Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Osteoartritten Ayýrýcý Tanýsýnda Popliteal Nodu Görüntülemesinin Yeri Dr. Berna Dirim, Dr. Emel Boyraz, Doç. Dr. Hikmet Koçyiðit, Dr. Nail Hýzlý, Prof. Dr. Remide Arkun, Dr. Nezahat Erdoðan, Doç. Dr. Fazýl Gelal, Dr. Engin Uluç Ýzmir Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Radyoloji Kliniði, ÝZMÝR Isparta Eðridir Kemik ve Eklem Hastalýklarý Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Radyoloji Bölümü, ISPARTA Ýzmir Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniði, ÝZMÝR Ýzmir Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Romatoloji Kliniði, ÝZMÝR Ege Üniversitesi Týp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalý, ÝZMÝR ÖZET Amaç: D-FSPGR (three dimensional-fast spoiled gradient echo) MR görüntüleme ve renkli doppler ultrasonografi (RDUS) kullanarak popliteal lenf nodlarýnýn romatoid artritin (RA) osteoartritten (OA) ayýrýcý tanýsýndaki yerini araþtýrmayý amaçladýk. Materyal ve Metod: Otuzsekiz olgunun 8'i romatoid artritli (RA) ve 0'si osteoartritli (OA) olup MR tetkikleri retrospektif olarak deðerlendirildi. MR görüntüleri, Tesla mýknatýs ile elde edildi. MR görüntüleme protokolü üç planda D-FSPGR sekanslarý içeriyordu. Tüm görüntüler popliteal lenf nodlarýnýn sayýsýný, boyutunu ve santral yaðlý deðiþikliklerini tanýmlamak için deðerlendirildi. Ayrýca popliteal lenf nodlarý RDUS ile tetkik edildi. Ýstatistiki analiz Windows için geliþtirilmiþ "Statistical Package for Social Sciences,0" programý kullanýldý. Bulgular: Popliteal lenf nodlarý RA'li olgularýn %88,8'inde ve OA'li olgularýn %0'unda saptandý. Nodlarýn sayýsý RA'li ve OA'li olgularda sýrasýyla ve 8 idi. nodlarýnýn ortalama boyutu RA'li ve OA'li olgularda sýrasýyla 7, mm ve,6 mm idi. Santral yaðlý hilus OA'li olgularýn tüm lenf nodlarýnda mevcut iken, RA'li olgularýn %60,'ünde gözlendi. Hiler kanlanma sadece RA'li olgularýn %'ünde izlendi. Ortalama rezistivite indeks (RI) deðeri 0,6/-0,00 olarak saptandý. Sonuç: Popliteal lenf nodlarýnýn sayýsý, boyutu ve santral yaðlý hilus deðiþiklikleri kriterleri RA'i OA'den ayýrmak için anlamlý bulundu. Diz MR görüntülemesi sýrasýnda D-FSPGR sekansýn uygulanmasý bu nodlarý tanýmlamakta yararlý olabilir. RDUS'de düþük RI deðerli hiler kanlanmanýn saptanmasý da RA'i OA'ten ayýrmada yardýmcý bir kriterdir. Anahtar Kelimeler: Popliteal lenf nodu, romatoid artrit, osteoartrit, manyetik rezonans görüntüleme, renkli doppler ultrasonografi. Nobel Med 00; (): -0 NOBEL MEDICUS CÝLT:, SAYI:

2 ABSTRACT THE ROLE OF THE POPLITEAL LYMPH NODES IMAGING FOR DIFFERENTIATING RHEUMATOID ARTHRITIS FROM OSTEOARTHRITIS Objective: We wanted to assess the role of the popliteal lymph nodes for differentiating rheumatoid arthritis (RA) from osteoarthritis (OA) by using three dimensional-fast spoiled gradient echo (D-FSPGR) MR imaging and colour doppler ultrasonography (CDU). Material and Method: MR examination of the knee of 8 cases, 8 with rheumatoid arthritis (RA) and 0 with osteoarthritis (OA) were analyzed retrospectively. MR images were acquired with a.-tesla magnet. The MR imaging protocol consisted of D-FSPGR sequences in three planes. Images were reviewed to describe the number, size and centrally fatty changes of the popliteal lymph nodes. Additionally, these nodes were examined by CDU. Statistical Package for Social Sciences.0 program for Windows was performed for statistical analysis. Results: The popliteal nodes were observed in 88.8% of RA cases and 0% of OA cases. The number of the nodes in the RA and OA group was, and 8, respectively. The mean size of the lymph nodes in the RA and OA group was 7.mm, and.6mm, respectively. Central fatty was observed in 00% of OA cases and in 60.% of RA cases. The hiler vascularization was observed in the only % of RA cases. Mean value of the RI was determined as 0.6/ Conclusion: Differentiating RA from OA, the criteria of the number, sizes and central fatty changes of the popliteal lymph nodes showed statistical significance. Performing D-FSPGR sequence in knee MR imaging might useful to describe these nodes. The hiler vascularization with low RIs in CDU is also helpful criteria to differentiating RA from OA. Key Words: Popliteal lymph node, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, magnetic resonance imaging, colour doppler ultrasonography. Nobel Med 00; (): -0 GÝRÝÞ Popliteal lenf nodlarý, popliteal fossada, biseps femoris kasý altýnda ve lateral kaudal femoral bölgede bulunurlar. Yüzeyel olanlarý subkutanöz dokuda lokalize iken, derin popliteal lenf nodlarý popliteal bölgedeki damarlar tarafýndan çevrelenmiþtir., Popliteal bölge lenf nodlarý bebeklik ve çocukluk dönemlerinde iri boyuttadýrlar. Yaþýn ilerlemesiyle birlikte, antijenik stimülasyon sonucu diðer periferik bölgesel lenf nodlarýna benzer þekilde lipomatöz atrofiye uðrarlar. atik parankim yerini yað dokusuna býrakýr ve boyutlarý küçülür. Bölgesel lenf nodlarý lokal inflamasyonun yayýlmasýný önlemek için birincil bariyer görevi görürler. Son zamanlarda yayýnlanan sýnýrlý sayýdaki çalýþmada, diz ekleminin sinovyal inflamasyonunda, inflamasyonun þiddeti ile orantýlý olarak popliteal lenf nodlarýnýn boyut ve sayýlarý artarken, santral yað doku komponenti miktarlarýnda da deðiþiklik geliþtiði bildirilmiþtir. -6 Romatoid artrit ve osteoartrit ileri yaþ grubunda sýk karþýlaþýlan eklem hastalýklarýdýr. Doðru tanýnýn konulmasý ve uygun tedavinin baþlanmasý gelecekteki eklem fonksiyonu açýsýndan çok önemlidir. Benzer eklemleri tutan ve yaklaþýk olarak ayný yaþ grubu olgularý etkileyen, ileri yaþ grubunda benzer radyolojik NOBEL MEDICUS CÝLT:, SAYI: bulgular oluþturan romatoid artrit ile osteoartritin ayýrýcý tanýsýnda zorluklar olabilmektedir. 7- Bu durumda klinik, laboratuvar ve direkt radyografik incelemelere ek olarak manyetik rezonans (MR) görüntüleme sýklýkla kullanýlmaktadýr. Diz eklemi her iki patolojinin de sýk tuttuðu büyük eklemlerdendir. Romatoid artrit ile osteoartrit ayýrýcý tanýsý yapýlamamýþ, diz tutulumlu olgularýn diz MR incelemeleri rutin olarak deðerlendirilirken popliteal bölge lenf nodlarý genellikle dikkate alýnmamaktadýr. Bugüne kadar çok sýnýrlý sayýda çalýþmada romatoid artrit ve osteoartritte popliteal bölge lenf nodlarýnýn MR görüntüleme özellikleri araþtýrýlmýþtýr. Ulaþabildiðimiz literatürde bu bölge lenf nodlarýnýn renkli doppler ultrasonografi (RDUS) özelliklerinin araþtýrýldýðý bir çalýþma bulunmamaktadýr. Bu çalýþmada, ana patogenezin sinovit olduðu romatoid artritin dejeneratif doðadaki osteoartritten ayýrýcý tanýsýnda popliteal lenf nodlarýnýn morfolojik özelliklerinin ve kanlanma paternlerinin yerinin araþtýrýlmasý amaçlandý. Bu amaçla, diz eklem tutulumu olan romatoid artrit ve osteoartrit olgularýnýn D-FSPGR (Three-dimensional Fast Spoiled Gradient-Echo) sekans içeren MR incelemeleri elde edilerek, popliteal lenf nodlarýnýn morfolojik özellikleri araþtýrýldý. Ayrýca olgulara popliteal bölgeye yönelik RDUS yapýlarak Osteoartritten Ayýrýcý Tanýsýnda Popliteal Nodu Görüntülemesinin Yeri

3 popliteal lenf nodlarýnýn morfolojilerine ek olarak nod içi akým paternleri incelendi. MATERYAL ve METOD Çalýþmamýza yedi aylýk bir süreç içinde hastanemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniði ve Romatoloji Polikliniði'ne baþvurmuþ, diz eklem tutulumlu romatoid artrit ve osteoartrit olgularý dahil edildi. Olgularýn çekilmiþ olan diz MR tetkikleri retrospektif olarak incelendi. Buna ek olarak, lenf nodu saptanan olgularda popliteal lenf nodlarýnýn sonografik morfolojik ve akým özelliklerini araþtýrmak amacýyla popliteal bölgeye yönelik RDUS tetkiki uygulandý. Çalýþma grubumuzdaki olgularýn 8 tanesi romatoid artrit, 0 tanesi ise osteoartrit tanýsý ile diz MR tetkiki uygulanmýþ olgulardý. Romatoid artrit grubundaki olgularýn 'ü erkek, 'ü kadýndý. Yaþlarý ile 7 arasýnda deðiþiyordu ve yaþ ortalamasý, (/-,) idi. Osteoartrit grubundaki olgularýn ise 'si erkek, 8'i kadýndý. Yaþlarý ile 7 arasýnda deðiþiyordu ve yaþ ortalamasý 8,8 (/-8,6) idi. MR görüntüleri, Tesla gücünde mýknatýs (Intera, Philips Medical Systems) ile supin pozisyonda, ekstremite koili kullanýlarak elde edildi. Gadolinyum içeren kontrast madde enjeksiyonu öncesi ve sonrasýnda üç boyutlu yað baskýlama özelliði olan D-FSPGR sagital ve koronal planda kesitler alýndý. Flip angle olarak kullanýldý. Slab kalýnlýðý 7, cm olup kesitler, mm kalýnlýkta alýndý. Matriks geniþliði x6, görüntüleme alaný (FOV) 0 cm olarak seçildi ve çekim dakika 0 saniyede tamamlandý. boyutlarý ve santral yað doku deðiþiklikleri açýsýndan deðerlendirilip karþýlaþtýrýldý. Bu parametreler için ortalama ve standart sapma, ortanca ve aralýk (minimum ile maksimum) deðerleri hesaplandý. Parametrelerin karþýlaþtýrýlmasýnda kategorik deðiþkenler için ki-kare testi ve sürekli deðiþkenler için baðýmsýz gruplar arasý t-testi kullanýlmýþtýr. Anlamlýlýk düzeyi p<0,0 olarak alýndý. BULGULAR MR incelemelerde popliteal lenf nodlarý popliteal fossada yuvarlak ve oval yapýlar olarak izlendi. Kontrast madde enjeksiyonu öncesi D-FSPGR görüntülerde bu lenf nodlarý hafif hiperintens rimle çevrelenmiþ düþük sinyalli santral alana sahipti. Yað baskýlý sekansta santraldeki düþük sinyal, baskýlanmýþ yað içeriðini gösteriyordu (Resim ). Yaðlý hilusu olmayan lenf nodlarý D-FSPGR görüntülerde, santralinde düþük sinyal içermeyen, yüksek sinyalli ovoid yapýlar olarak Tablo : Romatoid artritli olgu gurubunda popliteal lenf nodlarýnýn MR morfolojik özellikleri Olgu no nodu nodu sayýsý nodlarýnýn boyutu (mm).,, 0,, nodlarýnda yaðlý hilus,,,, Olgularýn diz MR görüntüleri iki radyoloji uzmaný tarafýndan deðerlendirildi. Ýnceleme sagital, koronal planlarda ve boyutlu reformat görüntülerde yapýldý. Popliteal lenf nodu saptanan olgularda lenf nodlarýnýn boyutu, sayýsý ve santral yað hilusu bulundurup bulundurmadýklarý incelenip kaydedildi. nodu saptanan olgularýn sonografik incelemesinde lenf nodlarýnýn santral yað doku deðiþiklikleri deðerlendirildi. RDUS (Toshiba Medikal Sistemler, Nemio 0) ile lenf nodlarýnda akým olup olmadýðý, var ise paterni araþtýrýldý. Akým saptanan olgularda rezistivite indeks (RI) deðerinin ölçümü yapýlarak bulgular kaydedildi , 6,, 7, 6,, 7,,.,,,,,, 8,,. 8,,,,,, 8, 7, 6, 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Çalýþmada elde edilen bulgular deðerlendirilirken, istatistiksel analizler için Windows için geliþtirilmiþ SPSS (Statistical Package for Social Sciences),0 programý kullanýldý. Romatoid artritli olgular ve osteoartritli olgular iki ayrý grup olarak deðerlendirmeye alýndý. Gruplar popliteal lenf nodu, sayýlarý, , 8, 6, 8, 7, 6,,,,,,, NOBEL MEDICUS CÝLT:, SAYI: 6

4 Tablo : Osteoartritli olgu gurubunda popliteal lenf nodlarýnýn MR morfolojik özellikleri Olgu no nodu nodu sayýsý nodlarýnýn boyutu (mm),, 6 nodlarýnda yaðlý hilus,, Resim. D-FSPGR (Three-dimensional Fast Spoiled Gradient-Echo) aksiyal reformat MR görüntü; popliteal alanda santralinde düþük sinyalli yaðlý hilusu olan, periferi yüksek sinyalli ovoid lenf nodunu (ok) göstermektedir. izlendi (Resim ). Gadolinyum içeren kontrast madde enjeksiyonu sonrasý ise yaðlý hilusu olan lenf nodlarýnýn santralindeki yaðlý kýsmý haricindeki alanlarda kontrastlanma olduðu saptandý (Resim a, b). Bazý olgularýn MR kesitlerinde kan damarlarý lenf nodlarýna benzer þekilde yuvarlak veya oval konfigürasyonda izlendi. Ancak anatomik lokalizasyon, vasküler yapýlarýn diðer plandaki tubüler paterni ve lümen içi sinyal kaybý alanlarýnýn nedeniyle lenf nodlarýndan ayrýmlarý kolaylýkla yapýldý. Kontrast sonrasý D-FSPGR kesitler lenf nodlarýnýn kontrast tutulum paternini göstermek dýþýnda ek bulgu saðlamadý. MR incelemede izlenen lenf nodlarýnýn tümü ultrasonografi tetkikinde oval veya yuvarlak yapýlar olarak izlendi. nodlarýnýn santral yað hilusu bulunduranlarý, periferde ince hipoekoik korteks ve santralde yað dokusuna ait hiperekojen alanlar olarak; santral yað hilusu bulundurmayanlarý ise homojen hipoekoik yapýlar olarak izlendi (Resim, Resim ). MR incelemelerde, 8 romatoid artritli olgunun 6'sýnda (%88,8), 0 osteoartritli olgunun 6'sýnda (%0) popliteal lenf nodu mevcuttu (Tablo ve Tablo ). Romatoid artrit olgularýnda toplam lenf nodu saptandý. Bu grupta lenf nodlarýnýn ortalama boyutu 7, mm idi. Osteoartritli grupta ise 8 lenf nodu izlenmiþ olup lenf nodlarýnýn ortalama boyutu NOBEL MEDICUS CÝLT:, SAYI: 7 Resim. Sagital kontrastlý D-FSPGR (Three-dimensional Fast Spoiled Gradient-Echo) MR görüntü, popliteal alanda santralinde yaðlý hilus içermeyen, iyi kontrast tutmuþ, yüksek sinyalli ovoid lenf nodunu (ok) göstermektedir.,6 mm idi. Ýki grup karþýlaþtýrýldýðýnda popliteal lenf nodlarýnýn sayý ve boyutlarý arasýndaki fark istatistiksel olarak anlamlý bulundu (sýrasýyla, t=,6, p<0,00; t=,0, p<0,00). Osteoartritli olgularda santral yaðlý hilus tüm (%00) lenf nodlarýnda izlendi. Romatoid artrit grubunda ise toplam lenf nodunun 'sinde (%60,) santral yaðlý hilus mevcut iken 'inde (%,6) santral yaðlý hilusun olmadýðý saptandý. Romatoid artritli grupta daha büyük boyuta sahip lenf nodlarýnda santral yað içeriði mevcut deðildi. Yaðlý hilus izlenmeyen lenf nodlarýnýn ortalama boyutu 0,8 mm iken santral yað içeriðini koruyan lenf nodlarýnýn ortalama boyutu,8 mm idi (Tablo ). Osteoartritli olgularla karþýlaþtýrýldýðýnda romatoid artritli olgularda santral yað alaný içermeyen lenf Osteoartritten Ayýrýcý Tanýsýnda Popliteal Nodu Görüntülemesinin Yeri

5 Tablo : Hiler kanlanma izlenen lenf nodlarýnda saptanan rezistivite indeksi (RI) deðerleri. nodunun boyutu (mm) RDUS kanlanma paterni (Hiler kanlanma) RI deðeri 0,6 8 0,68 0, 0,7 0, 0,6 a 6 0,6 RDUS: Renkli doppler ultrasonografi, RI: Rezistivite indeksi. b Resim a. Kontrast öncesi b. Kontrast sonrasý sagital D-FSPGR (Three-dimensional Fast Spoiled Gradient-Echo) MR görüntüleri, popliteal alanda santralinde düþük sinyalli yaðlý hilusu olan, periferi iyi kontrast tutmuþ, yüksek sinyalli ovoid lenf nodunu (ok) göstermektedir. nodu sayýsý anlamlý derecede fazla bulundu (kikare=,8, p=0,0). MR incelemede izlenen lenf nodlarýnýn tamamý yapýlan sonografik incelemede de görüntülendi. MR görüntülerde yaðlý hilus içerdiði saptanan lenf nodlarýnýn tümünde sonografik bakýda da ekojenik hilus saptandý (Resim ). MR incelemede yaðlý hilusu olmayan lenf nodlarýnýn tümü, sonografik bakýda santral hilus içermeyen hipoekoik yapýlar olarak izlendi (Resim ). RDUS incelemede, osteoartritli grupta lenf nodlarýnýn hiçbirinde akým izlenmedi (Resim 6). Romatoid artritli grupta ise toplam popliteal lenf nodunun 7 tanesinde (%) hiler kanlanma olduðu saptandý. Hiler kanlanma gözlenen lenf nodlarý cm'den büyüktü. Akým izlenen lenf nodlarýnýn RI deðeri ölçüldü (Tablo ). Bu deðer tüm olgularda 0,8'in altýnda (minimum 0,6 ve maksimum 0,7) bulundu. Ortalama RI deðeri 0,6/- 0,0 olarak ölçüldü (Resim 7). Resim. Osteoartritli olgunun popliteal bölge gri skala ultrasonografi görüntüsünde; oklar, santralinde ekojenik yaðlý hilus içeren, periferi düþük ekojeniteli ovoid lenf nodunu göstermektedir. L: lenf nodu. Resim. Romatoid artritli olgunun popliteal bölge gri skala ultrasonografi görüntüsünde; oklar, santralinde yaðlý hilus içermeyen, homojen hipoekoik ovoid lenf nodunu göstermektedir. L: lenf nodu. NOBEL MEDICUS CÝLT:, SAYI: 8

6 kimal atrofiye uðrar. Korteks incelir ve yerini yaðlý dokuya býrakýr., Popliteal alanda santral yað hilusu olan, milimetrik boyutlu 6-7 adet lenf nodunun olmasýnýn fizyolojik olduðu bildirilmektedir., Ancak bu nodlarýn boyutlarý çok küçük olduðu için popliteal yað dokusu içinde radyolojik olarak görüntülenmeleri zordur. Resim 6. Osteoartritli olgunun popliteal bölge renkli doppler ultrasonografi görüntüsünde, santrali yaðlý ekojenik hiluslu lenf nodunda (oklar) akým olmadýðý izlenmektedir. Resim 7. Romatoid artritli olgunun popliteal bölge renkli doppler ultrasonografi görüntüsünde, santralinde yaðlý hilusu olmayan lenf nodundan (beyaz oklar) elde edilmiþ akým paterni izlenmektedir. Bu olguda pik sistolik hýz, cm/sn, diastolik hýz, cm/sn ve rezistivite indeksi: 0,68'dir. TARTIÞMA Romatoid artrit, sinovyal eklemleri tutan ve sinovyal inflamasyonla karekterize, kronik inflamatuvar bir hastalýktýr. Etkilenen eklemlerde sinovial inflamasyonun derecesine göre radyolojik ve patolojik deðiþiklikler olur. 8 Osteoartritte ise klasik patolojik deðiþiklik kartilaj harabiyetidir. Romatoid artrite sekonder osteoartrit bulgularýnýn eklenebilmesi ve osteoartrite þiddetli olmayan sinovyal inflamasyonun eþlik edebilmesi ayýrýcý tanýda problemlere neden olabilmektedir. 0, Bu durumda MR görüntüleme, direkt radyografik incelemelere sýklýkla eklenmekte, ancak diz tutulumlu olgulara uygulanan MR incelemelerinin rutin deðerlendirmesinde popliteal bölge lenf nodlarý genellikle dikkate alýnmamaktadýr. nodlarý, parankim içeren korteks ile kord ve sinüsleri içeren medulla olmak üzere iki bölümden oluþur. nodunun büyük kýsmýný oluþturan parankim, antijenik materyal ile immün hücrelerin karþýlaþtýðý primer bölgedir. Bu nedenle lokal immün reaksiyonlar tekrarladýkça lenf nodunun morfolojisinde deðiþiklikler meydana gelir. Hayatýn ilk yýllarýnda daha büyük boyutta olan lenf nodlarý, zamanla paran- NOBEL MEDICUS CÝLT:, SAYI: Pesler ve ark. 0 ortopedik artropatili, 8 romatoid artritli, osteoartritli olgu ve kontrol grubu içeren çalýþmalarýnda sinovyal histolojik deðiþiklikleri deðerlendirmiþlerdir. Romatoid artrit olgularýnda yüksek derecede, inflamasyon olmayan ortopedik artropati olgularýnda orta derecede, dejeneratif eklem olgularýnda ise hafif derecede bir sinovyal inflamasyon olduðunu göstermiþlerdir. Romatoid artritli olgularda geliþen sinovit lokal bir inflamasyon olduðu için popliteal bölgedeki lenf nodlarýnda reaktif deðiþikliklere yol açabilmektedir. Huh ve ark. romatoid artrit ve 7 osteoartritli olgu gurubunda sinovyal volüm ölçümü yaptýklarý ve popliteal lenf nodu ný deðerlendirdikleri çalýþmalarýnda romatoid artritli olgularýn hepsinde, osteoartritli olgularýn %,8'sinde popliteal lenf nodu saptadýklarýný bildirmiþlerdir. Popliteal bölgede boyutu mm'nin üzerinde lenf nodu izlenmesinin romatoid artrit tanýsýný destekleyen bir bulgu olduðunu belirtmiþlerdir. Çalýþmamýzda romatoid artrit olgularýn %88,8'inde, osteoartrit olgularýn %0'unda popliteal lenf nodu tespit edilmiþ, iki grup karþýlaþtýrýldýðýnda popliteal lenf nodlarýnýn sayý ve boyutlarý arasýndaki fark istatistiksel olarak anlamlý bulunmuþtur. Romatoid artrit olgularýnda ortalama popliteal lenf nodu boyutu 7, mm iken osteoartrit olgularýnda,6 mm olarak saptanmýþtýr. Bu bulgular Huh ve ark.'nýn bulgularýný destekler niteliktedir. Osteoartritli gruptaki olgularýn sadece 6'sýnda popliteal lenf nodu izlenmiþtir. Bu lenf nodlarý romatoid artritli olgu gurubuna oranla daha küçük boyutdadýr. Osteoartritli olgularýn lenf nodlarýnýn tümü santral yaðlý hilusa sahipken, romatoid artritli olgularýn popliteal lenf nodlarýnýn %,6'sýnda yaðlý hilus kaybý olduðu saptanmýþtýr. Bu bulgular Pesler ve ark.'nýn çalýþmasýný destekler þekilde osteoartritli olgularda sinovyal inflamasyon geliþmesi halinde bile romatoid artritli olgulara göre daha az þiddetli bir inflamasyon olacaðýný göstermektedir. Literatürde lenf nodlarýnda akým izlenmemesi, hiler kanlanma olmasý ve akýmýn RI deðerinin 0,8'in altýnda olmasý reaktif deðiþikliðe uðramýþ lenf nodlarýnýn RDUS özellikleri olarak bildirilmiþtir. Bu çalýþmada yer alan osteoartritli olgularýn lenf nodlarýnýn hiçbirinde RDUS ile akým saptanmamýþtýr. Romatoid artritli olgularda ise lenf nodlarýnýn %'ünde hiler kanlanma bulgularý izlenmiþtir. Hiler kanlanma Osteoartritten Ayýrýcý Tanýsýnda Popliteal Nodu Görüntülemesinin Yeri

7 olan lenf nodlarýnda ortalama RI deðeri 0,6/-0,0 olarak saptanmýþtýr. Bu bulgular, romatoid artritli olgularda lokal sinovyal inflamasyona sekonder olarak popliteal lenf nodlarýnda reaktif deðiþiklikler geliþtiðini desteklemektedir. Ulaþabildiðimiz literatürde romatoid artrit ve osteroartritte popliteal lenf nodlarýnýn RDUS özelliklerini inceleyen yayýn bulunmamaktadýr. Sadece aktif diz tutulumu bulgularý olan romatoid artrit ve osteoartritli olgular çalýþmaya dahil edildiðinden çalýþmamýza alýnan olgu sayýsý sýnýrlýdýr. Çalýþmanýn limitasyonlarýndan biri budur. Ancak sonuçlarýn istatistiki olarak anlamlý bulunmasý daha büyük serilerde de benzer sonuçlarýn elde edileceðini desteklemektedir. Herhangi bir cerrahi giriþim gerektirmeyen ve tanýsý konup tedavisi planlanmýþ olan romatoid artritli ve osteoartritli olgu gruplarýnda popliteal lenf noduna yönelik giriþim uygun bulunmadýðýndan popliteal lenf nodlarýnýn histolojik incelemesi yapýlmamýþtýr. Bu durum çalýþmamýzýn ikinci limitasyonudur. Ancak hem MR hem de RDUS inceleme bulgularý, önceki literatür bulgularýyla uyumlu olarak, popliteal lenf nodlarýndaki irileþmenin nonneoplastik, reaktif doðalý olduðunu desteklemektedir. SONUÇ Sonuç olarak, çalýþmamýz romatoid artritli olgularda popliteal lenf nodlarýnda reaktif deðiþiklikler geliþtiðini ve bu bulgunun romatoid artrit ile osteoartritin ayýrýcý tanýsýnda yeri olduðunu göstermiþtir. D-FSPGR MR görüntülerinde popliteal bölgede lenf nodu saptanmasý, bu lenf nodlarýnýn sayýsý ve boyutunun fazla olmasý, santral yað içeriðinde kayýp olmasý bulgularý romatoid artritin osteoartritten ayýrýmýnda yararlanýlabilecek kriterlerdir. Klinik olarak romatoid artrit ve osteartrit gibi ayýrýcý tanýnýn yapýlmasý güç olan olgu grubunun diz MR tetkiki elde edilirken, popliteal lenf nodlarýnýn deðerlendirilmesi amacýyla sadece dakika 0 saniye süren kontrastsýz D-FSPGR MR sekansýnýn tetkike eklenmesinin ayýrýcý tanýya katkýsý olacaðýný düþünmekteyiz. Ayrýca çalýþmamýzda irileþmiþ popliteal lenf nodlarýnda RDUS ile düþük RI deðerli hiler akým saptanmasýnýn romatoid artritin osteoartritten ayrýmýnda yararlý bir kriter olduðu saptanmýþtýr. Bu iki grup patolojinin birbirinden ayrýmýnýn güç olduðu olgularda ucuz, noninvaziv bir yöntem olarak popliteal bölgeye yönelik renkli dopler ultrasonografi tetkikinin uygulanmasýnýn ek bilgi saðlayacaðý düþünülmektedir. ÝLETÝÞÝM ÝÇÝN: Dr. Berna Dirim, Ýzmir Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Radyoloji Kliniði/ÝZMÝR GÖNDERÝLDÝÐÝ TARÝH: 08 / 08 / 008 KABUL TARÝHÝ: / 0 / 008 KAYNAKLAR Keith L. Moore, Arthur F. Dalley. Lower Limb, Keith L. Moore, Arthur F. Dalley (ed) Clinically Oriented Anatomy, th edition. Lippincott Williams Wilkins, Baltimore, 00: Renan Uflacker. Lymphatis System of the Lower Extremity, Renan Uflacker (eds) Atlas of Vascular Anatomy: An Angiographic Approach, nd edition. Lippincott Williams Wilkins, Baltimore, 006: Luscieti P, Hubschmid T, Cottier H, Hess MW, Sobin LH. Human lymph node morphology as a function of age and site. Clin Pathol 80; : -6. Niedzieska G, Kotowski M, Niedzieska A, Dybiec E, Wieczorek P. Cervical lymphadenopathy in children-ýncidence and diagnostic management. Int J of Pediatr Otorinolaryngol 006; 7: -6. Esen G. Ultrasound of superficial lymph nodes. Eur J of Radiol 006; 8: -. 6 Ying M, Ahuja A, Brook F. Gray scale and power Doppler sonography of cervical lymph nodes: a comparison between Chinese and white subjects. J Ultrasound Med 00; : Thomas H. Berquist. MRI of the Musculoskeletal System, Elizabeth Ann Kelly and Thomas H. Berquist (ed) Knee, th edition. Lippincott Williams Wilkins, Baltimore, 00: Hodgson RJ, Connor PO, Moots R. MRI of rheumatoid arthritisimage quantation for the assessment of disease activity, progression and response to therapy. Rheumatology 008; 7: -. Klussmann A, Gebhard H, Liebers F, et al. Individual and occupational risk factors for knee osteoarthritis-study protocol of a case control study. BMC Musculoskelet Disord 008; : 6. 0 Resnick D, Kransdorf JM. Rheumatoid Arthritis and Related Disease, Resnick D, Kransdorf JM (ed) Bone and Joint Imaging, rd edition. Elsevier Saunders, Philadelphia, 00: 6-. Pessler F, Dai L, Gomez-Vaquero C, et al. The synovitis of 'noninflammatory' orthopedic arthropathies: a quantitative histologic and immünohistochemical analysis. ARD Online 008; 0:-6. Huh YM, Kim S, Suh JS, et al. The role of popliteal lymph nodes in differentiating rheumatoid arthritis from osteoarthritis by using CE D FSPGR MR imaging: relationship of inflamed synovial volume. Korean J Radiol 00; 6: 7-. NOBEL MEDICUS CÝLT:, SAYI: 0

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

0-14 yaþ arasý saðlýklý çocuklarda karaciðer, dalak ve böbrek boyutlarýnýn sonografik olarak deðerlendirilmesi

0-14 yaþ arasý saðlýklý çocuklarda karaciðer, dalak ve böbrek boyutlarýnýn sonografik olarak deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 107-113 Orijinal Makale 0-14 yaþ arasý saðlýklý çocuklarda karaciðer, dalak ve böbrek boyutlarýnýn sonografik olarak deðerlendirilmesi T. Hakan Doðan 1,

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler 42 Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Vuslat Pelitli GÜRLÜ 1 Haluk ESGÝN 2 ÖZET Diabetik hastalarda

Detaylı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Doğal seyir & Prognoz Tedavi edilmezse uzun dönemde ekstremite

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar

Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar Týp Araþtýrmalarý Dergisi 3; 1(2): 5-9 ARAÞTIRMA Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar Fahrettin Talay 1, Sedat Altýn 2, Levent Karasulu 2 1 Eyüp Verem Savaþ

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 267-271 Orijinal Makale Yenidoðan sarýlýklarýnda fototerapi sonrasý "Rebound" Hiperbilirübinemi Erdal Taþkýn 1, Mehmet Kýlýç 1, A. Denizmen Aygün 2 Fýrat

Detaylı

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme İnceleme Kodu: TRD Hazırlanma Tarihi: 30.7.2011 TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme Tanım: Manyetik rezonans görüntüleme cihazı kullanılarak

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 5. Ders Kurulu HAREKET SİSTEMİ-II Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Hakkı Engin AKSULU Prof.. Yrd. Doç. Dr. Özlem

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 2 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

Detaylı

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi *

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Ret - Vit 2003; 11 : 135-141 135 Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Arzu AYDIN 1, Figen BATIOÐLU 2, Leyla ATMACA 3 ÖZET Amaç : Retina ven kök týkanýklýðý

Detaylı

Doppler Ultrasonografi: Karotis ve Vertebral Arterler. Dr.S.Süreyya Özbek EÜTF Radyoloji

Doppler Ultrasonografi: Karotis ve Vertebral Arterler. Dr.S.Süreyya Özbek EÜTF Radyoloji Doppler Ultrasonografi: Karotis ve Vertebral Arterler Dr.S.Süreyya Özbek EÜTF Radyoloji Öğrenim Hedefleri Serebrovasküler Hastalık Karotis ve Verteral Arter Doppler USG Teknik Patolojilerde tanı Stenoz

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Geliþimsel kalça displazisi (GKD)'nin deðerlendirilmesinde. Morfolojik Yöntem, Femur Baþý Kapsanma Oraný ve Dinamik Yöntem

Geliþimsel kalça displazisi (GKD)'nin deðerlendirilmesinde. Morfolojik Yöntem, Femur Baþý Kapsanma Oraný ve Dinamik Yöntem Geliþimsel Kalça Displazisinin Deðerlendirilmesinde Üç Ayrý Ultrasonografik Yöntemin Karþýlaþtýrýlmasý: Morfolojik Yöntem, Femur Baþý Kapsanma Oraný ve Dinamik Yöntem COMPARISON OF THREE DIFFERENT ULTRASONOGRAPHIC

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 164-174 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Ahmet Taþ (*), M.Zeki Bayraktar (**), Üzeyir rdem (**), Güngör

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Acil Servisine Baþvuran Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Gürkan Genç, Dr. Avni Saraç, Dr. Ülker Ertan Dr. Sami Ulus Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi, ANKARA

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY,

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2000; 1(2):17-22 Klinik Araþtýrma AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, BAÞ ÇEVRESÝ ÖLÇÜMLERÝ VE PONDERAL ÝNDEKSLERÝ Münevver TÜRKMEN 1, Ferrin AYDOÐAN

Detaylı

Küçültme Mammaplasti Ameliyatı Uygulanan Hastalarda Oluşan Ameliyat Sonrası Değişikliklerin MRG ve USG ile Değerlendirilmesi

Küçültme Mammaplasti Ameliyatı Uygulanan Hastalarda Oluşan Ameliyat Sonrası Değişikliklerin MRG ve USG ile Değerlendirilmesi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2014480104 Küçültme Mammaplasti Ameliyatı Uygulanan Hastalarda Oluşan Ameliyat Sonrası Değişikliklerin MRG ve USG ile Değerlendirilmesi Ayşe Sanem Fıratlıgil

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÖN SÖZ. Dr. Merve Özen. Haziran iii

ÖN SÖZ. Dr. Merve Özen. Haziran iii i ii ÖN SÖZ Uzmanlık eğitimimdeki katkılarından dolayı kurucu rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal, Rektörümüz Prof. Dr. Ali Haberal ve Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu na, eğitimim

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

9.7 8.4. CRP (mg/dl) Sepsis Kontrol 4.2 0.3 0.3 0.3. Günler. Sepsis Kontrol. E-selektin (ng/ml) Günler 114.8 109.1 104.2 99.5 99.5 99.

9.7 8.4. CRP (mg/dl) Sepsis Kontrol 4.2 0.3 0.3 0.3. Günler. Sepsis Kontrol. E-selektin (ng/ml) Günler 114.8 109.1 104.2 99.5 99.5 99. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 261-266 Orijinal Makale Yenidoðan geç sepsisinde erken taný ve tedavi kriteri olarak E-selektin Aþkýn Güra 1, Nilay Oygür 2, Hakan Ongun 3, Osman Saka 4,

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 11-17 ARAÞTIRMA Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Ýsmail Obuz, Taha Tahir Bekci,

Detaylı

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenme hedefleri Adrenal bez kitlelerinin BT ile değerlendirilmesinde temel prensip ve bulguları öğrenmek

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur FTR 28 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Dr. Sevim ORKUN / 1 Dr. Işık KELEŞ /2 Dr. Gülümser AYDIN /3 Dr. Elem İNAL /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS FTR 7001 MAKALE SAATİ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve

Detaylı

FÝMOZÝS TEDAVÝSÝNDE TOPÝKAL KORTÝKOSTEROÝDLÝ KREMLERÝN ETKÝNLÝÐÝ. The effect of topical corticosteroid creams on phimosis treatment

FÝMOZÝS TEDAVÝSÝNDE TOPÝKAL KORTÝKOSTEROÝDLÝ KREMLERÝN ETKÝNLÝÐÝ. The effect of topical corticosteroid creams on phimosis treatment ARAÞTIRMALAR (Research Reports) FÝMOZÝS TEDAVÝSÝNDE TOPÝKAL KORTÝKOSTEROÝDLÝ KREMLERÝN ETKÝNLÝÐÝ The effect of topical corticosteroid creams on phimosis treatment Necati Balamtekin 1, Nihat Uluocak 2,

Detaylı

BAŞ-BOYUN LENF NODU GÖRÜNTÜLEMESİNDE YÖNTEM ve KRİTERLER

BAŞ-BOYUN LENF NODU GÖRÜNTÜLEMESİNDE YÖNTEM ve KRİTERLER BAŞ-BOYUN LENF NODU GÖRÜNTÜLEMESİNDE YÖNTEM ve KRİTERLER Dr. Yusuf Öner GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ A.D. ANKARA NEDEN GÖRÜNTÜLÜYORUZ? Lenf nodu tutulumunu göstermek Klinik olarak No boyunların

Detaylı

Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri

Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri Prof.Dr. M.Pamir ATAGÜNDÜZ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı 11 Nisan 2014 Ana Başlıklar

Detaylı

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU SUNUMU DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. GAZİANTEP MO; 44 yaşında sağlık çalışanı erkek hasta Şikayeti: Gün içerisinde

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2004; (1) :-10 Klinik Araþtýrma YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * 1 1 1 1 Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, 1 1 Hale YENER, Tanju ÇELÝK ÖZET Amaç: Bu çalýþmada

Detaylı

Fetal dönemde fetal yaþýn belirlenmesi

Fetal dönemde fetal yaþýn belirlenmesi 20 ARAÞTIRMA Fetal dönemde fetal yaþýn belirlenmesi Mehmet Ali Malas, Kadir Desdicioðlu, Neslihan Cankara, Emine Hilal Evcil, Gülnur Özgüner Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Anatomi AD. Isparta

Detaylı

Acil Servis Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik ve Ýþ Doyumu

Acil Servis Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik ve Ýþ Doyumu ARAÞTIRMA Acil Servis Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik ve Ýþ Doyumu Burnout and Job Satisfaction Among Emergency Department Staff Almýla Erol 1, Funda Akarca 2, Vermi Deðerli 3, Engin Sert 4, Hakan Delibaþ 4,

Detaylı

Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Kulak Zarý Perforasyonlarý ve Ýþitme Kayýplarý ile Ýliþkisi

Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Kulak Zarý Perforasyonlarý ve Ýþitme Kayýplarý ile Ýliþkisi OTOSCOPE 25; 2:51-57 RETROSPEKTÝF ÇALIÞMA Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Kulak Zarý Perforasyonlarý ve Ýþitme Kayýplarý ile Ýliþkisi Op.Dr. Mustafa PAKSOY 1, Op.Dr. Sedat AYDIN 1, Dr. Ümit HARDAL

Detaylı

11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF

Detaylı

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR NÖRORADYOLOJİ NÖRORADYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR Dr. Faysal EKİCİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DİREKT GRAFİLER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ MANYETİK

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý Prevalence of Gestational Diabetes among

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP GÖRÜNTÜLEME

GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP GÖRÜNTÜLEME GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP GÖRÜNTÜLEME Prof.Dr. Cem Çallı Chief of Neuroradiology Section, Ege University Medical Faculty, Dept of Radiology Izmir, TURKEY Ac ca sella met Germinom GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 167-171 Orijinal Makale Kawasaki hastalýðý: 11 vakanýn deðerlendirilmesi A. Ruhi Özyürek 1, Zülal Ülger 2, Ertürk Levent 2, Dolunay Gürses 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı : İLERİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI. Dr. Ömer ERDEM

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı : İLERİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI. Dr. Ömer ERDEM Ders İzlencesi 2016 2017 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı : İLERİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI Dersin adı: İleri Görüntüleme Teknikleri Dersin veriliş şekli: Anlatım, Gösteri, Uygulama Dersin genel

Detaylı

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Özer Makay, Murat Özdemir, Yasemin Giles Şenyürek, Fatih Tunca, Mete Düren, Mehmet Uludağ, Mehmet Hacıyanlı, Gökhan İçöz, Adnan İşgör, Serdar Özbaş,

Detaylı

Servikal lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında B-mod, renkli ve power Doppler ultrasonografinin etkinliği

Servikal lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında B-mod, renkli ve power Doppler ultrasonografinin etkinliği BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2009;19(4):173-178 Çalışma - Araştırma / Original Article 173 Servikal lenfadenopatilerin ayırıcı

Detaylı

BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler. Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler. Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Elektromanyetik Spektrum E= hf 1nm 400-700nm 1m Kozmik ışınlar Gama ışınları X ışınları Ultraviole

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3 Sorular SORU 1 Romatoid artrit ile psöryatik artritin birbirinde ayırt edilmesinde EN ÖNEMLİ radyografik özellik hangisidir? a. Uniform eklem aralığı daralmasının varlığı veya

Detaylı

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Sakroiliak Eklem Manyetik Rezonans Görüntüleme

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Sakroiliak Eklem Manyetik Rezonans Görüntüleme İnceleme Kodu: TRD Hazırlanma Tarihi: 30.7.2011 TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi Sakroiliak Eklem Manyetik Rezonans Görüntüleme Tanım: Manyetik rezonans görüntüleme cihazı kullanılarak

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

Hibrid tedavi ve görüntüleme sistemleri (PET/MR)

Hibrid tedavi ve görüntüleme sistemleri (PET/MR) 15. Medikal Fizik Kongresi, 16-19 Mayıs 2015, Trabzon Hibrid tedavi ve görüntüleme sistemleri (PET/MR) Radyoloji görüşü Dr. Gülgün ENGİN İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Sunu planı 30 dak süre

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAÐINDA YENÝDOÐANDAN ADOLESANA NORMAL TROMBOSÝT PARAMETRELERÝ. Saadet AKARSU, Ýsmail ÞENGÜL, Mehtap DURUKAN TOSUN, Derya BENZER,

ÇOCUKLUK ÇAÐINDA YENÝDOÐANDAN ADOLESANA NORMAL TROMBOSÝT PARAMETRELERÝ. Saadet AKARSU, Ýsmail ÞENGÜL, Mehtap DURUKAN TOSUN, Derya BENZER, ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 202; 3(3) : - Araþtýrma ÇOCUKLUK ÇAÐINDA YENÝDOÐANDAN ADOLESANA NORMAL TROMBOSÝT PARAMETRELERÝ 2 2 3 Saadet AKARSU, Ýsmail ÞENGÜL, Mehtap DURUKAN TOSUN, Derya BENZER, A. Denizmen

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı Bölüm / Program Dersin Dili Dersin Türü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersle İlgili Görüşme Saatleri Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler TF20501

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE 282 Hodgkin Hastalýðý Olgusunun Baþlangýçtaki Klinik ve Laboratuvar Bulgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Serdar Þahinoðlu 1, Doç. Dr. Mustafa N. Yenerel 2, Dr. Serkan Güvenç 1,

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi The Effects of Medical and Social Factors on the Quality of Life of Diabetic Patients Rýza Çýtýl

Detaylı

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ Hangi hastalara görüntüleme

Detaylı

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 38-42 Orijinal Makale Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Füsun Alehan Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Yardýmcý Doçenti

Detaylı

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Dirsek MR ve Dirsek Artrografi Manyetik Rezonans Görüntüleme

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Dirsek MR ve Dirsek Artrografi Manyetik Rezonans Görüntüleme İnceleme Kodu: TRD TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi Dirsek MR ve Dirsek Artrografi Manyetik Rezonans Görüntüleme Hazırlanma Tarihi: 30.7.2011 Tanım: Manyetik rezonans görüntüleme cihazı

Detaylı

Posttravmatik vitreoretinal cerrahi uygulamalarda görsel prognoz

Posttravmatik vitreoretinal cerrahi uygulamalarda görsel prognoz 12 ARAÞTIRMA Posttravmatik vitreoretinal cerrahi uygulamalarda görsel prognoz Ufuk Þahin Týð Erzincan Devlet Hastanesi Göz Hastalýklarý Kliniði, Erzincan Özet Amaç: Travmalý gözlerde, erken dönemde, özellikle

Detaylı

Doppler Ultrasonografi. Araş. Gör. E. Pınar TÖRE Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ

Doppler Ultrasonografi. Araş. Gör. E. Pınar TÖRE Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ Doppler Ultrasonografi Araş. Gör. E. Pınar TÖRE Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ İçerik Tanım Dopplerin Fiziksel Prensipleri Doppler etki Doppler frekansı Doppler denklemi Doppler açısı Doppler

Detaylı

Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki iliþki

Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki iliþki Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 10-14 Orijinal Makale Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÜREMÝLÝ BÝR OLGUDA ANTERÝOR ÝSKEMÝK OPTÝK NÖROPATÝ

ÜREMÝLÝ BÝR OLGUDA ANTERÝOR ÝSKEMÝK OPTÝK NÖROPATÝ Retina - Vitreus 2002; Özel Sayý : 15-19 15 ÜREMÝLÝ BÝR OLGUDA ANTERÝOR ÝSKEMÝK OPTÝK NÖROPATÝ Pýnar ÇAKIR 1, Zeliha ÇÖLLÜOÐLU 1, Hikmet HASIRÝPÝ 2 ÖZET: Burada kronik böbrek yetmezliðine baðlý üremi,

Detaylı

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (1): 22-26 ARAÞTIRMA Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Melek Zeynep Saygýn 1, Esat

Detaylı

Akut Skrotumun Ayırıcı Tanısında Radyolojik Görüntüleme

Akut Skrotumun Ayırıcı Tanısında Radyolojik Görüntüleme Akut Skrotumun Ayırıcı Tanısında Radyolojik Görüntüleme Dr. A. Süleyman Dikici İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Konuşma Akışı SKROTAL US-DOPPLER -Torsiyon Enfeksiyon

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp günümüzde alışılagelmiş tıbbın içinde sayılmayan farklı sağlık sistemleri ve uygulamalardan oluşan bir grup

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp günümüzde alışılagelmiş tıbbın içinde sayılmayan farklı sağlık sistemleri ve uygulamalardan oluşan bir grup DÖNEM I İYİ KLİNİK UYGULAMALAR KAPSAMINDA ALTERNATİF TIP DERSİ DERSİN İÇERİĞİ: Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp günümüzde alışılagelmiş tıbbın içinde sayılmayan farklı sağlık sistemleri ve uygulamalardan

Detaylı

ULTRASON GÖRÜNTÜLEME

ULTRASON GÖRÜNTÜLEME ULTRASON GÖRÜNTÜLEME Ultrason görüntüleme 50 yıldan uzun zamandır kullanılmaktadır. Tahribastsız, görceli olarak ucuz, mobil ve mükemmel bir çözünürlüğe sahip bir tekniktir. Sadece tıpta değil, tahribatsız

Detaylı

Doç. Dr. Sibel Zehra Aydın. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Sibel Zehra Aydın. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Sibel Zehra Aydın Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Amaç Romatoid artrit izleminde görüntülemenin nasıl kullanılması gerektiğine dair kanıta dayalı tıp çerçevesinde öneriler sunmak Metot 13 ülke,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Psöriazisli hastalarda sakroileitin manyetik rezonans görüntüleme bulguları

Psöriazisli hastalarda sakroileitin manyetik rezonans görüntüleme bulguları JCEI / İnci ve ark. Psöriazisli hastalarda sakroileitin MR bulguları 2013; 4 (2): 199-203 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.02.0265 RESEARCH ARTICLE Psöriazisli

Detaylı

Yabancý Cisim Aspirasyonu Þüphesi Olan Pediatrik Olgularda Düþük Doz Çok Kesitli Bilgisayarlý Tomografi Ve Sanal Bronkoskopinin Deðeri

Yabancý Cisim Aspirasyonu Þüphesi Olan Pediatrik Olgularda Düþük Doz Çok Kesitli Bilgisayarlý Tomografi Ve Sanal Bronkoskopinin Deðeri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Yabancý Cisim Aspirasyonu Þüphesi Olan Pediatrik Olgularda Düþük Doz Çok Kesitli Bilgisayarlý Tomografi Ve Sanal Bronkoskopinin Deðeri The Value of Low-Dose Multidetector

Detaylı

DENEYSEL SEPTÝK ARTRÝTTE ANTÝBÝYOTÝK VE NON-STEROÝD ANTÝEN LAMATUAR ÝLAÇ KULLANIMI ÝLE EKLEM KIKIRDAÐINDA MEYDANA GELEN DEÐÝÞÝKLÝKLER

DENEYSEL SEPTÝK ARTRÝTTE ANTÝBÝYOTÝK VE NON-STEROÝD ANTÝEN LAMATUAR ÝLAÇ KULLANIMI ÝLE EKLEM KIKIRDAÐINDA MEYDANA GELEN DEÐÝÞÝKLÝKLER 60 DENEYSEL ARTROPLASTÝ ARAÞTIRMA ARTROSKOPÝK / EXPERIMENTAL CERRAHÝ RESEARCH / TURKISH JOURNAL O ARTHROPLASTY Vol. ARTHROSCOPIC 11, No. 1, (60-64), SURGERY 2000 DENEYSEL SEPTÝK ARTRÝTTE ANTÝBÝYOTÝK VE

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Yaþa baðlý maküla dejenerasyonunda geliþen koroid neovasküler membranlarýn verteporfin ile fotodinamik tedavisi

Yaþa baðlý maküla dejenerasyonunda geliþen koroid neovasküler membranlarýn verteporfin ile fotodinamik tedavisi Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 240-244 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Yaþa baðlý maküla dejenerasyonunda geliþen koroid neovasküler membranlarýn verteporfin ile fotodinamik tedavisi Ali Sakýn

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. RADYOLOJİ STAJINDA ANLATILAN DERS KONULARI 1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. -Hangi organ incelemesinde

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

DEPRESYON OLUÞTURULAN SIÇANLARDA YAÞIN AÇIK ALAN PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Effects of age on open field parameters in depression developed rats

DEPRESYON OLUÞTURULAN SIÇANLARDA YAÞIN AÇIK ALAN PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Effects of age on open field parameters in depression developed rats ARAÞTIRMALAR (Research Reports) DEPRESYON OLUÞTURULAN SIÇANLARDA YAÞIN AÇIK ALAN PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Effects of age on open field parameters in depression developed rats Ayþegül Küçük 1, Asuman Gölgeli

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı Bölüm / Program Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersle İlgili Görüşme Saatleri Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve

Detaylı

KARACÝÐER METASTAZLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ VE CERRAHÝ TEDAVÝSÝNDE ÝNTRAOPERATÝF SONOGRAFÝ

KARACÝÐER METASTAZLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ VE CERRAHÝ TEDAVÝSÝNDE ÝNTRAOPERATÝF SONOGRAFÝ ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 200; 2(3) :9-3 Klinik Araþtýrma KARACÝÐER METASTAZLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ VE CERRAHÝ TEDAVÝSÝNDE ÝNTRAOPERATÝF SONOGRAFÝ 2 Yelda Özsunar DAYANIR, Bjorn SKOLDBYE, Alev AKDÝLLÝ,

Detaylı