İSTANBUL İLİ AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMA GEÇİŞ DÖNEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL İLİ AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMA GEÇİŞ DÖNEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ"

Transkript

1 İSTANBUL İLİ AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMA GEÇİŞ DÖNEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, İstanbul ilinde Aile Hekimliği Pilot Uygulaması geçiş döneminde, Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezlerinin kurulması, çalıştırılması ve personelin görevlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir Kapsam Madde 2- Bu yönerge, Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezlerini, Müdürlük ve bağlı kurum, kuruluşlarda kadrolu çalışan tüm personel ile Aile Hekimliği Pilot Uygulamasında, Sözleşmeli veya Görevlendirme olarak çalıştırılan Tüm Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarını kapsar Dayanak Madde 3- Bu yönerge, Tarihli, Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 5258 numaralı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8. maddesine dayanılarak çıkarılan; Tarihli Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, Tarihli Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik ile 2365 Sayılı Aile Hekimliğinin Pilot Uyguladığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönergeye ve bunlara ait değişikliklere dayanılarak hazırlanmıştır Tanımlar Madde 4- Yönergede geçen Bakanlık : Sağlık Bakanlığını, Valilik : İstanbul Valiliğini, Kanun :5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kanununu, Yönetmelik :Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini, Ödeme Yönetmeliği : Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler Ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliği, Yönerge :İstanbul ili Aile Hekimliği Pilot Uygulama Geçiş Dönemi Uygulama Yönergesini, Müdürlük :İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünü, SGB :İlçe Sağlık Grup Başkanlığını TSM :Toplum Sağlığı Merkezini, ASM :Aile Sağlığı Merkezini, AHBS :Aile Hekimliği Bilgi Sistemini veya yerine kullanılan sistemleri Geçiş Dönemi :Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten Aile Hekimliğinin fiilen uygulandığı ilk 6 aylık süreyi. İtiraz Komisyonu :Geçiş dönemi ve sonrasında aile hekimlerinin performansla ilgili itirazlarını değerlendirip karara bağlayan ve üyeleri yönergede belirlenmiş komisyonu; belirtir. 1

2 İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 5- a) İstanbul İlinde Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına tarihinde fiilen başlanmış olacaktır. b) Mevcut Sağlık Ocaklarının; Aile Sağlığı Merkezi olmayan ve aile hekimlerine kiralanmayan kısımları, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇS ve AP) Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri (VSD) ve diğer bağlı sağlık birimleri, TSM veya TSM birimi olarak hizmet verecektir. c) Geçiş döneminde ve sonrasında hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi için ihtiyaç duyulan ve Müdürlükçe belirlenen ASM lerde gerekli personel Müdürlüğümüzce görevlendirilebilecektir. d) Vatandaşların aile hekimini değiştirme hakkı uygulamanın başladığı tarihten itibaren başlayacaktır. Kişi kendi hekimini seçtikten sonra zorunlu haller dışında aile hekimini üç aydan önce tekrar değiştiremez. Aile hekimi değişikliği kişilerin talebi üzerine Aile Hekimi Tercih Formu (Ek 1) doldurularak yapılır. Tercih formu TSM ve ASM lerden temin edilebilir. Tercih formlarına kimlik fotokopisi ilave edilmesi zorunludur. Aile hekimlerince alınan tercih formları işlem yapılmak üzere TSM ye gönderilir. e) Birden fazla aile hekiminin çalıştığı ASM lerde, Yönetmeliğe uygun şekilde bir aile hekimi ASM Yöneticisi olarak uygulamaya geçildikten sonra ilk 3 gün içinde seçilecek, bu yönetici 1 yıl boyunca görev yapacak ve TSM ile koordinasyonu sağlayacaktır. Kadrosu tamamlanmış ASM ler isterlerse uygulama başlamadan da yönetici seçebilir ve bunu ilgili TSM / SGB ye bildirebilir. Yönetici seçemeyen ASM nin yöneticisi bir yıl veya ilgili ASM hekimleri seçimlerini yapıp bildirene kadar, görev yapacak şekilde İl Sağlık Müdürlüğü veya TSM tarafından, belirlenecektir. ASM lerde belirlenmiş olan Yönetici Aile Hekimleri ASM nin çalışma düzeni iş ve işlemlerinden idareye karşı sorumludur. Yönetici Aile Hekimleri salt çoğunluk oy ile seçilir ve yönetici seçilen hekimde dahil tüm hekimlerin oyları bir tutanakla ( Ek-2) bildirilir. Bu tutanağa, karşı oy kullananlarda imza atar. İmza atmayan hekimler için imzadan imtina ettikleri tutanağı imzalayan hekimlerce imzalanarak belirtilir. Bir hekimin çalıştığı ASM'lerde bu sorumluluk çalışan hekime aittir. Yönetici Aile Hekimleri ASM'nin genel işleyişi ile ilgili alınacak kararlar ile tespit edeceği sorunları TSM' den onaylı Yönetim defterine kaydetmekle yükümlüdür. Bu defterin saklanması ve korunması Yönetici Aile Hekiminin sorumluluğundadır. Yönetici Aile Hekimleri bu görevlerinden görev süreleri bitmeden kendi istekleri ve müdürlüğün uygun görüşü ile ayrılabilirler. Ayrıca görevi ile ilgili işleri yerine getirmeme ve etik davranmama gibi nedenler ile yönetici görevlerine müdürlükçe de son verilebilir. Görevinden ayrılan hekim yerine görev yapacak hekim seçilene veya seçim yapılamadığı takdirde 3. günden sonra atanacak hekim görevi devralana kadar görevini sürdürür, sorumluluk ve yetkileri devam eder. Görevi devreden hekim devralan hekime yönetim defterini tutanak ile teslim eder. f) Aile Hekimliği uygulamasına geçilmesiyle beraber aile hekimlerinin yapmış oldukları tüm iş ve işlemler ile uygulamaları Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ve Müdürlükçe istenecek diğer elektronik veri sistemlerine girme zorunlulukları vardır. 2

3 g) Aile Hekimliği uygulamasına geçilmesiyle beraber basılı ortamdaki protokol defterleri rutin olarak kullanılmayacak ve AHBS içindeki elektronik protokol defteri kullanılmaya başlanacaktır. Zorunlu hallerde aile hekimi protokol defterine, daha sonra sisteme aktarmak suretiyle, kayıt yapabilir. Bu kayıt defteri TSM lerce mühürlenir ve onaylanır. Aile Hekimliği Uygulamasıyla birlikte mevcut işlenmiş yazılı materyallerin bilgileri AHBS' ye ilk ayın sonuna kadar Aile hekimince aktarılacaktır. Aktarılan yazılı materyal, mevcut Arşiv yönetmeliği hükümleri gereğince işlem görecek, yeni yazılı materyal oluşturulmayacaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çalışma usul ve esasları, Hizmetler Çalışma Madde 6- a) ASM lerde görev yapan Aile hekimleri ve Aile sağlığı elemanlarının çalışma saatleri hafta içi her gün İstanbul Valiliğinin belirlediği resmi çalışma saatleridir. İlçelerin veya bölgenin koşullarına, kişilerin ihtiyaçlarına göre Aile hekiminin talebi, İl Sağlık Müdürlüğü nün onayı halinde çalışma saatleri değiştirilebilir. Aile hekimince planlanan ve yerel sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri ASM' de görülebilen bir yere asılacaktır. b) ASM personelinin izin işlemleri mevcut mevzuata uygun olarak yapılır. Yıllık izinlerin kullanılmasında ASM' lerin verdiği hizmetler aksatılmayacak şekilde planlama yapılması TSM' lerin sorumluluğundadır. Planlamanın düzenli yapılabilmesi için zorunlu haller dışında izin talepleri 1 ( bir) ay öncesinden bildirilir. c) Çalışma saatleri dışında ve resmi tatillerde, ilçedeki Aile hekimlerinin sayısı ve verilen sağlık hizmetlerinin niteliği dikkate alınarak her bir ilçe için ayrı olarak icapçı veya aktif nöbet uygulamaları çerçevesinde hizmetin devamlılığı sağlanabilir. d) Aile hekimi herhangi bir sebeple görevini bırakması durumunda tüm kayıtlarını bağlı bulunduğu TSM ye teslim etmekle yükümlüdür. Aile hekimlerinin kullandığı basılı veya elektronik ortamda tutulan kayıtlar, kişilerin sağlık dosyaları ile raporlar, sevk belgesi ve reçete gibi belgeler resmi kayıt ve evrak niteliğindedir. Kayıtların güvenliği ve mahremiyeti Aile hekiminin sorumluluğundadır. ASM nin resmi yazışma evrakları ve arşivi Yönetici Aile Hekimlerinin sorumluluğundadır. Görevi devrederken bu evrakları da tutanakla devrederler. e) Aile hekimleri, uygulamanın başladığı 6 ay içerisinde kendisine bağlı bölgeye ve kişilere ev ziyareti yaparak veya iletişime geçerek, nüfusun tespitini yapar ve ilk kayıtlarını tutar. Bu tespit sırasında bölgesinde yaşamadığını belirlediği, kendisine kayıtlı kişileri bir liste halinde TSM ye bildirir. Bu bildirimi alan TSM ler ilgili kişilerin bulunmadıklarını tespitle yükümlüdür. Bunun için TSM ler öncelikle İlçe Nüfus Müdürlüğü nden Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kayıtlarının nereye aktarıldığını tespit eder. ADNKS kaydı başka yere aktarılmış kişilerin silinmesi Aile hekiminin talebiyle gerçekleştirilir. ADNKS de halen aynı adreste görünen ancak Aile hekimince adreste bulunmadığı tespit edilen kişilerin kontrolü TSM tarafından yerinde yapılır. Tüm bu işlemler ile ilgili olarak Müdürlüğe aylık bilgi verilir. 3

4 f) Geçiş döneminde ve sonrasında, tercih edilmemesi veya tercih edilmesine rağmen göreve başlanmaması veya görevden ayrılma nedeni ile boş kalan Aile Hekimliği Birimlerinden; Müdürlükçe gerek duyulanlarda birimin tamamı ilgili birime komşu Aile Hekimlerine Görevlendirme yolu ile verilebilir. Bu şekilde verilen nüfuslar daha sonra ilgili birime Aile Hekiminin yerleşmesi durumunda geri alınarak ilgili hekime bağlanır. Bu durumda mali konularda Ödeme Yönetmeliği hükümlerince ödeme yapılır. Bu tür yerlerden ayrıca yine Müdürlükçe belirlenenlerine yönergenin 12. maddesinin e paragrafı uyarınca Görevlendirilmiş Aile Hekimi atanır. Muayene ve Tedavi Madde 7- a) Aile Hekimliği Uygulamasına İlimizde yeni geçildiğinden dolayı vatandaşların mağdur olmaması için Aile hekimleri 1 Şubat 2011 tarihine kadar kendisine kayıtlı olmasa da müracaat eden tüm kişileri geri çevirmeyerek muayene eder, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir. 1 Şubat 2011 den sonra kişiler kendi aile hekimleri tarafından bakılacaktır. b) İlgili Mevzuatta Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları ve Resmi Tabiplerce düzenlenmesi öngörülen her türlü rapor, sevk evrakı, reçete, vs. belgeler Aile Hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde Aile hekimlerince düzenlenir. Uygulama öncesinde SGB 'lerce düzenlenen tüm evraklar TSM 'lerce düzenlenir. c) Kullanılması gerekecek tüm matbu evraklar Müdürlüğümüzden veya dijital formatları den temin edilebilecektir. d) Her aile hekimi, kaşesini kendisi yaptırmakla ve 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren kullanmakla mükelleftir. Kaşelerin nasıl düzenleneceği ile ilgili hükümler Müdürlüğün 22 Ekim 2010 tarih ve 2642 sayılı yazısında belirlenmiş adresinden de yayınlanacak olup sadece Aile Hekimliği Uzmanları kaşelerinde Uz. Dr. kısaltmasını unvan olarak kullanabilir. Diğer tüm hekimler sadece Dr. ünvanını kullanabilir. Herhangi bir nedenle kaşesini kullanamayan hekim imza gerektiren evraklara el yazısı ile yukarıdaki bilgileri yazar ve üstünü imzalar. e) Aile Hekimlerinin kullanacakları kırmızı, yeşil ve mor reçetelerin temini, muhafazası ve kullanımında uyulması gereken kurallar yürürlükte olan mevzuatta uygun olarak yapılacaktır. Belirtilen reçeteler Aile hekimlerine İl Sağlık Müdürlüğü nce TSM aracılığı ile tutanak karşılığı verilecektir. Aile Hekimleri yalnızca kendisine kayıtlı hastalara yeşil ve kırmızı reçete düzenleyebilir. Misafir hastalara, zorunluluk halinde, bu reçeteler ilgilinin aile hekimi veya bağlı olduğu TSM /SGB ile bağlantıya geçilerek ve kendi arşivine kayıt düşülerek verilebilir. AÇSAP ve Bağışıklıma Hizmetleri Madde 8- a) Bağışıklıma hizmetinde kullanılacak aşılar Aile hekimlerine Sağlık Müdürlüğü tarafından TSM aracılığı ile ulaştırılacaktır. İlk hafta için tüm ASM lere yeterince aşı TSM lerce verilir ve zimmeti Yetkili Aile Hekimine, belirlenmemişse Aile Hekimlerinden birine yapılır. 4

5 b) Bağışıklıma hizmetlerinde soğuk zincirin korunması için ASM lerde gerekli tedbirlerin alınmasından çalışan her personel sorumludur. Ancak ASM deki Aile hekimlerince 3 er aylık dönemlerle Aşı Sorumlusu Aile Hekimi ve aynı şekilde Soğuk Zincir Sorumlusu Aile Sağlığı Elemanı belirlenir ve bu kişiler bağışıklama ile ilgili hizmetlerde (soğuk zincirin takibi, aşı ihtiyacı belirlenmesi gibi) TSM ile koordinasyonu sağlarlar. Bu kişiler hizmetin başladığı hafta içinde Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarınca bir tutanakla (Ek-3a ve Ek-3b) belirlenerek TSM ye bildirilir ve her dönemin sonunda dönemin bittiği günden önceki haftada yeniden belirlenerek TSM ye bildirilir. Aynı kişiler üst üste sorumlu olamaz. Bu şekilde tüm Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının sorumluluk alması sağlanır. Tek hekimin çalıştığı ASM lerde sorumluluk ilgili hekim ve Aile Sağlığı Elemanındadır. c) Aile hekimlerinin ihtiyacı olan AÇS ve AP hizmetlerinde kullanılacak kondom, hap, demir ve D Vitamini gibi malzemeler Aile hekimlerine Sağlık Müdürlüğü tarafından TSM aracılığı ile ulaştırılacaktır. İlk hafta için yeterince malzeme TSM lerce verilir ve zimmeti Yetkili Aile Hekimine, belirlenmemişse Aile Hekimlerinden birine verilir. Sonrasında malzeme teslimi Yetkili Aile Hekimine yapılır. d) TSM lerde, bağışıklama ve soğuk zincir ile ilgili görevlendirilen personel, ASM lerin soğuk zincir şartlarının takibini ve denetimlerini yapmakla, AÇS ve AP hizmetlerinde görevli personel ise aile hekimlerinin gebe ve bebek izlemleri ile AHBS ve GEBLİZ kontrol ve denetimlerini yapmakla yükümlüdürler. TSM sorumlu hekimlerince bu personellere zorunlu haller dışında ek görevler ve görevlendirmeler verilmemesine dikkat edilir. e) TSM' ler Müdürlüğün belirleyeceği tüm eğitim programlarını öncelikle halka yönelik olmak üzere verirler. Bu eğitimlerden Aile Hekimlerine verilecek olanlar için gerekli düzenlemeyi yaparlar. Laboratuar ve Görüntüleme Madde 9- a) Tüm ASM lerin LABİM sistemine entegrasyonu için Müdürlük Bilgi İşlem Şubesi ve TSM ler gerekli düzenlemeleri yapar. LABİM Sistemine bağlı ASM lerde görev yapacak Aile hekimleri, laboratuar hizmetlerini İl Sağlık Müdürlüğünün aracılığı ile alacaktır. LABİM sistemine dahil edilemeyen Aile hekimleri Sağlık Müdürlüğünden izin almak kaydı ile laboratuar tetkiklerini kendi çalıştığı birimde yapabilir veya Müdürlüğün uygun gördüğü laboratuarda yaptırabilir. Bu durumdaki yerlerde laboratuar hizmetleri ile ilgili ek evraklar Müdürlükçe istenebilir. ASM lerden Müdürlükçe uygun görülenlere laborant görevlendirebilir. b) Laboratuar ve Görüntüleme hizmetlerinin kapsamı Bakanlığın talimatları doğrultusunda Müdürlükçe belirlenir ve Aile Hekimlerine duyurulur. Gezici / Yerinde Sağlık Hizmetleri Madde 10- a) Gezici Sağlık Hizmetleri: Her Aile hekimi bağlı nüfusunda, tanımlanmış gezici sağlık hizmet bölgelerindeki yerleşim birimlerine bir plan dahilinde, periyodik aralıklarla ulaşmak ve bu hizmeti vermekle yükümlüdür. Yapılacak planlamada Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu plan 5

6 sözleşme döneminin ilk ayında yıllık olarak hazırlanır ve (Ek-4) Gezici Sağlık Hizmetleri Planlama Formu ile TSM ye bildirilir ve sözleşme döneminin sonuna dek aynı plan uygulanır. Her ayın sonunda gezici hizmet faaliyet raporu (Ek-5) TSM' ye bildirilir. Planlamada değişiklik olduğu takdirde ilgili aydan 15 gün önce Ek -4 o ay için doldurulur ve TSM ye verilir onaylanan tarih ve zamanlar yönetmelikte belirlenen kadar gün önce gezici hizmetin verileceği yerde duyurulur. b) Gezici sağlık hizmet bölgesinde Bakanlığa veya Müdürlüğe ait sağlık tesisleri var ise bu tesisler hizmet için kullanılabilir. c) Sağlık evlerinde çalışmakta olan ebeler, hizmet yönünden o bölgenin bağlandığı Aile hekimine, idari yönden ise TSM' ye bağlı olarak çalışırlar. Bu kişiler, TSM' lerin belirleyeceği ve Müdürlüğün onaylayacağı zorunlu haller dışında, sorumluluk bölgeleri dışında çalıştırılamazlar. d) Aile hekimleri, TSM lerce belirlenecek kurumlara, yönetmelik hükümlerine göre yerinde sağlık hizmeti vermekle yükümlüdür. e) Gezici sağlık hizmeti verilen ve eczanesi bulunmayan yerleşim bölgelerinden, TSM' lerce belirlenip müdürlükçe onaylananlarında; 18 Eylül 2009 tarih ve sayılı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazısı ve eki Eczane Bulunmayan Yerleşim Bölgelerinde Yaşayan Halka İlaç Teminine İlişkin Protokol gereği ilaç temin işlemleri TSM' lerin denetiminde yürütülür. Acil Sağlık Hizmetleri Madde 11 a) 112 Acil Yardım İstasyonları, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak hizmete devam edeceklerdir. b) Hastanesi olmayan ilçelerde; çalışma saatleri dışında hafta tatili veya resmi tatillerde idarece uygun görülen bir sağlık kuruluşunda (ASM' lerde dahil) Acil Sağlık Hizmeti verilebilir. Bu hizmet TSM hekimleri ve Aile hekimlerince sıralı nöbet olarak tutulur. Nöbet listesi TSM sorumlu hekimince düzenlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bina, Demirbaş ve Büro Malzemeleri Bina Madde 12- a) İstanbul İlinde hazineye ait binalar Defterdarlıkça (Milli Emlak Müdürlüğü) Aile hekimlerine kiralanacaktır. Defterdarlığın ilgili mevzuatına göre belirleyeceği kira bedeli tespitine göre Aile hekimlerince ödeme yapılacaktır. Kiralama Aile Hekimlerinin kullanacağı şahsi odalar ve ortak 6

7 kullanım alanlarıyla sınırlı olacaktır. Hasta bekleme, laboratuar, acil müdahale odası, enjeksiyon, aşı odası, aile planlaması, mutfak, tuvaletler vb. gibi ortak kullanım alanlarının kirası binada çalışan Aile Hekimlerince ortak ödenecektir. Defterdarlığın kira tespit sürecine Müdürlük müdahil olabilir ve ASM lerde kamu hizmetinin yürütülmesi adına Defterdarlıkla görüşmeler yapabilir. Kira tespiti Aile Hekimliği başladıktan sonra yapılır ise 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren geçmişe yönelik kira bedelleri ilgili mevzuat çerçevesinde tahsil edilir. b) Özel şahıslara, dernek ve vakıflara ait halen faaliyette olan binaları kullanacak Aile hekimleri ise kira bedellerini uygulama başladığı andan itibaren kendileri ödeyeceklerdir. Bu nedenle uygulamanın başlamasıyla beraber mal sahipleri ile müdürlüğümüz arasında ki mevcut kira kontratları feshedileceği için her ASM nin binasının mal sahibi ile binayı kullanacak Aile Hekimleri arasında kira kontratının 1 Kasım 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yapılması gerekecektir. Bu tür yerlerde 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren tüm hukuki sorumluluklar ilgili Aile hekimlerine aittir. c) Belediyelere ait olup Müdürlüğümüzce kullanılan binalarda görev yapacak Aile Hekimleri de kira sözleşmelerini ilgili belediyelerle kendileri yapacaklardır. Bu tür yerlerde b fıkrasındaki hükümler aynen geçerlidir. Belediyelerce her türlü kullanım hakkının protokolle Müdürlüğe verildiği binalarda a bendindeki hükümler uygulanır. d) Aile Hekimliği Uygulamasının başlangıcından sonra özel şahıslardan kiralanmış yerlerde planlanan ASM ler ile aynı binayı kullanacak TSM veya TSM birimleri var ise bu yerler için daha önce Müdürlük tarafından yapılmış kira kontratları aynen devam eder. Her aile hekiminin binadaki işgal oranına göre a bendindeki hükümler çerçevesinde kendisine düşen katkı payı tespit edilerek bu giderler aile hekimince karşılanır. e) Halen birinci basamak sağlık hizmeti sunulan kamu binalarının kullanım alanlarının tamamı Aile Hekimlerine devredilmiş olsa bile binada yeterli fizik alanlarının bulunması ve mevcut ASM sınıflandırmasını değiştirmemesi şartı ile Sağlık Müdürlüğü yeni aile hekimliği pozisyonları için veya diğer sağlık hizmetlerini sunmak maksadıyla bu alanların kullanılmasına karar verebilir. Bu durumda su, elektrik, doğalgaz vb gibi giderler yeni oluşacak duruma göre oranlanarak, payları oranında kullanıcılar ve/veya kullanıcı TSM ise Müdürlükçe karşılanır. Geçiş dönemi süresince gerek duyulduğu takdirde Müdürlükçe belirlenen süreyle kısıtlı olmak kaydı ile gerek mevcut gerekse Aile Hekimlerinin kiraladıkları binalarda, binasız ASM tercih eden ve binasını 1 Kasım 2010 tarihinde faaliyete geçiremeyen Aile Hekimleri istihdam edilebilir. Bu hekimler bu süre içinde istihdam edildikleri binanın tüm masraflarına katılmakla sorumludur. Binadan ayrılsalar bile binada kaldıkları döneme ait üzerlerine düşen ödemeleri, fatura kesim tarihi itibari ile yaparlar. f) Binalara ait kira sözleşmelerinde kiracı ve mal sahiplerinin sorumlulukları açıkça belirtilecektir. İlgili mülkün kiralama amacı dışında kullanımı mümkün değildir. g) Aile hekimliği uygulamasının başladığı gün ASM olarak kullanılacak binalar (Aile hekimlerince yeni kiralanacak binalar hariç) Bina Teslim Tutanağı ( Ek-6 ) düzenlenerek Aile Hekimlerine teslim edilecektir. 7

8 h) Aile hekimliği başladıktan sonra binada yapılacak fiziki değişiklikler için yönetim toplantısı yapılır ve yönetim defterine alınan kararlar yazılır. Yönetici aile hekimi bu sayfanın aslını da ibraz etmek kaydıyla TSM ye bir üst yazı ile durumu bildirir. TSM ve/veya Müdürlükçe değerlendirilen talepler ile ilgili cevap ASM ye bildirilir. Yönetim toplantısında kararlar ASM de mevcut aile hekimi sayısının yarısının bir fazlasıyla (salt çoğunlukla) alınır. Demirbaş Madde 13- a) Aile Hekimleri isterlerse halen sağlık kurumlarında kullanılan demirbaş malzemeleri kira bedeli karşılığında kullanabileceklerdir. ASM lerde eksik olan malzemeler Sağlık Müdürlüğünce, karşılanabildiği kadar, Aile Hekimlerine kiralanabilecektir. Kira bedelleri ilgili mevzuat hükümlerince malzemenin ortalama ömrüne (amortisman süresi), alınış maliyetine ve/veya mevcut kullanım süresine göre Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) tarafından belirlenecektir. Bu malzemelere ait kira bedelleri mal sahiplerince (Defterdarlık, döner sermaye saymanlığı ile varsa belediyeler) tahsil edilecektir. Bunlara ait usul ve esaslar malzemelere ait kira sözleşmelerinde belirlenecektir. b) TSM ler, demirbaş malzemelerinin aile hekimlerince kullanılması talep edilenlerini Aile Hekimleri ile beraber tespit eder ve kullanılmayacak olan malzemeleri kurumlardan belirleyeceği uygun bir zamanda alır. Kullanılmayacak olan malzemelerden geçmişe dönük kira bedeli alınmaz. Kullanılan malzemelerin kira başlangıç tarihi Aile Hekiminin sözleşme başlangıç tarihidir. Aile Hekimliği uygulama başlangıç tarihinden itibaren ASM lerdeki malzemelerin korunup kollanmasından ASM deki tüm personel sorumludur. c) Aile Hekimliği birimini tercih etmiş, tarihinden geçerli Aile Hekimliği Hizmet sözleşmesi imzalamış, hekimlerin seçtikleri Aile Sağlığı Merkezlerindeki kamuya ait demirbaş malzemeleri aynı Aile Sağlığı Merkezinde çalışacak diğer aile hekimleri ile ortak olarak kiralama hakkı bulunmaktadır. d) Aile hekimlerinin şahsi veya ortak olarak kiralamak istedikleri demirbaş malzemeleri ve bunlarla ilgili bilgileri ekteki matbuu formlara ( EK-7 ASM de Şahsi Olarak Kullanılması Talep Edilen Malzemeler Formu, Ek-8 ASM Biriminde Ortak Alanda Kullanılması Talep Edilen Malzemeler Formu) eksiksiz ve tam olarak işleyerek, kiralama işlemine esas olmak üzere Milli Emlak Müdürlüğüne gönderilmek üzere en geç tarihi mesai bitimine kadar TSM ye teslim etmeleri gerekmektedir. e) Aile hekimliğinde kiralanacak olan demirbaş malzemeler Müdürlüğümüz ve Milli Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca fiyatlandırılacaktır.. Fiyatlandırmanın aile hekimliğine geçiş tarihine yetişememesi durumunda aile hekimliği başlangıç tarihi itibariyle geriye doğru tahakkuk ettirilecektir. Abonelikler Madde 14-8

9 a) Birinci basamak sağlık kurumu olarak kullanılan binalardaki elektrik, su, telefon, internet ve doğalgaz aboneliklerinin 30 Ekim 2010 tarihine kadar tüketimleri Müdürlüğümüzce karşılanacaktır. Uygulamanın başladığı gün ve aboneliğin iptal edileceği gün binaların sayaç endeksleri okunarak tutanak altına alınacaktır. b) Sadece Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılacak binalarda, aboneliklerin iptali yoluna gidilecektir. Bu devir işlemleri ASM lerde hizmetin aksamaması için 30 Kasım 2010 tarihine kadar uzatılabilir. Ancak 30 Ekim 2010 tarihinden itibaren tahakkuk edecek ücretler aile hekimleri tarafından ödenir. c) Bazı binalar AÇSAP, Toplum Sağlığı Merkezi, depo veya başka amaçlar için Müdürlük ve Aile Hekimlerince ortak kullanılabilir. Bu durumda abonelikler Sağlık Müdürlüğünde kalacaktır. Bu birimlerde sadece internet ve telefon için Aile Hekimleri kendi adlarına abone olacaklardır. Bu birimler ile b bendindeki binalardan devirleri hemen yapılamayanların elektrik, su, doğalgaz, gibi diğer tüketimleri için taraflar arasında protokol yapılacaktır. Protokollerde ödeme miktar ve usulleri belirlenecektir. Bu süreçte ödemeler Müdürlük tarafından yapılacak ve Aile hekimlerinden payları nispetinde tahsili yapılacaktır. d) Aboneliklerin Sağlık Müdürlüğünde kaldığı binalarda faturalar ve abonelikle ilgili her türlü gider, aile hekimlerinin kullanım alanları Aile hekimlerince, AÇSAP, Toplum Sağlığı Merkezi, depo gibi yerler Sağlık Müdürlüğünce ödenecektir. Aile Hekimliğince kendilerine ait ödeme kısmının zamanında ödenmemesi halinde doğacak gecikme zammı, faiz vb. gibi her türlü giderden Aile Hekimleri sorumludur. Bu durumda Sağlık Müdürlüğü ödenmeyen her türlü borçları, halen o binada hizmet veren Aile Hekimlerinin, Aile Sağlığı Merkezi giderlerinden (cari gider) eşit miktarda keser. e) Aboneliklerle ilgili kurum ve işletmelere (Tedaş, Belediyeler, Telekom vb.) Müdürlükçe bilgi verilir. f) Aile Hekimleri tarafından özel şahıs ve kurumlardan yeni kiralanan binalarda abonelikler o binada çalışan Aile Hekimlerine aittir. Bu binalarda görevlendirme yolu ile personel çalıştırılması durumunda, Müdürlük payı oranında giderlere ortak olur. g) ASM ler ADSL bağlantılarında Statik IP kullanmak ve bununla ilgili bilgiyi 8 Kasım 2010 günü mesai bitimine kadar TSM lere bildirmekle yükümlüdür. BEŞİNCİ BÖLÜM Kayıt, Bilgi İşlem ve Eğitim Kayıt Madde 15 a) Aile hekimleri, kendilerine imza ve tutanak karşılığı CD ortamında verilmiş olan bölgelerindeki nüfusun adres bilgilerini bilgisayarlarına girmek, TC kimlik numarası eksik olan 9

10 kişilere ulaşarak tamamlamak, programda istenen diğer bilgileri girmek ve kendilerine verilen kayıtların doğruluğunu güncellemekle mükelleftir. b) Aile hekimleri, uygulamanın başladığı ilk 6 ay içerisinde vatandaşların Aile hekimlerine ulaşmada sıkıntı yaşamaması için, Müdürlükçe hazırlanacak her türlü afiş, broşür, ilan v.b. duyuruyu ASM de görünür bir şekilde duyurmakla mükelleftir. Aile hekimleri Müdürlükçe kendilerine bağlanan mahalle / köy / cadde / sokak bilgilerini poliklinik oda kapılarına, bekleme salonlarına v.b. görünür alanlara asarak hastalarını bilgilendireceklerdir. c) İlimizde AHBS ye hiç kaydı olmayan kişiler, TSM' ye veya hizmet almak istedikleri Aile hekimine başvurarak kayıt olabilirler. Bu kişilerden Aile hekimi tercihinde bulunmayanlar TSM tarafından adreslerine en yakın ASM'nin en düşük nüfuslu Aile hekimliği birimine kayıt edilirler. Bilgi İşlem ve Eğitim Madde 16- a) Aile hekimleri, Bakanlığımızın yayınladığı Minimum Sağlık Veri Seti standartlarını içeren Müdürlüğümüzce uygun görülen AHBS yi kullanacaklardır. b) Bilgisayar ve AHBS kullanımı için uygulamayla birlikte aile hekimlerine ve Aile Sağlığı Elemanlarına eğitim ve kullanım kılavuzu verilecektir. 6. BÖLÜM İLK HAFTA YAPILACAK İŞLEMLER Ayrılış ve devir işlemleri Madde 17- a) 30 Ekim 2010 günü Müdürlükçe görevlendirilecek TSM Ayniyat ve Personelden sorumlu memurları ile sorumlu hekimleri, devir edecekleri ASM lerin devir işlemlerini gerçekleştireceklerdir. b) Aile Hekimliğine geçen hekimler ile ebe, hemşire ve sağlık memurlarının ücretsiz izne ayrılış işlemleri 30 Ekim 2010 günü itibariyle yapılır. Bu personel için Valilikten alınacak ücretsiz/aylıksız izin onaylarında, yapılmış olan sözleşmeler asıl evrak olarak dayanak teşkil eder ayrıca bir dilekçe istenmez. Bu personel için Müdürlük Personel şubesince alınacak onaylar 28 Ekim 2010 gününden önce ilgili birimlere gönderilir. Bu onaylar ÇKYS üzerinden alınarak ilgili personele 30 Ekim 2010 günü tebliğ edilerek ayrılış işlemi yapılır. Yasal mazereti olmadan ayrılışını yapmayan personel Aile Hekimliğine başlamayacağını bir dilekçe ile beyan ettiği taktirde sözleşmesini fesh etmiş sayılır. Bu durumdaki personelle ilgili bilgi, görev yaptığı birimlerden, 1 Kasım 2010 günü itibari ile Aile Hekimliğinde sözleşme yaptığı ilçenin TSM sine faks yolu ile gönderilir ayrıca Müdürlük Personel şubeye ivedilikle durumu bildirir yazı gönderilir. 10

11 c) 30 Ekim 2010 günü Sağlık Ocağı sorumlu hekimleri veya yetkili personel sağlık ocağının anahtarlarını ve alarm şifresini TSM ye imza karşılığı teslim eder. Bu anahtar ve şifre TSM ayniyat sorumlusu tarafından tutanakla aynı yerde görev yapacak aile hekimlerine aynı gün teslim edilir. Teslimat, ilgili ASM nin yöneticisi daha önceden belirlenmiş ve TSM ye bildirilmiş ise bu kişiye; bildirilmemiş ise ASM den belirlenecek bir hekime, bu hususta önceden tebligat yapılarak verilir. d) 28 Ekim 2010 tarihine kadar TSM ler sağlık ocaklarında kullanılmakta olan poliklinik defterleri ile kullanımda olan diğer evraklar ( Form 012 A-B, gebe-loğusa izlem fişi, bebek izlem fişi, yaş kadın izlem formları gibi ) dışındaki tüm resmi evraklarını teslim alarak Arşiv Yönetmeliğine uygun şekilde saklayacaklardır. 30 Ekim 2010 günü sorumlu hekimler veya belirlenen ilgili personel tarafından kalan tüm form ve evraklar toplanarak TSM ye teslim edilecektir. Aynı gün Sağlık Ocağının Mühür ve Mühür Beratı tutanak ile TSM ayniyat saymanına teslim edilecektir. Aşı kayıtları, gebe izlem, bebek izlem formları varsa ETF ler ve yaş kadın izlem formları Aile hekimliği birimlerine göre sağlık ocakları tarafından ayrılacaktır. Sistemin başlamasıyla beraber ilgili Aile Sağlığı Elemanları TSM, AÇS ve AP sorumluları ile soğuk zincir sorumlularından kendilerine ait verileri teslim alacaktır. ASM lerce bu bilgiler gerekli elektronik ortamlara işlenecektir. Bu evraklarla ilgili sıralı evrak listesi 28 Ekim 2010 tarihine kadar ilgili sağlık ocağı sorumlu hekimlerince hazırlanacaktır. e) TSM ayniyat görevlileri veya TSM sorumlu hekiminin belirleyeceği ekipler ile 30 Ekim 2010 ve/veya 31 Ekim 2010 tarihlerinde ASM ler ziyaret edilecek Aile Hekimlerinin veya ASM yöneticisinin bu yönergenin 13. Maddesinin d paragrafına göre hazırlayacağı demirbaş listeleri kontrol edilerek imza altına alınacak, tüm sayaçların son okumaları yapılarak Bina Teslim Tutanağı hazırlanacaktır. Aile Hekimlerinin kullanmayacağını bildirdiği tüm malzemeler liste hazırlanarak güvenliği sağlanmış bir yerde muhafaza edilecek ve uygun bir zamanda bu malzemelerin Müdürlüğün belirleyeceği depolara taşınması sağlanacaktır. Aile Hekimleri kullanacaklarını beyan ettikleri malzemeleri geçiş süresince geri veremez. Bunların kiralarının ödenmesi ile ilgili bu yönde bir talepte bulunamaz. Bu şekilde Müdürlüğe geri alınacağı tespit edilen malzemeler, talepte bulunan diğer Aile Hekimlerine, gerek bulunduğu ASM den gerekse depoya alındıktan sonra kiralanabilir. Denetim Madde 18-1 Kasım 2010 günü mesai saatinin başlamasıyla TSM ler belirleyecekleri ekiplerle tüm ASM lerini ziyaret edecek Aile Hekimleri ile Aile Sağlığı Elemanlarının görevlerinin başında olup olmadıklarını, yeterli poliklinik hizmeti ile diğer hizmetlerin verilip verilmediğini kontrol edeceklerdir. Eksiklik tespit edildiği takdirde tutanak tutulacak ve bu tutanaklar Müdürlüğe gönderilecektir. Görevine başlamayan ve ilgili amirlerince ayrılış yapmadıkları bildirilen kamuda görevli hekimler için ilk tutulan tutanak ile birlikte ilgili birimlerin yazıları İl Sağlık Müdürlüğüne sözleşmelerinin fesh edilmesi için gönderilir. Bunun dışında görevine başlamayan hekimler için 10 (on) gün tutanak tutulur. Bu hekimlerden yasal mazeret beyan edemeyenler 10. Günden itibaren sözleşmesini fesh etmiş sayılır ve bir hak iddia edemez. Müdürlük tarafından yasal mazeretleri kabul edilen ve 1 Kasım 2010 tarihinden sonra göreve başlayan hekimlerin 11

12 tutulan tutanakları maaş hesaplamalarında dikkate alınmak üzere ilgili Müdürlük şubesine TSM'lerce ivedilikle gönderilir. Sarf Malzemesi Dağıtımı Madde 19- Sarf malzemelerinin (Aşı, AP malzemeleri vb. ) ilk ay için dağıtımlarında TSM ler gerekli kolaylığı gösterir. Kasım ayının son haftası ASM yönetici hekimi bir aylık ihtiyacı yazılı olarak ASM ye bildirir. Bundan sonra bu tür malzemelerin aylık olarak dağıtımlarının yapılması esastır. 7. BÖLÜM KOMİSYONLAR Performans ve İtiraz Komisyonu Madde 20- a) Aile hekimlerinin performans kesintilerinin başlamasıyla birlikte bu konuda yapacakları itirazları değerlendirmek üzere, Aile Hekimliğinden sorumlu Müdür Yardımcısının başkanlığında, Aile Hekimliği Şube Müdürü, Personel Şube Müdürü, İdari Mali İşler Şube Müdürü, Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü, AÇS ve AP Şube Müdürü ve Bilgi-İşlem Şube Müdürlerinden oluşan bir komisyon kurulur. Sekreteryasını Aile Hekimliği Şubesi yürütür. b) Aile hekimleri, performans ile ilgili itirazlarını ve itirazlarla ilgili belgelerini her ayın 3 üne kadar TSM ye teslim ederler. TSM ler evrakları inceleyerek eksik olanlarını ilgili aile hekimine tamamlatmak üzere geri verir. Her ay bordrolar hazırlanmadan önce komisyon toplanır ve belirleyeceği sıra ile ilgili ilçenin TSM sorumlu hekimini veya Aile Hekimliğinden sorumlu TSM tabibini, ilçesindeki aile hekimlerinin itirazlarını komisyona sunmak üzere çağırır. İlgili hekimin vereceği bilgiler ve aile hekiminin vermiş olduğu belgeler incelenerek komisyonca karar alınır. Alınan kararlar Aile Hekimliği Şube Müdürü tarafından gereği yapılmak üzere işleme konar. Aynı zamanda bu kararlar Müdürlük internet sitesinden yayınlanır. Bu kararlara yapılacak itirazları İl Sağlık Müdürü veya belirleyeceği bir üst komisyon değerlendirir. c) Komisyon veya üst komisyon tarafından yukarıdaki ilkeler doğrultusunda işleyişi belirleyecek kararlar alınabilir. Bu tür değişiklikler tüm aile hekimlerine duyurulacak şekilde ilan edilir. 8. BÖLÜM Diğer Hükümler Madde 21- a) Aile hekimleri, ilk 6 ay kayıtlarında değişiklik olsa bile, başlangıçta kendilerine verilmiş olan kayıtlı nüfus sayısına göre ücret alacaktır. 12

13 b) Aile hekimleri, afiş, broşür, kart gibi tanıtımlarda yürürlükteki mevzuatlara tabidir. c) VSD ler ile AÇS ve AP merkezleri, TSM lere bağlı olarak hizmet vereceklerdir. d) Aile hekimliği ile ilgili her türlü bilgi, talimat vs. den yayınlanacak, ilgililerin elektronik posta adreslerine okundu sorgulamasıyla gönderilebilecek ve takibi yapılacaktır. e) ASM binalarının giriş kapılarının üzerine, ASM bir binanın üst katlarında ise bulunduğu katın penceresinin altına Müdürlüğün 22 Ekim 2010 tarih ve 2642 sayılı yazı ekinde belirtilen ve adresinde yayınlanan kurallar ve standartlar çerçevesinde tabela veya tabelalar konur. Üst katlarda hizmet veren ASM ler binanın giriş kapısının yanına aynı renk formatını kullanarak daha küçük bir tabela daha koyar. Bu tabelada ASM nin bulunduğu kat belirtilir. Tüm tabelalarda yazı stili Times new roman dır. Tabelaların temini Aile Hekimlerinin yükümlülüğündedir. f) Bayrak yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tüm ASM ler Türk Bayrağı ve Kızılay Bayrağı asmakla yükümlüdür. e) Bu yönergede belirtilmeyen durumlarda; bu Yönergenin 3 üncü maddesinde belirtilen yürürlükteki Kanun, Yönetmelik ve Yönerge Hükümleri uygulanır. f) İhtiyaç halinde, yayınlanan usul ve esaslar dahilinde bu yönergede değişiklik yapılabilir. Yürürlük Madde 22- Bu Yönerge hükümleri Valilik Makamının Onayı ile yürürlüğe girer. Yürütme Madde 23- Bu Yönerge hükümlerini İl Sağlık Müdürlüğü yürütür. 13

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 25 Mayıs 02 Haziran 2010 Yayımlandığı Tarih 03 Haziran 2010 Sayı 449 İÇİNDEKİLER

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Birinci

Detaylı

25.01.2013 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME

25.01.2013 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME 25.01.2013 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME Yeni Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanıp yürürlüğe girdi.

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 --- Sayı: 28512) İşlenen Son Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18.12.2014-Sayı: 29209 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından:

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512 İşlenen son değişikliğin yayımlandığı R.G.: 18.12.2014/29209 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete:18.06.2010-27615 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete:18.06.2010-27615 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete:18.06.2010-27615 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan hastaların

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü Talimatname BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü Talimatname BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MUĞLA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü Talimatname Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No Madde 1. Bu talimatnamenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ (1)

AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ (1) 5705 AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2010 No : 2010/1237 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/11/2004 No : 5258 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 30/12/2010

Detaylı

Yönetmelik. Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Yönetmelik. Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Sağlık Bakanlığından: Yönetmelik Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; modern tıbbın bir

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.07.2013/28713 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik. R.G.Tarih: 08.05.2005 R.G.Sayı: 25809

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik. R.G.Tarih: 08.05.2005 R.G.Sayı: 25809 Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik R.G.Tarih: 08.05.2005 R.G.Sayı: 25809 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; modern tıbbın

Detaylı

KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM 5 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28519 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde

Detaylı