Viyana Satım Antlaşması na Genel Bakış ve Maddi Uygulama Alanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Viyana Satım Antlaşması na Genel Bakış ve Maddi Uygulama Alanı"

Transkript

1 Viyana Satım Antlaşması na Genel Bakış ve Maddi Uygulama Alanı Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Öğretim Üyesi* Giriş 11 Nisan 1980 tarihinde Birleşmiş Milletlerin himayesinde Viyana da toplanan diplomatik konferans Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması nı, uygulamadaki yaygın ismiyle Viyana Satım Antlaşması nı ( Viyana Satım Antlaşması ) kabul etti. 1 * Bu makalenin hazırlanması sırasında kaynakların taranması ve işlenmesi açısından kıymetli yardımları için Av. Begüm Huntürk (LLM) ve Av. Zeynep Tuncer e (LLM, İsviçre) içtenlikle teşekkür ederim. Bu makale 6 Nisan 2012 tarihi itibariyle yayımlanan kararlar ve kaynaklar dikkate alınarak hazırlandı. 1 Antlaşma nın yasal metni için bkz. UN Doc. A/CONF. 97/18, Ek I, Conférence des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, Documents Officiels, New York 1981, s. 190 vd. (Antlaşma ile ilgili bütün resmî tutanakların yer aldığı bu yayın çalışmanın devamında Documents Officiels kısaltması ile anılacaktır). Bu konferans ve Antlaşma ile ilgili bütün metinler A/CONF. kısaltması ile başlar. Bu kısaltma Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun bu diplomatik konferansı 97. Konferans olarak adlandırdığını gösterir. UN Doc. kısaltması ise ilgili belgelerin Birleşmiş Milletler Teşkilatı na ait olduğunu ifade eder. Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması na yaygın olarak Viyana Satım Antlaşması denilmektedir. Viyana Satım Antlaşması nın tarihi

2 118 Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG e Göre Satış Sözleşmeleri Konferansa katılan ülkeler eşitlik ve karşılıklı çıkar esasının devletler arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesinde önemli bir etken olduğunu ve milletlerarası mal satımı hakkında değişik sosyal, ekonomik ve hukukî sistemlere uyum sağlayacak yeknesak kuralların kabulünün milletlerarası ticarî ilişkilerin gelişmesine ve var olan hukukî zorlukların aşılmasına faydalı olacağını belirttiler 2. Milletlerarası mal satımlarına uygulanacak kuralların yeknesaklaştırılması konusunda uzun yıllardan beri süre gelen zahmetli çalışmalar, bu Antlaşma nın kabulü ile sonuçlandı ve yıllar içerisinde pek çok ülkenin Antlaşma ya taraf olması ile pekişti. 3 Viyana Satım Antlaşması günümüz itibariyle içlerinde Türkiye de bulunan 78 4 ülke tarafından kabul edildi. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya gibi büyük ticari aktörlerin, diğer yandan Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve İspanya da içinde olmak üzere Avrupa Birliği üyesi toplam 23 ülkenin ve farklı hukuki gelenek ve ekonomik sisteme ait olan Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin taraf olması, Viyana Satım Antlaşması nın milletlerarası mal satımlarının büyük bir kısmını yeknesak bir kanun olarak idare etmesine olanak sağladı. gelişimi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ERDEM, Ercüment: Uluslararası Mal Satışlarında 11 Nisan 1980 Tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Uygulama Alanı, Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler, İstanbul 2007, s. 1 vd. (Anılış: ERDEM, Uygulama Alanı). 2 Bkz. Antlaşma nın Dibacesi. 3 Yirminci yüzyılın başından itibaren büyüyen ülke ekonomileri, ticarî faaliyetlerin ülke sınırları dışına taşmasına ve ülkeler arası ticarî ilişkilerin gelişmesine neden oldu. Ülkeler arası artarak gelişen ticarî ilişkiler çerçevesinde, satım sözleşmesi, milletlerarası ticaret hayatında çok önemli bir yer almaya başladı. Satım sözleşmesinin milletlerarası ticarette bu denli önemli bir yere sahip olması da, 1930 lu yıllardan itibaren, çeşitli milletlerarası kuruluşların satım hukukunu yeknesaklaştırma çalışmalarına başlamasına yol açmıştı. Bkz. TİRYAKİOĞLU, Bilgin: 11 Nisan 1980 tarihli Milletlerarası Mal Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları ile İlişkisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1, , s Bkz. ankara.edu.tr/dergiler/38/301/2825.pdf (erişim: ). 4 Taraf ülkelerin tam listesi için bkz. html (erişim: ); (erişim: ).

3 Viyana Satım Antlaşması na Genel Bakış ve Maddi Uygulama Alanı [Erdem] 119 Türkiye Viyana Satım Antlaşması nı 5870 sayılı uygun bulma kanunu ile kabul etti Mart 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile katılma belgesinin tevdi edilmesine karar verildi 6 ve Türkiye 7 Temmuz 2010 tarihi itibariyle Antlaşmaya taraf oldu. Viyana Satım Antlaşması m. 99/2 uyarınca Antlaşma Türkiye bakımından katılma belgesinin tevdi edildiği tarihten itibaren on iki ayın tamamlanmasını izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girer. Bu hüküm doğrultusunda Viyana Satım Antlaşması da 1 Ağustos 2011 tarihinde Türkiye de yürürlüğe girdi. Türkiye nin Antlaşma ya 2010 yılında taraf olmasıyla beraber Antlaşma, taraflar açıkça aksini düzenlemediği sürece Türklerin taraf olduğu milletlerarası satım sözleşmelerine doğrudan uygulanmaya başladı. Dolayısıyla, Antlaşma Türk hukuku açısından daha da önem kazandı. Bu tebliğin amacı Viyana Satım Antlaşması nı tarihî gelişimi de dâhil olarak ana hatlarıyla tanıtmak, Antlaşma ya hâkim olan ilkelere değinmek ve Antlaşma nın maddi uygulama alanını ortaya koymaktır. I. Tarihî Gelişimi Birinci Bölüm Viyana Satım Antlaşması nın Genel Olarak Tanıtılması Hukukun birleştirilmesi yolundaki çalışmalar XIX. yüzyılda 7 başladı ve günümüzde de sürüyor. Bu konudaki çalışmaların en önemlileri hiç kuşkusuz milletlerarası ticaret hukuku alanında, daha da belirli olarak satım sözleşmeleri konusunda yapılanlardır. Bu yeknesaklaştırma çalışmaları bir yandan millî hukukların çeşitliliği ve değişkenliğinin hukukî güvenlik için oluşturacağı engelleri kaldırarak işlerin güvenli ve yaygın 5 RG. 14 Nisan 2009, S RG. 7 Nisan 2010, S ERDEM, Uygulama Alanı, s. 2. XX. yüzyılın başı uluslararası ticaret hukuku alanında en çok reformun yaşandığı dönemdir. Ayrıntılı bilgi için bkz. ZELLER, Bruno, CISG and the Unification of International Trade Law, New York 2007, s. 3.

4 120 Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG e Göre Satış Sözleşmeleri yürümesini sağlar, diğer yandan ise sanayileşmiş ülkelerle üçüncü dünya ülkelerinin çıkarları arasında bir uyum kurulmasına 8 hizmet eder. Bu şekilde batılı ülkelerin hukuk sistemlerine oranla daha dengeli ve bağımsız kuralların oluşturulmasına çalışılır. Hukukun birleştirilmesi yolundaki çalışmaları üç grup altında incelemek mümkündür: A) 1964 tarihli Lahey Antlaşmaları nın temelini oluşturan ilk çalışmalar; B) milletlerarası mal satımlarının ilk defa milletlerarası planda düzenlendiği 1964 tarihli Lahey Antlaşmaları ve C) bu alandaki bütün çalışmaların sonucu olan Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında 11 Nisan 1980 tarihli Birleşmiş Milletler Antlaşması. A. İlk Çalışmalar Milletlerarası satımların birleştirilmesi hakkındaki çalışmalar Özel Hukukun Birleştirilmesi Hakkında Milletlerarası Enstitü nün (Institut international pour l Unification de Droit Privé-UNIDROIT-) Alman hukukçu Ernst Rabel in teklifiyle yeknesak bir hukukun oluşturulması amacıyla bir uzmanlar grubu oluşturup hazırlık çalışmaları yapma karan ile çakışır 9. Kurulan çalışma grubu 1930 yılında UNIDROIT nin önderliğinde toplandı ve milletlerarası mal satımları hakkında 1934 yılında Roma Projesi olarak bilinen ilk yeknesak kanun taslağını hazırladı BONELL, Michael Joachim, La nouvelle Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, Dr. et.pr.comm.int. 7/1981, s. 7. Türk doktrininde, milletlerarası mal satımlarında yeknesak kuralların oluşturulmasının hem hukukî güvenliği sağlayacağı, hem de kanunlar ihtilafı açısından olumlu sonuçlar yaratacağı savunulur. Başka bir anlatımla, davayı açan tarafın aynı zamanda mahkemeyi de belirleme imkânına sahip olması nedeniyle, onun daha iyi bir sonuç alabileceği bir mahkemede dava açarak, davalı için hiç de adil olmayan bir sonucun ortaya çıkması engellenecektir. AYDIN, İbrahim, Mal Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler (Viyana) Satım Antlaşması ve Türk Hukuku, Ankara 2011, s. 4 5, blg/142t/milletlerarasi-mal-satimlarina-iliskin-birlesmis-milletler-sozlesmesi-viyanasozlesmesi-1980-ve-turk-hukuku-united-nations-convention-on-contracts-for-theinternational-sale-of-goods-vienna-convention-1980-and-turkish-sale-law (erişim: ). 9 SCHLECHTRIEM, Peter / WITZ, Claude, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Paris 2008, s Ayrıntılı bilgi için bkz. HUBER, Peter / MULLIS, Alastair, The CISG, a new textbook for students and practitioners, 2007, s. 2,

5 Viyana Satım Antlaşması na Genel Bakış ve Maddi Uygulama Alanı [Erdem] 121 Bu taslak, Milletler Cemiyeti aracılığıyla, incelenmek üzere çeşitli hükümetlere dağıtıldı ancak II. Dünya Savaşı nın patlak vermesi bu çalışmaları aksattı 11. Savaşın sona ermesinden sonra UNIDROIT yarım kalan çalışmalara devam etmek amacıyla Lahey de yirmi bir devletin katıldığı bir diplomatik konferans düzenlendi. Bu konferansın sonunda, hükümetlerce yapılan eleştirilerin ışığı altında yeni bir taslak hazırlanması için bir çalışma grubu kuruldu yılında hazırlanan bu yeni taslak çalışmalarının daimî sekretaryası görevini üstlenen Hollanda Hükümeti tarafından diğer hükümetlere ulaştırdı. Yapılan eleştirilerin doğrultusunda çalışma grubu 1962 yılında yeni bir metin hazırladı yılında yayınlanan bu metnin tartışılması ve oylanması amacıyla Hollanda Hükümeti tüm devletleri toplantıya davet etti. Böylece 1964 yılında Lahey diplomatik konferansı toplandı 12. B Tarihli Lahey Antlaşmaları Lahey diplomatik konferansının sonunda Maddî Taşınırların Milletlerarası Satımı Hakkında Yeknesak Kanun 13 ve Maddî Taşınırların Milletlerarası Satımı Sözleşmesinin Kurulması Hakkında Yeknesak Kanun 14 olarak iki antlaşma kabul edildi. Her iki antlaşma da beş Devletin onayhttp://books.google.com.tr/books?id=jw8bz4sym6uc&printsec=frontcover&dq=c ISG&hl=tr&sa=X&ei=hAh3T4SCJdG18QPf7tXKDQ&ved=0CEYQ6AEwBA#v=on epage&q=cisg&f=false (erişim: ); ERDEM, Uygulama Alanı, s Bkz. TUNC, André: Les ventes internationales de marchandises, Colloque de la Fondation Internationale pour l Enseignement du Droit des Affaires, Faculté de Droit d Aixen Provence, 7 et 8 mars 1980, Paris 1981, s HUBER / MULLIS, s. 3; TUNC, s Loi uniforme sur la vente internationale des biens mobiliers corporels (la LUVI). 14 Loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale de biens mobiliers corporels (la LUFC). Her iki Antlaşma hakkında da ayrıntılı bilgi için bkz. TUNC, André: Les Conventions de la Haye du 1er juillet 1964 portant loi uniforme sur la vente internationale d objets mobiliers corporels,, Rev. int. dr. comp., 16/1964, s. 547 vd.; KAHN, Philippe: La Convention de la Haye du 1er juillet 1964 portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, Rev. trim. dr. comm., 1964, s. 689 vd.; HON- NOLD, John, Unification of the Law Governing International Sales of Goods, Paris 1966; aynı yazarın diğer makaleleri için bkz. DÖLLE, Hans (Herausgeber), Kommentar zum Einheitlichen Kaufrecht, Münih 1976.

6 122 Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG e Göre Satış Sözleşmeleri lamasından sonra 1972 yılında yürürlüğe girdi 15. Ne var ki, katılan devletlerin sayısının azlığından da kolayca anlaşılacağı gibi, bu antlaşmalar umulan ilgiyi görmedi 16. C. Viyana Satım Antlaşması Lahey Antlaşmaları nın yürürlüğe girmesinden sonra da hukukun birleştirilmesi çalışmaları devam etti. Hatta Milletlerarası Ticaret Hukuku Hakkında Birleşmiş Milletler Komisyonu nun (UNCITRAL) ku- 15 Bu Antlaşmalara taraf olan ülkeler Belçika, Gambiya, Federal Almanya Cumhuriyeti, İsrail, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Birleşik Krallık tır. Bkz. LOOKOFSKY, Joseph, Understanding the CISG, Kopenhag 2008, s. 4, dn. 29. Bu Anltaşmalar hala yürürlüktedir. TOKER, ALİ GÜMRAH, 11 Nisan 1980 Tarihli Uluslararası Taşınır Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi nin (Viyana Sözleşmesi) Uygulama Alanı, Ankara 2005, s HUBER / MULLIS, s. 3; LOOKOFSKY, s. 4. Kahn a göre bu ilgisizliğin nedenleri üç başlık altında toplanabilir: 1) Milletlerarası özelliğine rağmen Antlaşmalar ın hazırlanmasına katılan Devletler aynı politik sistemi kabul eden ve serbest piyasa ekonomisi uygulayan batılı ülkelerdi. Diğer Devletler hazırlanışına katılmadıkları bu Sözleşmeleri kabul etmekte çekimser kaldılar; 2) Bu Sözleşmeler satım sözleşmesini klâsik anlamda ele aldılar ve sınaî satımları göz ardı ettiler; 3) Her iki Sözleşme nin de uygulayıcılar ve yeterli hukukî bilgisi olmayanlar için oldukça karmaşık bir dili vardı. Bkz. KAHN, Philippe: La Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale, la Convention de Vienne du 11 avril 1987, Colloque du 21 octobre 1987, C.J.F.E. 5 spécial/1987, s. 952 (Anılış: KAHN, La Convention de Vienne); aynı konu hakkında krş. HERBER, Rolf: Einführung, in: Wiener UNCIRAL-Übereinkommen über inernationale Warenkaufvertäge vom 11. April 1980, 3. ed., Köln 1988, s. 601; SONO, Kazuaki, The Vienna Sales Convention: History and Perspective, New York, Londra, Roma 1986, s. 3. Doktrinde ayrıca, bu iki Anlaşma nın beklenilen ilgiyi görmemesinin diğer bir sebebinin de sadece Fransızca ve İngilizce dillerinde hazırlanmaları olduğu ifade ediliyor. Nitekim üye devletlerin bu Kanunlar ı iç hukuk sistemlerine geçirmeleri gerekliydi. Oysa sadece iki dilde hazırlanmış olmaları bunu zorlaştırıyordu. Ayrıntılı bilgi için bkz. JANSSEN, André / MEYER, Olaf, CISG Methodology, Münih 2009, s. 18 vd. Türk doktrininde ise, bu Anlaşmalar ın başarısız olmasındaki ana sebep, Batı Avrupa ülkelerinin iç hukuklarından esinlenilmesi ile sosyalist ve gelişmekte olan üçüncü dünya ülkelerinin hazırlık çalışmalarına katılmamış olmaları olarak gösterilir. AYDIN, s Nitekim çalışmalara Fransız, İskandinav ve Alman hukuk sistemlerinden temsilciler katılmıştır. Bkz. MISTE- LIS, Loukas: CISG nin Uygulama Alanı: Yer, Zaman ve Kişi Bakımından, Milletlerarası Satım Hukuku (Editör: Yeşim M. Atamer), 1. Baskı, İstanbul 2008, s. 10.

7 Viyana Satım Antlaşması na Genel Bakış ve Maddi Uygulama Alanı [Erdem] 123 rulması ile hız kazandı yılında UNCITRAL milletlerarası ticaret hukukunun birleştirilmesi çalışmalarına başladığında önceliği milletlerarası satım sözleşmelerinin birleştirilmesine verdi 18 ve Genel Sekreterlik aracılığıyla 1964 Lahey Sözleşmeleri nin metinlerini ve Prof. TUNC tarafından hazırlanan bir raporu değişik ülkelere göndererek konuyla ilgili düşüncelerin bildirilmesini istedi. Elde edilen sonuçlar UNCITRAL in 1969 yılındaki oturumunda ele alındı ve on-dört Devletin katılımıyla kurulan bir çalışma grubuna yeni bir metin hazırlanması veya 1964 Lahey Sözleşmelerinin yeniden kaleme alınması görevi verildi yılında çalışma grubu Lahey Antlaşmaları nın yeniden kaleme alınmış şeklini tek bir Antlaşma taslağı içinde birleştirildi (birinci bölüm: tarafların hakları ve borçları, ikinci bölüm: sözleşmenin kuruluşu) 20. Bu yeni Antlaşma taslağına son şeklini vermek için 1980 yılı Mart ayında altmış iki Devlet ve sekiz milletlerarası kuruluş Viyana da toplandı 21. Beş haftalık bir çalışma sonucunda taslağın çoğu maddeleri olduğu gibi kabul edildi 22 ve yeni Antlaşma metni altı resmî dilde kaleme alındı (Arapça, Çince, İspanyolca, Rusça, İngilizce ve Fransızca) 23. Bu sözleşme ile birlikte ayrıca 1974 tarihli Maddî Taşınırların Satımında Zamanaşımı 17 SCHLECHTRIEM / WITZ, s. 3; Komisyon hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. HON- NOLD, John / FLECHTNER, Harry M., Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, Lahey 2009, s. 6 vd. (Anılış: HONNOLD / FLECHTNER, Uniform Law). 18 Bkz. HONNOLD John: The Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods: An Overview, Am.J.Comp.L. 27/1979, s. 225 (Anılış: HONNOLD, Overview). 19 Bkz. HUBER / MULLIS, s. 3; HONNOLD, Overview, s. 226; HONNOLD / FLECH- TNER, Uniform Law, s. 10; SONO, s Bkz. HONNOLD, Overview, s. 226; HONNOLD / FLECHTNER, Uniform Law, s. 10; SONO, s Viyana diplomatik konferansına katılanlar için bkz. UN Doc. A/CONF. 97/ Viyana Satım Antlaşması nın çoğu maddesinin kabul edilmesi, birçok devletin Taslak Antlaşma nın çalışmalarına katılmasından kaynaklanır. Ayrıntılı bilgi için bkz. HON- NOLD / FLECHTNER, Uniform Law, s Viyana Satım Antlaşması nın altı dile çevirisi çok özenli bir şekilde Milletlerarası Ticaret Hukuku Hakkında Birleşmiş Milletler Komisyonu (UNCITRAL) tarafından gerçekleştirildi. Ayrıntılı bilgi için bkz. JANSSEN / MEYER, s. 19 vd.

8 124 Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG e Göre Satış Sözleşmeleri konusundaki Antlaşma ya ek bir protokol hazırlanarak yeni Sözleşme ile uyumlu hale getirilmesine çalışıldı 24. D. Viyana Satım Antlaşması nın Uygulaması ve Gelişimi Antlaşma, bugün taraf ülkeler de dâhil ve fakat onlarla sınırlı olmaksızın dünyanın pek çok yerinde yargı ve tahkim kararlarına konu uyuşmazlıklarda kullanılır. Diğer yandan, global olarak doktrinde araştırılıp değerlendirilir, çok çeşitli ve farklı hukuk düzenlerinden akademisyenler bu konuda çalışmalar ve yayınlar yapmayı sürdürür. Bu açıdan Antlaşma nın sürekli zenginleşen ve milletlerarası ticaretin gelişimine paralel gelişme gösteren dinamik bir yapısı olduğu söylenebilir 25. UNCITRAL in Viyana Satım Antlaşması nın hazırlanması ve kabulündeki rolüne yukarıda değinildi. Ancak, UNCITRAL Sekreterliği bu kadarla kalmadı, Antlaşma hakkındaki bilinirliğin artırılması ve Antlaşma nın uygulanmasında yeknesaklık sağlanması amacıyla, Viyana Satım Antlaşması na ilişkin içtihatların özetlerini de içeren CLOUT (Case Law on UNCITRAL texts) serisini ve Antlaşma hükümlerinin yorumlarına ilişkin Digest of Case Law u hazırladı ve kendi web sitesi altında yayınladı 26. II. Viyana Satım Antlaşması na Hâkim Olan İlkeler A. Hükümlerin Tamamlayıcılığı 1. Sözleşme Özgürlügü İlkesi Viyana Satım Antlaşması, sözleşme özgürlüğü ilkesi ve bu yolla da taraflar arasındaki satım sözleşmesinin üstünlüğüne dayalı bir sistem ge- 24 Bkz. HONNOLD / FLECHTNER, Uniform Law, s CASTELLANI, Luca, Türkiye nin CISG a Taraf Olmasına İlişkin Çerçeve, Milletlerarası Satım Hukuku (Editör: Atamer, Yeşim), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, Haziran 2008, s Bkz. http//www.uncitral.org/uncitral/en /case_law.html; http//www.uncitral.org/uncitral/en/case_law/digests/cisg.html.

9 Viyana Satım Antlaşması na Genel Bakış ve Maddi Uygulama Alanı [Erdem] 125 tirir 27. Taraflar sözleşmenin konusunu, aşağıda ele alacağımız sınırlamalar saklı kalmak şartıyla, serbestçe seçebilir (krş. m. 2 ve 3), istedikleri şekle bağlayabilir ve yapılan sözleşmeyi değiştirebilir veya sona erdirebilirler (krş. m. 6). Bir başka deyişle, taraflar, sözleşmelerini kendi gereksinimlerine göre şekillendirirler 28. Sözleşme özgürlüğü ve taraflar arasındaki sözleşmenin üstünlüğüne dayalı bu düzenleme bir yandan satım sözleşmesinin şartlarını kapsarken, diğer yandan tarafların sözleşmelerine dâhil ettikleri genel şartları, tip sözleşmeleri ve belli tür mallar için geçerli genel teslim şartlarını da kapsar. Mahkemeler de Viyana Satım Antlaşması nın sözleşme özgürlüğü ilkesi temeline dayandığını istikrarlı bir şekilde kabul eder 29. Hatta ulusal mahkemeler, sözleşmelerdeki sözlü değişiklik yasağını özenle uygular 30 ve taraflarca sunulan dışsal kanıtları, başka bir ifadeyle, bizzat sözleşmeden kaynaklanmayan kanıtları, sözleşmenin değiştirildiğini ortaya koymada yetersiz bulur Doktrinde sözleşmenin üstünlüğü ilkesinin Viyana Satım Antlaşması nın 6. maddesinden kaynaklanmadığı, genel kabul gören bir prensip olduğu ifade edilir. Bkz. LOOKOFSKY, s. 29. Buna karşılık, bazı yazarlar, sözleşmenin üstünlüğü ilkesinin, Viyana Satım Antlaşması nın 6. maddesinden kaynaklandığını savunur. Bkz. SCHLECHTRIEM, Peter / BUTLER, Petra, UN law on international sales: the UN Convention on International Sales The UN Convention on the International Sale of Goods, Fribourg 2009, s. 29, NE- UMAYER, Karl H. / MING, Catherine, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises - Commentaires, Lozan 1993, s Bkz. ERDEM, Ercüment, La livraison des marchandises selon la Convention de Vienne Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, Fribourg 1990, s , 241 vd. (Anılış: ERDEM, Livraison). 29 Rusya Federasyonu Yüksek Tahkim Heyeti, tarih ve 94/1996 sayılı kararında Viyana Satım Antlaşması nın sözleşme özgürlüğü prensibi üzerine kurulu olduğunu belirterek, taraflardan birisinin ileri sürdüğü iddiayı, diğer tarafın yokluğunda sözleşmeyi değiştirmeye yönelik olması sebebiyle, reddeder. Ayrıntılı bilgi için bkz. cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/970127r1.html (erişim: ). 30 Milletlerarası Ticaret Odası nın Hakem Heyetinin ( Zürih ), Mart 1998 tarih ve 9117 sayılı kararında, taraflar arasındaki sözleşmenin, sözleşmedeki yazılılık koşulu dâhilinde, ancak tarafların yazılı anlaşmaları ile değiştirilebileceğini ifade eder. Ayrıntılı bilgi için bkz. (erişim: ). 31 Vietnam daki Yüksek Mahkeme, tarih ve 74/1996 tarihli kararında, bir akreditifin taraflar arasındaki sözleşmeyi değiştirdiğini ortaya koymada yetersiz olduğunu

10 126 Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG e Göre Satış Sözleşmeleri 2. İradelerin Yorumu Taraf iradelerinin yorumu konusunda Viyana Satım Antlaşması da, Türk Hukuku na hâkim olan ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun 32 ( BK ) 19. maddesinde ifade edilen güven ilkesine üstünlük tanır 33. Viyana Satım Antlaşması m. 8 de bu konuda açıklanan ilkenin özellikleri şunlardır 34. Tarafların iradesine göre yorum esastır (m. 8/1). İrade beyanında bulunan tarafın iradesi karşı tarafça doğru olarak algılandığında, bu beyan ikisi açısından da bağlayıcıdır; üçüncü kişinin düşüncesi dikkate alınmaz. Bu durum, tarafların fark etmemesi halinde açıklanan irade ile kabul edilen irade arasında uygunsuzluk olduğu halleri de kapsar. Örneğin taraflar balina eti alım satımı konusunda anlaşsalar fakat köpekbalığı eti deseler, sözleşme balina eti konusunda kurulur 35. Ayrıca kendisine irade beyanı yöneltilen kimse, beyandaki sayı veya kelime hatasını beyanda bulunan kimsenin gerçek iradesine göre düzelterek kabul edebilir. belirtir. Ayrıntılı bilgi için bkz. 350&step=FullText (erişim: ) sayılı Yeni Borçlar Kanunu tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlandı. Yeni Kanun tarihinde yürürlüğe girmiştir. Güven ilkesi, 818 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun 18. maddesinde düzenlenir. 33 Viyana Satım Antlaşması tarafların gerçek iradeleri konusunda herhangi bir düzenleme getirmez. Başka bir ifadeyle, Viyana Satım Antlaşması nda, gerçek irade ile beyan edilen irade arasındaki fark konusunda herhangi bir hüküm yoktur. Bkz. SCHLECHTRIEM / WITZ, s , 96; SCHLECHTRIEM / BUTLER, s İradelerin yorumu konusunda ayrıca bkz. HUBER / MULLIS, s. 12 vd.; SCHLECH- TRIEM / BUTLER, s. 55 vd 54 vd.; NEUMAYER / MING, s. 111 vd.; ENDERLE- IN, Fritz / MASKOW, Dietrich / STARGARDT, Monika, Kaufrechtskonvention der UNO (mit Verjährungskonvention), Kommentar, Berlin 1985, m. 8 no. 2.2.; VOLKEN, Paul: The Vienna Convention Scope, Interpretation and Gap-Filling, International Sale of Goods, Dubrjovnik Lectures, New York, Londra, Roma 1986, s. 136, 105 vd.; EÖRSI, Gyula: A propos the 1980 Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Am.J.Comp.L. 31/1983, s Bkz. DESSEMONTET, François: La Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de merchandises», Les contrats de vente internationale de marchandises, Lozan 1991, s. 60.

11 Viyana Satım Antlaşması na Genel Bakış ve Maddi Uygulama Alanı [Erdem] 127 Eğer açıklanan irade gerçek iradeye uymuyorsa ve kendisine beyanda bulunulan tamamen farklı bir şey anlamışsa sözleşme, iradelerde uygunsuzluk nedeniyle kurulmuş olmaz. Objektif yorum (m. 8/1). Gerçek irade (irade 1) beyan edilen iradeye (irade 2) uymayabilir ve muhatap gerçek iradeyi bilmeyebilir. Bu durumda beyan edilen irade, m. 8/ 2 de söz konusu edilen şartları da hesaba katarak aynı durumda olan makul bir insan nasıl yorumlayacaksa o şekilde yorumlanır 36. Viyana Satım Antlaşması m. 8/2 bu konuda muhatabın niteliklerinin, özellikle içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve ekonomik şartların göz önüne alınması gerektiğini vurgular. Nitekim icap farklı ülkelerde bulunan birçok kişiye yapıldığında, kültürel farklılıklar sebebiyle, icabın bu kişiler tarafından farklı algılanması olasıdır 37. B. Satım Sözleşmesinin Önceliği İlkesi Viyana Satım Antlaşması m. 6 uyarınca taraflar Antlaşma nın uygulanmasını tamamen veya kısmen hariç tutabilir veya m. 12 hükmü saklı kalmak şartıyla Antlaşma nın hükümlerinden kurtulabilir veya sonuçlarını değiştirebilirler. Antlaşma nın bu hükmü nedeniyle tarafların arasında yaptıkları satım sözleşmelerinin Viyana Satım Antlaşması na nazaran daha öncelikli olduğu kabul edilir NEUMAYER / MING, s ; SCHLECHTRIEM / BUTLER, s NEUMAYER / MING, s Doktrindeki bu görüş kararlara da yansır. Örneğin, Lordlar Kamarası, tarih ve UKHL38 sayılı kararında, taraflar arasındaki sözleşme öncesi müzakerelere, İngiliz ve Fransız hukukunda farklı hukuki sonuçlar bağlanması sebebiyle, taraflar arasındaki sözleşmenin, sözleşme öncesi müzakerelere dayanılarak değiştirilemeyeceğine karar verdi. Ayrıntılı bilgi için bkz. edu/cisg/wais/db/cases2/090701uk.html (erişim: ). İsviçre - Aargau Ticaret Mahkemesi de, tarih ve HOR /AC/tv sayılı kararında, tarafların telefonla aralarında anlaşma yapıp yapmadıklarını değerlendirebilmek için, objektif yorum yaptı ve tarafların konumlarını inceledi. Ayrıntılı bilgi için bkz. law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/081126s1.html (erişim: ). 38 SCHLECHTRIEM / BUTLER, s , HONNOLD / FLECHTNER, Uniform Law, s. 157.

12 128 Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG e Göre Satış Sözleşmeleri C. Satım Sözleşmesinin Ayakta Tutulması Viyana Satım Antlaşması, satım sözleşmesinin ayakta tutulmasına öncelik verir 39. Viyana Satım Antlaşması nın bu özelliğinin amacı tarafların aralarındaki akdi ilişkiye son vermemeleri konusunda yardımcı olmaktır. Sözleşmenin ayakta tutulmasına ilişkin hükümler hem satıcının borçlarını düzenleyen, hem de alıcının sözleşmeye uyulmaması halinde haklarını düzenleyen maddelerde yer alır. Örnek olarak aşağıdaki maddeler verilebilir: Madde 26: Sözleşmenin ortadan kaldırılması beyanı, ancak diğer tarafa bildirimle yapılması halinde hüküm ifade eder. Görüldüğü üzere, sözleşmeye son vermek isteyen taraf bazı usulî kurallara uymak zorundadır. Madde 48: Satıcı, yükümlülüklerinin ifasına ilişkin her türlü eksikliği teslim tarihinden sonra da giderebilir. Bu halde, alıcı sözleşmeden dönemez ve böylece aralarındaki sözleşme ilişkisi devam eder. Madde 49: Alıcı ancak satıcı sözleşmeye esaslı bir aykırılıkta bulunursa (m. 49/1) veya malı teslim etmezse sözleşmeden dönebilir (m. 49/2). Görüldüğü üzere, alıcı herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebebe dayanarak sözleşmeden dönemez. Sözleşmeyi ayakta tutma hükmü Viyana Satım Antlaşması nın Amerikan hukukundan ne denli etkilendiğini de gösterir 40. D. Teamüllerin Önemi Milletlerarası satım hukukunun birleştirilmesi amacında olan Viyana Satım Antlaşması, getirdiği genel hükümlerin tarafların gereksinimlerine göre şekillendirilmesini milletlerarası ticaret hukukunda veya taraflar 39 ERDEM, Livraison, s. 51, STOFFEL, Walter: Ein neues Recht des internationalen Warenkaufs in der Schweiz, RSJ 86/1990, s. 170; FARNSWORTH, Allan E.: Rights and Obligations of the Seller, Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises, Colloque de Lausanne des 19 et 20 novembre 1984, Zürih 1985, s. 85.

13 Viyana Satım Antlaşması na Genel Bakış ve Maddi Uygulama Alanı [Erdem] 129 arasında geçerli olan teamüller eliyle gerçekleştirir 41. Bu nedenle, Viyana Satım Antlaşması teamüllere büyük önem verir. Madde 9/1 uyarınca, taraflar, kabul ettikleri teamüller ve aralarında yerleşmiş uygulamalar 42 ile bağlıdırlar. Aksine sözleşme olmadıkça, tarafların sözleşmenin kuruluşu için sözleşmelerinde bildikleri veya bildikleri varsayılan ve milletlerarası ticarette söz konusu ticarî branşta aynı tür sözleşmeler için taraflarca bilinen ve uygulanan bu teamül ve uygulamalara atıfta bulundukları kabul edilir (m. 9/2). Gerçekte m. 9 iki tür teamülü öngörür: Taraflarca kabul edilen teamüller ve aralarında yerleşmiş uygulamalar (m. 9/1): Taraflar sözleşmelerinde bunlara açıkça atıfta bulunabilir. Örneğin, Milletlerarası Ticaret Odası tarafından hazırlanan Incoterms lere (FOB, CIF, EX WORK, vb.) yollama yapıldığında, ilgili Incoterms e bağlı kurallar uygulanır 43. Tarafların zımnî atfı ise, ya sözleşmenin kuruluşu veya ifası sırasındaki tutum ve davranışlarından veya iradelerinin yorumundan anlaşılır 44. Genel olarak uygulanan teamüller (m. 9/2): Bunlar tarafların sözleştikleri ticarî branşta uygulanan ve genelde tarafların 41 Doktrinde uluslararası ticarî teamüllerin, herkese uygulanması bakımından (erga omnes) özellikle önemli olduğu vurgulanır. Bkz. JANSSEN / MEYER, s Taraflar arasında bir uygulamadan söz edebilmek için, uygulamanın belli bir süredir aynı ticarî işe ilişkin olarak taraflar arasında yoğun bir şekilde devam etmesi gerekir. SCHLECHTRIEM / BUTLER, s , Bu kurallar ile milletlerarası ticaret hukukunda en sık kullanılan terimlerin taraflarca aynı şekilde yorumlanması sağlandı. Bkz. ERDEM, Ercüment: The role of trade usages in ICC Arbitration, in Liber Amicorum en l honneur de Serge Lazareff, Paris 2011, s Mahkemeler ise, taraflar arasında belli bir ticari ilişkiye ilişkin uygulamanın deliller ile ortaya konulmasını arar. Örneğin, Avustralya Federal Mahkemesi, tarih ve ACN [2008] FCA 1591 sayılı kararında, taraflar arasında var olduğu iddia edilen uygulamanın ispat edilememesi nedeniyle, uyuşmazlığı sözleşme hükümleri çerçevesinde çözümledi. Ayrıntılı bilgi için bkz. =1&do=case&id=1367&step=Abstract (erişim: ). Aynı şekilde, Hollanda Mahkemesi, tarih ve C051069/HE sayılı kararında, satıcı tarafından faturanın üzerine düşülen ve mülkiyetin ücretin tamamı ödenmeden alıcıya geçmeyeceğini öngören kaydın taraflar arasında bir teamül olduğunun ispat edilememesi nedeniyle, bu kaydı dikkate almadı. Ayrıntılı bilgi için bkz. do=case&id=1313&step=abstract (erişim: )

14 130 Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG e Göre Satış Sözleşmeleri uyguladıkları öyle teamüllerdir ki bunların bilindiği veya bilinmesi gerektiği ve tarafların sözleşmelerinde bunları zımnen kabul ettikleri varsayılır 45. Buradaki uygulama m. 9/1 den farklı olarak, Viyana Satım Antlaşması uyarınca olur. Ancak bu uygulama iki şarta bağlıdır: ο ο Uygulanması öngörülen teamüller taraflarca bilinmelidir (veya bilindiği varsayılmalıdır) ve Bu teamüller aynı ticarî branşta genellikle uygulanmalıdır (uyulmalıdır) 46. Teamüllere yapılan atıflar aynı zamanda tarafların iradesini de yansıttıkları için Viyana Satım Antlaşması hükümlerinden önce bir uygulamaya sahiptir. Kural olarak bir teamülün varlığını buna dayanan taraf ortaya koymak zorundadır. E. Dürüstlük İlkesi Dürüstlük ilkesi temel bir ilkedir. Bu nedenle, bu ilke tartışılmaksızın Viyana Satım Antlaşması kapsamına alındı 47. Bununla beraber, bazı devletler bu ilkelerin Viyana Satım Antlaşması kapsamına alınmasına üç nedenle karşı çıktı 48 : 45 Doktrinde Viyana Satım Antlaşması m. 9/2 nin ancak ilgili teamül hakkında taraflar arasında açık veya zımnî bir sözleşme olması halinde uygulanabileceği ifade edilir. Bkz. SCHLECHTRIEM / BUTLER, s Karşı görüş için bkz. HOLL, Volker / KEßLER, Olivier: Selbstgeschaffenes Recht der Wirstschaft und Einheitsrechtstellung der Handesbräuche und Geplogenheiten im Wiener UN-Kaufrecht Recht der internationalen Wirstschaft (1995), s ; SCHLECHTRIEM / BUTLER, s , dn. 255 den naklen. 46 New York Eyalet Mahkemesi, tarih ve 00 Civ (SHS) sayılı kararında, davacının sözleşmede Incoterms lere açık bir atıf olmaması sebebiyle, sözleşmedeki CIF teriminin Incoterms ler uyarınca anlaşılmaması gerektiği iddiasını reddetti ve bu terimin uluslararası ticarette bilinen ve sıkça uygulanan terimlerden olması sebebiyle, Incoterms kuralları dâhilinde uygulanması gerektiğini belirtti. Ayrıntılı bilgi için bkz. unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=730&step=abstract (erişim: ). 47 Ayrıntılı bilgi için bkz. ERDEM, Livraison, s. 51, UNCITRAL Yearbook IX/1978, s. 35, m. 5. no. 44.

15 Viyana Satım Antlaşması na Genel Bakış ve Maddi Uygulama Alanı [Erdem] 131 Öncelikle bu ilke ahlaka ilişkindir, bu nedenle Viyana Satım Antlaşması kapsamına alınmamalıdır. Ancak bu ilke hukuki zorunluluk olarak öngörülürse, özel durumlarda nasıl uygulanacağının da belirlenmesi gerekir. Bunun ise gerçekleştirilmesi çok zordur. Zira hakimler iç hukuklarının etkisinde kalacaklardır. Ayrıca, bu ilke zaten zımnî bir şekilde ticari işlemleri düzenler. Bu nedenle de, bu ilkelerin hukuki bir metne dâhil edilmesinin büyük bir önemi yoktur. Son olarak, bu ilkeye uyulmamasının sonuçları Viyana Satım Antlaşması nda düzenlenmez. Bu nedenle, böyle bir durumda ulusal hukuk uygulanır ve yaptırımlarda yeknesaklık olmaz. Buna karşılık, bu ilkenin Antlaşma kapsamına alınmasından yana olanlar, aşağıdaki savlara dayandılar 49 : Her ne kadar milli hukuk sistemleri ticari işlemlerde bu ilkeyi uygulasalar da, bu ilkenin milletlerarası bir metinde kabul edilmesi bir davranış normu nun ( norm of conduct ) oluşmasını sağlar. Ayrıca, bu ilkenin Viyana Satım Antlaşması nda düzenlenmemesi, UNCITRAL in bu ilkeye gerekçesiz olarak karşı çıktığı suçlamasına neden olabilir. Oysa bu ilke gelişmekte olan ülkelerle yapılacak işlemlerde gereklidir. Son olarak, bir antlaşmanın bu ilkeye uyulmamasının sonuçlarını düzenlememesi gerektiği kabul edilse de, bu ilkenin Anlaşma ya konulması, bu ilkeye uyulmasını garanti eder. İleri sürülen tüm bu görüşler, bu sorunun çözülmesi için bir Çalışma Grubu kurulmasına neden oldu 50. Uzun tartışmalardan sonra Çalışma Grubu, dürüstlük ilkesine yer verilmesine karar verdi 51. Bu ilkenin Viyana 49 UNCITRAL Yearbook IX/1978, s. 35, m. 5. no UNCITRAL Yearbook IX/1978, s. 35, m. 5. no. 55 vd. 51 SCHLECHTRIEM / WITZ, s. 60, 78.

16 132 Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG e Göre Satış Sözleşmeleri Satım Antlaşması na dâhil edilmesine yönelik olarak Devletler arasındaki fikir ayrılıklarının giderilmesi için ise, bu ilke genel bir ilke olarak değil, Viyana Satım Antlaşması na ilişkin yorum yöntemi olarak kabul edildi ve Viyana Satım Antlaşması nın 7. maddesinin 1. fıkrasına konuldu: Bu Antlaşmanın yorumunda, Antlaşmanın milletlerarası niteliği dikkate alınacağı gibi yeknesak uygulanmasının teşviki ve milletlerarası ticarette dürüstlük kuralının korunması gereği de gözetilir. Dürüstlük ilkesi, Genel Hükümler bölümünde yer aldığı için, satım sözleşmesinin kurulması ve ifa edilmesi de dâhil olmak üzere, tüm satım sözleşmesine uygulanır 52. Viyana Satım Antlaşması nın 7. maddesi bu ilkeye atıfta bulunmakla yetinir, bu ilkeyi tanımlamaz. Ancak dürüstlük ilkesi tarafların yapmaları ve yapmamaları gerekli tüm konularda uygulanır. Bu durum Viyana Satım Antlaşması nda açıkça düzenlenir: Madde 29/2: Her türlü değişiklik veya sona erdirme anlaşmasının, yazılı yapılması gerektiği hükmünü içeren yazılı bir sözleşme, başka şekilde bir anlaşmayla değiştirilemez veya ortadan kaldırılamaz. Madde 49/2: Alıcının hangi hallerde sözleşmeden dönemeyeceğini açıklar. Dürüstlük ilkesi özel hükümlerde de yer alır: Madde 85 88: Tarafların satılan malları saklamalarını öngörür. Madde 34: Alıcıya verilmesi gerekli belgeleri düzenler. Madde 32: Malların ferdileştirilmesini ve taşıma ile sigorta sözleşmesi akdedilmesini öngörür. Dürüstlük ilkesi ulusal hukuklardaki kriterlere göre belirlenmemelidir 53. Nitekim satım hukukunun birleştirilmesi ve böylece yeknesak 52 ERDEM, Livraison, s. 53, 263. SCHLECHTRIEM / WITZ, s. 63, DAYIOĞLU, Yavuz, CISG Uygulamasında Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakla-

17 Viyana Satım Antlaşması na Genel Bakış ve Maddi Uygulama Alanı [Erdem] 133 bir uygulama yaratılması amacında olan bir milletlerarası antlaşmanın hükümlerinin yorumlanması çeşitli iç hukuklara bırakıldığında, farklı yorumlar yoluyla bu amaçtan uzaklaşılacağı kuşkusuzdur. Bu nedenle, Viyana Satım Antlaşması nın 7. maddesi, uluslararası ticaret e atıfta bulunarak, yoruma ilişkin esasları belirtir. Bu kapsamda, Viyana Satım Antlaşması nın yorumunda, bu Antlaşma nın milletlerarası niteliği, yeknesak bir uygulamanın başarılması ve milletlerarası ticarette iyiniyet esasının gözetilmesi gereği dikkate alınmalıdır (m. 7/1). Başka bir anlatımla, dürüstlük ilkesi karşılıklı eşit çıkarlar çerçevesinde uluslararası ticaretin gelişmesini sağlayacak şekilde yorumlanmalıdır 54. İkinci Bölüm Maddî Uygulanma Alanı Viyana Satım Antlaşması, m. 1/1 hükmüne göre, milletlerarası mal satımlarına uygulanır. Ancak, satım sözleşmesinden veya mal kavramından ne anlaşılması gerektiği yolunda maddede hiç bir açıklık yoktur. Bu nedenle önce satım sözleşmesi üzerinde duracak ve mal kavramını açıklayacağız. Daha sonra da maddî uygulanma alanına getirilen sınırlamaları göreceğiz. I. Satım Sözleşmesi Viyana Satım Antlaşması nda açık bir hüküm bulunmamakla beraber, satım sözleşmesinin klasik anlamda, başka bir deyişle malların parayla değiştirilmesi anlamında ele alındığını kabul etmek gerekir 55. Zaten rı ve Özellikle Alıcının Tazminat Talep Etme Hakkı, 1. Baskı, İstanbul 2011, s SCHLECHTRIEM / BUTLER, s Bkz. SCHLECHTRIEM / WITZ, s. 26, 34; JANSSEN / MEYER, s. 169; AYDIN, s. 21; WITZ, Claude, Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale Convention des Nations Unies du 11 avril 1980, Paris 1995, s , 13; DEL DUCCA, Louis F. / DEL DUCCA, Patrick: Practice Under the Convention on International Sale of Goods (CISG), A Primer for Attorneys and International Traders, Part I, Uniform Commercial Code Law Journal, Vol. 27, Y. 1995, s Viyana Satım Antlaşması nın 54. maddesi alıcının asıl ediminin malın semenini ödemek

18 134 Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG e Göre Satış Sözleşmeleri Viyana Satım Antlaşması m. 30 ve 53 de bu görüş ve BK m. 207 de yer alan tanım ile aynı doğrultudadır. Madde 30, eşyanın tesliminden, mülkiyetin geçirilmesinden ve eğer gerekiyorsa malla ilgili belgelerin tesliminden ibaret olan satıcının borçlarını düzenler. Bunlar -malla ilgili belgelerin verilmesi dışında - BK m. 207 ve 210 da öngörülen borçlardır. Madde 53 de alıcının borçlarını gösterir: Semeni ödemek ve malları teslim almak. Bu borçlar da yine BK m. 207 ve 232 de ifadesini bulur. Viyana Satım Antlaşması nda hangi tür satımların 56 düzenlendiği de açıkça belirtilmez. Ancak m. 2 ile getirilen sınırlamalar göz önüne alındığında, Antlaşma ya konu olan satımların Borçlar Kanunu nda düzenlenenler kadar kapsamlı olmadığı görülür. Bu konuya aşağıda tekrar döneceğiz. olduğunu ifade eder. İlgili madde şöyledir: Alıcının semeni ödeme borcu, sözleşmede veya mevzuatta öngörülmüş olan, semenin ödenmesini sağlayacak önlemleri almayı ve formaliteleri gerçekleştirmeyi içerir. Mahkemeler de semeni ödeme borcunun satım sözleşmesinin asıl edimlerinden olduğunun altını çizer. Örneğin, Avustralya Queensland Yüksek Mahkemesi, tarih ve sayılı kararında, malın semeninin ödenmemesinin satıcıya sözleşmeden dönme olanağı verdiğini ifade eder. Mahkeme böylece, semeni ödeme borcunun satım sözleşmesinin asıl edimlerinden birisini oluşturduğunu vurgular. Ayrıntılı bilgi için bkz. (erişim: ). Fransız Mahkemesi ise 2001 tarihli kararında Viyana Satım Antlaşması çerçevesinde satım sözleşmesini tanımlar. Tanıma göre, satım sözleşmesi, satıcı için, malın zilyetliğini teslim edip, mülkiyetini alıcının üzerine geçirmek, alıcı için ise, malın bedelini ödeyip, malı teslim almaktır. Ayrıntılı bilgi için bkz. SCHLECHTRIEM / WITZ, s. 26, 34, dn Mahkemeler öncelikle taraflar arsındaki sözleşmenin bir satım sözleşmesi olup olmadığını inceler. Örneğin, 1992 yılında, Amsterdam Mahkemesi, taraflar arasındaki sözleşmenin bir dağıtım sözleşmesi olması sebebiyle, Viyana Satım Antlaşması hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığına karar verdi. Ayrıntılı bilgi için bkz. WITZ, s. 32, 13, dn. 34. Almanya ve İsviçre de de aynı yönde kararlar görülür. Ayrıntılı bilgi için bkz. HEUZE, Vincent, La vente internationale de marchandises Droit uniforme, Paris 2000, s. 75, 79

19 Viyana Satım Antlaşması na Genel Bakış ve Maddi Uygulama Alanı [Erdem] 135 II. Mal Kavramı Viyana Satım Antlaşması nda, başlığından itibaren, 1964 tarihli Lahey Antlaşmaları nın aksine maddî taşınır kavramı yerine mal kavramı kullanılır ve bu kavramın tanımı verilmez 57. Bu değişiklik maddî taşınırlar kavramının mal kavramına göre daha bilimsel ve hukukî olduğu iddiasıyla özellikle Fransız hukukçular tarafından çok eleştirilir 58. Bu açıdan bakıldığında, Antlaşma nın orijinal İngilizce metninde yer alan goods kelimesi ile Fransızca metinde yer alan marchandise kelimeleri anlam farklılığı içerir. Zira goods kelimesi sıkı bir şekilde eşya anlamına gelmekte iken, marchandise kelimesi eşya, ürün, fikri eser gibi daha geniş anlamları kapsar. Almanca waren kelimesi de bu anlamları içine alır şekildedir. 59 Genel olarak satım sözleşmeleri açısından mal kavramı her türlü taşınır ve taşınmazı kapsar. Hatta satım konusu malın maddî, cismanî varlığı olması dahi gerekmez. Bu açıdan para ile değiştirilmesi mümkün ve ekonomik değeri olan her türlü maddî ve gayri maddî varlıkların satılması mümkündür AYDIN, s. 28; WITZ, s. 32, 14, KLOTZ, James M., International Sales Agreements: An Annotated Drafting and Negotiating Guide, Alpheen aan den Rijn 2008, s. 6.; JANS- SEN / MEYER, s. 40; HEIDERHOFF, Bettina: CISG in Uygulama Alanı: Konu Bakımından, Milletlerarası Satım Hukuku (Editör: Yeşim M. Atamer), 1. Baskı, İstanbul 2008, s Bkz. KAHN, La Convention de Vienne, s ; Pelichet, bir taraftan taşınmazları diğer taraftan ise maddî olmayan taşınırları kapsam dışı bıraktığı için maddî taşınırlar terimini tercih etmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. PELICHET, Michel: La vente internationale de marchandises et le conflit de lois, Recueil des Cours, Académie de Droit International 132/I 1971, Lahey 1972, s Mal kavramının Fransızca ve İngilizce tercümesinin aynı anlama gelmediği Fransız Mahkemeleri tarafından da vurgulanır. Bkz. WITZ, s. 33, 14. Diğer yazarlar için bkz. KAP- LAN, Yavuz: 1980 Tarihli Birleşmiş Milletler Viyana Sözleşmesi Çerçevesinde, İnternet Ortamında Bilgisayar Programı Satış Sözleşmesi, Prof. Dr. Ergin Nomer e Armağan, 2002, s Fransız Mahkemeleri, malların, Viyana Satım Antlaşması kapsamında, sadece maddî taşınır olarak algılanması gerektiğini belirtir. Ayrıntılı bilgi için bkz. WITZ, s , 14, dn Borçlar Kanunu anlamında ne tür malların satım sözleşmesine konu olacağı hakkında bkz. TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku, Özel Borç ilişkileri, C. 1/1, 6. Bası, İstanbul 2008, s. 78 vd.

20 136 Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG e Göre Satış Sözleşmeleri Viyana Satım Antlaşması açısından ise mal kavramı bu denli geniş değildir. Her şeyden önce aşağıda sınırlamaları incelerken göreceğimiz gibi gayri maddî varlıkların (elektrik) satımı kapsam dışıdır 61. Ayrıca Antlaşma sadece taşınırların satımını düzenler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Antlaşma m. 1 i şerh ederken, Antlaşma nın taşınırların satımına uygulanacağını açıkça belirtir 62. Sonuç olarak getirilen terim değişikliğine rağmen Antlaşma açısından mal kavramı tıpkı Lahey Antlaşmaları nda olduğu gibi maddî taşınırları ifade eder. Gayri maddi varlığı olan şeylerin Viyana Satım Antlaşması uyarınca mal sayılıp sayılmayacağı özellikle bilgisayar yazılımları açısından tartışmalıdır 63. Bu konuda farklı bakış açıları bulunur. Öncelikle dar bakış açısına göre ancak taşıyıcı disk veya hafıza çubuğu gibi dış aygıtlarda kayıtlı bulunan ve bu şekilde taşınarak alıcıya teslim edilen yazılımlar taşınır maddi mal olarak kabul edilebilir ve Viyana Satım Antlaşması nın kapsamına girer 64. Diğer yandan, geniş bakış açısına göre ise malın maddi Mahkemeler de bu yönde karar verir. Örneğin, Fransız Colmar Mahkmesi, 2001 ve 2004 yılında araba klimaları için donanımların Viyana Satım Antlaşması kapsamında mal olarak nitelendirildiğini belirtir. Bkz. SCHLECHTRIEM / WITZ, s. 32, 42, dn. 4. Fransız Mahkemeleri, başka kararlarda da elbise ve gıda ürünlerinin de Viyana Satım Antlaşması kapsamında mal olduğuna karar verdiler. Bkz. SCHLECHTRIEM / WITZ, s. 32, 42, dn SCHLECHTRIEM, / BUTLER, s. 30, 32. Bu konu zaten Viyana Satım Antlaşması nın 2. maddesinde düzenlenir. İlgili madde şöyledir: Bu Antlaşma aşağıdaki satımlara uygulanmaz: (a) Kişisel veya ailevî ihtiyaç veya ev ihtiyacı için mal alınması; meğer ki satıcı, sözleşmenin akdi sırasında veya öncesinde, malların böyle bir kullanım için alındıklarını bilmesin ve bilmesi gerekmesin; (b) Açık artırma yoluyla yapılan satımlar; (c) Cebri icra veya diğer kanun gereği yapılan satımlar; (d) Menkul kıymet, kambiyo senedi ve para; (e) Gemi, tekne, hava yastıklı taşıt veya hava taşıtı satımı; (f) Elektrik satımı. 62 Bkz. UN Doc. A/CONF. 97/5, s Tartışmalar için bkz. HEIDERHOFF, s Yazılım programı bir veri taşıyıcısı üzerinde yer alıyorsa, genellikle Viyana Satım Antlaşması kapsamında mal olarak nitelendirilir. Bkz. SCHLECHTRIEM / BUTLER, s. 30, 32; AYDIN, s Yazılımın Viyana Satım Antlaşması kapsamında mal olarak nitelendirilmesine ilişkin tartışmalar için bkz. HUBER / MULLIS, s. 43. Ayrıca bkz. TOKER, s. 89, COX, Trevor: Chaos Versus Uniformity: The Divergent Views of Software in the International Community, (erişim: ); HONNOLD / FLECHTNER, Uniform Law, s. 60 vd.; AYDIN, s

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI

Detaylı

MİLLETLERARARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ NİN (VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ) UYGULAMA ALANI

MİLLETLERARARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ NİN (VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ) UYGULAMA ALANI MİLLETLERARARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ NİN (VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ) UYGULAMA ALANI Zeynep YILDIRIM * ÖZET Milletlerarası satım hukukunun yeknesaklaştırılması amacıyla yapılmış

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

ABD YE YAPILAN DOĞAL TAŞ İHRACATLARINDA YAZILI ALIM-SATIM SÖZLEŞMELERİNİN GEREKLİLİĞİ VE SÖZLEŞMEDE BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR ATTORNEY ADVERTISING

ABD YE YAPILAN DOĞAL TAŞ İHRACATLARINDA YAZILI ALIM-SATIM SÖZLEŞMELERİNİN GEREKLİLİĞİ VE SÖZLEŞMEDE BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR ATTORNEY ADVERTISING ABD YE YAPILAN DOĞAL TAŞ İHRACATLARINDA YAZILI ALIM-SATIM SÖZLEŞMELERİNİN GEREKLİLİĞİ VE SÖZLEŞMEDE BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR ATTORNEY ADVERTISING 111 John Street, Suite 510 New York, NY 10038 USA Tel:

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten Dr. Cüneyt SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

Işıl YELKENCİ. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması. Alıcının Sözleşmeden Dönmesi

Işıl YELKENCİ. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması. Alıcının Sözleşmeden Dönmesi Işıl YELKENCİ Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının Sözleşmeden Dönmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 5 Ağustos 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26250 MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı : 2006/10692 3 Şubat 2004 tarihinde New York da imzalanan, 1/3/2006 tarihli ve 5468 sayılı Kanunla onaylanması uygun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Ahmet Cemil YILDIRIM. 2. Doğum Tarihi :25.11.1979. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Ahmet Cemil YILDIRIM. 2. Doğum Tarihi :25.11.1979. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Ahmet Cemil YILDIRIM 2. Doğum Tarihi :25.11.1979 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Yeditepe Üniversitesi 2003 Yüksek Lisans

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri Merve ACUN MEKENGEÇ Arş. Gör. Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Maddi Hukukta Finansal Kiralama Sözleşmesi

Detaylı

VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ NİN KAPSAMI VE SÖZLEŞME İLE TÜRK MİLLETLERARASI SATIM HUKUKUNDA YAŞANACAK DEĞİŞİKLİKLER

VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ NİN KAPSAMI VE SÖZLEŞME İLE TÜRK MİLLETLERARASI SATIM HUKUKUNDA YAŞANACAK DEĞİŞİKLİKLER VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ NİN KAPSAMI VE SÖZLEŞME İLE TÜRK MİLLETLERARASI SATIM HUKUKUNDA YAŞANACAK DEĞİŞİKLİKLER Simin YALÇINTAŞ * ÖZET 11 Nisan 1980 tarihinde Viyana da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

Detaylı

Ar. Gör. Bilgin TİRYAKİOĞLU(*)

Ar. Gör. Bilgin TİRYAKİOĞLU(*) 11 NlSAN 1980 TARİHLİ MİLLETLERARASI MAL SATIMLARINA İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ VE SÖZLEŞ MENİN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KURALLARI İLE İLİŞKİSİ Ar. Gör. Bilgin TİRYAKİOĞLU(*) İçindekiler KISALTMALAR

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29 İÇİNDEKİLER Önsöz 3 Teşekkür 7 Kısaltmalar 15 Konferans Programı 17 Açış Konuşmaları 21 Şaban DİŞLİ 21 İTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali ŞAHİN 24 Adalet Bakanı I. OTURUM MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİME

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Türk Tüketici Hukuku nun AB Hukuku İle Uyumu Sorunu. Doç. Dr.Yeşim M. Atamer

Türk Tüketici Hukuku nun AB Hukuku İle Uyumu Sorunu. Doç. Dr.Yeşim M. Atamer Türk Tüketici Hukuku nun AB Hukuku İle Uyumu Sorunu Doç. Dr.Yeşim M. Atamer Tüketicinin Korunması Alanında AB Yönergeleri ve Türk Hukukunda Karşılıkları 1984 Karşılaştırmalı Reklamlar 1985 İmalatçının

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2 -. 23-24/9/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş - 1 I. Konu Rayegân Kender / Ergon Çetingil / Emine

Detaylı

Türk Satım Hukukunda Yeni Bir Dönem: Viyana Satım Antlaşması nın Milletlerarası Satım Sözleşmelerine Etkisi (*)

Türk Satım Hukukunda Yeni Bir Dönem: Viyana Satım Antlaşması nın Milletlerarası Satım Sözleşmelerine Etkisi (*) Türk Satım Hukukunda Yeni Bir Dönem: Viyana Satım Antlaşması nın Milletlerarası Satım Sözleşmelerine Etkisi (*) Yrd. Doç. Dr. Zeynep Derya TARMAN LL.M. Koç Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Milletlerarası

Detaylı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başak BAŞOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması

Detaylı

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Giriş...1 1. Güvenli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI

BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER 7 KISALTMALAR 15 KAYNAKÇA.. 19 GİRİŞ -..:...27 BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI 1 ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME Dr. Ersan ATALAY ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (BELGE KARŞILIĞINDA ÖDEME) Beta Yay n No : 2680 Hukuk Dizisi : 1304 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-704 - 5 Copyright

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET ANTLAŞMALARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI (1980) [CISG]: ULUSLARARASI TİCARET ANTLAŞMALARINDA UYGULANACAK HUKUK

ULUSLARARASI TİCARET ANTLAŞMALARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI (1980) [CISG]: ULUSLARARASI TİCARET ANTLAŞMALARINDA UYGULANACAK HUKUK ULUSLARARASI TİCARET ANTLAŞMALARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI (1980) [CISG]: ULUSLARARASI TİCARET ANTLAŞMALARINDA UYGULANACAK HUKUK Zara Law Offices 111 John Street Suite 510, New York, NY 10038 Tel:

Detaylı

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU Prof. Dr. SAMİM ÜNAN T.C. Galatasaray Üniversitesi (E.) Öğretim Üyesi SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU TÜKETI CI NI N KORUNMASI HAKKINDA KANUN DA YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER ŞERHI I LGI LI YÖNETMELI

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK (31.10.2012 - R.G. 184 - EK III - A.E. 588 Sayılı Tüzük) TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 20 Altında Yapılan

Detaylı

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir.

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir. SERMAYEYE EKLENEN K.V.K. NUN 5/1-e MADDESİNDE SAYILI KIYMETLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN İSTİSNA KAZANÇLARIN İŞLETMENİN 5 YIL İÇİNDE TASFİYESİ KARŞISINDA VERGİSEL DURUM 1. KONU Bilindiği üzere 5520 sayılı

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

ULUSLARARASI SATIM HUKUKUNDA KANUNLAR İHTİLAFI MESELELERİ

ULUSLARARASI SATIM HUKUKUNDA KANUNLAR İHTİLAFI MESELELERİ Doç. Dr. Yusuf ÇALIŞKAN İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ULUSLARARASI SATIM HUKUKUNDA KANUNLAR İHTİLAFI MESELELERİ Uluslararası Ticarette Riskler ve Lex Mercatoria Satım Sözleşmesine

Detaylı

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Incoterms 2010 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ICC Milletlerarası Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkan Yardımcısı Incoterms Uzmanlar Grubu

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME

TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 6 Ekim 1936 Kanun Tarih ve Sayısı: 25.6.2003 / 4906 Uluslararası

Detaylı

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI ARABULUCULUK GENEL GÖRÜNÜMÜ 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 22.06.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 6 Haziran 1946 Kanun Tarih ve Sayısı: 15.7.2003 / 4944 Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine

Detaylı

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir.

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir. 269 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişildik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 21JJ993

Detaylı

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ 41 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ 1.

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Ufuk ÜNLÜ 25 ÖZ İnternet kullanıcı sayısının gün geçtikçe artması, ticari ilişkilerin de bu ortama kaymasına neden olmuştur.

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ YORUM KAVRAMI Betül CANBOLAT Kanun hükmü, yasama organının tercih ettiği çözümün yazılı olarak ifade edilmesidir. Kullanılan

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

GİRİŞ. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, website: 2

GİRİŞ. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı,   website:  2 GİRİŞ Prof. Dr. Murat ŞEN 1 I. Genel Olarak Satım Sözleşmelerinin Önemi ve Satım Hukuku Mevzuatı Satım sözleşmelerinin tarihi, insanların ihtiyaçlarını birbirlerinden karşılıklı iradelerine uygun olarak

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ Bilindiği üzere, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanun un (TTK) tacirlerin tutmakla yükümlü olduğu defterler,

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak;

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak; 80 NOLU SÖZLEŞME MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATININ 1946 YILINDA MONTREAL DE AKDETTİĞİ 29 UNCU TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN SON MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 19 Eylül 1946

Detaylı

YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ

YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşmeyi imzalayan Devletler, Yabancı resmi belgelerin diplomasi veya konsolosluk temsilciliklerince tasdiki mecburiyetinin

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Kanun No: 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU

Kanun No: 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU Kanun No: 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU KAPSAM Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAKSIZ ŞARTIN TARİHSEL

Detaylı

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI (2010 REVİZYONU URDG 758) MAKALELER Editör Prof. Dr. Nuray EKŞİ İstanbul 2011 Yay n No : 2461 Hukuk Dizisi : 1200 1. Bask Mayıs 2011 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr 1 Gürzumar, O. B.: Franchise sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin temelini oluşturan sistem lerin hukuken

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ve Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi,

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler:

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler: ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULÜN SAT-GERİ KİRALAMA YÖNTEMİ İLE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE DEVRİNDEN SAĞLANAN FİNANSMANIN GRUP ŞİRKETİNE AYNEN KULLANDIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU 1. KONU: Bilindiği

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ 1 YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT DÜZENLEMESİ GİRİŞ Hukuki açıdan faiz;; para alacaklısına, parasından yoksun kaldığı süre için bir hukuki işlem veya yasa uyarınca ödenmesi

Detaylı

EĞİTİM İŞ TECRÜBESİ ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr

EĞİTİM İŞ TECRÜBESİ ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr EĞİTİM 2011-2015 Doktora İstanbul Üniversitesi, İstanbul Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ph.D. Tez Konusu: Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme ve Menfaat

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

Tahran Ticaret Müşavirliği

Tahran Ticaret Müşavirliği TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İRAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Önsöz Bundan böyle Âkit Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Doç.Dr. Faruk Kerem Giray AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Avrupa Birliği Hukuku Marmara

Detaylı

KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 13.06.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25137 KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1 -Bu Yönetmelik,

Detaylı

KARŞILIKSIZ ÇEK VERENLERE, ÇEK BEDELİNİN % 100 ü KADAR PARA CEZASI VE AYRICA % 40 CEZA TAZMİNATI ÖNGÖREN KANUN TASARISI HATALIDIR.

KARŞILIKSIZ ÇEK VERENLERE, ÇEK BEDELİNİN % 100 ü KADAR PARA CEZASI VE AYRICA % 40 CEZA TAZMİNATI ÖNGÖREN KANUN TASARISI HATALIDIR. KARŞILIKSIZ ÇEK VERENLERE, ÇEK BEDELİNİN % 100 ü KADAR PARA CEZASI VE AYRICA % 40 CEZA TAZMİNATI ÖNGÖREN KANUN TASARISI HATALIDIR. ÇEK SENEDİNİ İLK DEFA DÜZENLEYEN 1865 tarihli FRANSIZ KANUNUNDAN BU YANA

Detaylı

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl)

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) 16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

Detaylı

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KONU İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi nin ( Sözleşme ) konusu, Satıcı nın, Alıcı ya (Tüketici ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün

Detaylı

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ İBRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI İbra, kelimesi kökeni olarak Arapça kökenli olup; Türkçe temize çıkarmak, borçtan

Detaylı

-78- (Resmî Gazete ile yayımı : 22.9.1994 Sayı: 22059)

-78- (Resmî Gazete ile yayımı : 22.9.1994 Sayı: 22059) -78- Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 22.9.1994 Sayı:

Detaylı