KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir"

Transkript

1 KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir

2 YURTDIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLERDE KDV SORUMLULUĞU Bu konuda anlayış değişikliği olmamıştır. Özet olarak; Hizmeti veren yurtdışında mukim ise, Hizmetten Türkiye de yararlanılıyor ise, Hizmet KDV kapsamında ise, KDV den istisna edilmemiş ise, Hizmeti alan, kimliğine bakılmaksızın KDV sorumluluğu kapsamındadır. Yurtdışında mukim kişilere ait olan ve Türkiye de bulunan malların Türkiye de tesliminde de KDV sorumluluğu doğmaktadır. Tebliğin I/C Bölümü Page 2

3 Bu sorumluluğun zamanında yerine getirilmesi, KDV indirim hakkının korunması açısından önemlidir. Çünkü Maliye İdaresi, sonradan (pişmanlıkla veya tarhiyata uğramak suretiyle) yapılan KDV sorumluluğu ödemelerine ait KDV indirimini takvim yılı aşıldığı gerekçesiyle kabul etmemektedir. Biz bu yorum tarzının hatalı olduğu ve 29 uncu maddedeki TAKVİM YILI AŞILMAMA ŞARTININ KALDIRILMASI GEREKTİĞİ GÖRÜŞÜNDEYİZ. Tebliğin III/C-5.6. Bölümü Page 3

4 KISMİ TEVKİFAT Kısmi tevkifata tabi işler, tebliğ bölümleri, tevkifat oranları, tevkifat yapacak olan ve tevkifata uğrayacak olanları gösteren tablo ve tevkifat hakkındaki diğer bilgiler, adresli web sitemizdeki KDV 6 isimli kitabımızın 9 uncu maddeye ilişkin bölümündedir. Tebliğin I/C Bölümü Page 4

5 MÜTESELSİL SORUMLULUĞA ÇÖZÜM TEŞKİL EDEN ÖDEME ŞEKİLLERİNE KREDİ KARTI ve PTT YOLU İLE ÖDEME EKLENMİŞ, ALTIN ALTINDAKİ FİRMALAR İLE İLGİLİ OLUMSUZLUKLAR SORUN OLMAKTAN ÇIKARILMIŞTIR KDV açısından müteselsil sorumluluk esası büyük ölçüde muhafaza edilmektedir. Farklar şöyle sıralanabilir: Müteselsil sorumluluktan kurtaran en önemli faktör ödemenin yapılış şeklidir. Eskiden banka havalesi ve nama yazılı çek ile sınırlı olan müteselsil sorumluluktan kurtarıcı ödeme şekillerine kredi kartıyla ve PTT yoluyla yapılan ödemeler de eklenmiştir. (Bu ödemelerin müteselsil sorumluluğa çare olabilmesi için şekil şartlarına uyulmalıdır.) Müteselsil sorumluluk sadece bir alt(mal veya hizmet satın alınan) mükellefle sınırlandırılmış, daha altlardaki firmalardan kaynaklanan sorunlar, etkili olmaktan çıkmıştır. (Altın altı firmalarla ilişkili olma halleri hariç) Tebliğin V/B-2. Bölümü Page 5

6 ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT Tebliğinden anladığımız kadarı ile; Arsa karşılığı inşaat ilişkilerinde de, arsanın, konut veya işyeri teslim alınmasından önce tapuda müteahhide devri halinde, arsa devrine ait KDV, tapu işlemi ile değil, eşzamanlı olarak arsa ile inşaatın trampa edildiği anda doğacağı Maliye İdaresi tarafından kabul edilmiştir. Bu trampada KDV matrahı, arsa dahil inşaatın emsal bedelidir. Tebliğin I/A-8. ve I/Ç Bölümü. Page 6

7 KDV İADESİ İSTEMEYENLERE DE İSTİSNALARI TEVSİK MECBURİYETİ GETİRİLMİŞTİR KDV iadesi çıkan, fakat bu hakkını nakden veya mahsuben almak yerine devir olan KDV de bırakan mükellefler de istisnayı teşvik eden listeleri göndermeye ve kağıt ortamındaki belgeleri vergi dairesine sunmaya mecbur edilmişlerdir. Bu mecburiyetin kanuna aykırı olduğuna evrak ve kağıt israfına, beyan esasına aykırı sair külfetlere yol açacağını düşünüyoruz. (2014/52 sayılı Sirkülerimiz) Tebliğin IV/D-1 Bölümü Page 7

8 İHRAÇ EDİLEN MALLARIN GERİ GELMESİ HALİNDE KDV ÖDENEREK İTHAL MÜMKÜNDÜR İhraç edildikten sonra geri gelen eşya için ithalat istisnasından faydalanılmak istenmemesi halinde, genel hükümler çerçevesinde KDV ödenerek eşyanın ithali mümkündür. Bu durumda, ilk ihracat kesin ihracat olarak değerlendirilir. Tebliğin II/A Bölümü Page 8

9 İMALATÇI KAVRAMI YENİDEN TANIMLANMIŞ ve KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR Tecil-terkin uygulamasından imalatçı vasfını haiz satıcılar yararlanabilir. İmalatçının; Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması da imalatçı vasfı için yeterli hale gelmiştir. Tebliğin II/A-8.1. Bölümü Page 9

10 İMALATÇI OLMAYANLARIN BAZI ŞİRKETLERE İHRAÇ KAYITLI MAL SATABİLME İMKANI KALDIRILMIŞTIR Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine İmalatçı Olmayanların teslimleri ihraç kayıtlı satış kapsamı dışında bırakılmıştır. Katılım Bankalarının ihraç kayıtlı teslimleri de ihraç kayıtlı satış kapsamından çıkarılmıştır. Tebliğin II/A-8. Bölümü Page 10

11 İMALATÇI BELGESİNDEKİ ÜRETİM KONUSU MALLARIN TAMAMININ FASON OLARAK İMAL ETTİRİLMESİ HALİNDE DE İMALATÇI VASFININ KORUNACAĞI AÇIKLANMIŞTIR İmalatçı belgesinde yer alan üretim kapasitesine göre imal edilebilecek mallar ile bu kapsamda fason olarak imal ettirilen mallar için tecil-terkin uygulamasından yararlanılabilir. İmalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi, ihraç kaydıyla teslime engel değildir. (Tebliğ taslağında yer alan farklı yorumdan vazgeçilmiştir) Tebliğin II/A-8.3. Bölümü Page 11

12 MALLARIN SÜRESİNDE İHRAÇ EDİLEMEMESİ İLE İLGİLİ BEKLENMEDİK DURUM KAVRAMI TANIMLANMIŞTIR İhraç kayıtlı teslim için ek süre verilmesinde mücbir sebebin varlığı 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükmü esas alınarak belirlenir. İhracatın kanuni süresinde gerçekleşmesine engel teşkil eden ve mücbir sebep kabul edilmeyen haller ise beklenmedik durum sayılır. Beklenmedik durumlar da erteleme gerekçesi sayılır. Tebliğin II/A-8.6. Bölümü Page 12

13 İMALATÇI ALEYHİNE MATRAHTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİK Kanunun 11/1-c maddesinde yer alan ; ihracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek Katma Değer Vergisi ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamaz şeklindeki düzenlemeyle ilgili olarak, Maliye Bakanlığı 95 seri no.lu Tebliğde yaptığı düzenlemeyle, iade edilecek verginin düzeltilmesine gerek olmadığını belirtmişti. Yeni düzenlemede, benzer açıklama yapılmış ancak 95 no.lu Tebliğde yer alan Bu durumda, imalatçının fazladan almış olduğu iade tutarı ihracatçı aracılığıyla Hazineye intikal etmekte ve imalatçı tarafından indirim konusu yapılmış olmaktadır. Bu nedenle, kurdaki düşüşten kaynaklanan matrah değişikliğine bağlı olarak imalatçının iade tutarında bir değişiklik yapılmasına da gerek bulunmamaktadır şeklindeki açıklamaya yer verilmemiştir. Tebliğin II/A-8.1. Bölümü Page 13

14 DİİB KAPSAMINDA SATIN ALINAN MALLAR KULLANILARAK ÜRETİLEN MALLARIN YİNE DİİB SAHİBİ BAŞKA BİR FİRMAYA İHRAÇ KAYITLI SATILABİLECEĞİ VURGULANMIŞTIR Dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin, KDV Kanunu nun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettikleri malları kullanarak ürettikleri malların DİİB sahibi alıcılara 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci madde kapsamında teslimi mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların diğer DİİB nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB nin dahilde işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir. Tebliğin II/A-9.1. Bölümü Page 14

15 DİİB SAHİPLERİNE MAL SATMAK İÇİN İMALATÇI OLMA ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR DİİB sahibi mükelleflere, dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddeleri teslim edecek satıcıların KDV mükellefi olmaları yeterli olup, ayrıca imalatçı olmaları şartı aranmaz. (Eskiden imalatçı olma zorunlu idi) Page 15

16 DİİB KAPSAMINDA EŞDEĞER EŞYA SATIN ALINMASI KONUSUNDA KDV İADESİNİ GECİKTİRECEK BİR ENGEL GETİRİLMİŞTİR Dahilde işleme rejimi kapsamında alınan maddelerin, işlendikten sonra elde edilen mamul mal içerisinde ihraç edilmesi esastır. Önceden KDV li satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle vücuda getirilen ve söz konusu rejim kapsamında ihraç edilen malların bünyesine giren maddelerin (eş değer eşya) belge kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine tesliminde veya ithalinde KDV tahsil edilmeksizin işlem yapılması mümkündür. Ancak bu uygulama kapsamında DİİB sahibi mükellefin veya ihracatçının iade talebinin DİİB kapatılmadan yerine getirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Tebliğin II/A-9.4. Bölümü Page 16

17 DİİB KAPSAMINDA SATIN ALINAN VE SATILAN MALLARLA İLGİLİ OLARAK DÜZENLENECEK YMM RAPORUNUN, SATICI TARAFINDAN DÜZENLETİLEBİLECEĞİ GİBİ, ALICI TARAFINDAN DA DÜZENLETİLMESİNE İMKAN SAĞLANMIŞTIR 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında satın alınan maddelerle imal edilen malların süresi içinde ihraç edildiği yukarıda sayılan belgelere ek olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek bir raporla tespit edilir. Bu rapor alıcı tarafından, tecil-terkin kapsamındaki alışlarına ilişkin olarak düzenlenebileceği gibi, satıcı tarafından da bu kapsamdaki satışlarına ilişkin olarak düzenletilebilecektir. Tebliğin II/A-9.5. Bölümü Page 17

18 İHRAÇ KAYITLI MALIN SÜRESİNDE İHRAÇ EDİLEMEMESİ HALİNDE İHRACATÇININ İMALATÇIYA ÖDEYECEĞİ KDV NİN İNDİRİMİ İhraç kayıtlı teslim edilen mal, teslimi izleyen 3. ayın sonuna kadar (ve alınmış ise ek sürelerin sonuna kadar) ihraç edilemez ise bu teslim alelade yurtiçi teslime dönüşür. Bu nedenle imalatçının ödemek zorunda kalarak ihracatçıdan tahsil edeceği KDV, ihracatı gerçekleştiremeyen firma tarafından ve bu KDV ödemesine istinaden (EN GEÇ VARSA EK SÜRENİN SONA ERDİĞİ TAKVİM YILININ SONUNA KADAR) indirilebilir. (Malın ihracı bu ödeme ve indiriminden sonra gerçekleşirse indirilen KDV iadeye konu olabilir.) Tebliğin II/A-8.7. Bölümü NOT: Bu hüküm, KDV Kanunun 29. maddesindeki İNDİRİMDE YIL AŞILAMAMA hükmünün, KDV nin ruhuna ve mantığına uygun şekilde yorumlanabileceğine örnek teşkil etmesi açısından önemlidir. Page 18

19 BAZI İSTİSNALARDA PROJE UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR Yapılan yeni düzenleme uyarınca belgeye bağlı bazı istisna uygulamalarında, proje hazırlanması ve bu proje kapsamında satın alınacak mal ve hizmetlerin elektronik ortamda sisteme girilmesi gerekmektedir. İstisna belgesi, bu listelerin sisteme girilmesinden sonra vergi dairesinden talep edilecektir. Vergi dairesi tarafından iştigal konusu ve diğer hususlar göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda şartları taşıyan mükelleflere, elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetlerle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir. Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği mükellef tarafından satıcılara verilir ve istisna kapsamında işlem yapması talep edilir. Bu belge örneği satıcılar tarafından Vergi Usul Kanunu nun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır. Page 19

20 İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı yer alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette bulunan mükellef, istisna belgesinin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Mal/hizmet teslimi gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girer. Projenin sonradan revize edilmesi, güncellenmesi veya ek proje düzenlenmesi halinde proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste de elektronik ortamda revize edilir. Revize sonrası istisna kapsamına giren alışlarda istisnadan faydalanılabilmesi için istisna belgesinin de revize edilmesi gerekir. Page 20

21 İstisna belgesi projede öngörülen süreyle sınırlı olarak verilir. Projedeki sürenin revize edilmesi durumunda, istisna belgesindeki süre de revize edilir. Aynı satıcıdan yapılan birden fazla mal ve hizmet alımına ilişkin harcamaların proje maliyetinin binde 5 ine kadar olan kısmı tek satır olarak girilebilir. Bu şekilde birden fazla satır yazılabilir. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje maliyetinin yüzde 10 unu aşmaması gerekir. Bu durumda da mal ve hizmetin cinsi, miktarı, tutarı gibi hususlar, bu kapsamdaki alışları anlaşılır bir şekilde açıklayacak detayda yazılır. Bu alımlara ilişkin fatura tarih ve numarasının listede yer alması gerektiği tabiidir. Page 21

22 PROJE HAZIRLAMA ZORUNLULUĞU OLAN İSTİSNALAR: Deniz, hava ve demiryolu taşıma araç ve tesislerin tadil, onarım ve bakım hizmetlerine ilişkin istisna (KDVK Md.13/a), Araçların bizzat veya sipariş üzerine imal ve inşası ile ilgili yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin istisna (KDVK Md.13/a), Faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili yapılan teslim ve hizmetlere yönelik istisna (KDVK Md.13/a), Page 22

23 Limanlar ve hava meydanlarına bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesine ilişkin istisna (KDVK Md.13/e), 3996 sayılı Kanuna göre yap-işlet-devret veya 3359 sayılı Kanun ile 652 sayılı Kararnameye göre kiralama karşılığı yaptırılan projelerde istisna (geçici 29 uncu madde) Boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin istisna (KDVK Md.13/c), Altın, gümüş, platin ile ilgili arama, işletme ve zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin istisna (KDVK Md.13/c) NOT: Uygulama, 1 Mayıs 2014 tarihinden sonra başlayacak işlemler için geçerli olacaktır. Page 23

24 İSTİSNA BELGESİNİN KAPATILMASI Bazı istisnalarda, istisna belgesinin bittiği tarih itibariyle, vergi dairesine müracaat edilerek istisna belgesinin kapatılması zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre; İstisna kapsamında hizmet alanlar, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla belgeyi vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi istisna belgesinde yer alan hizmet bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır. Page 24

25 DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ İSTİSNA(1) DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE AÇIKLIK GETİRİLMİŞTİR. İstisnanın kapsamına; deniz taşıma araçları, yüzer tesisler ve yüzer araçlar ile hava ve demiryolu taşıma araçları (gemi, yat, kotra, yüzer platform, uçak, helikopter, lokomotif, vagon, filika, cankurtaran salı vb. ile ana motor) girmektedir. İnşa halinde gemi olarak tanımlanan tekne kabuğu teslimleri de bu kapsamda KDV den istisnadır. Tebliğin II/B-1.1. Bölümü Page 25

26 Araçlarda bulunmadığı takdirde tescil işlemi yapılmayan (klima, jeneratör, telsiz, radar, sonar, soğutma sistemi, uydu cihazı, can yeleği, can salı vb. dahil) aksam ve parçaların araçları bizzat veya fiilen imal ve inşa edenlere teslimi, gemi inşaat mühendisince onaylı malzeme metraj raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istisna kapsamındadır. Araçların inşası tamamlanarak tescil işlemi yapıldıktan sonra, ana motor dışında kalan aksam ve parçaların teslimi ise istisna kapsamında değildir. Tebliğin II/B-1.3. Bölümü Page 26

27 Aracın imal ve inşası ile doğrudan ilgili olmamakla birlikte, verilen hizmetin gerekli kıldığı ve aracın imaline ait projede gerekli tesisatın kurulmasına imkân verecek şekilde yerleri belirlenen ve yapılan hizmetle ilgili olarak zorunluluk teşkil eden dayanıklı tüketim malları (fırın, buzdolabı, televizyon vb.) gibi ürünlerin tesliminde de istisna uygulanır. Tebliğin II/B-1.3. Bölümü Page 27

28 LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA VERİLEN HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA Liman ve hava meydanlarında verilen hizmetler için düzenlenen faturada, hizmetin verildiği araç mutlaka belirtilecektir. Ancak bu düzenlemenin, hizmet verilen aracın mutlaka faturada yer alması yerine, fatura ekinde yer alacak belgelerde göstermesi kabul edilmelidir. Tebliğin II/B-2.1. Bölümü Page 28

29 LİMAN ve HAVA MEYDANI TANIMLARI YAPILMIŞTIR Bu kapsamda liman, sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin güvence içinde yük ve yolcu alıp verebilecekleri veya yatabilecekleri, barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra demir yerleri ve yaklaşma alanları ile kapalı ve açık depolama alanlarını, atık alım tesislerini, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı kısımları ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerleri, diğer tüm yapıları, kullanımlı veya boş sahaları içine alan bölümleri içeren doğal ya da yapay deniz yerlerini ifade etmektedir. Hava meydanı (alanı) ise; karada ve su üzerinde, içerisindeki bina, tesis ve donatımlar dahil hava araçlarının kalkması, inmesi ve yer manevraları için hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yük ve yolcu indirilip bindirilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri ve ayrıca, hava seyrüsefere ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesi amacına yönelik olarak hava meydanı uzantısı olarak faaliyet göstermek üzere kurulmuş hava seyrüsefer istasyonları/hava seyrüsefer tesislerini kapsamaktadır. Tebliğin II/B-2.1. Bölümü Page 29

30 Eskiden liman veya havaalanı dışında seyrüsefer ile ilgili hizmetler fiiliyatta KDV istisnasına konu edilmekteydi. Yeni Tebliğde istisna için hizmetin liman veya hava meydanı sahasında icra edilmesi şart koşulmuştur. Örnek vermek gerekirse, bir Türk veya yabancı bandralı gemi liman sahası dışında fakat Türkiye hükümranlık sahası içinde karaya otursa, bu geminin yüzdürülmesi için yapılacak hizmet KDV den istisna edilmeyecektir. Tebliğin II/B-2.1. Bölümü Page 30

31 AYNI İŞLEMİN HEM TAM İSTİSNA HEM DE KISMİ İSTİSNA KAPSAMINDA OLMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM AÇIKLANMIŞTIR KDV uygulamasında bir işlemin hem tam istisna hem kısmi istisna kapsamına girmesi halinde bu işlem için öncelikli olarak tam istisnaya ilişkin usul ve esaslar uygulanmak suretiyle mükellefler indirim ve iade imkânından yararlandırılır. Tebliğin II/B-2.2. Bölümü NOT: Eskiden beri özelgelerle yönlendirilen idari görüş böyleydi. Page 31

32 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İSTİSNASININ TEVSİKİNDE ARANACAK BELGELERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR Tebliğde, Uluslararası taşımacılık işlemlerinde, taşımacılık işinin mahiyetine (kara, deniz, hava, demiryolu) göre hem istisnanın tevsiki ve hem de iadede aranacak belgeler detaylı olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu belirleme yapıldıktan sonra; Yukarıda sayılan taşımacılığın tevsikine ilişkin belgeler haricinde, Gümrük Yönetmeliği nin 61 ve 118 inci maddeleri kapsamındaki diğer belgelerin aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örneklerinin ibrazı da mümkündür. Yukarıda sayılan belgeler, yapılan taşıma işinin uluslararası taşımacılık işi kapsamında olduğunu ispat etmesi ve gümrük giriş çıkış tarihiyle ilişkilendirilmesi kaydıyla iade taleplerinde tevsik edici belge olarak kabul edilebilir. Tebliğin II/C-1.3. Bölümü Page 32

33 Bu belgeler gümrük idarelerince onaylanmasa dahi istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin iade taleplerinde tevsik edici belge olarak kabul edilebilir; ancak belgelerin içeriği konusunda herhangi bir tereddüt yaşanması halinde ilgili gümrük idaresinden bilgi istenilir. Taşıma organizatörleri (forwarderler) açısından, asıl taşımacıya ait yukarıdaki belgelerden herhangi birindeki bilgileri içeren liste yeterli görülmüş ve listede onay aranmamıştır. Tebliğin II/C-1.3. Bölümü Page 33

34 KISMİ BURS UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARI VE YURTLARIN BU İŞLEMLER NEDENİYLE KDV İNDİRİM KISITLAMASINA TABİ OLMADIKLARI VURGULANMIŞTIR. (Md. 17/2-b) Kısmi burs uygulanan eğitim öğretim hizmetleri ile yurt hizmetlerinde, kısmi burs tutarı faturada ticari teamüllere uygun iskonto veya indirim olarak gösterilir ve kalan tutar üzerinden KDV hesaplanır. Yüklenilen KDV ise genel esaslara göre indirim konusu yapılır. Maddede belirtilen sınırlar dahilinde tam burs uygulanarak verilen hizmetler için ise KDV hesaplanmaz, yüklenilen KDV de Kanunun (30/a) maddesi uyarınca indirim konusu yapılamaz. Tebliğin II/F-2.2. Bölümü Page 34

35 KVK YA UYGUN YAPILMAYAN DEVİR VE BÖLÜNME İŞLEMLERİNDE KDV MATRAHI KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR. (Md. 17/4-c) Öte yandan, kurumlar vergisi mükelleflerinin devir ve bölünmelerinde KDV hesaplanmaması için bu devir ve bölünme işlemlerinin Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılması şarttır. Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılmayan devir ve bölünme işlemlerinde yeni şirkete düzenlenecek faturada devre konu bütün mal ve hakların bedeli üzerinden, bedel bilinemiyor bulunamıyor ya da emsaline göre düşük tespit edilmiş ise 3065 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek emsal bedeli veyahut emsal ücreti üzerinden genel hükümler çerçevesinde KDV hesaplanır. Tebliğin II/F-2.2. Bölümü Page 35

36 TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞI İSTİSNASI KONUSUNDA AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR (Md. 17/4-r) Tebliğde, taşınmaz ve iştirak hissesi satışı istisnasının uygulaması konusunda önemli açıklamalar yapılmış ve konuyla ilgili geniş örnekler verilmiştir. Bu açıklamalarda, eskiden beri devam eden bazı uygulamalar konusunda farklı görüşler dile getirilirken, bazı uygulamalarla ilgili ilk kez açıklamada bulunulmuştur. Buna göre; İstisna, satış yoluyla gerçekleştirilen devir ve teslimlerde uygulanır. Bağış, hibe şeklinde yapılan devir ve teslimler istisna kapsamı dışındadır. İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan (taşınmazların mutat olarak alım satımının yapılması veya kiraya verilmesi) kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmazların tesliminde istisna hükmü uygulanmaz. Tebliğin II/F Bölümü NOT: KDV Kanunu nun 17/4-r maddesinde, kira geliri elde ediyor olmak istisnaya engel bir husus olarak belirlenmiştir. (İdari yorum hatalıdır.) Page 36

37 KDV Kanunu nun (17/4-r) maddesi uyarınca yapılan teslimlerle ilgili alış ve giderlere ait KDV nin indiriminde ise aşağıdaki şekilde hareket edilir: İşlemin yapıldığı tarihe kadar indirim yoluyla telafi edilen kısım için herhangi bir düzeltme yapılması gerekmez. Satış tarihine kadar indirilemeyen kısım ise indirilecek KDV hesaplarından çıkarılarak İlave Edilecek KDV olarak beyan edilir ve teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınır. NOT: Bu konudaki uygulama, eskiden de böyle idi. Page 37

38 Taşınmazların iki tam yıl aktifte bulunma süresi konusunda açıklamalar yapılmıştır. Örnek 1:Bilgisayar parçalarının alım-satım faaliyeti ile iştigal eden (A) firması, İzmir de 2006/Temmuz ayında bir arsa satın almıştır. Söz konusu arsa üzerinde 2007/Haziran ayında ofis ve depodan oluşan tek binanın inşaatına başlamış, 2011/Kasım ayında yapı kullanma izin belgesini almış, 14/12/2011 tarihinde tapuda cins tashihi yapılmıştır. Tapuda cins tashihi yapılan binanın satış işleminin 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesi kapsamında KDV den istisna tutulabilmesi için söz konusu binanın kurum adına tapuya tescil edilmiş olması yanında, en az iki tam yıl şirket aktifine kayıtlı olması gerekmekte olup, aktifte kayıtlı bulundurma süresinin başlangıç tarihi olarak da bütün bölümleri ile birlikte inşaatın tamamlanıp bina olarak aktife alındığı tarihin (14/12/2011) esas alınması gerekmektedir. Page 38

39 Örnek 2:(K) Şirketinin 15/10/2003 tarihinde satın almış olduğu m2 lik arsanın (L) Belediyesince kamulaştırılması işlemi sonucu söz konusu arsa yerine 13/4/2009 tarihinde verilen m2 lik başka bir arsa şirket tarafından satılacaktır. Satışı yapılacak m2 lik arsanın satışında (17/4-r) maddesindeki istisnadan yararlanılabilmesi için gereken en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartının tespitinde, kamulaştırılan taşınmazın iktisap tarihi esas alınacaktır. Page 39

40 Örnek 3:(P) Kooperatifine 9/7/1998 tarihinde tahsis edilen ancak üst birlik ile Hazine arasındaki ihtilaftan dolayı 4/5/2011 tarihinde Kooperatif adına tapuya tescil edilen arsanın satışı yapılacaktır. Satışı yapılacak arsanın en az iki yıl aktifte kalma süresi hesaplanırken kooperatifin üst birlik tarafından tahsisin yapıldığı tarih (9/7/1998) esas alınacak ve bu satış işlemi 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesine göre KDV den istisna olacaktır. Page 40

41 İki tam yıldan fazla bir süredir şirketin aktifinde yer alan arsa, fabrika binası ve mütemmim cüzlerinin birlikte tek bir bedelle satışı, (17/4-r) maddesi uyarınca KDV den istisna olacaktır. Ancak, eklenti olarak kabul edilen demirbaş ve teçhizatın satılması halinde bunların bedeli üzerinden demirbaş ve teçhizatın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacaktır. Page 41

42 Maddede geçen kurum kavramı tanımlanmıştır. Örnek 4: 5910 sayılı Kanun ile kurulan (A) Ticaret ve Sanayi Odasının mülkiyetinde bulunan, hizmet binası olarak kullandığı taşınmazın 5. ve 6. katlarının kapalı zarf usulü ile satışı yapılacaktır sayılı Kanunun (17/4-r)maddesinde bahsi geçen "kurum" ibaresi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde sayılan kurumlar vergisi mükelleflerini ifade etmektedir. Bu itibarla, Odanın hizmet binası olarak kullandığı taşınmazların müzayede yoluyla satışında, satışa konu taşınmazlar iki yıldan fazla süredir Odanın mülkiyetinde bulunsa dahi 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesi kapsamında istisna uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Page 42

43 Taşınmazlar üzerinde tevhit yoluyla yapılan değişiklikler sonrasında yeni oluşan birimin tapuya tescil edilmesi ve daha sonra elden çıkarılmasında 3065 sayılı Kanunun (17/4-r)maddesinde düzenlenen istisnanın uygulanması bakımından tevhit tarihinin esas alınması gerekmektedir. Ancak her iki taşınmazın da tevhit öncesi iktisap tarihleri ispat edilebiliyorsa ve satış bedeli ayrıştırılabiliyorsa, iktisap tarihlerinin ayrı ayrı dikkate alınması ve bu suretle iki yıllık sürenin hesaplanması mümkündür. Page 43

44 2005 yılında finansal kiralamaya konu edilen arsa, finansal kiralama süresi sonunda şirketin mülkiyetine geçerek aktife kaydolacağından ve şirket adına tapuda tescil işlemi 2010 yılında yapıldığından, 2010 yılındaki tescil tarihinden itibaren en az iki tam yılı geçmeden satılması halinde, 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesindeki istisna hükmünden yararlanılması mümkün değildir. Page 44

45 6361 sayılı Kanun kapsamında, finansal kiralama şirketlerine satılan, geri kiralanan ve kira süresi sonunda geri alınan (sat-kirala-geri al) kapsamındaki vergiler ve bu arada KDV istisna edilmiştir. (KDV Kanununun 17/4-y maddesi) Bu istisna kapsamında Finansal Kiralama şirketlerine satılan taşınmazların iktisabında yüklenilen KDV nin KDV kanunun 30/a maddesine göre indirim iptaline tabi tutulması istenmektedir. Bu durum sat-kirala-geri al yönteminin genel mantığına aykırı olup, 17/4-y maddesinin tedvinindeki hatadan kaynaklanmaktadır. Tebliğin II/F Bölümü Page 45

46 GENEL ESASLARA GÖRE KDV İADE UYGULAMASI Page 46

47 İADE TUTARININ HESABI (1) İade hakkı doğuran işlemler için yüklenilen KDV, öncelikle indirim konusu yapılır. İndirimle giderilemeyen bir miktarın kalması halinde, kalan tutar iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemde iade edilecek KDV olarak dikkate alınabilir. Eski uygulamada, yüklenilen vergi önceki dönemlerde indirimle giderilip giderilmediğine BAKILMAKSIZIN dikkate alınıyor ve iade hakkı doğuran işlemin meydana geldiği dönemdeki indirimle giderilemeyen KDV nin yeterli olması halinde iade ediliyordu. Yeni düzenlemede, eski buna izin veren 39 no.lu tebliğdeki hükme yer verilmemiştir. Tebliğin IV/A-1.1 Bölümü Page 47

48 İADE TUTARININ HESABI (2) Bir vergilendirme döneminde iade konusu yapılabilir KDV (azami iade edilebilir vergi), kural olarak o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin (% 18)'i (genel KDV oranı) olarak hesaplanan miktardan fazla olamaz. Ancak, doğrudan yüklenimler nedeniyle bu tutardan fazla iade talebinde bulunulması halinde, aşan kısmın iadesi münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. NOT: Eskiden YMM raporu ile bu durumun izahı yeterli oluyordu. Page 48

49 İADE TUTARININ HESABI (3) İade hakkı doğuran işlemle ilgili talep edilecek KDV tutarı; a) İade hakkı doğuran işlemin doğrudan girdisini oluşturan mal ve hizmetler, b) İade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin telefon, kırtasiye, posta, ulaşım, konaklama, akaryakıt, elektrik, su, büro malzemeleri, muhasebe, reklâm, temizlik malzemeleri, kira vb. genel imal ve genel idare giderlerinden iade hakkı doğuran işleme isabet eden kısım, c) İade hakkı doğuran işlemde kullanılan ATİK in alımı, nedeniyle yüklenilen KDV den oluşur. NOT: Yüklenilen KDV listesinde, direkt yüklenimlerden, genel imal ve genel idare giderlerinden ve ATİK temininden kaynaklanan KDV yüklenimlerinin ayırımlı olarak gösterilmesi ve bu ayırımın Tebliğin 19 no.lu eki ile beyanı istenmektedir. (Tebliğin IV/A-7.4. bölümü) Page 49

50 İADE TUTARININ HESABI (4) ATİK nedeniyle yüklenilen KDV den iade hesabına pay verilebilmesi için, ATİK lerin iade hakkı doğuran işlemlerde kullanılması gerekir. ATİK lerin bizzat mükellef tarafından imal ve inşa edilmesi halinde ise imal ve inşa sırasında yüklenilen KDV den, ATİK lerin aktife alınıp iade hakkı doğuran işlemlerde fiilen kullanılmaya başlandığı dönemden itibaren iade hesabına pay verilebilir. Hem iade hakkı doğuran hem de iade hakkı doğurmayan işlemleri bir arada yapan ve bir kısım ATİK leri her iki işlem türünde de kullanan firmaların, iade hesabında ATİK KDV sinden pay verme konusunda İSABET EDEN kriterine göre paylaştırma yapması isteniyordu.(24 Nolu KDV Genel Tebliği) Page 50

51 Yeni tebliğde böyle bir paylaştırma gereğine yer verilmemiştir. Bu hüküm değişikliğinden, belli bir ATİK in iade hakkı doğuran işlem için az veya çok kullanılması halinde paylaştırma yapılmaksızın o ATİK in KDV si %18 lik sınır aşılmamak kaydıyla iade hesabına dahil edilebileceği sonucunu çıkarmak mümkündür. Ancak şifahi görüşmelerimizde Maliye İdaresi yetkilileri ATİK KDV lerinin iade hesabına dahil edilmesi konusunda İSABET EDEN kısmın gözetilmesi yönündeki görüşlerini koruduklarını ifade etmektedirler. Bu konuda İSABET EDEN i tespit ile ilgili ciddi sorunlar vardır. Bu konuda, 2014/112 sayılı Duyurumuzda geniş bilgi ve son idari görüşü yansıtan özelge mevcuttur. Page 51

52 İADE TUTARININ HESABI (5) KDV Kanunu nun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla mal alan ihracatçının ödemediği KDV yi iade olarak talep etmesi mümkün olmayıp, varsa genel giderler ve ATİK ler nedeniyle iade talep etmesi mümkündür. Bu durumda ihracatçının genel giderler ve ATİK nedeniyle yüklendiği KDV için iade talebinde bulunabileceği KDV tutarı, ihracat bedeline genel vergi oranı uygulanması sonucu hesaplanan tutar ile ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV arasındaki farkı aşamaz Tebliğin IV/A-1.3. Bölümü (Bu bölümdeki ifade, benzer manaya gelmek üzere 1 no.lu değişiklik Tebliğinin 26 ncı maddesinde yenilenmiştir.) NOT: Bu anlayış eskiden özelgelerle ifade ediliyordu. Page 52

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/C-2 no.lu bölümünde indirilemeyecek KDV (KDV indirim yasağı) hakkında aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/C-2 no.lu bölümünde indirilemeyecek KDV (KDV indirim yasağı) hakkında aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır. MADDE 30 : İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ MADDE METNİ : " İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi : Madde 30- Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE D.İ.İ.B. SAHİBİ ALICILARA YAPILAN TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE KDV İADESİ

YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE D.İ.İ.B. SAHİBİ ALICILARA YAPILAN TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE KDV İADESİ YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE D.İ.İ.B. SAHİBİ ALICILARA YAPILAN TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE KDV İADESİ Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı E-Yaklaşım Temmuz

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM Mustafa İNANÇ * 1-Kapsam Dahilde işleme rejimi ve geçici kabul rejimi, kısaca açıklayacak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 Konusu : Tarihi : / /2011 Sayısı : KDVK-60/2011-1 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına ilişkin mevcut

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

b) Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfı,

b) Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfı, MADDE 3 : TESLİM SAYILAN HALLER MADDE METNİ : "Teslim sayılan haller : Madde 3- Aşağıdaki haller teslim sayılır : a) Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Yeni İndirimli Oran KDV İade Sisteminin Değerlendirilmesi

Yeni İndirimli Oran KDV İade Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni İndirimli Oran KDV İade Sisteminin Değerlendirilmesi İ. Halil BAĞDINLI* ÖZET İndirimli oran KDV iade esasları 119 seri nolu KDV genel tebliği ile yeniden düzenlenmiştir. Anılan tebliğ ile Gelir İdaresi,

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2013 i ii İÇİNDEKİLER KATMA

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Sayfa 1 / 348 26 Nisan 2014, Sayı : 28983 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun1ilgili

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı