ÜNĠTE I SĠGORTA KAVRAMINA GĠRĠġ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNĠTE I SĠGORTA KAVRAMINA GĠRĠġ"

Transkript

1 ÜNĠTE I SĠGORTA KAVRAMINA GĠRĠġ ALT BAġLIKLAR I. Sigortacılığın Tarihi II. Risk Kavramı ve Türleri III. Büyük Sayılar Kanunu IV. Sigortanın Yararları A. Sigortalı KiĢi Açısından Sigortanın Yararları B. Ekonomi Açısından Sigortanın Yararları V. Sigortanın Sakıncaları VI. Sigorta Kavramının Mahiyeti VII. Sigortadan Söz Edebilmek Ġçin Varlığı Gerekli ġartlar ANA METĠN I. SĠGORTACILIĞIN TARĠHĠ İnsanoğlunun geçirdiği evrim, sadece biyolojik alanda değil sosyolojik, teknolojik ve sosyal alanda da olmuştur. Sürekli gelişen toplumsal hayat insanın mal varlığı ve canına karşı olan risk çeşitlerini de arttırmıştır. Büyüyen toplumsal hayat imece ve bireysel dayanışmayı ortadan kaldırdıkça insanlar alternatif dayanışma yollarına yönelmiştir. Kolektif yardım düşüncesi de sigortacılık kavramının çekirdeğini oluşturmuştur. 1 Türk Sigortacılık tarihi açısından 1870 yılı bir milattır. Bu tarihten önce Osmalı da modern anlamda sigorta işleyişinden bahsedilemez yılında Beyoğlu ndaki bir yangında çok sayıda işyeri, ibadet merkezi ve ev yanmıştır. Yangın çıkan bölgede de daha çok yabancı ve yabancılarla ilişkide olan zenginlerin oturması sigortanın gelişme sürecini hızlanmıştır. Önce Sun, Northern ve North British adlı İngiliz sigorta şirketleri açtıkları temsilciliklerle Osmalı da ilk sigortacılık faaliyetlerini başlattılar. 2 Fransızların ülkemizde ilk sigortacılık faaliyeti 1878 yılında başladı. Bundan sonra Alman, İtalyan, İsviçre gibi yabancı ülkelerin sigorta şirketleri de 1 Işıl Ulaş, Uygulamalı Sigorta Hukuku, Turhan Kitabevi s.3 2 Yrd. Doc. Dr. Ayşe Gül BÖLÜKBAŞI Dr. E. Baturalp PAMUKÇU Sigortanın Temel Prensipleri, Türkmen Kitapevi İstanbul 2009 s.61

2 faaliyet göstermeye başladı. Bu şirketler o zaman duyulan gereksinimi karşılamakla beraber, o tarihlerde sigorta şirketlerinin kuruluşunu ve sigorta faaliyetini düzenleyen devlet denetimini öngören kanunların, hatta bu konuya değinen bir hükmün dahi bulunmayışı nedeniyle tamamen denetimsiz bir biçimde çalışıyorlardı. Yabancı sigorta şirketleri, uluslararası teamülleri ve mevzuatları yok sayıp sigorta sözleşmelerini İngilizce veya Fransızca düzenliyorlar, anlaşmazlık durumunda da dava mercii olarak yabancı ülke mahkemelerini veya ilgili şirket merkezinin bulunduğu yerel mahkemeleri gösteriyorlardı. Şirketler sigorta sözleşmeleri üstünde istedikleri gibi tasarrufta bulunmaya başlamışlar, diledikleri zaman sigorta poliçelerini iptal etmişlerdir. Böylece mevzuat ve denetimden yoksun, tamamen yabancılara özgü bir çalışma alanında hareket eden sigorta şirketleri adlarını duyurmak, sigorta düşüncesinin yayılmasını sağlamak ve portföylerini genişletmek amacıyla için ilk yıllar, vaatlerini yerine getirip, hasar ödemede dürüst davrandılar. Ancak zaman geçtikçe, sigortacıların istedikleri gibi çalışmaları ve kapitülasyonların kendilerine sağladığı fırsatlar çok para kazanabilecekleri ortam oluşturdu. Bu durum, kısa zamanda çok fazla sigorta şirketinin sigortacılığa uygun olmayan davranışlara itti. İhtiyacın gittikçe somutlaşması ve yaşanan olumsuzluklara müdahale etme kaygısıyla 1893 yılında Osmanlı Umum Sigorta Şirketi ilk yerli sigorta şirketinin doğmasına sebep olmuştur. Ardından sigortacılığın düzene sokulabilmesi için yabancı şirketler arasında birlikte hareket etme eğilimi belirdi. 12 Temmuz 1900 tarihinde 43 tanesi yabancı olmak üzere 44 sigorta şirketi bir araya gelerek sabit bir yangın tarifesi belirlediler. Bu ülkemizde ilk tarifeydi. Ayrıca gelişen piyasa ihtiyaçları gereğnce 1908 ve 1914 yıllarında kanunlarda yapılan değişiklerle yabancı şirketler kontrol altına alınmaya çalışılmış, 1914 yılındaki kanunla yabancı şirketler teminat göstermeye ve vergi vermeye zorunlu tutulmuşlardır. Şirketlerin oluşturduğu birlik Türkiye de Çalışan Sigorta Şirketleri olarak değiştirildi. Bu yeniliklerle yabancı şirketler yerel girişicilerle ile ortaklık kurma yoluna gittiler. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte sigorta alanında gerek yasal, gerekse kurumlaşma açısından büyük adımlar atıldı yılında Türkçe yi kullanma zorunluluğu getiren yasa ile, poliçelerin İngilizce ve Fransızca düzenlenmesine son verildi ve aynı yıl Sigortacılar Kulübü kuruldu yılında Sigortacılığın ve Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi hakkındaki kanun yürürlüğe girdi. Yerli ve yabancı sigorta şirketlerinin denetlenmesi, döviz çıkışının önlenmesi amacını taşıyan bu kanunun çıkışıyla sigortacılık gelişmeye, yerli sermaye ile kurulan şirketlerin sayısı artmaya başladı. Bunu izleyen iki yıl boyunca gerekli hazırlık ve incelemelerin yapılması sonucu işletme hakkının T. İş Bankası AŞ ye ait olacağı bir anonim şirket kurulmasına karar verildi. Böylece 1929 yılında Milli Reasürans T.A.Ş faaliyete geçti. Bu tarihten itibaren Türkiye de reasürans

3 tekeli başladı ve ülkedeki yerli - yabancı bütün sigorta şirketleri topladıkları primlerin bir kısmını Milli Reasürans a devretmeye zorunlu tutuldu. Gelişmeler sonucunda sigorta şirketleri 1939 yılında Ticaret Bakanlığı na bağlandı. Sigorta sektörünü ciddi bir biçimde ele alan 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ise 1959 yılında yürürlüğe girdi yılında yürürlüğe giren 3379 sayılı yasa ile 7397 sayılı yasada, yasal alandaki boşlukları doldurmak, sigorta şirketlerini mali yönden geliştirmek ve sigorta aracılarının durumunu yeniden düzenlemek amacıyla önemli ve köklü değişikler yapıldı. Bu kanun, sigorta ile ilgili organlar ve faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler çıkarılmasını öngörüyordu. Sigorta şirketleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı na bağlanarak mali yapının bir parçası olarak kabul edildiler dan itibaren Kaza Sigortaları, Mühendislik Sigortaları ile Zirai Sigortaları, Yangın ve Nakliyat sigortalarında, serbest tarife sistemine geçildi. 3 II. RĠSK KAVRAMI VE TÜRLERĠ II.A. Tehlike ve Risk Kavramları Bütün Sigorta kitapları genellikle benzer cümle ile başlar: İnsanlar, hayatları veya malvarlığı itibariyle tehlikelere maruzdurlar. Olağan günlük yaşam; kişilerin mal varlıklarını, finansal durumlarını ve yaşamlarına ilişkin tehlikeleri sürekli olarak önümüze çıkarır. İnsanoğlu her ne kadar tehlikelere karşı konulması için çeşitli tedbirler alsa da tehlikelere karşı konulması her zaman için mümkün değildir. O zaman yapılması gereken, tehlikeleri en az yıkıcı, zarar verici hâle getirmektir. 4 Tehlike kavramını kapsayan risk (riziko) kavramı, sigortacılık ve sigorta hukukunun en temel kavramıdır. Çünkü sigortanın varlığı riskin kavramının varlığına bağlıdır. II.B. Risk Tanımı Tasnif ve Türleri Risk insanların karşılaşabilecekleri, henüz gerçekleşmemiş olan ancak gerçekleşme ihtimali bulunan tehlikeler olarak tanımlanabilir. Sigorta kapsamında değerlendirilebilmesi için riskin mutlaka ölçülebilir olması gerekir. Risk kavramı çeşitli başlıklar altında gruplandırılır. Başlıca sınıflandırma başlıkları şunlardır. II.B.a. Risk kavramının ilk sınıflandırması risk kavramının iktisadi sonuçlarına göre yapılır. II.B.a.1 Ġktisadi sonucu olmayan riskler: Kişinin mamelekinde herhangi bir zarar oluşturmayan risklerdir.iktisadi sonucu olmayan riskler genellikle şeref ve haysiyete yönelik rizikolardır. Bu tür risklerde mameleki bir zarar doğmadığı 3 4 Dr.F.Dilek Kabukçuoğlu ÖZER, Mukayeseli ve Uygulamada Hayat Sigortası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü ANKARA 2005 S. 1

4 için, iktisadi sonucu olmayan riskler olup sigorta hukukunun inceleme alanı dışındadır. II.B.a.2 Ġktisadi sonucu olan riskler: İktisadi sonucu olan riskler ya hayatımızda bir sonuç doğururlar ya da malvarlığımızda para ile ölçülebilecek olumsuz bir sonuç yaratırlar. İktisadi sonuçları olan riskleri kaynakları itibariyle üç grup altında inceleyebiliriz: -Tabiattan Kaynaklanan Riskler; Tabiatta su, hava, ateş ve toprak olmak üzere 4 ana element vardır. Tabiattan kaynaklanan risklere bu unsurlardan herhangi biri yol açar. Ancak tabiattan kaynaklanan riskler bu dört ana unsurun birleşmelerinden doğan başka riskler biçiminde de, deprem, sel, don, yıldırım, dolu, kuraklık, çığ düşmesi gibi olabilir. -İnsanlardan Kaynaklanan Riskler İradi ya da gayri iradi riskler; Risk bazen doğrudan doğruya kişinin kendisinden kaynaklanabilir. Örneğin kişi intihar edebilir, otomobiliyle trafik kazası geçirebilir, elleri ıslakken prize dokunduğunda elektrik çarpabilir, yanlış ilacı aldığında zehirlenebilir. Risk bazen de kişinin kendisi dışındaki kimselerden kaynaklanabilir. Bu takdirde risk bir akde aykırılık biçiminde olabileceği gibi haksız fiil ya da başka bir sebepten kaynaklanabilir. Başka insanlardan kaynaklanan riskler ikiye ayrılabilir: Bireyden kaynaklanan riskler Toplumdan kaynaklanan riskler Yalnız bir kişiden zarar görme ihtimalimiz bireyden kaynaklanan risk olarak adlandırılır. Örneğin, birinin bize tabancayla ateş etmesi, otomobiliyle çarpması, bir yumruk atması veya bu kişi ile yapmış olduğumuz sözleşmeye aykırı davranması durumunda bireyden kaynaklanan riskler söz konusudur. Bir topluluktan ya da topluluk içinde zarar görme ihtimaline ise toplumdan kaynaklanan risk adı verilir. Bunlar genellikle ayaklanma, gösteri, savaş, terör gibi toplumsal olaylar sırasında ve sonucunda gündeme gelir. -Tekniğin İlerlemesinden Kaynaklanan Riskler: Günümüzde teknik çok büyük bir hızla ilerlemekte ve her geçen gün karşımıza yeni araçlar çıkmaktadır. Tekniğin ilerlemesi hem insanın yaşamını kolaylaştırmış ve güzelleştirmiş, hem de bir takım riskleri beraberinde getirmiştir. Örneğin otomobil teknik gelişmeler sonucunda ortaya çıkmış bir araç olmasına rağmen pek çok riski beraberinde getirmektedir. Aynı durum nükleer santraller ve savunma sanayi ürünleri açısından da söz konusudur. İktisadi sonuçları olan riskleri de sonuçları itibariyle ikiye ayrılarak inceleyebilir. - Malvarlığımız üzerinde sonuç yaratan riskler:

5 Bu tür riskler malvarlığımızın aktifinde azalmaya ya da pasifinde artmaya neden olur. Örneğin arabamızın çalınması, evimizin yanması durumlarında malvarlığımızın aktifi azalır. Sigorta ettirenin otomobili ile bir kişiye çarpması ve bu kişinin uğradığı zararları karşılamak durumunda kalması halinde ise malvarlığının pasifi artar. Bir kimsenin malvarlığının aktif kısmı daima sınırlıdır, buna karşılık malvarlığının pasif kısmı ise sınırsızdır; diğer bir deyişle bir kimse sonsuza kadar borçlanabilir. - Canımız Üzerinde Sonuç Yaratan Riskler: Kaza, hastalık, ölüm, annelik gibi riskler canımız üzerinde sonuç yaratır. II:C Sigortacılıkta Riskin TaĢıması Gereken Özellikler: Sigorta hukuku açısından, risk finansmanı için yani, risklerin gerçekleşmesi durumunda karşılaşılabilecek olası finansal kaynakların düşünülerek, gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması için belli şartlar taşıması gerekir. Bunlar; - Risk tarafların iradeleri dışında oluşmalıdır. - Risk yasalara uygun yani yasal olmalıdır, aksi takdirde sigorta korumasından yararlanamaz. - Riskin gelecekte ne zaman gerçekleşeceği belirsiz olmalıdır. - Riskin gelecekte olma olasılığı bulunmakta fakat ne zaman oluşacağı belirsizdir. 5 III. BÜYÜK SAYILAR KANUNU Tehlikeye maruz olan kimseler (örneğin evinin yanması ihtimali ile karşı karşıya bulunanlar) birleşerek belli bir miktar para karşılığında risklerini üçüncü şahıs konumundaki profesyonel risk taşıyıcılarına devrederler. Bu kişilere Sigortacı adı verilir. Riske karşı korunmak için gerekli paranın toplanma miktarını hesaplamak üzere Büyük Sayılar Kanunu geliştirilmiştir. Sigortacılıkta Büyük Sayılar Kanunu, riziko sayısı arttıkça, hasar oranının o olaya ilişkin genel hasar olasılığı yüzdesine daha çok yaklaşılacağını öngören bir istatistik yasasıdır. Bir kişinin Cebeci den Kızılay a giderken trafik kazası geçirme ihtimali %1 dir. Bir milyon kişi için ise bu oran % tir. Diğer bir deyişle büyük sayılara ulaşıldıkça riskin gerçekleşme oranı düşer; sayılar büyüdükçe risk azalır. Sigortacı bu durumdan faydalanır. Riski devralan sigortacı ne kadar çok sigorta yaparsa o kadar kazançlı konuma gelir. Her bir sigorta ettirenden görece düşük bir prim alsa da, daima kârda olur. Zira 1 milyon sigorta ettirenden sadece 10 kişi açısından risk gerçekleşeceği için bu kişilerin uğradıkları zarar tazmin edildikten sonra diğer sigorta ettirenlerin ödemiş oldukları primler sigortacının kazancını oluşturacaktır. Aynı riske maruz kalabilecek çok sayıda ve benzer ünitelerin bir 5 Yrd. Doc. Dr. Ayşe Gül BÖLÜKBAŞI Dr. E. Baturalp PAMUKÇU Sigortanın Temel Prensipleri, Türkmen Kitapevi İstanbul 2009 s.4

6 araya getirilmesi Büyük Sayılar Kanunu nun uygulanabileceği bir kümül oluşturulması gerekir. 6 Sigorta şirketi gerekli sayısal çokluğa ulaştığında, sigorta şirketinin faaliyetlerini sürdürebilmesi gerekli tehlike dengesini sağlar. Oluşacak risk, sigortalı grup içinde dağılarak kendiliğinden yok olmaktadır. IV. SĠGORTANIN YARARLARI: Sigortanın yararları, sigorta ettiren ve ekonomi açılarından olmak üzere iki temel açıdan ele alınabilir. IV. A. Sigortalı KiĢi Açısından Sigortanın Yararları: IV. A.a) Sigorta güven yaratır: Sigorta, sigorta ettiren kişiyi güvensizlik duygusundan ve bu duygunun yol açtığı huzursuzluktan kurtarır. Örneğin otomobil sahibi bir kişi, aracına yönelik çalınma, çizilme, yıpratılma olasılıkları ya da kaza yapma durumunda aracın hasar görmesi ve hatta kullanılamaz hale gelme ihtimali nedeniyle endişeli ve gergin olur. Malik, otomobilini sigorta ettirerek tüm bu endişelerinden kurtulur. IV. A.b) Sigorta bir tasarruf aracıdır: Sigortanın tasarruf aracı olması özellikle bireysel emeklilik ve hayat sigortaları bakımından söz konusudur. Sigortacı ile sigorta ettiren belli bir süre sonra sigorta ettirene sigortacının belli ödeme yapması veya her ay belli bir tutarda maaş ödemesi konusunda anlaşabilir. Böylece sigorta ettiren her ay düşük tutarda bir prim ödeyerek tasarruf yapmış olur. Sigorta ettiren, yaşamını yitirse dahi birikimleri mirasçılarına ödenir. IV. A.c) Sigorta kredi almayı kolaylaştırır: Kredi veren kuruluşlar, bankalarından müşterilerinden çeşitli teminatlar isterler. Bankaların kredilerinde en önemli teminat gayrımenkul ipotekleridir. Kredi teminatı olarak bir gayrımenkul ipotek edilebilir ama banka bunu yeterli görmeyebilir, çünkü gayrımenkul bir zarara maruz kalabilir. Kişinin başına bir şey gelmesi halinde kredi geri ödenmez ise kredi veren kuruluş, sigorta teminatı aracılığı ile alacağına güvenirse kredi vermekten çekinmez. Hatta bankalar, kendi kurdukları sigorta şirketlerine, kredi konusunu sigorta ettirdikten sonra kredi vermeyi tercih ederler. IV. A.d) Sigorta önleyici tedbirleri geliştirir: Sigortacılar her tür riski sigorta etmemekte, sigorta etmek için bazı ek koşullar arayabilmektedirler. Hiçbir sigortacı, gerçekleşme olasılığı yüksek, kötü riskleri sigorta etmek istemez. Örneğin sigortacı, çalınma riskine karşı bir otomobili sigorta etmek için otomobilde bir alarm sisteminin var olması şartını arayabilir. Böyle bir durumda alarm sistemlerine olan talep artacak ve üreticiler kendi mallarının satılması için mallarında riski önleyecek tedbirlerin bulunması için ürünlerini geliştirme yoluna gidecektir. 6 Yrd. Doc. Dr. Ayşe Gül BÖLÜKBAŞI Dr. E. Baturalp PAMUKÇU, Sigortanın Temel Prensipleri, Türkmen Kitapevi İstanbul 2009 s.26

7 IV.A.f) Zararlarını karşılar: Sigorta sözleşmesiyle zarar görenin maddi zararları karşılanarak ekonomik zarar, toplumun en geniş alanına yayılır. IV. B. Ekonomi Açısından Sigortanın Yararları: IV. B.a) Sigorta bir toplu tasarruf vasıtası olup, sigorta toplumda sermaye birikiminin sağlanmasına yardımcı olur: Serbest piyasa ekonomilerinde, toplu tasarrufu sağlayan en büyük kuruluşlar bankalardır, ikinci sırada ise sigorta şirketleri gelir. Sigorta şirketleri bu birikimi kredi verme, yatırım yapma vb. yollarla daha da çoğaltır. Sermaye birikimi ülke ekonomisini geliştirir, yeni yatırım ve istihdam olanakları yaratır. IV. B.b) Sigorta ulusal gelirin yeniden dağıtılmasında iş görür: Bu yarar daha çok sosyal güvenliği sağlamaya yönelik sosyal sigortalarda belirgin şekilde ortaya çıkar. Sosyal güvenlik sistemine dâhil olanlardan toplanan primler biriktirilir ve risk kimin şahsında gerçekleşirse ona ödemede bulunur. Böylece sigorta vasıtası ile yoksun duruma düşen sigortalılara bir katkı sağlandığı gibi, milli gelirin yeniden dağıtılmasına da katkıda bulunulur. IV. B.c) Sigorta ülkenin ödemeler dengesine etkilidir: Sigorta ettirenlerin risklerini sigorta eden, sigortacı kendisi de birtakım risklerin tehdidi altındadır. Bu nedenle sigorta şirketleri üstlendikleri riskleri reasürans (mükerrer sigorta) şirketlerine sigorta ettirme yoluna gidebilirler. Reasürans şirketlerinin pek çoğu yabancı şirketlerdir. Yabancı reasürans şirketlerine prim ödeyen sigorta şirketleri, dışarıya döviz gitmesine neden olur. Riskin gerçekleşmesi halinde ise sigorta şirketi tazminat olarak belli bir tutarı reasürans şirketinden döviz olarak alır ve ülkeye getirir. Böylece sigorta ülkenin ödemeler dengesinde etkide bulunur. IV. B.d) Fon birikimi sağlar: Primlerin sigorta şirketleri tarafından değerlendirilmesi sürecinde para ve sermaye piyasalarına aktarılan kaynaklar makro ekonomik fayda sağlayabilmektedir. Bu faydaların en önemlisini kaynak hacminin artması sonucunda kaynak maliyetlerindeki ucuzlama ve bu sürecin yarattığı yatırım sonucunda üretim ve istihdam artışı oluşturmaktadır. IV. B.e) Uluslar arası ilişkilerin geliştirilmesi: özellikle reasürans anlaşmaları ile riskler tüm dünyaya yayılabilmektedir. V. SĠGORTANIN SAKINCALARI: V. a) Sigorta tedbirsiz davranışları teşvik eder: Sigorta ettiren bazı kişiler, nasıl olsa sigortalıyım diyerek tedbirsiz davranıp, gerekli önlemleri almayabilir. Örneğin otomobilinin kapısını açık bırakabilir, sağlığına dikkat etmez, evin bacasını temizlemeyebilir. IV.b) Sigorta gereksiz işlemlere ve israfa neden olur: Bu durum özellikle sağlık sigortalarında söz konusu olur. Sigortalı şahıs kendi parası ile hiç yaptırmayacağı kontrolleri sağlık kurumlarında yaptırır. Hasta olmadığı halde doktora giderek zaman, emek ve para kaybına yol açabilir.

8 IV.c) Sigorta kasti fiilleri teşvik eder: Sigortalı, sigorta tazminatı alabilmek için riski bizzat gerçekleştirme yoluna gidebilir. Örneğin, evini yakabilir, kendisini sakatlayabilir, ailesine gelir bırakmak amacıyla intihar edebilir. Bu gibi durumlarda sigorta hilesi (dolandırıcılığı) gündeme gelir. Bütün sözleşmeler iyi niyet esasına, dürüstlük kuralına riayet gereğine dayanır ama sigorta sözleşmesi özellikle azami iyi niyet gerektirir. Örneğin hayat sigortası yaptırırken sigorta ettiren en özel hastalıklarını dahi açıklamak zorundadır ki sigortacı riski doğru hesaplasın ve gerekli primi uygulasın. Sigorta ettiren iyiniyetli davranmaz örneğini hastalığını gizler ise sigortacı daha fazla ödeme yapacak buda primlerin artarak bir çok kişinin daha fazla olumsuz etkilenmesine sebep olacaktır. V. SĠGORTA KAVRAMININ MAHĠYETĠ: Sigorta kavramının niteliğinin açıklanmasına dair pek çok görüş ileri sürülmüş, farklı bakış açılarına dayanan çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Bu teorilerden hiçbiri sigorta kavramını her yönüyle tarif edememektedir. Çünkü bu teorilerin her biri sigorta hukukunun faklı bir yönüne ağırlık vermektedir. Bu nedenle teorilerin herhangi birini tümüyle reddetmek doğru değildir. Sigorta kavramın ilişkin belli başlı teoriler aşağıdaki gibidir: 1- Tazminat Teorisi 2- İhtiyaç Teorisi 3- Teminat Teorisi 4- İktisadi Teşebbüs Teorisi 5- Aynı Tehlikeye Maruz Bulunanların Teşkil Ettiği Topluluk Teorisi 6- Tehlikeyi Yükleme Teorisi Yukarıda belirtilen teorilerin sayısını arttırmak mümkündür. Sigortayı tam anlamıyla tanımlamak ve açıklamak için onu bütünsel bir yaklaşımla ele almak gerekir. Bütünsel yaklaşım ise kolektif dayanışma düşüncesidir. Sigorta kişinin bir bedel karşılığında kendi kendine yardım etmesi gibi görünse de özünde bireylerin olası tehlikeler karşısında kişilerin oluşacak zarara karşı birlikte parasal önlem almasıdır. VI. SĠGORTADAN SÖZ EDEBĠLMEK ĠÇĠN VARLIĞI GEREKLĠ ġartlar: 1- Öncelikle büyük sayılar kanununun uygulamasına imkân verecek bir topluluğun varlığı şarttır. Ancak böyle bir topluluk var olduğunda sigorta etkin biçimde uygulanabilir. Bir manken yüzünü sigorta ettirebilir ama burada büyük sayılar kanunu uygulanamayacağı için, sigorta yapılır fakat sigortacı çok yüksek prim almak zorunda kalır. 2- Sigortadan söz edebilmek için topluluktaki kişileri tehdit eden bir tehlikenin doğup doğmayacağı, yeri, zamanı ve miktarı belli olmamalıdır.

9 3- Tehlikenin aynı türden olması gerekir. Çünkü sigorta istatistik esaslarına dayanır, istatistik yapılabilmesi için aynı türden veriler mevcut olmalıdır. Yani yangın tehlikesi ile deprem tehlikesi kural olarak birlikte sigorta ettirilemez. 4- Tehlike gerçekleştiği zaman ekonomik bir zarar meydana gelmeli, dolayısıyla zararı dengeleme ihtiyacı doğmalıdır. 5- Sigorta akdi, akdin her iki tarafına da tam borç yüklemelidir. Sigorta ettirenin borçları, prim ödemek, doğru bilgi vermek, tedbir almak ve risk gerçekleştiğinde zararı haber vermek biçimindedir. Sigortacının borcu ise akit yapıldığı andan itibaren tehlikenin zararlı sonuçlarını taşımaktan ibarettir. 6- Sigorta ettirenin, sigortacıya karşı ileri sürebileceği müstakil bir talep hakkı olmalıdır. Bu talep hakkı ise tehlike gerçekleştiği zaman, riske maruz kalan kişinin sigortacıya yönelteceği zararının tazminini talep hakkıdır.

GİRİŞ. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan tezimiz, 6 bölümden oluşmaktadır.

GİRİŞ. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan tezimiz, 6 bölümden oluşmaktadır. GİRİŞ Avrupa Birliği süreci ile yaşanan gelişmelerin hiç şüphesiz sigortacılık sektörüne de olumlu etkileri olmaktadır. Ülkemizde son dönemlerde hazırlanan Sigortacılık Kanunu Taslağı ve Yönetmelikleri

Detaylı

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci 1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci Sigortacılığın kökenleri Babil imparatorluğunda kervan ticareti yapan tüccarların mallarını sağlam bir şekilde teslim almak için ödedikleri faizli

Detaylı

2. KASKO SİGORTASI... 27 2.1. KASKO SİGORTASI VE TEMİNAT KAPSAMI... 27 2.1.1. Kasko Sigortası Değeri Uygulaması... 32 2.1.2.

2. KASKO SİGORTASI... 27 2.1. KASKO SİGORTASI VE TEMİNAT KAPSAMI... 27 2.1.1. Kasko Sigortası Değeri Uygulaması... 32 2.1.2. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...iii ÖZ/ABCTRAC... vi ÖNSÖZ...vii TABLOLAR...viii GRAFİKLER... x KISALTMALAR... xi GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM... 5 1. SİGORTA NIN TANIMI, TEMEL KAVRAMI VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞİMİ... 5 1.1.

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL TABLO SUİSTİMALLERİ

SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL TABLO SUİSTİMALLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL TABLO SUİSTİMALLERİ DUYGU TUNALIOĞLU TEZGEL TEZ DANIŞMANI PROF. DR.

Detaylı

Hazırlayan: Kıvanç BAYAR

Hazırlayan: Kıvanç BAYAR SİGORTA HASAR EKSPERLİK FAALİYETLERİNİN SİGORTA İŞLETMELERİNE HASAR MALİYETLERİ AÇISINDAN ETKİLERİ Hazırlayan: Kıvanç BAYAR Danışman: Doç. Dr. Fehmi YILDIZ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Üçüncü bölüm de; sigorta şirketlerinin yatırım araçları hakkında bilgi verilerek, yatırımlarını hangi yönde değerlendirdikleri anlatılacaktır.

Üçüncü bölüm de; sigorta şirketlerinin yatırım araçları hakkında bilgi verilerek, yatırımlarını hangi yönde değerlendirdikleri anlatılacaktır. 1 GĠRĠġ Kişilerin günlük yaşantılarında her an karşılaşabilecekleri ve bunun sonucunda can ve mallarına zarar verebilecek bazı risklerin gerçekleşmesi durumunda mevcut hayat standardında meydana gelebilecek

Detaylı

1 SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI 2 Birinci Gün... 7 BÖLÜM 1: SĠGORTAYA GĠRĠġ... 8 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta

1 SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI 2 Birinci Gün... 7 BÖLÜM 1: SĠGORTAYA GĠRĠġ... 8 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta 1 SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI 2 Birinci Gün... 7 BÖLÜM 1: SĠGORTAYA GĠRĠġ... 8 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 8 1.2. Sigortanın Tarihi... 9 1.2.1. Dünyada

Detaylı

BANKA VE ÖZEL KURUMLAR TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI

BANKA VE ÖZEL KURUMLAR TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI BANKA VE ÖZEL KURUMLAR TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI EYLÜL 2010 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ GÜN 1. SİGORTAYA GİRİŞ.....6 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları...6 1.2. Sigortanın Tarihi........6

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI 1 Birinci Gün... 7 BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 8 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 8 1.2. Sigortanın Tarihi... 9 1.2.1. Dünyada

Detaylı

SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI

SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI 2012 1 BİRİNCİ GÜN...6 BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ...7 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 7 1.2. Sigortanın Tarihi... 8 1.2.1. Dünyada

Detaylı

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ...

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 2014 1 İçindekiler BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 5 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 6 1.2. Sigortanın Tarihi... 6 1.2.1. Dünyada Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi... 6 1.2.2. Ülkemizde Sigortacılığın

Detaylı

2. Bölüm TÜRKİYE DE SİGORTACILIK UYGULAMALARI. Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ

2. Bölüm TÜRKİYE DE SİGORTACILIK UYGULAMALARI. Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ 2. Bölüm TÜRKİYE DE SİGORTACILIK UYGULAMALARI Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Dünya da ve Türkiye de sigortacılığın

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852)

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda

Detaylı

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN PAZARLAMA KARMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN PAZARLAMA KARMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞL-YL 2007 00010 TÜRKİYE DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN PAZARLAMA KARMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ HAZIRLAYAN Gökçe Nezihe EVREN

Detaylı

5. Bölüm HAYAT SİGORTALARI. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

5. Bölüm HAYAT SİGORTALARI. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 5. Bölüm HAYAT SİGORTALARI Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Hayat sigortası kavramını ve tarihi gelişimini açıklayabilecek,

Detaylı

SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI. Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER

SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI. Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER I. BÖLÜM GİRİŞ I. SİGORTANIN TANIMI VE UNSURLARI Sigorta, aynı veya benzer rizikolara maruz bulunan şahıslar topluluğunda, belirli

Detaylı

SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI. Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER

SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI. Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER I. BÖLÜM GİRİŞ I. SİGORTANIN TANIMI VE UNSURLARI Sigorta, aynı veya benzer rizikolara maruz bulunan şahıslar topluluğunda, belirli

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FON YÖNETİMİ. Zeynep KIZILGEÇİT

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FON YÖNETİMİ. Zeynep KIZILGEÇİT BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FON YÖNETİMİ Zeynep KIZILGEÇİT Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ 2014 Her hakkı saklıdır

Detaylı

T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ. Hazırlayan Ufuk YILDIZ. Đşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ. Hazırlayan Ufuk YILDIZ. Đşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ÖZEL SAĞLIK SĐGORTACILIĞI SEKTÖRÜNDE FAALĐYET GÖSTEREN ŞĐRKETLERĐN VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ ĐLE ETKĐNLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐ Hazırlayan Ufuk YILDIZ Đşletme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE POLİÇE ÇEŞİTLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE POLİÇE ÇEŞİTLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE POLİÇE ÇEŞİTLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

SİGORTACININ KANUNİ HALEFİYETİ MÜESSESİNİN İDARENİN SORUMLULUĞU ALANINDA UYGULANMASI

SİGORTACININ KANUNİ HALEFİYETİ MÜESSESİNİN İDARENİN SORUMLULUĞU ALANINDA UYGULANMASI SİGORTACININ KANUNİ HALEFİYETİ MÜESSESİNİN İDARENİN SORUMLULUĞU ALANINDA UYGULANMASI GİRİŞ Doç. Dr. Melikşah Yasin * Toplumun genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik idari faaliyetlerin çeşitlenmesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI. Fatma Esin KILINÇ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI. Fatma Esin KILINÇ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ ile ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI TEZİ Fatma Esin KILINÇ Tez Danışmanı

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Ekim 2010 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARINDAN HEKİM MESLEKİ SORUMLULUĞUNUN TÜRKİYE DEKİ VE AB DEKİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARINDAN HEKİM MESLEKİ SORUMLULUĞUNUN TÜRKİYE DEKİ VE AB DEKİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANA BİLİM DALI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARINDAN HEKİM MESLEKİ SORUMLULUĞUNUN TÜRKİYE DEKİ VE AB DEKİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ

SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ Ender GÜLER Özet Sigorta işletmeleri, insanların ya da kurumların karşılaşabilecekleri risk ve zararları

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI SİGORTA SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ, EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI Perçem Başak HIZLI YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA,

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Temmuz 2011 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN SERHAL NUR MAHMUTOĞULLARI TEZ DANIŞMANI YRD.DOÇ.DR.MÜRSEL BAŞGÜL

Detaylı

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39 1 İÇİNDEKİLER SİGORTACILIK EĞİTİMİ DERS NOTLARI EĞİTİM KONUSU 1: SİGORTACILIK MEVZUATI... 5 1.1. İlgili Mevzuat 1.2. Sigorta işlemlerinde kullanılan sigorta belgeleri EĞİTİM KONUSU 2: TÜRKİYE DE SİGORTACILIK

Detaylı