TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MART 2012 MÜHENDİS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MART 2012 MÜHENDİS"

Transkript

1 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MART 2012 MÜHENDİS A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Soru Grubu Soru No GENEL KÜLTÜR 1-30 GENEL YETENEK İNGİLİZCE ALAN BİLGİSİ Genel Açıklama 1. Bu kitapçıkta 120 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 2. Sınav süresi 180 dakikadır. 3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap şıkkı işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 7. Testte yanlış cevaplar doğru cevabı işaretlemek yararınıza olabilir. 8. Boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 9. Hesap makinesi ve sözlük kullanılamaz.

2

3 A GRUBU 1. GENEL KÜLTÜR I. Boğazların askeri kontrolünün tamamen Türkiye nin sorumluluğunda olması II. İmroz, Bozcaada ile Tavşan Adalarının Türkiye ye verilmesi III. Gümrük vergilerinin beş yıl Türk hükümetince artırılmaması Yukarıdaki hükümlerden hangisi/ hangileri Lozan Barış Antlaşması nın kapsamında değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I-III E) I-II-III 3. Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresi nden bir hafta sonra Amerikan Generali Harbord la yaptığı konuşmada: Herşeye rağmen, yurdumuzu kurtarmak, özgür ve uygar bir Türk Devleti kurmak, insan gibi yaşayabilmek için yapacağım bunu. diyerek yeni bir devlet kurma fikrini açıkça belirtmiştir. Mustafa Kemal in bu sözlerini aşağıdaki gelişmelerden hangisi desteklemez? A) TBMM nin açılması B) Düzenli ordunun kurulması C) Kapitülasyonların genişletilmesi D) Cumhuriyet in ilan edilmesi E) Sakarya Meydan Muharebesi nin yapılması 2. Amasya Genelgesi nde, Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesinin yer alması, Kurtuluş Savaşı ile ilgili hangi değerlendirmeyi yapmamızı sağlar? A) Sivas ta milli bir kongrenin toplanacağı kararına varılmıştır. B) Merkezi bir yapıya sahip olunması istenmiştir. C) Askeri ve milli örgütlenmenin dağıtılmayacağı belirtilmiştir. D) Kurtuluş Savaşı nın yöntemi tespit edilmiştir. E) Heyet-i Temsiliye nin temelleri atılmıştır. 4. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi 28 Ocak 1920 tarihinde Misak-ı Milli kararlarını kabul etmiştir. Böylece Kurtuluş Savaşı nın kesin programı tespit edilmiştir. Ancak bu gelişme İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerince tepkiyle karşılanmıştır. Bu durumun; I. İstanbul un resmen işgal edilmesi II. Damat Ferit Paşa Hükümeti nin istifa etmesi III. Ali Rıza Paşa Hükümeti nin istifa etmesi gelişmelerinden hangisinin/hangilerinin ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I-II D) I-III E) II-III A GRUBU - 1

4 5. Kurtuluş Savaşı döneminde; Çerkez Ethem Demirci Mehmet Efe Yörük Ali Efe gibi Kuva-yı Milliye taraftarı olanların, TBMM nin açılmasından sonra ayaklanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Asker sayılarının fazla olması B) Silah ve cephane yetersizliği C) Düzenli orduya katılmak istememeleri D) Fransız ve İtalyanların kışkırtmaları E) İstanbul Hükümeti nin zararlı faaliyetleri 7. Rakamlarda değişiklik yapılması Dil Encümeni nin kurulması Millet Mektepleri nin açılması Yukarıda verilenler, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin gerçekleştirilme süreci ile ilgilidir? A) Türk Dil Kurumu nun açılması B) Türk Tarih Kurumu nun açılması C) Halkevleri nin açılması D) Harf inkılâbının yapılması E) Güneş-Dil Teorisi nin uygulanması yılında bütün dünyayı sarsan Büyük Buhran ın ortaya çıkması üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir çeşit ekonomik seferberlik ilan etmek ve ülke ekonomisinin işleyişini denetim altına almak zorunda kalmıştır. Böylece Atatürk ve arkadaşları, başarıyla tamamlayıp yürürlüğe koydukları siyasal ve sosyokültürel inkılâplar yanında, bu kez ekonomik alanda yapısal reformlara girişmişlerdir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde alınan ekonomik önlemlerden biri değildir? A) İhracatın azaltılması B) Dış ticaret açığının kapatılması C) Varlık Vergisi Kanununun kabul edilmesi D) Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti nin kurulması E) Devletçilik ilkesinin benimsenmesi 8. İzmir İktisat Kongresi nin kararları arasında yer alan; I. El işçiliğinden ve küçük imalattan fabrika üretimine geçilmelidir. II. Özel sektör tarafından kurulamayan teşebbüsler devletçe ele alınmalıdır. III. Demiryolu yapımı, inşaat programına bağlanmalıdır. IV. Toprak Reformu yapılmalıdır. V. Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması sağlanmalıdır. maddelerinden hangisi Atatürk döneminde en az uygulanabilmiştir? A) I B) II C) III D) IV E) V A GRUBU - 2

5 9. Cumhuriyet döneminde; I. Türk Ticaret Kanununun kabulü II. Halifeliğin kaldırılması III. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nun kabulü IV. Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabulü gelişmelerinden hangisi/hangileri laiklik aşamalarından biri değildir? A) Yalnız IV B) I-II C) I-III D) II-III E) I-II-IV 11. Cumhuriyet döneminde meydana gelen; I. İngiltere ile Ankara Antlaşması nın imzalanması II. Hatay ın anavatana katılması III. Montrö Boğazlar Sözleşmesi nin imzalanması gelişmelerinden hangisi/hangileri, Atatürk ün milli dış politika hedeflerine varılmasında etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I-II D) I-III E) II-III 10. Efendiler, yetişecek çocuklarımıza, gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun evvela Türkiye nin istiklâline, kendi benliğine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etme lüzumu öğretilmelidir. Genel dünya durumuna göre, böyle bir mücadelenin gerektirdiği ruh gücüne sahip olmayan kişilerden kurulu toplumlar için hayat ve istiklâl yoktur. Bu sözüyle Atatürk ün; I. Laiklik II. Milliyetçilik III. Devletçilik ilkelerinden hangisini/hangilerini vurguladığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IIII D) I-II E) II-III 12. Şeyh Sait isyanı 1925 yılında gerçekleşti. Menemen olayı 1930 yılında gerçekleşti. Yukarıdaki iki olayın ortak yönü; I. Özerk bir yönetim kurmak II. Rejimi ortadan kaldırmak III. Laikliğe karşı çıkmak gibi durumlardan hangisi/hangileridir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II-III E) I-II-III A GRUBU - 3

6 13. Serbest Cumhuriyet Fırkası nın programında yer alan; I. Milliyetçi, laik ve cumhuriyetçi yönetimin sürdürülmesi II. Vergilerin halkın ödeme gücünü aşmayacak düzeye çekilmesi III. Ekonomik hayata devletin müdahalesinin azaltılması IV. Tek dereceli seçimler yapılması ve kadınlara seçilme hakkı verilmesi maddelerinden hangileri mevcut ekonomik uygulamaların değişmesine yönelik hedefleri yansıtır? A) I-II B) II-III C) III-IV D) II-III-IV E) I-II-III-IV 15. Türkiye, 1930 yılından itibaren aktif bir dış politika uygulayarak, kendi bölgesinde barışın ve güvenliğin korunması yolunda önemli adımlar atmış ve yaklaşan İkinci Dünya Savaşı tehlikesine yönelik bazı önlemler almıştır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin bu tür politikalarına örnek olamaz? A) Milletler Cemiyetine üye olunması B) Balkan Antantına üye olunması C) Sadabat Paktına üye olunması D) Yabancı Okullar meselesinin çözülmesi E) Montrö Boğazlar Sözleşmesinin imzalanması yılında Bozkurt isimli Türk gemisi ile Lotus isimli Fransız yolcu gemisinin Ege Denizinde Sığrı açıklarında çarpışması sonucu Bozkurt gemisi batmış ve sekiz Türk denizcisi ölmüştür. Bunun üzerine Fransız kaptan Türk yargısı tarafından tutuklanmış ve konu Fransız ve Türk Hükümetlerinin ortak kararı ile Lahey Adalet Divanına götürülmüştür. Lahey de alınan karar Türkiye lehine olmuştur. Bu olay, aşağıdaki kanunlardan hangisinin çıkarılmasını hızlandırmıştır? A) Firariler Kanunu B) Türk Ceza Kanunu C) Türk Medeni Kanunu D) Borçlar Kanunu E) Kabotaj Kanunu Anayasasına göre, Türk Vatandaşlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk tür. B) Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk tür. C) Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. D) Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. E) Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yoluna başvurulamaz. A GRUBU - 4

7 17. Tarafların bir hukuki işlemde kullandıkları, ancak ne anlama geldiğini açıklamadıkları hususlara ilişkin bir hüküm kanunlarda öngörülmüşse bu hükümler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Tamamlayıcı hukuk kuralları B) Tanımlayıcı hukuk kuralları C) Yedek hukuk kuralları D) Yorumlayıcı hukuk kuralları E) Emredici hukuk kuralları 20. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükümleri arasında değildir? A) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. B) Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. C) Devletin dili Türkçedir. D) Devletin Millî marşı İstiklal Marşı dır. E) Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 18. Bakanlar kurulu tarafından, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay'ın incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkartılan yazılı hukuk metinlerine ne denir? A) Yönetmelik B) Tüzük C) Kanun D) KHK E) İçtüzük 21. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye mülki idare bölünüşünde yer alan birimlerden biri değildir? A) İlçe B) Köy C) Belde D) Mezra E) Büyükşehir 19. Aşağıdakilerden hangisi, idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar görenler tarafından açılan davadır? A) Tam yargı davası B) İptal davası C) Tespit davası D) Men davası E) Butlan davası 22. Aşağıdakilerden hangisinde doğal ve tarihi turistik değer ile bulunduğu yerler doğru olarak eşleştirilmemiştir? A) Ayder Yaylası - Rize B) İshakpaşa Sarayı - Ağrı C) Efes Harabeleri - Aydın D) Nemrut Harabeleri - Adıyaman E) Manavgat Şelalesi - Antalya A GRUBU - 5

8 23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de daha yaygın olarak görülen yer şekillerin-dendir? 25. A) Buzul gölü B) Lagün gölü C) Peri bacası D) Mantar kaya E) Birikinti konisi Verilen Türkiye haritasında hangi dağ yanlış işaretlenmiştir? 24. A) I- Ilgaz B) II- Erciyes C) III- Karacadağ D) IV- Nemrut E) V- Ağrı Haritada rakamla gösterilen yerlerde meydana gelen doğal afetler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) I- Heyelan II- Deprem B) I- Heyelan II- Çığ C) I- Sel ve Su II- Heyelan Baskını D) I- Çığ II- Deprem E) I- Orman yangını II- Sel ve Su Baskını 26. Aşağıdakilerden hangisi İMKB DİBS (Devlet İç Borçlanma Senedi) piyasalarında hesaplanan portföy performans endekslerinden biridir? A) GT30 B) EA180+ C) IMKB 100 D) IMKB 10 Banka E) IMKB Temettü 25 A GRUBU Türkiye Halk Bankası A.Ş yılında kuruluşunun kaçıncı yılını kutlayacaktır? A) 80 B) 85 C) 90 D) 95 E) 100

9 28. G8 ülkeleri dünya ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturan ülkelerin bir araya gelerek oluşturdukları bir topluluktur. Üye ülkelerin hükümet başkanlarının katılımı ile yıllık zirve toplantıları düzenlenir. Aşağıdaki ülkelerden hangisi G8 ülkeleri arasında yer almaz? A) Çin B) İtalya C) Rusya D) Kanada E) Almanya Ocak 2005 tarihinde 6 sıfırın atılmasından sonra Yeni Türk Lirası olarak tedavüle çıkan Türk Lirasının önündeki Yeni ibaresi hangi tarihte kaldırılarak, üzerinde Türk Lirası ibaresi bulunan paralar tedavüle çıkmıştır? A) 1 Ocak 2006 B) 1 Ocak 2007 C) 1 Ocak 2008 D) 1 Ocak 2009 E) 1 Ocak Galaksiye Notumuz Var projesi çerçevesinde Kırklareli nin Pınarhisar ilçesinde çizimi gerçekleştirilen ve yaklaşık iki futbol sahası büyüklüğünde olan karikatürü ile Guinness Dünya Rekorları listesinde yerini alan karikatüristimiz aşağıdakilerden hangisidir? A) Hakan Bilgihan B) Ersin Karabulut C) Erdil Yaşaroğlu D) Salih Memecan E) Semih Balcıoğlu A GRUBU - 7

10 GENEL YETENEK 31. (I) Gençlik yıllarımızda acı tatlı pek çok olay yaşadık. (II) Bugünse bunlar yarım yamalak hatırlanıyor. (III) Böyle olunca da başımızdan geçen onca şey, anılarımız sanki başkasının yaşadıklarıymış gibi geliyor. (IV) Yani insan yaşlandıkça gençlikte ne varsa hepsi birer birer yok oluyor. (V) Yazmak, insanların önemsiz bulduğu; ama aslında insanların en iyi dostudur. (VI) Mesela ona gençliğimizde anılarımızı verseydik; asla unutmaz, bize daima canlı bir şekilde olanları hatırlatırdı. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse, ikinci paragrafın numaralandırılmış cümlelerden hangisi ile başlaması gerekir? A) II B) III C) IV D) V E) VI 33. (I) Bir gün işten döndüğümde sıcakkanlı, sevecen üç yaşındaki oğlum beni karşıladı. (II) Ona hemen yemek yiyip yemediğini sordum. (III) Gözlerimin içine bakarak yemeğini yediğini söyledi. (IV) Sanırım yemek yediği için oyun oynamaya hazırlanıyordu. (V) Ben ise yorgun argın bir de ona yemek yedirmek zorunda kalmayacağım için rahatlamıştım. Bu parçada numaralandırılmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I.cümlede betimlemeler için sıfatlar kullanılmaktadır. B) II.cümlede neden-sonuç ilişkisi bulunmaktadır. C) III.cümlede belirtili isim tamlaması kullanılmaktadır. D) IV.cümlede bir tahmin söz konusudur. E) V.cümlede ikilemeden yararlanılmaktadır. 32. (I) Günler uzamaya, havalar ısınmaya başlamış; ancak henüz bahar gelmemişti. (II) Buna rağmen bülbüller ötmeye, ağaçlar yapraklarını yeşertmeye başlamıştı. (III) Aslında inatçı soğuk da gitmemek için direniyor, bazen ben buradayım dercesine iliklerimizi donduruyordu. (IV) Yine de bütün kışlar gibi bu kışın da yerini bahara bırakacağını biliyorduk. (V) Böyle düşünmesek yüreklerimizde hiçbir zaman umut ışığı olmazdı. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde koşul söz konusudur? A) I B) II C) III D) IV E) V 34. Andre Gide, Kalpazanlar ı neden yazdığını soranlara şu cevabı vermektedir: Onu yazmam gerektiği için. Sosyal hayatın tüm bu sorunlarını içimde taşısaydım, rahat ölemezdim. Bu parçada sözü edilen yazar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Tartışmalardan keyif almaktadır. B) Ayrıntılara önem vermektedir. C) Toplumsal olayları aktarmaktadır. D) Genellemeler yapmaktadır. E) Mecazlı anlatımları sevmektedir. A GRUBU - 8

11 35. Birçok insanın geçtiği yola bir halı sermişler. Akşam olduğunda o yeni, temiz ve güzel halının, serildiği yol gibi toz toprak içinde kaldığı görülmüş. Ne zaman kendimi çaresiz hissetsem bu halı gelir aklıma. İşte, gerekliler gibi gereksizlerin de seni üzmesine izin verirsen, sen de tozlanıp yıpranmaya mahkûm kalırsın, derim kendi kendime. Bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanlar yalnız kaldıklarında hatalarını gözden geçirmelidir. B) Çevresinde olup biten olaylara insanlar kayıtsız kalmamalıdır. C) İnsanlar, önemsiz şeylerin kendisini üzmesine izin vermemelidir. D) İnsanlar duydukları hikâyelerden ders çıkarmalıdır. E) Kendisini çaresiz hisseden insanlarla konuşulmalıdır. 36. (I) Bugün, dünle beslenerek yarına varır! der ünlü Brecht. (II) Brecht, bu cümleyi yaşamının son yıllarında söylemiştir. (III) Bu cümlede onun geçmiş, şimdi ve gelecek sürekliliğini vurguladığını görürsünüz. (IV) Geçmiş, bugünün koşullarına uyarlanabildiği ölçüde önemli bir kaynaktır. (V) Gelecek ise elbette bugünden beslenecektir. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım söz konusudur? A) I B) II C) III D) IV E) V 37. Geçenlerde şiirin özel kuruluşunu anlatırken, öğrencilerime küçük bir alıştırma yaptırdım. Bir dörtlükteki kelimeleri düzensiz olarak tahtaya yazdım. Öğrencilerimden bu karışık kelimelerden bir dörtlük oluşturmalarını istedim. Hepsi çok güzel dörtlükler yazdılar; ama hiçbirisi asıl dörtlüğün aynısını yazamadı. Benim öğrencilere göstermek istediğim de tam olarak buydu: Bu parçanın sonuna anlatımın akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? A) Şiir yazmak herkesin yapabileceği kolay bir iş değildir. B) Öğrenciler, kendilerini birer şair olarak görmemelidir. C) Kelimeleri doğru kullanmayan şairler, başarısız olmaya mahkûmdur. D) Dörtlüklerle şiir yazmak, şairlere göre serbest şiir yazmaktan daha zordur. E) Şairler kelimelere kendi yorumunu katarak şiirin özel yapısını oluştururlar. 38. Oscar Wilde bu konuda şöyle demektedir ( ) ( ) Edebiyat hayatı taklit etmez ( ) hayatı yansıtır ( ) ( ) Bu cümlede parantez ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? A) (:) ( ) (.) (.) ( ) B) (:) (.) (,) ( ) (.) C) (;) (.) (;) (,) (.) D) (;) ( ) (;) ( ) (.) E) (:) ( ) (,) (.) ( ) A GRUBU - 9

12 39. Alışkanlık, insan hayatına yön veren tutum, durum ve olaylardır. Günlük hayatımızda alışkanlıklarımızın büyük rolü vardır. Montaigne nin denemesinde bahsedildiği gibi, danayı kucaklamaya alışan kadın, dana ne kadar büyüse, ağırlaşsa da onu kucaklamaktan vazgeçemez. Bize yük olsa da alışkanlıklarımızı taşımaya devam ederiz. Ya da Sokrates in söylediği gibi ondan kaçmak istesek de kaçtığımız yere alışkanlıklarımızla birlikte gideriz. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Anlatımın daha açık ve anlaşılır olması için örneklerden yararlanılmaktadır. B) Alışkanlıkların insan hayatındaki etkileri, yeri üzerinde durulmaktadır. C) İnsanların alışkanlıkları olmadan başarılı olamayacakları vurgulanmaktadır. D) Yazar, anlatmak istediklerini okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi aktarmaktadır. E) Alışkanlık kavramının tanımı parçada verilmektedir. 40. Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumsuz anlamca olumlu bir cümledir? A) Bu insanlarla gitmek istiyorsan, git! B) Yapılan bu hakareti kabul edecek değilim. C) Seni ne bekledim ne de buradan gittim. D) Soruna cevap vermeyecek değilim. E) Başka bir açıklamam yoktur. 41. Kalktığımda yağmur dinmişti. Yağmurun gece, evimizin teneke damına hızlı hızlı düşmesi beni epey korkutmuştu, gece uyuyamamıştım. Üç dört gün evden dışarı çıkamayacağımı sanmıştım; ama durmuştu işte. Sıcak bir rüzgar esiyordu. Okul İstanbul dan gelecek iki öğretmeni beklediği için bir hafta kapatılmıştı; yani tüm gün benimdi. Bu parçada kullanılan anlatım türleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Öyküleyici-Betimleyici B) Betimleyici-Açıklayıcı C) Öyküleyici-Karşılaştırmalı D) Açıklayıcı-Karşılaştırmalı E) Öyküleyici-Açıklayıcı 42. Ahmet Hamdi Tanpınar, Şinasi için fikir kımıldatıcısı derdi. Şinasi aslına bakarsanız; ne büyük bir şairdir ne de yazar. Ama edebiyatta birçok ilk, onunla başlar. Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Batı-Doğu sentezini yapabilen B) Süslü ve sanatlı bir dil kullanan C) Yeni düşünceleri uygulayıp cesaretlendiren D) Sanat dünyasında eserleri tartışılan E) Fikirlerini başkalarıyla paylaşmayan A GRUBU - 10

13 43. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımından kaynaklı bir yanlışlık yapılmıştır? A) Ağustos ayının ilk günlerinde tatile gideceğiz. B) 27 Mart ta tüm tiyatrolar ücretsiz oynanacak. C) Beklediğimiz haber Ocak ta bize iletilecek. D) Bu sene sınav, 29 Temmuz Pazar günü yapılacak. E) 29 Ekim 2012 Pazartesi yeni bir gösteri planlanacak. 46. Bir parkta 2 ve 3 kişilik 28 tane bank bulunmaktadır. Bu banklara toplam 73 kişi oturabildiğine göre 2 kişilik kaç tane bank vardır? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğu yapılmamıştır? A) Aşağı yukarı, yaklaşık beş kilometre boyunca yürüdük. B) Yumruk kadar küçük çocuktan ne istiyorsun? C) Öfkeli kalabalığı iyi giyimli, kibar birkaç görevli yatıştırdı. D) Her çıkılan yokuşun bir de aşağıya inişi vardır. E) Benim de tanıdık birçok dostum var km A B C 45. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük cümlenin öznesi görevinde değildir? A) Bu günler, seni benden alıp gittiler. B) Bizlerin tarih sahnesinde kalmasını bu günler sağlayacak. C) Bu günler gittikten sonra bir daha geri gelmeyecek. D) Bu günleri göremeden aramızdan ayrıldı. E) Aklımı başımdan aldı benim bu günler. İki araç A ve B şehirlerinden sırasıyla 90 km/saat ve 70 km/saat hızla aynı anda aynı yöne hareket ediyor. AB 160 km ve A dan hareket eden B den hareket edene C şehrinde yetiştiğine göre BC kaç km dir? A) 540 B) 560 C) 600 D) 640 E) 680 A GRUBU - 11

14 48. A, B, C boş kümeden farklı kümeler A B 1,2,3,4,5,6 ve A C 4,5,7,8,9 olduğuna göre A ( B C) kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) {1,2,3,7,8,9} B) {1,2,3,4,5} C) {3,4,5,6} D) {4,5,7,8} E) {4,5} Şekil I Şekil III Şekil II 4 5 A 8 B Şekil IV x y Yukarıdaki şekillerdeki sayılar belli bir kurala göre yazılmıştır. Buna göre Şekil IV teki A ve B nin toplamı kaçtır? A) 100 B) 90 C) 80 D) 70 E) 60 Yukarıdaki şekilde sayılar yukarıdan aşağıya doğru belli bir kurala göre yazılmıştır. Buna göre x+y toplamı kaçtır? A) 576 B) 746 C) 782 D) 834 E) Ardışık 13 tek doğal sayının toplamı 533 olduğuna göre bu sayıların en büyüğü kaçtır? A) 53 B) 55 C) 57 D) 59 E) 61 A GRUBU - 12

15 52. Not Öğrenci Sayısı Bir sınıftaki öğrencilerin matematik dersinden aldığı notların dağılımı yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu tablo dairesel grafikle gösterildiğinde notların dağılımını gösteren dilimlerin merkez açıları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 2 B) 3 2 C) 0 D) 1 3 E) 2 3 A) 20 puan alan öğrenciler dilimle gösterilir. B) 40 puan alan öğrenciler dilimle gösterilir. C) 60 puan alan öğrenciler dilimle gösterilir. D) 80 puan alan öğrenciler dilimle gösterilir. E) 100 puan alan öğrenciler dilimle gösterilir lik 0 75 lik lik 0 90 lik 0 60 lik 53. Yüzde 30 luk 200 gr sulu çözeltinin kaç gramı sudur? A) 30 B) 60 C) 70 D) 140 E) ! sayısı aşağıdakilerden hangisi ile tam bölünemez? A) 6 B) 10 C) 42 D) 44 E) 72 A GRUBU - 13

16 56. Şekildeki sayı treninin değeri vagonları arasındaki işlemler yapılarak bulunuyor. Son işlemlerin sonucuna göre trenin değeri 2 dir x 5 : =22 22x5= :11= =2 İşlemler yapıldığında aşağıdaki sayı treninin değeri 33 olarak bulunuyor ? 4? Yukarıda birim küplerden oluşturulmuş şeklin üstten görünüşü aşağıdakilerden hangisidir? A) Buna göre trendeki soru işaretli işlemler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) + x B) x : C) : - D) : x E) - + B) C) D) E) A GRUBU - 14

17 soruları tabloda verilen bilgilere göre cevaplayınız. 58. Aşağıdaki tabloda bir markete uğrayan müşteri sayıları verilmiştir. Aylar Müşteri Sayısı Ocak 8600 Şubat 6400 Mart 5000 Nisan 2000 Mayıs 4000 Haziran 7500 Temmuz 9000 Ağustos 8200 Eylül 5000 Ekim 4900 Kasım 6200 Aralık Tanesi x liradan eşit sayıda elma ve ayva alınmıştır. Ayvaların ¼ ü bozulup atılıyor ve kalan ayvalar y TL den satılıyor. Elmaların da 1/3 ü çürüyor ve kalanlar z TL den satılıyor. Elma ve ayvaların toplam satışından kar ve zarar edilmediyse x, y ve z arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? A) 9z+8y=24x B) 8x-9y=24z C) 8z-9x=24y D) 9x+8z=24y E) 9y+8z=24x Tabloya göre ilk üç aydaki toplam müşteri sayısı ikinci üç ayda yüzde kaç azalmıştır? A) 30,4 B) 32,5 C) 34,0 D) 67,5 E) 70,0 59. Yukarıdaki tabloya göre hangi ayda müşteri oranı bir önceki aya göre en fazla artmıştır? A) Nisan B) Mayıs C) Haziran D) Ekim E) Kasım A GRUBU - 15

18 İNGİLİZCE sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 61. Al Capone left school in the sixth grade aged 14,.. being expelled for punching a teacher at Public School. 65. During the wars that followed the French Revolution, Belgium. by France. A) was occupied B) has been occupied C) had occupied D) occupied E) had been occupied A) in spite of B) therefore C) after D) so that E) as a result 62. It is well-known that Armstrong was the first.. on the moon. A) had stepped B) stepped C) stepping D) to step E) had been stepped 66. Heavy rains have triggered widespread flooding and landslides in Indonesia..., the total toll of those known or feared to be dead has reached 130. A) However B) On the contrary C) Consequently D) As well as E) Nonetheless 63. by his father hurts his feelings. A) Being criticized B) Why he criticized C) It was criticized D) To have criticized E) Having criticized 64. I am looking forward.. you soon. A) seeing B) having seen C) to see D) to have seen E) to seeing 67. There are still places in the world. A) where one can go to dive and see very little indication of human impact. B) that climate change was neither any one country s fault nor responsibility. C) much of Central Asia experiences bitterly cold winters and boiling hot summers. D) which found it surprising that those countries achieved rapid industrialization. E) whose economy had flourished long before uranium production. A GRUBU - 16

19 68. A drunken driver caused an accident that resulted the death of two pedestrians. A) in B) to C) on D) of E) as 69. Although all EU states are part of the Economic and Monetary Union, A) the international trade had collapsed due to global economic crisis. B) not all EU countries are part of the euro area. C) it was unlikely that trade was regarded as an effective means of growth. D) many European countries suffered from the same wars. E) devaluation was dismissed by development economics. 70. Former Pakistani Prime Minister Bhutto was killed in a suicide attack. 71. The most effective method used to prevent large avalanches is to dislodge snow masses on mountain slides before they can grow big and become dangerous. cümlesine anlamca en yakın Türkçe cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) Dağ yamaçlarındaki kar yığınlarının dağıtılması büyük çığları engellemenin en etkin yoludur, ama bu yöntemin tehlike büyümeden uygulanması gerekir. B) Büyük çığlara engel olmak için kullanılan etkili bir yöntem, dağ yamaçlarında bulunan kar yığınları tehlikeli olmaya başladıklarında bunlara müdahale etmektir. C) Büyük çığlara engel olmak için kullanılan en etkili yöntem, dağ yamaçlarındaki kar yığınlarını, büyüyüp tehlikeli olmadan yerlerinden oynatmaktır. D) Dağlardaki kar yığınları, büyüyüp tehlikeli hale gelmeden yerlerinden hareket ettirilirse, bu yöntem büyük çığları etkin şekilde engelleyebilir. E) Dağların sırtlarında oluşan kar yığınları büyümeden ve tehlikeli hale gelmeden önce dağıtılırsa büyük çığlar etkili bir şekilde yok edilebilir. A) however, scientists say that more research is needed to make a definite determination. B) as she was leaving a political rally in the city of Rawalpindi. C) in that she was buried overnight D) in case the news of her death is released. E) many turned their attention to the demand for independence. A GRUBU - 17

20 72. One of the aims of this interview is to assess whether or not you are the right candidate for the job. cümlesine anlamca en yakın Türkçe cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) Bu görüşmenin tek amacı, iş için ne derece uygun olduğunuzu belirlemektir. B) Bu görüşmenin amaçlarından biri, iş için doğru aday olup olmadığınızı değerlendirmektir. C) Bu iş için doğru adayı bulup bulamamak yapılacak görüşmelere bağlıdır. D) İş için doğru aday olup olmadığınıza görüşme sonrasında karar verebileceğiz. E) Bu görüşme, iş için doğru aday olup olamadığınızı bulmak için yapılıyor. 73. Romanlarında hep siyasi konuları ele alıp almayacağını söylemek için çok erken. cümlesine anlamca en yakın İngilizce cümle aşağıdakilerden hangisidir? 74. Fiyatlardaki sürekli artışa rağmen, hükümet maaşlara zam yapmayacağını açıkladığında karışıklık daha da büyüdü. cümlesine anlamca en yakın İngilizce cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) There wouldn t have been such great confusion if the government has announced that there will be arise in salaries. B) The confusion grew when the government announced that there won t be a rise in prices or salaries. C) There was great confusion after the government announced that there won t be a rise in salaries although prices go up. D) When the government refused to raise the salaries despite the continuing rise in prices, the confusion grew much bigger. E) The confusion became even greater when the government announced that salaries won t be raised in spite of the steady rise in prices. A) I would say that all his novels are concerned with political issues. B) It is too early to say whether he will always deal with political issues in his novels. C) In his early novels he always deals with political matters. D) It has been concluded that political issues are the main subject of his early novels. E) It is still too soon to say whether he will ever discuss political issues in his novels. A GRUBU - 18

21 soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplandırınız. 78. (IV) numaralı yere uygun düşen sözcük ya da ifade aşağıdakilerden hangisidir? A social anxiety disorder or social phobia is the constant fear of (I) criticized or evaluated by other people. People with a social phobia are nervous, anxious and afraid (II).. many social situations. Simply attending a business meeting or going to a company party can be highly (III).. They may freeze up (IV).. they meet new people, particularly authority figures. They are particularly afraid that other people will notice that they are anxious, so this fear enables the anxiety to grow and turn into a vicious cycle. 75. (I) numaralı yere uygun düşen sözcük ya da ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) having been B) having C) being D) to be E) be 76. (II) numaralı yere uygun düşen sözcük ya da ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) in B) at C) to D) for E) of 79. A) when B) only if C) whether D) but E) even AA: Hi Elanie, I was hoping I d see you here. How are things? BB: Fine. You? AA: Not bad, but I m beginning to worry about that assignment. BB: The one on Theory and Practice? BB: Yes. AA:. BB: Next Thursday, and I just can t get down to it. Yukarıdaki karşılıklı konuşmanın boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) We were supposed to hand it in last week, weren t we? B) I hear you can t work under pressure of time limitations. C) Have you missed the deadline? D) When is the deadline? E) How far have you got with it? 77. (III) numaralı yere uygun düşen sözcük ya da ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) exhilarating B) repulsive C) illogical D) intimidating E) interesting A GRUBU - 19

22 80. The vegetarian diet is becoming increasingly popular all the time... A decade ago and earlier, the impression was that a vegetarian diet was lacking in the nutrients found in meat products. Today though, through research and nutritional science, it has been proven that all the nutrients found in meat may at the same time be found in the correct vegetarian diet. Yukarıdaki metinde, boş bırakılan yere parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) Vegetarians eat more fruits, vegetables and grains than the meat eater. B) Moreover, vegetarians tend to get more exercise. C) Meat and vegetarian diets have similar benefits D) There are advantages and drawbacks to both diets. E) Is the vegetarian or meat diet better? 81.ve 82. sorulardaki ifadeleri parçaya göre tamamlayınız. Fahrenheit is the system of measuring the temperature, how hot or cold something is, used by many people in Britain. The freezing point of Fahrenheit is 32 degrees. So a cold winter's day in Britain would have a temperature of 38 F (3 centigrade) and a hot summer's day would have a temperature of 90 F (32 centigrade). The Fahrenheit scale was invented by the German scientist Gabriel Fahrenheit in Today in Britain most people over twenty-five know the Fahrenheit scale but the centigrade system (Celsius) is being used more and more. Weather forecasts on television and in newspapers show temperature in both scales. 81. It is explained in the passage that the term "fahrenheit".... A) has retained its popularity among young people B) is very rarely used in Britain today C) refers to the scale of temperature between 32 and 90 D) is never used in weather forecast E) derives from the name of a German scientist 82. The passage deals with A) two different systems of measuring the temperature B) the advantages of the fahrenheit scale over the Celsius scale C) the scientific research carried out by Gabriel Fahrenheit D) the range in temperature to be found in the British Isles E) the declining popularity of the Celsius scale in Britain A GRUBU - 20

23 83.ve 84. sorulardaki ifadeleri parçaya göre tamamlayınız. The desires of a child were naturally rather limited a few centuries ago. Toys were simple and comparatively few; there were no bicycles or mechanical models; the average child "made his own fun" from very cheap materials. Really the only shop the child dreamed of entering for his own purposes was the sweetshop. Nowadays a bewildering variety of toys, magazines and entertainments in a multitude of shops compete for his interest and money; and the boredom of having everything ready-made leads to a constant desire for something new. 83. It is suggested in the passage that the modern child. A) wishes he had been born hundreds of years ago B) suffers from boredom in spite of all the toys C) develops his abilities by playing with toys D) is well able to amuse himself E) is allowed to eat too much 84. According to the passage A) mechanical toys are essential to a child's happiness B) a child should not be left to "make his own fun" C) home-made toys give more pleasure than ready-made ones D) a constant desire for something new was encouraged in children in Victorian times E) simple toys slow down a child's development A GRUBU - 21

24 ALAN BİLGİSİ 85. Piyasa talep fonksiyonu Q d =100-2P şeklinde olan bir piyasada, denge fiyatı 10 TL den 5 TL ye düşerse, tüketici rantındaki değişim (ΔTR) ne kadar olur? A) 300 B) 400 C) 425 D) 450 E) Bir ekonomide; S (tasarruf) = 100 I (yatırım) = 60 G (kamu harcamaları) = 90 X (ihracat) = 50 M (ithalat) = 70 T (vergiler) = 40 ise transfer ödemeleri kaçtır? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) Aşağıdakilerden hangisi arzın esnek olmadığından dolayı kazanç fazlası olarak meydana çıkan rantın, emek ve sermayeye uygulanması sonucu ortaya çıkar? 89. A) Tüketici Rantı B) Üretici Rantı C) Kıtlık Rantı D) Rant Benzeri E) Differensiyel Rant 87. Aşağıdakilerden hangisi ayrım gözetici bir tekelin fiyat farklılaştırması yapabilmesinin koşulları içinde yer almaz? A) Piyasanın bölünebilir olması B) Piyasalar arası engeller olmaması C) Piyasaların fiyat esnekliklerinin farklı olması D) Pazar ayrımına gidilmesinin kârları olumsuz etkilememesi E) Talebin fiyat esnekliğinin fiyat artırımına imkân vermesi Yukarıdaki şekle göre A noktasında mal ve para piyasası için ne söylenebilir? A) Para piyasasında talep fazlası, mal piyasasında arz fazlası vardır. B) Her iki piyasada da talep fazlası vardır. C) Her iki piyasada da arz fazlası vardır. D) Para piyasasında arz fazlası, mal piyasasında talep fazlası vardır. E) Her iki piyasada da denge söz konusudur. A GRUBU - 22

25 90. IS-LM modeline göre yatırımların faiz esnekliği artarsa IS nin konumu nasıl değişir? A) IS sağa kayar. B) IS sola kayar. C) IS nin konumu değişmez. D) IS dikleşir. E) IS yatıklaşır. 94. Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılında Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ile uygulanan düzenlemelerden biri değildir? A) Rekabetin azaltılması B) Kamuda şeffaflığın artırılması C) Kamu finansmanının güçlendirilmesi D) Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi E) Mali piyasaların yeniden yapılandırılması 91. Zorunlu karşılık oranının %20 olduğu bir ekonomide, banka rezervlerinde 200 TL lik bir artış ne kadarlık kaydi para yaratır? A) 100 B) 200 C) 400 D) 800 E) Aşağıdakilerden hangisi para politikasının etkililiğine yönelik olarak para arzının kontrol edilmesi teknikleri içinde yer almaz? A) Seçici rezerv oranları B) Özel mevduatlar C) Rezerv-varlık oranı değişimleri D) Faiz oranları E) Açık piyasa işlemleri 95. Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi nde alınan kararlardan biri değildir? A) Hammaddesi yurt içinde olan endüstri kollarının kurulması B) Aşar vergisinin kaldırılması C) Yabancı sermaye girişine kesinlikle karşı çıkılması D) İşçi haklarının genişletilmesi ve sendikal hakların verilmesi E) Yatırımcılara kredi sağlayacak bankaların kurulması 93. Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 programında alınan tedbirlerden biri değildir? 96. Talep fonksiyonu Q d =125-10P şeklinde olan bir mal için Q=25 noktasında talebin fiyat esnekliği (e p ) kaçtır? A) Enflasyonu kontrol altına almak B) Dış ticaretin serbestleştirilmesi C) Devletin ekonomiye doğrudan müdahalesini arttırmak D) Yabancı sermaye yatırımlarının teşviki E) Faiz hadlerinin serbest piyasada oluşması A GRUBU - 23 A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

26 97. Aşağıdakilerden hangisi genel ekonomi teorisinde yer alan işsizlik olgusuna yönelik olarak yanlış bir anlatımdır? A) Yapısal işsizlik büyük ölçüde talepteki değişmelerden kaynaklanır. B) Teknolojik işsizlik hizmetler sektöründe görülmez. C) Kısmi işsizlik büyüyen ekonomilerde iş değiştirmelerden oluşur. D) Makine kullanımının artması teknolojik işsizliğe yol açar. E) Standart genel işsizlik mevcut ücreti kabullenip iş bulamayanları kapsar. 99. Bir işgünü sonunda elde edilen mal miktarı A malı B malı X ülkesi 80 birim 10 birim Y ülkesi 20 birim 60 birim ise X ve Y ülkelerinin dış ticaretteki üstünlükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Y ülkesi B malında mutlak üstündür. B) X ülkesi B malında mutlak üstündür. C) Y ülkesi A malında mutlak üstündür. D) X ülkesi her iki malda da mutlak üstündür. E) Y ülkesi her iki malda da mutlak üstündür. 98. Aşağıdakilerden hangisi IMF ile 1999 yılında yapılan Stand by anlaşmasının kısa dönemde sonuç vermemesinin nedenlerindendir? A) Faiz oranlarının hızla artması B) Piyasanın tekelci yapısından kaynaklanan fiyat artışları C) Programa aşırı güven duyulması D) Ücret ayarlamalarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi E) GSYİH nin ön görülenden daha yavaş artması 100. Tarafsız maliye kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Vergi teşvikleri ile ekonominin yönlendirilmesi B) Kamu hizmetlerinin bölgesel dengesizlikleri gidermek amacıyla kullanılması C) Devletin ekonomik ve sosyal alanda yönlendirici olması D) Kamu hizmetlerinin sınırlandırılması E) Vergilerin ekonomik istikrar amacıyla kullanılması A GRUBU - 24

27 101. Kamu mallarının üretiminin belirlenmesinde bireylerin taleplerini açıklamak istememelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kamusal malların bölünememesi B) Kamusal malların rekabete açık olmaması C) Kamusal malların piyasadan karşılanamaması D) Kamusal malların faydasının özel mallardan fazla olması E) Sunulan her bir kamusal malın vergi olarak dönmesi 104. I. Rekabet Kurumu Başkanlığı II. Kamu İhale Kurumu III. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu IV. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Yukarıdakilerden hangileri bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlardır? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 102. Aşağıdakilerden hangisi maliyenin amaçları arasında yer alan ekonomik istikrarın sağlanmasında eş-anlı olarak gerçekleştirilmesi gerekir? A) İstihdam-Fiyat istikrarı B) Toplam talep-toplam arz C) İşsizlik-Büyüme D) İhracat-İthalat E) Büyüme-Kalkınma 105. Aşağıdakilerden hangisi kişiliği sona erdiren nedenlerinden biridir? A) Gaiplik B) Kısıtlılık hali C) Tutukluluk hali D) Dava ehliyetinin kaybı E) Ayırt etme gücünün kaybı 103. Kamusal mal ve hizmetlerin karşılığı olarak alınan vergilerin tespiti hangi esasa göre yapılmaktadır? A) Fiyat B) Kar C) Fayda D) Maliyet E) Ödeme gücü 106. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında düzenlenen sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerden biri değildir? A) Konut hakkı B) Çalışma ve sözleşme hürriyeti C) Kamu hizmetlerine girme hakkı D) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi E) Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı A GRUBU - 25

28 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi, milletvekili olmak için aranan şartlardan biri değildir? A) En az ilkokul mezunu olmak B) Herhangi bir taksirli suçtan dolayı hüküm giymiş olmamak C) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak D) Yirmi beş yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olmak E) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak 108. Aşağıdakilerden hangisi, yargısal erginlik için gerekli şartlardan biri değildir? A) Bedensel gelişim B) Velinin izni C) Küçüğün talebi D) Mahkeme kararı E) Onbeş yaşın tamamlanmış olması 109. Bir işletme, satın aldığı demirbaş karşılığında bir miktar nakit vererek, bir miktarı için çek ciro ederek ve kalan bir miktarı için de senet keşide ederek ödemede bulunmuştur. Bu işlemin muhasebeleştirilmesinde, aşağıdaki hesaplardan hangisine alacak kaydı yapılacaktır? yılı içinde TL ye kullanım amacı ile alınan ve ekonomik ömrü 5 yıl olan bir bilgisayara aynı yıl azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayrılmıştır yılı sonunda bu bilgisayarlar için normal amortisman yöntemine geçilmesine karar verilmiştir. Buna göre 2011 yılında ayrılması gereken amortisman tutarı kaç TL dir? A) B) C) D) E) Sürekli envanter yöntemini uygulayan AB işletmesi; 2011 yılında TL lik ticari mal almış, TL lik satış yapmıştır. Satışlar üzerinden %10 iskonto yapmıştır. İşletmenin aynı yıl satılan ticari malların maliyeti TL dir. AB işletmesinin dönem başı stoku TL olduğuna göre, dönem sonu stoku kaç TL dir? A) B) C) D) E) A) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri B) Alınan Çekler C) Alacak Senetleri D) Demirbaşlar E) Bankalar A GRUBU - 26

29 112. CD işletmesinin 2011 yılı sonunda bazı tutarları şöyledir: Duran Varlıklar TL Dönen Varlıklar TL Uzun Vad.Yab.Kayn TL Kısa Vad.Yab.Kayn TL CD işletmesinin devamlı sermayesi ne kadardır? A) TL B) TL C) TL D) TL E) TL 114. Maliyet üzerinden %40 karla 250 liraya satılan bir takım elbise, maliyet üzerinden %30 zararla kaç liraya satılır? A) 100 B) 125 C) 150 D) 175 E) Varlıklarda, borçlarda ve sermayede artış veya azalış oluşturmayan, ancak işletme yönetimi ve diğer ilgililer tarafından bilinmesi ve takip edilmesi gereken işlemlerin kaydedildiği hesaplar hangi hesap grubunda izlenir? A) Nazım Hesaplar B) Gelir Tablosu Hesapları C) Kaynak Hesapları D) Dönen Varlık Hesapları E) Maliyet Hesapları 115. Meka AŞ, 2 ay önce 6 ay vadeli olarak yapmış olduğu satış için düzenlenmiş olan TL nominal değerli senedi bugün iskonto ettirmiştir. İskonto işleminde yıllık %12 faiz oranı ve dış iskonto yöntemi kullanılmıştır. Buna göre, senedin bugünkü değeri kaç TL dir? A) B) C) D) E) A GRUBU - 27

30 116. Reya AŞ, yatırım harcaması TL ve ekonomik ömrü 5 yıl olan bir makine yatırımı ile ilgilenmektedir. Yatırımın hesaplanan karlılık endeksi 1,15 olduğuna göre, bu yatırımın net bugünkü değeri kaç TL dir? A) B) C) D) E) Ahmet SELİM geçen yıl TL ye satın aldığı arsayı bugün TL den satmıştır. Son bir yıllık dönemde %20 oranında enflasyon gerçekleşmiştir. Buna göre arsa yatırımının Ahmet SELİM e sağladığı reel getiri oranı % kaçtır? A) 20 B) 25 C) 27 D) 30 E) Snd AŞ nin, bir yatırım projesi için TL lik kaynağa ihtiyacı bulunmaktadır. Yatırımın TL lik kısmı bankadan kredi kullanarak, kalan kısmı ise özkaynaklardan finanse edilecektir. Bankadan çekilecek kredinin firmaya vergi öncesi maliyeti yıllık %15 olup, özkaynak maliyeti %18 dir. Firmanın kurumlar vergisi oranı %20 olduğuna göre yatırım için kullanılacak kaynakların ağırlıklı ortalama maliyeti % kaçtır? A) 10,0 B) 13,2 C) 14,0 D) 15,0 E) 16, Bir tüccar metresini 40 liraya aldığı bir miktar kumaşı yıkayıp kuruttuktan sonra metresini 60 liraya satıyor. Kumaş yıkanıp kurutulunca %20 oranında kısalmaktadır. Tüccar aldığı kumaşın tümünü yıkayıp kurutup sattığında 1200 lira kar etmektedir. Yukarıdaki bilgilere göre tüccar kaç metre kumaş satın almıştır? A) 150 B) 120 C) 90 D) 80 E) 60 A GRUBU - 28

31 120. Bay Ali HESAPBİLİR parasının %30 unu yıllık %30 faizle, geri kalanını ise yıllık %70 faizle 4 aylığına bankaya yatırmıştır. Eğer tersini yapsaydı, yani parasının %30 unu yıllık %70 faizle, geri kalanını yıllık %30 faizle 4 aylığına bankaya yatırmış olsaydı 3200 TL daha az faiz alacaktı. Buna göre Bay Ali HESAPBİLİR in bankaya yatırdığı toplam para kaç liradır? A) B) C) D) E) TEST BİTMİŞTİR CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. A GRUBU - 29

32 SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmanız yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir. 3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, öğrencilerin salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz. 5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 8. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. 9. Sınav sırasında sigara içilmesi, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. 10. Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. 11. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. A GRUBU - 30

GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK TÜM SORULAR

GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK TÜM SORULAR TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI MART 2012 GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK TÜM SORULAR NOT: KIRMIZI OLARAK ĠġARETLENEN SEÇENEKLER SORULARIN DOĞRU CEVABIDIR. 1. GENEL KÜLTÜR I. Boğazların

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MART 2012 MÜHENDİS

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MART 2012 MÜHENDİS TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MART 2012 MÜHENDİS C ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİ ALANDA PERSONEL ALIM SINAVI

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE Bu yaz ailemle tatile çıktık. Önce Rize ye gittik. Oradan da Trabzon a geçtik. En son da Kayseri ye uğrayıp tatilimizi bitirerek eve geri döndük. 1- Nihal in tatilde uğradığı şehirler göz önüne alındığında,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU KÜLTÜR VE TURİZM

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

6. Staja Giriş Sınavı

6. Staja Giriş Sınavı 6. Staja Giriş Sınavı Staja Giriş Sınavı için başvurular, her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapılır. Staja Giriş Sınavına, 3568 sayılı Kanunun 4. ve 6. maddesi ile 5/A-a maddesindeki öğrenim

Detaylı

A S Y M ASYM İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 8 Mayıs DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... GENEL. u soru kitapçığı Türkiye deki belirli

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Boş bırakılan soruların değerlendirmede olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmayacaktır.

Boş bırakılan soruların değerlendirmede olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmayacaktır. SINAVLA İLGİLİ UYARILAR Bu sınav 20 adet çoktan seçmeli ve 3 adet klasik sorudan oluşmakta ve 20 şer dakikalık iki kısımdan oluşmaktadır. İlk 20 dakika test aşaması, ikinci 20 dakika ise klasik sorular

Detaylı

GÜNCELLENMİŞ UYGULAMA KILAVUZU

GÜNCELLENMİŞ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI GÜNCELLENMİŞ UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı