EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010"

Transkript

1 EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 MERNOS HALI SANAY VE TCARET A.. Merveehir Mahallesi, Mehmet Erdemolu Caddesi, No. 4 ehitkamil Gaziantep Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim irketi nin ( irket ) Gaziantep Ticaret Sicili Memurluunca tarihinde tescil olunan aynı tarihli Olaanüstü Genel Kurul toplantısında, irketin tahvil ihracına ilikin TL. nominal deeri amamak kaydıyla, ihraç miktarına, faiz oranına, vade süresine ve aracı kurumun tespiti dahil ihraca ilikin dier tüm detaylara karar vermek üzere Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına ve halka arz ilemlerinin Yönetim Kurulunca yürütülüp sonuçlandırılmasına dair karar verilmitir. irket Yönetim Kurulu, anılan Olaanüstü Genel Kurul kararına istinaden tarih ve 210 sayı ile 2 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TL nominal deerli tahvil halka arzına karar vermi ve bu karar dorultusunda Sermaye Piyasası Kurulu na bavurulacaı tarafımıza bildirilmitir. ncelememize sunulan aaıda belirtilen belgelerin yürürlükteki mevzuat kapsamında deerlendirilmesi ve bunun neticesinde, irketin halka arz suretiyle tahvil ihraç edip edemeyecei hususunda yazılı hukuki görü ( Hukuki Görü ) verilmesi tarafımızdan talep edilmitir. bu Hukuki Görü aaıda belirtilen belgelerin asıllarının incelenmesi neticesinde hazırlanmıtır: 1. irket in yürürlükteki ana sözlemesini tekil eden, irketin kurulu ana sözlemesinin ( Ana Sözleme ) ve yürürlükteki ana sözleme tadillerinin yayınlandıı aaıda belirtilen Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri: (a) Ana Sözlemenin yayınlandıı 16 Mart 1990 tarih ve 2487 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 106 ncı sayfası; (b) Ana Sözlemenin, irketin Unvanı balıklı 2 nci maddesinin deiikliinin (Eski Unvan: Erdemolu Yünlü Halı Sanayi ve Ticaret Anonim irketi Yeni Unvan: Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim irketi) yayınlandıı 29 Aralık 1997 tarih ve 4450 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 411 nci sayfası; (c) Ana Sözlemenin, irketin Süresi balıklı 5 nci maddesinin deiikliinin yayınlandıı 29 Nisan 2005 tarih ve 6293 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 176 ncı sayfası; (d) Ana Sözlemenin, irketi Temsil ve lzam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi balıklı 8 nci maddesinin deiikliinin yayınlandıı 23 Mayıs 2007 tarih ve 6814 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 695 nci sayfası; 84

2 (e) irketin Akmer Akrilik plik naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi ile devralma yolu ile birlemesine ilikin 25 Haziran 2009 tarihli Olaanüstü Genel Kurul toplantısının ve devir sözlemesinin yayınlandıı 8 Temmuz 2009 tarih ve 7349 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 681 nci sayfası; (f) Ana Sözlemenin, Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü balıklı 6 ncı maddesinin deiikliinin yayınlandıı 8 Temmuz 2009 tarih ve 7349 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 681 ve 682 nci sayfaları; (g) Ana Sözlemenin, Amaç ve Konusu balıklı 3 ncü maddesinin deiikliinin yayınlandıı 29 Aralık 2009 tarih ve 7468 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 270 ve 271 nci sayfaları; (h) Ana Sözlemenin, irket Merkez Adresi balıklı 4 ncü maddesinin deiikliinin yayınlandıı 29 Aralık 2009 tarih ve 7468 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 271 nci sayfası. 2. irket ile ilgili aaıda belirtilen belgeler: (a) irketi temsil ve yeni Yönetim Kurulunun görev daılımı ile ilgili tarih ve 203 sayılı Yönetim Kurulu Kararının yayınlandıı tarih ve 7463 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 766 ncı sayfası; (b) irketin yönetim kurulu üyelerinin seçiminin yapıldıı tarihli Olaan Genel Kurul tutanaının yayınlandıı 8 Temmuz 2009 tarih ve 7349 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 681 nci sayfası; (c) Gaziantep 2. Noterliinin tarih ve yevmiye no. ile, irketin tarih ve 203 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, tasdik ettii imza sirküleri. 3. irketin Hukuki Görüümüze konu tahvil ihracına karar verilen tarihli Olaanüstü Genel Kurul tutanaının Gaziantep Ticaret Sicil Memurluunca 07 Mayıs 2010 tarihinde tescil edildiini gösteren tescil kaesini havi kopyası; 4. Gaziantep 5 nci Noterliince 31 Mart 2003 tarih ve 7890 yevmiye no. ile tasdik edilen irket pay defteri. I RKETN KURULU VE FAALYETLER irket, 09 ubat 1990 tarihinde Gaziantep Ticaret Sicili Memurluunca 14376/13543 tescil numarası ile tescil edilerek kurulmu bir anonim irkettir. irketin merkezi, Merveehir Mahallesi, Mehmet Erdemolu Caddesi No. 4 ehitkamil Gaziantep adresindedir. irket halka açık bir irket deildir. 85

3 irketin amaç ve konusu, Ana Sözlemenin Amaç ve Konusu balıklı 3 ncü maddesinde belirtilmi olup balıca unlardır: A) Her türlü halı ve makine halısı, her türlü tabii ve sentetik elyaftan iplik, akrilik iplik, polyester iplik, kamgan iplik, pamuk iplii, örgü iplii, halı iplii, polypropilen ve polyetilen iplikler ve bunlardan mamul dokumalar, pamuklu örme mensucat, pamuklu dokuma, polypropilen ve polyetilen düz ve yuvarlak satıhlı mamuller, tafting halı, tafting iplik, seccade, perdelik, t-shirt, havlu bornoz, kilim, battaniye üretmek ve ham ya da ilenmi her türlü tekstil ürünlerinin yurt içinde ve yurt dıında ve serbest bölgelerde imalatını, satımını, alımını, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak, B) irket adına arsalar satın almak, bunları parsellemek ve satmak, bu arsalar üzerinde her türlü inaatları yapmak konusu ile ilgili her nevi menkul ve gayrımenkul malların mal satın alınması mevcut menkul ve gayrımenkul malların satılması, kiraya verilmesi, kiralanması, irketin amacı ile ilgili irket borç ve alacaını temin için ipotek rehin ve kefalet ve dier teminatları almak üçüncü hakiki ve hükmi ahıslar lehine rehin ve ipotek vermek, bakalarına ait menkul, mal ve gayrımenkuller üzerinde irket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek, gereinde bunları fek eylemek, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, C) Konusu ile ilgili her türlü ham, yarı mamul malları üretmek, bu ürünleri ileyecek tesisler ve fabrikalar kurmak, kurulu tesisleri satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, gerekli makine ve teçhizatların imalatını, alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, D) Konusu ile ilgili marka, ihtira beratı, ustalık (knowhow) ve dier sınai mülkiyet haklarını vermek, iktisap etmek ve bunların üzerinde lisans anlamaları yapmak, E) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalar ile ortaklıklar kurmak, mevcut iletmelere ve irketlere itirak etmek veya irketleri devir almak, iç ve dı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek ve kredi almak, F) Konusu ile ilgili olarak tevik belgeleri almak, gerektiinde yurt dıına eleman göndermek, uzman getirmek, G) Konusu ile ilgili olarak yurtiçi, yurtdıı ve serbest bölgelerde iyeri, maaza, ube açmak, depo satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve gerektiinde satmak. H) Gerçek ve tüzel üçüncü kiilerin borçlarına kefil olabilir, taınmazları üzerinde gerçek ve tüzel üçüncü kiilerin borçlarının teminatını tekil etmek kaydıyla her türlü ve ekilde ipotek tesis edebilir. I) irketin maksat ve mevzuuna aykırı olmamak ve aracılık yapmamak ya da veya portföy yöneticilii faaliyetinde bulunmamak kaydıyla, Sermaye Piyasaları Mevzuatı ve dier Mevzuatın izin verdii ölçüde Sermaye Piyasalarında her türlü Sermaye Piyasası ilemi yapmak. Yukarıda gösterilen konulardan baka ileride irket için faydalı ve lüzumlu görülecek baka ilere girimek istendiinde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tetkikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen iler yapılacaktır. 86

4 Esas mukavelenin tadili mahiyetindeki bu kararın tatbiki için sanayi ve ticaret bakanlıından gerekli izin alınacaktır. Yapılan incelemeler, irketin mevzuata uygun olarak kurulmu ve faaliyet gösteren bir irket olduunu ve herhangi bir özel mevzuata tabi olmadıını göstermektedir. 8 Temmuz 2009 tarih ve 7349 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 681 ve 682 nci sayfalarında yayınlanan Ana Sözlemenin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü balıklı 6 ncı maddesine göre, irketin sermayesi (yüzaltımilyonaltıyüzbin) TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1.- (bir) TL deerinde (yüzaltımilyonaltıyüzbin) hisseye ayrılmıtır. Önceki sermayeyi oluturan (yüzmilyon) TL nın tamamı ödenmitir. Yeminli Mali Müavir Ali Erman ın 07 Mayıs 2010 tarih ve YMM / sayılı raporu dorultusuna göre, irketin artırılan TL lık sermayesinin ,01 TL sı irket ortaklarının ikisi tarafından taahhüt edilmi ve nakden ödenmitir. irketin artırılan TL lık sermayesinin ,99 TL lık kısmı ise Akmer Akrilik plik naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi nin Türk Ticaret Kanununun 451 ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ncu maddeleri gereince devralınması sonucunda, anılan irketin Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi nin 26 Haziran 2009 tarih ve 2009/305 Esas ve 2009/261 sayılı kararı ile tespit edilen öz kaynak tutarından karılanmıtır. Dolayısıyla irketin (yüzaltımilyonaltıyüzbin) TL olan sermayesinin tamamı ödenmitir. irketin pay defterine göre hissedarlık yapısı aaıda gösterilmitir: Hissedar Sermaye Miktarı Hisse Adedi Erdemolu Holding A Ali Erdemolu brahim Erdemolu Mahmut Erdemolu Mustafa Erman Gülsüm Erman Ergün Özcan Toplam II RKETN TAHVL HRACI Ana Sözlemenin Amaç ve Konusu balıklı 3 ncü maddesinin I bendinde, irketin maksat ve mevzuuna aykırı olmamak ve aracılık yapmamak ya da veya portföy yöneticilii faaliyetinde bulunmamak kaydıyla, Sermaye Piyasaları Mevzuatı ve dier Mevzuatın izin verdii ölçüde Sermaye Piyasalarında her türlü Sermaye Piyasası ilemi yapacaı hüküm altına alınmıtır. 87

5 Ana Sözlemenin yukarıda anılan bendi hükmü dorultusunda, her türlü Sermaye Piyasası ilemi yapmaya yetkili irket, tahvil ihracı ile ilgili olarak genel kurul kararı almıtır. Gaziantep Ticaret Sicil Memurluunun 07 Mayıs 2010 tarihinde tescil edildiini gösteren tescil kaesini havi irketin tarihli Olaanüstü Genel Kurul tutanaının 3 ncü maddesine göre, tahvil ihracına ilikin TL nominal deeri amamak kaydıyla ihraç miktarına, faiz oranına, vade süresine ve aracı kurumun tespiti dahil ihraca ilikin dier tüm detaylara karar vermek üzere Yönetim Kurulu nun yetkili kılınmasına ve halka arz ilemlerinin Yönetim Kurulunca yürütülüp sonuçlandırılmasına karar verilmitir. irket Genel Kurulunun tahvil ihracına ile ilgili olarak almı olduu karar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Ana Sözleme hükümlerine uygun olup, anılan Olaanüstü Genel Kurul toplantısında tahvil ihracına engel bir karar tesis edilmedii tespit edilmitir sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 4 ncü maddesi hükmü gereince halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının Kurula kaydettirilmesi zorunludur. Aynı ekilde Sermaye Piyasası Kanununun 13 ve 14 ncü maddeleri ile 22 nci maddesinin (a) ve (b) bendlerine dayanılarak 21 Ocak 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri II, No. 22 Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satıına likin Esaslar Hakkında Tebli in 4 ncü maddesi uyarınca, ihraç edilecek tahvillerin anılan Tebli de belirtilen esaslara göre Sermaye Piyasası Kuruluna kaydettirilmesi zorunludur. hraç edilecek tahvillerin Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmasını müteakip anılan tahvillerin stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ilem görmesinde stanbul Menkul Kıymetler Borsası mevzuatı çerçevesinde herhangi bir aykırılıın bulunmadıı tespit edilmitir. III SONUÇ irket tarafından ibraz edilen belgeler ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; (i) irketin ilgili mevzuata göre kurulmu ve faaliyetine devam etmekte olduu, (ii) Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınması kaydıyla, irketin tahvil ihracına herhangi hukuki bir engel olmadıı ve (iii) irketin ve borçluluu temsil eden menkul kıymetlerin hukuki durumlarının tabi oldukları mevzuata uygun olduu görülmütür. irketin talebi üzerine yukarıda belirtilen belgelerin incelenmesi neticesinde düzenlenen ibu Hukuki Görü ün Sermaye Piyasası Kurulu ve stanbul Menkul Kıymetler Borsası dıında herhangi kurum veya kurulua sunulması veya açıklanması yazılı iznimize tabidir. Saygılarımla. Avukat Osman Fikret Tümen 88

Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir.

Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret kanununun Anonim Şirketlerinin Ani surette

Detaylı

OĞUZ HUKUK BÜROSU. Şenlikköy Mah. Avcılar Sok. No:40 A Blok D:2 Florya /İstanbul T:0212 662 93 12-14 / F: 0212 662 81 84

OĞUZ HUKUK BÜROSU. Şenlikköy Mah. Avcılar Sok. No:40 A Blok D:2 Florya /İstanbul T:0212 662 93 12-14 / F: 0212 662 81 84 OĞUZ HUKUK BÜROSU Şenlikköy Mah. Avcılar Sok. No:40 A Blok D:2 Florya /İstanbul T:0212 662 93 12-14 / F: 0212 662 81 84 22.07.2010 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. Mühürdar Cad. No:54/1 Kadıköy İstanbul

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 10.10.2005 Konu stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na, STANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: : KORDSA

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES I. BÖLÜM KURULU MADDE 1. Bu ana sözlemede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 20.04.1998 tarih ve 98/10962 sayılı Bakanlar

Detaylı

KOZA ALTIN LETMELER A.. ANA SÖZLEMES

KOZA ALTIN LETMELER A.. ANA SÖZLEMES KOZA ALTIN LETMELER A.. ANA SÖZLEMES KURULU MADDE 1 irket 29.08.1989 tarihinde kurulmutur. RKETN ÜNVANI MADDE 2 irketin unvanı " Koza Altın letmeleri A.." dir. Bu ana sözlemede kısaca irket olarak anılacaktır.

Detaylı

TEKFEN HOLDNG ANONM RKET ESAS MUKAVELES

TEKFEN HOLDNG ANONM RKET ESAS MUKAVELES TEKFEN HOLDNG ANONM RKET ESAS MUKAVELES Madde 1- KURULU: Aaıdaki kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun (bu esas mukavelede T.T.K. olarak anılacaktır) Anonim irketlerin ani kuruluu hükümlerine göre

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME Kurulu : Madde 1 Aaıda adları veikametgahları yazılı kurucular tarafından, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavelename hükümlerine göre

Detaylı

BURÇEL K VANA SANAY VE T CATE A.. DARE MECL S BA KANLI I NDAN

BURÇEL K VANA SANAY VE T CATE A.. DARE MECL S BA KANLI I NDAN BURÇELK VANA SANAY VE TCATE A.. DARE MECLS BAKANLII NDAN DARE MECLSMZ, RKETMZN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 19 NSAN 2010 PAZARTES GÜNÜ SAAT 13:00 DA, ATA CENTER MERKEZ AH EVREN CAD. NO:1 K:3

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız; Avrupa'nın nispeten küçük birkaç ekonomisindeki bütçe ve borç sorunları yanında daha büyük ölçekli ekonomilerinde de borç sorunlarının

Detaylı

! "# $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: ( ( 1 2, 5 <.,, ( 3( 0,,,,

! # $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: ( ( 1 2, 5 <.,, ( 3( 0,,,, ! "# $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, (01 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: 9(:, ( ( 1 2, 5 >>110,1: 01 2, ( (0 (,( 3 0(

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı BORSA DII MENKUL KIYMETLER PYASASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı GELEN LETMELER BORSASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

PMA PLASTK NAAT MALZEMELER A. 18.000.000.000.000 TL. ESAS MUKAVELES (YEN EKL)

PMA PLASTK NAAT MALZEMELER A. 18.000.000.000.000 TL. ESAS MUKAVELES (YEN EKL) PMA PLASTK NAAT MALZEMELER A. 18.000.000.000.000 TL. ESAS MUKAVELES (YEN EKL) 1 KURULU Madde 1 : Aaıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim irketlerin ( ani surette

Detaylı

TARH:13/05/2004. irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 2.500 olarak uygulanacaktır.

TARH:13/05/2004. irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 2.500 olarak uygulanacaktır. TARH: 13/05/2004 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 13.05.2004 tarihli toplantısında, Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin (irket) halka arz edilen 2.200.000.000.000,-TL nominal deerli

Detaylı

TARH :16/02/1998 TARH :27/02/1998

TARH :16/02/1998 TARH :27/02/1998 TARH :16/02/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin 16.02.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz yönetim

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI. 1- Şirket Esas Mukavelenamesinin 3. maddesinin ve 6. maddesinin tadili hakkında görüşme.

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI. 1- Şirket Esas Mukavelenamesinin 3. maddesinin ve 6. maddesinin tadili hakkında görüşme. AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI Toplantının Tarihi : 16.02.2011 Karar No : 787 Toplantıda Bulunanlar Başkan Başkan Yardımcısı ler GÜNDEM :Mehmet GÖÇMEN : Daniel H.J.GAUTHIER

Detaylı

5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması,

5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması, 5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması, 6- Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketin 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımlar ile Seri: IV, No: 41

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları tabiyetleri ve ikametleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ani)

Detaylı

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi MADDE 1 AĢağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

YÖNETM KURULU. Ömer Tevfik TLABAR Yönetim Kurulu Bakanı. Yener CAN Yönetim Kurulu Bakan Vekili. Ali GÜLÇELK Yönetim Kurulu Üyesi.

YÖNETM KURULU. Ömer Tevfik TLABAR Yönetim Kurulu Bakanı. Yener CAN Yönetim Kurulu Bakan Vekili. Ali GÜLÇELK Yönetim Kurulu Üyesi. YÖNETM KURULU Ömer Tevfik TLABAR Yönetim Kurulu Bakanı Yener CAN Yönetim Kurulu Bakan Vekili Ali GÜLÇELK Yönetim Kurulu Üyesi Ali ÖZÇELK Yönetim Kurulu Üyesi Aye Melek ÇELKER Yönetim Kurulu Üyesi DENETÇLER

Detaylı

RANT FNANSAL KRALAMA A..

RANT FNANSAL KRALAMA A.. TARH : 14 / 02 / 1995 Borsa Yönetim Kurulu'nun 14.02.1995 tarihli toplantısında aldıı kararla, Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetleri 20.02.1995 tarihinden itibaren 1.000,-TL nominal deerli beher hisse

Detaylı

1- T.C.Uyruklu Fahrettin ŞERANER Atatürk Caddesi Kireçhaneler Sokak Huzur Apt. 17/8 Sahrayıcedid 81080 Kadıköy/İstanbul

1- T.C.Uyruklu Fahrettin ŞERANER Atatürk Caddesi Kireçhaneler Sokak Huzur Apt. 17/8 Sahrayıcedid 81080 Kadıköy/İstanbul İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan Sicil No: 346064-293646 SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KURULUŞ Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No:167580 AYEN ELEKTRİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: 03.01.2002 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nca tescil edilmek üzere 8 Ocak 2002 tarih ve 5460

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

ÇALIK ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı