Akþemseddin Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 173. Fatih te, Hýrka-i Þerif civarýnda, Keçeciler caddesi, Mimar Sinan Mahallesinde bulunmaktadýr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akþemseddin Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 173. Fatih te, Hýrka-i Þerif civarýnda, Keçeciler caddesi, Mimar Sinan Mahallesinde bulunmaktadýr."

Transkript

1

2 Âbideler Þehri Ýstanbul 173 Camii Fatih te, Hýrka-i Þerif civarýnda, Keçeciler caddesi, Mimar Sinan Mahallesinde bulunmaktadýr. Bânîsi olan Mehmed Efendi, Hazret-i Ebûbekir neslinden olup Hacý Bayram-ý Velî halîfesidir., Fatih Devrinin büyük âlimlerindendir ve Ýstanbul un fethine maddi ve mânevî katkýda bulunmuþtur. Fatih Sultan Mehmed in hocasýdýr. Hicrî 863 (Mîlâdî 1458) de vefat eden Mehmed Efendi, Göynük deki türbesinde medfûndur. Hadîkatü l Cevâmî de camii ile ilgili olarak aþaðýdaki bölüm yer almaktadýr: Bânîsi Akþemseddîn hazretleri denmekle ma rûf, eþ-þeyh Mehmed bin Hamza-i Þâmî dir ki, Hacý Bayram Velî halîfesidir ve Sýddîk-ý Ekber -radýyal- Camii.

3 174 Âbideler Þehri Ýstanbul Camii nin arkadan görünümü. lahu anh neslindendir ki, Torbalý nam karyede tevcihi el vahdet 863 tarihinde Ýstanbul fethinden altý sene sonra vefat edib kabri anda ma rûf ziyâretgâhdýr. Özetle: Bânîsi, Þeyh Mehmed bin Hamza-i Þâmi nin oðlu olan, Hacý Bayram Velî tarîkatýna mensubdur. Ýstanbul un fethinden altý yýl sonra Torbalý köyünde vefat ederek, orada inþa edilen türbeye gömülmüþtür. Hadîkatü l Cevâmî de daha sonra aþaðýdaki bilgi verilmektedir: ve bu mescide duhul edayý salavat ettikden sonra mescidin nâmýný ve banisini su al eyledikde, bulunan kimselere haber verüb, þeyh-i mezbûrun hayrý olduðu ma lûm-ý hümâyûn oldukda, minber vaz edüb, gümrükden on iki akçe hitabet vazifesin ve sala mü ezzini ve kayyûme vazife zamm eylemiþdir. Özetle; Sultan Üçüncü Ahmed bir gün öðle namazýný burada kýlmýþ ve kimin hayratý olduðunu sormuþ, Mescidi olduðunu öðrenince bir minber koydurmuþ ve tamir ettirdikten sonra görevlileririn gündelik ücretlerini de artýrmýþtýr. Vakýf defterinde Ali Paþa Camii nihâyesinde gösterilip, evkafý olmadýðýndan yazýlmadýðý bildirilmektedir. Baþka kimseler camiye bazý vakýflar yapmýþ olarak görünüyorsa da, Fatih Sultan Mehmed tarafýndan hocasýna ikram olarak görevli ücretlerinin ve diðer masraflarýnýn verilmiþ olmasý muhtemeldir. Zamanla bakýmsýzlýktan harab olan camii, Ýkinci Abdülhamid devrinde Bosnalý Hacý Emine haným Camii in cümle kapýsý. Sultân Ahmed Hân-ý Sâlis bir gün tebdîlü þ-þekl bu mescidin önünden mürur esnasýnda, ezân-ý zuhru istimâ edüb edâ-yý salât içün nüzul ve bu mescide duhûl ve ba de edâyý salât için nüzul

4 Âbideler Þehri Ýstanbul 175 isminde bir hayýrsever kadýnýn vasiyeti ve oðlu Hakký Bey in gözetiminde bugünkü þekliyle tamir ettirilmiþtir senesinde ise çevre halkýnýn maddi yardýmlarýyla geniþçe bir tamir yapýlmýþtýr. Camii, dikdörtgen plânlýdýr. Duvarlarý kargir, son cemaat mahfili ile çatýsý ahþapdýr. Çatýsýnýn üzeri kiremit ile kaplýdýr. Ýç alaný 9m.x10,25m. boyutlarýndadýr. Kadýnlar manfilinin giriþi dýþarýdandýr. Tavaný göbeklidir ve minberi ile kürsüsü ahþaptandýr. Mihrabý ise tuðladan yapýlmýþtýr. Caminin solunda bulunan kýsa boylu minaresinin ka idesi ile kürsüsü ve þerefesi kesme taþtan yapýlmýþtýr. Minarenin gövdesi tuðladandýr. Avlu kapýsýnan üzerinde tarihsiz ve cümle kapýsýnýn üzerinde ise 1392 Camii nin iç görünümü. Solda Camiin mimberi ve saðda ise kürsüsü.

5 176 Âbideler Þehri Ýstanbul Solda Camii nin mihrabý. Saðda ise in temsili bir resmi. tarihli talik yazý ile birer kitabe bulunmaktadýr. Bunlar camiin onarýmlarý sýrasýnda konulmuþtur. Hazîresi düzenlidir ve 1800 lerden kalan kabirler yer almaktadýr. Bitiþiðindeki Mektebi, yeniden onarýlmýþtýr. Camiin tuvalet ve abdest alma yerleri yenidir ve mermer kaplamadýr. Ayrýca camiin saðýnda mermer bir þadýrvan ile giriþ kapýsýnda mermer çeþme vardýr. Bunlarda kitâbeler ve açýklamalar yer almaktadýr. in Hayatý Þam ulemâlarýndan olan Hamza nýn oðlu olarak, 1389 yýlýnda Þam da doðmuþtur. in soyu, baba tarafýndan 15. batýnda Hazret-i Ebû Bekir e dayanmaktadýr. Ýlk tahsilini babasýndan alan, 7 yaþýnda hâfýz olup, ailesiyle birlikte Samsun un Kavak bucaðýna yerleþmiþtir. Babasýnýn Camiin cümle kapýsýndaki Hicri 1292 tarihli Tâlik hattý ile yazýlmýþ kitabe.

6 Âbideler Þehri Ýstanbul 177 vefatýndan sonra Amasya ve Osmancýk medreselerinde eðitimini tamamlayan, müderrislik pâyesi aldý ve Osmancýk Medresesine müderris oldu. ayrýca, týbba ve eczacýlýða merak sararak týp ilmini öðrendi. Ýlim tahsîli ile tatmin olmayan, irfan tahsili için müderrisliði ve medreseyi terk etti. Tasavvûfa olan ilgisinden dolayý, önce Ýran ý dolaþtý ama umduðunu bulamadýðý için tekrar Anadolu ya döndü. Kendisine Ankara da bulunan Hacý Bayram Velî yi tavsiye ettiler. Bunun üzerine Ankara ya giden, Hacý Bayram Velî nin öðrencilerinin nefislerini kýrmak, fakirlere yardým etmek ve yoksullara ikramda bulunmak için de olsa yardým kabul etmesi, çarþý pazarda dolaþmalarý gibi hallerinden hoþlanmadýðý için Ankara dan ayrýldý ve baþka bir mürþîd aramak için Halep e gitti. Halep te bir gece rüyasýnda boynuna bir zincirin takýlmýþ olduðunu, zincirin diðer ucunun Hacý Bayram Velî nin elinde ve kendisini Ankara ya doðru çektiðini gördü. Rüyasýnýn etkisinde kalan tekrar Ankara ya döndü. Hacý Bayram Velî nin yanýnda özel ilgi ile sýký bir eðitim alan, kendisine gösterilen bu ilgiyi en iyi þekilde deðerlendirdi. Kýsa süre tasavvufun bütün yollarýný ve inceliklerini öðrenen Aksemseddin, bu baþarýsýndan dolayý Hacý Bayram Velî den icâzet aldý ve hilâfet tacý giydirildi. Daha sonra Hacý Bayram Velî den aldýðý izinle Ankara dan ayrýldý ve Beypazarý na yerleþti. Bir süre sonra oradan da ayrýlýp Ýskilip e yerleþti. Ýskilip te de yine sýkýlmasý nedeniyle ayrýlarak Bolu nun Göynük ilçesine yerleþti. Ýkinci Murad ýn emir ve isteðiyle Fatih Sultan Mehmed in hocalýðýna tayin edildi., Fatih Sultan Mehmed e danýþmanlýk yapýp Ýstanbul un fethine katkýda bulunmuþtur., çocuklarý, öðrencileri ve müritleriyle birlikte fetih ordusuna katýlmýþdýr. Camiin içinden diðer bir görünüm.

7 178 Âbideler Þehri Ýstanbul Camiin ahþap tavanýndaki göbek süsü., Eyüp Sultan Camii bölümünde anlattýðýmýz gibi, fetihden önce Fatih Sultan Mehmed in emri ile yaptýðý araþtýrmalar sonucunda Ebâ Eyyûb El Ensârî (Eyüp Sultan) nin mezarýný bulmuþtur. Fetihden sonra Fatih Sultan Mehmed, ile birlikte Ýstanbul a girdiðinde halk tarafýndan karþýlanmýþ ve halk, Akþamseddin i Fatih Sultan Mehmed sanýp ona çiçekler uzatmýþlardýr. ise Pâdiþâh ben deðilim diyerek yanýndaki Fatih Sultan Mehmed i gösterdiðinde Fatih Hünkâr benim ama, o benim hocamdýr. Çiçekler O na Layýktýr! diyerek gülümsediðini bazý kitaplar yazmaktadýr. Fatih Sultan Mehmed Ýstanbul un fethinin ardýndan Ayasofya da okuduðu hutbesini tamamladýktan sonra, minberden inerek namaz kýldýrmak için i imam olarak belirledi. Böylece, fethin ilk Cuma namazýný kýldýrmýþ oldu. Bursalý Mahmud Tahir in Osmanlý Müellifleri kitabýndaki hakkýndaki yazýdan alýnan aþaðýdaki bölümde: Bu aralýk Ýstanbul fethi tedarkle meþgul bulunan Fatih Sultan Mehmed Han tarafýndan isticlab duhaniyetleri ve muhasaranýn kuvvai maneviyelerinin takviyesi imaniyesiyle pirdeþi (Akbýyýk Abdullah Sultan) ile beraber olunan davet-i hümayuna icaben mevkub-u hümayuna iltihak ederek kýrk esnai fethdeki askeri tescihkerin badelfeth mihmandar cenab-ý nebi hazret-i (Halid Bin Zeyd el nisari) nin kabr-i þeriflerini keþf ve temin gibi hususat-ý maneviyede kendilerinden pek çok istifade olundu.

8 Âbideler Þehri Ýstanbul 179 ve yedi defa hacca gidebilme imkaný bulmuþtur. Bunlara ek olarak Beþiktaþ ta Yahyâ Efendi Kütüphane-sinde yirmi dokuz bölümlük el yazmalý (Güzîde) isminde Türçe geniþ kapsamlý bir tecvîdi de bulunmaktadýr. Akþemsettin için aþaðýdaki beyit yazýlmýþtýr: Camii nin haziresinden bir görünüm. Ve bu gibi hidmet-i maneviyenin mükafat ve niþane-i maneviyesi olmak üzere her iki azizin namlarýna Ýstanbul da birer camii þerif bina kýlýndý. Bir müddet sonra arzularý vechile bu azizlerden () (Göynük e) ve (Akbýyýk) (Bursa ya) muttaliben izam edildi. Sahib-i tercüme () hazretleri (Göynük) e muvasalatlarýndan birkaç sene sonra, yani (kaþif-i esrar) ve (merþud-u tarik) terkiblerinin dalaleti olan (863) tarihinde darbekaya rahlet ederek elim ziyaretgah inam bulunan türbe-i mübereklerine defn edildi. Peder-i alilerinin kabri Amasya dadýr. denilmektedir., Ýstanbul un fethinden sonra, Fatih Sultan Mehmed in israrýna raðmen Ýstanbul da kalmak istemedi ve Göynü ðe çekildi. Göynük te bir deðirmen ve mescid inþa ettirip, kendi çocuklarýnýn tahsil ve terbiyesi ile meþgul olmuþtur. Öte yandan Risaletü n-nûriye, Hall-i Müþkilât, Makamât-ý Evliyâ, Kitabü t Týb ve Maddetü l-hayat isimli eserlerini yazmýþ Karagün dostu imiþ Fatih in, Ki yüzünden elmasýn etdi ânýn feth-i mübîn, Nesrini çeþm-i hakîkatle görüb derdi haber, Böyle hârikayý uzaktan görür edibâb-ý yakîn. in on tane çocuðu vardýr. Bir süre sonra da yetmiþ yaþýnda iken Göynük de vefat etmiþtir. Türbesi Göynük tedir. Camiin cümle kapýsýndaki kitabenin üzerindeki yazý.

BABAM Muammer Þahin Ýstanbul Aðustos 2004 Vaizoðullarý Þirketler Grubu Unkapaný ÝMÇ 5. Blok. No: 5611 K. 2 Unkapaný-Ýstanbul Tel: 0212 519 00 64 Faks: 0212 519 00 38 Annemin ve babamýn aziz ruhlarýna...

Detaylı

KAÐITHANE REHBERÝ KAÐITHANE BELEDÝYESÝ

KAÐITHANE REHBERÝ KAÐITHANE BELEDÝYESÝ KAÐITHANE REHBERÝ KAÐITHANE BELEDÝYESÝ 2008 Bu çalýþma, Kaðýthane Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüðü ile Basýn Danýþmanlýðý nýn ortak ürünüdür. Baský Yeri Mart Matbaacýlýk Sanatlarý Tic. ve San. Ltd. Þti.

Detaylı

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) edebiyatçýlarýmýz

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) edebiyatçýlarýmýz Somuncu Baba KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr ISSN:1302-0803 YIL:10 SAYI:46 EYLÜL - EKÝM 2003 ES-SEYYÝD OSMAN HULÛSÝ

Detaylı

Baþyazý... 2 Mektûbat tan... 3 Araþtýrma Somuncu Baba ve Neseb-i Âlisi... 4. Kapak Hayat Bahþeden Su ve Kudret Hamamý. 6

Baþyazý... 2 Mektûbat tan... 3 Araþtýrma Somuncu Baba ve Neseb-i Âlisi... 4. Kapak Hayat Bahþeden Su ve Kudret Hamamý. 6 ES-SEYYÝD OSMAN HULÛSÝ EFENDÝ VAKFI KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr ISSN:1302-0803 YIL:7 SAYI:28 EYLÜL - EKÝM 2000 ES-SEYYÝD

Detaylı

DARENDE 7000 yýllýk tarihi bir geçmiþe sahip olan Otuz Yapraklý Gül Þehri Darende Hititler den kalma bir yerleþim merkezidir.önce Asurlular, ardýndan Persler daha sonra Roma Ýmparatorluðu yönetimine geçen

Detaylı

Bu S. Somuncu Baba. Ömer Rýzaî Efendi ve Ýzzet Paþa (Vezir) Tekkesi. Güllerin en güzelinin açtýðý gülþen; MEDÝNE. Ýstiklal Marþýnýn Dil Yapýsý

Bu S. Somuncu Baba. Ömer Rýzaî Efendi ve Ýzzet Paþa (Vezir) Tekkesi. Güllerin en güzelinin açtýðý gülþen; MEDÝNE. Ýstiklal Marþýnýn Dil Yapýsý 7 Bu S Ömer Rýzaî Efendi ve Ýzzet Paþa (Vezir) Tekkesi Dr. Hür Mahmut YÜCER Somuncu Baba KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr

Detaylı

ODTÜ MFD 2005/1 (22: 1) 57-84

ODTÜ MFD 2005/1 (22: 1) 57-84 ODTÜ MFD 2005/1 (22: 1) 57-84 DÝYARBAKIR SURLARI VE KENT TARÝHÝ Canan PARLA Alýndý: 03.01.2005 Anahtar Sözcükler: Kent Tarihi; Kent Surlarý; Amida; Kitabeler; Kent Kapýlarý; Ýç Kale; Burçlar; Sur Duvarlarý.

Detaylı

Bu Sayýda 54. Somuncu Baba. Din ve Dünyanýn Hac ile Kâim Olmasý. Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretleri. Bir Hakikat Fatihi: Ýbn Arabi.

Bu Sayýda 54. Somuncu Baba. Din ve Dünyanýn Hac ile Kâim Olmasý. Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretleri. Bir Hakikat Fatihi: Ýbn Arabi. Bu Sayýda 54 7 Doç. Dr. Ali AKPINAR Resul KESENCELÝ 32 Somuncu Baba KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr ISSN:1302-0803 YIL:11

Detaylı

KAR DELEN DÜÞÜNCE VE KÜLTÜR SEÇKÝSÝ 2005 TEMMUZ6

KAR DELEN DÜÞÜNCE VE KÜLTÜR SEÇKÝSÝ 2005 TEMMUZ6 KAR DELEN DÜÞÜNCE VE KÜLTÜR SEÇKÝSÝ 2005 TEMMUZ6 TARÝHTE AÐUSTOS AYI 10 Aðustos: Sevr Antlaþmasý 1920 14 Aðustos: Ýkinci Dünya Savaþý Bitti Ýkinci Kýbrýs Barýþ Harekâtý 1974 Pakistan ýn Ýstiklâli 1947

Detaylı

ÝSLAMDA MANEVÝ HAKÝKATLER ve YOLLAR (Bu bir Araþtýrma ve Tetkik yazýsýdýr)

ÝSLAMDA MANEVÝ HAKÝKATLER ve YOLLAR (Bu bir Araþtýrma ve Tetkik yazýsýdýr) Kimsenin dinine hilaf demeyiz Din tamam olunca doðar muhabbet Hz. Yunus Emre ÝSLAMDA MANEVÝ HAKÝKATLER ve YOLLAR (Bu bir Araþtýrma ve Tetkik yazýsýdýr) ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD ÝÇÝNDEKÝLER 1. Önsöz 2. Din

Detaylı

www.uyanis.com.tr 32. SAYI EYLÜL 2007

www.uyanis.com.tr 32. SAYI EYLÜL 2007 www.uyanis.com.tr 32. SAYI EYLÜL 2007 Gezi Deneme Roman Babil den Tac Mahal e roman tadýnda bir gezi kitabý yahut benzersiz bir seyahatname Edebiyat, dil, kültür ve sanat üzerine yazýlmýþ sohbetlerle gündemi

Detaylı

w w w. u y a n i s. c o m. t r

w w w. u y a n i s. c o m. t r w w w. u y a n i s. c o m. t r 29. SAYI HAZÝRAN 2007 ÝÇÝNDEKÝLER HAZÝRAN 2007 Kardelen Özel........................... 4 Gönül Erleri Ýmam-ý Rabbani.......................... 5 Saðlýk - Ýnternet - Bilim

Detaylı

e-posta adresimiz: kardelenseckisi@gmail.com

e-posta adresimiz: kardelenseckisi@gmail.com KARDELEN Bazý sevgiler vardýr~siz ararsýnýz, Bazý sevgiler vardýr~ birden belirir Çok nadir ve zor yerlerde bulunan Kardelen çiçeði gibi. Çýkýverir umulmayan ortamlarda. Ve Ýnsana umudu, yaþamý, Maðrurluðun

Detaylı

10 Gidenler ve kalanlar: Þimdi neredeler? Leyla İpekçi

10 Gidenler ve kalanlar: Þimdi neredeler? Leyla İpekçi 23 ARALIK 2007 PAZAR SAYI: 56 Yemek stilisti Nevin Halýcý, yazýlarýyla aramýzda... Türkiye nin mutfak kültürü araþtýrmacýsý ve yemek stilisti Nevin Halýcý aramýzda. Sufi Mutfaðý üzerine derin araþtýrmalarý

Detaylı

K A R D E L E N D Ü Þ Ü N C E V E K Ü L T Ü R S E Ç K Ý S Ý EYLÜL

K A R D E L E N D Ü Þ Ü N C E V E K Ü L T Ü R S E Ç K Ý S Ý EYLÜL K A R D E L E N D Ü Þ Ü N C E V E K Ü L T Ü R S E Ç K Ý S Ý 2005 EYLÜL 8 TARÝHTE EKÝM AYI 4 Ekim: Samsun un Kurtuluþu 1919 6 Ekim: Ýstanbul un Kurtuluþu 1923 11 Ekim: Mudanya Mütarekesi 1922 12 Ekim: Ömer

Detaylı

Mustafa Kemal: Çocukluk, Eðitim ve Askerlik Hayatý. Dört Þehir - Liderlik Yolunda Mustafa Kemal. Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yar-

Mustafa Kemal: Çocukluk, Eðitim ve Askerlik Hayatý. Dört Þehir - Liderlik Yolunda Mustafa Kemal. Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yar- dýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette, T.C. Ýnkýlap Tarihi ünitelere göre düzenlenmiþ 3 fasikül bulunmaktadýr. Bu fasikül-

Detaylı

BELGELER ve ARAÞTIRMA NOTLARI

BELGELER ve ARAÞTIRMA NOTLARI Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi, Sayý 14, 2005, 111-124 BELGELER ve ARAÞTIRMA NOTLARI Kýrgýzistan da Din Eðitimi Veren Kurumlar Ahmet Cihan Religious Educational Institutions in Kyrgyzstan This study examines

Detaylı

FAHREDDÎN EFENDİ HAZRETLERİNİN NİN HAYATI VE ESERLERİ

FAHREDDÎN EFENDİ HAZRETLERİNİN NİN HAYATI VE ESERLERİ FAHREDDÎN EFENDİ HAZRETLERİNİN NİN HAYATI VE ESERLERİ 1 FAHRETTİN EFENDİ NİN HAYATI VE ESERLERİ 3 1.1. NESEBİ VE ÂİLESİ 3 1.2. TAHSÎLİ 5 1.3. TARİKATA İNTİSABI 5 1.3.1. İlk mürşidi: Amcası Yahyâ Gālib

Detaylı

"Ýmam Hatip Günleri"ne mehterli açýlýþ

Ýmam Hatip Günlerine mehterli açýlýþ Baðcý'nýn 'Kanun Teklifi' komisyonda Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ile birlikte "Bazý Kamu Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Bir Kahraman Doðuyor. 2. ÜNÝTE Milli Uyanýþ: Yurdumuzun Ýþgaline Tepkiler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Bir Kahraman Doðuyor. 2. ÜNÝTE Milli Uyanýþ: Yurdumuzun Ýþgaline Tepkiler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Bir Kahraman Doðuyor BÖLÜM 1 : ATATÜRK ÜN ÖÐRENÝM VE ASKERLÝK HAYATI... 11 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 14 BÖLÜM 2 : ATATÜRK LÝDERLÝK YOLUNDA...

Detaylı

kardelenseckisi@gmail.com

kardelenseckisi@gmail.com Allah ým bana çukulata, sakýz, mama ve bol bol bez ver emi Allah ým... 13-14-15-16. SAYILAR ÞUBAT MART NÝSAN MAYIS kardelenseckisi@gmail.com ! 2006 # Aydýn 3 Çok amaçlý program cd si, www.aydin.gov.tr

Detaylı

e-posta adresimiz: kardelenseckisi@gmail.com

e-posta adresimiz: kardelenseckisi@gmail.com 20-21-22. SAYILAR EYLÜL 2006 EKÝM 2006 KASIM 2006 e-posta adresimiz: kardelenseckisi@gmail.com KARDELEN / EYLÜL 14 3 Bitlis ÝÇÝNDEKÝLER Osmanlý Ýmparatorluðu Kronolojisi 45 Hasan Basri 48 Haber 50 Camibüs

Detaylı

Projelerini Alperenler e anlattý. Ýskilipli Atýf Hoca, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nun giriþimleri ile gündeme geldi.

Projelerini Alperenler e anlattý. Ýskilipli Atýf Hoca, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nun giriþimleri ile gündeme geldi. Projelerini Alperenler e anlattý Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Belediye Baþkan Adayý Ümit Kaleli, Alperen Ocaklarý nda projelerini anlat- Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Belediye Baþkan Adayý Ümit

Detaylı

Koordinasyon Kurulu LÝDERLÝK SEMÝNERÝ 30 Ekim 2008 tarihinde Sirkeci Erboy Otel de Ýlçeler arasý Koordinasyon Kurulu tarafýndan düzenlenen organizasyonda Sayýn Fatma Betül Gemalmaz tarafýndan liderlik

Detaylı

Dünya Mirasý Kavramýnýn Tarihçesi

Dünya Mirasý Kavramýnýn Tarihçesi Dünyanýn yedi harikasýndan biri sayýlan Ýskenderiye Fenerinin Alman Arkeolog Prof. H. Thiersch tarafýndan 1909 yýlýnda çýkarýlan temsili çizimi. Dünya Mirasý Kavramýnýn Tarihçesi Dünyamýz, gerek tabiat

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı