T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü"

Transkript

1 T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü DERS İÇERİKLERİ TDE TÜRKİYE TÜRKÇESİ I-II-III-IV ( 3 0) 3 Türkiye Türkçesinin genel Türkçe içindeki yeri ve Batı Türkçesinin dönemleri. Eski Anadolu Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında ses değişimleri. Ses bilim-ses bilgisi terimleri. Türkiye Türkçesindeki vokaller ve sınıflandırılmaları. Türkiye Türkçesinin konsonantları ve sınıflandırılması; ağızlarda bulunan konsonantlar. Ses olayları. Ses uyumları. Sözcük Türleri: Konu ile ilgili genel kaynaklar; sözcüklerin sınıflandırılması. Yargısız anlatımlar: İsim tamlaması, sıfat tamlaması, belirteç öbeği, ilgeç öbeği, ünlem öbeği vb. Söz dizimi: cümlenin öğeleri. Cümle çeşitleri. Yan cümleler ve yapıları. Yazım ve noktalama. Dersin Kitaplar/Yardımcı Kitapları BANGUOĞLU, Tahsin (1990), Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yayınları. ERGİN, Muharrem (1993), Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin Türk Dil Bilgisi, Ankara: Bayrak Basım Yayın Tanıtım. GÖKSEL, Aslı, Celia Kerslake (2005) Turkish: a comprehensive grammar, Routledge. KARAHAN, Leyla (2007), Türkçede Sözdizimi, Ankara: Akçağ. KARAÖRS, Metin (2005), Türk Lehçelerinde Karşılaştırmalı Şekil ve Cümle Bilgisi, Ankara: Akçağ. KORKMAZ, Zeynep (2003), Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara: TDK Yayınları. KORNFILT, Jaklin (1997) Turkish, Routledge. TDK (2009), Yazım Kılavuzu, Ankara: TDK Yayınları. TDE OSMANLI TÜRKÇESİ I-II-III-IV (2 0) 2 Arap alfabesinin öğretilmesi, harflerin başta ortada ve sondaki şekilleri, kelime okunması, Türkçe kelimelerde Arap harflerinin okunma şekli, Osmanlı Türkçesinin gramer yapısı, basit kelimeler ve sonra cümlelere geçiş Osmanlı Türkçesine Giriş Dersinin içeriğini oluşturmaktadır. Osmanlı Türkçesine girmiş Arapça masdarların özellikleri ve bunlardan türemiş kelimeler. Osmanlı Türkçesine girmiş Arapça türemiş kelimelerin yapıları. Mücerred sülasi mastarlar. Mücerred rubai mastarlar. Yazı çevrimi; özel imlası olan kelimeler; Arap harfleri ile yazım. Mezidünfih mastarlar. DEVELİ, Hayati (2006), Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, İstanbul: 3F Yayınevi. TİMURTAŞ, Faruk Kadri (2006), Osmanlı Türkçesine Giriş I, İstanbul: Alfa Basım dağıtım. COŞKUN, Menderes, Üniversiteler İçin Uygulamalı Osmanlı Türkçesi Ders Kitabı, Birleşik Yayıncılık. KURT, Yılmaz, Osmanlıca Dersleri I, Akçağ. KURT, Yılmaz, Osmanlıca Dersleri II, Akçağ. AK, Coşkun, Osmanlıca, Nobel Yayın Dağıtım. TÖREN, Hatice, Mustafa Özkan, Osmanlı Türkçesi I, Akademik Kitaplar. TEKIN, Şinasi, Ottoman Manual I, Ottoman Texts in Transcription and Facsimile

2 The Department of Near Eastern Languages & Civilizations Harvard University. TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I-II (2 0) 2 Eski Türk Edebiyatına ilişkin temel kavramları ve türler. Aruz vezni. Divan şairlerinin dünya ve hayat görüşü. Tasavvuf hakkında genel bilgiler. Divan edebiyatının sanat ve estetik anlayışı hakkında genel tespitler. Edebî sanatlar, şiir estetiğindeki yeri, sınıflandırılması. Edebî sanatlar, tanımları ve uygulamalı çalışmalar. Eski şerh geleneği, mazmun anlayışı. Divan edebiyatının sanat ve estetik anlayışı hakkında genel tespitler. Divan edebiyatında çok sık geçen tarihî-efsanevî şahsiyetler, kıssalar, hikâyeler, bitkiler, kuşlar ve mazmunlar. Divan edebiyatında aşk anlayışı.divan Edebiyatında tabiat. Divan Edebiyatında eğlence hayatı (bezm, sakî ve mey). Dersin Kitapları/Yardımcı Kitaplar AKÜN, Ö. F. Divan Edebiyatı. TDVİA, C. 9, s AYDEMİR, A. (1992). İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler. Ankara: DİB Yay. Büyük Türk Klâsikleri, C DİLÇİN, C. (1983), Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara: TDK İSEN, Mustafa vd. (2002), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları. MENGİ, Mine (1997) Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ ONAY, A. T. (1992). Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar. Ankara: DİB Yay. PAKALIN, M. Z. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C PALA, İ. (1998). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. İstanbul: Ötüken Yay. ŞENTÜRK, A. A.-Kartal, A. (2005) Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Dergâh Yay. TDE YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I -II (2 0) 2 Modern Türk edebiyatının temelleri, kaynaklar, türler. Nazım ve nesirin ayırıcı özellikleri, nesir dili. Düzyazının gelişimi, Türk düzyazısının gelişimi. Tanzimat döneminde gazetecilik. Tiyatro türü, doğuşu, gelişmesi, yapısal özellikleri. Klasik komedyanın özellikleri, Antik Yunan komedyasından farklılıkları. Tanzimat dönemi Türk tiyatrosunun oluşum koşulları, tarihsel gelişimi, belli başlı temsilcileri. Tanzimat dönemi Türk tiyatrosunun Geleneksel Türk tiyatrosuyla ve Batı tiyatrosuyla ilişkisi. Roman ve anlatı kuramı. Bir tür olarak romanın doğuşu, gelişimi ENGİNÜN, İnci, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul: Dergâh. KAPLAN, Mehmet, (1994) Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, C. 2, İstanbul. TDE TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ I-II (2 0) 2 Halk edebiyatının temel kavramları ve araştırma sahası. Halk edebiyatıyla diğer edebiyat türleri arasındaki ilişkiler. Halk Edebiyatı, Sözlü Edebiyat Kavramları, Sözlü Kültür, Folklor. Halk Edebiyatı ürünlerinin özellikleri: Yaratım, aktarım, yayılma, anonimleşme, değişme (varyantlaşma), gelenek içinde yaşama özellikleri. Halk edebiyatı türlerinin genel değerlendirilmesi. Halk şiirinin icracıları; Halk şiirinin icra edildiği kültür ortamlar Halk şiirinin genel özellikleri. Halk şiirinde şekil ve tür kavramları gibi ayırt edici özellikler. Türk Halk şiirinde türler. Ders Kitapları/Yardımcı Kitaplar Boratav, P. Naili (1992), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı (6. basım) İstanbul: Gerçek Yayınevi. Boratav, P. Naili (2000), Halk Edebiyatı Dersleri, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. Yıldırım, Dursun (1999) Sözlü Gelenek Kültürü, Türk Bitiği. Ankara: Akçağ Yayınları

3 Dizdaroğlu, H. (1969) Halk şiirinde Türler, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Elçin, Şükrü (1986), Halk Edebiyatına Giriş, Ankara:Turizm ve Kültür Bakanlığı Yayınları. AİT ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI TARİHİ I-II (2 0) 2 Osmanlı Devletine genel bir bakış ve Osmanlı Devletinin çöküş sebepleri. Islahat hareketleri ve sonuçları, Osmanlı Devletini kurtarmaya dönük fikir hareketleri, Şark Meselesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Osmanlı Devletinin çöküşünü tetikleyen savaşlar (93 Harbi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları) I. Dünya Savaşı öncesinde dünyanın genel durumu ve Osmanlı devleti, I. Dünya Savaşının çıkışı, Osmanlı Devletinin savaşa girmesi ve savaştığı cepheler, 20. yüzyılda Dünyayı etkileyen fikir akımları, bu akımların azınlıklar üzerindeki etkisi ve Ermeni Meselesi, Mondros Mütarekesi, Önemli hükümleri ve Osmanlı yı paylaşma projeleri, İşgaller, İşgaller karşısında toplumun, İstanbul hükümetinin ve azınlıkların tutumu, Cemiyetler, Faaliyetleri ve Genel özellikleri, Mustafa Kemal in Samsun a çıkması, Milli mücadelenin başlaması, Genelgeler ve Kongreler, Temsil Heyeti- İstanbul hükümeti arasındaki ilişkiler Meclis-i Mebusanın açılması, Misak-ı Milli, İstanbul un işgali, TBMM nin açılması ve Milli Mücadelenin yönetimini ele alması, İsyanlar ve tedbirler, Doğu ve Güney Cephesinde Milli Mücadele, Batı Cephesi Savaşları, Milli Mücadele Döneminde Siyasi faaliyetler ve antlaşmalar, Mudanya görüşmeleri ve Saltanatın Kaldırılması, Lozan Müzakereleri nin ve Lozan Anlaşması nın Tahlili ve Sevres ile kıyaslanarak, değerlendirilmesi, Cumhuriyetin İlanına giden siyasal süreç ve Cumhuriyetin ilanı, İnkılâp Kavramı, Türk İnkılâbının Dünyayı etkileyen diğer ihtilallerle kıyaslanması. Atatürk İlke ve İnkılâplarının Tarihî ve Fikrî Temelleri, Laiklik, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, İnkılâpçılık, Devletçilik, Halkçılık, Atatürk İlkeleri Çerçevesinde Yapılan Reformlar (Hukuki Reformlar- Siyasi alanda Reformlar) Eğitim ve Kültür Reformları- Sosyal hayatı etkileyen reformlar, Atatürk Dönemi İç politika alanında gelişmeler bu dersin müfredatını oluşturmaktadır. Atatürk, Mustafa Kemal; Nutuk (Söylev), C.I-II, T.T.K. Ankara, Berkes, Niyazi; Türkiye de Çağdaşlaşma, İstanbul, Karal, Enver Ziya; Atatürk ve Devrim (Konferanslar ve Makaleler), T.T.K., Ankara Karal, Enver Ziya; Atatürk ten Düşünceler, M.E.B. Yayını,, Ankara, Lewis, Bernard; Modern Türkiye nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, T.T.K., Ankara, Turan, Şerafettin; Türk Devrim Tarihi, Ankara, YDİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I-II (2 0) 2 Geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman. Kendini tanıtma, sahiplik, selamlaşma, genel konularda konuşabilme, adres sorma ve yer tarifi edebilme, yönler, aile ve meslekler hakkında bilgi, sıklık zarfları ile rutin eylemlerin anlatımı, iyelik sıfatları ve şahıs zamirleri, duyguların anlatımı, Yakın geçmiş ve gelecek zaman. Bunların diğer zamanlarla benzer ve ayrılan yönleri, kabiliyet gerektiren eylemlerin anlatımı, sıra ve sayma sayılarının kullanımı. Tarihler hakkında konuşabilme gelecekle ilgili planlar ve seyahat ve alış veriş bilgileri, kişilerin kariyerleri, ilgi ve alışkanlıkları ile ilgili konuşabilme, niyet, uyarı, öğüt ve direktif verme yabancı dil dersinin içeriğini oluşturur. Walker, E. & Elsworth, S. (2000). New Grammer Practice for Elementary Students- Longman: England. Murphy. R., English Grammar in Use. Cambrige, 1998 ENF TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİERİ I-II (2 0) 2

4 Bilgisayar donanımı, Windows işletim sistemi, Mikrosoft Windows ofis programları, Dos işletim sistemi bu dersin konuları arasındadır. Ali Güneş, (Ed.), Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Pegema Yayıncılık Ankara 2003 Cengiz Hakan Aydın (Ed.) Temel Bilgi Teknolojileri, 2. Baskı, Eskişehir TDE 205 ORHON TÜRKÇESİ (2 0) 2 Göktürk yazıtlarında kullanıaln dilin özellikleri, döneme ait kaynakların tanıtılması. Orhon Türkçesinin Biçim bilgisel Özellikleri; Orhon Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin karşılaştırmalı biçim bilgisi; Orhon Türkçesinde kelime yapımı; isim çekimi; fiil çekimi. Runik alfabesinin tanıtımı; Runik alfabesinin kökeni; yazım Özellikleri; Runik harfli yazıtlar (Bilge Kağan, Tunyukuk, Kültigin, Yenisey). GABAIN, Anne Marie (2007), Eski Türkçenin Grameri, Ankara: TDK. TEKİN, Talat (2000), Orhon Türkçesi Grameri, Ankara: Simurg Yayınları. TEKİN, Talat (1988), Orhon Yazıtları, Ankara: TDK Yayınları. TDE 206 UYGUR TÜRKÇESİ (2 0) 2 Uygur dönemi Türk yazı dilinin özellikleri, eseler ve metin örnekleri. Eski Anadolu Türkçesinin morfolojisi ve Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırılması (isim ve fiil çekimi). Karışık dilli eserler, adları, özellikleri; Eski Anadolu Türkçesinin dönemleri ve bu dönemde oluşturulmuş belli başlı eserler ve bu eserler üzerinde yapılmış çalışmalar. GABAIN, Anne Marie (2007), Eski Türkçenin Grameri, Ankara: TDK. BARUTÇU, F. S. (1998),Üç İtigsizler (Giriş Metin Tercüme), Ankara: TDK. TEKİN, Talat (2000), Orhon Türkçesi Grameri, Ankara: Simurg Yayınları. TAR ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I-II (2 0) 2 Eski Anadolu Türkçesi dönemi eserleri ve dil özellikleri. Eski Türkçedeki Oğuzca belirtiler; Oğuzların Anadolu ya göçleri; Anadolu da Türk yazı dilinin gelişimi. Karışık dilli eserler, adları, özellikleri; Eski Anadolu Türkçesinin dönemleri ve bu dönemde oluşturulmuş belli başlı eserler ve bu eserler üzerinde yapılmış çalışmalar. Eski Anadolu Türkçesinin morfolojisi ve Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırılması (isim ve fiil çekimi). ÖZKAN, Mustafa (1995), Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul: Filiz Kitabevi. ERGİN, Muharrem (2008), Dede Korkut Kitabı 1, Ankara: TDK. DUMAN, Musa, Makaleler Eski Türkiye Türkçesinden Osmanlı Türkçesine, Kesit Yayınları. TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATI I-VI (2 0) 2 XIII. Asra gelinceye kadar Türk Edebiyatına genel bir bakış. Divan Edebiyatının kuruluşu, sınırları, kaynakları ve Arap ve Fars Edebiyatının etkileri. XIII-XIX. Asırlarda Anadoluda siyasî, sosyal ve edebî durum. Mevlânâ, hayatı, eserleri ve Türk kültür ve edebiyat hayatındaki önemi.

5 Şeyyad Hamza, Hayatı, eserleri ve sanatı. Na t, kaside ve gazel şerhi. Hoca Mes ud: Hayatı, eserleri ve sanatı. Kadı Burhâneddin: Hayatı, eserleri ve sanatı. Nesîmî: Hayatı, eserleri ve sanatı. Ahmedî: Hayatı, eserleri ve sanatı. ÇAVUŞOĞLU, Mehmed, Necâtî Bey Dîvânı'nın Tahlili, İstanbul İPEKTEN, Halûk, Bâkî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Bazı Şiirlerinin Açıklamaları, Erzurum 1963, 2.bs., Ankara İSEN, Mustafa vd. (2002), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları. İZ, F. (1995) Eski Türk Edebiyatında Nazım 1-2. Ankara: Akçağ İZ, F. (1995) Eski Türk Edebiyatında Nesir. Ankara: Akçağ LEVENT, A. S. (1980). Divan Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar. İstanbul: Enderun Kitabevi. ONAY, A.Talat (1992), Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Ankara PALA, İskender (1989), Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ankara. Onay, A.Talat (1992), Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Ankara. SEFERCİOĞLU, M. Nejad, Nev'î Dîvânı'nın Tahlili, Ankara TARLAN, Ali Nihad, Şeyhî Dîvânını Tedkîk, I-II, İstanbul , 2.bs., İstanbul TOLASA, Hârun, Ahmed Paşa'nın Şiir Dünyası, Ankara TDE YENİ TÜRK EDEBİYATI I- VI (2 0) 2 Milli Edebiyat Dönemi şiir anlayışı, Bu dönemde Yahya Kemal in yeri. (Yahya Kemal-Ahmet Haşim.) Millî Edebiyat Dönemi siyasi, sosyal ve kültürel şartları Fikir Hareketleri (Osmanlıcılık, Batıcılık, Türkçülük) ve bu doğrultuda kurulan dernekler, dergiler. Milli Edebiyat Dönemi ndeki şiir eğilimleri ve bu eğilimler arasında Yahya Kemal in yeri. Milli Edebiyat Dönemi Roman ve Hikâyesi. Milli Edebiyat Dönemi nin siyasi, sosyal ve kültürel şartlarının roman ve hikâyeyi şekillendirmesi. Geleneksel tiyatrodan modern tiyatroya geçiş. Tiyatronun Batılılaşma hareketleri üzerindeki rolü. Tanzimat ve I. Meşrutiyet Dönemi nin tiyatroya etkisi. Halide Edip Adıvar ın roman ve hikâye anlayışı. Meşrutiyet ve Cumhuriyet Tiyatrosu. Cumhuriyet Dönemi arası siyasi ve sosyal olaylar, konular, türler, yazarlar arası siyasi ve sosyal olaylar, konular, türler, yazarlar arası siyasi ve sosyal olaylar, konular, türler, yazarlar arası siyasi ve sosyal olaylar, konular, türler, yazarlar günümüze siyasi ve sosyal olaylar, konular, türler, yazarlar. Dersin Kitapları/Yardımcı Kitaplar AKI, Niyazi (1989), Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi I. Başlangıçtan Cumhuriyet Devrine Kadar, İstanbul: Dergah Yayınları. AYTAŞ, Gıyasettin (2002), Tanzimatta Tiyatro Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları. KAPLAN, Mehmet (2003), Hikaye Tahlilleri, İstanbul: Dergah. TANPINAR, A. Hamdi (2006), XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Yapı Kredi. YALÇIN, Alemdar (2002), II. Meşrutiyette Tiyatro Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları. TTK, (1987), Doğumunun Yüzüncü Yılında Ahmet Haşim, Ankara: TTK Basımevi. AKM, (1994), Doğumunun Yüzüncü Yılında Yahya Kemal Beyatlı, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. TDE TÜRK HALK EDEBİYATI I- VI (2 0) 2 Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Yüzyıl temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (17. Yüzyıl: Karacaoğlan, : Âşık Ömer ve Gevheri).

6 Mitlerin Yapısı ve İşlevleri. Mitoloji, Varlıkbilim, Tarih. Büyük Hun Devleti ve Türk Mitolojisi. Türk Mitolojisinde Totemizmin İzleri. Yaratılış Destanları. Türkler ve Mogol Mitolojisi (Karşılaştırmalı) Türk Mitolojisinde Geyik ve Kartal Dede Korkut Hikâyeleri. Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Yapılan Araştırmalar KÖPRÜLÜ, Fuat (1965), Türk Saz şairleri I-II-III, IV,V, İstanbul: Ayyıldız Mabaası. GÜNAY, Umay (1998), Türkiyede Aşık Tarzı şiiir Geleneği ve Rüya Motifi, Ankara: Akçağ Yayınları. ARAT, Reşit R. (1972), Oğuz Kağan Destanı. Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan.. Oğuz Destanı. İstanbul. ÖGEL, Bahaeddin (1989), Türk Mitolojisi, Ankara: TTK Basımevi. İçinde s SAKAOĞLU, Saim (1999), Masal Araştırmaları, Ankara: Akçağ Yayınları, s SAKAOĞLU, Saim (1999), Efsane Araştırmaları, Konya: S. Ü. Yayınları, s TDE 301 KARAHANLI TÜRKÇESİ Karahanlı Türkçesi dönemi eserleri ve dil özellikleri. Karahanlı Devleti ve Tarihi. Karahanlı dönemine ait eserler (Divanu Lugati t- Türk, Kutadgu Bilig, Atabetü l -Hakayık, Divan-ı Hikmet), Karahanlı dönemine ait eserler üzerine yapılmış çalışmalar. Karahanlı Türkçesinde Kullanılan alfabe (Arap Alfabesi) ve transkripsiyon özellikleri. İslam Dini ve Karahanlı Kültürüne etkileri. Orta Türkçenin diğer dönemleri. Karahanlı Türkçesinin fonetik özellikleri. Karahanlı Türkçesinin fonetik özelliklerinin kendinden önceki dönemlerle karşılaştırılması. Karahanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin fonetik özelliklerinin karşılaştırılması. Karahanlı Türkçesinin morfolojik özellikleri Karahanlı Türkçesinin morfolojik özellikleri nin kendinden önceki dönemlerle karşılaştırlması Karahanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin morfolojik özelliklerinin karşılaştırılması Karahanlı Türkçesinde Kelime yapısı Karahanlı Türkçesinde isim çekimi Karahanlı Türkçesinde fiil çekimi. ARAT, R. R. (2007), Kutadgu Bilig I (Metin), Ankara: TDK. HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1996) Karahanlı Türkçesi Grameri, TDK. ÜŞENMEZ, Emek (2010) Karahanlı Türkçesinin Sözlüğü, Doğu. ARGUNŞAH, Mustafa, Gülden Sağol Yüksekkaya, Özcan Tabaklar (2010) Tarihi Türk Lehçeleri, Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça Dersleri, Kesit. TDE 302 HAREZM KIPÇAK TÜRKÇESİ (2 0) 2 Derslerle ilgili temel kaynaklar; Kuman, Kıpçakların tarihi, Deşt-i Kıpçak, Doğu Avrupa da konuşulmuş olan Kıpçak kökenli diller. Kuman Kıpçakçası ve Codex Cumanicus, Memluk Kıpçakçası ve ilgili eserler; Ermeni Kıpçakçası ve ilgili eserler. Harezm-Kıpçak Türkçesiyle yazılmış eserlerin oluşturduğu çoğrafya, ve bu Türkçenin konuşulduğu dönem; Harezm- Kıpçak Türkçesi eserlerinde kullanılmış olan Arap alfabesinin Özellikleri ve yazı çevrimi sorunları; Bu döneme ilişkin eserler ve bu eserler üzerinde yapılmış çalışmalar. Harezm-Kıpçak Türkçesinin ses özellikleri; Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalı ses bilgisi. Harezm- Kıpçak Türkçesinin biçim bilgisel özellikleri; Harezm- Kıpçak Türkçesinin Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalı biçim bilgisi; Harezm- Kıpçak Türkçesinde kelime yapımı; Harezm- Kıpçak Türkçesinde isim ve fiil çekimi.

7 ECKMANN, J. (2003), Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, Ankara: TDK. ARGUNŞAH, Mustafa, Gülden Sağol Yüksekkaya, Özcan Tabaklar (2010) Tarihi Türk Lehçeleri, Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça Dersleri, Kesit. TDE YENİ TÜRK YAZI DİLLERİ I-II (2 0) 2 Seçilen Yeni Türk yazı dilinin alfabesinin tanıtılması. Ses bilgisinin Türkiye Türkçesiyle karşılaştırmalı olarak örneklendirilmesi; örnek metin seçilmesi; yazı çevirimi; Türkiye Türkçesine çevirimi; kelimelerin yapı incelemesi; cümle yapısı. Ek fiilin görünümü ve kullanımının örnek metin üzerinde uygulamalı olarak tespit edilmesi. Fiil zaman eklerinin bir grubunun örnek metin üzerinde uygulamalı olarak tespit edilmesi. ÖNER, Mustafa (1998), Bugünkü Kıpçak Türkçesi (Tatar, Kazak ve Kırgız Lehçeleri Karşılaştırmalı Grameri), Ankara: TDK. KARAAĞAÇ, Günay, Halil Açıkgöz (1998), Azerbaycan Bayatıları, Ankara: TDK. İLKER, Ayşe (1997), Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil, Ankara: TDK. BİRAY, Himmet (1999), Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim, Ankara: TDK. TDE ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI I-II (2 0) 2 Anadolu ve Rumeli ağızlarında kullanılacak olan standart transkripsiyon sistemi. Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması; bu konuda daha önce yapılmış çalışmalar; bu çalışmalarda kullanılmış olan yöntemler. Anadolu ağızlarının sınıflandırılmasında kullanılmış olan ölçütler; ağız gruplarını belirleyen fonetik ve morfolojik ölçütler. Doğu grubu ağızları; yazı diline göre fonetik ve morfolojik farkları; alt grupları. Kuzeydoğu grubu ağızlar; yazı diline göre fonetik ve morfolojik farkları; alt gruplar. Batı grubu ağızları; yazı diline göre fonetik ve morfolojik farkları; alt grupları. Anadolu ağızlarında görülen, yazı dili dışındaki ünlü fonemlerin değerlendirilmesi; bu fonemlerin Eski Türkçe fonemlerle karşılaştırılması. Anadolu ağızlarında görülen, yazı dili dışındaki morfolojik öğelerin değerlendirilmesi; bu morfolojik öğelerin Eski Türkçe ile karşılaştırılması. Anadolu ağızlarının söz dizimi açısından yazı dili ve Eski Türkçe ile karşılaştırılması. Anadolu ağızlarının söz varlığı açısından yazı dili ve Eski Türkçe ile karşılaştırılması. Anadolu ağızlarındaki ödünç kelimelerin fonetik özellikleri. GEMALMAZ, Efrasiyap (1995), Erzurum İli Ağızları, Ankara. KORKMAZ, Zeynep (1994), Güney Batı Anadolu Ağızları, Ankara. TDE BATI EDEBİYATI I-II (2 0) 2 Dersin temel hedefi, Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerine Batıda yüzyıllar boyu gelişen edebi akımları, siyasal, sosyal ve kültürel etkinlikler bağlamında edebi metinler yardımıyla ele alıp incelemek ve Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerine Batıda yüzyıllar boyu gelişen edebi akımları, siyasal, sosyal ve kültürel etkinlikler bağlamında edebi metinler yardımıyla ele alıp incelemektir.dersin içeriğini, 14. yüzyıldan başlayarak günümüze değin süren edebi akımlar, yazarlar ve şairler ile onların edebi yapıtları ve 14. yüzyıldan başlayarak günümüze değin süren edebi akımlar, yazarlar ve şairler ile onların edebi yapıtları oluşturmaktadır.

8 AYTAÇ. G. (2001).Yeni Alman Edebiyat Tarihi. Ankara: Multilingual AYTAÇ. G. (2001).Çağdaş Alman Edebiyat Tarihi. Ankara: Multilingual BATUR, Enis, Modern Dünya Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: Gergedan Yayınları,1988 KUDRET, Cevdet, Batı Edebiyatından Seçme Parçalar, İstanbul, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, 1972 NUTKU, Özdemir, Dünya Tiyatro Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1985 TDE ÇAĞATAY TÜRKÇESİ I -II (2 0) 2 Çağatay Türkçesi dönemi dil özellikleri. Çağatay dönemi tarihi Çağataycanın yazı dili olarak kullanıldığı coğrafya, Çağatay yazı dilini oluşturan sebepler. Çağatay yazı dili ile oluşturulan eserler; Çağatay yazı dili ile oluşturulan eserler üzerine yapılan çalışmalar; Çağatay yazı dilinin yazımda kullanılan alfabe ve bu alfabenin yazım özellikleri. Çağatay Türkçesinin fonetik özellikleri; fonetik özelliklerinin kendinden önceki dönemlerle karşılaştırılması; Özbekçe, Yeni Uygurca ve Türkiye Türkçesiyle karşılaştırılması. Çağatay Türkçesinin morfolojik özellikleri; morfolojik özelliklerinin kendinden önceki dönemlerle karşılaştırılması; Özbekçe, Yeni Uygurca ve Türkiye Türkçesiyle karşılaştırılması. Çağatay Türkçesinde kelime yapımı; isim çekimi; fiil çekimi. ECKMANN, Janos (1988), Çağatayca El Kitabı (Çeviren: Günay KARAAĞAÇ), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. ECKMANN, Janos (1996), Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, Ankara: TDK Yayınları. TDE TENKİT TARİHİ I -II (2 0) 2 Tanzimat dönemi ve Serveti Fünun dönemi Türk Edebiyatında edebiyat tenkidi ve temsilcileri. Türk Edebiyatında tenkitin tarihi gelişimi, kaynakları ve gelişim. Meşrutiyet ve Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı'nda edebiyat tenkidi ve temsilcileri. Türk Edebiyatında 1923'ten günümüze kadar oluşan edebî muhit ve edebî akımların metinler yoluyla incelenmesi; edebî grupların, poetikaların ve yayınların değerlendirilmesi. Doğu ve Batı akımlarının genel bir çerçevede karşılaştırılması. TANPINAR, Ahmet Hamdi, (2006), XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: YKY. ERCİLASUN, Bilge, (2004) Servet-i Fünun'da Edebi Tenkit, Ankara: Akçağ. TDE DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ I-II (2 0) 2 Ana dili ve edebiyatı öğretimi. Ana dili ve edebiyatı öğretimi hakkında bilgi verme. Verilen bilgilerin öğrenciye kazandırılması sırasında, kişide, okuma, düşünme, tartışma, sorgulama tarzını geliştirme. Ders plânı ve konuların işlenişi hakkında bilgi verme, Kompozisyon, dilbilgisi ve edebiyat eğitimini birbiri içine yedirerek güçlü geçiş noktaları sağlama konusunda bilgi verme. Ders içi bilgiyi, yaşamsal bilgiye dönüştürme yetisi kazandırma. Ana dili ve edebiyatı öğretimi hakkında bilgi verme. Verilen bilgilerin öğrenciye kazandırılması sırasında, kişide, okuma, düşünme, tartışma, sorgulama tarzını geliştirme ÖZYÜREK, Rasim(2001), Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Ankara: Özgün Matbaa.

9 KARAKUŞ, İdris(2002), Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Ankara: Anıttepe Yayınları. SEÇMELİ DERSLER TDE YARATICI YAZARLIK I-II (2 0) 2 Kurguyu oluşturan öğeler üzerine uygulamalar. Karakter ve tip yaratma. Bakış açısı yansıtma. Öyküleme teknikleri. Olay-zaman-mekân-kişi ilişkisini kullanma. Merak öğesi. Bir öyküyü yeniden yazma, farklı sonla tamamlama çalışmaları. Diyalog tekniği. Monolog tekniği. Kurgu yaratma. Dramatik gerilim. Çatışma öğesi. Gazete yazısı, haber ifadeleri. Simgesel anlatım (Öykü-tiyatro-şiir). Şiir üzerine çalışmalar. İmge, metafor, alegori, ritm, biçim, sözcük, ses... ÖZAKMAN, Turgut (1998) Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği. Ankara: Bilgi Yayınevi. CHION, Michel (1964) Bir Senaryo Yazmak. (Çeviren: Nedret Tanyolaç) İstanbul: Afa Yayınları. ÖZDEMİR, Emin (1986) Anlatım Sanatı-Kompozisyon. İstanbul: Remzi Kitabevi. ÖZDEMİR, Emin, Adnan BİNYAZAR (1979) Yazma Sanatı-Kompozisyon. İstabul: Varlık Yayınları. TDE RUSÇA I-IV (2 0) 2 Rusça dilbilgisine giriş: ses bilgisi ve yapı bilgisi. Alfabe, Seslerin özellikleri, Günlük basit cümleler, Cins, Olumlu ve olumsuz cümle, Sayılar, günler, aylar, mevsimler, Basit diyaloglar, Vurgu, Çoğul kelimeler, İsmin halleri. STOLETNAYA, Galina, İlyas Yetimakman (2006), Rusça Dilbilgisi, İstanbul: Fono. BESLİ, Ertan (1998), Pratik Rus Dili Grameri, İstanbul: Türkmen. BESLİ, Ertan (2011), Türk ve Rus Dillerinde Niteleme, Titiz Yayınları, İstanbul. TDE FARSÇA I-II (2 0) 2 Farsça yazım ve gramer. Alfabe, Fiil, Ortaçlar, Fiil Çekimi, Fiil Zamanları, -di li geçmiş zaman, Şimdiki zamanın ve geniş zamanın hikayeleri, Şimdiki zaman, Geniş zaman, İstek kipi geniş zaman, istek kipi- geçmiş zaman, Emir, -miş li geçmiş zaman. KANAR, Mehmet (1997), Farsça Dilbilgisi, İstanbul: Enderun. DKÖ ARAPÇA I-IV 2 (0) 2 Arap alfabesi, Temel Arapça kuralları, Arapça Dilbilgisine giriş mahiyetinde Arapça daki basit kelime ve cümle yapıları, Arapça Dilbilgisi orta düzeyde Arapça kelime ve cümle yapıları, Arapça Dilbilgisi ve metinlere giriş, Arapça metinler ve tercümeler, Kaynak metinleri ve tercümeler bu dersin konuları arasındadır. Hüseyin Günday, Arapça Dilbilgisi: Nahiv Bilgisi, İstanbul. Hüseyin Günday, Arapça Dilbilgisi Sarf Bilgisi İstanbul.

10 Mehmet Kanar, Arapça Türkçe Sözlük, Ankara TAR ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ I-II 2 (0) yüzyıl Türk Dünyası ile ilgili eserler ve Türk Dünyasının kapsadığı coğrafya, 20. Yüzyılın başında Türk Dünyasının içinde bulunduğu siyasi ve kültürel durum, Çarlık Rusyasının son döneminde Türkler, SSCB nin kuruluş aşamasında Türkler, Kafkasya da Türklerin bağımsızlık hareketleri, Türk dünyasında bağımsızlık hareketleri ve Türk Milli Mücadelesi arasında İlişkiler, Basmacılık Hareketi, 20. Yüzyılda Türk dünyasında Sürgünler, Ortadoğu da Türkmenler, Türk dünyasında ekonomik gelişmeler, Türk Dünyasında kültürel gelişmeler, Soğuk Savaş döneminde Türk dünyasının bloklar arasındaki yeri, 1991 yılında Sovyetler Birliğinin, dağılmasının Türk Dünyası açısından değerlendirilmesi, Türkiye ve Türk Dünyası arasında ilişkilerin genel karakteri bu dersin konularıdır. Ahad Andican, Cedidizmden Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi, Emre Yayını,, İstanbul Alaattin Yalçınkaya, Türkistan, Lalezar Kitabevi, Hakan Kırımlı, Kırım Tatarlarında Milli Kimlik ve Milli Hareketler , TTK Yayını,, Ankara Mehmet Saray, Yeni Türk Cumhuriyetleri, TTK, Ankara Olivier Roy, Yeni Orta Asya, Çev. Mehmet Moralı, Metis Yayını,, Zeynep Dağı, Rusya nın Dönüşümü, Boyut Yayını,, 2002 TAR YÜZYIL SİYASÎ TARİHİ I 2 (0) Yüzyıl başlarında Dünya ve Büyük Güçler, I. Dünya Savaşı arifesinde Büyük Güçler, Üçlü İtilaf ve Üçlü İttifak ın tarihi temelleri, I. Dünya Savaşı, Rus Devrimi, ABD nin savaşa katılması, Savaşın Sonucunda etkili olan üstünlükler ve zaaflar, Savaş sonrası düzeninin oluşturulması ve doğurduğu sorunlar, İki savaş arası dönemde Revizyonistler ve anti revizyonistler, Nazizm ve faşizm, temelleri ve hedefleri, II. Dünya Savaşı koşullarının oluşması, II. Dünya Savaşının başlangıcı, gelişmeler ve nedenleri bu derste işlenecektir. Eric Hobsbawm Kısa 20. Yüzyıl Aşırılıklar Çağı, İstanbul Henry Kissenger, Diplomasi, İşbankası yayınları, İstanbul Cemal Acar, Soğuk Savaş: Süper Güçlerin Hâkimiyet Kavgası, İstanbul: Ötüken, Armaoğlu Fahir, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi (Cilt 1 2: ), Ankara TAR 219 ÇAĞDAŞ FİKİR AKIMLARI 2 (0) ve 20. yüzyıllardaki fikir akımlarına genel giriş, Milliyetçilik akımı ve dünyada uygulanışları, Liberalizm akımı ve dünyada uygulanışları, Sosyalizm akımı ve dünyada uygulanışı, Faşizm akımın ve dünyada uygulanışının anlatılması bu dersin konuları arasındadır. Server Tanilli, Uygarlıklar Tarihi Mete Tunçay, Batı da Siyasi Düşünceler Tarihi Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler Ali Bulaç, Çağdaş Kavramlar ve Düzenler Hilmi Ziya Ülken, Türkiye de Modern Düşünce Tarihi

11 TAR 220 TÜRK BASIN TARİHİ 2 (0) 2 Dünyada basının ortaya çıkışı ve gelişmesi, Osmanlı Devleti nde basın-yayın hayatı, Lale devri öncesi Osmanlı da matbaa, İbrahim Müteferrika ve matbaası, basılan ilk Türkçe eserler, İlk Türkçe gazetenin yayınlanmasına kadar, Osmanlıda basın-yayın hayatı, Takvim-i Vekayi nin çıkışı ve yayın politikası, Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkâr, Şinasi ve Agâh Efendi, Tanzimat Dönemi basınının değerlendirilmesi, II. Abdülhamit devri basını ve sansür, II. Meşrutiyet devri basını, Milli Mücadele de basın bu dersin konuları arasındadır. Fuat Süreyya Oral, Türk Basın Tarihi, İstanbul, Hıfzı Topuz, 100 Soruda Türk Basın Tarihi, İstanbul, İzzet, Öztoprak, Kurtuluş Savaşında Türk Basını, Ankara, Nuri İnuğur, Türk Basın Tarihi, İstanbul, Orhan Koloğlu, Osmanlıdan Günümüze Basın, İstanbul, Yücel Özkaya, Milli Mücadele Dönemi Türk Basını, Ankara, 1996.

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler TDE101 Türkiye Türkçesi I (3 0) 3 AKTS: 5 Türkiye Türkçesinin tarihî gelişimi, dil bilgisinin temel kavramları, Türkiye Türkçesinin ses

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS TDE 101 101020 Salı, 15:00-16.00 4+0 4 6 Dersin Adı

Detaylı

T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ(I.Ö-II.Ö) DERS İÇERİKLERİ

T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ(I.Ö-II.Ö) DERS İÇERİKLERİ T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ(I.Ö-II.Ö) DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF, 1. YARI YIL TDE13101 TÜRK DİLİNİN SES BİLGİSİ 3 0 3 3 6 ZORUNLU Türkiye Türkçesi merkez

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ. Bölümdeki öğrenci ve öğretim üyesi sayıları, başlıca araştırma alanları

Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ. Bölümdeki öğrenci ve öğretim üyesi sayıları, başlıca araştırma alanları A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI: Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ Bölüm koordinatörünün adresi: AKÜ F.E.F. TDE Bölümü ANS Kampüsü 0300 Afyonkarahisar / Türkiye Bölüm koordinatörünün

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K/AKTS (Kredi/AKTS) I. SINIF I. YARIYIL TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K/AKTS: 4 0 6 Osmanlı Türkçesi nin, harflerle

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL TAR101 Karşılaştırmalı Dünya Tarihi I (3 0) 3 6 AKTS Dersin Amacı: Tarih eğitimine yeni başlayan öğrencilerin

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ TDE 101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 202 Öğrencilerin okuma laboratuarlarında bağımsız okuma süreçlerini kullanmalarını

Detaylı

Bölüm Adı: Tarih Bölümü

Bölüm Adı: Tarih Bölümü Bölüm Adı: Tarih Bölümü Dönem No: 1 Ders No Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS 0806104 İlkçağ Tarihi 2 0 2 2 0806105 Orta Asya Türk Tarihi 2 0 2 2 0806106 İslam Tarihi 3 0 3 3 0806107 Tarih Metodolojisi

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. DÖNEM TRK 101 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ (2+0+2) AKTS 3 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü DERS İÇERİKLERİ TRH 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 0 4

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü DERS İÇERİKLERİ TRH 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 0 4 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. YARIYIL TRH 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 0 4 Osmanlı Türkçesi Hakkında Bilgi; Osmanlı Alfabesindeki Harflerin Tanıtımı ve

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İSB105 ARKEOLOJİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 İSB105 Kredi AKTS 2 2 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ AITB191 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-1 Dersin Amacı: Osmanlı İmparatorluğu, yapısal özellikleri ve yıkılma dönemi,

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) İDE 101 Mitoloji (3 0) 3 Mit ve mitolojinin

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 1200 ASUR VE BABİL TARİHİ TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS SBP101 Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 4 SBP102 Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 6 SBP103 Sosyal

Detaylı

İKÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KİTAPLIĞI

İKÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KİTAPLIĞI SIRA NO KONU/ TÜR YAZAR (soyadı, adı) KİTAP ADI BASIM BİLGİLERİ BULUNDUĞU RAF 1. Sözlük TÜRKMEN, Fikret Prof.Dr.Fikret Türkmen Armağanı İzmir, Kanyılmaz Matbaası 2005 Aralık. Sözlükler, 1 2. Sözlük Püsküllüoğlu,

Detaylı

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Dini Bilgiler I (3-0-3) Din kavramı, dinin kaynağı,anlamı,işlevi:dinlerde iman kavramı,iman-akıl ilişkisi,iman-ahlak

Detaylı

1.11. Tarih Ders İçerikleri;

1.11. Tarih Ders İçerikleri; 1.11. Tarih Ders İçerikleri; TAR-101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2 0 2 ) Atatürk ilkeleri ve Ġnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Ġmparatorluğunun yıkılıģını ve Türk

Detaylı

Temel Dini Bilgiler I (3-0-3)

Temel Dini Bilgiler I (3-0-3) DKAB Eğitimi Lisans Programı Ders İçerikleri I. YARIYIL Temel Dini Bilgiler I (3-0-3) Din kavramı, dinin kaynağı, anlamı, işlevi. Dinlerde iman kavramı, iman-akıl ilişkisi, imanahlak ilişkisi, Allah a

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) TAR 107 ESKİÇAĞ TARİHİ I (2+0) 2,3 Mezopotamya nın coğrafi

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı