YÖNETMELİK. d) Enstitü Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİK. d) Enstitü Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,"

Transkript

1 7 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İpek Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, İpek Üniversitesinde yürütülen ve lisans temeline dayalı yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, b) Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Anabilim dalının Üniversitedeki tam zamanlı bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu, c) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve eğitim programı bulunan anabilim dalını, ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını, d) Enstitü Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu, e) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu, f) Enstitü: İpek Üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitüsünü, g) GMAT: Uluslararası bir sınav olan Graduate Management Admission Test sınavını, ğ) GNO: Genel not ortalamasını,

2 h) GRE: Uluslararası bir sınav olan Graduate Record Examinations sınavını, ı) Hazırlık Okulu: Üniversitenin Hazırlık Okulunu, i) IELTS: Uluslararası bir yabancı dil sınavı olan, International English Language Testing System sınavını, j) İYES: İpek Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını, k) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değerini, l) Müdür: İpek Üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürünü, m) Öğrenci: Lisansüstü öğretim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi, n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, o) Rektör: İpek Üniversitesi Rektörünü, ö) Rektörlük: İpek Üniversitesi Rektörlüğünü, p) Senato: İpek Üniversitesi Senatosunu, r) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini, s) TOEFL: Uluslararası bir yabancı dil sınavı olan Test of English as a Foreign Language sınavını, ş) Üniversite: İpek Üniversitesini, t) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavını, u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, ü) Yükseköğretim Kurumu: 4 yıllık üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar Yüksek lisans programına başvuru ve kabul MADDE 5 (1) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların; lisans öğrenimini tamamlamış ve başvuru koşullarını sağlamış veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olmaları gerekir. (2) Adayların yüksek lisans programına kabul edilmeleri için; a) Lisans öğrenimlerini başarıyla tamamlamaları, b) Senato tarafından kabul edilen bir İngilizce dil sınavında başarılı olmaları ya da bu Yönetmelik hükümlerine göre İngilizce sınavından muaf sayılmaları veya İngilizce hazırlık sınıfına kabul edilme şartlarını sağlamaları, c) İlgili anabilim dalı tarafından yapılacak bilimsel veya sanatsal yeterlik değerlendirmesinde başarılı olmaları,

3 ç) Tezli lisansüstü programlarında ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından başvurdukları programın puan türünde Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen ALES taban puanından az olmamak koşuluyla Anabilim dallarının tespit etmiş olduğu ALES puanını ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya GRE sınav sonucunu elde etmiş olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda asgari şartlar, Senatonun onayıyla ilgili program tarafından belirlenir. Doktora programına başvuru ve kabul MADDE 6 (1) Doktora programlarına başvuracak adayların; a) Yüksek lisans derecesini almış ve başvuru koşullarını sağlamış olmaları, b) Koşullu ön kabul için, yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları, c) Lisans derecesi ile doktora programına başvuru kabul etmek isteyen anabilim dalları tarafından belirlenen şartları taşımaları, ç) YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puanı almış olmaları gerekir. (2) Adayların doktora programına kabul edilmeleri için; a) Senato tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden başarılı olmaları, bu Yönetmelik hükümlerine göre bu sınavdan muaf sayılmaları ya da İngilizce hazırlık sınıfına kabul edilme şartlarını sağlamaları, b) İlgili anabilim dalı tarafından yapılacak bilimsel veya sanatsal yeterlik değerlendirmesinde başarılı olmaları, c) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından başvurdukları programın puan türünde Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen ALES standart puanından az olmamak koşuluyla ALES puanını ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya GRE sınav sonucunu elde etmiş olmaları, gerekir. ALES ve uluslararası sınavlara ilişkin esaslar MADDE 7 (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde GMAT ve GRE puanlarının geçerlilik süresi beş yıldan fazla olmamak üzere ilgili anabilim dalları tarafından belirlenir. (2) Adayların lisansüstü eğitime kabulü için Üniversiteye başvurduğu tarihte ALES geçerlilik süresi olan üç yılın dolmamış olması gerekir. (3) Yüksek lisans mezunu olup, mezuniyet tarihinden en fazla bir yarıyıl sonra Enstitüye doktora eğitimi için başvuranlardan yeniden ALES sınavına girme şartı aranmaz. Yatay geçişle öğrenci kabulü MADDE 8 (1) Başka üniversiteye bağlı enstitülerin birinden İpek Üniversitesi enstitüsüne yatay geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin, enstitüye kabul edilebilmesi için, ilk girdiği enstitüde en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı bütün derslerin her birinden 4,00 tam puan üzerinden en az 3,00 puan ya da 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alarak başarılı olmuş ve lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını yerine getirmiş olması gerekir. İpek Üniversitesi enstitüsünün anabilim dalları arasındaki yatay geçişler için de aynı şartlar aranır. Sadece ders alma aşamasında olan öğrenciler yatay geçiş için başvurabilir.

4 Özel öğrenci kabulü MADDE 9 (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olmuş veya başka bir üniversitenin enstitüsünde lisansüstü öğrenim görmekte olanlar veya bu öğrenimini tamamlamış olup belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ve ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşleri ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Bu statüdeki öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi tüm koşullara uymak zorundadırlar. Özel öğrenciler tam zamanlı öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Enstitüye kayıtla ilgili esaslar MADDE 10 (1) Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. (2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Sahte veya eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen belgelerin (diploma dâhil) tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır. (3) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için; yüksek lisans programlarına kabul edilenlerin lisans diplomasına, doktora programlarına kabul edilen yüksek lisans mezunlarının yüksek lisans diplomasına, lisans programlarından doğrudan doktora programlarına kabul edilenlerin ise lisans diplomasına sahip olması ve Üniversitenin ilan ettiği diğer şartları yerine getirmesi gerekir. (4) Öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için akademik takvimde belirtilen tarihe kadar mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları gerekir. (5) Ders kayıtlarının tamamlanabilmesi için enstitünün onayı gerekir. (6) Enstitüye kayıtlı öğrenciler akademik takvime göre kayıt yenilemek zorundadırlar. Kayıt işleminin tamamlanması için öğrenim ücretinin de ödenmiş olması gerekir. (7) Enstitüde Üniversite tarafından burslu statüde öğrenime hak kazanan öğrenciler, İngilizce hazırlık programında geçirilen bir yıllık süre hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan yüksek lisans programından azami iki buçuk yıl, doktora programından ise azami beş yıl içinde mezun olamadıkları takdirde öğrenimlerine ücretli statüde devam ederler. (8) Burslu öğrencilerle ilgili bursun devamı ve sürenin uzatılması konularında nihai kararı Enstitü Yönetim Kurulu verir. Bilimsel hazırlık programları MADDE 11 (1) Bilimsel hazırlık programları öğrencilerin kabul edildikleri akademik programa intibaklarını sağlamak amacıyla hazırlanmışlardır. (2) Bilimsel hazırlık programlarındaki dersler ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir. (3) Bilimsel hazırlık programı en fazla bir akademik yıldan oluşur. Bu süre, ilgili lisansüstü programının azami eğitim süresine dâhil değildir. (4) Öğrenciler, bilimsel hazırlık programına bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü programlara kabule ilişkin esaslara göre kabul edilirler. (5) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık

5 derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. (6) Bilimsel hazırlık programına kaydolan öğrenciler derslere devam etmek ve en az 2,00 akademik ortalama tutturarak başarılı olmak zorundadırlar. Başarısız öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. Danışman atanması MADDE 12 (1) Lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye ilk yarıyıl başında bir ders danışmanı atanır. Ders danışmanı, öğrencinin ilgi alanını dikkate alarak alacağı derslerde rehberlik yapar. Öğrencinin proje ve tezinin yürütülmesinde rehberlik yapmak üzere görevlendirilecek danışmanlarda aşağıdaki özellikler aranır: a) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Bu öneri sonrasında Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile danışman ataması yapılır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı görevlendirilir. Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya doktor unvanına sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. b) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktor ünvanına sahip bir öğretim görevlisini, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar belirler. c) Doktora tez danışmanı en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye önerilir. Bu öneri sonrasında Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile danışman ataması yapılır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı görevlendirilebilir. Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Öğretim programları MADDE 13 (1) Lisansüstü öğretim; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşur. Dersler ve ders sorumluları MADDE 14 (1) Açılacak dersler ve sorumlu öğretim elemanları; anabilim dalı akademik kurulu tarafından belirlenir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. (2) Derslerin sorumluları öğretim üyeleridir. Zorunlu hallerde anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bilim doktoru unvanına sahip öğretim görevlileri de ders sorumlusu olabilirler. Ders alma ve bırakma MADDE 15 (1) Kayıtlı olduğu programın derslerine kayıt yaptırmış olan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde danışmanının onayıyla programında değişiklik yapabilir. Kredi aktarma MADDE 16 (1) Enstitüden özel öğrenci olarak alınan dersler ile başka bir yükseköğretim kurumundan alınan lisansüstü derslerin kredileri; danışmanın görüşü, anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla devam edilmekte olan programa aktarılabilir. Aktarılacak kredi miktarı, programın toplam kredisinin yarısını geçemez.

6 Adayların bilimsel değerlendirilmesi MADDE 17 (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilgili bilim alanlarındaki yeterlik düzeylerinin değerlendirilmesi, ilgili lisansüstü programını yürüten anabilim dalı tarafından yapılan bir sınavla gerçekleştirilir. (2) Mezun olduğu alan dışındaki bir lisansüstü programına başvuran öğrenciler, ilgili anabilim dalının teklifiyle, bir yılı ve toplam yirmi bir krediyi aşmamak kaydıyla bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilirler. (3) Öğrencilerin kabulü, ilgili anabilim dalının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar Eğitim-öğretim yılı MADDE 18 (1) Bir eğitim-öğretim yılı (akademik yıl) iki yarıyıldan oluşur. Senato tarafından uygun görülen hallerde lisansüstü programları üç dönemden oluşabilir. (2) Akademik takvim Senato tarafından belirlenir ve her eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir. (3) Lisansüstü öğretim süresinde izlenecek eğitim ve öğretim programları, mezuniyet için gerekli koşullar, ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanan içerikler, Enstitü Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ve Senatonun onayı ile kesinleşir. (4) Programların uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Sınavlar MADDE 19 (1) Lisansüstü programlarda, ara sınav, final sınavı ve bütünleme sınavı olmak üzere üç türlü sınav yapılır. Ara sınavlar yarıyıl içinde yapılır. Devam koşulunu yerine getiren öğrenci, yarıyıl sonunda belirtilen gün ve saatte final sınavına girer. Senato tarafından mazereti kabul edilen öğrenci, ara sınav yerine yarıyıl içinde mazeret sınavına alınır. Mazeret sınavının tarihini Enstitü belirler. Ders başarı notu MADDE 20 (1) Bir dersin başarı notu; yarıyıl içinde yapılan ara sınavların, ödevlerin, uygulamalı çalışmaların ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi sonucunda elde edilir. Sınavların ve uygulamalı çalışmaların ders başarı notu içerisindeki ağırlığını ders sorumlusu belirler. (2) Ders başarı notunun belirlenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır: a) Değerlendirmede kullanılan notların anlamları, katsayıları ve 100 üzerinden karşılıkları aşağıda belirtilmiştir: Notlar Katsayı % Karşılığı A 4, A - 3, B + 3,

7 B 3, B - 2, C + 2, C 2, C - 1, D + 1, D 1, F 0, b) Ayrıca değerlendirmede kullanılan diğer notlar ve anlamları şunlardır: 1) S (Satisfactory): Kredisiz dersten geçti. Başarılı dönem projesi, seminer dersi veya tez dersine S notu verilir. 2) U (Unsatisfactory): Kredisiz dersten kaldı. 3) E (Exempt): Muaf. 4) I (Incomplete): Bir derse kayıt yaptırıp geçerli mazeretinden dolayı yarıyıl içi çalışmalarını tamamlayamayan öğrencilere (I) notu verilir. Öğrenci eksiğini, genel sınav dönemi sonundan itibaren en geç bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrenci dersten başarısız olmuş kabul edilir. 5) W (Withdraw): Öğrencinin dersten çekilmesi durumunda verilir. 6) N (Non-attendance): Öğrencinin devamsızlıktan dolayı dersten başarısız olması durumunda verilir. c) Yüksek lisans programında bir dersten başarılı olmak için en az C, doktora programında ise en az B notu almak gerekir. Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadır. Gerekli hallerde danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile başarısız olunan seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli ders alınabilir. Sınav sonuçlarına itiraz MADDE 21 (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç onbeş iş günü içinde, yazılı olarak enstitüye başvurarak, ara sınav veya dönem sonu sınav belgesinin tekrar incelenmesini isteyebilir. Enstitü tarafından dilekçenin kendisine iletilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde, ilgili öğretim üyesi, sınav belgesini inceleyerek sonucu enstitüye bildirir. Not ortalamaları MADDE 22 (1) Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, ilgili dersin kredisi ile aldığı notun katsayısının çarpımı ile elde edilir. Dönem not ortalaması (DNO) hesabında; ilgili dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam puan, alınan derslerin kredi toplamına bölünür. Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren kayıt yaptırdığı derslerin tümü dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. GNO hesabında tekrar edilen derslerden alınan en son not dikkate alınır. Öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte gösterilir.

8 Notların açıklanması ve not belgeleri MADDE 23 (1) Öğretim elemanları tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde verilen notlar, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edildikten sonra, akademik durumu belirten dönem karnesi ile açıklanır. Üniversitede öğrenim gören tüm öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdıkları tarihten başlayarak, öğrenimleri süresince aldıkları dersler, notları ve akademik durumları transkript üzerinde gösterilir ve öğrencinin talebi üzerine, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Notlarda maddi hata MADDE 24 (1) İlan edilmiş olan bir ders notunda yer alabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Belli bir dönemde yer alan tüm maddi hataların en geç izleyen dönemin kayıt süresi başlamadan düzeltilmiş olması gerekir. Ders tekrarlama MADDE 25 (1) Öğrenciler F notu aldıkları zorunlu dersleri ilk açıldıklarında tekrarlamak zorundadır. Özel durumlarda ve danışmanın olumlu görüşü alınmak koşuluyla, Enstitü Yönetim Kurulu ders tekrarını erteleyebilir ve ders alınmışsa dersten çekilme izni verilebilir. (2) Seçmeli derslerden F notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlamak veya yerine geçecek bir başka dersi tekrar R işareti ile almak zorundadır. Bu durumda yeni dersten alınan not F notunun yerine geçer, ancak F notu transkriptte belirtilir. (3) Öğrenciler C+ ve daha düşük not almış oldukları dersleri danışmanlarının onayıyla tekrarlayabilirler. Bu derslerden alınan son not geçerlidir. Devam zorunluluğu MADDE 26 (1) Derslere devam zorunludur. Teorik derslerin %30 undan, uygulamalı derslerin % 20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, sınavlara alınmaz ve kendisine "N" notu verilir. İzinli ayrılma MADDE 27 (1) Senato tarafından kabul edilebilir bir mazereti olan öğrencilere, Üniversiteye tekrar dönmek üzere, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en fazla iki yarıyıllık bir süre; askerlik hizmetleri için, askerlik süresince, eğitim süresinden sayılmadan izin verilebilir. Bu süre, zorunlu hallerde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uzatılabilir veya kısaltılabilir. (2) Öğrenciler eğitim süresinden sayılmadan izinli geçirilen döneme ait mali yükümlülüklerini lisans yönetmeliğinde belirtilen kayıt dondurma şartlarına göre yerine getirmek zorundadırlar. (3) Belirli bir süre için yurt dışında öğrenim amacıyla izin almış öğrencilerin aldıkları derslerin nakledilmesi ve yurt dışında geçirilen sürenin öğrencilerin öğrenim süresinden düşülmesine ilişkin hususlar, öğrencilerin yurt dışından dönüşlerinden sonra danışmanlarının ve anabilim dalının görüşüyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. (4) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam ederler. (5) İzin sürelerinin tamamlanmasından önce Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle Enstitü Yönetim Kuruluna başvurmaları gerekir.

9 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programının kapsamı MADDE 28 (1) Bu program kredili dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenim süresi MADDE 29 (1) Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenim süresi, bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami üç yıldır. (2) Üç yıl içerisinde tezli yüksek lisans programından başarı ile mezun olamayanlar tekrar kayıt yaptırabilirler. Bu durumda hangi dersleri tekrar alıp almayacakları ve tez hazırlama ile alakalı hususlar ilgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından belirlenir ve anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Tezli yüksek lisans programında ders yükü MADDE 30 (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili dersten, haftada bir saatten oluşan, notu başarılı veya başarısız (S/U) olan bir adet kredisiz seminer dersinden ve tez çalışmasından oluşur. (2) Bir yüksek lisans öğrencisi, programında öngörülen kredi tutarının en çok yarısını danışmanının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun; a) Diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alarak, b) En az bir yarıyıl başarıyla tamamlamış olmak koşuluyla, başka lisans ve lisansüstü programlarda almış olduğu derslerini nakil dersi olarak geçerli saydırarak tamamlayabilir. (3) Öğrencinin, Üniversite dışından almış olduğu derslerin notları, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki tablo esas alınarak belirlenir ve transkriptte gösterilir. (4) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. İkinci yarıyıl sonuna kadar tez danışmanını ve konusunu belirleyerek enstitüye bildiren öğrencinin, en geç üçüncü yarıyıl başında seminer dersine kayıt yaptırması ve aynı dönem içerisinde tez konusuyla ilgili semineri vermesi gerekir. (5) Öğrenci seminer dersine ilişkin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta önce enstitüye verir. Seminer sunumu enstitü tarafından ilan edilir. Seminer sunumu, tez danışmanı ve ilgili programdan bir öğretim elemanı ve dinleyicilerin katılımıyla yapılır. (6) Seminer bitiminde, tez danışmanı ve ilgili programdan seminer sunumuna katılan öğretim elemanınca imzalanan seminer tutanağı aynı gün enstitüye teslim edilir. Tutanakta sonuç başarılı ise S, başarısız ise U notu verilir. Başarısız olan öğrenci seminer dersini bir sonraki dönem tekrar alır.

10 Yüksek lisans tezi önerisi MADDE 31 (1) Programdaki derslerini 4.00 üzerinden 2.75 GNO ile tamamlayarak gerekli krediyi toplayan öğrenci bir tez önerisi hazırlamak zorundadır. Öğrenci ve danışmanının önerisi üzerine tezin başlığı, amacı ve kapsamı belirlenir. Öğrenci tarafından, danışmanının onayıyla hazırlanan tez önerisi ilgili anabilim dalı akademik kurulunun olumlu kararı ile ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Yüksek lisans tezinin sonuçlanması MADDE 32 (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. (2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. (3) Tez savunmasının tarihi tez danışmanının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Öğrenci bu tarihten en az bir ay önce tezi jüri üyelerine teslim etmek zorundadır. (4) Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı izleyiciye açık olarak yapılır. (5) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla, kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. (6) Tez savunması hakkında kabul kararı verilen öğrenci tezli yüksek lisans programını başarıyla bitirmiş sayılır. Öğrenciler, tezlerinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile enstitü müdürü tarafından imzalanmış beş nüshası ile tezin elektronik kopyasını ve Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen tez için doldurulmuş tez veri giriş formunu, en geç on beş gün içinde enstitüye teslim ederler. (7) Tezi reddedilen öğrencinin bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yeniden tez hazırlayıp sunması gerekir. (8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde tezi yeniden sunar. (9) Tez savunmasından üç kez üst üste kabul alamayan öğrencinin tezli yüksek lisans programına hangi aşamadan başlatılacağına ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla karar verilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Tezsiz Yüksek Lisans Programı Tezsiz yüksek lisans programının kapsamı MADDE 33 (1) Bu program, kredili dersler ve kredisiz dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenim Süresi MADDE 34 (1) Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrenim süresi, bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami üç yıldır.

11 (2) Üç yıl içerisinde tezsiz yüksek lisans programından başarı ile mezun olamayanlar tekrar kayıt yaptırabilirler. Bu durumda hangi dersleri tekrar alıp almayacakları ve bitirme projesi hazırlama ile alakalı hususlar ilgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından belirlenir ve anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü MADDE 35 (1) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ile bitirme projesi dersinden oluşur. Bitirme projesi dersi kredisiz olup başarılı (S) veya başarısız (U) olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda enstitünün ilan ettiği yazım kurallarına uygun yazılı bir rapor vermek zorundadır. Bu rapordan S notu alan öğrenci tezsiz yüksek lisans programını başarıyla bitirmiş sayılır. (2) Öğrencinin kredili olarak alacağı derslerden en çok üç tanesi ileri düzeydeki lisans derslerinden seçilebilir. (3) İlgili anabilim dalı başkanlığınca ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde bir danışman ilgili anabilim dalındaki öğretim elemanları arasından belirlenir. (4) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi, programında öngörülen kredi tutarının en çok yarısını danışmanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla; a) Diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alarak, b) En az bir yarıyıl başarıyla tamamlamış olmak koşuluyla başka lisans veya lisansüstü programlardan almış olduğu derslerini nakil dersi olarak geçerli saydırarak, tamamlayabilir. (5) Öğrencinin, Üniversite dışından almış olduğu derslerin notları, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki tablo esas alınarak belirlenir ve transkriptte gösterilir. (6) Bütün dersleri 2.0 GNO ile ve bitirme projesini S notu ile bitiren öğrenci tezsiz yüksek lisans programını başarıyla bitirmiş sayılır. ALTINCI BÖLÜM Doktora Programı Doktora programının kapsamı MADDE 36 (1) Doktora programı, yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla; en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. (2) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. (3) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı bütünleştirilmiş doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili yükseköğretim kurumu ile yapılan protokole göre ve Yükseköğretim Kurulunun onay vermesiyle belirlenir. (4) Ders aşamasını başarıyla bitiren öğrencilere programa devam etmek istemedikleri ya da tez aşamasında başarısız olmaları durumunda yüksek lisans diploması verilir.

12 Öğrenim süresi MADDE 37 (1) Doktora programında öğrenim süresi, bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami sekiz yıldır. (2) Yukarıda belirtilen süreler içerisinde doktora programından başarı ile mezun olamayanlar tekrar kayıt yaptırabilirler. Bu durumda hangi dersleri tekrar alıp almayacakları ve tez hazırlama ile alakalı hususlar ilgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından belirlenir ve anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Doktora programının ders aşamasında başarı MADDE 38 (1) Programlarında öngörülen dersleri, 4,00 üstünden en az 3,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler ders aşamasını başarıyla geçmiş sayılırlar. (2) Ders aşamasını başarıyla geçen öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Aksi halde bu şartı sağlayana kadar B- ve daha düşük not aldıkları dersleri tekrarlarlar. Doktora yeterlik sınavı ve tez önerisi savunması MADDE 39 (1) Ders aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. (2) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı tarafından önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, tam zamanlı görev yapan ve içlerinden biri tez danışmanı olan en az üç ya da beş öğretim üyesinden müteşekkil bir jüri tarafından düzenlenir ve yürütülür. (3) Yeterlik sınavının ne zaman yapılacağına ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. (4) Doktora yeterlik sınavı, ilgili programın öngördüğü şekilde yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Sınav jürisinin öğrencinin sınavdaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Jüri bu kararını sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen yarıyıl içinde tekrar sınava alınabilir. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin jürinin önerisiyle kredili veya kredisiz yeniden ders alması istenebilir. Bu derslerde başarılı olan öğrenciler yeterlik sınavına yeniden girebilirler. Yeterlik sınavında toplam üç kez başarısız olunması durumunda, öğrencinin programının derslerini yeniden alması zorunludur. Hangi derslerin alınacağına ilgili anabilim dalı akademik kurulunun teklifiyle Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. (5) Yeterlik sınavını geçen öğrenci, takip eden akademik yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen kayıt döneminde doktora tezine kayıt yaptırır. Üst üste iki akademik yarıyılda doktora tezine kayıt yaptırmayan öğrenci yeniden yeterlik sınavına alınır. (6) Yeterlik sınavını geçen öğrenci için, sınavı izleyen bir ay içerisinde, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur. En az üç en fazla beş öğretim üyesinden oluşan komitede, tez danışmanından başka, ilgili anabilim dalından iki ya da dört üye bulunur. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir. Sonraki aşamalarda ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla Tez İzleme Komitesi üyeliklerinde değişiklik yapılabilir. (7) Yeterlik sınavını geçen öğrenci, en geç altı ay içinde tez önerisini, Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. İstenilen süre içinde önerisini sunmayan öğrencinin tez notu I olur. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır. Tez İzleme Komitesi, öğrencinin tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir ve bu kararını en geç üç gün içinde bir tutanakla Enstitüye bildirir.

13 (8) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Danışman veya tez konusu değişen öğrenciye yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisini savunabilir. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen veya verilen süre içinde tez önerisi sunmamış öğrenci için aynı süreç tekrarlanır. (9) Tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmalarına iki akademik yarıyıl içinde başlamayan öğrencilerden yeniden tez önerisi vermesi istenir. Tez danışmanı ataması MADDE 40 (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için dördüncü yarıyıl sonuna kadar enstitüye ilgili anabilim dalında ders veren öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı ataması, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı diğer yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden seçilebilir. (2) Tez danışmanı ve öğrenci, tez konusunu belirleyip enstitüye bildirir. (3) Tez danışmanı değişikliği, öğrencinin veya danışmanın talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla yapılır. Doktora tezinin sonuçlanması MADDE 41 (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun bir biçimde yazar ve jüriye sınav tarihinden en geç bir ay önce teslim eder. edilir. (2) Doktora tezi savunmasının tarihi tez danışmanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla ilan (3) Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Doktora tez savunması dinleyiciye açıktır. (4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla, kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. (5) Tezi kabul edilen öğrenci doktora programını başarıyla tamamlamış sayılır. Öğrenciler doktora tezlerinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile enstitü müdürü tarafından imzalanmış beş nüshası ile tezin elektronik kopyasını ve Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen tez için doldurulmuş tez veri giriş formunu, tez savunması tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim ederler. (6) Tezi reddedilen öğrencinin, doktora programının hangi aşamasından başlatılacağına ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. (7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenciye altıncı fıkra hükmü uygulanır.

14 YEDİNCİ BÖLÜM Mezuniyet ve Diplomalara İlişkin Esaslar Mezuniyet MADDE 42 (1) Kayıtlı olduğu lisansüstü programının bütün şartlarını sağlayan ve ilişik kesme işlemlerini tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar. Diplomalar MADDE 43 (1) Lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin diploması, gerekli çalışmaların tamamlandığı akademik yılın sonunda verilir. (2) Lisansüstü programını başarıyla tamamlayan öğrencilere, Enstitü Müdürü ve Rektörün imzalarını taşıyan geçici mezuniyet belgesi veya diploma verilir. (3) Birleşik doktora programını tamamlayan öğrencilere yüksek lisans diploması da verilir. Diploma kaybı ve yeni diploma hazırlanması MADDE 44 (1) Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye baskısı olan bir gazetede ilan verilmesi, gereken ücretin ödenmesi ve dilekçe ile Üniversiteye başvurulması koşuluyla yeni diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerine, kayıp nedeniyle düzenlendiğine ilişkin ibare konur. SEKİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Kayıt sildirme MADDE 45 (1) Öğrenciler, istedikleri zaman bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurarak, Üniversiteden kayıt sildirme talebinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğrencilere, ücret ödemelerine ve kayıtlı oldukları derslere ilişkin olarak uygulanacak hükümler aşağıda belirtilmiştir: a) Her akademik yarıyıl için ders kayıtlarının son gününe kadar Üniversiteden kayıt sildirme başvurusu yapan öğrencilere, ödemiş oldukları dönem öğrenim ücretinin üçte ikisi iade edilir. Kayıt tarihinden sonra başvuru yapan öğrencilere herhangi bir iade yapılmaz. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. b) Kayıt sildirdikten sonra Enstitüye geri dönmek isteyen öğrencilerin Enstitüye yeniden başvurmaları gerekir. Bu öğrencilerin hangi aşamada programa başlatılacağına ilgili anabilim dalı akademik kurulunun tavsiyesiyle Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Disiplin işlemleri MADDE 46 (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Burslar MADDE 47 (1) Öğrencilerin bursluluk durumları, Rektör tarafından oluşturulan bir komite tarafından ve Üniversitenin belirlediği esaslara göre yapılır.

15 Ücretler MADDE 48 (1) Yıllık ücretler, her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenerek ilan edilir. Öğrencilerin belirlenen bu ücretleri ödemeleri gerekir. Öğrenim ücretini ve Üniversitenin imkânlarından yararlanmak için ödenmesi gereken ücretleri, her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler. (2) Disiplin cezası nedeni ile Üniversiteden uzaklaştırılan öğrencilerin uzaklaştırma cezasının süresine ve öğrenime tekrar başlayacağı tarihe göre ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 49 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 3/3/1983 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ile 1/7/1996 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 50 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 51 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İpek Üniversitesi Rektörü yürütür.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25.06.2013 Tarih ve 13 Sayılı Senato Kararı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25.06.2013 Tarih ve 13 Sayılı Senato Kararı İpek Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 1 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25.06.2013 Tarih ve 13 Sayılı Senato Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 6 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28165 Bursa Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesine

Detaylı

SABANCI ÜNĐVERSĐTESĐ LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐM YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SABANCI ÜNĐVERSĐTESĐ LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐM YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete No: 29160 Tarih: 30 Ekim 2014 SABANCI ÜNĐVERSĐTESĐ LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sabancı

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Özyeğin Üniversitesi nde lisansüstü diploma programlarındaki eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Özyeğin Üniversitesi nde lisansüstü diploma programlarındaki eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ve ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28716) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

27 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28690 YÖNETMELİK

27 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28690 YÖNETMELİK 27 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28690 YÖNETMELİK Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 06.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28757 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Mayıs 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28998 Doğuş Üniversitesinden: YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Mayıs 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29010 YÖNETMELİK Avrasya Üniversitesinden: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 6 Mayıs 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26514 YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 6 Eylül 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28757 YÖNETMELİK Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28826 YÖNETMELİK İstanbul Esenyurt Üniversitesinden: İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Haziran 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29024 YÖNETMELİK Yaşar Üniversitesinden: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar. 10 Şubat 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28909 Sinop Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28404 Artvin Çoruh Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Amaç ve kapsam TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28404 Artvin Çoruh Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

(16 Eylül 2012 tarih ve 28413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(16 Eylül 2012 tarih ve 28413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) UFUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ve ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (16 Eylül 2012 tarih ve 28413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE l (1) Bu Yönetmelik, Ufuk Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 13 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28676 Süleyman Demirel Üniversitesinden: YÖNETMELİK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28367 Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesi

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ 29 Aralık 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27447 Kilis 7 Aralık Üniversitesinden: YÖNETMELİK KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28835 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı