Gaziantep Üniversitesi Kampüs Florasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gaziantep Üniversitesi Kampüs Florasý"

Transkript

1 14, 53, Gaziantep Üniversitesi Kampüs Florasý Ergün ÖZUSLU Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 27310, GAZÝANTEP Özet Bu çalýþma, Gaziantep Üniversitesi Kampüs florasýný tespit etmek amacýyla yapýlmýþtýr ve Gaziantep il sýnýrlarý içerisinde yapýlan ikinci floristik çalýþmadýr. Çalýþma sonunda alandan 51 familya 133 cinse ait 176 takson tespit edilmiþtir. Belirlenen bitkilerin 39'u (%22) Ýran-Turan, 29' u (%16) Akdeniz, 1'i (%0,5) Avrupa - Sibirya, 107' si (%19) geniþ yayýlýþlý fitocoðrafik bölge elementidir. Bu bitkilerin 3'ü Türkiye için endemiktir. Araþtýrma alanýnda en fazla türe sahip olan familyalardan Fabaceae 22 (%12), Asteraceae 20 (%11,3), Rosaceae 13 (%7,3), Poaceae 12 (%6,8), Lamiaceae 10 (%5.6) taksona sahiptir. Anahtar Kelimeler: Flora, Gaziantep Üniversitesi, kampüs. Flora of Gaziantep University Campus Abstract This study was carried out to determine the flora of Gaziantep University Campus and this is the second floristic study in the province of Gaziantep. During floristic surveys, 176 taxa of 133 genera belonging to 51 families were recorded. The distribution of taxa according to the phytogeographical regions are as follows: Irano- Turanian 39 (22%), Mediterranean 29 (16%), Euro- Si berian 1 (0.5%) and widespread 34 (19%). Three of these plants are endemic for Turkey. The families represented by the highest number of taxa in the research area were Fabaceae 22 (12%), Asteraceae 20 (11,3%), Rosaceae 13 (7,3%), Poaceae 12 (6,8%) and Lamiaceae 10 (5,6%). Keywords: Campus, flora, University of Gaziantep. GÝRÝÞ Bu araþtýrma Güneydoðu Anadolu bölgesinde yer alan Gaziantep il sýnýrlarý içindeki Gaziantep Üniversitesi Kampüs florasýný tespit etmek amacýyla yapýlmýþtýr. Yurdumuz coðrafi konumu, jeolojik yapýsý, çok çeþitli toprak gruplarýna sahip olmasý, üç farklý fitocoðrafik bölgenin etkisi altýnda kalmasý sebebiyle zengin bir floraya sahiptir. Avrupa kýtasýnda yaklaþýk 12000, Kafkasya'da 6000, Suriye'de 3000, Irak'ta 2937, Ýsrail'de 2317 civarýnda bitki türü varken, bu sayý ülkemizde yaklaþýk 9000 kadardýr (Heywood ve ark , Guest ve Townsend ). Bu kýyaslamaya bakýldýðýnda ülkemizin bitki örtüsü bakýmýndan zenginliði daha iyi anlaþýlmaktadýr. Güneydoðu Anadolu bölgesi floristik bakýmdan Türkiye'nin en az bilinen bölgesidir. Gaziantep'te doðrudan flora tespitine yönelik ilk ve tek çalýþma Özuslu (2003) tarafýndan yüksek lisans tezi olarak hazýrlanan Sof Daðý Florasý'dýr. Bu çalýþmadan önce, Gaziantep bölgesinin bitkileri Alman Hekim olan L. Rauwolff ( ) ve G.E. Post ( ) tarafýndan incelenmiþtir (Baytop 2000). L. Rauwolff Güney Anadolu'da Birecik, Urfa ve Gaziantep bölgelerini incelemiþtir. Gezilerinde topladýðý bitki örnekleri Rijks herbarium (Leiden, Hollanda)'da bulunmaktadýr (Baytop 2000). Ayrýca, Antep Merkezi Türkiye Koleji (Central Turkey College of Aintab) Týb Bölümü, Týbbi Bitkiler (Medical Botany) hocasý Bayan Dr. Fanny Andrews Shepard ( ) tarafýndan toplanmýþtýr. Bu hekimin topladýðý bitkiler, Beyrut Amerikan Üniversitesi botanik hocasý Dr. George Edward Post tarafýndan incelenmiþ ve yeni olanlarýn çoðu Dr. Shepard'ýn adý ile (Astragalus shepardii Post, Galium shepardii Post ve Papaver shepardii Post gibi) yayýnlanmýþtýr (Baytop 1996). Bu yabancýlara ilave olarak Türk araþtýrmacýlar da bölgeden deðiþik zamanlarda kendi çalýþmalarýna yönelik bitki toplamýþlardýr. Gaziantep Ýli Güneydoðu Anadolu Bölgesine dahil olup, Akdeniz Bölgesiyle, Güneydoðu Anadolu Bölgesinin birleþtiði noktada yer almaktadýr. Güneyde Kilis Ýli ile komþu olan Gaziantep, Doðuda Þanlýurfa'nýn Birecik ve Halfeti Ýlçeleri Kuzeydoðuda Adýyaman'ýn Besni Ýlçesi, Kuzeyde Kahramanmaraþ'ýn Pazarcýk, Batýda ise Osmaniye Ýli ve Bahçe Ýlçesi ile çevrilidir (Aldoðan 1992)(Þekil 1). Þekil 1. Gaziantep Ýli coðrafik haritasý. No: 53,

2 E. ÖZUSLU Araþtýrma alaný olan Gaziantep Üniversitesi kampüsü grid sistemine göre C6 karesinde yer alýr ve Gaziantep þehir merkezinin güneybatýsýnda bulunmaktadýr. Kampüsün batý tarafýnda Kýzýlçam ormaný bulunmaktadýr. Çalýþma alanýnýn deniz seviyesinden yüksekliði m arasýnda deðiþmektedir. Kampüs alanýnýn büyük kýsmýnda Antepfýstýðý ve Üzüm baðlarý yer alýr. Araþtýrma Alanýnýn Ýklim Durumu Ýklim tablolarý incelendiðinde Gaziantep için Temmuz ayýnýn en sýcak, Ocak ayýnýn en soðuk ay olduðu görülür (Tablo 1). Gaziantep'te yazlar genellikle sýcak ve kurak, geceler serindir (Þekil 2). Kýþlar genellikle soðuk ve yaðýþlý geçer (Tablo 2). Alanýn tamamý Akdeniz ikliminin etkisi altýndadýr. Gaziantep Akdeniz yaðýþ rejimi özelliði gösterir (Tablo 3). Dona ve kýþýn kar yaðýþýna rastlanýr (Anonymous 1999). Gaziantep Akdeniz iklimine dahil olmakla beraber Ýç ve Doðu Anadolu'dan sarkan hava akýmlarýnýn tesiri altýnda kalýr. Gaziantep'te Ýlkbahar, Sonbahar ve Kýþ aylarý çoðunlukla yaðýþlýdýr. Yazýn üç ayý ise hemen hemen yaðýþsýzdýr. Kar yaðýþlarýna genellikle Ocak, Þubat ve nadiren aralýk ayýnda rastlanýr. Ancak çok fazla yaðmaz ve yaðan kar kýsa sürede erir. Gaziantep'te Yarý Kurak Akdeniz iklimi, Ýslahiye Ýlçesinde ise Az Yaðýþlý Akdeniz iklimi görülür. Araþtýrma Alanýnýn Toprak Durumu Araþtýrma alanýnda hakim toprak gruplarý Kahverengi ve Kýrmýzý Kahverengi topraklardýr (Anonymous 1972). 1. Kahverengi Topraklar Bu topraklar kalsifikasyon reaksiyonuna sahip olan ABC profilli zonal topraklardýr. Profilde çok miktarda kalsiyum bulunmakta ve baz doygunluðu da yüksek olmaktadýr. Bu topraklarda profil baþtan aþaðý kalkerli olup B horizonunun altýnda genellikle sertleþmiþ kireç akümülasyon katý, bununda altýnda jips akümülasyon katý bulunmaktadýr. Ana madde, marn, killi þist, kalker veya ara tabakalý kildir. Tablo 1. Gaziantep ili ortalama sýcaklýk deðerleri( C). Þekil 2. Gaziantep Ýli iklim diyagramý. 2. Kýrmýzý Kahverengi Topraklar A1 horizonunun rengi kýrmýzýmsý kahve veya kýrmýzý, B horizonun ise kýrmýzý veya kýrmýzýmsý kahvedir. Bu topraklar ýsýnýn daha fazla olduðu yerlerde meydana gelir. Ülkemiz florasýnýn daha iyi ve ayrýntýlý olarak belirlenmesi son yýllarda artmakta olan bölgesel flora tespiti çalýþmalarý ile mümkün olacaktýr. Gaziantep Üniversitesi Kampüs Florasý da Gaziantep Florasýnýn daha iyi anlaþýlmasýna ve belirlenmesine büyük katkýlar saðlayacaktýr. Bu sebeple bu çalýþma Gaziantep Üniversitesi Kampüs Florasýný tespit etmek ve Gaziantep florasýna katký saðlamak amacýyla yapýlmýþtýr. MATERYAL VE METOT Araþtýrma materyalini kampüs alanýndan yýllarý arasýnda belirli periyotlarla yapýlan arazi çalýþmalarý sonucunda toplanan bitki örnekleri oluþturmaktadýr. Toplanan bitki örnekleri preslenip kurutulmuþ, numaralanýp kartonlara yapýþtýrýlmýþtýr. Kurutma çalýþmalarý bittikten sonra teþhis çalýþmalarýna geçilmiþtir. Bitkilerin teþhisinde Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol. 1-9 ve Supp. (Davis ) ve bazý þüpheli türlerde Flora of Syria, Palestine and Sýnai (Post 1932) eserlerinden istifade edilmiþtir. Sözlük olarak Bitki Bilimi Terimleri Sözlüðü (Altýnayar 1987) ve Botanik Klavuzu (Baytop 1998) kullanýlmýþtýr. Toplanan bitki örnek- Ýstasyon Rasat süresi (Yýl) Aylar I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yýllýk Ort. Gaziantep 46 2,1 3,7 7,3 12,6 18,3 23,7 27,1 26,8 22,4 15,5 9,2 4,4 14,4 Tablo 2. Yýllýk ortalama yaðýþ miktarý(mm). Ýstasyon Rasat süresi (Yýl) Aylar I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yýllýk Ort. Gaziantep ,9 80,9 79, ,8 1,5 2 3,4 33,3 63,9 103,7 578,8 Tablo 3. Mevsimlik yaðýþ miktarý(mm). Ýstasyon Ýlkbahar Yaz Sonbahar Kýþ Yýllýk Yaðýþ Rejimi Gaziantep 169,4 10,3 100,6 298,5 578,8 K.Ý.S.Y. 26 No: 53, 2004

3 Gaziantep Üniversitesi Kampüs Florasý Ekoloji leri Gaziantep Üniversitesi Biyoloji Bölümü Herbaryumunda muhafaza edilmektedir. Ýklim deðerlendirmesi Gaziantep Meteoroloji Müdürlüðünün rasatlarýndan faydalanýlarak yapýlmýþtýr (Anonymous 1999, Akman 1999). Flora listesi, familya adlarýna göre alfabetik sýrada verilmiþtir. BULGULAR Araþtýrma alanýnda 51 familya 133 cinse ait 176 takson belirlenmiþtir. Bunlardan 5'i Gymnospermae 171'i Angiospermae subdiviziyosuna aittir. Araþtýrma alanýndan toplanan bitki örneklerinin fitocoðrafik bölgelere göre daðýlýmlarý Ýran- Turan elementi 39 (%22), Akdeniz 29 (%16), Av-Sib. 1(%0,5) 'dir. Alanda en çok türe sahip olan cinslerin sýralanýþý ise Astragalus 7, Vicia 5, Euphorbia 4 tür þeklindedir. Araþtýrma alaný ile yakýn alanda yapýlan çalýþmalarýn sonucuna göre tür sayýsý bakýmýndan en zengin familyalarýn karþýlaþtýrýlmasýna bakýldýðýnda, Kampüs florasý Sof Daðý florasýyla aþaðý yukarý benzerlik göstermektedir. Alandan toplanan toplam 176 taksonun üç tanesi endemiktir. Toplam floraya oraný %1,7'dir. Bu oranýn düþük çýkmasý ise kampüs içerisindeki doðal alanlarýn azlýðý ve insan müdahalesinin olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Gaziantep Üniversitesi Kampüsünde Tespit Edilen Bitkilerin Listesi Gymnospermae 1- Cupressaceae 1. Cupressus sempervirens L., , E.Ö Pinaceae 2. Cedrus libani A. Richard, , E.Ö., Pinus brutia Ten., , E.Ö P. nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe, , E.Ö P. pinea L., , E.Ö Angýospermae Magnoliopsida/ Dicotyledoneae 3- Anacardiaceae 6. Cotinus coggyria Scop., , E.Ö Pistacia vera L., , E.Ö P. terebinthus L m., , E.Ö Rhus coriaria L., , E.Ö Apiaceae 10. Daucus carota L., , E.Ö Echinophora tenuifolia L., , E.Ö Eryngium campestre L. var. virens Link, , E.Ö Tordylium elegans (Boiss. & Bal.) Alava & Hub.- Mor., , E.Ö. 1452, Endemik 14. Torilis ucranica Sprengel, , E.Ö Apocynaceae 15. Nerium oleander L., , E.Ö Araliaceae 16. Hedera helix L., , E.Ö Aristolochiaceae 17. Aristolochia maurorum L., , E.Ö Asteraceae 18. Anthemis haussknechtii Boiss., , E.Ö Carduus nutans L., , E.Ö C. pycnocephalus L. subsp. breviphyllarius Grierson, , E.Ö Centaurea drabifolia Sm. subsp. detonsa (Bornm.) Wagenitz, , E.Ö C. virgata Lam., , E.Ö Cichorium intybus L., , E.Ö Crepis alpina L., , E.Ö C. sancta (L.) Babcock m., , E.Ö Crupina crupinastrum (Moris) Vis., , E.Ö Echinops viscosus DC. subsp. viscosus, , E.Ö Jurinea ramulosa Boiss. & Hausskn , E.Ö Lactuca serriola L., , E.Ö Senecio vulgaris L., , E.Ö S. aquaticus Hill. subsp. erreticus (Bertol) Matheus, , E.Ö Tragopogon buphthalmoides (DC.) Boiss. var. buphthalmoides, , E.Ö T. parrifolius L., , E.Ö Taraxacum officinale L., , E.Ö Xanthium strumarium L., , E.Ö Xeranthemum longipapposum Fisch. & Mey., , E.Ö X. inaperdum (L.) Miller., , Berberidaceae 38. Bongardia chrysogonum (L.) Spach., , E.Ö Boraginaceae 39. Alkanna hirsutissima (Bertol) DC., , E.Ö Anchusa azurea Miller, , E.Ö Echium italicum L., , E.Ö E. russicum J.F. Gmelin, , E.Ö Heliotropium supinum L., , E.Ö Brassicaceae No: 53,

4 E. ÖZUSLU 44. Alyssum hirsutum Bieb., , E.Ö Capsella bursa- pastoris (L.) Medik, , E.Ö Cardaria draba (L.) Desv., , E.Ö Crambe orientalis L., , Fibigia eriocarpa (DC.) Boiss., , E.Ö Matthiola longipetala (Vent) DC. subsp. bicornis (Sibth. & Smith.) P.W. Ball, , E.Ö Thlaspi perfoliatum L., , E.Ö Sinapis arvensis L., , E.Ö Caryophyllaceae 52. Silene alba Miller subsp. eriocalycina (Boiss.) Walter, , E.Ö S. conoidea L., , E.Ö Clusiaceae 54. Hypericum russeggerii (Fenzl) R. Keller, , E.Ö Convolvulaceae 55. Convolvulus arvensis L., , E.Ö C. betonicifolius Miller subsp. betonicifolius, , E.Ö C. dorycnium L. subsp. oxycephalus (Boiss) Rech, , E.Ö Cuscutaceae 58. Cuscuta planiflora Ten, , E.Ö Dipsacaceae 59. Cephalaria syriaca (L.) Schrader, , E.Ö Scabiosa argentea L., , E.Ö Elaeagnaceae 61. Elaeagnus angustifolia L., , E.Ö Euphorbiaceae 62. Euphorbia alleppica L., , E.Ö E. anacampseros Boiss. var. anacampseros , E.Ö E. helioscopia L., , E.Ö E. orientalis L., , E.Ö Fabaceae 66. Astragalus cephalotes Banks & Sol, , E.Ö A. declinatus Willd., , E.Ö A. dipodurus Bunge, , E.Ö. 1501, Endemik 69. A. macrocephalus Willd. subsp finitimus (Bunge) Chamberlain, , E.Ö A. suberosus Banks. & Sol. subsp. ancyleus (Boiss.) Mathews., , E.Ö A. vexillaris Boiss., , E.Ö. 1505, 28 Endemik 72. Lotus gebelia Vent. var. gebelia, , E.Ö Medicago orbicularis (L.) Bart, , E.Ö Melilotus officinalis (L.) Desf., , E.Ö Onobrychis carduchorum C.C. Townsend., , E.Ö O. galegilifolia Boiss., , E.Ö Pisum sativum L. subsp. elatius (Bieb) Auchor & Graebn. var. pumillia Meikle, , E.Ö Trifolium purpureum Lois., , E.Ö T. repens L., , E.Ö T. spumosum L., , E.Ö Trigonella coelsyriaca Boiss., , E.Ö Vicia cuspidata Boiss., , E.Ö V. ervilia (L.) Willd., , E.Ö V. faba L., , E.Ö V. grandiflora Scop. var. grandiflora, , E.Ö V. peregrina L., , E.Ö Geraniaceae 87. Erodium cicutarium (L) L'Herit, , E.Ö Geranium purpureum Vill, , E.Ö G. tuberosum L. subsp. tuberosum, , E.Ö Juglandaceae 90. Juglans regia L., , E.Ö Lamiaceae 91. Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. laevigata (Banks & Sol.) P.H. Davis, , E.Ö Lamium amplexicaule L., , E.Ö Phlomis armeniaca Willd., , E.Ö Salvia palaestina Bentham, , E.Ö S. multicaulis Vahl, , E.Ö Teucrium polium L., , E.Ö Thymbra spicata L., , E.Ö Thymus syriacus Boiss., , E.Ö Wiedemannia orientalis Fisch. & Mey., , E.Ö Ziziphora capitata L., , E.Ö Loranthaceae 101. Viscum album L., , E.Ö No: 53, 2004

5 Gaziantep Üniversitesi Kampüs Florasý Ekoloji 24- Malvaceae 102. Alcea setosa (Boiss.) Alef , E.Ö Meliaceae 103. Melia azedarach L., , E.Ö Moraceae 104. Ficus carica L., , E.Ö Morus alba L., , E.Ö Oleaceae 106. Fraxinus angustifolia Vahl. subsp. syriaca (Boiss.) Yalt., , E.Ö Olea europea L., , E.Ö Orobanchaceae 108. Orobanche caryophyllacea Smith., , E.Ö Papaveraceae 109. Fumaria asepala Boiss., , E.Ö Glaucium grandiflorum Boiss. & Huet. var. grandiflorum, , E.Ö Hypecoum procumbens L., , E.Ö Papaver paucifoliatum (Trautv.) Fedde., , E.Ö P. rhoeas L., , E.Ö Plantaginaceae 114. Plantago lanceolata L., , E.Ö Platanaceae 115. Platanus orientalis L., , E.Ö Poligonaceae 116. Polygonum aviculare L., , E.Ö P. persicaria L., , E.Ö Primulaceae 118. Anagallis foemina L., , E.Ö Punicaceae 119. Punica granatum L., , E.Ö Ranunculaceae 120. Adonis flammae Jacq, , E.Ö Ranunculus argyreus Boiss., , E.Ö R. arvensis L., , E.Ö Resedaceae 123. Reseda lutea L., , E.Ö Rhamnaceae 124. Paliurus spina-christi L m., , E.Ö Rosaceae 125. Amygdalus arabica Oliv., , E.Ö A. communis L., , E.Ö A. lycioides Spach. var. lycioides, , E.Ö Armeniaca vulgaris Lam., , E.Ö Cerasus avium L., , E.Ö Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna, , E.Ö C. orientalis Pallas ex Bieb., , E.Ö Malus sylvestris Miller, , E.Ö Pyrus syriaca Boiss. var. syriaca, , E.Ö Prunus divaricata Ledeb. subsp. divaricata, , E.Ö Rosa canina L. subsp. canina, , E.Ö R. foetida J. Herm., , E.Ö Sanguisorba minor Scop. subsp. magnolii (Spach.) Briq., , E.Ö Rubiaceae 138. Asperula arvensis L., , E.Ö Galium verum L., , E.Ö Salicaceae 140. Populus nigra L., , E.Ö Salix babylonica L., , E.Ö Solanaceae 142. Hyoscyamus reticulatus L., , E.Ö Scrophulariaceae 143. Linaria chalepensis (L.) Miller var. chalepensis, , E.Ö L. grandiflora Desf., , E.Ö Scrophularia xanthoglossa Boiss., , E.Ö Verbascum lasianthum Boiss., , E.Ö Ulmaceae 147. Celtis glabrata Steven ex Planchon, , E.Ö Ulmus glabra Miller, , E.Ö Urticaceae 149. Urtica dioica L., , E.Ö Valerianaceae 150. Valerianella discoidea (L.) Lois , Vitaceae 151. Vitis vinifera L., , E.Ö Zygophyllaceae 152. Tribulus terretris L., , Liliopsida/ Monocotyledoneae 48- Iridaceae 153. Crocus cancellatus Herbert subsp. cancellatus, , Iris persica L., , E.Ö Liliaceae No: 53,

6 E. ÖZUSLU 155. Allium noeanum Reuter ex Regel., , E.Ö A. scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Stearn, , E.Ö Gagea peduncularis (J. & C. Resl.) Fischer, , E.Ö Hyacinthella nervosa (Bertol) Guadri, , Muscari comosum (L.) Miller, , E.Ö M. neglectum Guss., , E.Ö Ornithogalum platyphyllum Boiss., , E.Ö O. umbellatum L., , E.Ö Orchidaceae 163. Ophrys lutea Cav., , E.Ö Orchis collina Banks & Sol., , E.Ö Poaceae 165. Aegilops triuncialis L., , E.Ö Alopecurus gerardii Vill. var. gerardii, , E.Ö A. myosuroides Hudson, , E.Ö A. pratensis L., , E.Ö Avena eriantha Durieu, , E.Ö Bromus danthoniae Trin., , E.Ö Chrysopogon gryllus (L.) Trin. subsp. gryllus, , E.Ö Cynodon dactylon (L.) Pers., , E.Ö Glyceria maxima (Hotman) Holmberg, , E.Ö Hordeum bulbosum L., , E.Ö Phleum exaratum Hodst ex Griseb., , Poa bulbosa L., , E.Ö TARTIÞMA VE SONUÇ Araþtýrma alanýnda 51 familya 133 cinse ait 176 takson belirlenmiþtir. Bunlardan 5'i Gymnospermae 171'i Angiospermae subdiviziyosuna aittir. Araþtýrma alanýndan toplanan bitki örneklerinin fitocoðrafik bölgelere göre daðýlýmlarý ve yüzde oranlarý, Ýran- Turan elementi 39 (%22), Akdeniz 29 (%16), Av-Sib. 1(%0,5) 'dir (Tablo 4). Fitocoðrafik bölge daðýlýmýndan anlaþýlacaðý gibi türlerin büyük kýsmý Ýran-Turan elementidir. Bunu Akdeniz elementi takip eder. Bu sonuç araþtýrma alanýnýn Yarý Kurak Akdeniz Ýklimi ve Ýran-Turan fitocoðrafik bölgesinde bulunmasý sebebiyle beklenen bir sonuçtur (Tablo 4). Araþtýrma alanýnda 30 yaðýþ kýþ ve ilkbahar mevsimlerinde artmakta yaz mevsimlerinde ise azalmaktadýr. Mevsimlere göre yaðýþ rejimi K.Ý.S.Y. (Kýþ- Ýlkbahar- Sonbahar- Yaz) þeklinde sýralanmaktadýr. Gaziantep Üniversitesi Kampüs Florasý ile diðer çalýþma alanlarýný fitocoðrafik bölge elementleri bakýnmýndan karþýlaþtýrdýðýmýzda, Kampüs florasýnda Ýran-Turan elementlerinin oraný, çalýþma alanýnýn Ýran-Turan fitocoðrafik Bölgesi içerisinde bulunmasýndan dolayý diðer bölge elementlerine göre daha yüksektir. Yukarý Ceyhan Vadisi (Kara 1995) hariç diðer bütün çalýþma alanlarýnda Ýran- Turan Fitocoðrafik Bölge elementleri hakim olduðu görülmektedir. Bu durum, Yukarý Ceyhan Vadisinin tipik bir Akdeniz iklimine sahip olmasý, alanýn Akdeniz coðrafik bölgesinde yer almasý ve rakýmýnýn düþük olmasý ile açýklanabilir. Diðer alanlarýn Akdeniz ile Ýran-Turan Fitocoðrafik Bölgeleri arasýnda geçiþ yeri üzerinde bulunmalarý, Anadolu Diyoganeline yakýn olmalarý ve çalýþýlan alanlarda step alanlarýnýn fazla yer teþkil etmesinden dolayý Akdeniz elementlerinin oraný yüksektir. Ayrýca, yükseklik ve baký þartlarý ile jeolojik bölgelerin birbirinden kesin sýnýrlarla ayrýlmamýþ olmasý da, hakim fitocoðrafik bölge elementleri arasýnda diðer bölge elementlerininde bulunmasýna neden olmaktadýr. Araþtýrma alanýnda en fazla türe sahip olan familya Fabaceae olup 22 türe sahiptir. Bunu 20 türle Asteraceae, 13 türle Rosaceae, 12 türle Poaceae, 10 türle Lamiaceae familyasý takip eder (Tablo 5). Araþtýrma alaný ile yakýn alanlarda yapýlan çalýþmalar tür sayýsý bakýmýndan karþýlaþtýrýldýðýnda, Kampüs Florasý, Sof Daðý florasý (Özuslu 2003) ile aþaðý yukarý benzerlik göstermektedir. Fakat, kampüs Florasýnda ikinci sýrada Asteraceae familyasý bulun- Tablo 4. Fitocoðrafik bölge elementleri bakýmýndan çalýþma alaný ile yakýn floralarýn karþýlaþtýrýlmasý. Araþtýrma Alaný Ýran Turan Akdeniz Avrupa Sibirya Geniþ Yayýlýþlýlar Sof Daðý (Özuslu 2003) 1496 m % 29 % 17 % 3 % 37 Yukarý Ceyhan Vadisi (Kara 1995) 1150m % 17,4 % 23,8 % 3,4 % 55,2 Engizek Daðý (Duman 1990) 2800m % 35,5 %13,6 % 4,9 % 46 Ahýr, Berit, Binboða ve Öksüz Daðlarý (Duman ve Aytaç 1994) 3000m % 38 % 11,5 %1,5 % 38,5 Koruyaz Daðý (Ekici 1994) 2035m % 32,4 % 10,5 % 6,4 % 46,7 Ceylanpýnar (Adýgüzel ve Aytaç 2001) % 29.9 % 9.3 % 8 % 59,2 Kampüs % 22 % 16 % 0.5 % 19 Tablo 5. Sof Daðý ve Kampüs florasýnýn en fazla tür içeren familyalara göre karþýlaþtýrýlmasý. Familyalar Sof Daðý Yukar ý Ceyhan Vadisi Engizek Daðý Ahýr, Berit, Binboða ve Öksüz Daðlarý Nemrut Daðý Koruyaz Daðý Ceylan pýnar Gaziantep Üniv. Kampüsü Fabaceae Lamiaceae Asteraceae Brassicaceae Poaceae No: 53, 2004

7 Gaziantep Üniversitesi Kampüs Florasý Ekoloji maktadýr. Sof daðý'nda ise Lamiaceae familyasý ikinci sýradadýr. Bu farklýlýk, Kampüs florasýnýn antropojenik etki sonucunda bozulmuþ olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Bu iki floradaki benzerlik alanlarýn birbirine çok yakýn olmasýnýn bir sonucudur. Karþýlaþtýrma yapýlan alanlara bakýldýðýnda, Fabaceae ve Asteraceae familyalarýnýn tüm çalýþmalarda ilk iki sýrayý aldýklarý görülmektedir. Ancak, Sof Daðý (Özuslu 2003), Ahýr, Berit, Binboða ve Öksüz Daðlarý (Duman ve Aytaç 1994) ve Nemrut Daðý (Tel 2001) çalýþmalarýnda bu sýralamanýn deðiþtiði, Sof Daðýnda birinci sýrada Fabaceae ikinci sýrada Lamiaceae familyasý, Ahýr, Berit, Binboða ve Öksüz Daðlarýnda (Duman ve Aytaç 1994) birinci sýrada Asteraceae, ikinci sýrada Fabaceae familyasý, Nemrut Daðýnda ise birinci sýrada Asteraceae ikinci sýrada Poaceae familyalarýnýn bulunduðu görülmektedir. Bunun sebebinin, Nemrut Daðý ile Ahýr, Berit, Binboða ve Öksüz Daðlarýnda (Duman ve Aytaç 1994) step alanlarýn, Sof Daðý'nda ise bozuk makilik alanlarýn hakim olmasýndan kaynaklandýðý düþünülmektedir. Yukarý Ceyhan Vadisi, Engizek Daðý ve Koruyaz Daðý, Sof Daðý ve Ceylanpýnar floralarýnda ve Çalýþma alanýmýzda Fabaceae familyasýnýn ilk sýrada yer aldýðý görülür. Bu sýralamanýn deðiþme nedeni ise çalýþma alanlarýnýn bölgeye ait karakterlerinden çok ortam þartlarý (Ýklim, Toprak yapýsý, Orman, Step vb.) ile yakýndan ilgilidir. Çalýþma alanýmýzda da bölgedeki çalýþmalara yakýn bir sonuç çýktýðý, Asteraceae ve Fabaceae familyalarýnýn ilk iki sýrada yer aldýðý görülmektedir. Asteraceae ve Fabaceae familyalarýnýn Türkiye Florasý'nda ilk iki sýrayý almalarý ve bölgenin iklim ve edafik faktörleri düþünüldüðünde beklenen bir sonuçtur. Kampüs alanýnda çoðunlukla kserofit özellikte olan bitkiler hakimdir. Kampüs alaný içerisinde fýstýk ve meyve bahçeleri de önemli yer tutmaktadýr. Alanda bulunan bu bitkilerin, yapýlan yeni binalar ve çim alanlarýn etkisiyle yaþam alanlarý daralmaktadýr. Günümüzden birkaç yýl sonra bu doðal ortamlarýn tahribi sonucunda bugün var olan bitkilerinde ortadan kalkacaðý aþikardýr. Bu bitkilerin korunmasý, tohumlarýnýn alýnarak Gaziantep Üniversitesi içerisinde kurulmakta olan Botanik bahçesinde uygun parsellerde yetiþtirilmesi ile mümkün olabilecektir. Gaziantep Üniversitesi kampüs alaný sýnýrlý bir alan olmasýna raðmen, tür çeþitliliði bakýmýndan fakir sayýlmayacak bir alandýr. Alandan toplanan toplam 176 taksonun üç tanesi endemiktir. Toplam floraya oraný %1,7'dir. Kampüs alanýnýn sýnýrlý olmasý ve insan müdahalesine maruz kaldýðý da düþünülecek olursa bu sonucun çýkmýþ olmasý endemik bitkiler açýsýndan normaldir. Gaziantep Üniversitesi Kampüsünde endemizm oraný yakýn çevresine göre çok düþüktür. Çalýþma alanýnda endemizm oranýnýn diðer çalýþma alanlarýna oranla düþük olmasýnýn baþlýca sebebi alanýnýn sýnýrlý olmasý ve insan müdahalesine maruz kalmasýdýr. Çalýþma alanýmýzla, endemik bitkilerin bulunma yüzdesi bakýmýndan benzerlik gösteren en yakýn alan Ceylanpýnar Üretme Çiftliði Florasý'dýr (Adýgüzel ve Aytaç 2001). Bu alanda endemik bitkilerin yüzdesi 2,4'dür. Endemizm oraný bakýmýndan her iki alanýnda düþük yüzdeye sahip olmasýnýn nedeni insan müdahalesi sonucunda bozulmuþ olmalarýnýn bir sonucudur. Çalýþma alanýmýzla, karþýlaþtýrma yapýlan diðer yakýn floralarýn endemizm yüzdeleri Ahýr, Berit, Binboða ve Öksüz Daðlarý (3000 m) %28,3 (Duman ve Aytaç 1994), Koruyaz Daðý (2035 m) %19,7 (Ekici 1994), Nemrut Daðý (2008 m) %18,6 (Tel 2001), Engizek Daðý (2800 m) %15,6 (Duman 1990)'dýr. Bu alanlarýn bir kýsmýnýn Akdeniz coðrafik bölgesinde olmasý, Anadolu diyagonalinin üzerinde yada yakýnýnda bulunmalarý, çalýþma alanýna göre rakýmlarýnýn çok yüksek olmasý, lokal endemik bitkilerinde yükseklerde daha fazla bulunmasý, habitat çeþitliliði ve mikroklimalarýn fazla olmasý gibi sebepler, bu alanlardaki endemizm oranýnýn Gaziantep Üniversitesi Kampüsüne oranla yüksek olmasýný saðlamaktadýr. TEÞEKKÜR Örneklerin teþhisinde yardýmcý olan Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Elman ÝSKENDE- ROV'a teþekkür ederim. KAYNAKLAR Adýgüzel N, Aytaç Z (2001) Flora of Ceylanpýnar State Farm (Þanlýurfa- Turkey). Fl. Mediterranean 11, Akman Y (1999) Ýklim ve Biyoiklim. Kariyer Matbacýlýk Ltd. Þti., Ankara. Aldoðan H (1992) Gaziantepliler Rehberi Aldoðan Ajans, Reklam, Turizm, Sanayi ve Dýþ Tic. Ltd. Þti., Gaziantep. Altýnayar G (1987) Bitki Bilimi Terimleri Sözlüðü. DSÝ Basým ve Foto-Film Ýþletme Müdürlüðü Matbaasý, Ankara. No: 53,

8 E. ÖZUSLU Anonymous (1972) Gaziantep Ýli Toprak Kaynaðý Envanter Raporu. Köy Ýþleri Toprak Su Genel Müdürlüðü, Yayýn No: 246, Ankara. Anonymous (1999) Hava Durumu Kayýtlarý. Gaziantep Meteoroloji Müdürlüðü, Gaziantep. Baytop A (1996) Fanny Andrews Shepard ( ) Her Turkish Plant Collection and Her Contribution to Flora. Tr. J. of Bot. 20, 1-7. Baytop A (1998) Botanik Kýlavuzu. Ýstanbul Üniversitesi Yayýnlarý, Yayýn No: 4058, Ýstanbul. Baytop T (2000) Anadolu Daðlarýnda 50 Yýl. Nobel Týp Kitapevleri Ltd. Þti., Ýstanbul. Davis PH ( ) Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol: Edinburgh Univ. Press, Edinburgh. Duman H (1990) Engizek Daðý (Kahramanmaraþ) Vegetasyonu. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Duman H, Aytaç Z (1994) Ahýr, Berit, Binboða ve Öksüz Daðlarý (Kahramanmaraþ-Kayseri) Yüksek Dað Stebinin Flora ve Vejetayonu. TUBÝTAK, TBAG - 940, Ankara. Ekici M (1994) Koruyaz Daðý (Göksun-Kahramanmaraþ) Florasý. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Guest E, Townsend CC ( ) Flora of Iraq Vol Ministry of Agriculture and Agrarian Press, Baghdad. Heywood et al. ( ) Flora Europaea Vols Cambridge Univ. Press, Cambridge. Kara C (1995) Yukarý Ceyhan Vadisi (Kahramanmaraþ) Florasý. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupýnar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya. Özuslu E (2003) Sof Daðý (Gaziantep) Florasý. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. Post GE (1932) Flora of Syria, Palestine and Sýnai (2nd. ed. revised by J. E. Dinsmore). American Press, Beirut. Tel AZ (2001) Nemrut Daðý (Adýyaman) Vejetasyonu. Doktora Tezi, Yüzüncü Yýl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van. 32 No: 53, 2004

KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District. İ.Ümit YAPICI 1 Hülya HOŞGÖREN 2 Ömer SAYA 3

KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District. İ.Ümit YAPICI 1 Hülya HOŞGÖREN 2 Ömer SAYA 3 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 191-196 191 KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District İ.Ümit YAPICI 1 Hülya

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ. Seval Aknil MERALER

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ. Seval Aknil MERALER MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ Seval Aknil MERALER YIL: 2010 Sayfa: 56 Bu çalışmada, Mahlep (Prunus mahaleb L.) bitkisinin yaprak, çiçek, meyve, meyve

Detaylı

Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti

Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti Cilt: 10 Sayý: 40 (2001), 12-16 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti Prof. Dr. Oya ZEREN Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliði Bölümü,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84 Geophytes of Sof Mountain (Gaziantep/Turkey) Ergün ÖZUSLU *1, Elman ĐSKENDER

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi)

FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi) TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi) Çanakkale Fen Lisesi

Detaylı

*ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI. Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora

*ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI. Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora *ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora Yasemin ÖZONUR Biyoloji Anabilim Dalı Halil ÇAKAN Biyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

ÇİTLİ OVASI (ELAZIĞ) VE ÇEVRESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ

ÇİTLİ OVASI (ELAZIĞ) VE ÇEVRESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 5A0011 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: September 2008 Accepted: March 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7358

Detaylı

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Cumhuriyet University Faculty of Science ISSN: 1300-1949 Science Journal (CSJ), Vol.34, No.1 (2013) Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Behlül GÜLER* 1, Handan ÇINAR 2, Ömer VAROL 3

Detaylı

Bl KARESi (BALIKESİR) İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR

Bl KARESi (BALIKESİR) İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR BAÜ Fen Bil. Enst. Derg. (2002).4.1 Bl KARESi (BALIKESİR) İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR Berna SANÖN, Fazıl ÖZEN Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Böliimii 10100 Balıkesir, TÜRKİYE ÖZET

Detaylı

Kayseri Sivas ve Kayseri Yeşilhisar Demir Yollarında Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Saptanması

Kayseri Sivas ve Kayseri Yeşilhisar Demir Yollarında Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Saptanması Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 32, Sayı 3, 2016 Erciyes University Journal of Institue Of Science and Technology Volume 32, Issue 3, 2016 Kayseri Sivas ve Kayseri Yeşilhisar

Detaylı

NEVŞEHİR'İN GÜNEY İLÇELERİNDEKİ BİTKİLERİN YÖRESEL ADLARI

NEVŞEHİR'İN GÜNEY İLÇELERİNDEKİ BİTKİLERİN YÖRESEL ADLARI Eurasscience Journals Avrasya Terim Dergisi, 2016, 4 (1): 29-39 NEVŞEHİR'İN GÜNEY İLÇELERİNDEKİ BİTKİLERİN YÖRESEL ADLARI İsmail Şenkardeş 1* ve Ertan Tuzlacı 2 1, 2) Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Detaylı

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ*

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 261-266 KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* Mehmet BİLGEN Yaşar ÖZYİĞİT Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ OZET:

14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ OZET: 14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Celalettin AYGÜN 1, Đsmail KARA 1, A. Levent SEVER 1, Đlker ERDOĞDU 1, A.Kadir ATALAY 1, Arife

Detaylı

ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vuva YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI VE KULLANMADlGI BİTKİLER

ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vuva YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI VE KULLANMADlGI BİTKİLER Y.Y.ü. Vet. Fak. Derg. 3 (1-2): 155-164,1992 ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vuva YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI VE KULLANMADlGI BİTKİLER Yasin Altan

Detaylı

NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY

NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2000). 2 (1) NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY Fazıl ÖZEN Balıkesir University Faculty of Science and Art Department of Biology 10100

Detaylı

(*) Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Beytepe

(*) Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Beytepe AMAÇ: Araştırma alanının cep şeklinde Sovyetler Birliği toprakları içine doğru girinti yapmasına bağlı olarak Türkiye Florası için yeni olabilecek bitki türlerinin floraya kazandırılması, Floristik açıdan

Detaylı

Çukurova Üniversitesi (Adana) Kampüsündeki Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Çukurova Üniversitesi (Adana) Kampüsündeki Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Turkish Journal of Life Sciences Turk J Life Sci Türk Yaşam Bilimleri Dergisi (2016)1/2:070-074 http://dergipark.gov.tr/tjls e-issn: 2536-4472 Received / Geliş: 21.06.2016 Accepted / Kabul: 19.07.2016

Detaylı

NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY. Birol Mutlu 1

NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY. Birol Mutlu 1 NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY Birol Mutlu 1 Abstract: In this paper 28 species are reported as new records from A2, A3, B3, B4, B5, B6, B8, C3, C4, C5, C9 and C10 squares

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ Özet Ümit BUDAK 1, Osman YILMAZ 2 Bu çalışma Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü florasını belirlemek amacıyla 2014-2015 yılları arasında

Detaylı

Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası. Flora of Isparta Kasnak Oak Nature Protection Area and District

Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası. Flora of Isparta Kasnak Oak Nature Protection Area and District Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Sayı 3, 48-65, 2015 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 48-65, 2015 Isparta Kasnak

Detaylı

KIZILDAĞ (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARIN FLORİSTİK ANALİZİ

KIZILDAĞ (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARIN FLORİSTİK ANALİZİ XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi 7-10 Eylül 1998, SAMSUN Cilt I, 420-440 (1998) KIZILDAĞ (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARIN FLORİSTİK ANALİZİ ÖZET Akşehir, Eğridir ve Beyşehir Gölleri arasında kalan Kızıldağ

Detaylı

ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY

ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY 85 ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY Yusuf KAYA Özkan AKSAKAL ** ÖZET Ülkemiz coğrafik konumu, fiziki yapısı tarihsel gelişimi vb.

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Contributions to the Flora of Büyükyayla (Eskişehir)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Contributions to the Flora of Büyükyayla (Eskişehir) Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 011003 (15-24) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 011003 (15-24)

Detaylı

Tödürge Gölü (Sivas) ve Çevresi Florası

Tödürge Gölü (Sivas) ve Çevresi Florası C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (2009)Cilt 30 Sayı 1 Tödürge Gölü (Sivas) ve Çevresi Florası Necati ÇELİK 1, H. Aşkın AKPULAT 2 1 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Detaylı

Kırka (Eskişehir) ve Çevresinin Damarlı Bitki Florası

Kırka (Eskişehir) ve Çevresinin Damarlı Bitki Florası Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Coruh University Orman Fakültesi Dergisi Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Cilt: 14, Sayı:1, Sayfa: 70-93,

Detaylı

Havran ve Burhaniye (Balıkesir) Yörelerinde El Sanatlarında Yararlanılan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Araştırmalar

Havran ve Burhaniye (Balıkesir) Yörelerinde El Sanatlarında Yararlanılan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Araştırmalar 1 Havran ve Burhaniye (Balıkesir) Yörelerinde El Sanatlarında Yararlanılan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Araştırmalar Rıdvan POLAT 1, Fatih SATIL 2, Selami SELVİ 3 1 Giresun Üniversitesi, Espiye MYO, Tıbbi

Detaylı

Erzurum ili fiğ (Vicia sp.) ekim alanlarında görülen yabancı otlar, yoğunlukları ve rastlama sıklıkları

Erzurum ili fiğ (Vicia sp.) ekim alanlarında görülen yabancı otlar, yoğunlukları ve rastlama sıklıkları BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2012, 52(3:261-272 Erzurum ili fiğ (Vicia sp. ekim alanlarında görülen yabancı otlar, yoğunlukları ve rastlama sıklıkları Ġrfan ÇORUH 1 SUMMARY Species, density and frequency of vetch

Detaylı

BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI

BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI Doç. Dr. Ali ÇELİK, Prof. Dr. Ramazan MAMMADOV, Öğr. Gör. Olcay DÜŞEN, Araş. Gör. İdris ARSLAN Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ÖZET Denizli nin

Detaylı

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ BİTKİLERİ. Plants of East Mediterranean Region

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ BİTKİLERİ. Plants of East Mediterranean Region DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ BİTKİLERİ Plants of East Mediterranean Region Deniz KARAÖMERLİOĞLU Biyoloji Anabilim Dalı Atabay DÜZENLİ Biyoloji Anabilim Dalı ÖZET Bu çalışma Doğu Akdeniz Bölgesi nin sahip olduğu

Detaylı

ERZURUM YÖRESİ SOĞAN TARLALARINDAKİ YABANCI OTLAR, YOĞUNLUKLARI, YAYGINLIKLARI VE TOPLULUK OLUŞTURMA DURUMLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

ERZURUM YÖRESİ SOĞAN TARLALARINDAKİ YABANCI OTLAR, YOĞUNLUKLARI, YAYGINLIKLARI VE TOPLULUK OLUŞTURMA DURUMLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Atatürk Ü.Zir.Fak.Derg. 28 (3), 433-440, 1997 ERZURUM YÖRESİ SOĞAN TARLALARINDAKİ YABANCI OTLAR, YOĞUNLUKLARI, YAYGINLIKLARI VE TOPLULUK OLUŞTURMA DURUMLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Hüseyin ZENGİN (1 ) ÖZET:

Detaylı

Sivrice (Elazığ) Çevresindeki Bitkiler Üzerinde Gelişen Külleme Fungus Türleri

Sivrice (Elazığ) Çevresindeki Bitkiler Üzerinde Gelişen Külleme Fungus Türleri Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12 (1):9-14 (2011) Artvin Çoruh University Faculty of Forestry Journal, 12 (1):9-14 (2011) Araştırma makalesi Research article Sivrice (Elazığ) Çevresindeki

Detaylı

Folk medicinal plants of Silivri ( stanbul, Turkey)

Folk medicinal plants of Silivri ( stanbul, Turkey) Marmara Pharmaceutical Journal 15: 25-29, 2011. DOI: 10.12991/201115441 ORIGINAL RESEARCH Folk medicinal plants of Silivri ( stanbul, Turkey) Gizem Bulut ABSTRACT: In this study, the folk medicinal plants

Detaylı

FARKLI DÖNEMLERDE BİÇİLEN VAN YÖRESİ ÇAYIRLARININ BOTANİK YAPISI, SİLOLANMA ÖZELLİKLERİ VE YEM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE NO: VHAG-1849 (101V140)

FARKLI DÖNEMLERDE BİÇİLEN VAN YÖRESİ ÇAYIRLARININ BOTANİK YAPISI, SİLOLANMA ÖZELLİKLERİ VE YEM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE NO: VHAG-1849 (101V140) FARKLI DÖNEMLERDE BİÇİLEN VAN YÖRESİ ÇAYIRLARININ BOTANİK YAPISI, SİLOLANMA ÖZELLİKLERİ VE YEM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE NO: VHAG-1849 (101V140) Yard.Doç.Dr. Tülay DEMİRKUŞ Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ

Detaylı

www.turkjans.com Mardin İli Derik İlçesinde Yer Alan Bir Meranın Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi

www.turkjans.com Mardin İli Derik İlçesinde Yer Alan Bir Meranın Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Mardin İli Derik İlçesinde Yer Alan Bir Meranın Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi Özet a Ali

Detaylı

Trabzon ve Yöresinin Kayalýk Ortamlarýnda Yetiþen Örtü Bitkileri Üzerine Ekolojik Bir Araþtýrma

Trabzon ve Yöresinin Kayalýk Ortamlarýnda Yetiþen Örtü Bitkileri Üzerine Ekolojik Bir Araþtýrma Cilt: 11 Sayý: 41 (2001), 20-28 Trabzon ve Yöresinin Kayalýk Ortamlarýnda Yetiþen Örtü Bitkileri Üzerine Ekolojik Bir Araþtýrma Yrd. Doç. Dr. Cengiz ACAR - Yrd. Doç. Dr. Mustafa VAR Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ÖNEMLİ BALLI BİTKİLER VE İLLERE GÖRE YAYILIM ALANLARI

ÖNEMLİ BALLI BİTKİLER VE İLLERE GÖRE YAYILIM ALANLARI Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Amasya Ankara Cistus sp.(güneşgülü, Laden, Pamucak); Crataegus monogyna JACQ.(Adi Akdiken, Adi Alıç); Duacus carota L.(Yabani Havuç); Echium plantagineum L.(Sığırkuyruğu);

Detaylı

ARDAHAN İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI

ARDAHAN İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI İKTİSADÎ ARAŞTIRMALAR VAKFI ARDAHAN İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI SEMİNER İSTANBUL, 1998 DOÇ.DR. NASİP DEMİRKUŞ: Sayın Vali'm, Sayın İktisadi Araştırmalar Vakfı Yetkilileri, Saygıdeğer Misafirler, Değerli

Detaylı

Burdur Yöresi Ballarının Polen Analizi. Pollen Analysis of Burdur Region Honeys

Burdur Yöresi Ballarının Polen Analizi. Pollen Analysis of Burdur Region Honeys Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13-1 (2009),10-19 Burdur Yöresi Ballarının Polen Analizi Deniz TAŞKIN, Ali İNCE * Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KINIKLI KAMPÜSÜ (DENİZLİ) VE ÇEVRESİNİN FLORASI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KINIKLI KAMPÜSÜ (DENİZLİ) VE ÇEVRESİNİN FLORASI Sakarya Üni. Fen-Ed. Derg. (2007) 9 (1):47-65 ISSN: 1301-3769 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KINIKLI KAMPÜSÜ (DENİZLİ) VE ÇEVRESİNİN FLORASI 1 Mehmet ÇİÇEK, 2 Gürkan SEMİZ, 3 Ali ÇELİK 1 Ankara Üniversitesi, Fen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ABSTRACT Master Thesis FLORA OF THE REGION BETWEEN AYAŞ, KAZAN AND YENİKENT (ANKARA/TURKEY) Sanem AKDENİZ Ankara University Graduate School of Natural

ABSTRACT Master Thesis FLORA OF THE REGION BETWEEN AYAŞ, KAZAN AND YENİKENT (ANKARA/TURKEY) Sanem AKDENİZ Ankara University Graduate School of Natural ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYAŞ-KAZAN-YENİKENT ARASINDA KALAN BÖLGENİN FLORASI (ANKARA/TÜRKİYE) Sanem AKDENİZ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Osman KETENOĞLU

Detaylı

Türkiye de Astım Tedavisinde Geleneksel Olarak Kullanılan Bitkiler

Türkiye de Astım Tedavisinde Geleneksel Olarak Kullanılan Bitkiler Marmara Pharmaceutical Journal 19: 1-11, 2015 DOI: 10.12991/mpj.2015198604 DERLEME Gülay MELİKOĞLU, Sezin KURTOĞLU, Şükran KÜLTÜR ÖZET Astım hava yollarının kronik inflamatuvar bir hastalığıdır. Gelişiminde

Detaylı

LOCAL NAMES OF SOME USEFUL PLANTS FROM IĞDIR PROVINCE (EAST ANATOLIA)

LOCAL NAMES OF SOME USEFUL PLANTS FROM IĞDIR PROVINCE (EAST ANATOLIA) İstanbul Ecz. Fak. Mec. J. Fac. Pharm. İstanbul 40 (2008-2009) 40 (2008-2009) LOCAL NAMES OF SOME USEFUL PLANTS FROM IĞDIR PROVINCE (EAST ANATOLIA) E. ALTUNDAĞ 1, N. ÖZHATAY 2 S U M M A R Y An ethnobotanical

Detaylı

Ordu Ýli Boztepe Piknik Alanýnýn Florasý

Ordu Ýli Boztepe Piknik Alanýnýn Florasý ARAÞTIRMA NOTU Ordu Ýli Boztepe Piknik Alanýnýn Florasý Ekoloji 15, 59, 37-42 2006 Tuðba BAYRAK ÖZBUCAK Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Perþembe-ORDU Hamdi Güray

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM Mesut Uyanık 1*, Ş. Metin Kara 2, Bilal Gürbüz 1, Yasin Özgen 1 1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Dışkapı-Ankara 2 Ordu Üniversitesi,

Detaylı

Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve Çevresinde Bulunan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Bir Araştırma

Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve Çevresinde Bulunan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Bir Araştırma KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 2(7):13 28, 2012 ISSN: 1309 4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve Çevresinde Bulunan Bitkiler

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUS FLORASI (ANTALYA-TÜRKİYE)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUS FLORASI (ANTALYA-TÜRKİYE) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(2),143-154 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUS FLORASI (ANTALYA-TÜRKİYE) Orhan ÜNAL Mustafa GÖKÇEOĞLU Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Detaylı

Ordu İli ve Çevresinde Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri

Ordu İli ve Çevresinde Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-02,(2006)-162-166 Ordu İli ve Çevresinde Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri 1 Uludağ Üniversitesi Fen Ed. Fak. Botanik ABD

Detaylı

Güdül (Ankara) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri

Güdül (Ankara) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 26 / Sayı 2 / Temmuz 2006 / ss. 57-64 Güdül (Ankara) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri Received : 10.02.2006 Revised : 27.11.2006 Accepted :

Detaylı

ağaç arbor belli bitkilerin yetiştirildiği alan - etum

ağaç arbor belli bitkilerin yetiştirildiği alan - etum Arboretum Arboretum terimi Latince "ağaç" anlamına gelen arbor sözcüğü ile "belli bitkilerin yetiştirildiği alan" anlamındaki - etum son ekinin birleşmesinden oluşur. Bilimsel araştırma ve gözlem amacıyla

Detaylı

BÖLÜM 6. Artvin in Ballı Bitkileri

BÖLÜM 6. Artvin in Ballı Bitkileri BÖLÜM 6 Artvin in Ballı Bitkileri Özgür EMİNAĞAOĞLU, Hayal AKYILDIRIM BEĞEN, Güven AKSU Ballı bitkiler, balarısının bal üretmek için ziyaret ettiği çiçekli bitkilerdir. Arılar çiçeklerden polen taneleri

Detaylı

Erzincan ndaki Bazı Erozyonlu Alanlar ve Bu Alanların Dominant Bitki Türleri

Erzincan ndaki Bazı Erozyonlu Alanlar ve Bu Alanların Dominant Bitki Türleri Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 8 (2): 12-23, 2015 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Erzincan ndaki Bazı Erozyonlu Alanlar ve Bu Alanların Dominant Bitki Türleri Mustafa KORKMAZ

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 5/3 (2012)

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 5/3 (2012) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 98-122 Research article/araştırma makalesi Vascular Plant Diversity in Geyve Gorge (Sakarya/Turkey)

Detaylı

Buğday Tarımında Değişik Toprak İşleme Aletlerinin ve Çalışma Hızlarının Yabancı Ot Yoğunluğu Üzerine Etkisi

Buğday Tarımında Değişik Toprak İşleme Aletlerinin ve Çalışma Hızlarının Yabancı Ot Yoğunluğu Üzerine Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2007, 17(1): 29-43 Araştırma Makalesi/Article Geliş Tarihi : 25.12.2006 Kabul Tarihi: 16.03.2007 Buğday Tarımında Değişik

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 36-60

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 36-60 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 36-60 Contributions to the flora of Nemrut Mountain (Adıyaman/Turkey) Ahmet Zafer

Detaylı

Flora of the Region Between Ayaş, Kazan and Yenikent (Ankara/Turkey)*

Flora of the Region Between Ayaş, Kazan and Yenikent (Ankara/Turkey)* 13 Araştırma Makalesi Flora of the Region Between Ayaş, Kazan and Yenikent (Ankara/Turkey)* Sanem AKDENİZ ŞAFAK 1 **, Osman KETENOĞLU 1 1 Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara Received

Detaylı

Çerkeş (Çankırı) Yöresinde Kullanılan Halk İlaçları isimli makale Ecz. Kürşat AVCI nın anısına ithaf edilmiştir.

Çerkeş (Çankırı) Yöresinde Kullanılan Halk İlaçları isimli makale Ecz. Kürşat AVCI nın anısına ithaf edilmiştir. Ecz. Kürşat Avcı (01.03.1972-07.08.2003) Çerkeş (Çankırı) Yöresinde Kullanılan Halk İlaçları isimli makale Ecz. Kürşat AVCI nın anısına ithaf edilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

Detaylı

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Special Issue: 2, 2014

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Special Issue: 2, 2014 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Korunan ve Otlatılan İki Farklı Doğal Alanın Botanik Kompozisyon Açısından Karşılaştırılması a

Detaylı

Bayburt İli nde Arpa, Buğday ve Mercimek Tohumluklarındaki Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi

Bayburt İli nde Arpa, Buğday ve Mercimek Tohumluklarındaki Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 40 (2), 43-55, 2009 ISSN : 1300-9036 Bayburt İli nde Arpa, Buğday ve Mercimek Tohumluklarındaki Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi Şaban KORDALİ Hüseyin ZENGİN Atatürk Üniversitesi

Detaylı

BURSA PĐYASASINDA SATILAN VE ULUDAĞ ĐLE KARACABEY YÖRELERĐNE AĐT OLDUĞU BELĐRTĐLEN POLENLERĐN MĐKROSKOBĐK ANALĐZĐ

BURSA PĐYASASINDA SATILAN VE ULUDAĞ ĐLE KARACABEY YÖRELERĐNE AĐT OLDUĞU BELĐRTĐLEN POLENLERĐN MĐKROSKOBĐK ANALĐZĐ BURSA PĐYASASINDA SATILAN VE ULUDAĞ ĐLE KARACABEY YÖRELERĐNE AĐT OLDUĞU BELĐRTĐLEN POLENLERĐN MĐKROSKOBĐK ANALĐZĐ Arş.Gör. Đpek SABUNCU, Doç.Dr. Adem BIÇAKÇI, Arş.Gör Sevcan TATLIDĐL, Prof. Dr. Hulusi

Detaylı

Çankırı İli Meralarının Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Çankırı İli Meralarının Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 131-135, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Çankırı İli Meralarının Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Sabahaddin

Detaylı

Sekonder Mera Vejetasyonunda Farklı Ölçüm Metodlarının Karşılaştırılması ve Mera Durumunun Belirlenmesi

Sekonder Mera Vejetasyonunda Farklı Ölçüm Metodlarının Karşılaştırılması ve Mera Durumunun Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(1): 65-77 Sekonder Mera Vejetasyonunda Farklı Ölçüm Metodlarının Karşılaştırılması ve Mera Durumunun Belirlenmesi Mevlüt TÜRK * Gamze BAYRAM ** Emine BUDAKLI ***

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 82-97

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 82-97 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 82-97 Research article/araştırma makalesi The flora of Nigde University campus area and Akkaya

Detaylı

TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2002) : (109-115) TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Cengiz Acar KTÜ Orman Fakültesi, Peyzaj

Detaylı

Muðla Ýl Merkezinde Sonbaharda Tespit Edilen Bazý Geofitler

Muðla Ýl Merkezinde Sonbaharda Tespit Edilen Bazý Geofitler Muðla Ýl Merkezinde Sonbaharda Tespit Edilen Bazý Geofitler Ekoloji Cilt: 12 Sayý: 48 13-18, 2003 Ramazan MAMMADOV, Banu SAHRANÇ Muðla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, 48000 Kötekli, MUÐLA

Detaylı

Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere beldesi ve çevresinin florası

Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere beldesi ve çevresinin florası SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 3. Sayı, s. 407-425, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 3, p. 407-425, 2013 Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere beldesi ve çevresinin florası Meryem Sümeyye Yılancı 1* Mehmet Sağıroğlu 1

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15 Research article/araştırma makalesi Threat categories and endemism status of plants in

Detaylı

Muğla Üniversitesi Yerleşke Fulorası

Muğla Üniversitesi Yerleşke Fulorası OT Sistematik Botanik Dergisi 16,1.79-96,2009-ISSN 1300-2953 Muğla Üniversitesi Yerleşke Fulorası Olcay CEYLAN Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 48070 Kötekli-Muğla- Türkiye oceylan@mu.edu.tr

Detaylı

BARTIN KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE YETİŞEN BAZI DOĞAL BİTKİLERİN KENTSEL MEKANLARDA KULLANIM OLANAKLARI. Burçin EKİCİ

BARTIN KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE YETİŞEN BAZI DOĞAL BİTKİLERİN KENTSEL MEKANLARDA KULLANIM OLANAKLARI. Burçin EKİCİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2010, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 110-126 BARTIN KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE YETİŞEN BAZI DOĞAL BİTKİLERİN KENTSEL MEKANLARDA KULLANIM

Detaylı

ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI

ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI Orman Bakanlığı Yayın No: 206 ISSN : 1300-7912 DOA Yayın No: 27 ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI ODC: 173.5 ; 174 ; 175 The Flora of Aladağ National Park Sedat TÜFEKÇİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet SAVRAN Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

An Ethnobotanicaly Study in Madra Mountain (Balıkesir/İzmir) and Vicinity

An Ethnobotanicaly Study in Madra Mountain (Balıkesir/İzmir) and Vicinity Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (1): 31-36, 2008 ISSN:1308-3961, www.nobel.gen.tr Madra Dağı (Balıkesir/İzmir) ve Çevresinde Etnobotanik Bir Çalışma Fatih SATIL 1* Ekrem AKÇİÇEK 2 Selami SELVİ 1

Detaylı

Bayburt İli Buğday Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Rastlama Sıklığı, Yoğunlukları ve Topluluk Oluşturma Durumlarının Saptanması

Bayburt İli Buğday Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Rastlama Sıklığı, Yoğunlukları ve Topluluk Oluşturma Durumlarının Saptanması Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 38 (1), 9-23, 2007 ISSN : 1300-9036 Bayburt İli Buğday Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Rastlama Sıklığı, Yoğunlukları ve Topluluk Oluşturma Durumlarının Saptanması

Detaylı

The Effect of Different Improvement Methods on Botanical Composition of Secondary Succession Rangeland

The Effect of Different Improvement Methods on Botanical Composition of Secondary Succession Rangeland YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(3): 174-189 Geliş Tarihi (Received): 03.03.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 10.06.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Farklı Islah Yöntemlerinin

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 140-145

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 140-145 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 140-145 Research article/araştırma makalesi Wild plants using as food of Kurucuova Town (Beyşehir,

Detaylı

===================================================================================== Biological Diversity and Conservation

===================================================================================== Biological Diversity and Conservation ===================================================================================== BIODICON Biological Diversity and Conservation www.biodicon.com Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma ISSN 1308-5301 Print

Detaylı

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ KURUPELĐT KAMPUS ALANI VE ÇEVRESĐNĐN FLORASI : II

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ KURUPELĐT KAMPUS ALANI VE ÇEVRESĐNĐN FLORASI : II SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ KURUPELĐT KAMPUS ALANI VE ÇEVRESĐNĐN FLORASI : II Fazıl ÖZEN Mahmut KILINÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 55139 Kurupelit, Samsun-TURKEY

Detaylı

Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TAK*²

Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TAK*² Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TA*² ¹Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Adıyaman - aztel@adiyaman.edu.tr ²ilis 7 Aralık Üniversitesi,

Detaylı

Sarıveliler (Karaman) ve Çevresinde Yetişen Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri

Sarıveliler (Karaman) ve Çevresinde Yetişen Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri FEN FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ Nisan (2016) 42 (1), 84-107 Araştırma Makalesi Geliş (Recieved) :21/04/2016 Kabul (Accepted) :02/05/2016 Sarıveliler (Karaman) ve Çevresinde Yetişen Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Farklı Gübre Kaynaklarının Organik Buğdayda Yabancı Otlanmaya Etkisi

Farklı Gübre Kaynaklarının Organik Buğdayda Yabancı Otlanmaya Etkisi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Farklı Gübre Kaynaklarının Organik

Detaylı

ÇANKIRI İLİ PARKLARININ BİTKİSEL PEYZAJ TASARIMINDA KULLANILAN DOĞAL AĞAÇ TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇANKIRI İLİ PARKLARININ BİTKİSEL PEYZAJ TASARIMINDA KULLANILAN DOĞAL AĞAÇ TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ ÇANKIRI İLİ PARKLARININ BİTKİSEL PEYZAJ TASARIMINDA KULLANILAN DOĞAL AĞAÇ TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ B. Cemil BİLGİLİ 1*, Nuri ÖNER 2, İbrahim AYTAŞ 3 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj

Detaylı

ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 15-17 Mayıs 2002 Cilt No : II Sayfa No:790-794 ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE BULUNAN BAZI DOĞAL VE KÜLTÜREL SİT ALANLARININ BİTKİ ÖRTÜSÜ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR İSHAK ORTAÇ BİYOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

Özkan GÖKALP İlhan ÜREMİŞ. Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 31000, Hatay

Özkan GÖKALP İlhan ÜREMİŞ. Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 31000, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University Araştırma Makalesi Research Article Geliş Tarihi:22.04.2015 Kabul Tarihi: 27.05.2015 ISSN:1300-9362

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 17-29

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 17-29 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 17-29 Flora of Duatepe and its environment (Polatlı- Ankara/Turkey) Seher KARAMAN ERKUL *1,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 101-113. Flora of Ulus Mountain (Balikesir/Turkey)

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 101-113. Flora of Ulus Mountain (Balikesir/Turkey) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 101-113 Research article/araştırma makalesi Flora of Ulus Mountain (Balikesir/Turkey) Özal

Detaylı

Ege Bölgesi Geleneksel ve Organik Bağ Alanlarında Yabancı Ot Tür Yoğunluk Rastlanma Sıklıklarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması

Ege Bölgesi Geleneksel ve Organik Bağ Alanlarında Yabancı Ot Tür Yoğunluk Rastlanma Sıklıklarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Koray KAÇAN 1 Özhan BOZ 2 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2015, 52 (2):169-179 ISSN 1018 8851 Ege Bölgesi

Detaylı

ZONGULDAK-KARABÜK VE BARTIN ARASINDA KALAN BÖLGENİN FLORASINA KATKILAR * CONTRUBUTIONS TO THE FLORA OF THE REGION AMONG ZONGULDAK-KARABÜK AND BARTIN

ZONGULDAK-KARABÜK VE BARTIN ARASINDA KALAN BÖLGENİN FLORASINA KATKILAR * CONTRUBUTIONS TO THE FLORA OF THE REGION AMONG ZONGULDAK-KARABÜK AND BARTIN Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 555-560 ZONGULDAK-KARABÜK VE BARTIN ARASINDA KALAN BÖLGENİN FLORASINA KATKILAR * Mehmet DEMİRÖRS Gazi Üniversitesi, Gölbaşı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek

Detaylı

4.2. Vejetasyona ĠliĢkin Bulgular Braun-Blanquet yöntemine göre yapılan vejetasyon çalıģmalarında vejetasyon bilgilerinin analizi için TURBOVEG,

4.2. Vejetasyona ĠliĢkin Bulgular Braun-Blanquet yöntemine göre yapılan vejetasyon çalıģmalarında vejetasyon bilgilerinin analizi için TURBOVEG, 4.2. Vejetasyona ĠliĢkin Bulgular Braun-Blanquet yöntemine göre yapılan vejetasyon çalıģmalarında vejetasyon bilgilerinin analizi için TURBOVEG, JUICE, SYNTAX ve PCORD yazılımları, bitki toplumlarıyla

Detaylı

Lice Domatesi Üretim Alanlarındaki Yabancı Otların Belirlenmesi. Determination of the Weeds in Production Areas of Lice Tomato

Lice Domatesi Üretim Alanlarındaki Yabancı Otların Belirlenmesi. Determination of the Weeds in Production Areas of Lice Tomato Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(3): 29-34, 2014 Lice Domatesi Üretim Alanlarındaki Yabancı Otların Belirlenmesi Iğdır Üniversitesi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Pozantı (Adana) ve Çevresindeki Bazı Bitkilerin Yerel Adları ve Etnobotanik Özellikleri

Pozantı (Adana) ve Çevresindeki Bazı Bitkilerin Yerel Adları ve Etnobotanik Özellikleri S Ü Fen Ed Fak Fen Derg Sayı 27 (2006) 77-82, KONYA Pozantı (Adana) ve Çevresindeki Bazı Bitkilerin Yerel Adları ve Etnobotanik Özellikleri Yavuz BAĞCI* 1, Ahmet SAVRAN 2, Hüseyin DURAL 1 1 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

ARSUİT 080 EC HERBİSİTLER. 80g/L Clodinafop-propargyl+ 20 g/l (safener) Cloquintocet-mexyl. www.ar-teckimya.com

ARSUİT 080 EC HERBİSİTLER. 80g/L Clodinafop-propargyl+ 20 g/l (safener) Cloquintocet-mexyl. www.ar-teckimya.com ARSUİT 080 EC 80g/L Clodinafop-propargyl+ 20 g/l (safener) Cloquintocet-mexyl HERBİSİTLER Ürün Detayları: ARSUİT 80 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı

Detaylı

ssn 1303-9334 K rsal Çevre Y ll KIRSAL ÇEVRE YILLI I 2005 KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARAfiTIRMA DERNE

ssn 1303-9334 K rsal Çevre Y ll KIRSAL ÇEVRE YILLI I 2005 KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARAfiTIRMA DERNE ssn 1303-9334 K rsal Çevre Y ll KIRSAL ÇEVRE YILLI I 2005 KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARAfiTIRMA DERNE ANKARA - 2005 Yayın Yönetmeni Salih USTA * Yayın Kurulu Doç. Dr. Yücel ÇA LAR Doç. Dr. Bülent

Detaylı

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE PAZAR YÖRESĐ AÇIK-YEŞĐL ALANLARINDA KULLANILAN BĐTKĐ MATERYALLERĐNĐN TESPĐTĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Mine EYÜPREĐSOĞLU 1

Detaylı

ÇAMLIDERE (ANKARA) HALK İLAÇLARI

ÇAMLIDERE (ANKARA) HALK İLAÇLARI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FARMAKOGNOZĠ ANABĠLĠM DALI ÇAMLIDERE (ANKARA) HALK İLAÇLARI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Ecz. Tuğba GÜNBATAN Tez DanıĢmanı Prof. Dr. Ġlhan GÜRBÜZ ANKARA ġubat -

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALİ DAĞI VE ZİYARET TEPESİ (ADIYAMAN) VEJETASYONU MEHMET SUAT ŞAHİN BİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015 T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Flora of the Burdur lake surroundings (Turkiye) Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, Burdur, Turkey ---------- ----------

Flora of the Burdur lake surroundings (Turkiye) Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, Burdur, Turkey ---------- ---------- www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/2 (2013) 55-76 Flora of the Burdur lake surroundings (Turkiye) Abdullah ÇETİN *1, Neslihan ERDOĞAN 2,

Detaylı

Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi

Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi Yatık nadiren yükselici çok yıllık otsu bitkiler. Gövdeler 5-20 cm. Yapraklar eliptikten ovat-yuvarlağa doğru, 5-15 x 4-9 mm, tam veya uç kısma doğru testere dişil,

Detaylı

TAHİR DAĞLARI - GÜZELDERE VADİSİ FLORASI NIN (AĞRI) DOĞU ANADOLU DA YAPILMIŞ FLORİSTİK ARAŞTIRMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI

TAHİR DAĞLARI - GÜZELDERE VADİSİ FLORASI NIN (AĞRI) DOĞU ANADOLU DA YAPILMIŞ FLORİSTİK ARAŞTIRMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI 25 TAHİR DAĞLARI - GÜZELDERE VADİSİ FLORASI NIN (AĞRI) DOĞU ANADOLU DA YAPILMIŞ FLORİSTİK ARAŞTIRMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI FLORA OF GÜZELDERE VALLEY-TAHIR MONTAINS (AĞRI) AND COMPARISON WITH STUDIES MADE

Detaylı