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 13 Mayıs 2011 - Sayı: 27933 SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 13 Mayıs 2011 - Sayı: 27933 SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 13 Mayıs 2011 - Sayı: 27933 SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek veya

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

3 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28727 TEBLİĞ

3 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28727 TEBLİĞ 3 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28727 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE DENETLENMESİNDE

Detaylı

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin

Detaylı

Sirküler 2015 / 150 Konu : Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik

Sirküler 2015 / 150 Konu : Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Ankara, 25 Nisan 2015, Perşembe Sirküler 2015 / 150 Konu : Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Sayın Üyemiz; 25 Haziran 2015 Tarihli ve 29397 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 29.12.2012-28512

Detaylı

http://www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.16923&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=iş...

http://www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.16923&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=iş... Sayfa 1 / 10 Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Aşağıda belirtilen faaliyet ve kuruluşlar hakkında bu Yönetmeliğin yetkilendirme hükümleri uygulanmaz:

YÖNETMELİK. (2) Aşağıda belirtilen faaliyet ve kuruluşlar hakkında bu Yönetmeliğin yetkilendirme hükümleri uygulanmaz: 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120918-20.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120918-20.htm Page 1 of 6 18 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28415 TEBLİĞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 2012/5) BİRİNCİ

Detaylı

KALE Danışmanlık- 232-445 48 42-4454843 0532-667 61 60 0555-973 06 89

KALE Danışmanlık- 232-445 48 42-4454843 0532-667 61 60 0555-973 06 89 25 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28364 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TEBLĐĞ ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ HĐZMETLERĐNĐ YÜRÜTECEK KURUM VE KURULUŞLARA YETKĐ BELGESĐ VERĐLMESĐ HAKKINDA TEBLĐĞ

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25406 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 - (Değişik:RG-8/1/2009-27104)

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 30.04.2015 tarihinde yayınlanan SON HALİ Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TEBLİĞ. b) Bina: Konut, hizmet ve ticari amaçlı kullanıma yarayan yapı veya yapı topluluğunu,

TEBLİĞ. b) Bina: Konut, hizmet ve ticari amaçlı kullanıma yarayan yapı veya yapı topluluğunu, 25 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28364 TEBLİĞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTECEK KURUM VE KURULUŞLARA YETKİ BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

TEBLİĞ SERA GAZI EMİSYONLARININ DOĞRULANMASI VE DOĞRULAYICI KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ SERA GAZI EMİSYONLARININ DOĞRULANMASI VE DOĞRULAYICI KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: SERA GAZI EMİSYONLARININ DOĞRULANMASI VE DOĞRULAYICI KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Yükümlülükler ve Uyulması

Detaylı