MALĐYETLERĐN TÜRLERĐ VE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALĐYETLERĐN TÜRLERĐ VE"

Transkript

1 Đstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Öğretim Yılı Güz Yarıyılı TEK485 MALĐYET MUHASEBESĐ BÖLÜM 2 MALĐYETLERĐN TÜRLERĐ VE SINIFLANDIRILMALARI MALĐYETLERĐN SINIFLANDIRILMASI MALĐYET MUHASEBESĐNDE HESAPLARIN ĐŞLEYĐŞĐ ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 1

2 Türlerine / Ortaya Çıkış Biçimlerine Göre Đlk Madde ve Malzeme Giderleri Đşçilik Ücret ve Giderleri Memur Ücret ve Giderleri Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Vergi,resim ve harçlar Amortisman ve Tükenme Payları Finansman Giderleri (Diğer) Çeşitli Giderler Tekdüzen muhasebe sisteminde bu sınıflandırma biçimi esas alınmıştır ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 2

3 Đlk Madde ve Malzeme Maliyeti/Giderleri Đşletme faaliyetlerini yerine getirmek için tüketilen her türlü madde ve malzeme giderlerini kapsar. Đlk madde sadece üretim faaliyetleri ile ilgili maliyet türü iken malzeme hem üretim hem de diğer işletme faaliyetleri için de söz konusu olabilir. ilk madde-hammadde yardımcı madde işletme malzemesi ambalaj malzemesi yedek parça büro-tüketim malzemesi temizlik malzemesi ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 3

4 Đşçi ücret ve giderleri Đşletme faaliyetlerini yerine getirmek için çalıştırılan işçiler adına tahakkuk ettirilen ücretler ve bunlarla ilgili her türlü giderler Brüt ücret, prim, ikramiye, sosyal sigorta işveren payı kıdem tazminatı, sosyal yardımlar, eğitim ve staj giderleri, yolluklar vb. bu kapsamda ele alınırlar. Memur ücret ve giderleri Đşletme faaliyetlerini yerine getirmek için çalıştırılan aylıklı yönetici, memur ve büro çalışanları vb. personel adına tahakkuk ettirilen ücretler ve bunlarla ilgili her türlü giderler Brüt ücret, prim, ikramiye, sosyal sigorta işveren payı kıdem tazminatı, sosyal yardımlar, eğitim ve staj giderleri, yolluklar vb. bu kapsamda ele alınırlar. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 4

5 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler Đşletme faaliyetlerini yürütmek amacıyla dışarıdan sağlanan her türlü fayda ve hizmetler için yapılan giderleri kapsar. elektrik (enerji maliyetleri), su, gaz, Haberleşme, tamir, bakım onarım, danışmanlık, temizlik hizmetleri, nakliye bu grubun en önemli maliyet kalemleridir. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 5

6 Vergi,resim ve harçlar Đşletmenin nesnel varlığı veya üretim faaliyetleri ile ilgili vergi, resim ve harçlardır.đşletme sahiplerinin kendileri ile ilgili bireysel vergiler bu gruba girmez. Emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, taşıt alım vergisi, damga vergisi, mal bedeline dahil edilemeyen gümrük vergileri, gider niteliğindeki KDV, belediye resimleri, tapu harçalrı, belge harçları vb. Sabit Kıymetleri Kullanma Maliyeti/Gideri Đşletmelerde bir yıldan daha uzun bir süre kullanılmak yoluyla kendisinden yararlanılan, bina, makina, tesisat ve demirbaşların yıpranma, amortisman ve tükenme payları bu grupta ele alınır. Yalnız maddi kıymetler değil, patent ve imtiyaz gibi nesnel olmayan varlıklarda amortisman konusu olabilir. Finansman giderleri Đşletmenin gerek yatırım gerekse işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için yaptığı kısa ve uzun vadeli borçlanmalardan kaynaklanan, faiz, komisyon, kur farkı gibi giderler bu gruba girer. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 6

7 (Diğer) Çeşitli Giderler Yukarıdaki gider türleri içerisinde yer almayan, ancak işletme faaliyetleri için gerekli olan diğer giderler bu gruba girer. Riziko Karşılama Sigorta masrafları bu gruba girer. Sigortalanmayan bazı rizikolar için işletme kendi yapısı içinde karşılık ayırabilir. Sosyal giderler Đşletmenin sosyal ve kültürel amaçlarla kendi bünyesi dışındaki şahıs ve kurumlara yaptığı yardımlar bu gruba girer. Yalnız bu tür giderler maliyet sayılmazlar. Kira giderleri Sabit kıymetlerin kiralanmış olmaları halinde amortismanların yerini kira maliyetleri alır. Reklam ve satışları teşvik Eğitim, kültür ve yayın, Mahkeme ve noter vb. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 7

8 Đşletmenin Fonksiyonlarına Göre Đşletmeleri temel fonksiyonları çerçevesinde; Tedarik (satın alma) fonksiyonu Üretim fonksiyonu AR-GE fonksiyonu Pazarlama, satış, dağıtım fonksiyonu Genel yönetim fonksiyonu Finansman fonksiyonu Oluşan giderler fonksiyon isimlerine göre ifade edilirler. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 8

9 Đşlevsel maliyet/gider ayrımının en büyük önemi, imalat(üretim) maliyetlerine girecek giderler ile bunların dışında kalan maliyetlerin ayrılmasına olanak vermesidir. Bu ayrım kâr tahlilleri için kolaylık sağlar. Tedarik (satın alma) Giderleri Makina ve hammade gibi varlıkların alınması sırasında komisyon, taşıma, montaj, hamaliye ve sigorta gibi satın alma ile ilgili giderlerdir. Bu giderler, maliyet kavramı gereğince satın alınan varlığın maliyetine dahil edilir. Örneğin, satın alınan malzemenin taşınması için yapılan nakliye gideri, ilk madde ve malzeme stok maliyetine ilave edilerek aktifleştirilir. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 9

10 Üretim Maliyetleri Hammaddenin mamule dönüştürülmesi anlamına gelen üretim işlemi için katlanılması zorunlu olan giderler ve bunlardan kaynaklanan maliyetlerdir. Dolaysız malzeme, dolaysız işçilik ve üretim genel maliyetlerinden oluşur. AR-GE Maliyetleri/Giderleri Yeni mamuller, hizmetler ve süreçlerle ilgili fikirlerin üretilmesi ve uygulanması ile ilgili olarak katlanılan maliyetlerdir. Araştırma ve geliştirme fonksiyonunun yerine getirilmesi için yapılan; işçi ve personel ücret ve giderleri,malzeme, vergi,amortisman ve diğer giderlerden oluşur. Projenin araştırma değil, ancak geliştirme safhasında katlanılan giderler belli koşulları sağlaması halinde amortismana tabi maddi olmayan duran varlık olarak aktifleştirilebilir(38. no.lu Türkiye Muhasebe Standardı). ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 10

11 Satış, Pazarlama ve Dağıtım Giderleri Talep yaratılması, sipariş alınması ve malın müşteriye ulaştırılıp, teslim edilmesi için katlanılan maliyetlerdir. Reklam giderleri, seyahat giderleri, satış personeli maaşları, satış komisyonları, satış nakliye giderleri, pazarlama bölümünün ısıtma, aydınlatma, amortisman, kırtasiye vs. satış maliyetlerini oluşturur. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 11

12 Genel Yönetim Giderleri Üretim ve satış faaliyetleri dışında kalan her türlü örgütsel ve yönetsel faaliyetlerden kaynaklanan giderlerdir. Genel müdürlük, personel, finansman, araştırma-geliştirme, halka ilişkiler gibi bölümlerin giderleri bu gruba girer. Finansman Giderleri Đşletmeye fon sağlanabilmesi için katlanılan maliyetlerdir. Faiz ve komisyon giderleri, hisse senedi ve tahvil ihraç giderleri belli başlı finansman giderlerini oluşturur. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 12

13 Maliyetlerin Mamullere Yüklenme Şekline-Olanağına / Đzlenebilirliklerine Göre Dolaysız Maliyet Dolaylı Maliyet Mamul maliyetlerini hesaplamada sağladığı kolaylık bakımından büyük önem taşır. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 13

14 Dolaysız (direk) maliyetler: Mamul maliyetine doğrudan yüklenebilen maliyetlerdir. Dolaysız madde-hammadde Dolaysız işçilik Özel maliyetler Dolaysız madde ve işçilik, mamulü meydana getirmek için harcanan, mamul bünyesi içine giren veya ne kadar harcandığı doğrudan doğruya saptanabilen maliyetlerdir. Özel maliyetler-özel bir sipariş için harcanan model ve kalıp maliyetleri gibi maliyetlerdir. Dolaysız maliyetler daha genel anlamda, hangi mamul, bölüm veya maliyet yeri için katlanıldığı izlenebilen maliyetlerdir. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 14

15 Dolaylı (endirekt) maliyetler: Dolaysız maliyetlerin dışında kalan tüm maliyetler dolaylı maliyetlerdir. Yapıldıkları yer bakımından dolaylı sayılan, tamirhane veya kazan dairesi gibi yardımcı bazı teknik servislerde katlanılan maliyetlerle, idari servislerin maliyetleridir. Kimi maliyetler imalat safhalarında yapılmalarına ve imalatla ilişkili olmalarına karşılık, nitelikleri ve mamullerle ilişkilendirilme olanakları bakımından, mamullere doğrudan yüklenemezler. Ustabaşı ücreti, konfeksiyon dikiş ipliği, vb. gibi. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 15

16 Maliyetlerin Üretim Süreciyle Đlişkilerine Göre Đlk (Asıl) Maliyet Dolaysız madde + dolaysız işçilik Dönüşüm Maliyeti Dolaysız işçilik + üretim genel maliyeti Đlk maliyet mamullerin dolaysız maliyetini temsil etmektedir. Dönüşüm maliyeti ise hammaddeyi mamule dönüştürmek için gerekli maliyetleri içermektedir. Üretim teknolojisi makine yoğun olup, işçiliğin maliyetler içerisindeki payı %10 un altına düştüğü durumlarda işletmeler dolaysız işçiliği ayrıca izlemekten vazgeçerek, üretim maliyetleri içerisinde ele alırlar. Bu durumda ilk maliyet dolaysız madde maliyetine ve dönüşüm maliyeti de işçiliğin de dahil olduğu üretim genel maliyetlerine eşit olur. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 16

17 Maliyetlerin Faaliyet (Üretim) Hacmi Karşısındaki Davranışlarına Göre Sabit Maliyet/Gider Yapısal (bağlı) sabit maliyetler/giderler Planlanmış (iradi-istemli) sabit maliyetler/giderler Değişken Maliyet/Gider Karma Maliyet/Gider Yarı Değişken Maliyet/Gider Yarı Sabit (basamaklı) Maliyet/Gider Planlama ve kontrol açısından bu ayrımın büyük önemi vardır. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 17

18 Sabit Maliyet Belli bir hesap/zaman dönemi içerisinde faaliyet hacminin azalıp çoğalmasına karşın tutarı aynı kalan maliyetlere sabit maliyetler denir. Temel alınan hesap dönemi kısaldıkça, maliyetlerin daha büyük bir bölümü sabit maliyet niteliği kazanabilir (kiralar). Temel alınan hesap dönemi uzadıkça, daha önce sabit sayılan bazı maliyetler kısmen değişken duruma gelebilir(basamaklı değişken, kademeli, sıçrayan maliyetler) Belli bir üretim seviyesine kadar tek bir ustabaşı, daha yüksek üretim seviyeleri için ikinci ustabaşı çalıştırılması ile ustabaşı maaşı seviyesi sıçrama gösterir. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 18

19 Bağlı Sabit Maliyet-Đradi Sabit Maliyet Đşletmenin kurulu kapasitesinin, kullandığı duran varlıklarının nicelik ve niteliğinin ve örgüt yapısının neden olduğu sabit giderlere bağlı sabit maliyetler adı verilir ( amortismanlar, bina vergisi, sigorta payları, kiralar, kilit personel maaşları) Bağlı sabit maliyetlere alt yapı maliyetleri adı da verilir. Bu maliyetlerin azaltılması, işletmenin uzun dönemdeki satış ve üretim hedeflerinin daraltılması anlamına geleceğinden üretimdeki geçici azaltmalar, bağlı sabit maliyetleri etkilemez. Đradi sabit maliyetler ise, her bütçe yılı başında yetkili yöneticilerin kararlarıyla belirlenen sabit maliyetlerdir (reklam, eğitim, Ar-Ge, vb.) Đradi sabit maliyetlerin bütçelenen tutarları bir yıl için sabittir. Gelecek bütçe yılında yöneticilerin kararlarıyla başka bir değer alabiliriler. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 19

20 Faaliyet hacmi arttıkça birim sabit giderler düşer. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 20

21 Değişken Maliyet Üretim hacmi, satış hacmi ya da başka bir faaliyet ölçüsü ile aynı yönde değişen maliyetlere değişken maliyet denir. Değişken maliyetler, davranışlarına göre birkaçşekilde karşımıza çıkar. Doğrusal maliyetler üretim miktarı ne olursa olsun, bir mamul birimi için hep aynı nicelikte kalan maliyetlerdir. Dolaysız madde, doğrusal değişken maliyetler grubun en tipik örneğidir. Toplam değişken maliyetin faaliyet hacmi ile aynı oranda değişmesi gerekmez; örneğin, üretim %10 değişirken, değişken maliyet %5 ya da %15 oranında değişebilir. Doğrusal Değişken Maliyet ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 21

22 Değişken Maliyet Değişken maliyet ile üretim miktarı arasındaki ilişkinin her zaman doğrusal olması da gerekmez. Önemli olan, faaliyet hacmi ile aynı anda ve aynı yönde değişmesidir. Bazı görüşler, maliyet değişimi için S şeklindeki eğriyi daha tipik kabul etmektedir. Bu eğri sabit bir maliyet değeri ile başlamakta, belli bir üretim aralığında temposu yavaşlayan (degresif) bir artış göstermekte, işletmenin optimal üretim faktörleri bileşimini gerçekleştirdiği noktada, en düşük ortalama birim maliyetle çalıştığı değerine ulaşmaktadır. S maliyet eğrisi Marjinal maliyetler: üretime eklenen her yeni birimin neden olduğu maliyetler ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 22

23 Değişken Maliyet Optimal kapasite düzeyinde çalışan işletmeler için maliyetler yaklaşık olarak doğrusal bir gelişim göstermektedir. Uygulamada, karşılaşılan ölçme sorunlarından kaçınmak için üretim-değişken maliyet ilişkisinin doğrusal olduğu varsayımı yapılır. Optimal noktadan sonra, toplam maliyetlerdeki artış hızı gittikçe artan bir gelişim göstermektedir. Aşırı kapasite ile çalışmayı gösteren bu aşama, işçilik için fazla mesai, makinalarda arızaların çoğalması, hammadde fire oranının artması, bu giderek hızlanan (progresif) bir artışa neden olabilir. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 23

24 Karma Maliyetler Sabit ve değişken unsurları aynı anda içeren maliyetlerdir. Yarı Değişken Maliyet Faaliyet hacminin sıfır olduğu noktada pozitif bir değeri olan, üretim arttıkça artan maliyetlerdir. Tamir-bakım, telefon, elektrik maliyetleri, her an hizmete hazır olmanın karşılığında neden oldukları sabit maliyetlerin yanı sıra, faaliyet hacminin artmasıyla artan hizmetleri ölçüsünde değişen maliyetlere yol açarlar. Yarı değişken maliyetler ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 24

25 ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 25

26 Karma Maliyetler Yarı Sabit (Basamaklı) Maliyet Birbirini izleyen küçük üretim aralıklarının her birinin başlangıcında artış gösteren, fakat o üretim aralığında sabit kalan dar basamaklı yarı sabit maliyetlerdir. Değişken giderlerin basamaklı olarak artması, üretim faktörünün bölünmezliği ile ilgilidir. Dolaysız işçiliği üretimde tam gereken miktarda kullanmak zordur. Bir işçi saatte 5 birimden fazla üretim yapamaz ise, üretimi yükseltmek için ikinci bir işçiyi işe almak gerekir. Böylece 0-5 birimde işçilik ücreti, 20TL/saat ise, 6-10 üretim aralığında 40 TL/saat olacaktır. Dar basamaklı yarı sabit maliyetler ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 26

27 Üretim faktörlerinin bölünebilirliği arttıkça basamaklar küçülecek ve maliyet tam değişkene yaklaşacaktır ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 27

28 Karma Maliyetler Geniş Basamaklı Maliyet Bölünmesi zor üretim faktörlerinde ise basamakların genişlediği gözlenir. Nezaretçi maaşlarında, amortisman giderlerinde, kiralarda olduğu gibi. Bu durumda basamaklı değişken yerine basamaklı sabit ifadesini kullanmak daha uygun olacaktır. Geçerli üretim aralığı Geniş basamaklı y. sabit maliyetler ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 28

29 ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 29

30 Ölçü Birimi Olarak Kullanılan Üretim Miktarına Göre Toplam Maliyet Belli bir hesap döneminde gerçekleştirilen üretimin tümü için katlanılan maliyetler Birim Maliyeti Toplam maliyetin üretim miktarına bölünmesiyle bulunan ortalama maliyet. Toplam maliyet sabit ise, üretim arttıkça birim maliyetler düşer. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 30

31 ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 31

32 ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 32

33 ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 33

34 OSM:ortalama sabit maliyet ODM:ortalama değişken maliyet OM:ortalama maliyet MM:marjinal maliyet ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 34

35 Maliyetlerin Sınıflandırılması (devamı) Ait Oldukları Kısma Göre Üretim Kısmı Maliyetleri Hizmet Kısmı Maliyetleri Gidere Dönüştükleri Döneme Göre Ürün Maliyeti Üretim maliyeti ile eş anlamlıdır. Üretilen mallar satılana kadar gidere dönüşmezler. Sadece SMM dönemin satış gelirlerinden düşülür. Dönem Maliyeti(Dönem Gideri) Satış, genel yönetim, Ar-Ge ve finansman giderleri dönem maliyetleridir. Hangi dönemde ödenmişlerse o dönemin gideri sayılırlar ve o dönemin satış gelirlerinden düşülürler. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 35

36 Maliyetlerin Sınıflandırılması (devamı) Planlama, Kontrol ve Çeşitli Yönetim Kararları ile Đlişkilerine Göre Standart Maliyet-Bütçelenmiş Maliyet Kontrol Edilebilir Maliyet-Kontrol Edilemez Maliyet Bağlı Sabit Maliyet-Đradi Sabit Maliyet Geçerli Maliyet- Geçersiz Maliyet Ek Maliyet-Marjinal Maliyet Fırsat Maliyeti ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 36

37 Maliyetlerin Sınıflandırılması (devamı) Standart Maliyet-Bütçelenmiş Maliyet Standart maliyet, gerçekçi bir verimlilik düzeyinde katlanılması gereken birim başına dolaysız maddeler, dolaysız işçilik ve üretim genel maliyetlerinin (ÜGM) toplamıdır. Đş ve zaman ölçümü gibi bilimsel metotlarla tespit edilen standart dolaysız madde ve işçiliğin yanı sıra bütçelenmiş ÜGM nin üretim hacmine bölümüyle elde edilen ÜGM yükleme oranının toplamıyla bulunur. Bütçelenmiş maliyet, belli bir üretim hacmi için öngörülen toplam maliyettir. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 37

38 Maliyetlerin Sınıflandırılması (devamı) Kontrol Edilebilir Maliyet-Kontrol Edilemez Maliyet Bir sorumluluk merkezinin yöneticisinin kararlarından etkilenen maliyetler kontrol edilebilir maliyet, aynı yöneticinin iradesi dışında katlanılan maliyetler ise kontrol edilemez maliyet olarak adlandırılır. Kısım yöneticisi hammadde veya malzeme sarfını kontrol edebilir; ancak, bina vergisinden düşen payı kontrol edemez. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 38

39 Maliyetlerin Sınıflandırılması (devamı) Geçerli Maliyet- Geçersiz Maliyet Gelecekte gerçekleşmesi beklenen ve alternatif hareket tarzlarının her biri için farklı değerde olan maliyetlere geçerli maliyet adı verilir. Örneğin A ve B makinalarından birinin seçilmesi ile ilgili bir karar durumunda, bu makinaların farklı değer taşıyan yıllık bakım maliyetleri geçerli maliyet olur. Yönetim kararlarından etkilenmeyen maliyetler ise geçersiz maliyet adını alır. Batık maliyet geçersiz maliyetlere güzel bir örnek oluşturur. Batık maliyet geçmişte katlanılan ve geri dönülmesi olanaksız olan maliyettir. Gelecekle ilgili kararlar üzerinde hiçbir etkileri yoktur. (mevcut duran varlıkların amortisman maliyetleri) ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 39

40 Maliyetlerin Sınıflandırılması (devamı) Geçerli Maliyet- Geçersiz Maliyet Örneği: Bir işletme mevcut atölyelerinden birini yeniden düzenlemek istemektedir. Saat ücretlerinde bir değişiklik öngörülmemekle birlikte atölyenin yeniden düzenlenmesi, gerekli işçilik saatlerinde ve işçilik maliyetlerinde farklılaşmaya yol açması beklenmektedir. Dolaysız maddelerin geçmişte birim başına ne kadarsa gelecekte de aynı kalacağı tahmin edilmektedir. Aşağıdaki tabloya göre vereceğiniz karar açısından hangi maliyetin geçerli hangisinin geçersiz olduğunu belirtiniz. Birim Başına (YTL) Atölyenin mevcut şeklini koruma Atölyeyi yeniden düzenleme Dolaysız işçilik Dolaysız maddeler ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 40

41 Maliyetlerin Sınıflandırılması (devamı) Ek Maliyet-Marjinal Maliyet Ek maliyet, iki alternatif hareket tarzının maliyetleri arasındaki farktır. A makinasının yıllık bakım maliyeti 3000 YTL, B makinasının 2500 YTL ise, A makinasının ek bakım maliyeti, 500 YTL, B makinasının ek bakım maliyeti, -500 YTL dir. Marjinal maliyet üretimdeki bir birimlik artışın neden olduğu ek maliyettir. Üretim 1000 birimden 1001 birime çıktığında maliyet 2 YTL den 2.2 YTL ye yükseliyorsa, marjinal maliyet 0.2 YTL dir. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 41

42 Maliyetlerin Sınıflandırılması (devamı) Fırsat Maliyeti Belli bir alternatifin seçilmesi nedeniyle, seçilmemiş olan en iyi alternatifin mahrum kalınan net yararı, seçilmiş olan alternatifin fırsat maliyeti olarak adlandırılır. Fabrika ek binasının bir kısmını depo olarak kullanma veya kiraya verme alternatiflerinden, ilki tercih edildiğinde, binayı kullanmanın fırsat maliyeti, mahrum kalınan kira geliridir. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 42

43 Maliyetlerin Sınıflandırılması (devamı) Fırsat Maliyeti Dört alternatif hareket tarzının öngörülen gelir ve giderleri B alternatifinin karı, fırsat maliyetini de içerecek şekilde hesaplanırsa buna ekonomik kar adı verilir. Doğru karar ekonomik karı pozitif olan alternatifin seçilmesidir. A B C D Beklenen gelir Beklenen gider Beklenen kar A B C D Beklenen gelir Beklenen gider Beklenen kar Fırsat maliyeti Ekonomik kar ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 43

44 Maliyetlerin Sınıflandırılmasına Bir Örnek Dolaysız malzeme Dolaysız işçilik Dolaylı malzeme Dolaylı işçilik Diğer dolaylı mal. Dolaysız maliyet (Temel Đmalat Maliyetleri) Dolaylı maliyet (Genel Đmalat Maliyetleri) Đmalat Maliyetleri Đmalat Maliyeti (Sınai Maliyet) Yönetim Maliyetleri Satış Maliyetleri Dönem Maliyetleri Satış Maliyeti Ticari Maliyet ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 44

45 2003 Maliyet Faktörleri: Dokuma Brezilya Çin Hindistan Đtalya Kore Türkiye Amerika B. D. 1 Eğitilmiş personel saatlik ücreti /3 Makine bakım işçisi saatlik ücreti Eğitilmemiş personel saatlik ücreti Çalışma saatleri (yıllık) Elektrik gücü maliyeti /kwsaat Su maliyeti / m /5 Buhar maliyeti /lb iplik Haşıllama maliyeti /lb iplik Petrol/gaz maliyeti (kg başına/cu.ft başına) (petrol) (petrol) (petrol) (gaz) (gaz) 0.28 (gaz) (gaz) Bina maliyeti / m Bina alanı (m 2 )- M Bina alanı (m 2 )- G Yıllık bina bakımı (%) Makine amortisman süresi (yıl) Yardımcı donanım için amortisman süresi (yıl) Bina amortisman süresi (yıl) Gümrük, satış vergisi vs.(makine fiyatının %'si) Kapital faiz oranı (%) Hammadde maliyeti ( dokunmuş 1 yarda kumaş) pamuk ipliği tekstüre iplik ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 45

46 2003 Toplam Maliyetler: Ring Đplikten Dokunmuş Kumaş (USD/ 1 yarda kumaş) Brezilya Çin Hindistan Đtalya Kore Türkiye Amerika B, D, 0,033 0,054 0,030 0,039 0,039 0,039 0,030 Döküntü Đşçilik Güç Yardımcı malzeme Kapital (amortisman& faiz) %5 %8 %5 %3 %5 %5 %4 0,029 0,022 0,034 0,378 0,116 0,050 0,263 %4 %3 %5 %34 %16 %7 %31 0,046 0,089 0,112 0,146 0,070 0,098 0,068 %7 %13 %17 %13 %9 %13 %8 0,057 0,055 0,074 0,084 0,108 0,077 0,065 %9 %8 %11 %8 %14 %11 %8 0,260 0,178 0,195 0,205 0,175 0,228 0,198 %40 %26 %29 %19 %23 %31 %23 Hammadde 0,227 0,293 0,218 0,248 0,246 0,246 0,220 %35 %42 %33 %23 %33 %33 %26 Toplam kumaş maliyetleri (kumaş yardası başına USD) 0,652 0,691 0,663 1,100 0,754 0,738 0,844 (kumaş metresi başına USD) 0,713 0,756 0,725 1,203 0,825 0,807 0,923 Indeks (Đtalya:100) ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 46

47 2003 Toplam Maliyetler: OE Đplikten Dokunmuş Kumaş (USD/ 1 Kumaş Yardası) Brezilya Çin Hindistan Đtalya Kore Türkiye Amerika B, D, 0,023 0,038 0,022 0,028 0,028 0,028 0,022 Döküntü Đşçilik Güç Yardımcı malzeme Kapital (amortisman& faiz) %5 %8 %5 %3 %5 %5 %4 0,023 0,018 0,028 0,281 0,093 0,036 0,201 %4 %3 %5 %34 %16 %7 %31 0,041 0,077 0,097 0,127 0,062 0,086 0,060 %7 %13 %17 %13 %9 %13 %8 0,059 0,058 0,077 0,086 0,111 0,080 0,068 %9 %8 %11 %8 %14 %11 %8 0,227 0,163 0,172 0,183 0,156 0,199 0,175 %40 %26 %29 %19 %23 %31 %23 Hammadde 0,227 0,293 0,218 0,248 0,246 0,246 0,220 %35 %42 %33 %23 %33 %33 %26 Toplam kumaş maliyetleri (kumaş yardası başına USD) 0,600 0,647 0,614 0,953 0,696 0,675 0,746 (kumaş metresi başına USD) 0,656 0,708 0,671 1,042 0,761 0,738 0,816 Indeks (Đtalya:100) ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 47

48 2003 Toplam Maliyetler: Tekstüre Đplikten Dokunmuş Kumaş (USD/ 1 Kumaş Yardası) Brezilya Çin Hindistan Đtalya Kore Türkiye Amerika B, D, 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 Bobinleme Đşçilik Güç Yardımcı malzeme Kapital (amortisman& faiz) %1 %1 %1 %0 %1 %1 %0 0,029 0,021 0,036 0,315 0,112 0,042 0,231 %5 %4 %6 %30 %20 %7 %25 0,033 0,072 0,089 0,300 0,055 0,075 0,247 %6 %14 %15 %28 %10 %12 %27 0,073 0,059 0,082 0,070 0,079 0,066 0,064 %13 %12 %14 %7 %14 %10 %7 0,266 0,246 0,216 0,227 0,179 0,237 0,210 %49 %49 %36 %21 %33 %37 %23 Hammadde 0,143 0,104 0,164 0,145 0,122 0,212 0,164 %26 %20 %28 %14 %22 %33 %18 Toplam kumaş maliyetleri (kumaş yardası başına USD) 0,548 0,506 0,591 1,061 0,551 0,636 0,920 (kumaş metresi başına USD) 0,599 0,553 0,646 1,160 0,603 0,696 1,006 Indeks (Đtalya:100) ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 48

49 Maliyet Muhasebesinde Hesapların Đşleyişi MADDELER STOK Ay Başı Stoku 8 (2) 14 (1) 12.5 (3) 1.5 KASA Aybaşı mev. 25 (12) 54 (1) 12.5 (14) 3 (5) 0.8 (6) 1 (7) 0.3 (8) 0.2 (15) 4 (16) 2 (17) 3.5 (18) 7.6 ÖDENECEK ÜCRETLER (4) 10.7 ĐMALATTAKĐ MALLAR Ay Başı Stoku 3 (11) 29.5 (2) 14 (4) 9.5 (10) 7 ÜGM (3) 1.5 (10) 7 (4) (5) 0.8 (6) 1 (7) 0.3 (8) 0.2 (9) 2 SATIŞ GĐDERLERĐ (15) 4 (22) 4 MAMUL STOK Ay Başı Stoku 7 (13) 30 (11) 29.5 SMM (13) 30 (21) 30 SATIŞLAR (19) 54 (12) 54 BĐRĐKMĐŞ AMORTĐSMAN Aybaşı bakiyesi 28 (9) 2 YÖNETĐM GĐDERLERĐ (17) 3.5 (24) 3.5 DĐĞER GELĐRLER (20) 3 (14) 3 AR-GE GĐDERLERĐ (16) 2 (23) 2 DĐĞER GĐDERLER (18) 7.6 (25) 7.6 KAR-ZARAR (21) 30 (19) 54 (22) 4 (20) 3 (23) 2 (24) 3.5 (25) 7.6 ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 49

RLERİ VE SINIFLANDIRILMALARI

RLERİ VE SINIFLANDIRILMALARI İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi 2008 2009Öğretim YılıY Güz z Yarıyılı TEK485 MALİYET MUHASEBESİ BÖLÜM M 2 MALİYETLER YETLERİN N TÜRLERT RLERİ VE SINIFLANDIRILMALARI

Detaylı

TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI

TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI Seçmeli Lisans Dersi (2 0 2) Erciyes Üniversitesi Tekstil

Detaylı

GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI VE MALİYET UNSURLARI

GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI VE MALİYET UNSURLARI ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI VE MALİYET UNSURLARI 7. HAFTA DERS İÇERİĞİ Giderlerin Sınıflandırılması ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER 1 4 ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Kürşat ÖZDEMİR Genel Bilgiler Temel Kavramlar İşletme Bilgi Sistemi Maliyet Muhasebesi - Tanımı - Amacı MALİYET NEDİR? Bir malı veya hizmeti yapmak ve satmak için, doğrudan

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 İKİNCİ BÖLÜM GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI. M.Bahadır r ALTAŞ

MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI. M.Bahadır r ALTAŞ MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI ŞUBAT-2010 M.Bahadır r ALTAŞ Maliyet Muhasebesi ile Finansal Muhasebe Arasındaki Farklar Finansal Muhasebe Đç ve dışd gruplara bilgi verir Tutarlar

Detaylı

TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI

TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI Seçmeli Lisans Dersi (2 0 2) Yrd. Doç. Dr. İlhan ÖZEN Erciyes

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ I. MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ... 3 1. MALİYET MUHASEBESİNE İLİŞKİN ANA KAVRAMLAR... 3 1.1. Gider Kavramı... 3 1.2. Harcama Kavramı... 3 1.3. Maliyet

Detaylı

ÜNİTE:1. Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2. İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3. İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2. İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3. İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2 İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3 İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4 Genel Üretim Maliyetleri ve Maliyet Dağıtımı Birinci Aşaması ÜNİTE:5 Genel Üretim Maliyetleri

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

Endirekt Giderler II. ÜRETİM GİDERLERİ İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İlk Madde ve Malzemeler

Endirekt Giderler II. ÜRETİM GİDERLERİ İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İlk Madde ve Malzemeler İÇİNDEKİLER I. YÖNETİM MUHASEBESİNE GİRİŞ... 2 1. YÖNETİM MUHASEBESİNİN TANIMI VE KAPSAMI... 2 2. YÖNETİM MUHASEBESİNİN AMAÇLARI... 4 3. YÖNETİM MUHASEBESİ, MALİYET MUHASEBESİ VE FİNANSAL MUHASEBE ARASINDAKİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ VE KAYIT DÜZENİ

MALİYET MUHASEBESİ VE KAYIT DÜZENİ ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER MALİYET MUHASEBESİ VE KAYIT DÜZENİ 3. HAFTA DERS İÇERİĞİ İşletme Giderlerinin Sınıflandırılması Tekdüzen Hesap Planında Maliyet Ana Hesapları ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER

Detaylı

- Bu uygulamada yardımcı defterlerde izlenecek Gider Çeşitleri 0-9 sayılı hesaplarda, Gider Yerleri ise sayılı hesaplarda gösterildiği gibidir.

- Bu uygulamada yardımcı defterlerde izlenecek Gider Çeşitleri 0-9 sayılı hesaplarda, Gider Yerleri ise sayılı hesaplarda gösterildiği gibidir. 7 MALİYET HESAPLARI Maliyet hesapları, mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplardır. Bu bölümde

Detaylı

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 1 Ankara,01/02/2013 ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI

TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI Seçmeli Lisans Dersi (2 0 2) Yrd. Doç. Dr. İlhan ÖZEN Erciyes

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

GİDERLERİN SAPTANMASI VE İZLENMESİ

GİDERLERİN SAPTANMASI VE İZLENMESİ ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER GİDERLERİN SAPTANMASI VE İZLENMESİ 10. HAFTA DERS İÇERİĞİ İşçilik Giderlerinin Saptanması ve İzlenmesi İşçilik Giderleri Veri Kaynakları Toplam İşçilik Tutarının Saptanması

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

5. GENEL ĐMALAT MALĐYETLERĐ (ÜRETĐM GENEL MALĐYETLERĐ)

5. GENEL ĐMALAT MALĐYETLERĐ (ÜRETĐM GENEL MALĐYETLERĐ) Đstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi 2009 2010 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı TEK485 MALİYET MUHASEBESİ BÖLÜM 5 5. GENEL ĐMALAT MALĐYETLERĐ (ÜRETĐM GENEL MALĐYETLERĐ) ĐTÜ

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 16 Mart 2014-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 16 Mart 2014-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 16 Mart 2014-Pazar 16:00-17:30 SORULAR SORU 1: XYZ üretim işletmesinde 31.12.2013 tarihli genel geçici mizandan, gelir tablosu

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2)

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) MALİYET MUHASEBESİ 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) A) Olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemler geliştirir. B) Üretim

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.048.530 50.309.627

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB Hesap Kodu 100 KASA 100.01 MERKEZ KASA 101 ALINAN ÇEKLER 101.01 PORTFÖYDEKİ ÇEKLER 101.02 BANKADA TAHSİLDEKİ ÇEKLER 101.03 KARŞILIKSIZ ÇEKLER 102 BANKALAR 102.01 HALK BANKASI 102.01.001 SERMAYE HESAPLARI

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Maliyet ve Yönetim Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: İşletme yöneticilerinin planlama,

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 356.748.314 309.044.079 1- Kasa 2.12-13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 337.414.881 287.777.816 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 16 Mart 2014- Pazar 16.00 17.30

2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 16 Mart 2014- Pazar 16.00 17.30 2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 16 Mart 2014- Pazar 16.00 17.30 SORU 1: (30 P.) XYZ üretim işletmesinde 31.12.2013 tarihli genel geçici mizandan

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

TABLO NO 1.2 - KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE - TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM İHTİYACI

TABLO NO 1.2 - KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE - TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM İHTİYACI TABLO NO 1.1 MAKİNE EKİPMAN İHTİYACI İş grubu Makine Üretici / Marka Adet Birim Fiyat Toplam maliyet Alım şekli (satın alım / leasing) Ödeme planı 1 nci Yıl 2 nci Yıl 3 ncü Yıl Makine 1 Üretici Firma 1

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİNE KONU HARCAMA KALEMLERİ GENİŞLETİLDİ

AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİNE KONU HARCAMA KALEMLERİ GENİŞLETİLDİ 10.03.2017/39-1 AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİNE KONU HARCAMA KALEMLERİ GENİŞLETİLDİ ÖZET : 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No:

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) ( ) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.567.085 97.070.280 1- Kasa 760 230 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 84.593.042 84.166.580 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5.

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot LAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 238.443.489 164.377.494 1- Kasa 1.051 871 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 212.990.487 140.890.987 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe

Detaylı

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 400.336.146 356.748.314 1- Kasa 2.12 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 382.043.864 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 263.491.975 248.320.045 1- Kasa 14 4.366 716 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 227.301.590 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bağımsız ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 180.132.508 148.412.597 1- Kasa 2.574 1.519 2- Alınan Çekler 198.000-3- Bankalar 154.566.102 127.975.131 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015 I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 277.365.269 248.320.045 1- Kasa 14 6.567 716 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 232.594.351 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 329.164.600 307.043.536 1- Kasa 14 16.631 5.457 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 264.017.020 252.152.612 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 377.696.718 286.947.210 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 349.257.089 260.688.056 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü Ar-Ge Destekleri Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SAN-TEZ PROGRAMI DESTEK ORANI : Bakanlık tarafından

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 408.289.979 172.765.990 1- Kasa 10.722 6.568 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 197.051.975 39.428.140 4- Verilen Çekler

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 462.164.090 450.117.063 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 447.722.420 432.161.889 4- Verilen Çekler

Detaylı

MALĐYET YERLERĐ ve MALĐYET DAĞITIMLARI

MALĐYET YERLERĐ ve MALĐYET DAĞITIMLARI Đstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi 2009 2010 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı TEK485 MALİYET MUHASEBESİ BÖLÜM 6 MALĐYET YERLERĐ ve MALĐYET DAĞITIMLARI ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485

Detaylı

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 309,044,079 266,916,929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 287,777,816 251,924,017 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 150,426,391 177,237,086 1- Kasa 14 1,384 1,170 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 77,298,776 97,248,492 4- Verilen Çekler

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

2013 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 17 Mart 2013 - Pazar 16.00-17.30

2013 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 17 Mart 2013 - Pazar 16.00-17.30 2013 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 17 Mart 2013 - Pazar 16.00-17.30 SORU 1. (50 PUAN) A üretim işletmesinin ve 01.03.2013'te faaliyete başlayan

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 52.634.409 22.522.840 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 69.085.338 52.634.409 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İşletme yöneticileri belli bir dönem sonunda belli miktarda kâr elde etmeyi hedeflerler. Kâr = Gelirler - Giderler Olduğuna göre, kârı yönetmek aslında gelirler

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 286.142.880 266.916.929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 267.800.986 251.924.017 4- Verilen

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

STEMLER (SĐPARĐŞ MALĐYET SĐSTEMĐ)

STEMLER (SĐPARĐŞ MALĐYET SĐSTEMĐ) Đstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi 2009 2010 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı TEK485 MALİYET MUHASEBESİ BÖLÜM 7 MALĐYET SĐSTEMLERĐ STEMLER (SĐPARĐŞ MALĐYET SĐSTEMĐ) ĐTÜ Tekstil

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2, 14 18,747,345 21,075,452 1- Kasa 14-338 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 15,328,171 17,502,814 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı