T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAVI İLANI"

Transkript

1 T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAVI İLANI. DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR: 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/ ve 7/2 maddesi hükümlerine göre KAMUDAN ve/veya AÇIKTAN ATAMA şeklinde, Kurum Merkez Teşkilatı İç Denetim Koordinatörlüğünde (Ankara) görevlendirilmek üzere ziraat, inşaat, bilgisayar, gıda, endüstri mühendislikleri, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, veterinerlik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyindeki mezunları arasından 0 (On) Denetçi pozisyonu için yazılı ve sözlü olmak üzere Seçme Sınavı yapılacaktır.. ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE SAYILARI:.. KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR ( ADET ) 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/ maddesi hükümlerine göre 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar arasından; Başvuru Kodu Bölüm Sayı DENET Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat, Ekonomi, Ekonometri, Maliye, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Toplam..2 AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR ( 9 ADET ) 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre AÇIKTAN ATAMA şeklinde; Kurum İç Denetim Koordinatörlüğünde Denetçi olarak görevlendirilmek/atanmak üzere, en az lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının mezunları arasından;

2 Başvuru Kodu Bölüm Sayı DENET2 Ziraat Mühendisi Bilgisayar Mühendisi Gıda Mühendisi Veteriner İnşaat Mühendisi Endüstri Mühendisi Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat, Ekonomi, Ekonometri, Maliye, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri. Toplam 9 3 Denetçi alımı yapılacaktır..2. DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:.2. GENEL ŞARTLAR:. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 4. Erkek adaylar için; Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, şartlarını taşıması gerekir..2.2 ÖZEL ŞARTLAR:.2.2. Kamudan Alımlar İçin: tarihli ve 508 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olmak, 2- Kurumlarında adaylık süresini tamamlamış olmak, 3- Kurumlarınca yapılan yarışma ve yeterlilik sınavları neticesinde atandıkları denetim elemanı ve/veya uzman ünvanlı kadrolarda yardımcılık/stajyerlik süreleri dahil en az 3 (üç) yıl çalışmış olmaları gerekmektedir. 2

3 Açıktan Alımlar İçin: - Açıktan alımlara ilişkin pozisyonlara başvuran adayların, 202 yılında ÖSYM'ce yapılan KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı "KPSSP3" puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmaları, 2- Açıktan atanacak olanlar için İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Kurumsal Kaynak Planlaması, Stratejik Planlama, Strateji Geliştirme, Dış İlişkiler, Kurumsal Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi, alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülatif olarak asgari üç yıl iş tecrübesine sahip olmaları gerekmektedir. Sınav Kurulu ilanda belirtilen meslek grupları ve istihdam gruplarının herhangi birisinden ( kamudan/açıktan atama) yeterli sayıda başvuru gelmemesi halinde, yine ilanda belirtilen diğer meslek grubu veya istihdam usul grupları arasından yapılan başvuruları seçmekte serbesttir. Başvuracak adaylar için İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM'ce yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) asgari 65 (Altmış Beş) puan almış olmaları, yada ÜDS veya YÖK'ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesi dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak..3 DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILANLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Sınava başvuracak adayların, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin ederek dolduracakları imzalı "Aday Bilgi Formu" ile birlikte aşağıdaki belgeleri (belgelerin asıllarının ibraz edilmesi durumunda fotokopileri de kabul edilecektir.) teslim etmeleri gerekmektedir: a) Aday Bilgi Formu nun çıktısı* b) Öğrenim diploması (ya da mezuniyet belgesinin) aslı veya tasdikli sureti ve fotokopisi.( Aslı veya tasdikli suretinin ibraz edilmesi durumunda adayların beraberinde getireceği söz konusu belgenin fotokopisi Kurumca onaylanarak kabul edilecektir.) c) 202 KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı d) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı. e) Özgeçmiş** f) Başvuran adaylardan Yabancı dil düzeyini gösterir belge. ( KPDS, ÜDS veya YÖK'ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesi)(internet çıktısı olması durumunda kontrol edilebilmesi için gereken giriş bilgileri), g) Erkek adaylar için askerlik durumu ile ilgili beyan h) Kamudan başvuranlar için en az 3 (üç) yıl denetim elemanı olarak çalışmış olduğunu ispat eden hizmet dökümü belgesi (İlgili kurumun personel birimi tarafından onaylı olmalıdır.) i) Kamudan başvuranlar için; tarihli ve 508 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olduğunu tevsik eden ve ilgili kurum tarafından onaylı yazı, j) Açıktan atanacaklar için İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Kurumsal Kaynak Planlaması, Stratejik Planlama, Strateji Geliştirme, Dış İlişkiler, Kurumsal Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla 3

4 kümülatif olarak en az 3 (üç yıl) iş tecrübesine sahip olduğunu tevsik eden ve daha önce çalıştığı ve/veya halen çalışıyor olduğu kurum ya da kuruluş tarafından onaylı yazı. k) Açıktan atanacaklar için en az 3 (üç yıl) iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren SGK dan alınacak hizmet dökümü. l) Ülke genelinde görev yapabileceklerine dair sağlık beyanı. (Seçme Sınavını kazanarak atanmayı hak eden adaylardan, atama öncesinde ülke genelinde görev yapabileceklerine dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu istenecektir.) m) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf *Aday Bilgi Formu tarihleri arasında Kurumun internet adresinden temin edilebilecektir. **Özgeçmiş in saat 5.00 a kadar Kurumun internet adresinden (http://www.tkdk.gov.tr) formata uygun olarak doldurulup hem çıktısı alınacak, hem de saat 5.00 a kadar kurumun adresine olarak gönderilecektir.).4 DENETÇİ ALIMI SINAV SORULARI İÇİN KONU BAŞLIKLARI - Katılım öncesi Yardım Aracı ve Bileşenleri (IPA), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği, İI Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik) 2- Hukuk a) Anayasa Hukuku, b) İdare Hukuku (Genel Esaslar, Türkiye'nin Yönetim Yapısı, İdari Yargılama Usul Hukuku), c) Türk Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler), d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), e) İlgili diğer mevzuat (Kamu Personel Mevzuatı, Kamu Malları, İhale ve Harcama Mevzuatı, 508 Sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 683 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun), 3- Muhasebe (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi 4- Proje Döngüsü Yönetimi 5- Uluslararası iç denetim standartları ve risk yönetimi (Uluslararası iç denetim standartları ve meslek ahlak kuralları, iç kontrol, denetim ve yönetime ilişkin risk modelleri, risk değerlendirme yöntemleri) 6- Denetim türleri ve uygulamaları (iç denetim görevinin yürütülmesi) 7- Bilgi Teknolojisi (Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Sistemleri, Bilişim Teknolojileri, Yönetim Bilgi Sistemleri, Bilişim Hukuku. 2. UZMAN PERSONEL ALIMI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR 2. ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE SAYILARI: 2.. AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR ( 08 ADET) 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre AÇIKTAN ATAMA şeklinde; 4

5 Kurumun aşağıda belirtilen İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, en az lisans düzeyinde ve en az 4 yıl eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tabloda belirtilen bölümlerinin mezunları arasından; BÖLÜM BÖLÜM İL Başvuru Kodu Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ardahan Aydın Balıkesir Çanakkale Çankırı Denizli Diyarbakır Elazığ Erzincan Erzurum Giresun Hatay Kahramanmaraş Karaman Kars Kastamonu Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Muş Nevşehir Sivas Tokat Trabzon Uşak Van Yozgat Toplam İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler AU Elektrik, Elektronik, Elektrik ve Elektronik, Bilgisayar İnşaat Makine Kimya Endüstri Ziraat, Veterinerlik Biyoloji Bölümü Kimya Bölümü İstatistik Bölümü Jeoloji, Maden, Metalurji Mimarlık Bölümü Gıda Su Ürünleri Sosyoloji Bölümü TOPLAM Uzman alımı yapılacaktır. AU AU3 2 4 AU AU5 3 5 AU AU AU8 2 3 AU AU 0 AU AU 2 AU

6 2.2 UZMAN PERSONEL ALIMI SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 2.2. GENEL ŞARTLAR: Sınava başvuracak adayların; ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 3) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 4) Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 6) Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak, şartlarını taşıması gerekir ÖZEL ŞARTLAR: İl Koordinatörlüklerine Uzman Personel alımına ilişkin pozisyonlara başvuracak adayların; yılında ÖSYM ce yapılan 202-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden asgari Yetmiş (70) puan almış olmaları, - İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM'ce yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) asgari 60 (Altmış) puan almış olmaları yada ÜDS veya YÖK'ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesi dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olması gerekmektedir. 2.3 UZMAN PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILANLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER a) Aday Bilgi Formu nun çıktısı,* b) Öğrenim diploması (ya da mezuniyet belgesinin) aslı veya tasdikli sureti ve fotokopisi.( Aslı veya tasdikli suretinin ibraz edilmesi durumunda adayların beraberinde getireceği söz konusu belgenin fotokopisi Kurumca onaylanarak kabul edilecektir.) c) 202 KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı d) Yabancı dil düzeyini gösterir belgenin çıktısı. ( KPDS, ÜDS ile YÖK ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesi) e) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı f) Özgeçmiş,** 6

7 g) Erkek adaylar için askerlik durumu ile ilgili beyan. h) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf *Aday Bilgi Formu tarihleri arasında Kurumun internet adresinden temin edilebilecektir. **Özgeçmiş saat 5.00 a kadar Kurumun internet adresinden (http://www.tkdk.gov.tr) formata uygun olarak doldurulup hem çıktısı alınacak, hem de saat 5.00 a kadar kurumun adresine olarak gönderilecektir.) 2.4 UZMAN ALIMI SINAVI SORULARI İÇİN KONU BAŞLIKLARI ) T.C. 982 Anayasası ve Türkiye nin Anayasal Gelişim Süreci, 2) IPARD Programı, 3) Türkçe, 4) Genel Kültür (Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Konular) 5) TKDK Mevzuatı (Katılım öncesi Yardım Aracı ve Bileşenleri (IPA), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği, İI Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu (PSDK) nın Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Akreditasyonu ve Akreditasyon Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,) 6) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi, 7) AB Kurumsal yapısı, işleyişi ve tarihçesi. 3. DESTEK PERSONELİ ALIMI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR 3. AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR ( 27 ADET) 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre AÇIKTAN ATAMA şeklinde; Kurumun aşağıda belirtilen Merkez Teşkilatı ve İl koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, üniversitelerin en az LİSANS düzeyinde ve en az 4 yıl eğitim veren fakültelerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının herhangi bir bölümünün mezunları arasından; BÖLÜM İL Üniversitelerin en az 4 yıl eğitim veren LİSANS Bölümleri. Başvuru Kodu Merkez Ağrı Aksaray Amasya Aydın Erzurum Giresun Hatay Kars Kastamonu Mersin Nevşehir Ordu Tokat Uşak Van Toplam DE TOPLAM

8 Destek Personeli alımı yapılacaktır. 3.2 DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 3.2. GENEL ŞARTLAR: Sınava başvuracak adayların; ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 3) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 4) Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 6) Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak, şartlarını taşıması gerekir ÖZEL ŞARTLAR: Destek Personel alımına ilişkin pozisyonlara başvuracak adayların; 202 yılında ÖSYM ce yapılan 202-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden asgari Yetmiş (70) puan almış olmaları gerekmektedir. 3.3 DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILANLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER a) Aday Bilgi Formu nun çıktısı,* b) Öğrenim diploması (ya da mezuniyet belgesinin) aslı veya tasdikli sureti ve fotokopisi.( Aslı veya tasdikli suretinin ibraz edilmesi durumunda adayların beraberinde getireceği söz konusu belgenin fotokopisi Kurumca onaylanarak kabul edilecektir.) c) 202 KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı d) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı e) Özgeçmiş,** f) Erkek Adaylar için askerlik durumu ile ilgili beyan. g) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf *Aday Bilgi Formu tarihleri arasında Kurumun internet adresinden temin edilebilecektir. 8

9 **Özgeçmiş saat 5.00 a kadar Kurumun internet adresinden (http://www.tkdk.gov.tr) formata uygun olarak doldurulup hem çıktısı alınacak, hem de saat 5.00 a kadar kurumun adresine olarak gönderilecektir. ) 3.4 DESTEK PERSONELİ ALIMI SINAV SORULARI İÇİN KONU BAŞLIKLARI I.Genel Kültür - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - T.C. 982 Anayasası ve Türkiye nin Anayasal Gelişim Süreci - Temel Vatandaşlık Bilgisi - Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi - Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Konular II. Genel Yetenek - Türkçe - Matematik III.TKDK Mevzuat -Katılım öncesi Yardım Aracı ve Bileşenleri (IPA), -Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği, İI Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Psdk Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Akreditasyonu ve Akreditasyon Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. 4.DENETÇİ, UZMAN VE DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVININ BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI tarihli Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Alımı Seçme Sınavına başvuracak tüm adaylar için elektronik başvurular tarihinde başlayacak olup, tarihi saat: 5.00 de (bu tarih dâhil) sona erecektir. Adaylar tarihinden itibaren Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin edecekleri Aday Bilgi Formuna meslek başvuru kodlarından yalnızca birini (Örneğin DENET,AU2 veya DE gibi.) işaretleyip ilgili diğer alanları doldurduktan sonra Aday Bilgi Formunu Kurum (http://www.tkdk.gov.tr) web sitesi üzerinden elektronik olarak kuruma gönderecekler ve başvuru esnasında Kuruma teslim edilmek üzere Aday Bilgi Formunun çıktısını alacaklardır. Adaylar çıktısı alınan formun Aday Tercihi Bölümüne atanmak istedikleri yalnızca bir İl Koordinatörlüğünü (Örneğin Uzman Kadrosu İçin Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğü, Denetçi Kadrosu için İç Denetim Koordinatörlüğü) el yazılarıyla yazarak Aday Bilgi Formunu imzalayacaklar ve BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER i de eksiksiz olarak tamamlayıp birlikte tüm evrakları elden (şahsen veya bir yakını tarafından) tarihinden, tarihi saat: 7:00 a kadar Kurum Merkezine (Turan Güneş Bulvarı No: 68 Çankaya/Ankara adresine) teslim edeceklerdir saat 7.00 den sonra ulaşan evraklar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo ve e-posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 9

10 5. DENETÇİ, UZMAN VE DESTEK PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI 5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ) Personel Yönetmeliği nin 7/ maddesi uyarınca Kamudan Denetçi (DENET) alımı pozisyonuna başvuran ve ilanın.2. ve.2.2 deki Genel ve Özel Şartları taşıyan tüm adaylar yazılı seçme sınavına girmeye hak kazanır. 2)Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca Açıktan Denetçi (DENET2) alımı pozisyonlarına başvuran adaylar için, KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyonların 5 (Beş) katına kadar kişi yazılı sınava alınacaktır. KPSSP3 puanlan eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olanlar, yabancı dil puanlarının eşit olması halinde bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip olan adaylar yazılı sınava alınır. 3) Personel Yönetmeliği nin 7/2 maddesi uyarınca Açıktan Uzman (AU) alımı pozisyonlarına başvuran adaylar için, KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyonların 5 (Beş) katına kadar kişi yarışma sınavına alınacaktır. KPSSP3 puanlarının eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olanlar, yabancı dil puanlarının eşit olması halinde bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip olan adaylar yarışma sınavına alınır. 4) Personel Yönetmeliği nin 7/2 maddesi uyarınca Destek Personeli Alımı (DE) seçme sınavına açıktan atama yoluyla istihdam edilmek üzere başvuran adaylar için KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyon sayısının 5 (B eş) katına kadar kişi yazılı sınava alınacaktır. KPSSP3 puanlarının eşit olması halinde bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip olan adaylar yazılı sınava alınır. Adayların tercih edecekleri her başvuru kodu ve İl Koordinatörlüğü KPSSP3 puanına göre kendi içinde sıralamaya ve yarışmaya tabi tutulacaktır. Bir başvuru kodunda ve tercih edilen İl de yüksek puanla sıralamaya girememiş ya da açıkta kalmış olmak, başka bir başvuru kodunda ve tercih edilen İl de daha düşük puanla kazananların önüne geçmeye hak teşkil etmez. Bu sınav ilanıyla işe alım sürecinde, her bir il diğer illerden bağımsız olarak sıralamaya tabi tutulacaktır. Bir diğer ifadeyle her aday, sadece kendisi gibi aynı kadroya müracaat eden adaylarla yarışacaktır. 5.2 SINAVA ÇAĞRI - Denetçi, Uzman ve Destek Personeli alımı seçme sınavında Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, tarihinde Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) inter net adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurum ayrıca bildirim yapmayacaktır. 2- Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar (yazılı seçme sınavına girmeye hak kazananlar), tarihleri arasında saat 7:00 a kadar (bu tarihler dâhil) Kurumun Türkiye Vakıflar Bankası Başkent Şubesi TR Nolu TKDK IBAN hesap numarasına Vakıfbank ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı üzerinden Sınav Tarihi, Ad, Soyad ve T.C Kimlik Numaralarını bildirmek suretiyle 50 (Elli) TL sınav ücreti yatıracaklardır. 3- Sınav ücretini belirtilen tarihlerde yatırmayanlar kesinlikle yarışma sınavına alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırmakla beraber sınava girmeyen aday ya da sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Bununla beraber her ne sebeple olursa olsun sınav iptali ve benzeri durumlarda hiçbir adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir. 0

11 4- Söz konusu ilanda isimleri belirlenen ve sınav ücretini yatıran adaylar, Sınav Giriş Belgelerini Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden tarihinden tarihi saat 7:00 a kadar çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır. 5- Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların yanlarında getirecekleri kimlik belgesinde T.C kimlik numarasının yazması zorunludur. Kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktır. 6. DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVINDA YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ VE ZAMANI Seçme Sınavı, çoktan seçmeli, test usulü ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Test Sınavı: Test sınavı Gazi Üniversitesi nde tarihinde saat 0.00'da yapılacak olup, adayların sınava girecekleri bina ve salonlar sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Test Sınavında 00 soru sorulacak olup, Sınav Süresi 20 dakikadır. Test sınavında her sorunun puanı eşit olup, her doğru cevaba (Bir) tam puan verilecektir. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Yanlış cevap sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için bir () tam puan verilecektir. Seçme sınavı sonuçları ve başarılı olan adayların katılacakları sözlü sınav oturumuna dair duyuru en geç tarihinde Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde duyurulacaktır. Sözlü sınav: Test sınavında başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edileceklerdir. Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Sözlü sınav 5-6 Kasım 202 tarihlerinde Kurumun Turan Güneş Bulvarı No:68 Çankaya/Ankara adresinde gerçekleştirilecektir. 7. DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI Sınav başarı notu, test sınavı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not, test sınavı ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 00'dür. - Seçme Sınavında başarılı olmak için: a) Test sınavı sonucunda alınan puanın en az 70 olması gerekmektedir. b) Test sınavı sonucunda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılır. c) Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının 70'den az olmaması gerekir. - Sınav Başarı Notu, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile test sınavı puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Denetçi Seçme Sınavında, Sınav Başarı Notu, 00 tam puan üzerinden en az 70 puan olmak kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, belirlenmiş olan kontenjan kadar aday seçme sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav Kurulu ilanda belirtilen meslek grupları ve istihdam grupları (kamudan / açıktan atama) arasından yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde diğer meslek grubu veya istihdam usul gruplarından başarılı adaylardan

12 atama yapmakta serbesttir. Belirlenmiş olan kontenjanın en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından; tarih ve sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca sınava başvuran adaylardan yabancı dil notu yüksek olan aday, yabancı dil notu eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir. Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirler. Yedek adayların göreve başlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir. Denetçi Alımı Sınavına katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bu şekilde sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve sözleşmeleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Sınavı kazananlar, Kurumun ilan panosunda ve (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir. Yapılan göreve başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmaz. Kazanan personelin Kurumun veya Bakanlığın internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır. Bu ilanda yer almayan hususlarda, tarih ve ile tarih ve sayılarla değişik tarihli ve sayılı "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği" esas alınacaktır. 8. UZMAN VE DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAVINDA YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ VE ZAMANI ) Uzman Alımı Seçme Sınavı, çoktan seçmeli, test usulü ile tek aşamalı olarak yapılacaktır. Uzman Personel Alımı Seçme Sınavında 80 soru sorulacak olup, her bir sorunun doğru cevabı.25 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır (Yanlış cevapların sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için.25 tam puan verilecektir. Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur. Uzman Personel Alımı Seçme Sınavı, Gazi Üniversitesi nde tarihinde saat 0.00'da yapılacak olup, adayların sınava girecekleri bina ve salonlar sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Sınav Süresi 90 dakikadır. 2) Destek Personeli Alımı Seçme Sınavı, çoktan seçmeli, test usulü ile tek aşamalı olarak yapılacaktır. Destek Personeli Alımı Seçme Sınavında 50 soru sorulacak ve her bir sorunun doğru cevabı 2 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Yanlış cevapların sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir) Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için 2 tam puan verilecektir. Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur. Destek Personeli Alımı Seçme Sınavı, Gazi Üniversitesi nde tarihinde saat 0.00'da yapılacak olup, adayların sınava girecekleri bina ve salonlar sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Sınav Süresi 60 dakikadır. 2

13 9. UZMAN VE DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI ) Uzman ve Destek Personel Alımı Yazılı Seçme Sınavında 00 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, her bölüm için belirlenmiş olan kontenjan kadar aday yazılı seçme sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. İlanda yer alan meslek grupları itibariyle belirlenmiş olan kontenjanların en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından; a) Uzman Alımı Seçme Sınavı sonucunda, tarih ve sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan alım pozisyonlarına başvuran uzman personel adaylarında, KPSSP3 Puanı yüksek olan aday yarışma sınavını kazanmış olacaktır. 202 KPSSP3 puanının da eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday, yabancı dil notunun da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir. b) Destek personeli Seçme Sınavı sonucunda, tarih ve sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği nin 7/2 maddesi uyarınca sınava başvuran destek personel adaylarından, KPSSP3 Puanı yüksek olan aday yazılı seçme sınavını kazanmış olacaktır. 202 KPSSP3 puanının da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir. Adayların tercih edecekleri her başvuru kodu ve İl Koordinatörlüğü KPSSP3 puanına göre kendi içinde sıralamaya ve yarışmaya tabi tutulacaktır. Bir başvuru kodunda ve tercih edilen İl de yüksek puanla sıralamaya girememiş ya da açıkta kalmış olmak, tercih edilmeyen başka bir başvuru kodunda ve İl de daha düşük puanla kazananların önüne geçmeye hak teşkil etmez. Bu sınav ilanıyla işe alım sürecinde, her bir il diğer illerden bağımsız olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bir diğer ifadeyle her aday, sadece kendisi gibi aynı kadroya müracaat eden adaylarla yarışacaktır. 2) Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek adayların göreve başlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir. 3) Uzman ve Destek Personeli Alımı Yazılı Seçme Sınavı sonucunda, Kurum isterse boş kalan kadrolar için, diğer meslek gruplarından 70 puan ve üzeri almış olmakla beraber kendi alanında sınavı asil olarak kazanamamış adaylar arasından seçim yapabilecektir. Boş kalan kadro için, hangi meslek grubundan ikame yapılacağına Kurum tarafından karar verilecektir. Bu hususta takdir yetkisi Kuruma aittir. 4) Uzman ve Destek Personeli Alımı Yazılı Seçme Sınavı sonucunda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak diğer meslek gruplarında doldurulamayan kadroların doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez. 5) Uzman ve Destek Personeli Alımı Sınavına katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya 3

14 herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bu şekilde sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve sözleşmeleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 6) Sınav sonucu Kurumun ilan panosu ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir. Yapılan göreve başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmaz. Kazanan personelin Kurumun internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır. 7) Bu ilanda yer almayan hususlarda, tarih ve ile tarih ve sayılarla değişik tarihli ve sayılı "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği" esas alınacaktır. İlanen duyurulur. 4

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI 1.1 UZMAN ALIMI SEÇME SINAVI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR A. KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

SERHAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI SERHAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Serhat Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 18 inci maddesi ile

Detaylı

Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir

Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 18 inci maddesi ile

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 25/01/2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25/07/2006

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı na (KUDAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TR81 Düzey 2 Bölgesinde (Zonguldak, Karabük, Bartın) kurulmuş olan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA), 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı na (KUDAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih

Detaylı

Sınav Başvuru Tarih ve Saatleri: 27 Ağustos 2010 13 Eylül 2010 tarihleri saat: 08.30 16.30 (Haftasonu ve resmi tatil günleri hariç)

Sınav Başvuru Tarih ve Saatleri: 27 Ağustos 2010 13 Eylül 2010 tarihleri saat: 08.30 16.30 (Haftasonu ve resmi tatil günleri hariç) ANKARA KALKINMA AJANSI (ANKARA) PERSONEL ALIM İLANI Ankara Kalkınma Ajansı na 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden çıkarılan Kalkınma

Detaylı

1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 18 (on sekiz) Uzman

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (OKA)25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006

Detaylı

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI T.C. Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı na 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve

Detaylı

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansfna 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Ankara Kalkınma Ajansfna 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI (ANKARA) PERSONEL ALIM İLANI Ankara Kalkınma Ajansfna 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM İLANI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM İLANI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM İLANI Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı na ( BEBKA ), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve

Detaylı

Başvuru Tarihi 22 Haziran - 6 Temmuz 2015 Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların 15 Temmuz 2015

Başvuru Tarihi 22 Haziran - 6 Temmuz 2015 Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların 15 Temmuz 2015 PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)'na 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve

Detaylı

PERSONEL ALIM İLANI SINAV TAKVİMİ İLAN TARİHİ 06.08.2015 BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ 07.09.2015-05.10.2015 (09:00-18:00)

PERSONEL ALIM İLANI SINAV TAKVİMİ İLAN TARİHİ 06.08.2015 BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ 07.09.2015-05.10.2015 (09:00-18:00) PERSONEL ALIM İLANI TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Nevşehir merkezli olarak kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı'na (AHİKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM İLANI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM İLANI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM İLANI Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ( BEBKA ), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM İLANI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM İLANI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM İLANI Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ( BEBKA ), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

: Sınav 13 Ekim 2010 tarihinde başlayacaktır. Sınav programı ve tarihleri 06 Ekim 2010 günü www.izka.org.tr adresinden ilan edilecektir.

: Sınav 13 Ekim 2010 tarihinde başlayacaktır. Sınav programı ve tarihleri 06 Ekim 2010 günü www.izka.org.tr adresinden ilan edilecektir. ĐZMĐR KALKINMA AJANSI PERSONEL GĐRĐŞ SINAVI ĐLANI Đzmir in kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, nitelikli, ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya,Tunceli) hizmet veren Fırat Kalkınma Ajansı na (FKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM ĠLANI Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un onsekizinci

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI (AHİKA) PERSONEL ALIM İLANI

AHİLER KALKINMA AJANSI (AHİKA) PERSONEL ALIM İLANI AHİLER KALKINMA AJANSI (AHİKA) PERSONEL ALIM İLANI TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Nevşehir merkezli olarak kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı'na (AHİKA) 5449 sayılı

Detaylı

PERSONEL ALIM İLANI 23.04.2012. 26-27 Nisan 2012

PERSONEL ALIM İLANI 23.04.2012. 26-27 Nisan 2012 T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi nde (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) hizmet veren İpekyolu Kalkınma Ajansı na (İKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Başkanlığımızca 03/06/2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesinin 3. Fıkrası ve 11.09.2013

Detaylı

T.C. ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM ĠLANI

T.C. ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM ĠLANI T.C. ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM ĠLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi nde (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) faaliyet gösteren İpekyolu Kalkınma Ajansı na (İKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

PERSONEL ALIM İLANI. Başvuru Tarihi : 20-27 Aralık 2013. : www.dogaka.gov.tr (online başvuru) Sınav Tarihi : 06-07 Ocak 2014

PERSONEL ALIM İLANI. Başvuru Tarihi : 20-27 Aralık 2013. : www.dogaka.gov.tr (online başvuru) Sınav Tarihi : 06-07 Ocak 2014 PERSONEL ALIM İLANI T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı [DOĞAKA], TR63 Düzey 2 Bölgesi nde [Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye İlleri] kurulan bir bölgesel kalkınma ajansı olup; ajansın merkezi Hatay dadır.

Detaylı

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve

Detaylı