FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCĠ KLASMANLARINI BELĠRLEME YÖNTEMĠ, SINAV TAKVĠMĠ VE SINAV TALĠMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010-2011 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCĠ KLASMANLARINI BELĠRLEME YÖNTEMĠ, SINAV TAKVĠMĠ VE SINAV TALĠMATI"

Transkript

1 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCĠ KLASMANLARINI BELĠRLEME YÖNTEMĠ, SINAV TAKVĠMĠ VE SINAV TALĠMATI NĠSAN 2010

2 HAKEMLER ĠÇĠN 2

3 SEZONU KLASMAN BELĠRLEMELERĠNE YÖNELĠK VĠZE-SINAV VE SEMĠNER TAKVĠMĠ TARİH YAPILACAK FAALİYET 01 NĠSAN 2010 Lisans Vize Ġşlemlerinin Başlaması MAYIS 2010 Pazartesi-Salı 05 MAYIS 2010 Çarşamba MAYIS 2010 Pazartesi-Salı 12 MAYIS 2010 Çarşamba 14 MAYIS 2010 Cuma 24 MAYIS 2010 Pazartesi 31 MAYIS 2010 Pazartesi 04 HAZĠRAN 2010 Cuma 08 HAZĠRAN 2010 Salı 11 ve 13 HAZĠRAN 2010 Cuma ve Pazar HAZĠRAN 2010 Pazartesi-Salı Ġl Hakemleri Atletik Sınavı (Ġllerde) Ġl Hakemleri Yazılı Sınavı (Ġllerde) Ġl Hakemleri Mazeret Atletik Sınavı (Mazeretleri Kabul Edilenler) Ġl Hakemleri Mazeret Yazılı Sınavı (Mazeretleri Kabul Edilenler) Ġllerden TERFĠ EDEBĠLECEK H, YH ve Bn.H Listelerinin Hakem Ġşleri Müdürlüğü ne Verilmesinin Son Günü Yazılı Sınava Başka Bölgede Katılma Başvurusu ve Vize Belgelerinin Ġl Hakem Kurullarına Sunulması Ġçin Son Gün Bölgesel Yazılı Sınavlar; Klasmanlardaki tüm H, YH, Bn.H ve TERFĠ EDEBĠLECEK H, YH ve Bn.H ler. (Kural, Lisan) Bölgesel Yazılı Sınavlara Katılamayanların Mazeret Belgelerinin Verilmesi Ġçin Son Gün Hakem Mazeret Yazılı Sınavları (Kural-Lisan) (Mazeretleri Kabul Edilenler) Merkezi-Ankara Ġllerden TERFĠ EDEBĠLECEK H, YH ve Bn.H Kursu (Bölgesel Dokuz Merkezde) ÜST KLASMANA TERFĠ EDEBĠLECEK H ve YH Kursu ( Merkezi-Ankara) TEMMUZ 2010 Klasmanların Açıklanması TEMMUZ 2010 Vize Belgelerinin Ġl Hakem Kurulları nca Hakem Ġşleri Müdürlüğü ne Gönderilmesi TEMMUZ 2010 Sezon Öncesi Eğitim Semineri ( Üst Klasmanlar için ) 01 AĞUSTOS 2010 Pazar Üst Klasman H ve YH nin Sezon Başı Fiziksel Yeterlilik Testleri (Diğer Klasmanlardaki H, YH ve Bn.H in Sezon Başı Fiziksel Yeterlilik Testleri Bölgesel Yapılacak ve Tarihi Daha Sonra Belirlenecektir.) Ağustos 2010 Bölgesel Seminerler Klasman Belirlemeleri, Merkez Hakem Kurulu nun ilgili talimatları doğrultusunda yapılır. TFF Lig yapılanmasında olabilecek değişikliklere paralel olarak, hakem unvan ve kadroları MHK tarafından yeniden belirlenebilir. 3

4 4 PROGRAMLARA YÖNELĠK AÇIKLAMALAR 1.Bu program TFF web sayfasında yayımlanır; bu yayım tebliğ niteliğindedir. 2. İl Hakemleri illerde yapılacak sınavlara katılır. 3. Bütün unvan gruplarındaki hakemler; sınav, kurs, seminer ve atletik testlere yönelik il bazında, bölgesel ve merkezi olarak yapılacak aktiviteleri, ilan ve tebliğ edilmek üzere MHK Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından İHK Başkanlıkları na gönderilen programdan öğrenmek zorundadırlar.. 4. Sınavlara katılacak olan Klasmanlardaki tüm H, YH, Bn.H ve Terfi Edebilecek H, YH ve Bn.H ler fotoğraflı bilgi formlarını, Sağlık Raporunu ve TFF tarafından belirlenecek vize bedeli dekontunu 13 Mayıs 2010 tarihine kadar ĠHK ye teslim edeceklerdir. Bu hakemlerin vize belgeleri İHK tarafından incelenir. Bu incelemeden sonra, sınav giriş salon listelerinin düzenlenmesine esas olacak listeler, İHK tarafından en geç 14 Mayıs 2010 tarihinde Hakem İşleri Müdürlüğü ne teslim edilir. Belgeler İHK tarafından saklanacak ve 05 ile 20 Temmuz 2010 tarihleri arasında Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilecektir. 5. İl Hakemlerinin (Terfi Edebilecek H, YH ve Bn.H ler hariç) vize işlemleri için düzenlenecek listeler, Haziran 2010 tarihleri arasında Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilecektir. Vize belgeleri ise İHK tarafından saklanacak ve Temmuz 2010 tarihleri arasında Hakem İşleri Müdürlüğü ne iletilecektir. 6. Hakem İşleri Müdürlüğü nce düzenlenecek olan yazılı sınav giriş salon listelerinde adı bulunmayan veya resmi makamlarca onaylanmış fotoğraflı kimlik kartı (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet ya da resmi daire kimliği) olmayanlar, yazılı sınava alınmayacaklardır. Bu nedenlerden dolayı yazılı sınava giremeyenlerin mazeret sınavına katılmak istediklerine dair yazılı beyanlarını Hakem İşleri Müdürlüğü ne 04 Haziran 2010 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir. Yazılı sınav giriş salon listeleri düzenlendikten sonra Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından İHK ye yollanır. Hakemler sınav bilgilerini İHK den imza karşılığı temin etmekle yükümlüdürler. 7. Listelerle ilgili son teyitler, 28 Mayıs 2010 tarihine kadar İHK Başkanları ile Hakem İşleri Müdürlüğü arasında yapılacaktır. 8. Lisan Sınavı haricinde yapılacak tüm sınavlarda sorulacak sorular aşağıdaki kaynaklardan hazırlanacaktır: Futbol Oyun Kuralları Kitabı; Hakem, Yardımcı Hakem, Dördüncü Hakem ve Gözlemci El Kitabı (Ağustos 2009); yürürlükteki TFF mevzuatının hakemliği ilgilendiren hükümleri ile sezonunda EPAK tarafından sunulan eğitim paketleri. 9. Yatırılacak vize bedeli, hakemlerin bedelin yatırıldığı tarihteki klasmanları dikkate alınarak hesaplanır. Hakemler klasmanlarının değişmesi halinde vize bedellerinin yeni klasmanlarına göre yeniden hesaplanmasını talep edemezler. 10. Bu talimatta yer almayan veya yer aldığı halde uygulamada aksaklık görülen konular ve tarihlerle ilgili olarak karar vermeye MHK yetkilidir.

5 5 ĠL HAKEM KURULLARINA YÖNELĠK TALĠMATLAR 1. İHK, sezonu için vize yaptıracak tüm İl Hakemlerini Atletik Test Sınavı na tabi tutacaklardır. Atletik Test Sınavı nda gerekli koşullar sağlanabildiği takdirde, Fiziksel Yeterlilik Testi uygulanacaktır. Gerekli koşullar sağlanamazsa Cooper Testi uygulanacaktır. İHK hangi yöntemin uygulanacağına karar verip hakemlere duyuracaktır. Bu sınavda Fiziksel Yeterlilik Testi uygulanırsa dereceler ilgili Talimat ın İl Hakemlerine yönelik test barajlarına uygun olacak, Cooper Testi uygulanırsa 12 dakikada metre (erkek) ve metre (bayan), 38 yaş ve üstü İl Hakemi için 2400 metre baraj olup, barajı geçemeyen hakemler, yazılı sınava alınmayacak ve sezonu için vizeleri yapılmayacaktır. Atletik Test Sınavları na ait düzenlenen tutanakların bir nüshası İHK arşivinde saklanacaktır. 2. İl Hakemleri için yapılacak yazılı kural sınavları; MHK prensiplerine uygun ve tartışma yaratmayacak şekilde, özen içinde düzenlenerek sonuçlandırılacaktır. Bu konuda doğabilecek hukuki sonuçların sorumluluğu, sınav komisyonuna ait olacaktır. 3. Terfi Edebilecek H, YH ler belirlenen koşulları sağlamak zorundadırlar. (a) Terfi Edebilecek YH için 1 Temmuz Haziran 1989; Terfi Edebilecek H için 1 Temmuz Haziran 1989 tarihleri arasında doğmuş olanlar (İç Talimat ta belirtilen istisnalar hariç), (b) En az lise mezunu olanlar, (c) (d) En az 2 futbol sezonu il hakemliği yapanlar (Mazeret hariç), Terfi Edebilecek H ler için 20 resmi amatör müsabakada hakemlik; Terfi Edebilecek YH ler için 30 resmi amatör müsabakada yardımcı hakemlik görevi yapmış olanlar(il hakemliği süresince toplam) (e) İl hakemliği sınavından 70 ve üzeri puan alanlar, (f ) Tüm il hakemleri için yapılacak atletik test sınavında; Fiziksel Yeterlilik Testi nde başarılı olanlar veya Cooper Testi uygulanırsa 2700 metre ve üzerini koşanlar, Terfi Edebilecek H ve YH olarak teklif edilebilirler. 4. Terfi Edebilecek Bn.H ler belirlenen koşulları sağlamak zorundadırlar. (a) (b) (c) (d) (e) (f) 1 Temmuz Haziran 1989 tarihleri arasında doğmuş olanlar(iç Talimat ta belirtilen istisnalar hariç), En az lise mezunu olanlar, En az 2 futbol sezonu il hakemliği yapanlar (Mazeret hariç), Bn.KH ye önerilecekler için 20 resmi amatör müsabakada hakemlik ve/veya yardımcı hakemlik görevi yapmış olanlar, İl Hakemliği sınavından 70 ve üzerinde puan alanlar, Tüm bayan il Hakemleri için yapılacak Atletik Test Sınavı nda; Fiziksel Yeterlilik Testin de başarılı olanlar veya Cooper Testi uygulanırsa 2600 metre ve üzerinde koşanlar Terfi Edebilecek Bn.H olarak teklif edilebilirler. 5. İl Sınavlarının belge ve dokümanları İHK tarafından saklanacak ve; (a) (b) (c) Hakem bilgi formu ve vize süresi içinde alınmış Sağlık Raporları, Sınavda başarılı olan (60 ve üzeri puan alanlar) İl Hakemlerinin listeleri, Atletik Test Sınav Tutanakları Temmuz 2010 tarihleri arasında Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilecektir.

6 6 6. Aday Hakemlikte başarılı görülüp, tarihinden sonra, tarihinden önce, (MHK karar tarihi esas alınır) İl Hakemliğine terfi eden hakemlerin lisans işlemleri sırasında gönderilen belgeler arasında yer alan Sağlık Raporu tekrar gönderilmeyecektir. 7. İHK, illerinden terfi etmesini düşündükleri ve yukarıda açıklanan şartlara uyan Hakem ve Yardımcı Hakem Aday listelerini performans kriterlerini dikkate alarak sıralar ve sıralamayı MHK ye iletir. 8. TERFĠ EDEBĠLECEK Bn.H listesine alınacak hakem sayısı, ildeki vizeli lisanslı bayan hakem sayısının 1/4 ü kadardır ( Sayının tam olmaması halinde; 0,5 ve yukarısı üst sayıya, 0,5 ten aşağısı alt sayıya tamamlanır.). İllerde dörtten (4) az Bayan İl Hakemi bulunursa, Terfi Edebilecek Bn.Hakem sayısı bir (1) olmalıdır. Bu sayının tespitinde Hakem İşleri Müdürlüğü ile mutabakat sağlanacaktır. 9. İHK, TERFĠ EDEBĠLECEK H ve YH ile TERFĠ EDEBĠLECEK Bn.H olarak aday gösterilecek hakemleri, İç Talimat ve yukarıdaki 3. ve 4. Madde hükümleri de göz önünde bulundurarak tespit eder. Bununla birlikte İHK, tespitinde kendi belirleyeceği objektif kriterleri de (görev sayısı, antrenman, yabancı dil bilgisi ve eğitim çalışmalarına, sosyal faaliyetlere katılım v.b.).göz önünde bulundurabilir. Tekliflere yönelik itirazlarda, konu ile ilgili tüm belgeler, İHK tarafından MHK ya gönderilecektir. 10. İl yazılı sınavını takiben belirlenen TERFĠ EDEBĠLECEK H ve YH ile TERFĠ EDEBĠLECEK Bn.H listeleri, ekteki formlara doldurulacaktır. Bu listeler, bölge sorumlusu MHK üye/üyeleri tarafından da onaylanarak, en geç 14 Mayıs 2010 tarihinde Hakem İşleri Müdürlüğü ne ulaşacak şekilde APS, kargo ya da faks aracılığıyla iletilecektir. Bu adaylar; bilgi formları ve Sağlık Raporlarını 13 Mayıs 2010 tarihine kadar İHK ye teslim edeceklerdir. 11. İl Hakemlerinin futbol sezonunda görev yapabilmeleri için: a. Yazılı Kural Sınavı nda başarılı olmaları (60 ve üzerinde puan alanlar), b. Atletik Sınavlarda başarılı olmaları (Fiziksel Yeterlilik Testi nde başarılı olmaları veya Cooper Testi nde 12 dakikada erkekler için 2600 metre, bayanlar için 2400 metre, 38 yaş ve üstü İH için 2400 metre koşullarını sağlamaları) c. TFF tarafından belirlenecek vize bedelini yatırmaları, gerekmektedir. Bunlardan birinin eksik olması halinde il hakemlerinin lisans vizesi yapılamaz ve ilgili sezonda görev verilemez.

7 7 ĠL HAKEM KURULLARI ĠL YAZILI SINAVLARI DEĞERLENDĠRME VE UYGULAMALARI 1. İHK, yazılı sınavların kapalı mekanlarda yapılmasını sağlayacaktır. 2. Yazılı Sınav Komisyonu yalnızca İHK Başkan ve üyelerinden oluşur. 3. MHK / EPAK tarafından hazırlanacak sorular kapalı ve üstü imzalı zarf içinde Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından İHK ye kargo ile gönderilecektir. Sınav Talimatı nı da içeren bu üstü imzalı ve kapalı zarf, İHK ce oluşturulacak Sınav Komisyonu tarafından sınavdan önce, sınava katılanların huzurunda açılacaktır. Önce sınava katılanlara Sınav Talimatı okunacak ve daha sonra da sınav uygulanacaktır. 4. İHK tarafından oluşturulan Sınav Komisyonu, Hakem İşleri Müdürlüğü nden, sınavdan sonra alacağı cevap anahtarını kullanarak sınav sonuçlarını belirleyecek ve sonuçlar imza altına alınacaktır. Sınav kağıtları İHK tarafından saklanacak, ıslak imzalı resmi sonuç tutanağı ise Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilecektir. İHK, resmi sonuç tutanağından bir kopya da kendisine alacaktır. 5. Sınav 50 sorudan oluşacaktır. Her soru iki (2) puan değerindedir. Sınav süresi 40 dakikadır. 6. Yazılı sınavlarda tükenmez kalem kullanılacağı, silinti, kazıntı ve karalama yapılmış soruların geçersiz olacağı ve yazılı sınav sorularının (D) doğru veya (Y) yanlış olarak işaretlenmesi gerektiği hatırlatılacaktır. 7. Sınavda 60 puandan az alan hakemler başarısız sayılacaktır. 8. Değerlendirme sonuçlandıktan sonra, yazılı soru ve cevap anahtarı ile sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihi takip eden üç (3) gün içinde ilan edilecektir. 9. MHK/EPAK tarafından hazırlanan, soru ve cevaplarla ilgili tartışma ve spekülasyona hiçbir surette izin verilmeyecektir. 10. Hakemlere ait sınav not çizelgelerinin asılları Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilecek olup, yazılı sınav cevap kağıtları, istendiğinde Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilmek üzere İHK ce arşivlenecektir. 11. Sınav Talimatı na aykırı davranışta bulunanların sınav kağıtlarına el konularak bunlar, Komisyon Tutanağı eklenmek suretiyle MHK ye gönderilecek ve aykırı davranışta bulunan adaylara, sınavdan sıfır (0) puan verilecektir. 12. Mazeret sınavları yazılı sınav şeklinde yapılacaktır. Mazeret sınavına girebilmek için ilgili İç Talimat hükümlerinde belirlenmiş gerekçe ve belgelerin ibrazı zorunludur. 13. Yazılı Test Sınavları tüm bölgelerde aynı tarih ve aynı saatte başlar. ĠL YAZILI SINAVLARI TARĠHĠ VE SAATĠ : 05 Mayıs 2010 Çarşamba Saat:17.00 ĠL YAZILI MAZERET SINAVLARI TARĠHĠ VE SAATĠ : 12 Mayıs 2010 Çarşamba Saat:17.00

8 8 KLASMANLARDAKĠ TÜM H, YH, Bn.H ile TERFĠ EDEBĠLECEK TÜM H, YH ve Bn.H ler KURAL VE LĠSAN SINAVLARI DEĞERLENDĠRME VE UYGULAMALARI 1. Salon listelerinde adı bulunanlar sınava girecek olup, ayrıca sınava girecek olanların resimli bir kimlik belgesi ibraz etmeleri de zorunludur. Yazılı Sınav çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılır. Sınav 50 sorudan oluşur. Her soru 2 puan değerindedir. Sınav süresi 50 dakikadır. 2. Yazılı Test Sınavı ndan 70 ten az puan alan hakemler başarısız sayılacak ve bir alt klasmana düşürülecektir. 70 ten az puan alan Terfi Edebilecek H, YH ve Bn.H ler kurslara katılamazlar ve İl Hakemliği ne dönerler. 3. Mazeret sınavına katılmak isteyenlerin ilgili İç Talimat hükümlerinde belirlenmiş gerekçe ve belgelerini takvimde belirtilen 04 Haziran 2010 tarihinde en geç saat ye kadar Hakem İşleri Müdürlüğü ne iletmeleri gerekmektedir. 4. Kural Sınavı yapıldıktan sonra hakemler Yabancı Dil Sınavı na gireceklerdir. 5. Yabancı Dil Sınavı soruları EPAK ın belirleyeceği üniversite öğretim görevlilerince yabancı dil sınavı usulüne göre yalnızca İngilizce sorular hazırlanarak yapılır. Sınav 25 sorudan oluşur. Her soru 2 puan değerindedir. Sınav süresi 30 dakikadır yılı FIFA listesinde bulunan hakemler ve Yardımcı Hakemler Kural Sınavı ndan muaf olup, sadece Yabancı Dil Sınavı na gireceklerdir. 7. Sınav Talimatı na aykırı davrananların kağıtları alınarak sınav komisyonunca bir tutanak düzenlenir ve sınavdan sıfır (0) puan almış sayılırlar. 8. MHK tarafından mazeretleri kabul edilenlerden; mazeretleri sona erenlere, ilgili İç Talimat ta belirtilen esaslar uygulanır. 9. Mazeretleri 15 Ekim 2010 tarihinden önce sona erenlerin sınav takvimi MHK ce belirlenir. Mazeretleri 15 Ekim 2010 tarihinden sonra bitenler ise, Klasman Değerlendirmesi ne alınır. Bu hakemler vize işlemlerini yerine getirmek koşulu ile ilinde hakemlik yapabilir. YAZILI KURAL VE YABANCI DİL SINAV TARİHİ YAZILI KURAL VE YABANCI DİL SINAV YERLERİ YAZILI KURAL SINAV SAATİ : YAZILI YABANCI DİL SINAV SAATİ : : 31 MAYIS 2010 PAZARTESİ : İSTANBUL - BURSA - ANKARA İZMİR - ANTALYA - TRABZON - ADANA DİYARBAKIR - ERZURUM MAZERET YAZILI KURAL VE YABANCI DİL SINAV TARİHİ: 08 HAZİRAN 2010 SALI MAZERET YAZILI KURAL VE YABANCI DİL SINAV YERİ : ANKARA MAZERET YAZILI KURAL SINAV SAATİ : MAZERET YAZILI YABANCI DİL SINAV SAATİ :

9 9 TERFĠ EDEBĠLECEK H, YH ve Bn.H ler ile ÜST KLASMANLARA ADAY H ve YH ler ĠÇĠN KURSLAR, DEĞERLENDĠRME VE UYGULAMALARI HAKEM KLASMANLARI DEĞERLENDĠRME VE TESPĠT YÖNTEMĠ 1. TERFĠ EDEBĠLECEK H, YH ve Bn.H kursları bölgesel olarak dokuz (9) merkezde 11 ve 13 Haziran 2010 Cuma ve Pazar günlerinde yapılacaktır. 2. ÜST KLASMANLARA ADAY H ve YH ler için düzenlenecek kurslar ise Haziran 2010 Pazartesi-Salı günlerinde merkezi olarak Ankara da yapılacaktır. 3. Kurslara katılacak hakemlere gerekli tebligatlar Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından İHK Başkanlıkları vasıtasıyla yazılı ve imza karşılığı yapılacaktır. 4. Kurslara katılan adaylara; Yorum Sınavı, Görüntülü Sınav ve Mülakat yapılacaktır. 5. Kurs uygulamaları, takvim tarihlerinde sabah da başlayacaktır. 6. Kurs sonuçlarını MHK değerlendirir. İç Talimat hükümleri gereğince, kursların sonuç ve değerlendirmeleri nihaidir. 7. Bütün Klasmanlar ilgili İç Talimat hükümleri gereğince yapılır.

10 GÖZLEMCĠLER ĠÇĠN 10

11 SEZONU KLASMAN BELĠRLEMELERĠNE YÖNELĠK VĠZE-SINAV VE SEMĠNER TAKVĠMĠ TARİH YAPILACAK FAALİYET 15 Mayıs 2010 Cumartesi İllerde, İl Gözlemci Adaylarının Yazılı Sınavı ( İhtiyaç Varsa ) 23 Mayıs 2010 Pazar İl Gözlemci Aday Kursları (İHK Tarafından ) 28 Mayıs 2010 Cuma 01 Haziran 2010 Salı 18 ve 21 Haziran 2010 Cuma ve Pazartesi İllerden Terfi Edebilecek Gözlemcilerin, Nihai Puanlamaya Göre Listelerinin Bölge Sorumlularınca Onaylandıktan Sonra İHK Tarafından Hakem İşleri Müdürlüğü ne Bildirilmesinin Son Günü Lisans Vize İşlemlerinin Başlaması ( Talimat Gereği) Terfi Edebilecek Gözlemcilerin Kursu (Bölgesel Merkezlerde) 22 Haziran 2010 Salı Üst Klasmanlara Terfi Edebilecek Gözlemci Kursu (Merkezi-Ankara) Temmuz 2010 Klasmanların Açıklanması Temmuz 2010 Sezon Öncesi Eğitim Semineri (Üst Klasmanlar İçin) Temmuz 2010 Gözlemcilerin Vize Belgelerinin İHK Tarafından Hakem İşleri Müdürlüğü ne Bildirilmesi Ağustos 2010 Bölgesel Seminerler Klasman Belirlemeleri, Merkez Hakem Kurulu nun ilgili talimatları doğrultusunda yapılır. TFF Lig yapılanmasında olabilecek değişikliklere paralel olarak, gözlemci unvan ve kadroları MHK tarafından yeniden belirlenebilir.

12 12 ĠHK VE GÖZLEMCĠLERE YÖNELĠK PROGRAM AÇIKLAMASI 1. Gözlemciler bu programı İHK den imza karşılığı temin etmekle yükümlüdürler. 2. İllerde yapılacak sınavlara, 10 Mayıs 2010 tarihine kadar dilekçe ile İHK ye müracaat eden İl Gözlemci Adayları katılacaktır. 3. Hakemliği, klasman veya il hakemi unvanına sahipken bırakan ve il gözlemcisi olmak isteyen (üst klasman hariç) hakemler bir dilekçe ile 10 Mayıs 2010 tarihine kadar İHK ye müracaat edeceklerdir. 4. Sınav ve kurslarda sorulacak sorular; 2009/2010 Futbol Oyun Kuralları Kitabı; Hakem, Yardımcı Hakem, Dördüncü Hakem ve Gözlemci El Kitabı ile yürürlükteki TFF mevzuatının hakemliği ilgilendiren hükümlerinden hazırlanacaktır. 5. Bu talimatta yer almayan veya yer aldığı halde uygulamada aksaklıklar görülen konularda ve tarihlerde karar vermeye MHK yetkilidir.

13 13 ĠL HAKEM KURULLARINA YÖNELĠK TALĠMATLAR 1. İHK'ler, MHK nin Futbol Sezonu, Gözlemci Klasmanlarının Belirlenmesine Yönelik Vize, Sınav ve Seminer Takvimi Talimatı nın ilgililere iletilmesinden sorumludurlar. 2. Üst Klasman, Klasman ve Terfi Edebilecek Gözlemcilerin bilgi formları 28 Mayıs 2010 Cuma günü mesai bitimine kadar İHK tarafından Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilecektir. Bu formlar ile birlikte terfi edebilecek gözlemci listesi de sıralı olarak gönderilecektir. Listenin altına klasmanda olmayan İHK başkan ve üyeleri ile üst klasman hakemliği yapmış ve sezonunda hakemliği bırakanlar, kriterlere uydukları takdirde ilave edilecektir. 3. Gözlemciler, vizelerini 01 Haziran - 31 Temmuz tarihleri arasında yaptırmak zorundadırlar. Vize bedelleri en geç 19 Temmuz 2010 tarihine kadar yatırılmak ve dekontu da İHK ye teslim edilmek zorundadır. Vize bedellerini yatırmış gözlemcilerin isim listeleri de, İHK tarafından imzalanarak en geç 20 Temmuz 2010 tarihine kadar Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilecektir. 4. Yatırılacak vize bedeli gözlemcilerin, bedelin yatırıldığı tarihteki klasmanları dikkate alınarak hesaplanır. Gözlemciler klasmanlarının değişmesi halinde vize bedellerinin yeni klasmanlarına göre yeniden hesaplanmasını talep edemezler. 5. İHK, Terfi Edebilecek Gözlemcilerin tespitinde, ilgili İç Talimat hükümlerine bağlı kalarak, nihai puanlamaya göre değerlendirme yapıp, teklif listelerini hazırlayacaklardır. 6. İllerde görev yapacak il gözlemci sayısı,, ilin tescilli amatör kulüp sayısının en fazla 1/3 ü kadardır. ( Sayının tam olmaması halinde; 0,5 ve yukarısı üst sayıya, 0,5 ten aşağısı alt sayıya tamamlanır.). İl Hakem Kurulu başkan ve üyeleri bu sayının tespitinde hesaba katılmaz. Sayı belirlenirken Hakem İşleri Müdürlüğü ile mutabakat sağlanması gerekmektedir. 7. Üst Klasman Hakemi unvanına sahipken sezonu sonunda hakemliği bırakanlar, gözlemciliğe giriş koşullarını sağlıyorlarsa 17 Mayıs 2010 tarihine kadar yazılı bir dilekçe ile ĠHK ye müracaat edeceklerdir. ĠHK'ler bu dilekçeleri 18 Mayıs 2010 tarihine kadar Hakem Ġşleri Müdürlüğü ne göndereceklerdir. 8. İl gözlemciliği için yapılan müracaatlar ihtiyaçtan fazla ise, İHK tarafından yapılacak kurs neticesinde oluşacak puanlamaya göre sıralama yapılacaktır. Tespit edilecek il gözlemcilerinin hakem kökenli olmaları şarttır. (Öngörülen gözlemci kadro sayısı bu şart çerçevesinde sağlanamazsa, İHK tarafından yapılacak yazılı sınavda en az 70 puan alınması koşuluyla hakem kökenli olma şartı aranmaz.). 9. TERFĠ EDEBĠLECEK GÖZLEMCĠ TEKLĠFLERĠNDE: a. Terfi Edebilecek Gözlemci aday sayısı, iç talimat hükümlerine göre belirlenir. Bu sayının tespitinde Hakem İşleri Müdürlüğü ile mutabakat sağlanması gerekmektedir. b. İHK başkan ve üyeleri klasman gözlemci kadrolarında bulunmuyorlarsa gerekli koşulları sağladıkları takdirde MHK tarafından Klasmana Terfi Edebilecek Gözlemci Kursuna davet edilebileceklerdir. a bendinde belirtilen yüzde tespit edilirken, bu kişiler hesaba dahil edilmezler. c. Üst Klasman Hakemi unvanına sahipken sezonu sonunda hakemliği bırakanlar, gözlemciliğe giriş koşullarını sağlıyorlarsa, İHK tarafından, listeye dahil edilirler. a bendinde belirtilen yüzde tespit edilirken, bu kişiler hesaba dahil edilmezler.

14 14 d. İHK tarafından teklif edilecek listeler, Bölge Sorumlusu MHK üye/üyelerince onaylanarak en geç 28 Mayıs 2010 tarihine kadar İHK tarafından Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilecektir. Listelerin gönderiminde faks kullanılabilir. NOT: Terfi edebilecek gözlemci aday sayısı, TFF lig yapılanmasında meydana gelebilecek değişikliklere paralel olarak, MHK tarafından yeniden belirlenebilir.

15 15 ĠL HAKEM KURULLARI ĠL GÖZLEMCĠ ADAYI YAZILI SINAV UYGULAMALARI 1. Yazılı Sınav Komisyonu yalnızca İHK Başkan ve üyelerinden oluşur. 2. MHK/EPAK tarafından hazırlanacak sorular kapalı ve üstü imzalı zarf içinde hakem işleri müdürlüğü tarafından İHK ye kargo ile gönderilecektir. Sınav Talimatı nı da içeren bu üstü imzalı ve kapalı zarf, Sınav Komisyonu tarafından sınavdan önce, sınava katılanların huzurunda açılacaktır. Önce sınava katılanlara Sınav Talimatı okunacak ve daha sonra da sınav uygulanacaktır. 3. Sınav komisyonu, Hakem İşleri Müdürlüğü nden, sınavdan sonra alacağı cevap anahtarını kullanarak sınav sonuçlarını belirleyecek ve sonuçlar imza altına alınacaktır. Sınav kağıtları İHK tarafından saklanacak, ıslak imzalı resmi sonuç tutanağı ise Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilecektir. İHK resmi sonuç tutanağından bir kopya da kendisine alacaktır. 4. Sınav 50 sorudan oluşacaktır. her soru iki (2) puan değerindedir. Sınav süresi 40 dakikadır. 5. Yazılı sınavlarda tükenmez kalem kullanılacağı, silinti, kazıntı ve karalama yapılmış soruların geçersiz olacağı ve yazılı sınav sorularının (D) doğru veya (Y) yanlış olarak işaretlenmesi gerektiği hatırlatılacaktır. 6. Sınav talimatına aykırı davranışta bulunanların sınav kağıtlarına el konularak bunlar, komisyon tutanağı eklenmek suretiyle MHK ye gönderilecek ve aykırı davranışta bulunan adaylara, sınavdan sıfır (0) puan verilecektir. 7. Sınav değerlendirmesi sonucu 70 puandan az alan kişi başarısız sayılacaktır. 8. Cevap Anahtarı sınavdan sonra Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından sınav komisyonlarına faks veya e-posta ile gönderilecektir. 9. Değerlendirme sonuçlandıktan sonra, yazılı soru ve cevap anahtarı ile sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihi takip eden üç (3) gün içinde ilan edilecektir. 10. MHK/EPAK tarafından hazırlanan, soru ve cevaplarla ilgili tartışma ve spekülasyona hiçbir surette izin verilmeyecektir. 11. Yazılı sınav kağıtları İHK tarafından saklanacaktır. Not tutanaklarının ıslak imzalı asılları Hakem İşleri Müdürlüğü ne gönderilecek, fotokopileri ise İHK ce arşivlenecektir. 12. Yazılı sınavlar, tüm bölgelerde, aynı tarih ve aynı saatte başlayacaktır. İl Gözlemci Adayı Yazılı Sınavları Tarihi ve Saati: 15 Mayıs 2010 Cumartesi

16 16 KURSLAR, DEĞERLENDĠRME VE UYGULAMALARI 1. İl gözlemciliğine giriş kursları, ihtiyaç duyulan illerde, 23 Mayıs 2010 Pazar günü saat da başlayacaktır. Bu kurslar ile ilgili program ve detaylar MHK/EPAK tarafından hazırlanarak gönderilecektir. 2. Klasmana Terfi Edebilecek Gözlemci kursları, bölgesel olarak, 18 ve 21 Haziran 2010 Cuma ve Pazartesi günleri saat da yapılacaktır. Kurslar MHK/EPAK tarafından hazırlanan kurs programı ve esasları dahilinde MHK bölge sorumlularının gözetiminde icra edilecektir. 3. Üst Klasmanlara terfi edebilecek gözlemci kursu, 22 Haziran 2010 Salı günü saat da merkezi olarak Ankara da yapılacaktır. Kurs programı ve esasları MHK/EPAK tarafından hazırlanacaktır. 4. Kurslara katılacak gözlemcilere gerekli tebligatlar, Hakem İşleri Müdürlüğü nce İHK başkanlıkları vasıtasıyla yapılacaktır. 5. Klasmana ve Üst Klasmanlara terfi kurslarına katılan adaylara; yazılı yorum, görüntülü sınav ve gerekirse mülakat uygulaması yapılacaktır. Bu sınavlar, 2009/2010 Futbol Oyun Kuralları Kitabı; Hakem, Yardımcı Hakem, Dördüncü Hakem ve Gözlemci El Kitabı (Ağustos 2009) ve yürürlükteki TFF mevzuatının hakemliği ve gözlemciliği ilgilendiren hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 6. Kurs sonuçlarını MHK değerlendirir. İç Talimat hükümleri gereğince, kursların sonuç ve değerlendirmeleri nihaidir.

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU MADDE 1 - AMAÇ Bu talimatın amacı; Merkez Hakem Kurulu ve buna bağlı kurulların

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU MADDE 1 - AMAÇ Bu talimatın amacı; Merkez Hakem Kurulu ve buna bağlı kurulların

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemliğe Giriş Unvan ve Klasmanlara Ayrılma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri (2009)

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemliğe Giriş Unvan ve Klasmanlara Ayrılma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri (2009) İç Talimatı TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemliğe Giriş Unvan ve Klasmanlara Ayrılma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri (2009) AMAÇ Madde 1. Bu İç Talimat, futbol hakemlerinin;

Detaylı

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI MADDE 1 - AMAÇ Bu Talimat; temsilciliğe başlama, kadro oluşturma, eğitim, kurs, sınav ve vize yenileme

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU GÖZLEMCĐLĐĞE GĐRĐŞ UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA VĐZE YENĐLEME KURAL, PRENSĐP VE YÖNTEMLERĐ ĐÇ TALĐMATI MAYIS

Detaylı

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU Sayfa 1 / 15 Bu kılavuz, 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Enerji

Detaylı

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU AÇIK SU (OPEN WATER) HAKEM TALİMATI AMAÇ 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu talimatın amacı, Açık Su Yüzme (Open Water) Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulları ile MHK nın

Detaylı

2015-II BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015-II BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-II YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2015 Bakanlar Kurulu

Detaylı

20-21 ARALIK 2014 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 )

20-21 ARALIK 2014 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) 20-21 ARALIK 2014 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BİSİKLET HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BİSİKLET HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BİSİKLET HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı bisiklet yarışmalarını yönetecek hakem ve gözlemcilerle ilgili usul ve

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATANMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

26 / 12 /2014 Resmî Gazete Sayı : 29217 TURİST REHBERLİĞİ MESLEK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

26 / 12 /2014 Resmî Gazete Sayı : 29217 TURİST REHBERLİĞİ MESLEK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 / 12 /2014 Resmî Gazete Sayı : 29217 TURİST REHBERLİĞİ MESLEK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan Sağlık Denetçilerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan Sağlık Denetçilerini kapsar. 30 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28662 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU SAĞLIK DENETÇİLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 )

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) 30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK 7 Mart 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27514 YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı

Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- AMAÇ...7 MADDE 2- KAPSAM...7 MADDE 3- DAYANAK......7 MADDE 4- TANIMLAR.....8-9 BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER MADDE 5- TEKNİK ADAMLARIN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2014 YURT DIŞINDA

Detaylı

İCRA KURULU KARARI KARAR NO: 22-9 22.04.2014 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU HAKEM TALİMATI

İCRA KURULU KARARI KARAR NO: 22-9 22.04.2014 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU HAKEM TALİMATI İCRA KURULU KARARI KARAR NO: 22-9 22.04.2014 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1. Bu talimatın amacı, yelken yarışlarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde

Detaylı

ANTRENÖR YÖNERGESİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER 1. AMAÇ 2. KAPSAM 3. DAYANAK 4. TANIMLAR BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER 5. KURS DÜZENLEME

ANTRENÖR YÖNERGESİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER 1. AMAÇ 2. KAPSAM 3. DAYANAK 4. TANIMLAR BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER 5. KURS DÜZENLEME TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ANTRENÖR YÖNERGESİ 2010 2011 SEZONU İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER 1. AMAÇ 2. KAPSAM 3. DAYANAK 4. TANIMLAR BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER 4 4 4 4 4 5 KISIM 1 ANTRENÖR kurslari

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 / ANKARA I. BÖLÜM 1. GENEL ESASLAR 1.1. İlgili mevzuat: Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye İnsan Hakları Kurumundan: İNSAN HAKLARI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Türkiye İnsan Hakları Kurumundan: İNSAN HAKLARI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM Türkiye İnsan Hakları Kurumundan: İNSAN HAKLARI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan hakları uzman yardımcılığı ve insan hakları

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler 2012 İÇİNDEKİLER GAÜ-Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü... 1 GAÜ-Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği... 14 GAÜ-Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim

Detaylı