ii. Kiracının yaşadığı yerden farklı bir şehirde, her hafta yaptığı iş ziyaretinde kullanmak üzere bir yıllığına konut kiralaması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ii. Kiracının yaşadığı yerden farklı bir şehirde, her hafta yaptığı iş ziyaretinde kullanmak üzere bir yıllığına konut kiralaması"

Transkript

1 NUMARASI: ADI, SOYADI: ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ FİNAL SINAVI Tek Numaralı Öğrenciler , Saat BÖLÜM I 1. Aşağıdaki hallerden hangisine ya da hangilerine Türk Borçlar Kanunu nun konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümleri uygulanmaz? i. Yazlık bir sitedeki devre mülkün tatil için kiralanması ii. Kiracının yaşadığı yerden farklı bir şehirde, her hafta yaptığı iş ziyaretinde kullanmak üzere bir yıllığına konut kiralaması iii. Kiracının ürettiği malları saklamak için kullanmak üzere sekiz aylığına depo kiralaması iv. Telekomünikasyon şirketinin baz istasyonu kurmak için bir evin çatısını kiralaması a. i, ii b. Yalnız ii c. ii, iv d. i, iv e. Yalnız i 2. Aşağıdakilerden hangisi kira sözleşmelerinde bağlantılı sözleşme yapma yasağı bakımından doğru değildir? a. Bağlantılı sözleşme yapma yasağının amacı, kiraya verenin kiralananın kullanımı ile ilgili olmayan bir borcu kiracıya dayatmasını engellemek ve kiracıyı korumaktır. b. Bağlantılı sözleşme yapma yasağı, her türlü kira sözleşmeleri için uygulanabilir. c. Bu yasağın uygulanabilmesi için kira sözleşmesinden ayrı olarak ikinci sözleşme yapılmalı ve kira sözleşmesinin kurulması ya da sürdürülmesi bu sözleşmeye bağlanmış olmalıdır. d. Kiracı, bağlantılı sözleşme ile kiralananın kullanımıyla doğrudan ilişkili olmayan bir borç altına girmiş olmalıdır. e. Bağlantılı sözleşmenin geçersiz olması için kiracının yararının bulunmaması gerekir. 3. Konut kirasında kiracının güvence vermesi kararlaştırılmıştır. Borçlar Kanunu nun güvenceye ilişkin düzenlemeleri dikkate alındığında, aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? a. Kiracı, en çok beş aylık kira bedeli kadar güvence verebilir; bu miktarı aşan güvenceler, kiracıya iade edilir. b. Güvence olarak para verilmişse kiracı parayı, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, vadeli bir tasarruf hesabına yatırmalıdır. c. Kiracı, güvence olarak kıymetli evrak da verebilir. Kıymetli evrakın nama yazılı olarak düzenlenmesi ve ilk beş ayın kira bedelini aşmaması gerekir. d. Banka, güvenceleri, kesinleşmiş mahkeme kararına ya da kiracının yazılı talebi üzerine geri verebilir. e. Kiraya veren kira sözleşmesinin sona ermesinden itibaren beş ay içinde kiracıya karşı dava açtığını bankaya bildirmemişse, güvence, mahkeme veznesine depo edilir ve kiracıya durum yazılı olarak bildirilir. 4. Türk lirası olarak ödenmesi kararlaştırılan kira bedelinin belirlenmesine ilişkin olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile getirilen düzenleme bakımından aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? i.türk Borçlar Kanunu nun kira bedelinin artışına ilişkin hükümleri, konut ve çatılı işyeri kiraları dışındaki kira sözleşmelerinde uygulama alanı bulamaz. 1

2 ii. Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Eğer anlaşma ile bu oran aşılırsa, artış oranı üretici fiyat endeksi ile sınırlanacaktır. iii. Sözleşme süresi bir yıldan uzun ise ve taraflar her yıl için uygulanacak farklı kira bedelini belirlemişlerse, sözleşmenin yenilenmesi halinde uzayan kira yılında son kira yılında geçerli olan artış oranı uygulanır. iv. Sözleşmede kira bedelinin artışına ilişkin düzenleme yer almamaktaysa, kira bedeli, hakim tarafından kiralananın durumu ve emsal kira bedellerini dikkate alarak hakkaniyete uygun olarak belirlenir. v. Sözleşmede kira bedeline ilişkin artış hükmü olsa da beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde yeni kira yılında uygulanacak kira bedelini hakim, üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedellerini dikkate alarak hakkaniyete uygun biçimde belirler. a. Yalnız v b. ii, iv c. ii, iii d. iii, iv e. Yalnız iii 5. K tarafından Şimşek Oto Kiralama Ltd. Şti. den kiralanan 2015 M Model aracın fren sisteminde arıza meydana gelmiş ve bu sebeple K, trafik kazası geçirmiştir. K, ağır biçimde yaralanmıştır. K, kiraya veren şirkete karşı hangi taleplerde bulunabilir? i. K, ayıbın giderilmesini isteyebilir. Bunun için kiraya verene süre vermelidir. Ayıp, verilen süre içinde giderilememişse, K, sözleşmeyi feshedebilir ve uğradığı zararın tazmini talep edebilir. ii. K, ayıbın giderilmesini isteyebilir. Bunun için kiraya verene süre vermelidir. Ayıp, verilen süre içinde giderilememişse, K, kusurlu olan kiraya verenden, kira bedelinde ayıp oranında indirim yapılmasını isteyebilir ve uğradığı zararın tazmin edilmesini isteyebilir. iii. K, ayıbın giderilmesini isteyebilir. Bunun için kiraya verene süre vermelidir. Ayıp, verilen süre içinde giderilememişse, K, kiraya veren kusurlu ise ayıbı kiraya veren hesabına giderebilir. K nın ayrıca tazminat isteme hakkı da saklıdır. iv. K, ayıbın giderilmesini isteyebilir. Bunun için kiraya verene süre vermelidir. Ayıp, verilen süre içinde giderilememişse, K, kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir. K nın ayrıca tazminat isteme hakkı da saklıdır. a. Hepsi b. i, ii ve iv c. i, ii ve iii d. ii, iii ve iv e. i ve iv 6. Taşınmaz satış sözleşmeleri bakımından aşağıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? i. Taşınmaz satışında yarar ve hasar, tescil anına kadar satıcıya aittir. Fakat taraflarca, satılanın, tescilden önceki bir zamanda alıcı tarafından teslim alınması için sözleşmeyle bir süre sözlü olarak kararlaştırılmışsa, onun yararı ve hasarı, teslimle alıcıya geçer. ii. Taşınmazın resmi ölçümü yapılmış ve tapuda yazılı yüzölçümüyle satış sözleşmesindeki yüzölçümü birbirine uygun olmakla birlikte, gerçekte taşınmazın yüzölçümü tapuda ve sözleşmede yazılı olandan eksik çıkmışsa, satıcı ayrıca özel olarak üstlenmediği sürece bu eksiklikten sorumlu olmaz. iii. Taşınmaz satışında satıcının ayıptan doğan sorumluluğunda zamanaşımı süresi, yapılar bakımından mülkiyetin geçmesinden itibaren kural olarak beş yıldır; satıcının ağır kusuru halinde süre, yirmi yıldır. iv. Kadastrosu (resmi ölçümü) yapılmamış olan taşınmazın satışında, taşınmazın gerçek yüzölçümü sözleşmede belirtilenden eksik çıkmışsa, satıcı, ayıptan dolayı alıcıya karşı sorumludur. Bu durumda alıcı, satıcıya karşı, sözleşmeden dönme, ayıp oranında satış belinin indirilmesi veya tazminat haklarına sahiptir. a. Yalnız i b. Yalnız ii c. Yalnız iii d. i ve iv e. i ve ii 2

3 NUMARASI: ADI, SOYADI: 7. Borçlar Kanunu na göre, satıcının ayıptan doğan sorumluluğunun şartları gerçekleştiğinde, alıcının seçim haklarını kullanmasının tabi olduğu sınırlamalar bakımından aşağıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? i. Durumun özellikleri alıcının seçtiği sözleşmeden dönme yolunu haklı göstermiyorsa, hakim, satış bedelinin indirilmesine ya da satılanın onarılmasına karar verebilecektir. ii. Satılanın değerindeki eksiklik satış bedeline çok yakınsa, alıcı ancak sözleşmeden dönme hakkını veya satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteme hakkını kullanabilir. iii. Alıcı, kendisine yüklenebilen bir sebeple satılanın yok olmasına yol açmışsa ya da satılanı bir başkasına devretmişse veya satılanın değişmesi sonucunu doğuran bir işlemi satılanda gerçekleştirmişse, sadece satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteme hakkını kullanabilir. iv. Satıcı, alıcı henüz seçimlik haklarını kullanmadan önce malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek alıcının seçimlik haklarını kullanmasını engelleyebilir. a. Yalnız iii b. Yalnız iv c. i, iii ve iv d. ii, iii ve iv e. iii ve iv S, kullandığı bilgisayarını B ye üç eşit taksitle ödenmek üzere 1.500,00 TL karşılığında satmış ve teslim etmiştir. B, ilk taksidi S ye ödemiştir. Taraflar, sözleşmeyi adi yazılı şekilde düzenlemişler ve sözleşmenin bir nüshası B ye teslim edilmiştir. Bu işlemden pişmanlık duyan B, bilgisayarı iade etmek istediğini S ye söylemiştir. 8. Buna göre A nın irade açıklamasını geri alması bakımından aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a. B, taksitle satış sözleşmesinde, taraflarca imzalanmış sözleşmenin bir nüshasının eline geçmesinden itibaren yedi gün içinde irade açıklamasını geri alma hakkına sahiptir. b. B, geri alma süresi içinde satıcıdan devralmış olduğu malı istediği gibi kullanabilir ve süresi içinde onu hiçbir kullanma bedeli ödemeksizin iade edebilir. Ancak B, onu başkasına devretmişse ya da biçimini değiştirmişse sözleşme hüküm ve sonuçlarını doğurmuş olur ve geri alma hakkını kullanamaz. c. B, geri alma açıklamasını yazılı olarak karşı tarafa bildirmelidir. Bu bildirimin hukuki sonuç doğurması için yasal süresinin son gününde postaya verilmiş olması yeterlidir. d. İrade açıklamasını geri alma hakkından alıcı önceden feragat edemez. e. Alıcının geri alma hakkını kullanması halinde kendisinden cayma parası istenemez. Beş yıllık kira sözleşmesine göre, konut amacıyla kullanılacak kiralananın aylık kira bedeli TL dir. Kiracı, kiralananı arkadaşı L ye aylık TL den kiralamıştır. Aradaki kira farkının çok yüksek olduğunu fark eden asıl kiraya veren, asıl kiracının kiralananı L ye kiralama yetkisi olmadığını ve onların asıl kira sözleşmesindeki kira bedelini aşacak oranda kira bedeli belirleyemeyeceklerini ifade ederek, kira farkının ödenmesini L den talep etmiştir. 9. Bu durumla ilgili olarak aşağıdaki tespitlerden hangisi doğrudur? a. Asıl kiracının kira sözleşmesine göre alt kiralama yapma yetkisi yoksa, L, fuzuli şâgildir. Bu durumda L, aylık TL lik kira bedelini ecrimisil bedeli olarak asıl kiraya verene ödemekle yükümlüdür. b. Kira sözleşmesinde alt kiralama yetkisi olmadığı açıkça belirtilmedikçe, asıl kiracının, konut kiralarında alt kiralama yapma yetkisi bulunmaktadır. Bu sebeple, asıl kiraya veren, sadece asıl kiracıdan, onunla yaptığı sözleşmeden doğan kira bedelinin ödenmesini talep edebilir. 3

4 c. Kira sözleşmesine göre kiracının alt kiralama yapma yetkisi yoksa, L fuzuli şagildir. Ancak bu durumda bile kiraya veren, L den kira bedelleri arasındaki farkın ödenmesini talep edemez. O ancak, koşulları varsa, L den ecrimisil talep edebilir. d. Asıl kiracının alt kiralama yetkisi olsa bile alt kira sözleşmesinde kira bedeli belirlenirken, asıl kira sözleşmesindeki kira bedeli esas alınır ve ondan daha yüksek olarak kararlaştırılamaz. e. Hiçbirisi 10. Kira sözleşmesinin fesih bildirimiyle sona ermesi bakımından aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? a. Sözleşme fesih bildirimiyle sona erdirirken, kanun koyucu tarafından düzenlenen fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyulması gerekir. Ancak taraflar, bu süreleri uzatabilecekleri gibi kısaltabilirler, hatta fesih haklarından tamamen vazgeçebilirler. b. Sadece belirsiz süreli kira sözleşmeleri, fesih bildirimiyle sona erdirilebilir. c. Fesih beyanı, kural olarak herhangi bir geçerlilik şekline tabi değildir. Ancak konut ve çatılı işyeri kirası sözleşmelerinde fesih beyanının yazılı yapılması gerekir. d. Belirsiz süreli konut ve çatılı işyeri kirası sözleşmelerinin de fesih bildirimiyle sona erdirilmesi mümkünse de kanun koyucu kiraya verenin sözleşmeyi bu yolla sona erdirme olanağını sınırlandırmıştır. e. Taşınır kiralarında, taraflardan her biri, sözleşmeyi üç gün önceden yapılacak fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir. A, İzmir deki bir üniversiteyi kazanmıştır. A nın babası olan B nin İzmir de, bayan K nin ailesiyle birlikte yaşadığı bir dairesi bulunmaktadır. B ile K arasındaki kira sözleşmesine göre, 2 yıllık kira süresi tarihinde sona ermiştir. A ve ailesi, 20 Eylül 2014 te kiracının tahliye edilerek A nın bu evde kalmasına karar vermiştir. 10. ve 11. Soruları bu olaya göre yanıtlayınız. 11. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? a. A, kiraya verenin yakını olduğu ve konut ihtiyacı bulunduğu gerekçesiyle K ya karşı tahliye davası açmalıdır. b. K, tahliye davası açıldığında, kiralananın aile konutu olduğunu belirterek, on yıllık uzama süresi dolmadıkça, kiraya verenin ya da yakınlarının ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açmalarının mümkün olmadığı savunmasında bulunmalıdır. Bu halde tahliye davası reddedilir. c. Kiraya veren B, altsoyunun konut ihtiyacı sebebiyle kullanma zorunluluğu olduğunu belirterek, süresi içinde K ya karşı tahliye davası açmalıdır. d. Kiraya veren B, on yıllık uzama süresinin bitiminden en az üç ay önceden bildirimde bulunmadıkça, ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açamaz. e. Hiçbirisi 12. Yukarıdaki soruya göre tahliye davasının koşullarının gerçekleştiğini kabul edersek, dava hangi süre içinde açılmalıdır? a. Kira süresinin dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açılmalıdır. Ancak bu süre içinde dava açılacağı kiracıya yazılı olarak bildirilirse dava açma süresi bir kira yılı uzamış sayılır. 4

5 NUMARASI: ADI, SOYADI: b. Dava, kira süresinin dolduğu tarihten itibaren hüküm ifade etmek üzere, sürenin dolmasından en az üç ay önce kiracıya bildirilmek koşuluyla açılabilir. Bu bildirim kiracıya yapılmadığı için artık tahliye davası açılamaz. c. Dava aksine bir yerel adet bulunmadıkça, altı aylık kira dönemlerinin sonundan itibaren bir ay içinde açılabilir. d. Kira süresinin dolmasından en az on beş gün önce kiracı tarafından bildirimde bulunulmuş olmadığı için sözleşme aynı koşullarla bir yıl uzatılmış sayılır. Bu nedenle tahliye davası ancak uzama yılı sonundan itibaren bir ay içinde açılabilir. e. Hiçbirisi Kiracı M nin kiraya yeren A ile yaptığı başlangıç tarihli sözleşmeye göre, kiralananda M, ailesiyle birlikte yaşayacaktır. Kiracı, aynı gün, taşınmazı tarihinde tahliye edeceğini A ya yazılı olarak taahhüt etmiştir. A, tarihinde taşınmazı, şehre yeni taşınan ve konut ihtiyacı olan Ü ye satıp adına tescil ettirmiştir. Aşağıdaki 13. ve 14. soruları bu olaya göre yanıtlayınız. 13. Ü, aşağıdaki hangi sebebe dayanarak A nın tahliye edilmesini sağlayamaz? a. Ü, yeni malikin ihtiyacı sebebiyle, taşınmazı edindiği tarihten itibaren bir ay içinde yazılı ihtarda bulunmak koşuluyla, edinme tarihinden itibaren altı ay sonra açacağı tahliye davası ile tahliyeyi sağlayabilir. b. Ü, taşınmazı sonradan edinen olarak kanun gereği kira sözleşmesinin tarafı haline gelmiştir. Kural olarak, yeni malik, önceki kiraya verene verilen yazılı tahliye taahhüdünden yararlanabilir. Ancak somut olayda yazılı tahliye taahhüdü, kiralananın kiracıya teslim edilmesinden sonra düzenlenmesi gerektiği halde, sözleşmenin kurulduğu tarihte verildiği için geçersiz olduğundan, Ü, bu taahhüde dayanarak tahliye davası açamaz. c. Ü, kiralananın kendisinin konut ihtiyacı sebebiyle kullanma zorunluluğu olduğu gerekçesiyle, sözleşme süresinin sonundan itibaren bir ay içinde açacağı tahliye davası ile tahliyeyi sağlayabilir. d. Ü, taşınmazı sonradan edinen olarak kanun gereği kira sözleşmesinin tarafı haline gelmiştir. Kural olarak, yeni malik, önceki kiraya verene verilen yazılı tahliye taahhüdünden yararlanabilir. Ancak somut olayda kiralanan aile konutu olduğu için M nin eşinin tahliye taahhüdü verilmesine açık rızası olmadıkça verilen taahhüt geçerli değildir. e. M, kira sözleşmesinden doğan hakkının tapu kütüğüne şerh edilmesini sağlasaydı, o zaman Ü, sadece yeni malikin ihtiyacı sebebiyle tahliye davası açabilirdi. 14. Ü, kiracıyı ihtiyacı sebebiyle tahliye ettirmiş ancak bir kaç ay sonra taşınmazı Ş ye kiralamıştır. Bu durumda, M ye ne yapmasını tavsiye edersiniz? a. İhtiyaç sebebiyle tahliye halinde kiraya veren haklı bir sebep olmaksızın üç yıl geçmeden kiralananı başkasına kiralayamayacağından, bu yasağa aykırı davranan Ü den, eski kiracı olarak son kira yılında ödemiş olduğu bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat talep etmesini. b. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak, Ü nün haklı bir sebep olmaksızın kiralananı üç yıl geçmedikçe başkasına kiralama yasağını ihlal ettiğini belirterek, bu sebeple ona adli para cezası verilmesini sağlamasını. c. Son kira yılında ödemiş olduğu bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere müteselsil sorumlu olan Ş ve Ü den tazminat talep etmesini. 5

6 d. Sulh hukuk mahkemesine başvurarak, Ü nün haklı sebep olmaksızın kiralananı üç yıl geçmedikçe başkasına kiralayamayacağını, aksine davranışın sözleşmeyi ihlal ettiğini ve Ş karşısında üstün hak sahibi olduğunu belirterek Ş nin tahliye edilmesine karar verilmesini talep etmesini e. Hiçbiri M ile K arasındaki başlangıç tarihli 1 yıllık konut kirası sözleşmesine göre, kiracı K aylık TL kira bedelini ödemekle yükümlüdür. K, Kasım 2012, Aralık 2012 kira bedellerini ödemediği için M, noterden keşide ettiği ihtarname ile kira bedellerinin ödenmesini talep etmiş, ardından K kira bedellerini temerrüt faiziyle birlikte M ye ödemiştir. K, Mart 2013 kira bedelini de ödemeyince, M, noterden keşide ettiği ihtarname ile kira bedellerinin ödenmesini talep etmiştir. K, ihtarnamede belirtilen süre içinde kira bedelini faiziyle birlikte M ye ödemiştir. M, bu durumun tekrarlanacağı endişesiyle K ye karşı tahliye davası açmaya karar vermiştir. 15. Bu olaya ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? a. M, kiracı Kasım 2012 ve Aralık 2012 olmak üzere bir kira yılı içinde iki ayrı aya ait kira bedelini ödemediği gerekçesiyle K ya karşı tahliye davası açabilir. b. M, kiracı kendisine karşı iki haklı ihtar keşide edilmesine sebep olduğu gerekçesiyle tahliye davası açabilir. c. M, kira bedelini ödemede temerrüde düştüğü gerekçesiyle tahliye davası açabilir. d. K kira bedellerini ihtarnamelerle verilen süreler içinde ödemiş olduğu için ona karşı iki haklı ihtar keşide edilmesine sebep olduğu gerekçesiyle tahliye davası açılamaz. e. M, K ya karşı ne iki haklı ihtar keşide edilmesine sebep olduğu gerekçesiyle ne de kira bedelinin ödenmesinde temerrüt sebebiyle tahliye davası açabilir. T, arkadaşı A dan bir televizyon satın almıştır. T, bir süre sonra televizyonun renk kalitesinde izlemeyi etkileyecek boyutta bozukluk olduğunu fark etmiş ve onu iade etmek istediğini A ya bildirmiştir. A ise, süresi içinde satılanın bozuk olduğunun kendisine bildirilmemiş olduğu gerekçesiyle satılanın iade edilemeyeceğini ve kendisinin sorumlu olmadığını bildirmiştir. Bu arada T, tamirciden, A nın televizyonu kendisine satmasından önce çalışır vaziyette görünmesi için hile yaptığını öğrenmiştir. Aşağıdaki16.ve 17. soruları bu olaya göre yanıtlayınız. 16. Aşağıdaki ihtimallerden hangisi ya da hangileri doğrudur? i. Televizyonun renk kalitesinde bozukluk olması, satılanın değerini ve alıcının ondan beklediği faydayı önemli ölçüde ortadan kaldıracak nitelikte, maddi bir ayıptır. Ayrıca satıcı A, hile ile ayıbı gizlemiş olduğu için ağır kusurludur. Bu durumda, A, satılanı gözden geçirme ve bildirim külfeti yerine getirilmediği gerekçesiyle sorumluluktan kurtulamaz ve T, ayıptan doğan haklarını satıcıya karşı kullanabilir. ii. Televizyonun renk kalitesinde bozukluk olması önemli ve maddi ayıptır. T nin televizyonu iade etme hakkını kullanabilmesi için teslim sırasında açıkça belli olmayan ayıplarda, teslimden itibaren sekiz gün içinde satılanı gözden geçirmesi ve aynı süre içinde fark ettiği ayıbı A ya bildirmesi gerekirdi. T, bu süre içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmemişse, televizyonu aide etme hakkını kullanamaz. iii. Televizyonun renk kalitesinde bozukluk olması, önemli bir ayıptır. T nin televizyonu iade etme hakkını kullanabilmesi için, satılanı olanak bulur bulmaz gözden geçirmesi ve ayıp görürse bunu uygun bir süre içinde satıcıya bildirmesi şarttır. T, somut olayda bu süreler içinde gözden geçirme ve bildirim külfetlerini yerine getirmediği için satılanı bu haliyle kabul etmiş sayılır ve ayıptan doğan haklarını satıcıya karşı kullanamaz. a. i b. ii c. iii d. ii ve iii e. Hiçbirisi 6

7 NUMARASI: ADI, SOYADI: 17. T nin sözleşmeden dönme hakkını kullanması bakımından gerekli koşulların gerçekleştiği ihtimalinde, T, bu hakkını hangi süre içinde A ya karşı ileri sürmelidir? a- T, A daha uzun bir süre için üstlenmemişse, satılanı devraldığı tarihten itibaren beş yıl içinde hakkını ileri sürmelidir. Ancak satıcının hilesi söz konusu olduğu için beş yıllık zamanaşımı süresi uygulanmaz. b. T, A daha uzun bir süre için üstlenmemişse, satılanı devraldığı tarihten itibaren altı ay içinde hakkının A ya karşı ileri sürmelidir. c. T, A daha uzun bir süre için üstlenmemişse, satılanı devraldığı tarihten itibaren on yıl içinde hakkını A ya karşı ileri sürmelidir. d. T, satış sözleşmesinin kurulduğu tarihten itibaren iki yıl içinde A ya karşı dava açmalıdır. e. T, A daha uzun bir süre için üstlenmemişse, satılanı devraldığı tarihten itibaren iki yıl içinde hakkını A ya karşı ileri sürmelidir. Ancak satıcının hilesi söz konusu olduğu için iki yıllık zamanaşımı süresi uygulanmaz. 18. Satıcının zapttan doğan sorumluluğu bakımından aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a. Üçüncü kişinin zaptı sağlayacak hakkı bulunmalı ve bu hak, en geç alıcı ile satıcı arasındaki sözleşmenin kurulması sırasında mevcut olmalı b. Üçüncü kişi, alıcıya dava açmadan zapt talebinde bulunmuşsa ve alıcı, satılanı üçüncü kişiye vermişse, satıcı, alıcının satılanı zapt girişiminde bulunan üçüncü kişiye vermekle yükümlü olmadığını ispat edememeli c. Üçüncü kişi dava yoluyla zapt girişiminde bulunmuşsa Alıcı, üçüncü kişinin zaptla ilgili davasına muhatap olduğunu satıcıya zamanında ihbar etmeli d. Üçüncü kişi, alıcıya dava açmadan zapt talebinde bulunmuşsa alıcı, satıcıya, gecikmeksizin, satılan üzerindeki hak iddiasına ilişkin uyuşmazlığı dava yoluyla çözümle, aksi halde tahkim yoluna başvuracağım ihtarında bulunmalı ve bundan sonuç alamazsa tahkim yoluna başvurmalı e. Sözleşmede satıcının zapttan doğan sorumluluğunu kaldıran veya sınırlandıran bir anlaşma olmamalı İstanbul da porselen ticareti yapan (A), Kütahya daki (B) işletmesinden TL değerinde el işlemesi porselen vazo satın almıştır. Sözleşmeye göre, satılanın (A) ya İstanbul da tarihinde teslim edilmesi gerekmektedir. 19. Vazo, (A) ya sözleşmede belirtilen tarihte teslim edilmemiş olsa, aşağıdaki sonuçlardan hangisi gerçekleşebilir? i. Alıcı A, malın teslim edilmesini ve gecikmeden doğan zararının giderilmesini isteyebileceği gibi, B yi temerrüde düşürerek sadece olumsuz zararının tazmin edilmesini talep edebilir. ii. A, malın kendisine teslim edilmesini istediğini hemen bildirmez ve susarsa, B temerrüde düşünce, zilyetliğin devri için belirli bir süre konulmuş ticari satışlarda A nın sözleşmeden dönme yetkisini kullandığı karinesi doğar. iii. A, malın kendisine devredilmesini isteme niyetinde ise belirlenen süresinin bitiminde bunu B ye hemen bildirmezse, zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticari satışlarda, onun borcun ifa edilmemesinden doğan zararının giderilmesini istediği kabul edilir. a. i b. ii c. iii d. i ve iii e. Hiçbirisi 7

8 M ye ait olan ve konut olarak kullanılan taşınmazda K kiracıdır. İki yıl olan sözleşme süresi, tarihinde sona erecek olup, yıllık kira artışı üretici fiyat endeksindeki artış oranı ile sınırlanmıştır. İ ye taşınmaz üzerinde intifa hakkı tanınmış ve tarihinde intifa hakkı tapu siciline tescil edilmiştir. İ, tarihinde keşide ettiği ihtarname ile K ye, kira bedeline %30 oranında zam yaptığını belirterek, kira bedelinin kendisine ödenmesi gerektiğini bildirmiştir. 20. Bu olayla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? i. Kiraya verenin, sözleşme süresince kiralananı kullanmaya elverişli durumda bulundurma borcu çerçevesinde, üçüncü kişilerin üstün hak ileri sürmeleri durumunda kiracıya karşı zapttan doğan borcu bulunmaktadır. Bu sebeple, K, İ nin intifa hakkını ileri sürerek konuttan yararlanmasını engellediğini ve dava açacağını M ye bildirmelidir. Bu halde kiraya veren kiracıya yardımcı olmazsa K nin uğradığı zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. ii. Kira sözleşmesinin kurulmasından sonra üçüncü kişi, kiralananda kiracının hakkını etkileyecek bir sınırlı ayni hakka sahip olursa, kira sözleşmesinden doğan haklar ve borçlar kanun gereği sınırlı ayni hak sahibine geçer. İ, kanun gereği kendiliğinden kira sözleşmesinin tarafı haline geldiği için M ile yapılan kira sözleşmesinin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Bu sebeple, İ, kira bedeline artış yapılmasını talep edemez. iii. Sözleşmenin nisbiliği ilkesi gereğince, sözleşme ancak tarafları arasında hüküm ifade eder. M ile K arasındaki kira sözleşmesindeki sınırlamalar, sözleşmenin tarafı olmayan İ ye karşı ileri sürülemeyeceği için İ kural olarak kira bedelinde artış yapılmasını talep edebilir. Ancak, Türk Borçlar Kanunu nun kira bedelinin belirlenmesine ilişkin hükümlerine göre kira artış oranı, bir önceki yılın üretici fiyat endeksi oranını aşamayacağı için, kira bedelinde yapılacak artış bu sınırlamaya tabidir. iv. Kiraya verenin sözleşme süresince kiralananı kullanmaya elverişli durumda bulundurma borcu çerçevesinde, üçüncü kişilerin üstün hak ileri sürmeleri durumunda K, haklı sebeple kira sözleşmesini feshederek, M den tazminat talep edebilir. Ancak K nin, İ ile yeni bir kira sözleşmesi yapma hakkı da saklıdır. a. i b. ii c. iii d. iv e. i ve iv Cevaplar: d b b d e d a b c a c a e a e a e b c b 8

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA KİRA SÖZLEŞMESİ

TÜRK HUKUKUNDA KİRA SÖZLEŞMESİ TÜRK HUKUKUNDA KİRA SÖZLEŞMESİ Hazırlayan: Erhan Çolakel İstanbul Barosu Avukatı Cailliau&Çolakel Avukatlık Ortaklığı Ortak Avukatı Halaskargazi Cad. No.182/3 34381 Şişli İstanbul www.cailliau-colakel.av.tr

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu na Göre Kira Sözleşmelerinde Genel Hükümler & Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları

6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu na Göre Kira Sözleşmelerinde Genel Hükümler & Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu na Göre Kira Sözleşmelerinde Genel Hükümler & Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları TBMM Kabul Tarihi : 11.01.2011 Resmi Gazete Yayınlanma Tarihi : 04.02.2011 Yürürlük Tarihi

Detaylı

Özel Borç İlişkileri Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı. (Çift Numaralı Öğrenciler İçin)

Özel Borç İlişkileri Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı. (Çift Numaralı Öğrenciler İçin) Özel Borç İlişkileri Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı (Çift Numaralı Öğrenciler İçin) Sorular ve Cevaplar: 1) Olayın özelliklerini dikkate alarak, (A) ile (B) arasındaki sözleşme ilişkisini nitelendirerek,

Detaylı

-Sözleşmelerde, güvenli elektronik imza kullanılabilecek. Güvenli elektronik imza, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğuracak.

-Sözleşmelerde, güvenli elektronik imza kullanılabilecek. Güvenli elektronik imza, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğuracak. Borçlar Kanunu Değişiyor TBMM de grubu bulunan siyasi partilerin Ocak ayında yasalaşması konusunda uzlaşmaya vardığı ve 1926 yılından bu yana yürürlükte olan Türk Borçlar Kanununu yenileyen "Borçlar Kanunu

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU ÖZEL HÜKÜMLER. Müş. Haz.Av. Elif Sibel ERDOĞAN

TÜRK BORÇLAR KANUNU ÖZEL HÜKÜMLER. Müş. Haz.Av. Elif Sibel ERDOĞAN TÜRK BORÇLAR KANUNU ÖZEL HÜKÜMLER Müş. Haz.Av. Elif Sibel ERDOĞAN 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun (TBK) Düzenlediği Sözleşmeler TEMLİK BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER Satış Sözleşmesi Mal Değişim(Trampa)Sözleşmesi

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

13.11.2013. Satış Sözleşmesinin Koşulları Bakımından Çeşitleri. Örnek Üzerine Satış. Satılan Örneğe Uygun Değilse. ayıba ilişkin hükümlere dayanabilir

13.11.2013. Satış Sözleşmesinin Koşulları Bakımından Çeşitleri. Örnek Üzerine Satış. Satılan Örneğe Uygun Değilse. ayıba ilişkin hükümlere dayanabilir Örnek Üzerinde Satış Satış Sözleşmesinin Koşulları Bakımından Çeşitleri Beğenme Yoluyla Satış Taksitle Satış Kısmi Ödemeli Satışlar Önödemeli Taksitle Satış Örnek Üzerine Satış TANIM : Tarafların sözleşmenin

Detaylı

http://www.kocakbaklava.com.tr/c/mesafeli-sozlesmeler-uyg... 30.12.2015

http://www.kocakbaklava.com.tr/c/mesafeli-sozlesmeler-uyg... 30.12.2015 Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik Sayfa 1 / 3 Müşteri Hizmetleri 0342 321 05 19 Anasayfa % ' Ürünler 1 Ürün Sepette Kurumsal Hoşgeldin, Ali Kılıç Çıkış Yap Kargo Takibi Haberler

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU İKİNCİ KISIM ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ. MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ (Madde: 282 284) ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ (Madde: 379 392)

TÜRK BORÇLAR KANUNU İKİNCİ KISIM ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ. MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ (Madde: 282 284) ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ (Madde: 379 392) İKİNCİ KISIM ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Madde: 207 281) MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ (Madde: 282 284) BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ (Madde: 285 298) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları Otomobilin arızalanması halinde tüketici sıfatına sahip araç sahibinin 6502 sayılı kanundan tüketici olmayanların da 6098 sayılı kanundan doğan hakları vardır. Genellikle Satıcı bu gibi durumda tamir seçeneğini

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29188 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

S-1) Y nin, tarihinde ödemesi gereken kira bedelini ödeyemediği ihtimalde, A nın kullanabileceği hukuki imkân(lar) ne(ler)dir?

S-1) Y nin, tarihinde ödemesi gereken kira bedelini ödeyemediği ihtimalde, A nın kullanabileceği hukuki imkân(lar) ne(ler)dir? OLAY I: İş makineleri sahibi olan A ile bir inşaat firması olan Y Firması, 11.11.2013 tarihinde, bir iş makinesinin Y nin inşaat işlerinde kullanılması amacıyla kiralanması konusunda adi kira sözleşmesi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI

Detaylı

Aile konutu olarak kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça sözleşmeyi feshedemez.

Aile konutu olarak kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça sözleşmeyi feshedemez. Taraflar: -Kiraya Veren Kiralananın maliki veya kiralanan üzerinde intifa hakkı sahibi, kiralananın kiracısı yada kiralan ile hiçbir bağlantısı olmayan bir kişi olabilir. Paylı mülkiyete konu bir mal söz

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Duyuru Tarihi: 05.06.2014 Duyuru No: 2014/ 11 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27866 Amaç MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mesafeli sözleşmelere

Detaylı

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu ile 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmış, kira sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İsviçre Borçlar Kanunu, Yargıtay içtihadı Terminoloji : Hizmet Sözleşmesi Fesih Süreleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI 11 Soru 1: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (TKHK) göre mal nedir? 13 Soru 2: Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal satımından kaynaklanan uyuşmazlıkların

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Sayın Kiracımız, Ekte, bir örneği yer alan ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

Gönderilen Kurumlar: GYODER görüş ve önerileri

Gönderilen Kurumlar: GYODER görüş ve önerileri Gönderilen Kurumlar: T.C. Adalet Bakanlığı TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi 03.02.2009

Detaylı

İ.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ FİNAL SINAVI

İ.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ FİNAL SINAVI 16.05.2014 İ.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ FİNAL SINAVI (Tek Numaralı Öğrenciler) OLAY Evlilik hazırlıklarını sürdüren B, A Yapı A.Ş. nin satış ofisinde henüz inşaat halinde olan

Detaylı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başak BAŞOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması

Detaylı

2013 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER

2013 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER 2013 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim

Detaylı

E-TİCARET ve MESAFELİ SÖZLEŞMELER

E-TİCARET ve MESAFELİ SÖZLEŞMELER E-TİCARET ve MESAFELİ SÖZLEŞMELER E-Ticaret Şirketleri E-Ticaret projelerinde ilk olarak kurulacak olan şirketin türünü belirlemek önem arz etmektedir. E-Ticaret şirketlerinin sermaye şirketi, yani limited

Detaylı

KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME HALLERİ Tanım

KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME HALLERİ Tanım KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME HALLERİ Tanım Kişisel teminat bakımından karşımıza çıkan en önemli sözleşme türlerinden birisi hiç şüphesiz kefalet sözleşmeleridir. Kefalet sözleşmesiyle kefil, borçlunun

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmış olan bu bilgilendirme notu Finansal Kiralama Sözleşmesi ( Sözleşme ) ve eklerine ilişkin olarak genel işlem şartları, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI

BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI Erol GÜNER* I. GİRİŞ: 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası nın İKİNCİ BÖLÜM başlığında, İş

Detaylı

2015 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2015 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 26 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29217 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: 2015 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk

Detaylı

Kanun No: Türk Medeni Kanunu. Kabul Tarihi: R.G. Tarihi: R.G. No: I. Vesayet makamından

Kanun No: Türk Medeni Kanunu. Kabul Tarihi: R.G. Tarihi: R.G. No: I. Vesayet makamından Kanun No: 4721 Türk Medeni Kanunu Kabul Tarihi: 22.11.2001 R.G. Tarihi: 08.12.2001 R.G. No: 24607 I. Vesayet makamından Madde 462 - Aşağıdaki hallerde vesayet makamının izni gereklidir: 1 / 6 1. Taşınmazların

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 10.03.2011 Sayı: 2011/63 Ref: 4/63

SĐRKÜLER Đstanbul, 10.03.2011 Sayı: 2011/63 Ref: 4/63 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.03.2011 Sayı: 2011/63 Ref: 4/63 Konu: MESAFELĐ SÖZLEŞMELERE DAĐR YÖNETMELĐK YAYINLANMIŞTIR 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete de Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

Işıl YELKENCİ. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması. Alıcının Sözleşmeden Dönmesi

Işıl YELKENCİ. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması. Alıcının Sözleşmeden Dönmesi Işıl YELKENCİ Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının Sözleşmeden Dönmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi Çek Kanununda yapılan değişiklikler Ticari hayatın yegane ödeme araçlarından birisi çektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yanında 5941 sayılı Çek Kanunu ile de düzenlenen çeklerin uygulamadaki yeri

Detaylı

İŞYERİ KİRASI SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ VE FESHİ

İŞYERİ KİRASI SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ VE FESHİ İŞYERİ KİRASI SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ VE FESHİ GİRİŞ Kira hukuku, pek çok hukuk alanının aksine, ülkemizde neredeyse herkesi ilgilendiren, toplumun hayatını doğrudan etkileyen bir hukuk alanı olmasına

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

A.1. Sigortanın Konusu

A.1. Sigortanın Konusu Hazine Müsteşarlığından: YILLIK GELİR SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 1.1- Sigortacı, yıllık gelir sigorta sözleşmesi ile toplu veya belirli süreler içinde ödenen

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

23.Mayıs.2014

23.Mayıs.2014 Kanunum: Ön ödemeli Konut satışları için Bakanlıktan izin alma zorunluluğuna ilişkin uygulama kaldırılıyor. Daha önce verilmiş Kampanyalı satış izin belgeleri 28/5/2014 tarihi itibariyle geçersiz hale

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

TAHLİYE VE KİRA TESBİTİ

TAHLİYE VE KİRA TESBİTİ Anlatılacaklar, 6098 sayılı Yasa daki Konut ve Çatılı İşyeri kiraları için geçerlidir(m:339-356): Yasa, 6570 deki Belediye teşkilatı olan yerlerle, iskele, liman ve istasyonlardaki ayrımından uzaklaşmıştır.

Detaylı

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985 Finansal Kiralama Kanunu, Yasası 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226 Kabul Tarihi : 10/6/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/6/1985 Sayı : 18795

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri devre tatil, ön ödemeli devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri devre tatil, ön ödemeli devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerini kapsar. YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin sağlıklı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KONU İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi nin ( Sözleşme ) konusu, Satıcı nın, Alıcı ya (Tüketici ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

SATIM SÖZLEŞMESİNDE TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU İLE UYUMU SORUNU

SATIM SÖZLEŞMESİNDE TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU İLE UYUMU SORUNU SATIM SÖZLEŞMESİNDE TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU İLE UYUMU SORUNU YÖNETİCİ ÖZETİ Doç. Dr. Yeşim M. ATAMER/Doç. Dr. M. Murat İNCEOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

1. Temel Mülkiyet ve Gayrimenkul Kavramları. 2. Tapu İşlemleri. 3. Türkiye de Kat Mülkiyeti Mevzuatı İle Site ve Bina Yönetimi

1. Temel Mülkiyet ve Gayrimenkul Kavramları. 2. Tapu İşlemleri. 3. Türkiye de Kat Mülkiyeti Mevzuatı İle Site ve Bina Yönetimi 1. Temel Mülkiyet ve Gayrimenkul Kavramları 2. Tapu İşlemleri 3. Türkiye de Kat Mülkiyeti Mevzuatı İle Site ve Bina Yönetimi 4. Gayrimenkule İlişkin Diğer Mevzuat 5. İmar Uygulama Süreçleri 1 6. Türkiye

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 13.06.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25137 KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1 -Bu Yönetmelik,

Detaylı

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 13 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU NDA KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRACI, KİRAYA VEREN, KEFİL VE GARANTÖRÜN BORÇLARINA DAİR HÜKÜMLER

6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU NDA KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRACI, KİRAYA VEREN, KEFİL VE GARANTÖRÜN BORÇLARINA DAİR HÜKÜMLER 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU NDA KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRACI, KİRAYA VEREN, KEFİL VE GARANTÖRÜN BORÇLARINA DAİR HÜKÜMLER KİRA SÜRESİ Madde 300 kira süresi hakkında olup, nitelik olarak hüküm tanımlayıcıdır.

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler)

Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) Prof. Dr. Cevdet YAVUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Emekli Öğretim Üyesi 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ: Yeni Türk Borçlar Kanunu 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ-2 (DERS-04 EKİDİR)

BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ-2 (DERS-04 EKİDİR) İNŞAAT PROJELERİNDE SÖZLEŞME VE TALEP YÖNETİMİ INS5807 BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ-2 (DERS-04 EKİDİR) Doç. Dr. Deniz Güney Y. Mimar Vedat Akan 23 Ekim 2015 1 YÜKLENİCİNİN BORÇLARINI YERİNE

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

Ünvanı : MEGA GRUP BİLİŞİM AĞ PAZARLAMA VE İNTERNET HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Ünvanı : MEGA GRUP BİLİŞİM AĞ PAZARLAMA VE İNTERNET HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ SATICI: Ünvanı : MEGA GRUP BİLİŞİM AĞ PAZARLAMA VE İNTERNET HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Adresi : Dünya Ticaret Merkezi, Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:12, B1 Blok Kat:4

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı