BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE, RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ. No 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE, RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ. No 2"

Transkript

1 No 1 (1764) Yahu Esbak şeyhülharem hazreti Nebevi hüldi aşiyan Işkodreli Şerifi Mustafa Paşa Hazretlerinin Büyük Kerime-i muhteremleri Merhume Ve mağfure leha şerife dervişe Emine hanım efendinin Ruhu şerifiyçun el Fatiha Sene 1280 fi 29 za. No 2 (1567) Hüvel baki Kemisneye baki değildir çünkü bu dehri sübût Gel oku ihlâsla bir Fatiha etme sükût Gel nazar eyle bu mevta fahuve hayyun lâyemut Hazreti şehriyari Ser Buğdayciyan merhum Derviş Ali ruhuna Fatiha sene 1221

2 No 3 (6360) Hüvel hallakul bâki Merdi dil agâh-ı manevi Vakıfı rumuzu mesnevi Muhibbi tarikati Mevlevi Merhum essyyid Abdurrahman efendi Ruhuna Fatiha Sene 1224 fi 18 L.

3 No 4 (2034) Mehmet Pehlivan Kâf ber kâf Sene 1067 No 5 (6466) Yahu Merhum ve mağfurun leh İla rahmeti el gafur İslam bullu Lüleci derviş Nurinin ruhuna Fatiha Sene 1249 gurrai n.

4 No 6 No 7

5 No 8 (6471) Ah in minel mevt Tercüme odası hülefasından Müteveffa Süleyman Ruhi efendizade Asâkiri hassa çavuşanından Karadağ canibinde vefat Eden merhum Aziz Mustafa Ağanın ruhuna Fatiha Sene 1280 fi 25 c. No 9 (1878) Ahin minel mevt Bab-ı âli tercüme odası Hülefasından terazücübaşı Merhum Ali ağanın mahdumu Merhum ve mağfur Süleyman Ruhi Efendinin ruhuna Fatiha Sene 1267 fi 27 L.

6 No 10 (1797) Bu dehrin kârına olma mukayyed Ki zira kimseye olmaz müebbet Beni bir gülden ayrı kıldı devran Çiçek bais olup soldu müşedded Teessüf ile beyhude Şeyda cinane Göçdü oğlu derviş Ahmet Sene 1189 fi 23. No 11 (6485) Fenadan bakaya etti rihlet Ede kabrini hak ravzai cennet Derdine derman bulmayan Merhume şerife Zeynep hatun Ruhuna Fatiha Sene 1212

7 No 12 (1571) Kullu nefsin zaiketün elmevt Mevali-i izamdan ve Edirne Payelilerinden Ezdenli? Beyzade merhum ve mağfur Şerif Mustafa Zihni Bey efendinin ruhu Şerifiyçun Fatiha Sene 1266 Fi 23 n. No 13 (1572) Hüvel hayyul bâki Kutbul ârifin Gavsül vasilin Hocayan-ı âlişan Hazreti nakşibendiyyeden Eşşeyh Mehmet agâh el Nakşibendi Zade ser levha-i mubin-i sabık El şeyh İbrahim Efendi zade Eşrafı kuzatdan eşşeyh Esseyyid Mehmet İzzet efendi Ruhuna Fatiha

8 No 14 No 15 (1877) (2992) Haza kabri Tatar çelebi seyyit ağanın Zevcesi merhume Halime hatunun Ruhuna Fatiha Sene 1226

9 No 16 (6486) Âhin minel mevt Nagehan bir derde duçar oldu çare olmayub Yanın ile arka üzere bir kalıb etti dedi eyvah Çun yirmi beş yaşında idi ol taze civan Akrabalar şöyle dursun komşular etti figanı ah deyu Dilinde bülbül güya zebanla söylemişti dil Çare yoktur yolcuyum dedi oldun agâh deyu Nûş edince ircii emrini etti inkiyad Etti Azrail e teslimi can hu deyu Merhum hamallar kethüdası Yakup ağanın Süt mahdumu merhum ve mağfurun leh Mehmet Şahabettin efendinin Ruhiyçun el Fatiha Sene 1277 fi 11 s. No 17 (6426) El bâki Hasılı ömrüm ciğerim pâresi Gitti elden kaldı dilde yâresi Kıl şefaat bu civanım kuluna Validenin gayrı yoktur çaresi Peder efendinin kerimesi Merhume Hatice Hanım Ruhuna Fatiha Sene 1228 b.

10 No 18 Hüvel bâki Esseyyid Tatar Mustafa Ağanın zevcesi merhume Ve mağfur ila rahmeti Rabbihil gafur şerife Hatice hanım zevcesi El Fatiha sene 1253 fi b.

11 No 19 (6428) Hüvel bâki Valideyn-i pâkımın ömrün fezun etsin sahu Rüzüşeb tenvir kıldıkça cihanı mıhrumeh Dâderim Osman bey kim nirban olmuştur hayfa Eyler idi ânı her kim görse izhar-ı veleh Sinni geldikte yirm derde işte âh Açdı ol meczube hak izzu valsı firdevse reh Tahtı taht-ı câh-ı câh eyler nihayet âdeme Kahraman merg asla değilmez paşa ve şah Hüzün ile naçâr Faik söyledim tarihini Vay kıldı dederim Osman adnı câyına Fatiha 1276 m.

12 No 20 (6434) Hüvel bâki Âh ile zâr kılarak nâzlıa doymadım Hasreta fâni cihanda tulu ömür sürmedim Firkata takdir bu etmiş ta ezel bilmedim Kırimi Karasulu çelebi Ağanın Raşit ağa ruhuna El fatiha sene 1227 No 21 (2996) Yahu Eğer Şah-ı cihan olsan Felek kaddini bükmez mi Karayerde türâb olduk Sana ibret bu yetmez mi Denizlide vaki mevlevi Hanenin şeyhi merhum Karamani Şeyh seyyid Mustafa efendi ruhuna EL Fatiha sene 1252 fi 23

13 No 23 No 22 (6447) Kabir taşının bir kısmı ağaç gövdesindedir Hüvelbâki dağlar başına sahraya hacet kalmadı..aralarım cerraha hacet kalmadı. merhum ve mağfur Mısır çarşısında..essyyid Muhammed izzet efendi

14 No 24 No 25 (6442) Yahu Halen muhibbi mevleviyeden Mısır çarşılı esseyyid Muhammet izzet efendinin Validesi dervişe merhume Ve mağfurun leha şerife Necibe hanımın ruhiyçun Rızaen lillah-i Teâlâ el Fatiha Sene 1253 fi gurrai n.

15 No 26 No 27 (6438) Azmi Firdevs etti bir nureste âh Vâlideyni düştü hayfa firakına Feyzi lütfünden kerem ede ilâh Cennet içre vasıl ola nimete Eyledi itmam-ı tarihin bu dil Kuş gibi uçtu Rukiyye cennete Huriye Şerife Rukiyye ruhuna Fatiha Sene 1164

16 No 28 No 29 (6378) Yahu Fenadan bekaya eyledi rihlet Ede kabrini hak ravzai cennet Merhum ve mağfur Bağdadi Lüleci Derviş Çırçır ruhuna fatiha Sene 1250

17 No 30 (6478) Hüvel hallakul bâki Merdi dil agâh ı ma navi Vâkıf-ı rumuzu mesnevi Muhibbi tarikatı Mevlevi Merhum esseyyid Abdurrahman efendi Ruhiyçun Fatiha Sene 1224 fi 18 L. No 31 (6382) Hüvel bâki Merhum ve mağfur el muhtac İla rahmeti rabbihil gafur Manisalı derviş Hüseyin ruhiyçun Lillah el Fatiha Sene 1233

18 No 32 No 34 No 33

19 No 35 (1875) Hüvel bâki Genç iken göçdü cihandan Böyle bir hulki halim diyarım Kabrini purnur eyliye rabbil kerim Kırimi karasulu çelebi ağanın Kerimesi merhume Saliha hatun Ruhuna el Fatiha Sene 1227 No 36 (1749) Hu Rumelil asıl Olub Konyadan hasta Gelub irtihali dar-i beka Eyleyen merhum ve mağfurun leh Derviş Mehmed in Ruhiyçun el Fatiha Sene 1257 fi 5 ra.

20 No 37 (1875) Yahu Galata mevlevihanesi Aşçı başısı sema Zen başısı elhac Halil dedenin Ruhiyçun Fatiha Sene Mart No 38

21 No 39 (6388) Hüvel hayyul bâki Galata mevlevihanesi aşçı başılığı Hizmetiyle müşerref şeyh Galib efendi Hazretlerinin müniblerinden mu nis dede Merhumun leyle-i metrükesi yevmi hankah Mezkür meydancılık hizmetiyle müftehir olan Osman Dedenin validesi dervişe Şerife Nefise hanım ruhu Şerifi içun el Fatiha Sene 1271 yevmi paza 4 r. No 40 (2023) Yahu Cihanâdoymadı cânım Ecel aldı garibanım veba Rahmete dûş oldum böyle Emr etmiş subhanım koyunu Zade merhum esseyid İbrahim Dedenin ruhuna Fatiha Sene 1252

22 No 41 (2021) Yahu Meydancı Osman dedenin Mahdumu cennetmekân Firdevsi âşiyan Esseyyid Ahmet Nesib Efendi Ruhiyçun Fatiha Sene 1265 fi 8 n.

23 No 42 (6384) Yahu Amasya şeyhizade Merhum derviş İsmail ruhiyçun Fatiha Sene 1249 fi 16 n. No 43 (6375) Hüve-l hallakûl bâki Galata mevlevihanesi dedegânından Meydancı Osman dedenin azatlı Zenciye cariyesi ve çocuklarının Dadısı merhume ve mağfure Ferâh kadın ruhiyçun Fatiha Sene 1273 Fi 25 ra.

24 No 45 No 44 (6368) Ya ilahi ol mübarek ismi pâkin izzeti Hem resulün fahri âlem şâh-ı günün hürmeti Eyle kabrim ravza-i cennet ya ilahel âlemin Gece gündüz eylesun âna hurî gilman hürmeti Bu dergah-ı şerifde meydancı Osman Dedenin teyzesi merhume şerife Hatice Hanım ruhuna elfatiha Sene 1257 fi 29 n.

25 No 46 No 47 (6386) Hüvel hallakul bâki Yenikapu mevlevihanesinde Postnişin methum Şeyh Abdurrahim efendi Zâde merhum ve mağfur Essyyid Abdülhalim dede Ruhiyçun el Fatiha Sene 1258 fi 3L. Rifat mısri

26 No 48 No 49 (8053) Hüve-l hayyul bâki Etti Tahir dede ahengi makamı rihlet Eder dergâh-ı naim içre safa def çalarak Na t ve âyin-i şerifi okuyan uşşaka Pîr olmaklık idi kârı o pirin ancak Eski işten öşr kıssası ol zatın Saf dil olduğuna şahit olurdu mutlak Ruhunu rahmet ve ihlâs ile taltif edeni Ede i lam ve latif ehli cinane mülhak Nezr-i Pîr ile dedim fevtine tarih oku gel Ruh-u hüldü ede Tahir dedeye daire-i hak Sene 1254 fi 3 r.

27 No 50 (1870) Hüvel hayyullezi layemüt Hazine-i celile tahsilât Komisyonu azasından iken İrtihal-ı darı beka eden Ahmet Muhtar Dede efendinin ruhiyçun el Fatiha Sene 1285 fi 3 s.

28 No 52 No 51 ( ) Hüvel Bâki Fenâdan (dökülmüş) Ede kabrini Hak ravza-i Cennet Cennetmekan Sultan Selim Han hazretlerinin Tariki hazreti mevleviyeden Merhum ve mağfur ila Rahmeti rabbihil gafur Esseyyid Abdi Zihni Beyin ruhiyçun Fatiha Sene 1213 fi 4 n.

29 No 53 (2009) Hüvel bâki Darphane-i âmire sergi Halifesi elmevlevi esseyyid Mehmet Sadık efendinin Müdiri umuru olan muhibb-i Mevlevi merhum ve mağfur El muhtac ila rahmeti rabbihil gafur Süleyman ağa ruhuna el Fatiha Sene 134 fi 7 s. No 54 (2011) Hüvel baki İzzet efendinin zevcesi Merhume ve mağfurun leha Şerife Ayşe hatun Ruhuna Fatiha Sene 1248

30 No 55 No 56 ( ) Hüve-l Bâki Emri ircii Hüda eyledi ferman Ermişdi ecel vermedi emân Murada ermedim dünyada heman cennette Vere muradım Halık-ı Rahman Hacı Ahmet ağanın mahdumu Merhum Ârif Muhammed Ruhiyçun Fatiha Sena 1249 b. No 57

31 No 58 (1862) Ya hak Semahane kapısı karşısında Meşayih-i nakşibendiyeden hazret Agâh Mehemt Ağanın kerime-i Maneviyesi arife billâh Şerife Havva hanım rahimehullah Oldu Şerife hanım arife eyle Mahrem olub ateş eder zikri hüveallah ile Bilindi ki fani cihan-ı azmi beka eyledi Hazreti ağa gibi arif billah ile Ruhuna ihlasla Fatiha hediye et Fethi fütuha birer nasrun minellah ile Sene 1184 fi 21 z. No 59 (6459) Hüvel bâki Şeyh efendi hazretlerinin Azatlu cariyesi zenciye Merhume ve mağfurun leha El muhtace ila rahmeti rabbiha El gafur Şirin hatun Ruhiyçun el Fatiha Sene 1264 fi 2 s.

32 No 60 No 61 (6403) Yahu Dergehi mollayı rum yani beşiktaşta Evvelki Kırimi dede aşçı başı çok zaman Şem i münevver idi şeyh Yusuf tan çerağ Mahvu vücud eyleyub aşkdan aldı nişan Sahibi Hulki hamîd âşıkı sâdık idi Diyerek Allah hu dost eline etti can Çekti fenadan elin menzilin etti beka Vaslı Huda irub dideden oldu nihan Erdi nida güşüne canibi hakdan ânın Cemile etdi veda vuslata erdi heman Fevtine yazdım bu tarihimi mankutla Merkadın olsun Muhammed dede bağ-ı cinan Sene 1255 fi 13 L.

Edirnekapı da Bir Bektaşi Ocağı: Emin Baba Tekkesi ve Haziresi

Edirnekapı da Bir Bektaşi Ocağı: Emin Baba Tekkesi ve Haziresi Edirnekapı da Bir Bektaşi Ocağı: Emin Baba Tekkesi ve Haziresi Fahri Maden Kastamonu Üniversitesi Bektaşiliğin İstanbul ve çevresindeki faaliyetleri XIV. yüzyılda Şahkulu Sultan tekkesinin kurulmasıyla

Detaylı

-. İlahi Kitabı- Aşk ilahileri...6. Şu benim divane gönlüm...6. Güzel aşık cevrimizi...6. Bu aşk bir bahri ummandır...6

-. İlahi Kitabı- Aşk ilahileri...6. Şu benim divane gönlüm...6. Güzel aşık cevrimizi...6. Bu aşk bir bahri ummandır...6 İÇİNDEKİLER Aşk ilahileri...6 Şu benim divane gönlüm...6 Güzel aşık cevrimizi...6 Bu aşk bir bahri ummandır...6 Ey Allah ım beni senden ayırma...7 Ben bu aşka düş oldum...7 Gani mevlam nasip etse...8 Can

Detaylı

T. C. KÜlTÜR VE TURizM BAKANllGI ESKi ESERLER VE MÜZElER GENEL MÜDÜRlÜGÜ. ıv. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI

T. C. KÜlTÜR VE TURizM BAKANllGI ESKi ESERLER VE MÜZElER GENEL MÜDÜRlÜGÜ. ıv. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI T. C. KÜlTÜR VE TURizM BAKANllGI ESKi ESERLER VE MÜZElER GENEL MÜDÜRlÜGÜ ıv. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI ANKARA-26~30 MAYIS 1986 Not: Bildiriler araştırmacılardangeldiği şekliyle ve sunuş sırasına göre

Detaylı

1697-1910 Yılları Arasında Osmanlı Kültüründe Muhasebecilerin Mezar Taşlarının Karakteristik Özellikleri

1697-1910 Yılları Arasında Osmanlı Kültüründe Muhasebecilerin Mezar Taşlarının Karakteristik Özellikleri MUHASEBE TARİHİ MUHASEBE TARİHİ MUHASEBE TARİHİ 36 37 Doç. Dr. Barış Sipahi Yrd. Doç. Dr. Ayten Çetin 1697-1910 Yılları Arasında Osmanlı Kültüründe Muhasebecilerin Mezar Taşlarının Karakteristik Özellikleri

Detaylı

EŞREFOĞLU RUMİ DİVANI

EŞREFOĞLU RUMİ DİVANI EŞREFOĞLU RUMİ DİVANI WWW..NET EŞREFOĞLU RUMİ'nin HAYATI Eşrefoğlu Rumi,Türk-İslam dünyasının mutasavvıf şairlerinin en büyüklerindendir. Menakıb kitaplarına göre soyu Hz.Ali ye kadar uzanır.asıl adı Abdullah

Detaylı

FAHREDDÎN EFENDİ HAZRETLERİNİN NİN HAYATI VE ESERLERİ

FAHREDDÎN EFENDİ HAZRETLERİNİN NİN HAYATI VE ESERLERİ FAHREDDÎN EFENDİ HAZRETLERİNİN NİN HAYATI VE ESERLERİ 1 FAHRETTİN EFENDİ NİN HAYATI VE ESERLERİ 3 1.1. NESEBİ VE ÂİLESİ 3 1.2. TAHSÎLİ 5 1.3. TARİKATA İNTİSABI 5 1.3.1. İlk mürşidi: Amcası Yahyâ Gālib

Detaylı

1. BASKI İZMİR 2007 KİTAP İSTEME ADRESİ

1. BASKI İZMİR 2007 KİTAP İSTEME ADRESİ 1. BASKI İZMİR 2007 KİTAP İSTEME ADRESİ Melâmîler Kültür ve Dayanışma Derneği 849 Sokak No:4/202 Gürcan İş Hanı Konak - İZMİR Tel: 0 232 425 68 80 ATLAS MATBAACILIK Bornova-İZMİR DAVUD YILMAZ 1933- İÇİNDEKİLER

Detaylı

İNSAN-I KÂMİL VE SIRLARI

İNSAN-I KÂMİL VE SIRLARI 1 İNSAN-I KÂMİL VE SIRLARI KALEME ALAN HC. DAVUD YILMAZ 2 İÇİNDEKİLER Önsöz - - - - - - VII H.C. Davud Yılmaz Efendi Hazretleri nin Hayatı - - - - - - IX 1. BÖLÜM: H.C. DAVUD YILMAZ EFENDİ HAZRETLERİ NİN

Detaylı

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: (DEDE) KIRKLAR CEMEVİ 1 BİSMİ ŞAH ALLAH ALLAH GELDİĞİNİZ MUHAMMED ALİ YOLU, DURDUĞUNUZ MANSUR DARI, GÖRDÜĞÜNÜZ HAKK DİDARI, ALİ YYEL MURTEZA DAN HİMMET, MUHAMMED MUSTAFA DAN ŞEFAAT

Detaylı

Niyâzi Mısrî Divânı UYAN GÖZÜN AÇ

Niyâzi Mısrî Divânı UYAN GÖZÜN AÇ Niyâzi Mısrî Divânı UYAN GÖZÜN AÇ Uyan gözün aç durma yalvar güzel Allah'a Yolundan izin ayırma yalvar güzel Allah'a Her geceyi kaaim ol her gündüzü saim ol Hem zikr ile daim ol yalvar güzel Allah'a Bir

Detaylı

Bir kez yüzün göreyim Payine yüz süreyim Canım anda vereyim Aman Allah ım aman

Bir kez yüzün göreyim Payine yüz süreyim Canım anda vereyim Aman Allah ım aman Abdest Aldığın Zaman Dökülür bedede cümle günahlar Namaz işin abdest aldığın zaman İki melek iki yanında durur Sabah namazım kıldığın zaman Dahi namazım terketme sakın İsterisen ola imanın bütün Hak kulum

Detaylı

ÂŞIK MİNHACÎ. -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA

ÂŞIK MİNHACÎ. -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA ÂŞIK MİNHACÎ -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA ISBN 975-95217-0-9 Baskı yeri: SİVAS Baskı yılı: 2006 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ ÂŞIK MİNHACÎ A. HAYATI B. EDEBÎ KİŞİLİĞİ C. MİNHACÎ İLE AĞGELİN HİKÂYESİ D. ŞİİRLER

Detaylı

AMASYA MEŞHURLARI YAZAN OSMAN FEVZİ OLCAY ESKİ TÜRK VE İSLAM YAZILARI UZMANI TRANSKRİBE TURAN BÖCEKCİ

AMASYA MEŞHURLARI YAZAN OSMAN FEVZİ OLCAY ESKİ TÜRK VE İSLAM YAZILARI UZMANI TRANSKRİBE TURAN BÖCEKCİ AMASYA MEŞHURLARI YAZAN OSMAN FEVZİ OLCAY ESKİ TÜRK VE İSLAM YAZILARI UZMANI TRANSKRİBE TURAN BÖCEKCİ BAĞDAT ÜNİVERSİTESİ ARAP DİLİ VE EDEBİYATI FAKÜLTESİ MEZUNU MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ Memleketim olan, tarihi

Detaylı

ALEVİLİKTE ALEVİLİKTE HAKK A YÜRÜME ERKÂNI

ALEVİLİKTE ALEVİLİKTE HAKK A YÜRÜME ERKÂNI ALEVİLİKTE ALEVİLİKTE HAKK A YÜRÜME ERKÂNI Hazırlayan: Cemal ŞAHİN (Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Ankara Temsilcisi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yenimahalle Pir Sultan Cemevi Dedesi) Tel: 0

Detaylı

KASTAMONULU HATTATLAR

KASTAMONULU HATTATLAR KASTAMONULU HATTATLAR Mustafa ASLAN * ÖZET Hat sanatı İslâm kültürünün önemli unsurlarındandır. Bu sebeple Osmanlı Türkleri de ona büyük önem vermişler, kıymetli hattatlar yetiştirmişlerdir. Bugün yerli

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251 Avrupa İle Asya Arasında Önemli Bir Geçiş Noktası Gelibolu da Tarîkatlar ve Tekkeler Orders And Dervish Lodges In Gallipoli In The Cross Road Of Europe And Asia Selami

Detaylı

Osman Sems Efendi's Poems in Religious and Mystic Content

Osman Sems Efendi's Poems in Religious and Mystic Content C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2014, Cilt: XVIII, Sayı: 1 Sayfa: 37-64 OSMAN ŞEMS EFENDİ NİN ŞİİRLERİNDE DÎNÎ ve TASAVVUFÎ MUHTEVA Yusuf YILDIRIM * Özet 19. asır Türk şiirinin önemli bir şairi olan Osman

Detaylı

BALKANLAR DA TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI NA GENEL BAKIŞ ÖZET. Mustafa KARA* Bosna lı âlim Muhammed Tayyib OKİÇ i vefatının 25. yılında rahmetle anarak...

BALKANLAR DA TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI NA GENEL BAKIŞ ÖZET. Mustafa KARA* Bosna lı âlim Muhammed Tayyib OKİÇ i vefatının 25. yılında rahmetle anarak... T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 10, Sayı: 2, 2001 ss. 1-26 BALKANLAR DA TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI NA GENEL BAKIŞ Mustafa KARA* Bosna lı âlim Muhammed Tayyib OKİÇ i vefatının 25. yılında

Detaylı

KLASİK EDEBİYATIMIZDA MANZUM HADİS TERCÜMELERİ VE NECİP FAZIL'IN 101 HADİS TERCÜMESİ

KLASİK EDEBİYATIMIZDA MANZUM HADİS TERCÜMELERİ VE NECİP FAZIL'IN 101 HADİS TERCÜMESİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 221 KLASİK EDEBİYATIMIZDA MANZUM HADİS TERCÜMELERİ VE NECİP FAZIL'IN 101 HADİS TERCÜMESİ Dr. Alim Yıldız* Klasik edebiyatımızın kaynağı dindir. Şairlerimiz, dînî her konuda eser

Detaylı

KONYA KOYUNOĞLU KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK İLE İLGİLİ YAZMA ESERLER

KONYA KOYUNOĞLU KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK İLE İLGİLİ YAZMA ESERLER KONYA KOYUNOĞLU KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK İLE İLGİLİ YAZMA ESERLER Doğan KAPLAN * Özet Konya, anıtsal tarihi binaları kadar yazma eser barındırması yönüyle de ülkemizin en önemli kentlerinden

Detaylı

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT I Kitabevi AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT Tıpkıbasım ve çeviri Hazırlayanlar Dr. Mustafa Tatcı Dr. Musa Yıldız III ÖN SÖZ Celvetî tarîkinin Pîri Azîz Mahmûd Hüdâyî

Detaylı

ÜMMÎ SİNAN DİVANI. (İnceleme - Metin) Doç. Dr. A. Azmi BİLGİN

ÜMMÎ SİNAN DİVANI. (İnceleme - Metin) Doç. Dr. A. Azmi BİLGİN ÜMMÎ SİNAN DİVANI * (İnceleme - Metin) Doç. Dr. A. Azmi BİLGİN 1 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3236 KÜLTÜR ESERLERİ 478 ISBN 978-975-17-3458-7 www.kulturturizm.gov.tr

Detaylı

YAVUZ SULTAN SELİM HAN A ZİYARET Aişe HÜMA

YAVUZ SULTAN SELİM HAN A ZİYARET Aişe HÜMA Yıl: 5 Sayı: 32 İrşad Dergisi Eylül / Ekim sayısı EDİTÖR GÜLENAY ZİYA GRAFİK TASARIM MUSAVVİBE irsadder@gmail.com YAVUZ SULTAN SELİM HAN A ZİYARET Aişe HÜMA HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA NIN (sallallahu aleyhi

Detaylı

Tasavvuf Sohbetleri 4. Gülden. Bülbüllere. Tasavvuf Sohbetleri 4. Derleyen Mehmet Ali Demirci

Tasavvuf Sohbetleri 4. Gülden. Bülbüllere. Tasavvuf Sohbetleri 4. Derleyen Mehmet Ali Demirci Tasavvuf Sohbetleri 4 I Gülden Bülbüllere Tasavvuf Sohbetleri 4 Derleyen Mehmet Ali Demirci II Gülden Bülbüllere Dizgi-Kapak : AR Tasarım Baskı Yılı ve Yeri : 2008, Ankara ISBN 978-9944-0746-0-5 Tasavvuf

Detaylı

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM!

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM! Allâh-u Teâlâ hazretlerine sonsuz hamd ve senâlar, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi Vessellem Efendimize, ashâbına ve Yakınlarına salât ve selam olsun. Kıymetli okuyucularım! Tasavvufî

Detaylı

Başyazı KÜLTÜRÜN BEŞİĞİ ANKARA ANKARA, THE CRADLE OF CULTURE. Sebahaddin ATEŞ

Başyazı KÜLTÜRÜN BEŞİĞİ ANKARA ANKARA, THE CRADLE OF CULTURE. Sebahaddin ATEŞ Başyazı Sebahaddin ATEŞ KÜLTÜRÜN BEŞİĞİ ANKARA Şehirler, geçmişin izlerini taşıyan devasa açık müzelerdir. Bu açık hava müzelerinde zamanın değişiminin ve mekânın dönüşümünün izlerini sürebilirsiniz. Şehirlerin

Detaylı

18 19. YÜZYILLARDA KIZILDELİ BEKTAŞİ OCAĞI

18 19. YÜZYILLARDA KIZILDELİ BEKTAŞİ OCAĞI 18-19. YÜZYILLARDA KIZILDELİ BEKTAŞİ OCAĞI 18 19. YÜZYILLARDA KIZILDELİ BEKTAŞİ OCAĞI KIZILDELI BEKTASHI ASSOCIATION IN 18-19 CENTURY A.Yılmaz Soyyer 1 ÖZET Kızıldeli Bektaşi Ocağı geleneksel Bektaşi tasavvuf

Detaylı

Editör den sy.1 Sevmek benzemeyi gerektirir Karia ECRĠN sy.2,3,4 Bu âlemin Âyetül Kübrası sy.5 Mustafa ÖZBAĞ Efendi den gül destesi Gülenay ZĠYA

Editör den sy.1 Sevmek benzemeyi gerektirir Karia ECRĠN sy.2,3,4 Bu âlemin Âyetül Kübrası sy.5 Mustafa ÖZBAĞ Efendi den gül destesi Gülenay ZĠYA KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYISI 2011 İÇİNDEKİLER Editör den sy.1 Sevmek benzemeyi gerektirir Karia ECRĠN sy.2,3,4 Bu âlemin Âyetül Kübrası sy.5 Mustafa ÖZBAĞ Efendi den gül destesi Gülenay ZĠYA sy.6,7 Esma-i Nebî

Detaylı

Hz. YUNUS EMRE Şiirleri

Hz. YUNUS EMRE Şiirleri Hz. YUNUS EMRE Şiirleri KARA TOPRAĞIN ALTINDA Teferrüç eyleyu vardım, sabahın sinleri gördüm Karışmış kara toprağa, şu nazik tenleri gördüm Çürümüş, toprak olmuş ten, sin içinde yatar pinhan Boşanmış damariakmış

Detaylı

PİR SULTAN ABDAL VE SİVAS KAYNAKLI CÖNKLERDE BAZI ŞİİRLERİ *

PİR SULTAN ABDAL VE SİVAS KAYNAKLI CÖNKLERDE BAZI ŞİİRLERİ * 1 PİR SULTAN ABDAL VE SİVAS KAYNAKLI CÖNKLERDE BAZI ŞİİRLERİ * Doğan KAYA Pir Sultan, Türk edebiyatının önemli simalarından olup adından en çok söz edilen şairlerdendir. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak

Detaylı