MALĐYETLERĐN TÜRLERĐ VE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALĐYETLERĐN TÜRLERĐ VE"

Transkript

1 Đstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Öğretim Yılı Güz Yarıyılı TEK485 MALĐYET MUHASEBESĐ BÖLÜM 2 MALĐYETLERĐN TÜRLERĐ VE SINIFLANDIRILMALARI MALĐYETLERĐN SINIFLANDIRILMASI MALĐYET MUHASEBESĐNDE HESAPLARIN ĐŞLEYĐŞĐ ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 1

2 Türlerine / Ortaya Çıkış Biçimlerine Göre Đlk Madde ve Malzeme Giderleri Đşçilik Ücret ve Giderleri Memur Ücret ve Giderleri Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Vergi,resim ve harçlar Amortisman ve Tükenme Payları Finansman Giderleri (Diğer) Çeşitli Giderler Tekdüzen muhasebe sisteminde bu sınıflandırma biçimi esas alınmıştır ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 2

3 Đlk Madde ve Malzeme Maliyeti/Giderleri Đşletme faaliyetlerini yerine getirmek için tüketilen her türlü madde ve malzeme giderlerini kapsar. Đlk madde sadece üretim faaliyetleri ile ilgili maliyet türü iken malzeme hem üretim hem de diğer işletme faaliyetleri için de söz konusu olabilir. ilk madde-hammadde yardımcı madde işletme malzemesi ambalaj malzemesi yedek parça büro-tüketim malzemesi temizlik malzemesi ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 3

4 Đşçi ücret ve giderleri Đşletme faaliyetlerini yerine getirmek için çalıştırılan işçiler adına tahakkuk ettirilen ücretler ve bunlarla ilgili her türlü giderler Brüt ücret, prim, ikramiye, sosyal sigorta işveren payı kıdem tazminatı, sosyal yardımlar, eğitim ve staj giderleri, yolluklar vb. bu kapsamda ele alınırlar. Memur ücret ve giderleri Đşletme faaliyetlerini yerine getirmek için çalıştırılan aylıklı yönetici, memur ve büro çalışanları vb. personel adına tahakkuk ettirilen ücretler ve bunlarla ilgili her türlü giderler Brüt ücret, prim, ikramiye, sosyal sigorta işveren payı kıdem tazminatı, sosyal yardımlar, eğitim ve staj giderleri, yolluklar vb. bu kapsamda ele alınırlar. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 4

5 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler Đşletme faaliyetlerini yürütmek amacıyla dışarıdan sağlanan her türlü fayda ve hizmetler için yapılan giderleri kapsar. elektrik (enerji maliyetleri), su, gaz, Haberleşme, tamir, bakım onarım, danışmanlık, temizlik hizmetleri, nakliye bu grubun en önemli maliyet kalemleridir. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 5

6 Vergi,resim ve harçlar Đşletmenin nesnel varlığı veya üretim faaliyetleri ile ilgili vergi, resim ve harçlardır.đşletme sahiplerinin kendileri ile ilgili bireysel vergiler bu gruba girmez. Emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, taşıt alım vergisi, damga vergisi, mal bedeline dahil edilemeyen gümrük vergileri, gider niteliğindeki KDV, belediye resimleri, tapu harçalrı, belge harçları vb. Sabit Kıymetleri Kullanma Maliyeti/Gideri Đşletmelerde bir yıldan daha uzun bir süre kullanılmak yoluyla kendisinden yararlanılan, bina, makina, tesisat ve demirbaşların yıpranma, amortisman ve tükenme payları bu grupta ele alınır. Yalnız maddi kıymetler değil, patent ve imtiyaz gibi nesnel olmayan varlıklarda amortisman konusu olabilir. Finansman giderleri Đşletmenin gerek yatırım gerekse işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için yaptığı kısa ve uzun vadeli borçlanmalardan kaynaklanan, faiz, komisyon, kur farkı gibi giderler bu gruba girer. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 6

7 (Diğer) Çeşitli Giderler Yukarıdaki gider türleri içerisinde yer almayan, ancak işletme faaliyetleri için gerekli olan diğer giderler bu gruba girer. Riziko Karşılama Sigorta masrafları bu gruba girer. Sigortalanmayan bazı rizikolar için işletme kendi yapısı içinde karşılık ayırabilir. Sosyal giderler Đşletmenin sosyal ve kültürel amaçlarla kendi bünyesi dışındaki şahıs ve kurumlara yaptığı yardımlar bu gruba girer. Yalnız bu tür giderler maliyet sayılmazlar. Kira giderleri Sabit kıymetlerin kiralanmış olmaları halinde amortismanların yerini kira maliyetleri alır. Reklam ve satışları teşvik Eğitim, kültür ve yayın, Mahkeme ve noter vb. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 7

8 Đşletmenin Fonksiyonlarına Göre Đşletmeleri temel fonksiyonları çerçevesinde; Tedarik (satın alma) fonksiyonu Üretim fonksiyonu AR-GE fonksiyonu Pazarlama, satış, dağıtım fonksiyonu Genel yönetim fonksiyonu Finansman fonksiyonu Oluşan giderler fonksiyon isimlerine göre ifade edilirler. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 8

9 Đşlevsel maliyet/gider ayrımının en büyük önemi, imalat(üretim) maliyetlerine girecek giderler ile bunların dışında kalan maliyetlerin ayrılmasına olanak vermesidir. Bu ayrım kâr tahlilleri için kolaylık sağlar. Tedarik (satın alma) Giderleri Makina ve hammade gibi varlıkların alınması sırasında komisyon, taşıma, montaj, hamaliye ve sigorta gibi satın alma ile ilgili giderlerdir. Bu giderler, maliyet kavramı gereğince satın alınan varlığın maliyetine dahil edilir. Örneğin, satın alınan malzemenin taşınması için yapılan nakliye gideri, ilk madde ve malzeme stok maliyetine ilave edilerek aktifleştirilir. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 9

10 Üretim Maliyetleri Hammaddenin mamule dönüştürülmesi anlamına gelen üretim işlemi için katlanılması zorunlu olan giderler ve bunlardan kaynaklanan maliyetlerdir. Dolaysız malzeme, dolaysız işçilik ve üretim genel maliyetlerinden oluşur. AR-GE Maliyetleri/Giderleri Yeni mamuller, hizmetler ve süreçlerle ilgili fikirlerin üretilmesi ve uygulanması ile ilgili olarak katlanılan maliyetlerdir. Araştırma ve geliştirme fonksiyonunun yerine getirilmesi için yapılan; işçi ve personel ücret ve giderleri,malzeme, vergi,amortisman ve diğer giderlerden oluşur. Projenin araştırma değil, ancak geliştirme safhasında katlanılan giderler belli koşulları sağlaması halinde amortismana tabi maddi olmayan duran varlık olarak aktifleştirilebilir(38. no.lu Türkiye Muhasebe Standardı). ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 10

11 Satış, Pazarlama ve Dağıtım Giderleri Talep yaratılması, sipariş alınması ve malın müşteriye ulaştırılıp, teslim edilmesi için katlanılan maliyetlerdir. Reklam giderleri, seyahat giderleri, satış personeli maaşları, satış komisyonları, satış nakliye giderleri, pazarlama bölümünün ısıtma, aydınlatma, amortisman, kırtasiye vs. satış maliyetlerini oluşturur. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 11

12 Genel Yönetim Giderleri Üretim ve satış faaliyetleri dışında kalan her türlü örgütsel ve yönetsel faaliyetlerden kaynaklanan giderlerdir. Genel müdürlük, personel, finansman, araştırma-geliştirme, halka ilişkiler gibi bölümlerin giderleri bu gruba girer. Finansman Giderleri Đşletmeye fon sağlanabilmesi için katlanılan maliyetlerdir. Faiz ve komisyon giderleri, hisse senedi ve tahvil ihraç giderleri belli başlı finansman giderlerini oluşturur. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 12

13 Maliyetlerin Mamullere Yüklenme Şekline-Olanağına / Đzlenebilirliklerine Göre Dolaysız Maliyet Dolaylı Maliyet Mamul maliyetlerini hesaplamada sağladığı kolaylık bakımından büyük önem taşır. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 13

14 Dolaysız (direk) maliyetler: Mamul maliyetine doğrudan yüklenebilen maliyetlerdir. Dolaysız madde-hammadde Dolaysız işçilik Özel maliyetler Dolaysız madde ve işçilik, mamulü meydana getirmek için harcanan, mamul bünyesi içine giren veya ne kadar harcandığı doğrudan doğruya saptanabilen maliyetlerdir. Özel maliyetler-özel bir sipariş için harcanan model ve kalıp maliyetleri gibi maliyetlerdir. Dolaysız maliyetler daha genel anlamda, hangi mamul, bölüm veya maliyet yeri için katlanıldığı izlenebilen maliyetlerdir. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 14

15 Dolaylı (endirekt) maliyetler: Dolaysız maliyetlerin dışında kalan tüm maliyetler dolaylı maliyetlerdir. Yapıldıkları yer bakımından dolaylı sayılan, tamirhane veya kazan dairesi gibi yardımcı bazı teknik servislerde katlanılan maliyetlerle, idari servislerin maliyetleridir. Kimi maliyetler imalat safhalarında yapılmalarına ve imalatla ilişkili olmalarına karşılık, nitelikleri ve mamullerle ilişkilendirilme olanakları bakımından, mamullere doğrudan yüklenemezler. Ustabaşı ücreti, konfeksiyon dikiş ipliği, vb. gibi. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 15

16 Maliyetlerin Üretim Süreciyle Đlişkilerine Göre Đlk (Asıl) Maliyet Dolaysız madde + dolaysız işçilik Dönüşüm Maliyeti Dolaysız işçilik + üretim genel maliyeti Đlk maliyet mamullerin dolaysız maliyetini temsil etmektedir. Dönüşüm maliyeti ise hammaddeyi mamule dönüştürmek için gerekli maliyetleri içermektedir. Üretim teknolojisi makine yoğun olup, işçiliğin maliyetler içerisindeki payı %10 un altına düştüğü durumlarda işletmeler dolaysız işçiliği ayrıca izlemekten vazgeçerek, üretim maliyetleri içerisinde ele alırlar. Bu durumda ilk maliyet dolaysız madde maliyetine ve dönüşüm maliyeti de işçiliğin de dahil olduğu üretim genel maliyetlerine eşit olur. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 16

17 Maliyetlerin Faaliyet (Üretim) Hacmi Karşısındaki Davranışlarına Göre Sabit Maliyet/Gider Yapısal (bağlı) sabit maliyetler/giderler Planlanmış (iradi-istemli) sabit maliyetler/giderler Değişken Maliyet/Gider Karma Maliyet/Gider Yarı Değişken Maliyet/Gider Yarı Sabit (basamaklı) Maliyet/Gider Planlama ve kontrol açısından bu ayrımın büyük önemi vardır. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 17

18 Sabit Maliyet Belli bir hesap/zaman dönemi içerisinde faaliyet hacminin azalıp çoğalmasına karşın tutarı aynı kalan maliyetlere sabit maliyetler denir. Temel alınan hesap dönemi kısaldıkça, maliyetlerin daha büyük bir bölümü sabit maliyet niteliği kazanabilir (kiralar). Temel alınan hesap dönemi uzadıkça, daha önce sabit sayılan bazı maliyetler kısmen değişken duruma gelebilir(basamaklı değişken, kademeli, sıçrayan maliyetler) Belli bir üretim seviyesine kadar tek bir ustabaşı, daha yüksek üretim seviyeleri için ikinci ustabaşı çalıştırılması ile ustabaşı maaşı seviyesi sıçrama gösterir. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 18

19 Bağlı Sabit Maliyet-Đradi Sabit Maliyet Đşletmenin kurulu kapasitesinin, kullandığı duran varlıklarının nicelik ve niteliğinin ve örgüt yapısının neden olduğu sabit giderlere bağlı sabit maliyetler adı verilir ( amortismanlar, bina vergisi, sigorta payları, kiralar, kilit personel maaşları) Bağlı sabit maliyetlere alt yapı maliyetleri adı da verilir. Bu maliyetlerin azaltılması, işletmenin uzun dönemdeki satış ve üretim hedeflerinin daraltılması anlamına geleceğinden üretimdeki geçici azaltmalar, bağlı sabit maliyetleri etkilemez. Đradi sabit maliyetler ise, her bütçe yılı başında yetkili yöneticilerin kararlarıyla belirlenen sabit maliyetlerdir (reklam, eğitim, Ar-Ge, vb.) Đradi sabit maliyetlerin bütçelenen tutarları bir yıl için sabittir. Gelecek bütçe yılında yöneticilerin kararlarıyla başka bir değer alabiliriler. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 19

20 Faaliyet hacmi arttıkça birim sabit giderler düşer. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 20

21 Değişken Maliyet Üretim hacmi, satış hacmi ya da başka bir faaliyet ölçüsü ile aynı yönde değişen maliyetlere değişken maliyet denir. Değişken maliyetler, davranışlarına göre birkaçşekilde karşımıza çıkar. Doğrusal maliyetler üretim miktarı ne olursa olsun, bir mamul birimi için hep aynı nicelikte kalan maliyetlerdir. Dolaysız madde, doğrusal değişken maliyetler grubun en tipik örneğidir. Toplam değişken maliyetin faaliyet hacmi ile aynı oranda değişmesi gerekmez; örneğin, üretim %10 değişirken, değişken maliyet %5 ya da %15 oranında değişebilir. Doğrusal Değişken Maliyet ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 21

22 Değişken Maliyet Değişken maliyet ile üretim miktarı arasındaki ilişkinin her zaman doğrusal olması da gerekmez. Önemli olan, faaliyet hacmi ile aynı anda ve aynı yönde değişmesidir. Bazı görüşler, maliyet değişimi için S şeklindeki eğriyi daha tipik kabul etmektedir. Bu eğri sabit bir maliyet değeri ile başlamakta, belli bir üretim aralığında temposu yavaşlayan (degresif) bir artış göstermekte, işletmenin optimal üretim faktörleri bileşimini gerçekleştirdiği noktada, en düşük ortalama birim maliyetle çalıştığı değerine ulaşmaktadır. S maliyet eğrisi Marjinal maliyetler: üretime eklenen her yeni birimin neden olduğu maliyetler ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 22

23 Değişken Maliyet Optimal kapasite düzeyinde çalışan işletmeler için maliyetler yaklaşık olarak doğrusal bir gelişim göstermektedir. Uygulamada, karşılaşılan ölçme sorunlarından kaçınmak için üretim-değişken maliyet ilişkisinin doğrusal olduğu varsayımı yapılır. Optimal noktadan sonra, toplam maliyetlerdeki artış hızı gittikçe artan bir gelişim göstermektedir. Aşırı kapasite ile çalışmayı gösteren bu aşama, işçilik için fazla mesai, makinalarda arızaların çoğalması, hammadde fire oranının artması, bu giderek hızlanan (progresif) bir artışa neden olabilir. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 23

24 Karma Maliyetler Sabit ve değişken unsurları aynı anda içeren maliyetlerdir. Yarı Değişken Maliyet Faaliyet hacminin sıfır olduğu noktada pozitif bir değeri olan, üretim arttıkça artan maliyetlerdir. Tamir-bakım, telefon, elektrik maliyetleri, her an hizmete hazır olmanın karşılığında neden oldukları sabit maliyetlerin yanı sıra, faaliyet hacminin artmasıyla artan hizmetleri ölçüsünde değişen maliyetlere yol açarlar. Yarı değişken maliyetler ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 24

25 ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 25

26 Karma Maliyetler Yarı Sabit (Basamaklı) Maliyet Birbirini izleyen küçük üretim aralıklarının her birinin başlangıcında artış gösteren, fakat o üretim aralığında sabit kalan dar basamaklı yarı sabit maliyetlerdir. Değişken giderlerin basamaklı olarak artması, üretim faktörünün bölünmezliği ile ilgilidir. Dolaysız işçiliği üretimde tam gereken miktarda kullanmak zordur. Bir işçi saatte 5 birimden fazla üretim yapamaz ise, üretimi yükseltmek için ikinci bir işçiyi işe almak gerekir. Böylece 0-5 birimde işçilik ücreti, 20TL/saat ise, 6-10 üretim aralığında 40 TL/saat olacaktır. Dar basamaklı yarı sabit maliyetler ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 26

27 Üretim faktörlerinin bölünebilirliği arttıkça basamaklar küçülecek ve maliyet tam değişkene yaklaşacaktır ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 27

28 Karma Maliyetler Geniş Basamaklı Maliyet Bölünmesi zor üretim faktörlerinde ise basamakların genişlediği gözlenir. Nezaretçi maaşlarında, amortisman giderlerinde, kiralarda olduğu gibi. Bu durumda basamaklı değişken yerine basamaklı sabit ifadesini kullanmak daha uygun olacaktır. Geçerli üretim aralığı Geniş basamaklı y. sabit maliyetler ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 28

29 ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 29

30 Ölçü Birimi Olarak Kullanılan Üretim Miktarına Göre Toplam Maliyet Belli bir hesap döneminde gerçekleştirilen üretimin tümü için katlanılan maliyetler Birim Maliyeti Toplam maliyetin üretim miktarına bölünmesiyle bulunan ortalama maliyet. Toplam maliyet sabit ise, üretim arttıkça birim maliyetler düşer. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 30

31 ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 31

32 ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 32

33 ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 33

34 OSM:ortalama sabit maliyet ODM:ortalama değişken maliyet OM:ortalama maliyet MM:marjinal maliyet ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 34

35 Maliyetlerin Sınıflandırılması (devamı) Ait Oldukları Kısma Göre Üretim Kısmı Maliyetleri Hizmet Kısmı Maliyetleri Gidere Dönüştükleri Döneme Göre Ürün Maliyeti Üretim maliyeti ile eş anlamlıdır. Üretilen mallar satılana kadar gidere dönüşmezler. Sadece SMM dönemin satış gelirlerinden düşülür. Dönem Maliyeti(Dönem Gideri) Satış, genel yönetim, Ar-Ge ve finansman giderleri dönem maliyetleridir. Hangi dönemde ödenmişlerse o dönemin gideri sayılırlar ve o dönemin satış gelirlerinden düşülürler. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 35

36 Maliyetlerin Sınıflandırılması (devamı) Planlama, Kontrol ve Çeşitli Yönetim Kararları ile Đlişkilerine Göre Standart Maliyet-Bütçelenmiş Maliyet Kontrol Edilebilir Maliyet-Kontrol Edilemez Maliyet Bağlı Sabit Maliyet-Đradi Sabit Maliyet Geçerli Maliyet- Geçersiz Maliyet Ek Maliyet-Marjinal Maliyet Fırsat Maliyeti ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 36

37 Maliyetlerin Sınıflandırılması (devamı) Standart Maliyet-Bütçelenmiş Maliyet Standart maliyet, gerçekçi bir verimlilik düzeyinde katlanılması gereken birim başına dolaysız maddeler, dolaysız işçilik ve üretim genel maliyetlerinin (ÜGM) toplamıdır. Đş ve zaman ölçümü gibi bilimsel metotlarla tespit edilen standart dolaysız madde ve işçiliğin yanı sıra bütçelenmiş ÜGM nin üretim hacmine bölümüyle elde edilen ÜGM yükleme oranının toplamıyla bulunur. Bütçelenmiş maliyet, belli bir üretim hacmi için öngörülen toplam maliyettir. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 37

38 Maliyetlerin Sınıflandırılması (devamı) Kontrol Edilebilir Maliyet-Kontrol Edilemez Maliyet Bir sorumluluk merkezinin yöneticisinin kararlarından etkilenen maliyetler kontrol edilebilir maliyet, aynı yöneticinin iradesi dışında katlanılan maliyetler ise kontrol edilemez maliyet olarak adlandırılır. Kısım yöneticisi hammadde veya malzeme sarfını kontrol edebilir; ancak, bina vergisinden düşen payı kontrol edemez. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 38

39 Maliyetlerin Sınıflandırılması (devamı) Geçerli Maliyet- Geçersiz Maliyet Gelecekte gerçekleşmesi beklenen ve alternatif hareket tarzlarının her biri için farklı değerde olan maliyetlere geçerli maliyet adı verilir. Örneğin A ve B makinalarından birinin seçilmesi ile ilgili bir karar durumunda, bu makinaların farklı değer taşıyan yıllık bakım maliyetleri geçerli maliyet olur. Yönetim kararlarından etkilenmeyen maliyetler ise geçersiz maliyet adını alır. Batık maliyet geçersiz maliyetlere güzel bir örnek oluşturur. Batık maliyet geçmişte katlanılan ve geri dönülmesi olanaksız olan maliyettir. Gelecekle ilgili kararlar üzerinde hiçbir etkileri yoktur. (mevcut duran varlıkların amortisman maliyetleri) ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 39

40 Maliyetlerin Sınıflandırılması (devamı) Geçerli Maliyet- Geçersiz Maliyet Örneği: Bir işletme mevcut atölyelerinden birini yeniden düzenlemek istemektedir. Saat ücretlerinde bir değişiklik öngörülmemekle birlikte atölyenin yeniden düzenlenmesi, gerekli işçilik saatlerinde ve işçilik maliyetlerinde farklılaşmaya yol açması beklenmektedir. Dolaysız maddelerin geçmişte birim başına ne kadarsa gelecekte de aynı kalacağı tahmin edilmektedir. Aşağıdaki tabloya göre vereceğiniz karar açısından hangi maliyetin geçerli hangisinin geçersiz olduğunu belirtiniz. Birim Başına (YTL) Atölyenin mevcut şeklini koruma Atölyeyi yeniden düzenleme Dolaysız işçilik Dolaysız maddeler ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 40

41 Maliyetlerin Sınıflandırılması (devamı) Ek Maliyet-Marjinal Maliyet Ek maliyet, iki alternatif hareket tarzının maliyetleri arasındaki farktır. A makinasının yıllık bakım maliyeti 3000 YTL, B makinasının 2500 YTL ise, A makinasının ek bakım maliyeti, 500 YTL, B makinasının ek bakım maliyeti, -500 YTL dir. Marjinal maliyet üretimdeki bir birimlik artışın neden olduğu ek maliyettir. Üretim 1000 birimden 1001 birime çıktığında maliyet 2 YTL den 2.2 YTL ye yükseliyorsa, marjinal maliyet 0.2 YTL dir. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 41

42 Maliyetlerin Sınıflandırılması (devamı) Fırsat Maliyeti Belli bir alternatifin seçilmesi nedeniyle, seçilmemiş olan en iyi alternatifin mahrum kalınan net yararı, seçilmiş olan alternatifin fırsat maliyeti olarak adlandırılır. Fabrika ek binasının bir kısmını depo olarak kullanma veya kiraya verme alternatiflerinden, ilki tercih edildiğinde, binayı kullanmanın fırsat maliyeti, mahrum kalınan kira geliridir. ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 42

43 Maliyetlerin Sınıflandırılması (devamı) Fırsat Maliyeti Dört alternatif hareket tarzının öngörülen gelir ve giderleri B alternatifinin karı, fırsat maliyetini de içerecek şekilde hesaplanırsa buna ekonomik kar adı verilir. Doğru karar ekonomik karı pozitif olan alternatifin seçilmesidir. A B C D Beklenen gelir Beklenen gider Beklenen kar A B C D Beklenen gelir Beklenen gider Beklenen kar Fırsat maliyeti Ekonomik kar ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 43

44 Maliyetlerin Sınıflandırılmasına Bir Örnek Dolaysız malzeme Dolaysız işçilik Dolaylı malzeme Dolaylı işçilik Diğer dolaylı mal. Dolaysız maliyet (Temel Đmalat Maliyetleri) Dolaylı maliyet (Genel Đmalat Maliyetleri) Đmalat Maliyetleri Đmalat Maliyeti (Sınai Maliyet) Yönetim Maliyetleri Satış Maliyetleri Dönem Maliyetleri Satış Maliyeti Ticari Maliyet ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 44

45 2003 Maliyet Faktörleri: Dokuma Brezilya Çin Hindistan Đtalya Kore Türkiye Amerika B. D. 1 Eğitilmiş personel saatlik ücreti /3 Makine bakım işçisi saatlik ücreti Eğitilmemiş personel saatlik ücreti Çalışma saatleri (yıllık) Elektrik gücü maliyeti /kwsaat Su maliyeti / m /5 Buhar maliyeti /lb iplik Haşıllama maliyeti /lb iplik Petrol/gaz maliyeti (kg başına/cu.ft başına) (petrol) (petrol) (petrol) (gaz) (gaz) 0.28 (gaz) (gaz) Bina maliyeti / m Bina alanı (m 2 )- M Bina alanı (m 2 )- G Yıllık bina bakımı (%) Makine amortisman süresi (yıl) Yardımcı donanım için amortisman süresi (yıl) Bina amortisman süresi (yıl) Gümrük, satış vergisi vs.(makine fiyatının %'si) Kapital faiz oranı (%) Hammadde maliyeti ( dokunmuş 1 yarda kumaş) pamuk ipliği tekstüre iplik ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 45

46 2003 Toplam Maliyetler: Ring Đplikten Dokunmuş Kumaş (USD/ 1 yarda kumaş) Brezilya Çin Hindistan Đtalya Kore Türkiye Amerika B, D, 0,033 0,054 0,030 0,039 0,039 0,039 0,030 Döküntü Đşçilik Güç Yardımcı malzeme Kapital (amortisman& faiz) %5 %8 %5 %3 %5 %5 %4 0,029 0,022 0,034 0,378 0,116 0,050 0,263 %4 %3 %5 %34 %16 %7 %31 0,046 0,089 0,112 0,146 0,070 0,098 0,068 %7 %13 %17 %13 %9 %13 %8 0,057 0,055 0,074 0,084 0,108 0,077 0,065 %9 %8 %11 %8 %14 %11 %8 0,260 0,178 0,195 0,205 0,175 0,228 0,198 %40 %26 %29 %19 %23 %31 %23 Hammadde 0,227 0,293 0,218 0,248 0,246 0,246 0,220 %35 %42 %33 %23 %33 %33 %26 Toplam kumaş maliyetleri (kumaş yardası başına USD) 0,652 0,691 0,663 1,100 0,754 0,738 0,844 (kumaş metresi başına USD) 0,713 0,756 0,725 1,203 0,825 0,807 0,923 Indeks (Đtalya:100) ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 46

47 2003 Toplam Maliyetler: OE Đplikten Dokunmuş Kumaş (USD/ 1 Kumaş Yardası) Brezilya Çin Hindistan Đtalya Kore Türkiye Amerika B, D, 0,023 0,038 0,022 0,028 0,028 0,028 0,022 Döküntü Đşçilik Güç Yardımcı malzeme Kapital (amortisman& faiz) %5 %8 %5 %3 %5 %5 %4 0,023 0,018 0,028 0,281 0,093 0,036 0,201 %4 %3 %5 %34 %16 %7 %31 0,041 0,077 0,097 0,127 0,062 0,086 0,060 %7 %13 %17 %13 %9 %13 %8 0,059 0,058 0,077 0,086 0,111 0,080 0,068 %9 %8 %11 %8 %14 %11 %8 0,227 0,163 0,172 0,183 0,156 0,199 0,175 %40 %26 %29 %19 %23 %31 %23 Hammadde 0,227 0,293 0,218 0,248 0,246 0,246 0,220 %35 %42 %33 %23 %33 %33 %26 Toplam kumaş maliyetleri (kumaş yardası başına USD) 0,600 0,647 0,614 0,953 0,696 0,675 0,746 (kumaş metresi başına USD) 0,656 0,708 0,671 1,042 0,761 0,738 0,816 Indeks (Đtalya:100) ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 47

48 2003 Toplam Maliyetler: Tekstüre Đplikten Dokunmuş Kumaş (USD/ 1 Kumaş Yardası) Brezilya Çin Hindistan Đtalya Kore Türkiye Amerika B, D, 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 Bobinleme Đşçilik Güç Yardımcı malzeme Kapital (amortisman& faiz) %1 %1 %1 %0 %1 %1 %0 0,029 0,021 0,036 0,315 0,112 0,042 0,231 %5 %4 %6 %30 %20 %7 %25 0,033 0,072 0,089 0,300 0,055 0,075 0,247 %6 %14 %15 %28 %10 %12 %27 0,073 0,059 0,082 0,070 0,079 0,066 0,064 %13 %12 %14 %7 %14 %10 %7 0,266 0,246 0,216 0,227 0,179 0,237 0,210 %49 %49 %36 %21 %33 %37 %23 Hammadde 0,143 0,104 0,164 0,145 0,122 0,212 0,164 %26 %20 %28 %14 %22 %33 %18 Toplam kumaş maliyetleri (kumaş yardası başına USD) 0,548 0,506 0,591 1,061 0,551 0,636 0,920 (kumaş metresi başına USD) 0,599 0,553 0,646 1,160 0,603 0,696 1,006 Indeks (Đtalya:100) ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 48

49 Maliyet Muhasebesinde Hesapların Đşleyişi MADDELER STOK Ay Başı Stoku 8 (2) 14 (1) 12.5 (3) 1.5 KASA Aybaşı mev. 25 (12) 54 (1) 12.5 (14) 3 (5) 0.8 (6) 1 (7) 0.3 (8) 0.2 (15) 4 (16) 2 (17) 3.5 (18) 7.6 ÖDENECEK ÜCRETLER (4) 10.7 ĐMALATTAKĐ MALLAR Ay Başı Stoku 3 (11) 29.5 (2) 14 (4) 9.5 (10) 7 ÜGM (3) 1.5 (10) 7 (4) (5) 0.8 (6) 1 (7) 0.3 (8) 0.2 (9) 2 SATIŞ GĐDERLERĐ (15) 4 (22) 4 MAMUL STOK Ay Başı Stoku 7 (13) 30 (11) 29.5 SMM (13) 30 (21) 30 SATIŞLAR (19) 54 (12) 54 BĐRĐKMĐŞ AMORTĐSMAN Aybaşı bakiyesi 28 (9) 2 YÖNETĐM GĐDERLERĐ (17) 3.5 (24) 3.5 DĐĞER GELĐRLER (20) 3 (14) 3 AR-GE GĐDERLERĐ (16) 2 (23) 2 DĐĞER GĐDERLER (18) 7.6 (25) 7.6 KAR-ZARAR (21) 30 (19) 54 (22) 4 (20) 3 (23) 2 (24) 3.5 (25) 7.6 ĐTÜ Tekstil Müh. Bölümü/TEK485 Maliyet Muhasebesi Prof. Dr. Emel ÖNDER 49

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE İşletme; insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ya da hizmet üretiminde bulunan ekonomik ve teknik birimlerdir. Yönetim, bir veya birkaç grup insanın çalışmalarında

Detaylı

BTSO ÜRÜN MALİYETLEMESİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - IX. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :

BTSO ÜRÜN MALİYETLEMESİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - IX. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - IX ÜRÜN MALİYETLEMESİ Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...4 Kurumsal ve Kişisel Satış...7 Satış Personeli...9

Detaylı

LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA-I

LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2549 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1519 LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA-I Yazarlar Prof.Dr. Semih Hüseyin TOKAY (Ünite 1, 2, 3, 8) Doç.Dr. Ali DERAN (Ünite 4,

Detaylı

Maliyet Muhasebesi. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT

Maliyet Muhasebesi. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT Maliyet Muhasebesi Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT Finansal Muhasebe ile Yönetim Muhasebesinin Karşılaştırılması Finansal Muhasebe Yönetim Muhasebesi Amaç İşletmenin finansal durumu ve performansı hakkında

Detaylı

İşçilik Miktarı eri İşçilik Maliyetlerinin Saptanması ve Kaydı

İşçilik Miktarı eri İşçilik Maliyetlerinin Saptanması ve Kaydı İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü TEK485 MALİYET MUHASEBESİ İŞÇİLİK K MALİYETLER YETLERİ: İşçilik TürleriT İşçilik Miktarı İşçilik Değeri

Detaylı

İMAL EDİLEN MALIN MALİYETİ

İMAL EDİLEN MALIN MALİYETİ İMAL EDİLEN MALIN MALİYETİ Sakıp ŞEKER * A İMALAT VE MALİYET KAVRAMLARI malat sözcüğü, imal sözcüğünün çoğulu olup, (amelden) yapma, işleme, meydana getirme anlamlarına gelmektedir. Makina ve tesisat kullanmak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM 1. MALİYET MUHASEBESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR. 1. 1. Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları

BİRİNCİ BÖLÜM 1. MALİYET MUHASEBESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR. 1. 1. Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. MALİYET MUHASEBESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1. 1. Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları Ülkemizde 1933 yılında Sümerbank ın kuruluşu ile maliyet muhasebesi uygulaması başlamıştır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÜRÜN VE HİZMET MALİYETİ 344MV0039

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÜRÜN VE HİZMET MALİYETİ 344MV0039 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÜRÜN VE HİZMET MALİYETİ 344MV0039 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3033 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1983 MALİYET ANALİZLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3033 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1983 MALİYET ANALİZLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3033 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1983 MALİYET ANALİZLERİ Yazarlar Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 1, 2, 4, 5) Doç.Dr. Kadir GÜRDAL (Ünite 3) Doç.Dr. Orhan ELMACI

Detaylı

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE SAFHA MALİYET SİSTEMİNİN ÖNEMİ

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE SAFHA MALİYET SİSTEMİNİN ÖNEMİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞL-YL-2012-02 ÜRETİM İŞLETMELERİNDE SAFHA MALİYET SİSTEMİNİN ÖNEMİ AYDIN İLİNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLETMESİNDE ÖRNEK

Detaylı

ET SANAYİ İŞLETMELERİNDE, PARÇALAMA DEPARTMANI BİRLEŞİK ÜRÜNLERİNDE ÇEŞİTLİ MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ET SANAYİ İŞLETMELERİNDE, PARÇALAMA DEPARTMANI BİRLEŞİK ÜRÜNLERİNDE ÇEŞİTLİ MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ET SANAYİ İŞLETMELERİNDE, PARÇALAMA DEPARTMANI BİRLEŞİK ÜRÜNLERİNDE ÇEŞİTLİ MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Çiğdem

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜRÜN MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE MALİYET KONTROLÜ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜRÜN MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE MALİYET KONTROLÜ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜRÜN MALİYETİNİN HESAPLANMASI VE MALİYET KONTROLÜ ARİF ÖKSÜZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN İNŞAAT KAYITLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN İNŞAAT KAYITLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN İNŞAAT KAYITLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. Erkan Baykuş / Levent KARTAL. Vergi Bölümü Kıdemli Müdürleri

MALİYET MUHASEBESİ. Erkan Baykuş / Levent KARTAL. Vergi Bölümü Kıdemli Müdürleri MALİYET MUHASEBESİ Erkan Baykuş / Levent KARTAL Vergi Bölümü Kıdemli Müdürleri MALİYET MUHASEBESİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Genel Açıklama Maliyet muhasebesi üretilen mamul ve hizmetlerin maliyetini oluşturan

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ

MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ DOÇ. DR. R. İLKER GÖKBULUT DOÇ. DR. R.İLKER GÖKBULUT Ölçemediğin Bir Şeyi Yönetemezsin!!! Günümüz iş dünyasındaki değişim ve gelişmelere paralel olarak maliyet ve

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET KAYITLARI 344MV0038 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İşletme Bütçeleri. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker

İşletme Bütçeleri. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker İşletme Bütçeleri Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT MALİYET MUHASEBESİ VERİLERİNİN PLANLAMA AÇISINDAN KULLANILMASI İşletme, insanların

Detaylı

Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Muhasebe; yöneticilere, işletme sahiplerine, işletmede çalışanlara (sendikalara), borç ve kredi verenlere, devlete ve topluma bilgi sağlamaktadır..

Muhasebe; yöneticilere, işletme sahiplerine, işletmede çalışanlara (sendikalara), borç ve kredi verenlere, devlete ve topluma bilgi sağlamaktadır.. İŞLETME VE MUHASEBE İşletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Detaylı

TÜİK e-vt Değişken Kılavuzu. 2014 Yıllık İş İstatistikleri

TÜİK e-vt Değişken Kılavuzu. 2014 Yıllık İş İstatistikleri TÜİK e-vt Değişken Kılavuzu 2014 Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması Mayıs 2015 ANKARA Versiyon: 2.0 1/39 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama 1.0 20.02.2014 ----

Detaylı

DİPNOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 1.1. Genel Bilgi Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) iştigal konusu bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik

Detaylı

AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009, 2008 VE 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009, 2008 VE 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2009, 2008 VE 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetçi Görüşü Bilançolar Gelir Tabloları Kapsamlı Gelir Tabloları Özkaynak Değişim Tabloları

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 07.01.2003 tarihinde kurulan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket, Ana Ortaklık ) nin faaliyet konusu profesyonel elektronik

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı