S. Halime ASLAN*, Hatice KARAKÖSE**, Mehmet SOY***, Z. Nazan ALPARSLAN**** ÖZET. pecya SUMMARY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S. Halime ASLAN*, Hatice KARAKÖSE**, Mehmet SOY***, Z. Nazan ALPARSLAN**** ÖZET. pecya SUMMARY"

Transkript

1 Romatoid Artriti Olan Kad ın Hastalarda Beden Algısı, Benlik Sayg ısı, Aleksitimi, Depresyon ve Kayg ı S. Halime ASLAN*, Hatice KARAKÖSE**, Mehmet SOY***, Z. Nazan ALPARSLAN**** ÖZET Bu çalışmaya ÇÜTF Romatoloji klini ğince romatoid artrit tanıs ıyla izlenen 41 kad ın hasta alınm ıştır. Hastalara Beck Depresyon Ölçe ği (BDÖ), Spielberger Sürekli Kayg ı Envanteri (STAJ 2), Toronto Aleksitimi Ölçe ği (TAÖ), Vücut Alg ıs ı Ölçeği (VAÖ) ve Coppersmith Benlik Sayg ısı Ölçeği (CBSÖ) uygulanm ış; ölçek puanlarıyla hastalıkla ilgili özellikler arasındaki ilişki araştırdmıştır. Sonuçta hastalığın grade'i yüksek olan hastalarda BDÖ ve TAÖ puanlar ı belirgin olarak yüksek, VAÖ ve CBSÖ puanlar ı düşük bulunmu ştur. Hastanın fonksiyonel durumunu gösteren puanları düşük olgularda ise (fonksiyonel durumu daha iyi olan olgularda) BDÖ, STAI 2 ve TAÖ puanlar ı anlamlı düzeyde dü şük, VAÖ ve CBSÖ puanlar ı yüksektir. Halen hastal ığı alevlenme (depreşme) döneminde olan hastaların hastalığı depreşrne döneminde olmayanlara göre BDÖ ve STAI 2 puanların ın daha yüksek, VAÖ ve CBSÖ puanlar ının ise daha düşük olduğu belirlenmiştir. Seropozitif ve seronegatif hastaların ölçek puanları arasında farklıl ık bulunmam ıştır. Sonuçlar hastalığın şiddetinin ve yol açt ığı fonksiyonel kayb ın hastaların ruhsal durumu üzerinde etkili oldu ğunu göstermektedir. Anahtar kelimeler: Romatoid artrit, benlik sayg ın, beden alg ıs ı, depresyon, kayg ı, aleksitimi, hastalıkla ilgili özellikler Düşünen Adam; 1996, 9 (4): SUMMARY 41 female patients with romatoid arthritis who have been followed in the Romatology Clinic of Çukurova University were investigated in present study. Beck Depression Inventory (BDI), Spielberger Trait Anxiety Inventory (STAI 2), Toronto Alexithymia Scale (TAS), Body Cathexis Scale (BCS) and Coopersmith Self-Esteem Scale (CSES) were used; and the relationships between the scores of the scales and the characteristics of the disease were evaluated. As a result, patients with higher grade of the disease manifested signiicantly higher scores of BDI and TAS, and lower scores of BCS and CSES. The lower scores of the Lee index which showed the degree of functional capacity were associated with lower scores of BDI, STAI 2, TAS and higher scores of BCS and CSES. The patients who had an attack during the study had significantly higher scores of BDI and STAI 2, and lower scores of BCS and CSES than the ones without an attack during that time. There were no dillerences between the scores of the scales of the seropositive and seronegative patients. Results indicated that severity of the disease and the functional capacity of the patient were associated with the psychological well-being. Key words: Romatoid arthritis, self-esteem, body-image, depression, anxiety, alexithymia, disease characteristics * Çukurova Üniv. T ıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dal ı, ** Çukurova Üniv. T ıp Fak. Dahiliye Anabilim Dal ı, ** Çukurova Üniv. T ıp Fak. Romatoloji Anabilim Dal ı, **** Çukurova Üniv. Tıp Fak. Biyoistatistik Anabilim Dal ı 23

2 Benlik Sayg ısı, Aleksitimi, Depresyon ve Kayg ı GİRİŞ Romatoid artrit (RA) eklemlerde kat ılık, sertlik, ağn ve deformitelerle giden, de ğişik sistemleri tutabilen, depre şme (alevlenme) ve düzelme dönemleri olan süregen bir bağ dokusu hastal ığıdır. Toplumda % 1 oranlarda görülmekte, kad ın/erkek oranlan 3/1 olarak bildirilmektedir. Olu ş nedenleri bilinmemektedir; dirimsel ve kal ıtsal etkenlerin yan ı s ıra, ruhsal ve toplumsal etkenlerin de hastal ığın ortaya ç ı- kışında ve gidi şinde rol oynad ığı ileri sürülmektedir (2,24). RA kişinin hem fiziksel hem de psikososyal yaşam ında bozulmaya yol açmakta; belirtiler ki şinin gündelik etkinliklerinin kıs ıtlanmas ı, i ş yaşam ında etkinliğinin azalmas ı, cinsel yaşam ında sorunlar, toplumsal izolasyon, ba şkalarına bağımlı olma ile sonuçlanabilmektedir. Bu yitimler sonucu ki şinin benlik sayg ısında dü şme, beden alg ıs ında değişme, depresyon, kayg ı ve öfke duyguları gelişebilmektedir (6). Frank ve ark. RA'i olan hastalar ın % 42' sinde depresyon oldu ğunu bildirmi şler, depresyonu olanlarda hastal ığın daha ağır belirtiler ve i şlevsel y ıkımlarla gitti ğini bulmuşlardır (9). Baumann beden alg ısının kişinin bedenine ve bedensel i şlevlerine verdi ği değeri ve bedeniyle ilgili duygularını belirtti ğini ileri sürmektedir (3). Shilder de beden alg ısın ın özkavram ı üzerinde önemli etkisi olduğunu, bedenin olumsuz alg ılanmas ının benlik sayg ısında dü şmeye yol açt ığın ı bildirmiştir (18). Benlik sayg ısı diğerleriyle karşılaştırıldığında kişinin kendisine verdiği başarı, önemlilik, yeterlilik ve değerlilik duygular ı olarak tan ımlanabilir. Coopersmith'e göre benlik sayg ısı kişinin kendini olduğundan aşağı ya da üstün görmeksizin oldu ğu gibi kabul edip, de ğerli, olumlu, önemli bulup, sevilmeye ve beğenilmeye de ğer bulmas ıd ır (5). RA'i olan hastalarla yap ılan çal ışmalarda, özellikle kad ın hastalarda, beden alg ısında ve benlik sayg ısında dü şme olduğu gösterilmi ştir (22). RA psikosomatik bir hastal ıktır. Aleksitimik özelliklerin kişiyi psikosomatik hastal ıklara yatk ın kıldığı; bu kişilerin duygular ını tanıma ve tan ımlamada güçlük çekti ği, düşlem yaşamında kısıtl ıl ık olduğu, duygularını sözel olarak d ışa vuramad ıklan ileri sürülmektedir (8). Bir çalışmada RA'i olan hastalar ın karşılaştırma grubuna göre aleksitimik özelliklerinin belirgin olarak daha yo ğun olduğu bulunmu ştur (8). Bu çal ışmada amaç RA'i olan kad ın hastalarda depresyon, kayg ı, aleksitimi, beden alg ıs ı ve benlik saygısı düzeyleriyle hastal ığın baz ı özellikleri aras ındaki ilişkiyi araştırmaktır. GEREÇ ve YÖNTEM Çalışmaya ÇÜTF Romatoloji Klini ği'nce ayaktan izlenmekte olan, Amerikan Romatoloji Birli ği tanı ölçütlerine göre RA tan ısı almış, en az ilkokul ç ıkışlı 41 kadın hasta al ınmıştır. Birlikte ba şka bir hastal ığı olan, kortikosteroid ya da psikotrop ilaç kullanan hastalar çal ışma dışı bırakılmıştır. Çalışma süresince başvuran erkek hasta say ısının azlığı ve önceki çalışmalarda erkek hastalar ın beden algısmdan kadınlara göre çok daha az etkilendi ğinin bildirildiği gözönünde bulundurularak, daha tektür (homojen) bir grup olu şturma amac ıyla çal ışmaya yaln ızca kad ın hastalar al ınmıştır. Her hastaya çal ışmanın amac ı açıklanmış, hastalar ın bilgilendirilmiş onam ı sözel olarak al ınmıştır. Çalışmada şu ölçekler kullan ılmıştır 1-Sosyodemografik veri toplama forma: İlk bölümü, hastal ıkla ilgili RF (+) ya da (-)'li ği, hastalığın grade'i, Lee fonksiyonel indeksi ve hastal ığın depre şme döneminde olup olmad ığı gibi bilgiler içeren bu bölümü hastay ı muayene eden romatolog taraf ından kaydedilmi ş ve hastayla birlikte psikiyatri ldiniğine gönderilmi ştir. Hastan ın yaşı, eğitimi, medeni durumu, hastal ığın başlangıç tarihi, başlang ıc ında yer alan önemli yaşam olay ı öyküsü, yılda kaç kez kontrole geldiği ile ilgili sorular bulunan ikinci bölüm ise görü şmeci psikiyatrist tarafından doldurulmu ştur. 2-Beck Depresyon Ölçe ği (BDÖ): Beck ve ark. tarafından geli ştirilmiş, Türkçe'de geçerlik çal ışmas ı Hisli tarafından yapılmıştır (M). 3-Spielberger Sürekli Kayg ı Envanteri (STAI 2): Türkçe'de geçerlik ve güvenirlik çal ışmas ı Öner ve LeCompte taraf ından yap ılmıştır (17). 4-Toronto Aleksitimi Ölçe ği (TAO): Türkçe'de geçerlik ve güvenirlik çal ışmasını Dereboy yapm ıştır (7). 24

3 Benlik Sayg ın, Aleksitimi, Depresyon ve Kayg ı 5-Coppersmith Benlik Sayg ın Ölçeği (CBSÖ): Türkçe'deki güvenirlik çal ışmas ı Tufan taraf ından yapılmıştır (21). 6-Vücut Alg ısı Ölçeği (VAÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması Türkçe'de Hovardaoğlu ve Özdemir tarafından yap ılmıştır ( 11 ). 7-: Hastan ın gündelik etkinlikleriyle (başını her iki yana çevirebiliyor mu, saç ını tarayabiliyor mu, kap ı açabiliyor mu, dolab ı elleriyle kapatabiliyor mu, merdiven ç ıkabiliyor mu gibi) 15 sorudan olu şan, hekim tarafından doldurulan bir ölçektir. Her soru 0 ile 2 puan aras ında değerlendirilmekte, 0 puan o etkinliğin rahatl ıkla yapılabildiğini gösterirken, 1 puan o etkinli ğin güçlükle yapıldığını, 2 puan ise hiç yap ılamadığını göstermektedir. Al ı- nabilecek en dü şük puan 0, en yüksek ise 30'dur (16). 8-Grade: Hastan ın bulunduğu klinik evreyi gösterir. Steinbrocker tarafından hastalığın fonksiyonel s ı- nıflandırması için geliştirilmi ştir (20). 0-4 aras ında puanlanır. Eklemlerdeki deformiteyi, sinovyal hipertrofiyi vb. derecelendirir. Velilerin değerlendirilmesi spss-x for windows paket program ında, t-testi, ki kare ve paerson korelasyon analizi kullan ılarak yap ılmıştır. BULGULAR Hastaların yaşları aras ında, yaş ortalamas ı 40.8±10.4'dür. Hastalar ın 19'u (% 46.3) ilkokul, 13'ü (% 31.7) orta-lise, 9'u (% 22) yüksek okul ç ıkışlıdır. 33'ü (% 80.5) evli, 4'ü (% 9.8) bekar, 4'ü (% 9.8) e şi ölmüş ya da bo şanmıştır. Hastaların ölçek puanlar ı= ortalamas ı ve sın ırları Tablo l'de görülmektedir. Ölçek puanlar ı aras ındaki korelasyonlar ise tablo 2'de verilmi ştir. Hastal ık 4-15 yıldır, ortalama 8.0±2.4 y ıldır sürmektedir. Hastalığın süresi ile ölçek puanlar ı aras ında istatistiksel olarak anlaml ı ilişki belirlenmemiştir. Hastalar ın kontrole geli ş sayısı yılda 4-24 aras ında, ortalama 10.0±4.1 kezdir. Y ıllık kontrole geli ş sayısıyla ölçek puanları aras ında ilişki bulunmamıştır. 14 (% 34.1) hastada hastal ık öncesindeki bir yıl içinde önemli bir yaşam olay ı öyküsü yokken, 27 (% Tablo 1. Hastalar ın ölçek puanlar ınm ortalamalan ve s ınırları Ölçek Minimum Maksimum Ortalama BDÖ ±8.7 STAI ±8.0 TAÖ ±3.8 CBSÖ ±4.4 VAÖ ±17.3 Tablo 2. Ölçek puanlar ı aras ındaki korelasyonlar Ölçek BDÖ STAI 2 TAÖ CBSÖ VAÖ BDÖ r:1.000 r:0.67** r:0.41** STAI 2 r:0.67** r:1.000 r:0.30ad TAÖ r:0.41** r:0.30ad r:1.000 CBSÖ r:0.80** n-0.59** r:0.56** VAÖ r:-0.77** r:-0.62** r:-0.53** AD: anlaml ı değil, ** p<0.01 Tablo 3. Hastal ıkla ilgili özellikler Hastal ık r:-0.80** r:-0.59** r-0.56** r:1.000 r:-0.94** r:-0.77** r:0.62** r:-0.53** r:0.94** r:1.000 Depre şme döneminde Depre şme döneminde değil Romatoid faktör (+) (-) Grade ) hastada vard ır. Bu olaylar 9 (% 22) hastada anne, baba, karde ş ya da çocuk ölümü, 10 (% 24.4) hastada evlenme, bo şanma, 3 (% 7.3) hastada hastalık, kaza, 2 (% 49) hastada do ğum, 2 (% 4.9) i şle ilgili sorunlar, 1 (% 2.4) hastada do ğal afete u ğrama olarak bildirilmi ştir. Bu çal ışmada seropozitif ya da seronegatifli ğin hastalık öncesi önemli ya şam olayı ile ilişkisi bulunmam ıştır. 25

4 Romatoid Artriti Olan Kad ın Hastalarda Beden Algın, Benlik Sayg ısı, Aleksitimi, Depresyon ve Kayg ı Tablo 4. Depre şme döneminde olup olmama ile ölçek puanlar ı aras ındaki ilişki Ölçek Depreşme Depreşme döneminde döneminde n:19 değil n:22 BDÖ 21.9± ±5.4 t: 4.7 p<0.001 STAI ± ±8.1 t: 3.6 p<0.001 CBSÖ 13.4± ±3.4 t: 4.5 p<0,001 VAÖ 115.6± ±14.9 t: 4.5 p<0.001 Tablo 5. ne göre ölçek puanlar ı Ölçek 0-5 puan n: ± ± ± ± ve üzeri n:17 BDÖ 11.5± ±7.7 t: 5.5 p<0.001 STAI ± ±5.7 t: 3.4 p<0.001 TAÖ 9.6± ±2.7 t: 5.2 p<0.001 CBSÖ 19.2± ±2.9 t: 9.1 p<0.001 VAÖ 137.8± ±11.5 t: 8.1 p<0.001 Tablo 6. Hastal ığın grade'ine göre ölçek puanlar ı Ölçek Grade 0-1 Grade II ve n:23 üzeri n:18 BDÖ TAÖ CBSÖ VAÖ ' 22.4± ± ± ±13.3 t: 5.1 p<0.001 t: 2.8 p<0.001 t: 4.3 p<0.001 t: 4.1 p<0.001 Son bir y ıldır kendilerine en s ıkıntı verici olay olarak 32 (% 78) hasta hastal ıkla ilgili etkenleri, 2 (% 4.9) hasta major ya şam olayların ı, 7 (% 17.1) hasta ise ikisinin de yer ald ığını belirtmi ştir. Hastal ıkla gili sorun olarak 15 (% 36.6) hasta birilerine ba ğımlı olmayı, 13 (% 31.7) hasta gündelik etkinliklerinin azalmas ını, 11 (% 26.8) hasta a ğnlan olmas ını göstermi ştir. Hastal ıkla ilgili özellikler Tablo 3'de verilmiştir. Ölçek puanlar ı ile RF (+) ya da aras ında ilişki bulunmazken, hastal ığın depre şme dönemi, grade'i, Lee fonksiyonel indeksi ile ölçek puanlar ı aras ında ilişki bulunmu ştur (Tablo 4,5,6). TARTIŞMA Bu çalışmanın sonuçları RA'li kadın hastalarda hastal ıkla ilgili özelliklerle depresyon, kayg ı, aleksitimi, beden alg ıs ı ve benlik sayg ısı arasında ilişki olduğu- nu göstermektedir. Hastal ığın başlangıc ında önemli yaşam olayı öyküsü % 65.9 hastada vard ır. Bu diğer çalışmaların sonuçlarıyla uyumlu bir bulgudur. Stres etkenleri yatkın kişide duyarl ı organda patofizyolojik değişiklikleri ba şlatabilmekte ya da başlam ış olan bu değişikliklerin seyrini haland ırabilrnektedir (2,24). RA ağn, eklemlerde defonrıiteler, ba şkalarına bağımlılık, kişinin gündelik işlevlerinde kısıthlığa yol açmaktad ır. Çal ışmalarda RA'li hastalar ın yaşamlanndaki en büyük stres etkeni olarak a ğn, bağımlılık ve hareket k ısıtlılığını gösterdikleri bulunmuştur (14). Bizim çalışmarruzda da hastalar son bir yıl içinde kendilerinde en çok a ğn, bağımlılık ve gündelik etkinliklerinde k ısıtlılığın sıkıntı yarattığını belirtmi şlerdir. Çalışmalar ağrı ve gündelik i şlevlerde k ısıtlılığın ağırlığı ile depresyon ve kayg ının ağırlığının koşut gittiğinı bildinnektedir (4' 12 ' 15) Fiziksel yönden kısıthlık ve bağımlılık henüz gelişmemiş olsa bile hasta b korkularla yaşamakta; bu korkular da ki şinin beden alg ıs ında değişmeye, kendini de ğersiz ve yetersiz bulmas ı ile birlikte benlik sayg ısında azalmaya ve depresyona yol açmaktad ır (15). Kaynaklarda depresif belirtilerin klinik olarak daha ağır,a ğrılan daha şiddetli, fiziksel yönden daha ok kısıtlılık gelişmiş hastalarda daha yo ğun olduğu gösterilmiştir (4,12,14,15). Bizim çal ışmam ızda da hastal ığın depre şme döneminde olan, grade'i daha yüksek (daha ileri klinik evredeki) ve daha dü şük (gündelik etkinlikleri daha kısıtlı) hastalarda depresyon ve kayg ı düzeylerinin daha yüksek, benlik sayg ıs ı ve beden algısı puanlar ının daha dü şük olduğu belirlenmi ştir. Daha çok ekleminde deformitesi ve ağrısı olan, gündelik etkinliklerini daha az gerçekle ştirebilen bu hastaların kendilerini daha az çekici bulmalan, bedenlerinden daha az doyum sağlamaları ve benlik saygılannın daha düşük olmas ı beklenen bir sonuç olarak yorumlanabilir. Bu da ki şiyi depresyona daha yatkın kılmaktadır (19). Hastalar ın aleksitimik özelliklerinin de hastal ığın ağırlığı ile ilişkili olduğu bulunmu ştur. Bu konuda ulaşabildiğimiz iki kaynaktan birinde benzer bir sonuç elde edilmi ş; aleksitiminin gündelik etkinlik-

5 Benlik Sayg ısı, Aleksitimi, Depresyon ve kayg ı lerde kısıtlılık ve fonksiyonel kapasitede azalma ile birlikte oldu ğu bildirilmi ştir (8). Diğer çal ışmada ise aleksitimi ile hastalığın ağırlığı ve hastal ığın süresi arasında ilişki bulunmam ış; bu bulgu RA'li hastalarda aleksitiminin birincil bir ki şilik özelliği olabileceği savını doğurmu ştur. Çünkü bu hastalarda ikincil aleksitimiden söz edilecek olsayd ı, hastalığın ağırlaşmas ı ve süresinin ilerlemesiyle aleksitimik özelliklerin de artmas ı beklenirdi (23). Çalışmamızda ise hastal ığın süresiyle olmasa da hastalığın ağırlığı ile aleksitimi puanlann ın artmas ı, aleksitimi puanlan ile depresyon ve kayg ı puanları aras ındaki yüksek korelasyon bu hastalarda ikincil olarak aleksitimi geli ştiğini düşündürmektedir (13,25) Bu çalışma kesitsel bir çal ışmadır, bu nedenle depresyon, kayg ı ve aleksitiminin klinik belirtilerin ağırlığına ikincil mi geli ştiği, yoksa hastadaki kayg ı, depresyon ve aleksitimik özellikler nedeniyle mi hastal ığın daha ağır seyretti ği konusunda net bir yoruma gidilememektedir; ancak bu konu ara ştırılmaya değer görünmektedir. KAYNAKLAR 1. American Rheumatism Association: 1987 Revised diagnostic criteria for classification of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 31: , Anderson KO, Bradley LA, Young LD ve ark: Rheumatoid arthritis: review of psychosocial,' factors related to etiology, effects and treatment. Psychol Bull 2: , Baumann S: Physical aspects of the self. Psychiatr Clin North Am 4: , Brons R, Kraaimatt F, Geenen R ve ark: Type of stressor and depressive mood in patients with rheumatoid arthritis. Percep Mot Skills 77:634, Coopersmith Studies in self-esteem. Scientific American 218:96-106, Cornwell el, Schmitt MH: Perceived health status, self-esteem and body image in women with rheurnatoid arthritis or systemic lupus erythematosus. Research in Nursing and Health 13:99-107, Dereboy IF: Aleksitinıi özbildirim ölçeklerinin psikometrik özellikleri üzerine bir araştırma. Uzmanl ık tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Fernandez A, Sriram TG, Rajkumar S ve ark: Alexithymic characteristics in rheumatoid arthritis: a controlled study. Psychother Psychosom 51:45-50, Frank RG, Beck NC, Parker JC ve ark: Depresyon in rheumatoid arthritis. J Rheumatol 15: , Hisli N: Beck Depresyon Envanterinin geçerli ği üzerine bir çalışma. Türk Psikoloji Dergisi 22: , Hovardaoğlu S, Özdemir YD: Vücut Alg ısı Ölçeği nin güvenirlik ve geçerlik çal ışmas ı/şizofrenik ve major depresif hastaların beden imgelerinden doyum düzeyleri. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Katz PP, Yelin EH: Prevalence and correlates of depressive symptoms among persons with rheumatoid arthritis. J Rheumatol 20: , Keltikangas-Jarvinen L: concept of alexithymia II: the consistency of alexithymia. Psychother Psychosorn 47: , Krol B, Sanderman R, Suurmeijer TH ve ark: Disease characteristics, level of self-esteem and psychological well-being in rheumatoid arthritis patients. Scand J Rheumatol 23:8-12, van Lankveld W, Naering G, van der Staak C ve ark: Stress caused by rheumatoid arthritis: relation among subjective stressors of the disease, disease status and well-being. J Behav Med 16: , Lee P, Zasoni MK, Dick WC ve ark: Evaluation of a functional index in rheumatoid arthritis. J Rheumatol 3:71-77, Öner N, LeCompte A: Dururnluk-Sürekli Kayg ı Envanteri El Kitab ı: Boğaziçi Üniversitesi yay ınları, İstanbul, 2. bask ı, Shilder P: The image and appearance of the human body. London: Kegan Pul, Trench, Trubner and Co, Ltd, Skevington SM, Blackwell F, Britton NF: Self-estee and perception of attractiveness: an investigation of early rheumatoid arthritis. Br J med Psychol 60:45-52, Steinbrocker O, Traeger CH, Battman RC: Therapeutic criteria in rheumatoid arthritis. J Am Med Ass 140: , :Fidan B: Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu ö ğrencilerinin benlik saygılannı etkileyen ve farkhlaştıran psikososyal faktörler. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Doçentlik tezi, Ankara, Vamos M: Body image in chronic illness-a reconceptualization. Int'l J Psychiatry in Medicine 23: , Vollhardt BR, Ackerman SH, Shindledecker RD: Verbal expression of affect in rheumatoid arthritis patients. acta Psychiatr Scand , Westbrook M, Viney L: Psychological reactions to the onset of chronic illness. Soc Sci Med 16: , Wise TN, Jani NN, Kass E ve ark: Alexithymia: Relationship to severity of medical illness and depression. Psychother Psychosonı 50:68-71,

Romatoid Artrit li Hastalarda Beden İmajı ve Benlik Saygısı

Romatoid Artrit li Hastalarda Beden İmajı ve Benlik Saygısı Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6195 202 Romatoid Artrit li Hastalarda Beden İmajı ve Benlik Saygısı Body Image and Self-Esteem in Patients with Rheumatoid Arthritis Emine KURT1,

Detaylı

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Work-related strain inventory, health professionals, reability, validity

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Work-related strain inventory, health professionals, reability, validity İşe Bağl ı Gerginlik Ölçeğinin Sağlık Alan ında Çal ışanlarda Geçerlik ve Güvenirli ği S. Halime ASLAN*, Z. Nazan ALPARSLAN**, R. O ğuz ASLAN***, Coşkun KESEPARA*, Mehmet ÜNAL**** ÖZET Bu çalışmada amaç

Detaylı

Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Seksüel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi

Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Seksüel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi 36 Ori ji nal Ma ka le / Ori gi nal Ar tic le DO I: 10.4274/tftr.67044 Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Seksüel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi Evaluation of Sexual Dysfunction in Females With Rheumatoid

Detaylı

Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği ÖZET. pecya

Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği ÖZET. pecya Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği Türkay DEMIR*, Demet ERALP-DEM İR*, Erdoğan ÖZMEN*, Ömer UYSAL** ÖZET Bu çalışmada araştırmacıların ve klinisyenlerin giderek

Detaylı

Kanser Hastalar nda Psikiyatrik Bozukluklar ve İlişkili Etmenler

Kanser Hastalar nda Psikiyatrik Bozukluklar ve İlişkili Etmenler Türk Psikiyatri Dergisi 2003; 14(2):145-152 Kanser Hastalar nda Psikiyatrik Bozukluklar ve İlişkili Etmenler Dr. Figen Ç. ATEŞCİ 1, Dr. Nalan K. OĞUZHANOĞLU 2, Dr. Bahar BALTALARLI 3, Dr. Filiz KARADAĞ

Detaylı

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Kadriye PEHLİVAN * ÖZET Bu gözden geçirmede şizofreni ve mizaç bozukluklar ında cinsiyet farkl ıl ıklarına değinilerek kad ın hastaların evlilik ve

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi İrem YALUĞ *, Neşe KOCABAŞOĞLU *, Gülşen AYDOĞAN *, Berfu GÜNEL * ÖZET Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve panik

Detaylı

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Evrim ERBEK *, Nezih ERADAMLAR **, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR ***, Latif ALPKAN **** ÖZET Amaç: Bu çalışmada,

Detaylı

pecya Beden Dismorfik Bozuklu ğu: Bir gözden geçirme

pecya Beden Dismorfik Bozuklu ğu: Bir gözden geçirme Beden Dismorfik Bozuklu ğu: Bir gözden geçirme S. Halime ASLAN* ÖZET Beden dismorfik bozuklu ğu (BDB) psikiyatride son zamanlara de ğin ihmal edilmiş bir hastalıkt ır. Kişinin görünümünde varsaydığı bir

Detaylı

pecya Akatizide Serum Demir Düzeyleri GIRIŞ

pecya Akatizide Serum Demir Düzeyleri GIRIŞ Ali ÇAYKÖYLÜ, Irfan CO ŞKUN, Orhan DENIZ, Hülya AKSOY, Füsun SEVIMLI, İsmet KIRPINAR ÖZET Akatizi nöroleptik alanlarda sık görülen, rahatsız edici ve patogenezi bilinmeyen bir yan etkidir. Demir yetersizliği

Detaylı

eziklik, eksiklik duygular hissediyor musunuz?

eziklik, eksiklik duygular hissediyor musunuz? Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(4):411-417 411 Genel Üroloji General Urology Yirmi ya sonras sünnetsizlerin benlik alg s ve benlik sayg s özelliklerinin çocukluk ça nda sünnet

Detaylı

Alopesi Areata ve Aleksitimi

Alopesi Areata ve Aleksitimi Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 17(2):101-106 Alopesi Areata ve Aleksitimi Dr. Ayça CORDAN YAZICI 1, Dr. Ayşe BAŞTERZİ 2, Dr. Şenel TOT ACAR 3, Dr. Dilek ÜSTÜNSOY 4, Dr. Güliz İKİZOĞLU 5, Dr. Deniz DEMİRSEREN

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisine Başvuran İntihar Girişimi Vakalarının Değerlendirilmesi

Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisine Başvuran İntihar Girişimi Vakalarının Değerlendirilmesi Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:376-380 DOI: 10.5350/DAJPN2013260407 Kısa Araştırma / Brief Report Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisine Başvuran İntihar Girişimi

Detaylı

Araflt rmalar/researches E. C. Evren, S. Can, B. Evren, D. Çakmak

Araflt rmalar/researches E. C. Evren, S. Can, B. Evren, D. Çakmak Araflt rmalar/researches E. C. Evren, S. Can, B. Evren, D. Çakmak Yatarak Tedavi Gören Erkek Alkol Ba ml lar nda Aleksitiminin Depresyon, Anksiyete ve Erektil fllev Bozuklu u ile liflkisi: Kontrollü Bir

Detaylı

Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET. pecya ABSTRACT

Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET. pecya ABSTRACT Hemşirelerin Ruh Sağlığı Bozuk Olan Bireylere Karşı Tutum ve Davran ışlarının Değerlendirilmesi Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET Amaç: Bu çal ışma, hem şirelerin ruh sağlığı bozuk olan bireylere karşı

Detaylı

Gebelikte Sosyodemografik De iflkenlerin Kayg ve Depresyon Düzeyleriyle liflkisi

Gebelikte Sosyodemografik De iflkenlerin Kayg ve Depresyon Düzeyleriyle liflkisi Özgün Makale / Original Article 85 Gebelikte Sosyodemografik De iflkenlerin Kayg ve Depresyon Düzeyleriyle liflkisi Association Between Sociodemographic Variables with the Levels of Depression and Anxiety

Detaylı

Meltem SUKAN *, Fulya MANER **, Musa TOSUN *** ÖZET

Meltem SUKAN *, Fulya MANER **, Musa TOSUN *** ÖZET Cinsel Travma Sonras ı Geli şen İki Vitiligo Olgusu Meltem SUKAN *, Fulya MANER **, Musa TOSUN *** ÖZET Cilt hastalıkları ile psikolojik etmenler aras ındaki ilişkiye çe şitli yazarlar tarafından dikkat

Detaylı

Kanserli Hastalarda Depresyon ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler

Kanserli Hastalarda Depresyon ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler Araştırma Yazısı Selçuk Üniv Tıp Derg 2011;27(3):149-153 SELÇUK ÜNİV TIP DERGİSİ Kanserli Hastalarda Depresyon ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler Depression and the Factors Affecting the Quality of

Detaylı

Tip II Diabetik Hastalarda Kan Şekeri Kontrolü İle Psikiyatrik Bozukluklar n İlişkisi

Tip II Diabetik Hastalarda Kan Şekeri Kontrolü İle Psikiyatrik Bozukluklar n İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2003; 14(3):184-191 Tip II Diabetik Hastalarda Kan Şekeri Kontrolü İle Psikiyatrik Bozukluklar n İlişkisi Dr. İbrahim EREN 1, Dr. Özlem ERDİ 2, Dr. Ramazan ÖZCANKAYA 3 ÖZET Amaç:

Detaylı

pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları*

pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları* Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları* Erol ÖZMEN**, M.Murat DEMET**, Leyla GÜLSEREN**, Sava ş KÜLTÜR** ÖZET Bu çalışmada ön planda somatik yakınmalar ile psikiyatri

Detaylı

Sistemik sklerozlu hastalarda depresif semptomlar: Klinik değişkenler, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi ile ilişkisi

Sistemik sklerozlu hastalarda depresif semptomlar: Klinik değişkenler, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi ile ilişkisi 62 Dicle Tıp Dergisi / M. A. Sarıyıldız ve ark. Sistemik sklerozda depresif semptomlar 2013; 40 (1): 62-67 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0226 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Vajinismus Tedavisinde Tedavinin Tamamlanmasını Yordayan Etmenler

Vajinismus Tedavisinde Tedavinin Tamamlanmasını Yordayan Etmenler Türk Psikiyatri Dergisi 2012;23(4):248-54 Vajinismus Tedavisinde Tedavinin Tamamlanmasını Yordayan Etmenler Dr. Kadir ÖZDEL 1, Dr. Ayşegül YILMAZ 2, Psik. Özge ÇERİ 3, Dr. Hakan KUMBASAR 4 ÖZET Amaç: Vajinismus,

Detaylı

Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması, depresyon, anksiyete ve alkol/madde kullanımı ile ilişkisi

Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması, depresyon, anksiyete ve alkol/madde kullanımı ile ilişkisi 30 Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve... Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması, depresyon, anksiyete ve alkol/madde kullanımı ile ilişkisi Cüneyt

Detaylı

pecya Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Etkileyen Faktörler

pecya Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Etkileyen Faktörler Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Mustafa ÖZKAN* ÖZET Bu çalışman ın amacı 1-5 y ıl önce anne velveya babas ını kaybetmi ş orta yaştaki erkeklerde ebeveyn ölümüne bağlı rezidüel

Detaylı

Gebelikte Sosyodemografik Değişkenlerin Anksiyete ve Depresyon Düzeyleriyle İlişkisi

Gebelikte Sosyodemografik Değişkenlerin Anksiyete ve Depresyon Düzeyleriyle İlişkisi Cilt: 3 Sayı: 2 www.turkishfamilyphyscian.com Gebelikte Sosyodemografik Değişkenlerin Anksiyete ve Depresyon Düzeyleriyle İlişkisi Relation Between Sociodemographic Variables with the Levels of Depression

Detaylı

İnfertilite: Umutsuzluk Perspektifinden Bir İnceleme

İnfertilite: Umutsuzluk Perspektifinden Bir İnceleme ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 9 İnfertilite: Umutsuzluk Perspektifinden Bir İnceleme Infertility: An Examination Hopelessness Perspective Gülseren KESKİN, 1 Aysun BABACAN GÜMÜŞ 2 ÖZ Amaç: İnfertilite

Detaylı

BASKIDA. İki Boyutlu Yas Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

BASKIDA. İki Boyutlu Yas Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Türk Psikiyatri Dergisi 2013;24( ): İki Boyutlu Yas Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması BASKIDA Psik. Tuğba AYAZ 1, Psik. A. Nuray KARANCİ 2, Dr. A. Tamer AKER 3 ÖZET Amaç: Bu

Detaylı

Bir Grup Lise Öğrencisinde İnternet Bağımlılığı Değerlendirmesi: Kesitsel Bir Çalışma

Bir Grup Lise Öğrencisinde İnternet Bağımlılığı Değerlendirmesi: Kesitsel Bir Çalışma Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011;24:265-272 DOI: 10.5350/DAJPN2011240402 Bir Grup Lise Öğrencisinde İnternet Bağımlılığı Değerlendirmesi: Kesitsel Bir Çalışma Araştırmalar / Researches

Detaylı

Aleksitimi: Bağlanma, Benlik Algısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfke

Aleksitimi: Bağlanma, Benlik Algısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfke Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2014, 17 (33), 31-40 Aleksitimi: Bağlanma, Benlik Algısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfke Burcu Oktay Kara Havacılık Okulu Ayşegül Durak Batıgün Ankara Üniversitesi

Detaylı

Ergenlik ve Genç Yetişkinlik Dönemindeki Kadınlarda Benlik Saygısı, Sosyal Görünüş Kaygısı, Depresyon ve Anksiyete İlişkisi

Ergenlik ve Genç Yetişkinlik Dönemindeki Kadınlarda Benlik Saygısı, Sosyal Görünüş Kaygısı, Depresyon ve Anksiyete İlişkisi Original Papers / Araştırmalar DOI: 10.5455/jmood.20130507015148 Ergenlik ve Genç Yetişkinlik Dönemindeki Kadınlarda Benlik Saygısı, Sosyal Görünüş Kaygısı, Depresyon ve Anksiyete İlişkisi Halil Özcan

Detaylı