Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi"

Transkript

1 Journal of Engneerng and Naural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, , 2011 PhD Research Arcle / Dokora Çalışması Araşırma Makales A MULTI-STAGE SUPPLY CHAIN MODEL TO DETERMINE OPTIMAL DISTRIBUTION CENTER STRATEGY Özhan Nur ÖZESENLİ *1, Tufan DEMİREL 2 1 Yıldız Teknk Ünverses, Fen Blmler Ensüsü, Endüsr Mühendslğ Anablm dalı, Yıldız-İSTANBUL 2 Yıldız Teknk Ünverses, Makne Faküles, Endüsr Mühendslğ Bölümü, Yıldız-İSTANBUL Receved/Gelş: Acceped/Kabul: ABSTRACT Dsrbuon cener (DC) sraeges are one of he mos mporan sraegc decsons n he opmzaon of supply chan neworks (SCN). In hs paper, a mul-sage, mul-perod, mul-produc SCN model, whch ncludes procuremen, producon and dsrbuon s developed. The man conrbuon of hs sudy s o nroduce a model, whch enables o change he number, locaons, scales and capacy levels of DCs o opmze oal supply chan (SC) cos. The SCN s modeled as a mxed neger lnear problem o sasfy esmaed demand wh mnmum fxed and varable cos enes, whch are subjec o capacy of supplers and producon facles wh locaons and scales of DCs. Suggesed model s appled o SCN of a mulnaonal Fas Movng Consumer Goods Company (FMCG) o examne he performance of he model n real world cases. Three dfferen sraeges for DCs are mplemened and run under 36 dfferen scenaros va an opmzaon package, Insgh s SAILS, wh real daa. The performance of sraeges under dfferen scenaros s compared. I s found ha SML approach performs beer han oher sraeges under all scenaros. Keywords: Supply chan managemen, mxed neger programmng, nework desgn. OPTIMAL DAĞITIM MERKEZİ STRATEJİSİ TESPİTİ İÇİN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞ MODELİ ÖZET Dağıım merkez () sraejler edark zncr ağlarının (TZA) opmze edlmesnde en öneml sraejk kararlardan brdr. Bu çalışmada, çok aşamalı, çok döneml, çok ürünlü br TZA model saınalma, ürem ve dağıım proseslern de çerecek şeklde gelşrlmşr. Bu çalışmanın leraüre ana kakısı oplam edark zncr (TZ) malyen opmze emek çn sayısı, konumları, ölçeğ ve kapase düzeylernn değşrlmesn mümkün kılan br model sunmakır. TZ, beklenen aleb edarkç ve ürem esslernn kapaseler le lern konum ve ölçeklerne bağlı olarak oluşan sab ve değşken malye unsurlarını mnmze edecek şeklde karma am sayılı doğrusal problem olarak modellenmşr. Önerlen model, yaklaşımın gerçek vakalardak performansını sınamak çn hızlı ükem seköründe faalye göseren çok uluslu br şrken TZA sına uygulanmışır. ler çn üç farklı sraej Insgh Frması nın car br opmzasyon yazılımı (SAILS ) le gerçek verler le 36 farklı senaryo alında çalışırılmış ve farklı senaryolar çn sraejlern performansları karşılaşırılmışır. SML yaklaşımının dğer sraejlerden üm senaryolarda daha y performans göserdğ esp edlmşr. Anahar Sözcükler: Tedark zncr yönem, karma am sayılı programlama, ağ asarımı. * Correspondng Auhor/Sorumlu Yazar: e-mal/e-le: el: (216) / 4069 Fro Lay Gıda San. ve Tc. A.Ş., Planlama Deparmanı, Ümranye-İSTANBUL 329

2 A Mul-Sage Supply Chan Model o Deermne Sgma 29, , GİRİŞ Günümüzün rekabeç ş oramında, ürünlern edarkçlerden ürem esslerne, ürem esslernden lere, perakendeclere ve müşerlere ekn ve ekl ransfer üm şrkeler çn sürdürüleblr karlılığın sağlanmasında esasır. Bu konu pek çok araşırmacının lgsn cezbeden hızlı büyüyen çalışma sahalarından brdr [1] ve şrkeler çn rekabeç avanaj yaraan araçlardan br olarak görülmekedr [2]. Ema fyaları ve enerj malyelerndek dalgalanmalar neden le TZ faalyelernn yönem şrkelern zorlu pyasa dnamkler çerçevesnde kendlern kar merkez olarak konumlandırmalarında ve daha da önemls zorlu pazar dnamkler alında fnansal olarak hayaa kalmalarında öneml br rol oynamakadır. Bu çalışmada, edarkçlern ve ürem esslernn konumları, kapasesler le müşer alepler deermnsk olarak kabul edlmşr. Bu varsayımlar alında, müşer hyaçları, lern sayısı, konumu ve kapasesnn en y kombnasyonu le mnmum oplam TZ malye le yanılanmaya çalışılmışır. Model, zaman eksennde, en düşük oplam malyee ulaşmak lern açılması, kapanması ve ölçeğnn değşrlmesne zn vermekedr. Bu çalışmanın ardındak movasyonlar; () farklı ölçeklerdek ler çn yer analz sağlayan br model oluşurmak, () Hızlı ükem seköründe çok aşamalı br TZ planlaması çn br karar alma sürec önermek, () Ağ analz yardımıyla gerçek verler le gerçek br vakayı ele almak olarak sıralanablr. 2. YERLEŞİM LİTERATÜRÜ Leraür arama edark zncr yönem (TZY) sraejlern, depo yerleşm problemlern ve ler üzerne ağ analzlern kapsayacak şeklde düzenlenmşr. TZA, edarkçlern edarkçlernden, müşerlern müşerlerne blg, para ve malzeme akışını da kapsayan ağdır [3]. TZY nn amacı TZA nın elemanları arasındak anahar süreçler opmze emekr. Tesslern konum ve kapaseler, ürem ve depolama polkaları, edarkçlerden müşerlere naklye bçmler ve sıklığı üzerne yapısal ve sraejk kararları çerr. Bu karmaşık ve çok aşamalı oramda, brden çok oyuncu le enegre br ssem olarak TZ sraejsnn oluşurulması zorlu br şr [4-5]. Pek çok model, algorma, araç ve yönem TZ performansını analz emek, değerlendrmek ve yleşrmek amacıyla gelşrlmşr. Thomas ve Grffn [6] k veya daha fazla aşamalı eşgüdümlü TZY e şare eden çalışmaları ncelemş olup; Pedro vd. [7] de belrszlk alında TZ planlama çn ncel modeller ncelemş ve sınıflandırmışır. Depolama esslernn konumu araşırmacı ve uygulamacılardan büyük lg görmüşür. Depo yer seçm problemnde, fabrkalar le müşerler arasında yerleşrlecek esslern sayısı le servs verlecek bölgelere karar verlr. Karmaşıklık düzey ek ürünlü kapase kısısız problem le çok ürünlü kapase kısılı problem arasında değşmekedr. Ek karmaşıklık düzey çok aşamalı ağlar le yer seçmnn sürekl düzlem veya ayrık kümelerden yapımı dahl edlerek gelşrleblr. Alernaf modelleme eknkler farklı karmaşıklık ve ağ pler le problemler çözmek çn ele alınmışır [8]. Tess yerleşm problemlern opmzasyon eknkler le çözümünü ele alan mükemmel ncelemeler [ ] de nceleneblr. Tsaks vd. [12], belrsz alep alında ürem essler, depolar, ler ve müşer bölgeler çeren çok aşamalı TZA asarlamak çn maemaksel model kullanmışır. Bu çalışmada oplam malye en aza ndrmek çn yaklaşık br çözümden yararlanılmışır. Drezner vd. [13], merkez deponun opmal konumunu, alernaf konumları ve yerel depoların sayıları blnmeke ken ele almışır. Bu çalışma, daha y çözümlere ulaşırmak çn sok malyelern ele almayı önermşr. Nozck ve Turnqus [14], fabrka ve dek sok malyen göz önüne alınarak k aşamalı br dağıım ağı problem formülze emş ve ekrarlamalı algorma lern opmal konumunu belrlemek çn kullanmışır. 330

3 Ö.N. Özesenl, T. Demrel Sgma 29, , 2011 Ağ analz yönem le opmzasyon, ess yer seçmn belrleme ve TZ y ekn br şeklde yönemek çn ekl br eknkr. Çok ürünlü ağ asarımı ve ağ analz le TZ opmzasyonu çn daha fazla ayrını ve kaynak çalışma olarak [ ve 18] nceleneblr. Ng vd.[19] belrsz alep ve eslm süres le çok aşamalı TZ analz çn smülasyon yönemn kullanmışır. Van der Vors vd. [20], çok aşamalı br gıda TZ sn modellemş ve smüle emş, çalışmalarını soğuulmuş ürünlern TZ asarımında senaryo analzlern değerlendrmek çn uygulamışır. Ayrıca, olasılıksal aleplerler le çok aşamalı edark ssemlernn modelenmesnde smülasyonun kullanımına dğer br örnek Marel [21] arafından sunulmuşur. lern konumları üzerne TZ çalışmaları arasında, brçok makale de sezgsel yönemler üzerne yayımlanmışır. Demrel vd. [22] göre, ess yerleşm problemler çn blnen en y genel sezgsel yönemler abu arama, benzelmş avlama ve genek algormadır. Çeşl ess yerleşm problemler çn bu yönemler Arosegu vd. [23] arafından karşılaşırılmışır. Yazarlar arafından daha y performans le uygulama ve gelşrme kolaylıkları nedenyle lk olarak abu arama yönemnn denenmes önerlmşr. 3. ÖNERİLEN YÖNTEM Çalışmamızın bu bölümünde, karma am sayılı maemaksel model sunulmuşur. Önerlen model le "ssem" bakış açısı le çok aşamalı, çok döneml, çok ürünlü TZA çn br formülasyon sağlanmışır. Bu modelde TZ, essler (edarkçler, ürem essler, ler ve müşerler) emsl eden düğümler le düğümler brbrne bağlayan arklardan oluşan br ağ olarak emsl edlmşr. Önerlen model lern sayısını, konumunu ve ölçeğ le brbrn akp eden sevyeler arasında hammadde ve bmş ürünlern opmal akış değerlern bldrr. Bu çalışmada arışılan TZ ssem, Şekl 1 de nceleneblr. Tedarkç #1 #1 Müşer #1 Tedarkç #2 Fabrka #1 #2 Müşer #2 Tedarkç #3 Fabrka #2 #3 Müşer #3 #4 Müşer #4 Tedarkç #S #I Müşer #J Tedarkçler Ürem Tessler Dağıım Merkezler Müşerler Şekl 1. Tedarkçler, ürem essler, ler ve müşerler le TZA yapısı 331

4 A Mul-Sage Supply Chan Model o Deermne Sgma 29, , 2011 Önerlen modeln leraüre ana kakısı karar eksennde, oplam TZ malyelern en aza ndrmek çn sayısı, konumları, ölçeğ ve kapase sevyelern değşrmek çn karar vercye gerekl doneler sağlayan br yönem sağlamakır. Yukarıda belrlen kararları sağlayan maemaksel model le modeln ana kabüller aşağıda sunulmuşur Kabuller Çalışmamızı uygulayacağımız, pazarda hızlı hareke eden, düşük değerl ve yüksek hacml ükem malları endüsrs le uyumlu kabüller aşağıdak gb fade edlmşr. 1. Tedarkçlern konumları belldr ve her hammadde çn farklı kapase kısıları mevcuur. 2. Ürem esslernde aynı spesfkasyonlu hammaddeler kullanılır, bu nedenle modele hammaddelern sadece naklye malye dahl edlr. 3. Ürem esslernn konumları ve her ürün grubu çn ürem kapaseler sabr. 4. Ürem esslernn değşken ürem malyeler eşr, sab malyeler se opmzasyonun necesn değşrmez. 5. 'lernn konumları mevcu br aday kümeden seçlr. 6. Tüm TZ'de her br ess, kendnden br sonrak sevyedek ess besleyeblr. 7. Farklı kapase ve şleme gderlerne göre şlelen üç farklı ölçeğ (küçük, ora ve büyük) mevcuur. 8. Aday konumlar üzernden 'lern açılış, kapanış ve ölçek değşmne planlama ufkunun herhang br dönemnde zn verlr. 9. 'lern açılış, kapanış, ölçek değşm ve şleme gderler üm aday konumlar çn aynıdır. 10. Yen ess lgl dönemn başında faalyee geçmekedr. 11. Tessler arasındak aşıma am kamyon yükü le yapılmakadır. 12. Ürünlern yapısı ve hızlı hareke eden doğası gereğ ssemde hçbr sok malye oluşmadığı kabul edlmekedr. 13. Ülke genelndek saış nokaları oplu alep nokaları olarak konsolde edlmşr Model Formülasyonu Çalışmamızda, yukarıdak varsayımlar üzerne, TZA'yı emsl emek çn br karma am sayılı model gelşrlmşr. İlgl modele hammadde ve edarkçler, fabrkaların ürem kablyeler, fabrkalar arası bmş ürün ransferler, alep nokalarına hzme vermek amacıyla farklı ölçekek 'ler le çoklu zaman eksenler dahl edlmşr. TZA modellerne bu çalışmanın kakısı farklı ölçeklerde (küçük, ora ve büyük) 'lern ve bu ölçekler arasında dönüşümün 2 yen paramere (k ve l) le modellenmesdr. ölçeğnn dönüşümü Şekl 2'de göserlmşr. 0 lgl aday konumda hçbr 'nn olmadığını; 1, 2 ve 3 de sırasıyla küçük, ora ve büyük 'nn bulunduğunu göserr. Şekl 2. Takp eden zaman eksenler çn ölçek dönüşümü 332

5 Ö.N. Özesenl, T. Demrel Sgma 29, , 2011 Maemaksel modeln ndeksler, ndeks kümeler le paramereler, karar değşkenlern çeren noasyonlarla formülasyonu aşağıda paylaşılmışır. İndeksler ve ndeks kümeler: r R n N s S f F I j J T Hammaddeler çn Bmş ürünler çn Tedarkçler çn Ürem essler çn ler çn Müşerler çn Zaman eksenler çn Noasyonlar: A sr zamanında, r hammaddes çn edarkç s nn kapases B fn zamanında, ürem ess f nn n bmş ürünü çn ürem kapases C l zamanında, ölçeğ l olan nn kapases c sfr zamanında ürem ess f nn, r hammaddesne olan alebnn, s edarkçs arafından karşılanmasının brm malye D jn zamanında, müşer j nn, n bmş ürününe olan aleb. d fn zamanında nn, bmş ürün n çn alebnn, ürem ess f arafından karşılanmasının brm malye e jn zamanında müşer j nn, bmş ürün n çn alebnn, arafından karşılanmasının brm malye k nn -1 zamanında ölçeğ l nn zamanında ölçeğ q rn 1 brm bmş ürün n elde emek çn kullanılması gereken hammadde r nn mkarı W kl zamanında, ölçeğ k dan l ye gelen nn sab malye Y l zamanında, ölçeğ l olan nn değşken malye Amaç Fonksyonu: MnQ (1) Q c * p malye malye s f operasyonu malye malye j n f r n k l sfr e * m jn Şu kısılara göre: d sfr * f n o f n ( W Y * m ) * X jn kl l j n Tedarkçlerden fabrkalara naklye jn kl Fabrkalardan lere naklye lerden müşerlere naklye 333

6 A Mul-Sage Supply Chan Model o Deermne Sgma 29, , 2011 psfr f o f n n s f p j sfr A B jn sr fn m C * X q rn l kl * o n 0 o f n mjn 0 m D jn X kl j jn 0,1 p 0 s, f, r, sfr o f n 0 f,, n, m 0, j, n, jn f s, r, (2) f, n, (3), n, (4) f, r,, n (5), n, (6) j, n, (7),, l 0,1,2,3 k (8) (9) (10) (11) Amaç fonksyonu (1), operasyonunun oplam sab ve değşken malyeler le ssemdek oplam naklye malyen (gelen naklye, kmal, ler arası ransfer ve gden naklye) mnmze emeye çalışır. Kısı kümes (2), her br hammadde grubu çn her br edarkçnn kapasesn her br zaman eksennde sınırlandırır. Kısı kümes (3), ürem esslernn kapasesn her br bmş ürün grubu çn her br zaman eksennde sınırlandırır. Kısı kümes (4), lern kapasesn lgl zaman eksenndek ölçeğne göre sınırlandırır. Kısı kümes (5), her br ürem essne gren hammadde ve çıkan bmş ürün akışını her br zaman eksen çn eşler. Kısı kümes (6), her br ye gren ve çıkan bmş ürün akışını her br zaman eksen çn eşler. Kısı kümes (7), her br zaman eksenndek her br müşer alebnn yanılanmasını sağlar. Değşken kümes (8), herhang br zaman eksennde, her br poansyel nn ölçeğn k dan l ye dönüşürülüp dönüşürülmeyeceğne karar verr. Değşken kümes (9), her br zaman eksennde hang hammaddenn, hang edarkçden, hang ürem essne sevk edlmes gerekğne karar verr. Değşken kümes (10), her br zaman eksennde hang bmş ürünün, hang ürem essnden, hang ye sevk edlmes gerekğne karar verr. Değşken kümes (11), her br zaman eksennde hang bmş ürünün, hang den, hang müşerye sevk edlmes gerekğne karar verr. 4. ÖRNEK BİR TZ MODELİ Bu bölümde, önerlen modeln büyük ölçekl problemlerdek performansını es edeblmek çn örnek br TZ model ele alınmışır. Bu bağlamda çok uluslu br gıda şrkenn TZ ssem modellenmşr. İlgl TZ karma am sayılı doğrusal programlama model le çok ürünlü (21 bmş 334

7 Ö.N. Özesenl, T. Demrel Sgma 29, , 2011 ürün) ve çok döneml (12 dönem) yapı dahlnde TZ ssem çndek nokalar arasındak opmal malzeme akışı ve operasyonel durumdak lern konumu le ölçeğ belrlenr. Ele alınan ağ, 5 farklı hammaddey 2 ürem ess çn üreen 21 edarkçy, 89 farklı müşer nokasına servs vermek amacıyla seçlmş 3 farklı ölçekek 18 poansyel konumunu çerr. Örnek TZ model car br opmzasyon yazılımı olan, Insgh ın SAILS le gerçek verler le Duo P860-2,4 Ghz şlemcl ve 3 GB RAM bellekl dzüsü blgsayar yardımıyla çözülmüşür. Öncelkle SAILS model, şrken mevcu TZ asarımını emsl edecek şeklde koşurulmuşur. Koşum sonucunda yazılımın verdğ çıkılar ve şare eğ gösergeler, gerçek yaşamdak verler le karşılaşırılmışır. Bu gösergeler: Şrken bmş ürün naklye frmalarına ödedğ naklye malye (her 2 fabrka çn ayrı) Fabrkaların ürem onajları (ürün grubu bazında) Fabrkaların servs verdğ yapıları Her br den geçen on ve kapase kullanım oranları lern servs verdğ müşerler Yazılımın sunuduğu bu dör ayrı performans gösergesnn sonuçları gerçek hayaa şrken gözlemledğ sonuçlar le uyumlu olduğu esp edldken sonra oplam TZ malyen opmal depo yer sraejs le mnmze emek çn alernaf sraejler ele alınmışır. 5. ALTERNATİF STRATEJİLERİ Bu kısımda alernaf sraejsler ve bu sraejlern 12 farklı senaryo alında (3 farklı onaj senaryosu le 4 farklı moorn fya senaryosundan ürelerek) karşılaşırılması gerçekleşrlmşr. Alernaf sraejlern kıyaslanmasının sağlamlığı 3 farklı onaj sevyesnde (mevcu onaj sevyes ve mevcu onajın %5 ve %10 arışı) ve 4 farklı moorn fya sevyesnde (mevcu fya sevyes ve Türk Lrası olarak bu sevyenn %25, %50 ve %100 arışı) es edlmşr SML Yaklaşımı İş gereksnmler sonucunda müşerlere verlen hzme sevyesn arırmak ve sürdürüleblr br şeklde malyeler azalmak çn hızlı ükem seköründe farklı ölçek ve kapaselerde ler şlemek yaygın br uygulamadır. Bu uygulama prensb, karar vercnn oplam TZ malyelern mnmze emek çn lernn sayısı, konumu ve ölçeklern karar ufkunda değşrebleceğ yen br sraejs (SML yaklaşımı) le modele dahl edlmşr. SML yaklaşımı alında farklı ölçekek ler çn kapase le sab ve değşken malyeler eş değldr. Depo yönem, dar personel maaşları, kralama gderler le sparş yönem, mal oplama ve yükleme le hızlı hareke eden soğun konolü le lgl malyeler farklı ölçekek ler çn değşken ve sab gderler olarak gerçek verler ışığıdan ayrışırılmışır. İlgl malyeler Çzelge 1 de nceleneblr. Çzelge 1. SML yaklaşımına göre farklı ölçeke kapase ve malyeler ölçeğ Kapase (on/ay) Sab şleme malye (TL/ay) Sab açma malye (TL) Sab kapama malye (TL) Değşken şleme malye (TL/on) Küçük (S) Ora (M) Büyük (L)

8 Toplam TZ Malye (TL) A Mul-Sage Supply Chan Model o Deermne Sgma 29, , Mevcu Sraejs Şrken mevcu dağıım ve lojsk yapısı SML yaklaşımının özel durumlarda brdr. Bu sraej kapsamında, SML yaklaşımındak üm kl amsayı değşkenlernn değerler blnmekedr, bu nedenle kısım 3.1 de önerlen ve formüle edlen model doğrusal br maemak modele dönüşür Merkez Depo Sraejs Merkez depo, ürem esslernden gelen üm bmş ürün kmallernn oplanarak alep bölgelerne dağııldığı özel ek br olarak modellenmşr. İlgl merkez deponun aday konumları 5 büyük alep merkezn çerecek şeklde belrlenmşr. Merkez depo analzlernn amacı, depolama malyelern merkez deponun ölçek ekonoms sayesnde azalırken, naklye gderlerndek arışa rağmen oplam ssem malyen düşürmenn mümkün olup olmadığını araşırmakır Alernaf Sraejlernn Kıyaslanması İşlemenn yapısı, 3 ana sraej ışığında 12 farklı senaryo alında ncelenmş ve alernaf sraejlernn şlemenn oplam TZ malye üzerndek malye 36 farklı koşum le değerlendrlmşr. Farklı moorn fya sevyeler alında alernaf sraejlern karşılaşırılması şrken mevcu onaj hedefn gerçekleşrdğ, oplam onajının %5 ve %10 arırdığı senaryolar çn sırası le Şekl 3, Şekl 4 ve Şekl 5 e nceleneblr Grd İkmal Transfer Çıkı Şekl 3. İşlemenn mevcu onaj hedefn gerçekleşrmes durumunda farklı moorn fya sevyeler çn alernaf sraejlern kıyaslanması 336

9 Toplam TZ Malye (TL) Toplam TZ Malye (TL) Ö.N. Özesenl, T. Demrel Sgma 29, , Grd İkmal Transfer Çıkı Şekl 4. İşlemenn mevcu onaj hedefnn %5 üzernde performans gösermes durumunda farklı moorn fya sevyeler çn alernaf sraejlern kıyaslanması Şekl 5. İşlemenn mevcu onaj hedefnn %10 üzernde performans gösermes durumunda farklı moorn fya sevyeler çn alernaf sraejlern kıyaslanması 7. SONUÇLAR VE TARTIŞMA Grd İkmal Transfer Çıkı Bu çalışma le TZA; müşerlern alebn, edarkç ve ürem esslernn konum ve kapaseler le lern konum, sayı ve ölçeklerne göre karşılarken, sab ve değşken malyeler mnmze edecek şeklde KTDP le modellenmşr. Önerlen model, modeln performansını gerçek dünyada ncelemek çn hızlı ükem seköründe faalye göseren br şrken TZ ssemne uygulanmışır. Bu çalışma le ürem onaj ve saış kaybı rsk olmadan sadece sraejsnn yenden yapılandırılması le oplam TZ malyelernn opmze edlebleceğ göserlmşr. Ölçek değşklğ, açılış ve kapanış malyeler nedenyle, oplam şleme malyeler armasına rağmen oplam ssem malye opmal sayı, konum ve ölçeke şlemenn necesnde 337

10 A Mul-Sage Supply Chan Model o Deermne Sgma 29, , 2011 azalılmışır. Tasarrufun büyük kısmı azalan naklye gderlernden sağlanmışır. İşlemenn dağıım ssemnn yenden asarlanması necesnde oplam TZ malyelernde % 1,3 lük br düşüş beklenmekedr. Parasal eksnn yanında, bu çalışma çevresel sürdürüleblrlk ajandasını da deseklemekedr. Hammadde ve bmş ürünlern naklyes esnasında daha kısa mesafelern ka edlmesnn br sonucu olarak salınan CO 2 emsyonunda yılda yaklaşık 694 on düşüş beklenmekedr. Bu çalışmada gelşrlen meodoloj dğer TZY problemlernde uygulanmak üzere kullanılablr. Bu çalışmanın sonuçları öncelkl olarak, TZ gderlernn yüksek olduğu, ürünün yapısı hacml ve/veya naklye gderlernn oplam ürünün malyende yüksek oranda yer uan sekörlerde faalye göseren (gübre, su, kağı havlu, bebek bez gb); ülkemz gb akaryakıı bağıl olarak pahalı kullanan ülkelerde (Tüm Avrupa kıasında yer alan ülkeler, Kore, Avusuralya ve Yen Zellanda gb) faalye göseren; karayolu ve kamyon naklyesnn üm naklye faalyeler çnde öneml br pay alan (Endonezya, Tayland ve İran gb) ülkelerde faalye göseren şrkeler çn anlamlı olablr. Bu çalışmanın bulgularını genşlemek çn deermnsk alepler çn önerlen sraej ve yaklaşımın kesn olmayan alepler alında çalışılması ve modellenmes önerlmekedr. Dğer br lgnç noka da opmal TZA ya ulaşmak üzere farklı sekörler çn daha doğru çözümler üremek adına, ler üzerne envaner le lgl kararların çalışılmasıdır. Daha genş br koşum zamanı alep ese de, daha fazla alernaf konumu ve ölçeğ le, üm TZ n opmze emek adına fabrka konumlarını, ürem haların amamının ya da br kısmının yer değşrmesne zn veren br yapı da çalışılablr. REFERENCES / KAYNAKLAR [1] Hajaghae-keshel M. and Sajadfar S.M., Dervng he Cos Funcon for a Class of Three-Echelon Invenory Sysem wh N-realers and One-for-one Orderng Polcy, The Inernaonal Journal of Advanced Manufacurng Technology, 50: , [2] Deloe Global, Maserng Complexy n Global Manufaurng: Powerng Profs and Growh Through Value Chan Synchronzaon, Deloe Global Manuf Sudy, [3] Towll D.R., The Seamless Supply Chan: The Predaor s Sraegc Advanage, The Inernaonal Journal of Technology Managemen, 13(1): 37 56, [4] Qunn F.J., The Maser of Desgn: An Inervew wh Davd Smch-Lev, Supply Chan Managemen Revew , [5] Smch-Lev D., Kamnsky P. and Smch-Lev E., Desgnng and Managng he Supply Chan, Conceps, Sraeges and Case Sudes, Irwn/McGraw-Hll, [6] Thomas D.J. and Grffn P.M., Coordnaed Supply Chan Managemen, European Journal of Operaonal Research, 94:1 15, [7] Pedro D., Mula J., Poler R., e.al., Quanave Models for Supply Chan Plannng under Uncerany: a Revew, Inernaonal Journal of Advanced Manufacurng Technology, 43: , [8] Guedes P., Saw R.J. and Waller A.G., Logscs Sraegy Plannng: Modelng and Decson Suppor Technques for he 1990s, Inernaonal. Journal of Logscs Managemen, 6-1:37 50, [9] Tallur S. and Baker R.J., A Mul-phase Mahemacal Programmng Approach for Effecve Supply Chan Desgn, European Journal of Operaonal Research 141: , [10] Jang Y.J., Jeng, S.Y, Chang B.M e.al., A Combned Model of Nework Model and Producon/Dsrbuon Plannng for a Supply Chan Nework, Compuers and Indusral Engneerng, 43: ,

11 Ö.N. Özesenl, T. Demrel Sgma 29, , 2011 [11] Yang H. and EdwnCheng T.C., A Sraegc Model for Supply Chan Desgn wh Logcal Consrans: Formulaon and Soluon, Compuers & Operaons Research, 30: , [12] Tsaks P., Shah N. and Paneldes C.C., Desgn of Mul-echelon Supply Chan Neworks under Demand Uncerany, Indusral & Engneerng Chemsry Research, 40: , [13] Drezner Z., Sco C. and Song J.S., The Cenral Warehouse Locaon Problem Revsed, IMA Journal of Managemen Mahemacs, 14: , [14] Nozck L.K. and Turnqus M.A., A Two Echelon Invenory Allocaon and Dsrbuon Cener Locaon Analyss, Transporaon Research Par E: Logscs and Transporaon Revew (37): , [15] Geoffron A. and Graves G., Mulcommody Dsrbuon Sysem Desgn by Benders Decomposon, Managemen Scence, 29 (5): , [16] Geoffron A. and Powers R., Tweny Years of Sraegc Dsrbuon Sysem Desgn: An Evoluonary Perspecve, Inerfaces, 25(5): , [17] Arnzen B.C., Brown G.G., Harrson T.P. e.al., Global Supply Chan Managemen a Dgal Equpmen Corporaon, Inerfaces, 25: 69-93, [18] Camm J.D., Chorman T.E., Dll F.A e.al., Blendng OR/MS, Judgmen, and GIS: Resrucurng P&G s Supply Chan, Inerfaces, 27(1): , [19] Ng W., Pplan R. and Vswanahan S., Smulaon Workbench for Analysng Mulechelon Supply Chans, Inegraed Manufacurng Sysems, 14(5): , [20] Van der Vors J.G.A.J., Beulens A.J.M. and Van Beek P., Modelng and smulang mul-echelon food sysems, European Journal of Operaonal Research, 122: , [21] Marel A., Polces for Mul-echelon Supply: DRP Sysems wh Probablsc Tmevaryng Demands, INFOR 41(1): 71, [22] Demrel T., Çen Demrel N. ve Kahraman C., Mul-crera Warehouse Locaon Selecon Usng Choque Inegral. Exper Sysems wh Applcaons, 37: , [23] Arosegu M.A., Kadpasaoglu S.N. and Khumawala B.M., An Emprcal Comparson of Tabu Search, Smulaed Annealng, and Genec Algorhms for Facles Locaon Problems, Inernaonal Journal of Producon Economcs, 103(2): ,

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ Oomak Konrol Ulusal oplanısı OK3 6-8 Eylül 3 Malaya DOĞRUSAL OLMAYAN KONROL SİSEMLERİ 33 Oomak Konrol Ulusal oplanısı OK3 6-8 Eylül 3 Malaya rnc ve İknc Dereceden Kayan Kpl Güdüm Yönem le Havadan Havaya

Detaylı

SAKLI MARKOV MODEL KULLANILARAK GORUNTUDEN GERCEK ZAMANLI TURK ISARET DILI TANIMA SISTEMI

SAKLI MARKOV MODEL KULLANILARAK GORUNTUDEN GERCEK ZAMANLI TURK ISARET DILI TANIMA SISTEMI SAKLI MARKOV MODEL KULLANILARAK GORUNTUDEN GERCEK ZAMANLI TURK ISARET DILI TANIMA SISTEMI Hakan Haberdar A Thess n Compuer Engneerng Submed n Paral Fulfllmen of he Requremens for he Degree of Maser of

Detaylı

İMKB BİLEŞİK 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 INDEX S RETURN VOLATILITY ABSTRACT

İMKB BİLEŞİK 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 INDEX S RETURN VOLATILITY ABSTRACT İsanbul Tcare Ünverses Sosyal Blmler Dergs Yıl:7 Sayı:3 Bahar 008 s.339-350 İMKB BİLEŞİK 00 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ Ünal H. ÖZDEN ÖZET Fnansal serlerde, aşıdıkları özellkler nedenyle doğrusal

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye için Bir Analiz

Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye için Bir Analiz EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cl: 4 Sayı: 4 Em 204 ss. 62-636 Dövz Pyasasının Enlğ: Türye çn Br Analz Effcency of The Foregn Exchange Rae Mare: An Analyss for Turey Burcu BERKE, Burcu ÖZCAN

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

TOZ DETERJAN İÇİN ÜRETİM PLANLAMA VE ÇİZELGELEME SİSTEMİ TASARIMI

TOZ DETERJAN İÇİN ÜRETİM PLANLAMA VE ÇİZELGELEME SİSTEMİ TASARIMI Endüsr Mühendslð Dergs Cl: 0 Saý: Safa: (5-66) Makna Mühendsler Odası TOZ DETERJAN İÇİN ÜRETİM PLANLAMA E ÇİZELGELEME SİSTEMİ TASARM Tardu Selm SEPİN, Mehme Dar ATKN, Merve Nalı ERALP, Gökhan MEMİŞOĞLU,

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

Koşullu Varyans Modelleri: İmkb Serileri Üzerine Bir Uygulama

Koşullu Varyans Modelleri: İmkb Serileri Üzerine Bir Uygulama Çukurova Ünverses İİBF Dergs Cl:15.Sayı:.Aralık 11 ss.1-18 Koşullu Varyans Modeller: İmkb Serler Üzerne Br Uygulama Condııonal Varıance Models: An Alıcaıon on Isanbul Sock Exchange Serıes H.Alan Çabuk

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 2 : 269-277

Detaylı

Telekom ağlarında kademeli fiyatlandırmayla kapasite kiralanması ve iş dağılımı

Telekom ağlarında kademeli fiyatlandırmayla kapasite kiralanması ve iş dağılımı tüdergs/d mühendslk Clt:9, Sayı:5, 3-14 Ekm 2010 Telekom ağlarında kademel fyatlandırmayla kapaste kralanması ve ş dağılımı Nhat KASAP *1, Berna TEKTAŞ SİVRİKAYA 2 1 Sabancı Ünverstes, Yönetm Blmler Fakültes,

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

Lineer Olmayan Yapı Sistemlerinin Analizi İçin Yay-Boyu Metodu

Lineer Olmayan Yapı Sistemlerinin Analizi İçin Yay-Boyu Metodu Fıra Ünv. Fen ve Müh. Bl. Dergs Scence and Eng. J of Fıra Unv. 9 (4), 55-530, 007 9 (4), 55-530, 007 Lneer Olmayan Yaı Ssemlernn Analz İçn Yay-Boyu Meodu Cengz OLA ve Yusuf CALAYIR Fıra Ünverses eknk Blmler

Detaylı

Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XX, No2, 2007 Makalenn Gelş Tarh.2.2006 Makalenn Kabul Tarh 08.06.2007 YENİDEN ÜRETİM SİSTEMLERİNDE

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı