Dava üç yýl sonra açýldý 7 DE 2 DE Haberin Devamý 7 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dava üç yýl sonra açýldý 7 DE 2 DE Haberin Devamý 7 DE"

Transkript

1 DHA Van Bürosu muhabiri Sebahattin Yýlmaz ile DHA Diyarbakýr Bürosu muhabiri Cem Emir, 23 Ekim deki 7,2 lik depremde hasar gördüðü gizlenerek faaliyetini sürdüren, geçen çarþamba gecesi ( ) meydana gelen 5,6 lýk depremde de yerle bir olan Bayram Oteli nin enkazý altýnda kaldý. Depremin ardýndan enkaz baþýnda 49 saat 13 dakika gözlerini kýrpmadan umutla bekleyen DHA yöneticileri, Yýlmaz ve Emir in meslektaþlarý ile yakýnlarý Cem in cansýz bedeni enkazdan çýkarýlýrken gözyaþlarýna boðuldu. Cem Emir den de 5 saat 20 dakika sonra Sebahattin Yýlmaz ýn cansýz bedeni enkazdan çýkarýldý. DHA Van Bürosu muhabiri Sebahattin Yýlmaz ile Diyarbakýr Bürosu muhabiri Cem Emir, çarþamba günü gün boyu deprem bölgesinde bakanlarýn temaslarýný ve diðer geliþmeleri izleyip haberlerini geçti. Yýlmaz ve Emir, Çarþamba akþamý ( ) saat sýralarýnda günün son haber ve görüntülerini DHA merkezine geçmek için diðer basýn mensuplarýnýn ve bölgeye yardýma gelen ekiplerin de kaldýðý Bayram Oteli ne geçti. Lise öðrencisi Burak Kul, dört yýl önce Alevi olduðu için hakarete uðradý, tehdit edildi. Onu tehdit eden ve okuldan ayrýlmasýna neden olan edebiyat öðretmeni önce açýða alýndý, ardýndan tekrar göreve döndü ve emekli oldu. Olayla ilgili dava ancak üç yýl sonra açýlabildi, öðretmen duruþmaya bile gelmedi. Avukat Metin Ýriz, "öðretmenin korunduðunu, davanýn üzerinin kapatýlmaya çalýþýldýðýný" söyledi. Davanýn duruþmasý 16 kasým 2011 saat 11.50'de Büyükçekmece adliyesinde Aile tüm alevi kurumlarýndan ve ilerici, aydýn kurumlardan duruþmaya katýlým desteði bekliyor. Dava üç yýl sonra açýldý Kasým 2007'de Büyükçekmece Ali Kul Çok Programlý Lisesi birinci sýnýfta öðrenim gören 14 yaþýndaki Burak'ýn edebiyat öðretmeni Z.Y. "Bu sýnýfta Alevi var mý?" diye sordu. 7 DE TÝB in cinayet gününe iliþkin vermediði telefon kayýtlarýnýn silinmesine 68 gün kaldý. Dink ailesi avukatlarý, telefon kayýtlarý hakkýnda tedbir kararý alýnmasýný isteyecek Dink davasýnýn görüldüðü Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi, Dink ailesinin avukatlarýnýn talebi üzerine TÝB (Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý) den cinayet yerindeki telefon kayýtlarýný istemiþ, ancak TÝB þüpheli ya da sanýk olmayan kiþilerin kayýtlarýnýn alýnmasýnýn özel hayatýn ihlali anlamýna geleceðini gerekçe göstererek talebi geri çevirmiþti. Ayrýca bir üst mahkeme olan Ýstanbul 9. Aðýr Ceza Mahkemesi ne baþvurarak, avukatlarýn talebinin geri çekmesini istemiþti. 2 DE Kocaeli'nde kaçýrýlan ve Selimpaþa açýklarýnda demirleyen 'Kartepe' isimli deniz otobüsüne düzenlenen operasyonda gemiyi kaçýrdýðý iddia edilen eylemci Mensur Güzel öldürüldü. Eylemcinin 1984 doðumlu Diyarbakýr'ýn Kulp Ýlçesi nüfusuna kayýtlý Mensur Güzel olduðu açýklandý. Dün akþam 18.30'da Ýzmit-Karamürsel seferini yaparken kaçýrýlan ve ardýndan Ýstanbul Selimpaþa'ya demir atan Kartepe isimli deniz otobüsüne düzenlenen operasyonda PKK'li olduðu iddia edilen eylemci Mensur Güzel öldürüldü. 13 saati aþkýn süredir devam eden eylemin ardýndan Saat sýralarýnda gemide hareketlilik yaþanmaya baþladý ve SAT komandolarýnýn bu saatte gemiye çýktýðý öðrenildi. Bu sýrada gemiye gaz bombasý atýlmasýyla patlama sesi duyuldu. Gemide süren kýsa süreli hareketliliðin ardýnda ise basýna yapýlan açýklamada "Bir kiþi etkisiz hale getirildi" denildi. Gemiyi kaçýrdýðý ve çatýþmaya girmeden öldürüldüðü belirtilen kiþinin yaþlarýnda olduðu belirtiliyor. Öte yandan Vali Hüseyin Avni Mutlu'nun gazetecilere verdiði demeçte "Çatýþma olmadý, etkisiz hale getirildi" sözleri ise infaz edildiðine dair þüphelere neden oldu. Haberin Devamý 7 DE

2 Ýnsanda dil olmazsa, insan söz söylemezse, surete bürünmüþ bir varlýktan yahut baþýboþ býrakýlmýþ otlayan bir hayvandan baþka ne olabilir ki? Hz. Ali Bundan bir kaç hafta önce; giderek þiddetlenen ve vicadan sýnýrlarýný aþan çatýþmalarla ilgili Alevi-Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Selahattin Özel yazýlý bir açýklama yaparak BARIÞ için bütün inanç önderleri biraraya gelmeli ve bir Öðüt Heyeti kurmalý! dedi. ABF ilk kez savaþ süreciyle ilgili bir adým atarak sorumluluk almak istediðini beyan etti. Bu açýklamayý geçikmiþ bulmakla beraber önemsiyorum. Açýklamanýn muhataplarý, çaðrýlýlarý gerekli yanýtý mutaka vermelidirler. ABF de bu çaðrýyý hayata geçirmek için harekete geçmelidir. Beklemelidir. Alevi pirleri bu misyonu üstlenmeli, gerekli organizasyonu yapmalýdýr. Geçikmiþ her adým, yapamadýklarýmýz her gün aramýzdan daha çok canýn ayrýlmasýna vesile olmaktadýr. Acýlar derinleþtirmekte, vicdanýmýzý kirletmektedir. Pirlerimizin rehberliðinde barýþa katký sunmanýn kanallarýný yaratmak umidiyle Selahattin Özel in açýklamasýndan bir bölümü sizlerle paylaþmak istiyorum: Bu ülkede barýþ olacaksa silahlar hemen susmalý, bu topraklarda artýk bir tek barýþýn dili hakim olmalýdýr! Ýntikam yeminleri ve tehditler bugüne kadar yalnýzca akýn kaný daha da arttýrdý. Biz 30 yýldýr süren savaþýn ve gözyaþlarýnýn bir 30 yýl daha sürmesini istemiyoruz! Her atýlan kurþun barýþ sürecini baltalýyor, yeni canlarý aramýzdan alýp götürüyor. Ölüm olmasýn isteniyorsa saðduyu ve samimiyet þarttýr. Ýntikam ve düþmanlýk duygularýný arttýrmak yeni ölümlere davetiye çýkarmaktan baþka bir iþe yaramaz! Görünen o ki, þiddeti ve ölümleri durdurmasý için bir tek yol var; O da barýþ güçlerinin yan yana gelmesidir. Bugüne kadar barýþ için din adamlarý hiç öne çýkmadý. Bu ülkenin bütün din adamlarý artýk bir adým öne çýkmalý ve barýþ çaðrýsý yapmalýdýr. Ülkemizin inanç mozaiðinde büyük yerleri olan, Alevi Dedeleri, Sünni Ýmamlar, Hýrýstiyan Papazlar, Yahudi Hahamlarý, Süryani Papazlarý artýk inanç merkezlerinden çýkmalý, bir araya gelmeli ve bir Öðüt Heyeti kurarak, barýþ istediklerini haykýrmalýdýrlar Alevi Bektasi Federasyonu, bu konuda üzerine düþeni yapmaya hazýrdýr! Yeter ki istenen BARIÞ olsun! Rank â Þobýl Bektaþ Konca mýzýn sevgili annesi, topraðýmýzýn güzel emekçisi Ranê, Rank â Þobýl ýn vefat ettiðini öðrendim. Bektaþ gibi bir çocuk dünyaya getirerek Alxaslýlara onurun en büyüðünü yaþatmýþtý. Acýlarýný, umutlarýný ve hayallerini bize emanet edip gitmiþ. Topraðý bol olsun Mekaný sevdiklerinin yaný baþý olsun. Bektaþ a selam söyle, ellerinden, yüreðinden öpüyorum Ranê. Adalet Bakanlýðý Vahit Kaynar'ýn süresi içinde gerekli iþlemler yapýlmadýðý için 55 bin lira kefaletle serbest býrakýlmasýyla ilgili haberler üzerine yazýlý bir açýklama yaptý. Açýklamada, Kaynar'ýn "Anayasal düzeni zorla deðiþtirmeye teþebbüs etmek" suçundan "aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis" cezasýna mahkum olduðu ve A-136/ kontrol numaralý Kýrmýzý Bültenle uluslararasý düzeyde arattýrýldýðý belirtildi. Ýlk olarak Ýçiþleri Bakanlýðý'nca ilgilinin Almanya'da bulunduðunun bildirilmesi üzerine, tarihli yazý ile þahsýn Almanya'dan iadesinin istendiði ancak Almanya Federal Adalet Bakanlýðý'nýn tarihli yazý ile "sanýðýn yasayla korunan bireysel haklarý ihlal ettiðine dair yeterli þüphenin tespit edilemediði" gerekçesi ile iade talebini uygun bulmadýðý belirtildi. Açýklamada firari sanýðýn Polonya'da ortaya çýkmasýndan sonra yaþanan süreç ise þöyle sýralandý: -Ýçiþleri Bakanlýðý Polonya Ýnterpolü'nden aldýðý mesaja atfen 'de adý geçenin bir gün önce Polonya'da yakalandýðýný iade evrakýnýn diplomatik kanaldan gönderilmesinin istenildiðini bildirdi. TÝB in cinayet gününe iliþkin vermediði telefon kayýtlarýnýn silinmesine 68 gün kaldý. Dink ailesi avukatlarý, telefon kayýtlarý hakkýnda tedbir kararý alýnmasýný isteyecek Dink davasýnýn görüldüðü Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi, Dink ailesinin avukatlarýnýn talebi üzerine TÝB (Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý) den cinayet yerindeki telefon kayýtlarýný istemiþ, ancak TÝB þüpheli ya da sanýk olmayan kiþilerin kayýtlarýnýn alýnmasýnýn özel hayatýn ihlali anlamýna geleceðini gerekçe göstererek talebi geri çevirmiþti. Ayrýca bir üst mahkeme olan Ýstanbul 9. Aðýr Ceza Mahkemesi ne baþvurarak, avukatlarýn talebinin geri çekmesini istemiþti. Ancak üst mahkeme oybirliði ile özel hayatýn gizliliðinin ihlal edileceði gerekçesini kabul etmeyerek, TÝB in kayýtlarý göndermesi yönünde karar aldý. -Adalet Bakanlýðý Kaynar'ýn iadesi amacýyla 'de 40 gün süreyle geçici olarak tutuklanmasý için Ýçiþleri ve Dýþiþleri Bakanlýklarýndan yazý gönderilmesini talep etti. -Ýçiþleri ve Dýþiþleri Bakanlýklarý Ýnterpol ve diplomatik kanaldan giriþimde bulunarak Kaynar'ýn iadesi amacýyla 40 gün süreyle geçici olarak tutuklanmasýný Polonya'dan istedi. -Polonya Gorzow Wielkopolski Mahkemesi tarihinde Kaynar'ý tarihine kadar tutukladý. Bu tarihe kadar iade evrakýnýn diplomatik yoldan gönderilmesi talep edildi. -Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan hazýrlanýp Ýngilizceye tercüme ettirilen iade evraký 'da Dýþiþleri Bakanlýðýna gönderilerek iadesinin diplomatik kanaldan talep edilmesi istendi. Ýçiþleri Bakanlýðý 'de, Dýþiþleri Bakanlýðý ise 'de iade evrakýnýn Polonya makamlarýna ulaþtýðýný teyit ederek Adalet Bakanlýðýna bildirdi. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüðü Ýnterpol Daire Baþkanlýðý da 'de faks mesajý ile Polonya Ýnterpol'ünden tutukluluk durumunu sordu. Ancak þimdiye Telefon kayýtlarý TÝB de 5 yýl süre ile saklanýyor. Dink cinayetine iliþkin telefon kayýtlarýnýn mahkemeye gönderilmesine ise sadece 68 gün kaldý. Kayýtlar bu süre içerisinde mahkemeye gönderilmezse eðer kayýtlar 19 Ocak ta silinecek ve cinayete iliþkin çok önemli bir kanýt yok edilmiþ olacak. Bu nedenle Dink ailesi avukatlarý, 14 Kasým da görülecek olan duruþmada telefon kayýtlarý hakkýnda tedbir kararý uygulamasýný talep edecek. MÝLLETVEKÝLLERÝNE ÇAÐRI Bu arada internet üzerinde TÝB i protesto eden ve milletvekillerine çaðrýda bulunulan bir imza kampanyasý baþlatýldý. Adalet Ýçin Süre Tükeniyor adlý kampanyanýn Milletvekillerine Çaðrýmýzdýr sözleriyle baþlayan metinde Dink davasýnýn Türkiye nin vicdan ve insanlýk ile imtihaný olduðu belirtilerek, unutmayýn ki bu kadar Polonya makamlarý, ne Ýnterpol aracýlýðý ile ne de diplomatik kanaldan þahsýn tutukluluk durumuna iliþkin bir bilgi vermedi. 'Ýade sürecini titizlikle takip ettik' Adalet Bakanlýðý firari sanýk Kaynar'ýn iadesi için yürütülen bu süreci aktardýktan sonra, "Yukarýda izah edildiði gibi þahsýn iadesi için yapýlmasý gereken tüm iþlemler, süresi içinde yapýlmýþ ve titizlikle takip edilmiþtir. Bunun dýþýndaki tüm geliþmeler ise ilgili ülke yargýsýnýn yetkisi kapsamýndadýr" açýklamasý yaptý. ANKA kayýtlar silinirse, bu kara leke bu ülkenin alnýndan silinmeyecektir deniliyor. Ne olmuþtu? Cinayet gününe ait kamera kayýtlarýnda tetikçi Ogün Samast'la birlikte hareket ettiði görülen þüphelilerin yaptýðý telefon görüþmelerine ait baz istasyonu bilgilerini yaklaþýk 5 yýldýr TÝB çeþitli gerekçeler öne sürerek vermiyor. Mahkemenin kayýtlara iliþkin talebine önce baz istasyonu ve 'kayýt bulunamadý' þeklinde cevap veren TÝB, ardýndan özel hayatýn gizliliði gerekçesiyle kayýtlarý veremeyeceðini açýklamýþtý. 68 Cinayetin ardýndaki gerçekleri ortaya çýkaracak en önemli delil niteliðindeki kayýtlarýn zaman aþýmý nedeniyle silinmesine sadece 68 gün kaldý! Savcý mütaalasýný verdi þimdi sýra bizde 14 Kasým 2011 Pazartesi günü Beþiktaþ Adliyesi nde görülecek davaya iliþkin açýklama yapan Hrant ýn Arkadaþlarý; savcý mütaalasýný verdi þimdi sýra bizde dedi. Yapýlan açýklamada Bu daba böyle bitmez demek için bir kere daha adliye önnüde olacaklarýný duyuran Hrant'ýn arkadaþlarý açýklamada þu ifadelere yer veriyor: Hrant Dink davasýný 5. yýlýný tamamlamadan bitirmeye karar verdiler. Son duruþmada savcý mütalaasýný verirken; Hrant Dink i öldüren devlet içindeki çetedir, ama delil bulamadým dedi. Yani yine, gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Sanýyorlar ki vazgeçeceðiz. Oysa bütün vicdanlar biliyor ki, aðbilerine dokunulmadan bu dava bitmeyecek! Þimdi sýra bizde! Mütalaamýzý seslendirmek için, "bu dava böyle bitmez" diye haykýrmak için, 14 Kasým Pazartesi günü saat 10:00'da yine tanýklýk ve inat alanýmýz Beþiktaþ Ýskele Meydaný'nda bir araya geliyoruz! BirGün

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN DHA Van Bürosu muhabiri Sebahattin Yýlmaz ile DHA Diyarbakýr Bürosu muhabiri Cem Emir, 23 Ekim deki 7,2 lik depremde hasar gördüðü gizlenerek faaliyetini sürdüren, geçen çarþamba gecesi ( ) meydana gelen 5,6 lýk depremde de yerle bir olan Bayram Oteli nin enkazý altýnda kaldý. Depremin ardýndan enkaz baþýnda 49 saat 13 dakika gözlerini kýrpmadan umutla bekleyen DHA yöneticileri, Yýlmaz ve Emir in meslektaþlarý ile yakýnlarý Cem in cansýz bedeni enkazdan çýkarýlýrken gözyaþlarýna boðuldu. Cem Emir den de 5 saat 20 dakika sonra Sebahattin Yýlmaz ýn cansýz bedeni enkazdan çýkarýldý. DHA Van Bürosu muhabiri Sebahattin Yýlmaz ile Diyarbakýr Bürosu muhabiri Cem Emir, çarþamba günü gün boyu deprem bölgesinde bakanlarýn temaslarýný ve diðer geliþmeleri izleyip haberlerini geçti. Yýlmaz ve Emir, Çarþamba akþamý ( ) saat sýralarýnda günün son haber ve görüntülerini DHA merkezine geçmek için diðer basýn mensuplarýnýn ve bölgeye yardýma gelen ekiplerin de kaldýðý Bayram Oteli ne geçti. Otelin lobisinde cihazlarýný kurdu, haber ve görüntüleri merkeze ulaþtýrýp teyit aldý. Dýþarýya yemeðe gitmeden önce cihazlarýný üçüncü kattaki odalarýna býrakmak için lobiden ayrýlýp yukarý çýkan Sebahattin Yýlmaz ve Cem Emir, kýsa süre sonra 5,6 lýk depreme yakalandý. Saatler ü gösterirken büyük bir gürültüyle bina sallanmaya baþladý, ardýndan da koca otel, kartondan kule gibi çöktü. Sebahattin Yýlmaz ve Cem Emir de binadaki onlarca kiþiyle enkaz altýnda kaldý. Kaçýþan, aðlayan insanlarla mahþer yerine dönen Van da týpký 23 Ekim deki 7,2 lik depremde olduðu gibi büyük panik yaþandý. Sebahattin Yýlmaz ve Cem Emir i yemeðe gitmek için bekleyen DHA ekibindeki arkadaþlarý hemen Bayram Oteli ne koþtu, ancak bina yerine enkaz yýðýnýyla karþýlaþtý. SEBAHATTÝN VE CEM ÝN ODASINA ULAÞILMIÞTI Arama kurtarma ekipleri, aralýksýz sürdürdükleri çalýþmalarda otel enkazý olduðu ve çok sayýda yatak bulunduðu için, hemen her adýmda demir engellerle karþýlaþtý. Bunlarý testereler ve diðer teknolojik aletlerle kesip adým adým ilerleyen ekipler, sarsýntýdan 15 saat sonra DHA nýn gözü pek muhabirleri Sebahattin Yýlmaz ve Cem Emir in kaldýðý üçüncü katýn enkazýna ulaþtý. Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliði nden bir ekip, DHA muhabirleri Sebahattin Yýlmaz ve Cem Emir in kaldýðý odaya büyük bir umutla girdi. Toz toprak içindeki odada, Sebahattin Yýlmaz ve Cem Emir in kameralarý ve fotoðraf makineleriyle, basýn kartlarý ve çantalarýyla elbiseleri bulundu. Ekipler izlerine rastlayamadýklarý Yýlmaz ve Emir in, deprem anýnda odada olmadýklarý, koridorda veya lobide bulanabilecekleri görüþüne vardý. Arama kurtarma çalýþmalarý bu deðerlendirme üzerine o bölümlere kaydýrýldý. VE KAHREDEN AN Enkazdaki çalýþmalarý gözlerini kýrpmadan izleyen Sebahattin Yýlmaz ve Cem Emir in sað çýkacaðý umudunu hiç yitirmeyen ve sinyal haberiyle daha da umutlanan meslektaþlarý ve yakýnlarý, hep onlarýn kurtarýldýðý mutlu aný bekledi. Ancak 49 saat 13 dakika sonra saat ta kahreden an gelip çattý. Arama kurtarma ekipleri gözü pek muhabirlerin bulunduðu bölüme ilerlerken Cem Emir in cansýz bedeniyle karþýlaþtý. Cem Emir den de 5 saat 20 dakika sonra Sebahattin Yýlmaz ýn cansýz bedeni enkazdan çýkarýldý. 5.6 büyüklüðündeki depremde yýkýlan Bayram Otel de enkaz altýnda kalarak hayatýný kaybeden Doðan Haber Ajansý muhabirleri Sebahattin Yýlmaz ve Cem Emir son yolculuklarýna Pazar günü uðurlandý. Meslek yaþamlarýnda hafýzalara kazýnan haberlere imza atan, ödüller kazanan Sebahattin Yýlmaz ý Erzurum da, Cem Emir i de Tunceli de topraða verildi. Yýlmaz Pazar günü öðleyin Erzurum Gürcükapý Camisi nde kýlýnan namazýn ardýndan Eski Asri Mezarlýkta topraða verildi. Emir için Tunceli Cem evi nde cenaze namazý kýlýnan, ardýndan Cem Emir, Hozat ilçesine baðlý Çýðýrlý Köyü nde topraða verildi. Ýlk tören Cem Emir için DHA Tunceli temsilciliði önünde düzenlendi. Cem Emir için son görevini yerine getirmek isteyen binlerce kiþi tören alanýný doldurdu. Arkadaþlarý, sevenleri Cem hakkýndaki hatýralarýný ve düþüncelerini anlatýrken törende duygusal anlar yaþandý. Basýn camiasýnýn, EMÝR ve YILMAZ ailelerinin, yakýnlarý ve sevenlerinin baþýsaðolsun. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi müdürü Ali Rýza Ekiz in Gümüþkent Zihinsel Özürlüler ve Rehabilitasyon Merkezi ne atandý. Ýlçemizde boþalan huzurevi müdürlüðüne Nadir Aydýn atandý. Aydýn, daha önce Gümüþkent Rehabilitasyon Merkezi Müdürü idi. Ýlçemiz huzurevi müdürlüðündeki görevine baþlayan N. Aydýn a gazetemiz adýna Ali Kaim ve Naci Özçelik 11Kasým 2011 Cuma günü hoþ geldin ziyaretinde bulundu. Sulucakarahöyük Müdür Nadir Aydýna yeni görevinde baþarýlar diler. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ AKP Hükümetinin genel seçimlere iki ay kala Meclis`ten geçirdiði yetki yasasýna dayanarak çýkardýðý Kanun Hükmünde Kararnameler ve TMMOB ile baðlý Odalarýn konuya iliþkin açýklamalarý, görüþleri kitap haline getirildi. SUNUÞ AKP nin iktidara geldiði 2002 yýlýndan bu yana Türkiye neoliberalizmin þekillendirdiði hýzlý bir deðiþim sürecine girdi. AKP nin her seçimde oylarýný artýrarak yeniden iktidara gelmesi ile bu dönüþüm kendi ifadeleri ile "çýraklýktan kalfalýða, kalfalýktan ustalýða" hýzlanarak sürdü. Türkiye de ekonomiden siyasete, toplumsal yaþamdan kamu yönetimine yeniden yapýlandýrma politikalarýyla, hayatýn tüm alanlarý emperyalizmin yeni döneminin gereklerine göre þekillendirildi. AKP ye bu da yetmedi. Genel seçimlere 2 ay kala, Meclis i devre dýþý býrakan, hükümete 6 ay süreyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çýkarma yetkisi veren Yasa, TBMM nin 6 Nisan 2011 tarihli oturumunda kabul edildi. "Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Þekilde Yürütülmesini Saðlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn Teþkilat, Görev ve Yetkileri Ýle Kamu Görevlilerine Ýliþkin Konularda Yetki Kanunu"yla AKP 6 aylýk dönemde 35 adet Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çýkararak, bakanlýklar kurdu, kapattý, birleþtirdi, ayýrdý. Kamu yönetimi baþtan aþaðý yeniden þekillendirilirken meslek alanlarýmýz, mesleðimiz ve örgütümüz üzerine planlanan deðiþikliklere iliþkin yasal zeminin oluþturulmasýnýn da ilk adýmlarý atýldý. Yayýnladýðýmýz bu raporla, tarihe de not koymak düþüncesiyle; hem kanun hükmünde kararnamelerin derli toplu þekilde bir arada bulunmasýný, hem de TMMOB ve odalarýmýzýn konuya iliþkin yaptýklarý açýklama ve çalýþmalarý bir araya getirmeyi amaçladýk. Çýkarýlan tüm KHK leri alt alta yazdýðýmýzda Türkiye nin yeni dünya düzenine eklemlenip, emperyalizme baðýmlý hale getirilmesi için kamu yönetiminin nasýl yeniden düzenlendiðini görebiliyoruz. Bu tablo bizlere bir kez daha nasýl zorlu bir süreçten geçtiðimizi ve mücadelemizi birleþtirerek sürdürmemiz gerektiðini gösteriyor. Önümüzdeki süreç mesleðimiz ve Örgütümüz için de bir sýnav niteliði taþýyor. Bunun gereklerinin emek ve demokrasi güçleri ile ortaklaþtýrýlan bir mücadele hattý ile yerine getirilebileceðini de çok iyi biliyoruz. "Kurtuluþ yok tek baþýna ya hep beraber, ya hiç birimiz" sözümüz þimdi her zamankinden daha anlamlý hale geliyor. Hepimize kolay gelsin. Mehmet Soðancý TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný

4 Sayýn Ali Rýza Özkan, cümlelerinizi kurarken: Uzun uzun yazmamak adýna, Hasan Harmancý'nýn sözde bilimsel, özde Alevilik içerisinde belirli bir anlayýþýn propagandasý olmaktan öteye gidemeyen vasýfsýz makalesine karþý cevabý kýsa tuttum. Ama, þunlarý da belirtmek gerekir: Soy araþtýrmalarý, sosyolojinin, antropolojinin, genealojinin, genetik biliminin, biyolojinin ve diðer komþu bilimlerin önemle üzerinde durduðu bir alandýr. Sadece þunu söylemekle önemini aktarmýþ olayým ki, örneðin bir hastalýðýn önlenmesinde bile, soy araþtýrmalarý anahtar rolü oynayabilmektedir. Diyorsunuz. Sizin bu bakýþ açýnýzda bir sorun görmüyorum. Ancak bizim soy diye üzerinde tartýþtýðýmýz konu týbbý soy aðacý deðildir. bu nedenle bu karþýlaþtýrmayý yaparken sadece Alevi insaný bilimin geldiði noktayý biliyor ve sisteminin de kan ile iliþkili olmadýðýný neden tartýþmýyor. Dedeye yüklenen vasýflarýnda kiþinin soyunun getirdiði gen olmadýðýný ve bunun tamamen kültür kalýplarý ile ilgili olduðuna dikkat çekmektir. Bu düþüncenin ötesinde bilimsel verilerin kullanýlmasý elbette belirttiðiniz sýnýrlarla ilgilidir. Benim çalýþmalarýmýn niteliðine gelince, bunu iki bölümde ele almanýzý öneririm. Birincisi doðrudan kaynaklarýn kullanýldýðý, literatüre dayalý çalýþmalar. Ýkinci bölümü ise belirlediðim konularda düþüncelerimi ve bakýþ açýlarýmý aktardýðým makaleler. Bu nedenle çalýþmalarýmda ele aldýðým konularýn niteliðine ve tartýþma içerik ve üslubu nedeniyle her düþünce muhakkak bilimsel ve evrensel bir bakýþ açýsýna hizmet etmek durumunda deðildir. Þimdi ise üzerinde anlamý ve önemi dýþýn yürütülmeye çalýþýlan ve sizin de içerikten saparak tartýþtýðýnýz konulara bakalým: Toplumsal örgütlenmenin vazgeçilmez ilkesi olan "kansoy", ailenin temelidir. Kansoy dýþýnda aile örgütlenmesi gerçekleþemez diyorsunuz, baþka konulara yer verdikten sonra yeniden kansoyluluða deðinmektesiniz: Ortadoðu halklarýndan farklý olarak Türk boylarý, iktidarýn merkezi bir otorite yaratýlmasý ile Osman Gazi'nin çocuklarýna geçmesinden itibaren, yeni sistemin kendilerini dýþlamasý ile "de facto" muhalif konumuna düþtüler. Bu boylarýn giderek güçlenen Osmanoðullarýna karþý duracak birikimi de yoktu. Üstelik Selçuklu'dan kalan soylu sýnýflarýn da Osmanlýlarý desteklemesi ile, geride kalanlarýn siyasi örgütlenmesini tamamlayamayan bir inanç topluluðu olarak þekillenmesinin þartlarý oluþmuþtu. Alevilik, budur. Ýslam'ýn diðer mezheplerinin "liyakat" üzerinden örgütlenme yaratmasýna raðmen, Alevilik içerisinde kansoy üzerinden inanç örgütlenmesinin sürdürülmesini de böyle açýklayabilirim. Aleviliðin bu ifade ettiðiniz alanlarla konularla ne ilgisi vardýr ne de beslenme biçimini bu þartlarýn dayatmasý ile oluþturmuþtur. Herþeyden önce Aleviliðin bu ocak yapýlanmasý ile evlad-ý resul kavramlarýnýn nasýl bir araya getirdiðine bakmak gerek. Biliyorsunuz ki sonuçta Alevilik, Bektaþi ekolünü dýþýnda tutmak þartýyla, talip topluluðudur. Yani belirgin bir kast iliþkisi kurulmuþtur. Bu kast düzenlenmesi ne gerekçe ile ne zan yürürlüðe girmiþtir, gelenek nasýl oluþmuþ kaynaklar açýsýndan yanýt veremediðimiz bir sorudur. Bu nedenle Alevilik hakkýnda soru ve yanýtlarýmýz bitmiþ bulunmuyor. Evlad-ý resulluk dediðimiz silsile Ýslam da güçlü bir yanýt bulur. Bazý ailelerin tarikat silsilesinde bunu kullandýðýný biliyoruz. Arap demografisinin ise yine þecere üzerinden hala yaþatýldýðýný biliyoruz. Peki, Aleviler bunu nasýl gerçekleþtiriyor. Soy þecereleri gördüðümüz gibi karýþýk ve birçok noktada da karanlýklar içeriyor. Bu temel bir soru olmanýn yanýnda takýlýp kaldýðýmýz bir yan deðil. Toplumsal düzenler bazý yeniliklerle baþka sistemleri kolayca kendileri için uygulamaya alabilirler. Biliyorsunuz düne kadar Alevilerin sadece Türklük olduðunu, Ýran Safevileri deyince yine sadece Türk iktidarlarý olduðu tekrarlanýyordu. Þimdi bakýyoruz, Safeviler dediklerimizin ardýllarý sadece Türk deðil. Alevilerde sadece Türk olmadýklarýna göre ve seyitler ve þerifler kastý içinde silsile olarak seyitler in silsilesini kabul ettiðine göre, bunun bir yapýlanma ve önkabul olduðunu düþünüyoruz. Bu nasýl gerçekleþti hiçbir kaynaðýmýz ne sözlü ne de yazýlý olarak bize bunu belirtmez. Üstelik ne ilginçtir ki bu seyitlik Alevi toplum yapýsýna kan ile taþýnmýþ olmasý da mümkün deðildir. konuyla ilgili bir iki mitsel anlatým yanýt verecek olgunlukta ve belge niteliðinden uzaktýr. Öyle olsa idi, Alevilerin talipliði sisteminde evlad-ý resul dediðimiz kiþilerin sadece o kan yolu ile taþýyanlarýn temsilciliði ile yürütülmesi gerekirdi. Burada her zaman yaptýðým gibi, monologdan kurtulmanýn yolu olarak, soru sormama izin veriniz. Öyle mi peki? Hayýr deðil. Aleviler kendilerini 72 milletten oluþmuþ görmezler belki ama, Türk, Kürt, Rom, Ermeni, Abdal, Arap, Farsi, Rum ve daha nicesi sayar. Ve bu tüm soylardan geldiðini saydýðýmýz soy aðacýný evlad-ý resullüðe taþýmýþ dedeler ile cem yürütüyor, görgüsünü sürdürüyor. Þimdi kültürel bir sistem veya toplumsal bir örgütlenme olarak bu olaya bakmadýðýnýzda yanýlýrsýnýz. Nasýl bir indirgemede bulunacaksýnýz. Doðal olarak Aleviler bir kandan yola çýkarak oluþmadýklarý gibi, talip toplumu olarak kastýn iki ayaðýndan biri olan dedeler de bu halde olmak durumundadýrlar. Bu iþin teknik bir çözümlemesini ne yazýk ki kan üzerinden ürütemeyiz. Söylenmesi gereken bellidir ve birinci makalede bu ele alýnmýþtýr. Buna dikkat çekilmiþtir: Arabî kültürün belirgin soy arayýþý olan þecereli kurgu, Alevilikte yansýma bulmuþtur. Aleviliðe sirayet eden bu kültürlenme gerçekçi bir deðere sahip deðildir. Aleviler açýsýndan kansoyluluðun çarpýklýðý, derinliði olmayan bir sahiplenmeyi de beraberinde getirmektedir. Arap, Kürt, Türk, Rum, Abdal, Roman gibi farklý kansoylarý içinde barýndýrmasý bu çarpýklýðýn en açýk göstergesidir. Devamla baþka bir paragrafta: Türk kökenliliðe sahip bir dedenin, Arap soyaðacýna baðlanmasý ancak kerametvarî bir iliþki ve gönül zinciri ile iliþkilendirilebilir. Bu bile içinde önemli bir karmaþayý ve ýrka baðlanýlmayý ne evrimci görüþler açýsýndan ne de çarpýtýlmýþ bir tarih yaratma açýsýndan doðru deðildir. Yine devamla: Alevi felsefi simgeciliðinin ve iradesinin buna izin vermemesine raðmen kansoyluluk ve evladý resulluk gibi simgeler nasýl doðanýn devamlýlýðý çerçevesinde bir fizik kanunu iliþkisi ile egemenlik arayabiliyor. Bu sahte tarih ve kan vekilliði ne oranda gerçeklikle yüzleþecek. Yüzleþmemesi durumunda kendi sahteliði nasýl sürdürecek. Bilim dýþý davranýþlarýnýn farkýnda olan bütünsel Alevilik bir ýrksal dayanmaya muhtaçlýkla karþý karþýya olmamasýna karþýn, neden soy zincirinde yanlýþlýðý açýk olan bir tarihsel bel e böylesine dayanmýþtýr. Yine devamla: Alevi dedeliðinin bu sosyal statüsünü, imtiyazýný belirleyen nedir. Bilimin öngördüðü bu tür kurgularýn, yapýlanmalarýn kalýtýmla deðil sosyal yollarla belirlendiðidir. Ýçinde týlsým taþýyan baþka bir varlýk/insan henüz keþfedilememiþtir. Bu tür toplumsal oluþumlar kansoylu olsun, güç iliþkisi içinde olsun veya belli bir tanrýsal vergi/kabiliyet özelliði varsayýmýnda olsun ancak yüzyýlýn sonuna kadar deðerli ve kullanýlabilir özellikteydi. Yine devamla: Ýnsanýn bazý metafizik özellikler nedeniyle üstünlük taslamasý artýk geride kalmýþ ve doðanýn canlýlýðý bir bütün olarak deðerlendirilmektedir. Alevi dedesinin bir kalem üstte olduðu varsayýmý artýk geçmiþte olaðanüstülüðe taþýnmýþ bir yanýlsamanýn parçasýdýr. Bu varsayým yeniden ele alýnmalý ve insanlýðýn bir bütün olduðu, kültür taþýyýcýlýðýnýn ise kan üstünlüðü ile ele alýnamayacaðýnýn kabulü gereklidir. Aksi halde Alevi düþüncesinin yavan olduðu kadar þoven bir geri yapý olarak deðerlendirilmek durumun kalýnacaktýr. Yine devamla: Þimdi Alevilik gibi geliþmiþ bir felsefi- inanca soru sormak gerek: Ýnsan doðasýnýn farklýlýðý nesnel soy zinciri nde nasýl aranabilir. Yine devamla: Alevi yaþam biçiminde gittikçe varlýðý parlatýlan kansoyluluk ve köken iliþkisi sahtedir ve yabancýlaþmayý hýzlandýrmaktadýr. Düþün yapýsý itibariyle bilimsel bir felsefi alanda hayat bulan Alevilik, bu kansoylu dürtü iliþkisinde geri ve affedilemez bir yabancýlaþmaya doðru koþmaktadýr. Bu yabancýlaþmanýn önünün kapatýlmasý için öncelikle kimlik yapýlanmasýnýn ýrksal özellikler taþýmadýðýnýn belirlenmesi gereklidir. deniliyor. Burada Alevi kimliðinin bir gönül soy yapýlanmasý olduðuna atýfta bulunuluyor ve iþleyiþinin kandan uzaklaþtýrýlan bir sisteme dayalý olduðuna dikkat çekiliyor. Alevilerin son zamanlarda özellikle iþlevsiz dedelere de iþlevli dedelerle ayný muameleyi yapmalarý sizce saygýnýn mý ifadesidir, yoksa birileri tarafýndan kullanýlmanýn mý? Kültürümüzü çalýþanlar bilirler ki, Alevi dedesinin görevlerini yerine getirebilmesi için yolda yetiþmesi, piþmesi ve rehberlik hizmetlerinden yararlanarak ve illaki ikrarlý, görgüden geçmiþ ve musahipli olmalýdýrlar. Peki, bu tartýþtýðýmýz ve asalak olarak dikkat çektiðimiz ocaklý olmanýn ötesinde kurallý olmayan dedelere ne demek gerek. Bunlar yetkinlik için gerekli kurallara uymuyorlarsa ve buna raðmen yolun öznesini kullanýyorlarsa nedir kültür için. Bunlarýn cem yürütmeyi boþverin herhangi bir kültürel iþlevi yerine getirmeleri olaðan mýdýr. Bu Alevilik içinde bir körleþme, saðýrlaþma deðil midir. Siz bunu olaðan sayýyorsanýz bunun olaðan olmadýðýný sorgulayana ne diyebilirsiniz. Reþat Coþar dostumuz bu nedenle yumuþak ama yerinde bir tanýmlama getirmiþ ve bu durum için mirastan yemek tanýmýný getirmiþ. Benim buna ek söyleyeceðim þey, mirasý paylaþabilmek için emek harcamak gerek. Ocaðýn gücüne dayanarak bir paye sürdürmek Alevilikte karþýlýk bulmaktan uzaktýr. Öte yandan þu haldeki kansoyluluk komedisine döner ve sorundan nasýl çýkacaðýmýzý çözersek, daha güçlü bir topluluk olmuþ olacaðýz. Çünkü, artýk Alevi düþüncesinin bu durumu kökten düzenlemesi ve üzerinde konuþmasý süreci gelmiþtir. Aleviler tek soydan gelmediðine göre, dedeleri de öyle gelmemiþtir ve bu nedenle de kimse kültürel sistemimiz dýþýnda bir kansoyluluk a Aleviliði ve Alevileri koyacak durumda deðildir. Alevilik soy silsilesini izler. Þecerelerde bu yer alýr. Ancak burada yer alan kimin kimin oðlu, kimin kimin atasý olduðu biçiminde bir mantýk kullanýlmaz. Bu Aile içinde aktarmalar taþýmakla birlikte asla bir kan taþýyýcýlýðý olarak ele alýnamaz. Öyle olsa Alevilik etnik bir yapýlanma ile sürmüþ olurdu. Þecereler kimin kimden el aldýðý ve daha önce el alanlarýn adlarýnýn geçtiði belgeler olarak düzenlenir. Yine tekrarlarsak ve bilimsel verileri de dikkate alýrsak, Alevilik kan ile iliþkili ve tek kan üzerinden yürümez. Hele ki kutsal kan verisini hiç kabul edebilecek bir felsefi ve öðretisel yapý deðildir. Bu durumda bundan nasýl bahsedebiliriz. Demek ki iþin içinde bir gönül soyluluðu bulunmaktadýr. Bu da er erden seçilmez biçiminde ifade edilir ve bilgili, bilen, rehberden geçmiþ yolun bilgisine sýhhatli olarak sahip kiþi olarak vakfedilir. Ayný zamanda kimsenin yani bir dedenin,. Bir ocaðýn bir diðerinden üstün olmayacaðý ilkesi hatýrlatýlýr. Yoksa bilgi olsun olmasýn herkesin kendisini evlad-ý resul olarak görmesi ve boþ bir övünme ile taliplerin etek tutmalarýný beklemek olaðan ve yola yakýþýr bir ahlaki durum deðildir. Buna ek olarak hem evlad-ý resul; seyit hem de Alevilik sisteminin gereklerini yerine getirmeden ocak ýn nimetlerinden yararlanmaya kalkmak asalaklýk tan baþka bir þey olarak ifade edilemez. Buyrun siz baþka bir terim bulunuz. Ýþte sizin dikkat çektiðiniz ve sorulaþtýrdýðýnýz. Buna "karþý çýkmak" ne anlam ifade eder? sorusunun yanýtý budur. Alevilikte gelenekten gelen dedelik kurum ve kurallarýný, rehberliði, talipleri ihlal etmektir. Bu hali sahiplenmek yola hizmet olmadýðý gibi, umursamazlýktýr da. Sizin ifade ettiðiniz þu cümle ile makalede geçen cümleler arasýnda ne fark var: Bir kere bu toplumsal hayatýn bir gerçeði. Yüzlerce yýl içerisinde yerleþmiþ ve kendi sistemi içerisinde iþlemiþ/çalýþmýþ bir örgütlenme biçimi. Bunu yýkalým, yadsýyalým vs. diyerek bir bilimsel "görüþ" ortaya konabilir mi? Konamaz. Diyorsunuz. Yýkmak demek, sistemin hastalýklarýndan bahsetmek deðildir. Yok saymak veya sistemin gereksizliðini, Mordernite karþýsýnda yetersizliðini belirtmektir. Öyle mi bu makalelerde. Hayýr. Öyle deðilse neden önyargýlarý beslemeyi tercih ediyorsunuz. Þimdi sizin düþünceleriniz bu noktadan itibaren baðýmsýz -iþlevsiz demeyeceðimkalýyor ve o nedenle de bu yazdýklarýnýzýn nasýl anlaþýlmasý gerektiði de sizin idrakinize ve bilincinize kalýyor. Diyorsunuz ki: Daha da vahimi, bir düzeni yýkmak isteyenlerin öncelikle, yerine nasýl bir düzen istediklerini açýklamalarý gerekmez mi? Bu arkadaþlar, AKP'nin önerisi gibi, sözümona "Alevi Ýlahiyat Fakültesi"nden yetiþecek Alevi imamlarýný mý öneriyorlar? düþüncenizi bu makalelerin tartýþma biçiminden mi çýkardýnýz yoksa baþka bir amacýmýzý mý bu yolla dile getiriyorsunuz? Yine sizce, bir düþünce akýmý veya görüþ olarak: Uzun lafýn kýsasý, Hasan Harmancý ve bu fikirlere meyil/destek veren arkadaþlar Alevilik içerisinde yüzlerce yýldýr yerleþik bir sistemi yýkmaya teþebbüs ederek aslýnda, Alevilikle sorunlarý olan, Alevilik ile yüzlerce yýldýr barýþýk yaþamaya tahammül edemeyen çevrelere, bunu somut ifadesi olarak da AKP'nin Alevi Açýlýmý'nde vücut bulmuþ Aleviliði tahrip etme faaliyetlerine (bilerek veya bilmeyerek) destek vermiþ, yardým etmiþ oluyorlar. Diyorsunuz. Bu kadar kolay mý bu. O açýlýmlarla ilgili yazýlarýmýzý neden okuma ihtiyacý duymadan bunu ifade ediyorsunuz ki. Son makalede bu açýlýmlarýn Alevi örgütlerinin ideolojik yapýlanmasýný nasýl belirlediðini yazdým. Ancak siz oradaki eleþtirdiklerimiz yerine bu açýlýmlarýn ve AKP ye sahip çýkanlarýn geldiði açmazý baþka yere yontuyorsunuz. Sizin de dediðiniz gibi sözün kýsasý: insanlar eleþtiri ile iftirayý birbirinden ayýrmak durumundadýrlar. Bu sözüm size deðil, ancak iftiralarý ile yüzleþmeyip polislik, þaklabanlýk yapanlar ortadadýr. Hace Bektaþ Veli der ki: Bir insanýn bedeni kirli ise su lazým. Ýçi bozuksa tefekkür edip kötülüðünden geri durmasý lazým. Alevilik geleneðinde dil insanýn çeþmedir. O çeþmeden ne aktýðýna bakmak gerek. Alevi düþüncesine göre insan daima kiri götürecek sözler söylemeli. Çünkü dikine konuþup, kimseyi zora sokmak Alevi belinden, düþüncesinden gelip de öðrenilen bir hal deðildir. orada baþka bir soysuzluk, bozukluk vardýr. Saygýlarýmla

5 'Arileþtirme' töreninde arka fonda Mozart'ýn çalmasý, tam da onlarýn istediði bir þeydi. Nazilerin ellerini attýklarý her þeyi nasýl büyük bir hýzla kirlettikleri biliniyor. Erik Levi iþte bu kirlenmenin tutanaklarýný sunuyor bize RAMAZAN KANDÖKEN Kayalýk tundranýn ortasýnda Asyalý aþiretlerin arasýnda ve kurþunla taranmýþ tanklarýn altýnda, patlamýþ zýrhlý vagonlarýn, kokan at leþlerinin ve parçalanmýþ insan bedenlerinin yanýnda yaþarken, Sihirli Flüt ün trombon sesini duyunca çok duygulandýk ve Pamina nýn buruk hüznü o unutulmaz yaz gecesine yayýldý. Salzburg daki usta, biz askerlere neyi savunduðumuzu bir kez daha hatýrlattý Salzburg gerçekten savaþçýlarýn katý yüreklerine ýþýk saçýyor ve içlerindeki savaþma ruhunu ateþliyor. Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda cephedeki bir Alman subayýna, Mozart hakkýnda ne düþünüyorsun? diye sorduklarýnda bu cevabý alýyorlardý. Führer in emrinde cepheden cepheye koþup Büyük Almanya yý kurmak için kurþun sýkan adamýn ruhunu Mozart la beslemesi çeliþki gibi görünebilir. Ancak müzikolog Erik Levi ye kulak verdikten sonra bu acý mekanizmanýn nasýl kurulduðunu daha iyi anlayabiliyoruz. Erik Levi nin Mozart ve Naziler adlý kitabý bu dahiyi yakýndan tanýmamýzý saðlýyor. Ari ýrkýn kültürel üstünlüðü Naziler iktidara geldikleri ilk günden itibaren eylemlerine saygýnlýk kazandýrmak, geçmiþle bir devamlýlýk duygusu yaratabilmek için muazzam bir çabaya giriþtiler. Tüm dünyayý barýþçýl olduklarýna ikna etmeye çalýþtýlar. Kurulan faþist imparatorluðun hesap defteri ne kadar kabarýrsa kabarsýn, verilen müzikli kokteyllerde, düzenlenen konserlerde, sinema gösterilerinde Nazi propaganda mekanizmasý hemen devreye giriyor, tüm dünyaya barýþ getirecek o yüce ýrk ne kadar kültürlü olduðunu, köklerinin ne kadar derinlere gittiðini ve yaptýklarýnýn ne kadar haklý olduðunu anlatmaya baþlýyordu. Her dakika savaþý düþünüp, her saniye barýþ diye haykýran Nazilerin hem anavatana moral vermeleri hem de iþgal ettikleri topraklarda kültürlerini yaymalarý gerekiyordu. Mart 1938 de Avusturya nýn Alman Reich ýna dahil edilmesiyle Mozart ýn Büyük Almanya kavramýný desteklemek amacýyla güçlü bir silah olarak kullanýlmasý da burada anlam kazanýyor. Bir kültür ikonunun, bir müzik dehasýnýn Nazi propagandasýnýn hizmetine sunulmasý uzun ve sistematik bir çabanýn ürünü olabilir. Ancak, Mozart buna deðerdi. Nazi propagandasýnýn temeli Ari ýrkýn üstünlüðüne dayanýyordu. Kültürel alanda da üstün bir ýrk olduklarýný kanýtlama peþindeki Naziler, bulabildikleri her fýrsatý deðerlendirmek için olaðanüstü bir çaba harcýyorlardý. Mesela Beethoven, iradesinin gücü ve kararlýlýðý, müziðinin cesur ve mutluluk veren yapýsý ile müzik dünyasýný fetheden Führer-tarzý bir kiþilik olarak yorumlanýyordu. Wagner, zaten cepteydi. Führer in gözbebeðiydi. Ama sýra Mozart a gelince bazý sorunlarla karþýlaþýyorlardý. Mozart Avusturyalýydý. Masondu. Yahudi librettocularla çok sýký iþbirliði yapmýþtý. Almancayý, Fransýzcayý ve Ýtalyancayý çok iyi konuþuyordu, deðiþik müzik geleneklerine karþý oldukça duyarlýydý. Ulusal sýnýrlarýn kýsýtlamalarýný aþmýþ, Nazilerin pek de taraftarý olmadýklarý kozmopolit bir imge haline gelmiþti. Alman kahramanlýðýnýn en ön cephesindeki kültürel neferlerden biri olmaya pek de uygun bir aday deðildi. Ancak bunlar Nazileri durdurmaya yetmeyecekti. Ari ýrkýn kültürel üstünlüðünün tesis edilmesi, Ari ýrkýn üstün evlatlarýnýn rüyalarýný süslemeye devam ediyordu. Ve Naziler rüyayla gerçeði ayýrt edebilecek noktayý çoktan geçmiþlerdi. 7 Nisan 1933 te Kamu Meslek Hizmeti nin Yeniden Düzenlenmesi Yasasý ile politik ve ýrksal nedenlerle görevden alýnan müzisyenlerin yerine Almanya nýn kültürel mirasýnýn gerçek bekçileri yaratýlýyordu. Nazi partisi üyesi müzisyenler önemli görevlere getiriliyor, Ari ýrk propagandasý yapmakla yükümlü oluyorlardý. Sýnýr tanýmayan bir tahrifat ve yalan çarký dönmeye baþlamýþtý. Mozart ýn soyadýnýn kökenini Alman mitolojisinde bulan Naziler, onun ne kadar üstün bir Alman evladý olduðunu kanýtladýklarýný düþünüyorlardý. Yazdýðý mektuplarý tahrif ederek anavatana duyduðu sevgi vurgulanýyor, tüm gazetelerde çarþaf çarþaf yayýmlanan ilanlarla insanlar Mozart dinlemeye teþvik ediliyordu. Yahudi librettocular sorunu da çözülmüþtü. Herhangi bir Yahudi nin elinin deðdiði herhangi bir eser, doðal olarak yasaklanýyordu. Ancak iþ Mozart a gelince biraz daha yaratýcý çözümler gerekiyordu. Mozart ýn en yakýn çalýþma arkadaþlarýndan Yahudi librettocu Dan Ponte nin dahil olduðu her eser Yeniden Düzenleme adý altýnda uyarlamaya ve düzenlemeye tabi tutuluyor, Almanya nýn gerçek evlatlarýnýn elinde yeniden yazýlarak piyasaya sürülüyordu. O kadar abartýyorlardý ki, Alman Marþý, Sana þükrediyoruz Almanya, anavatanýmýz! sözleriyle bittiðinde salon alkýþlarla yýkýlýyordu. Mozart Arileþtirilmiþti. Tüm Almanlar sahip olduklarý kültürel köklerle gurur duyabilirler, Ari ýrkýn yarattýðý en büyük ustalardan övünçle bahsedebilirlerdi. Üstün bir ýrkýn ve dolayýsýyla üstün bir kültürün egemenliðini savunmaktan, bunun için savaþmaktan daha kahramanca bir þey olabilir miydi? Cephede Mozart ý dinleyen asker, ne için savaþtýðýný iliklerine kadar hissedebilirdi artýk. Halkýn sanatçýsý Mozart 1941 de Salzburg da düzenlenen 150. Ölüm Yýldönümü Törenleri, Mozart ýn hem anavatan hem de iþgal edilen topraklardaki Nazi hâkimiyetini pekiþtirmek için bulunmaz bir fýrsata dönüþtürülmüþtü. Halký Aydýnlatma ve Propaganda Bakaný Joseph Goebbels in Viyana Devlet Operasý nda yaptýðý konuþmayla Mozart Alman halkýna mal ediliyordu: Bu adýn bize ait olmasý düþüncesi karþýsýnda gurur duymaya hakkýmýz var! Onu ulusumuz meydana getirdi ve bugüne kadar taþýdý. Biz onun dünyasýnda yaþýyoruz ve o da bizim dünyamýzda yaþadý Alman olmak açýk olmak demektir özdeyiþi, herkesten çok onun eserleri için geçerlidir. Mozart, içinde Alman doðasýnýn en güzel yönlerini birleþtiriyor. En mükemmel müzik þeklinin ustasý olarak kendini, ayrýcalýklý sýnýflar veya sanat müziðinin uzmanlarý için müzik yazmakla sýnýrlamýyor; o, kelimenin tam anlamýyla halkýn sanatçýsý. Salzburg dan tüm dünyaya meydan okuyan Nazi propagandasý, halkýnýn baðrýndan çýkardýðý üstün sanatçýyla gövde gösterisi yapýyordu. Ýþgal altýndaki Çek Cumhuriyeti ve Polonya da iþgalcilerinin ne kadar üstün bir kültürle yoðrulduklarýný görüyor, barbarlýklarýndan utanýyorlardý. Ari ýrk onlara bu kültürü getiriyordu iþte. Buna karþý çýkmak delilik deðil de neydi? Evet, bu deliliðe direnmek kolay deðildi. Milyonlarýn kurban edildiði bir Arileþtirme töreninde arka fonda Mozart ýn çalmasý, tam da onlarýn istediði bir þeydi. Nazilerin ellerini attýklarý her þeyi nasýl büyük bir hýzla kirlettikleri biliniyor. Erik Levi de iþte bu kirlenmenin tutanaklarýný sunuyor bize. Bir Çaðdaþ Günerbüyük Medyanýn anlattýðýný ya da memleketin efendilerinin Arýyorum, bulamýyorum dediðini her gün duyuyoruz da; savaþýn tanýklarýnýn kendileri otuz yýldýr yaþadýklarýný ne kadar anlatýrsa anlatsýn, az dinlemiþ oluyoruz sanki. Çünkü her dinlediðimiz tanýklýk bize meselenin bildiðimizden daha da derin olduðunu düþündürüyor ve az dinlemiþ oluyoruz çünkü, hâlâ dinlememiþ, anlamamýþ, duymamýþ, düþünmemiþ olanýmýz çok. Gelecek Uzun Sürer, beklemediðimiz bir anda hepimizi Diyarbakýr ýn ve bölgenin 90 larda yaþadýklarýyla karþý karþýya getiren bir film. Önce Sumru yu tabii. Hikaye, üniversitede müzik araþtýrmalarý yapan Hemþinli genç bir kadýn olan Sumru nun Diyarbakýr a geliþiyle baþlýyor. Burada aðýt derlemeleri yapmak üzere baþladýðý çalýþmalarý sýrasýnda, korsan DVD ci Ahmet le, Ermeni Kilisesinin Bekçisi Antranik amcayla ve dahasý, bölge gerçeðiyle tanýþýyor. Araþtýrma bir yandan daha belgeselci bir yöne kayarken, bir yandan Sumru nun kendisiyle ilgili hesaplaþmak istediði baþka meseleler olduðunu da öðreniyoruz, Ahmet gibi, gecikmeyle. Özcan Alper in ilk filmi Sonbahar, cezaevinden çýkan ve ölümü bekleyen bir devrimcinin öyküsüydü; doðanýn kollarýnda, yenilgi, hastalýk ve sönmeyen umut ile dolu bir duygusu vardý. O filmin aldýðý eleþtirilerden biri, sinemada sýk sýk devrimci karakterlere yakýþtýrýldýðý gibi, yenilmiþ ve yorulmuþ ruh halinin nedensiz baskýnlýðýydý, ki o karþý tarafýn geleneksel tercihiydi aslýnda. Kimi izleyici bunu yýlgýnlýk olarak yorumladý, kimi her þeye raðmen mücadeleden piþman olmamayý sevdi ama önemli olan, her izleyene filmin duygusunun geçmesi baþarýldý. Gelecek Uzun Sürer in Sonbahar la karþýlaþtýrýlmasý belki haksýzlýk ama Yönetmen Özcan Alper i daha iyi anlamak için baþka çare yok. Sonbahar da farklý yorumlara sebep olan, belki birbiriyle çeliþen mesajlardan daha çok öne çýkan þey, güçlü sinemasýydý. Gelecek Uzun Sürer e ise ikna edici olmasý daha güç bir romantizm hakim. Parçalanmýþ hayatlardan baþka bir þey göremediðimiz bir filmde, bu günlerin de geçeceðine dair diyaloglar, izleyeni ikna eder mi? Ortada bir kafa karýþýklýðý var ve birçok þeyi yerine oturtmak mümkün olamýyor. Sumru nun aðýt derlemeleri yapmak üzere Diyarbakýr a geldiðini öðreniyoruz ama bir anda kendisini köyleri boþaltýlan, yakýnlarý öldürülen kadýnlarý, aðýtsýz, dinlerken nasýl bulduðunu anlamak güç. Hiç bölgeyle ve politikayla ilgisi olmayan biri gibi sokaklarda mikrofonuyla dâhinin nasýl kirli bir propaganda aracýna dönüþtürüldüðünün adým adým izini sürüyor. Bir müzik dehasý olmak, Mozart ý Nazi propagandasýnýn en etkili silahlarýndan biri olmaktan kurtaramýyor. Kimsesizler mezarlýðýnda yatan bu üstün evlat, müziðinin cephedeki Nazi subayýnýn kulaklarýnda yankýlandýðýný duysaydý belki de tourette sendromunun verdiði hakla küfürlerini sýralayabilirdi. Mozart ve Naziler bugünü de anlamak için iyi bir fýrsat... MOZART VE NAZÝLER Üçüncü Reich Bir Kültür Ýkonunu Nasýl Kullandý Erik Levi Çeviren: Dilek B. Cenkciler Kýrmýzý Kedi Yayýnevi 2011, 399 sayfa, 27.5 TL. Radikal Kitap rahatça dolaþtýðýný da görüyoruz ama meðer onu bölgeye baðlayan bir þeyler yaþamýþ olduðunu neden hiç belli etmediði, bir muamma. Yönetmen Alper belki kaba olmaktan kaçmak için, mücadelenin içinde olmayan karakterleri, zaten bölgenin yabancýsý Sumru yu, tek baþýna bekleyen Antranik amcayý, politikadan uzak durmaya çalýþtýðýný belli eden Ahmet i seçmiþ. Onun dýþýnda, hayatlarýna devam etmeye çalýþan köylüler ve elbette ve ne yazýk ki, çokça ölüm var. Biraz da bu filmin mesajýnda bir eksiklik yaratýyor. Kendi düþüncelerini daha açýkça sanat yoluyla ifade etmeye çalýþtýðý sahneler, þiir alýntýlarý ya da hayaller üstüne sohbetler ise, tam tersine, çið kalmaktan kurtulup da pek hikayenin içine giremiyor. Umut zaferden daha deðerlidir. Filmde Yeryüzünün lanetlileri imzasýyla gördüðümüz bu duvar yazýsý, çok anlamlý, ülkenin halini, Kürt meselesini, savaþý tartýþýrken derinleþtirilmeyi hak eden bir söz. Umudun çok þeyden deðerli olduðunu insanlýk tarihinden biliyoruz. Þunu da öðrenmiþ olmalýyýz, mücadele etmeden umut etmek mümkündür, ama gerçekçi deðildir. Gelecek Uzun Sürer de umut veren unsurlara gelince, Diyarbakýr þehrinin güzelliðini unutmamalý. Suriçinin dar sokaklarý, belki Diyarbakýr a göre fazla insansýz ama sinemada alýþýk olmadýðýmýz kadar estetik. Dahasý, düþününce, hakikaten bu da Diyarbakýr; Min Dît te evsiz kalan çocuklarýn yattýðý sokaklar ne kadar Diyarbakýr sa, bu arayýþ ve romantizm de her an karþýnýza tarihi bir yapýnýn çýkabildiði Diyarbakýr da mümkün. Durukan Ordu nun canlandýrdýðý Ahmet de ayný þekilde o kadar o þehirli olduðunu hissettiriyor ki, her izleyene Tiyatro Oyuncusu Ordu nun hakikaten Diyarbakýrlý bir korsancý olduðunu düþündürüyor. Bu kez mevsim kýþ ve bu mevsimin o coðrafyaya ne kadar yakýþtýðýný çok güzel anlatan görüntüler var Gelecek Uzur Sürer de. Mecazi olarak kýþý yaþasak da bunun memlekete yakýþtýðýný söylemek olmaz elbet. Film bize önümüzün bahar olduðunu hatýrlatmaya çalýþýyor biraz da. Özetle, bölge gerçeðini oralý olmayan seyirciye anlatmak niyetiyle yola çýkan bir film Gelecek Uzun Sürer. Anlamayý, düþünmeyi, tartýþmayý, konuþmayý ve mutlaka paylaþmayý hak ediyor. Gelecek Uzun Sürer Yönetmen: Özcan Alper Oyuncular: Gaye Gürsel, Durukan Ordu, Sarkis Seropyan, Osman Karakoç

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir den Gýda, Tarým Ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Lalahan Hayvancýlýk Merkez Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü'ne damýzlýk amaçlý 7 adet simental ýrký buzaðý gönderildi. Buzaðýlar, Nevþehir merkeze baðlý Kaymaklý 10 Kasým Perþembe günü saat de; Ergazi Mahallesi, Yekta Güngör Özden Koþu Yolu yaný Batýkent adresinde bulunan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Yenimahalle Þubemizin Cemevi bahçesinde, bir patlama olmuþtur. Þube yetkililerimiz durumu hemen emniyete yetkililerine bildirmiþlerdir. Yenimahalle Ýlçe Emniyet Müdürlüðünden gelen emniyet görevlileri olay yerinde incelemelerde bulunmuþtur. Konu hakkýnda emniyet yetkililerinin araþtýrma ve çalýþmalarý sürmekte olup, neticeden bilgi vereceklerini söylemiþlerdir. Yenimahalle Cemevi bahçesinde patlama olduðunu, çeþitli yollardan öðrenen ve duyan canlar, yoðun bir þekilde Cemevine gelerek, inanç merkezlerine sahip çýkmýþ ve örgütlülüðümüze de geçmiþ olsun dileklerini bildirmiþlerdir. Ýnsaný merkezine koyan Aleviler, insanda tanrýsal özellikler gören bir felsefe geleneðinden gelmektedirler. Aleviler; insanlar arasýnda dil, din, ýrk, renk, cinsiyet, etnik köken ayýrýmý yapmazlar. Ulularýmýz bunu 72 millete bir nazarda bakarýz. özdeyiþiyle taçlandýrmýþlardýr. Ankara Ýli, Yenimahalle ilçemizde yaþayan Alevi yurttaþlarýmýzýn inançlarýný yaþamalarý, ibadetlerini yapmalarý ve cenazelerini kaldýrmalarý için Cemevi vazgeçilemez bir ihtiyaçtýr. Yerel yönetimler ve mülki idare sorunu þimdiye kadar görmemiþ ve çözümü için tüm baþvurulara raðmen hiçbir adýmda atmamýþlardýr. Bu nedenle Yenimahalle Þubemiz sorunun çözümü için Cemevi ni halktan aldýðý güç ve destekle yapmaya baþlamýþtýr. Þubemiz Cemevi yaparken, hiçbir yurttaþýmýza zarar gelmesini de istememekteyiz. Ancak, dün Cemevi nin bahçesindeki patlama, tahrik veya yýldýrma ise, geçmiþte bizler bu tahrik ve yýldýrmalarla çok karþýlaþtýk. Hiçbir zaman tahriklere kapýlmayacaðýz ve yýlmayacaðýz. Ayrýca, bu gibi tahrik ve yýldýrmalar karþýsýnda hiçbir zaman geri adým atmamýzý da kimse düþünmesin ve bizlerden beklemesin. Bizler; Pir Sultan duruþu ile yolumuzdan dönmeyeceðimizi bir daha ifade etmek isteriz. Yenimahalle Ýlçemizde her þeyi hak ve hukuk zemininde çözümlemeye çalýþýyoruz. Tüm Alevi canlardan isteðimiz: Asla tahriklere kapýlmamalarýdýr. Þube yöneticilerimizin kararlarý, örgütümüzün direktifleri doðrultusunda hak ve hukuk mücadelesinde yanýmýzda olmalarýdýr. Vermekte olduðumuz hak mücadelesinde de demokratik kamuoyunun desteðini ve mücadelemize güç katmalarýný beklemekteyiz. Kamuoyuna saygý ile duyurulur Hüseyin GÜZELGÜL Genel Baþkan kasabasýnda damýzlýk süt sýðýrý yetiþtiriciliði ile uðraþan Mahmut Doðru ya ait hayvancýlýk iþletmesinden seçildi. Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Ahmet Þahin, damýzlýk süt inekçiliði konusunda örnek bir iþletmeye sahip olan Kaymaklý Kasabasý sakinlerinden Mahmut Doðru ya, sýfýr faizli hayvancýlýk kredisi kapsamýnda bu yýlýn 6. ayýnda simental ýrký gebe düvelerin getirildiðini söyledi. Hayvancýlýðýn ilerlemesinde, genetik yapýsý Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Cuma Onur ÞAHÝN Üzerlerinde yaklaþýk 4 bin yýllýk Hitit geleneðinin izlerini taþýyan el çizimi ve el boyamasý Hitit þarap testileri ve kadehleri, Türkiye`nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya`da büyüklüklerine göre 100 liradan 8 bin liraya kadar alýcý buluyor. Kapadokya bölgesinin el sanatlarý merkezi olarak bilinen Nevþehir`in Avanos ilçesinde üretilen Hitit þarap testileri ve kadehleri, tamamen el iþçiliði ile ortaya konuluyor. Kýzýlýrmak`ýn çamurundan üretilen Hitit þarap testileri isteyenlere kullanýmlýk, isteyenlere de dekoratif amaçlý üretiliyor. Daha çok yabancý turistler için üretilen testiler ve kadehler sýrlandýktan sonra meraklýsýna teslim ediliyor. El emeði göz nuru ile üzerlerine Hitit desenleri nakþedilen testi ve kadehler, el iþçiliðiyle yapýlýyor ve boyanýyor. 4 bin yýllýk Hitit geleneði kopya da olsa bölgede turizme hizmet veriyor -4 bin yýllýk gelenek- Avanos`ta yaklaþýk 40 yýldýr el yapýmý çanak, çömlek ile Hitit düzgün damýzlýk materyalin elde edilmesinde sun i tohumlama ve sun i tohumlamada kullanýlan boðalarýn tartýþýlmaz bir öneme sahip olduðunu kaydeden Þahin, Ýlimize gelen bu gebe simental düvelerden elde edilen yavru buzaðýlardan seçilen ve ileride enstitü tarafýndan suni tohumlama boðasý adayý olarak kullanýlacak 7 adet buzaðýdan ilerde elde edilecek spermalar yurt genelinde damýzlýk sýðýrlarýn genetik yapýsýnýn düzeltilmesinde önemli bir rol oynayacaktýr. dedi. þarap testi ve kadehleri üreten ``Ali Dede Art House`` iþletmesinin sahibi Ali Taþar yaptýðý açýklamada, 4 bin yýllýk geçmiþe sahip Hitit geleneðinin bugüne kadar süregelmesinin tek nedeninin turizm ve turist ilgisi olduðunu söyledi Avrupalý ve Amerikalý turistlerin, üzerinde Hitit izleri bulunan ve o dönemde kullanýldýðý bilinen testi ve vazo gibi ürünlere özel ilgi duyduðunu belirten Taþar, özellikle Hitit þarap testisi ve kadehlerine olan turist ilgisinin giderek arttýðýný dile getirdi Testi ve kadehlerin bölgede çanak çömlek üretilen her iþletmede görüldüðünü ifade eden Taþar, Avanos`ta üretilmesinden dolayý testi ve kadehlerin bölgenin tanýtýmýnda da büyük rol oynadýðýný vurguladý Turistler aracýlýðýyla Avanos yapýmý testilerin dünyanýn dört bir yanýna ulaþtýðýný belirten Taþar, el yapýmý olmasý nedeniyle ürettikleri her bir testi ve kadehe büyük emek verdiklerini söyledi Hitit kadeh ve testileri, büyüklüklerine göre 100 liradan yaklaþýk 8 bin liraya kadar alýcý buluyor.

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ Ýncelemelerin ardýndan roket baþlýklarý gibi aðýr silah parçalarý ve önünde çukur oluþan bir mevzinin önünde açýklama yapan

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE

Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE Yazý Dizisi 4 DE Danýþtay 12. Dairesi, 4 Þubat 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararý'nýn, TEKEL iþçilerinin de aralarýnda bulunduðu geçici personelin 4/C'ye geçiþ için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol Ragýp Zarakolu, Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde verdiði ifadesinde, Türkiye Yayýmcýlar Birliði Baþkaný olduðunu anýmsatarak, bu þekilde kimliði olan birinin silahlý terör örgütüne üye olmakla suçlanmasýnýn

Detaylı

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Üniversiteye giren polis ortalýðý savaþ alanýna çevirdi. Müdahalede bilindik görüntüler vardý. ODTÜ'lüler ise hem arkadaþlarýna hem de okullarýna sahip çýktý Bilim ve Teknoloji Yüksek

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar.

Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar. Bugün 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü. 10 Ocak, 60 lý yýllarda Çalýþan Gazeteciler Bayramý olarak kutlanýrdý, ancak çok uzun zamandýr basýn emekçileri için ifade özgürlüðüne yönelik baskýlara ve kötü

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR. Köktendinci Cüret Esat Korkmaz, Genel Yayýn Yönetmeni AYLIK DERGÝ BU SAYIDA

SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR. Köktendinci Cüret Esat Korkmaz, Genel Yayýn Yönetmeni AYLIK DERGÝ BU SAYIDA BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR BU SAYIDA ÝSMAÝL KAYGUSUZ Alevi Akademisinin Açýlýþýnda Konuþma FÝKRET OTYAM Bakýn Þu Alevilerin Ettiklerine MEHMET TURAN Hakk ile Hakk Olma Sevdasýdýr Alevilik

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Kýskanç da gözaltýna alýnanlar arasýnda. Emniyet te gözaltýna alýnanlar ile görüþen avukatlar gözaltý sayýsýnýn 23 olduðunu Kaynak: BirGün Gazetesi

Kýskanç da gözaltýna alýnanlar arasýnda. Emniyet te gözaltýna alýnanlar ile görüþen avukatlar gözaltý sayýsýnýn 23 olduðunu Kaynak: BirGün Gazetesi YIL:8 Patriotlar, tartýþmalar eþliðinde Türkiye sýnýrýna girdi. Almanya 'nýn Lübeck kentine baðlý Travemünde Limaný'ndan 8 Ocak'ta yola çýkan gemi, dün Ýskenderun Limaný'na geldi. Geminin Ýskenderun Limaný'nda

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti

6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti Almanya nýn Patriotlarla birlikte ihtiyacýn çok üzerinde askeri Türkiye ye gönderme kararý almasý, NATO nun Suriye ye karþý hava saldýrýsý hazýrlýðý içinde olduðu mesajýný içeriyor. NATO yöneticilerinin

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

týklým doldurarak amacýna ulaþtý. Konsere gelen yüz binler ON larýn türküsüyle 70 lerden bugüne uzun bir yolculuða çýktý

týklým doldurarak amacýna ulaþtý. Konsere gelen yüz binler ON larýn türküsüyle 70 lerden bugüne uzun bir yolculuða çýktý Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber/Foto: Naci ÖZÇELÝK CHP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü Olaðan Genel Kurulu Hacýbektaþ a yakýþýr olgunlukta, seviyeli eleþtiriler, tespitler ve temenni dilekleri konuþmalarýnýn yanýnda

Detaylı