Dava üç yýl sonra açýldý 7 DE 2 DE Haberin Devamý 7 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dava üç yýl sonra açýldý 7 DE 2 DE Haberin Devamý 7 DE"

Transkript

1 DHA Van Bürosu muhabiri Sebahattin Yýlmaz ile DHA Diyarbakýr Bürosu muhabiri Cem Emir, 23 Ekim deki 7,2 lik depremde hasar gördüðü gizlenerek faaliyetini sürdüren, geçen çarþamba gecesi ( ) meydana gelen 5,6 lýk depremde de yerle bir olan Bayram Oteli nin enkazý altýnda kaldý. Depremin ardýndan enkaz baþýnda 49 saat 13 dakika gözlerini kýrpmadan umutla bekleyen DHA yöneticileri, Yýlmaz ve Emir in meslektaþlarý ile yakýnlarý Cem in cansýz bedeni enkazdan çýkarýlýrken gözyaþlarýna boðuldu. Cem Emir den de 5 saat 20 dakika sonra Sebahattin Yýlmaz ýn cansýz bedeni enkazdan çýkarýldý. DHA Van Bürosu muhabiri Sebahattin Yýlmaz ile Diyarbakýr Bürosu muhabiri Cem Emir, çarþamba günü gün boyu deprem bölgesinde bakanlarýn temaslarýný ve diðer geliþmeleri izleyip haberlerini geçti. Yýlmaz ve Emir, Çarþamba akþamý ( ) saat sýralarýnda günün son haber ve görüntülerini DHA merkezine geçmek için diðer basýn mensuplarýnýn ve bölgeye yardýma gelen ekiplerin de kaldýðý Bayram Oteli ne geçti. Lise öðrencisi Burak Kul, dört yýl önce Alevi olduðu için hakarete uðradý, tehdit edildi. Onu tehdit eden ve okuldan ayrýlmasýna neden olan edebiyat öðretmeni önce açýða alýndý, ardýndan tekrar göreve döndü ve emekli oldu. Olayla ilgili dava ancak üç yýl sonra açýlabildi, öðretmen duruþmaya bile gelmedi. Avukat Metin Ýriz, "öðretmenin korunduðunu, davanýn üzerinin kapatýlmaya çalýþýldýðýný" söyledi. Davanýn duruþmasý 16 kasým 2011 saat 11.50'de Büyükçekmece adliyesinde Aile tüm alevi kurumlarýndan ve ilerici, aydýn kurumlardan duruþmaya katýlým desteði bekliyor. Dava üç yýl sonra açýldý Kasým 2007'de Büyükçekmece Ali Kul Çok Programlý Lisesi birinci sýnýfta öðrenim gören 14 yaþýndaki Burak'ýn edebiyat öðretmeni Z.Y. "Bu sýnýfta Alevi var mý?" diye sordu. 7 DE TÝB in cinayet gününe iliþkin vermediði telefon kayýtlarýnýn silinmesine 68 gün kaldý. Dink ailesi avukatlarý, telefon kayýtlarý hakkýnda tedbir kararý alýnmasýný isteyecek Dink davasýnýn görüldüðü Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi, Dink ailesinin avukatlarýnýn talebi üzerine TÝB (Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý) den cinayet yerindeki telefon kayýtlarýný istemiþ, ancak TÝB þüpheli ya da sanýk olmayan kiþilerin kayýtlarýnýn alýnmasýnýn özel hayatýn ihlali anlamýna geleceðini gerekçe göstererek talebi geri çevirmiþti. Ayrýca bir üst mahkeme olan Ýstanbul 9. Aðýr Ceza Mahkemesi ne baþvurarak, avukatlarýn talebinin geri çekmesini istemiþti. 2 DE Kocaeli'nde kaçýrýlan ve Selimpaþa açýklarýnda demirleyen 'Kartepe' isimli deniz otobüsüne düzenlenen operasyonda gemiyi kaçýrdýðý iddia edilen eylemci Mensur Güzel öldürüldü. Eylemcinin 1984 doðumlu Diyarbakýr'ýn Kulp Ýlçesi nüfusuna kayýtlý Mensur Güzel olduðu açýklandý. Dün akþam 18.30'da Ýzmit-Karamürsel seferini yaparken kaçýrýlan ve ardýndan Ýstanbul Selimpaþa'ya demir atan Kartepe isimli deniz otobüsüne düzenlenen operasyonda PKK'li olduðu iddia edilen eylemci Mensur Güzel öldürüldü. 13 saati aþkýn süredir devam eden eylemin ardýndan Saat sýralarýnda gemide hareketlilik yaþanmaya baþladý ve SAT komandolarýnýn bu saatte gemiye çýktýðý öðrenildi. Bu sýrada gemiye gaz bombasý atýlmasýyla patlama sesi duyuldu. Gemide süren kýsa süreli hareketliliðin ardýnda ise basýna yapýlan açýklamada "Bir kiþi etkisiz hale getirildi" denildi. Gemiyi kaçýrdýðý ve çatýþmaya girmeden öldürüldüðü belirtilen kiþinin yaþlarýnda olduðu belirtiliyor. Öte yandan Vali Hüseyin Avni Mutlu'nun gazetecilere verdiði demeçte "Çatýþma olmadý, etkisiz hale getirildi" sözleri ise infaz edildiðine dair þüphelere neden oldu. Haberin Devamý 7 DE

2 Ýnsanda dil olmazsa, insan söz söylemezse, surete bürünmüþ bir varlýktan yahut baþýboþ býrakýlmýþ otlayan bir hayvandan baþka ne olabilir ki? Hz. Ali Bundan bir kaç hafta önce; giderek þiddetlenen ve vicadan sýnýrlarýný aþan çatýþmalarla ilgili Alevi-Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Selahattin Özel yazýlý bir açýklama yaparak BARIÞ için bütün inanç önderleri biraraya gelmeli ve bir Öðüt Heyeti kurmalý! dedi. ABF ilk kez savaþ süreciyle ilgili bir adým atarak sorumluluk almak istediðini beyan etti. Bu açýklamayý geçikmiþ bulmakla beraber önemsiyorum. Açýklamanýn muhataplarý, çaðrýlýlarý gerekli yanýtý mutaka vermelidirler. ABF de bu çaðrýyý hayata geçirmek için harekete geçmelidir. Beklemelidir. Alevi pirleri bu misyonu üstlenmeli, gerekli organizasyonu yapmalýdýr. Geçikmiþ her adým, yapamadýklarýmýz her gün aramýzdan daha çok canýn ayrýlmasýna vesile olmaktadýr. Acýlar derinleþtirmekte, vicdanýmýzý kirletmektedir. Pirlerimizin rehberliðinde barýþa katký sunmanýn kanallarýný yaratmak umidiyle Selahattin Özel in açýklamasýndan bir bölümü sizlerle paylaþmak istiyorum: Bu ülkede barýþ olacaksa silahlar hemen susmalý, bu topraklarda artýk bir tek barýþýn dili hakim olmalýdýr! Ýntikam yeminleri ve tehditler bugüne kadar yalnýzca akýn kaný daha da arttýrdý. Biz 30 yýldýr süren savaþýn ve gözyaþlarýnýn bir 30 yýl daha sürmesini istemiyoruz! Her atýlan kurþun barýþ sürecini baltalýyor, yeni canlarý aramýzdan alýp götürüyor. Ölüm olmasýn isteniyorsa saðduyu ve samimiyet þarttýr. Ýntikam ve düþmanlýk duygularýný arttýrmak yeni ölümlere davetiye çýkarmaktan baþka bir iþe yaramaz! Görünen o ki, þiddeti ve ölümleri durdurmasý için bir tek yol var; O da barýþ güçlerinin yan yana gelmesidir. Bugüne kadar barýþ için din adamlarý hiç öne çýkmadý. Bu ülkenin bütün din adamlarý artýk bir adým öne çýkmalý ve barýþ çaðrýsý yapmalýdýr. Ülkemizin inanç mozaiðinde büyük yerleri olan, Alevi Dedeleri, Sünni Ýmamlar, Hýrýstiyan Papazlar, Yahudi Hahamlarý, Süryani Papazlarý artýk inanç merkezlerinden çýkmalý, bir araya gelmeli ve bir Öðüt Heyeti kurarak, barýþ istediklerini haykýrmalýdýrlar Alevi Bektasi Federasyonu, bu konuda üzerine düþeni yapmaya hazýrdýr! Yeter ki istenen BARIÞ olsun! Rank â Þobýl Bektaþ Konca mýzýn sevgili annesi, topraðýmýzýn güzel emekçisi Ranê, Rank â Þobýl ýn vefat ettiðini öðrendim. Bektaþ gibi bir çocuk dünyaya getirerek Alxaslýlara onurun en büyüðünü yaþatmýþtý. Acýlarýný, umutlarýný ve hayallerini bize emanet edip gitmiþ. Topraðý bol olsun Mekaný sevdiklerinin yaný baþý olsun. Bektaþ a selam söyle, ellerinden, yüreðinden öpüyorum Ranê. Adalet Bakanlýðý Vahit Kaynar'ýn süresi içinde gerekli iþlemler yapýlmadýðý için 55 bin lira kefaletle serbest býrakýlmasýyla ilgili haberler üzerine yazýlý bir açýklama yaptý. Açýklamada, Kaynar'ýn "Anayasal düzeni zorla deðiþtirmeye teþebbüs etmek" suçundan "aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis" cezasýna mahkum olduðu ve A-136/ kontrol numaralý Kýrmýzý Bültenle uluslararasý düzeyde arattýrýldýðý belirtildi. Ýlk olarak Ýçiþleri Bakanlýðý'nca ilgilinin Almanya'da bulunduðunun bildirilmesi üzerine, tarihli yazý ile þahsýn Almanya'dan iadesinin istendiði ancak Almanya Federal Adalet Bakanlýðý'nýn tarihli yazý ile "sanýðýn yasayla korunan bireysel haklarý ihlal ettiðine dair yeterli þüphenin tespit edilemediði" gerekçesi ile iade talebini uygun bulmadýðý belirtildi. Açýklamada firari sanýðýn Polonya'da ortaya çýkmasýndan sonra yaþanan süreç ise þöyle sýralandý: -Ýçiþleri Bakanlýðý Polonya Ýnterpolü'nden aldýðý mesaja atfen 'de adý geçenin bir gün önce Polonya'da yakalandýðýný iade evrakýnýn diplomatik kanaldan gönderilmesinin istenildiðini bildirdi. TÝB in cinayet gününe iliþkin vermediði telefon kayýtlarýnýn silinmesine 68 gün kaldý. Dink ailesi avukatlarý, telefon kayýtlarý hakkýnda tedbir kararý alýnmasýný isteyecek Dink davasýnýn görüldüðü Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi, Dink ailesinin avukatlarýnýn talebi üzerine TÝB (Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý) den cinayet yerindeki telefon kayýtlarýný istemiþ, ancak TÝB þüpheli ya da sanýk olmayan kiþilerin kayýtlarýnýn alýnmasýnýn özel hayatýn ihlali anlamýna geleceðini gerekçe göstererek talebi geri çevirmiþti. Ayrýca bir üst mahkeme olan Ýstanbul 9. Aðýr Ceza Mahkemesi ne baþvurarak, avukatlarýn talebinin geri çekmesini istemiþti. Ancak üst mahkeme oybirliði ile özel hayatýn gizliliðinin ihlal edileceði gerekçesini kabul etmeyerek, TÝB in kayýtlarý göndermesi yönünde karar aldý. -Adalet Bakanlýðý Kaynar'ýn iadesi amacýyla 'de 40 gün süreyle geçici olarak tutuklanmasý için Ýçiþleri ve Dýþiþleri Bakanlýklarýndan yazý gönderilmesini talep etti. -Ýçiþleri ve Dýþiþleri Bakanlýklarý Ýnterpol ve diplomatik kanaldan giriþimde bulunarak Kaynar'ýn iadesi amacýyla 40 gün süreyle geçici olarak tutuklanmasýný Polonya'dan istedi. -Polonya Gorzow Wielkopolski Mahkemesi tarihinde Kaynar'ý tarihine kadar tutukladý. Bu tarihe kadar iade evrakýnýn diplomatik yoldan gönderilmesi talep edildi. -Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan hazýrlanýp Ýngilizceye tercüme ettirilen iade evraký 'da Dýþiþleri Bakanlýðýna gönderilerek iadesinin diplomatik kanaldan talep edilmesi istendi. Ýçiþleri Bakanlýðý 'de, Dýþiþleri Bakanlýðý ise 'de iade evrakýnýn Polonya makamlarýna ulaþtýðýný teyit ederek Adalet Bakanlýðýna bildirdi. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüðü Ýnterpol Daire Baþkanlýðý da 'de faks mesajý ile Polonya Ýnterpol'ünden tutukluluk durumunu sordu. Ancak þimdiye Telefon kayýtlarý TÝB de 5 yýl süre ile saklanýyor. Dink cinayetine iliþkin telefon kayýtlarýnýn mahkemeye gönderilmesine ise sadece 68 gün kaldý. Kayýtlar bu süre içerisinde mahkemeye gönderilmezse eðer kayýtlar 19 Ocak ta silinecek ve cinayete iliþkin çok önemli bir kanýt yok edilmiþ olacak. Bu nedenle Dink ailesi avukatlarý, 14 Kasým da görülecek olan duruþmada telefon kayýtlarý hakkýnda tedbir kararý uygulamasýný talep edecek. MÝLLETVEKÝLLERÝNE ÇAÐRI Bu arada internet üzerinde TÝB i protesto eden ve milletvekillerine çaðrýda bulunulan bir imza kampanyasý baþlatýldý. Adalet Ýçin Süre Tükeniyor adlý kampanyanýn Milletvekillerine Çaðrýmýzdýr sözleriyle baþlayan metinde Dink davasýnýn Türkiye nin vicdan ve insanlýk ile imtihaný olduðu belirtilerek, unutmayýn ki bu kadar Polonya makamlarý, ne Ýnterpol aracýlýðý ile ne de diplomatik kanaldan þahsýn tutukluluk durumuna iliþkin bir bilgi vermedi. 'Ýade sürecini titizlikle takip ettik' Adalet Bakanlýðý firari sanýk Kaynar'ýn iadesi için yürütülen bu süreci aktardýktan sonra, "Yukarýda izah edildiði gibi þahsýn iadesi için yapýlmasý gereken tüm iþlemler, süresi içinde yapýlmýþ ve titizlikle takip edilmiþtir. Bunun dýþýndaki tüm geliþmeler ise ilgili ülke yargýsýnýn yetkisi kapsamýndadýr" açýklamasý yaptý. ANKA kayýtlar silinirse, bu kara leke bu ülkenin alnýndan silinmeyecektir deniliyor. Ne olmuþtu? Cinayet gününe ait kamera kayýtlarýnda tetikçi Ogün Samast'la birlikte hareket ettiði görülen þüphelilerin yaptýðý telefon görüþmelerine ait baz istasyonu bilgilerini yaklaþýk 5 yýldýr TÝB çeþitli gerekçeler öne sürerek vermiyor. Mahkemenin kayýtlara iliþkin talebine önce baz istasyonu ve 'kayýt bulunamadý' þeklinde cevap veren TÝB, ardýndan özel hayatýn gizliliði gerekçesiyle kayýtlarý veremeyeceðini açýklamýþtý. 68 Cinayetin ardýndaki gerçekleri ortaya çýkaracak en önemli delil niteliðindeki kayýtlarýn zaman aþýmý nedeniyle silinmesine sadece 68 gün kaldý! Savcý mütaalasýný verdi þimdi sýra bizde 14 Kasým 2011 Pazartesi günü Beþiktaþ Adliyesi nde görülecek davaya iliþkin açýklama yapan Hrant ýn Arkadaþlarý; savcý mütaalasýný verdi þimdi sýra bizde dedi. Yapýlan açýklamada Bu daba böyle bitmez demek için bir kere daha adliye önnüde olacaklarýný duyuran Hrant'ýn arkadaþlarý açýklamada þu ifadelere yer veriyor: Hrant Dink davasýný 5. yýlýný tamamlamadan bitirmeye karar verdiler. Son duruþmada savcý mütalaasýný verirken; Hrant Dink i öldüren devlet içindeki çetedir, ama delil bulamadým dedi. Yani yine, gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Sanýyorlar ki vazgeçeceðiz. Oysa bütün vicdanlar biliyor ki, aðbilerine dokunulmadan bu dava bitmeyecek! Þimdi sýra bizde! Mütalaamýzý seslendirmek için, "bu dava böyle bitmez" diye haykýrmak için, 14 Kasým Pazartesi günü saat 10:00'da yine tanýklýk ve inat alanýmýz Beþiktaþ Ýskele Meydaný'nda bir araya geliyoruz! BirGün

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN DHA Van Bürosu muhabiri Sebahattin Yýlmaz ile DHA Diyarbakýr Bürosu muhabiri Cem Emir, 23 Ekim deki 7,2 lik depremde hasar gördüðü gizlenerek faaliyetini sürdüren, geçen çarþamba gecesi ( ) meydana gelen 5,6 lýk depremde de yerle bir olan Bayram Oteli nin enkazý altýnda kaldý. Depremin ardýndan enkaz baþýnda 49 saat 13 dakika gözlerini kýrpmadan umutla bekleyen DHA yöneticileri, Yýlmaz ve Emir in meslektaþlarý ile yakýnlarý Cem in cansýz bedeni enkazdan çýkarýlýrken gözyaþlarýna boðuldu. Cem Emir den de 5 saat 20 dakika sonra Sebahattin Yýlmaz ýn cansýz bedeni enkazdan çýkarýldý. DHA Van Bürosu muhabiri Sebahattin Yýlmaz ile Diyarbakýr Bürosu muhabiri Cem Emir, çarþamba günü gün boyu deprem bölgesinde bakanlarýn temaslarýný ve diðer geliþmeleri izleyip haberlerini geçti. Yýlmaz ve Emir, Çarþamba akþamý ( ) saat sýralarýnda günün son haber ve görüntülerini DHA merkezine geçmek için diðer basýn mensuplarýnýn ve bölgeye yardýma gelen ekiplerin de kaldýðý Bayram Oteli ne geçti. Otelin lobisinde cihazlarýný kurdu, haber ve görüntüleri merkeze ulaþtýrýp teyit aldý. Dýþarýya yemeðe gitmeden önce cihazlarýný üçüncü kattaki odalarýna býrakmak için lobiden ayrýlýp yukarý çýkan Sebahattin Yýlmaz ve Cem Emir, kýsa süre sonra 5,6 lýk depreme yakalandý. Saatler ü gösterirken büyük bir gürültüyle bina sallanmaya baþladý, ardýndan da koca otel, kartondan kule gibi çöktü. Sebahattin Yýlmaz ve Cem Emir de binadaki onlarca kiþiyle enkaz altýnda kaldý. Kaçýþan, aðlayan insanlarla mahþer yerine dönen Van da týpký 23 Ekim deki 7,2 lik depremde olduðu gibi büyük panik yaþandý. Sebahattin Yýlmaz ve Cem Emir i yemeðe gitmek için bekleyen DHA ekibindeki arkadaþlarý hemen Bayram Oteli ne koþtu, ancak bina yerine enkaz yýðýnýyla karþýlaþtý. SEBAHATTÝN VE CEM ÝN ODASINA ULAÞILMIÞTI Arama kurtarma ekipleri, aralýksýz sürdürdükleri çalýþmalarda otel enkazý olduðu ve çok sayýda yatak bulunduðu için, hemen her adýmda demir engellerle karþýlaþtý. Bunlarý testereler ve diðer teknolojik aletlerle kesip adým adým ilerleyen ekipler, sarsýntýdan 15 saat sonra DHA nýn gözü pek muhabirleri Sebahattin Yýlmaz ve Cem Emir in kaldýðý üçüncü katýn enkazýna ulaþtý. Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliði nden bir ekip, DHA muhabirleri Sebahattin Yýlmaz ve Cem Emir in kaldýðý odaya büyük bir umutla girdi. Toz toprak içindeki odada, Sebahattin Yýlmaz ve Cem Emir in kameralarý ve fotoðraf makineleriyle, basýn kartlarý ve çantalarýyla elbiseleri bulundu. Ekipler izlerine rastlayamadýklarý Yýlmaz ve Emir in, deprem anýnda odada olmadýklarý, koridorda veya lobide bulanabilecekleri görüþüne vardý. Arama kurtarma çalýþmalarý bu deðerlendirme üzerine o bölümlere kaydýrýldý. VE KAHREDEN AN Enkazdaki çalýþmalarý gözlerini kýrpmadan izleyen Sebahattin Yýlmaz ve Cem Emir in sað çýkacaðý umudunu hiç yitirmeyen ve sinyal haberiyle daha da umutlanan meslektaþlarý ve yakýnlarý, hep onlarýn kurtarýldýðý mutlu aný bekledi. Ancak 49 saat 13 dakika sonra saat ta kahreden an gelip çattý. Arama kurtarma ekipleri gözü pek muhabirlerin bulunduðu bölüme ilerlerken Cem Emir in cansýz bedeniyle karþýlaþtý. Cem Emir den de 5 saat 20 dakika sonra Sebahattin Yýlmaz ýn cansýz bedeni enkazdan çýkarýldý. 5.6 büyüklüðündeki depremde yýkýlan Bayram Otel de enkaz altýnda kalarak hayatýný kaybeden Doðan Haber Ajansý muhabirleri Sebahattin Yýlmaz ve Cem Emir son yolculuklarýna Pazar günü uðurlandý. Meslek yaþamlarýnda hafýzalara kazýnan haberlere imza atan, ödüller kazanan Sebahattin Yýlmaz ý Erzurum da, Cem Emir i de Tunceli de topraða verildi. Yýlmaz Pazar günü öðleyin Erzurum Gürcükapý Camisi nde kýlýnan namazýn ardýndan Eski Asri Mezarlýkta topraða verildi. Emir için Tunceli Cem evi nde cenaze namazý kýlýnan, ardýndan Cem Emir, Hozat ilçesine baðlý Çýðýrlý Köyü nde topraða verildi. Ýlk tören Cem Emir için DHA Tunceli temsilciliði önünde düzenlendi. Cem Emir için son görevini yerine getirmek isteyen binlerce kiþi tören alanýný doldurdu. Arkadaþlarý, sevenleri Cem hakkýndaki hatýralarýný ve düþüncelerini anlatýrken törende duygusal anlar yaþandý. Basýn camiasýnýn, EMÝR ve YILMAZ ailelerinin, yakýnlarý ve sevenlerinin baþýsaðolsun. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi müdürü Ali Rýza Ekiz in Gümüþkent Zihinsel Özürlüler ve Rehabilitasyon Merkezi ne atandý. Ýlçemizde boþalan huzurevi müdürlüðüne Nadir Aydýn atandý. Aydýn, daha önce Gümüþkent Rehabilitasyon Merkezi Müdürü idi. Ýlçemiz huzurevi müdürlüðündeki görevine baþlayan N. Aydýn a gazetemiz adýna Ali Kaim ve Naci Özçelik 11Kasým 2011 Cuma günü hoþ geldin ziyaretinde bulundu. Sulucakarahöyük Müdür Nadir Aydýna yeni görevinde baþarýlar diler. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ AKP Hükümetinin genel seçimlere iki ay kala Meclis`ten geçirdiði yetki yasasýna dayanarak çýkardýðý Kanun Hükmünde Kararnameler ve TMMOB ile baðlý Odalarýn konuya iliþkin açýklamalarý, görüþleri kitap haline getirildi. SUNUÞ AKP nin iktidara geldiði 2002 yýlýndan bu yana Türkiye neoliberalizmin þekillendirdiði hýzlý bir deðiþim sürecine girdi. AKP nin her seçimde oylarýný artýrarak yeniden iktidara gelmesi ile bu dönüþüm kendi ifadeleri ile "çýraklýktan kalfalýða, kalfalýktan ustalýða" hýzlanarak sürdü. Türkiye de ekonomiden siyasete, toplumsal yaþamdan kamu yönetimine yeniden yapýlandýrma politikalarýyla, hayatýn tüm alanlarý emperyalizmin yeni döneminin gereklerine göre þekillendirildi. AKP ye bu da yetmedi. Genel seçimlere 2 ay kala, Meclis i devre dýþý býrakan, hükümete 6 ay süreyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çýkarma yetkisi veren Yasa, TBMM nin 6 Nisan 2011 tarihli oturumunda kabul edildi. "Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Þekilde Yürütülmesini Saðlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn Teþkilat, Görev ve Yetkileri Ýle Kamu Görevlilerine Ýliþkin Konularda Yetki Kanunu"yla AKP 6 aylýk dönemde 35 adet Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çýkararak, bakanlýklar kurdu, kapattý, birleþtirdi, ayýrdý. Kamu yönetimi baþtan aþaðý yeniden þekillendirilirken meslek alanlarýmýz, mesleðimiz ve örgütümüz üzerine planlanan deðiþikliklere iliþkin yasal zeminin oluþturulmasýnýn da ilk adýmlarý atýldý. Yayýnladýðýmýz bu raporla, tarihe de not koymak düþüncesiyle; hem kanun hükmünde kararnamelerin derli toplu þekilde bir arada bulunmasýný, hem de TMMOB ve odalarýmýzýn konuya iliþkin yaptýklarý açýklama ve çalýþmalarý bir araya getirmeyi amaçladýk. Çýkarýlan tüm KHK leri alt alta yazdýðýmýzda Türkiye nin yeni dünya düzenine eklemlenip, emperyalizme baðýmlý hale getirilmesi için kamu yönetiminin nasýl yeniden düzenlendiðini görebiliyoruz. Bu tablo bizlere bir kez daha nasýl zorlu bir süreçten geçtiðimizi ve mücadelemizi birleþtirerek sürdürmemiz gerektiðini gösteriyor. Önümüzdeki süreç mesleðimiz ve Örgütümüz için de bir sýnav niteliði taþýyor. Bunun gereklerinin emek ve demokrasi güçleri ile ortaklaþtýrýlan bir mücadele hattý ile yerine getirilebileceðini de çok iyi biliyoruz. "Kurtuluþ yok tek baþýna ya hep beraber, ya hiç birimiz" sözümüz þimdi her zamankinden daha anlamlý hale geliyor. Hepimize kolay gelsin. Mehmet Soðancý TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný

4 Sayýn Ali Rýza Özkan, cümlelerinizi kurarken: Uzun uzun yazmamak adýna, Hasan Harmancý'nýn sözde bilimsel, özde Alevilik içerisinde belirli bir anlayýþýn propagandasý olmaktan öteye gidemeyen vasýfsýz makalesine karþý cevabý kýsa tuttum. Ama, þunlarý da belirtmek gerekir: Soy araþtýrmalarý, sosyolojinin, antropolojinin, genealojinin, genetik biliminin, biyolojinin ve diðer komþu bilimlerin önemle üzerinde durduðu bir alandýr. Sadece þunu söylemekle önemini aktarmýþ olayým ki, örneðin bir hastalýðýn önlenmesinde bile, soy araþtýrmalarý anahtar rolü oynayabilmektedir. Diyorsunuz. Sizin bu bakýþ açýnýzda bir sorun görmüyorum. Ancak bizim soy diye üzerinde tartýþtýðýmýz konu týbbý soy aðacý deðildir. bu nedenle bu karþýlaþtýrmayý yaparken sadece Alevi insaný bilimin geldiði noktayý biliyor ve sisteminin de kan ile iliþkili olmadýðýný neden tartýþmýyor. Dedeye yüklenen vasýflarýnda kiþinin soyunun getirdiði gen olmadýðýný ve bunun tamamen kültür kalýplarý ile ilgili olduðuna dikkat çekmektir. Bu düþüncenin ötesinde bilimsel verilerin kullanýlmasý elbette belirttiðiniz sýnýrlarla ilgilidir. Benim çalýþmalarýmýn niteliðine gelince, bunu iki bölümde ele almanýzý öneririm. Birincisi doðrudan kaynaklarýn kullanýldýðý, literatüre dayalý çalýþmalar. Ýkinci bölümü ise belirlediðim konularda düþüncelerimi ve bakýþ açýlarýmý aktardýðým makaleler. Bu nedenle çalýþmalarýmda ele aldýðým konularýn niteliðine ve tartýþma içerik ve üslubu nedeniyle her düþünce muhakkak bilimsel ve evrensel bir bakýþ açýsýna hizmet etmek durumunda deðildir. Þimdi ise üzerinde anlamý ve önemi dýþýn yürütülmeye çalýþýlan ve sizin de içerikten saparak tartýþtýðýnýz konulara bakalým: Toplumsal örgütlenmenin vazgeçilmez ilkesi olan "kansoy", ailenin temelidir. Kansoy dýþýnda aile örgütlenmesi gerçekleþemez diyorsunuz, baþka konulara yer verdikten sonra yeniden kansoyluluða deðinmektesiniz: Ortadoðu halklarýndan farklý olarak Türk boylarý, iktidarýn merkezi bir otorite yaratýlmasý ile Osman Gazi'nin çocuklarýna geçmesinden itibaren, yeni sistemin kendilerini dýþlamasý ile "de facto" muhalif konumuna düþtüler. Bu boylarýn giderek güçlenen Osmanoðullarýna karþý duracak birikimi de yoktu. Üstelik Selçuklu'dan kalan soylu sýnýflarýn da Osmanlýlarý desteklemesi ile, geride kalanlarýn siyasi örgütlenmesini tamamlayamayan bir inanç topluluðu olarak þekillenmesinin þartlarý oluþmuþtu. Alevilik, budur. Ýslam'ýn diðer mezheplerinin "liyakat" üzerinden örgütlenme yaratmasýna raðmen, Alevilik içerisinde kansoy üzerinden inanç örgütlenmesinin sürdürülmesini de böyle açýklayabilirim. Aleviliðin bu ifade ettiðiniz alanlarla konularla ne ilgisi vardýr ne de beslenme biçimini bu þartlarýn dayatmasý ile oluþturmuþtur. Herþeyden önce Aleviliðin bu ocak yapýlanmasý ile evlad-ý resul kavramlarýnýn nasýl bir araya getirdiðine bakmak gerek. Biliyorsunuz ki sonuçta Alevilik, Bektaþi ekolünü dýþýnda tutmak þartýyla, talip topluluðudur. Yani belirgin bir kast iliþkisi kurulmuþtur. Bu kast düzenlenmesi ne gerekçe ile ne zan yürürlüðe girmiþtir, gelenek nasýl oluþmuþ kaynaklar açýsýndan yanýt veremediðimiz bir sorudur. Bu nedenle Alevilik hakkýnda soru ve yanýtlarýmýz bitmiþ bulunmuyor. Evlad-ý resulluk dediðimiz silsile Ýslam da güçlü bir yanýt bulur. Bazý ailelerin tarikat silsilesinde bunu kullandýðýný biliyoruz. Arap demografisinin ise yine þecere üzerinden hala yaþatýldýðýný biliyoruz. Peki, Aleviler bunu nasýl gerçekleþtiriyor. Soy þecereleri gördüðümüz gibi karýþýk ve birçok noktada da karanlýklar içeriyor. Bu temel bir soru olmanýn yanýnda takýlýp kaldýðýmýz bir yan deðil. Toplumsal düzenler bazý yeniliklerle baþka sistemleri kolayca kendileri için uygulamaya alabilirler. Biliyorsunuz düne kadar Alevilerin sadece Türklük olduðunu, Ýran Safevileri deyince yine sadece Türk iktidarlarý olduðu tekrarlanýyordu. Þimdi bakýyoruz, Safeviler dediklerimizin ardýllarý sadece Türk deðil. Alevilerde sadece Türk olmadýklarýna göre ve seyitler ve þerifler kastý içinde silsile olarak seyitler in silsilesini kabul ettiðine göre, bunun bir yapýlanma ve önkabul olduðunu düþünüyoruz. Bu nasýl gerçekleþti hiçbir kaynaðýmýz ne sözlü ne de yazýlý olarak bize bunu belirtmez. Üstelik ne ilginçtir ki bu seyitlik Alevi toplum yapýsýna kan ile taþýnmýþ olmasý da mümkün deðildir. konuyla ilgili bir iki mitsel anlatým yanýt verecek olgunlukta ve belge niteliðinden uzaktýr. Öyle olsa idi, Alevilerin talipliði sisteminde evlad-ý resul dediðimiz kiþilerin sadece o kan yolu ile taþýyanlarýn temsilciliði ile yürütülmesi gerekirdi. Burada her zaman yaptýðým gibi, monologdan kurtulmanýn yolu olarak, soru sormama izin veriniz. Öyle mi peki? Hayýr deðil. Aleviler kendilerini 72 milletten oluþmuþ görmezler belki ama, Türk, Kürt, Rom, Ermeni, Abdal, Arap, Farsi, Rum ve daha nicesi sayar. Ve bu tüm soylardan geldiðini saydýðýmýz soy aðacýný evlad-ý resullüðe taþýmýþ dedeler ile cem yürütüyor, görgüsünü sürdürüyor. Þimdi kültürel bir sistem veya toplumsal bir örgütlenme olarak bu olaya bakmadýðýnýzda yanýlýrsýnýz. Nasýl bir indirgemede bulunacaksýnýz. Doðal olarak Aleviler bir kandan yola çýkarak oluþmadýklarý gibi, talip toplumu olarak kastýn iki ayaðýndan biri olan dedeler de bu halde olmak durumundadýrlar. Bu iþin teknik bir çözümlemesini ne yazýk ki kan üzerinden ürütemeyiz. Söylenmesi gereken bellidir ve birinci makalede bu ele alýnmýþtýr. Buna dikkat çekilmiþtir: Arabî kültürün belirgin soy arayýþý olan þecereli kurgu, Alevilikte yansýma bulmuþtur. Aleviliðe sirayet eden bu kültürlenme gerçekçi bir deðere sahip deðildir. Aleviler açýsýndan kansoyluluðun çarpýklýðý, derinliði olmayan bir sahiplenmeyi de beraberinde getirmektedir. Arap, Kürt, Türk, Rum, Abdal, Roman gibi farklý kansoylarý içinde barýndýrmasý bu çarpýklýðýn en açýk göstergesidir. Devamla baþka bir paragrafta: Türk kökenliliðe sahip bir dedenin, Arap soyaðacýna baðlanmasý ancak kerametvarî bir iliþki ve gönül zinciri ile iliþkilendirilebilir. Bu bile içinde önemli bir karmaþayý ve ýrka baðlanýlmayý ne evrimci görüþler açýsýndan ne de çarpýtýlmýþ bir tarih yaratma açýsýndan doðru deðildir. Yine devamla: Alevi felsefi simgeciliðinin ve iradesinin buna izin vermemesine raðmen kansoyluluk ve evladý resulluk gibi simgeler nasýl doðanýn devamlýlýðý çerçevesinde bir fizik kanunu iliþkisi ile egemenlik arayabiliyor. Bu sahte tarih ve kan vekilliði ne oranda gerçeklikle yüzleþecek. Yüzleþmemesi durumunda kendi sahteliði nasýl sürdürecek. Bilim dýþý davranýþlarýnýn farkýnda olan bütünsel Alevilik bir ýrksal dayanmaya muhtaçlýkla karþý karþýya olmamasýna karþýn, neden soy zincirinde yanlýþlýðý açýk olan bir tarihsel bel e böylesine dayanmýþtýr. Yine devamla: Alevi dedeliðinin bu sosyal statüsünü, imtiyazýný belirleyen nedir. Bilimin öngördüðü bu tür kurgularýn, yapýlanmalarýn kalýtýmla deðil sosyal yollarla belirlendiðidir. Ýçinde týlsým taþýyan baþka bir varlýk/insan henüz keþfedilememiþtir. Bu tür toplumsal oluþumlar kansoylu olsun, güç iliþkisi içinde olsun veya belli bir tanrýsal vergi/kabiliyet özelliði varsayýmýnda olsun ancak yüzyýlýn sonuna kadar deðerli ve kullanýlabilir özellikteydi. Yine devamla: Ýnsanýn bazý metafizik özellikler nedeniyle üstünlük taslamasý artýk geride kalmýþ ve doðanýn canlýlýðý bir bütün olarak deðerlendirilmektedir. Alevi dedesinin bir kalem üstte olduðu varsayýmý artýk geçmiþte olaðanüstülüðe taþýnmýþ bir yanýlsamanýn parçasýdýr. Bu varsayým yeniden ele alýnmalý ve insanlýðýn bir bütün olduðu, kültür taþýyýcýlýðýnýn ise kan üstünlüðü ile ele alýnamayacaðýnýn kabulü gereklidir. Aksi halde Alevi düþüncesinin yavan olduðu kadar þoven bir geri yapý olarak deðerlendirilmek durumun kalýnacaktýr. Yine devamla: Þimdi Alevilik gibi geliþmiþ bir felsefi- inanca soru sormak gerek: Ýnsan doðasýnýn farklýlýðý nesnel soy zinciri nde nasýl aranabilir. Yine devamla: Alevi yaþam biçiminde gittikçe varlýðý parlatýlan kansoyluluk ve köken iliþkisi sahtedir ve yabancýlaþmayý hýzlandýrmaktadýr. Düþün yapýsý itibariyle bilimsel bir felsefi alanda hayat bulan Alevilik, bu kansoylu dürtü iliþkisinde geri ve affedilemez bir yabancýlaþmaya doðru koþmaktadýr. Bu yabancýlaþmanýn önünün kapatýlmasý için öncelikle kimlik yapýlanmasýnýn ýrksal özellikler taþýmadýðýnýn belirlenmesi gereklidir. deniliyor. Burada Alevi kimliðinin bir gönül soy yapýlanmasý olduðuna atýfta bulunuluyor ve iþleyiþinin kandan uzaklaþtýrýlan bir sisteme dayalý olduðuna dikkat çekiliyor. Alevilerin son zamanlarda özellikle iþlevsiz dedelere de iþlevli dedelerle ayný muameleyi yapmalarý sizce saygýnýn mý ifadesidir, yoksa birileri tarafýndan kullanýlmanýn mý? Kültürümüzü çalýþanlar bilirler ki, Alevi dedesinin görevlerini yerine getirebilmesi için yolda yetiþmesi, piþmesi ve rehberlik hizmetlerinden yararlanarak ve illaki ikrarlý, görgüden geçmiþ ve musahipli olmalýdýrlar. Peki, bu tartýþtýðýmýz ve asalak olarak dikkat çektiðimiz ocaklý olmanýn ötesinde kurallý olmayan dedelere ne demek gerek. Bunlar yetkinlik için gerekli kurallara uymuyorlarsa ve buna raðmen yolun öznesini kullanýyorlarsa nedir kültür için. Bunlarýn cem yürütmeyi boþverin herhangi bir kültürel iþlevi yerine getirmeleri olaðan mýdýr. Bu Alevilik içinde bir körleþme, saðýrlaþma deðil midir. Siz bunu olaðan sayýyorsanýz bunun olaðan olmadýðýný sorgulayana ne diyebilirsiniz. Reþat Coþar dostumuz bu nedenle yumuþak ama yerinde bir tanýmlama getirmiþ ve bu durum için mirastan yemek tanýmýný getirmiþ. Benim buna ek söyleyeceðim þey, mirasý paylaþabilmek için emek harcamak gerek. Ocaðýn gücüne dayanarak bir paye sürdürmek Alevilikte karþýlýk bulmaktan uzaktýr. Öte yandan þu haldeki kansoyluluk komedisine döner ve sorundan nasýl çýkacaðýmýzý çözersek, daha güçlü bir topluluk olmuþ olacaðýz. Çünkü, artýk Alevi düþüncesinin bu durumu kökten düzenlemesi ve üzerinde konuþmasý süreci gelmiþtir. Aleviler tek soydan gelmediðine göre, dedeleri de öyle gelmemiþtir ve bu nedenle de kimse kültürel sistemimiz dýþýnda bir kansoyluluk a Aleviliði ve Alevileri koyacak durumda deðildir. Alevilik soy silsilesini izler. Þecerelerde bu yer alýr. Ancak burada yer alan kimin kimin oðlu, kimin kimin atasý olduðu biçiminde bir mantýk kullanýlmaz. Bu Aile içinde aktarmalar taþýmakla birlikte asla bir kan taþýyýcýlýðý olarak ele alýnamaz. Öyle olsa Alevilik etnik bir yapýlanma ile sürmüþ olurdu. Þecereler kimin kimden el aldýðý ve daha önce el alanlarýn adlarýnýn geçtiði belgeler olarak düzenlenir. Yine tekrarlarsak ve bilimsel verileri de dikkate alýrsak, Alevilik kan ile iliþkili ve tek kan üzerinden yürümez. Hele ki kutsal kan verisini hiç kabul edebilecek bir felsefi ve öðretisel yapý deðildir. Bu durumda bundan nasýl bahsedebiliriz. Demek ki iþin içinde bir gönül soyluluðu bulunmaktadýr. Bu da er erden seçilmez biçiminde ifade edilir ve bilgili, bilen, rehberden geçmiþ yolun bilgisine sýhhatli olarak sahip kiþi olarak vakfedilir. Ayný zamanda kimsenin yani bir dedenin,. Bir ocaðýn bir diðerinden üstün olmayacaðý ilkesi hatýrlatýlýr. Yoksa bilgi olsun olmasýn herkesin kendisini evlad-ý resul olarak görmesi ve boþ bir övünme ile taliplerin etek tutmalarýný beklemek olaðan ve yola yakýþýr bir ahlaki durum deðildir. Buna ek olarak hem evlad-ý resul; seyit hem de Alevilik sisteminin gereklerini yerine getirmeden ocak ýn nimetlerinden yararlanmaya kalkmak asalaklýk tan baþka bir þey olarak ifade edilemez. Buyrun siz baþka bir terim bulunuz. Ýþte sizin dikkat çektiðiniz ve sorulaþtýrdýðýnýz. Buna "karþý çýkmak" ne anlam ifade eder? sorusunun yanýtý budur. Alevilikte gelenekten gelen dedelik kurum ve kurallarýný, rehberliði, talipleri ihlal etmektir. Bu hali sahiplenmek yola hizmet olmadýðý gibi, umursamazlýktýr da. Sizin ifade ettiðiniz þu cümle ile makalede geçen cümleler arasýnda ne fark var: Bir kere bu toplumsal hayatýn bir gerçeði. Yüzlerce yýl içerisinde yerleþmiþ ve kendi sistemi içerisinde iþlemiþ/çalýþmýþ bir örgütlenme biçimi. Bunu yýkalým, yadsýyalým vs. diyerek bir bilimsel "görüþ" ortaya konabilir mi? Konamaz. Diyorsunuz. Yýkmak demek, sistemin hastalýklarýndan bahsetmek deðildir. Yok saymak veya sistemin gereksizliðini, Mordernite karþýsýnda yetersizliðini belirtmektir. Öyle mi bu makalelerde. Hayýr. Öyle deðilse neden önyargýlarý beslemeyi tercih ediyorsunuz. Þimdi sizin düþünceleriniz bu noktadan itibaren baðýmsýz -iþlevsiz demeyeceðimkalýyor ve o nedenle de bu yazdýklarýnýzýn nasýl anlaþýlmasý gerektiði de sizin idrakinize ve bilincinize kalýyor. Diyorsunuz ki: Daha da vahimi, bir düzeni yýkmak isteyenlerin öncelikle, yerine nasýl bir düzen istediklerini açýklamalarý gerekmez mi? Bu arkadaþlar, AKP'nin önerisi gibi, sözümona "Alevi Ýlahiyat Fakültesi"nden yetiþecek Alevi imamlarýný mý öneriyorlar? düþüncenizi bu makalelerin tartýþma biçiminden mi çýkardýnýz yoksa baþka bir amacýmýzý mý bu yolla dile getiriyorsunuz? Yine sizce, bir düþünce akýmý veya görüþ olarak: Uzun lafýn kýsasý, Hasan Harmancý ve bu fikirlere meyil/destek veren arkadaþlar Alevilik içerisinde yüzlerce yýldýr yerleþik bir sistemi yýkmaya teþebbüs ederek aslýnda, Alevilikle sorunlarý olan, Alevilik ile yüzlerce yýldýr barýþýk yaþamaya tahammül edemeyen çevrelere, bunu somut ifadesi olarak da AKP'nin Alevi Açýlýmý'nde vücut bulmuþ Aleviliði tahrip etme faaliyetlerine (bilerek veya bilmeyerek) destek vermiþ, yardým etmiþ oluyorlar. Diyorsunuz. Bu kadar kolay mý bu. O açýlýmlarla ilgili yazýlarýmýzý neden okuma ihtiyacý duymadan bunu ifade ediyorsunuz ki. Son makalede bu açýlýmlarýn Alevi örgütlerinin ideolojik yapýlanmasýný nasýl belirlediðini yazdým. Ancak siz oradaki eleþtirdiklerimiz yerine bu açýlýmlarýn ve AKP ye sahip çýkanlarýn geldiði açmazý baþka yere yontuyorsunuz. Sizin de dediðiniz gibi sözün kýsasý: insanlar eleþtiri ile iftirayý birbirinden ayýrmak durumundadýrlar. Bu sözüm size deðil, ancak iftiralarý ile yüzleþmeyip polislik, þaklabanlýk yapanlar ortadadýr. Hace Bektaþ Veli der ki: Bir insanýn bedeni kirli ise su lazým. Ýçi bozuksa tefekkür edip kötülüðünden geri durmasý lazým. Alevilik geleneðinde dil insanýn çeþmedir. O çeþmeden ne aktýðýna bakmak gerek. Alevi düþüncesine göre insan daima kiri götürecek sözler söylemeli. Çünkü dikine konuþup, kimseyi zora sokmak Alevi belinden, düþüncesinden gelip de öðrenilen bir hal deðildir. orada baþka bir soysuzluk, bozukluk vardýr. Saygýlarýmla

5 'Arileþtirme' töreninde arka fonda Mozart'ýn çalmasý, tam da onlarýn istediði bir þeydi. Nazilerin ellerini attýklarý her þeyi nasýl büyük bir hýzla kirlettikleri biliniyor. Erik Levi iþte bu kirlenmenin tutanaklarýný sunuyor bize RAMAZAN KANDÖKEN Kayalýk tundranýn ortasýnda Asyalý aþiretlerin arasýnda ve kurþunla taranmýþ tanklarýn altýnda, patlamýþ zýrhlý vagonlarýn, kokan at leþlerinin ve parçalanmýþ insan bedenlerinin yanýnda yaþarken, Sihirli Flüt ün trombon sesini duyunca çok duygulandýk ve Pamina nýn buruk hüznü o unutulmaz yaz gecesine yayýldý. Salzburg daki usta, biz askerlere neyi savunduðumuzu bir kez daha hatýrlattý Salzburg gerçekten savaþçýlarýn katý yüreklerine ýþýk saçýyor ve içlerindeki savaþma ruhunu ateþliyor. Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda cephedeki bir Alman subayýna, Mozart hakkýnda ne düþünüyorsun? diye sorduklarýnda bu cevabý alýyorlardý. Führer in emrinde cepheden cepheye koþup Büyük Almanya yý kurmak için kurþun sýkan adamýn ruhunu Mozart la beslemesi çeliþki gibi görünebilir. Ancak müzikolog Erik Levi ye kulak verdikten sonra bu acý mekanizmanýn nasýl kurulduðunu daha iyi anlayabiliyoruz. Erik Levi nin Mozart ve Naziler adlý kitabý bu dahiyi yakýndan tanýmamýzý saðlýyor. Ari ýrkýn kültürel üstünlüðü Naziler iktidara geldikleri ilk günden itibaren eylemlerine saygýnlýk kazandýrmak, geçmiþle bir devamlýlýk duygusu yaratabilmek için muazzam bir çabaya giriþtiler. Tüm dünyayý barýþçýl olduklarýna ikna etmeye çalýþtýlar. Kurulan faþist imparatorluðun hesap defteri ne kadar kabarýrsa kabarsýn, verilen müzikli kokteyllerde, düzenlenen konserlerde, sinema gösterilerinde Nazi propaganda mekanizmasý hemen devreye giriyor, tüm dünyaya barýþ getirecek o yüce ýrk ne kadar kültürlü olduðunu, köklerinin ne kadar derinlere gittiðini ve yaptýklarýnýn ne kadar haklý olduðunu anlatmaya baþlýyordu. Her dakika savaþý düþünüp, her saniye barýþ diye haykýran Nazilerin hem anavatana moral vermeleri hem de iþgal ettikleri topraklarda kültürlerini yaymalarý gerekiyordu. Mart 1938 de Avusturya nýn Alman Reich ýna dahil edilmesiyle Mozart ýn Büyük Almanya kavramýný desteklemek amacýyla güçlü bir silah olarak kullanýlmasý da burada anlam kazanýyor. Bir kültür ikonunun, bir müzik dehasýnýn Nazi propagandasýnýn hizmetine sunulmasý uzun ve sistematik bir çabanýn ürünü olabilir. Ancak, Mozart buna deðerdi. Nazi propagandasýnýn temeli Ari ýrkýn üstünlüðüne dayanýyordu. Kültürel alanda da üstün bir ýrk olduklarýný kanýtlama peþindeki Naziler, bulabildikleri her fýrsatý deðerlendirmek için olaðanüstü bir çaba harcýyorlardý. Mesela Beethoven, iradesinin gücü ve kararlýlýðý, müziðinin cesur ve mutluluk veren yapýsý ile müzik dünyasýný fetheden Führer-tarzý bir kiþilik olarak yorumlanýyordu. Wagner, zaten cepteydi. Führer in gözbebeðiydi. Ama sýra Mozart a gelince bazý sorunlarla karþýlaþýyorlardý. Mozart Avusturyalýydý. Masondu. Yahudi librettocularla çok sýký iþbirliði yapmýþtý. Almancayý, Fransýzcayý ve Ýtalyancayý çok iyi konuþuyordu, deðiþik müzik geleneklerine karþý oldukça duyarlýydý. Ulusal sýnýrlarýn kýsýtlamalarýný aþmýþ, Nazilerin pek de taraftarý olmadýklarý kozmopolit bir imge haline gelmiþti. Alman kahramanlýðýnýn en ön cephesindeki kültürel neferlerden biri olmaya pek de uygun bir aday deðildi. Ancak bunlar Nazileri durdurmaya yetmeyecekti. Ari ýrkýn kültürel üstünlüðünün tesis edilmesi, Ari ýrkýn üstün evlatlarýnýn rüyalarýný süslemeye devam ediyordu. Ve Naziler rüyayla gerçeði ayýrt edebilecek noktayý çoktan geçmiþlerdi. 7 Nisan 1933 te Kamu Meslek Hizmeti nin Yeniden Düzenlenmesi Yasasý ile politik ve ýrksal nedenlerle görevden alýnan müzisyenlerin yerine Almanya nýn kültürel mirasýnýn gerçek bekçileri yaratýlýyordu. Nazi partisi üyesi müzisyenler önemli görevlere getiriliyor, Ari ýrk propagandasý yapmakla yükümlü oluyorlardý. Sýnýr tanýmayan bir tahrifat ve yalan çarký dönmeye baþlamýþtý. Mozart ýn soyadýnýn kökenini Alman mitolojisinde bulan Naziler, onun ne kadar üstün bir Alman evladý olduðunu kanýtladýklarýný düþünüyorlardý. Yazdýðý mektuplarý tahrif ederek anavatana duyduðu sevgi vurgulanýyor, tüm gazetelerde çarþaf çarþaf yayýmlanan ilanlarla insanlar Mozart dinlemeye teþvik ediliyordu. Yahudi librettocular sorunu da çözülmüþtü. Herhangi bir Yahudi nin elinin deðdiði herhangi bir eser, doðal olarak yasaklanýyordu. Ancak iþ Mozart a gelince biraz daha yaratýcý çözümler gerekiyordu. Mozart ýn en yakýn çalýþma arkadaþlarýndan Yahudi librettocu Dan Ponte nin dahil olduðu her eser Yeniden Düzenleme adý altýnda uyarlamaya ve düzenlemeye tabi tutuluyor, Almanya nýn gerçek evlatlarýnýn elinde yeniden yazýlarak piyasaya sürülüyordu. O kadar abartýyorlardý ki, Alman Marþý, Sana þükrediyoruz Almanya, anavatanýmýz! sözleriyle bittiðinde salon alkýþlarla yýkýlýyordu. Mozart Arileþtirilmiþti. Tüm Almanlar sahip olduklarý kültürel köklerle gurur duyabilirler, Ari ýrkýn yarattýðý en büyük ustalardan övünçle bahsedebilirlerdi. Üstün bir ýrkýn ve dolayýsýyla üstün bir kültürün egemenliðini savunmaktan, bunun için savaþmaktan daha kahramanca bir þey olabilir miydi? Cephede Mozart ý dinleyen asker, ne için savaþtýðýný iliklerine kadar hissedebilirdi artýk. Halkýn sanatçýsý Mozart 1941 de Salzburg da düzenlenen 150. Ölüm Yýldönümü Törenleri, Mozart ýn hem anavatan hem de iþgal edilen topraklardaki Nazi hâkimiyetini pekiþtirmek için bulunmaz bir fýrsata dönüþtürülmüþtü. Halký Aydýnlatma ve Propaganda Bakaný Joseph Goebbels in Viyana Devlet Operasý nda yaptýðý konuþmayla Mozart Alman halkýna mal ediliyordu: Bu adýn bize ait olmasý düþüncesi karþýsýnda gurur duymaya hakkýmýz var! Onu ulusumuz meydana getirdi ve bugüne kadar taþýdý. Biz onun dünyasýnda yaþýyoruz ve o da bizim dünyamýzda yaþadý Alman olmak açýk olmak demektir özdeyiþi, herkesten çok onun eserleri için geçerlidir. Mozart, içinde Alman doðasýnýn en güzel yönlerini birleþtiriyor. En mükemmel müzik þeklinin ustasý olarak kendini, ayrýcalýklý sýnýflar veya sanat müziðinin uzmanlarý için müzik yazmakla sýnýrlamýyor; o, kelimenin tam anlamýyla halkýn sanatçýsý. Salzburg dan tüm dünyaya meydan okuyan Nazi propagandasý, halkýnýn baðrýndan çýkardýðý üstün sanatçýyla gövde gösterisi yapýyordu. Ýþgal altýndaki Çek Cumhuriyeti ve Polonya da iþgalcilerinin ne kadar üstün bir kültürle yoðrulduklarýný görüyor, barbarlýklarýndan utanýyorlardý. Ari ýrk onlara bu kültürü getiriyordu iþte. Buna karþý çýkmak delilik deðil de neydi? Evet, bu deliliðe direnmek kolay deðildi. Milyonlarýn kurban edildiði bir Arileþtirme töreninde arka fonda Mozart ýn çalmasý, tam da onlarýn istediði bir þeydi. Nazilerin ellerini attýklarý her þeyi nasýl büyük bir hýzla kirlettikleri biliniyor. Erik Levi de iþte bu kirlenmenin tutanaklarýný sunuyor bize. Bir Çaðdaþ Günerbüyük Medyanýn anlattýðýný ya da memleketin efendilerinin Arýyorum, bulamýyorum dediðini her gün duyuyoruz da; savaþýn tanýklarýnýn kendileri otuz yýldýr yaþadýklarýný ne kadar anlatýrsa anlatsýn, az dinlemiþ oluyoruz sanki. Çünkü her dinlediðimiz tanýklýk bize meselenin bildiðimizden daha da derin olduðunu düþündürüyor ve az dinlemiþ oluyoruz çünkü, hâlâ dinlememiþ, anlamamýþ, duymamýþ, düþünmemiþ olanýmýz çok. Gelecek Uzun Sürer, beklemediðimiz bir anda hepimizi Diyarbakýr ýn ve bölgenin 90 larda yaþadýklarýyla karþý karþýya getiren bir film. Önce Sumru yu tabii. Hikaye, üniversitede müzik araþtýrmalarý yapan Hemþinli genç bir kadýn olan Sumru nun Diyarbakýr a geliþiyle baþlýyor. Burada aðýt derlemeleri yapmak üzere baþladýðý çalýþmalarý sýrasýnda, korsan DVD ci Ahmet le, Ermeni Kilisesinin Bekçisi Antranik amcayla ve dahasý, bölge gerçeðiyle tanýþýyor. Araþtýrma bir yandan daha belgeselci bir yöne kayarken, bir yandan Sumru nun kendisiyle ilgili hesaplaþmak istediði baþka meseleler olduðunu da öðreniyoruz, Ahmet gibi, gecikmeyle. Özcan Alper in ilk filmi Sonbahar, cezaevinden çýkan ve ölümü bekleyen bir devrimcinin öyküsüydü; doðanýn kollarýnda, yenilgi, hastalýk ve sönmeyen umut ile dolu bir duygusu vardý. O filmin aldýðý eleþtirilerden biri, sinemada sýk sýk devrimci karakterlere yakýþtýrýldýðý gibi, yenilmiþ ve yorulmuþ ruh halinin nedensiz baskýnlýðýydý, ki o karþý tarafýn geleneksel tercihiydi aslýnda. Kimi izleyici bunu yýlgýnlýk olarak yorumladý, kimi her þeye raðmen mücadeleden piþman olmamayý sevdi ama önemli olan, her izleyene filmin duygusunun geçmesi baþarýldý. Gelecek Uzun Sürer in Sonbahar la karþýlaþtýrýlmasý belki haksýzlýk ama Yönetmen Özcan Alper i daha iyi anlamak için baþka çare yok. Sonbahar da farklý yorumlara sebep olan, belki birbiriyle çeliþen mesajlardan daha çok öne çýkan þey, güçlü sinemasýydý. Gelecek Uzun Sürer e ise ikna edici olmasý daha güç bir romantizm hakim. Parçalanmýþ hayatlardan baþka bir þey göremediðimiz bir filmde, bu günlerin de geçeceðine dair diyaloglar, izleyeni ikna eder mi? Ortada bir kafa karýþýklýðý var ve birçok þeyi yerine oturtmak mümkün olamýyor. Sumru nun aðýt derlemeleri yapmak üzere Diyarbakýr a geldiðini öðreniyoruz ama bir anda kendisini köyleri boþaltýlan, yakýnlarý öldürülen kadýnlarý, aðýtsýz, dinlerken nasýl bulduðunu anlamak güç. Hiç bölgeyle ve politikayla ilgisi olmayan biri gibi sokaklarda mikrofonuyla dâhinin nasýl kirli bir propaganda aracýna dönüþtürüldüðünün adým adým izini sürüyor. Bir müzik dehasý olmak, Mozart ý Nazi propagandasýnýn en etkili silahlarýndan biri olmaktan kurtaramýyor. Kimsesizler mezarlýðýnda yatan bu üstün evlat, müziðinin cephedeki Nazi subayýnýn kulaklarýnda yankýlandýðýný duysaydý belki de tourette sendromunun verdiði hakla küfürlerini sýralayabilirdi. Mozart ve Naziler bugünü de anlamak için iyi bir fýrsat... MOZART VE NAZÝLER Üçüncü Reich Bir Kültür Ýkonunu Nasýl Kullandý Erik Levi Çeviren: Dilek B. Cenkciler Kýrmýzý Kedi Yayýnevi 2011, 399 sayfa, 27.5 TL. Radikal Kitap rahatça dolaþtýðýný da görüyoruz ama meðer onu bölgeye baðlayan bir þeyler yaþamýþ olduðunu neden hiç belli etmediði, bir muamma. Yönetmen Alper belki kaba olmaktan kaçmak için, mücadelenin içinde olmayan karakterleri, zaten bölgenin yabancýsý Sumru yu, tek baþýna bekleyen Antranik amcayý, politikadan uzak durmaya çalýþtýðýný belli eden Ahmet i seçmiþ. Onun dýþýnda, hayatlarýna devam etmeye çalýþan köylüler ve elbette ve ne yazýk ki, çokça ölüm var. Biraz da bu filmin mesajýnda bir eksiklik yaratýyor. Kendi düþüncelerini daha açýkça sanat yoluyla ifade etmeye çalýþtýðý sahneler, þiir alýntýlarý ya da hayaller üstüne sohbetler ise, tam tersine, çið kalmaktan kurtulup da pek hikayenin içine giremiyor. Umut zaferden daha deðerlidir. Filmde Yeryüzünün lanetlileri imzasýyla gördüðümüz bu duvar yazýsý, çok anlamlý, ülkenin halini, Kürt meselesini, savaþý tartýþýrken derinleþtirilmeyi hak eden bir söz. Umudun çok þeyden deðerli olduðunu insanlýk tarihinden biliyoruz. Þunu da öðrenmiþ olmalýyýz, mücadele etmeden umut etmek mümkündür, ama gerçekçi deðildir. Gelecek Uzun Sürer de umut veren unsurlara gelince, Diyarbakýr þehrinin güzelliðini unutmamalý. Suriçinin dar sokaklarý, belki Diyarbakýr a göre fazla insansýz ama sinemada alýþýk olmadýðýmýz kadar estetik. Dahasý, düþününce, hakikaten bu da Diyarbakýr; Min Dît te evsiz kalan çocuklarýn yattýðý sokaklar ne kadar Diyarbakýr sa, bu arayýþ ve romantizm de her an karþýnýza tarihi bir yapýnýn çýkabildiði Diyarbakýr da mümkün. Durukan Ordu nun canlandýrdýðý Ahmet de ayný þekilde o kadar o þehirli olduðunu hissettiriyor ki, her izleyene Tiyatro Oyuncusu Ordu nun hakikaten Diyarbakýrlý bir korsancý olduðunu düþündürüyor. Bu kez mevsim kýþ ve bu mevsimin o coðrafyaya ne kadar yakýþtýðýný çok güzel anlatan görüntüler var Gelecek Uzur Sürer de. Mecazi olarak kýþý yaþasak da bunun memlekete yakýþtýðýný söylemek olmaz elbet. Film bize önümüzün bahar olduðunu hatýrlatmaya çalýþýyor biraz da. Özetle, bölge gerçeðini oralý olmayan seyirciye anlatmak niyetiyle yola çýkan bir film Gelecek Uzun Sürer. Anlamayý, düþünmeyi, tartýþmayý, konuþmayý ve mutlaka paylaþmayý hak ediyor. Gelecek Uzun Sürer Yönetmen: Özcan Alper Oyuncular: Gaye Gürsel, Durukan Ordu, Sarkis Seropyan, Osman Karakoç

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir den Gýda, Tarým Ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Lalahan Hayvancýlýk Merkez Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü'ne damýzlýk amaçlý 7 adet simental ýrký buzaðý gönderildi. Buzaðýlar, Nevþehir merkeze baðlý Kaymaklý 10 Kasým Perþembe günü saat de; Ergazi Mahallesi, Yekta Güngör Özden Koþu Yolu yaný Batýkent adresinde bulunan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Yenimahalle Þubemizin Cemevi bahçesinde, bir patlama olmuþtur. Þube yetkililerimiz durumu hemen emniyete yetkililerine bildirmiþlerdir. Yenimahalle Ýlçe Emniyet Müdürlüðünden gelen emniyet görevlileri olay yerinde incelemelerde bulunmuþtur. Konu hakkýnda emniyet yetkililerinin araþtýrma ve çalýþmalarý sürmekte olup, neticeden bilgi vereceklerini söylemiþlerdir. Yenimahalle Cemevi bahçesinde patlama olduðunu, çeþitli yollardan öðrenen ve duyan canlar, yoðun bir þekilde Cemevine gelerek, inanç merkezlerine sahip çýkmýþ ve örgütlülüðümüze de geçmiþ olsun dileklerini bildirmiþlerdir. Ýnsaný merkezine koyan Aleviler, insanda tanrýsal özellikler gören bir felsefe geleneðinden gelmektedirler. Aleviler; insanlar arasýnda dil, din, ýrk, renk, cinsiyet, etnik köken ayýrýmý yapmazlar. Ulularýmýz bunu 72 millete bir nazarda bakarýz. özdeyiþiyle taçlandýrmýþlardýr. Ankara Ýli, Yenimahalle ilçemizde yaþayan Alevi yurttaþlarýmýzýn inançlarýný yaþamalarý, ibadetlerini yapmalarý ve cenazelerini kaldýrmalarý için Cemevi vazgeçilemez bir ihtiyaçtýr. Yerel yönetimler ve mülki idare sorunu þimdiye kadar görmemiþ ve çözümü için tüm baþvurulara raðmen hiçbir adýmda atmamýþlardýr. Bu nedenle Yenimahalle Þubemiz sorunun çözümü için Cemevi ni halktan aldýðý güç ve destekle yapmaya baþlamýþtýr. Þubemiz Cemevi yaparken, hiçbir yurttaþýmýza zarar gelmesini de istememekteyiz. Ancak, dün Cemevi nin bahçesindeki patlama, tahrik veya yýldýrma ise, geçmiþte bizler bu tahrik ve yýldýrmalarla çok karþýlaþtýk. Hiçbir zaman tahriklere kapýlmayacaðýz ve yýlmayacaðýz. Ayrýca, bu gibi tahrik ve yýldýrmalar karþýsýnda hiçbir zaman geri adým atmamýzý da kimse düþünmesin ve bizlerden beklemesin. Bizler; Pir Sultan duruþu ile yolumuzdan dönmeyeceðimizi bir daha ifade etmek isteriz. Yenimahalle Ýlçemizde her þeyi hak ve hukuk zemininde çözümlemeye çalýþýyoruz. Tüm Alevi canlardan isteðimiz: Asla tahriklere kapýlmamalarýdýr. Þube yöneticilerimizin kararlarý, örgütümüzün direktifleri doðrultusunda hak ve hukuk mücadelesinde yanýmýzda olmalarýdýr. Vermekte olduðumuz hak mücadelesinde de demokratik kamuoyunun desteðini ve mücadelemize güç katmalarýný beklemekteyiz. Kamuoyuna saygý ile duyurulur Hüseyin GÜZELGÜL Genel Baþkan kasabasýnda damýzlýk süt sýðýrý yetiþtiriciliði ile uðraþan Mahmut Doðru ya ait hayvancýlýk iþletmesinden seçildi. Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Ahmet Þahin, damýzlýk süt inekçiliði konusunda örnek bir iþletmeye sahip olan Kaymaklý Kasabasý sakinlerinden Mahmut Doðru ya, sýfýr faizli hayvancýlýk kredisi kapsamýnda bu yýlýn 6. ayýnda simental ýrký gebe düvelerin getirildiðini söyledi. Hayvancýlýðýn ilerlemesinde, genetik yapýsý Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Cuma Onur ÞAHÝN Üzerlerinde yaklaþýk 4 bin yýllýk Hitit geleneðinin izlerini taþýyan el çizimi ve el boyamasý Hitit þarap testileri ve kadehleri, Türkiye`nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya`da büyüklüklerine göre 100 liradan 8 bin liraya kadar alýcý buluyor. Kapadokya bölgesinin el sanatlarý merkezi olarak bilinen Nevþehir`in Avanos ilçesinde üretilen Hitit þarap testileri ve kadehleri, tamamen el iþçiliði ile ortaya konuluyor. Kýzýlýrmak`ýn çamurundan üretilen Hitit þarap testileri isteyenlere kullanýmlýk, isteyenlere de dekoratif amaçlý üretiliyor. Daha çok yabancý turistler için üretilen testiler ve kadehler sýrlandýktan sonra meraklýsýna teslim ediliyor. El emeði göz nuru ile üzerlerine Hitit desenleri nakþedilen testi ve kadehler, el iþçiliðiyle yapýlýyor ve boyanýyor. 4 bin yýllýk Hitit geleneði kopya da olsa bölgede turizme hizmet veriyor -4 bin yýllýk gelenek- Avanos`ta yaklaþýk 40 yýldýr el yapýmý çanak, çömlek ile Hitit düzgün damýzlýk materyalin elde edilmesinde sun i tohumlama ve sun i tohumlamada kullanýlan boðalarýn tartýþýlmaz bir öneme sahip olduðunu kaydeden Þahin, Ýlimize gelen bu gebe simental düvelerden elde edilen yavru buzaðýlardan seçilen ve ileride enstitü tarafýndan suni tohumlama boðasý adayý olarak kullanýlacak 7 adet buzaðýdan ilerde elde edilecek spermalar yurt genelinde damýzlýk sýðýrlarýn genetik yapýsýnýn düzeltilmesinde önemli bir rol oynayacaktýr. dedi. þarap testi ve kadehleri üreten ``Ali Dede Art House`` iþletmesinin sahibi Ali Taþar yaptýðý açýklamada, 4 bin yýllýk geçmiþe sahip Hitit geleneðinin bugüne kadar süregelmesinin tek nedeninin turizm ve turist ilgisi olduðunu söyledi Avrupalý ve Amerikalý turistlerin, üzerinde Hitit izleri bulunan ve o dönemde kullanýldýðý bilinen testi ve vazo gibi ürünlere özel ilgi duyduðunu belirten Taþar, özellikle Hitit þarap testisi ve kadehlerine olan turist ilgisinin giderek arttýðýný dile getirdi Testi ve kadehlerin bölgede çanak çömlek üretilen her iþletmede görüldüðünü ifade eden Taþar, Avanos`ta üretilmesinden dolayý testi ve kadehlerin bölgenin tanýtýmýnda da büyük rol oynadýðýný vurguladý Turistler aracýlýðýyla Avanos yapýmý testilerin dünyanýn dört bir yanýna ulaþtýðýný belirten Taþar, el yapýmý olmasý nedeniyle ürettikleri her bir testi ve kadehe büyük emek verdiklerini söyledi Hitit kadeh ve testileri, büyüklüklerine göre 100 liradan yaklaþýk 8 bin liraya kadar alýcý buluyor.

7 Politik olmayan ceza yokmuþ. Politik ceza ve cezalandýrma konusunda ise yurdumuzun maþallahý var. Ben beni bileli cezaevlerimiz bu anlamda hep dolup taþmýþtýr. Düþüncelerinden dolayý cezaevinde yatmamýþ, iþkence çekmemiþ bir yazarýmýzýn, düþünürümüzün adýný söyleyebilir misiniz? Avrupa nýn en büyük cezaevi bizde imiþ. Hakkari dahil birçok küçük ilimizdeki cezaevlerinin kapasitesi, bütün kent nüfusunu barýndýracak büyüklükte imiþ. Ayrýca dünyanýn beþinci büyük ordusu ve kiþi baþýna düþen polis sayýsý açýsýndan da hatýrý sayýlýr üstünlüðümüz varmýþ. Bu arada bilindiði gibi, insan haklarý ihlali, gözaltý kayýplarý, kadýna yönelik cinayetler ve kadýn intiharlarý açýsýndan rekorlarýmýz olduðu saklanýp gizlenecek gibi deðildir... Pekiyi ne demek istiyoruz? Ne demek istediðimizi anlamak için büyük bir güç harcamaya gerek yoktur kanýsýndayým. Yýllardýr cezaevlerimizden kan sýzýyor. Her þeyi ile devletin emanetinde olan tutuklu, ya da mahkumlar hastalanýp, ölüyorlar. Bazen beþ, bazen onbeþ, yirmi yýlýný doldurmuþ kronik hastalarýn cenazeleri çýkýyor. Gencecik oðullarýnýn, kýzlarýnýn, babalarýnýn, annelerinin, ya da eþlerinin hasta baþlarýný okþayamadan, dokunamadan kaybedenleri düþünelim. Tel örgülerin, tozlu camlarýn arkasýnda ve gözlerinizin önünde eriyip giden canlar! Bütün bunlarýn ötesinde: Üstü kazýndýðýnda her suçlunun altýndan bir insan çýkar güzel özdeyiþini anýmsayalým... Bin suçluyu salývermek, bir suçsuzu mahkum etmekten daha büyük suçmuþ. Böyle týklým týklým cezaevlerine sahip bir ülkenin vatandaþý olmaktan ciddi biçimde sýkýlýyorum. Aç koyup hýrsýz, sýkýþtýrýp huysuz ettiklerimiz adýna çook ama çok üzülüyorum. Öte yandan yýlda kiþi baþýna tüketilen kitap sayýsý bakýmýndan Japonya nýn 25, Fransa nýn 5, Türkiye nin ise 12 bin 850 kiþi olduðunu biliyorum. Küçücük Bulgaristan da basýlan yýllýk kitap sayýsýnýn koskocaman Türkiye den fazla olduðunu da biliyorum. Bazý suçlarý eðer eðitim düzeyi ile iliþkilendiriyorsak, bu anlamda neden Suriye ve Bulgaristan dan daha geri çizgilere düþürülmüþüz? Paralý olmayan okullardaki öðrenci sayýsý ve eðitim kalitesi, neden Avrupa standartlarýnýn çok çok altýnda? Neden son zamanlarda atanmasý yapýlmadýðý için 21 gencecik öðretmenimiz kendi canýna kýydý? Neden?.. Cezaevlerinde tutuklu ve mahkuma, çocuklara, yaþlýya bir de kadýna insan onuruna yaraþýr bir biçimde bakamayan bir devletin sadece adý devlet olur. Hiç olmazsa ABD deki bir düþünür kadar özgürlüðüm olsa ben de onun gibi derdim ki: Bu düzende hýrsýzlarýn neden çaldýðýna deðil, çalmayanlarýn niçin çalmadýðýna þaþýyorum doðrusu. Dahasý isyan etmeyenlerin neden isyan etmediklerine. Bazen suçsuz olup dýþarýda olmak, suçlu olup içeride olmaktan daha büyük suçmuþ gibi geliyor bana! Siz ne dersiniz sevgili dostlar?.. Özgür Gündem Lise öðrencisi Burak Kul, dört yýl önce Alevi olduðu için hakarete uðradý, tehdit edildi. Onu tehdit eden ve okuldan ayrýlmasýna neden olan edebiyat öðretmeni önce açýða alýndý, ardýndan tekrar göreve döndü ve emekli oldu. Olayla ilgili dava ancak üç yýl sonra açýlabildi, öðretmen duruþmaya bile gelmedi. Avukat Metin Ýriz, "öðretmenin korunduðunu, davanýn üzerinin kapatýlmaya çalýþýldýðýný" söyledi. Davanýn duruþmasý 16 kasým 2011 saat 11.50'de Büyükçekmece adliyesinde Aile tüm alevi kurumlarýndan ve ilerici, aydýn kurumlardan duruþmaya katýlým desteði bekliyor. Dava üç yýl sonra açýldý Kasým 2007'de Büyükçekmece Ali Kul Çok Programlý Lisesi birinci sýnýfta öðrenim gören 14 yaþýndaki Burak'ýn edebiyat öðretmeni Z.Y. "Bu sýnýfta Alevi var mý?" diye sordu. Ýddianameye göre, Burak ayaða kalkýp "Ben Aleviyim" deyince, Z.Y. de "Alevi öðrencilerim benden çok çektiler" diye yanýt verdi. Burak, birkaç gün sonra "derste konuþtuðu gerekçesiyle" darba uðradý, doktor raporu aldý. Aile þikayetçi oldu ancak dava üç yýl sonra açýlabildi. Avukat Ýriz, sanýk öðretmenin adres ve iletiþim bilgilerini bile kendilerinin savcýya gönderdiðini, savcýlýk ifadesinin de olaydan üç yýl sonra alýndýðýný söyledi. Operasyonun tamamlandýðýnýn belirtilmesinin ardýndan ise yolcu gemisine sahil güvenlik botlarý hareket etti. Yolcularýn saðlýk durumunun iyi olduðu belirtilirken gemi Silivri Ýskelesi'ne çekiliyor. DÜZENEK VE TALEP YOKTU Bu arada gemiye kaçýrdýðý iddia edilen ve operasyonda öldürülen Mensur Güzel'in cenazesinin nereye götürüldüðü ise henüz açýklanmadý. Olay yerinden canlý yayýnda haberi aktaran NTV muhabiri öldürülen eylemcinin üzerinde bomba düzeneðinin görülmediðini belirtti. Muhabir ayrýca, eylemcinin herhangi bir talebinin de olmadýðýný söyledi. ÇELÝÞKÝLÝ AÇIKLAMALAR Ýzmit te deniz otobüsünü kaçýrma olayý ile ilgili yetkililerden birbirinden farklý ve çeliþkili açýklamalar geldi. Kocaeli Valisi bomba yok, Ýstanbul Valisi çatýþma yok dedi, Ýçiþleri Bakaný ise 3 adet 450 gram A4 patlayýcý bulunduðunu savundu. Olayýn yaþandýðý sýralarda ve sonrasýnda yetkililer birbirinden farklý açýklamalarda bulundu. Her açýklama bir diðerini yalanladý. Ancak tüm açýklamalar infaz kuþkusunu güçlendirdi. Ýstanbul Valisi: Çatýþma olmadý Ýlkin Ýstanbul Valisi Avni Mutlu da ''Operasyonun baþlamasýndan çok kýsa süre sonra gemiye çýkýlarak eylemci ölü olarak ele geçirilmiþtir. Eylemcinin terör örgütü mensubu olduðu net bir þekilde anlaþýlmýþtýr. Eylemcinin üzerinde bir düzenek mevcuttur. Çatýþma olmadý'' "Din ve vicdan hürriyetine aykýrý" Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu, Aralýk 2007'de konuyla ilgili bir rapor hazýrladý. Dönemin Komisyon Baþkaný Zafer Üskül, "Bu olay, açýk bir insan haklarý ihlalidir; bu tür olaylarla karþýlaþtýðýmýzda komisyon olarak olaylarýn üzerine gideceðiz" dedi. Rapor, ''Öðretmenin Ramazan ayýnda, sebebi ne olursa olsun oruç tutmayan bir öðrenciye, 'Neden oruç tutmadýðýný' sormasý, din ve vicdan özgürlüðüyle baðdaþmaz'' deðerlendirmesinde de bulundu. Üskül, "öðretmenin daha önce de öðrencileri dövdüðünü ve hakkýnda iki kez aylýktan kesme cezasý verildiðini" açýklamýþtý. "Ýþlemler acilen sonuçlanmalý" Rapor, öðretmenin, olayýn ardýndan önce baþka bir okulda görevlendirildiði, daha sonra da açýða alýndýðý ifade ederek, öðretmen hakkýnda baþlatýlan iþlemlerin en kýsa zamanda sonuçlandýrýlmasý gerektiði dile getirmiþti. Z.Y savcýlýkta verdiði ifadede suçlamalarý reddetti. Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde davanýn ilk duruþmasý Þubat'ta yapýldý, Z.Y. bu duruþmaya da gelmedi. Avukat Ýriz, sanýðýn 16 Kasým'da görülecek ikinci duruþmaya getirilmesi için Emniyet'e yazý yazýldýðýný söyledi ve "Ancak bu duruþmaya da geleceðini sanmýyorum" dedi. Kocaeli Valisi: Bomba yoktu Ardýndan Kocaeli Valisi Ercan Topaca Deniz otobüsünü kaçýran kiþinin üzerinden bomba çýkmadý. Öldürülen kiþinin üzerinde þiþe ve kablolarla bomba süsü verilmiþ düzenek bulundu diye açýklamada bulundu. Vali Topaca bir sonraki açýklamasýnda ise olayýn adi olabileceðini söyledi: Burada önemli olan bu kiþilerin baðlantýlarý, kimlerle nasýl yaptýðýnýn açýða çýkarýlmasýdýr. Bu hususta araþtýrmalar, incelemeler, soruþturmalar devam etmektedir. Ancak ilk bulgular olayýn adi olay olma ihtimalini kuvvetlendirmekle birlikte, tam kesin sonuca ulaþmýþ deðiliz. Umarým bunun terör baðlantýlarý olmaz ve adi bir olay þeklinde olduðu yönündeki kanaatimiz güçlenir. dedi. Bakan Þahin: 3 adet 450 gram A4 patlayýcý çýktý Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin ise öldürülen kiþinin 1984 doðumlu Mensur Güzel olduðunu söylerken, üzerinde patlayýcý bulunduðunu savundu. NTV'ye konuþan Þahin, Güzel in Diyarbakýr Kulp ilçesine kayýtlý olduðunu ve PKK nin Kocaeli gençlik sorumlusu olduðunu iddia etti. Eylemci üzerinde 3 adet 450 gram A4 patlayýcý çýktýðýný öne süren Þahin, eylemcinin nasýl öldürüldüðüne dair herhangi bir ifade kullanmadý. Ne olmuþtu? Kartepe adlý deniz otobüsü dün akþam (11 Kasým) saat 18.45'de 18 diye ekledi. "Önünde koruma bandý var" Ýriz, "Bürokrasi ve yargý öðretmeni koruyor. Kendisinin önünde 'koruma bandý' var. Burak'ýn 'Aleviyim' demesiyle hayatý karardý, eðitim öðretim hayatý bu baský altýnda geçti. Bu olay okul baþarýsýný da etkiledi, hala psikolojik baský altýnda" diye konuþtu. Burak Kul'un babasý Ziran Kul da bianet'e yaptýðý açýklamada, ayrýmcýlýða maruz kaldýklarýný, Burak'ýn olayýn ardýndan iki ayrý okul deðiþtirdiðini söyledi ve "Öðretmenin kendi çocuðunun baþýna bunlar gelse ne yapardý?" diye sordu. (AS) Bianet Not : Davanýn duruþmasý 16 kasým 2011 saat 11.50'de Büyükçekmece adliyesinde Aile tüm alevi kurumlarýndan ve ilerici, aydýn kurumlardan duruþmaya katýlým desteði bekliyor. yolcu, dört mürettebat ve iki stajyerle birlikte Kocaeli'den Karamürsel'e doðru hareket ettikten kýsa bir süre sonra silahlý ve üstünde bomba olduðunu söyleyen bir kiþi tarafýndan kaçýrýldý. Radikal gazetesinde yer alan habere göre, kaptaný silahla tehdit eden ve "Beþ kiþiyiz, üzerimizde bomba var" diyerek gemiyi ele geçiren eylemci, rotanýn Yalova yönüne çevrilmesini istedi. Olayý gören kaptan yardýmcýsý, yetkilileri arayarak kaçýrýlma olayýný bildirdi. Deniz otobüsünü ele geçirdikten sonra mürettebat ve yolcularýn cep telefonlarýný toplayan silahlý kiþi, 155 Polis Ýmdat hattýný arayarak, "Müdahale etmeyin. Üzerimde bomba var, patlatýrým" tehdidinde bulundu. Eylemci, deniz otobüsünün rotasýný deðiþtirip Adalar'ýn yakýnýndan Selimpaþa istikametine yöneldikten sonra uydudan takibi önlemek için GPS cihazýný sökmüþtü. Gideceði yön hakkýnda herhangi bir bilgi edinilemeyen deniz otobüsü, yakýtý bittiði için 23.15'te Selimpaþa açýklarýnda demirlemiþti. BirGün 12 Kasým 2011

8 Tayfun Özkaya* Geçen hafta bir televizyonda tarým programýnda konuk idim. Çiftçiler telefonla baðlandýlar. Konuþan on çiftçinin hepsi de satýn aldýklarý yem, kimyasal gübre, mazot ve tohumun pahalýlaþtýðýný, ancak ürün fiyatlarýnýn ya düþtüðünü, ya ayný kaldýðýný ya da artýþ oranlarýnýn daha az olduðunu söylediler. Durumlarý her yýl biraz daha kötüye gidiyordu. Durumu nasýl açýklayacaðýz? Örneðin sütü ele alalým. Süt Endüstrisi Kurumu özelleþtirildiðinden bu yana çiftçi sütünü satarken nerede ise bir tekel ile karþý karþýyadýr. Yani alýcý sayýsý çok azdýr ve bunlarýn da bir kýsmý çok güçlü yabancý þirketlerdir. Bu duruma iktisatta oligopson deniyor. Yani az sayýda þirketin alýcý durumunda olduðu bir durum. Bu durumda þirketler çiftçiye karþý düþük bir fiyatta anlaþýyorlar. Þirketler bu durumda öyle bir fiyat verirler ki bu fiyat onlara en çok kâr saðlasýn. Fiyatý aþýrý düþük de yapamazlar. Örneðin maliyetin çok altýna. Bu durumda üretici üretmekten tümden vazgeçer. Þirketlerin iþlediði ürün azalýr. Þirketlerin kârlarý bu durumda da düþer. Þimdi çiftçilerimiz diyecekler ki süt alým fiyatý maliyetin altýna sýk sýk inebiliyor. Doðrudur. Bir kýsým üretici sütün bir kýsmýný kendi tüketimi için de kullanýr. Ayrýca danasý bazen kâr kalabilir. Veya çoðu durumda çiftçi kendi emeðine karþýlýk eline geçen deðerin, asgari ücretin bile çok altýna düþtüðünü görür. Bu durumda çiftçi aþýrý bir emek sömürüsü altýndadýr. Bu ek desteklere raðmen fiyat maliyetin altýna çok düþtüðünde bir noktadan sonra çiftçinin canýna tak der ve tüm hayvanlarýný kesime gönderip bu iþten tamamen çekilir veya sadece ev ihtiyacý için bir inek býrakýr. Bu durumla da geçen yýllar karþýlaþtýk. Oligopsonun görüldüðü baþka ürünlerde de (örneðin tütün) aþýrý düþük fiyatlar þirketlerce verilebiliyor. Tepki olarak üretim iyice düþtüðünde ise þirketler aþýrý kaçtýklarýný görüp fiyatý yükseltebiliyorlar. Sütte de bu geçen yýl görülmüþ idi. Süt fiyatlarýnýn düþük olmasýnýn temel sebebi süt satýcýsý birçok çiftçiye karþý çok az sayýda alýcý þirketin elinde olan ekonomik güçtür. Yem fiyatlarýnýn aþýrý artýþý da benzer bir durumdur. Yem Sanayii özelleþtirildiðinde bu defa yem sanayii þirketleri tekele yakýn bir ekonomik güç kazandýlar. Sonuç olarak yem fiyatlarý çoðu zaman hýzla artarken süt fiyatlarý buna ayak uyduramamakta hatta gerileyebilmektedir. Bu durumda çiftçinin bu makastan kurtarýlabilmesi için bu þirketlere karþý ekonomik güce sahip olmasý gerekmektedir. Bu bazý köylerde kýsmen gerçekleþebiliyor. Örgütsüz çiftçi sütünü 50 kuruþa satarken, bazý süt kooperatiflerimiz ortaklarýna sene sonundaki risturnlarla beraber 70 kuruþa yakýn fiyat verebiliyorlardý. Bu kooperatifler yemi de biraz daha ucuza saðlayabiliyorlar. Bazý kooperatifler ise piyasa fiyatýndan azýcýk fazla fiyat veriyorlar, ancak gelir birikimlerini çiftçiye faizsiz kredi saðlayarak veya kooperatifi büyütmek için kullanýyorlar. Demek ki örgütlenilirse olabiliyormuþ. SEK gibi kuruluþlarýn özelleþtirilmesi çok kötü oldu. Bunlar kooperatifleþtirilerek çiftçiye býrakýlabilirdi. Uygulanan tarým politikasýna deðinelim. Süt fiyatlarý yaz baþýnda yaklaþýk 70 kuruþlardan 50 kuruþa düþmüþtü. Buna karþýlýk Tarým Bakanlýðýnca inek sütü primleri kiloda 4 kuruþtan 8 kuruþa çýkarýldý. Piyasada güçlüler çiftçiden süt alým fiyatýndan 20 kuruþ kýrparken devlet buna karþýlýk sadece 4 kuruþ daha verebilmiþtir. Kýsacasý bu prim politikasý bir þeyi çözmüyor. Ödenen primler, içinde çiftçilerin de olduðu vergi ödeyenlerce karþýlanýrken, þirketler istediði gibi süt fiyatlarýný kýrpabilmektedirler. Primler aslýnda þirketlerin kasasýna gitmektedir. Dolayýsýyla yapýlmasý gereken çiftçi lehine bir ekonomik güç yaratmaktýr. Bu kooperatifleri destekleyerek olabilir. Hatta bazý bölgelerde SEK gibi bir kuruluþ doðrudan alým bile yapabilir. Ýzmir Belediyesinin bir kooperatiften süt alarak okullarda çocuklara daðýtmasý da baþarýlý bir politikadýr. Hem kooperatifler (yani çiftçiler) desteklenmektedir. Hem de süt içemeyen çocuklar daha iyi beslenmektedir. Bu uygulama ile çiftçi lehine ekonomik güç yaratýlmaktadýr. Bu politikanýn bütün Türkiye okullarýnda uygulandýðýný düþünün. Sütün süt tekellerinden deðil, kooperatiflerden veya doðrudan çiftçiden alýnmasý koþuluyla, çiftçi eline geçen fiyatý yükseltecektir. Tarým Bakanlýðýnýn süt için bir müdahale kurumu yaratacaðýný haber aldýk. Ancak uygulanacak mekanizmanýn gene prim benzeri olacaðý söyleniyor. Bu durumda çiftçi lehine fiyatlarda bir geliþme beklemek çok zor olacaktýr. Çok yüksek primler uygulanýrsa (olmaz ya) bu durumda, uygulandýðý sürece çiftçinin geliri belki artabilir. Muhtemelen artmayacaktýr. Çünkü þirketler artan prim kadar fiyatlarý kýrpabilir. Bu durum ABD de yaygýn rastlanýlan bir durumdur. ABD de birçok üründe þirketlerin alým fiyatlarý çiftçinin maliyetinin altýndadýr. Açýðý devlet primleri kapatýr. Ancak ABD devletinin mali olanaklarý çok daha fazladýr. Buna raðmen bu desteklerin de çoðu sadece çok büyük üreticinin eline geçer. Çiftçilerin çoðu desteklerden hiç yararlanamaz. Türkiye de süt için daha yüksek primlerin uygulandýðýný varsaymaya devam edelim. Yüksek primler devletin baþka alanlarda yapacaðý desteðin düþmesine neden olacaktýr. Örneðin buðdayda, mazotta veya tarým sigortasýnda zaten pek iþe yaramayan destekler iyice azaltacaktýr. Bu da küçük bir battaniye ile herkesi örtmeye benzeyecektir. Battaniyeyi bir yere çekerseniz diðerleri açýkta kalacaktýr. Prim politikasý bir aldatmadýr. Gerçekten çiftçi lehine bir tarým politikasý çiftçiyi ve örgütleri olan kooperatifleri güçlendirerek olur. Uygulanan politikalar ise daha çok süt sanayini desteklemektedir. Uzun vadede ise hayvancýlýðýn GDO lu ithal yoðun yeme deðil, meraya dayalý olarak yapýlabilmesi düþünülmelidir. Bu ise çok büyük bir mera ýslahý atýlýmýný gerektirir. Þu anda GDO lu yemlerle beslenen ve merada çok otlayamayan hayvanlarýn ürünleri saðlýklý da olamýyor. *Prof. Dr. Tayfun Özkaya Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarým Ekonomisi Bölümü Niðde Ziraat Odasý Baþkaný Veli Kenar, soðuyan hava ve don olayýnýn Niðde, Nevþehir köy ve kasabalarýndaki patates üreticilerini etkilediðini belirtti. Kenar, yaklaþýk 50 bin dekar alanda 200 bin ton patatesin toprak altýnda kaldýðýnýn tahmin edildiðini söyledi. Veli Kenar, patatesin, gerek ekiminde yaþanan gecikme, gerek söküm zamaný havalarýn yaðýþlý gitmesi ve birim fiyatýndaki dalgalanmalar gibi sebeplerden dolayý ürün hasadýnýn tam olarak yapýlamadýðýný ifade etti. Kenar, Kasým ayý olmasýna raðmen mahsulün yarýya yakýnýnýn toprak altýnda bulunmasý nedeniyle yaþanan don afetinden etkilenerek tarladaki ürünün, sökülemeden don aldýðýný kaydetti. Don afetinin Niðde Merkez Orhanlý Kasabasý baþta olmak üzere, Misli ovasý ve civarýnda etkili olduðuna iþaret eden Kenar, yaklaþýk 50 bin dekar alanda 200 bin ton patatesin toprak altýnda kaldýðýnýn tahmin edildiðini söyledi. Kenar, don olayýndan sonra patates sökümünün tamamen durma noktasýna geldiðini söyledi. Kenar, þöyle devam etti: Çiftçilerimizden gelen þikâyetler dikkate alýndýðýnda, patates hasadýnýn yapýlamadýðýný, yapýlsa bile iþçi, nakliye ve depolama gibi giderleri karþýlamayacaðý endiþesi ile tarlada toprak altýnda býrakacaklarýný söylemektedirler. Gerek ürün maliyeti, gerekse satýþ fiyatýndaki düþüþ ile sýkýntýlý günler yaþarken, soðuk havadan etkilenen bölgemizdeki patatesin toprak altýnda çürümesi ile patates üretimi yapan çiftçilerimiz maðdur oldu. Acilen çifçilerimize yardým eli uzatýlmalýdýr. Çiftçilerimizin büyük bir bölümü, ailelerin geçimini patatesle saðlamaktadýr. Çiftçilerimiz, üretimde kullandýklarý banka kredileri ile tarým kredi kooperatiflerinden almýþ olduklarý gübre ve zirai ilaç bedelleri ve sulamada kullanýlan elektrik enerjisinden doðan borçlarýný ödeyemez hale geldiler. Ürünleri zarar gören çiftçilerimize bir an önce yardým eli uzatýlmalý, zararlarýn karþýlanmasý adýna desteklenmelidir. Çiftçilerimizin kurumlara olan borçlarýnýn acilen yeniden gözden geçirilerek 1 yýl veya uygun bir döneme uzatýlmasý gerekmektedir. Böylece, çiftçilerimizin bir sonraki ekim sezonu içinde saðlýklý bir üretim gerçekleþtirmesi saðlanmýþ olacaktýr. Patates satýþ fiyatýnýn dengelenmesi ile tüketicilerin de rahatlýkla talepleri karþýlanabilir. Konu ile ilgili çalýþmalarýn biran önce baþlamasý gerekir. Sonuç olarak don olayýnýn çiftçimizi olumsuz etkilediði, çare bulunamazsa gelecek yýllar içinde gerek patates ekiminde gerekse üretimdeki rekoltenin düþeceði ve satýþ fiyatýnýn yükseleceði endiþesi içindeyiz. Kaynak : Haberler.com

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri BÖLÜM FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri Alýþtýrmalar Özel Tanýmlý Fonksionlarýn Limitleri (Saðdan ve Soldan Limitler) Alýþtýrmalar Trigonometrik Fonksionlarýn Limitleri Alýþtýrmalar

Detaylı