SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES"

Transkript

1

2 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ZONGULDAK KARAELMAS UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Sahibi / Owner Prof.Dr. Mahmut ÖZER Rektör / Rector Editör / Editor Doç.Dr. ġevket TÜYLÜOĞLU Editör Yardımcıları / Co-Editors Doç.Dr. Hasan VERGĠL Doç.Dr. Yasemin KÖSE Yrd.Doç.Dr. Tarık VURAL Danışma Kurulu / Advisory Editors Prof.Dr. Öznur YÜKSEL Prof.Dr. Güneri AKALIN Prof.Dr. M. Merih PAYA Prof.Dr. Ercan UYGUR Prof.Dr. Fitnat KAPTAN Prof.Dr. Üstün DĠKEÇ Prof.Dr. Doğu ERGĠL Çankaya Üniversitesi ĠĠBF ĠĢletme Bölümü Ġstanbul Aydın Üniversitesi ĠĠBF ĠĢletme Bölümü Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat Fakültesi Ġktisat Bölümü Ankara Üniversitesi SBF Ġktisat Bölümü Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fak. Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü Hacettepe Üniversitesi ĠĠBF Maliye Bölümü (Emekli) Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümü (Emekli) Yayın Kurulu / Associate Editors Prof.Dr. Güven MURAT Prof.Dr. Turhan KORKMAZ Prof.Dr. Zekai GÜNER Prof.Dr. Muhlis BAĞDĠGEN Prof.Dr. Salih BARIġIK Prof.Dr. Ahmet GÜRBÜZ Doç.Dr. Hasan VERGĠL Doç.Dr. Nurettin ÖZTÜRK Doç.Dr. ġevket TÜYLÜOĞLU Doç.Dr. Metin SABAN Doç.Dr. Hamza ÇEġTEPE Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK Doç.Dr. Ahmet BEġKAYA Doç.Dr. Erdal ABDULHAKĠMOĞULLARI Doç.Dr. Yasemin KÖSE Yrd.Doç.Dr. Ramazan AKSOY Yrd.Doç.Dr. Halil YILDIRIM Yrd.Doç.Dr. Hakan SARIBAġ Yrd.Doç.Dr. Necla AYAġ Yrd.Doç.Dr. Fatma BODUR Yrd.Doç.Dr. M. Erdem ÖZGÜR Yrd.Doç.Dr. Tarık VURAL Yrd.Doç.Dr. Ahmet F. ÇAKMAK Yrd.Doç.Dr. Ġdris SARISOY Yrd.Doç.Dr. Tamer BUDAK Yrd.Doç.Dr. Hamdi GENÇ Yrd.Doç.Dr. Serkan BENK Yrd.Doç.Dr. Özcan SEZER Yrd.Doç.Dr. Banu KÜLTER Yrd.Doç.Dr. Kartal DEMĠRGÜNEġ Yrd.Doç.Dr. R. Ġlker GÖKBULUT Yrd.Doç.Dr. Kadir KARAGÖZ Yrd.Doç.Dr. Ömer SAY Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / General Publication Manager Doç.Dr. ġevket TÜYLÜOĞLU Dergi Sekreteryası / Editorial Assistants ArĢ.Gör. Ümit BAġARAN ArĢ.Gör. Ġlknur UNCUOĞLU ArĢ.Gör. Ozan BÜYÜKYILMAZ ArĢ.Gör. Öznur YAVAN ArĢ.Gör. Emrah Ġ. ÇEVĠK ArĢ.Gör. Murat GENÇ ArĢ.Gör. Mehmet AVCI ArĢ.Gör. Mehmet YOLCU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Zonguldak Karaelmas University Journal of Social Sciences is a biannual and refereed journal. İLETİŞİM / CONTACT Yazışma Adresi / Correspondence: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editörlüğü, ĠĠBF Binası Kat: 5 Ġncivez/67100 ZONGULDAK Tel: 0 (372) , Faks: 0 (372) E-posta / Ağ Adresi / Web Adress: sbd.karaelmas.edu.tr

3 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 13, 2011 ISSN: ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER DERGĠSĠ ZONGULDAK KARAELMAS UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, EBSCO Host Veri Tabanı nda indekslenmektedir. Zonguldak Karaelmas University Journal of Social Sciences is indexed in the EBSCO Host Database. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ASOS Index Veri Tabanı nda indekslenmektedir. Zonguldak Karaelmas University Journal of Social Sciences is indexed in the ASOS Index Database. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, TÜBİTAK-ULAKBİM sorumluluğunda yürütülen Sosyal Bilimler Veri Tabanı nda indekslenmektedir. Zonguldak Karaelmas University Journal of Social Sciences is indexed in the TUBITAK-ULAKBIM Social Sciences Database. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı nda indekslenmektedir. Zonguldak Karaelmas University Journal of Social Sciences is indexed in the Article Database of the Central Bank of the Republic of Turkey. Cilt 7 Sayı 13 Yıl 2011 Volume 7 Number 13 Year 2011

4 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 13, 2011 v ĠÇĠNDEKĠLER / CONTENTS Sayfa Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelir- Harcama İlişkisi ve Meslek Yüksekokulunun İlçe Ekonomisine Katkısı Prof.Dr. Muammer YAYLALI, Doç.Dr. Hüseyin ÖZER ve Öğr.Gör. Önder DĠLEK 1 13 Türkiye de Para Politikası Stratejilerinin Fiyat İstikrarına Etkisi: Enflasyon Hedeflemesi Örneği Yrd.Doç.Dr. Abdullah TAKIM Türkiye de Kooperatiflerin Hukuki Statüsü ve Vergiler Karşısındaki Durumu Doç.Dr. Halil KIZILASLAN ve Zir.Yük.Müh. Mehmet MENEK İnovasyonun Makroekonomik Belirleyicileri ArĢ.Gör.Dr. Selim YILDIRIM Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Kuruluş Gerekçeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma Yrd.Doç.Dr. Tarık VURAL ve ArĢ.Gör. Erdoğan TEYYARE Türkiye deki Kamuya Ait Yükseköğretim Kurumlarının Performansını Ölçmeye Yönelik Bir Analiz Yrd.Doç.Dr. Cemil RAKICI ve ArĢ.Gör. Selçuk BUYRUKOĞLU Türkiye de Vergi Aflarının Vergi Gelirlerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Veli KARGI İş Değerlendirme Süreci ve Eğitim Sektöründe Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr. Orhan ADIGÜZEL, Prof.Dr. Hasan ĠBĠCĠOĞLU ve Öğr.Gör. Tuncer DALGAR Ticaret Meslek Liselerinde Muhasebe Eğitim Alan Öğrencilerin Stajyerlikte Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri: İstanbul Örneği Prof.Dr. Hilmi KIRLIOĞLU ve Ahmet GÖKGÖZ İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Şirketlerin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Olay Çalışması (Event Study) Yöntemi ile Analizi Doç.Dr. ġakir SAKARYA

5 vi ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 13, 2011 Yüzme Hakemlerinde Örgütsel Bağlılık ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Halil YILDIRIM, Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK, Yrd.Doç.Dr. Mustafa GÜMÜġ ve Okutman Tevfik Cem AKALIN Global Çevrede Akıl Seti ile İşletme Başarısı Arttırma Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YILMAZ Müze Pazarlamasında Müşteri İlişkileri ve Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma Doç.Dr. Mete SEZGĠN, Doç.Dr. S. Burak HAġILOĞLU ve Doç.Dr. M. Emin ĠNAL GSM Operatörlerinde Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Ölçeği ile Ölçülmesi: Afyonkarahisar Örneği Yrd.Doç.Dr. Mustafa HOTAMIġLI ve Doç.Dr. Ali ELEREN Ekonomik Durgunluk Dönemlerinde Tüketicilerin Satın Alma Davranışında Yaşanan Değişimlerin Analizi Yrd.Doç.Dr. Engin ÖZGÜL ve ArĢ.Gör.Dr. Nihan ÖZGÜVEN Tüketicilerin Ürün Tercihi: Cep Telefonu Tercihi Örneği Yrd.Doç.Dr. Fatih ÇEMREK ve Yrd.Doç.Dr. Zeynep FĠLĠZ The Usage of Z-Score Model as Bankruptcy Prediction Model and an Aplication to Companies of Kazakhstan Yrd.Doç.Dr. Osman ġahġn ve Aidarkhan ALTEY Gelecekteki / Anlık Sonuçları Önemseme, Kişilik Özelliğinin Kredi Kullanma Tercihleri ile İlişkisine Yönelik Bir Araştırma Yrd.Doç.Dr. Hüseyin DALĞAR, ArĢ.Gör. Ali Murat ALPARSLAN ve ArĢ.Gör. Ömer BĠNĠCĠ Döner Sermayeli İşletmelerde Özellikli Muhasebe Konuları ve Bazı Çözüm Önerileri Öğr.Gör. Erdal YILMAZ Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi: Salihli Meslek Yüksekokulu Örneği Dr. Semra TETĠK Zonguldak Kömür Havzasında Bir Yardım Sandığı: Amele Birliği Öğr.Gör. Tunay KARAKÖK

6 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 13, 2011 vii Ayrılıp Birleşme IV Tekniğinin Erişiye, Öz Yeterlilik İnancına ve Öz Düzenleme Becerisine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Ali ARSLAN Resim-İş ve Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayar Teknolojisi Kullanımına Yönelik Yaklaşımlarının Karşılaştırılması Yrd.Doç.Dr. M. Kayhan KURTULDU ve Yrd.Doç.Dr. Abdullah AYAYDIN Gazete Spor Yazılarında Gönderimsel Bağdaşıklığın Yaratılması: Erişebilirlik Kuramı Çerçevesinde Bir Uygulama Öğr.Gör.Dr. G. Songül ERCAN ve Öğr.Gör.Dr. Özge CAN BAKIRLI Gösterge Bilim (Semiyotik) Tekniği Kullanılarak Kanada Fotoğraflarının İncelenmesi ArĢ.Gör. Osman ÇULHA

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES YIL / YEAR CİLT / VOLUME SAYI / ISSUE ISSN 2012 XXXIII II 1300-7262 İSTANBUL - 2012 T.C. MARMARA

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2011 Cilt/Volume: 8 Sayı/Issue: 15 ISSN: 1304-429-X Hatay MUSTAFA KEMAL

Detaylı

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES II International Journal of Economic and Administrative Studies ULUSLARARASI İKTİSADİ VE

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi nin uluslararası resmi hakemli bilimsel dergisidir. Nisan ve Kasım

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENTİTÜSÜ DERGİSİ. Journal of Mustafa Kemal University Social Sciences Institute

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENTİTÜSÜ DERGİSİ. Journal of Mustafa Kemal University Social Sciences Institute MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Mustafa Kemal University Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9 ISSN: 1304-429-X MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ SIRA ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU 1 MEHMET EMİROĞLU 25.10.1999 İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersleri ve Spor Kolu Çalışmalarında Basketbol Eğitimi 2

Detaylı

Pakize YİĞİT Esra BAYTÖREN Özin ERSOY Burak ÇETİN Ş.Gamze ALBAYRAK Hakan AKIN Banu Taylan AKIN

Pakize YİĞİT Esra BAYTÖREN Özin ERSOY Burak ÇETİN Ş.Gamze ALBAYRAK Hakan AKIN Banu Taylan AKIN Pakize YİĞİT Esra BAYTÖREN Özin ERSOY Burak ÇETİN Ş.Gamze ALBAYRAK Hakan AKIN Banu Taylan AKIN Emrullah İNCESU Çağdaş Erkan AKYÜREK Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türkiye nin Sağlık Göstergelerindeki Gelişiminin

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 8 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY ISSN : 1309-4289 Uluslararası Hakemli Dergi Cilt / Volume:5 Sayı / Number: 8

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

http://optimumdergi.usak.edu.tr/

http://optimumdergi.usak.edu.tr/ UŞAK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi Kış / Winter 2014 Cilt / Volume: 1 Sayı / Issue: 1 ISSN: 2148-4228 http://optimumdergi.usak.edu.tr/ Adres:

Detaylı

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES II International Journal of Economic and Administrative Studies ULUSLARARASI İKTİSADİ VE

Detaylı

8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ 10-12 Eylül 2014 Girne/KKTC SÖZEL BİLDİRİ OTURUM PROGRAMI TARİH SAAT SUNULACAK BİLDİRİ YAZARLAR

8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ 10-12 Eylül 2014 Girne/KKTC SÖZEL BİLDİRİ OTURUM PROGRAMI TARİH SAAT SUNULACAK BİLDİRİ YAZARLAR 10.09.2014 10.09.2014 8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ 10-12 Eylül 2014 Girne/KKTC SÖZEL BİLDİRİ OTURUM PROGRAMI 10.00-10.30 10.30-11.30 11.45-12.45 KEY NOTE SPEAKER : When Politics Meets Policy :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Serdar PİRTİNİ İletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Detaylı

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES II International Journal of Economic and Administrative Studies ULUSLARARASI İKTİSADİ VE

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi.

ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi. ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI Ersoy, Ayla İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi. Tüzün, Keriman Türk devri Kırşehir yapıları. Dinçtürk, Sait Nectaroscordum siculum (ucria) lindley üzerinde

Detaylı

BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN

BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL B.2 BEKTAŞ, Erol "Ticari Bankalarda Fon Kaynak ve Kullanım Etkinliği:Ticari Kredilerin Fiyatlandırılmasına İlişkin Bir İnceleme" Doç.Dr.

Detaylı

TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 1998 2006 MAKALE DİZİNİ

TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 1998 2006 MAKALE DİZİNİ Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2006 TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 998 2006 MAKALE DİZİNİ ACAR Sami (2006), Bilgi Teknolojisindeki Gelişmelerin Ofis Sistemleri Üzerindeki Etkisi

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL

SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL.2 BAYKAM, Bora "Yatırım Bankacılığı Sistematiği" Doç.Dr.Osman 1995.3 KUŞÇUOĞLU, Özlem "Yatırımcının Risk Psikolojisi" Doç.Dr.Samim

Detaylı

II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI. Cumartesi, 28 Nisan 2012

II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI. Cumartesi, 28 Nisan 2012 II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 KONFERANS PROGRAMI PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI Cumartesi, 28 Nisan 2012 13.00 Kayıt Oturum A1 Salon: 101 Sosyoloji: Kadın Araştırmaları

Detaylı

Kitap Tanıtımı / Book Review

Kitap Tanıtımı / Book Review Mersin Kent Merkezinde Konut Piyasası Fiyatlarının Hedonik Tahmini Hedonic Estimation of Housing Market Prices in Mersin City Center Doç. Dr. Rüştü Yayar - Deniz Gül 87-100 Türkiye de Üniversite Öğrencilerinin

Detaylı

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF AHMET KELEŞOĞLU EDUCATION FACULTY

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF AHMET KELEŞOĞLU EDUCATION FACULTY SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF AHMET KELEŞOĞLU EDUCATION FACULTY KONYA 2008 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi nin uluslararası resmi hakemli bilimsel dergisidir. Nisan ve Kasım

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Editörler: Doç. Dr. Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Yard. Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY Yardımcı Editörler:

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 1 İÇİNDEKİLER ANABİLİMDALLARI İTİBARİYLE TAMAMLANAN TEZLER 1. BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI Cevdet KARAKOÇ, A Comparative

Detaylı

JOURNAL of SOCIAL SCIENCES. JOURNAL of SOCIAL SCIENCES. 2 Haziran June

JOURNAL of SOCIAL SCIENCES. JOURNAL of SOCIAL SCIENCES. 2 Haziran June JOURNAL of SOCIAL SCIENCES JOURNAL of SOCIAL SCIENCES Genelleştirilmiş Tahmin Denklemlerinde Entropiye Dayalı Korelasyon Matrisi Yaklaşımı: Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması Entropy Based Correlation

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı