Osmanlı Tıbaat ve Matbuat Hayatında ( ) Ermeniler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Osmanlı Tıbaat ve Matbuat Hayatında (1567-1908) Ermeniler"

Transkript

1 Osmanlı Tıbaat ve Matbuat Hayatında ( ) Ermeniler Ali Birinci* Kısaca icadının üzerinden yarım asır bile geçmeden hudutların içine girişine müsaade edildiğine göre devletin bu kuruma karşı olmak gibi bir temel tavrından bahsetmek mümkün değildir ve ilk matbaanın Osmanlı ülkesinde görünmesi Garp dünyasından pek fazla bir zaman aralığına sahip değildir. İspanya dan Engizisyon zulmünden Osmanlı ülkesine sığınan Yahudilerin getirdiği matbaa ilk olarak 1494 senesinde 4 İstanbul da çalıştırılmaya başlatıldığı zaman devletin bu matbaaya karşı bir tavrı bahis mevzuu olmamıştır. Daha sonra Ermeni ( 1567) 5 ve 17. asırda, 1627 senesinde, Rum matbaaları 6 İstanbul da açılmıştı. Bu arada 1610 senesinden itibaren Lübnan da Maruni keşişleri tarafından Mezamir (Psautier) basıldığı hakkında da bilgi bulunmaktadır. Yine Suriye de, bilhassa 1706 senesinden itibaren hızlanan bir matbaacılık faaliyeti olduğu, geniş bir şekilde, Wahid Gdoura tarafından ortaya konulmuştur. 7 Osmanlı Devleti nde matbaacılığın hikâyesi çeşitli kısımlar hâlinde yazılmış ise de bir bütün hâlinde henüz ortaya konulmamıştır 1. Halbuki bu hikâyenin çok cazip ve hâlen çok meçhûl sayfaları bulunmaktadır 2. Bu hikâyenin en cazip sayfaları bilhassa matbaacılığımızda yaptıklarıyla dikkati çeken Ermeni vatandaşlarımızın bu yeni meslek vâdisindeki icraatlarıdır. 1- Matbaanın Osmanlı Devleti ne Girişi Matbaanın Osmanlı hudutları dahiline girişi 3, Avrupa da yaygınlaşmasından az bir müddet sonra gerçekleştirilmiş ve bu âletin bizatihî kendisine, hususî bir şekilde, devletin muhalefeti bahis mevzuu olmamıştır. Muhalefet gibi takdim edilen hâdiselerin daha etraflı bir şekilde yorumlanması gerektiği açıktır senesinde, Müteferrika Matbaasının kurulmasıyla matbaacılık sahasına Türkler de girmiş oldu ve böylece devletin bir bakıma bütün tebaası bu sahada faaliyette bulunmağa başladı. 2- Matbaacılık Sahasında Ermeni Unsuru İstanbul da Ermeni matbaacılığının ilk ismi olan Tokatlı Apkar ın 1567 senesinde başlayan çalışmaları bu yeni sanatın ilk ilk (*) Prof. Dr., Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürü. Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı. (1) Bu yazının malzemesini toplarken pek çok kişinin yardımını gördüm. Bunlardan Devlet Arşivleri nden dostlarım muhterem İlhan Ovalıoğlu ve Dr. Mustafa Küçük ile sahaf dostlarım Nedret İşli, Püzant Akbaş ve Nebi Akgüngör bilhassa zikre değer. (2) Bu yazımızın ikinci kısmı Ermeni kitapçılar ve üçüncü kısmı ise Ermeni mevkuteleri olacaktır. Ayrıca bu yazımızın merkezinde İstanbul da Ermeniler vatandaşlarımız tarafından, bilhassa 19. Asırda kurulan matbaalar bulunmaktadır. (3) Matbaanın Osmanlı Devleti ndeki durumu hakkında ansiklopedi maddeleri için: Basım, Türk Ansiklopedisi, Ankara, 1951, C.V, s Bu madde Osman Ersoy a göre (Türkiye ye Matbaanın Girişi ve İlk Basılan Eserler, Ankara, 1959, s. 5) Adnan Erzi tarafından yazılmıştır. Son bir ansiklopedi maddesi: Kemal Beydilli, Matbaa, TDV. İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 2003, C. 28, s (4) Avram Galanti, Türkler ve Yahudiler, İstanbul, 1947, s Ancak Giambattista Toderini, İstanbul da İbranice basılmış bir çocuk kitabının ismini vermektedir: Türklerin Yazılı Kültürü (Çev. Ali Berktay), İstanbul, 2012, s. 243 (5) Selim Nüzhet Gerçek, Türk Matbaacılığı, İstanbul, 1939, s (6) İlk Rum matbaasının kurucusu Nicodème Metaxas ismi için: Nicéphore Moschopoulos, La Presse Dans La Renaisssance Balkanique, Athènes, 1931, s. 30 (7) Paul Dupont, Histoire de L İmprimerie, Paris, 1854, C. 1, s. 515; Wahid Gdoura, Le Début de l İmprimerie Arabe à İstanbul et en Syrie: Evolution de l Environnement Culturel ( ), Tunis, 1985, s Bu iktibas şu yazımızdan alınmıştır : Osman Bey ve matbaası, Müteferrika, Sayı. 39 (Yaz ), s. 4 1

2 2 ürünlerini vermiş ve İstanbul da basılmış ilk beş kitap matbuat âleminde zuhur etmişti 8. Bundan yirmi sene sonra matbaasını Roma ve Venedik ten sonra İstanbul a taşıyan rahip Yovhannes Ankivrac i, çok hususî siyasî ve teknik şartlardan olayı bir basma faaliyetinde bulunamamıştır 9. Ancak bundan sonra Osmanlı matbaacılığında Ermeniler gittikçe artan bir derecede bir mevki kazanmışlardır. 3- II. Abdülaziz Devrine Kadar Matbaacılığımızda Ermeniler Abkar dan tam yüz on sene sonra Ermeni matbaacılarının ikincisi olarak zikredilen isim, ilk defa 1677 senesinde matbaasını açan tarih ve coğrafya âlimlerden Eremya Çelebi Kömürciyan ( ) olmuştur senelerinde çalışan bu matbaa uzun ömürlü olmamış ve sadece iki kitabın basılmasını gerçekleştirmiştir 10. Ancak bu başlangıç artık hiç mola vermeyen ve gittikçe artan bir hızla matbaacılık gibi yeni mesleğin temellerini atmış ve tekâmülünü başlatmıştır. Matbaacılığın üçüncü ismi Merzifonlu Kirkor olarak tespit edilmiştir. Eremya Çelebi Kömürciyan dan kalan matbaa âlet ve harfleri ile işe başlamış ve matbaacılığı deneme yoluyla ve sebatla öğrenen Kirkor ilk kitabını 1698 de basmaya muvaffak olmuştur Asırda İstanbul da 80 bin civarında Ermeni nüfus bulunuyordu ve şehir Ermeni yayıncılığının ve matbaacılığının bir merkezi hâline gelmişti 12. Bu asrın başlarında Sulumanastır rahiplerinden Haçadur un Ermeni matbaalarının kapatılmasına sebeb, yâni Katolik propagandası olan kitaplar bastırması matbaacılığı muvakkat bir şekilde sekteye uğratmış ve gelişmesini durdurmamıştı. İfade edildiğine göre Sultan II. Mustafa nın saltanatında ( ) 1701 senesi Temmuz ve Ağustos aylarında İstanbul da Galata da iki mahâlde ve Valde Hanın nda bazı müfsidler yeni basma peyda ve Ermeni taifesinin kitapların tağyir ve yeniden bazı ilhak ile basma peyda idüb Ermeni tayifesinin arasınayayub ihtilâl ve tefrikaya bais fesad ve habasetleri zahir olmağla buna cesaret edenlerin yakalanması Âsitâne kaymakamına yazılmış (Temmuz 1701) bunun müsebbebi olan rahip Haçadur yakalanmış ise de firar etmiş ve bunun üzerine Valde ve Vezir hanlarında ve sair yerlerde bu misüllü kitap basmacılarının araştırıp bi l-külliye âletlerinin yakılması ve kâr-hânelerinin iptali, Sadâret Kaymakamına, emredilmişti (Ağustos 1701) Asır boyunca da Ermeni matbaaları çoğalmaya devam etmişti. İfade edildiğine göre 1696 ve 1701 senelerinde İstanbul da kendiliğinden dört matbaa kurulmuştu ve bundan sonra bu matbaalar tarafından küçümsenemeyecek miktarda kitap basılmıştı 14. İstanbul a 1787 senesinde gelen Giambattista Toderini, Yahudi ve Ermeni matbaaları bugün de açıktır ve kitap basmaya devam etmektedirler demekte ve çalışmaları hususunda herhangi bir müşkilâta işaret etmemektedir 15. Ermeni matbaalarının kuruluşları ve sahipleri hakkında ilk defa 1912 senesinde Ermenice basılan ve son zamanlarda tercümesi basılan bir kitap (Teotig, Ermeni Matbaacılık Tarihi, s ) 16 geniş bir bilgi temin (8) Raymond H. Kévorkian, Le Livre imprimé en milieu arménien ottoman aux XVI e siècles, Livres et Lecture dans le monde ottoman, Paris, 1999, s.174. Kévorkian ın 16 ve 17. Asırlarda İstanbul daki Ermeni matbaaları ve basılan kitaplar hakkında verdiği bilgiler için: Les İmprimés Arméniens de XVIe Et XVIIe Siècles, Paris, 1987, s , Hasan Refik Ertuğ kitabında ( Basın ve Yayın Hareketleri Tarihi, İstanbul, 1970, C.I,s.92 (9) Raymond H. Kevorkian, agm, s. 174 (10) Hayatı ve matbaacılığı hakkında bilgi için: Teotig, Ermeni Matbaacılık Tarihi (Çev. Sirvart Malhasyan-Arlet İncidüzen), İstanbul,2012, s. 74; Daha geniş bilgi için: Eremya Çelebi Kömürciyan, İstanbul Tarihi ( Tercüme ve tahşiye eden: Hrand D. Andreasyan- Yeni notlarla yayıma hazırlayan: Kevork Pamukciyan), İstanbul, 1988, s. IX-XXI (11) Hayatı ve matbaacılığı için: Teotig, s (12) Bu hüküm Kévorkian a aittir: agm, s (13) Bu vesikaların metni için: Ahmet Refik (Altınay), Hicrî On İkinci Asırda İstanbul Hayatı ( ), İstanbul, 1930, s Ahmet Refik, bu hâdiseyi daha sonra yazdığı başka bir kitabında tafsilâtıyla anlatmıştır: Eski İstanbul, İstanbul, 1931, s Osman Fevzi, Tarihçe-i Tıbaat (İstanbul, 1925, s. 19) isimli eserinde, İhtifalci Ziya nın künyesine vermediği bir yazısına dayanarak, 1698 senesinde Ermeniler tarafından getirilen bir matbaanın yeniçeriler tarafından tahrip edildiğini yazmaktadır. (14) Kévorkian, Les İmprimés Arméniens , Paris, 1989, s (15) Giambattista Toderini, age, s. 244 (16) Bu kitapta matbaaların ve sahiplerinin isimleri Ermeni okunuşuna, kitaptaki şekliyle, göre yazılmıştır. Bu kitabın çok kısa bir hülâsası yapılarak yazılmış kaynaksız bir ansiklopedi maddesi için : Vağarşag Seropyan, Ermeni basımevleri, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, 1994, C.3, s Arsen Yarman tarafından dipnotsuz ama kısa bir Kaynaklar listesi vererek yazdığı Ermeni Yazılı Kültürü (İstanbul, 2012, 365 s) faydalı bilgiler vermektedir.

3 etmektedir. Burada bu matbaaların ismen bile zikr edilmesi bir fikir verebilir. Ancak kitabın işaret edilen sayfalarında matbaa sahipleri hakkında da kıymetli ve başka Türkçe mehazlarda bulunmayan bilgiler de verilmektedir. Bu devirde ve daha sonra İstanbul da 1912 senesine kadar kurulan matbaalar bu kitapta şöyle sıralanmaktadır:1-asdvadzadur Akulyats Taşdestvo, 2- İsimsiz,3- Eçmiadzin ve Surp Sarkis Zoravar matbaası, 4- Hacı Asdvadzadur Tıbir (s ), 5- Sarkis Tıbir, 6-Diratsu Kevork Sarkisyan, 7- Hacı Mardiros Tıbir (s ,Sarkisyan ya da Püzantyan),8- Ladinalı Bedros (80), 9- Tokatlı Rahip Sarkis, 10- Yeni ve Yetersiz Matbaa, 11- Diratsu Parseğ ve Hagop, 12- Kapriel Tıbir (Parseğyan), 13-Sarkis ve Miayel Tıbir( Parseğyan ya da Sivaslı),14- Tragatsi Apraham Tıbir ( s.81), 15- Diratsu ya da Çınçin Hovhannes (Asdvadzaduryan), 16-Bedrosyan İstepannos (s ,Eğinli), 17- Hovhannes ve Hagop (ikisi de Diratsu), 18- Hovhannes ve Boğos (s ,Asvadzaduryan). 19- Mayr Tıbradun (s ), 20- Madteos Tıbir, 21- Boğos Hovhannesyan (ya da Arabyan), 22- Boğos Arabyan ın büyük oğlunun matbaası, 23- Harutyun ve Khaçik Arabyan, 24- Boğos Hovhannesyan (s ), 25- Hovhannes K. Mühendisyan (s ). Türkçe metinlerde Ohannes Mühendisyan (21 Şubat Kasım 1891) matbaacılık tarihimizin unutulmaz isimlerindendir ve bilhassa Yesarîzade İzzet in yazısıyla döktüğü talîk 17 harfleri ve başka har dökümleriyle derin izler bırakmıştır 18. Daha sonra kurulan matbaalar ise şöyle sıralanmaktadır: 26- Harutyun Minasyan, 27-Aravelyan Matbaası (s ), 28-Garabed S. Ütücüyan- Masis (s ), 29- Hovhannes Markaryan, 30- Harutyun Papazyan, 31- Tahmizciyan Matbaası, 32- H. Deroyent (s ), 33- Rahip Mıgırdiç Khırımyan(s ), 34- Tateos Divitciyan (s ), 35- Rupen H. Kürkcüyan (s ), 36-Kapriel Yeranyan,37- H.D. İsdepanyan Matbaası, 38- Hovsep Kavafyan (s ),39- Canig Aramyan (s ),40- Boğos Kirişciyan (s ), 41- A. N. Şahnazaryants, 41- Arşak Hagop Boyacıyan (s ), 42- Kevork Zartaryan(s. 128), 43- Bedros Cezveciyan, 44- Markaryanlar (s ), 45- S. Ğ. Bardizbanyan, 46-Simeon Mikayelyan (s ), 47- Yeğya M. Dındesyan(s ), 48- Keşişyanlar, 49- Hayasdanyats Matbaası(s ), 50- Mikayel G. Sarıyan (s ), 51- Aram M. Aşcıyan (s. 140), 51- Harutyun Baronyan, 52- Garabed K. Biberyan,53- Hovh. Manugyan (s ),54- Karekin Bağdadlıyan (s ), 55- Rahip Vahan Der Minasyan (s ), 56-Şirket-i Mürettibiye,57- Harutyun Asadoryan, 58- Serviçen Çakıryan (s ), 59- Dikran Civelegyan, 60- Boğos Hagopyan ( ), 61- Beberyanlar (s. 146),62- Aravelk Matbaası (s ), 63- Hovhannes Tolayan (s ), 64-Sahag Nikoğosyan, 65- Onnik Parseğyan (s ), 66- Madteosyanlar (s ), 67- Gomidas Uğurlıyan, 68- Kayseryanlar ve Manzume( s ), 69- İsdepan Yazıcıyan, 70- Nerses C. Aramyan (s ), 71-Takvor Sancakcıyan, 72- Mihran H. Papazyan (s ), 73- Rokos Sakayan,74- Püzantion Matbaası ( s ),75-Mağazacıyan, 76- V. Ve H. Der-Nersesyan (s ), 77- Cihan Matbaası, 78- Onnig Arzuman (s ), 79- Jamanag Matbaası (s ), 80- Arşag Garoyan, 81- Hovnan K. Palakaşyan (s. 163), 82- Dikran Doğramacıyan, 83- Hovn M. Aznavur (s ),84- Osm. Kordzaktsagan Ing (s ), 85- Gutenberg Matbaası (s ), 86- Şant Matbaası (s. 167), 87- Araks Matbaası, 88- Kader Matbaası 19, 89- Vğinag S. Pürad (s ), 90- Hayg (17) Mühendisyan ın döktüğü talîk harflerle, 1842 senesinde 15 gün ara ile, iki defa basılmış bir kitap güzeli de Risâle-i İtikadiye isimli risâledir. Bu hususta bilgi için : Uğur Derman, Yazı san atının Eski matbaacılığımıza akisleri, Basım ve Yayıncılığımızın 250. Yılı, Ankara, 1980, s Bu yazıda Mühendisyan ın döktüğü harflerden örnekler bulunmaktadır. Ayrıca bkz : Osman Ergin, Muallim M. Cevdet in Hayatı, Eserleri ve Kütüphanesi, İstanbul, 1937, Eki. Tarih Lügati, s.55 (18) Mühendisyan ın hayat hikâyesi : Teotig, s ; Kevork Pamukciyan, Biyografileriyle Ermeniler, İstanbul, 2003, s (19) Memleketimizin tanınmış ve eski matbaacılarından Kader Matbaası sahibi Apik Van kısa bir hastalığı müteakkip 1 Mart 1942 Pazar günü hayata gözlerini kapamıştır. Cenazesi 5 Mart 1942 Perşembe günü Feriköy Ermeni Kilisesinde saat 13 te yapılacak ve Şişli Ermeni Kabristanına defnedilecektir : Cumhuriyet, Nu (4 Mart 1942), s. 3 3

4 4 Tiryakyan (s. 169), 91- Nişan Babigyan, 92-Manug H. Koçunyan (s. 170). Teotig kendi ifadesi ile ufak-tefek işler yapan on yedi matbaayı da şöyle sıralıyor: Nerses Papazyan, Becidyan Kardeşler, Corci Şişmanyan, Arevdıragan Nor Dıbaran, Terziyan ve Ortakları, Onnig Mokosyan, Giligya Matbaası, Hırant Keresteciyan, Izkon papazyan, Hagop koçunyan, Ardaş H. Şişmanyan, M. Kalpakçıyan, Mik Der SahakyanHagop Holas, Hırant Kışdeyan, Hagop Keşişyan Simon Ohanyan. Bunlara ilâveten Katolik Ermeni Patrikhanesi Matbaası da hatırlatılmaktadır (s ). Bundan sonra (s ) İzmir de bulunan Ermeni matbaaları hakkında etraflı bilgi verilmiştir. 4- Abdülaziz Devrinde Matbaacılığında Ermeniler Sultan Abdülaziz ve Abdülhamid devirlerinde İstanbul da matbaacılığın çok inkişaf ettiğini söylemek gerekiyor. Zaten Osmanlı devrinde matbaanın hiçbir zaman bir tehlikeli âlet olarak görülmediği açıktır. Ancak halk için bir ihtiyaç hâline, gelmediği de muhakkaktır. Osmanlı devletinde matbaacılık ancak III. Selim devrinin ıslahat hareketinde önce devlet için bir ihtiyaç hâline gelmiş ve 19. Asırda bu ihtiyacın şiddeti, bilhassa bürokrasinin ve maarifin zorlamasıyla artmıştır. Sultan Aziz devrinde matbaaların maarif için gerekli bir âlet olarak görülmesi ve kitapçılığın inkişafı için temin için her türlü matbaa makineleri ve malzemelerinin serbestçe idhâli bakımından bir yasak olmadığına dikkati çekmek gerekir. Ancak siyasî ve kanunî birtakım hudutların içinde kalınmasının teminine dikkat edildiği muhakkak ve tabiîdir. Bu bakımdan matbuatın gelişmesi ile beraber matbuatın mevzuatı da gelişmiştir. Bu bakımdan Abdülaziz devri bir bakıma matbaacılığın gelişmesinde hızlı bir devrin başladığı söylenebilir. Esasen Sultan Abdülaziz devrine gelindiğinde artık hiç değilse resmî nokta-i nazardan matbaanın gereği şüphesiz bir şekilde kabûl ediliyordu 20. Bir matbaanın açılması için yapılan muamelenin ne olduğu Bir Ermeni matbaacıya verilen iznin metninden anlaşılmaktadır: Bazı kütüb ve resail tab etmek üzere Agop Boyacıyan nın Dersaadet te bir matbaa küşadı istidasında bulunduğu ve matbaa nizâmı haricinde hareket etmeyeceğine dair kefalet-i kaviyeye dahi rabt olunduğu beyanıyla icra-yı icabı ifadesine mütedair tevarüd eyleyen tezkere-i behiyeleri Meclis-i Vâlâ ya lede l-havale Dersadet te mevcut olan bu gibi şeraitle meşrut ve mukayyed bulunan sair matbaalarda da ara sıra bazı resail-i muzırra tab ü neşredilmekte olunduğuna mebni bu makule neşriyat-ı muzırraya meydan verilmemek üzere bu defa küşadı istida olunan matbaada ve gerek sair matbaalarda müceddeden basılacak resail ibtida Meclis-i Maarif te görülüp mahzur ve mazarrâtı olmadığı tebeyyün eyledikten sonra tab ü neşrine müsaade kılınması ve şu kaideye ittiba edilmek şartıyla matbaa-yı mezkûrenin küşadını ruhsat itası hususunun savb-ı vâlâlarına havalesi tensip olunmuş ve bi l-istizan irade-i seniye-i cenâbı pâdişâhî dahi ol-merkezde müteallik şerefsudûr buyurulmuş olmağla iktizasının ifasına himmet olunması siyakında tezkere. 18 Şevval 283 (23 Şubat 1867) 21. Bu vesile ile ve tarih sırasıyla Osmanlı tebaasından Ermenilere verilen matbaa küşadı ruhsatları için önce Maarif Nezareti nde kendilerinden kefil isteniyor ve bundan sonra vaziyet Zabtiye Nezareti ne bildiriliyor ve şahsın güvenilir olup olmadığının araştırılması isteniyordu. Bu bakımdan Zabtiye Nezareti ayniyat defterlerinden nakledilen vesikaların bu nezarete Maarif Nezareti tarafından yazılan tahrirat olduğu nazar-ı itibara alınmalıdır. Bu arada ifade edilmesi gereken bir mesele ise matbaa açmak için verilen ruhsata (20) Matbaacılık tarihinin asgarî bir seviyede bile henüz yazılmadığı muhakkaktır. Bu cazip saha olarak ortadadır. Hele Osmanlı unsurlarının, ezcümle, Ermeni, Rum ve Yahudilerin matbaacılık tarihimizdeki mevkileri ve Türkçe den lisanlarda basılan kitapların üzerinde araştırmalara büyük ihtiyaç bulunmaktadır. (21) BOA-Maarif Ayniyat Defteri, Nu. 1068, sıra nu. 1305

5 istinaden ve başka bir izin alınmaksızın gazete veya mecmua çıkarılamadığı hususudur Asırda matbaa açmak isteyen Ermeni unsuruna mensup vatandaşların istidaları ve kendilerine ruhsat verilmesi muamelelerine ait Osmanlı Arşivi nden elde edilen kayıtlar şöyle sıralanabilir: 1- Bâb-ı Seraskerî Tahrirat-ı Ecnebiye müdürü Kirkor Margosyan Efendi ye Fransız lisanı hakkındaki kitabının tab ı ve bir matbaa açması için kefalet alınarak ruhsat verilmesi 17 Cemaziye l-âhır 84 (16 Ekim 1867) Matbaa-i Şarkiye sahibi olup Şerif Paşa Hanı nda elsine-i mütenevvia üzerine kütüb ve resail tab etmekte bulunan Canik Aramyan an bazı devair için ısmarlanacak evrak ile ilânattan ve mukaddemâ basılmış olub memnu ve muzır olmayan kütüb ve resailden maada tab edeceği matbuat-ı Türkiye yi Meclis-i Maarif e irae ve istizan ve tashihi hususuna dikkat ve itimam etmedikçe bir varak-pâre tab ına mücaseret edememek ve tab ı mesbuk bulunmayan kitab ve risâlelerin tab ü temsilinde her hâlde Matbaa Nizamnâmesi tatbik-i hareket etmek üzere Şurâ-yı Devlet kararıyla bi l-istizan irade-i seniye-i cenâb-ı şehin-şâhî buyurulmuş ve şerait-i muharreresinin derciyle ruhsatı havi sened verilmesi Zabtiye Müşiriyet-i celilesine havale ve iş ar kılınmış olmağın nezaret-i celilerince dahi icâbının icrasına himmet buyurulması siyakında tezkere. 19 Muharrem 85 (12 Mayıs 1868) Dikran Arslanyan ın matbaa küşadı için istida vermesi. 26 Recep Teşrin-i sânî 83 (23 Kasım 1867) Muhib nâm gazete için Cevahircioğlu Andon un istidası. 15 Safer sene Mayıs sene 84 (6 Haziran 1868) 26. Matbaa için ruhsat bir ay sonra verilmiştir: Maarif-i Umumiye Neza ret-i celilesine- Muhib nâm gazete için matbaa küşadına ruhsat itasını istida eden Cevahircioğlu Andon un matbaa nizâmına tevfik-i hareket eyleyeceği ve etmediği takdirde terettüb edecek mücazat ve tazminata razı olacağı mealinde Bâb-ı Zabtiye ye ibraz eylediği kefilinden sened alınmış ve zabıtaca dahi hakkında mucib-i emniyet olacak takdirâtı irae eylemiş idüğü vâki olan muhabere-i cevabından anlaşılmış ve şu hâlde merkumun is af-ı mes ûlü muvafık-ı usûl bulunmuş olmağla ruhsat-ı matlubesinin itası Şurâ-yı Devlet ten bâ-mazbata ifade olunmağın iktizasının ifasına himmet buyurulması siyakında tezkere. 9 Rebiü l-âhır sene 85 (30 Temmuz 1868). 5- Matbaa küşadı için ruhsat talep eden Dikran Karabetyan ın muamelenin Zabtiye Nezareti nde ikmâli için istidası. 18 Safer Mayıs 85 (30 Mayıs 1869).Bu ruhsat talebi bir ay bile geçmeden, 15 Haziran 1869 tarihinde, yerine getirilmiştir: Bazı resail tab ı için Vezir Hanı nda bir litoğrafya matbaası küşadı istidasında bulunan Dikran Karabetyan ın mazbutü l-ahvâl ve müstakimü l-etvar olduğu ve matbaa nizamnâmesine tevfik-i hareket etmek üzere kefalet-i kaviyeye rabt edildiği beyanıyla lâzım gelen ruhsat-ı resmiyenin itası Maaarif Nezaret-i celilesinden bâtezkere iş ar kılınmış olmağla nizamına tatbiken mezuniyetini havi iktiza eden senedin tanzim ve itasına himem-i aliye-i müşirâneleri der-kâr buyurulmak bâbında emr ü irade hazret-i menlehü l-emrindir.5 Receb 86-3 Haziran 85 (15 Haziran 1869) 27 (22) Bu hususta Maarif in 31 Mayıs 1875 tarihli bir ikazı için: BOA- Maarif Ayniyat Defteri, Nu. 1070, sıra nu.189 (23) BOA-Maarif Ayniyat Defteri, Nu. 1068, sıra nu. 48 (24) BOA-Maarif Ayniyat Defteri, Nu. 1068, sıra nu. 13 (25) BOA-Maarif Ayniyat Defteri, Nu. 1070, sıra nu. 908 (26) BOA-Maarif Ayniyat Defteri, Nu. 1070, sıra nu Ruhsatın metni için: BOA-Maarif Ayniyat Defteri, Nu. 1069, sıra nu.493 (27) BOA- Zabtiye Ayniyat Defteri, Nu. 1055, s Bu evrak kaybolduğu için 26 Haziran 1285 tarihli (8 Temmuz 1869) diğer tezkere için: s.193 5

6 6 6- Kitapçı Oseb in Camlı Han da küşad edeceği matbaa için istidası. 7 Teşrin-i sânî 85 (19 Kasım 1869) Jamanak nâm Ermeniyü l-ibare risâlenin sahib-i imtiyazı papaz Ohannes İstepan ın matbuat nizam-nâmesine tevfik-i hareket etmek üzere Galata da açmak istediği matbaa için ruhsat verilmesi Maarif Nezaret-i celilesinden bâ-tezkere ifade ve mümaileyhin Bâbı Müşiriyet te kefalet-i kaviyeye rabt olunduğu dahi hikâye olunmuş olmağın icabının icrasına himmet buyurulması siyakında tezkere. 18 Cemaziye lâhır 85 (6 Ekim 1869) Antranik Dartanyan ın matbaa küşadı istidası. 8 Şevval 86 (11 Ocak 1870) Bedros Cizmeciyan ın Yusufyan Hanı nda kilise kitabı tab etmek üzere bir matbaa küşadı için ruhsat istidası. Maarif ten Zabtiye ye. 22 Nisan 86-3 Safer 87 (5 Mayıs 1870) Ohannes Tozlıyan ın Küçük Yıldız Hanı nda küşad edeceği matbaa için ruhsatı havi lâzım gelen senedin itası ifadesine dair Maarif Nezaret-i celilesi canibinden varid olan tezkere manzûr-ı sâmileri buyurulmak için leffen irsâl kılınmış olmağla usûl ve nizamına tevfikan iktizasının icrasına himem-i aliye-i müşirîleri der-kâr buyurulmak bâbında. 19 Şaban sene Teşrin-i evvel sene 86 (12 Kasım 1870) Kürkçüoğlu Rupen in Fincancılar yokuşunda kâin matbaasından bir adet dest-gâhın Kınalıada ya nakli zımnında ruhsatı havi lâzım gelen senedin itası Maarif Nezaret-i celilesi canibinden bâ-tezkere ifade kılınmış olmağla usûl ve nizamına tevfikan iktizasının icra ve ifadesine himem-i aliye-i dâverîleri der-kâr buyurulmak bâbında emr ü irade. 7 Ramazan sene Teşrin-i sânî sene 86 (30 Kasım 1870) Kitapçı Artin Makaryan Kürkçüler Hanı nda bazı kütüb ve resail tab ı için ruhsat istemesi. Maarif Nezareti nden tarafından kendisinin kefalet-i kaviyeye rabt edildiğinin Zabtiye Nezareti ne bildirilmesi. 7 Cemaziye l-evvel sene 90 (7 Haziran 1873) Artin nâm kimesnenin Vezir Hanı derununda küşad edeceği litoğrafya matbaası için nezaret-i Behiyeleri marifetiyle kefalet-i kaviyeye rabt edilmiş olmasıyla emsâli veçhiyle icab eden ruhsat-nâmenin canib-i Zabtiye den itası hakkında Maarif Nezaret-i celilesinden meb us tezkere leffen irsâl kılınmış olmağla icabının icrasına himmet olunması siyakında tezkere. 1r Rebiyü l-âhır sene 90 (12 Haziran 1873) Zakarya nâm kimesnenin Asmaaltı nda Camlı Han da küşad edeceği matbaa için nezaretten kefalet-i kaviyeye rabt edilmiş olmağla cânib-i Zabtiye den ruhsat itasının Maarif Nezareti tarafından talep edilmesi. 4 Cemaziye l-evvel 90 (30 Haziran 1873) Mıgırdıç, Hatib Kapısı haricinde Keresteciler karşışında Damadoğlu Hanı nda, usûle tâbi olarak, matbaa küşadı talebinde bulunması. 18 Cemaziye l-evvel 90 (14 Temmuz 1873) Matbaaların bir adresten başka bir adrese taşınması da yine izne tâbiydi. Bu mesele hakkında ilk örneklerden biri de Tatnos nâm kimesnenin Vezir Hanı derununa nakl edeceği matbaası için yine Maarif Nezareti ne müracaat etmesi ve bu istidanın Zabtiye Nezareti ne havale edilmesidir. 15 Şaban sene 91 (27 Eylül 1874) 38. (28) BOA- Zabtiye Ayniyat Defteri, Nu. 1055, s. 226 (29) BOA- Zabtiye Ayniyat Defteri, Nu. 1056, s.134 (30) BOA- Zabtiye Ayniyat Defteri, Nu. 1055, s. 234 (31) BOA- Zabtiye Ayniyat Defteri, Nu. 1055, s. 259 (32) BOA- Zabtiye Ayniyat Defteri, Nu. 1058, s. 24 (33) BOA- Zabtiye Ayniyat Defteri, Nu. 1058, s. 3 (34) BOA- Zabtiye Ayniyat Defteri, Nu. 1060, s. 37 (35) BOA- Zabtiye Ayniyat Defteri, Nu. 1060, s. 31 (36) BOA- Zabtiye Ayniyat Defteri, Nu. 1060, s. 36 (37) BOA- Zabtiye Ayniyat Defteri, Nu. 1060, s. 43 (38) BOA- Zabtiye Ayniyat Defteri, Nu. 1060, s. 214

7 17- Gorciyan Artin nâm kimesnenin Galata da Yeni Camii kurbunda 20 numaralı mağazada küşad edeceği litoğraf ve tipoğraf matbaası için ruhsat talebi. 20 Şaban sene 90 (13 Ekim 1873) Eğerciyan Mikail nâm kimesnenin mukaddemâ Courier d Orient gazetesinden naklen lisan-ı Türkî ye tercüme ile tab eylediği risâleden dolayı sedd ü bend edilen matbaasının küşâdına müsaade olunması hakkında verdiği arzıhâl üzerine Matbuat İdare-i behiyesinden verilen müzekkere mezkûr arzıhâl ile beraber irsâl-ı sûy-ı devletleri kılınmış ve meâl-i müzekkereden müstebân olacağı vecihle bu hususa dair Matbuat İdaresi nce bir gûna malûmat olmadığı ve bi l-cümle matbaaların tesis ve küşâdı hakkında idare-i mezkûreye malûmat verildiği gibi bundan böyle tatil hususâtının dahi bildirilmesi münasib ve mazbutiyeti mucib olacağı gösterilmiş olmağın icra-yı icâbı mütevakkıf-ı himem-i bedihîleridir efendim. 16 Şaban sene 291( 28 Eylül 1874) Sultan Hamamı civarında bir matbaa küşâdına ruhsat itası istida eden hâkkâk Vahan ın ehl-i ırz takımından olduğu ve usûl-ü veçhile kefalete rabt edildiği gibi arada matbaa küşâd etmesinde nizamen ve mevkien beis ve mahzur olmadığı anlaşıldığından nizamına tevfikan ruhsat-nâmesinin itası Maarif Nezaret-i celilesinden vukubulan iş ar üzerine Şurâ-yı Devlet te bi t-tensib keyfiyet nezaret-i müşarileyhaya bildirilmiş olmağın nezaret-i celilelerince de icabının ifasına himmet buyurulması siyakında tezkere. 28 Rebiyü l-âhır sene 93 (24 Mayıs 1876) II. Abdülhamid Devrinde Matbaacılıkta Ermeniler Bu devirde İstanbul da matbaacılığın coğrafyası da dikkate değer bir keyfiyettir. Bu coğrafya günümüzde âdeta ortadan kalkmış gibidir. Matbaacılığın merkez mekânı Bâbıâlî yâni sonradan Ankara Caddesi ismini alan cadde olarak görülmektedir. Nitekim yakın zamana kadar Bâbıâlî zamanımıza kadar matbuatın, kitapçılığın ve gazeteciliğin alemi olarak zikredilmiştir 42. Abdülhamid devrinden önce matbuatın basma ve satma işleri Beyazıd da Simkeşhane, Çakmakçılar Yokuşunda Sümbüllü Han ve Valde Hanı ve yine Eminönü ndeki Valde Hanı ve Çemberlitaş taki Vezir Hanı gibi mekânlarda yapılıyordu 43. Gazeteleri satanlar ise Çemberlitaş Hamamı yanındaki Tömbekici İranlı Celil Ağa, Bahçekapısı nda Şekerci Hacıbekir karşısındaki Tömbekici Hasan Ağa ve Okçularbaşı ndaki Sarafim Kıraathanesi nde satılır ve bilhassa bu kıraathanede bütün gazeteler ve koleksiyonları bulunurdu. Tömbekici Hasan Ağa, rivayete göre, bitişik binada basılan Tercüman-ı Ahvâl gazetesini merdivenden usulca alır gizlice satarmış. Bu ilk samanlarda müvezzi pek bulunmaz ve olanlar da sopalı, bıçaklı ve lobutlu softalar tarafından dövülürmüş. Kitapçılara gelince; hiçbirinde köhne kitaplardan gayrısı bulunmayan Beyazıd daki Bedesten sırtındaki sahaflar ve Kaşıkçılar Kapısı ndaki sıra dükkanlarda mekân edinmişlerdi. Bâbıâlî deki Tan Yurdu o zamanlar Mihran ın 1881 de açtığı matbaasının ve Sabah gazetesinin binası idi. Yeni Postahane ye giden Eski Zabtiye Caddesi üzerinde Ahmet İhsan ın Ebussuud Sokağı ndan taşı- (39) BOA- Zabtiye Ayniyat Defteri, Nu. 1060, s. 73 (40) BOA-Maarif Ayniyat Defteri, Nu. 1070, sıra nu. 566 (41) BOA-Zabtiye Ayniyat Defteri, Nu. 1061, sıra nu.188 (42) Matbaacılık ve kitapçılık hakkındaki geniş ve örnek bir yazı için: Johann Stauss, İstanbul da kitap yayını ve basımevleri (Çev. Erol Üyepazarcı), Müteferrika, Sayı. 1 (Güz 1993), s.5-17 (43) Matbaacılığın ve ticaretin mekânını teşkil eden İstanbul Hanlarının iki geniş listesi için: Melih Artel, İstanbul Hanları Adres Defteri, İstanbul, 1954, 77 s; Aynı yazar daha sonra daha geniş bir liste vermiştir: Ticarî ve Turistik İstanbul Rehberi, İstanbul, (1961), s Her nedense bu iki kıymetli liste Galata Hanları (Başak Ergüder, İstanbul, 432 s) isimli kitapta yer bulamamıştır. İstanbul Hanları için yeni bir katalog için: Mehmet Sadettin Fidan, Geçmişten Günümüze İstanbul Hanları, 2009, 296 s. İstanbul Ticaret Odası yayını. Son zamanlarda basılmış bir kitapta Galata hanlarından bazıları hakkında kıymetli bilgiler bulunmaktadır: Brendan Freely-John Freely, Galata, Pera, Beyoğlu: Bir Biyografi (Çev. Yelda Türedi), İstanbul, 2014, s

8 8 dığı Alem Matbaası vardı. Buradan yokuşun başına, kahvenin olduğu köşeye ve buradan da Sultan Mahmud türbesindeki binasına taşınmıştı. Biraz ileride Tüccarzade İbrahim Hilmi nin Kütüphane-i İslâm ve Askerî si, Ebussuud Sokağı nda sağdan üçüncü kapıda Ahmet Midhat ın Kırkambar ismiyle kurduğu ve sonra kardeşi Mehmet Cevdet e terk ettiği Tercüman-ı Hakikat Matbaası, yine aynı sokakta Ahter ve Mahmud Bey (sonra Resimli Ay Matbaası)matbaaları bulunuyordu. Ana cadde üzerinde Kanaat Kütüphanesi nin yerinde Karabet in Mektep Kütüphanesi bulunuyordu. Bâbıâlî caddesi üzerindeki Reşit Efendi Hanı nda Ahmet Cevdet in İkdam Matbaası ve idarehanesi. Sırada Kaspar ın matbaası ve Kanaatçi İlyas ın (Bayar) hücre misâli dükkâncığı vardı. Yine aynı cadde üzerindeki Orhan Bey Hanı nda Baba Tahir in Malûmat Matbaası ve idarehanesi (Şimdi Vakit Yurdu olan bu mülkün sahibi Sikkezenbaşı Yusuf Paşa nın torunlarından Orhan Bey dir), daha yukarıda Kitapçı Parsih ( Afitab ın bulunduğu dükkân), biraz ötede Kitapçı Arakel (Tozlıyan- şimdi Maarif Kitaphanesi ) ve köşebaşında Kirkor un Asır Matbaası ve Kütüphanesi vardı. Kitapçı Gayret Kütüphanesi sahibi Garbis (Fikri) bu dükkânda çıraklık yapmıştı. Sonradan Adalar iskelesinde Bahriye, İştaynbruh birahanesi karşısında İzmir kitap salonunun, sonra Agop tan satın aldığı marifet ve nihayet aktar Yorgaki den devraldığı ve adını Gayret koyduğu kitaphaneleri kırk seneden beri işlet durmaktadır. Kendisi Fecriâtîcilerin de gözbebeği idi. Onların Çiftesaraylar arsası civarında kiraladıkları konaklarındaki toplantılarda yanlarından eksik olmazdı. Nuri Efendi nin günlük Saadet, Filip in Tarik ve bir zamanki Ceride-i Havadis gazetelerinin matbaaları ve idarehaneleri caddeden sola kıvrılan ve Şengül Hamamı na ulaşan Fatma Sultan Sokağı ndaki Tomruk dairelerinde idi 44. II. Abdülhamid devrinde matbaa makinelerinin ve âletlerinin, matbaacılığın ilk inkişaf devresinde, ithal gümrük vergisinden muaf tutulması esastı ve bu sık sık gümrük memurlarına hatırlatılıyordu: Alel-umum matbaalar maarife hizmet eden matbuatın âlet-i intişarı olduğu cihetle bâdezîn Memalik-i Osmaniye ye idhâl olunacak matbaa edevâtının dahi fabrikalar edvâtınca mer iyül-icra olan muayene ve teftiş usûlüne tâbi olmak şartıyla gümrük resminden istisnası lüzumu Şurâ-yı Devlet Tanzimat Dairesinden bâ-mazbata ifade kılındığı beyan-ı âlîsiyle icra-yı icâbı ol-bâbda cereyan eden muhabere üzerine Başvekâlet ma kam-ı celilinden şeref-vârid olan 10 Teşrin-i sânî sene 297 tarihli tezkire-i sâmiyede emr ü iş ar buyurulmuş olduğundan bâdezîn bu misûllü matbaalara müteallik vürud edecek matbaa âlât ve edevâtının gümrüklerce muayenesinin icrasıyla matbaalara aid tıbaiye makineleri ile litoğrafya dest-gâh ve taş ve bunlara ve bunlara edevâttan bulunduğu sabit olduğu surette bîlâ-rüsum imrarı ve bu vesile ile zinhar başka eşya imrar ettirilmemesine itina ve dikkat olunması lâzım geleceği bi l-havale Muhasebeden havale kılınmışve keyfiyet sair iktiza edenlere de bildirilmiş olmağla nezaret-i behiyelerince dahi mucebince ifa-yı muameleye himmet buyurmaları himmet buyurmaları siyakında terkim-i şukka-yı muhibbiye ibtidar kılındı. Fî 23 Muharrem sene 299 ve fî 3 Kânun-ı evvel sene 297 (15 Aralık 1881) 45. Bu yolda daha sonra da gümrük kapılarına emirler yazılmıştır ki matbaacılığın himayesini göstermesi bakımından çok mühimdir: Bi l-cümle rusûmat nezaretlerine- Ale l-umum matbaalar maarife hizmet eden matbuatın âlet-i intişarı olduğu cihetlebâdezîn Memalik-i Osmaniye ye idhâl olunacak matbaa edevâtının dahi fabrikalar edevâtınca meriyü-licra olan muayene ve teftiş usûlüne tâbi olmak şartıyla gümrük gümrük resminden istisnası hakkında şeref-tâlik eden irade-i aliye mucebince bu misûllü matbaalara ait edevâttan bulunduğu sabit olduğu surette bîlâ-rüsum imrarı 3 Kânun-ı evvel sene (44) Matbuatın coğrafyası hakkındaki mehazımız Sermet Muhtar Alus un bu yazısından aktardık: Bâbıâlî Caddesinde. Yeni Sabah, Nu (14 Mart 1943), S. 3. Bu kültür coğrafyası için Ahmet Rasim in yazdıkları: Muharrir, Şair, Edib, İstanbul, , s (45) Mevadd-ı Mühimme-ı Rüsumiyeyi Mutazammın Gümrük Memurlarına Yazılan Muharrerât-ı Umumiye, (ty), C.3, s. 516

9 1297 tarihinde bâ-tahrirât-ı umumiye bi lcümle rüsûmat nezaretlerine yazıldığı sırada taraf-ı vâlâlarına da bildirilmişti. Fabrikalar edevâtınca mer î olan nizam 23 Receb sene 290 tarihinden itibaren on beş sene müddete mahsus olarak mevki-i icraya mevzu ve münderecâtı dahi buhar ve sair vesait ile tahrik olunur makineler ile müteferriâtından olarak müddet-i mezbure zarfında ashabı tarafından yapılacak fabrikaların birinci defa tesisine mahsus olmak üzere hariçten celb edilecek ve Nâfıa Nezaret-i celilesinin tedkikiyle Bâbıâlî nin taht-ı tasdikine tâlik olunmuş âlât ve edevât-ı sairenin muafiyetini mübeyyin olduğundan matbaa âlât ve edevâtının birinci defa tesise mahsus olmak üzere mi yoksa bîlâ-müddet mi rusûmdan muafiyeti lâzım geleceği ve dahilde imâl olunan âlât ve edevât hakkında ne yapılacağı emrinde bazı nezaretler canibinden bâ-terreddüt istifsarı muamele edilmesiyle lede t-tezekkür bu bâbda olan irade-i aliye (bâdezîn Memalik-i Osmaniye ye idhâl olunacak matbaa edevâtının dahi fabrikalar edevâtınca mer îyü l-icra olan muayene ve teftiş usûlüne tâbi olmak şartiyle gümrük resminden istisnası) merkezinde olarak bunun mâtuf-ı aleyhi olan sâlifü z-zikr nizam ise ilk defa tesise ve on beş sene müddetle ve yalnız hariçten geleceklere mahsus olduğundan işbu matbaalar edevâtı hakkında dahi ber-vech-i muharrer muamele icrası lâzım geleceğinin tamimen iş arı Cemiyet-i Rusûmiye den ifade kılınmış ve işbu tahrirât-ı muhlisînin nusuh-ı matbuasından zîr-i nezaret-i Behiyelerinde kâin idarelerin adedine bi n-nisbe kıt ası leffen gönderilmiş olmağla bunların bâ-muceb-i mezkûr idareler esirrasiyle mucebince icra-yı muameleye itina buyurulması hususuna himmet Dersaadet gümrüklerine Geyraz kereste ve meyve Matbaalar âlât ve edevâtı hakkında bazı muamelâtı mutazammın taşra rusûmat nezaretlerine yazılar muharrerât-ı umumiyenin bir sureti leffen isâl kılınmağla icâbının icrasına himem..fî 19 Muharrem sene 1302 ve fî 27 Teşrin-i evvel sene 1300 (8 Kasım 1884) 46. Bu meselede en küçük bir tereddüdün de izalesine çalışılmakta ve gümrük kapılarına yeni emirler gönderilmektedir. Matbaalara tanına gümrük resmi muafiyeti matbaacılığın ve matbaa âlet ve edevâtının imâlinin belli derecede tekâmül etmesi üzerine 8 Ocak 188 tarihinde kaldırılmış ve bu durum gümrük kapılarına açık bir şekilde tamim edilmiştir. Ancak matbaacılara verilen destek, yâni âtiye ve ihsanların devam ettiği gözden uzak tutulmamalı ve unutulmamalıdır. Bi l-cümle taşra rusûmat nezaretlerine- Matbaalar maarife hizmet eden matbuatın âlet-i intişarı olduğu cihetle âlât ve edevâtının gümrük resminden muaf tutulması ol-bâbda müteallik buyurulan irade-i aliye üzerine 27 Teşrin-i evvel 1300 tarihli tahrirat-ı umumiye ile bildirilmişti. Bu muamelenin bazı teferruatı hakkında cereyan eden muhabere neticesinde şeref-vârid olan 13 Kânun-ı evvel sene 1303 tarihli cevab-ı sâminin matbaalar zamanımızda teksir ve tâdâd ederek bir sanat ve ticaret-i mahsusa şeklini iktisâb eylemesine mebni bundan böyle idhal ve ihraç olunacak bi l-cümle matbaa âlât ve edevâtından gümrük resminin istîfâsı lüzumu emr ü ferman buyurulmuş ve binanaleyh bermantuk-ı irade-i aliye muktezası ifa olunmak üzere işbu tahrirat-ı umumiyenin zîr-i nezaret-i Behiyelerinde bulunan idarelerin adedine nisbeten nüshası leffen irsâl ve itâre kılınmış olmağla bunların bâ-muceb-i mezkûr idarelere esirrâsiyle gerek idhâl ve gerek ihrac olunacak her nev i matbaa âlât ve edevâtından bademâ resm-i gümrük istîfâsına himmet buyurulması siyakında Cemiyet-i Rusûmiye ifadesiyle şukka Geyraz meyve ve kereste ve Dersaadet gümrükleri nezaretlerine ve muhafaza ile müfettiş-i umumiliklere (46) Mevadd-ı Mühimme-ı Rüsumiyeyi Mutazammın Gümrük Memurlarına Yazılan Muharrerât-ı Umumiye, (ty), C.5, s.5-6 9

10 10 Matbaa âlât ve edevâtından gümrük resmi istîfâsına dair taşra rusûmat nezaretlerine yazılan tahrirât-ı umumiyenin bir sureti leffen irsâl kılındı. Münderecâtına nazaran iktizasının icrasına himmet buyurmaları siyakında Cemiyet-i Rusûmiye ifadesiyle tezkere. Fî 25 Rebiyü l-âhır sene 305 ve fî 28 Kânun-ı evvel sene 1303 (3 Ocak 1888) 47. Bu bakımdan dikkate alınması gereken başka bir husus ise matbaa sahiplerine verilen âtiye ve ihsanların çok büyük bir meblâğ tutmasıydı. Bu devrin henüz bir asgarî bir tedkikinin bile yapılmamış olduğu ve tabiî Sultan Abdülhamid in siyasî yasakları ışığında ve çok yanlış bir mantıkla değerlendirilmesidir. Sadece Türk matbaacılara değil diğer unsurlardan matbaacılara herhangi bir tefrik yapmadan ihsanda bulunduğuna dair Osmanlı vesikalarının bolluğu ve diğer yandan bu meselede yapılan fâhiş yanlışların çokluğunu anlamak ve mânâlandırmak mümkün değildir. Bu devirdeki matbaa küşâdı muamelelerine dair vesikalar şöyle tarih sırasına konabilir: 1- Dersaadet te bir matbaa küşâdı için Mıgırdıç Nişanyan ın Maarif Nezareti celilesine arzıhâli (15 Haziran sene Temmuz1887) 48 ve kendisine ruhsat verilmesi (18 Şevval Temmuz 1887) Çakmakçılar yokuşu Sümbüllü Han derununda bir matbaa küşâdı için Mihran Papazyan ın arzıhâli. 27 Haziran 1303 (9 Temmuz 1887) İzmir de Karabet Efendi nin matbaa küşâdı için istidasını havi Maarif Nezaret nin tezkeresi ve melfufu ruhsat itası için Aydın vilâyetine tebligat icrası hakkında. 1 Eylül sene 303 (13 Eylül 1887) Ocak 1888 de çıkarılan nizam-nâme-i cedid 52 gereği yapılan matbaa teftişleri esnasında matbaalar yeniden tespit ve ruhsatları tecdid edilmeye başlanmasıyla matbaacılığın umumî manzarası da tespit edilmiş ve ortaya çıkmıştı. Bunu takiben ortaya matbaacılık hakkında kıymetli ve daha teferruatlı bilgiler arşive girmiş oluyordu. Bu yeni tespitte matbaacıların ikamet adresleri, tabiiyetleri, matbaanın adresi ve hangi şekilde ve lisanda kitap basabildiği ve tesis tarihleri tespit edilmişti. Bu ruhsat tecdidi vesilesiyle İstanbul da bulunan matbaaların bir bakıma tahriri gerçekleştirilmiş ve ortaya kıymetli bilgiler ve bir bakıma matbaacılığın büyük resmi, hiç değilse İstanbul için, çekilmiş oluyordu. Bundan sonra matbaacılar birer ikişer istida vererek ruhsatlarının tecdidine talep etmeye başlamışlardı. İlk müracaat edenler arasında Mihran Papazyan, Karabet Büberyan, Agop Matyosyan, Artin Asadoryan, Alaksandr Ruztemız Maridis, Eksenefon Teodoridis ve Ohannes Civelekyan (5 Nisan 1895) olmuştu Tolayan Matbaası: Sahib-i imtiyazı:beyoğlu nda Firuzağa mahallesinde Soğancı Sokağında bîlânumaralı hânede sâkin Ohannes Tolayan Efendi, Matbaanın mahâlli: Altıncı Daire dahilinde Beyoğlu, Doğruyol da Taksim Caddesinde mahâll-i mahsus, (47) Mevadd-ı Mühimme-ı Rüsumiyeyi Mutazammın Gümrük Memurlarına Yazılan Muharrerât-ı Umumiye, (ty), C.5, s.410 (48) BOA-DH. MKT,Nezaret Genel Kalemleri Defterleri, nu. 201, s.143 (49) BOA- DH.MKT, dosya nu. 1431, gömlek nu. 13 (50) BOA-DH. MKT, Nezaret Genel Kalemleri Defterleri, nu. 201, s.153 (51) BOA-DH. MKT, Nezaret Genel Kalemleri Defterleri, nu. 201, s.191 (52) Bu nizam-nâmenin metni için: Ceride-i Mehakim, Nu. 429 (13 Cemaziye l-evvel 1305), s ; Kısa bir müddet sonra musahhah nüshası yine aynı gazetede basıldı: Nu. 437 (11 Receb 1305), s ; Nu. 438 (18 Receb 1305), s ; Kasbaryan Arsdakes, Mecma-ı Lâhika-i Kavanin, İstanbul, 1311, s Burada 29. maddenin tâdil edilmiş metni de bulunmaktadır. Matbuata dair her türlü mevzuat Server İskit tarafından bir bütün hâlinde neşredilmiştir: Türkiye de Matbuat Rejimleri, İstanbul, 1939, s (53) BOA-DH.MKT, dosya nu. 359, gömlek nu. 20

11 Hurufat: Türkçe, Fransızca, Ermenice, Rumca, Tarih-i tesisi: 10 Eylül 1304 (22 Eylül 1888). Ruhsat-nâme 8 Temmuz 311 de (20 Temmuz 1895) tecdid edildi Zareh Matbaası: Sahib-i imtiyazı: Beyoğlu nda Feridiye sokağında 69 numaralı hânede sâkin Zareh Efendi İstepanyan 55, Matbaanın mahâlli: Altıncı Daire-i Belediye dahilinde Galata da Kürkçüler Sokağında 41 nolu mahâll-i mahsus, Hurufatı: Türkçe, Ermenice, Rumca, Latince, Tarih-i tesisi: 14 Teşrin-i sânî sene 304 (26 Kasım 1888). 19 Ağustos sene 311 de (31 Ağustos 1895) tecdid olundu Berberyan Matbaası: Sahib-i imtiyazı: Ortaköy de Hezarfen Sokağında 18 nolu hânede sâkin Nişan Efendi Berberyan, Matbaa mahâlli: Birinci Daire-i Belediye dahilinde Hocapaşa Mahâllesinde Eski Zabtiye Sokağında 61 nolu mahâll-i mahsus, Hurufatı: Türkçe, Ermenice, Rumca, Fransızca, Tarih-i tesisi: 14 Teşrin-i sânî sene 304 ( 26 Kasım 1888). Ruhsatın tecdidi: 19 Ağustos sene 311 (31 Ağustos 1895) 57. Ruhsat nu Karakin Bağdadlıyan Matbaası: Sahib-i imtiyazı: Altıncı Daire dahilinde Sakız Ağacı caddesinde 91 nolu hânede saâkin Karakin Bağdadlıyan Efendi. Matbaa mahâlli: Birinci Daire dahilinde Mahmut Paşa civarında Çakmakçılar yokuşunda Agopyan Hanı nda 10 nolu mahâll-i mahsus, Hurufatı: Türkçe, Fransızca, Ermenice, Rumca, Almanca, Rusça Bulgarca, İtalyanca. Tarih-i tesisi: 28 Kânun-ı evvel sene 304 (9 Ocak 1889). Ruhsatın tecdidi. 11 Mayıs sene 311 (23 Mayıs 1895). Matbaası mahâllinin adem-i vüs atinden nâşi bu kere Sultan Hamamı civarında 14 nolu mahâllin üst katına nakl eylediğini beyan eylemiş olduğundan işbu mahâlle şerh verildi. 24 Teşrin-i sânî sene 305 (6 Aralık 1888). Yeni mübayaa etmiş olduğu makineyi matbaasının darlığından nâşi Sultan Hamamı 14 numarada kendi nâmına işletmesine Zabtiye Nezareti nden ruhsat verildi. 7 Teşrin-i Sânî sene 305 ( 19 Kasım 1889) 58. Bağdadlıyan daha sonra 15 Mart sene 306 (27 Mart 1890) tarihinde Agopyan Hanı ndaki matbaasını Nerses Aramyan a terk ettiğine dair bir arzıhâl vermiştir Kasbar Matbaası: Sahib-i imtiyazı: Gedikpaşa da Kilise Sokağında 22 nolu hânede sâkin Kasbar Kayseryan Efendi 60, Matbaanın mahâlli: Birinci Daire dahilinde Bâbıâlî Caddesinde 25 nolu (54) BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nu , s. 6, ruhsat nu. 1 (55) Bu isim sâl-nâmelerde Zareh şeklinde de geçmektedir. (56) BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nu , s. 8, ruhsat nu. 3 (57) BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nu , s. 9, ruhsat nu. 9, ruhsat nu.4 (58) BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nu , s. 12, ruhsat nu. 7, ruhsat nu. 7 (59) BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nu , s. 17 (60) Genç yaşta (23 Ocak Şubat 1894) matbuat âlemine vedâ eden Kaspar Efendi nin hayat hikâyesi için: Ali Birinci, Tarihin Gölgesinde, İstanbul, 2001, s Kendisi ve kardeşleri hakkında kıymetli ve eşsiz bir Ermeni mehazı için: Teotig, Ermeni Matbaacılık Tarihi, İstanbul, 2012, s

12 12 mahâll-i mahsus, Hurufatı: Türkçe, Fransızca, Ermenice, Rumca, Tarih-i tesisi: 16 Kânun-ı sânî sene Ocak 1889), Ruhsatın tecdidi:28 Teşrin-i evvel sene 313 (9 Kasım 1897) Nikoğosyan Matbaası: Sahib-i imtiyazı: Fincancılar Yokuşunda Sagir Hanı nda 1 nolu odada sâkin Nikoğosyan Sahak Efendi, Matbaanın mahâlli: Birinci Daire dahilinde Fincancılar Yokuşunda Atik İbrahim Paşa Sokağında Sagir Han da 3 nolu mahâll-i mahsus, Hurufatı: Türkçe, Ermenice, Rumca, Fransızca, İbranice, Rusça, Almanca, Tarih-i tesisi: 19 Kânun-ı sânî sene 304 (31 Ocak 1889). Ruhsatnâmesi tecdid edilmiştir Mihran Papazyan Matbaası: Sahib-i imtiyazı: Haydarpaşa da Yeldeğirmeni Caddesinde sâkin Mihran Papazyan Efendi, Matbaa mahâlli: Birinci Daire dahilinde Çakmakçılar yokuşunda Sümbüllü Han derununda 21 nolu mahâll-i mahsus, Hurufatı: Türkçe, Ermenice, Fransızca, Rumca, Yahudice, Bulgarca, Tarih-i tesisi: 13 Şubat 1304 (25 Şubat 1889). Tarih-i tecdidi. 22 Kânun-ı evvel sene 311 (3 Ocak 1896). Bu matbaayı aynı hanın alt katında iki odaya nakledeceğini bir arzıhâl ile bildiren Mihran Efendi nin bu talebi Matbuat İdaresi tarafından Zabtiye Nezareti ne bildirildi ve nezaret tarafından muvafık görülmesiyle nakline izin verildi. 18 Eylül sene 308 (30 Eylül 1892) 63. Mihran Papazyan, Türkçe, Rumca ve Yahudice litoğraf ve tipoğraf usûlünde matbaacılık yapmak üzere ruhsatı bulunmasına rağmen matbaacılık yapmayıp ciltcilik ile meşgûl olduğu için elinde ruhsat bulundurması uygun görülmemiş (16 Ağustos 1905), harfleri ise resmî ruhsatlı bir matbaacıya satılıncaya kadar mühür altına alınmıştı ve bu arada matbaacılık yapmadığı için ruhsatı da iptal edilmesine karar verilmişti.tespit edildiğine göre dükkânında ( 16 Ağustos 1905) Fransızca ve Rumca harf bulunuyordu 64. Daha önce (15 Nisan 1903) Ermeni harflerini Bâbıâlî Caddesindeki Asır Matbaası sahibi Kirkor Efendi ye satmıştı 65.Bu arada kendisinin Papaz Mikail in oğlu olarak 1266 da İstanbul da doğduğu da kaydedilmişti Ohannes Civelekyan Matbaası: Sahib-i imtiyazı: Beyoğlu nda Taksim civarında İbel Sokağında 13 nolu hânede sâkin Ohannes Civelekyan Efendi, Matbaanın mahâlli: Birinci Daire dahilinde Bâbıâlî Caddesinde 205 nolu mahâll-i mahsus, Ermenice, Yahudice, Bulgarca, Tarih-i tesisi: 6 Mart sene 304 (18 Mart 1888). Ruhsat-nâmesi 13 Haziran sene 311 (25 Haziran 1895) 67 tecdid edildi İstepan Nordikyan matbaası: (61) BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nu , s. 14, ruhsat nu. 9 (62) BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nu , s. 15, ruhsat nu. 10 (63) BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nu , s. 19, ruhsat nu. 14 (64) BOA-DH.MKT, dosya nu. 998, gömlek nu. 26 (65) BOA-DH.MKT, dosya nu. 687, gömlek nu. 26 (66) Mihran Papazyan ın doğum senesi için: BOA-DH. SAİD, dosya nu. 7, gömlek nu Teotig, kitabında 1856 da doğduğunu yazmaktadır: Ermeni Matbaacılık Tarihi, s (67) BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nu , s.24, ruhsat nu. 19

13 Sahib-i imtiyazı: Ortaköy de Portakal caddesinde 33 numaralı hânede sâkin İstepan Damadyan, Matbaanın mahâlli: Altıncı Daire dahilinde Nordikyan Hanı nda 17 nolu mahâll-ı mahsus, Hurufatı: Türkçe, Ermenice, Fransızca, Rumca, Tarih-i tesisi: 18 Şubat sene 304 (2 Mart 1889). İmtiyaz-nâme Yusufyan Efendi nâmına verildi Oseb Kavafyan Matbaası: Sahib-i imtiyazı: Kadıköyü nde Rıza Paşa Caddesinde 12 nolu hânede sâkin Oseb Kavafyan Efendi, Matbaanın mahâlli: Birinci Daire dahilinde Sümbüllü Han da 20 nolu mahâll-i mahsus, Hurufatı: Türkçe, Fransızca, Ermenice, Tarih-i tesisi: 6 Mart sene 305 (18 Mart 1889) 69.Kavafyan daha sonra (18 Ağustos sene Ağustos 1890) matbaasını Mahmut Paşa da Kürkçü Hanı nın tahtında 24 nolu odaya, ikametgâhını ise Kızıltoprak istasyonuna nakletmek istediğinden eski kaydının silinerek yeni adreslerine göre ruhsatının yenilenmesi talebinde bulunmuştur Agop Boyacıyan Matbaası: Sahib-i imtiyazı: Büyükdere Çobanoğlu Sokağında 10 numarada mukim tüccardan Agop Boyacıyan Efendi, Matbaanın mahâlli: 1. Daire dahilinde Fincancılar Yokuşunda Rıza Paşa Hanı karşısında Bâbü l-mevt nâm han derununda, Ermenice, Latince, Yahudice, Islavca, Tarih-i tesisi: 11 Mart sene 305 (23 Mart 1889). Ruhsat-nâme tecdidi: 4 Teşrin-i sânî 311 (16 Kasım 1895) Vahram Markaryan Matbaası: Sahib-i imtiyazı. Kadıköy de Peksimet tarlasında Bahariye Sokağında 5 nolu hânede sâkin Vahram Markaryan Efendi, Matbaanın mahâlli: 1. Daire dahilinde Mercan Çarşısında Ölüçıkmaz Hanı nda 1 nolu mahâll-i mahsus, Ermenice, Tarih-i tesisi: 13 Mart sene 305 (25 Mart 1889) Karabet Biberyan Matbaası: Sahib-i imtiyazı: Samatya da Şimendifer caddesinde 13 nolu hânede mukim Karabet Biberyan Efendi, Matbaanın mahâlli. 1. Daire dahilinde Çiçek Pazarı nda 23 nolu mahâll-i mahsus, Ermenice, Tarih-i tesisi: 15 Mart sene 305 (27 Mart 1889). Bu ilk adresinden Çakmakçılar yokuşunda Sümbüllü Hanı n orta katında 18 numaraya taşınmasına ruhsat verildi. 14 Kânun-ı sânî sene 307(26 Ocak 1892). (68) BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nu , s.20, ruhsat nu. 15 (69) BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nu , s.25, ruhsat nu. 20 (70) BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nu , s. 26 (71) BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nu , s.29, ruhsat nu. 24 (72) BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nu , s.30, ruhsat nu

14 14 Ruhsat-nâme tecdidi: 16 Kânun-ı evvel sene 311 (28 Aralık 1895) Aram Aşçıyan Matbaası: Sahib-i imtiyazı: Üsküdar da Tophanelioğlu nda Güllübahçe Sokağında 18 numarada sâkin Aram Aşçıyan Efendi, Matbaa mahâlli: 1. Daire de Fincancılar Yokuşunda Yusufyan Hanı nda üst kat 1 numarada, Ermenice, Tarih-i tesisi: 28 Mart sene 305 (9 Nisan 1889). Tecdidi: 1 Mayıs sene 311 (13 Mayıs 1895) Serviçen Çakıryan Matbaası: Sahib-i imtiyazı: Davut Paşa İskelesi mahâllesinde Şimendifer Caddesinde 10 numarada sâkin Serviçen Çakıryan Efendi, Matbaanın mahâlli: 1. Daire de Bahçekapısı civarında Çiçek Pazarı nda Fındıklıyan Hanı karşısında 17 nolu mahâll-i mahsus, Hurufat: Türkçe, Fransızca, Rumca, Ermenice, Tarih-i tesisi: 29 Mart sene 305 (10 Nisan 1889). Tecdidi: 26 Haziran sene 311 (8 Temmuz 1895) Agop Matosyan Matbaası: Sahib-i imtiyazı: Üsküdar da Selâmsız Mahâllesinde Mektep sokağı 13 numarada sâkin İzzetlü Agop Matosyan Efendi, Matbaanın mahâlli. I. Daire de Fincancılar Yokuşunda Amerikan Hanı nda 27 nolu mahâl, Hurufat: Türkçe, Fransızca, Rumca, Ermenice, İngilizce, Bulgarca, Yahudice, Tarih-i tesisi. 29 Mart- 3 Nisan sene 305 ( Nisan 1889)arasında. Tecdidi: 16 Kânun-ı evvel sene 311 (28 Aralık 1895) Agop Minas Matbaası: Sahib-i imtiyazı: Beyoğlu nda Feridiye sokağında 5 numarada sâkin Agop Minas Efendi, Matbaanın mahâlli. Beyoğlu nda Galatasaray civarında 6. Daire de Avrupa Çarşısı nda 12 nolu mahâl, Hurufatı. Türkçe, Fransızca, Ermenice, Rumca, Tarih-i tesisi: 8 Nisan sene 305 (20 Nisan 1889), Tecdidi. 2 Teşrin-i evvel sene 311 (14 Ekim 1895) Leon Terziyan Matbaası: Sahib-i imtiyaz: Pangaltı da Bayırsu sokağında 41 numarada mukim Leon Terziyan Efendi, Matbaanın mahâlli: 6. Daire de Galata da Kürkçüler başında Tahta Hanı nda 5 nolu mahâl, Hurufatı litoğraf, Tarih-i tesisi: 11 Mayıs sene 305( 23 Mayıs 1889)- Tebdil olundu. 13 Haziran sene 311 (25 Haziran 1895) 78. (73) BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nu , s.37, ruhsat nu. 32 (74) BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nu , s.41, ruhsat nu. 36 (75) BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nu , s.43, ruhsat nu. 38 (76) BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nu , s.44, ruhsat nu. 39 (77) BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nu , s.46, ruhsat nu. 41 (78) BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nu , s.47, ruhsat nu. 42

1894 DE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ALUCRA HÜKÜMET KONAĞI

1894 DE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ALUCRA HÜKÜMET KONAĞI 1894 DE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ALUCRA HÜKÜMET KONAĞI Tarihi belgelerden anladığımız üzere Alucra uzun yıllar kiralanan binalarda çalışan hükümet görevlileri tarafından idare edilmiştir. Bu durum bütçeye önemli

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

Hüseyin Odabaş. (2007). "İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair". Osmanlıca Metinler: Matbaacılık,

Hüseyin Odabaş. (2007). İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair. Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair * Eslâf-ı salâtin-i izam hazeratıyla sâ ir ashâb-ı hayrat taraflarından inşâlarına himmet buyrulan dersa âdet ve bilâd-ı

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

Osmanl Devletinde Matbuat ve Neflriyat Yasaklar Tarihine Medhal

Osmanl Devletinde Matbuat ve Neflriyat Yasaklar Tarihine Medhal Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 291 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 4, Say 7, 2006, 291-349 Osmanl Devletinde Matbuat ve Neflriyat Yasaklar Tarihine Medhal Ali

Detaylı

Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı *

Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı * - 56 - Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı * Daru s-sa adetu ş-şerîfe ağası hazretlerinin nezareti âliyelerinde olan evkâftan Mahmûd Paşa yı veli tâb-ı serâh 1 hazretlerinin mahmiyye-i İstanbul

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI

SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI BAKİ SARISAKAL SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI Mümeyyiz 1 Kasım 1869 İzmir de Neşrolunan Empirasyon Gazetesinin Selanik ten Aldığı Tahriratın Sureti mütercimesidir:

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

THE MUSIC SCENE IN ISTANBUL (2)

THE MUSIC SCENE IN ISTANBUL (2) THE MUSIC SCENE IN ISTANBUL (2) Singers and instrumentalists active between 1895 and 1916 (based on the article Yüzyýlýmýzýn Baþlarýnda Ýstanbul un Musiki Hayatý by Ruhi Kalender. Edited by Hugo Strötbaum)

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI 22 2013/856 KONUNUN ÖZÜ: Yol Aksı Uzatılması Hk. 2013/856 sayı ile komisyonumuza intikal eden İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Müdürlüğü nün 11.04.2013 tarih ve 1275 sayılı yazısında; İlgi :

Detaylı

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar SİRKÜLER TARİH : 24.04.201.2017 SAYI : 2017-04-02 02 KONU : Serbest t Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, e-defter uygulaması

Detaylı

XX. YÜZYILIN BAŞINDA İSTANBUL DA YAYIMLANAN GAZETELER

XX. YÜZYILIN BAŞINDA İSTANBUL DA YAYIMLANAN GAZETELER Özet /Abstract XX. YÜZYILIN BAŞINDA İSTANBUL DA YAYIMLANAN GAZETELER Ahmet KANKAL * Ahmet CİHAN ** İstanbul, tarihi birikimi ve kültürel bakımdan oldukça zengin bir kenttir. Kent, geniş bir coğrafya ve

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? BAKİ SARISAKAL

YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? BAKİ SARISAKAL YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? BAKİ SARISAKAL YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? Yanya Yanya daki mescit, makber ve evkafı İslamiyeye vuku bulan tecavüzden dolayı mebuslarımıza

Detaylı

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir.

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir. Ölü Defin Ruhsatları Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5852-2000/41 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/5852 KONU : Ölü Defin Ruhsatları ANKARA 01.05.2000

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI DELEGE SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

Koca Mustafa Reşid Paşa

Koca Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu ndaki ilk Mason Locası 1738 de Galata da kurulmuştur. Osmanlı vatandaşı olarak mason olan ilk kişi Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin oğlu Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa olmuştur. Osmanlı

Detaylı

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe SıraNg 122 Konya mebusu Kâzım Hüsnü ve Giresun mebusu Hakkı Tarık Beylerin, halkevleri namına ithal olunacak radyo ve sinema makinaları hakkında 2/62 numaralı kanun teklifi ve gümrük ve inhisarlar, Maliye

Detaylı

1. Boğaziçi. Şirket-i i Hayriye. Tarihçe, Salname. Tertip ve Neşreden: Şirket-i Hayriye İdaresi. İstanbul, 1330, Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık O

1. Boğaziçi. Şirket-i i Hayriye. Tarihçe, Salname. Tertip ve Neşreden: Şirket-i Hayriye İdaresi. İstanbul, 1330, Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık O ŞlRKET-İ İ HAYRİYE HAKKINDA BİBLİYOGRAFYA Bülent Ağaoğlu 13 OCAK 1987/İSTANBUL 1. Boğaziçi. Şirket-i i Hayriye. Tarihçe, Salname. Tertip ve Neşreden: Şirket-i Hayriye İdaresi. İstanbul, 1330, Ahmed İhsan

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : 225 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları (1 /678)

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. Ölülerin Nakli Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5854-2000/43 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/ 5854 KONU : Ölülerin Nakli ANKARA 01.05.2000 GENELGE

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 BAKİ SARISAKAL SEYAHAT PROGRAMI Padişahımızın Seyahat Programı: Padişahımızın gerek Selanik teki ikamet ve gerek Kosova, Piriştina ve Manastır a seyahatlerinde

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949 698, ^ New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Kadın ve Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair Kanun (Resmî

Detaylı

Kaspar Efendi. Kitapçılık Tarihimizden Bir İsim: Ali Birinci. Kebikeç I Sayı 1. 1995

Kaspar Efendi. Kitapçılık Tarihimizden Bir İsim: Ali Birinci. Kebikeç I Sayı 1. 1995 Kitapçılık Tarihimizden Bir İsim: Kaspar Efendi Ali Birinci T^ ilapçılık, tarihimizde kitapçı -**" dükkânlarının ortaya çıkışı, Türkçe kitap basan matbaaların çoğalmasından çok sonra, umumî bir ifade ile,

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak;

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak; 80 NOLU SÖZLEŞME MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATININ 1946 YILINDA MONTREAL DE AKDETTİĞİ 29 UNCU TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN SON MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 19 Eylül 1946

Detaylı

SİRKÜLER (2014 75) Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde; 29.12.2014 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/70 yer almakta olup, bu sirkülerde;

SİRKÜLER (2014 75) Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde; 29.12.2014 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/70 yer almakta olup, bu sirkülerde; 31.12.2014 SİRKÜLER (2014 75) Konu: 431 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Açıklama, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde; 29.12.2014 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/70

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963. Muhterem Bey Efendi

8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963. Muhterem Bey Efendi 8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963 Muhterem Bey Efendi Yılmaz öztuna Beye 20/8/1968 tarihiyle yazdırınız mektubu gördüm. Orman Mektebinin Sami Paşa tarafından tesis edildiği "lalnamei

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :18723479-240 Konu :Mikail DOĞAN Tarafından Düzenlenen 19.08.2016 Günlü 279-B/16 Sayılı İnceleme Raporu 28.04.2017 / 24568401 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

118 YIL ÖNCE SELANİK DE BU HAFTA 30ARALIK 1896 BAKİ SARISAKAL

118 YIL ÖNCE SELANİK DE BU HAFTA 30ARALIK 1896 BAKİ SARISAKAL 118 YIL ÖNCE SELANİK DE BU HAFTA 30ARALIK 1896 BAKİ SARISAKAL Selanik te İane: Tesisat askeriye ianesi için Selanik Sancağı hissesine vürut eylediğini yazdığımız üç milyon altı yüz bin kuruşluk bilet nüfusa

Detaylı

SAMSUN MATER DOLORASA KATOLİK KİLİSESİ NİN KURULMASI BAKİ SARISAKAL

SAMSUN MATER DOLORASA KATOLİK KİLİSESİ NİN KURULMASI BAKİ SARISAKAL SAMSUN MATER DOLORASA KATOLİK KİLİSESİ NİN KURULMASI BAKİ SARISAKAL SAMSUN MATER DOLORASA KATOLİK KİLİSESİ NİN KURULMASI Samsun Mater Dolorasa Katolik Kilisesi 1908 1661 de kurulan Gürcistan Kilisesi nden

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Sayf a No Koskada Kızıltaş mahallesi Mehmed şeriki Ali A.DV.d 827 s.4-5 Aksaray da Camcılar Câmii Halil Kalfa ve şakirdi 3 nefer A.DV.d 827 s.4-5 Hüsrev Paşa

Detaylı

MADDE 4. Bu kanun hükümlerini Dışişleri ve Ulaştırana Bakanları yürütür.

MADDE 4. Bu kanun hükümlerini Dışişleri ve Ulaştırana Bakanları yürütür. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 27 Nisan 1961 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

Detaylı

TÜRKİYE'DE XIX. YÜZYILDA DERLEME İŞLERİYLE İLGİLİ YENİ BELGELER BULUNDU

TÜRKİYE'DE XIX. YÜZYILDA DERLEME İŞLERİYLE İLGİLİ YENİ BELGELER BULUNDU 12 TÜRKİYE'DE XIX. YÜZYILDA DERLEME İŞLERİYLE İLGİLİ YENİ BELGELER BULUNDU Türker ACAROĞLU Yurdumuzda basımevi açılmasını düzene sokan ilk belge, 20 cemazi-yel-âhir 1273 (1857) tarihli «Basmahane Nizamnamesi»dir.

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz Cihan Demirci Damdaki Mizahçý Mizah Dergilerimizde Yazýnýn Serüveni 135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz epeyce bir süredir dergilerinde mizah öyküsü

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 51 İstanbul,

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 51 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2016 / 51 İstanbul,30.09.2016 KONU : 29.09.2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete de ; Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) ve Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri

Detaylı

TANZİMAT DÖNEMİNDE ANKARALI SARRAF ESNAFINA DAİR * Some Information About The Moneychanger Craft Of Ankara In The Tanzimat Period

TANZİMAT DÖNEMİNDE ANKARALI SARRAF ESNAFINA DAİR * Some Information About The Moneychanger Craft Of Ankara In The Tanzimat Period C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2013, Cilt: XVII, Sayı: 1 Sayfa: 53-61 TANZİMAT DÖNEMİNDE ANKARALI SARRAF ESNAFINA DAİR * Galip EKEN ** Özet Osmanlı devletinde diğer meslek gruplarında olduğu gibi Sarraf

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27 Konu : Eczanelere ilişkin işlemler 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27 Eczanelerin açılış, nakil, devir ve ruhsat iptali işlemleri; 13/10/1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Eczaneler

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ

T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI Salih DOĞAN İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü TOKAT-2013 ADRES KAYIT SİSTEMİ Adres Kayıt sistemi,

Detaylı

U M U M Î F İ H R İ S T

U M U M Î F İ H R İ S T UMUMÎ FİHRİST I CEZALARIN İNFAZINDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR Ceza 5 Asli ceza, feri ceza, mütemmim ceza 5 Cezaların nev'i ve şiddeti 5 Müddetlerin hesabı (j Mevkuiiyetin ceza mahkûmiyetinden mahsubu (i

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3458 Kabul Tarihi : 17/6/1938 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/6/1938 Sayı : 3945 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 19 Sayfa : 527 *

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Giriş Geleneksel Türk Sanat Müziğinde her makam belli bir perdede tasarlanmış, adlandırılmış ve başka perdelere göçürülmesine de

Giriş Geleneksel Türk Sanat Müziğinde her makam belli bir perdede tasarlanmış, adlandırılmış ve başka perdelere göçürülmesine de C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 261-267 Saz Ve Söz Dergisinde Yayınlanan İsmail Hakkı Bey in Kur a Marşı Ve Nevâ da Rast Makamı Erol BAŞARA Özet Bu çalışmada, Osmanlıca yazılmış Saz ve Söz

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.Güm.0.06.00.33.964-856 30.10.2000 Konu: GENELGE 2000/55 İLGİ: 27.12.1962 tarih ve 18028/99-20158/456 sayılı Genelge. Bilindiği

Detaylı

20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI

20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI 20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI Doç. Dr. Kenan Ziya TAŞ** Özet / Abstract: Çalışmamızda, 20.Yüzyılın başında Güneydoğu Anadolu da, Diyarbakır, Antep, Urfa ve Mardin

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2012/2, Cilt:11, Sayı: 22 Sf. 125-167 OSMANLI DEVLETİ NİN 1907-1908 YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Nuri GÜÇTEKİN* Bu çalışmada, Maarif-i Umumiye İstatistik Dairesince

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı :68554973-105[413-2013/22]-39 05/05/2014 Konu Serbest Bölge Yurt Dışı Satışlarının e-fatura, e-defter

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 31775355-10.06.01 Konu : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya 24.03.2014 GENELGE (2014/7) 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı

Detaylı

SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZUN KAÇIRILMASI

SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZUN KAÇIRILMASI SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZUN KAÇIRILMASI BAKİ SARISAKAL SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZ VE KONSOLOSHANE ÇALIŞANLARININ KAÇIRILMASI OLAYI Selanik Konsolosluğumuza her türlü hukuk düveli kavanine muhalif olarak Fransız

Detaylı

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek 2 ve 4ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 nci ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair nın C. Senatosunca

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; TRT Kurumu Personeli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakıf Vakıf

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

KONU : ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENEDİ BASTIRILMASI

KONU : ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENEDİ BASTIRILMASI Sirküler Tarihi: 13.01.2014 www.saymmas.com.tr Sirküler No: 1502 KONU : ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENEDİ BASTIRILMASI Türk Ticaret Kanunu na göre; BEDELİ TAMAMEN ÖDENEN HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİ İÇİN

Detaylı

Elektronik defterin yasal dayanağı, Vergi Usul Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinde yer almaktadır.

Elektronik defterin yasal dayanağı, Vergi Usul Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinde yer almaktadır. Sayı: 2017 124 İstanbul, 2017 Konu: E FATURA Hk. Sayın; Mükellefimiz, Elektronik defterin yasal dayanağı, Vergi Usul Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinde yer almaktadır. Vergi Usul

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği,

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı SAYI : B100İMİ0000011/ KONU: Ayniyat İşlemlerinde Uyulması gereken esaslar Bilindiği gibi, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin hizmet

Detaylı

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME Künye----------------------------------------------- Adı: SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI

SİRKÜLER RAPOR 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 10.12.2014 Sirküler No: 2014 / 44 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI Bilindiği üzere 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

CERRAHPAŞADA 40 YIL. Prof Dr Seyfettin ULUDAĞ. T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

CERRAHPAŞADA 40 YIL. Prof Dr Seyfettin ULUDAĞ. T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı CERRAHPAŞADA 40 YIL Prof Dr Seyfettin ULUDAĞ Anabilim Dalı Başkanı (*) *Bu sunu, Anabilim Dalımızın tanıtımı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA DEVLETİ ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ MEVADDI ADLİYEYE MÜTEALLİK MÜNESABATI MÜTKABİLEYE DAİR MUKAVELENAME

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA DEVLETİ ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ MEVADDI ADLİYEYE MÜTEALLİK MÜNESABATI MÜTKABİLEYE DAİR MUKAVELENAME TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA DEVLETİ ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ MEVADDI ADLİYEYE MÜTEALLİK MÜNESABATI MÜTKABİLEYE DAİR MUKAVELENAME İmza Tarihi : 28 Mayıs 1929 İmza Yeri : Ankara Kanun layihasının tevdii

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı