T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü"

Transkript

1 T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü DERS İÇERİKLERİ TDE TÜRKİYE TÜRKÇESİ I-II-III-IV ( 3 0) 3 Türkiye Türkçesinin genel Türkçe içindeki yeri ve Batı Türkçesinin dönemleri. Eski Anadolu Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında ses değişimleri. Ses bilim-ses bilgisi terimleri. Türkiye Türkçesindeki vokaller ve sınıflandırılmaları. Türkiye Türkçesinin konsonantları ve sınıflandırılması; ağızlarda bulunan konsonantlar. Ses olayları. Ses uyumları. Sözcük Türleri: Konu ile ilgili genel kaynaklar; sözcüklerin sınıflandırılması. Yargısız anlatımlar: İsim tamlaması, sıfat tamlaması, belirteç öbeği, ilgeç öbeği, ünlem öbeği vb. Söz dizimi: cümlenin öğeleri. Cümle çeşitleri. Yan cümleler ve yapıları. Yazım ve noktalama. Dersin Kitaplar/Yardımcı Kitapları BANGUOĞLU, Tahsin (1990), Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yayınları. ERGİN, Muharrem (1993), Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin Türk Dil Bilgisi, Ankara: Bayrak Basım Yayın Tanıtım. GÖKSEL, Aslı, Celia Kerslake (2005) Turkish: a comprehensive grammar, Routledge. KARAHAN, Leyla (2007), Türkçede Sözdizimi, Ankara: Akçağ. KARAÖRS, Metin (2005), Türk Lehçelerinde Karşılaştırmalı Şekil ve Cümle Bilgisi, Ankara: Akçağ. KORKMAZ, Zeynep (2003), Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara: TDK Yayınları. KORNFILT, Jaklin (1997) Turkish, Routledge. TDK (2009), Yazım Kılavuzu, Ankara: TDK Yayınları. TDE OSMANLI TÜRKÇESİ I-II-III-IV (2 0) 2 Arap alfabesinin öğretilmesi, harflerin başta ortada ve sondaki şekilleri, kelime okunması, Türkçe kelimelerde Arap harflerinin okunma şekli, Osmanlı Türkçesinin gramer yapısı, basit kelimeler ve sonra cümlelere geçiş Osmanlı Türkçesine Giriş Dersinin içeriğini oluşturmaktadır. Osmanlı Türkçesine girmiş Arapça masdarların özellikleri ve bunlardan türemiş kelimeler. Osmanlı Türkçesine girmiş Arapça türemiş kelimelerin yapıları. Mücerred sülasi mastarlar. Mücerred rubai mastarlar. Yazı çevrimi; özel imlası olan kelimeler; Arap harfleri ile yazım. Mezidünfih mastarlar. DEVELİ, Hayati (2006), Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, İstanbul: 3F Yayınevi. TİMURTAŞ, Faruk Kadri (2006), Osmanlı Türkçesine Giriş I, İstanbul: Alfa Basım dağıtım. COŞKUN, Menderes, Üniversiteler İçin Uygulamalı Osmanlı Türkçesi Ders Kitabı, Birleşik Yayıncılık. KURT, Yılmaz, Osmanlıca Dersleri I, Akçağ. KURT, Yılmaz, Osmanlıca Dersleri II, Akçağ. AK, Coşkun, Osmanlıca, Nobel Yayın Dağıtım. TÖREN, Hatice, Mustafa Özkan, Osmanlı Türkçesi I, Akademik Kitaplar. TEKIN, Şinasi, Ottoman Manual I, Ottoman Texts in Transcription and Facsimile

2 The Department of Near Eastern Languages & Civilizations Harvard University. TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I-II (2 0) 2 Eski Türk Edebiyatına ilişkin temel kavramları ve türler. Aruz vezni. Divan şairlerinin dünya ve hayat görüşü. Tasavvuf hakkında genel bilgiler. Divan edebiyatının sanat ve estetik anlayışı hakkında genel tespitler. Edebî sanatlar, şiir estetiğindeki yeri, sınıflandırılması. Edebî sanatlar, tanımları ve uygulamalı çalışmalar. Eski şerh geleneği, mazmun anlayışı. Divan edebiyatının sanat ve estetik anlayışı hakkında genel tespitler. Divan edebiyatında çok sık geçen tarihî-efsanevî şahsiyetler, kıssalar, hikâyeler, bitkiler, kuşlar ve mazmunlar. Divan edebiyatında aşk anlayışı.divan Edebiyatında tabiat. Divan Edebiyatında eğlence hayatı (bezm, sakî ve mey). Dersin Kitapları/Yardımcı Kitaplar AKÜN, Ö. F. Divan Edebiyatı. TDVİA, C. 9, s AYDEMİR, A. (1992). İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler. Ankara: DİB Yay. Büyük Türk Klâsikleri, C DİLÇİN, C. (1983), Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara: TDK İSEN, Mustafa vd. (2002), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları. MENGİ, Mine (1997) Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ ONAY, A. T. (1992). Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar. Ankara: DİB Yay. PAKALIN, M. Z. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C PALA, İ. (1998). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. İstanbul: Ötüken Yay. ŞENTÜRK, A. A.-Kartal, A. (2005) Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Dergâh Yay. TDE YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I -II (2 0) 2 Modern Türk edebiyatının temelleri, kaynaklar, türler. Nazım ve nesirin ayırıcı özellikleri, nesir dili. Düzyazının gelişimi, Türk düzyazısının gelişimi. Tanzimat döneminde gazetecilik. Tiyatro türü, doğuşu, gelişmesi, yapısal özellikleri. Klasik komedyanın özellikleri, Antik Yunan komedyasından farklılıkları. Tanzimat dönemi Türk tiyatrosunun oluşum koşulları, tarihsel gelişimi, belli başlı temsilcileri. Tanzimat dönemi Türk tiyatrosunun Geleneksel Türk tiyatrosuyla ve Batı tiyatrosuyla ilişkisi. Roman ve anlatı kuramı. Bir tür olarak romanın doğuşu, gelişimi ENGİNÜN, İnci, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul: Dergâh. KAPLAN, Mehmet, (1994) Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, C. 2, İstanbul. TDE TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ I-II (2 0) 2 Halk edebiyatının temel kavramları ve araştırma sahası. Halk edebiyatıyla diğer edebiyat türleri arasındaki ilişkiler. Halk Edebiyatı, Sözlü Edebiyat Kavramları, Sözlü Kültür, Folklor. Halk Edebiyatı ürünlerinin özellikleri: Yaratım, aktarım, yayılma, anonimleşme, değişme (varyantlaşma), gelenek içinde yaşama özellikleri. Halk edebiyatı türlerinin genel değerlendirilmesi. Halk şiirinin icracıları; Halk şiirinin icra edildiği kültür ortamlar Halk şiirinin genel özellikleri. Halk şiirinde şekil ve tür kavramları gibi ayırt edici özellikler. Türk Halk şiirinde türler. Ders Kitapları/Yardımcı Kitaplar Boratav, P. Naili (1992), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı (6. basım) İstanbul: Gerçek Yayınevi. Boratav, P. Naili (2000), Halk Edebiyatı Dersleri, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. Yıldırım, Dursun (1999) Sözlü Gelenek Kültürü, Türk Bitiği. Ankara: Akçağ Yayınları

3 Dizdaroğlu, H. (1969) Halk şiirinde Türler, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Elçin, Şükrü (1986), Halk Edebiyatına Giriş, Ankara:Turizm ve Kültür Bakanlığı Yayınları. AİT ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI TARİHİ I-II (2 0) 2 Osmanlı Devletine genel bir bakış ve Osmanlı Devletinin çöküş sebepleri. Islahat hareketleri ve sonuçları, Osmanlı Devletini kurtarmaya dönük fikir hareketleri, Şark Meselesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Osmanlı Devletinin çöküşünü tetikleyen savaşlar (93 Harbi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları) I. Dünya Savaşı öncesinde dünyanın genel durumu ve Osmanlı devleti, I. Dünya Savaşının çıkışı, Osmanlı Devletinin savaşa girmesi ve savaştığı cepheler, 20. yüzyılda Dünyayı etkileyen fikir akımları, bu akımların azınlıklar üzerindeki etkisi ve Ermeni Meselesi, Mondros Mütarekesi, Önemli hükümleri ve Osmanlı yı paylaşma projeleri, İşgaller, İşgaller karşısında toplumun, İstanbul hükümetinin ve azınlıkların tutumu, Cemiyetler, Faaliyetleri ve Genel özellikleri, Mustafa Kemal in Samsun a çıkması, Milli mücadelenin başlaması, Genelgeler ve Kongreler, Temsil Heyeti- İstanbul hükümeti arasındaki ilişkiler Meclis-i Mebusanın açılması, Misak-ı Milli, İstanbul un işgali, TBMM nin açılması ve Milli Mücadelenin yönetimini ele alması, İsyanlar ve tedbirler, Doğu ve Güney Cephesinde Milli Mücadele, Batı Cephesi Savaşları, Milli Mücadele Döneminde Siyasi faaliyetler ve antlaşmalar, Mudanya görüşmeleri ve Saltanatın Kaldırılması, Lozan Müzakereleri nin ve Lozan Anlaşması nın Tahlili ve Sevres ile kıyaslanarak, değerlendirilmesi, Cumhuriyetin İlanına giden siyasal süreç ve Cumhuriyetin ilanı, İnkılâp Kavramı, Türk İnkılâbının Dünyayı etkileyen diğer ihtilallerle kıyaslanması. Atatürk İlke ve İnkılâplarının Tarihî ve Fikrî Temelleri, Laiklik, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, İnkılâpçılık, Devletçilik, Halkçılık, Atatürk İlkeleri Çerçevesinde Yapılan Reformlar (Hukuki Reformlar- Siyasi alanda Reformlar) Eğitim ve Kültür Reformları- Sosyal hayatı etkileyen reformlar, Atatürk Dönemi İç politika alanında gelişmeler bu dersin müfredatını oluşturmaktadır. Atatürk, Mustafa Kemal; Nutuk (Söylev), C.I-II, T.T.K. Ankara, Berkes, Niyazi; Türkiye de Çağdaşlaşma, İstanbul, Karal, Enver Ziya; Atatürk ve Devrim (Konferanslar ve Makaleler), T.T.K., Ankara Karal, Enver Ziya; Atatürk ten Düşünceler, M.E.B. Yayını,, Ankara, Lewis, Bernard; Modern Türkiye nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, T.T.K., Ankara, Turan, Şerafettin; Türk Devrim Tarihi, Ankara, YDİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I-II (2 0) 2 Geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman. Kendini tanıtma, sahiplik, selamlaşma, genel konularda konuşabilme, adres sorma ve yer tarifi edebilme, yönler, aile ve meslekler hakkında bilgi, sıklık zarfları ile rutin eylemlerin anlatımı, iyelik sıfatları ve şahıs zamirleri, duyguların anlatımı, Yakın geçmiş ve gelecek zaman. Bunların diğer zamanlarla benzer ve ayrılan yönleri, kabiliyet gerektiren eylemlerin anlatımı, sıra ve sayma sayılarının kullanımı. Tarihler hakkında konuşabilme gelecekle ilgili planlar ve seyahat ve alış veriş bilgileri, kişilerin kariyerleri, ilgi ve alışkanlıkları ile ilgili konuşabilme, niyet, uyarı, öğüt ve direktif verme yabancı dil dersinin içeriğini oluşturur. Walker, E. & Elsworth, S. (2000). New Grammer Practice for Elementary Students- Longman: England. Murphy. R., English Grammar in Use. Cambrige, 1998 ENF TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİERİ I-II (2 0) 2

4 Bilgisayar donanımı, Windows işletim sistemi, Mikrosoft Windows ofis programları, Dos işletim sistemi bu dersin konuları arasındadır. Ali Güneş, (Ed.), Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Pegema Yayıncılık Ankara 2003 Cengiz Hakan Aydın (Ed.) Temel Bilgi Teknolojileri, 2. Baskı, Eskişehir TDE 205 ORHON TÜRKÇESİ (2 0) 2 Göktürk yazıtlarında kullanıaln dilin özellikleri, döneme ait kaynakların tanıtılması. Orhon Türkçesinin Biçim bilgisel Özellikleri; Orhon Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin karşılaştırmalı biçim bilgisi; Orhon Türkçesinde kelime yapımı; isim çekimi; fiil çekimi. Runik alfabesinin tanıtımı; Runik alfabesinin kökeni; yazım Özellikleri; Runik harfli yazıtlar (Bilge Kağan, Tunyukuk, Kültigin, Yenisey). GABAIN, Anne Marie (2007), Eski Türkçenin Grameri, Ankara: TDK. TEKİN, Talat (2000), Orhon Türkçesi Grameri, Ankara: Simurg Yayınları. TEKİN, Talat (1988), Orhon Yazıtları, Ankara: TDK Yayınları. TDE 206 UYGUR TÜRKÇESİ (2 0) 2 Uygur dönemi Türk yazı dilinin özellikleri, eseler ve metin örnekleri. Eski Anadolu Türkçesinin morfolojisi ve Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırılması (isim ve fiil çekimi). Karışık dilli eserler, adları, özellikleri; Eski Anadolu Türkçesinin dönemleri ve bu dönemde oluşturulmuş belli başlı eserler ve bu eserler üzerinde yapılmış çalışmalar. GABAIN, Anne Marie (2007), Eski Türkçenin Grameri, Ankara: TDK. BARUTÇU, F. S. (1998),Üç İtigsizler (Giriş Metin Tercüme), Ankara: TDK. TEKİN, Talat (2000), Orhon Türkçesi Grameri, Ankara: Simurg Yayınları. TAR ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I-II (2 0) 2 Eski Anadolu Türkçesi dönemi eserleri ve dil özellikleri. Eski Türkçedeki Oğuzca belirtiler; Oğuzların Anadolu ya göçleri; Anadolu da Türk yazı dilinin gelişimi. Karışık dilli eserler, adları, özellikleri; Eski Anadolu Türkçesinin dönemleri ve bu dönemde oluşturulmuş belli başlı eserler ve bu eserler üzerinde yapılmış çalışmalar. Eski Anadolu Türkçesinin morfolojisi ve Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırılması (isim ve fiil çekimi). ÖZKAN, Mustafa (1995), Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul: Filiz Kitabevi. ERGİN, Muharrem (2008), Dede Korkut Kitabı 1, Ankara: TDK. DUMAN, Musa, Makaleler Eski Türkiye Türkçesinden Osmanlı Türkçesine, Kesit Yayınları. TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATI I-VI (2 0) 2 XIII. Asra gelinceye kadar Türk Edebiyatına genel bir bakış. Divan Edebiyatının kuruluşu, sınırları, kaynakları ve Arap ve Fars Edebiyatının etkileri. XIII-XIX. Asırlarda Anadoluda siyasî, sosyal ve edebî durum. Mevlânâ, hayatı, eserleri ve Türk kültür ve edebiyat hayatındaki önemi.

5 Şeyyad Hamza, Hayatı, eserleri ve sanatı. Na t, kaside ve gazel şerhi. Hoca Mes ud: Hayatı, eserleri ve sanatı. Kadı Burhâneddin: Hayatı, eserleri ve sanatı. Nesîmî: Hayatı, eserleri ve sanatı. Ahmedî: Hayatı, eserleri ve sanatı. ÇAVUŞOĞLU, Mehmed, Necâtî Bey Dîvânı'nın Tahlili, İstanbul İPEKTEN, Halûk, Bâkî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Bazı Şiirlerinin Açıklamaları, Erzurum 1963, 2.bs., Ankara İSEN, Mustafa vd. (2002), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları. İZ, F. (1995) Eski Türk Edebiyatında Nazım 1-2. Ankara: Akçağ İZ, F. (1995) Eski Türk Edebiyatında Nesir. Ankara: Akçağ LEVENT, A. S. (1980). Divan Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar. İstanbul: Enderun Kitabevi. ONAY, A.Talat (1992), Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Ankara PALA, İskender (1989), Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ankara. Onay, A.Talat (1992), Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Ankara. SEFERCİOĞLU, M. Nejad, Nev'î Dîvânı'nın Tahlili, Ankara TARLAN, Ali Nihad, Şeyhî Dîvânını Tedkîk, I-II, İstanbul , 2.bs., İstanbul TOLASA, Hârun, Ahmed Paşa'nın Şiir Dünyası, Ankara TDE YENİ TÜRK EDEBİYATI I- VI (2 0) 2 Milli Edebiyat Dönemi şiir anlayışı, Bu dönemde Yahya Kemal in yeri. (Yahya Kemal-Ahmet Haşim.) Millî Edebiyat Dönemi siyasi, sosyal ve kültürel şartları Fikir Hareketleri (Osmanlıcılık, Batıcılık, Türkçülük) ve bu doğrultuda kurulan dernekler, dergiler. Milli Edebiyat Dönemi ndeki şiir eğilimleri ve bu eğilimler arasında Yahya Kemal in yeri. Milli Edebiyat Dönemi Roman ve Hikâyesi. Milli Edebiyat Dönemi nin siyasi, sosyal ve kültürel şartlarının roman ve hikâyeyi şekillendirmesi. Geleneksel tiyatrodan modern tiyatroya geçiş. Tiyatronun Batılılaşma hareketleri üzerindeki rolü. Tanzimat ve I. Meşrutiyet Dönemi nin tiyatroya etkisi. Halide Edip Adıvar ın roman ve hikâye anlayışı. Meşrutiyet ve Cumhuriyet Tiyatrosu. Cumhuriyet Dönemi arası siyasi ve sosyal olaylar, konular, türler, yazarlar arası siyasi ve sosyal olaylar, konular, türler, yazarlar arası siyasi ve sosyal olaylar, konular, türler, yazarlar arası siyasi ve sosyal olaylar, konular, türler, yazarlar günümüze siyasi ve sosyal olaylar, konular, türler, yazarlar. Dersin Kitapları/Yardımcı Kitaplar AKI, Niyazi (1989), Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi I. Başlangıçtan Cumhuriyet Devrine Kadar, İstanbul: Dergah Yayınları. AYTAŞ, Gıyasettin (2002), Tanzimatta Tiyatro Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları. KAPLAN, Mehmet (2003), Hikaye Tahlilleri, İstanbul: Dergah. TANPINAR, A. Hamdi (2006), XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Yapı Kredi. YALÇIN, Alemdar (2002), II. Meşrutiyette Tiyatro Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları. TTK, (1987), Doğumunun Yüzüncü Yılında Ahmet Haşim, Ankara: TTK Basımevi. AKM, (1994), Doğumunun Yüzüncü Yılında Yahya Kemal Beyatlı, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. TDE TÜRK HALK EDEBİYATI I- VI (2 0) 2 Âşık Tarzı Kültür Geleneği: Yüzyıl temsilciler ve Mevcut Edebi Ürünlerin Değerlendirilmesi (17. Yüzyıl: Karacaoğlan, : Âşık Ömer ve Gevheri).

6 Mitlerin Yapısı ve İşlevleri. Mitoloji, Varlıkbilim, Tarih. Büyük Hun Devleti ve Türk Mitolojisi. Türk Mitolojisinde Totemizmin İzleri. Yaratılış Destanları. Türkler ve Mogol Mitolojisi (Karşılaştırmalı) Türk Mitolojisinde Geyik ve Kartal Dede Korkut Hikâyeleri. Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Yapılan Araştırmalar KÖPRÜLÜ, Fuat (1965), Türk Saz şairleri I-II-III, IV,V, İstanbul: Ayyıldız Mabaası. GÜNAY, Umay (1998), Türkiyede Aşık Tarzı şiiir Geleneği ve Rüya Motifi, Ankara: Akçağ Yayınları. ARAT, Reşit R. (1972), Oğuz Kağan Destanı. Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan.. Oğuz Destanı. İstanbul. ÖGEL, Bahaeddin (1989), Türk Mitolojisi, Ankara: TTK Basımevi. İçinde s SAKAOĞLU, Saim (1999), Masal Araştırmaları, Ankara: Akçağ Yayınları, s SAKAOĞLU, Saim (1999), Efsane Araştırmaları, Konya: S. Ü. Yayınları, s TDE 301 KARAHANLI TÜRKÇESİ Karahanlı Türkçesi dönemi eserleri ve dil özellikleri. Karahanlı Devleti ve Tarihi. Karahanlı dönemine ait eserler (Divanu Lugati t- Türk, Kutadgu Bilig, Atabetü l -Hakayık, Divan-ı Hikmet), Karahanlı dönemine ait eserler üzerine yapılmış çalışmalar. Karahanlı Türkçesinde Kullanılan alfabe (Arap Alfabesi) ve transkripsiyon özellikleri. İslam Dini ve Karahanlı Kültürüne etkileri. Orta Türkçenin diğer dönemleri. Karahanlı Türkçesinin fonetik özellikleri. Karahanlı Türkçesinin fonetik özelliklerinin kendinden önceki dönemlerle karşılaştırılması. Karahanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin fonetik özelliklerinin karşılaştırılması. Karahanlı Türkçesinin morfolojik özellikleri Karahanlı Türkçesinin morfolojik özellikleri nin kendinden önceki dönemlerle karşılaştırlması Karahanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin morfolojik özelliklerinin karşılaştırılması Karahanlı Türkçesinde Kelime yapısı Karahanlı Türkçesinde isim çekimi Karahanlı Türkçesinde fiil çekimi. ARAT, R. R. (2007), Kutadgu Bilig I (Metin), Ankara: TDK. HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1996) Karahanlı Türkçesi Grameri, TDK. ÜŞENMEZ, Emek (2010) Karahanlı Türkçesinin Sözlüğü, Doğu. ARGUNŞAH, Mustafa, Gülden Sağol Yüksekkaya, Özcan Tabaklar (2010) Tarihi Türk Lehçeleri, Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça Dersleri, Kesit. TDE 302 HAREZM KIPÇAK TÜRKÇESİ (2 0) 2 Derslerle ilgili temel kaynaklar; Kuman, Kıpçakların tarihi, Deşt-i Kıpçak, Doğu Avrupa da konuşulmuş olan Kıpçak kökenli diller. Kuman Kıpçakçası ve Codex Cumanicus, Memluk Kıpçakçası ve ilgili eserler; Ermeni Kıpçakçası ve ilgili eserler. Harezm-Kıpçak Türkçesiyle yazılmış eserlerin oluşturduğu çoğrafya, ve bu Türkçenin konuşulduğu dönem; Harezm- Kıpçak Türkçesi eserlerinde kullanılmış olan Arap alfabesinin Özellikleri ve yazı çevrimi sorunları; Bu döneme ilişkin eserler ve bu eserler üzerinde yapılmış çalışmalar. Harezm-Kıpçak Türkçesinin ses özellikleri; Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalı ses bilgisi. Harezm- Kıpçak Türkçesinin biçim bilgisel özellikleri; Harezm- Kıpçak Türkçesinin Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalı biçim bilgisi; Harezm- Kıpçak Türkçesinde kelime yapımı; Harezm- Kıpçak Türkçesinde isim ve fiil çekimi.

7 ECKMANN, J. (2003), Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, Ankara: TDK. ARGUNŞAH, Mustafa, Gülden Sağol Yüksekkaya, Özcan Tabaklar (2010) Tarihi Türk Lehçeleri, Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça Dersleri, Kesit. TDE YENİ TÜRK YAZI DİLLERİ I-II (2 0) 2 Seçilen Yeni Türk yazı dilinin alfabesinin tanıtılması. Ses bilgisinin Türkiye Türkçesiyle karşılaştırmalı olarak örneklendirilmesi; örnek metin seçilmesi; yazı çevirimi; Türkiye Türkçesine çevirimi; kelimelerin yapı incelemesi; cümle yapısı. Ek fiilin görünümü ve kullanımının örnek metin üzerinde uygulamalı olarak tespit edilmesi. Fiil zaman eklerinin bir grubunun örnek metin üzerinde uygulamalı olarak tespit edilmesi. ÖNER, Mustafa (1998), Bugünkü Kıpçak Türkçesi (Tatar, Kazak ve Kırgız Lehçeleri Karşılaştırmalı Grameri), Ankara: TDK. KARAAĞAÇ, Günay, Halil Açıkgöz (1998), Azerbaycan Bayatıları, Ankara: TDK. İLKER, Ayşe (1997), Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil, Ankara: TDK. BİRAY, Himmet (1999), Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim, Ankara: TDK. TDE ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI I-II (2 0) 2 Anadolu ve Rumeli ağızlarında kullanılacak olan standart transkripsiyon sistemi. Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması; bu konuda daha önce yapılmış çalışmalar; bu çalışmalarda kullanılmış olan yöntemler. Anadolu ağızlarının sınıflandırılmasında kullanılmış olan ölçütler; ağız gruplarını belirleyen fonetik ve morfolojik ölçütler. Doğu grubu ağızları; yazı diline göre fonetik ve morfolojik farkları; alt grupları. Kuzeydoğu grubu ağızlar; yazı diline göre fonetik ve morfolojik farkları; alt gruplar. Batı grubu ağızları; yazı diline göre fonetik ve morfolojik farkları; alt grupları. Anadolu ağızlarında görülen, yazı dili dışındaki ünlü fonemlerin değerlendirilmesi; bu fonemlerin Eski Türkçe fonemlerle karşılaştırılması. Anadolu ağızlarında görülen, yazı dili dışındaki morfolojik öğelerin değerlendirilmesi; bu morfolojik öğelerin Eski Türkçe ile karşılaştırılması. Anadolu ağızlarının söz dizimi açısından yazı dili ve Eski Türkçe ile karşılaştırılması. Anadolu ağızlarının söz varlığı açısından yazı dili ve Eski Türkçe ile karşılaştırılması. Anadolu ağızlarındaki ödünç kelimelerin fonetik özellikleri. GEMALMAZ, Efrasiyap (1995), Erzurum İli Ağızları, Ankara. KORKMAZ, Zeynep (1994), Güney Batı Anadolu Ağızları, Ankara. TDE BATI EDEBİYATI I-II (2 0) 2 Dersin temel hedefi, Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerine Batıda yüzyıllar boyu gelişen edebi akımları, siyasal, sosyal ve kültürel etkinlikler bağlamında edebi metinler yardımıyla ele alıp incelemek ve Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerine Batıda yüzyıllar boyu gelişen edebi akımları, siyasal, sosyal ve kültürel etkinlikler bağlamında edebi metinler yardımıyla ele alıp incelemektir.dersin içeriğini, 14. yüzyıldan başlayarak günümüze değin süren edebi akımlar, yazarlar ve şairler ile onların edebi yapıtları ve 14. yüzyıldan başlayarak günümüze değin süren edebi akımlar, yazarlar ve şairler ile onların edebi yapıtları oluşturmaktadır.

8 AYTAÇ. G. (2001).Yeni Alman Edebiyat Tarihi. Ankara: Multilingual AYTAÇ. G. (2001).Çağdaş Alman Edebiyat Tarihi. Ankara: Multilingual BATUR, Enis, Modern Dünya Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: Gergedan Yayınları,1988 KUDRET, Cevdet, Batı Edebiyatından Seçme Parçalar, İstanbul, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, 1972 NUTKU, Özdemir, Dünya Tiyatro Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1985 TDE ÇAĞATAY TÜRKÇESİ I -II (2 0) 2 Çağatay Türkçesi dönemi dil özellikleri. Çağatay dönemi tarihi Çağataycanın yazı dili olarak kullanıldığı coğrafya, Çağatay yazı dilini oluşturan sebepler. Çağatay yazı dili ile oluşturulan eserler; Çağatay yazı dili ile oluşturulan eserler üzerine yapılan çalışmalar; Çağatay yazı dilinin yazımda kullanılan alfabe ve bu alfabenin yazım özellikleri. Çağatay Türkçesinin fonetik özellikleri; fonetik özelliklerinin kendinden önceki dönemlerle karşılaştırılması; Özbekçe, Yeni Uygurca ve Türkiye Türkçesiyle karşılaştırılması. Çağatay Türkçesinin morfolojik özellikleri; morfolojik özelliklerinin kendinden önceki dönemlerle karşılaştırılması; Özbekçe, Yeni Uygurca ve Türkiye Türkçesiyle karşılaştırılması. Çağatay Türkçesinde kelime yapımı; isim çekimi; fiil çekimi. ECKMANN, Janos (1988), Çağatayca El Kitabı (Çeviren: Günay KARAAĞAÇ), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. ECKMANN, Janos (1996), Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, Ankara: TDK Yayınları. TDE TENKİT TARİHİ I -II (2 0) 2 Tanzimat dönemi ve Serveti Fünun dönemi Türk Edebiyatında edebiyat tenkidi ve temsilcileri. Türk Edebiyatında tenkitin tarihi gelişimi, kaynakları ve gelişim. Meşrutiyet ve Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı'nda edebiyat tenkidi ve temsilcileri. Türk Edebiyatında 1923'ten günümüze kadar oluşan edebî muhit ve edebî akımların metinler yoluyla incelenmesi; edebî grupların, poetikaların ve yayınların değerlendirilmesi. Doğu ve Batı akımlarının genel bir çerçevede karşılaştırılması. TANPINAR, Ahmet Hamdi, (2006), XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: YKY. ERCİLASUN, Bilge, (2004) Servet-i Fünun'da Edebi Tenkit, Ankara: Akçağ. TDE DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ I-II (2 0) 2 Ana dili ve edebiyatı öğretimi. Ana dili ve edebiyatı öğretimi hakkında bilgi verme. Verilen bilgilerin öğrenciye kazandırılması sırasında, kişide, okuma, düşünme, tartışma, sorgulama tarzını geliştirme. Ders plânı ve konuların işlenişi hakkında bilgi verme, Kompozisyon, dilbilgisi ve edebiyat eğitimini birbiri içine yedirerek güçlü geçiş noktaları sağlama konusunda bilgi verme. Ders içi bilgiyi, yaşamsal bilgiye dönüştürme yetisi kazandırma. Ana dili ve edebiyatı öğretimi hakkında bilgi verme. Verilen bilgilerin öğrenciye kazandırılması sırasında, kişide, okuma, düşünme, tartışma, sorgulama tarzını geliştirme ÖZYÜREK, Rasim(2001), Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Ankara: Özgün Matbaa.

9 KARAKUŞ, İdris(2002), Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Ankara: Anıttepe Yayınları. SEÇMELİ DERSLER TDE YARATICI YAZARLIK I-II (2 0) 2 Kurguyu oluşturan öğeler üzerine uygulamalar. Karakter ve tip yaratma. Bakış açısı yansıtma. Öyküleme teknikleri. Olay-zaman-mekân-kişi ilişkisini kullanma. Merak öğesi. Bir öyküyü yeniden yazma, farklı sonla tamamlama çalışmaları. Diyalog tekniği. Monolog tekniği. Kurgu yaratma. Dramatik gerilim. Çatışma öğesi. Gazete yazısı, haber ifadeleri. Simgesel anlatım (Öykü-tiyatro-şiir). Şiir üzerine çalışmalar. İmge, metafor, alegori, ritm, biçim, sözcük, ses... ÖZAKMAN, Turgut (1998) Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği. Ankara: Bilgi Yayınevi. CHION, Michel (1964) Bir Senaryo Yazmak. (Çeviren: Nedret Tanyolaç) İstanbul: Afa Yayınları. ÖZDEMİR, Emin (1986) Anlatım Sanatı-Kompozisyon. İstanbul: Remzi Kitabevi. ÖZDEMİR, Emin, Adnan BİNYAZAR (1979) Yazma Sanatı-Kompozisyon. İstabul: Varlık Yayınları. TDE RUSÇA I-IV (2 0) 2 Rusça dilbilgisine giriş: ses bilgisi ve yapı bilgisi. Alfabe, Seslerin özellikleri, Günlük basit cümleler, Cins, Olumlu ve olumsuz cümle, Sayılar, günler, aylar, mevsimler, Basit diyaloglar, Vurgu, Çoğul kelimeler, İsmin halleri. STOLETNAYA, Galina, İlyas Yetimakman (2006), Rusça Dilbilgisi, İstanbul: Fono. BESLİ, Ertan (1998), Pratik Rus Dili Grameri, İstanbul: Türkmen. BESLİ, Ertan (2011), Türk ve Rus Dillerinde Niteleme, Titiz Yayınları, İstanbul. TDE FARSÇA I-II (2 0) 2 Farsça yazım ve gramer. Alfabe, Fiil, Ortaçlar, Fiil Çekimi, Fiil Zamanları, -di li geçmiş zaman, Şimdiki zamanın ve geniş zamanın hikayeleri, Şimdiki zaman, Geniş zaman, İstek kipi geniş zaman, istek kipi- geçmiş zaman, Emir, -miş li geçmiş zaman. KANAR, Mehmet (1997), Farsça Dilbilgisi, İstanbul: Enderun. DKÖ ARAPÇA I-IV 2 (0) 2 Arap alfabesi, Temel Arapça kuralları, Arapça Dilbilgisine giriş mahiyetinde Arapça daki basit kelime ve cümle yapıları, Arapça Dilbilgisi orta düzeyde Arapça kelime ve cümle yapıları, Arapça Dilbilgisi ve metinlere giriş, Arapça metinler ve tercümeler, Kaynak metinleri ve tercümeler bu dersin konuları arasındadır. Hüseyin Günday, Arapça Dilbilgisi: Nahiv Bilgisi, İstanbul. Hüseyin Günday, Arapça Dilbilgisi Sarf Bilgisi İstanbul.

10 Mehmet Kanar, Arapça Türkçe Sözlük, Ankara TAR ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ I-II 2 (0) yüzyıl Türk Dünyası ile ilgili eserler ve Türk Dünyasının kapsadığı coğrafya, 20. Yüzyılın başında Türk Dünyasının içinde bulunduğu siyasi ve kültürel durum, Çarlık Rusyasının son döneminde Türkler, SSCB nin kuruluş aşamasında Türkler, Kafkasya da Türklerin bağımsızlık hareketleri, Türk dünyasında bağımsızlık hareketleri ve Türk Milli Mücadelesi arasında İlişkiler, Basmacılık Hareketi, 20. Yüzyılda Türk dünyasında Sürgünler, Ortadoğu da Türkmenler, Türk dünyasında ekonomik gelişmeler, Türk Dünyasında kültürel gelişmeler, Soğuk Savaş döneminde Türk dünyasının bloklar arasındaki yeri, 1991 yılında Sovyetler Birliğinin, dağılmasının Türk Dünyası açısından değerlendirilmesi, Türkiye ve Türk Dünyası arasında ilişkilerin genel karakteri bu dersin konularıdır. Ahad Andican, Cedidizmden Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi, Emre Yayını,, İstanbul Alaattin Yalçınkaya, Türkistan, Lalezar Kitabevi, Hakan Kırımlı, Kırım Tatarlarında Milli Kimlik ve Milli Hareketler , TTK Yayını,, Ankara Mehmet Saray, Yeni Türk Cumhuriyetleri, TTK, Ankara Olivier Roy, Yeni Orta Asya, Çev. Mehmet Moralı, Metis Yayını,, Zeynep Dağı, Rusya nın Dönüşümü, Boyut Yayını,, 2002 TAR YÜZYIL SİYASÎ TARİHİ I 2 (0) Yüzyıl başlarında Dünya ve Büyük Güçler, I. Dünya Savaşı arifesinde Büyük Güçler, Üçlü İtilaf ve Üçlü İttifak ın tarihi temelleri, I. Dünya Savaşı, Rus Devrimi, ABD nin savaşa katılması, Savaşın Sonucunda etkili olan üstünlükler ve zaaflar, Savaş sonrası düzeninin oluşturulması ve doğurduğu sorunlar, İki savaş arası dönemde Revizyonistler ve anti revizyonistler, Nazizm ve faşizm, temelleri ve hedefleri, II. Dünya Savaşı koşullarının oluşması, II. Dünya Savaşının başlangıcı, gelişmeler ve nedenleri bu derste işlenecektir. Eric Hobsbawm Kısa 20. Yüzyıl Aşırılıklar Çağı, İstanbul Henry Kissenger, Diplomasi, İşbankası yayınları, İstanbul Cemal Acar, Soğuk Savaş: Süper Güçlerin Hâkimiyet Kavgası, İstanbul: Ötüken, Armaoğlu Fahir, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi (Cilt 1 2: ), Ankara TAR 219 ÇAĞDAŞ FİKİR AKIMLARI 2 (0) ve 20. yüzyıllardaki fikir akımlarına genel giriş, Milliyetçilik akımı ve dünyada uygulanışları, Liberalizm akımı ve dünyada uygulanışları, Sosyalizm akımı ve dünyada uygulanışı, Faşizm akımın ve dünyada uygulanışının anlatılması bu dersin konuları arasındadır. Server Tanilli, Uygarlıklar Tarihi Mete Tunçay, Batı da Siyasi Düşünceler Tarihi Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler Ali Bulaç, Çağdaş Kavramlar ve Düzenler Hilmi Ziya Ülken, Türkiye de Modern Düşünce Tarihi

11 TAR 220 TÜRK BASIN TARİHİ 2 (0) 2 Dünyada basının ortaya çıkışı ve gelişmesi, Osmanlı Devleti nde basın-yayın hayatı, Lale devri öncesi Osmanlı da matbaa, İbrahim Müteferrika ve matbaası, basılan ilk Türkçe eserler, İlk Türkçe gazetenin yayınlanmasına kadar, Osmanlıda basın-yayın hayatı, Takvim-i Vekayi nin çıkışı ve yayın politikası, Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkâr, Şinasi ve Agâh Efendi, Tanzimat Dönemi basınının değerlendirilmesi, II. Abdülhamit devri basını ve sansür, II. Meşrutiyet devri basını, Milli Mücadele de basın bu dersin konuları arasındadır. Fuat Süreyya Oral, Türk Basın Tarihi, İstanbul, Hıfzı Topuz, 100 Soruda Türk Basın Tarihi, İstanbul, İzzet, Öztoprak, Kurtuluş Savaşında Türk Basını, Ankara, Nuri İnuğur, Türk Basın Tarihi, İstanbul, Orhan Koloğlu, Osmanlıdan Günümüze Basın, İstanbul, Yücel Özkaya, Milli Mücadele Dönemi Türk Basını, Ankara, 1996.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PLANI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PLANI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. SINIF - I. YARIYIL TDE 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 TDE 103 TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ I 2 0 2 TDE 109 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I 2 0 2 TDE 111 YENİ TÜRK EDEBİYATINA

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TDE 515 CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE VE ROMANI Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TDE 515 Öğrenim Türü Örgün Öğretim Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Yüksek Lisans

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ Sınıf Saat Dersin Kodu ve Adı: L U Öğretim Üyesi/Elemanı 1 09:00-10:00 YDL185 - Yabancı Dil (İngilizce) (N.Ö.) 58 - Okt.

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1. YIL 2.YARIYIL 3 1 2 TDİ102 ATA102 YDİ102 YDA102 YDF102 Türk Dili II (Turkish Language II) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (History of the Republic of Turkey)

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU ANABİLİM DALI 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ I.SINIF/II.YARIYIL in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı?

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ TARİHİ II Ders No : 0020110014 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI I. SINIF / I. YARIYIL YDİ101 YDF101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) 4 0 4 4 1 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 2 2 1 TDİ101 Türk

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu ABANT İET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık ınıfı Dersleri ANABİLİM DALI :Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı : Türk Dili Birinci Yarıyıl/First emester Dersi Adı T U

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ. 1.Sınıf / Güz Dönemi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ. 1.Sınıf / Güz Dönemi TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 1 1.Sınıf / Güz Dönemi TDE101 Türkiye Türkçesi I Türkçenin sesleri; oluşmaları, boğumlanma özellikleri, kelimelerdeki sıralanışları, yüklendikleri görevler ve uğradıkları

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE %0 HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ DERSLER FEL0* İLKÇAĞ FELSEFESİ 5 5 FEL04* FELSEFİ KAVRAMLAR VE TERİMLER 5 5 FEL06* VARLIK FELSEFESİ 5 5 FEL08* KLASİK MANTIK 4 5 5 FEL0* BİLİM TARİHİ 4

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 600 Özel Konular Z 4 0 0 30 TAE 601 Türkiyat Araştırmalarına Giriş I Z

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ I VE II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ I VE II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ I VE II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ TDE101 Türk Dili / Ses Bilgisi 303 5 Dilin tanımı, mahiyeti, kültürle ilişkisi, dünyadaki

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI 1. SINIF

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI 1. SINIF HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI 1. SINIF Zorunlu Dersler Listesi (TDE Kod: 349) Dersin Sorumlusu Gün Saat Derslik T P K

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Kodu Yarıyıl AİT106 1.YIL/ 2.yarıyıl Bahar Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) I.YARIYIL II.YARIYIL 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 3 3 102 Türk

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2016/2017 GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI 1. SINIF

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2016/2017 GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI 1. SINIF 1. SINIF TDE115 Divan Edebiyatına Giriş I TDE111 Osmanlı Türkçesi I YAKUT TDE117 Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı * TDE105 Türk Halk Edebiyatı Tarih Okt. Aziz Aşan Dikkat: Bu sınav, 25 Kasım da yapılacak

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI 2015 2016 BAHAR YARIYILI PROGRAMI GÜNÜN AKIŞI 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF GÜN KODU ADI VE KODU ADI VE KODU ADI VE KODU ADI VE ÇTL 227 Türkmen Türkçesi 10.20-11.05 3 ÇTL 130 Türkiye Türkçesi ÇTL

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : 3464 Teorik : Pratik : Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

1. SINIF /// MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ /// TÜRK DİLİ

1. SINIF /// MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ /// TÜRK DİLİ 1. SINIF /// MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ /// TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2016/2017 BAHAR DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI ANA BİNA ZEMİN KAT DERSLİK 2 (D2),ANA BİNA ZEMİN KAT AMFİ 1 (A1), EK

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ADNAN MENDERE ÜNİVERİTEİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTEİ İNGİLİZ İ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI 03.08.2016 AKT Zorunlu AKT eçmeli AKT Bölüm Dışı AKT Toplam 180 (75,0%) 52 (21,7%) 8 (3,3%) 240 [1] Tekrarında

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SÖZ DİZİMİ Ders No : 8107010023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ GÜZ YARIYILI

DERS İÇERİKLERİ GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ GÜZ YARIYILI Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri I Bu dersin içeriğini, divan şiirinin belli başlı temsilcilerine ait gazel, kaside ve musammat örneklerinin incelenmesi oluşturmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 700 Özel Konular Z 5 0 0 30 TAE 701 Kültür Kuramları ve Türkiyat Araştırmaları

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS TDE 101 101020 Salı, 15:00-16.00 4+0 4 6 Dersin Adı

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ YAZI YAZMA TEKNİKLERİ Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler, eğik büyük yazı harfleri ve yazılış yönleri, rakam ve

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 DÖRTYOL T: 32233860842443 3223387528 F: ecetin@cu.edu.tr

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET

BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET YAZ SUMMER 2013 SAYI NUMBER 6 SAYFA PAGE 7-13 BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET Anadolu'da

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

1. Yarıyıl. Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z

1. Yarıyıl. Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z 1. Yarıyıl Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z 2 2 3 3 TDE111 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I Z 3 0 3 4 TDE113 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I Z 2 0 2 3 TDE115

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS KATALOGU)

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS KATALOGU) T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS KATALOGU) BİRİNCİ YIL Kod 1. Sınıf l. Dönem (I. YARIYIL) St. T U K AKTS Kod 1. Sınıf ll. Dönem (II. YARIYIL) St.

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI VAHİT TÜRK Adres İstanbul Kültür Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ataköy Yerleşkesi/Bakırköy-İstanbul ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 15.05.2014 Telefon E-posta 2124984370- Doğum Tarihi

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi 1. Adı Soyadı: FAHRÜNNİSA BİLECİK 2. Doğum Tarihi: 19.03.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Tez Adı Lisans Türk Dili ve Mimar Sinan 1989 Edirneli Şâhidî

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ LİSANS DERS PROGRAMI 1. Sınıf Zorunlu Dersler Dersin Sorumlusu Gün Saat Derslik T P K AKTS TDE 112-01 TÜRKİYE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TATAR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ

TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TATAR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TATAR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ Caner Kerimoğlu (2014), Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinin Karşılaştırmalı Söz Dizimi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 299 s. Vahide

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ (4 0 0) (AKTS: 6) Osmanlı Türkçesi terimi, alfabe, transkripsiyon

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I. DERS SAAT İ TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAM DERS DERS DERS DERS P 08.30 Tanzimat Sonrası Türk Ş. Şekil Değişiklikleri Prof Dr. Fazıl Şerh Geleneği Eleştiri

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihî Devreleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türk dilinin dünya dilleri

Detaylı

FARS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS KATALOĞU

FARS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ I.SINIF/II.YARIYIL in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDI2 YDA2 YDF2 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ BATI ROMANI Ders No : 8107010018 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ AVAR7045 TÜRKİYE'NİN AVRASYA POLİTİKALARI (zorunlu ders) Doç. Dr. Bekir Günay

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI I.SINIF I. YARIYIL Uygulama ve Laboratuvar 1 YDİ101 YDA101 YDF101 GUS101 GUS103 BED101 HYK101 Temel Yabancı Dil İngilizce Temel Yabancı Dil Almanca Temel Yabancı

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 11. SINIF DENEME SINAVI FORMATI 11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI Soru dağılımı 1.test Dil ve Anlatım 40 Dil ve Anlatım 40 MF Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Sosyal Bilimler 40 Tarih 18 Cografya

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TDE 101 Retorik Bilgisi AKTS 5, KREDİ (3+0) 3 Söz sanatları, tür, şekil bilgilerini kavramak ve bu alanla ilgili terimler bilgisine sahip

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı