İ Ç İ NDEKİ LER. Koordinat Şartı Muzaffer ŞERBETÇİ. Yeni" Yerleşme Bölgelerinin Seçimi Yol vs Alt Yapı Plânlama Esasları...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ Ç İ NDEKİ LER. Koordinat Şartı... 10 Muzaffer ŞERBETÇİ. Yeni" Yerleşme Bölgelerinin Seçimi Yol vs Alt Yapı Plânlama Esasları..."

Transkript

1 YIL : 7 OCAK-MAYİS 1972 SÂYS : İ Ç İ NDEKİ LER Sayfa Taşınmaz Malların Değerlerinin Objektif (Bilimsel) Metodlarla Tayin Edilmesi için Kadastro Müdürlüklerine bağlı olarak kurulması teklif edilen bağımsız Gayrimenkul Kıymetlendirme Komisyonlarına ait gerekçe raporu... 3 Nazmi YILDIZ Koordinat Şartı Muzaffer ŞERBETÇİ Yeni" Yerleşme Bölgelerinin Seçimi Yol vs Alt Yapı Plânlama Esasları Ahmet AÇLAR Kadastronun Kentleşme Hedeflerine Yöneltilmesi Haldun ÖZEN Harita ve Kadastro Mühendislerinin Kurumlara Göre Dağılımı (1 Ocak 1972 deki Durumu) Mühendis ve Mimar Odaları ile Birliklerinin Yan Ödemelerle 'ilgili önerisi Haberler... tı 55

2 HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından dört ayda bir Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yayınlanır. Sahibi : Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Âdına Başkan Zühtü ÖNDER Sorumlu Müdür : İlhan Kaya DUMAN Yayın Kurulu : Necat İNGER Mehmet KUŞKÂPAN Nusret UYSAL Beşir TÜRKKAN İlhan Kaya DUMAN Yönetim ve ı Müracaat yeri : Demîrtepe - Sümer Sok. No.: 12/2 Yenişehir - ANKARA : Fiatı ; 10 TL. DİZİldİğî V8 -Ma- OHGm KARDEŞLER Matbaası Basıldığı yer S * " : Ankara Arka dış kapak = 1000 TL Ön iç kapak = 90» Arka iç kapak = 750» İç sahifeler = 500» Yarım sahifele? = 300» 1/4 sahife = 200» Devamlı ilân verenlere % 20 indirim yapılır.?yayınlanan bütün yazılara telif ve tercüme hakkı ödenir.?gönderilen yazılar yayınlansın yayınlanmasın geri verilmez.?yazı ve ilânlardaki fikirler yazarlarına aittir. Odayı ve Dergiyi sorumlu kılmaz.?çevirilerden doğacak her türlü sorumluluk çevirene aittir.?dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar daktilo ile seyrek satır olarak yazılması, şekillerin aydıngere çini mürekkeple çiziimesi, şekil yerlerinin be lirtilmesi ve yazıların imzalanmış olarak iki nüsha gönderilmesi lâzımdır. Kısa yazılar tercih edilir.

3 TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLERİNİN OBJEKTİF (BİLİMSEL) METOTLARLA TAYİN EDİLMESİ İÇİN KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLİ OLARAK KURULMASI TEKLİF EDİLEN BAĞIMSIZ GAYRİMENKUL KIYMETLENDİRME KOMİSYONLARINA AİT GEREKÇE RAPORU Nazmi Y I L D I Z Türkiye, batıya yönelmiş, hukuk temelleri batı hukukunun ana prensiplerine dayanan ve birçok kanunlarını batıdan alarak kendi hukukî ve ekonomik şartlarına adapte eden bir ülkedir. Pekçok müessese, batı kurallarının etkisi ve yurdumuzun verileri nazara alınarak kurulmuştur. Aşağıda tesisi teklif edilen kuruluş da bu yoldaki denemelerden biridir. A.A. Kuruluş Gerekçeleri Plânlı kalkınma dönemine girmiş bulunan yurdumuzda mevcut kaynakların en iyi şekilde kıymetlendirilmesi kaçınılamayan bi>r zorunluktur. Bağımsız taşınmaz mallar değerlendirme komisyonlarının kurulmaları millî bütçeye hemen hemen hiç bir yeni malî külfet yüklemeyecek, buna mukabil, vazgeçilemeyecek derecede çok faydalar sağlayacaktır. Ekonomik hayatımızı geniş ölçüde ve müsbet yönde etkilemes'i beklenen bu komisyonların kurulması ve meşguliyet alanları, sağlayacakları faydalar bakımından şöylece sıralanabilir : 1 Malî yönden faydalar Son aylarda aktüel olan gayrimenkullere ait değer artışlarının vergilendirilmesi konusu haklı bir görüşle yeni kanunî hükümlere bağlanmıştır. Taşınmaz malların hâli hazır objektif değerlerinin tesb'iti çok dikkat ve itinayı gerektirmektedir. Zira binalı ve binasız taşınmaz malların değerlerinin en iyi şekilde tayini gerek vatandaş ve gerek hazinenin çıkarlarını daha iyi koruyabilecek ve bundan başka, tarafsızlığı dolayısîyle vatandaşlarla devletin biribirine karşı olan münasebetlerinin müsbet yolda gelişmesine yarayacaktır. Adı geçen kıymetlendirmelerin 1961 tarih ve 213 no. lu Vergi Usul Kanununun ve nci maddelerine göre ele alınması, arzu edilen tarafsızlığı sağlamaktan uzaktırlar. Zira kanun, tahrir ve tadilât komisyonlarının çalışmalarını tam objektif kıstaslara göre düzenlememekte ve neticede teknik bilgi yetersizliğinden sübjektif sonuçlara varılmaktadır. Bu ise bazan hazinenin, bazan vatandaşların aleyhine olmaktadır. Daha ziyade 6830 no. ve 1956 tarihli İstimlâk Kanununun 11 nci maddesine uygun şekilde tayini gereken gayrimenkul değerleri için kadastro müdürlüklerinde teşkil edilecek tarafsız kıymetlendirme komisyonları tahrir ve tadilât komisyonlarına teknik bakımlardan faydalı olabilecekleri gibi onların işlerini de çabuklaştırabilirler. 3

4 Gayrimenkul alım - satımında normal değerinden veya yapılan sözleşmedekinden daha düşük beyanda bulunmak suretiyle me/dana gelen tapu intikal vergisi azalması veya kaçırılması da, vergilendirmenin, bahis konusu tarafsız komisyonlarca tayin edilecek değere göre yapılması sayesinde önlenebilir. 2 Ekonomik yönden faydalar Yurdumuzda sanayi tesislerinin sermayesi, hisse senedi şeklinde geniş halk tabakalarına dağılmadığı gibi endüstriye yapılan yatırımların sigorta edilmesi de henüz mümkün olamamaktadır. Bu itibarla, yatırımları emniyet altına almak gayesiyle, yatırıma tahsisi icap eden sermayenin mühim bir kısmı ile taşınmaz mallar satın alınmakta, bunlarda zamanla meydana gelen fiat artışları ve düşük vergilendirmeler, eksikliği hissedilen yatırım sigortaları yerine geçmektedir. Böylece arsa ve binalara talep sun'i şekilde artırılmakta ve spekülâsyon teşvik edilmektedir. Bu durumun önüne geçmek ise ancak, objektif kıymetlendirmelere istinat eden vergilendirmelerdir. Yatırım sermayeleri sigortasına olan iht'iyaç bu suretle daha da artacak, kurulması çabuklaşacak ve netice itibariyle sun'i spekülâsyona sebep olan arsa ve binaya fazla talep azalacak, bu yollarda âtıl olarak tutulan para sanayie yatırılacak, yani sanayi yatırımları artacaktır. 3 Geniş şaptaki kamulaştırmalar yönünden faydalar Kalkınmakta olan yurdumuzun değişik bölgelerindeki arazi kullanışları dolayısiyle yapılacak kamulaştırmalar çok pahalıya malolmakta, bu ise yatırımlara ayrılması gereken paraların mühim bir kısmının kamulaştırmaya, yani arazi spekülâsyonu doiayısiyle heba olmasına yol açmaktadır. Bilhassa büyük şehirlerimizdeki arazi spekülâsyonu, lüzumlu ve yatırım bölgeleri civarında mukayeseli kıymetlendirme yapmağa elverişli belgeler, yani objektif kıymetlendirmeler yok. luğundan yatırımları tehlikeye sokmakta, hiç değilse yavaşlatmaktadır. Devletin, temellerini atacağı Konut - Sektör Raporunda (DPT, Ankara 1967, S. 80) belirtilen genel bir arazi politikasının uygulanmasına yarayan vazgeçilemez bir unsuru olarak objektif kıymetlendirme komisyonlarına olan ihtiyaç böylece bir defa daha kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Boğaz Köprüsünün ayaklarının ve bağlayıcı çevre yollarının güzergâhları üzerindeki ve civarındaki arazi spekülâsyonu, genel bir arazi politikası ve objektif kıymetlendirmelere ne derece ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. 4 Arsa piyasasının kontrol altına alınması yönünden faydalar Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde bir asır önce başlayan şehirleşme ve sanayileşme problemleri bugün için ülkemizin ana sorunları haline gelmiştir. Genel olarak mesken yapım bedelinin % 50 sine kadar yükselen arsa bedelleri (Mesken Davamız, İmar - İskân Bakanlığı, Ankara 1962, S ) mesken yapımını menfî yönde etkilemekte, kiraların artmasına sebep olmakta ve neticede ekonomik hayatımızı lüzumsuz olarak baskısı altına almaktadır. Bilhassa iskân bölgelerindeki arazilerin objektif değerlerinin tesbiti, kontrolsuz olan arsa piya. sasının kontrol altına alınması için bu bakımdan da pek çok faydalar sağlar. 4

5 5 Şehircilik yönünden faydalar Plânlı şehirciliğin geliştirilmesi, kanalize edilmiş şehirleşme ve imar plânlarının ekonomik olarak kıymetlendiril meleri de ancak objektif gayrimenkul değer, lendîrmeleri ile mümkündür. Kamu yatırımları ile meydana gelen değer artışlarının gene kamuya maledilmesi, bu nimetlerden faydalanan taşınmaz malların objektif kıymetlendirilmeleri ile gerçekleştirileb'ilir ki, buna kamu tesislerinin inşası (yol, kanalizasyon, yeşil saha v.b.) ile imar plânlaması dolayısiyle değerlenen (meselâ tarım toprağı iken imar toprağı haline gelen) gayri men küllerin kıymet artışları da girer. Şehirlerin sık meskûn yerlerindeki çok küçülmüş ve parçalanmış parsellerin toplulaştırılması (hamur işlemi) da objektif kıymetlendirmeler olmadan gerçekleştirilemeyecek 'imar plânları uygulamalarıdır (bak Örnek 1). Ayrıca gayrimenkul piyasasının berraklığa kavuşturulmasında, yani alıcı, sati- Cİ ve mirasçılara ve gayrimenkul rehni için taraflara yol göstermesi bakımından onlardan birinin müracaatı üzerine yapılacak objektif kıymetlendirmelerin rolü büyüktür (bak Örnek 2). Gayrimenkullerdeki fiat hareketleri de istatistikî maksatlarla ancak bu kıymetlendirme komisyonlarının görevleri içine girer. B. Komisyonların Çalışma Şeması Binasız gayrimenkûllerin alım-satım fiatlarını kıymetlendirmek, bu fiatları birbirleriyle karşılaştırmak, vezinli ortalamalarını almak ve hissî tesirlerle yapılan satışları hesaba katmamak veya bunları normale irca etmek objektif kıymetlendirmelerin en mühim unsurunu teşkil eder. Bu işler, kadastro mühendislerinin nazarî ve amelî asli meslek meşguliyetlerinin başlıcasıdır. Lüzumlu alım satım değerleri tapudan temin edilebileceği gibi, 6830 no. lu İstimlâk Kanununun 11 nci maddesine göre yapılan kıymetlendirmelerden de faydalanılabilir. Binasız gayrimenkûllerin kıymetlendirmelerinde arazinin potansiyelinden, yani veriminden faydalanmak ve taşınmaz mallar rantlarını hesaba katmak, mukayeseli ahmsatım değerlerinin bulunmadığı bölgelerde iyi netice vermektedir. Binalı taşınmaz malların kıymetlendirmelerinde ise bina ve toprak değerleri ayrı ayrı hesaplanır veya binanın değerinden toprak değerine geçilir. Bina değeri ise, halâhazır durumun yeni olduğu takdirdeki fiatı ile yıpranma ve eskime nisbeti hesaba katılarak elde edilir. Yahut da hâlen getirdiği gelirden binanın tüm değeri hesaplanır ve sonra arsasının değerine dönülür. İcap ettiğinde yardımcı bilirkişilerin yardımına başvurulur ve böylece, kıymetlendirmelerdeki tarafsızlık zedelenmemiş olur. Yapılan toprak kıymetlendirmeleri bölge bölge şehrin kadastro haritalarının bulunduğu kısımlarda küçük ölçekli bir şehir plânına işlenir ve halkın istifadesine parasız olarak sunulur (bak Örnek 3). Böylece, bîr taşınmaz malı satın almak isteyen, şehrin hangi bölgesi ile ilgileniyorsa hemen bilgi sahibi olur. Birinci seneden sonra her yıl yenilenecek olan kıymetlendirme bölge haritaları, ilk tesisinde olduğu kadar emek ve zamana ihtiyaç göstermezler. 5

6 YENİDEN DÜZENLEMEYE AİT HAMUR İŞLEMİ Değer esasına gör yapılan bir hamur İşleminde İmar plânının hazırlanmasından önce ve sonraki kıymetlendirmeler

7 BİR SATIŞ, Fİ ATI HARİTASI ÖRNEĞİ

8 Normal taşınmaz mal için metre kare başına Alman markı

İ Ç İ NDEKİ LER. " " s *yfa '

İ Ç İ NDEKİ LER.   s *yfa ' İ Ç İ NDEKİ LER Dergiden mektup 2. Harita ve Kadastro Semineri İmar Plânı Uygulamaları. '. Y. Müh. Gelâlettin SONGU Kadastroda Otomasyon ve Delikli Kart Kadastrosu Y. Müh. Burhan TANSÜĞ Yükseklik ve Nivelman

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Sayfa Uzun Dönemli Kalkınma ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının Temel Hedefleri ve Stratejisi... ;...

İ Ç İ NDEKİ LER. Sayfa Uzun Dönemli Kalkınma ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının Temel Hedefleri ve Stratejisi... ;... İ Ç İ NDEKİ LER Sayfa Uzun Dönemli Kalkınma ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının Temel Hedefleri ve Stratejisi... ;... 3 Yiğit ÂDİLOĞLU Türkiye Büyük Millet Meclisi 81 Nolu Toprak ve Tarım Reformu Geçici

Detaylı

İngiltere'de 1947 de plânlamanın da üstünde toprağın genel kıymet artışını kamuya maletmek deneyine girişildi. Başarısızlığa uğrayan bu de- neme

İngiltere'de 1947 de plânlamanın da üstünde toprağın genel kıymet artışını kamuya maletmek deneyine girişildi. Başarısızlığa uğrayan bu de- neme İngiltere'de 1947 de plânlamanın da üstünde toprağın genel kıymet artışını kamuya maletmek deneyine girişildi. Başarısızlığa uğrayan bu de- neme birkaç yıl sonra bırabldi.-1967 de geniş-çaptaki kamulaştırma

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Macit Erbudak'a Liyakat Nişanı Verildi... 3. s' Oda Başkanı M. Emin Ertürk'ün Konuşması... 3 ı '.

İ Ç İ NDEKİ LER. Macit Erbudak'a Liyakat Nişanı Verildi... 3. s' Oda Başkanı M. Emin Ertürk'ün Konuşması... 3 ı '. İ Ç İ NDEKİ LER Sayfa Macit Erbudak'a Liyakat Nişanı Verildi... 3 s' Oda Başkanı M. Emin Ertürk'ün Konuşması... 3 ı '..Sayın Macit Erbudak'ın Konuşması... 4 Kendi Gözüyle Macit Erbudak... 5 Türkiye'nin

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ Tahsin Yomralıoğlu 1, Recep Nişancı 2, Mehmet Çete 3, Ezgi Candaş 1 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak, İstanbul, tahsin@itu.edu.tr,

Detaylı

Belediyelerin Emlak Vergisindeki Gelir Kaybı: Şanlıurfa Belediyesi Örneği

Belediyelerin Emlak Vergisindeki Gelir Kaybı: Şanlıurfa Belediyesi Örneği M.A. KARASU, M. KARAKAŞ Belediyelerin Emlak Vergisindeki Gelir Kaybı: Şanlıurfa Belediyesi Örneği Mithat Arman KARASU * Mehmet KARAKAŞ ** Özet Ülkemizde emlak vergisinin tahsilatı sırasında çeşitli sorunlarla

Detaylı

6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2)

6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2) 6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAŞINMAZ DEĞERLEMESİNDE CBS NİN KULLANIM OLANAKLARI. Müh. Mustafa Ersin BAHAR

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAŞINMAZ DEĞERLEMESİNDE CBS NİN KULLANIM OLANAKLARI. Müh. Mustafa Ersin BAHAR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAŞINMAZ DEĞERLEMESİNDE CBS NİN KULLANIM OLANAKLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Mustafa Ersin BAHAR Anabilim Dalı: Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Detaylı

İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İMAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

6677-6679 İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

6677-6679 İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 6677-6679 İMAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 31 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: T

Detaylı

KADASTRO ÇALIŞMALARI

KADASTRO ÇALIŞMALARI KADASTRO ÇALIŞMALARI Nihat ŞAHİN TKGM Gen. Müd. Yrd. Sayın hocam, teşekkür ediyorum. Sayın genel müdürlerim, sayın meslek büyüklerim, saygıdeğer hocalarım, sayın meslektaşlarım, kıymetli misafirlerimiz;

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ (AOÇ) 2011 YILI RAPORU

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ (AOÇ) 2011 YILI RAPORU ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ (AOÇ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 24.03.1950 tarih ve 5659 sayılı Kanun, uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun unvanı Merkezi Bağlı

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ-BAĞCILAR İLÇESİ 2339 ADA 13 PARSEL BAĞCILAR REFERANS GÜNEŞLİ GAYRİMENKUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 12.02.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK

Detaylı

SPK GAYRĠMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI MESLEKĠ MEVZUAT SINAV SORULARININ ANALĠZĠ

SPK GAYRĠMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI MESLEKĠ MEVZUAT SINAV SORULARININ ANALĠZĠ SPK GAYRĠMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI MESLEKĠ MEVZUAT SINAV SORULARININ ANALĠZĠ Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK Kocaeli Üniversitesi Dr. Erdal KÖKTÜRK Emekli Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Bildiride, SPK BaĢkanlığı

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI

TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI 2012 Balıkesir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü İÇİNDEKİLER TABLOLAR Tablolar 3 Şekiller

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA ARALIK 2013 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. SERTİFİKASYON VE ONAY 3 BÖLÜM 2.

Detaylı

Dergimiz sayfalarmm, meslektaşlarımıza ve mesleğimize Mgi duyanlara açık bulunduğunu zevkle ifade ederken hepimize hayırlı olmasını dileriz.

Dergimiz sayfalarmm, meslektaşlarımıza ve mesleğimize Mgi duyanlara açık bulunduğunu zevkle ifade ederken hepimize hayırlı olmasını dileriz. Bir cemiyet hayatına kıyasla 10 yıl gibi kısa bir mazisi olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğimiz ve ihtisas Odamız* 7303 sayılı kanım ffle muaddel 6235 sayılı kamunla kendilerine verilen, mesleğin

Detaylı

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 ... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 Raporu Talep Eden: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adres YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ Hazırlayan Ali Rıza DOĞRUL

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU MADDE 1 -AMAÇ : Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. MADDE 2 -KAPSAM

Detaylı

Madde 1- Bu Yönetmelik 20/7/1966 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanunun 36 ncı maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Madde 1- Bu Yönetmelik 20/7/1966 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanunun 36 ncı maddesi gereğince hazırlanmıştır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (*) Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 17 Ekim 1966 - Sayı: 12428 Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20/7/1966 tarih ve 775 sayılı

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

ALTINORDU BELEDİYESii 2015 2019YILLARI STRATEJİK PLANI. 2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLANI Sayfa 1

ALTINORDU BELEDİYESii 2015 2019YILLARI STRATEJİK PLANI. 2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLANI Sayfa 1 T..C.. ALTINORDU BELEDİYESii 2015 2019YILLARI STRATEJİK PLANI 2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLANI Sayfa 1 T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ Şarkiye Mah. Kazım Karabekir Cad. No:7 52100-ORDU Tel: +90452 225 01 04-225

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ TAPU SİCİLİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI VE TAPU KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ (TAKBİS) UYGULAMALARI DENİZ DENİZ TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 1.ÖZET Elif CANBOLAT Şehirciliğin amacı, insanların sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamasını sağlayabilmektir. Bu amacın gerçekleşebilmesi

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2 ADET ARSA DEĞERLEME RAPORU SARIÇAM / ADANA

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2 ADET ARSA DEĞERLEME RAPORU SARIÇAM / ADANA REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2 ADET ARSA DEĞERLEME RAPORU SARIÇAM / ADANA ARALIK 2012 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. SERTİFİKASYON VE ONAY 3 BÖLÜM 2. RAPOR,

Detaylı

KONYA BÖLGESĐNDE YAPILAN KIRSAL ALAN DÜZENLEMELERĐNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

KONYA BÖLGESĐNDE YAPILAN KIRSAL ALAN DÜZENLEMELERĐNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA BÖLGESĐNDE YAPILAN KIRSAL ALAN DÜZENLEMELERĐNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER Doç. Dr. Tayfun ÇAY Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fak., Harita Mühendisliği

Detaylı

4.1 Vizyon:... 82 4.2 Misyon... 82 5 Amaçlar, Hedefler, Stratejiler Ve Performans Göstergeleri... 82 6 İzleme Değerlendirme... 85 7 Sonuç...

4.1 Vizyon:... 82 4.2 Misyon... 82 5 Amaçlar, Hedefler, Stratejiler Ve Performans Göstergeleri... 82 6 İzleme Değerlendirme... 85 7 Sonuç... GİRİŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER... 1 Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 1 Stratejik Plan Hazırlama Süreci... 4 1.1 Hazırlık ve Alt Yapı Çalışmaları... 4 1.2 Stratejik Plan Çalışma Programı...

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı