ERMENİLER İN TÜRKLER E YAPTIKLARI MEZÂLİM VE SOYKIRIMIN ARŞİV BELGELERİ. İsmet Binark

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERMENİLER İN TÜRKLER E YAPTIKLARI MEZÂLİM VE SOYKIRIMIN ARŞİV BELGELERİ. İsmet Binark"

Transkript

1 ERMENİLER İN TÜRKLER E YAPTIKLARI MEZÂLİM VE SOYKIRIMIN ARŞİV BELGELERİ 257 İsmet Binark Kütüphaneci - Arşivist. Millî Kütüphane de Başuzmanlõk yaptõ. Başbakanlõk Cumhuriyet Arşivi nin kurulmasõna öncülük etti. Sõrasõyla Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardõmcõlõğõ ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Genel Müdürlüğü döneminde, Osmanlõ Arşivi ndeki tasnif çalõşmalarõnõn hõzlandõrõlmasõ ve tasnifi tamamlanan fonlarõn kataloglarõnõn yayõnlanmasõ yanõ sõra; Cumhuriyet Türkiyesi nden gelecek kuşaklara sahip olmakla gurur duyacaklarõ Cumhuriyet Arşivi nin müesseseleşmesi konusunda büyük hizmetleri olmuştur. Modern arşivcilik, Türk arşivcilik tarihi ve Osmanlõ arşiv belgelerinin ve defter serilerinin yayõnlanmasõ ile ilgili olarak çok sayõda telif, tercüme ve tõpkõ basõm eseri Türk arşivciliğine ve kültür hayatõna kazandõrmõştõr. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü nün yayõnladõğõ yüzün üzerindeki çalõşmanõn da proje yürütücülüğünü yapmõştõr lu yõllarda Bulgaristan a kilo ile satõlan Osmanlõ arşiv belgelerinin kopyalarõnõn Devlet Arşivimize geri getirilmesi ve kataloğunun yayõnlanmasõnõ sağlamõş; devlet arşivinin müesseseleşmesi konusunda büyük gayretleri olmuş, Türk arşivciliğine yurt içinde ve dõşõnda itibar kazandõrmõştõr. Arşivcilik eğitiminin Türkiye de ilk defa üniversite seviyesinde başlatõlmasõna da öncülük etmiş; Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitelerinde uzun süre arşivcilik dersleri vermiştir. Türk kitapçõlõk, kütüphanecilik, arşivcilik ve kültür tarihi konularõnda kitaplarõ, inceleme yazõlarõ, millî ve milletlerarasõ kongrelere sunulmuş tebliğleri vardõr. Makale ve kitap olmak üzere, bâzõ araştõrmalarõ yabancõ dillere de tercüme edilmiştir. Türk ilim, kültür, fikir hayatõna ve Türklüğe yaptõğõ hizmetlerden dolayõ çok sayõda kuruluşca ödüllendirilmiştir. Genel Müdürlüğü döneminde: - Osmanlõ Belgelerinde Ermeniler, Ankara, Armenians In Ottoman Documents, Ankara, Hüseyin Nâzõm Paşa: Ermeni Olaylarõ Tarihi, 2 cilt, Ankara, 1994

2 258 İSMET BİNARK - Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar da ve Anadolu da Ermeni Mezâlimi (Armenias Violence and Massacre In The Caucasus and Anatolia Based On Archives, , 2 cilt, Ankara, ad ve basõm tarihli yayõnlarõn proje yürütücülüğünü yapmõş; bir dizi halinde yayõnlanan bu kitaplarla, Türkler in Ermeniler e soykõrõm yapmadõklarõ, aksine Ermeniler in mâsum ve savunmasõz Türk insanõna mezâlim ve soykõrõm yaptõğõ, bütün açõklõğõ ile orijinal arşiv belgeleri õşõğõnda inkâr edilemiyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Yayõnlanmõş eserlerinden bâzõlarõ: - Türk Sefer ve Zaferleri Bibliyografyasõ (İzahlõ). Ankara, 1969, 234 s. Millî Kütüphaneye Yardõm Derneği Yayõnlarõ - Yunus Emre Hakkõnda Bir Bibliyografya Denemesi. Ankara, IX+48 s. Millî Kütüphaneye Yardõm Derneği Yayõnlarõ - Doğumunun 95. Yõldönümü Münasebetiyle Ziya Gökalp Bibliyografyasõ, (Kitap - Makale). Ankara, XXVIII+200 s. Türk Kültürünü Araştõrma Enstitüsü Yayõnlarõ (Müştereken) - Selçuklu Tarihi, Alparslan ve Malazgirt Bibliyografyasõ. Ankara, XIX+178 s. Kültür Bakanlõğõ Millî Kütüphane Yayõnlarõ:1 (Müştereken) - Türk Atasözleri. 2 cilt. İstanbul, Temel Eser (Müştereken) - Fârâbî Bibliyografyasõ. Kitap - Makale. (Doğumunun 1100 üncü yõldönümü münasebetiyle). Ankara, XIX+115 s. Başbakanlõk Kültür Müsteşarlõğõ Cumhuriyet in 50. Yõldönümü Yayõnlarõ (Müştereken) - Mevlâna Bibliyografyasõ. 2 cilt. Ankara, XIX+115; XXII+280 s. Türkiye İş Bankasõ Kültür Yayõnlarõ (Müştereken) - Eski Kitapçõlõk Sanatlarõmõz. Ankara, XIV+162 s. Kazan Türkleri Kültür ve Yardõmlaşma Derneği Yayõnlarõ - Fevziye Abdullah Tansel Bibliyografyasõ. Ankara, X+32 s. (Müştereken)

3 ERMENİLER İN TÜRKLER E YAPTIKLARI MEZÂLİM VE SOYKIRIMIN ARŞİV BELGELERİ Erzurumlu İbrahim Hâkkõ Bibliyografyasõ. Ankara, s. Kültür Bakanlõğõ Yayõnlarõ (Müştereken) - İstanbul, Fâtih, Fetih ve Fâtih Devri Hakkõnda Yazõlmõş Kitaplar Bibliyografyasõ. İstanbul, XIII+119 s. İstanbul Fetih Cemiyeti Yayõnõ (Müştereken) - Arşiv ve Arşivcilik Bibliyografyasõ. (Türkçe ve Yabancõ Dillerde Yayõnlanmõş Kaynaklar) Ankara, LXXIX+285 s. Başbakanlõk Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlõğõ Yayõnõ - Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri. Ankara, XXIV+245 s. Başbakanlõk Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlõğõ Yayõnõ - World Bibliography of Translations of the Meanings of the Holy Qur an. Part I: Exclusively Printed Translations. İstanbul, LV+764 s. Organisation of the Islamic Conference Yayõnõ (Müştereken) - Ottoman Archives - Başbakanlõk Arşivi. Amman, s. Research Centre for Islamic History, Art and Culture Yayõnõ (Müştereken) - World Bibliography of Translations of the Meanings of the Holy Qur an Printed Translations İstanbul, XCIX s. Research Centre for Islamic History Art and Culture Yayõnõ (Müştereken) - Cumhuriyet Döneminde Arşiv Hizmetlerinin Geliştirilmesi Konusunda Yapõlmõş Çalõşmalar ve Cumhuriyet Arşivi. Ankara, s. Başbakanlõk Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlõğõ Yayõnõ - A Short History of the Turkish Archives, its Value and Importance, Work Done to Improve Archival Services. Ankara, s. The Turkish Republic Prime Ministry General Directorate of the State Archives Directorate of the Republic Archives - A Short History of the Turkish Archives and the Activities of the General Directorate of the State Archives. Ankara, s. The Turkish Republic Prime Ministry General Directorate of the State Archives - Türk Arşivlerinin Kõsa Tarihçesi ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü nün Faaliyetleri. Ankara, s.

4 260 İSMET BİNARK Başbakanlõk Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayõnõ - Balkan Ülkelerinin Tarihî Kaynaklarõ Bakõmõndan Başbakanlõk Osmanlõ Arşivi nin Önemi. Ankara, s. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayõnlarõ - Importance of the Prime Ministry Ottoman Archives for Historical Sources of the Balkan Countries. Ankara, s. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayõnõ - Asõlsõz Ermeni İddialarõna Cevap. Ankara, XV+55 s. Türk Yurdu Yayõnlarõ - Türk - Yunan Münasebetlerinin Dünü ve Bugünü. Ankara, XVIII+73 s. Türk Yurdu Yayõnlarõ - Sâmiha Ayverdi Bibliyografyasõ. İstanbul, XLVIII+528 s. Kubbealtõ Neşriyâtõ - Ekrem Hakkõ Ayverdi Bibliyografyasõ. İstanbul, XLVI+II+713 s. Kubbealtõ Neşriyâtõ - Asõlsõz Ermeni İddialarõ ve Ermenilerin Türklere Yaptõklarõ Mezâlim. I. Baskõ. Ankara, [½ubat] XX+228 s., resimli. Ankara Ticaret Odasõ Yayõnõ - Asõlsõz Ermeni İddialarõ ve Ermenilerin Türklere Yaptõklarõ Mezâlim. II. Baskõ. Ankara, [Nisan] XX+328 s., resimli Ankara Ticaret Odasõ Yayõnõ Kitapta, tarihî perspektif içerisinde, dünden bugüne Türk-Ermeni münasebetleri, Osmanlõ Devletine karşõ ayaklanõp ihanet eden Ermeni komite ve çetelerinin, Rus ordusu saflarõnda yer alan Ermeni gönüllü alaylarõnõn Türkler e yapmõş olduklarõ mezâlim ve soykõrõm, Ermeniler in hayalî ve asõlsõz soykõrõm iddialarõ, günümüzdeki Ermeni terörü ve gelişmeler yazõlõ arşiv belgeleri ve otantik fotoğraflar õşõğõnda değerlendirilmekte; Ermeni iddialarõnõn asõlsõzlõğõ tarihin yalan bilmezliği önünde çürütülmekte ve tarihin siyasî maksatlarla nasõl istismar edildiği tartõşõlmaz bir biçimde ortaya konmaktadõr.

5 ERMENİLER İN TÜRKLER E YAPTIKLARI MEZÂLİM VE SOYKIRIMIN ARŞİV BELGELERİ 261

6 262 İSMET BİNARK

PROTESTAN AMERİKAN MİSYONERLERİ, ANADOLU DAKİ RUMLAR VE PONTUS MESELESİ

PROTESTAN AMERİKAN MİSYONERLERİ, ANADOLU DAKİ RUMLAR VE PONTUS MESELESİ PROTESTAN AMERİKAN MİSYONERLERİ, ANADOLU DAKİ RUMLAR VE PONTUS MESELESİ Arş. Grv. Gülbadi ALAN * Başlangõçta kişisel ve çoğu zaman da romantik bir hareket olarak başlayan misyonerlik faaliyetleri, en parlak

Detaylı

OSMANLI DAN CUMHURİYET E MİSYONER, ERMENİ, TERÖR VE AMERİKA DÖRTGENİNDE TÜRKİYE

OSMANLI DAN CUMHURİYET E MİSYONER, ERMENİ, TERÖR VE AMERİKA DÖRTGENİNDE TÜRKİYE OSMANLI DAN CUMHURİYET E MİSYONER, ERMENİ, TERÖR VE AMERİKA DÖRTGENİNDE TÜRKİYE Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * Amerika Birleşik Devletleri ile Osmanlõ Devleti arasõndaki ilişkilerin başlangõç tarihi 19. asõrõn

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

ŞER İYYE SİCİLLERİNE GÖRE KIBRIS TA TOPLUM YAPISI (1839-1856)

ŞER İYYE SİCİLLERİNE GÖRE KIBRIS TA TOPLUM YAPISI (1839-1856) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ŞER İYYE SİCİLLERİNE GÖRE KIBRIS TA TOPLUM YAPISI (1839-1856) Doktora Tezi Celâl ERDÖNMEZ Tez Danõşmanõ: Prof. Dr. Bayram

Detaylı

TÜRK EĞİTİM TARİHİNDE AZINLIK OKULLARI VE YABANCI OKULLAR. I. On Sekizinci Yüzyõla Kadar Azõnlõk Okullarõ ve Yabancõ Okullar

TÜRK EĞİTİM TARİHİNDE AZINLIK OKULLARI VE YABANCI OKULLAR. I. On Sekizinci Yüzyõla Kadar Azõnlõk Okullarõ ve Yabancõ Okullar TÜRK EĞİTİM TARİHİNDE AZINLIK OKULLARI VE YABANCI OKULLAR Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ I. On Sekizinci Yüzyõla Kadar Azõnlõk Okullarõ ve Yabancõ Okullar Osmanlõ Devleti, eğitim ve öğretim kurumlarõnõ açma

Detaylı

T.C. İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN. Mart 2007

T.C. İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN. Mart 2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2008 2012 Mart 2007 i T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2008-2012 Mart 2007 ii ÖNSÖZ 1992 yõlõnda kurulan ve kõsa geçmişine

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/3 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/3 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

XXVI. dönem çalõşma raporu. türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXVI. dönem çalõşma raporu

XXVI. dönem çalõşma raporu. türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXVI. dönem çalõşma raporu XXVI. dönem çalõşma raporu türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXVI. dönem çalõşma raporu TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MÜHENDİSLERİ

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/6 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla

Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla EYLÜL 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 3! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 5! Veri Tabanlarõ 6! Süreli Yayõnlar 7! Seçilmiş Makaleler 8! Seçilmiş

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ

ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-04-417 01 Aralõk 2004 Sayõ : 2004-09

Detaylı

SEVR ve LOZAN DA ERMENİ SORUNU

SEVR ve LOZAN DA ERMENİ SORUNU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SEVR ve LOZAN DA ERMENİ SORUNU Danışman Yrd. Doç. Dr. Ahmet HALAÇOĞLU Hazırlayan Barçın KODAMAN Isparta

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/10 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/10 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayõ -45 Nisna 2007 Hazõrlayan: Makbule Demirkan İÇİNDEKİLER * İTO Bilgi Merkezi Yeni Yayõnlar * Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri * Bilgi Kaynaklarõnõn

Detaylı

Prof. Dr. İdris BOSTAN

Prof. Dr. İdris BOSTAN Prof. Dr. İdris BOSTAN 1955 de İzmit te doğdu. 1978 de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nün Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsünden mezun oldu. 1985 te aynı kürsüde XVII.

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi,

Detaylı

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN YERİ: Afganistan Örneği ÖZET

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN YERİ: Afganistan Örneği ÖZET YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN YERİ: Afganistan Örneği Fatih Şükrü BAĞDAŞ Hava Harp Okulu, İSTANBUL ÖZET Küreselleşmenin etkisi ve eğitim, ticaret, siyaset, askerlik, kültür,

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN VERGİSEL BOYUTLARI

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN VERGİSEL BOYUTLARI Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey Telephone +90 (212) 326 60 60 Facsimile

Detaylı

Mehmet MERCAN. M. A. Thesis: Harb Ceridesi (1-İtalya ve Osmanlı Muharebesi, 1328 ; 2-Balkan Harbi, 1328), Prof. Dr. Özcan MERT

Mehmet MERCAN. M. A. Thesis: Harb Ceridesi (1-İtalya ve Osmanlı Muharebesi, 1328 ; 2-Balkan Harbi, 1328), Prof. Dr. Özcan MERT Mehmet MERCAN Education: Degree Department University Year B. A. Tarih Atatürk University 1987 M. A. Yakınçağ Tarihi Marmara University 1994 PH. D. Yakınçağ Tarihi Marmara University 1998 M. A. Thesis:

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XVI GİRİŞ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XVI GİRİŞ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XVI TABLOLAR... XX GİRİŞ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE SOSYAL GÜVENLİĞİN VASITALARI VE FONKSİYONLARI 1. SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI...Hata!

Detaylı

Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi

Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi Records sold to Bulgaria and Importance of Private Archives in the History of the Country Arş. Gör. Hakan Anameriç Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yıldız DEVECİ BOZKUŞ Doğum Tarihi: 1981 ŞANLIURFA Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Sonrası Department of Near University of California,

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. şubat 2008. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. şubat 2008. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır 171 şubat 2008 odtülüler bülteni 171 İ Ç İ N D E K İ L E R ODTÜLÜLER BÜLTENİ ODTÜ Mezunlarõ Derneği aylõk yayõn organõdõr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Şubat 2008

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812

Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812 Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812 ÖZGEÇMİŞ Kırıkkale de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini KIRIKKALE

Detaylı