GEBEL K VE ROMAT ZMAL HASTALIKLAR Gülen HATEM *, Vedat HAMURYUDAN*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEBEL K VE ROMAT ZMAL HASTALIKLAR Gülen HATEM *, Vedat HAMURYUDAN*"

Transkript

1 GEEL K VE ROMAT ZMAL HASTALIKLAR Gülen HATEM *, Vedat HAMURYUDAN* Romatizmal hastal klarla u raflan hekimler s kl kla hamile kalmak isteyen, ileride hamile kal p kalamayaca n ö renmek isteyen, bazen de istemeden hamile kalm fl hastalarla karfl lafl rlar. nflamatuar romatizmal hastal klar n bir ço u en fazla do urganl k yafl ndaki kad nlarda görülmektedir. Hekim, bu tür hastalara tan koyup tedavi planland nda, hastal klar n n ve kullanacaklar ilaçlar n do- urganl k potansiyellerini nas l etkileyece ini, ilaçlar n olas bir hamilelikte bebe e nas l etki edece ini ve hamileli in hastal k seyrine ne flekilde etkileyebilece ini göz önüne almal ve hastalar da bilgilendirmelidir. Eskiden, anne ve bebekte geliflebilecek komplikasyonlar ve seks hormonlar n n ba fl kl k sistemi üzerindeki karmafl k etkileri gözönünde bulundurularak, romatizmal hastalara gebelikten kaç nmalar ö ütlenirdi (1). Günümüzde iyi izlem ve tedavi ile bu hastalar n bir ço unun çocuk sahibi olabildi i biliniyor. Ancak gebelikte romatizmal hastal klar n seyri ve nas l davran lmas gerekti i ile ilgili bilgilerin iflin do as gere i kontrollü çal flmalara de il de gözlemsel verilere, vaka kontrol çal flmalar na ve uzmanlar n deneyimlerine dayand unutulmamal d r. Gebelikte annenin immün sistemi, kendisiyle genetik olarak uyumlu olmayan fetoplasental üniteye uyum sa lamaya çal fl r. u yüzden normal bir gebelikte Th2 bask n bir immün durum sözkonusudur. Hamilelik boyunca artan östrojen düzeyinin Th1 sitokinleri bask lad ve Th2 arac l immün yan t ve antikor üretimini artt rd düflünülmektedir (2). Dolay s yla sistemik lupus eritematozus (SLE) gibi Th2 ba ml hastal klar n gebelik boyunca daha a r bir seyir izlemesi, buna karfl n romatoid artrit (RA) gibi Th1 bask n hastal klar n gebelik sürecinde daha iyi seyretmesi flafl rt c de ildir (3). RA, jüvenil idiopatik artrit ve ankilozan spondilitli gebelerde IL-1 reseptör antagonisti ve çözünebilir TNF reseptörü gibi anti-inflamatuar sitokinlerin plazma düzeyinde art fl saptanm flt r (4). u derlemede önce farkl romatizmal hastal klarda do urganl n, hamileli in seyrinin ve fetusun nas l etkilendi i, daha sonra da romatizmal hastal klar n tedavisinde kullan lan ilaçlar n gebelik üzerine etkileri tart fl lacakt r. Romatoid artrit RA hamilelik s ras nda, hamilelik öncesine göre daha iyi veya en az ndan stabil seyreder. Hem prospektif, hem de retrospektif çal flmalarda hamile RA hastalar n n %75 ila 95 inde, hamilelik s ras nda belirgin iyileflme gözlendi i bildirilmifltir (1). unun sebeplerinin daha önce bahsedildi i gibi gebelikteki Th2 arac l immünitenin artmas ve alfa-fetoproteinin sinovyal nötrofilleri bask lamas oldu u düflünülmektedir (5). yileflme, ilk trimesterde bafllar, ikinci ve üçüncü trimesterde devam eder (2). Hamilelik s ras nda hastal kla iliflkili yaflam kalitesinin de erlendirildi i bir çal flmada RA hastalar nda ikinci trimesterde fiziksel fonksiyon skorlar nda, üçüncü trimesterde ise a r da iyileflme oldu u bildirilmifltir. Hastalar n duygusal ve mental sa l klar nda, hastal k alevlenmesi dönemlerinde bile kötüleflme olmam flt r (6). Hamilelikten sonraki 1 y l içinde RA n n alevlenme oran %70 in üzerindedir (7). ki ayr seride, gebelikten sonraki ilk bir ay içinde alevlenme oran %54 ve %60 olarak bildirilmifltir (8,9). RA n n ilk defa ortaya ç kma riski de postpartum dönemde, özellikle de ilk gebelikten sonra artm flt r (1,10). Genel olarak hamileli in ve do um kontrol haplar n n romatoid artritin uzun vadede seyri, ve eklem hasar üzerine önemli bir etkisi olmad düflünülmektedir. Hatta do um kontrol haplar n n RA geliflme riskini azaltt da iddia edilmifltir (11,12). iddi koksofemoral eklem hasar olan hastalarda normal do umun güçleflmesi d fl nda RA n n gebeli in seyri üzerine belirgin bir etkisi yoktur. Geç ve erken dönemde düflük riski artmam flt r (13). Erken do um ve intrauterin geliflme gerili i riskinde minimal bir art fl bildirilmifltir (14). Sistemik lupus eritematozus Her ne kadar SLE hatalar nda do urganl k oran n n nor- * stanbul Üniversitesi, errahpafla T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji ilim Dal

2 KL N K GEL fi M 129 mal popülasyona benzer, %2 ila 2.4 aras nda oldu u bildirilse de (1), SLE tan s konmadan önce ve sonra do urganl k oran n de erlendiren bir çal flmada bu oran n %3.4 den %2.1 e düfltü ü bildirilmifltir (15). öbrek tutulumu olan hastalarda son evre böbrek hastal na veya kullan lan siklofosfamide ba l olarak amenore geliflebilir. SLE de do um kontrol haplar n n kullan m ile ilgili genel kan bu ilaçlar n hastal alevlendirebilece i ve kullan lmamas gerekti i yönündeydi. Ancak 183 hastada yap lan randomize kontrollü bir çal flma do um kontrol haplar n n lupus alevlenmesine yol açmad n göstermifltir (16). SLE hastalar n n hamilelik s ras nda karfl laflabilecekleri en önemli riskin hastal k alevlenmesi oldu u düflünülür. öbrek ve merkezi sinir sistemi tutulumu gibi ciddi organ tutulumu ile giden alevlenmelerin hamilelik s ras nda ortaya ç kma riski %5 ila 46 olarak bildirilmifltir (2). Ancak hamileli in lupus alevlenmesini artt r p artt rmad konusunda fikir birli ine var lm fl de ildir. fiimdiye kadar yay mlanm fl 6 prospektif çal flman n (17-22) sadece üçünde SLE hastalar nda hamilelik s ras nda daha fazla alevlenme oldu u gösterilebilmifltir (17-19). u alevlenmeler genellikle birinci ve ikinci trimesterde gözlenmifltir. az yazarlar daha önce bildirilmifl olan yüksek alevlenme oranlar n n, hastalar n hamile olduklar n ö renince tüm ilaçlar n kesmelerine ba l olabilece ini düflünmektedir (1). Hamile lupus hastalar n n izlenmesindeki güçlüklerden biri, hastal k aktivitesine ait klinik ve laboratuar bulgular - n n, hamileli in kendisine ait bulgulardan ay rt edilmesinin zor olmas d r. Saç dökülmesi, vücutta ödem, artralji, miyalji, sedimentasyon yüksekli i, anemi gibi bulgular hamileli in kendisine ba l olarak da geliflebilmektedir. u yüzden lupusta hastal k aktivitesini ölçmede kullan lan SLEDAI, SLAM, LAI gibi skorlama sistemleri, hamilelikte kullan lmak üzere modifiye ve valide edilmifltir (23-25). Hamilelik s ras nda lupus alevlenmesi için en büyük risk faktörü hamileli in bafllang c ndaki lupus aktivitesinin düzeyi olarak görülmektedir (2). Dolay s yla hamileli in hastal n remisyonda oldu u bir dönemde planlanmas alevlenme riskini azaltacakt r. Hamile kalmak isteyen hastalar anti-ro, anti-la, antifosfolipid, anti-dsdna ve kompleman düzeylerini ve böbrek fonksiyonlar n içeren bir de- erlendirmeden geçirilmelidir. az yazarlar kreatinin düzeyi 1.5 mg/dl nin, proteinüri günde 3 gram n üstünde olmayan ve kreatinin klirensi 60 ml/dakika n n üstünde olan hastalarda hamileli in güvenli oldu unu düflünmektedir (26). Hamilelik saptand nda kortikosteroid bafllaman n veya dozunu artt rman n etkili oldu u gösterilmemifltir. Genellikle hastan n kullanmakta oldu u kortikosteroide devam etmesi önerilir. Alevlenme ortaya ç kt nda, hamileli i etkilememesi için en k sa zamanda bask lanmas önemlidir. Lökopeni, lenfopeni, trombopeni gibi hafif hematolojik bulgular ve cilt bulgular sadece yak ndan izlenebilir veya kortikosteroid dozu artt r labilir (2). Eklem tutulumunda da kortikosteroid, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSA ) veya parasetamol kullan labilir. NSA lar, duktus arteriozusun erken kapanma riski nedeniyle 32. haftadan sonra kullan lmamal d r. Plörit ve perikardit de kortikosteroidlerle tedavi edilebilir. öbrek tutulumu, hemolitik anemi, nörolojik tutulum, lupus pnömonitisi gibi ciddi durumlar kortikosteroide ek olarak azatioprin verilebilir (2). Çok fliddetli olgularda siklofosfamid kullan lmas gerekebilir ancak fetal mortalite riski yüksektir (27). Lupus, preeklampsi, eklampsi, düflük, ölü do um, intrauterin geliflme gerili i gibi gebelik komplikasyonlar na yol açabilir. Lupusta hamileli i kötü etkileyebilecek faktörler proteinüri, antifosfolipid sendromu, trombositopeni ve hipertansiyon oldu u bir çal flmada bildirilmifltir (28). öbrek tutulumu olan hastalar n %37 ila 56 s nda hipertansiyon, %35 den fazlas nda preeklampsi bildirilmifltir (2). Preeklampsinin böbrek tutulumunun alevlenmesinden ay rt edilmesi güçtür, ve tedavileri de farkl oldu undan, bir o kadar da önemlidir. Hipertansiyon, proteinüri, bacak ödemi gibi bulgular her iki durumda da gözlenebilir. Antids DNA titresinde yükselme, kompleman düzeylerinde düflüklük, aktif idrar sedimenti ve di er organlarda da lupus alevlenmesini düflündürecek bulgular olmas böbrek tutulumuna iflaret eder. Yine de böbrek tutulumu ve preeklampsinin bir arada bulunabilece i unutulmamal d r. SLE hastalar nda hamileli in, hastal k remisyondayken planlanmas sadece anne için de il, fetus için de önemlidir. ir çal flmada canl do um oran n n, hastal k aktiviteleri yüksekken hamile kalan hastalarda %77, orta derecede veya düflükken hamile kalanlarda %88 oldu u gösterilmifltir. Ayn çal flmada yüksek aktiviteli hastalar n ancak %15 i zaman nda do um yaparken, bu oran orta veya düflük derecede aktivitesi olanlarda %61 dir. SLE hastalar n n hamilelik boyunca, hastal k aktivitesi, hipertansif komplikasyonlar, fetusun geliflimi ve olas fetal komplikasyonlar aç s ndan ayda bir kontrol edilmesi önerilmektedir (29). Hamile lupus hastalar n n izlenmesinde önerilen yaklafl m flekli tablo 1 de verilmifltir. Neonatal lupus Neonatal lupus anneden fetusa anti-ro ve anti-la antikorlar n n geçifline ba l olarak geliflen, en önemli komplikasyonu konjenital kalp blo u olan bir durumdur. ir çal flmada anti-ro pozitif hastalar n gebeliklerinde neonatal lupus s kl %5 olarak bildirilmifltir (30). Genellikle tam blok fleklindedir, birçok hastada kal c d r ve çocuklar n üçte ikisinde kalp pili tak lmas n gerektirebilir (31). Tam

3 130 GEEL K VE ROMAT ZMAL HASTALIKLAR Tablo 1. Hamilelik s ras nda SLE hastas n n monitorizasyonu (29) Ay lk Trimester Laboratuar Tam kan say m, UN, kreatinin, karaci er fonksiyon testleri, glukoz, albumin, tam idrar tahlili, idrarda protein/kreatinin oran, 3, 4, H50, anti-dsdna, anti-kardiolipin antikorlar, RPR, lupus antikoagülan, anti- Ro, anti-la, protein S, genifl trombofili profili Annenin izlenmesi Akci er grafisi (opsiyonel), solunum fonksiyon testleri (opsiyonel), EKO (opsiyonel), lupus hastal k aktivite indeksi de erlendirmesi, hipertansiyon ve böbrek aç s ndan de erlendirme Fetusun izlenmesi 16 hafta lk fetal EKO Ayl k vizitler Tam kan say m, UN, kreatinin, karaci er fonksiyon testleri, glukoz, albumin, tam idrar tahlili, idrarda protein/kreatinin oran, 3, 4, H50, anti-dsdna, anti-kardiolipin antikorlar, protein S, seçilmifl koagülasyon testleri Lupus hastal k aktivite indeksi de erlendirmesi, hipertansiyon ve böbrek aç s ndan de erlendirme 16. haftadan sonra 1-2 haftada bir EKO kalp blo unun normale dönmesi mümkün olmasa da birinci ve ikinci derece kalp blo unda uzun süre 4 mg/gün dexametazon tedavisiyle düzelme bildirilmifltir. Neonatal lupusun di er bulgular ciltte döküntü, lökopeni, anemi, trombopeni gibi hematolojik bulgular, ve hepatosplenomegalidir. u bulgular genellikle geçicidir. Antifosfolipid sendromu (AFS) Antifosfolipid antikorlar n n varl do urganl etkileyebilir. Ayr ca antifosfolipid sendromunda over veni trombozu ve dolay s yla infertilite riski de vard r (1). Gebelikte ve takip eden ilk 6 haftada normal gebelerde de tromboz riski artm flt r. Ancak AFS hastalar nda sadece derin ven trombozu ve pulmoner emboli de il her türlü arteryel ve venöz tromboz görülebilir (1). Günümüzde AFS hastalar na gebeliklerinde düflük doz aspirin ve heparin (10,000 U/gün) uygulanmas önerilmektedir (32). u öneri 90 hastal k, bir gruptaki hastalar n sadece düflük doz aspirin, di er gruptakilerin ise düflük doz aspirin yan nda heparin ald aç k bir çal flmaya dayan r. u çal flmada sadece aspirin alan hastalarda düflük veya ölü do um oran %48, aspirinle birlikte heparin alanlarda %29 bulunmufltur (33). AFS lu gebelerde trombositopeni, hem hastal n kendisine, hem de heparine ba l olarak geliflebilir. Düflük molekül a rl kl heparin kullan larak bu risk azalt labilir (1). Antifosfolipid antikorlar n n varl gebelikte oligohidramnios, preeklampsi, HELLP sendromu (Hemoliz, Elevated Liver enzymes, Low Platelets), abruptio plasenta ve ölü do um ile iliflkilidir. Geçmiflte gebelikte benzer bir olay olan hastalarda tekrarlama riski daha yüksektir. Orta veya yüksek derecede artm fl anti-kardiolipin IgG düzeyleri olan hamilelerin %50 sinde düflük veya ölü do um gerçekleflir. AFS unda fetal kay p daha çok son trimesterde görülür. ki kez ilk trimesterde veya bir kez daha geç dönemde düflü ü olan hastalar AFS aç s ndan tetkik edilmelidir. Geçmiflinde arteryel tromboz ve serbrovasküler olay olan hastalar n, artm fl maternal ve fetal mortalite nedeniyle gebe kalmas na izin verilmemelidir. Skleroderma Skleroderman n do urganl etkiledi ine dair veri yoktur, ancak bunun nedeni hastal n ço unlukla 40 ila 50 yafllar aras nda, yani do urganl k döneminden sonra ortaya ç kmas olabilir (1). Skleroderman n sistemik tipinde fertilitenin azalm fl olabilece ini öne süren yazarlar da vard r (34). Ancak bu da sistemik sklerodermada organ tutulumu nedeniyle daha fazla siklofosfamid kullan lmas ile iliflkili olabilir. Hamile kal nd s rada hastal k aktivitesi alevli de il ise skleroderman n hamilelikte alevlenmesi beklenmez. Ancak hamilelik s ras nda ve postpartum dönemde yeni ortaya ç - kan skleroderma olgular bildirilmifltir (1). Hamile kalmay planlayan skleroderma hastalar mutlaka pulmoner hipertansiyon aç s ndan taranmal d r. Hangi hastal a sekonder oldu una ba l olmadan, pulmoner hipertansiyonun gebelikte mortalite oran n n %50 oldu u bildirilmifltir (35). Renal kriz skleroderman n daha çok sistemik tipinde ve ilk 4 y lda geliflti i için hamilelik için bu dönemin sonras n n beklenmesi önerilmifltir (36).

4 KL N K GEL fi M 131 kinci trimesterde kardiak output da ki art fla ba l olarak Raynaud fenomeninde iyileflme görülebilir. Genel olarak cilt bulgular hamilelik s ras nda iyileflme gösterir, ancak do umdan sonra yeniden kötüleflir (37,38). Üçüncü trimester annenin sa l için en tehlikeli dönem kabul edilir. u durum hastal k alevlenmesine de il, büyüyen uterus nedeniyle akci er volümünün ve zaten fibroz nedeniyle tehlikede olan böbrek fonksiyonlar n n risk alt nda olmas na ba l d r (34). Skleroderma hastalar nda hamilelik s ras nda en korkulan komplikasyon renal krizdir. Malign hipertansiyon ve böbrek fonksiyonlar nda ciddi bozulma ile giden bu durum hamileli e ba l de ildir, ancak hamileli i ciddi flekilde etkileyebilir. Renal krizi preeklampsi ve HELLP sendromundan ay rt etmek güç olabilir. Ancak sklerodermaya ba l renal kriz kreatinin düzeyinin günden güne artmas yla ve proteinürinin olmamas yla ay rt edilebilir (1). A r vakalarda, bebekte konjenital malformasyonlara ve böbrek disfonksiyonuna yol açma riskine ra men AE inhibitörlerinin kullan m gerekebilir (38). Retrospektif çal flmalarda skleroderma hastalar nda preeklampsi ve eklampsi s kl n n normal popülasyona benzer düzeyde oldu u bildirilmifltir (39). u konudaki tek prospektif çal flmada sklerodermal gebelerde canl do um oran n n %73, erken do um oran n n sistemik tipte %63, di erlerinde %23 oldu u bildirilmifltir (38). Sjögren sendromu Primer Sjögren sendromunun do urganl do rudan etkiledi ini gösteren kan t yoktur. Ancak, Sjögren sendromu ile endometriyozis aras nda bir iliflki vard r. u da infertiliteye neden olabilir (1). Hamileli in Sjögren sendromu üzerinde bilinen bir etkisi olmamakla birlikte, bu hastalar n bir k sm nda efllik eden RA, SLE, skleroderma, otoimmün tiroid hastal, kronik hepatit gibi hamilelikten etkilenebilecek hastal klar oldu- u unutulmamal d r (34) Spondiloartropatiler RA ile olandan çok daha az veri olmakla birlikte, periferik artriti olan hastalarda gebelik boyunca bir iyileflme görülebilir. una karfl l k aksiyel tutulumu ön planda olan hastalar n bir k sm nda hastal k kötüleflebilir. Hamilelikte postürde ve omurgan n mobilitesinde relaksin gibi hormonlara ba l olarak geliflen ligaman gevflekli i nedeniyle de ifliklik olur. u yüzden spondiloartropatili hastalardaki semptom art fl n n hastal a m, hamilelikten kaynaklanan mekanik nedenlere mi ba l oldu u aç k de ildir (1). Do umdan sonraki 6 ay içinde hem aksiyel, hem periferik eklem bulgular nda hem de üveitte alevlenme olabilir. Sa l kl gebelerin, romatoid artriti olan gebelerin ve ankilozan spondiliti olan gebelerin hastal a ba l yaflam kalitelerini de erlendiren bir çal flmada, hamilelikte yaflam kalitesi en düflük olan, a r skoru en yüksek, fiziksel fonksiyon skoru en düflük olan grubun ankilozan spondilit hastalar oldu u bildirilmifltir (6). Vaskülitler Vaskülitlerin kendilerinin do urganl k üzerinde bir etkisi oldu u düflünülmemekle birlikte siklofosfamid kullan m na ba l olarak do urganl kta azalma gözlenebilir. Vaskülitler daha çok erkekleri ve daha yafll bir hasta grubunu etkilediklerinden hamilelikle birlikte görülme s kl klar düflüktür. Hamilelikle birlikte en s k görülen vaskülit, idiopatik ve SLE ile iliflkili vasküliti saymazsak, Takayasu arteritidir (1). ANA ile iliflkili vaskülitler de gebelik s ras nda alevlenebilirler. Wegener granülomatozunda daha çok gebeli in ilk ve ikinci trimesterinde ve do umdan sonra, poliarteritis nodosa ve hurg-strauss da da tüm gebelik boyunca ve do umdan sonra alevlenmeler görülebilir. Vaskülit hastalar nda gebelik s ras nda proteinüri ve hematüri ile karfl lafl ld nda bu durum renal tutuluma iflaret edebilirken, hipertansiyonun ard ndan geliflen proteinüri preeklampsiyi akla getirmelidir (1). ehçet hastal - nda gebelik s ras nda özellikle cilt ve mukoza bulgular nda alevlenmeler bildirilmifltir (41). Hastal n bir parças olan tromboz riskinin gebelikte daha da artt öne sürülmüfltür. Sjögren sendromu nun genel olarak hamileli i etkilemedi- i düflünülmektedir. Ancak anti-ro pozitifli i olan hastalar n bebeklerinde konjenital kalp blo u, idiyopatik kardiyomiyopati ve neonatal lupus geliflebilir (34). az yazarlar bu riskin sjögren sendromu hastalar nda SLE hastalar ndan daha yüksek oldu unu bildirimifltir (40). Hamile Takayasu hastalar nda preeklampsi, kanama, tromboz ve intrakranial kanamaya ba l nörolojik komplikasyonlar ve sepsis gibi komplikasyonlar bildirilmifltir. ehçet hastal n n gebelik ve fetus üzerine olumsuz etkisi olmad, nadiren itrauterin geliflme gerili i görülebildi- i bildirilmifltir (42).

5 132 GEEL K VE ROMAT ZMAL HASTALIKLAR Tablo 2. Amerikan G da ve laç Komitesi nin (FDA) gebelikte ilaç kullan m yla ilgili risk kategorileri (43) Kategori A D X Tan m Kontrollü çal flmalarda ilk trimesterden bafllayarak gebelik boyunca, ilac n fetus için riskli oldu unu gösterilememifltir. Hayvan çal flmalar nda fetus için riskli oldu u gösterilememifl, ancak insanlarda yap lm fl yeterli ve kontrollü çal flma yok. Deney hayvanlar nda yan etki görülmüfl, insanlarda kontrollü çal flma yap lmam fl, ancak ilac n hastaya potansiyel faydas nedeniyle riskli olmas na ra men kullan labilir. nsanda fetal risk oldu u gösterilmifl, ancak ilac n hastaya potansiyel faydas nedeniyle riskli olmas - na ra men kullan labilir. nsan veya hayvanlarda fetusta anomali gözlenmifltir ve ilac kullanman n riski potansiyel faydas ndan daha fazlad r. Ailevi Akdeniz Atefli Ailevi Akdeniz atefli hastalar nda tekrarlayan peritoneal ataklar nedeniyle kar n içinde yap fl kl klar ve buna ba l fertilite sorunlar görülebilir. Erkeklerde kolflisin kullan m - na ba l olarak sperm say ve motilitesinde azalma bildiren bir çal flma olmas na ra men klinik önemi tart flmal d r. Ailevi Akdeniz atefli nde gebelik s ras nda alevlenmelerin artt n gösteren veri yoktur. Önemli olan hastalar n gebelik boyunca ve daha sonra emzirme süresince kolflisini kesmeden kullanmalar d r. Ailevi Akdeniz ateflinin tek bafl na gebelik üzerine bir etkisi olmad düflünülmekle birlikte, amiloidozu olan hastalar da ölü do um, düflük ve böbrek fonksiyonlar nda kötüleflme riski artm flt r. Romatizmal laçlar ve Gebelik Romatizmal ilaçlar n gebelikte kullan m ile ilgili bilgiler, pek çok di er ilaçta oldu u gibi, kontrollü verilerden ziyade gözlemsel ve retrospektif çal flmalara ve deneyimlere dayanmaktad r. u yüzden tüm ilaçlarda oldu u gibi romatizmal ilaçlar n gebelik s ras nda kullan m na da ne kadar gerekli olduklar iyice düflünülerek karar verilmelidir. potansiyeli olan kad n ve erkek hastalara bu ilaçlara bafllarken gebelik üzerine olas riskleri konusunda yeterli bilgi verilmelidir. sviçre de yap lan retrospektif bir çal flmada teratojenik potansiyeli olan metotreksat, leflunomid gibi ilaçlar kullanan kad nlar n sadece % 84 üne, erkeklerin ise daha az na do um kontrolü konusunda uygun önerilerde bulunuldu u, kad nlar n üçte birinin ve erkeklerin yar s n n bu ilaçlar kullan rken uygun flekilde korunmad saptanm flt r (43). Yeni gelifltirilen ilaçlar n gebelikte kullan m n n güvenilirli i ile ilgili verileri de erlendirirken gözden kaç r lmamas gereken bir konu, sa l kl bir bebe in do mufl olmas - n n, o ilac n güvenli oldu unu göstermeyece i, hamilelikte dietilstilbestrol kullanm fl kad nlar n k zlar nda eriflkinlik döneminde vajinal sarkom görülmesi gibi, geç dönemde de komplikasyonlar n görülebilece idir (44). Amerikan g da ve ilaç komitesinin belirledi i ilaç risk kategorileri Tablo 2 de, romatizmal ilaçlar n hangi kategoride olduklar Tablo 3 de verilmifltir. Kortikosteroidler Kortikosteroidlerin farelerde yar k dama a yol açt biliniyor. nsanlarda da döllenmeye yak n bir zamanda kullan ld nda yar k damak ve/veya yar k dudak riskinin 3 ila 6 kat artt bildirilmifltir (43). Intrauterin geliflme gerili- i riskinin ancak yüksek dozlarda oldu u düflünülmektedir. Prednizolon gibi k sa etkili kortikosteroidlerin, fetusa %10 oran nda geçtikleri için görece güvenli olduklar düflünülür. etametazon ve deksametazon plasentay geçebilen, erken do um tehdidinde akci erleri olgunlaflt rmak için kullan lan ajanlard r. Prednizon düflük oranda da olsa süte geçti inden, günde 20 mg n üzerinde bir dozda verilecekse al nan dozla emzirme aras ndaki sürenin 4 saat olmas tavsiye edilmektedir (45). Non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSA ) Folikül geliflimini ve fallop tüpündeki silia fonksiyonunu bozabildikleri için NSA lar n düflük oranda infertiliteye neden olabilece i düflünülmektedir (46). NSA lar n ciddi teratojenik etkileri olmad, ancak düflük düzeyde konjenital malformasyon ve düflük riski tafl - d klar düflünülmektedir (47). ir çal flmada ibuprofenle gastroflizis riskinin artt gösterilmifltir, ancak bunu do rulamayan çal flmalar da vard r. Dahas gastroflizis çok nadir görülen bir komplikasyon oldu undan (1/10000) ibuprofenin yaratt mutlak riskin çok düflük oldu u düflünülmektedir (46). ir baflka çal flmada bütün NSA lar n kardiak defekt riski tafl d iddia edilmifl (47), bir di erinde ise bu riskin sadece gebeli in erken dönemlerinde naproksen kullan m için geçerli oldu u söylenmifltir (43).

6 KL N K GEL fi M 133 Tablo 3. Romatizma laçlar n n FDA Risk Kategorileri (43) laç Prednizolon NSA elecoxib Diclofenac Ketorolac Piroxicam Di erleri 3. Trimesterde tüm NSA Metotreksat Hidroksiklorokin Leflunomid Sulfasalazin Azatioprin Siklosporin Mikofenolat mofetil Siklofosfamid Infliximab Etanercept Adalimumab Rituximab Anakinra FDA Risk Kategorisi D X X D D Olas Etkiler Yar k damak riski 2-3 kat artm fl. Intrauterin geliflme gerili i (dozla iliflkili). Minimal teratojenik risk Düflük ve kalp defekti riski artm fl. Üçüncü trimesterde kullan ld nda duktus arteriozusun erken kapanma riski var. lk trimesterde minimal yap sal defekt riski. Ibuprofen ile 2-3 kat artm fl gastroflisis riski. Dozla iliflkili geliflme anomalileri; kol, bacak ve sinir sistemi geliflimi ile ilgili anomalileri içeren malformasyon paterni. Gebelikte kontraendike. Riskin büyüklü ü bilinmiyor. ildirilmifl malformasyon riski yok. Olas retina toksisitesi ve ototoksisite endiflesi var, ama bldirilmifl olgu yok. Teratojenik risk olmad düflünülüyor. Yap sal defekt riski bildirilmemifl. Teratojenik riski bilinmiyor. ki çal flmada malformasyon riski artm fl, di er çal flmalarda artmam fl. Teratojenik risk olmad düflünülüyor. ildirilmifl yap sal defekt riski yok. ildirilmifl yap sal defekt riski yok. Düflüklere ve do um defektlerine neden olabilir. Gebelik s ras nda kullan lmamal d r Geliflme anomalileri, kol, bacak ve sinir sistemi geliflimi ile ilgili anomalileri içeren malformasyon paterni. Gebelikte kontraendike. Riskin büyüklü ü bilinmiyor. Artm fl yap sal hasar riski yok, teratojenik risk bilinmiyor Artm fl yap sal hasar riski yok, teratojenik risk bilinmiyor Artm fl yap sal hasar riski yok, teratojenik risk bilinmiyor Olgu bildiriminde artm fl yap sal hasar riski yok, teratojenik risk bilinmiyor nsan verisi yok NSA lar n son trimesterde kullan m nda en önemli risk duktus arteriozusun erken kapanmas ve bunun sonucunda geliflen pulmoner hipertansiyondur. unun d fl nda renal disgenezi (48), nekrotizan enterokolit ve ileum perforasyonu, ventrikül içi kanama ve kistik beyin lezyonlar da bildirilmifltir (43). NSA lar az miktarda da olsa anne sütüne geçti inden, e er anne emzirmeye karar vermiflse, ilac almadan hemen önce emzirerek ilac n süte mümkün oldu unca az geçmifl olmas sa lanmal d r (29). buprofen, naproksen görece emniyetli NSAID lerdir. Kolflisin Hamilelikte ve emzirme s ras nda kolflisin kullanman n, özellikle Ailevi Akdeniz atefli hastalar nda yarar-zarar oran gözönünde bulunduruldu unda yeterince güvenli oldu u düflünülmektedir. Kolflisin kullanan 500 hastal k bir seride 4 bebekte, bir baflka seride de 55 gebenin birinde Trisomi 21 saptanm flt r (49). Metotreksat Metotreksat n gebelik s ras nda, özellikle de yüksek dozlarda kullan lmas ile ortaya ç kan, aminopterin/metotreksat sendromu ad verilen, prenatal bafllang çl büyüme gerili i, kalvaryumun osifikasyonunda ciddi eksiklik, hipoplastik supraorbital ç k nt lar, düflük yerleflimli kulaklar, mikrognati, kol ve bacak anomalileri görülen bir malformasyon paterni vard r (43). Riskin 10 mg/hafta dan daha yüksek dozlarda ve özellikle 6 ila 8. gebelik haftas nda kullan m oldu unda yüksek oldu u düflünülmektedir Hidroksiklorokin Hamilelikleri s ras nda hidroksiklorokin kullanmayan 163, kullanan 56, ve gebelikten önceki 3 ay ve ilk trimester içinde hidroksiklorokini kesilmifl olan 38 SLE hastas -

7 134 GEEL K VE ROMAT ZMAL HASTALIKLAR n karfl laflt ran prospektif çal flmada düflük, ölü do um ve konjenital anomali aç s ndan gruplar aras nda fark olmad gösterilmifltir (50). Hidroksiklorokini kesilen hastalarda hastal k aktivitesi daha fazla bulunmufl, bu hastalar n steroid ihtiyac daha fazla olmufltur ama proteinüri, trombositopeni gibi daha ciddi bulgular aç s ndan gruplar aras nda fark saptanmam flt r. Emzirme s ras nda hidroksiklorokin kullan m ile ilgili fazla veri yoktur. Süte çok az geçti i için emziren annelerde kullan lmas n n güvenli oldu u düflünülmektedir (51). Leflunomid Leflunomid, DNA ve RNA sentezini bozmas ve hayvanlarda konjenital malformasyonlar n görülmüfl olmas nedeniyle FDA taraf ndan X kategorisinde s n fland r lm flt r. Uzun yar ömürlü bir ilaç olmas nedeniyle, hamile kalmas planlanan hastalarda önceden kesilerek kolestiramin ile kandan ar nd r lmas ve ancak aktif metabolitinin plazma düzeyi 0.02 mg/dl nin alt na indi inde gebeli e izin verilmesi önerilir (29) Sulfasalazin Kad nlarda inflamatuar barsak hastala nda yap lan gözlemsel çal flmalar gebelikte sulfasalazin kullan m yla yap - sal defektler aras nda bir iliflki olmad n gösterse de sulfasalazinin de aras nda oldu u folik asit antagonistlerinin tümünü inceleyen vaka kontrol çal flmalar nda nöral tüp defektleri, kardiovasküler defektler ve yar k damak riski artm flt r (52,53). Folik asit içeren vitaminlerin kullan m - n n bu riski azaltt öne sürülmüfltür. Azatiyoprin Azatiyoprin plasentay geçmesine ra men fetus taraf ndan aktif formuna metabolize edilemez. Gebelik s ras nda kullan m ile yap sal defekt riskinde art fl saptanmam flt r. öbrek nakli hastalar nda erken do um ve intrauterine geliflme gerili i ve lupusta ölü do um riskinde art fl bildirilmiflse de bunun ilaçla m, böbrek nakli ile mi iliflkili oldu- u bilinmemektedir (43). Azatiyoprin süte geçti inden baz yazarlar taraf ndan bu ilac kullan rken emziririlmemesi önerilmifl (45), baz lar ise süte düflük miktarda geçti ini ve emziren annelerin güvenle kullanabilece ini bildirmifltir (54). Siklosporin Azatioprin verilerine benzer flekilde, böbrek nakli hastalar ndan elde edilen verilere göre siklosporin ile yap sal defekt riskinde art fl saptanmam fl, artm fl erken do um ve intrauterin geliflme gerili i insidans n n nakille iliflkili oldu u düflünülmüfltür (43). ir meta analizde de ciddi malformasyon, erken do um ve düflük do um a rl riskinin artmad bildirilmifltir (55). Siklosporin süte geçer ve potansiyel karsinojenik etkisi nedeniyle emzirmede kullan lmamas önerilir (29). Mikofenolat mofetil Plasentay geçen bu ilaç düflüklere ve do um defektlerine neden oldu undan gebelik s ras nda kullan lmamal d r ve gebe kalmay planlayanlarda önceden kesilmelidir. Mikofenolat mofetil kullan m s ras nda emzirmeyle ilgili veri yoktur ve önerilmemektedir. Siklofosfamid Erkeklerde sperm üretimini azaltabilir (43). Kontrollü bir çal flmada kad nlarda siklofosfamidle birlikte gonadotropin serbestlefltirici hormon uygulanmas n n infertilite riskini azaltt gösterilmifltir (56). Metotreksat kullan m ndakine benzer flekilde siklofosfamid kullanan gebelerin bebeklerinde de bir malformasyon paterni bildirilmifltir. Siklofosfamid embryopatisi denilen bu paternde büyüme gerili i, yüz ve kranium deformiteleri, el ve ayak parmaklar - n n eksikli i bildirilmifltir. Olgu sunumlar nda da siklofosfamid kullan m ile düflük ve ölü do um bildirilmifltir (43). Hamile kalmay planlayan hastalarda önceden kesilmelidir. Siklofosfamid süte geçti i ve bebekte lökopeni ve uzun dönemde karsinogenez riski yaratt için, siklofosfamid kullanmas gereken anneler emzirmemelidir. TNF-α Antagonistleri u gruptaki 3 ilaç olan infliximab, etanercept ve adalimumab n gebelikte kullan m ile ilgili bilgiler s n rl d r (57, 58). Yeni olarak Amerikan G da ve laç Dairesi (FDA) taraf ndan yay nlanan bir tebli de gebelik süresince anti TNF kullanan annelerin bebeklerinde VATER (VATERL) iliflkisi olarak adland r lan konjenital deformitelerin bir miktar artt n n gözlendi i bildirilmifltir. Normal populasyonda 500 de 1.6 olarak gözlenen bu iliflki, TNF inhibitörü alm fl olan 42 annenin 2 sinde görülmüfltür. u konuda daha yeni verilere ihtiyaç vard r. Rituximab Olgu sunumlar nda rituximab kullanan hastalarda herhangi bir gebelik komplikasyonu bildirilmemifltir. Anakinra Anakinra kullanan hastalarda yay mlanm fl gebelik yoktur. FDA bu ilac n risk kategorisini olarak belirlemifltir. Antikoagülanlar Warfarin in teratojenik oldu u, sinir sistemi ve kas-iskelet sisteminde defektlere yol açabilece i bildirildi inden gebelik s ras nda kullan lmas önerilmez. Heparin plasentay geçmedi i için hem standart hem de düflük molekül a rl kl formu gebelikte kullan labilir. Emzirme s ras nda da devam edilmesinde sak nca yoktur. Osteoporoz riski nedeniyle heparin kullanan gebelerde bu konuda önlem al nmal d r.

8 KL N K GEL fi M 135 KAYNAKLAR 1. Gayed M, Gordon. Pregnancy and rheumatic diseases. Rheumatology (Oxford). 2007;46: Doria A, Iaccarino L, Arienti S, Ghirardello A, Zampieri S, Rampudda ME, utolo M, Tincani A, Todesco S. Th2 immune deviation induced by pregnancy: the two faces of autoimmune rheumatic diseases. Reprod Toxicol. 2006;22: Kaaja RJ, Greer IA. Manifestations of chronic disease during pregnancy. JAMA. 2005;294: Østensen M, Förger F, Nelson JL, Schuhmacher A, Hebisch G, Villiger PM. Pregnancy in patients with rheumatic disease: anti-inflammatory cytokines increase in pregnancy and decrease post partum. Ann Rheum Dis. 2005;64: elcher, Doherty M, rouch SP. Synovial fluid neutrophil function in RA: the effect of pregnancy associated proteins. Ann Rheum Dis. 2002;61: Förger F, Østensen M, Schumacher A, Villiger PM. Impact of pregnancy on health related quality of life evaluated prospectively in pregnant women with rheumatic diseases by the SF-36 health survey. Ann Rheum Dis. 2005;64: Pope RM, Yoshinoya S, Rutstein J, Persellin RH. Effect of pregnancy on immune complexes and rheumatoid factors in patients with rheumatoid arthritis. Am J Med. 1983;74: arrett JH, rennan P, Fiddler M, Silman AJ. Does rheumatoid arthritis remit during pregnancy and relapse postpartum? Results from a nationwide study in the United Kingdom performed prospectively from late pregnancy. Arthritis Rheum.1999;42: Østensen M, Fuhrer L, Mathieu R, Seitz M, Villiger PM. A prospective study of pregnant patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis using validated clinical instruments. Ann Rheum Dis.2004;63: Silman A, Kay A, rennan P. Timing of pregnancy in relation to the onset of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum.1992;35: rennan P, ankhead, Silman A, Symmons D. Oral contraceptives and rheumatoid arthritis: results from a primary care-based incident case-control study. Semin Arthritis Rheum.1997;26: Gordon. Pregnancy and autoimmune diseases. est Pract Res lin Rheumatol.2004;18: Ostensen M, Villiger PM. The remission of rheumatoid arthritis during pregnancy. Semin Immunopathol.2007;29: Nelson JL, Ostensen M. Pregnancy and rheumatoid arthritis. Rheum Dis lin North Am.1997;23: Dhar JP, Essenmacher LM, Ager JW, Sokol RJ. Pregnancy outcomes before and after a diagnosis of systemic lupus erythematosus. Am J Obstet Gynecol.2005;193: Petri M, Kim MY, Kalunian K, Grossman J, Hahn H, Sammaritano LR, Lockshin M, Merrill JT, elmont HM, Askanase AD, Mcune WJ, Hearth-Holmes M, Dooley MA, Von Feldt J, Friedman A, Tan M, Davis J, ronin M, Diamond, Mackay M, Sigler L, Fillius M, Rupel A, Licciardi F, uyon JP; O- SELENA Trial. ombined oral contraceptives in women with systemic lupus erythematosus. N Engl J Med.2005;353: Mintz G, Niz J, Gutierrez G, Garcia-Alonso A, Karchmer S. Prospective study of pregnancy in systemic lupus erythematosus. Results of a multidisciplinary approach. J Rheumatol.1986;13: Lockshin MD, Reinitz E, Druzin ML, Murrman M, Estes D. Lupus pregnancy. ase-control prospective study demonstrating absence of lupus exacerbation during or after pregnancy. Am J Med.1984;77: Urowitz M, Gladman DD, Farewell VT, Stewart J, McDonald J. Lupus and pregnancy studies. Arthritis Rheum.1993;36: Ruiz-Irastorza G, Lima F, Alves J, Khamashta MA, Simpson J, Hughes GR, uchanan NM. Increased rate of lupus flare during pregnancy and the puerperium: a prospective study of 78 pregnancies. r J Rheumatol.1996;35: Wong KL, han FY, Lee P. Outcome of pregnancy in patients with systemic lupus erythematosus. A prospective study. Arch Intern Med.1991;151: Tandon A, Ibañez D, Gladman DD, Urowitz M. The effect of pregnancy on lupus nephritis. Arthritis Rheum.2004;50: Doria A, utolo M, Ghirardello A, Zampieri S, Vescovi F, Sulli A, Giusti M, Piccoli A, Grella P, Gambari PF. Steroid hormones and disease activity during pregnancy in systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum.2002;47: uyon JP, Kalunian K, Ramsey-Goldman R, Petri MA, Lockshin MD, Ruiz-Irastorza G, Khamashta M. Assessing disease activity in SLE patients during pregnancy. Lupus.1999;8: Ruiz-Irastorza G, Khamashta MA, Gordon, Lockshin MD, Johns KR, Sammaritano L, Hughes GR. Measuring systemic lupus erythematosus activity during pregnancy: validation of the lupus activity index in pregnancy scale. Arthritis Rheum.2004;51: Huong DL, Wechsler, Vauthier-rouzes D, eaufils H, Lefebvre G, Piette J. Pregnancy in past or present lupus nephritis: a study of 32 pregnancies from a single centre. Ann Rheum Dis.2001;60: lowse ME, Magder L, Petri M. yclophosphamide for lupus during pregnancy. Lupus.2005;14: lowse ME, Magder LS, Witter F, Petri M. Early risk factors for pregnancy loss in lupus. Obstet Gynecol.2006;107: Dhar JP, Sokol RJ. Lupus and pregnancy: complex yet manageable. lin Med Res.2006;4: ostedoat-halumeau N, Amoura Z, Lupoglazoff JM, Huong DL, Denjoy I, Vauthier D, Sebbouh D, Fain O, Georgin-Lavialle S, Ghillani P, Musset L, Wechsler, Duhaut P, Piette J. Outcome of preg-

9 136 GEEL K VE ROMAT ZMAL HASTALIKLAR nancies in patients with anti-ssa/ro antibodies: a study of 165 pregnancies, with special focus on electrocardiographic variations in the children and comparison with a control group. Arthritis Rheum.2004;50: uyon JP, Hiebert R, opel J, raft J, Friedman D, Katholi M, Lee LA, Provost TT, Reichlin M, Rider L, Rupel A, Saleeb S, Weston WL, Skovron ML. Autoimmune-associated congenital heart block: demographics, mortality, morbidity and recurrence rates obtained from a national neonatal lupus registry. J Am oll ardiol.1998;31: Lassere M, Empson M. Treatment of antiphospholipid syndrome in pregnancy--a systematic review of randomized therapeutic trials. Thromb Res.2004; 114: Rai R, ohen H, Dave M, Regan L. Randomised controlled trial of aspirin and aspirin plus heparin in pregnant women with recurrent miscarriage associated with phospholipid antibodies (or antiphospholipid antibodies) MJ.1997;314: Mecacci F, Pieralli A, ianchi, Paidas MJ. The impact of autoimmune disorders and adverse pregnancy outcome. Semin Perinatol.2007;31: Ruiz-Irastorza G, Khamashta MA. Evaluation of systemic lupus erythematosus activity during pregnancy. Lupus.2004;13: lack M, Stevens WM. Scleroderma. Rheum Dis lin North Am.1989;15: Steen VD, Medsger TA Jr. Fertility and pregnancy outcome in women with systemic sclerosis. Arthritis Rheum.1999;42: Steen VD. Pregnancy in women with systemic sclerosis. Obstet Gynecol.1999;94: hung L, Flyckt RL, olón I, Shah AA, Druzin M, hakravarty EF. Outcome of pregnancies complicated by systemic sclerosis and mixed connective tissue disease. Lupus.2006;15: Gordon P, Khamashta MA, Rosenthal E, Simpson JM, Sharland G, rucato A, Franceschini F, De osschere K, Meheus L, Meroni PL, Hughes GR, uyon J. Anti-52 kda Ro, anti-60 kda Ro, and anti-la antibody profiles in neonatal lupus. J Rheumatol. 2004; 31: ang D, hun YS, Haam I, Lee ES, Lee S: The influence of pregnancy on ehçet s disease. Yonsei Med J 38(6):437-43, Marsal S, Falga, Simeon P, Vilardell M, osch JA: ehçet s Disease and pregnancy relationship study. r J Rheumatol 36(2):234-8, hambers D, Tutuncu ZN, Johnson D, Jones KL. Human pregnancy safety for agents used to treat rheumatoid arthritis: adequacy of available information and strategies for developing post-marketing data. Arthritis Res Ther.2006;8: Lockshin MD. Treating rheumatic diseases in pregnancy: dos and don'ts. Ann Rheum Dis.2006;65 Suppl 3:iii Petri M. Immunosuppressive drug use in pregnancy. Autoimmunity.2003;36: Ericson A, Källén A. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs in early pregnancy. Reprod Toxicol.2001;15: Källén A, Otterblad Olausson P. Maternal drug use in early pregnancy and infant cardiovascular defect. Reprod Toxicol.2003;17: Kaplan S, Restaino I, Raval DS, Gottlieb RP, ernstein J. Renal failure in the neonate associated with in utero exposure to non-steroidal anti-inflammatory agents. Pediatr Nephrol.1994;8: en-hetrit E, Levy M. olchicine: 1998 update. Semin Arthritis Rheum.1998;28: ostedoat-halumeau N, Amoura Z, Hulot JS, Lechat P, Piette J. Hydroxychloroquine in systemic lupus erythematosus. Lancet.2007;369: ostedoat-halumeau N, Amoura Z, Huong DL, Lechat P, Piette J. Safety of hydroxychloroquine in pregnant patients with connective tissue diseases. Review of the literature. Autoimmun Rev.2005;4: Hernández-Díaz S, Werler MM, Walker AM, Mitchell AA. Folic acid antagonists during pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med.2000; 343: Hernández-Díaz S, Werler MM, Walker AM, Mitchell AA. Neural tube defects in relation to use of folic acid antagonists during pregnancy. Am J Epidemiol.2001;153: Østensen M, Khamashta M, Lockshin M, Parke A, rucato A, arp H, Doria A, Rai R, Meroni P, etin I, Derksen R, ranch W, Motta M, Gordon, Ruiz- Irastorza G, Spinillo A, Friedman D, imaz R, zeizel A, Piette J, ervera R, Levy RA, lementi M, De arolis S, Petri M, Shoenfeld Y, Faden D, Valesini G, Tincani A. Anti-inflammatory and immunosuppressive drugs and reproduction. Arthritis Res Ther.2006;8: ar Oz, Hackman R, Einarson T, Koren G. Pregnancy outcome after cyclosporine therapy during pregnancy: a meta-analysis. Transplantation.2001; 71: Somers E, Marder W, hristman GM, Ognenovski V, Mcune WJ. Use of a gonadotropin-releasing hormone analog for protection against premature ovarian failure during cyclophosphamide therapy in women with severe lupus. Arthritis Rheum.2005;52: Mahadevan U, Kane S, Sandborn WJ, ohen RD, Hanson K, Terdiman JP, inion DG. Intentional infliximab use during pregnancy for induction or maintenance of remission in rohn's disease. Aliment Pharmacol Ther.2005;21: Katz JA, Antoni, Keenan GF, Smith DE, Jacobs SJ, Lichtenstein GR. Outcome of pregnancy in women receiving infliximab for the treatment of rohn's disease and rheumatoid arthritis. Am J Gastroenterol. 2004;99:

Gebelerde Hematolojik Sorunlar; Nas l tedavi edelim?

Gebelerde Hematolojik Sorunlar; Nas l tedavi edelim? Gebelerde Hematolojik Sorunlar; Nas l tedavi edelim? Siret RAT P Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal Gebelerde hematolojik sorunlar anemi, trombositopeni

Detaylı

Gebelikte Romatoid Artrit Tedavisi: Derleme DERLEME. Rheumatoid Arthritis Treatment during Pregnancy: Review. Mehtap Bozkurt Demet Uçar

Gebelikte Romatoid Artrit Tedavisi: Derleme DERLEME. Rheumatoid Arthritis Treatment during Pregnancy: Review. Mehtap Bozkurt Demet Uçar ERLEME Gebelikte Romatoid Artrit Tedavisi: erleme Mehtap Bozkurt emet Uçar iyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği. iyarbakır ÖZET Yetişkinlerin yaklaşık %1-2 sini

Detaylı

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri Özetler / Abstracts RAED Dergisi 202;4(Suppl):S-S24 doi:0.2399/raed.2.s0 www.raeddergisi.org XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 3-7 Ekim 202, Belek, Antalya Konuflma Özetleri (KÖ-0 KÖ-4)

Detaylı

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010. ExPERT

ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010. ExPERT ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010 ExPERT BioExPERT çindekiler Girifl.................................................. 1 Dr. Nurullah Akkoç Biyolojik Kay t Sistemleri Etkinlik Verileri......................

Detaylı

LUPUS NEFR T TEDAV S NDE M KOFENOLAT MOFET L N YER

LUPUS NEFR T TEDAV S NDE M KOFENOLAT MOFET L N YER LUPUS NEFR T TEDAV S NDE M KOFENOLAT MOFET L N YER Uzm. Dr. Bahar Art m Esen - Prof. Dr. Murat nanç stanbul Üniversitesi, stanbul T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal ÖZET Lupus

Detaylı

Romatolog gözüyle sarkoidoz

Romatolog gözüyle sarkoidoz Derleme / Review RAED Dergisi 2013;5(2):48-57 2013 RAED doi:10.2399/raed.13.00001 Gelifl tarihi / Received: Ocak / January 13, 2013 Kabul tarihi / Accepted: Temmuz / July 31, 2013 Çevrimiçi yay n tarihi

Detaylı

GEBEL KTE V TAM N-M NERAL KULLANIMI VE BESLENMEN N RDELENMES

GEBEL KTE V TAM N-M NERAL KULLANIMI VE BESLENMEN N RDELENMES DERLEME (Review) GEBEL KTE V TAM N-M NERAL KULLANIMI VE BESLENMEN N RDELENMES Ayhan COSKUN 1, Özgür ÖZDEM R 2 1 Kahramanmarafl Sütçüimam Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim

Detaylı

GEBEL KTE GÖRÜLEN DER DE fi KL KLER Ertu rul H. AYDEM R*, Ertan YILMAZ**, Ali Haydar PARLAK**

GEBEL KTE GÖRÜLEN DER DE fi KL KLER Ertu rul H. AYDEM R*, Ertan YILMAZ**, Ali Haydar PARLAK** GEBEL KTE GÖRÜLEN DER DE fi KL KLER Ertu rul H. AYDEM R*, Ertan YILMAZ**, Ali Haydar PARLAK** Gebelik, hormonal, immünolojik ve psikolojik de ifliklikleriyle insan hayat ndaki en özel dönemlerden biridir.

Detaylı

GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY*

GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY* GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY* Gebelerin ortalama %4 ünde diabet bulunmaktad r. Bunlar n ortalama %90 ilk kez gebelikte ortaya ç kan veya tan konulan gestasyonel diabet (GDM), geri kalan %10 u ise gebelik

Detaylı

Behçet Hastal nda Tedavi

Behçet Hastal nda Tedavi Derleme / Review 1 Treatment of Behçet s Disease Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Dermatoloji ve Veneroloji Anabilim Dal, Antalya, Türkiye Özet Behçet hastal (BH) ataklarla birlikte uzun süreli bir seyir

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

GEBEL K VE NÖROLOJ K HASTALIKLAR Hülya APAYDIN*

GEBEL K VE NÖROLOJ K HASTALIKLAR Hülya APAYDIN* GEBEL K VE NÖROLOJ K HASTALIKLAR Hülya APAYDIN* Gebelik kad n bünyesinde hormonal ve fizyolojik büyük de- iflikliklere yol açt gibi yeni nörolojik belirtilere, ya da kad nda varolan nörolojik hastal klar

Detaylı

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya,

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, RAED DERG S (2010/2; 16-39) XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, SÖZEL SUNUMLAR TEMEL S 1. Lupusa E ilimli IL-23 Reseptör Knock-out Farelerde skemi Reperfüzyon

Detaylı

Gebelikte Vitamin Deste i

Gebelikte Vitamin Deste i Perinatoloji Dergisi Cilt: 11, Say : 1-2/Mart-Haziran 2003 13 Gebelikte Vitamin Deste i Yakup Erkan ERATA, Serkan GÜÇLÜ Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal -

Detaylı

GEBEL K VE RADYASYON smet fiah NLER*, Didem Çolpan ÖKSÜZ*

GEBEL K VE RADYASYON smet fiah NLER*, Didem Çolpan ÖKSÜZ* GEBEL K VE RADYASYON smet fiah NLER*, Didem Çolpan ÖKSÜZ* G R fi X- fl nlar n n 1895 y l nda W.C. Roentgen taraf nca keflfinden çok k sa bir süre sonra, radyasyonun dozuna ve maruz kal fl süresine göre

Detaylı

STANBUL TAB P ODASI NIN SÜREL B L MSEL YAYINIDIR C LT: 19 SAYI: 1 2006 ÇOCUK VE ERGENL K ÇA I ROMAT ZMAL HASTALIKLAR ÖZEL SAYISI

STANBUL TAB P ODASI NIN SÜREL B L MSEL YAYINIDIR C LT: 19 SAYI: 1 2006 ÇOCUK VE ERGENL K ÇA I ROMAT ZMAL HASTALIKLAR ÖZEL SAYISI KL N K GEL fi M STANBUL TAB P ODASI NIN SÜREL B L MSEL YAYINIDIR C LT: 19 SAYI: 1 2006 ÇOCUK VE ERGENL K ÇA I ROMAT ZMAL HASTALIKLAR ÖZEL SAYISI ED TÖRDEN / EDITORIAL Sevgili Klinik Geliflim okuyucular,

Detaylı

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012 www.perinataldergi.com Cilt 20 Say 2 A ustos 202 Editörler Cihat fien stanbul, Türkiye Murat Yayla stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah Adra, Beyrut, Lübnan Arif Akflit, Eskiflehir, Türkiye Aris Antsaklis,

Detaylı

GEBEL KTE BESLENMEN N FETAL BÜYÜME ÜZER NE ETK LER

GEBEL KTE BESLENMEN N FETAL BÜYÜME ÜZER NE ETK LER GEBEL KTE BESLENMEN N FETAL BÜYÜME ÜZER NE ETK LER E. Hilal EVC L, M. Ali MALAS Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Anatomi AD. ISPARTA ÖZET Amaç: Bu derlemede, daha önce yap lan gebelikte beslenmenin

Detaylı

Glukoz Düzeylerinde Belirgin Azalma Sa lar 1,2

Glukoz Düzeylerinde Belirgin Azalma Sa lar 1,2 ONAYLANMIfi LK DPP-4 NH B TÖRÜ 16 nkretin etkisini art rarak belirgin glukoz düflürümü sa lar. 1,2 Tip 2 diyabetli hastalar için YEN ek tedavi 1,a * JANUVIA 100 mg Yepyeni bir fizyolojik etki mekanizmas

Detaylı

XII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2011, Belek, Antalya Sözel Bildiriler

XII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2011, Belek, Antalya Sözel Bildiriler 20 Yay n haklar Romatoloji Araflt rma ve E itim Derne i (RAED)'e aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Yay nc l k taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 20 Society for Education and Research in Rheumatology.

Detaylı

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1 PB. 73 K NC TR MESTERDE M SOPROSTOL LE TÖREPAT K KÜRETAJ SONUCU UTER N RÜPTÜR Nilüfer Yi it Çelik, Vural Da l, Bar fl Mülayim, Burcu K sa Baflkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araflt rma Merkezi, Antalya

Detaylı

GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullan m

GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullan m REVIEW GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullan m Cihat ÜNLÜ, Ifl k ÜSTÜNER, Murat SÖNMEZER Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um AD, Ankara, Türkiye GnRH

Detaylı

Total eklem artroplastisi uygulanan hastalarda cinsel yaflam

Total eklem artroplastisi uygulanan hastalarda cinsel yaflam Derleme ERKEK C NSEL SA LI I Total eklem artroplastisi uygulanan hastalarda cinsel yaflam Uzm. Dr. Gökhan Çakmak Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Erektil fonksiyon fizyolojik,

Detaylı

Kordon Kan Bankac l : Neden, Kime, Nas l?

Kordon Kan Bankac l : Neden, Kime, Nas l? Perinatoloji Dergisi Cilt: 12, Say : 1/Mart 2004 1 Derleme Kordon Kan Bankac l : Neden, Kime, Nas l? Yeflim BÜLBÜL BAYTUR*, Cihat fien** *Celal Bayar Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do

Detaylı

Diyaliz Hastalar nda Gebelik Olgular n n De erlendirilmesi ve Literatür Sunumu

Diyaliz Hastalar nda Gebelik Olgular n n De erlendirilmesi ve Literatür Sunumu CASE REPORT Diyaliz Hastalar nda Gebelik Olgular n n De erlendirilmesi ve Literatür Sunumu dris fiah N 1, fiahin ZETERO LU 2, Hasan GÜLER 3, Yasin MELEK 3, Lokman EM NBEYL 4 1 Division of Nephrology, Department

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K

Detaylı

Cilt 22 Say 2 A ustos 2014

Cilt 22 Say 2 A ustos 2014 www.perinataldergi.com www.perinataljournal.com Cilt 22 Say 2 A ustos 2014 Editör Cihat fien stanbul, Türkiye Yard mc Editörler Murat Yayla stanbul, Türkiye Olufl Api stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah

Detaylı

Lenfoproliferatif Hastal klar

Lenfoproliferatif Hastal klar Karal ve ark. Lenfoproliferatif Hastal klar Güncel Pediatri 2006 ; 2 : 34-9 Lenfoproliferatif Hastal klar Yasin Karal *, S.fiebnem K l ç** * Uluda Üniversitesi, T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar

Detaylı

Pediatrik multipl sklerozda siklofosfamid tedavisi

Pediatrik multipl sklerozda siklofosfamid tedavisi Pediatrik multipl sklerozda siklofosfamid tedavisi N. Makhani, MD M.P. Gorman, MD H.M. Branson, MD L. Stazzone, NP B.L. Banwell, MD T. Chitnis, MD Yaz flma adresi ve reprint istekleri için Dr. Tanuja Chitnis,

Detaylı