T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü"

Transkript

1 T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü DERS İÇERİKLERİ TDE TÜRKİYE TÜRKÇESİ I-II-III-IV ( 3 0) 3 Türkiye Türkçesinin genel Türkçe içindeki yeri ve Batı Türkçesinin dönemleri. Eski Anadolu Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında ses değişimleri. Ses bilim-ses bilgisi terimleri. Türkiye Türkçesindeki vokaller ve sınıflandırılmaları. Türkiye Türkçesinin konsonantları ve sınıflandırılması; ağızlarda bulunan konsonantlar. Ses olayları. Ses uyumları. Sözcük Türleri: Konu ile ilgili genel kaynaklar; sözcüklerin sınıflandırılması. Yargısız anlatımlar: İsim tamlaması, sıfat tamlaması, belirteç öbeği, ilgeç öbeği, ünlem öbeği vb. Söz dizimi: cümlenin öğeleri. Cümle çeşitleri. Yan cümleler ve yapıları. Yazım ve noktalama. Dersin Kitaplar/Yardımcı Kitapları BANGUOĞLU, Tahsin (1990), Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yayınları. ERGİN, Muharrem (1993), Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin Türk Dil Bilgisi, Ankara: Bayrak Basım Yayın Tanıtım. GÖKSEL, Aslı, Celia Kerslake (2005) Turkish: a comprehensive grammar, Routledge. KARAHAN, Leyla (2007), Türkçede Sözdizimi, Ankara: Akçağ. KARAÖRS, Metin (2005), Türk Lehçelerinde Karşılaştırmalı Şekil ve Cümle Bilgisi, Ankara: Akçağ. KORKMAZ, Zeynep (2003), Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara: TDK Yayınları. KORNFILT, Jaklin (1997) Turkish, Routledge. TDK (2009), Yazım Kılavuzu, Ankara: TDK Yayınları. TDE OSMANLI TÜRKÇESİ I-II-III-IV (2 0) 2 Arap alfabesinin öğretilmesi, harflerin başta ortada ve sondaki şekilleri, kelime okunması, Türkçe kelimelerde Arap harflerinin okunma şekli, Osmanlı Türkçesinin gramer yapısı, basit kelimeler ve sonra cümlelere geçiş Osmanlı Türkçesine Giriş Dersinin içeriğini oluşturmaktadır. Osmanlı Türkçesine girmiş Arapça masdarların özellikleri ve bunlardan türemiş kelimeler. Osmanlı Türkçesine girmiş Arapça türemiş kelimelerin yapıları. Mücerred sülasi mastarlar. Mücerred rubai mastarlar. Yazı çevrimi; özel imlası olan kelimeler; Arap harfleri ile yazım. Mezidünfih mastarlar. DEVELİ, Hayati (2006), Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, İstanbul: 3F Yayınevi. TİMURTAŞ, Faruk Kadri (2006), Osmanlı Türkçesine Giriş I, İstanbul: Alfa Basım dağıtım. COŞKUN, Menderes, Üniversiteler İçin Uygulamalı Osmanlı Türkçesi Ders Kitabı, Birleşik Yayıncılık. KURT, Yılmaz, Osmanlıca Dersleri I, Akçağ. KURT, Yılmaz, Osmanlıca Dersleri II, Akçağ. AK, Coşkun, Osmanlıca, Nobel Yayın Dağıtım. TÖREN, Hatice, Mustafa Özkan, Osmanlı Türkçesi I, Akademik Kitaplar. TEKIN, Şinasi, Ottoman Manual I, Ottoman Texts in Transcription and Facsimile

2 The Department of Near Eastern Languages & Civilizations Harvard University. TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I-II (2 0) 2 Eski Türk Edebiyatına ilişkin temel kavramları ve türler. Aruz vezni. Divan şairlerinin dünya ve hayat görüşü. Tasavvuf hakkında genel bilgiler. Divan edebiyatının sanat ve estetik anlayışı hakkında genel tespitler. Edebî sanatlar, şiir estetiğindeki yeri, sınıflandırılması. Edebî sanatlar, tanımları ve uygulamalı çalışmalar. Eski şerh geleneği, mazmun anlayışı. Divan edebiyatının sanat ve estetik anlayışı hakkında genel tespitler. Divan edebiyatında çok sık geçen tarihî-efsanevî şahsiyetler, kıssalar, hikâyeler, bitkiler, kuşlar ve mazmunlar. Divan edebiyatında aşk anlayışı.divan Edebiyatında tabiat. Divan Edebiyatında eğlence hayatı (bezm, sakî ve mey). Dersin Kitapları/Yardımcı Kitaplar AKÜN, Ö. F. Divan Edebiyatı. TDVİA, C. 9, s AYDEMİR, A. (1992). İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler. Ankara: DİB Yay. Büyük Türk Klâsikleri, C DİLÇİN, C. (1983), Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara: TDK İSEN, Mustafa vd. (2002), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları. MENGİ, Mine (1997) Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ ONAY, A. T. (1992). Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar. Ankara: DİB Yay. PAKALIN, M. Z. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C PALA, İ. (1998). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. İstanbul: Ötüken Yay. ŞENTÜRK, A. A.-Kartal, A. (2005) Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Dergâh Yay. TDE YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I -II (2 0) 2 Modern Türk edebiyatının temelleri, kaynaklar, türler. Nazım ve nesirin ayırıcı özellikleri, nesir dili. Düzyazının gelişimi, Türk düzyazısının gelişimi. Tanzimat döneminde gazetecilik. Tiyatro türü, doğuşu, gelişmesi, yapısal özellikleri. Klasik komedyanın özellikleri, Antik Yunan komedyasından farklılıkları. Tanzimat dönemi Türk tiyatrosunun oluşum koşulları, tarihsel gelişimi, belli başlı temsilcileri. Tanzimat dönemi Türk tiyatrosunun Geleneksel Türk tiyatrosuyla ve Batı tiyatrosuyla ilişkisi. Roman ve anlatı kuramı. Bir tür olarak romanın doğuşu, gelişimi ENGİNÜN, İnci, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul: Dergâh. KAPLAN, Mehmet, (1994) Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, C. 2, İstanbul. TDE TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ I-II (2 0) 2 Halk edebiyatının temel kavramları ve araştırma sahası. Halk edebiyatıyla diğer edebiyat türleri arasındaki ilişkiler. Halk Edebiyatı, Sözlü Edebiyat Kavramları, Sözlü Kültür, Folklor. Halk Edebiyatı ürünlerinin özellikleri: Yaratım, aktarım, yayılma, anonimleşme, değişme (varyantlaşma), gelenek içinde yaşama özellikleri. Halk edebiyatı türlerinin genel değerlendirilmesi. Halk şiirinin icracıları; Halk şiirinin icra edildiği kültür ortamlar Halk şiirinin genel özellikleri. Halk şiirinde şekil ve tür kavramları gibi ayırt edici özellikler. Türk Halk şiirinde türler. Ders Kitapları/Yardımcı Kitaplar Boratav, P. Naili (1992), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı (6. basım) İstanbul: Gerçek Yayınevi. Boratav, P. Naili (2000), Halk Edebiyatı Dersleri, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. Yıldırım, Dursun (1999) Sözlü Gelenek Kültürü, Türk Bitiği. Ankara: Akçağ Yayınları

3 Dizdaroğlu, H. (1969) Halk şiirinde Türler, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Elçin, Şükrü (1986), Halk Edebiyatına Giriş, Ankara:Turizm ve Kültür Bakanlığı Yayınları. AİT ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI TARİHİ I-II (2 0) 2 Osmanlı Devletine genel bir bakış ve Osmanlı Devletinin çöküş sebepleri. Islahat hareketleri ve sonuçları, Osmanlı Devletini kurtarmaya dönük fikir hareketleri, Şark Meselesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Osmanlı Devletinin çöküşünü tetikleyen savaşlar (93 Harbi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları) I. Dünya Savaşı öncesinde dünyanın genel durumu ve Osmanlı devleti, I. Dünya Savaşının çıkışı, Osmanlı Devletinin savaşa girmesi ve savaştığı cepheler, 20. yüzyılda Dünyayı etkileyen fikir akımları, bu akımların azınlıklar üzerindeki etkisi ve Ermeni Meselesi, Mondros Mütarekesi, Önemli hükümleri ve Osmanlı yı paylaşma projeleri, İşgaller, İşgaller karşısında toplumun, İstanbul hükümetinin ve azınlıkların tutumu, Cemiyetler, Faaliyetleri ve Genel özellikleri, Mustafa Kemal in Samsun a çıkması, Milli mücadelenin başlaması, Genelgeler ve Kongreler, Temsil Heyeti- İstanbul hükümeti arasındaki ilişkiler Meclis-i Mebusanın açılması, Misak-ı Milli, İstanbul un işgali, TBMM nin açılması ve Milli Mücadelenin yönetimini ele alması, İsyanlar ve tedbirler, Doğu ve Güney Cephesinde Milli Mücadele, Batı Cephesi Savaşları, Milli Mücadele Döneminde Siyasi faaliyetler ve antlaşmalar, Mudanya görüşmeleri ve Saltanatın Kaldırılması, Lozan Müzakereleri nin ve Lozan Anlaşması nın Tahlili ve Sevres ile kıyaslanarak, değerlendirilmesi, Cumhuriyetin İlanına giden siyasal süreç ve Cumhuriyetin ilanı, İnkılâp Kavramı, Türk İnkılâbının Dünyayı etkileyen diğer ihtilallerle kıyaslanması. Atatürk İlke ve İnkılâplarının Tarihî ve Fikrî Temelleri, Laiklik, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, İnkılâpçılık, Devletçilik, Halkçılık, Atatürk İlkeleri Çerçevesinde Yapılan Reformlar (Hukuki Reformlar- Siyasi alanda Reformlar) Eğitim ve Kültür Reformları- Sosyal hayatı etkileyen reformlar, Atatürk Dönemi İç politika alanında gelişmeler bu dersin müfredatını oluşturmaktadır. Atatürk, Mustafa Kemal; Nutuk (Söylev), C.I-II, T.T.K. Ankara, Berkes, Niyazi; Türkiye de Çağdaşlaşma, İstanbul, Karal, Enver Ziya; Atatürk ve Devrim (Konferanslar ve Makaleler), T.T.K., Ankara Karal, Enver Ziya; Atatürk ten Düşünceler, M.E.B. Yayını,, Ankara, Lewis, Bernard; Modern Türkiye nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, T.T.K., Ankara, Turan, Şerafettin; Türk Devrim Tarihi, Ankara, YDİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I-II (2 0) 2 Geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman. Kendini tanıtma, sahiplik, selamlaşma, genel konularda konuşabilme, adres sorma ve yer tarifi edebilme, yönler, aile ve meslekler hakkında bilgi, sıklık zarfları ile rutin eylemlerin anlatımı, iyelik sıfatları ve şahıs zamirleri, duyguların anlatımı, Yakın geçmiş ve gelecek zaman. Bunların diğer zamanlarla benzer ve ayrılan yönleri, kabiliyet gerektiren eylemlerin anlatımı, sıra ve sayma sayılarının kullanımı. Tarihler hakkında konuşabilme gelecekle ilgili planlar ve seyahat ve alış veriş bilgileri, kişilerin kariyerleri, ilgi ve alışkanlıkları ile ilgili konuşabilme, niyet, uyarı, öğüt ve direktif verme yabancı dil dersinin içeriğini oluşturur. Walker, E. & Elsworth, S. (2000). New Grammer Practice for Elementary Students- Longman: England. Murphy. R., English Grammar in Use. Cambrige, 1998 ENF TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİERİ I-II (2 0) 2

4 Bilgisayar donanımı, Windows işletim sistemi, Mikrosoft Windows ofis programları, Dos işletim sistemi bu dersin konuları arasındadır. Ali Güneş, (Ed.), Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Pegema Yayıncılık Ankara 2003 Cengiz Hakan Aydın (Ed.) Temel Bilgi Teknolojileri, 2. Baskı, Eskişehir TDE 205 ORHON TÜRKÇESİ (2 0) 2 Göktürk yazıtlarında kullanıaln dilin özellikleri, döneme ait kaynakların tanıtılması. Orhon Türkçesinin Biçim bilgisel Özellikleri; Orhon Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin karşılaştırmalı biçim bilgisi; Orhon Türkçesinde kelime yapımı; isim çekimi; fiil çekimi. Runik alfabesinin tanıtımı; Runik alfabesinin kökeni; yazım Özellikleri; Runik harfli yazıtlar (Bilge Kağan, Tunyukuk, Kültigin, Yenisey). GABAIN, Anne Marie (2007), Eski Türkçenin Grameri, Ankara: TDK. TEKİN, Talat (2000), Orhon Türkçesi Grameri, Ankara: Simurg Yayınları. TEKİN, Talat (1988), Orhon Yazıtları, Ankara: TDK Yayınları. TDE 206 UYGUR TÜRKÇESİ (2 0) 2 Uygur dönemi Türk yazı dilinin özellikleri, eseler ve metin örnekleri. Eski Anadolu Türkçesinin morfolojisi ve Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırılması (isim ve fiil çekimi). Karışık dilli eserler, adları, özellikleri; Eski Anadolu Türkçesinin dönemleri ve bu dönemde oluşturulmuş belli başlı eserler ve bu eserler üzerinde yapılmış çalışmalar. GABAIN, Anne Marie (2007), Eski Türkçenin Grameri, Ankara: TDK. BARUTÇU, F. S. (1998),Üç İtigsizler (Giriş Metin Tercüme), Ankara: TDK. TEKİN, Talat (2000), Orhon Türkçesi Grameri, Ankara: Simurg Yayınları. TAR ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I-II (2 0) 2 Eski Anadolu Türkçesi dönemi eserleri ve dil özellikleri. Eski Türkçedeki Oğuzca belirtiler; Oğuzların Anadolu ya göçleri; Anadolu da Türk yazı dilinin gelişimi. Karışık dilli eserler, adları, özellikleri; Eski Anadolu Türkçesinin dönemleri ve bu dönemde oluşturulmuş belli başlı eserler ve bu eserler üzerinde yapılmış çalışmalar. Eski Anadolu Türkçesinin morfolojisi ve Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırılması (isim ve fiil çekimi). ÖZKAN, Mustafa (1995), Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul: Filiz Kitabevi. ERGİN, Muharrem (2008), Dede Korkut Kitabı 1, Ankara: TDK. DUMAN, Musa, Makaleler Eski Türkiye Türkçesinden Osmanlı Türkçesine, Kesit Yayınları. TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATI I-VI (2 0) 2 XIII. Asra gelinceye kadar Türk Edebiyatına genel bir bakış. Divan Edebiyatının kuruluşu, sınırları, kaynakları ve Arap ve Fars Edebiyatının etkileri. XIII-XIX. Asırlarda Anadoluda siyasî, sosyal ve edebî durum. Mevlânâ, hayatı, eserleri ve Türk kültür ve edebiyat hayatındaki önemi.

5 Şeyyad Hamza, Hayatı, eserleri ve sanatı. Na t, kaside ve gazel şerhi. Hoca Mes ud: Hayatı, eserleri ve sanatı. Kadı Burhâneddin: Hayatı, eserleri ve sanatı. Nesîmî: Hayatı, eserleri ve sanatı. Ahmedî: Hayatı, eserleri ve sanatı. ÇAVUŞOĞLU, Mehmed, Necâtî Bey Dîvânı'nın Tahlili, İstanbul İPEKTEN, Halûk, Bâkî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Bazı Şiirlerinin Açıklamaları, Erzurum 1963, 2.bs., Ankara İSEN, Mustafa vd. (2002), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları. İZ, F. (1995) Eski Türk Edebiyatında Nazım 1-2. Ankara: Akçağ İZ, F. (1995) Eski Türk Edebiyatında Nesir. Ankara: Akçağ LEVENT, A. S. (1980). Divan Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar. İstanbul: Enderun Kitabevi. ONAY, A.Talat (1992), Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Ankara PALA, İskender (1989), Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ankara. Onay, A.Talat (1992), Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Ankara. SEFERCİOĞLU, M. Nejad, Nev'î Dîvânı'nın Tahlili, Ankara TARLAN, Ali Nihad, Şeyhî Dîvânını Tedkîk, I-II, İstanbul , 2.bs., İstanbul TOLASA, Hârun, Ahmed Paşa'nın Şiir Dünyası, Ankara TDE YENİ TÜRK EDEBİYATI I- VI (2 0) 2 Milli Edebiyat Dönemi şiir anlayışı, Bu dönemde Yahya Kemal in yeri. (Yahya Kemal-Ahmet Haşim.) Millî Edebiyat Dönemi siyasi, sosyal ve kültürel şartları Fikir Hareketleri (Osmanlıcılık, Batıcılık, Türkçülük) ve bu doğrultuda kurulan dernekler, dergiler. Milli Edebiyat Dönemi ndeki şiir eğilimleri ve bu eğilimler arasında Yahya Kemal in yeri. Milli Edebiyat Dönemi Roman ve Hikâyesi. Milli Edebiyat Dönemi nin siyasi, sosyal ve kültürel şartlarının roman ve hikâyeyi şekillendirmesi. Geleneksel tiyatrodan modern tiyatroya geçiş. Tiyatronun Batılılaşma hareketleri üzerindeki rolü. Tanzimat ve I. Meşrutiyet Dönemi nin tiyatroya etkisi. Halide Edip Adıvar ın roman ve hikâye anlayışı. Meşrutiyet ve Cumhuriyet Tiyatrosu. Cumhuriyet Dönemi arası siyasi ve sosyal olaylar, konular, türler, yazarlar arası siyasi ve sosyal olaylar, konular, türler, yazarlar arası siyasi ve sosyal olaylar, konular, türler, yazarlar arası siyasi ve sosyal olaylar, konular, türler, yazarlar günümüze siyasi ve sosyal olaylar, konular, türler, yazarlar. Dersin Kitapları/Yardımcı Kitaplar AKI, Niyazi (1989), Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi I. Başlangıçtan Cumhuriyet Devrine Kadar, İstanbul: Dergah Yayınları. AYTAŞ, Gıyasettin (2002), Tanzimatta Tiyatro Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları. KAPLAN, Mehmet (2003), Hikaye Tahlilleri, İstanbul: Dergah. TANPINAR, A. Hamdi (2006), XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Yapı Kredi. YALÇIN, Alemdar (2002), II. Meşrutiyette Tiyatro Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları. TTK, (1987), Doğumunun Yüzüncü Yılında Ahmet Haşim, Ankara: TTK Basımevi. AKM, (1994), Doğumunun Yüzüncü Yılında Yahya Kemal Beyatlı, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. TDE TÜRK HALK EDEBİYATI I- VI (2 0) 2 Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Yüzyıl temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (17. Yüzyıl: Karacaoğlan, : Âşık Ömer ve Gevheri).

6 Mitlerin Yapısı ve İşlevleri. Mitoloji, Varlıkbilim, Tarih. Büyük Hun Devleti ve Türk Mitolojisi. Türk Mitolojisinde Totemizmin İzleri. Yaratılış Destanları. Türkler ve Mogol Mitolojisi (Karşılaştırmalı) Türk Mitolojisinde Geyik ve Kartal Dede Korkut Hikâyeleri. Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Yapılan Araştırmalar KÖPRÜLÜ, Fuat (1965), Türk Saz şairleri I-II-III, IV,V, İstanbul: Ayyıldız Mabaası. GÜNAY, Umay (1998), Türkiyede Aşık Tarzı şiiir Geleneği ve Rüya Motifi, Ankara: Akçağ Yayınları. ARAT, Reşit R. (1972), Oğuz Kağan Destanı. Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan.. Oğuz Destanı. İstanbul. ÖGEL, Bahaeddin (1989), Türk Mitolojisi, Ankara: TTK Basımevi. İçinde s SAKAOĞLU, Saim (1999), Masal Araştırmaları, Ankara: Akçağ Yayınları, s SAKAOĞLU, Saim (1999), Efsane Araştırmaları, Konya: S. Ü. Yayınları, s TDE 301 KARAHANLI TÜRKÇESİ Karahanlı Türkçesi dönemi eserleri ve dil özellikleri. Karahanlı Devleti ve Tarihi. Karahanlı dönemine ait eserler (Divanu Lugati t- Türk, Kutadgu Bilig, Atabetü l -Hakayık, Divan-ı Hikmet), Karahanlı dönemine ait eserler üzerine yapılmış çalışmalar. Karahanlı Türkçesinde Kullanılan alfabe (Arap Alfabesi) ve transkripsiyon özellikleri. İslam Dini ve Karahanlı Kültürüne etkileri. Orta Türkçenin diğer dönemleri. Karahanlı Türkçesinin fonetik özellikleri. Karahanlı Türkçesinin fonetik özelliklerinin kendinden önceki dönemlerle karşılaştırılması. Karahanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin fonetik özelliklerinin karşılaştırılması. Karahanlı Türkçesinin morfolojik özellikleri Karahanlı Türkçesinin morfolojik özellikleri nin kendinden önceki dönemlerle karşılaştırlması Karahanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin morfolojik özelliklerinin karşılaştırılması Karahanlı Türkçesinde Kelime yapısı Karahanlı Türkçesinde isim çekimi Karahanlı Türkçesinde fiil çekimi. ARAT, R. R. (2007), Kutadgu Bilig I (Metin), Ankara: TDK. HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1996) Karahanlı Türkçesi Grameri, TDK. ÜŞENMEZ, Emek (2010) Karahanlı Türkçesinin Sözlüğü, Doğu. ARGUNŞAH, Mustafa, Gülden Sağol Yüksekkaya, Özcan Tabaklar (2010) Tarihi Türk Lehçeleri, Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça Dersleri, Kesit. TDE 302 HAREZM KIPÇAK TÜRKÇESİ (2 0) 2 Derslerle ilgili temel kaynaklar; Kuman, Kıpçakların tarihi, Deşt-i Kıpçak, Doğu Avrupa da konuşulmuş olan Kıpçak kökenli diller. Kuman Kıpçakçası ve Codex Cumanicus, Memluk Kıpçakçası ve ilgili eserler; Ermeni Kıpçakçası ve ilgili eserler. Harezm-Kıpçak Türkçesiyle yazılmış eserlerin oluşturduğu çoğrafya, ve bu Türkçenin konuşulduğu dönem; Harezm- Kıpçak Türkçesi eserlerinde kullanılmış olan Arap alfabesinin Özellikleri ve yazı çevrimi sorunları; Bu döneme ilişkin eserler ve bu eserler üzerinde yapılmış çalışmalar. Harezm-Kıpçak Türkçesinin ses özellikleri; Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalı ses bilgisi. Harezm- Kıpçak Türkçesinin biçim bilgisel özellikleri; Harezm- Kıpçak Türkçesinin Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalı biçim bilgisi; Harezm- Kıpçak Türkçesinde kelime yapımı; Harezm- Kıpçak Türkçesinde isim ve fiil çekimi.

7 ECKMANN, J. (2003), Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, Ankara: TDK. ARGUNŞAH, Mustafa, Gülden Sağol Yüksekkaya, Özcan Tabaklar (2010) Tarihi Türk Lehçeleri, Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça Dersleri, Kesit. TDE YENİ TÜRK YAZI DİLLERİ I-II (2 0) 2 Seçilen Yeni Türk yazı dilinin alfabesinin tanıtılması. Ses bilgisinin Türkiye Türkçesiyle karşılaştırmalı olarak örneklendirilmesi; örnek metin seçilmesi; yazı çevirimi; Türkiye Türkçesine çevirimi; kelimelerin yapı incelemesi; cümle yapısı. Ek fiilin görünümü ve kullanımının örnek metin üzerinde uygulamalı olarak tespit edilmesi. Fiil zaman eklerinin bir grubunun örnek metin üzerinde uygulamalı olarak tespit edilmesi. ÖNER, Mustafa (1998), Bugünkü Kıpçak Türkçesi (Tatar, Kazak ve Kırgız Lehçeleri Karşılaştırmalı Grameri), Ankara: TDK. KARAAĞAÇ, Günay, Halil Açıkgöz (1998), Azerbaycan Bayatıları, Ankara: TDK. İLKER, Ayşe (1997), Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil, Ankara: TDK. BİRAY, Himmet (1999), Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim, Ankara: TDK. TDE ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI I-II (2 0) 2 Anadolu ve Rumeli ağızlarında kullanılacak olan standart transkripsiyon sistemi. Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması; bu konuda daha önce yapılmış çalışmalar; bu çalışmalarda kullanılmış olan yöntemler. Anadolu ağızlarının sınıflandırılmasında kullanılmış olan ölçütler; ağız gruplarını belirleyen fonetik ve morfolojik ölçütler. Doğu grubu ağızları; yazı diline göre fonetik ve morfolojik farkları; alt grupları. Kuzeydoğu grubu ağızlar; yazı diline göre fonetik ve morfolojik farkları; alt gruplar. Batı grubu ağızları; yazı diline göre fonetik ve morfolojik farkları; alt grupları. Anadolu ağızlarında görülen, yazı dili dışındaki ünlü fonemlerin değerlendirilmesi; bu fonemlerin Eski Türkçe fonemlerle karşılaştırılması. Anadolu ağızlarında görülen, yazı dili dışındaki morfolojik öğelerin değerlendirilmesi; bu morfolojik öğelerin Eski Türkçe ile karşılaştırılması. Anadolu ağızlarının söz dizimi açısından yazı dili ve Eski Türkçe ile karşılaştırılması. Anadolu ağızlarının söz varlığı açısından yazı dili ve Eski Türkçe ile karşılaştırılması. Anadolu ağızlarındaki ödünç kelimelerin fonetik özellikleri. GEMALMAZ, Efrasiyap (1995), Erzurum İli Ağızları, Ankara. KORKMAZ, Zeynep (1994), Güney Batı Anadolu Ağızları, Ankara. TDE BATI EDEBİYATI I-II (2 0) 2 Dersin temel hedefi, Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerine Batıda yüzyıllar boyu gelişen edebi akımları, siyasal, sosyal ve kültürel etkinlikler bağlamında edebi metinler yardımıyla ele alıp incelemek ve Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerine Batıda yüzyıllar boyu gelişen edebi akımları, siyasal, sosyal ve kültürel etkinlikler bağlamında edebi metinler yardımıyla ele alıp incelemektir.dersin içeriğini, 14. yüzyıldan başlayarak günümüze değin süren edebi akımlar, yazarlar ve şairler ile onların edebi yapıtları ve 14. yüzyıldan başlayarak günümüze değin süren edebi akımlar, yazarlar ve şairler ile onların edebi yapıtları oluşturmaktadır.

8 AYTAÇ. G. (2001).Yeni Alman Edebiyat Tarihi. Ankara: Multilingual AYTAÇ. G. (2001).Çağdaş Alman Edebiyat Tarihi. Ankara: Multilingual BATUR, Enis, Modern Dünya Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: Gergedan Yayınları,1988 KUDRET, Cevdet, Batı Edebiyatından Seçme Parçalar, İstanbul, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, 1972 NUTKU, Özdemir, Dünya Tiyatro Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1985 TDE ÇAĞATAY TÜRKÇESİ I -II (2 0) 2 Çağatay Türkçesi dönemi dil özellikleri. Çağatay dönemi tarihi Çağataycanın yazı dili olarak kullanıldığı coğrafya, Çağatay yazı dilini oluşturan sebepler. Çağatay yazı dili ile oluşturulan eserler; Çağatay yazı dili ile oluşturulan eserler üzerine yapılan çalışmalar; Çağatay yazı dilinin yazımda kullanılan alfabe ve bu alfabenin yazım özellikleri. Çağatay Türkçesinin fonetik özellikleri; fonetik özelliklerinin kendinden önceki dönemlerle karşılaştırılması; Özbekçe, Yeni Uygurca ve Türkiye Türkçesiyle karşılaştırılması. Çağatay Türkçesinin morfolojik özellikleri; morfolojik özelliklerinin kendinden önceki dönemlerle karşılaştırılması; Özbekçe, Yeni Uygurca ve Türkiye Türkçesiyle karşılaştırılması. Çağatay Türkçesinde kelime yapımı; isim çekimi; fiil çekimi. ECKMANN, Janos (1988), Çağatayca El Kitabı (Çeviren: Günay KARAAĞAÇ), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. ECKMANN, Janos (1996), Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, Ankara: TDK Yayınları. TDE TENKİT TARİHİ I -II (2 0) 2 Tanzimat dönemi ve Serveti Fünun dönemi Türk Edebiyatında edebiyat tenkidi ve temsilcileri. Türk Edebiyatında tenkitin tarihi gelişimi, kaynakları ve gelişim. Meşrutiyet ve Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı'nda edebiyat tenkidi ve temsilcileri. Türk Edebiyatında 1923'ten günümüze kadar oluşan edebî muhit ve edebî akımların metinler yoluyla incelenmesi; edebî grupların, poetikaların ve yayınların değerlendirilmesi. Doğu ve Batı akımlarının genel bir çerçevede karşılaştırılması. TANPINAR, Ahmet Hamdi, (2006), XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: YKY. ERCİLASUN, Bilge, (2004) Servet-i Fünun'da Edebi Tenkit, Ankara: Akçağ. TDE DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ I-II (2 0) 2 Ana dili ve edebiyatı öğretimi. Ana dili ve edebiyatı öğretimi hakkında bilgi verme. Verilen bilgilerin öğrenciye kazandırılması sırasında, kişide, okuma, düşünme, tartışma, sorgulama tarzını geliştirme. Ders plânı ve konuların işlenişi hakkında bilgi verme, Kompozisyon, dilbilgisi ve edebiyat eğitimini birbiri içine yedirerek güçlü geçiş noktaları sağlama konusunda bilgi verme. Ders içi bilgiyi, yaşamsal bilgiye dönüştürme yetisi kazandırma. Ana dili ve edebiyatı öğretimi hakkında bilgi verme. Verilen bilgilerin öğrenciye kazandırılması sırasında, kişide, okuma, düşünme, tartışma, sorgulama tarzını geliştirme ÖZYÜREK, Rasim(2001), Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Ankara: Özgün Matbaa.

9 KARAKUŞ, İdris(2002), Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Ankara: Anıttepe Yayınları. SEÇMELİ DERSLER TDE YARATICI YAZARLIK I-II (2 0) 2 Kurguyu oluşturan öğeler üzerine uygulamalar. Karakter ve tip yaratma. Bakış açısı yansıtma. Öyküleme teknikleri. Olay-zaman-mekân-kişi ilişkisini kullanma. Merak öğesi. Bir öyküyü yeniden yazma, farklı sonla tamamlama çalışmaları. Diyalog tekniği. Monolog tekniği. Kurgu yaratma. Dramatik gerilim. Çatışma öğesi. Gazete yazısı, haber ifadeleri. Simgesel anlatım (Öykü-tiyatro-şiir). Şiir üzerine çalışmalar. İmge, metafor, alegori, ritm, biçim, sözcük, ses... ÖZAKMAN, Turgut (1998) Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği. Ankara: Bilgi Yayınevi. CHION, Michel (1964) Bir Senaryo Yazmak. (Çeviren: Nedret Tanyolaç) İstanbul: Afa Yayınları. ÖZDEMİR, Emin (1986) Anlatım Sanatı-Kompozisyon. İstanbul: Remzi Kitabevi. ÖZDEMİR, Emin, Adnan BİNYAZAR (1979) Yazma Sanatı-Kompozisyon. İstabul: Varlık Yayınları. TDE RUSÇA I-IV (2 0) 2 Rusça dilbilgisine giriş: ses bilgisi ve yapı bilgisi. Alfabe, Seslerin özellikleri, Günlük basit cümleler, Cins, Olumlu ve olumsuz cümle, Sayılar, günler, aylar, mevsimler, Basit diyaloglar, Vurgu, Çoğul kelimeler, İsmin halleri. STOLETNAYA, Galina, İlyas Yetimakman (2006), Rusça Dilbilgisi, İstanbul: Fono. BESLİ, Ertan (1998), Pratik Rus Dili Grameri, İstanbul: Türkmen. BESLİ, Ertan (2011), Türk ve Rus Dillerinde Niteleme, Titiz Yayınları, İstanbul. TDE FARSÇA I-II (2 0) 2 Farsça yazım ve gramer. Alfabe, Fiil, Ortaçlar, Fiil Çekimi, Fiil Zamanları, -di li geçmiş zaman, Şimdiki zamanın ve geniş zamanın hikayeleri, Şimdiki zaman, Geniş zaman, İstek kipi geniş zaman, istek kipi- geçmiş zaman, Emir, -miş li geçmiş zaman. KANAR, Mehmet (1997), Farsça Dilbilgisi, İstanbul: Enderun. DKÖ ARAPÇA I-IV 2 (0) 2 Arap alfabesi, Temel Arapça kuralları, Arapça Dilbilgisine giriş mahiyetinde Arapça daki basit kelime ve cümle yapıları, Arapça Dilbilgisi orta düzeyde Arapça kelime ve cümle yapıları, Arapça Dilbilgisi ve metinlere giriş, Arapça metinler ve tercümeler, Kaynak metinleri ve tercümeler bu dersin konuları arasındadır. Hüseyin Günday, Arapça Dilbilgisi: Nahiv Bilgisi, İstanbul. Hüseyin Günday, Arapça Dilbilgisi Sarf Bilgisi İstanbul.

10 Mehmet Kanar, Arapça Türkçe Sözlük, Ankara TAR ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ I-II 2 (0) yüzyıl Türk Dünyası ile ilgili eserler ve Türk Dünyasının kapsadığı coğrafya, 20. Yüzyılın başında Türk Dünyasının içinde bulunduğu siyasi ve kültürel durum, Çarlık Rusyasının son döneminde Türkler, SSCB nin kuruluş aşamasında Türkler, Kafkasya da Türklerin bağımsızlık hareketleri, Türk dünyasında bağımsızlık hareketleri ve Türk Milli Mücadelesi arasında İlişkiler, Basmacılık Hareketi, 20. Yüzyılda Türk dünyasında Sürgünler, Ortadoğu da Türkmenler, Türk dünyasında ekonomik gelişmeler, Türk Dünyasında kültürel gelişmeler, Soğuk Savaş döneminde Türk dünyasının bloklar arasındaki yeri, 1991 yılında Sovyetler Birliğinin, dağılmasının Türk Dünyası açısından değerlendirilmesi, Türkiye ve Türk Dünyası arasında ilişkilerin genel karakteri bu dersin konularıdır. Ahad Andican, Cedidizmden Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi, Emre Yayını,, İstanbul Alaattin Yalçınkaya, Türkistan, Lalezar Kitabevi, Hakan Kırımlı, Kırım Tatarlarında Milli Kimlik ve Milli Hareketler , TTK Yayını,, Ankara Mehmet Saray, Yeni Türk Cumhuriyetleri, TTK, Ankara Olivier Roy, Yeni Orta Asya, Çev. Mehmet Moralı, Metis Yayını,, Zeynep Dağı, Rusya nın Dönüşümü, Boyut Yayını,, 2002 TAR YÜZYIL SİYASÎ TARİHİ I 2 (0) Yüzyıl başlarında Dünya ve Büyük Güçler, I. Dünya Savaşı arifesinde Büyük Güçler, Üçlü İtilaf ve Üçlü İttifak ın tarihi temelleri, I. Dünya Savaşı, Rus Devrimi, ABD nin savaşa katılması, Savaşın Sonucunda etkili olan üstünlükler ve zaaflar, Savaş sonrası düzeninin oluşturulması ve doğurduğu sorunlar, İki savaş arası dönemde Revizyonistler ve anti revizyonistler, Nazizm ve faşizm, temelleri ve hedefleri, II. Dünya Savaşı koşullarının oluşması, II. Dünya Savaşının başlangıcı, gelişmeler ve nedenleri bu derste işlenecektir. Eric Hobsbawm Kısa 20. Yüzyıl Aşırılıklar Çağı, İstanbul Henry Kissenger, Diplomasi, İşbankası yayınları, İstanbul Cemal Acar, Soğuk Savaş: Süper Güçlerin Hâkimiyet Kavgası, İstanbul: Ötüken, Armaoğlu Fahir, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi (Cilt 1 2: ), Ankara TAR 219 ÇAĞDAŞ FİKİR AKIMLARI 2 (0) ve 20. yüzyıllardaki fikir akımlarına genel giriş, Milliyetçilik akımı ve dünyada uygulanışları, Liberalizm akımı ve dünyada uygulanışları, Sosyalizm akımı ve dünyada uygulanışı, Faşizm akımın ve dünyada uygulanışının anlatılması bu dersin konuları arasındadır. Server Tanilli, Uygarlıklar Tarihi Mete Tunçay, Batı da Siyasi Düşünceler Tarihi Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler Ali Bulaç, Çağdaş Kavramlar ve Düzenler Hilmi Ziya Ülken, Türkiye de Modern Düşünce Tarihi

11 TAR 220 TÜRK BASIN TARİHİ 2 (0) 2 Dünyada basının ortaya çıkışı ve gelişmesi, Osmanlı Devleti nde basın-yayın hayatı, Lale devri öncesi Osmanlı da matbaa, İbrahim Müteferrika ve matbaası, basılan ilk Türkçe eserler, İlk Türkçe gazetenin yayınlanmasına kadar, Osmanlıda basın-yayın hayatı, Takvim-i Vekayi nin çıkışı ve yayın politikası, Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkâr, Şinasi ve Agâh Efendi, Tanzimat Dönemi basınının değerlendirilmesi, II. Abdülhamit devri basını ve sansür, II. Meşrutiyet devri basını, Milli Mücadele de basın bu dersin konuları arasındadır. Fuat Süreyya Oral, Türk Basın Tarihi, İstanbul, Hıfzı Topuz, 100 Soruda Türk Basın Tarihi, İstanbul, İzzet, Öztoprak, Kurtuluş Savaşında Türk Basını, Ankara, Nuri İnuğur, Türk Basın Tarihi, İstanbul, Orhan Koloğlu, Osmanlıdan Günümüze Basın, İstanbul, Yücel Özkaya, Milli Mücadele Dönemi Türk Basını, Ankara, 1996.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ Sınıf Saat Dersin Kodu ve Adı: L U Öğretim Üyesi/Elemanı 1 09:00-10:00 YDL185 - Yabancı Dil (İngilizce) (N.Ö.) 58 - Okt.

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ. 1.Sınıf / Güz Dönemi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ. 1.Sınıf / Güz Dönemi TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 1 1.Sınıf / Güz Dönemi TDE101 Türkiye Türkçesi I Türkçenin sesleri; oluşmaları, boğumlanma özellikleri, kelimelerdeki sıralanışları, yüklendikleri görevler ve uğradıkları

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu ABANT İET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık ınıfı Dersleri ANABİLİM DALI :Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı : Türk Dili Birinci Yarıyıl/First emester Dersi Adı T U

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ I VE II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ I VE II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ I VE II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ TDE101 Türk Dili / Ses Bilgisi 303 5 Dilin tanımı, mahiyeti, kültürle ilişkisi, dünyadaki

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ GÜZ YARIYILI

DERS İÇERİKLERİ GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ GÜZ YARIYILI Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri I Bu dersin içeriğini, divan şiirinin belli başlı temsilcilerine ait gazel, kaside ve musammat örneklerinin incelenmesi oluşturmaktadır.

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS KATALOGU)

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS KATALOGU) T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS KATALOGU) BİRİNCİ YIL Kod 1. Sınıf l. Dönem (I. YARIYIL) St. T U K AKTS Kod 1. Sınıf ll. Dönem (II. YARIYIL) St.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI VAHİT TÜRK Adres İstanbul Kültür Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ataköy Yerleşkesi/Bakırköy-İstanbul ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 15.05.2014 Telefon E-posta 2124984370- Doğum Tarihi

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I. DERS SAAT İ TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAM DERS DERS DERS DERS P 08.30 Tanzimat Sonrası Türk Ş. Şekil Değişiklikleri Prof Dr. Fazıl Şerh Geleneği Eleştiri

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi 1. Adı Soyadı: FAHRÜNNİSA BİLECİK 2. Doğum Tarihi: 19.03.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Tez Adı Lisans Türk Dili ve Mimar Sinan 1989 Edirneli Şâhidî

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI 1. Sınıf Zorunlu Dersler Dersin Sorumlusu Gün Saat Derslik T P K AKTS TDE 112-01 TÜRKİYE

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS TDE 101 101020 Salı, 15:00-16.00 4+0 4 6 Dersin Adı

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ (4 0 0) (AKTS: 6) Osmanlı Türkçesi terimi, alfabe, transkripsiyon

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI I.SINIF I. YARIYIL Uygulama ve Laboratuvar 1 YDİ101 YDA101 YDF101 GUS101 GUS103 BED101 HYK101 Temel Yabancı Dil İngilizce Temel Yabancı Dil Almanca Temel Yabancı

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler II Seçmeli SEÇ122 2+0 2 3 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler II Seçmeli SEÇ122 2+0 2 3 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

14.00-14.15 Türkiye Türkçesi Ağızlarının Araştırılması Tarihi ve Ağız Atlasları (Görsel Sunum)

14.00-14.15 Türkiye Türkçesi Ağızlarının Araştırılması Tarihi ve Ağız Atlasları (Görsel Sunum) 30 Eylül 2010 Perşembe Açılış Programı Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi -Salon 1 10.00 - Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı - Açış Konuşmaları Ağız Atlası Araştırmaları Oturumu-1 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ AVAR7045 TÜRKİYE'NİN AVRASYA POLİTİKALARI (zorunlu ders) Doç. Dr. Bekir Günay

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TDE 101 Retorik Bilgisi AKTS 5, KREDİ (3+0) 3 Söz sanatları, tür, şekil bilgilerini kavramak ve bu alanla ilgili terimler bilgisine sahip

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa daki gelişmeler,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

Ders Kodu TE 122 Osmanlı Türkçesine Giriş I. Doç. Dr. Ömür CEYLAN Önkoşul Eşkoşul Kredi Değeri 4 ECTS Değeri 5

Ders Kodu TE 122 Osmanlı Türkçesine Giriş I. Doç. Dr. Ömür CEYLAN Önkoşul Eşkoşul Kredi Değeri 4 ECTS Değeri 5 Ders Kodu TE 122 Osmanlı sine Giriş I I. Yarıyıl Prof. Dr. Hayati DEVELİ Doç. Dr. Ömür CEYLAN Önkoşul Eşkoşul Kredi Değeri 4 ECTS Değeri 5 I Yarıyıl Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 56 Amaç Ders Planı Eski

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 7 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders

Detaylı

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I. KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.YARIYIL RU 103 Rus Edebiyati Tarihi 2-0-2 Rusça okutulan bu derste

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU ve SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL (GÜZ) TDE 151 ESKİ TÜRK EDEBİYATI-I(Zorunlu)

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ. Zorunlu Dersler I.

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ. Zorunlu Dersler I. T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ Zorunlu Dersler I.YARIYIL TDE101 Türkiye Türkçesi I (3 0) 3 AKTS: 5 Türkiye Türkçesinin tarihî

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ekim 2014. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Marmara Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Ekim 2014. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Marmara Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ Ekim 014 1. Adı Soyadı: Muharrem Kaya. Doğum Tarihi: 01.04.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Adı TR ENG Çocuk Edebiyatı Metin İncelemeleri Programına Adı (tezli, tezsiz

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU TR Tercüme Üzerine Bazı Öneriler

Detaylı

Güvenlik Sistemlerini Tanıma.

Güvenlik Sistemlerini Tanıma. T.C.GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET VE KORUMA BÖLÜMÜ Özel Güvenlik ve Koruma Programı Ders Planı I. YARIYIL Ders kodu Ders Teorik Uyg. Lab. Kredi Z / S AKTS BTG 0 Güvenlik

Detaylı

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ BASIMVEYAYINTEKNOLOJİLERİPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSKODU DERSADI T P KR. AKTS

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

(saat/hafta) Teorik anlatım, tartışma, soru-cevap. Hacettepe TÖMER Öğretim Elemanları

(saat/hafta) Teorik anlatım, tartışma, soru-cevap. Hacettepe TÖMER Öğretim Elemanları Tablo 2: DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Türk Dili Önkoşullar Dersin Dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2.

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2. TÜRK DİLİ II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Türk Dili II TKD104 1.YIL/ 2.yarıyıl 2 - - 2 Bahar Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Edebiyat Fakültesi Y.Lisans - - -

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Edebiyat Fakültesi Y.Lisans - - - 1. Adı Soyadı: Ahmet Atillâ Şentürk 2. Doğum Tarihi: 24 Eylül 1958, İstanbul 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İ. Ü. Ed. Fak. Yeni İstanbul Üniversitesi

Detaylı

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ GRAFİKTASARIMIPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSKODU DERSADI T P KR. AKTS 4009001172011

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. DILB1001 Dilbilimine Giriş

DERS İÇERİKLERİ. DILB1001 Dilbilimine Giriş DERS İÇERİKLERİ DILB1001 Dilbilimine Giriş 1 2 0 0 2 4 Türkçe Zorunlu Dil bilimi tarihine kısa bir bakış, dil biliminin konusu, yazının saygınlığı, ses biliminin ilkeleri, dil göstergesinin öz niteliği,

Detaylı

Ulusal Kredi Osmanlı Türkçesi Grameri 224022300001102 3 0 0 3 4. Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Ulusal Kredi Osmanlı Türkçesi Grameri 224022300001102 3 0 0 3 4. Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Osmanlı Türkçesi Grameri 224022300001102 3 0 0 3 4 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Önceki dönemde Osmanlı

Detaylı

INTRODUCTION. B.A. (Hons.) Turkish Language and Literature Course Duration: Six Semesters Course Method: Lectures and Tutorials Credits: 72

INTRODUCTION. B.A. (Hons.) Turkish Language and Literature Course Duration: Six Semesters Course Method: Lectures and Tutorials Credits: 72 INTRODUCTION B.A. (Hons.) Turkish Language and Literature Course Duration: Six Semesters Course Method: Lectures and Tutorials Credits: 72 The course, to begin with, seeks to acquaint the students with

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MATEMATİK 2 (0860120182-0860170092) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI II. Yüz Yüze / Zorunlu

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI II. Yüz Yüze / Zorunlu DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI II TDP202 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL

Detaylı

TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI BÖLÜMÜ LĠSANS DERS ĠÇERĠKLERĠ TDE 111 OSMANLI TÜRKÇESĠ-I (4+0+0) Dersin Ġçeriği Türk dilinin tarihi seyri içinde Osmanlı

TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI BÖLÜMÜ LĠSANS DERS ĠÇERĠKLERĠ TDE 111 OSMANLI TÜRKÇESĠ-I (4+0+0) Dersin Ġçeriği Türk dilinin tarihi seyri içinde Osmanlı TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI BÖLÜMÜ LĠSANS DERS ĠÇERĠKLERĠ TDE 111 OSMANLI TÜRKÇESĠ-I (4+0+0) Türk dilinin tarihi seyri içinde Osmanlı Türkçesi Dönemi, Osmanlı alfabesi; harflerin başta, ortada ve sonda yazılışları;

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ TDE1001 ESKİ TÜRK EDEBİYATI I (3 0 3) AKTS:4 Divan Edebiyatı terimi içine alan dönem. Oluşması ve gelişmesi. Zirve şahsiyetleri ve eserlerinden örnekler. Bu edebi şekillerden

Detaylı

TDE II. SINIF GÜZ YARIYILI

TDE II. SINIF GÜZ YARIYILI TDE II. SINIF GÜZ YARIYILI TDE 203 ORHON TÜRKÇESİ I 1. Hafta Tanışma; dersle ilgili temel kaynaklar; Göktürklerin tarihi; Göktürklerin yaşadıkları bölgeler ve komşuları hakkında bilgi; Göktürkler dönemine

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça dan Türkçe ye Çeviri II AE106 2+0 2 2 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça dan Türkçe ye Çeviri II AE106 2+0 2 2 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

TURİZM REHBERLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

TURİZM REHBERLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TURİZM REHBERLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TÜRK DİLİ I ( Teori 2, Uygulama 0, Kredi - 2 ) 1. Dilin Tanımı, özellikleri; dil-ulus, dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. 2. Yeryüzündeki diller; Türk

Detaylı

OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ TDE 101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 202 Öğrencilerin okuma laboratuarlarında bağımsız okuma süreçlerini kullanmalarını

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı