S. Halime ASLAN*, Hatice KARAKÖSE**, Mehmet SOY***, Z. Nazan ALPARSLAN**** ÖZET. pecya SUMMARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S. Halime ASLAN*, Hatice KARAKÖSE**, Mehmet SOY***, Z. Nazan ALPARSLAN**** ÖZET. pecya SUMMARY"

Transkript

1 Romatoid Artriti Olan Kad ın Hastalarda Beden Algısı, Benlik Sayg ısı, Aleksitimi, Depresyon ve Kayg ı S. Halime ASLAN*, Hatice KARAKÖSE**, Mehmet SOY***, Z. Nazan ALPARSLAN**** ÖZET Bu çalışmaya ÇÜTF Romatoloji klini ğince romatoid artrit tanıs ıyla izlenen 41 kad ın hasta alınm ıştır. Hastalara Beck Depresyon Ölçe ği (BDÖ), Spielberger Sürekli Kayg ı Envanteri (STAJ 2), Toronto Aleksitimi Ölçe ği (TAÖ), Vücut Alg ıs ı Ölçeği (VAÖ) ve Coppersmith Benlik Sayg ısı Ölçeği (CBSÖ) uygulanm ış; ölçek puanlarıyla hastalıkla ilgili özellikler arasındaki ilişki araştırdmıştır. Sonuçta hastalığın grade'i yüksek olan hastalarda BDÖ ve TAÖ puanlar ı belirgin olarak yüksek, VAÖ ve CBSÖ puanlar ı düşük bulunmu ştur. Hastanın fonksiyonel durumunu gösteren puanları düşük olgularda ise (fonksiyonel durumu daha iyi olan olgularda) BDÖ, STAI 2 ve TAÖ puanlar ı anlamlı düzeyde dü şük, VAÖ ve CBSÖ puanlar ı yüksektir. Halen hastal ığı alevlenme (depreşme) döneminde olan hastaların hastalığı depreşrne döneminde olmayanlara göre BDÖ ve STAI 2 puanların ın daha yüksek, VAÖ ve CBSÖ puanlar ının ise daha düşük olduğu belirlenmiştir. Seropozitif ve seronegatif hastaların ölçek puanları arasında farklıl ık bulunmam ıştır. Sonuçlar hastalığın şiddetinin ve yol açt ığı fonksiyonel kayb ın hastaların ruhsal durumu üzerinde etkili oldu ğunu göstermektedir. Anahtar kelimeler: Romatoid artrit, benlik sayg ın, beden alg ıs ı, depresyon, kayg ı, aleksitimi, hastalıkla ilgili özellikler Düşünen Adam; 1996, 9 (4): SUMMARY 41 female patients with romatoid arthritis who have been followed in the Romatology Clinic of Çukurova University were investigated in present study. Beck Depression Inventory (BDI), Spielberger Trait Anxiety Inventory (STAI 2), Toronto Alexithymia Scale (TAS), Body Cathexis Scale (BCS) and Coopersmith Self-Esteem Scale (CSES) were used; and the relationships between the scores of the scales and the characteristics of the disease were evaluated. As a result, patients with higher grade of the disease manifested signiicantly higher scores of BDI and TAS, and lower scores of BCS and CSES. The lower scores of the Lee index which showed the degree of functional capacity were associated with lower scores of BDI, STAI 2, TAS and higher scores of BCS and CSES. The patients who had an attack during the study had significantly higher scores of BDI and STAI 2, and lower scores of BCS and CSES than the ones without an attack during that time. There were no dillerences between the scores of the scales of the seropositive and seronegative patients. Results indicated that severity of the disease and the functional capacity of the patient were associated with the psychological well-being. Key words: Romatoid arthritis, self-esteem, body-image, depression, anxiety, alexithymia, disease characteristics * Çukurova Üniv. T ıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dal ı, ** Çukurova Üniv. T ıp Fak. Dahiliye Anabilim Dal ı, ** Çukurova Üniv. T ıp Fak. Romatoloji Anabilim Dal ı, **** Çukurova Üniv. Tıp Fak. Biyoistatistik Anabilim Dal ı 23

2 Benlik Sayg ısı, Aleksitimi, Depresyon ve Kayg ı GİRİŞ Romatoid artrit (RA) eklemlerde kat ılık, sertlik, ağn ve deformitelerle giden, de ğişik sistemleri tutabilen, depre şme (alevlenme) ve düzelme dönemleri olan süregen bir bağ dokusu hastal ığıdır. Toplumda % 1 oranlarda görülmekte, kad ın/erkek oranlan 3/1 olarak bildirilmektedir. Olu ş nedenleri bilinmemektedir; dirimsel ve kal ıtsal etkenlerin yan ı s ıra, ruhsal ve toplumsal etkenlerin de hastal ığın ortaya ç ı- kışında ve gidi şinde rol oynad ığı ileri sürülmektedir (2,24). RA kişinin hem fiziksel hem de psikososyal yaşam ında bozulmaya yol açmakta; belirtiler ki şinin gündelik etkinliklerinin kıs ıtlanmas ı, i ş yaşam ında etkinliğinin azalmas ı, cinsel yaşam ında sorunlar, toplumsal izolasyon, ba şkalarına bağımlı olma ile sonuçlanabilmektedir. Bu yitimler sonucu ki şinin benlik sayg ısında dü şme, beden alg ıs ında değişme, depresyon, kayg ı ve öfke duyguları gelişebilmektedir (6). Frank ve ark. RA'i olan hastalar ın % 42' sinde depresyon oldu ğunu bildirmi şler, depresyonu olanlarda hastal ığın daha ağır belirtiler ve i şlevsel y ıkımlarla gitti ğini bulmuşlardır (9). Baumann beden alg ısının kişinin bedenine ve bedensel i şlevlerine verdi ği değeri ve bedeniyle ilgili duygularını belirtti ğini ileri sürmektedir (3). Shilder de beden alg ısın ın özkavram ı üzerinde önemli etkisi olduğunu, bedenin olumsuz alg ılanmas ının benlik sayg ısında dü şmeye yol açt ığın ı bildirmiştir (18). Benlik sayg ısı diğerleriyle karşılaştırıldığında kişinin kendisine verdiği başarı, önemlilik, yeterlilik ve değerlilik duygular ı olarak tan ımlanabilir. Coopersmith'e göre benlik sayg ısı kişinin kendini olduğundan aşağı ya da üstün görmeksizin oldu ğu gibi kabul edip, de ğerli, olumlu, önemli bulup, sevilmeye ve beğenilmeye de ğer bulmas ıd ır (5). RA'i olan hastalarla yap ılan çal ışmalarda, özellikle kad ın hastalarda, beden alg ısında ve benlik sayg ısında dü şme olduğu gösterilmi ştir (22). RA psikosomatik bir hastal ıktır. Aleksitimik özelliklerin kişiyi psikosomatik hastal ıklara yatk ın kıldığı; bu kişilerin duygular ını tanıma ve tan ımlamada güçlük çekti ği, düşlem yaşamında kısıtl ıl ık olduğu, duygularını sözel olarak d ışa vuramad ıklan ileri sürülmektedir (8). Bir çalışmada RA'i olan hastalar ın karşılaştırma grubuna göre aleksitimik özelliklerinin belirgin olarak daha yo ğun olduğu bulunmu ştur (8). Bu çal ışmada amaç RA'i olan kad ın hastalarda depresyon, kayg ı, aleksitimi, beden alg ıs ı ve benlik saygısı düzeyleriyle hastal ığın baz ı özellikleri aras ındaki ilişkiyi araştırmaktır. GEREÇ ve YÖNTEM Çalışmaya ÇÜTF Romatoloji Klini ği'nce ayaktan izlenmekte olan, Amerikan Romatoloji Birli ği tanı ölçütlerine göre RA tan ısı almış, en az ilkokul ç ıkışlı 41 kadın hasta al ınmıştır. Birlikte ba şka bir hastal ığı olan, kortikosteroid ya da psikotrop ilaç kullanan hastalar çal ışma dışı bırakılmıştır. Çalışma süresince başvuran erkek hasta say ısının azlığı ve önceki çalışmalarda erkek hastalar ın beden algısmdan kadınlara göre çok daha az etkilendi ğinin bildirildiği gözönünde bulundurularak, daha tektür (homojen) bir grup olu şturma amac ıyla çal ışmaya yaln ızca kad ın hastalar al ınmıştır. Her hastaya çal ışmanın amac ı açıklanmış, hastalar ın bilgilendirilmiş onam ı sözel olarak al ınmıştır. Çalışmada şu ölçekler kullan ılmıştır 1-Sosyodemografik veri toplama forma: İlk bölümü, hastal ıkla ilgili RF (+) ya da (-)'li ği, hastalığın grade'i, Lee fonksiyonel indeksi ve hastal ığın depre şme döneminde olup olmad ığı gibi bilgiler içeren bu bölümü hastay ı muayene eden romatolog taraf ından kaydedilmi ş ve hastayla birlikte psikiyatri ldiniğine gönderilmi ştir. Hastan ın yaşı, eğitimi, medeni durumu, hastal ığın başlangıç tarihi, başlang ıc ında yer alan önemli yaşam olay ı öyküsü, yılda kaç kez kontrole geldiği ile ilgili sorular bulunan ikinci bölüm ise görü şmeci psikiyatrist tarafından doldurulmu ştur. 2-Beck Depresyon Ölçe ği (BDÖ): Beck ve ark. tarafından geli ştirilmiş, Türkçe'de geçerlik çal ışmas ı Hisli tarafından yapılmıştır (M). 3-Spielberger Sürekli Kayg ı Envanteri (STAI 2): Türkçe'de geçerlik ve güvenirlik çal ışmas ı Öner ve LeCompte taraf ından yap ılmıştır (17). 4-Toronto Aleksitimi Ölçe ği (TAO): Türkçe'de geçerlik ve güvenirlik çal ışmasını Dereboy yapm ıştır (7). 24

3 Benlik Sayg ın, Aleksitimi, Depresyon ve Kayg ı 5-Coppersmith Benlik Sayg ın Ölçeği (CBSÖ): Türkçe'deki güvenirlik çal ışmas ı Tufan taraf ından yapılmıştır (21). 6-Vücut Alg ısı Ölçeği (VAÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması Türkçe'de Hovardaoğlu ve Özdemir tarafından yap ılmıştır ( 11 ). 7-: Hastan ın gündelik etkinlikleriyle (başını her iki yana çevirebiliyor mu, saç ını tarayabiliyor mu, kap ı açabiliyor mu, dolab ı elleriyle kapatabiliyor mu, merdiven ç ıkabiliyor mu gibi) 15 sorudan olu şan, hekim tarafından doldurulan bir ölçektir. Her soru 0 ile 2 puan aras ında değerlendirilmekte, 0 puan o etkinliğin rahatl ıkla yapılabildiğini gösterirken, 1 puan o etkinli ğin güçlükle yapıldığını, 2 puan ise hiç yap ılamadığını göstermektedir. Al ı- nabilecek en dü şük puan 0, en yüksek ise 30'dur (16). 8-Grade: Hastan ın bulunduğu klinik evreyi gösterir. Steinbrocker tarafından hastalığın fonksiyonel s ı- nıflandırması için geliştirilmi ştir (20). 0-4 aras ında puanlanır. Eklemlerdeki deformiteyi, sinovyal hipertrofiyi vb. derecelendirir. Velilerin değerlendirilmesi spss-x for windows paket program ında, t-testi, ki kare ve paerson korelasyon analizi kullan ılarak yap ılmıştır. BULGULAR Hastaların yaşları aras ında, yaş ortalamas ı 40.8±10.4'dür. Hastalar ın 19'u (% 46.3) ilkokul, 13'ü (% 31.7) orta-lise, 9'u (% 22) yüksek okul ç ıkışlıdır. 33'ü (% 80.5) evli, 4'ü (% 9.8) bekar, 4'ü (% 9.8) e şi ölmüş ya da bo şanmıştır. Hastaların ölçek puanlar ı= ortalamas ı ve sın ırları Tablo l'de görülmektedir. Ölçek puanlar ı aras ındaki korelasyonlar ise tablo 2'de verilmi ştir. Hastal ık 4-15 yıldır, ortalama 8.0±2.4 y ıldır sürmektedir. Hastalığın süresi ile ölçek puanlar ı aras ında istatistiksel olarak anlaml ı ilişki belirlenmemiştir. Hastalar ın kontrole geli ş sayısı yılda 4-24 aras ında, ortalama 10.0±4.1 kezdir. Y ıllık kontrole geli ş sayısıyla ölçek puanları aras ında ilişki bulunmamıştır. 14 (% 34.1) hastada hastal ık öncesindeki bir yıl içinde önemli bir yaşam olay ı öyküsü yokken, 27 (% Tablo 1. Hastalar ın ölçek puanlar ınm ortalamalan ve s ınırları Ölçek Minimum Maksimum Ortalama BDÖ ±8.7 STAI ±8.0 TAÖ ±3.8 CBSÖ ±4.4 VAÖ ±17.3 Tablo 2. Ölçek puanlar ı aras ındaki korelasyonlar Ölçek BDÖ STAI 2 TAÖ CBSÖ VAÖ BDÖ r:1.000 r:0.67** r:0.41** STAI 2 r:0.67** r:1.000 r:0.30ad TAÖ r:0.41** r:0.30ad r:1.000 CBSÖ r:0.80** n-0.59** r:0.56** VAÖ r:-0.77** r:-0.62** r:-0.53** AD: anlaml ı değil, ** p<0.01 Tablo 3. Hastal ıkla ilgili özellikler Hastal ık r:-0.80** r:-0.59** r-0.56** r:1.000 r:-0.94** r:-0.77** r:0.62** r:-0.53** r:0.94** r:1.000 Depre şme döneminde Depre şme döneminde değil Romatoid faktör (+) (-) Grade ) hastada vard ır. Bu olaylar 9 (% 22) hastada anne, baba, karde ş ya da çocuk ölümü, 10 (% 24.4) hastada evlenme, bo şanma, 3 (% 7.3) hastada hastalık, kaza, 2 (% 49) hastada do ğum, 2 (% 4.9) i şle ilgili sorunlar, 1 (% 2.4) hastada do ğal afete u ğrama olarak bildirilmi ştir. Bu çal ışmada seropozitif ya da seronegatifli ğin hastalık öncesi önemli ya şam olayı ile ilişkisi bulunmam ıştır. 25

4 Romatoid Artriti Olan Kad ın Hastalarda Beden Algın, Benlik Sayg ısı, Aleksitimi, Depresyon ve Kayg ı Tablo 4. Depre şme döneminde olup olmama ile ölçek puanlar ı aras ındaki ilişki Ölçek Depreşme Depreşme döneminde döneminde n:19 değil n:22 BDÖ 21.9± ±5.4 t: 4.7 p<0.001 STAI ± ±8.1 t: 3.6 p<0.001 CBSÖ 13.4± ±3.4 t: 4.5 p<0,001 VAÖ 115.6± ±14.9 t: 4.5 p<0.001 Tablo 5. ne göre ölçek puanlar ı Ölçek 0-5 puan n: ± ± ± ± ve üzeri n:17 BDÖ 11.5± ±7.7 t: 5.5 p<0.001 STAI ± ±5.7 t: 3.4 p<0.001 TAÖ 9.6± ±2.7 t: 5.2 p<0.001 CBSÖ 19.2± ±2.9 t: 9.1 p<0.001 VAÖ 137.8± ±11.5 t: 8.1 p<0.001 Tablo 6. Hastal ığın grade'ine göre ölçek puanlar ı Ölçek Grade 0-1 Grade II ve n:23 üzeri n:18 BDÖ TAÖ CBSÖ VAÖ ' 22.4± ± ± ±13.3 t: 5.1 p<0.001 t: 2.8 p<0.001 t: 4.3 p<0.001 t: 4.1 p<0.001 Son bir y ıldır kendilerine en s ıkıntı verici olay olarak 32 (% 78) hasta hastal ıkla ilgili etkenleri, 2 (% 4.9) hasta major ya şam olayların ı, 7 (% 17.1) hasta ise ikisinin de yer ald ığını belirtmi ştir. Hastal ıkla gili sorun olarak 15 (% 36.6) hasta birilerine ba ğımlı olmayı, 13 (% 31.7) hasta gündelik etkinliklerinin azalmas ını, 11 (% 26.8) hasta a ğnlan olmas ını göstermi ştir. Hastal ıkla ilgili özellikler Tablo 3'de verilmiştir. Ölçek puanlar ı ile RF (+) ya da aras ında ilişki bulunmazken, hastal ığın depre şme dönemi, grade'i, Lee fonksiyonel indeksi ile ölçek puanlar ı aras ında ilişki bulunmu ştur (Tablo 4,5,6). TARTIŞMA Bu çalışmanın sonuçları RA'li kadın hastalarda hastal ıkla ilgili özelliklerle depresyon, kayg ı, aleksitimi, beden alg ıs ı ve benlik sayg ısı arasında ilişki olduğu- nu göstermektedir. Hastal ığın başlangıc ında önemli yaşam olayı öyküsü % 65.9 hastada vard ır. Bu diğer çalışmaların sonuçlarıyla uyumlu bir bulgudur. Stres etkenleri yatkın kişide duyarl ı organda patofizyolojik değişiklikleri ba şlatabilmekte ya da başlam ış olan bu değişikliklerin seyrini haland ırabilrnektedir (2,24). RA ağn, eklemlerde defonrıiteler, ba şkalarına bağımlılık, kişinin gündelik işlevlerinde kısıthlığa yol açmaktad ır. Çal ışmalarda RA'li hastalar ın yaşamlanndaki en büyük stres etkeni olarak a ğn, bağımlılık ve hareket k ısıtlılığını gösterdikleri bulunmuştur (14). Bizim çalışmarruzda da hastalar son bir yıl içinde kendilerinde en çok a ğn, bağımlılık ve gündelik etkinliklerinde k ısıtlılığın sıkıntı yarattığını belirtmi şlerdir. Çalışmalar ağrı ve gündelik i şlevlerde k ısıtlılığın ağırlığı ile depresyon ve kayg ının ağırlığının koşut gittiğinı bildinnektedir (4' 12 ' 15) Fiziksel yönden kısıthlık ve bağımlılık henüz gelişmemiş olsa bile hasta b korkularla yaşamakta; bu korkular da ki şinin beden alg ıs ında değişmeye, kendini de ğersiz ve yetersiz bulmas ı ile birlikte benlik sayg ısında azalmaya ve depresyona yol açmaktad ır (15). Kaynaklarda depresif belirtilerin klinik olarak daha ağır,a ğrılan daha şiddetli, fiziksel yönden daha ok kısıtlılık gelişmiş hastalarda daha yo ğun olduğu gösterilmiştir (4,12,14,15). Bizim çal ışmam ızda da hastal ığın depre şme döneminde olan, grade'i daha yüksek (daha ileri klinik evredeki) ve daha dü şük (gündelik etkinlikleri daha kısıtlı) hastalarda depresyon ve kayg ı düzeylerinin daha yüksek, benlik sayg ıs ı ve beden algısı puanlar ının daha dü şük olduğu belirlenmi ştir. Daha çok ekleminde deformitesi ve ağrısı olan, gündelik etkinliklerini daha az gerçekle ştirebilen bu hastaların kendilerini daha az çekici bulmalan, bedenlerinden daha az doyum sağlamaları ve benlik saygılannın daha düşük olmas ı beklenen bir sonuç olarak yorumlanabilir. Bu da ki şiyi depresyona daha yatkın kılmaktadır (19). Hastalar ın aleksitimik özelliklerinin de hastal ığın ağırlığı ile ilişkili olduğu bulunmu ştur. Bu konuda ulaşabildiğimiz iki kaynaktan birinde benzer bir sonuç elde edilmi ş; aleksitiminin gündelik etkinlik-

5 Benlik Sayg ısı, Aleksitimi, Depresyon ve kayg ı lerde kısıtlılık ve fonksiyonel kapasitede azalma ile birlikte oldu ğu bildirilmi ştir (8). Diğer çal ışmada ise aleksitimi ile hastalığın ağırlığı ve hastal ığın süresi arasında ilişki bulunmam ış; bu bulgu RA'li hastalarda aleksitiminin birincil bir ki şilik özelliği olabileceği savını doğurmu ştur. Çünkü bu hastalarda ikincil aleksitimiden söz edilecek olsayd ı, hastalığın ağırlaşmas ı ve süresinin ilerlemesiyle aleksitimik özelliklerin de artmas ı beklenirdi (23). Çalışmamızda ise hastal ığın süresiyle olmasa da hastalığın ağırlığı ile aleksitimi puanlann ın artmas ı, aleksitimi puanlan ile depresyon ve kayg ı puanları aras ındaki yüksek korelasyon bu hastalarda ikincil olarak aleksitimi geli ştiğini düşündürmektedir (13,25) Bu çalışma kesitsel bir çal ışmadır, bu nedenle depresyon, kayg ı ve aleksitiminin klinik belirtilerin ağırlığına ikincil mi geli ştiği, yoksa hastadaki kayg ı, depresyon ve aleksitimik özellikler nedeniyle mi hastal ığın daha ağır seyretti ği konusunda net bir yoruma gidilememektedir; ancak bu konu ara ştırılmaya değer görünmektedir. KAYNAKLAR 1. American Rheumatism Association: 1987 Revised diagnostic criteria for classification of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 31: , Anderson KO, Bradley LA, Young LD ve ark: Rheumatoid arthritis: review of psychosocial,' factors related to etiology, effects and treatment. Psychol Bull 2: , Baumann S: Physical aspects of the self. Psychiatr Clin North Am 4: , Brons R, Kraaimatt F, Geenen R ve ark: Type of stressor and depressive mood in patients with rheumatoid arthritis. Percep Mot Skills 77:634, Coopersmith Studies in self-esteem. Scientific American 218:96-106, Cornwell el, Schmitt MH: Perceived health status, self-esteem and body image in women with rheurnatoid arthritis or systemic lupus erythematosus. Research in Nursing and Health 13:99-107, Dereboy IF: Aleksitinıi özbildirim ölçeklerinin psikometrik özellikleri üzerine bir araştırma. Uzmanl ık tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Fernandez A, Sriram TG, Rajkumar S ve ark: Alexithymic characteristics in rheumatoid arthritis: a controlled study. Psychother Psychosom 51:45-50, Frank RG, Beck NC, Parker JC ve ark: Depresyon in rheumatoid arthritis. J Rheumatol 15: , Hisli N: Beck Depresyon Envanterinin geçerli ği üzerine bir çalışma. Türk Psikoloji Dergisi 22: , Hovardaoğlu S, Özdemir YD: Vücut Alg ısı Ölçeği nin güvenirlik ve geçerlik çal ışmas ı/şizofrenik ve major depresif hastaların beden imgelerinden doyum düzeyleri. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Katz PP, Yelin EH: Prevalence and correlates of depressive symptoms among persons with rheumatoid arthritis. J Rheumatol 20: , Keltikangas-Jarvinen L: concept of alexithymia II: the consistency of alexithymia. Psychother Psychosorn 47: , Krol B, Sanderman R, Suurmeijer TH ve ark: Disease characteristics, level of self-esteem and psychological well-being in rheumatoid arthritis patients. Scand J Rheumatol 23:8-12, van Lankveld W, Naering G, van der Staak C ve ark: Stress caused by rheumatoid arthritis: relation among subjective stressors of the disease, disease status and well-being. J Behav Med 16: , Lee P, Zasoni MK, Dick WC ve ark: Evaluation of a functional index in rheumatoid arthritis. J Rheumatol 3:71-77, Öner N, LeCompte A: Dururnluk-Sürekli Kayg ı Envanteri El Kitab ı: Boğaziçi Üniversitesi yay ınları, İstanbul, 2. bask ı, Shilder P: The image and appearance of the human body. London: Kegan Pul, Trench, Trubner and Co, Ltd, Skevington SM, Blackwell F, Britton NF: Self-estee and perception of attractiveness: an investigation of early rheumatoid arthritis. Br J med Psychol 60:45-52, Steinbrocker O, Traeger CH, Battman RC: Therapeutic criteria in rheumatoid arthritis. J Am Med Ass 140: , :Fidan B: Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu ö ğrencilerinin benlik saygılannı etkileyen ve farkhlaştıran psikososyal faktörler. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Doçentlik tezi, Ankara, Vamos M: Body image in chronic illness-a reconceptualization. Int'l J Psychiatry in Medicine 23: , Vollhardt BR, Ackerman SH, Shindledecker RD: Verbal expression of affect in rheumatoid arthritis patients. acta Psychiatr Scand , Westbrook M, Viney L: Psychological reactions to the onset of chronic illness. Soc Sci Med 16: , Wise TN, Jani NN, Kass E ve ark: Alexithymia: Relationship to severity of medical illness and depression. Psychother Psychosonı 50:68-71,

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Emine Çölgeçen 1, Ali İrfan Gül 2, Kemal Özyurt 3, Murat Borlu 4 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Dr. İkbal İnanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği

Dr. İkbal İnanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Dr. İkbal İnanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Giriş Tükenmişlik; işi gereği yoğun duygusal taleplere maruz kalan ve sürekli diğer insanlarla yüz yüze çalışmak durumunda olan kişilerde

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA ANKSİYETE VE DEPRESYON

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA ANKSİYETE VE DEPRESYON Romatizma, Cilt: 19, Sayı: 1, 2004 7 Lale Altan 1, Ümit Bingöl 1, Zeynep Sağırkaya 1, Aslı Sarandöl 2, Merih Yurtkuran 1 ÖZET Amaç: Romatoid Artrit (RA) olgularında anksiyete ve depresyon sıklığını sağlıklı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1974 Diğer T: 24231069146914 F: 2422261258 atuzcu@akdeniz.edu.tr

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Aleksitimi ve Benlik Saygısı

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Aleksitimi ve Benlik Saygısı Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 0.4274/npa.y6977 Alexithymia and Self-Esteem in Patients with Ankylosing Spondylitis Mustafa SOLMAZ, Zerrin BİNBAY, Muharrem ÇİDEM, Selim SAĞIR, İlhan KARACAN2

Detaylı

Madde Bağımlısı Hastalarda Sosyal Destek ve Benlik Saygısı

Madde Bağımlısı Hastalarda Sosyal Destek ve Benlik Saygısı ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşirelik / Nursing Madde Bağımlısı Hastalarda Sosyal Destek ve Benlik Saygısı Gülçin Avşar 1, Filiz Koç 2, Gülay Aslan 2 1 Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Sedat Batmaz 1, Emrah Songur 1, Mesut Yıldız 2, Zekiye Çelikbaş 1, Nurgül Yeşilyaprak 1, Hanife

Detaylı

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Uzm. Dr. Gökhan Öz Prof. Dr. Cengiz Kılıç Giriş Mizofoni: Çeşitli hafif seslerden belirgin

Detaylı

KADINLARDA MASTEKTOM N N PS KOSOSYAL ETK LER

KADINLARDA MASTEKTOM N N PS KOSOSYAL ETK LER Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 17.09.2004 KADINLARDA MASTEKTOM N N PS KOSOSYAL ETK LER Dr. Ay e Okanlı Özet: Kadının sa lı ını tehdit eden, a rılı vücut de i

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Dr. Gülcan Güleç, DR. Hikmet Hassa, Dr. Elif Güneş Yalçın, Dr.Çınar Yenilmez, Dr. Didem

Detaylı

pecya Tip II Diabetik Hastalarda Psikiyatrik Belirtiler ve Kan Şekeri Kontrolü*

pecya Tip II Diabetik Hastalarda Psikiyatrik Belirtiler ve Kan Şekeri Kontrolü* Tip II Diabetik Hastalarda Psikiyatrik Belirtiler ve Kan Şekeri * Murat KULOĞLU*, Aziz KARAOĞLU**, Murad ATMACA***, Yusuf ÖZKAN****, A. Ertan TEZCAN***** ÖZET Psikosomatik bir hastalık olarak da tanımlanan

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi

Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler... 155 Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi Lale ÖZDEL, 1 Mehmet BOSTANCI, 2 Osman ÖZDEL, 3 Nalan K. OĞUZHANOĞLU

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ Egemen Ünal*, Reşat Aydın*, Gülnur Tekgöl Uzuner**, Oğuz Osman Erdinç**, Selma Metintaş* *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarının Psikolojik Dayanıklılık Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Hemodiyaliz Hastalarının Psikolojik Dayanıklılık Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Hemodiyaliz Hastalarının Psikolojik Dayanıklılık Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Öğretim Görevlisi Emine DANE Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sunum Akışı

Detaylı

KOAH LI HASTALARDA ANKSİYETE, DEPRESYON VE SOSYAL DESTEK DURUMUNUN BELİRLENMESİ

KOAH LI HASTALARDA ANKSİYETE, DEPRESYON VE SOSYAL DESTEK DURUMUNUN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMA KOAH LI HASTALARDA ANKSİYETE, DEPRESYON VE SOSYAL DESTEK DURUMUNUN BELİRLENMESİ Havva TEL* Alınış Tarihi:21.04.2009 Kabul Tarihi:09.10.2009 ÖZET Bu çalışma KOAH lı hastalarda anksiyete, depresyon

Detaylı

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu ÖTİMİK BİPOLAR HASTALARDA ve AİLELERİNDE YAŞAM KALİTESİ: DİYABETİK HASTALAR ve NORMAL KONTROLERLE KAŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA A. Özerdem a, B. Çakaloz a, Ş.Topkaya a, A. Koçyiğit b, M.Yılmaztürk b, B.B.

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Akneli hastalarda akne şiddeti ve depresyon ilişkisi

Akneli hastalarda akne şiddeti ve depresyon ilişkisi Orijinal araştırma-original research Akneli hastalarda akne şiddeti ve depresyon ilişkisi The relationship between acne severity and depression in patients with acne Sibel Berksoy Hayta*, Göknur Özaydın

Detaylı

14 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN ANKSİYETE VE GENEL SAĞLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

14 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN ANKSİYETE VE GENEL SAĞLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DOSYA / ARAŞTIRMA MAKALESİ 14 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN ANKSİYETE VE GENEL SAĞLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION LEVEL OF ANXIETY AND GENERAL HEALTH OF INDIVIDUALS OVER 14 YEARS OF AGE Birgül ÖZKAN*

Detaylı

ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA GÖRÜLEN PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR

ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA GÖRÜLEN PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 263 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:263-268 ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA GÖRÜLEN PSİKİYATRİK

Detaylı

Oya Mortan Sevi 1, Yasin Genç 2, Gürkan Odabaşıoğlu 2, İlkay Soykal 3, Özgür Öztürk 4 ABSTRACT ÖZET

Oya Mortan Sevi 1, Yasin Genç 2, Gürkan Odabaşıoğlu 2, İlkay Soykal 3, Özgür Öztürk 4 ABSTRACT ÖZET Alkol Bağımlılığında Aleksitiminin Anksiyete, Sosyal Anksiyete, Benlik Saygısı ve Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuyla İlişkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma The Relationship Between Alexithymia

Detaylı

eziklik, eksiklik duygular hissediyor musunuz?

eziklik, eksiklik duygular hissediyor musunuz? Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(4):411-417 411 Genel Üroloji General Urology Yirmi ya sonras sünnetsizlerin benlik alg s ve benlik sayg s özelliklerinin çocukluk ça nda sünnet

Detaylı

Öğrenci Hemşirelerin Stresle Başetme Tarzları ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi

Öğrenci Hemşirelerin Stresle Başetme Tarzları ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi Öğrenci Hemşirelerin Stresle Başetme Tarzları ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi Emine TEMEL *, Aynur BAHAR **, Döndü ÇUHADAR *** Not: Bu çalışma, XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresinde (31 Ağustos-2

Detaylı

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ YASLANMA ve YASAM KALİTESİ Tufan Çankaya İzmir, 2003 Giriş: Doğal süreç; Doğum, büyüme-gelişme, üreme, ölüm Ölüm, yaşamın hangi döneminde meydana geliyor? Genç ölüm - Geç ölüm Dünya topluluklarına bakıldığında:

Detaylı

Kronik Solunum ve Kalp Hastalıklarında Anksiyete ve Depresyon Sıklığı ve İlişkili Özelliklerin Değerlendirilmesi

Kronik Solunum ve Kalp Hastalıklarında Anksiyete ve Depresyon Sıklığı ve İlişkili Özelliklerin Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA MAKALESİ / Research Article DOI: 10.5505/sakaryamedj.2015.24392 Kronik Solunum ve Kalp Hastalıklarında Anksiyete ve Depresyon Sıklığı ve İlişkili Özelliklerin Değerlendirilmesi Evaluation of

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Suat Yalçın, Sevda Bağ SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, 3.psikiyatri Kliniği,

Detaylı

Premenstrüel disforik bozuklukta semptomatolojinin adet döngüsüyle ilişkisi

Premenstrüel disforik bozuklukta semptomatolojinin adet döngüsüyle ilişkisi 15 Esen Danacı ve ark. 15 Premenstrüel disforik bozuklukta semptomatolojinin adet döngüsüyle ilişkisi Ayşen Esen Danacı, 1 E. Oryal Taşkın, 2 Semra Oruç Koltan, 3 Yıldız Uyar 4 ÖZET Amaç: Premenstrüel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zümra Özyeşil 2. Doğum Tarihi : 11.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Ph.D. 5. Çalıştığı Kurum : MEF Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans EĞİTİM

Detaylı

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD İÇERİK ALT TİPLENDİRMEDEKİ SORUNLAR KLİNİĞE YANSIMASI ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN ETKİSİ Tanısal bakı Sosyal fobi DSM-I de "Fobik

Detaylı

Prof.Dr. İBRAHİM FERHAN DEREBOY

Prof.Dr. İBRAHİM FERHAN DEREBOY Prof.Dr. İBRAHİM FERHAN DEREBOY Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1975-1982 Lisans Hacettepe Üniversitesi Tıp Pr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh 1985-1990

Detaylı

Depresyon Hastalarında Aleksitiminin Bedenselleştirme ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

Depresyon Hastalarında Aleksitiminin Bedenselleştirme ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi Araştırma Makalesi / Research Article 65 Doi: 10.4274/npa.y6335 Depresyon Hastalarında Aleksitiminin Bedenselleştirme ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi The Effect of Alexithymia on Somatization and Sleep

Detaylı

BODY IMAGE, DYSFUNCTIONAL ATTITUDES, AND DEPRESSION IN AESTHETIC SURGERY PATIENTS

BODY IMAGE, DYSFUNCTIONAL ATTITUDES, AND DEPRESSION IN AESTHETIC SURGERY PATIENTS ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ 2014 Cilt 22 / Sayı 3 Estetik Cerrahi Hastalarında Beden İmajı, İşlevsel Olmayan Tutumlar ve Depresyon BODY IMAGE,

Detaylı

AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY

AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY GİRİŞ Yaşlılık Dünya Sağlık Örgütü tarafından 65 yaş ve üzeri dönem olarak tanımlamakta; Fiziksel görünüm, güç ve rol kaybı yaşanılan, yaşlılık dönemindeyeti

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

Aleksi mi Boyutlarının Depresyon ve Anksiyete Belir leri ile İlişkileri

Aleksi mi Boyutlarının Depresyon ve Anksiyete Belir leri ile İlişkileri Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(4):333-343 Aleksi mi Boyutlarının Depresyon ve Anksiyete Belir leri ile İlişkileri Dr. İrem MOTAN 1, Dr. Tülin GENÇÖZ 2 Özet / Abstract Amaç: Bu çalışmanın amacı, aleksitimi

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

Primer Enürezis Noktürna Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete ve Depresyon Belirti Şiddetinin Değerlendirilmesi

Primer Enürezis Noktürna Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete ve Depresyon Belirti Şiddetinin Değerlendirilmesi Ankara Med J, 2014, 14(3): 85-90 Araştırma / Research Primer Enürezis Noktürna Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete ve Depresyon Belirti Şiddetinin Değerlendirilmesi Evaluation of Anxiety and Depression

Detaylı

Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora

Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı soyadı: Saime Nilay BAYDOĞAN Doğum tarihi: 08.11.1986 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora 2012-devam

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Depresyonda İşlevsel İyileşme ve Brintellix

Depresyonda İşlevsel İyileşme ve Brintellix Depresyonda İşlevsel İyileşme ve Brintellix Ömer Aydemir Celal Bayar Üni. Tıp Fak. Psikiyatri A.D. Depresyonda sonlanım Depresyonda Tam İyileşmeyi Sağlamak Belirtili dönem sonrası tam düzelme sağlama Kalıntı

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Sizofrenide Yasam Kalitesi. Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004)

Sizofrenide Yasam Kalitesi. Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004) Sizofrenide Yasam Kalitesi Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004) Sizofreni: Temel Belirti Kümeleri Pozitif Sanri Varsani Dezorganize konusma Katatoni Sosyal/Mesleksel

Detaylı

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (1),49-64 Dave/li Derleme EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Ziya KORUÇ, Perlearı BAYAR Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

GENÇ ERKEK MiLLi BASKETBOLCULARIN KENDiNi FiziKSEL ALGıLAMA VE BEDEN imgelerinden HOŞNUT OLMA PROFiLLERi

GENÇ ERKEK MiLLi BASKETBOLCULARIN KENDiNi FiziKSEL ALGıLAMA VE BEDEN imgelerinden HOŞNUT OLMA PROFiLLERi SBD (7) 4, 1994/4 13-20 GENÇ ERKEK MiLLi BASKETBOLCULARIN KENDiNi FiziKSEL ALGıLAMA VE BEDEN imgelerinden HOŞNUT OLMA PROFiLLERi F.H. AŞÇI ÖZET: Bu araştırmanın amacı, genç erkek milli basketboloyuncularının

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Depresyonda Bedensel Belirtiler

Depresyonda Bedensel Belirtiler Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(2):90-96 Depresyonda Bedensel Belirtiler Dr. Hüseyin GÜLEÇ 1, Dr. Kemal SAYAR 2, Dr. Evrim ÖZKORUMAK 3 ÖZET Amaç: Bedenselleştirme, depresyonun klinik görünümünde önemli

Detaylı

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory T ıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresyon Belirtilerinin Da ğıl ımı Bilal BAKİR*, U. Reha YILMAZ**, İsmail YAVAŞ***, Mahir GÜLEÇ* ÖZET Depresyon en s ık görülen ruhsal bozukluktur. Depresif belirtilerin,

Detaylı

Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu

Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu ARAÞTIRMA Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu Depression and Anxiety Among First Trimester Pregnancies Pýnar Yücel 1, Yasemin Çayýr 2, Mehmet Yücel 3 1 Uz.Dr., Siyavuþpaþa Aile

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerde Depresyon Belirtilerinin Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerde Depresyon Belirtilerinin Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerde Depresyon Belirtilerinin Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Süleyman Erhan DEVECİ a1, Nilgün ULUTAŞDEMİR 2, Yasemin AÇIK

Detaylı

OBEZ BİREYLERİN DEPRESİF BELİRTİ DÜZEYLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

OBEZ BİREYLERİN DEPRESİF BELİRTİ DÜZEYLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ OBEZ BİREYLERİN DEPREİF BELİRTİ DÜZEYLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMEİ Gönül ÖZGÜR * Aysun BABACAN GÜMÜŞ ** Ceren PALAZ *** Kabul Tarihi:12/07/2007 ÖZET Bu araştırmanın amacı, obez bireylerin

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

Kronik Fiziksel Hastalıklı Yaşlılarda Yeti Yitimi ve Depresyon

Kronik Fiziksel Hastalıklı Yaşlılarda Yeti Yitimi ve Depresyon Kronik Fiziksel Hastalıklı Yaşlılarda Yeti Yitimi ve Depresyon F.N. Hem. Derg (2014) Cilt 22 - Sayı 2: 69-75 ISSN 2147-4923 Araştırma Yazısı Disability and Depression among The Elderly People with Chronic

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kaliteli yaşam; kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı,

Detaylı

Manisa da Kırsal Bir Bölgedeki 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Depresif Belirti Yaygınlığı ve Aile İçi Şiddetle İlişkisi

Manisa da Kırsal Bir Bölgedeki 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Depresif Belirti Yaygınlığı ve Aile İçi Şiddetle İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22(1):10-6 Manisa da Kırsal Bir Bölgedeki 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Depresif Belirti Yaygınlığı ve Aile İçi Şiddetle İlişkisi Dr. Beyhan CENGİZ ÖZYURT 1, Dr. Artuner DEVECİ

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Yrd. Doç. Dr. Esengül Kayan Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 04.10.2017 Çalışmanın Amacı 1.Üniversite öğrencilerinde

Detaylı

Pacemaker Takılmış Hastalarda Anksiyete ve Depresyonun İncelenmesi. Examination of Anxiety And Depression in Patients with Pacemaker

Pacemaker Takılmış Hastalarda Anksiyete ve Depresyonun İncelenmesi. Examination of Anxiety And Depression in Patients with Pacemaker Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi - Turk Soc Cardiol Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2014;5(7):22-31 doi: 10.5543/khd.2014.003 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE Pacemaker Takılmış

Detaylı

Pratisyen hekimlerde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri

Pratisyen hekimlerde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri Pratisyen hekimlerde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri Ahmet Tevfik Sünter 1, Sevgi Canbaz 1, Şennur Dabak 1, Hatice Öz 2, Yıldız Pekşen 1 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek Lisans-1990

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek Lisans-1990 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek Lisans1990 Hidayet Taşdöven: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim

Detaylı

Serhat Tunç 1, Yelda Yenilmez Bilgin 2, Kürşat Altınbaş 3, Hamit Serdar Başbuğ 4 1

Serhat Tunç 1, Yelda Yenilmez Bilgin 2, Kürşat Altınbaş 3, Hamit Serdar Başbuğ 4 1 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (TPD, 2017) 3-7 Ekim 2017 Bursa, Türkiye SS: 0167 5 Ekim, 2017 18.00 Özkıyım girişimi öyküsü olan ve olmayan bipolar bozukluk olgularının mizaç ve klinik özelliklerinin

Detaylı

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL.

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. Dr Ali Bozkurt Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. The bereavement of the widowed. Dis Nerv Syst 1971;32:597

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Epileptiklerde Aleksitimi. Hasan HERKEN *, Münife NEYAL **, Özer E. YETKIN *, Aylin HENG İRMEN **, Koray ESG İ *, Abdurrahman NEYAL *** ÖZET.

Epileptiklerde Aleksitimi. Hasan HERKEN *, Münife NEYAL **, Özer E. YETKIN *, Aylin HENG İRMEN **, Koray ESG İ *, Abdurrahman NEYAL *** ÖZET. Hasan HERKEN *, Münife NEYAL **, Özer E. YETKIN *, Aylin HENG İRMEN **, Koray ESG İ *, Abdurrahman NEYAL *** ÖZET Duyguların kelimelerle ifadesinde zorluk olarak tan ımlanabilecek olan "aleksitirni", duyguları

Detaylı

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik Doç. Dr. Şeyda Özcan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır Ruhsal Travma Değerlendirme Formu APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır A. SOSYODEMOGRAFİK BİLGİLER 1. Adı Soyadı:... 2. Protokol No:... 3. Başvuru Tarihi:...

Detaylı

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları 1 Selda Çelik, 2 Meral Kelleci, 3 Dilek Avcı, 1 Elif Temel 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

Çocukluk Çağı Travmalarının ve Bağlanma Biçiminin Depresyon Belirtileri ile İlişkisi: Aleksitiminin Aracı Rolü*

Çocukluk Çağı Travmalarının ve Bağlanma Biçiminin Depresyon Belirtileri ile İlişkisi: Aleksitiminin Aracı Rolü* Türk Psikiyatri Dergisi 2015;26(): Çocukluk Çağı Travmalarının ve Bağlanma Biçiminin Depresyon Belirtileri ile İlişkisi: Aleksitiminin Aracı Rolü* BASKIDA 2 Psik. İpek ŞENKAL 1, Psik. Sedat IŞIKLI 2 ÖZET

Detaylı

Distimik Bozuklukta Öfke, Kayg ı ve Depresyon Eğilimlerinin Bili şsel Alt Yap ısıyla Ilgili Bir Çal ışma

Distimik Bozuklukta Öfke, Kayg ı ve Depresyon Eğilimlerinin Bili şsel Alt Yap ısıyla Ilgili Bir Çal ışma Distimik Bozuklukta Öfke, Kayg ı ve Depresyon Eğilimlerinin Bili şsel Alt Yap ısıyla Ilgili Bir Çal ışma S. Halime ARSLAN*, Z. Nazan ALPARSLAN**, Mehmet ÜNAL*** ÖZET Bu çalışmada distimik bozuklu ğu olan

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Hemşirelik öğrencilerinin benlik saygısı ve boyun eğici davranışlarının incelenmesi

Hemşirelik öğrencilerinin benlik saygısı ve boyun eğici davranışlarının incelenmesi Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1279 Hemşirelik öğrencilerinin benlik saygısı ve boyun eğici davranışlarının incelenmesi The relation between submissive behaviors

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

Hipertansiyonu Olan Hastalarda Öfke ve Öz-Bakım Gücü İlişkisi

Hipertansiyonu Olan Hastalarda Öfke ve Öz-Bakım Gücü İlişkisi ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 13 Hipertansiyonu Olan Hastalarda Öfke ve Öz-Bakım Gücü İlişkisi The Relationship between Anger and Self-Care Agency in Patients with Hypertension Ayşegül SAVAŞAN 1 ÖZET

Detaylı

Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet. Keziban Uçar Karabulut

Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet. Keziban Uçar Karabulut Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet Keziban Uçar Karabulut Şiddet; aşırı duygu durumunu, bir olgunun yoğunluğunu, sertliğini, kaba ve sert davranışı, beden gücünün kötüye kullanılmasını, bireye ve topluma

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Bilgileri 1990-1995 Lisans Ankara Üniversitesi 1995-1999 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi 1999-2006

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Major Depresif Bozukluk Tan s Alan Hastalarda Aleksitiminin Belirti Örüntüsü Üzerine Etkisi

Major Depresif Bozukluk Tan s Alan Hastalarda Aleksitiminin Belirti Örüntüsü Üzerine Etkisi Nöropsikiyatri Arflivi, 2002; 39(2-3-4): 67-74 Major Depresif Bozukluk Tan s Alan Hastalarda Aleksitiminin Belirti Örüntüsü Üzerine Etkisi Mehmet Murat Demet *, Artuner Deveci **, Erol Özmen ***, Firdevs

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : +90 (312) FOTOĞRAF : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : +90 (312) FOTOĞRAF : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Yasemin Kahya E-Posta : yaseminoruclular@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 297 8325 FOTOĞRAF Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ / PERSONAL INFORMATION:

KİMLİK BİLGİLERİ / PERSONAL INFORMATION: KİMLİK BİLGİLERİ / PERSONAL INFORMATION: Adı Soyadı / Name Surname: Ayşen Güre TC Numarası/Turkish ID: 26708185108 Kadın / Female : Kadın Erkek / Male : Uyruğu / Citizenship : TC Doğum Yeri / Place of

Detaylı

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen Yrd. Doç. Dr. G. Zeynep Akabay Gülçat Klinik Psikoloji Tel: (312) 586 74 17 e-posta: zeynep.gulcat@ufuk.edu.tr gulcatz@gmail.com Adres: Kızılcaşar mahallesi İncek Bulvarı 06830 Gölbaşı Ankara / TÜRKİYE

Detaylı

SoCAT. Dr Mustafa Melih Bilgi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SoCAT. Dr Mustafa Melih Bilgi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr Mustafa Melih Bilgi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şizofreniye bağlı davranım bozuklukları bireyi ve toplumları olumsuz etkilemekte Emosyonları Tanıma Zorluğu Artmış İrritabilite Bakımverenlerin

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarına (KOAH) Bakım Veren Bireylerin Bakım Yükü ve Depresyon Düzeyleri

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarına (KOAH) Bakım Veren Bireylerin Bakım Yükü ve Depresyon Düzeyleri ARAŞTIRMA T A D Bakım Yükü ve Depresyon Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarına (KOAH) Bakım Veren Bireylerin Bakım Yükü ve Depresyon Düzeyleri Determine Burden Care and Depression for Caregivers of Chronic

Detaylı

Sivas İl Merkezindeki Kadınlarda Postnatal Depresyon Prevalansı Ve Risk Faktörleri

Sivas İl Merkezindeki Kadınlarda Postnatal Depresyon Prevalansı Ve Risk Faktörleri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas İl Merkezindeki Kadınlarda Postnatal Depresyon Prevalansı Ve Risk Faktörleri Prevalence of Postnatal Depression and Risk Factors in Women in Sivas City Naim

Detaylı

KANSER HASTALARININ SOSYAL DESTEK SİSTEMLERİ, BENLİK SAYGILARI VE BAZI RUHSAL BELİRTİLERİ

KANSER HASTALARININ SOSYAL DESTEK SİSTEMLERİ, BENLİK SAYGILARI VE BAZI RUHSAL BELİRTİLERİ KANSER HASTALARININ SOSYAL DESTEK SİSTEMLERİ, BENLİK SAYGILARI VE BAZI RUHSAL BELİRTİLERİ Vedat IŞIKHAN *, Dr. Şeref KÖMÜRCÜ *, Doç.Dr. Ahmet ÖZET *, Doç.Dr. Fikret ARPACI *, Dr. Bekir ÖZTÜRK *, Prof.Dr.

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı