malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına"

Transkript

1 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve İlâm :.VI Sayı : 579) No. Kabul tarihi V. 944 BİRİNCt MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 944 malî yılı masrafları iein bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira âdi ve ( ) liıası fevkalâde masraflar için olmak üzere ceman ( > lira tahsisat verilmiştir. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 944 malî yılı âdi masraflarına karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelin birinci kısmında gösterildiği üzere ( ) lira ve fevkalâde masraflarına karşılık olan varidat ajırı cetvelin ikinci kısmında gösterildiği üzere ( ) lira ki ceman ( ) lira tahmin edilmiştir. ÜÇÜNCÜ MADDE Fevkalâde masrafların açığını teşkil eden ( ) liranın ( ) nu Millî Müdafaa istikrazından A e ( ) nu 4060 sayılı kanun gereğince elde edilecek paralarla kapatılır. DÖRDÜNCÜ MADDE 944 malî yılı içinde Osmanlı Bankası ile olan Hazine cari hesabından başka yapılacak akitlerle kısa vadeli avans almağa ve cari hesaplar açtırmağa ve en çok bir yıl vadeli Hazine bonoları çıkarmağa Maliye Vekili mezundur. Ancak hususi kanunların verdiği salâhiyetler dışında olmak üzere tedavülde bulunacak Hazine bonoları ( ) lirayı geçemez. Banka ve şirketlerin Hazineye yatırmak istiyecekleri paraları almağa ve karşılığında ( ) liraya kadar Hazine bonosu vermeğe Maliye Vekili mezundur. Hazinede bulunan millî esham ve tahvilât karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek krediler veya bunların satış bedelleriyle uzun vadeli Devlet tahvilleri satm almağa veya bu bedellerle Hazinenin ortaklığı bulunan şirketlerdeki iştirak hisselerini ödemeğe ve İcra Vekilleri Heyeti karariyle bu türlü şirketlere ait hisse senetlerini satın almağa Maliye Vekili mezundur. BEŞİNCİ MADDE Devlete ait yaylalarda otlatılan hayvanlar için kira, ücret ve sair namlarla bir şey aranmaz. ALTINCI MADDE ders yılı içinde ücret ve masraflan Devlet tarafından verilmek üzere pansiyonu bulunan okullarda parasız yatılı okutturulacak okurların sayısı ( 650) olarak tesbit olunmuştur. Parasız yatılı talebe 95 sayılı kanunun 2 nci maddesi hükümlerine göre alınır. Ancak lisesi olmıyan vilâyetlerden imtihana talip olanlar, müsabaka evrakı tetkik olunurken ayrı bir zümre addolunur ve bu vilâyet çocukları içinden de müsabakada en çok liyakat gösterenler parasız yatılı talebe olarak alınır. YEDİNCİ MADDE 2005 sayılı kanun gereğince açılmış olan pansiyonlar gelirlerinden (60 000) lira almarak varidatı müsait olmayan pansiyonların açığını kapatmağa tahsis olunur. SEKİZİNCİ MADDE Bütçelerde geçen yıl borçları tertibindeki tahsisat üstünde tahakkuk eden borçlar, ilgili oldukları hizmetlere tekabül eden tertip-

2 No VI. 944 Lerden bu tertiplere Maliye Vekilliğince nakledilecek tahsisattan ödenir malî yıllarına ait olup Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre müruruzamana uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde mevcut borçlar, 944 malî yılı bütçelerinin masraf tertipleri tasarruflarından eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Vekâletince nakledilecek tahsisattan ödenir. DOKUZUNCU MADDE 53, 2248, 2354, 270, 2808 ve 3523 sayılı kanunlara tâbi borçlardan ödenmesi tahakkuk edecek olanlarla evvelce tahakkuk ettirildiği halde henüz sahiplerine verilemiyen tahvillerin karşılıkları 944 malî yıünda dahi nakden ödenir. ONUNCU MADDE 459 sayılı Mahsubu Umumî Kanununa tâbi borçlar için verilecek tahvillerin istihkak sahiplerine verilmesinden evvel müruruzamana uğramış kuponları bedelleriyle bunlardan (00) liraya kadar olan borçların tamamı ve bundan fazla olanların (00) liradan aşağı kesirleri 944 malî yılında dahi nakden ödenir. ON BİRİNCİ MADDE Gerek Devlet daireleri, gerek kambiyo kararnamelerinin hükümleri dairesinde tahakkuk edecek ihtiyaçlar için verilecek serbest dövizlere ait olmak üzere, takvim yılı itibariyle tanzim olunacak cetveller icra Vekilleri Heyetinin tasvibine arzolunur. Bu cetvellerin fasılları üzerinde değişiklikler ve münakaleler yapılması, yine İcra Vekilleri Heyetinin kararma bağlıdır. Kambiyo teşkilâtının mesaisi ve kambiyo muameleleri Başvekilin yakın murakabesi altında bulunur. ON İKİNCİ MADDE 980 sayılı Muvazene Vergisi Kanununun 0 ncu maddesinde yazılı müddet Haziran 944 tarihinden itibaren bir sene daha uzatılmıştır. ON ÜÇÜNCÜ MADDE Dairelerin, Devlet memurları ayaklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 9 ncu maddesine giren müteferrik müstahdemleriyle mezkûr kanunun mevzuu dışında kalan memurları ve nakil vasıtaları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Fasıl numaralariyle unvanları, bağlı (E) işaretli cetvelde yazılı tertiplerden 3656 saydı kamımın 9 ncu maddesi gereğince idaresi zaruri görülen muvakkat mahiyetteki hizmetler için aylık ücretli müstahdemler kullanılabilir. Bunların kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 3 ncü maddesi hükümlerine tâbi ihtisas mevkileri İcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit edilir ve mütaakıp yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine verilir. Bu tertiplerden alınacak kadroların bütçede mevcut hizmetlere ait kadrolara ilâve mahiyetinde olmaması şarttır. ON DÖRDÜNCÜ MADDE Muhasebei Umumi ve Kanununun 29 ncu maddesi gereğince:. Varidat nevilerinden herbirinin dayandığı hükümleri gösteren (C) cetveli; 2. Vatani hizmet tertibinden kanunla bağlanmış maaşların müfredatını gösteren (Ç) cetveli; 3. Gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeğe izin veren kanunları gösteren (G) cetveli; 4. Maliye bütçesine konulmuş olan ihtiyat tahsisatından nakledilecek tertipleri gösteren (F) cetveli; 5. Gümrük Tarife Kanununun 4 ncü maddesi gereğince muvakkat kabul usulünden istifade edecek eşyaya ait (İ) cetveli; Bu kanuna bağlıdır.

3 No VI-, 944 ON BEŞİNCİ MADDE Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan bağü (L) işaretli cetvelde gösterilenler 944 malî yılı içinde mevkuf tutulmuştur. Kadroları bu suretle mevkuf tutulanlar hakkında Memurin Kanununun 85 nci maddesi hükmü tatbik olunur. ON ALTINCI MADDE Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek okul pansiyonları hakkındaki 838 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 2005 sa^ yılı kanunun 2 nci maddesi gereğince okurlardan alınacak ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. f ON YEDİNCİ MADDE 2005 sayılı kanunun 3 ncü maddesi gereğince her yıl Muvazenei Umumiye Kanununa bağlanması lâzımgelen kadrolar bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. ON SEKİZİNCİ MADDE 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 36 nci maddesi gereğince Millî Mü lafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların 944 malî yılı fiyatı (O) işaretli cetvelde ve 38,nci maddesi gereğince alınacak motorlu vasıtaların fiyatı (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. ON DOKUZUNCU MADDE Masraf tertiplerinden yapılacak sarfiyata ait formül, bu kanuna bağlı (R) işaretli cetrelde gösterilmiştir. YİRMİNCİ MADDE Bu kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin Devlet borç-, lan kısmındaki tertiplerinden başka tertiplere münakale yapılamaz. YİRMJ BİRİNCİ MADDE Gümrük ithalâtı tarifesinin (328 A) pozisyonuna dâhil matbaa kâğıtlarından gazete ve- dergi basımında kullanılmak üzere 2465 tonu ile okul ders kitaplarmm ve öğretmenler için Maarif Vekilliğince neşredilen kitap ve dergilerin basımında kullanılmak üzere (328/A,B) pozisyonlarına giren her türlü matbaa kâğıtlarından 0O tonundan 944 malî yılı içinde alınacak gümrük resmi, kâğıtlarda beşer santimetre aralıklı fligran çizgileri bulunmak sartiyle, 00 kiloda 50 ve istihlâk vergisi de 00 kiloda 80 kuruşa indirilmiştir. Bu suretle memlekete girecek kâğıtlardan Maarif Vekilliğine ait olanları fligranlı olmak şartından müstesna olup, bunlar bu Vekillik emrine verilir. Gazetelerle dergilere ait olanların tevzi sureti İera Vekilleri Heyetince kararlaştırılır. YİRMİ İKİNCİ MADDE Bu kanuua bağlı (A) işaretli cetyelin fevkalâde kısmındaki (Toprak mahsulleri vergisi tahsil masrafları) tertibinde bulunan tahsisat kâfi gelmediği takdirde lüzumu kadar tahsisatın bu tertibe ilâvesine Maliye Vekili mezundur. YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE Bu kanun Haziran 944 tarihinden, mer'idir. YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE Bu kanunun hükümlerini Vekili memurdur. icraya Maliye 30 Mayıs 944

4 No VI. 944 A - CETVELİ Sıra No. Dairelerin isimh c'ı Lira Âdi masraflar Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur Divanı Muhasebat Reisliği Başvekâlet Devlet Şûrası Reisliği Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü İstatistik Umum Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Diyanet İşleri Reisliği Maliye Vekâleti Devlet borçları "Gümrük ve İnfnsarlar Vekâleti Dahiliye Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı Hariciye Vekâleti fhhhat ve îçt'inıai Muavenet Vekâleti Adliye Vekâleti Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Maarif Vekâleti Nafıa Vekâleti İktisat Vekâleti Münakalât Vekâleti Ticaret Vekâleti Ziraat Vekâleti Millî Müdafaa Vekâleti Fevkalâde YEKÛN masraflar Toprak mahsûlleri vergisi tahsil masrafları Muhtelif müdafaa hizmetleri UMUMİ YEKÛN

5 No VI. 944 MASKAF BÜTÇELİ - BÜYÜK MİLLET MEÇLİSİ F. M. Muhassasatın nev'i Lira F. M. Muhassasatın nev'i Lira Birinci kısım - Maaş, ücret, tahsisat, tekaüt ikramiyesi ve benzeri şahsa ait istih kaklar I - Reis ve âza tahsisat ve tazminatlariyle harcırahları Tahsisat ve tazminat Riyaseti tahsisatı 2 Âza tahsisatı 3 Divanı Riyaset âzası tazminatı Fasıl yekûnu Muvakkat tazminat ve huzur ücreti Muvakkat tazminat 2 Murakıp huzur ücreti Ücretler Memurlar ücreti 2 Müteferrik müstahdemler ücreti III - Diğer istihkaklar Muvakkat tazminat Fasıl yekûnu sayılı kanunun 58 nci maddesi g-ereğinoe verilecek tekaüt ikramiyesi 478 sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı 4367 sayılı kanun gereğince verilecek er taym bedeli Birinci kısım yekûnu Fasıl yekûnu Harcırahlar Âza harcırahı 2 Beynelmilel Parlâmentolar İttihadına iştirak edecek olan murahhaslar harcırahı Tl - Maaşlar, ücretler 4 Maaşlar Memurlar maaşı 2 Açık maaşı Fail yekûnu İkinci kısım - İdare masraflan I - Hizmete ait olanlar Merkez büro masraflan Kırtasiye 2 Mefurşat ve demirbaş 3 Tenvir 4 Teshin 5 Müteferrika vc gayri melhuza Fasü yekûnu Fasıl yekûnu Mütenevvi masraflar Matbu evrak ve defterler 2 500

6 No F. M. Muhassastın nev'i Lira 237 V.. VI.944 M. Muhassasatm nev'i Lira 2 Sigorta 700 Fasıl yekûnu Üçüncü hısım - Daireye mahsus hizmetler 2 3 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraflan Posta ve telgraf ücreti 2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları Fasıl yekûnu NaMl vasıtaları Riyaset otomobilleri masrafı 2 Mubayaa I - Daimî olanlar Matbaa işletme masrafı Kütüphane masrafı Beynelmilel Parlâmentoler Grupu masraflan Beynelmilel Parlâmentolar Türk Grupunun masrafları 2 Beynelmilel Parlâmentolar İttihadına iştirak hissesi Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Millî Saraylar masrafları Umumî masraflar 2 Tenvir, merasim masrafı ve fevkalâde masraflar 3 Sarayların tamir ve boya masrafları Bahçeler daimî masraflan ve muvakkat amele ücreti 23 Ziyafet ve merasim masrafı 24 MECLİS MUHAFIZ KITASI Maaş Fasıl yekûnu Muvakkat tazminat Umumî masraflar II - Şahsa ait olanlar Harcırahlar Daimî memuriyet harcırahı 2 Muvakkat memuriyet harcırahı Fasıl yekûnu II - Muvakkat olanlar İnşaat ve tamirat sayılı kanun gereğince yapılacak Meclis binasının inşaat masraflan ve istimlâk bedeli Melbusat 3335 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol vesaire masraflan P. T. T. Memurlarına verilecek fazla mesai yevmiyesi Tesisat ve demirbaş Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Borçlar Geçen yıl borçlan 000 İkinci kısım yekûnu Eski yıllar borçlan yılları borçlan 999

7 F. '*M. Müh&ssasston ^ttfev'i Bira F. M. ısn.ım Muhassastan hevi Lira yılları borçları İCMAL Fasıl yekûnu 000 Biruıci kısım yekûnu Geçmiş yıllara ait tahsisatsın borçlar Dördüncü kısım yekûnu ikinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN RİYASETİ CUMHUR Birinci kısım - Maaş, ücret, tahsisat, tekaüt ikramiyesi ve benzeri faksa ait HsMhkaklar tekaüt ikramiyesi >â6 Yaverler ve baştabip tahsisatı 37 Müstahdemler ücreti I - Riyaseti Cumhur tahsisat ve tazminatı III - Diğer istihkaklar 33 Riyaseti Cumlhur liabjsîsat ve tazminatı Asü tahsisat 2 Fevkalâde tahsisat 3 Tazminat 65 ' Muvakkat tazminat 470 saydı kanun gereğince verilecek çocuk zammı Birinci kısım yekûnu Fasıl yekûnu II - Maaşlar, ücretler tahsisatlar 34 Maaşlar Memurlar maaşı 2 Açık maaşı İkinci kısım - İdare masraflan Umumî masraflar, memur ve müstahdemler iaşesi İCMAL Fasü yekunu Birinci kısım yekûnu sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek ikinci kısım yekûnu UMUM- YEKÛN

8 3, divanî muhasebat P. M. Muhassasatm nev'i Lira E. % M. Muhassasatın.neiv'i Lira 5 Mü^ele^Rkaj, Birinci kısım - Maaş, ücret, tahsisat, tekaüt ikramiyesi ve benzeri şahsa, ait istihkaklar I - Maaşlar, ücrelter Maaşlar Memurlar maaşı 2 Açık maaşı " Matbu evtfakve^efterlejs Fasıl yekûnu Posta,, telgraf ve telefpn ücret ve masrafları Posta ve telgraf ücretleri 2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve, masrafları Fasıl yekûnu Fasjû yekûnu Ücretler Memurlar ücreti 2 Müteferrik müstahdemler ücreti II - Diğer istihkaklar Muvakkat tazminat 683 saydı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi 478 sayılı kanını gereğince verilecek çocuk zammı Fsaıl yekûnu, Birinci kısım, yekûnu '. 52 Riyaset otomobili masrafları II - Şahsa ait olanlar Harcırahlar,, Daimî memuriyet harcırahı 2 Muvakkat; memuriyet harcırahı Melbusat Fasıl yekûpu sayılı kanun gereğince^ yapılacak tedayhıyol^ve.sa* ire masraflan îkinei kısım yekûnu îkinci kısım - İdare masraflan Üçüncü kıstım, - Dcfotityı - mahsus hizmetler I r Hizmete ait olanlar I - Dakal- olanlar 46 Büro masrafları Kırtasiye 2 Mefruşat ve demirbaş 3 Tenvir 4 Teshin Kitap ve mecmua masraflariyle tamir masrafları Satm -alma-bedeli^' 2 Kararlar me,omusaı, : Kâğıt,. baskı ve neşir masrafları

9 ı No İ. VI. 944 F. M. Muhassasatm nev'i Lira F. M. Muhassasatm nev'i Lira 3 Küçük tamir Fasıl yekûnu yıllan borçlan 950 Dördüncü kısım yekûnu 00 II - Muvakkat olanlar 54 Mesleki muvakkat kurs Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Borçlar İCMAL Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Geçen yıl borçlan 50 UMUMÎ YEKÛN BAŞVEKÂLET Birinci kısım - Maaş, ücret, tahsisat, tekaüt ikramiyesi ve benzeri şahsa ait istihkaklar I - Başvekil tahsisatı, maaşlar ve ücretler Başvekil tahsisatı Maaşlar Memurlar maaşı 2 Açık maaşı Ücretler Memurlar ücreti 2 Müteferrik müstahdemler ücreti Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı 63 İkinci kısım - İdare masrafları I - Hizmete ait olanlar Merkez büro masraflan Kırtasiye 2 Mefruşat ve demirbaş 3 Tenvir 4 Teshin 5 Müteferrika Birinci kısım yekûnu Fasıl yekûnu 2 04 II - Diğer istihkaklar 60 Muvakkat tazminat Vilâyetler büro masraflan Kırtasiye 2 Mefruşat

10 No VI. 944 P. M. Muhassasatın nev'i Lira F. M. Muhassasatın nev'i Lira 3 Tenvir 4 Teshin 5 Müteferrika Fasıl yekûnu Mamul ve iptidai maddeler 3 Demirbaş eşya 4 Diğer işletme ve idare masrafları Fasü yekûnu Matbu evrak ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraflan Posia \e telgraf ücretleri 2 Telefon ve diğer muhabere ücret \ e masrafları 67 Nakil vasıtaları masrafları Başvekâlet otomobilleri 2 Diğer nakil vasıtaları P Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Tahsisatı mesture II - Muvakkat olanlar Muhtelif evrak Hazinelerinin tasnif ve tevhidi umumî masraflan 3558 sayılı kanun gereğince yapılacak Devlet Matbaası binasının proje nıasmasraflan Üçüncü kısım yekûnu G S4alısa ail o l n n l. M Harcırahlar Daimi meınuım'l l><ııcıı,ılıı 2 Mıısakkat mcrruırh et Iıar- "I,ılı I J'l'l :>()() Fasıl yekûnu 800 Melbusat sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve saire masraflan 000 Dördüncü, kısım - Borçlar 75 Geçen yıl borçları 76 Eski yular borçlan yılları borçları Fasü yekûnu Dördüncü kısım yekûnu îkinci kısım yekûnu ICMAh Üçüncü kısım - Daireye mahsus hizmetler I - Daimî olanlar 7 Matbaa masraflan ücret ve yevmiye Birinci kısım yekûnu ikinci kısmı yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu UMUMİ YEKUN

11 No DEVLET ŞÛRASI REİSLİĞİ. VI. 944 F. M. Muhassastın nev'i Lira F. M. Muhassasatın nev'i Lira Birinci kısım - Maaş, ücret, tahsisat, tekaüt ikramiyesi ve benzeri şahsa ait istihkaklar I - Maaşlar, ücretlez 84 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Posta ve telgraf ücretleri Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları Maaşlar Memurlar maaşı 2 Açık maaşı Fasıl yekûnu Reislik otomobil masrafları Müteferrik ücreti müstahdemler II - Diğer istihkaklar Muvakkat tazminat Fasıl yekûnu sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi 478 sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı Birinci kısım yekûnu r > II - Şahsa ait olanlar 86 Harcırahlar Daimî memuriyet harcırahı 2 Muvakkat memuriyet harcırahı Fasıl yekûnu Melbusat sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve saire masraflan 200 İkinci kısım vtkûnu İkinci kısım - İdare masrafları I - Hizmete ait olanlar Ü^uncu kısım - Daireye mahsus hizmetler 82 Merkez büro masrafları Kırtasiye 2 Mefruşat vc demirbaş 3 Tenvir 4 Teshin 5 Müteferrika boo TTI - Müteferrik olanlar Kitap ve mecmua masrafları Satın alma bedeli Kararlar mecmuası, kâğıt, baskı ve neşir masıaflaıı 000 Fasıl yekûnu Matbu evrak ve defterler 50 Fasıl yekûnu 500 Üçüncü kısım yekûnu 500

12 No ! F. M. Muhassasatm nev'i Lira î.vi.944 F M. Muhassasatın nev'i Lira Dördüncü kmm - Borçlar 90 Geçen yıl borçları 9 Eski yıllar borçlan yılları borçları > Fasıl yekûnu 2 Dördüncü kısım yekûnu 3 İCMAL Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu 500 Dördüncü kısım yekûnu 3 UMUMÎ YEKÛN BASIN VE YAYIN U. M. Birinci kısım - Maaş, ücret, verilecek çocuk zammı 000 thasisat, tekaüt ikramiyesi ve benzeri şahır ait istih- Birinci kısım yekûnu kaklar * 7, I - Maaşlar, ücretler 92 Maaşlar Memurlar maaşı Açık maaşı Fasıl yekûnu Ücretler Memurlar ücreti Müteferrik müstahdemler ücreti II - Diğer istihkaklar Fasü yekûnu Muvakkat tazminat sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi sayılı kanun gereğince İkinci kmm - İdare masrafları I - Hizmete ait olanlar 97 Büro masraflan Kırtasiye Mefruşat ve demirbaş Tenvir Teshin Müteferrika Fasü yekunu Matbu evrak ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Posta ve telgraf ücretleri Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları Fasü yekûnu Kira bedeli

13 No F. M. Muhassasatın nev'i Lira M. Muhassasatın nev'i 0 Nakil vasıtaları masrafları Nakil vasıtaları masrafları 2 Motorsuz nakil vasıtaları satın alma bedelleri Fasıl yekûnu Uadjodıfüzyon istasyonlarının tevsi ve ıslah masrafları ve her türlü yedek malzeme bedelleri 4 Seyyar istas3'onlar veya cihazlar inşa, imal ve satın alma bedel ve masrafları II - Şahsa ait olanlar Fasıl yekûnu 02 Harcırahlar Daimî memuriyet harcırahı 2 Muvakkat memuriyet harcırahı 3 Yabancı memleketler harcırahı Basm ataşelikleri masrafları Umumî masraflar 2 Daimî ve-muvakkat memuriyet harcırahları Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Melbusat 3335 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve saire masraflan Mukaveleli yerli ve yabancı müstahdemler Ücret 2 Harcırah M> sair masraflar İkinci kısım vekûnu Fasıl yekûnu Vnhtru lısım Duirey< mahsus hizmeti (r I - Daimî (ilanlar 0 Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin harcrrahlan Milletlerarası radyodifüzyon ve turizm birliklerine verilecek iştirak hissesi 05 Neşriyat, turizim ve propaganda masrafları 06 Ajans tahsisatı 06/A Ajans dış muhabirleri her türlü ücret ve masraflan 07 Radyo istasyonlariyle stüdyoları idare ve işletme masraflan Ankara radj odif üzyon istasyonu ve stüdyoları 2 Sair radyodifüzyon istas- 3 onu ve stüdvoları Kongre ve konferanslar ve milletlerarası temaslar ÜcııiK-iı kısmı vekûnu Bordum u kısım - Borçlar 3 Geçen yd borçları 4 Eski yıllar borçlari l villan bordan

14 No VI. 944 F. M. Muhassasatın nev'i lira V. AT. Muhassasatın nev'i Li ra Fasıl yekûnu 0 Dördüncü kısmı vekûnu 40 Beşinci kısım - Yardımlar 5 Çeşitli yardımlar ÎCMAL Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnl Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN İSTATİSTİK U. M. Birinci kısım - Maaş, ücret, lahsisat, tekaüt ikramiyesi vc benzeri şahsa ait istihkaklar sayılı kanun gereğince verilecek yakacak zammı 500 Birinci kısım yekûnu Maaşlar vc ücretler 6 Maaşlar Memurlar maaşı 2 Açık maaşı İkinci kısım - İdare masrafları 7 Ücretler Fasıl yekûnu Memurla i* ücreti 2 Müteferrik müstahdemler ücreti Fasıl yekûnu Hizmete ait olanlar 22 Merkez büro masraflan Kırtasiye 2 Mefruşat ve demirbaş 3 Tenvir 4 Teshin 5 Müteferrika Fasü yekûnu Diğer istihkaklar Muvakkat tazminat 683sayıh kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi Vilâyetler büro masraflan Kırtasiye 2 Mefruşat ve demirbaş 3 Tenvir 4 Teshin 5 Müteferrika sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı 700 Fasü yekûnu 2 800

15 m M6 Î.Vİ.İ944 F. M. Mubassasalm nev'i Lira F. M. Muhassasatın nev'i Lira 24 Matbu evrak ve defterler 25 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Posta ve telgraf ücretleri 2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masraflan Fasü yekûnu Makineleri işletme masraflan 00 Fasıl yekûnu Makine ve makine fişi satm alma bedelleri 26 Kira bedeli II - Şahsa ait olanlar 33 ni - Müteferrik olanlar Kitap ve mecmua satm alma ve abone bedelleri Harcırahlar Daimî memuriyet harcırahı 2 Muvakkat memuriyet harcırahı Milletlerarası istatistik enstitüsüne iştirak hissesi Milletlerarası kongrelerine iştirak masraflan 200 Fası yekûnu 500 Üçüncü kısım yekûnu Melbusat sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları Dördüncü hısım - Borçlar Geçen yıl borçlan İkinci kısım yekûnu EsM yıllar borçlan yıllan borçlan Üçüncü hısım, - Daireye mahsus hizmetler I - Daimî olanlar Fasıl yekûnu Dördüncü kısım yekûnu 30 Nüfus sayımı masraflan Ücretler 2 Masraflar Fasıl yekûnu İCMAL Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Neşriyat masraflan Yazı, resim ve tercüme ücretleri 2 Baskı ve neşir masrafları Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kıesrm yekûnu UMUMÎ YEKÛN

16 No DEVLET METEOROLOJİ U. M. F M Muhassasatın nev'i Lira F. M Muhassasatın nev'i Birinci kısım - Maaş, ücret, tahsisat, tekaüt ikramiyesi ve benzeri şahsa ait istikkaklar 4 Teshin 5 Müteferrika Fasü yekûnu 38 I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar Memurlar maaşı 2 Açık maaşı Fasıl yekûnu Vilâyetler büro masraflan Kırtasiye 2 Mefruşat ve demirbaş 3 Tenvir 4 Teshin 5 Müteferrika 39 Ücretler Memurla rücreti 2 Müteferrik müstahdemler II - Diğer istihkaklar Fasıl yekunu Fasü yekûnu Matbu evrak ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraflan Posta ve telgraf ücretleri 2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları Muvakkat tazminat 683 sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi 478 saydı kanun gereğince verilecek çocuk zamm i 478 sayılı kanun gereğince verilece kyakacak zammı Birinci kısım yekûnu Kira bedeli Fasıl yekûnu Nakil vasıtaları masraflan Ndkd vasıtaları mnsıafları 2 Motorsuz nakil vasıtaları satın alma bedelleri Fasü yekûnu II - Şahsa ait olanlar İkinci kısım - İdare masraflar* I - Hizmete ait olanlar 50 Harcırahlar Daimî memuriyet harcırahı 2 Muvakkat memuııyet harcırahı 44 Merkez büro masrafları Kırtasiye 2 Mefruşat ve demirbaş 3 Tenvir Melbusat Fasü yekûnu

17 No VI. 944 F. M. Muhassasatın nev'i Lira P. M. Muhassasatm nev'i Lira sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları Milletlerarası meteoroloji teşekküllerine ödenecek iştirak bedelleri 000 İkinci kısım yekûnu Fasıl yekûnu 00 Üçüncü kısım - Daireye mahsus hizmetler 58 Staj ve meslekî tetkikler için ecnebi memleketlere gönderileceklerin hadcırah, tahsisatlariyle staj, tetkik ve sair masraflan 353 I - Daimî olanlar Meteoroloji istasyonları tesis ve tamirleri Üçüncü krsım yekûnu Her türlü rasat, telli ve telsiz muhabere ve dinleme alet ve cihazları ve malzemesi satm alma tesis kontrol tamir ve ipletme masrafları, seyyar i rtasy onların isletme, tamir ve karoseri imali masrafları il - Mnvakka' olanlar Meteoroloji meslek mektebi, kurs ve staj masraflan Dördüncü kısım - Borçlar 59 Geçen yıl borçları 60 Eski yıllar borçlan yıllan borçları Fasıl yekûnu I )oı flınıcıı K 'M m \ ckûnu 800" Müteferıik olanlar Neşir, baskı, kitap, mecmua ve abone bedel ve masraflan Milletlerarası meteoroloji hizmetleri Toplantı ve s"crgiıere gönderileceklerin harcırah ve saire masrafları İCMAL Birinci kısım \ ckûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım } ckûnu Dördüncü kısım yekûnu UMUMİ YEKUN

18 No VI DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ F. M. Muhassasatın nev'i Lira F. M. Muhassasatın nev'i Lira Birinci kısım - Maaş, ücret, tahsisat, tekaüt ikramiyesi ve benzeri şahsa ait istihkaklar 2 Mefruşat ve demirbaş 3 Tenvir 4 Teshin 5 Müteferrika I - Maaşlar, ücretler Fasü yekûnu Maaşlar Memurlar maaşı 2 Açık maaşı 3 Müstehikkini ilmiye maaş ve tahsisatı fevkalâdesi Fasü yekûnu Vilâyetler büro masrafları Kırtasiye 2 Mefruşat ve demirbaş 3 Tenvir 4 Teshin 5 Müteferrika Ücretler Memurlar ücreti 2 Müteferrik müstahdemler ücreti IT - Diğer istihkaklar Muvakkat tazminat 683 sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi 478 sayılı kanun gereğinceverilecek çocuk zammı 478 sayılı kanun gereğince verilecek yakacak zammı Fasıl yekûnu Matbu evrak ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraflan Posta ve telgraf ücretleri 2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 7 Kira bedeli Fasıl yekûnu II - Şahsa ait olanlar Fasıl yekûnu Harcırahlar Daimî memuriyet harcırahı 2 Muvakkat memuriyet harcırahı Birinci kısım yekûnu Fasü yekûnu Melbusat İkinci kısım - İdare masrafları I - Hizmete ait olanlar sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve saire masraflan Merkez büro masrafları Kırtasiye 000 İkinci kısmı yekûnu

19 No P. M. Muhassasatm nev'i Lira VI. 944 F. M. Muhassasatm nev'i Lira Üçüncü kısım - Daireye mahsus hizmetler Dinî eserleri satm alma, yazdırma, tercüme ve bastırma ücret ve masrafları Fasıl yekûnu 000 Dördüncü kısım yekûnu 500 İCMAL Birinci kısım yekûnu Dördüncü kısım - Borçlar Geçen yıl borçlan EsM yıllar borçlan yılları borçlan İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN MALİYE V. 78 Birinci kısım - Maaş, ücret, tahsisat, tekaüt ikramiyesi ve benzeri şahsa ait istihkaklar I - Vekil tahsisatı, maaşlar ve ücretler Vekil tahsisatı II - Diğer istihkaklar Muvakkat tazminat sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı Maaşlar Memurlar maaşı 2 Açık maaşı sayılı kanun gereğince verilecek yakacak zammı Fasıl yekûnu Birinci kısım yekûnu Ücretler Memurlar ücreti Müteferrik müstahdemler ücreti Muvakkat müstahdemler ücreti Millî piyango idaresi maliye murakıp ve âzası ücreti Fasıl yekunu İkinci kısım - İdare mas rafları I - Hizmete ait olanlar Merkez büro masraflan Kırtasiye 2 Mefruşat ve demirbaş 3 Tenvir

20 No VI. 944 P. M. Muhassastın nev'i Lira P. M. Muhassasatın nev'i Lira 4 Teshin 5 Müteferrika Fasü yekûnu sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve saire masraflan İkinci kısım yekûnu Vilâyetler büro masrafları Kırtasiye 2 Mefruşat ve demirbaş 3 Tenvir 4 Teshin 5 Müteferrika Matbu evrak ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraflan Posta, telgraf ücretleri 2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 89 Kira bedeli 90 Nakil vasıtaları masraflan Vekâlet otomobili 2 Diğer nakil vasıtaları II - Şahsa ait olanlar Harcrahlar Daimî memuriyet harcırahı 2 Muvakkat memuriyet harcırahı 3 Müfettişler harcırahı 4 Yabancı memleketlere gönderilecek müfettişler ve memurlar harcırahı Fasü yekûnu Fasü yekûnu Fasü yekûnu Üçüncü kısım - Daireye mahsus hizmetler I - Daimî olanlar Vergi komisyonlarında muvazzaf olmayan azanın huzur ücretleriyle vukuf ehli ücretleri Malî müşavere encümeni ücretleri Vergi tahsü masraflan Kıymetli evrak malzemesi bedeli ve baskı masrafları 2 Vazifeleri haricinde tahsil işlerinde çalıştırılan gümrük memurları aidatı 3 Tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında sinemalarda çalıştırılacak memurlar yevmiyesi sayılı kanun greğince aynen alınacak nebati yağlar vergisinin her türlü tahsil masrafları 5 Menkul ve gayrimenkul malların haciz, satış, ilân ve nakil masrafları 6 Tahsilat komisyonlariyle arttırma ve eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri Fasü yekûnu Fasü yekûnu Melbusat Hazine işleri Faiz ve aciyo 2 Para nakil masrafları

21 No VI. 944 P. M. Muhassasatm nev'i Lira I F. M. Muhassasatm nev'i Lira 3 Kambiyo işleri murakabe masrafları Bankalar murakıpları masrafları sayılı kanunun 36 nci maddesinin istilzam ettiği masraflar Fasü yekûnu Millî emlâk işleri Tesbit, tevzi ve mübadil işleri İstimlâk ve satın alma bedel ve masrafları Menkul ve gayrimenkul mallar umumî masrafları Tamir masrafları Fasıl yekûnu Devir ve teftiş harcırahları Merkez kontrolörleri 2 Balık müfettiş ve muavinleri 3 Defterdar, malmüdürleri, varidat müdürleri, millî emlâk müdürleri ve kontrol memurları 4 Vergi kanunlarının tatbiki için köylere gönderilecekler sayılı kanun gereğince satın almacak nakil vasıtaları bedel ve masrafları Maliye Vekâleti 2 Dahiliye Vekâleti 3 Jandarma Genel komutanlığı 4 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 5 Adliye Vekâleti 6 Nafia Vekâleti 7 Maarif Vekâleti 8 Ziraat Vekâleti Fasıl yekûnu Damga matbaası masraflan işletme masrafları ve amele ücretleri 2 Demirbaş eşya satın alma, tamir, bedel ve masrafları 3 İptidai maddeler Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu II - Muvakkat olanlar 20 Mukannen masraflar Beyiye aidatı 2 Nisbeti kanunla tâyin edilmiş aidat ve ikramiyeler 3 Geri verilecek paralar 4 Mahkeme harçları 5 Tahakkuk etmiş ve edecek Devlete ait bina ve arazi vergileri Fasıl yekûnu Mektep ve kurs masraflan Ücretler 2 Umumî masraflar 206 Kanunları gereğince hususi idarelere yapılacak tediyeler 287 sayılı kanunun 9 ncu maddesi gereğince yapılacak tediyeler Fasıl yekûnu

22 No F. M. Muhassasatın nev'i 253 Lira i F. M. Muhassasatın nev'i. VI. 944 Lira 2 Bina ve arazi tadilât komisyonları masrafları karşılığı olarak yapılacak tediyeler Malî kanun, nizamname ve talimatnamelerin tertip ve telfik masrafları Fasıl yekûnu sayılı kanun gereğin-. ce Ziraat Bankasına verilecek fevkalâde ihtiyat karşılığı sayılı kanun gereğince yapılacak tediyeler sayılı kanun gereğince Erzurum ve Erzincan belediyelerine yapılacak ikraz Yazı ve tercüme ücretleri, kitap ve mecmua bedeli ve Maliye mecmuası masraflan Atlı tahsildarlara verilecek hayvan ve yem bedeli Siyasal Bilgiler Okulu rafları 35 sayılı kanun gereğince îmar Müdürlüğüne Gayrimelhuz masraflar ihtiyat tahsisatı mas Sermayesine mahsuben Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna Sermayesine mahsuben Sümerbank'a Sermayesine mahsuben Etibank'a saydı kanun gereğince Devletçe parasız verilecek giyim eşyası bedel ve her türlü masrafları Yaşayan diller kursu bilûmum ücret ve masrafları Ford mukavelesi gereğince ödenecek prim karşdığı 3827 saydı kanun gereğince tesellüm olunan nakil vasıtaları bakım masraflan Atelyeye verilecek sabit ve mütedavil sermaye 2 Bakım masrafı Fasü yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Teadül kanununda yapılacak değişiklikler karşılığı Kanunu gereğince memur ve müstahdemlere Devletçe yapılacak yardım Kaza teşkili masraflan Dördüncü kısım - Borçlar Geçen yıl borçlan Eski yular borçları yılları borçları III - Müteferrik olanlar 28 Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırah ve tahsisatları Fasü yekûnu Dördüncü kısım yekûnu

23 No VI. 944 F. M. Muhassasatm nev'i Lira F. M. Muhassasatm nev'i Lira Beşinci kısım Yardımlar I - Mülhak bütçeli idarelere Havayolları Devlet işletme İdaresine Orman Umum Müdülüğüne Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğüne Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne II - Hususi idare ve beleyelere 478 sayılı kanun gereğince ödenecek fevkalâde zam karşılığı Hastaneler iaşe masrafları karşılığı 4306 sayılı kanun gereğince Devletçe parasız verilecek giyim eşyası bedeli ve masrafları karşılığı 4357 sayılı kanun gereğince ilk öğretim öğretmenlerinin birikmiş istihkakları karşılığı ' Darüşşafakaya Türk Maarif Cemiyetine Yeşilay Cemiyetine Balıklı Bum Hastanesine Manisa'da Moris Şinasi Hastanesine IV - Diğer cemiyet, müessese ve teşekküllere Halkevlerine Türk Tarih Kurumuna Türk Dil Kurumuna Türk Hukuk Kurumuna Türk Coğrafya Kurumuna Tiftik Cemiyetine Ağaç Koruma Cemiyetine Yarış ve Islah Encümenine Milli iktisat ve Tasarruf Cemiyetine Kambiyo Borsasına Balkan Birliği Cemiyetine Beşinci kısım yekûnu Mezarlık için Ankara Belediyesine 239 Şehir yolları için Ankara Belediyesine III - Hayır müessese ve teşekküllerine 240 Yardım Sevenler Cemiyetine 24 Darülacezeye 242 Kızılay Kurumuna İCMAL Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısmı yekûnu Yekûn UMUMÎ YEKÛN Çocuk Esirgeme Kurumuna H. P. Toprak mahsulleri vergisi tahsil masrafları

24 No DEVLET BORÇLARI. VI. 944 F. M. Muhassastın nev'i Lira F. M. Muhassasatın nev'i Lira 262 Birinci kısım - Dahilî borçlar I - İstikrazlar 2094 saydı kanun gereğince yapılan istikrazın faiz ve itfa bedelleriyle komisyon, sigorta ve sair her türlü masrafları letinden lar devredilen horc- Fevkalâde tahsisat karşılıklarından ve 75 sayılı kanun ve ekleriyle diğer kanunların tesbit ettiği hadler dâhilinde çıkarılan Hazine bonolarından doğan borçlarm faiz ve itfa bedelleri sayılı kanun gereğince yapılan istikrazın faiz ve itfa bedelleriyle komisyon, sigorta ve sair her türlü masraflan sayılı kanun gereğince efkardan tahvillerin faiz ve itfa bedelleriyle komisyon, sigorta ve sair her türlü masraflan IH - Müteferrik borçlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yapılan tediyeler Evrakı nakdiye itfası Evrakı nakdiye mukabili verilmiş olan bonoların faizi Fasıl yekûnu sayılı kanun gereğince yapılan istikrazın faiz ve itfa bedelleri, komisyon, sigorta ve sair her türlü masraflan 4275 saydı kanun gereğince yapdan istikrazın faiz ve itfa bedelleriyle komisyon, sigorta ve sair her türlü masraflan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yapdan tediyeler 3202 sayılı kanun gereğince verilecek sermaye sayılı kanunun muvakkat 4 ncü maddesi gereğince 3-apılan tediyeler Fasıl yekûnu II - Dalgalı borçlar Mahsubu Umumî Kanunu gereğince verilecek tahvillerin seneleri faiz ve itfa bedelleriyle nakden verilecek tahvil kesirleri, komisyon, sigorta ve sair her türlü masraflan 53, 2248, 2354, 270, 2808 ve 3523 saydı kanunlar gereğince nakden ödenecek borçlarla mülga Hatay Dev Hükme bağlı borçlar Birinci kısım vkeûnu İkinci kısım - Haricî borçlar 943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 25 nci maddesi mucibince çıkardan bonoların itfa bedelleriyle faizleri

25 No F. M. Muhassasatm nev'i Lira I F. M. Muhassasatm nev'i. VI. 944 Lira ve 3022 saylı kanunlar gereğince Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine verilecek taksit sayılı kanun gereğince temin olunan kredi taksiti , 3738 ve 47 sayılı kanunlar gereğince temin olunan kredi ve istikrazlar 0 milyon sterlinlik kredinin faiz ve itfa bedelleriyle sair masrafları 2 25 milyon sterlinlik kredinin faiz ve il fa bedelleriyle sair masrafları 3 5 milyon sterlinlik istikrazın faiz ve itfa bedelleriyle sair masrafları 4 2 milyon sterlinlik istikrazın faiz ve itfa bedelleriyle sair masrafları franklık istikrazın faiz ve itfa bedellerivle sair masraflan Fasıl yekûnu İkinci kısım yekûnu Vur ncü kısım - Zat maaş ve tahsisatları Vatani hizmet mukabili bağlanan maaş ve tahsisatlar Mütekait, dul ve yetim maaş ve tahsisatları sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı sayıli kanun gereğince harp malûllerine verilecek arazi bedeli Üçüncü kısım yekûnu İCMAL Birinci kısım yekûnu ikinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekunu UMUMÎ YEKÛN b 4: GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. Birinci kısım - Maaş, ücret, tahsisat, tekaüt ikramiyesi ve benzeri şahsa ait istihkaklar I - Vekil tahsisatı, maaşlar ve ücretler 28 Vekil tahsisatı Maaşlar Memurlar maaşı Açık maaşı Fasıl yekûnu ücretler Memurlar ücreti 2 Müteferrik müstahdemler ücreti Fasıl yekûnu

26 No VI. 944 F. M. Muhassasatın nev'i Lira F. M. Muhassasatın nev'i Lira 284 II - Diğer istihkaklar Muvakkat tazminat Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları Fasıl yekûnu sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı Kira bedeli Nakil vasıtadan masraflan Vekâlet otomobili 2 Diğer nakil vasıtaları saydı kanun gereğince verilecek yakacak zammı Birinci kısım >ekûnu İkinci kısım - İdare masrafları Fasıl yekûnu II - Şahsa ait olanlar 294 Harcırahlar Daimî memuriyet harcırahı 2 Muvakkat memuıiyet harcırahı 3 Müfettişler harcırahı 4 Yabancı memleketler harcırahı I - Hizmete ait olanlar Merkez büro masrafları Kırtasiye 2 Mefruşat ve demirbaş 3 Tenvir 4 Teshin o.mütef eı rıka Melbusat Fasıl yekûnu saydı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve saire masraflan Fasıl yekûnu İkinci kısım yekûnu Vilâyetler buro masrafları Kirtasi} e Atef inşat vt demubaş > Tenvir o 4 Teshin MÜtrfoı rik.l Uçüncu kısım - Daireye mahsus hiznu Her I - Daimî olanlar Nakil masraflan Fasıl yekûnu Matbu evrak ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücreti ve masraflan î'osta, telgraf ücretleri Gümrük idareleri masrafları Kimyalıaneler masrafı, makine alet ve malzeme satm alma ve tamir bedeli ve masrafları, hariçte yaptırılacak tahlil ücretleri 6 000

27 No P. M. Muhassasatm nev'i Lira 258. VI. 944 F. M. Muhassasatm nev'i Lira 2 Gümrük Kanununun 9 ncu maddesi mucibince satm alınacak eşya bedeli 3 Satm alınacak numuneler bedeli 4 Kaçak eşya ve hayvanların nakil, iaşe, bakım ve koruma masraflan 5 Kaçak eşya satış masrafları Staj masrafları Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Borçlar 307 Geçen yıllar borçlan Fasıl yekûnu 3 90 Gümrük ambarlarında kaybolan eşya tazminatı EsM yıllar borçları yılları borçları yılları borçlan Fasıl yekûnu Mukannen masraflar Geri verilecek paralar Nispeti kanunla tâyin edilmiş olan ikramiyeler sayılı kanunun 3 ncü maddesi mucibince verilecek tazminat 300 Dördüncü kısım yekûnu İCMAL Birinci kısım yekûnu Fasıl yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu înşa ve tamir işleri Dördüncü kısım yekûnu TT - Muvakkat olanlar UMUMÎ YEKÛN Kurs masrafları Muallim ücreti 2 Talebe yevmiyeleri 3 Talebe harcırahları 4 Umumî masraflar 303 Pasif korunma masrafları Fasıl yekûnu GÜMRÜK MUHA FAZA GENEL KO MUTANLIĞI Birinci kısım - Maaş, ücret, tahsisat, tekaüt ikrameyisi ve diğer şahsa ait istihkaklar III - Müteferrik olanlar 304 Tartı aletleri alım ve tamir masrafları 305 Kitap ve mecmua bedelleri ve yazma ve tercüme ücretleri T - Maaşlar ve ücretler Maaşlar Subay ve memurlar maaşı 2 Açık maaşı Fasıl yekûnu

28 Hto V. M. Muhassasatm nev'i Lira 259 F. M Muhassasatm nev'i. VI. 944 Lira 30 Ücretler Memurlar ücreti 2 Müteferrik müstahdemler ücreti Fasıl yekûnu II - Şahsa ait olanlar Harcırahlar Daimî memuriyet harcırahı 2 Muvakkat memuriyet harcırahı 3 Müfettişler harcırahı II - Diğer istihkaklar Fasıl yekûnu Muvakkat tazminat 683 sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi 478 sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları İkinci kısım yekûnu sayılı kanun gereğince verilecek yakacak zammı 3779 sayılı kanun gereğince erbaşlara verilecek nakdî mükâfat Uç uncu lısım - Daireye mahsus hizmetler I - Daimî olanlar Birinci kısım yekûnu İhinci kısım - İdare masrafları 322 Muayyenat Tayınat Yem Mahrukat, tenvir ve teshin Fasıl yekûnu I - Hizmete ait olanlar 36 Büro masrafları Kırtasiye 2 Mefruşat ve demirbaş 3 Müteferrika Askerî levazım Melbusat 2 Teçhizat Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Harp levazım ve teçhizat masrafları Matbu evrak ve defterler Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 39 Kira bedeli Ecza ve sıhhi malzeme masrafları Veteriner ecza ve malzeme masrafları

29 No P. M. Muhassasatın nev'i Lira 260 İ. VI. 944 F. M. Muhassasatın nev'i Lira 327 Hayvan mubayaa ve tazmini 328 Nakil masrafları 329 Kara nakil ve deniz muhafaza vasıtaları masraflan Satın alma bedeli 2 İşletme ve tamir masrafları ve kira bedelleri 330 İstihbarat masraflan 33 İnşaat ve tamir işleri II - Muvakkat olanlar 332 Kurs masraflan Muallim ücretleri 2 Talebe lıaıcıralı ve yevmiyeleri 3 Umumî masraflar Fasü yekûnu III - Müteferrik olanlar Fasü yekûnu ' S8 33 ooo 2 r>oo saydı kanuna göre verilecek hayvan yem bedeli Üçüncü kısım yekûnu Dördıincü kısım - Borçlar Geçen yıl borçlan EsM yıllar borçlan yıllan borçları Falsıl yekûnu Dördüncü kısım yekûnu U'\[.\L Birinci kısım \ckfıuu 3 OH') S4S İkinci kısım jckûııu üçüncü kısım yekûnu SI Dördüncü kısım yekûnu Vazife esnasmda ölen subay, er, memur ve müstahdemlerin teçhiz ve tekfin ve kabir inşa masrafları sayılı kanun gereğince verilecek yemeklik bedeli Vekâlet kısmı Muhafaza kısmı UMUMÎ YEKÛN Yekûn

30 No F M. Muhassasatın ne\ 'i DAHİLİYE V. F M Muhassasatın nev 'ı. VI. 944 Lira Birinci kısım - Maaş, ücret, tahsisat, tekaüt ikramiyesi ve benzeri şahsa ait istihkaklar I - Vekil tahsisatı, maaşlar ve ücretler VeMl tahsisatı Maaşlar Memurlar maa^ı 2 Acık maaşı 340 Ücretler Fasıl yekûnu Memurla,! ücreti 2 Muteferıik müsl ahrlnnlor ücreti - Diğer istihkaklar Fasıl yekûnu Muvakkat tazminat sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi İkinci kısım - İdare masrafları I - Hizmete ait olanlar 346 Merkez huro masrafları Kırtasiye 2 Mefruşat ve demirbaş 3 Tenvir 4 Teshin 5 Müteferrika Fasü yekûnu Vilâyetler büro masrafları Kırtasiye 2 Mefruşat 3 Tenvir 4 Teshin 5 Müteferrika Matbu evrak ve defterler Fasü yekûnu Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraflan Posta ve telgrnf ücreti 2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları Kira bedeli Fasıl yekûnu sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı Umumî müfettişlikler idare masraflan sayılı kanun gereğince verilecek yakacak zammı sayılı kanun gereğince verilecek avans Nakil vasıtaları masrafları Vekâlet otomobili 2 Diğer nakil vasıtaları 3 Umumî müfettişlikler nakil vasıtaları Birinci kısım yekûnu Fasü yekûnu

31 No İ. VI. 944 F. M. Muhassasatm nev'i Liıa F. M. Muhassa sa (m nev 'i Dil a Şahsa ait olanlar Harcırahlar Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Müfettişler harcırahı Umumî müfettişler harcırahı Fasıl yekûnu Melbusat sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları Nüfus tahriri Fasıl yekûnu Hususi idareler bütçelerini tetkik eden mümessiler ücreti Devir harcırahları Valiler Kaymakamlar sayılı kanun gereğince nahiye müdürlerine verilecek devir ve teftiş masrafı Fasıl yekûnu İkinci kısım yekûnu II - Muvakkat olanlar Üçüncü kısım - Daireye mahsus hizmetler I - Daimî olanlar 2850 sayılı kanun gereğince köy ve mahallelerde yapılan askerlik yoklamasında bulunacak nüfus memurları harcırahı 250 ve 2848 sayılı kanunlar gereğince kültür, idare ve emniyet bakım m dan başka yerlere nakledileceklerin her türlü masraflan ve bu is için kullanılacak muvakkat memurların ücret ve harcırahları Kaymakamlık ve nahiye müdürlüğü kursları ve Dahiliye meslek kursu Muallim, konferansçı, idare memurlan ve müteferrik müstahdemler ücreti 2 Kursa gelecek memurların harcırahlariyle yevmiyeleri ve tetkik gezilerine ait yol ve her nevi tatbikat masraflan 3 İdare masrafı, ders notlarının yazdırma, çoğaltma ve bastırma masrafları 4 Dahiliye meslek kursu idare ve talim heyeti ücretleri 5 Dahiliye meslek kursu talebesi umumî masraflan Fasıl yekûnu Nüfus isleri Nüfus defterlerinin ve evrakının satınalma bedelleriyle bastırma, tamir ettirme ve ciltleme masrafları, nüfus kayıtlarının yeni defterlere geçirilmesi için verilecek ücretler III - Müteferrik olanlar Tercüme ve yazı ücretleri, kitap ve mecmua bedeli, idare mecmuası masraflan, kanun, nizamname ve talimatnamelerin tertip ve telif masrafları 5 000

32 No F. M. Muhassasatın nev'i 263 Lira F. M. Muhassasatın nev'i. VI. 944 Lira 363 Kongre, staj ve tahsil masrafları Dahilde ve hariçte açılacak kongre masraflan ve bunlara gönderilecek memurlar harcırahı sayılı kanunun 2 nci maddesi ve 4489 sayılı kanun gereğince staj için yabancı memleketlere gönderilecek memurların harcırahlariyle tahsil masrafları 3 Siyasal Bilgiler Okulunda o kutturulacak talebe masrafları Dördüncü kısım - Borçlar 365 Geçen yıl borçlan 366 Eski yular borçlan yıllan borçlan Fasıl yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Fasıl yekûnu Ecnebi mütehassıslar Ücretler 2 Harcırahlar ve diğer zaruri masraflar İCMAL Birinci kısım jckûnu ikinci kısım yekûnu Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN EMNİYET TJ. M. Birinci kısım - 'Maaş, ücret, tahsisat, tekaüt ikramiyesi ve benzeri şahsa ait istihkaklar 367 Maaşlar I - Maaşlar ve ücretler Memurlar maaşı 2 Açık maaşı Fasıl yekûnu Ücretler Memurlar ücreti Müteferrik müstahdemler ücreti Tl - Diğer istihkaklar Fasıl yekûnu Muvakkat tazminat sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu 1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete fi e neşir ve ilâm: 25. XI. 1944 - Sayı: 5866) No. 4676 Kabul tarihi 15. XI. 1944 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 19-10 malî yılı umumî masarifi

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445)

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) 810 1950 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) No. Kabul tarihi 5561 25. II. 1950 BlRlNCl MADDE Devlet Bütçesine giren dairelerin 1950 Bütçe yılı giderleri için, bağlı

Detaylı

1257 1953 Bütçe yılı hesabı katî Kanuna

1257 1953 Bütçe yılı hesabı katî Kanuna 1257 1953 Bütçe yılı hesabı katî Kanuna (Mesmî Gazete ile ilânı : 27. VIII. 1956 Sayı: 9392) No. Kabul tarihi 6819 17. VIII. 1956 MADDE 1. 1953 Bütçe yılı umumi sarfiyatı, ilişik (A/l) ve (A/2) işaretli

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246)

306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246) 306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246) No. Kabul tarihi 6678 26.11.1956 MADDE 1. İstanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

S. Sayısı: 186 DEVLET LİMANLARI İŞLETME UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

S. Sayısı: 186 DEVLET LİMANLARI İŞLETME UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ S. Sayısı: 186 1940 DEVLET LİMANLARI İŞLETME UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Devlet Limanları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/310) T. a. Başvekâlet 28

Detaylı

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' )

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' ) SıraNo 143 İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 636 ncı faslı unvanının değiştirilmesine ve bu fasla 95 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/598, Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 998 liralık

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 336-920 İdare ve yazı işleri için 28 HAZİRAN 938 Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğüne SALI müracaat olunur SAYI : 3945 J KANUNLAR İnhisarlar

Detaylı

336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449)

336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449) 336 Orman Umum Müdürlüğü 60 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 60 -, Sayı: 044) No. Kabul tarihi 7456 7. II. 60 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 60 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1)

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) BANKALAR VE DEVLET MÜESSESELERİ MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3659 Kabul Tarihi : 3/7/1939 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/1939 Sayı : 4255 Yayımlandığı

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) 475 Aydın demiryollarının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) Kabul tarihi 2745 30 - V -1935 BİRİNCİ MADDE Aydın demiryollarının

Detaylı

871 Türkiye Sanayi kredi bankası teşkili hakkında kanun. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 14/V11/1932 - Sayı: 2150 )

871 Türkiye Sanayi kredi bankası teşkili hakkında kanun. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 14/V11/1932 - Sayı: 2150 ) 871 Türkiye Sanayi kredi bankası teşkili hakkında kanun ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 14/V11/1932 - Sayı: 2150 ) No. Kabul tarihi 2064 7 -VII -1932 Fasıl : 1 Bankanın maksadı tesisi ve, vazifeleri

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

YALOVA KAPLICALARI İŞLETME İDARESİNİN HESAP USULLERİ VE ALIM - SATIM MUAMELELERİ TALİMATNAMESİ

YALOVA KAPLICALARI İŞLETME İDARESİNİN HESAP USULLERİ VE ALIM - SATIM MUAMELELERİ TALİMATNAMESİ 121 YALOVA KAPLICALARI İŞLETME İDARESİNİN HESAP USULLERİ VE ALIM - SATIM MUAMELELERİ TALİMATNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15.7.1944, No: 3/1205 Dayandığı Kanunun Tarihi : 26.6.1939, No: 3653

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

TICARET ODASI PROGRAMI

TICARET ODASI PROGRAMI ISTANBUL TICARET ODASI 19 6 5 iş PROGRAMI VE BÜTÇESi RUBİN BASIMEVİ İSTANBUL - 1964 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I. İş Programı : A- Giriş ve uygulama pernsipleri B - Etüd ve Araştırma

Detaylı

PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ

PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ 935 PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26.11.1954, No: 4/4083 Dayandığı Kanunun Tarihi : 2.6.1934, No: 2489 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1955, No: 8901 Yayımlandığı

Detaylı

Madde 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.

Madde 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir. DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 488 Kabul Tarihi: 01/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 11751 BİRİNCİ BÖLÜM: MÜKELLEFİYET VE İSTİSNALAR KONU: Madde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 28 ARALIK 1956 CUMA KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 28 ARALIK 1956 CUMA KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 28 ARALIK 1956 CUMA Sayı : 9495 KANUNLAR Ankara Üniversitesi

Detaylı

2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her takvim yılı başından geçerli olmak

Detaylı

484 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu

484 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu 484 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 946 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. T. miti - Sayı : 8) No, Kabul tarihi 487 8. XII.94 BİRİNCİ MADDE Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 946 yılı giderleri için,

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 02.11.1956, No: 4/8232 Dayandığı Kanunun Tarihi: 02.06.1934, No: 2489 Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 28.11.1956, No:

Detaylı

HARÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/7/1964 Sayı: 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 * * * Kanunun şümulü: Madde 1 - Bu

Detaylı

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU 1, 2

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU 1, 2 EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 4/6/1937 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/6/1937 Sayı : 3629 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 18 Sayfa : 317 Madde 1 Memleketin

Detaylı

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU 1585 EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 4/6/1937 Yayımlandığı R.Gazede : Tarih : 12/6/1937 Sayı : 3629 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 18 Sayfa : 317 * * * Bu

Detaylı