Egmating, Baviyera, 2o Kayra 947. Hilmi Kitabevi ne İ s t a n b u l Ankara caddesi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Egmating, Baviyera, 2o Kayra 947. Hilmi Kitabevi ne İ s t a n b u l Ankara caddesi."

Transkript

1 Egmating, Baviyera, 2o Kayra 947. Hilmi Kitabevi ne İ s t a n b u l Ankara caddesi. Hisar xn Kitabevinizde 1942 senesinde Bay Abdulhak Şinasi 'Fahim Bey ve Biz " isminde bir hikâyesi intişar etmiştir..bu eseri muasır Türk edebiyatı arasında pek ziyade bezendiğimden almancaya çevirip bir iki alman naşirine göndermiştim. Hikâyeyi fevkalâde mühim ve güzel buldular; şimdiki kâğıt kıtlığından doğan müşkülat! halledildikçe hikâyemi kitap halinde neşretmek arzusundadırlar. Muharrirle telif ve tercüme hakları işide şahsen mektuplaşmak üzere sayın üstadim adresini bana lütfen bildirmenizi derin saygılarımla rica ederim. Dr. Friedrich v. Rummel (13 b) Egmating Uber München 2 Bayern - U S Zone Almanya.

2 26 Temmuz Dr. Friedrich v. Rummel (13 b) Egmatifcg über München 2 Bayern - U.S Zone Almanya Muhterem Efendim, Bay İbrahim Hilmi kendisine yollamış olduktunuz 20 Mayıs tarihli mektubu dün bana gönderdi. " Fahim Bey ve Biz"i beğendiğinize, tercüme ettiğinize ve bir Alman naşirinin kitap halinde neşretmedi arzu ettiğine pek memnun oldum. Size teşekkürler ederim. Agadıda adresimi bildirerek mektubunuzu beklerim. Maalesef Almanca bilmediğimden sizin tercümenizi okuyamayacağım. Fakat eğer tercümenizde tereddüt ettiğiniz bir cihet var da bana sorarsanız cevaplarımı memnuniyetle yazarım. Şahsınız, Türkmeyi nerede ö,drendiniz, Türkiyede bulunup bulunmadığınız hakkında bana biraz malumat verirseniz ayrıca memnun ve müteşekkir olurum. SSizdeki kitabın birinci mi yoksa ikinci mi basılış olduğunu bilmek isterdim. Zira ikinci basılısında bazı tashihlerim ve ilavelerim vardır, hattâ bu yüzden fasıllar bir adet fazladır. Tercümenin bu metinden olmasını elbette tercih ederdim, lazım ise bu kitabı size gönderebilirim. "Fahim Bey ve Biz" den sonra, yine^ibrahim Hilmi Kitabevi vasıtasiyle " Boğaziçi Mehtapları" isimli bir hâtıra kitabı ( kendimin şimdilik tercih ettiğim eserim) ve " Çamlıcada/ici Eniştemiz " adlı uzun bir hikaye daha neşrettim. Acaba gördünüz mü 7 Okumak isterdeniz bunları da yollayabilirim. Saygılarımı sunarım, ( A. şinasi Hisar ) A. Sinasi Hisar Ç.E.K. Apartimanı Yenişehir Ankara.

3 C13 b) Hgmating, Baviyera, 1 eylül Pek muhterem üstadım, 26 temmuz tarihli mektubunuz bilseniz beni nekadar sevindirdi. Sizin gibi memleketi içerisinde ve dışında şöhreti yayılmış bir muharrirle mektuplaşmak bana hususî bir zevk verir, ger harbin son snenesinde bir askerî hastane yatağı üzerinde okuduğum eserinizi alman okuyucularına da tanıtmağa muvaffak olursam pek memnun olacağım» "Fahim Bey tercümemi okumuş olan mütehassisların takdirini kazanmıştır çünkü hikâyenizde dış hâdiselerden. hemen büsbütün sarfi nazar ederek- bir tek insanı ruhunun ta özünden bize anlatıyorsunuz. Fahim Bey gibi zahirî muvaffakiyetlere hiç ehemmiyet vermiyen,kendi hayallerinde mes ut yaşamağa ısrar eden bir insan bugünkü makineleşmiş aleme ve icaplarına karşı canlı bir protestodur. Hepimiz bir az hayal ile hakikat arasında sallandığımız için çok derin beşerî tecrübelerin bir mahsulü addettiğim eseriniz tercüme şşklinde bile sahte muvaffakiyet koşusuna iştirak etmiyen gözü açık adamlara bir zevk,akh hatta bir teselli mevzuu olabülir Elimde yalnız 1942 basılışı vardır. İkinci basılışa da müracaat etmem de tabiî çok şayanı arzudur. Almanca basılışımda metni» bir az kısaltmak lâzim gelecektir.meselâ "ukâlanın dedikleri faslımda dil meseleleri hakkında ("daiilkelb" v.s») ileri sürülen cümleler arapça bilmiyen bir alman anlıyamaz. Mateessef kâğıt kıtlığı düzelmektense günden güne fenalaşmaktadır» Önümüzdeki sene kâğıt tedariki mümkün olmazsa, hikâyeyi muvakkaten tanıtmak için en mühim parçaları bir mecmuada neşredeceğimi tasavvur etmiştim. Bir mühim meseleye daha temas ümem lâzim:almahyanın malûm İktisadî vaziyetinden do layı size tercüme hakkı olarak iara göhdermek imkânsızdır. Ben de bu işi alacağım pek mahdut ücret yüzünden değil, pek sevdiğim Türk Edebiyatına hizmet etmiş olmak için üzerime aldım. Bunun için sizin de bu feragate katlanmanızı rica edeceğim.

4 o "Fahim Bey ve Biz den sonra neşrettiğiniz eserler de tabiî olarak beni çok alakâdar eder. İstanbul hakkında vereceğim resimli konferanslarda "resim ve edebiyatta îfctanbul mevzuundan da bahsetmek istiyorum. "Boğaziçi mehtapları"nda bu meseleye dair bir çok malzeme bulaöağımdan eminime Fahim Beyden sonra hikâyenizin en canlı, en hakikî ve en acaip tipi olan enişte ile daha sıkı tanışmak da bir zevk olacaktır. Mektubunuzda söz vermiş olduğunuz gibi bu üç kitabı bana gönderirseniz pek müteşekkir kalırım. Cevdet Kudret Solok un "Türk Edebiyatı - hikâye ve roman antolojisi"nde hakkınızda yazdığı bir kaç satırdan başka bir az malûmata ihtiyacım vardır. Muasır Türk edebiyatında yeriniz nedir? Muayyen bir grub veya istikamete mensubmusunuz? Hangi ustalar ve örnekler takip ediyorsunuz? BUgünkü fransız edebiyatile,yani "ozistencialisme cereyanile alakânız var mı? Diğer taraftan rus romancılarile meşgul oldunuz mu? Fahim Bey ile Gonçarov un "Oblomov"u arasında bir ruhî akrabalık hisedilebilir. Bütün bu suallerime kısaca cevap vermenizi dilerim. Arzu ettiğiniz veçhile tercüme halimi sunarım: Bendeniz, 191o de doğup 1935 senesinde T.C.Maarif Vekâleti hizmetinde alınanca muallimi ol^arak ilk defa Türkiye ye gelmiştim. 0 zaman hiç türkçe bilmediğim halde - asıl tahsil ettiğim ilimler tarih ile "romen dilleridir - hemen lisaaınızla uğraşmağa koyuldum. İki sene İzmir, bir sene de İstanbul da kaldıktan sonra edindiğim türkçeyi hatıramdan düşürmemeğe gayaret ettim. Aarbin ücüncü senesinde az çok türkçe bilen bir ihtiyat zabiti olduğum için tercüman sıfatile Ankaraya tayın edildim. Şimdi eskisi gibi Münih in bir lisesinde hocalıkla meşgulüm, ayrıca da Üniversitede türkçe dersleri vermekteyim. Mektubu fazla uzatmamak için tercüme hakkında bir kaç sualimi sonraya bırakırım. Mektubunuz işin teşekküllerimi tekrar eder derin hürmetlerimi sunarım Dr.A'riedrich v. Rummel ~ ~ ' '

5 ı Egmating über München 2, 8 mart Pek değerli üstadim, 26 temmuz 1947 tarihli mektubunuzu aldığım zaman pek memnun idim. "Fanim Bey ve biz"i almancaya çevirmeme razi olduğunuz beni bilhassa sevindirdi. Geçen aylarda hem St yazdıklarımı tekrar okuyup tercümemi mümkün olduğu kadar mükemmelleştirmeğe "hem de hem de şifahen de olsa tanıtmağa çalıştım» Bugünkü Türkiye ye dair verdiğim bir konferans serisinin son akşamında muasır türk edebiyatından okuduğum nümuneler arasında "Fahim - ey ve biz" mühim bir yer aldı ve tabiatile çok beğenildi. İntihap ettiğim parçalar "esvaplar"fahim Bey ile Saffet Hanım", "Saatler" ve "Delilik rivayetleri" fasıllarından alınmıştı. Son günlerde kâğıt vaziyeti biaraz düzelmişe benziyor«nitekim temas ettiğim naşir son kararını vermek üzere tercümenin nihaî şeklini istedi. Ne yazık ki kitabın ikinci basılışını görmeden işimi bitiremiyorum. 1 eylül 1947 tarihli mektubumu almadınız korkusu ile bu kitabı lütfen göndermenizi rica ederim. Sabırsızlığıma darıimiyasağınızı ümit eder derin hürmetlerimi sunarım. I

6 Münih, 2 nisan Pek muhterem AMülhak çinasi he.yefendi, Bundan beş sene evvel "Fahim bey ve biz" adlı romanının hakkında mektuplaştığımızı belki hatırmızdadır. Romanı almancaya çevirdiğim halde maalesef henüz bastıramadım. Bu arada diğer eserlerinizle de meşgul oldum. Bilhassa beğendiğim "Boğaziçi mehtapları"ndan bazı parçaları ana dilime çevirerek nihayet neşretmeğe muvaffak oldum. Hocam profesör Babinger in altmışıncı yıldönümünü kutlamhk üzere yayınlanan hususî mecmuada tercümemle eseriniz hakkında şahsî görüşlerim de basılmış bulunuyor. Almancayı bilip bilmediğinizi mechulum olmakla beraber şahsınıza karşı duyduğum hürmetin bir nişanesi olarak bir nüshasını takdim ediyorum. Kabulünü rica ederim. Derin hürmetlerimle Dr. Friedrivh v. Rummel München 23 Biegfriedstr. 18/o Almanya

7 München, den 11.Jtrtax 1952 Sehr verehrter flerr Professor! Wenn es dem Interview, das über ein Jahr zurückliegt und zu dem ich mich aus Gefälligkeit drängen ließ, gelingen sollte, dank Ihrer freundlichen Vermittlung eine Verbindung zu Herrn Abdülhak inasi nisar zu schaffen, so wäre wenigstens die^e Folge erfreulich. Ich habe nämlich bis auf einen einzigen ^rief im Jahre 1947 keine Nachricht von Herrn inasi erhalten können, auch nicht, als ich Ihm nach.erscheinen Ihrer Festschrift den Sonderdruck mit meinem Aufsatz üborsandt hatte. Ich konnte nur einer ^arte des Herrn Dr. Halid ilteber entnehmen, daß meine Sendung angekommen war. Ich bin darum überrascht zu hören, daß inasi Bey auf eine Veröffentlichung seines "Fahim Bey ve Biz" in Deutschland Wert legt. Mich freut das natürlich sehr, denn schließlich habe ich viele Wochen meiner Arbeitszeit an die.übersetzung gewandt und zahlreiche Versuche unternommen, sie unterzübringen. Die Währungsreform kam dazwischen. Dr. K.ißlinv und Prof. Jaemhke waren mir mit ihrem Rat behilflich, aber es hat sich kein ^erlegcr zur Annahme entschließen können. Der Jrund lag neben der allgemeinen Zurückhaltung gegenüber Übersetzungsliterätur aus weniger bekannten Sprachen in de Handlungsarmut des Romans. Mich hat das nicht gestört, ich betrachte das eher als einen Vorzug. ;i Ich könnte mir also schon denken, daß'man das Werk noch herausbringen könnte, Wenn der Verfasser dazu bereit wäre,einen Druckkostenzuschuß zu geben..man könnte sich, a mit, einer kleineren Auflage begnügen, da die üblichen ftentaibilitäfesberecjanungen. hier ohnehin über flüssig sind., iö ~'r aine bestimmte- ^umme tnöchbe ich nicht nennen. Sie sind, sehr vehrehr ter nerr Professor, in Kontakt mit,vi$len Verlagen, so daß Sie u e r m inasi' besser als ich einen uegrif ffvon d er Höhe der nötigen Summe geben 'könnten. Hs wäre natürlich schön, wenn sich dabei auch für den Übersetzer eine gewisse Ent Schädigung ergäbe. Sobald sich Herr nasi deutlich ausgesprochen hat, bin ich^gerne. bereit, Fühler auszustrecken und Ihn Uber die Ergebnisse meiner Bemühungen auf dem laufenden zu halten. < keine Übersetzung ist nach der 1. Auflage gefertigt, die zwei, te von 1941/42 habe ich mir leider nicht beschaffen können. Was die Namen betrifft,die Sie in dem Interview vermissen, so bitte ich zu bedenken, daß dabei nie von der Beschäftigung mit osmanischer Jeschiebte die Rede war, sondern ausschließlich von Veröffentlichungen über die Republik und von Übersetzungen neuerer Autoren, und zwar nur von solchen Werken,die nach r'emkriege erstrhlenen sind. Indem ich für Ihr Schreiben ergebenst danke bin ich, sehr verehrter Herr Professor " ü r i e h e n 2 5 >ieg f riedstr.18/ o

8 Münih, 1o eylül iy52. Pek muhterem Abdülhak Şinasi beyefendi, iiocam profesör Babinger ile Türkiye den döneli ilk defa olarak bu günlerde görüşmeğe fırsat buldum. Zatı âliniz ile sık sık temas ettiğini, eserlerinizin Almanya da nasıl neşredilebileceği hususunda fikir teatisinde bulunduğunu sevinçle öğrendim. Bu arada aciz ismimin de geçtiğini söyledi. Hakikaten eserlerinizi Almanlara tanıtmak ve ilk olarak çoktan dilime çevirdiğim Fahim Bey i bat tıkmak en büyük aratlarımdan biridir. Kıymetli alâkanız sayesinde inşaallah bir neticeye varmak mümkün olacaktır. Tercümem birinci tab ı üzerinde yapıldığı için müsveddenin ikinci basılışına göre tashihi doğru olur. Fakat kitabın ikinci tab'ıı şimdiye kadar bir türlü tedarik edemedim. Profesör Babinger bana lütfen üç kitabınızı göndermiş veya göndermek üzere olduğunuzu söyledi. Yüksek teveceühünzü takdir eder candan teşekkür ederim. Yalnız şunu teessüfle itiraf etmeğe mecburum ki kitaplar elime geçmedi. Postada gayıbolduğu ihtimal dahilindedir. Profesörün arzusuna uyarak keyfiyeti haber verir, hem kendisinin selâmlarını yollar hem de şahsınıza karşı her zarnen duymakta olduğum derin hürmetlerimi arzederim. ür.v.rummel München 23 Siegfriedstr. 18/o Almanyada.

9 Münih 2 ocak fek muhterem Abdülhak ^.inasi beyefendi, Yeni yılıma daha kutlu bir suretle girmem imkânsızdı. Dün sabah gelen ilk müvezzi dört kitabınızı getirdi. Yalnız kitabları demiyorum, asıl kıymet elinizle yazmış oldurunuz lûtufkâr ithaf sözlerinde bulunuyor. Bu sözler beni çov mütehassis etti. Adetâ bir çocuk gibi sevindim. Ali Nizamî beyin alafrangalığı ve şeyhlimi adlı eserinizi daha dün baştan sona kadar okudum ve çok beğendim. Geçmiş zamanın kıymetli vc garip şahsiyetlerini canlandırmakta ve yarı mütebessim yarı mahzun bir tavırla tasvir etmekte Türk müellifleri arasında rakipsizsiniz zanındayım. Geçenlerde intişar etmiş olan "Garplaşma yolunda Türkiye adlı kitabımda sizden ve eserinizden uzun uzadıya bahsettim. Hürmetimin bir nişanesi olarak bu kitabı ayrı bir paketle göndereceğim. Hayranlığımı bir daha arzederek derin hürmetlerimi sunarım Dr.F.v.Rumme1 München 23 oiegfriedstr.18/o

10 Ankara, P.K. 511, 19 nisan 1954 Üstadım, Ankara Pa&as'taki sohbetimizde bahsettiğim basımevi bugün mektubla "Fahim bey ve biz" tercümemi neşretmek kararını bildirdi. Bu müjdeden sizin de memnun kalacağınızı ümit ederim. Basımevi, Holanda hük'umet merkezi olan la Haye'de bulunmaktadır. İsmi Mouton et 0ompganieo Geçenlerde Batı Almanya başbakanı Dr. Adenauer'in Türkiye'yi ziyaretinde bendeniz bazı ufak hizmetlerde bulunabildim: şansölyenin T 0C. hük^umeti mehafili ile yaptığı müzakereleri türkçeden almancaya çeviren ben idim. Almancadan türkçeden tercüme eden ise eski hocam ve dostum T.C. Bonn büyükelçiliği müsteşarı îlhami Müren idi. Görüşmelerden sonunda hem İlhami bey hem de Bonn büyükelçiniz Suat Ürgüplü bu tercümenin neşrinde yardım edeceklerini vaadetmişlerdir0 Böylece bunca senelerden sonra nihayet eseriniz Avrupa'ya da tanıtılacak, tercüme işinde sarfettiğim emekler de boşa yapılmış olduğundan kurtulacaktır. Metine nihaî şeklini verebilmek için sizden ikinci tab'dan bir kitab istirham ederim. Elimde bulunanda kıymetli yazınızla şahsî bir ithaf bulunduğu için iyice muhafaza etmek istiyorum. Göndereceğiniz kitapta birinci tab'ma nazaran değişmiş olan veya artan yerleri işaretlemenizi de rica ederim. Basımevi Şimdilik bin aded bastırmak istiyor. Honoraire olarak bir talebiniz varsa l utfen bildiriniz. Malûm olduğu gibi Türkiye şimdiye kadar telif haklarına ait Gesevre anlaşmasını meriyete koymamıştlr. Bunun içiiin halihazırda honoraire meselesinin halli için hukukî bir mesnet mecvut değildir. Fakat bm itibarla da memnun kalmanızı pek arzu ediyorum. Üç hafta evvel Istanbula gelişimde sizi maalesef evinizde bulamadim. Müsveddeyi bir an evvel hazırlayım diye mezkûr kitabın acele göndermenizi rica eder bu vesile ile en derin Ankara P.Ko 5 u hürmetlerimi arzederim Dr.v.Rummel

11 Ankara, 5 mayıs Pek değerli üstadım, 24 nisan tarihli mektubunuza ve bugün aldığım iki kitaba teşekkür ederim. Fahim beyin birinci tab m a ilâve ettiğiniz parçâları da tercüme ediyorum. Eğer mayıs sonuna veya haziran başına kadar ikinci tab'ma ilâve edeceğiniz yerleri de göndermiş olursanız,bunlarfr» formaların tashihinde metne ithali pek âlâ mümkün olacaktır. Teklif ettiğiniz gibi Mouton matbaasından karşılıklı bir mukavelename rica ettim. Mayısıh ikinci nısfında îstanbula gitmek niyetindeyim. 0 zaıan herkesten evvel sizi ziyaret edeceğim. Arada derin hümme11erimin kabulünü istirham ederimc x f i Dr.v.Rummel Ankara P.K. 511

12 Ankara, 8 haziran 1954 Pek muhterem üstadım, 5 hatiran tarihli mektubunuza teşekkür ederim. Holanda'dan formalar gelmiş. Metin büyük bir itina ile dizilimiştir. Eğer üçüncü baskı için hazır^fcdığıhız ilâvelerin almanca metnine ithalini arzu ederseniz lütfen acele ile göndermenizi rica ederim«i abii bütüb kitabları bir an evvel ya şahsen ya taahhütlü mektubla iade edeceğim. İşlerimin çokluğu ve bayramlardan dolayı şimdiye kadar İstanînul'a gelemedim«haziran orta - s m d a ümidim var. Temmuafe. izrrile Aİmanyaya gidince her halde bir kaç gün İstanbul da kalacağım. Mouton kitabevi bir de mukavele gönderdi. Onu da sizinle müzakere edeceğim«derin hürmetlerimle Ankara P.K.511

13 Ankara, 27 haziran 1954 Pek değerli üstadım, Ailemi almak üzere 9 temimizde uçakla Münih e hareket edeceğim. Bundan evvel dört gün Istanbula kalacağım. Münasip bulacağınız gün ve saate sizinle görüşmek arzusundayım. İnşallah sizi şehirde bulacağım. Bana Alman Genel Konsolosluğun Posta Kutusuna bir mektubla bir randevu verir misiniz? P.K. 355 tir. Gönderdiğiniz ilâveler aldım, tercpme ettim ve hepsini dün Holandaya yolladım. İlâveler, bilhassa ikinci Londra macerası, birer şaheser. berin hürmetlerimle Ankara P.K. 511 İstanbul P.K.355

14 Ankara, 9 birinci kânun Pek muhterem üstadım, nihayet ü'ahim beyin almancası çıktı.bir nümunesini buradan gönderirim. Cildin rengi beni pek tatmin etmiyor ama metnin dizilişi iyi ve az çok hatasız imişe benziyor. Sizin de memnun kalacağınızı ümit ediyorum, matbaa sahibi m.de Kidder her halde bu günlerde daha fazla nümuneler göndereogctir. ünümüzdeki hafta içersinde sefaretimizde bazı Türk ve Alman dostkr^hzurunda kitaptan parçalar okuyacağım. Yılbaşından sonra İstanbul a gelmek niyetim var. İlk iş zatı alinizi ziyaret olacaktır. Tekrar şahsen görüşebileceğimize kadar en derin hürmetlerimi sunarım

15 Ankara, P.K.511, 16 şubat 1955 Pek muhterem üstadım, Geçen haftalar çok meşgul olduğum için matesief daha -tfvvel cevap vermekten sarfi nazar etmeğe mecbur kaldım.fazlası çocuklar da sırasına hastalandılar. 23 aralık tarihli mektubunuza ve yıl başı tebrikatmıza geç olsa bile candan teşekkür ederim.ayrıca ğöndermek lûtfunda bulunduğunuz "Boğaziçi Yalıları"na da derin teşkkürlerimi sunarım. Zavallı Fahim Bey*in yepyeşil kabana dait tereddüt ve fikirlerinize tamamen iştirak ediyorum okadar ki kitabı alır almaz nâşire bir mektub yazdım kabın değiştirmesinde ısrar ettim. Çok şükür ki teklifime uyarak yeni ve daha zarif bir cilt seçti. Bir nümune elimde. Hakkınız olan 2o adet elinize bugünlerde geçeğtirc Ayrıca matbuata takdim edilecek bir kaç nümune istedim. İstanbul'da hangi gazetelere verelim? Nasihatinizi bekliyorum. Her şeyden evvel Varlık aklıma geldi. Pek geç olmakla beraber bu mektuba ilişik kontratwıbir almanca ve iki türkçe metnini size gönderyorum. Türkçesinin bir nüshası elin zde kalabilir. Öbürleri imza edip bana yollamanızı istirham ederim. İkinci maddeye göre ilk hesaplaşma gelecek yılbaşında yapılacaktır. Daha evvel naktî para gözleğimize maatesief imkân yoktur. Gilelenmemiş beher kitap başına alacağımız yüzde onunu yarıyarıya paylaşacağımızı teklif ediyorum. İstanbul'daki Alman Arkeoloji enstitüsü mayıs ayında şerefinize bir müsamere tertip etmek istiyor. Bu akşam bendeniz metnin almancasmdan bir kaç parça okuyacağım, sizin veya dostlarınızın birinin türkçelerini okumasını temenni ediyorlar. Tercümenin Türkiyedeki satışını arttırmağa yarıyan bir teklifiniz varsa esirgememenizi rica ederim. Bu kardarla bugün iktifa ederek derin hürmet ve saadet dileklerimi arzederim efendim. Ankara P.K.511

16 Ankara, 19 mart 1955 Pek muhterem üstadım, 22 şubat tarihli mektubunuza ve dalgınlık eseri olarak geçen mektubumda zikretmediğim İstanbul Albümüne candan teşekkür ederim. Yakın bir zamanda İstanbul'a gelip sizinle şahsen görüşmek fırsatına nail olacağımı ümit etmekle beraber bugün Holanda'dan gelen kontrat suretini gönderiyorum. Kitap şimdilik Ankara Berkalp Kitabevinde satışa arzedilmiş bulunuyor. Zafer Gazeitesine ve Devlet Tiyatrosunun mecmuasına birer kitap tevdi ettim.inşallah yakın bir zamanda kitaptan bahsedeceklerdir. Geçen hafta Alman kolonisinden ve Türk dostlarımızdan mürekkep syçkin bir dinleyici alemine Fahim Beyden bazı parçalar okudum. Hepsi ok beğenmişlerdir. Mayıs ayında İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü konferanslar serisi çerçevesinde aynı mahiyette bir türk-alman edebiyat akşamını tertip etmek istiyoruz. Mouton kitapevi,almanca bilenlere dağıtmak üzere bir k ağit bastırdı. Bir kaç nü munesini leffen gönderiyorum. Şimdilik bukadarla iktifa ederek sonsuz hürmetlerimi arzederim üstadım Ankara P.K.511 Az kaldı mühim bir havadis unutacaktım: Matbaa Danimarka'dan bir mektup aldı: kitabı almancadan danimarkacaya (öyle söylenir mi?) tercüme etmek istiyorlarmış.hayırlısı olsun!

17 Ankara, Pek muhterem üstadım, 26 mart Zafer gazetesinde intişar etmiş olan makalenin bir nümunesini göndermekle bahtiyarım. Perin selâmlarımla Ankara P.K. 511 v

18 FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİLİĞİ Ankara, P. K. 511 Sayın Abdülhak Şinasi Hisar Gümüş Suyu Caddesi No. 30 Nimet Apartmanı İstanbul Pek Muhterem Abdülhak Şinasi Bey 15 Eylül tarihli ve taahhütlü olarak gönderilen lutufkâr mşktubunuzu Almanyadan avdetimde okuyabildim.buna ve lütfettiğiniz kiymetli eserlere teşekkür etmekte vaki olan gecikmemi,bu mazeretime bağışlayıp hoş görmenizi rica ediyorum. Holanda1 da buluna Tâbi, beni uzun zaman bekletti ve nihayet l.ocak 1956 tarihine kadar satılmış olan "Fahim Bey" eserine karşılık 296,80 Holanda Florini ödeneceğini bildirdi. Kaldiki bugüne kadar herhangi bir meblağ almış değilim.bu para tarafıma havale edilir edilmez sizi vaziyetten h berdar edeceğimi hürmetlerime terdifen arzeylerim.

19 tj:*f ío/3 ANKARA p. K aralık 1956 Bay Abdülhak Şinasi Hisar İ stanbul-gümüşsuyu Kıymet Apartimanı Pek muhterem üstadım, 6 kasım 1956 tarihli mektubumda zikrettiğim 296,8o Holanda Florini şimdi Moutxon ve Şeriki Yayınevi tarafından banka hesabıma^ yatırılmış bulunuyor. Meblağın Alman Markı mukabili DM 3?7dir. Yarısı, yeni DM 163.5o emrinize hazırdır. Evvelden ' söylediğim gibi tercüme işlerden bir maddî kir beklemek yerinde# değildir. Bende para kazanmak ümidi ile bu yoruyucu tercüme işi deruhte etmemiştim. Sizin de benim gibi maddî gelirin yerine işin manevî cihetine ehemmiyet vermenize bilhassa rica ederim. Bu tercüme ve haklında neşredilen tenkidler yüzünden eseriniz ve ismimiz Avrupa edebiyat muhitinde tanınmış ve itibar kazanmış bulunuyor. Asıl maksadım da bundan ibaretti. Derin, hürmetlerimin kabulünü rica ederim üstadım Dr.VoRummel Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var. Bölüm 14 Gelecek Đçin Geçmişe Anna zaman makinesini bulur ve teröristlerin tarihi bir olayı silmek istediklerini öğrenir. Ama hangi olayı? Oyuncu onu 1961 yılına gönderir. Sadece 60 dakikası vardı. Rahibe

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor? Bölüm 05 Tanışıyor muyuz? Anna müzik kutusunu tamir etmesi için saatçiye götürür. Ama bu Paul Winkler için işin ötesinde bir anlam taşıyordur. Anna yi eskiden tanıdığını iddia eder. Ama nasıl olur? Anna

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 08 Meçhul adamın kimliği

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 08 Meçhul adamın kimliği Ders 08 Meçhul adamın kimliği ve sarayda Kral Ludwig olduğunu iddia eden adamla konuşurlar. Ama ardından ilginç bir şey tespit eder. Esrarengiz yabancının gerçekte kim olduğunu bulur. Đki muhabir, yeniden

Detaylı

Der kleine Hase möchte lesen lernen

Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase kann nicht lesen. Er will es aber lernen. Doch wie lernt man lesen? Er geht zum dicken Bären, der in einem Baum lebt. Der kleine Hase fragt den dicken

Detaylı

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor.

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. Der Computer-Kurs Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. 2/5 Frau Graf: Ist das Ihre Zeitung? Könnte ich die kurz haben? Herr Müller: Ja, gern.

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 10 Çıkmaz Sokakta Oyuncu 13 Ağustos 1961 in Berlin Duvarı nın inşaat tarihi olduğunu, 9 Kasım 1989 un da duvarın yıkıldığı gün olduğunu ortaya çıkarır. Özel görev bu iki tarihle yakından alakalıdır.

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern Bald komm ich in die Schule Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern 1 Liebes Kind, Anna und ihre Freunde freuen sich auf die Schule! Sie zeigen dir hier, was sie schon alles können.

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Tarladakı esrarengiz şekilleri çiftçiler yapmış olsalar da, UFOların varlığına inanır. ve köylülerle konuşmak için köy birahanesine giderler. ve buğday tarlalarındaki şekillerle

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Yardım isteme İngilizce konuşuyor musunuz? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak _[dil]_ konuşuyor musunuz? Birinin belli bir dili konuşup

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin, 9 Kasım, sabah saat 10. Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun?

COMPUTER: Mission Berlin, 9 Kasım, sabah saat 10. Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Bölüm 01 Kötü Uyanış Anna nın görevi Almanya yı bir felaketten korumak. Bilmeceyi çözmek ve kim olduğu bilinmeyen motosikletli adamlara dikkat etmek zorunda. 130 dakika zamanı var. Ama ilk ipucu nerede?

Detaylı

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin.

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin. Bölüm 16 Eski Tanıdıklar Anna 1961 yılında da silahlı motosikletliler tarafından takip edilir. Bu tehlikeli durumda tanımadığı bir kadın Anna ya yardım eder. Ama kadın bunu neden yapar? Anna ona güvenebilir

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2015 8. SINIF 2. DÖNEM DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adres Bay J. Rhodes Rhodes & Rhodes A.Ş. 212 Silverback Drive Kaliforniya Springs CA 92926 Amerikan adres formatı: sokak numarası+sokak ismi ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu Sayın Adam Smith Smith's

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan Bölüm 21 Yeni Bir Plan Anna 2006 yılına geri döner. Rahip Kavalier kırmızılı kadın tarafından kaçırılır. Anna, rahibin nerede olduğunu ortaya çıkaramadığı için 9 Kasım 1989 a, Berlin duvarının yıkıldığı

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri Anna Kant Sokağı nda bir saatçi bulur. Ama dükkan kapalıdır. Dükkanın sahibinin bir kafede olduğunu öğrenir. Birbirlerini tanıyor gibidirler. Anna nın 100 dakikası kalmıştır.

Detaylı

Sayın Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Sayın Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikan adres formatı: sokak numarası+sokak ismi ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu Mr. Adam Smith Smith Plastics

Detaylı

20 Derste Eski Türkçe

20 Derste Eski Türkçe !! 20 Derste Eski Türkçe Ders Notları!!!!!! Cüneyt Ölçer! !!! ÖNSÖZ Türk Nümismatik Derneği olarak Osmanlı ve İslam paraları koleksiyoncularına faydalı olmak arzu ve isteği île bu özel sayımızı çıkartmış

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın Tavsiyeniz için 60, ya varan primler Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın 2 3 Dost tavsiyesi Dosta tavsiye size prim Size tavsiyemiz: Bizi tavsiye edin. Eş, dost, akraba, arkadaş ve iş arkadaşlarınıza

Detaylı

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Amt für Volksschule HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Informationsflyer mit Anmeldeformular Deutsch Türkisch Başvuru Formları ile Birlikte Bilgi broşürü Almanca

Detaylı

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1.

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1. 1 Guten Tag oder Hallo!... 6 Merhaba! 2 Wer ist der Herr da rechts?... 10 Sağdaki bey kim? 3 Kennen Sie unsere Familie?... 14 Ailemizi tanıyor musunuz? 4 Haben Sie kein Auto?... 21 Arabanız yok mu? 5 Wie

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) 18 ARALIK 2016 Saat:

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 20 Dinleyici anketi

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 20 Dinleyici anketi Ders 20 Dinleyici anketi ve dinleyicilerin fikirlerini sorarlar: Programın konusu: Yalan söylemek günah mı? dır. Dinleyiciler, çiftçilerin yaptığı sahtekarlıkla ilgili düşüncelerini söyler, ve çiftçilerin

Detaylı

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu.

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu. 127481.qxd:127481 12.01.2009 14:54 Uhr Seite 1 Hueber Deutsch als Fremdsprache Hörkurs Deutsch für Anfänger Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu 12.7481 Deutsch Türkisch Begleitheft İçindekiler

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 03 Berlin yolculuğu

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 03 Berlin yolculuğu Ders 03 Berlin yolculuğu Berlin e doğru yola çıkar. Ama bu beklediği kadar kolay olmaz. Hava şartları planını bozar. Bu arada bazı kişiler kendilerini tanıtır. arabayla Münih havaalanına doğru yol alır.

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 01 Köy ziyareti

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 01 Köy ziyareti Ders 01 Köy ziyareti adındaki genç adam arabasıyla annesinin yaşadığı köye gider. Bu ziyaret sırasında dinlenmek ister, ama kısa sürede doğanın tatsız yönleriyle de tanışır. biraz dinlenmek için annesinin

Detaylı

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch / Schule / Name Schuljahr Allgemeine Arbeitshinweise Trage bitte auf diesem Blatt und auf deinen Arbeitspapieren deine Schule und deinen Namen ein. Kennzeichne bitte deine Entwurfsblätter (Kladde) und

Detaylı

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma ALMANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ, AİLE BİRLEŞİMİ YAPACAKLARIN ALMANCA SINAVI SORU ÖRNEKLERİ KONUŞMA BÖLÜMÜ (SPRECHEN): Almanca

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda Bölüm 02 Firarda Anna komiserin sorularını yanıtlar, ama sorgulama motosiklet gürültüsü ve silah sesleriyle bölünür. Anna kaçar ve müzik kutusunun üzerinde bir adres keşfeder. Bu ipucu ona yardımcı olacak

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 11 Fast Food Anna Paul e yemek sırasında esrarengiz Çözüm bölünmede, müziği takip et! mesajından söz ettiğinde, Paul tehlikeyi sezer ve Anna yı Rahip Kavalier e gönderir. Ama bu iz doğru mudur? Paul

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 17 Tarladaki şekiller

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 17 Tarladaki şekiller Ders 17 Tarladaki şekiller ve Philipp buğday tarlalarında ortaya çıkan esrarengiz şekilleri araştırır. Bu şekiller bir UFO nun tarlaya inmesi sonucunda mı oluşmuştur, yoksa birileri bu şekilleri görmeye

Detaylı

8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963. Muhterem Bey Efendi

8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963. Muhterem Bey Efendi 8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963 Muhterem Bey Efendi Yılmaz öztuna Beye 20/8/1968 tarihiyle yazdırınız mektubu gördüm. Orman Mektebinin Sami Paşa tarafından tesis edildiği "lalnamei

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor? Bölüm 09 Eksik Đpuçları Anna tiyatrodan kaçar ama kırmızılı kadın onu Paul un dükkanına kadar takip eder. Heidrun un yardımı sayesinde Anna tekrar kaçabilir. Şimdi elinde yapbozun bir parçası vardır, ama

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç Bölüm 22 Harekete Geç Anna 1989 yılınin Berlin ine gönderilir. Orada duvar yıkıldığı için büyük sevinç yaşanıyordur. Anna insan kalabalıklarının arasından geçerek kutuyu almak zorundadır. Bunu başarabilecek

Detaylı

Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım

Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız Ünsal bey?

Detaylı

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN 6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN İhsan KETÎN Istanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi 6

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 18 Gece takibi

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 18 Gece takibi Ders 18 Gece takibi ve esrarengiz şekillerin gerçek nedenini araştırmaya karar verir ve tarlayı gözetlerler. Buldukları şey, bunun uzaylıların işi olmadığını ortaya çıkarır. Kurnaz tarla sahibi gündüz

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

Detaylı

DEMANS NEDİR? ?????????????? ????????????

DEMANS NEDİR? ?????????????? ???????????? ? DEMANS???? BU? NEDİR??????????????????? DEMANS, KAFADA GERÇEKLEŞEN BİR HASTALIKTIR. Kişi demans hastalığına yakalandığında, hafızası eskisi gibi çalışmamaya başlar. Bunu gözlerinle göremezsin. Hastanın

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 16 Đkarus

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 16 Đkarus Ders 16 Đkarus Đki gazeteci Yunan mitlojisinin trajik kahramanı Đkarus un hikayesinden çok etkilenir. Ama dinleyiciler Đkarus un kim olduğunu biliyorlar mı? Muhabirler dinleyicileri aydınlatmak için Đkarus

Detaylı

Ünite 1: Wie heißt du? Wo wohnst du? Woher...? Pekiştirme, kendini ve başkalarını tanıtma 3.

Ünite 1: Wie heißt du? Wo wohnst du? Woher...? Pekiştirme, kendini ve başkalarını tanıtma 3. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İN İN KODU: HAFTALIK SAATİ: AKADEMİK DÖNEM: KİTABI: ALMANCA 1 AFGE101/AFG(A-C) 101 AFGE 4 Saat/AFG(A-C) 3 Saat BAHAR 2013 Studio d A1 okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesini

Detaylı

Webseiten-Bericht für kredikartihesapsorgulama.com

Webseiten-Bericht für kredikartihesapsorgulama.com Webseiten-Bericht für kredikartihesapsorgulama.com Generiert am 09 Oktober 2015 18:53 PM Der Wert ist 76/100 SEO Inhalte Seitentitel Kredi Kartı Borç Sorgulama Ve Öğrenme Länge : 37 Perfekt, denn Ihr Seitentitel

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

Junis putzt zweimal am Tag seine Zähne. Aber warum?, fragt er seine Mutter. Mama erklärt ihm: Alle Menschen müssen Zähne putzen, ansonsten werden die Zähne krank. Sie können kleine Löcher kriegen und das

Detaylı

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden SPRACHFÜHRER TÜRKISCH NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden Mit SPICKZETTEL für den Geldbeutel In Zusammenarbeit mit

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 15 Zamanda Yolculuk

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 15 Zamanda Yolculuk Bölüm 15 Zamanda Yolculuk Anna ikiye bölünmüş Berlin de doğudan batıya geçme zorundadır. Ama bu da yetmez. Sadece 55 dakika içinde RATAVA nın hangi olayı silmeyi planladığını da ortaya çıkarmak zorundadır.

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum Bald komm ich in die Schule ist der Text: Yakında Okula Başlıyorum ald komme ich in die Schule ϝ ΧΩ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ Δ γέω ϣ ϟ ϝ ΧΩ Δ γέω ϣ ϟ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ nregungenanregungen zur Vorbereitung auf die Schule

Detaylı

Die alttürkische Xuanzang-Biographie V

Die alttürkische Xuanzang-Biographie V VERÖFFENTLICHUNGEN DER SOCIETAS URALO-ALTAICA Herausgegeben von Cornelius Hasselblatt und Klaus Röhrborn Band 34 Xuanzangs Leben und Werk Herausgegeben von Alexander Leonhard Mayer und Klaus Röhrborn Teil

Detaylı

Kapitel. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir.

Kapitel. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir. Kapitel 7 Bu bölümde öğrenecekleriniz: Bankamatik kullanımında sorun yaşadığınızda nasıl yardım istenir? Bir yanlış anlaşılma nasıl açıklığa kavuşturulur?

Detaylı

Geschäftskorrespondenz

Geschäftskorrespondenz - Einleitung Deutsch Türkisch Sehr geehrter Herr Präsident, Sayın Başkan, Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird Sehr geehrter Herr, Formell, männlicher

Detaylı

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom Başvuran kişinin soyadı ve adı Name und Vorname der antragstellenden Person Çocuk parası No. F K Kindergeld-Nr. Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches

Detaylı

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan]

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan] 0 2015 Mevlüt Baki Tapan. Tüm hakları saklıdır. Bu ekitap, Mevlüt Baki Tapan (yazar) tarafından publitory.com da yaratılmış ve yazarın kendisi tarafından Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 05 Kral Ludwig yaşıyor

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 05 Kral Ludwig yaşıyor Ders 05 Kral Ludwig yaşıyor Radio D de ve yeni iş arkadaşlarını selamlarlar. Muhabirleri hemen iş bekliyordur: Bavyera Kralı Ludwig in hala hayatta olduğuna dair söylentilerin yerinde araştırılarak açıklığa

Detaylı

Muhabirler getürkt kelimesinin anlamını araştırırlar. Bunun için her geminin özel bir şekilde selamlandığı sıradışı bir limana giderler.

Muhabirler getürkt kelimesinin anlamını araştırırlar. Bunun için her geminin özel bir şekilde selamlandığı sıradışı bir limana giderler. Ders 25 Gemilerin selamlanması Muhabirler getürkt kelimesinin anlamını araştırırlar. Bunun için her geminin özel bir şekilde selamlandığı sıradışı bir limana giderler. Willkomm-Höft limanında tüm gemiler

Detaylı

Kliniken der Stadt Köln ggmbh, Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße 59, Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie

Kliniken der Stadt Köln ggmbh, Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße 59, Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie Eladung zur Informationsveranstaltung für türkische Familien mit eem Kd mit anorektaler Fehlbildung (ARM) am 07.03.2009 von 10.00 bis 15.30 Uhr Kliken der Stadt Köln ggmbh, Kderkrankenhaus Amsterdamer

Detaylı

ÖPÜCÜK OLMAZ ZORLA. Marion Mebes / Lydia Sandrock Kein Küsschen auf Kommando Ausmalbuch 2015 verlag mebes & noack

ÖPÜCÜK OLMAZ ZORLA. Marion Mebes / Lydia Sandrock Kein Küsschen auf Kommando Ausmalbuch 2015 verlag mebes & noack ZORLA ÖPÜCÜK OLMAZ 1 Diese Kopiervorlage basiert auf dem Buch Kein Küsschen auf Kommando von Marion Mebes und Lydia Sandrock, erschienen im Verlag mebes & noack. Alle Rechte liegen beim Verlag. Diese Kopiervorlage

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 09 Ludwig için müzik

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 09 Ludwig için müzik Ders 09 Ludwig için müzik de esrarengiz adam bilmecesini çözecek bir ipucu bulur. Gazetede Kral Ludwig hakkındaki bir müzikalin reklamını görür. Oraya giderken tüm dünyadan turistlerle söyleşi yapar. Berlin

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 21 Hamburg da köpekbalığı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 21 Hamburg da köpekbalığı Ders 21 Hamburg da köpekbalığı Dayanılmaz sıcaklıktaki havada, deniz kenarında bir görev Radio D çalısanlarının işine gelir. ve Hamburg a giderler. Hamburg limanında bir köpek balığı gözlenmiştir., ve

Detaylı

ATATÜRK ÜN BAZI KURULUŞLARIN HATIRA DEFTERLERİNE YAZDIKLARI

ATATÜRK ÜN BAZI KURULUŞLARIN HATIRA DEFTERLERİNE YAZDIKLARI ATATÜRK ÜN BAZI KURULUŞLARIN HATIRA DEFTERLERİNE Yrd. Doç. Dr. Hülya BAYKAL Kurtuluş Savaşı'nın başından itibaren, Atatürk'ün ziyaret ettiği kuruluşlar için, O'nun görüşlerini almak, izlenimlerini belirlemek

Detaylı

Aufklärung Nr. 27: Pneumokokken (Konjugat) Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 27: Pneumokokken (Konjugat) Türkisch / Türkçe Süt emen bebekler/küçük çocuklardaki pnömokok hastalıklarına karşı koruyucu aşı - Konjuge aşı maddesine sahip Pnömokok enfeksiyonlarına Streptococcus pneumoniae bakterileri neden olmaktadır. 90'dan fazla

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YAYINLAR KİTAP ÇEVİRİSİ. - Rainer Maria Rilke "Briefe an einen Jungen Dichter" Thomas Mann "Tod in Venedig" 2013.

ÖZGEÇMİŞ YAYINLAR KİTAP ÇEVİRİSİ. - Rainer Maria Rilke Briefe an einen Jungen Dichter Thomas Mann Tod in Venedig 2013. ÖZGEÇMİŞ ADI: SOYADI: DOĞUM TARİHİ VE YERİ: EĞİTİM DURUMU: Meltem EKTİ (ÇELİKTAŞ) 17.04.1975 (Forchheim-Almanya) LİSANS: YÜKSEK LİSANS: DOKTORA: ÖĞR.GÖR.: 1993-1997 HACETTEPE UNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Fransız romancısı Les Desenchantes yi

Fransız romancısı Les Desenchantes yi htt- Pierre Loti aln (Les Désen. chantes) yani Nâşatlar veyahut Bezgin Kadınlar isimli romanı Fransada (L a Revue deux mondes) mecmuasında tefrika edildikten sonra kitap halinde basılalı kırk bir yol olmuştur.

Detaylı

20 Derste Eski Türkçe

20 Derste Eski Türkçe 20 Derste Eski Türkçe Sunuş: Yaklaşık iki yıldır Osmanlı madeni paraları toplamaktayım. Paraların üzerindeki eski türkçeyi okumak için bir kaç kitap inceledim, olmadı. Bu konudaki kurslara katılmaya da

Detaylı

ALEXANDER RUSSEL WEBB-MUHAMMED

ALEXANDER RUSSEL WEBB-MUHAMMED ALEXANDER RUSSEL WEBB-MUHAMMED Benim araştırıcı, meraklı bir ahlâkım vardı. Her şeyin sebebini ve maksadını arıyordum. Bunlar için mantıkî cevaplar bekliyordum. Hâlbuki râhiplerin ve diğer Hıristiyan din

Detaylı

03 Temmuz, 2015 Ömer ASAR Çankırı Karatekin Üniversitesi MYO Mekatronik Programı Öğrencisi

03 Temmuz, 2015 Ömer ASAR Çankırı Karatekin Üniversitesi MYO Mekatronik Programı Öğrencisi Merhaba arkadaşlar ben Mekatronik bölümü öğrencisi Ömer ASAR; Meslek Yüksekokulumuzun Erasmus öğrenci değişim programına katılan ilk öğrenciyim. Tecrübelerimi siz değerli arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum.

Detaylı

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net B1 Okul sınavı hiç de zor değildi. Yakında B2 Okul sınavına da girmek istiyorum. Alina Çelebcigil, hat mit Erfolg die Prüfung telc Türkçe

Detaylı

Yaptığım şey çok acayip bir sır da değildi aslında. Çok basit ama çoğu kişinin ihmal ettiği bir şeyi yaptım: Kitap okudum.

Yaptığım şey çok acayip bir sır da değildi aslında. Çok basit ama çoğu kişinin ihmal ettiği bir şeyi yaptım: Kitap okudum. Türkiye deki en büyük emek israflarından birisi İngilizce öğreniminde gerçekleşiyor. Çevremde çok insan biliyorum, yıllarca İngilizce öğrenmek için vakit harcamış, ama hep yanlış yerlerde harcamış. Bu

Detaylı

Persönliche Korrespondenz Brief

Persönliche Korrespondenz Brief - Adresse Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no:17 34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul Standard-Adressenformat in Deutschland: Straße + Hausnummer, Postleitzahl + Stadt, Land Sayın Ahmet Koril,

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 10 Kral Ludwig le röportaj

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 10 Kral Ludwig le röportaj Ders 10 Kral Ludwig le röportaj müzikalde Kral Ludwig i canlandıran oyuncuyla karşılaşır ve kendisiyle bir röportaj yapmak ister. Oyuncunun sesi e tanıdık gelir. Bu arada Radio D bürosuna da sürpriz bir

Detaylı

Başvuru Referans Mektubu

Başvuru Referans Mektubu - Giriş Sayın Yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım:

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Listede zımpara müstesna - ki yalnız iki, üç yüz tonluk bir tenakus göstermiştir,

Detaylı

NÂZIM HİKMETİN BİR YAZISINDAN

NÂZIM HİKMETİN BİR YAZISINDAN ferhad ile şirin NÂZIM HİKMETİN BİR YAZISINDAN... Toprağı, dostlarımı, karımı sevdiğim kadar tiyatroyu severim. Sevgilerimin hiç birinde platonik olmadığım gibi; tiyatro sevgimde de platonik değilim...

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler Marie und Charly Da kommt ein anderer kleiner Marienkäfer vorbei. Er hat auch einen Malkasten und einen Pinsel und trägt eine viel zu große Mütze. Er sagt zu Marie: Hallo Marie. Ich bin Charly und ein

Detaylı

Hörkurs Deutsch für Anfänger

Hörkurs Deutsch für Anfänger Renate Luscher Hörkurs Deutsch für Anfänger Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu Deutsch Türkisch Begleitheft Hueber Türkische Bearbeitung Türkçe çeviri Gökalp Bayramlı, Ayşen Bayramlı

Detaylı

Öğrenci Kitabı BEN DE BAŞARIRIM! telc TÜRKÇE B1 OKUL. www.telc.net

Öğrenci Kitabı BEN DE BAŞARIRIM! telc TÜRKÇE B1 OKUL. www.telc.net Öğrenci Kitabı BEN DE BAŞARIRIM! telc TÜRKÇE B1 OKUL B1 www.telc.net İÇİNDEKİLER 1. Ünite Gelecekten Beklentilerimiz 1 Hayal ve Hedefler... Gençlerin Düşleri...5 Değişik Meslek Türleri...6 İş ve Kariyer...6

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 13 Rosenmontag

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 13 Rosenmontag Ders 13 Rosenmontag Radio D bürosunda karnaval coşkusunu herkes aynı ölçüde paylaşmaz. Compu nun verdiği araştırma görevi muhabirleri karnavalın coşkuyla kutlandığı Karaormanlar a götürür. buna sevinmez.

Detaylı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş Sayın Yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau,

Detaylı

Bejahte Aussage im Futur

Bejahte Aussage im Futur Das Futur Mit dem Futur drückt man ein zukünftiges Ereignis aus. Je nach Kontext kann ein türkischer Satz im Futur auch mit müssen, wollen oder sollen übersetzt werden. Das Futur wird im Türkischen häufig

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

Klappo sucht sein Zuhause. Tako evini arar

Klappo sucht sein Zuhause. Tako evini arar Lolita lernt Marie kennen Lolita schwirrt über den Teich und taucht kurz ins Wasser ein. Sie taucht wieder auf und schüttelt sich die Wassertropfen ab und fliegt zurück zu ihrem Bruder Nicki. Da fällt

Detaylı

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Titelseite unten rechts 1. Sayfa sağ alt köşe 1 x 50, 2 x 50, 3 x 50, 4 x 50, 5 x 50 10,- 3 x 50 1x50 3x55 Titelkopf-Anzeige 1. Sayfa sağ üst köşe 3 x 55 12,- TV-Seiten

Detaylı

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Der Antrag ist auf Deutsch und leserlich auszufüllen: Başvuru Almanca ve okunaklı olarak doldurulmalıdır: Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Aufenthaltserlaubnis

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:1 Nisan 2015 1 KİTAP VE KÜTÜPHANENİN ÖNEMİ 3 2014-2015 KÜTÜPHANE ORYANTASYONUMUZ 5 KÜTÜPHANEMİZ 8 OKUMA ŞENLİĞİMİZ 10 BRITANNICA ONLINE 12 SEVİM AK

Detaylı

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz ÜNİTE 4 Şimdiki Zamanın Rivayeti Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz Siz gid-iyor-muş-sunuz

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 18 - Saklı Kutu

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 18 - Saklı Kutu Bölüm 18 - Saklı Kutu Anna kırmızılı kadının RATAVA nın lideri olduğunu öğrenir. Sadece 45 dakika vardır. Anna nın elindeki en önemli ipucu kırmızılı kadının sakladığı bir kutudur. Anna o kutuyu bulabilecek

Detaylı

Aufklärung Nr. 10: Hepatitis B Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 10: Hepatitis B Türkisch / Türkçe Hepatit B'ye karşı koruyucu aşı Hepatit B, Hepatit B virüsünün (HBV) enfeksiyon sonucunda yol açtığı akut bir karaciğer iltihabıdır. Bu virüs enfeksiyona yakalanmış bir insanın kanı veya vücut sıvıları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI LMNC 2017 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM LMNC DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 27 NİSN 2017 Saat: 11.20 dı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Elke Schlösser Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Methoden und Bausteine zur Sprachförderung für deutsche und zugewanderte Kinder als Kindergarten und Grundschule Ökotopia Verlag, Münster,

Detaylı

Persönliche Korrespondenz Brief

Persönliche Korrespondenz Brief - Adresse Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg land Standard-Adressenformat in land: Straße + Hausnummer, Postleitzahl + Stadt, Land Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no:17 34705,

Detaylı