T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7269, 7414, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 61 NUMBER: 2012/06 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7269, 7414, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar n bilimsel çal flmalar ve araflt rmalar s ras nda bilgi ve belgeye kolayca eriflilmesinde önemli bir yeri oldu u kuflkusuzdur. Türkiye Makaleler s, Milli Kütüphane'nin kurulufl kanunundaki amaçlar ve araflt rmac lar n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan itibaren haz rlanmakta ve periyodik olarak kullan c lara sunulmaktad r y l na kadar sadece bas l olarak sunulan bibliyografik künyeler sonraki y llarda elektronik ortamda yay nlanmaya bafllanm flt r. Türkiye Makaleler s, halen Baflkanl m zca CD ortam nda ve internette ( yay nlanmakta olup, tarama arayüzü ile kullan c n n hizmetine PDF format nda sunulmaktad r. Milli Kütüphane Baflkanl olarak bugün Türkiye Makaleler s 'n n yeni bir say s n yay nlaman n mutlulu u içerisindeyiz. Büyük bir özveri, dikkat ve itina ile haz rlanan bu çal flman n araflt rmac lar ve bilim çevreleri için gerekli ve güvenilir bir bilgi kayna olup olmad n n takdirlerini kullan c lara b rak rken bu konuda elefltiri ve önerilere de aç k oldu umuzu vurgulamak isterim. 60 y l aflk n bir süredir bibliyografya haz rlanmas ve sunulmas çal flmalar nda bugüne kadar eme i geçenlere ayr ayr teflekkür etmenin bir vefa borcunu ödemek oldu unu düflünüyor, Türkiye Makaleler s 'n n bu yeni say s n n da yararl olmas dile iyle sayg lar sunuyorum. Zülfi TOMAN Milli Kütüphane Baflkan V. iii

4 PREFACE There is no doubt that bibliographies have played an important role for access to information and documents when conducting scholarly studies and researches. The Turkish Bibliography of Articles has been published and put to the service of users periodically since 1952, according to requirements of researchers and to the aims of establishment of the National Library of Turkey. Bibliographies which were available only in print form until 1995 have been published electronically in the following years. The Turkish Bibliography of Articles is now available in digital form and online ( accessible in PDF form through search interface to user. As the National Library of Turkey, we are pleased to publish the new volume of the Turkish Bibliography of Articles. I would like to emphasize that we are open to all criticism and suggestions in this field while we are giving the right to users to determine whether this volume, which is prepared with dedicated efforts, consideration and precession will be a useful and reliable source of information to researchers and scholarship. We owe a debt of gratitude to every person who has contributed their time and effort to prepare and present these bibliographies during the past 60 years. And I also hope today that this new volume of the Turkish Bibliography of Articles becomes helpful to all. Zülfi TOMAN Acting Director iv

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. v

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. vi

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES D N KUTSAL K TAP HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...78 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL...153

8 670 MALAT SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT LAT NCE EDEB YAT D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...173

9 000 GENEL KONULAR AccessIT Projesi ve Dijitallefltirme Uzaktan E itim Program n n De erlendirilmesi. Türk Kütüphanecili i 26(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Akel, Veli - Fikriye Karacameydan. Yat r m Fonlar Net Varl k De erlerinin Yapay Sinir A lar Yöntemiyle Tahmin Edilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 330 Al, Umut - Umut Sezen - rem Soydal. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Yay nlar n n Sosyal A Analizi Yöntemiyle De erlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 29(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 000, 120 Çal, Hasan Hüseyin - Fatih Tombul. Güvenlik ile lgili Kamu Hizmeti Sunumunda Sosyal Medya. Türk dare Dergisi 84(474) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Daflk ran, Levent. "PC'lerden Sonraki Ça n" Bafllang c Tablet Bilgisayarlar. Bilim ve Teknik 45(535) , ss SA E itimde F rsat Eflitli i nternetle Gelen Devrim. Bilim ve Teknik 45(535) , ss SA , 000 Erpolat, Semra. Otomobil Yetkili Servislerinde Birliktelik Kurallar n n Belirlenmesinde Apriori ve FP-Growth Algoritmalar n n Karfl laflt r lmas. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Ersöz, Y lmaz. Sosyal A lar Dev Bir Ekonomi Yaratt. Türk Dili Dergisi 25(150) , ss SA , 300 Günay, Nilüfer Alkan. A Study of Social Network Analysis: The Âyan of Bursa in the Late 18th Century. Gazi Akademik Bak fl 5(10) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 000 Mobil Ö renme Ama Nas l? Dergi 16(8) , ss SB , 000 HR Özcan, Ufuk. The Confusion and Traps of Internet Knowledge in Information Age. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 29(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , 000 Tafl, Ali - Engin Yücelen. Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portal. 1

10 Türk Kütüphanecili i 26(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Baydur, Gülbin. Kataloglama E itim. Türk Kütüphanecili i 26(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) AccessIT Projesi ve Dijitallefltirme Uzaktan E itim Program n n De erlendirilmesi. Türk Kütüphanecili i 26(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Acun, Ramazan. Bilimsel Etki Analizinde Yeni Bir Yaklafl ma Do ru Eser Seviyesi Metrikler ve Türkiye'de Bir Uygulama. Gazi Akademik Bak fl 5(10) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Al, Umut - Güleda Do an. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Tezlerinin At f Analizi. Türk Kütüphanecili i 26(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 020 (6) Çak n, rfan. Bilgi Profesyonellerinin E itiminde 40 Y l: Hacettepe Üniversitesinin Lisans Program ndaki De efliklikler. Türk Kütüphanecili i 26(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370 Erbilen, Süheyla Üç fl k. Türk Dünyas Co rafyas ve Araflt rma Konular. Türk Dünyas Araflt rmalar 99(198) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (7) Girgin, Ümit. Investigation of the Home Reading Patterns of Families with Children with Hearing Impairment: ÇEM Case. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (42) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (8) 1987 SA 57 Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 020 Yönetimi Bölümü Ö rencileri Üzerine Bir Araflt rma. Türk Kütüphanecili i 26(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 020 (4) Araflt rma Kurumlar için OpenAIRE K lavuzu. Türk Kütüphanecili i 26(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (9) 020 Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nün Bilgi ve Belge 2

11 Yönetimi Bölümlerinde Verilen E itimin "Mesleki Yüksek Ö renim" Say lmas Gerekti ine liflkin Görüflü. Türk Kütüphanecili i 26(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (10) Tafl, Ali - Engin Yücelen. Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portal. Türk Kütüphanecili i 26(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Standard 51(601) , ss SB , 630 Gürsoy, Çi dem. Ömer Hüsâmeddin ve Mehmed Vahid Efendilerin Para Vak flar n n Muhasebesi Vak flar Dergisi (37) , ss Türkçe ve ng. özet SB , (2) 1987 SA 57 Karakufl, Derya Pekgözlü. 020, 000 Müzelerde Uygulanabilecek Müze E itim Etkinlikleri. Akdeniz Üniversitesi nsani Bilimler Dergisi 11(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 020 (11) Teknik Kadro Gerekçesi. Türk Kütüphanecili i 26(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (12) Tonta, Yaflar. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Program n n Güncellefltirilmesi ( ) Türk Kütüphanecili i 26(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , (13) 1965 SA 47 Tonta, Yaflar. Kütüphanecilik ve 070 Bilgibilim E itiminde Geliflmeler ve Program De ifliklikleri. Türk Kütüphanecili i 26(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Çevik, Nevzat. Bir Butik Müze Örne i: Çine Ar c l k Müzesi HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) 36. ktisatç lar Haftasi / Mart 2012: De iflen Medyada De iflmeyen Gerçek: Sansür [ 2. Gün kinci Oturum] ktisat Dergisi (521/Özel say : 36. ktisatç lar Haftas ) , ss. 070 (2) Do aner, Yasemin. Hürriyet ve Modenleflme Enstrüman Olarak Osmanl 'da Bas n. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 29(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 320, (3) Dursun, Onur. Türk Medyas n n Sermaye Yap s ve Siyasal ktidarla liflkisi Üzerine Bir nceleme. Hitit

12 Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Felsefe Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 330 Topakkaya, Arslan. Ein Kurzer Blick Mattei, Jean-Louis. M g rdiç Portukalyan ve "Armenia" Gazetesi (Terörizmden fiüpheli Il ml l a) Ermeni Araflt rmalar (42) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. Auf Die Zeitlehre Von Al-Kindî ( ) Felsefe Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 180, SA 4 320, METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 070 (4) Yolcu, Cengiz. Dr. Refik Nevzad' n Bâb âli Bask n 'ndan Sonra Yay nlanan Risalesi Ahaliyi Davet!: Ey Millet-i Osmaniye. Toplumsal Tarih (222) , ss SB , FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Çilingir, Lokman. Bilgelik U rafl Olarak Felsefe. Felsefe Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Kufllu, Harun. Çeliflmezlik lkesi Ba lam nda Aristoteles'in Sofizme Bak fl. Felsefe Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 100, 180 Levent, Lamia. Ahmed Mâhir Efendi'nin Ubudiyet- badet Konusuna Metafizik Yaklafl mlar. Diyanet lmî Dergi 48-(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, (1) Y ld r m, Adem. Differance'in Serüveni. Felsefe Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Al, Umut - Umut Sezen - rem Soydal. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Yay nlar n n Sosyal A Analizi Yöntemiyle De erlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 29(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 000, (3) 120 (1) Özel, Aytekin. Ak lyürütme Lafz ve Boyac, Nihal Petek. Çizgi ve Ak l lkeleri Üzerine Bir Aç klama. Ma ara Benzetmeleriyle lgili 4

13 Yorumlar n Genel Çerçevesi çinde Dianoia. Felsefe Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 120, SB , (2) Karahan, Faz l. nsanî Varl n Hakikat Aray fl. Felsefe Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 120, NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Aras ndaki liflkinin ncelenmesi. Akdeniz Üniversitesi nsani Bilimler Dergisi 11(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (2) Begenirbafl, Memduh - Rukiye Can Yalç n. Ö retmenlerin Kiflilik Özelliklerinin Duygusal Emek Gösterimlerine Etkileri. Ça Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(1) , Türkçe ve ng. özet SA , (3) 130 (1) Boysan, Murat. Validity of the Ak ll, Sinan. Apocalyptic Coping Inventory for Stressful Eschatology, Astrology, Prophecy, Situations - Short from (CISS-21) in a and the Image of the Turks in Non-Clinical Turkish Sample. Seventeenth-Century England. Düflünen Adam 25(2) , ss. ng. ve Türkçe özet. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 29(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA SB , (4) Feng Shui: Mimarl k için Mutlu Son Ö retisi. Arredamento Mimarl k (258) , ss SB 5 720, PS KOLOJ 150 (1) Ak n, Ahmet. Self-Compassion and Automatic Thoughts. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (42) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA Ardahan, Faik. Do a Yürüyüflü Yapanlar n Yaflam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaflam Doyumu 5 ss. Burnukara, P nar - Zehra Uçanok. Okul Ortam ve Sanal Ortamda Meydana Gelen Akran Zorbal Ne Ölçüde Örtüflüyor? Türk Psikoloji Dergisi 27(69) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (5) Çelik, Seher Balc - Hatice Kumca z - Müge Y lmaz. Grupla Psikolojik Dan flman n Üniversite Ö rencilerinin Obsesif Kompulsif Belirti Düzeyleri Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (42) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370

14 150 (6) Türk Psikoloji Dergisi 27(69) Demirel, Ayfle Gönül - Ayfle Begüm , ss. Türkçe ve ng. özet. Ötken - Özlem Kunday. Mobbing and Work Alienation: Support from 1978 SB 151 Colleagues as Moderator. Hacettepe 150 Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 30(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (7) Esen, Emel - Hasan Ali Kaplan. flletmelerde Ahlaki Olmayan Davran fllar n Duyurulmas (Whistleblowing) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (8) Irak, Metehan. Üst-Bilifl ve Benlik Sayg s n n Bellek Hakk ndaki nançlar Üzerindeki Etkileri. Türk Psikoloji Dergisi 27(69) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (11) Karakufl, Mehmet -. Halil Çankaya. Ö retmenlerin Maruz Kald klar Psikolojik fiiddete liflkin Bir Modelin S nanmas. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (42) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (9) 150 yilikci, Osman - Sonia Amado - Asl Do an. Evrimsel Olarak Tehdit Edici Uyar c lar n De iflim Saptama Sürecinde Neden Oldu u Dikkat Yanl l ve Yönelme Önceli i. Türk Psikoloji Dergisi 27(69) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (10) Karakafl, Simge - Haluk Arkar. Depresyon ve Kayg n n Yorday c s Olarak Mizaç ve Karakter Boyutlar (12) Nuho lu, P nar - Buket Akkoyunlu. Nesnesel - Uzamsal mgeleme ve Sözel Biliflsel Stil Ölçe i'nin Türkçe'ye Uyarlanma Çal flmas. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (42) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (13) Öztürk, Ahu - F. Melike Say l. Ergenin Arkadafllar ve Uyumu ile Annenin Akran Yönetimi Davran fllar Aras ndaki liflkilerde Annenin htiyaçlar n n Arac Rolü. Türk Psikoloji Dergisi 27(69) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (14) The Predictive Value of Interpersonal Schemas, Perfectionism, and Thought Action-Fusion in Obsessive Compulsive Disorder. Düflünen Adam 25(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (15) Topkaya, Nursel - D. Yelda Ka n c. Psikolojik Yard m Alma Niyeti: Bir

15 Model Testi. Türk Psikoloji Dergisi 27(69) , ss. Türkçe ve ng. özet SB MANTIK 160 (1) Dafldemir, Yusuf. bn Sina Mant nda Burhanî Bilimlerin Konu, lke ve Sorunlar. Felsefe Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 160, 180 Özel, Aytekin. Ak lyürütme Lafz ve Ak l lkeleri Üzerine Bir Aç klama. Felsefe Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 100, (2) Pehlivan, Necmettin. bn Sînâ'n n Ters Döndürme Tarifi Hakk nda Baz Tart flmalar. Felsefe Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 160, ET K (AHLAK FELSEFES ) Akal n, Kürflat Haldun. Max Weber'in Yorumunda Meslek Ahlak Olarak Dünyevi Asketikizm. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 260, 170 Karaman, Hüseyin. Cumhuriyet Dönemi Ayd nlar nda Din-Ahlak liflkisi. Diyanet lmî Dergi 48-(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 320, 297, (1) Y ld z, Ahmet. Ahlâkî Sezgicili in Alternetif Meta-Etik Teoriler Karfl s nda Savunulabilirli i. Felsefe Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Boyac, Nihal Petek. Çizgi ve Ma ara Benzetmeleriyle lgili Yorumlar n Genel Çerçevesi çinde Dianoia. Felsefe Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 120, 180 Dafldemir, Yusuf. bn Sina Mant nda Burhanî Bilimlerin Konu, lke ve Sorunlar. Felsefe Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 160, (1) Erdem, Engin - Necmettin Pehlivan. Varl n ve Yoklu un Ötesi: Kemalpaflazâde'nin "Leys ve Eys'in Anlam n n ncelenmesine Dair Risâle"si. slâm Araflt rmalar Dergisi (27) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SB , (2) Kaya, M. Cüneyt. fiukûk alâ 'Uyûn: 'Uyûnü'l-mesâil'in Fârâbî'ye Âidiyeti Üzerine. slâm Araflt rmalar 7

16 Dergisi (27) 2012, ss. Türkçe özet SB ng. ve Kufllu, Harun. Çeliflmezlik lkesi Ba lam nda Aristoteles'in Sofizme Bak fl. Felsefe Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 100, 180 Pehlivan, Necmettin. bn Sînâ'n n Ters Döndürme Tarifi Hakk nda Baz Tart flmalar. Felsefe Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 160, SC (3) 300, 297, 220 Topakkaya, Arslan. Ein Kurzer Blick Auf Die Zeitlehre Von Al-Kindî ( ) Felsefe Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 180, 100 Y ld z, Mustafa. Yaln zl n Felsefesi: bn Bacce'de Filozofun Yabanc laflmas Sorunu. Felsefe Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA 7 330, 260, , (1) Kuvanc, Cenan. Ba lanma Olarak man. Felsefe Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Reçber, Mehmet Sait. Din Felsefesi Üzerine. Felsefe Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA KUTSAL K TAP Karaçay, Timur. Ça dafllaflman n Önüne Konulan ki Engel: E itim ve nanç Kurumlar. Bilim ve Ütopya 18(216) , ss. 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Akal n, Kürflat Haldun. Max Weber'in Yorumunda Meslek Ahlak Olarak Dünyevi Asketikizm. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 200 D N 260 (1) Polat, Ü. Gülsüm. Yunan Tahribat na Amerikal Misyonerlerin Karahan, Faz l. nsanî Varl n Bak fl ve Bir Raporun Arka Plan. Hakikat Aray fl. Felsefe Dünyas Gazi Akademik Bak fl 5(10) 2012, (55) 2012, ss. Türkçe ve ss. Türkçe ve ng. özet. ng. özet SA SA , , 370 8

17 260 (2) Benlik Problemi. Felsefe Dünyas Y ld z, Özgür. zmit'te (Nicomedia) (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. Amerikan Misyoner Faaliyetleri. Gazi özet. Akademik Bak fl 5(10) 2012, 1992 SA ss. Türkçe ve ng. özet SA 61 Alqinai, Jamal. Convergence and 260, HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 1983 SB , (1) Boynudelik, Zerrin ren. Ravenna Aziz Vitale Kilisesi Teodora'n n Ete indeki Müneccim Krallar. Toplumsal Tarih (222) , ss SB (2) Çipof, Bojidar. Haliç'teki Demir Kilise'nin ve Bulgar Cemaati'nin Tarihi (134) , ss SB , 320 Divergence in the Interpretation of Quranic Polysemy and Lexical Recurrence. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 29(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (3) Alt ntafl, Samet. Süt, Gece, Dua ve Bursa [ smail Hakk Bursevî'nin "Mi'raciye" Adl Eseri Üzerine] Ayraç (32) , ss SB (4) Altun, smail. Hz. Ebû Bekir ile Hz. Fât ma Aras nda Yaflanan Fedek Meselesine Sünnî ve fiiî Yaklafl mlar n n Analizi. slâm Araflt rmalar Dergisi (27) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SB HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 297 (5) Arslan, Elif. Oryantalistlerin 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Abdulkerim, brahim - Mustafa Altunkaya. 1948'den Günümüze Filistin slamî Vak flar ve srail Politikas. Vak flar Dergisi (37) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (2) 297 A rman, Ferhat - Bilal Bekalp. Hallac- Mansur'da Tanr -Varl k ve 9 Kur'an'da Geçen Hanif/Hunefa Kavram Hakk ndaki Baz Düflünceleri. Diyanet lmî Dergi 48- (2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (6) Ayd n, Meltem. Halil Pafla bn Pirî Vakfiyesi. Vak flar Dergisi (37) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 155

18 297 (7) Araflt rmalar Dergisi (27) 2012, Baflkurt, rfan. Osmanl 'dan ss. ng. ve Türkçe özet. Cumhuriyet'e Kürsü fieyhli i. slâm Araflt rmalar Dergisi (27) 2012, 1998 SB ss. ng. ve Türkçe özet SB (13) 297 Derin, Necmi. Vâcib ve Mümkün Kavramalar n n Kullan m Farkl l. 297 (8) Birecikli, hsan Burak. Medine-i Urfa fier'iyye Sicillerine (204, 205, 218, 225 No'lu) Göre Urfa Kazas 'nda Vak flar Vak flar Dergisi (37) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Felsefe Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (9) 1998 SB 278 Çakar, Enver. Baskil (Elaz ) Yöresi 180, 297 Zaviyeleri. Vak flar Dergisi (37) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (10) Çekin, Abdulkadir. Vaizlerin Mesleklerini fl Boyutlar Aç s ndan De erlendirmeleri. Diyanet lmî Dergi 48-(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, (11) Demirtafl, Hasan. Vak f Araflt rmalar nda Kaynak Olarak Hurûfât Defterleri: Kang r Örne i. Vak flar Dergisi (37) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (12) 2009 SB 766 Derin, Necmi. Hikmetü'l-'Ayn 297 Gelene ine Göre Varl k: bn Mübârekflah Yorumu. slâm 10 Erdem, Engin - Necmettin Pehlivan. Varl n ve Yoklu un Ötesi: Kemalpaflazâde'nin "Leys ve Eys'in Anlam n n ncelenmesine Dair Risâle"si. slâm Araflt rmalar Dergisi (27) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet. Eren, smail. Giriflimçilik ve Din: Temel Kaynaklar Çerçevesinde slam' n Giriflimcili e Bak fl na Yönelik Bir De erlendirme. Giriflimcilik ve Kalk nma Dergisi 7(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (14) Furat, Ayfle Ziflan. Nüvvâb Okullar n n Üzerine Karfl laflt rmal Bir Analiz. Türk Dünyas Araflt rmalar 99(198) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (15) H z, Ayd n. Massignon ve Öztürk'ün Kitaplar Üzerinden Hallac- Mansuru Anlama mkân. Ayraç (32) , ss.

19 297 (16) 297 (20) Ifl k, Nefle. Macaristan'daki Manevî Sembolümüz Gül Baba Hakk ndaki Efsanelerden "Dervifl Baba'n n Gülleri" Adl Efsanenin Çözümlenmesi. Türk Dünyas Araflt rmalar 99(198) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (21) Karaçay, Timur. Ça dafllaflman n Önüne Konulan ki Engel: E itim ve nanç Kurumlar. Bilim ve Ütopya 18(216) , ss SC , 297, 220 Karaman, Hüseyin. Cumhuriyet Dönemi Ayd nlar nda Din-Ahlak liflkisi. Diyanet lmî Dergi 48-(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 320, 297, (17) Levent, Lamia. Ahmed Mâhir Efendi'nin Ubudiyet- badet Konusuna Metafizik Yaklafl mlar. Diyanet lmî Dergi 48-(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Telkenaro lu, M. Rahmi. slami limlerde Birlefltirici Yorum "Tenevvü htilaf " Diyanet lmî Dergi 48-(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Toksar, Ali. Temel Hak ve Özgürlükler Ba lam nda Kitap ve Sünnete Göre Hayat n Gizlili i. Diyanet lmî Dergi 48-(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA 4 297, SB , (18) Singer, Amy. yilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hay rseverlik [Kitap Tan tma] Tan tan: Y ld ray Özbek, Akdeniz Üniversitesi nsani Bilimler Dergisi 11(1) 2012, ss SB (19) fiener, Murat Tarihli fiam Mufassal Tahrir Defteri. Vak flar Dergisi (37) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (22) Ünverdi, Mustafa. Kur'an'da Akl n fllevselli i ve Tahkikî man n mkân. Diyanet lmî Dergi 48-(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (23) Yankaya, Dilek. 28 fiubat, slami Burjuvazinin ktidar Yolunda Bir Milat. Birikim ( ) , ss. 300 TOPLUM B L MLER 300 (1) Aka, Assiye. Kimli i Farkl Boyutlar Üzerinden Okuma: Çanakkale li Örne i. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 29(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Ak ll, Sinan. Apocalyptic Eschatology, Astrology, Prophecy, and the Image of the Turks in Seventeenth-Century England.

20 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 29(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , (7) Bardakç, Salih - Erkan Çal flkan. Sosyal Etkileflim Alan Ölçe inin Türkçeye Uyarlanmas : Geçerlik ve Güvenirlik Çal flmas. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (42) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Akkoç, Dervifl Ayd n. Düflle Gerçeklik Aras nda: Sol Siyasette Arzu T kanmas. Birikim ( ) , ss. 300 (8) 1975 SB 50 Behar, David. Türk Büyük 300, (3) Alpman, Polat S. Bir Tasar m, Bir Temenni, fiimdinin "Hakiki" Burjuvazisi ve Elefltirisi. Birikim ( ) , ss SB , (4) Amin, Samir. Moderniteden Modern Sapmalar. ngilizceden çeviren: Onur Can Ülker, Bilim ve Ütopya 18(216) , ss SC , (5) Aslan, Nefle - Belgin Arslan Cansever. Ergenlerin Bofl Zaman De erlendirme Alg s. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (42) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. Burjuvazisinin Üçüncü Kufla. Birikim ( ) , ss SB , (9) Berber, Nacide. flkad nlar ve Liberal Feminizm Yeni Burjuvazide Yükselen Topuk Sesleri. Birikim ( ) , ss SB , 330 Birelma, Alpkan. stanbul'un Bir flçi Mahallesinde flçi Öznellikleri. Birikim ( ) , ss SB , 300 Biryol, U ur. Hemflinliler, Göç ve Pastac l k. Metro Gastro (65) , ss SB , SA Çoban, Melih. Amerikan Ulusal 300 (6) Atilla, Nedim. Sen Unut, Ben Akl mda Tutar m... Büyük Mübadelenin 90. Y l nda. Metro Gastro (65) , ss SB , Kimli inde WASP Unsuru: Dünü ve Bugünü. Türk Yurdu 32(298) , ss SB , 300 Demir, Sertif. 20. ve 21. Yüzy llar n Bafllang ç Dönemlerinin Karfl laflt r lmas : Örtüflen ve Ayr flan Olgular n Bir Analizi. Gazi

21 Akademik Bak fl 5(10) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 330, SB , 640, (10) Diktafl, Erdal Onur. Toplumsal ve Politik Bir Kip Olarak Kamusal ve Kamusal Mekân/Boflluk. Ege Mimarl k 22(81) 2012, ss SB , 710 Do an, Güner. Osmanl - Venedik liflkilerinde Bir "Tüccar n" (Abdurrahman Çelebi) Dünyas ( ): Esaret, Çaresizlik ve Özgürlük. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 29(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300, Do aner, Yasemin. Hürriyet ve Modenleflme Enstrüman Olarak Osmanl 'da Bas n. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 29(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 320, 300 Dürdar, Ali. Dil ve Toplum. Türk Dili Dergisi 25(150) , 4-5. ss SA , (11) Erkul, Deniz. Kredi Kart : Öldürmeden Süründürür. Birikim ( ) , ss SB , 330 Ersöz, Y lmaz. Sosyal A lar Dev Bir Ekonomi Yaratt. Türk Dili Dergisi 25(150) , ss SA , (12) Gezgin, smail. Antik Ça da Kad n ve Mutfak. Metro Gastro (65) , ss. Girgin, Ümit. Investigation of the Home Reading Patterns of Families with Children with Hearing Impairment: ÇEM Case. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (42) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Gökçe, Deniz - Gülsün Atanur Baskan. E itim Denetçilerinin letiflim Becerileri. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (42) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (13) Göncüo lu, M. Önder. From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the World. Akdeniz Üniversitesi nsani Bilimler Dergisi 11(1) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SB , 570 Gunn, Christopher. Cinayetin Cezas z Kalmas : Soghomon Tehlirian, Asala ve Adalet Komandolar, Ermeni Araflt rmalar (42) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 320, (14) Güçlü, Sevinç. Feminist Metodoloji Tart flmalar. Akdeniz Üniversitesi

22 nsani Bilimler Dergisi 11(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA , (15) Gülenç, Kurtul. Sosyal Bilimlerin Gelece i Üzerine Yeniden Düflünmek. Felsefe Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (16) Güllülü, Türker. Kolektif fiiddet ve Türkiye (134) , ss SB , (17) Gültekin, Mehmet Nuri. tiraf Etme ve Özür Dilemenin Politikas Üzerine. Birikim ( ) , ss SB Heuer, Rolf. CERN Baflkan ile Bilim ve Toplum Üzerine. Röportajlar: Alp Ako lu, Zeynep Ünalan, Bilim ve Teknik 45(535) , ss. Jacobs, Bernard N. Son Dakika: Liderlik "Kendili inden Olmuyormufl" HR Dergi 16(8) , ss SB , (20) Kahveci, Hakk - Ahmet Aypay. Hizmetkâr Örgütlerde Örgütsel Liderlik De erlendirme Ölçe i: Türk Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerli i ve Faktör Yap s n n ncelenmesi. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(1/Özel say : Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (21) 300 (18) Kan k, lkay. Yeme çme ile Kurgulanan Toplumsal Cinsiyet. Metro Gastro (65) , ss. Günay, Nilüfer Alkan. A Study of Social Network Analysis: The Âyan of Bursa in the Late 18th Century. Gazi Akademik Bak fl 5(10) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SB , SA (22) 300, 000 Karaçay, 300 (19) Hazer, Oya. Büyük Ebeveynlerinin Ergenler Taraf ndan Alg lanan Özelliklerini Etkileyen Faktörlerin ncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 29(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Timur. Ça dafllaflman n Önüne Konulan ki Engel: E itim ve nanç Kurumlar. Bilim ve Ütopya 18(216) , ss SC , 297, (23) Karada, Meltem. Gaziantep "Muhafazakâr Burjuvazisi"nin Yaflam Tarzlar, Tüketim Pratikleri ve Öznellikleri "Muhafazakâr Anadolu

23 Burjuvazisi" - Bir Kesit. Birikim ( ) , ss SB , SB , (24) Karadal, Himmet - Gürsel Gündo du. Kültürel Turizmin Kümelenme Potansiyeli: Aksaray Örne i. Karamano lu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 14(22) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 330 Karaosmano lu, Defne. Mutfat Penceresinden: Anne, Aflç ve Aktivist Kad nlar. Metro Gastro (65) , ss SB , SA , (25) Kart, Elife. fl ve Özel Hayat Aras ndaki S n rlar n Belirsizleflmesi. Akdeniz Üniversitesi nsani Bilimler Dergisi 11(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB K l çbay, Mehmet Ali. Büyük Göçle Birlikte Buralara Gelen Sefarad Mutfa. Metro Gastro (65) , ss. K l çbay, Mehmet Ali. Kölecilikten Feodaliteye Do ru Orta Ça 'a Geçifl. Metro Gastro (65) , ss SB , 330, 300 K rsal Turizmin Sosyo-Ekonomik Yap ya Etkisi ve Fethiye Örne i. Karamano lu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 14(22) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (27) Koç, Mustafa. Hiper Bakkal. Dünya G da 18(6) , ss SB , (28) 300 (26) Köktürk, Milay. ' yi'nin Yeryüzü Kaya, Esra. Zenginli in Gayr resmi Egemenli i. Türk Yurdu 32(298) Gündemi. Birikim ( ) , ss , ss SB SB Keklik, brahim - Devrim Erdem- Keklik. Examination of High School Students' Motivation and Learning Strategies. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (42) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (29) Kurtulgan, Kürflat. Konya'ya skân Edilen Arap Mülteciler ( ) Gazi Akademik Bak fl 5(10) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (30) Laçiner, Ömer. Muhafazakâr Burjuva Hegemonyaya Karfl Nas l bir

24 Alternatif Yaratmak? Birikim ( ) , 3-9. ss SB , (31) Lkhundev, Ganbat. "Mo ollar n Gizli Tarihi"nde Geçen Ant çmekle lgili Baz Gelenekler. Türk Dünyas Araflt rmalar 99(198) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (35) Özcan, Ufuk. The Confusion and Traps of Internet Knowledge in Information Age. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 29(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , (36) Özkan, Adem. Geçmiflten Günümüze Konya li Akören lçesinde Bulunan Köy Odalar. Karamano lu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 14(22) , 1-4. ss. Türkçe ve ng. özet SA Maya, lknur Çal flkan - Ersin Uzman - Halil Ifl k. Meslek Yüksekokulu Ö rencilerinin Giriflimcilik Düzeylerini Farkl Kaynaklardan Alg lad klar Sosyal Deste in Yordamas. Giriflimcilik ve Kalk nma Dergisi 7(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Özkiraz, Ahmet - Yavuz Acungil. Hemflehri Derneklerinin Kentlileflme 2007 SA 29 Sürecindeki Rolü (Tokat Örne i) 650, 300 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 29(1) , 300 (32) ss. Türkçe ve ng. özet. Mungan, Murathan. Red ve nkâr Kültürü. Birikim ( ) SB , ss. 360, SB , (37) 300 (33) Özlem, Kader. Türkiye'deki Balkan Göçmenleri ve Siyasî E ilimleri (134) , ss. Odabafl, Sevim. Difl Hekimli i Dünyas : Mersin'de Bir Hastane Etnografisi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 29(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SB (38) 300, Özmen, Erdo an. S radan Paranoyla ve Totaliter Ayart. Birikim ( ) , ss. 300 (34) Onaran, Burak. Mutfakta "Erkeklik" Nas l Muhafaza Edilir? Metro Gastro 1975 SB 50 (65) , ss. 300, SB (39) 300, 640 Parlak, Hasan. Az nl klar Meselesi Üstüne Genel Bir De erlendirme 16

25 [Bask n Oran' n "Küreselleflme ve Az nl klar" Adl Eseri Üzerine] Ayraç (32) , ss SB Penpece, Dilek - Hila nan. Hizmet Sektöründe Sözsüz letiflim Alg s Üzerine Ampirik Bir Çal flma. Ça Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (43) Seyhan, Ercan - Eflref Küçük. Biber Gaz 'n n (OC) Kamu Düzeninin Sa lanmas Maksatl Kullan m ve Kollu un Zor Kullanma Seviyeleri çerisindeki Yeri. nsan Haklar Y ll 30, 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (44) 2005 SA 18 fiafak, Halim. Dini Muhafazakârl n 650, 300 "Muhafazakâr Sanat" Kurgusu! Evrensel Kültür (246) , ss. Polat, Soner. Okul Müdürlerinin Çok Kültürlülü e liflkin Tutumlar. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (42) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (45) fienyol, Özlem - Koray Velibeyo lu. Kentsel Kamusal Boflluklar n Kullan m Olanaklar n n Gelifltirimesi: Etkinlik Listesi Yönetimi. Ege Mimarl k 22(81) 2012, ss SB , (40) Reyhan, Cenk. Toplumsal Yap n n Ulusöncesi Ölçeklere Ayr flmas : Bölünmüfl Toplum Tipi Örnekleri. Gazi Akademik Bak fl 5(10) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (46) Tamur, Esra Danac o lu. I. Süryani 2008 SA 61 Sempozyumu'nun Ard ndan. 300 Toplumsal Tarih (222) , ss. 300 (41) 1994 SB 96 Sakar, Ekrem. Siyahî Az nl n Bir 300 Bilinmeyenli Denklemi [Alex Haley'in "Malcolm X" Adl Eseri Üzerine] Ayraç Tan, Aylin Öney. Sefarad Mutfa (32) , ss SB SB (42) 640, 300 Sargut, A. Selami. Sosyal Bilim Olarak Örgüt ve Yönetim Araflt rma Alanlar : Bilimsel Meflruiyet Sorunlar Nas l Afl l r? Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 650 Akdeniz'in ki Yakas. Metro Gastro (65) , ss. 300 (47) Tankut, Tülin. Kad na Yönelik fiiddetin Sistemle Ba nt s Üzerine. Evrensel Kültür (246) , ss SB

26 Tozal, Yunus Emre. Ulus Devletin Güvenlik Kayg s, Az n lklara Müdahaleyi Meflrulaflt rabilir mi? Ayraç (32) , 3-7. ss SB SC , , (48) Türk, H. Bahad r. "Analar ve Cad lar" AKP ve Kürtaj Tart flmalar. Birikim ( ) , ss SB (49) Türkdo an, Orhan. 12 Eylül Öncesi Türk Toplumunun Anatomisi (134) , ss SB , (54) 300 (50) Türkdo an, Orhan. Kimlik Y rt lmas ya da Bilinç Kararmas. Türk Dünyas Araflt rmalar 99(198) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (53) Usta, Sad k. Rönesans ve Ayd nlanma'n n Halkç Kökeni. Bilim ve Ütopya 18(216) , ss. Uygun, Selçuk. lkö retmen Okullar nda Okul klimi 1970'li Y llarda Aksu lkö retmen Okulu E itim fiefi Ö renci Takip Defteri Örne i. Akdeniz Üniversitesi nsani Bilimler Dergisi 11(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 Uymaz, Berna. Küresel Kriz ve Kültürün Finansman : AB Örne i ve Türkiye Hakk nda Genel Bir De erlendirme. Ekonomik Yaklafl m 23(84) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (51) Uysal, Gülfem. "Ankara Uhri, Ahmet. nsanl Dönüfltüren Popülasyonunda" Mine Hipoplazisi ve lk Göç. Metro Gastro (65) 4 - Boyuna Büyümü Aras ndaki liflki , ss. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 2000 SB 212 Fakültesi Dergisi 29(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Ulusoy, Mehmet. Yeni Bir 1983 SB 128 Ayd nlanma Ça 'na Girerken. Bilim 570,, 300 ve Ütopya 18(216) , ss. 300 (55) 1995 SC 203 Üzümcü, Levent. Demokrasi De il 320, 300 Padiflahl k Sistemi. Evrensel Kültür (246) , 70. s. 300 (52) 1992 SB 96 Ural, Tülin. Ekme in Cinsiyeti. 300 Metro Gastro (65) , ss. 300 (56) 2000 SB 212 Y ld z, Mustafa. Yaln zl n Felsefesi: 300, 390 bn Bacce'de Filozofun Yabanc laflmas Sorunu. Felsefe 18

27 Dünyas (55) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 300, SB (57) 300, 320 Yi it, Zehra. "Modernli in Arka Yüzü" Olarak Gündelik Hayat: Aflk Memnu. 320 (3) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 330, SA (58) 320, 340 Yormaz, Nihal. Ekalliyet Meselesi. Ayraç (32) , ss SB SB S YASAL B L MLER (1) 36. ktisatç lar Haftas / Mart 2012: De iflen Türkiye'de De iflmeyen Zihniyet: Demokrasinin Neresindeyiz? [3. Gün kinci Oturum] ktisat Dergisi (521/Özel say : 36. ktisatç lar Haftas ) , ss SA Akbal, Özdemir. Dünyay Sarmalayan Karanl k Güç Amerikan Özel Kuvvetleri. 21. Yüzy l (42) , ss SA , SA (2) Akgün, Sibel. Kosova'da Yeniden Yap land rma Çal flmalar Kapsam nda Bugünkü Durum. Gazi Akademik Bak fl 5(10) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , Akkoç, Dervifl Ayd n. Düflle Gerçeklik Aras nda: Sol Siyasette Arzu T kanmas. Birikim ( ) , ss. Aktafl, Sururi. Müzakere (Söylem) Eti i, Demokrasi ve Meflruluk. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16(1-2) , ss. 320 (4) Aky ld z, Ali. [Baflkanl k Sistemi Üzerine Söylefli] 2023 (134) , ss. Alpman, Polat S. Bir Tasar m, Bir Temenni, fiimdinin "Hakiki" Burjuvazisi ve Elefltirisi. Birikim ( ) , ss SB , (5) Alt nbafl, Deniz. Fransa'da Yeni Yönetim ve Türkiye ile liflkiler. Ermeni Araflt rmalar (42) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. Amin, Samir. Moderniteden Modern Sapmalar. ngilizceden çeviren: Onur Can Ülker, Bilim ve Ütopya 18(216) , ss SC

28 320 (6) Behar, David. Türk Büyük Aral, Berdal. 'Kolektif Haklar' Burjuvazisinin Üçüncü Kufla. Kitab n n Ö rettikleri [Kitap Tan tma] Birikim ( ) , Tan tan: Hasan Aksakal, Ayraç (32) , ss ss SB SB , (11) 320 (7) Boratav, Korkut. "Laiklik Halk Aslanl, Araz. Karaba Sorunu, S n flar n n Özgürleflmesinin Minsk Grubu ve Ateflkes. 21. Yüzy l Önkofluludur" [Röportaj] Bilim ve (42) , ss SA 11 Ütopya 18(216) , ss SC Ba rov, Faig. Karaba : Kafkaslar n stikrar. 21. Yüzy l (42) , ss SA , SA (12) Boz, Hakan. fieytan Üçgeninde Dans: srail-azerbaycan- ran. 21. Yüzy l (42) , ss. 320 (8) Bak r, Caner. Maliye Bürokrasisinde Bozcuk, Ali Nihat. Hasan Ali Yücel'i Örgütsel De iflim ve Vergi Denetim 51. Ölüm Y ldönümünde Anarken. Kurulu Baflkanl 'n n Kurulmas. Bilim ve Ütopya 18(216) , Amme daresi Dergisi 45(2) ss , ss. Türkçe ve ng. özet SC , SA , (13) Büker, Hasan. Bürokratlar Ne ster? 320 (9) Bafltürk, Sadettin. Klasik Ça Osmanl -Arap liflkileri Üzerine Dört Yemen Beylerbeyi: Yönetimsel Bir Bak fl. Türk Dünyas Araflt rmalar 99(198) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 26 Kamu Yönetiminde Paradigma De iflimi Çerçevesinde Bürokratik Davran fl Kuramlar na Bak fl. Türk dare Dergisi 84(474) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , , (14) Çapar, Selim - fiükrü Y ld r m. 320 (10) Hobbes ve Locke'un Devlet Bayram, Cezmi. Baflkanl k Sistemi Düflüncesine Katk lar. Türk dare Aray fllar. Türk Yurdu 32(298) Dergisi 84(474) , ss , ss SB 27 Türkçe ve ng. özet SA

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/03 Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/09 Türkiye

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/06 Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi ĠZMĠR TABĠP ODASI HEKĠM MECLĠSĠ ÜYELERĠ SIRA ADI SOYADI GÖREV 1 Ali AĞZITEMĠZ TTB Büyük Kongre Delegesi 2 Lütfiye AKALIN 3 Ġsmail AKKOL Buca Seyfi Demirsoy Devlet 4 Ekin Özgür AKTAġ 5 F.Sibel ALPER 6 TaĢkın

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/07 Türkiye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Giriş 1 Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 Normal Dışı Davramışları Belirlemede Öznellik 2 Gelişimsel Değişimlerin Bir Bireyin Davranışsal ve Duygusal Dengesi Üzerindeki

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/4 Türkiye

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı