Egmating, Baviyera, 2o Kayra 947. Hilmi Kitabevi ne İ s t a n b u l Ankara caddesi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Egmating, Baviyera, 2o Kayra 947. Hilmi Kitabevi ne İ s t a n b u l Ankara caddesi."

Transkript

1 Egmating, Baviyera, 2o Kayra 947. Hilmi Kitabevi ne İ s t a n b u l Ankara caddesi. Hisar xn Kitabevinizde 1942 senesinde Bay Abdulhak Şinasi 'Fahim Bey ve Biz " isminde bir hikâyesi intişar etmiştir..bu eseri muasır Türk edebiyatı arasında pek ziyade bezendiğimden almancaya çevirip bir iki alman naşirine göndermiştim. Hikâyeyi fevkalâde mühim ve güzel buldular; şimdiki kâğıt kıtlığından doğan müşkülat! halledildikçe hikâyemi kitap halinde neşretmek arzusundadırlar. Muharrirle telif ve tercüme hakları işide şahsen mektuplaşmak üzere sayın üstadim adresini bana lütfen bildirmenizi derin saygılarımla rica ederim. Dr. Friedrich v. Rummel (13 b) Egmating Uber München 2 Bayern - U S Zone Almanya.

2 26 Temmuz Dr. Friedrich v. Rummel (13 b) Egmatifcg über München 2 Bayern - U.S Zone Almanya Muhterem Efendim, Bay İbrahim Hilmi kendisine yollamış olduktunuz 20 Mayıs tarihli mektubu dün bana gönderdi. " Fahim Bey ve Biz"i beğendiğinize, tercüme ettiğinize ve bir Alman naşirinin kitap halinde neşretmedi arzu ettiğine pek memnun oldum. Size teşekkürler ederim. Agadıda adresimi bildirerek mektubunuzu beklerim. Maalesef Almanca bilmediğimden sizin tercümenizi okuyamayacağım. Fakat eğer tercümenizde tereddüt ettiğiniz bir cihet var da bana sorarsanız cevaplarımı memnuniyetle yazarım. Şahsınız, Türkmeyi nerede ö,drendiniz, Türkiyede bulunup bulunmadığınız hakkında bana biraz malumat verirseniz ayrıca memnun ve müteşekkir olurum. SSizdeki kitabın birinci mi yoksa ikinci mi basılış olduğunu bilmek isterdim. Zira ikinci basılısında bazı tashihlerim ve ilavelerim vardır, hattâ bu yüzden fasıllar bir adet fazladır. Tercümenin bu metinden olmasını elbette tercih ederdim, lazım ise bu kitabı size gönderebilirim. "Fahim Bey ve Biz" den sonra, yine^ibrahim Hilmi Kitabevi vasıtasiyle " Boğaziçi Mehtapları" isimli bir hâtıra kitabı ( kendimin şimdilik tercih ettiğim eserim) ve " Çamlıcada/ici Eniştemiz " adlı uzun bir hikaye daha neşrettim. Acaba gördünüz mü 7 Okumak isterdeniz bunları da yollayabilirim. Saygılarımı sunarım, ( A. şinasi Hisar ) A. Sinasi Hisar Ç.E.K. Apartimanı Yenişehir Ankara.

3 C13 b) Hgmating, Baviyera, 1 eylül Pek muhterem üstadım, 26 temmuz tarihli mektubunuz bilseniz beni nekadar sevindirdi. Sizin gibi memleketi içerisinde ve dışında şöhreti yayılmış bir muharrirle mektuplaşmak bana hususî bir zevk verir, ger harbin son snenesinde bir askerî hastane yatağı üzerinde okuduğum eserinizi alman okuyucularına da tanıtmağa muvaffak olursam pek memnun olacağım» "Fahim Bey tercümemi okumuş olan mütehassisların takdirini kazanmıştır çünkü hikâyenizde dış hâdiselerden. hemen büsbütün sarfi nazar ederek- bir tek insanı ruhunun ta özünden bize anlatıyorsunuz. Fahim Bey gibi zahirî muvaffakiyetlere hiç ehemmiyet vermiyen,kendi hayallerinde mes ut yaşamağa ısrar eden bir insan bugünkü makineleşmiş aleme ve icaplarına karşı canlı bir protestodur. Hepimiz bir az hayal ile hakikat arasında sallandığımız için çok derin beşerî tecrübelerin bir mahsulü addettiğim eseriniz tercüme şşklinde bile sahte muvaffakiyet koşusuna iştirak etmiyen gözü açık adamlara bir zevk,akh hatta bir teselli mevzuu olabülir Elimde yalnız 1942 basılışı vardır. İkinci basılışa da müracaat etmem de tabiî çok şayanı arzudur. Almanca basılışımda metni» bir az kısaltmak lâzim gelecektir.meselâ "ukâlanın dedikleri faslımda dil meseleleri hakkında ("daiilkelb" v.s») ileri sürülen cümleler arapça bilmiyen bir alman anlıyamaz. Mateessef kâğıt kıtlığı düzelmektense günden güne fenalaşmaktadır» Önümüzdeki sene kâğıt tedariki mümkün olmazsa, hikâyeyi muvakkaten tanıtmak için en mühim parçaları bir mecmuada neşredeceğimi tasavvur etmiştim. Bir mühim meseleye daha temas ümem lâzim:almahyanın malûm İktisadî vaziyetinden do layı size tercüme hakkı olarak iara göhdermek imkânsızdır. Ben de bu işi alacağım pek mahdut ücret yüzünden değil, pek sevdiğim Türk Edebiyatına hizmet etmiş olmak için üzerime aldım. Bunun için sizin de bu feragate katlanmanızı rica edeceğim.

4 o "Fahim Bey ve Biz den sonra neşrettiğiniz eserler de tabiî olarak beni çok alakâdar eder. İstanbul hakkında vereceğim resimli konferanslarda "resim ve edebiyatta îfctanbul mevzuundan da bahsetmek istiyorum. "Boğaziçi mehtapları"nda bu meseleye dair bir çok malzeme bulaöağımdan eminime Fahim Beyden sonra hikâyenizin en canlı, en hakikî ve en acaip tipi olan enişte ile daha sıkı tanışmak da bir zevk olacaktır. Mektubunuzda söz vermiş olduğunuz gibi bu üç kitabı bana gönderirseniz pek müteşekkir kalırım. Cevdet Kudret Solok un "Türk Edebiyatı - hikâye ve roman antolojisi"nde hakkınızda yazdığı bir kaç satırdan başka bir az malûmata ihtiyacım vardır. Muasır Türk edebiyatında yeriniz nedir? Muayyen bir grub veya istikamete mensubmusunuz? Hangi ustalar ve örnekler takip ediyorsunuz? BUgünkü fransız edebiyatile,yani "ozistencialisme cereyanile alakânız var mı? Diğer taraftan rus romancılarile meşgul oldunuz mu? Fahim Bey ile Gonçarov un "Oblomov"u arasında bir ruhî akrabalık hisedilebilir. Bütün bu suallerime kısaca cevap vermenizi dilerim. Arzu ettiğiniz veçhile tercüme halimi sunarım: Bendeniz, 191o de doğup 1935 senesinde T.C.Maarif Vekâleti hizmetinde alınanca muallimi ol^arak ilk defa Türkiye ye gelmiştim. 0 zaman hiç türkçe bilmediğim halde - asıl tahsil ettiğim ilimler tarih ile "romen dilleridir - hemen lisaaınızla uğraşmağa koyuldum. İki sene İzmir, bir sene de İstanbul da kaldıktan sonra edindiğim türkçeyi hatıramdan düşürmemeğe gayaret ettim. Aarbin ücüncü senesinde az çok türkçe bilen bir ihtiyat zabiti olduğum için tercüman sıfatile Ankaraya tayın edildim. Şimdi eskisi gibi Münih in bir lisesinde hocalıkla meşgulüm, ayrıca da Üniversitede türkçe dersleri vermekteyim. Mektubu fazla uzatmamak için tercüme hakkında bir kaç sualimi sonraya bırakırım. Mektubunuz işin teşekküllerimi tekrar eder derin hürmetlerimi sunarım Dr.A'riedrich v. Rummel ~ ~ ' '

5 ı Egmating über München 2, 8 mart Pek değerli üstadim, 26 temmuz 1947 tarihli mektubunuzu aldığım zaman pek memnun idim. "Fanim Bey ve biz"i almancaya çevirmeme razi olduğunuz beni bilhassa sevindirdi. Geçen aylarda hem St yazdıklarımı tekrar okuyup tercümemi mümkün olduğu kadar mükemmelleştirmeğe "hem de hem de şifahen de olsa tanıtmağa çalıştım» Bugünkü Türkiye ye dair verdiğim bir konferans serisinin son akşamında muasır türk edebiyatından okuduğum nümuneler arasında "Fahim - ey ve biz" mühim bir yer aldı ve tabiatile çok beğenildi. İntihap ettiğim parçalar "esvaplar"fahim Bey ile Saffet Hanım", "Saatler" ve "Delilik rivayetleri" fasıllarından alınmıştı. Son günlerde kâğıt vaziyeti biaraz düzelmişe benziyor«nitekim temas ettiğim naşir son kararını vermek üzere tercümenin nihaî şeklini istedi. Ne yazık ki kitabın ikinci basılışını görmeden işimi bitiremiyorum. 1 eylül 1947 tarihli mektubumu almadınız korkusu ile bu kitabı lütfen göndermenizi rica ederim. Sabırsızlığıma darıimiyasağınızı ümit eder derin hürmetlerimi sunarım. I

6 Münih, 2 nisan Pek muhterem AMülhak çinasi he.yefendi, Bundan beş sene evvel "Fahim bey ve biz" adlı romanının hakkında mektuplaştığımızı belki hatırmızdadır. Romanı almancaya çevirdiğim halde maalesef henüz bastıramadım. Bu arada diğer eserlerinizle de meşgul oldum. Bilhassa beğendiğim "Boğaziçi mehtapları"ndan bazı parçaları ana dilime çevirerek nihayet neşretmeğe muvaffak oldum. Hocam profesör Babinger in altmışıncı yıldönümünü kutlamhk üzere yayınlanan hususî mecmuada tercümemle eseriniz hakkında şahsî görüşlerim de basılmış bulunuyor. Almancayı bilip bilmediğinizi mechulum olmakla beraber şahsınıza karşı duyduğum hürmetin bir nişanesi olarak bir nüshasını takdim ediyorum. Kabulünü rica ederim. Derin hürmetlerimle Dr. Friedrivh v. Rummel München 23 Biegfriedstr. 18/o Almanya

7 München, den 11.Jtrtax 1952 Sehr verehrter flerr Professor! Wenn es dem Interview, das über ein Jahr zurückliegt und zu dem ich mich aus Gefälligkeit drängen ließ, gelingen sollte, dank Ihrer freundlichen Vermittlung eine Verbindung zu Herrn Abdülhak inasi nisar zu schaffen, so wäre wenigstens die^e Folge erfreulich. Ich habe nämlich bis auf einen einzigen ^rief im Jahre 1947 keine Nachricht von Herrn inasi erhalten können, auch nicht, als ich Ihm nach.erscheinen Ihrer Festschrift den Sonderdruck mit meinem Aufsatz üborsandt hatte. Ich konnte nur einer ^arte des Herrn Dr. Halid ilteber entnehmen, daß meine Sendung angekommen war. Ich bin darum überrascht zu hören, daß inasi Bey auf eine Veröffentlichung seines "Fahim Bey ve Biz" in Deutschland Wert legt. Mich freut das natürlich sehr, denn schließlich habe ich viele Wochen meiner Arbeitszeit an die.übersetzung gewandt und zahlreiche Versuche unternommen, sie unterzübringen. Die Währungsreform kam dazwischen. Dr. K.ißlinv und Prof. Jaemhke waren mir mit ihrem Rat behilflich, aber es hat sich kein ^erlegcr zur Annahme entschließen können. Der Jrund lag neben der allgemeinen Zurückhaltung gegenüber Übersetzungsliterätur aus weniger bekannten Sprachen in de Handlungsarmut des Romans. Mich hat das nicht gestört, ich betrachte das eher als einen Vorzug. ;i Ich könnte mir also schon denken, daß'man das Werk noch herausbringen könnte, Wenn der Verfasser dazu bereit wäre,einen Druckkostenzuschuß zu geben..man könnte sich, a mit, einer kleineren Auflage begnügen, da die üblichen ftentaibilitäfesberecjanungen. hier ohnehin über flüssig sind., iö ~'r aine bestimmte- ^umme tnöchbe ich nicht nennen. Sie sind, sehr vehrehr ter nerr Professor, in Kontakt mit,vi$len Verlagen, so daß Sie u e r m inasi' besser als ich einen uegrif ffvon d er Höhe der nötigen Summe geben 'könnten. Hs wäre natürlich schön, wenn sich dabei auch für den Übersetzer eine gewisse Ent Schädigung ergäbe. Sobald sich Herr nasi deutlich ausgesprochen hat, bin ich^gerne. bereit, Fühler auszustrecken und Ihn Uber die Ergebnisse meiner Bemühungen auf dem laufenden zu halten. < keine Übersetzung ist nach der 1. Auflage gefertigt, die zwei, te von 1941/42 habe ich mir leider nicht beschaffen können. Was die Namen betrifft,die Sie in dem Interview vermissen, so bitte ich zu bedenken, daß dabei nie von der Beschäftigung mit osmanischer Jeschiebte die Rede war, sondern ausschließlich von Veröffentlichungen über die Republik und von Übersetzungen neuerer Autoren, und zwar nur von solchen Werken,die nach r'emkriege erstrhlenen sind. Indem ich für Ihr Schreiben ergebenst danke bin ich, sehr verehrter Herr Professor " ü r i e h e n 2 5 >ieg f riedstr.18/ o

8 Münih, 1o eylül iy52. Pek muhterem Abdülhak Şinasi beyefendi, iiocam profesör Babinger ile Türkiye den döneli ilk defa olarak bu günlerde görüşmeğe fırsat buldum. Zatı âliniz ile sık sık temas ettiğini, eserlerinizin Almanya da nasıl neşredilebileceği hususunda fikir teatisinde bulunduğunu sevinçle öğrendim. Bu arada aciz ismimin de geçtiğini söyledi. Hakikaten eserlerinizi Almanlara tanıtmak ve ilk olarak çoktan dilime çevirdiğim Fahim Bey i bat tıkmak en büyük aratlarımdan biridir. Kıymetli alâkanız sayesinde inşaallah bir neticeye varmak mümkün olacaktır. Tercümem birinci tab ı üzerinde yapıldığı için müsveddenin ikinci basılışına göre tashihi doğru olur. Fakat kitabın ikinci tab'ıı şimdiye kadar bir türlü tedarik edemedim. Profesör Babinger bana lütfen üç kitabınızı göndermiş veya göndermek üzere olduğunuzu söyledi. Yüksek teveceühünzü takdir eder candan teşekkür ederim. Yalnız şunu teessüfle itiraf etmeğe mecburum ki kitaplar elime geçmedi. Postada gayıbolduğu ihtimal dahilindedir. Profesörün arzusuna uyarak keyfiyeti haber verir, hem kendisinin selâmlarını yollar hem de şahsınıza karşı her zarnen duymakta olduğum derin hürmetlerimi arzederim. ür.v.rummel München 23 Siegfriedstr. 18/o Almanyada.

9 Münih 2 ocak fek muhterem Abdülhak ^.inasi beyefendi, Yeni yılıma daha kutlu bir suretle girmem imkânsızdı. Dün sabah gelen ilk müvezzi dört kitabınızı getirdi. Yalnız kitabları demiyorum, asıl kıymet elinizle yazmış oldurunuz lûtufkâr ithaf sözlerinde bulunuyor. Bu sözler beni çov mütehassis etti. Adetâ bir çocuk gibi sevindim. Ali Nizamî beyin alafrangalığı ve şeyhlimi adlı eserinizi daha dün baştan sona kadar okudum ve çok beğendim. Geçmiş zamanın kıymetli vc garip şahsiyetlerini canlandırmakta ve yarı mütebessim yarı mahzun bir tavırla tasvir etmekte Türk müellifleri arasında rakipsizsiniz zanındayım. Geçenlerde intişar etmiş olan "Garplaşma yolunda Türkiye adlı kitabımda sizden ve eserinizden uzun uzadıya bahsettim. Hürmetimin bir nişanesi olarak bu kitabı ayrı bir paketle göndereceğim. Hayranlığımı bir daha arzederek derin hürmetlerimi sunarım Dr.F.v.Rumme1 München 23 oiegfriedstr.18/o

10 Ankara, P.K. 511, 19 nisan 1954 Üstadım, Ankara Pa&as'taki sohbetimizde bahsettiğim basımevi bugün mektubla "Fahim bey ve biz" tercümemi neşretmek kararını bildirdi. Bu müjdeden sizin de memnun kalacağınızı ümit ederim. Basımevi, Holanda hük'umet merkezi olan la Haye'de bulunmaktadır. İsmi Mouton et 0ompganieo Geçenlerde Batı Almanya başbakanı Dr. Adenauer'in Türkiye'yi ziyaretinde bendeniz bazı ufak hizmetlerde bulunabildim: şansölyenin T 0C. hük^umeti mehafili ile yaptığı müzakereleri türkçeden almancaya çeviren ben idim. Almancadan türkçeden tercüme eden ise eski hocam ve dostum T.C. Bonn büyükelçiliği müsteşarı îlhami Müren idi. Görüşmelerden sonunda hem İlhami bey hem de Bonn büyükelçiniz Suat Ürgüplü bu tercümenin neşrinde yardım edeceklerini vaadetmişlerdir0 Böylece bunca senelerden sonra nihayet eseriniz Avrupa'ya da tanıtılacak, tercüme işinde sarfettiğim emekler de boşa yapılmış olduğundan kurtulacaktır. Metine nihaî şeklini verebilmek için sizden ikinci tab'dan bir kitab istirham ederim. Elimde bulunanda kıymetli yazınızla şahsî bir ithaf bulunduğu için iyice muhafaza etmek istiyorum. Göndereceğiniz kitapta birinci tab'ma nazaran değişmiş olan veya artan yerleri işaretlemenizi de rica ederim. Basımevi Şimdilik bin aded bastırmak istiyor. Honoraire olarak bir talebiniz varsa l utfen bildiriniz. Malûm olduğu gibi Türkiye şimdiye kadar telif haklarına ait Gesevre anlaşmasını meriyete koymamıştlr. Bunun içiiin halihazırda honoraire meselesinin halli için hukukî bir mesnet mecvut değildir. Fakat bm itibarla da memnun kalmanızı pek arzu ediyorum. Üç hafta evvel Istanbula gelişimde sizi maalesef evinizde bulamadim. Müsveddeyi bir an evvel hazırlayım diye mezkûr kitabın acele göndermenizi rica eder bu vesile ile en derin Ankara P.Ko 5 u hürmetlerimi arzederim Dr.v.Rummel

11 Ankara, 5 mayıs Pek değerli üstadım, 24 nisan tarihli mektubunuza ve bugün aldığım iki kitaba teşekkür ederim. Fahim beyin birinci tab m a ilâve ettiğiniz parçâları da tercüme ediyorum. Eğer mayıs sonuna veya haziran başına kadar ikinci tab'ma ilâve edeceğiniz yerleri de göndermiş olursanız,bunlarfr» formaların tashihinde metne ithali pek âlâ mümkün olacaktır. Teklif ettiğiniz gibi Mouton matbaasından karşılıklı bir mukavelename rica ettim. Mayısıh ikinci nısfında îstanbula gitmek niyetindeyim. 0 zaıan herkesten evvel sizi ziyaret edeceğim. Arada derin hümme11erimin kabulünü istirham ederimc x f i Dr.v.Rummel Ankara P.K. 511

12 Ankara, 8 haziran 1954 Pek muhterem üstadım, 5 hatiran tarihli mektubunuza teşekkür ederim. Holanda'dan formalar gelmiş. Metin büyük bir itina ile dizilimiştir. Eğer üçüncü baskı için hazır^fcdığıhız ilâvelerin almanca metnine ithalini arzu ederseniz lütfen acele ile göndermenizi rica ederim«i abii bütüb kitabları bir an evvel ya şahsen ya taahhütlü mektubla iade edeceğim. İşlerimin çokluğu ve bayramlardan dolayı şimdiye kadar İstanînul'a gelemedim«haziran orta - s m d a ümidim var. Temmuafe. izrrile Aİmanyaya gidince her halde bir kaç gün İstanbul da kalacağım. Mouton kitabevi bir de mukavele gönderdi. Onu da sizinle müzakere edeceğim«derin hürmetlerimle Ankara P.K.511

13 Ankara, 27 haziran 1954 Pek değerli üstadım, Ailemi almak üzere 9 temimizde uçakla Münih e hareket edeceğim. Bundan evvel dört gün Istanbula kalacağım. Münasip bulacağınız gün ve saate sizinle görüşmek arzusundayım. İnşallah sizi şehirde bulacağım. Bana Alman Genel Konsolosluğun Posta Kutusuna bir mektubla bir randevu verir misiniz? P.K. 355 tir. Gönderdiğiniz ilâveler aldım, tercpme ettim ve hepsini dün Holandaya yolladım. İlâveler, bilhassa ikinci Londra macerası, birer şaheser. berin hürmetlerimle Ankara P.K. 511 İstanbul P.K.355

14 Ankara, 9 birinci kânun Pek muhterem üstadım, nihayet ü'ahim beyin almancası çıktı.bir nümunesini buradan gönderirim. Cildin rengi beni pek tatmin etmiyor ama metnin dizilişi iyi ve az çok hatasız imişe benziyor. Sizin de memnun kalacağınızı ümit ediyorum, matbaa sahibi m.de Kidder her halde bu günlerde daha fazla nümuneler göndereogctir. ünümüzdeki hafta içersinde sefaretimizde bazı Türk ve Alman dostkr^hzurunda kitaptan parçalar okuyacağım. Yılbaşından sonra İstanbul a gelmek niyetim var. İlk iş zatı alinizi ziyaret olacaktır. Tekrar şahsen görüşebileceğimize kadar en derin hürmetlerimi sunarım

15 Ankara, P.K.511, 16 şubat 1955 Pek muhterem üstadım, Geçen haftalar çok meşgul olduğum için matesief daha -tfvvel cevap vermekten sarfi nazar etmeğe mecbur kaldım.fazlası çocuklar da sırasına hastalandılar. 23 aralık tarihli mektubunuza ve yıl başı tebrikatmıza geç olsa bile candan teşekkür ederim.ayrıca ğöndermek lûtfunda bulunduğunuz "Boğaziçi Yalıları"na da derin teşkkürlerimi sunarım. Zavallı Fahim Bey*in yepyeşil kabana dait tereddüt ve fikirlerinize tamamen iştirak ediyorum okadar ki kitabı alır almaz nâşire bir mektub yazdım kabın değiştirmesinde ısrar ettim. Çok şükür ki teklifime uyarak yeni ve daha zarif bir cilt seçti. Bir nümune elimde. Hakkınız olan 2o adet elinize bugünlerde geçeğtirc Ayrıca matbuata takdim edilecek bir kaç nümune istedim. İstanbul'da hangi gazetelere verelim? Nasihatinizi bekliyorum. Her şeyden evvel Varlık aklıma geldi. Pek geç olmakla beraber bu mektuba ilişik kontratwıbir almanca ve iki türkçe metnini size gönderyorum. Türkçesinin bir nüshası elin zde kalabilir. Öbürleri imza edip bana yollamanızı istirham ederim. İkinci maddeye göre ilk hesaplaşma gelecek yılbaşında yapılacaktır. Daha evvel naktî para gözleğimize maatesief imkân yoktur. Gilelenmemiş beher kitap başına alacağımız yüzde onunu yarıyarıya paylaşacağımızı teklif ediyorum. İstanbul'daki Alman Arkeoloji enstitüsü mayıs ayında şerefinize bir müsamere tertip etmek istiyor. Bu akşam bendeniz metnin almancasmdan bir kaç parça okuyacağım, sizin veya dostlarınızın birinin türkçelerini okumasını temenni ediyorlar. Tercümenin Türkiyedeki satışını arttırmağa yarıyan bir teklifiniz varsa esirgememenizi rica ederim. Bu kardarla bugün iktifa ederek derin hürmet ve saadet dileklerimi arzederim efendim. Ankara P.K.511

16 Ankara, 19 mart 1955 Pek muhterem üstadım, 22 şubat tarihli mektubunuza ve dalgınlık eseri olarak geçen mektubumda zikretmediğim İstanbul Albümüne candan teşekkür ederim. Yakın bir zamanda İstanbul'a gelip sizinle şahsen görüşmek fırsatına nail olacağımı ümit etmekle beraber bugün Holanda'dan gelen kontrat suretini gönderiyorum. Kitap şimdilik Ankara Berkalp Kitabevinde satışa arzedilmiş bulunuyor. Zafer Gazeitesine ve Devlet Tiyatrosunun mecmuasına birer kitap tevdi ettim.inşallah yakın bir zamanda kitaptan bahsedeceklerdir. Geçen hafta Alman kolonisinden ve Türk dostlarımızdan mürekkep syçkin bir dinleyici alemine Fahim Beyden bazı parçalar okudum. Hepsi ok beğenmişlerdir. Mayıs ayında İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü konferanslar serisi çerçevesinde aynı mahiyette bir türk-alman edebiyat akşamını tertip etmek istiyoruz. Mouton kitapevi,almanca bilenlere dağıtmak üzere bir k ağit bastırdı. Bir kaç nü munesini leffen gönderiyorum. Şimdilik bukadarla iktifa ederek sonsuz hürmetlerimi arzederim üstadım Ankara P.K.511 Az kaldı mühim bir havadis unutacaktım: Matbaa Danimarka'dan bir mektup aldı: kitabı almancadan danimarkacaya (öyle söylenir mi?) tercüme etmek istiyorlarmış.hayırlısı olsun!

17 Ankara, Pek muhterem üstadım, 26 mart Zafer gazetesinde intişar etmiş olan makalenin bir nümunesini göndermekle bahtiyarım. Perin selâmlarımla Ankara P.K. 511 v

18 FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİLİĞİ Ankara, P. K. 511 Sayın Abdülhak Şinasi Hisar Gümüş Suyu Caddesi No. 30 Nimet Apartmanı İstanbul Pek Muhterem Abdülhak Şinasi Bey 15 Eylül tarihli ve taahhütlü olarak gönderilen lutufkâr mşktubunuzu Almanyadan avdetimde okuyabildim.buna ve lütfettiğiniz kiymetli eserlere teşekkür etmekte vaki olan gecikmemi,bu mazeretime bağışlayıp hoş görmenizi rica ediyorum. Holanda1 da buluna Tâbi, beni uzun zaman bekletti ve nihayet l.ocak 1956 tarihine kadar satılmış olan "Fahim Bey" eserine karşılık 296,80 Holanda Florini ödeneceğini bildirdi. Kaldiki bugüne kadar herhangi bir meblağ almış değilim.bu para tarafıma havale edilir edilmez sizi vaziyetten h berdar edeceğimi hürmetlerime terdifen arzeylerim.

19 tj:*f ío/3 ANKARA p. K aralık 1956 Bay Abdülhak Şinasi Hisar İ stanbul-gümüşsuyu Kıymet Apartimanı Pek muhterem üstadım, 6 kasım 1956 tarihli mektubumda zikrettiğim 296,8o Holanda Florini şimdi Moutxon ve Şeriki Yayınevi tarafından banka hesabıma^ yatırılmış bulunuyor. Meblağın Alman Markı mukabili DM 3?7dir. Yarısı, yeni DM 163.5o emrinize hazırdır. Evvelden ' söylediğim gibi tercüme işlerden bir maddî kir beklemek yerinde# değildir. Bende para kazanmak ümidi ile bu yoruyucu tercüme işi deruhte etmemiştim. Sizin de benim gibi maddî gelirin yerine işin manevî cihetine ehemmiyet vermenize bilhassa rica ederim. Bu tercüme ve haklında neşredilen tenkidler yüzünden eseriniz ve ismimiz Avrupa edebiyat muhitinde tanınmış ve itibar kazanmış bulunuyor. Asıl maksadım da bundan ibaretti. Derin, hürmetlerimin kabulünü rica ederim üstadım Dr.VoRummel Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

pecya utad yerinde, bu hafta gene aranızdan bazılarınızdan) gelen bir

pecya utad yerinde, bu hafta gene aranızdan bazılarınızdan) gelen bir AKİS Haftalık Aktûalite Mecmuası Konya Sk. Bursa Han No. 29-Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * AKİS Ortaklın adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden: Metin TOKER Teknik Sekreter

Detaylı

Yusuf Akçura nın Hüseyinzade Ali Bey e Yazdığı Mektuplar

Yusuf Akçura nın Hüseyinzade Ali Bey e Yazdığı Mektuplar Yusuf Akçura nın Hüseyinzade Ali Bey e Yazdığı Mektuplar Yavuz Akpınar Hüseyinzade Ali Turan ın arşivi kızı Feyzaver Alpsar hanımefendi tarafından 2007 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları

Sevgili AKİS okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş İmtiyaz sahibi : Metin TOKER Yazı işlerini fiilen idare eden : Cüneyt ARCAYÜREK Ressam

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş * İmtiyaz Sahibi Metin TOKER * Yazı İşlerini fiilen idare eden: Cüneyt ARCAYÜREK * Ressam:

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları Ş

Sevgili AKİS okuyucuları Ş AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden : Metin

Detaylı

pecya Tuhaf bir tesadüf eseri olarak, bu hafta AKİS'in sayfalarından mühimce Bu hafta AKİS de yalnız geçen haftaların değil, belki de şu son bir

pecya Tuhaf bir tesadüf eseri olarak, bu hafta AKİS'in sayfalarından mühimce Bu hafta AKİS de yalnız geçen haftaların değil, belki de şu son bir A K İ S Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 4, Cilt XII, Sayı: 192 Yazı İşleri: Rüzgârlı Sokak Ovahan Kat 3 Daire 7 Tel: 18092 P.K. 582 - Ankara İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgarlı Matbaa Tel: 15221 Fiatı

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları. İ sın hürriyetine dair dost bir ses yükselmiş. ngiltere ve İsviçre'den sonra Amerika'dan da memleketimizdeki ba

Sevgili AKİS okuyucuları. İ sın hürriyetine dair dost bir ses yükselmiş. ngiltere ve İsviçre'den sonra Amerika'dan da memleketimizdeki ba AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * İmtiyaz sahibi : Metin TOKER Yazı işlerini fiilen idare eden : Cüneyt ARCAYÜREK

Detaylı

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene : 2, Cilt : IV, Sayı : 62 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 982 Tel: 18902 Fiatı: 60 Kuruş - İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER - Umumî Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: V, Sayı: 72 Rüzgârlı Sok. Otto Weber Ban, Kat: 2; Daire : 4 P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı : 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER Umumi Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları o

Sevgili AKİS Okuyucuları o AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Konya Sk. Bursa Han No 28-Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yan itlerini fiilen idare eden: Bu Metin TOKER * nüshaya yazı

Detaylı

pecya AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Kendi Aramızda Sevgili AKİS okuyucuları Yusuf Ziya ADEMHAN *

pecya AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Kendi Aramızda Sevgili AKİS okuyucuları Yusuf Ziya ADEMHAN * AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 5, Cilt: XIII, Sayı: 214 Yazı İşleri: Rüzgârh Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P. K 582 - Ankara İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel: 15221 Fiatı

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası P. K. 582 Ankara Fiyatı: 60 kuruş AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden: Metin TOKER *** Bu nüshaya yazı yazanlar: Samed AĞAOĞLU Fazil

Detaylı

pecya Bu hafta OKUYUCU MEKTUPLARI sütunumuzda Bediüzzaman J. Poster Dulles... tepsisi boş geldi! AKİS Sevgili AKİS okuyucuları

pecya Bu hafta OKUYUCU MEKTUPLARI sütunumuzda Bediüzzaman J. Poster Dulles... tepsisi boş geldi! AKİS Sevgili AKİS okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 4, Cilt XII, Sayı: 194 Yazı İşleri: Rüzgârlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P.K. 582 - Ankara İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel: 15221 Fiatı

Detaylı

Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.

Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi ALİ GALİP HADİSESİ Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve

Detaylı

Kendi. Sevgili AKİS Okuyucuları. Bir yılı ve üç ciltten müteşekkil 52 sayıyı geride bırakmış bulunuyoruz.

Kendi. Sevgili AKİS Okuyucuları. Bir yılı ve üç ciltten müteşekkil 52 sayıyı geride bırakmış bulunuyoruz. AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 2, Cilt: IV, Sayı: 53 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K, 582 Tel: 1 8 9 9 2 Fiatı: 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Yazı İslerini fiilen idare eden:

Detaylı

1929 Polemikleri. Tıp Tarihi Notları

1929 Polemikleri. Tıp Tarihi Notları 1929 Polemikleri Tıp Tarihi Notları 1 1929 POLEMİKLERİ TIP TARİHİ NOTLARI Dr. H. Zafer Kars Mayıs 2003 2 ISBN 975-6984-52-X Türk Tabipleri Birliği Yayını, 2003 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ GMK

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : VDI OlLT : 23 TOPLANTI : 4 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ»» «1. Geçen tutanak özeti 2. Havale edilen kâğıtlar 8. Sorular ve cevaplar 1. Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, «Vadimi» adlı kitap

Detaylı

pecya Kendi Aramızda Kapak resmimiz: Sir Hugh Foot Faka bastı! Saygılarımızla AKİS Umumi Neşriyat Müdürü İlhami SOYSAL *

pecya Kendi Aramızda Kapak resmimiz: Sir Hugh Foot Faka bastı! Saygılarımızla AKİS Umumi Neşriyat Müdürü İlhami SOYSAL * AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 4, Cilt XII, Sayı: 195 Yazı İşleri: Rüzgârh Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P.K. 582 - Ankara İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel: 15221 Fiatı

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları. KİS bu sayıs ile ilk cildini tamamlamış

Sevgili AKİS okuyucuları. KİS bu sayıs ile ilk cildini tamamlamış AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası. M. M. arkan Ardıç Sok. Desen Matbaan Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden : Metin TOKER

Detaylı

pecya AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Kendi Aramızda Habib Burgiba * Başyazarı Metin TOKER *

pecya AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Kendi Aramızda Habib Burgiba * Başyazarı Metin TOKER * AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl 4, Cilt XII, Sayı 199 Yazı İşleri: Rüzgârlı Sokak Ovehan Kat 5 Daire 7 Tel: 18992 P.K. 582 - Ankara İdare: Denizciler Caddesi 25/B Rüzaârlı Matbaa Tel: 15221 Fiatı

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları Ö

Sevgili AKİS okuyucuları Ö AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden : Metin

Detaylı

pecya Kendi Aramızda Caryl Chessman Sevgili AKİS okuyucuları Haftalık Aktüalite Mecmuası Halûlu ziyaretçisi Dr. Yurdoğlu ile Kapak resmimiz

pecya Kendi Aramızda Caryl Chessman Sevgili AKİS okuyucuları Haftalık Aktüalite Mecmuası Halûlu ziyaretçisi Dr. Yurdoğlu ile Kapak resmimiz AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 6, Cilt: XVII, Sayı: 292 Yazı işleri : Rüzgarlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel : 18992 P. K. 582 - Ankara * İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgarlı Matbaa Tel : 15221

Detaylı

pecya AKİS Kendi Aramızda Metin TOKER * Sukarno * Klişe: Desen Klişe ATELYESİ Haftalık Aktüalite Mecmuası Fiatı 85 Kuruş * Başyazarı

pecya AKİS Kendi Aramızda Metin TOKER * Sukarno * Klişe: Desen Klişe ATELYESİ Haftalık Aktüalite Mecmuası Fiatı 85 Kuruş * Başyazarı AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 4, Cilt XII, Sayı 204 Yazı İşleri: Rüzgârlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P. K. 582 - Ankara İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel: 15221 Fiatı

Detaylı

TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN

TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN 2 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013

Detaylı

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ Cemaleddin Server Revnakoğlu ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ İlk Harf Yayınevi, 2011 Kitabın tüm yayın hakları "İlk Harf Yayınevi"ne aittir. İlk Harf Yayınevi,

Detaylı

Mehmet Nuri Güleç (Mehmet Fırıncı)

Mehmet Nuri Güleç (Mehmet Fırıncı) Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin özellikle Risale-i Nur tefsirlerini neşretme konusunda hizmetinde bulunan Mehmet Nuri Güleç (Fırıncı), 1928'de Bursa'ya bağlı İnegöl'ün Yenice Müslim köyünde doğdu.

Detaylı

PROF. DR. KENAN GÜRSOY LA * RÖPORTAJ

PROF. DR. KENAN GÜRSOY LA * RÖPORTAJ , ss. 473-525. PROF. DR. KENAN GÜRSOY LA * RÖPORTAJ Muhterem Hocam, öncelikle röportaj yapma önerimizi kabul edip bu fırsatı bize sağladığınız için arkadaşlarımız adına size kalbî teşekkürlerimizi arz

Detaylı

pecya Kendi Aramızda Metin TOKER Adnan Menderes Adama evet, sisteme asla!

pecya Kendi Aramızda Metin TOKER Adnan Menderes Adama evet, sisteme asla! AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 4 Cilt XI, Sayı: 183 Yazı İşleri: Riizgarlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P.K. 582. Ankara İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgarlı Matbaa Tel: 15221 Fiatı

Detaylı

Belkıs Hanım ın Çanakkale Cephesindeki Eşi Tevfik Rıza Bey e Mart 1915 Mektupları

Belkıs Hanım ın Çanakkale Cephesindeki Eşi Tevfik Rıza Bey e Mart 1915 Mektupları Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 685-704, 100. Yıl Belkıs Hanım ın Çanakkale Cephesindeki Eşi Tevfik Rıza Bey e Mart 1915 Mektupları V. Türkan DOĞRUÖZ * Öz İşkodra

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 2. Cilt: IV, Sayı: 54 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 582 Tel: 18902 Fiatı: 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi Metin TOKER Yazı İşlerini fiilen idare eden: Cüneyt

Detaylı