İSTANBUL İLİ AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMA GEÇİŞ DÖNEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL İLİ AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMA GEÇİŞ DÖNEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ"

Transkript

1 İSTANBUL İLİ AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMA GEÇİŞ DÖNEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, İstanbul ilinde Aile Hekimliği Pilot Uygulaması geçiş döneminde, Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezlerinin kurulması, çalıştırılması ve personelin görevlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir Kapsam Madde 2- Bu yönerge, Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezlerini, Müdürlük ve bağlı kurum, kuruluşlarda kadrolu çalışan tüm personel ile Aile Hekimliği Pilot Uygulamasında, Sözleşmeli veya Görevlendirme olarak çalıştırılan Tüm Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarını kapsar Dayanak Madde 3- Bu yönerge, Tarihli, Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 5258 numaralı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8. maddesine dayanılarak çıkarılan; Tarihli Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, Tarihli Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik ile 2365 Sayılı Aile Hekimliğinin Pilot Uyguladığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönergeye ve bunlara ait değişikliklere dayanılarak hazırlanmıştır Tanımlar Madde 4- Yönergede geçen Bakanlık : Sağlık Bakanlığını, Valilik : İstanbul Valiliğini, Kanun :5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kanununu, Yönetmelik :Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini, Ödeme Yönetmeliği : Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler Ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliği, Yönerge :İstanbul ili Aile Hekimliği Pilot Uygulama Geçiş Dönemi Uygulama Yönergesini, Müdürlük :İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünü, SGB :İlçe Sağlık Grup Başkanlığını TSM :Toplum Sağlığı Merkezini, ASM :Aile Sağlığı Merkezini, AHBS :Aile Hekimliği Bilgi Sistemini veya yerine kullanılan sistemleri Geçiş Dönemi :Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten Aile Hekimliğinin fiilen uygulandığı ilk 6 aylık süreyi. İtiraz Komisyonu :Geçiş dönemi ve sonrasında aile hekimlerinin performansla ilgili itirazlarını değerlendirip karara bağlayan ve üyeleri yönergede belirlenmiş komisyonu; belirtir. 1

2 İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 5- a) İstanbul İlinde Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına tarihinde fiilen başlanmış olacaktır. b) Mevcut Sağlık Ocaklarının; Aile Sağlığı Merkezi olmayan ve aile hekimlerine kiralanmayan kısımları, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇS ve AP) Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri (VSD) ve diğer bağlı sağlık birimleri, TSM veya TSM birimi olarak hizmet verecektir. c) Geçiş döneminde ve sonrasında hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi için ihtiyaç duyulan ve Müdürlükçe belirlenen ASM lerde gerekli personel Müdürlüğümüzce görevlendirilebilecektir. d) Vatandaşların aile hekimini değiştirme hakkı uygulamanın başladığı tarihten itibaren başlayacaktır. Kişi kendi hekimini seçtikten sonra zorunlu haller dışında aile hekimini üç aydan önce tekrar değiştiremez. Aile hekimi değişikliği kişilerin talebi üzerine Aile Hekimi Tercih Formu (Ek 1) doldurularak yapılır. Tercih formu TSM ve ASM lerden temin edilebilir. Tercih formlarına kimlik fotokopisi ilave edilmesi zorunludur. Aile hekimlerince alınan tercih formları işlem yapılmak üzere TSM ye gönderilir. e) Birden fazla aile hekiminin çalıştığı ASM lerde, Yönetmeliğe uygun şekilde bir aile hekimi ASM Yöneticisi olarak uygulamaya geçildikten sonra ilk 3 gün içinde seçilecek, bu yönetici 1 yıl boyunca görev yapacak ve TSM ile koordinasyonu sağlayacaktır. Kadrosu tamamlanmış ASM ler isterlerse uygulama başlamadan da yönetici seçebilir ve bunu ilgili TSM / SGB ye bildirebilir. Yönetici seçemeyen ASM nin yöneticisi bir yıl veya ilgili ASM hekimleri seçimlerini yapıp bildirene kadar, görev yapacak şekilde İl Sağlık Müdürlüğü veya TSM tarafından, belirlenecektir. ASM lerde belirlenmiş olan Yönetici Aile Hekimleri ASM nin çalışma düzeni iş ve işlemlerinden idareye karşı sorumludur. Yönetici Aile Hekimleri salt çoğunluk oy ile seçilir ve yönetici seçilen hekimde dahil tüm hekimlerin oyları bir tutanakla ( Ek-2) bildirilir. Bu tutanağa, karşı oy kullananlarda imza atar. İmza atmayan hekimler için imzadan imtina ettikleri tutanağı imzalayan hekimlerce imzalanarak belirtilir. Bir hekimin çalıştığı ASM'lerde bu sorumluluk çalışan hekime aittir. Yönetici Aile Hekimleri ASM'nin genel işleyişi ile ilgili alınacak kararlar ile tespit edeceği sorunları TSM' den onaylı Yönetim defterine kaydetmekle yükümlüdür. Bu defterin saklanması ve korunması Yönetici Aile Hekiminin sorumluluğundadır. Yönetici Aile Hekimleri bu görevlerinden görev süreleri bitmeden kendi istekleri ve müdürlüğün uygun görüşü ile ayrılabilirler. Ayrıca görevi ile ilgili işleri yerine getirmeme ve etik davranmama gibi nedenler ile yönetici görevlerine müdürlükçe de son verilebilir. Görevinden ayrılan hekim yerine görev yapacak hekim seçilene veya seçim yapılamadığı takdirde 3. günden sonra atanacak hekim görevi devralana kadar görevini sürdürür, sorumluluk ve yetkileri devam eder. Görevi devreden hekim devralan hekime yönetim defterini tutanak ile teslim eder. f) Aile Hekimliği uygulamasına geçilmesiyle beraber aile hekimlerinin yapmış oldukları tüm iş ve işlemler ile uygulamaları Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ve Müdürlükçe istenecek diğer elektronik veri sistemlerine girme zorunlulukları vardır. 2

3 g) Aile Hekimliği uygulamasına geçilmesiyle beraber basılı ortamdaki protokol defterleri rutin olarak kullanılmayacak ve AHBS içindeki elektronik protokol defteri kullanılmaya başlanacaktır. Zorunlu hallerde aile hekimi protokol defterine, daha sonra sisteme aktarmak suretiyle, kayıt yapabilir. Bu kayıt defteri TSM lerce mühürlenir ve onaylanır. Aile Hekimliği Uygulamasıyla birlikte mevcut işlenmiş yazılı materyallerin bilgileri AHBS' ye ilk ayın sonuna kadar Aile hekimince aktarılacaktır. Aktarılan yazılı materyal, mevcut Arşiv yönetmeliği hükümleri gereğince işlem görecek, yeni yazılı materyal oluşturulmayacaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çalışma usul ve esasları, Hizmetler Çalışma Madde 6- a) ASM lerde görev yapan Aile hekimleri ve Aile sağlığı elemanlarının çalışma saatleri hafta içi her gün İstanbul Valiliğinin belirlediği resmi çalışma saatleridir. İlçelerin veya bölgenin koşullarına, kişilerin ihtiyaçlarına göre Aile hekiminin talebi, İl Sağlık Müdürlüğü nün onayı halinde çalışma saatleri değiştirilebilir. Aile hekimince planlanan ve yerel sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri ASM' de görülebilen bir yere asılacaktır. b) ASM personelinin izin işlemleri mevcut mevzuata uygun olarak yapılır. Yıllık izinlerin kullanılmasında ASM' lerin verdiği hizmetler aksatılmayacak şekilde planlama yapılması TSM' lerin sorumluluğundadır. Planlamanın düzenli yapılabilmesi için zorunlu haller dışında izin talepleri 1 ( bir) ay öncesinden bildirilir. c) Çalışma saatleri dışında ve resmi tatillerde, ilçedeki Aile hekimlerinin sayısı ve verilen sağlık hizmetlerinin niteliği dikkate alınarak her bir ilçe için ayrı olarak icapçı veya aktif nöbet uygulamaları çerçevesinde hizmetin devamlılığı sağlanabilir. d) Aile hekimi herhangi bir sebeple görevini bırakması durumunda tüm kayıtlarını bağlı bulunduğu TSM ye teslim etmekle yükümlüdür. Aile hekimlerinin kullandığı basılı veya elektronik ortamda tutulan kayıtlar, kişilerin sağlık dosyaları ile raporlar, sevk belgesi ve reçete gibi belgeler resmi kayıt ve evrak niteliğindedir. Kayıtların güvenliği ve mahremiyeti Aile hekiminin sorumluluğundadır. ASM nin resmi yazışma evrakları ve arşivi Yönetici Aile Hekimlerinin sorumluluğundadır. Görevi devrederken bu evrakları da tutanakla devrederler. e) Aile hekimleri, uygulamanın başladığı 6 ay içerisinde kendisine bağlı bölgeye ve kişilere ev ziyareti yaparak veya iletişime geçerek, nüfusun tespitini yapar ve ilk kayıtlarını tutar. Bu tespit sırasında bölgesinde yaşamadığını belirlediği, kendisine kayıtlı kişileri bir liste halinde TSM ye bildirir. Bu bildirimi alan TSM ler ilgili kişilerin bulunmadıklarını tespitle yükümlüdür. Bunun için TSM ler öncelikle İlçe Nüfus Müdürlüğü nden Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kayıtlarının nereye aktarıldığını tespit eder. ADNKS kaydı başka yere aktarılmış kişilerin silinmesi Aile hekiminin talebiyle gerçekleştirilir. ADNKS de halen aynı adreste görünen ancak Aile hekimince adreste bulunmadığı tespit edilen kişilerin kontrolü TSM tarafından yerinde yapılır. Tüm bu işlemler ile ilgili olarak Müdürlüğe aylık bilgi verilir. 3

4 f) Geçiş döneminde ve sonrasında, tercih edilmemesi veya tercih edilmesine rağmen göreve başlanmaması veya görevden ayrılma nedeni ile boş kalan Aile Hekimliği Birimlerinden; Müdürlükçe gerek duyulanlarda birimin tamamı ilgili birime komşu Aile Hekimlerine Görevlendirme yolu ile verilebilir. Bu şekilde verilen nüfuslar daha sonra ilgili birime Aile Hekiminin yerleşmesi durumunda geri alınarak ilgili hekime bağlanır. Bu durumda mali konularda Ödeme Yönetmeliği hükümlerince ödeme yapılır. Bu tür yerlerden ayrıca yine Müdürlükçe belirlenenlerine yönergenin 12. maddesinin e paragrafı uyarınca Görevlendirilmiş Aile Hekimi atanır. Muayene ve Tedavi Madde 7- a) Aile Hekimliği Uygulamasına İlimizde yeni geçildiğinden dolayı vatandaşların mağdur olmaması için Aile hekimleri 1 Şubat 2011 tarihine kadar kendisine kayıtlı olmasa da müracaat eden tüm kişileri geri çevirmeyerek muayene eder, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir. 1 Şubat 2011 den sonra kişiler kendi aile hekimleri tarafından bakılacaktır. b) İlgili Mevzuatta Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları ve Resmi Tabiplerce düzenlenmesi öngörülen her türlü rapor, sevk evrakı, reçete, vs. belgeler Aile Hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde Aile hekimlerince düzenlenir. Uygulama öncesinde SGB 'lerce düzenlenen tüm evraklar TSM 'lerce düzenlenir. c) Kullanılması gerekecek tüm matbu evraklar Müdürlüğümüzden veya dijital formatları den temin edilebilecektir. d) Her aile hekimi, kaşesini kendisi yaptırmakla ve 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren kullanmakla mükelleftir. Kaşelerin nasıl düzenleneceği ile ilgili hükümler Müdürlüğün 22 Ekim 2010 tarih ve 2642 sayılı yazısında belirlenmiş adresinden de yayınlanacak olup sadece Aile Hekimliği Uzmanları kaşelerinde Uz. Dr. kısaltmasını unvan olarak kullanabilir. Diğer tüm hekimler sadece Dr. ünvanını kullanabilir. Herhangi bir nedenle kaşesini kullanamayan hekim imza gerektiren evraklara el yazısı ile yukarıdaki bilgileri yazar ve üstünü imzalar. e) Aile Hekimlerinin kullanacakları kırmızı, yeşil ve mor reçetelerin temini, muhafazası ve kullanımında uyulması gereken kurallar yürürlükte olan mevzuatta uygun olarak yapılacaktır. Belirtilen reçeteler Aile hekimlerine İl Sağlık Müdürlüğü nce TSM aracılığı ile tutanak karşılığı verilecektir. Aile Hekimleri yalnızca kendisine kayıtlı hastalara yeşil ve kırmızı reçete düzenleyebilir. Misafir hastalara, zorunluluk halinde, bu reçeteler ilgilinin aile hekimi veya bağlı olduğu TSM /SGB ile bağlantıya geçilerek ve kendi arşivine kayıt düşülerek verilebilir. AÇSAP ve Bağışıklıma Hizmetleri Madde 8- a) Bağışıklıma hizmetinde kullanılacak aşılar Aile hekimlerine Sağlık Müdürlüğü tarafından TSM aracılığı ile ulaştırılacaktır. İlk hafta için tüm ASM lere yeterince aşı TSM lerce verilir ve zimmeti Yetkili Aile Hekimine, belirlenmemişse Aile Hekimlerinden birine yapılır. 4

5 b) Bağışıklıma hizmetlerinde soğuk zincirin korunması için ASM lerde gerekli tedbirlerin alınmasından çalışan her personel sorumludur. Ancak ASM deki Aile hekimlerince 3 er aylık dönemlerle Aşı Sorumlusu Aile Hekimi ve aynı şekilde Soğuk Zincir Sorumlusu Aile Sağlığı Elemanı belirlenir ve bu kişiler bağışıklama ile ilgili hizmetlerde (soğuk zincirin takibi, aşı ihtiyacı belirlenmesi gibi) TSM ile koordinasyonu sağlarlar. Bu kişiler hizmetin başladığı hafta içinde Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarınca bir tutanakla (Ek-3a ve Ek-3b) belirlenerek TSM ye bildirilir ve her dönemin sonunda dönemin bittiği günden önceki haftada yeniden belirlenerek TSM ye bildirilir. Aynı kişiler üst üste sorumlu olamaz. Bu şekilde tüm Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının sorumluluk alması sağlanır. Tek hekimin çalıştığı ASM lerde sorumluluk ilgili hekim ve Aile Sağlığı Elemanındadır. c) Aile hekimlerinin ihtiyacı olan AÇS ve AP hizmetlerinde kullanılacak kondom, hap, demir ve D Vitamini gibi malzemeler Aile hekimlerine Sağlık Müdürlüğü tarafından TSM aracılığı ile ulaştırılacaktır. İlk hafta için yeterince malzeme TSM lerce verilir ve zimmeti Yetkili Aile Hekimine, belirlenmemişse Aile Hekimlerinden birine verilir. Sonrasında malzeme teslimi Yetkili Aile Hekimine yapılır. d) TSM lerde, bağışıklama ve soğuk zincir ile ilgili görevlendirilen personel, ASM lerin soğuk zincir şartlarının takibini ve denetimlerini yapmakla, AÇS ve AP hizmetlerinde görevli personel ise aile hekimlerinin gebe ve bebek izlemleri ile AHBS ve GEBLİZ kontrol ve denetimlerini yapmakla yükümlüdürler. TSM sorumlu hekimlerince bu personellere zorunlu haller dışında ek görevler ve görevlendirmeler verilmemesine dikkat edilir. e) TSM' ler Müdürlüğün belirleyeceği tüm eğitim programlarını öncelikle halka yönelik olmak üzere verirler. Bu eğitimlerden Aile Hekimlerine verilecek olanlar için gerekli düzenlemeyi yaparlar. Laboratuar ve Görüntüleme Madde 9- a) Tüm ASM lerin LABİM sistemine entegrasyonu için Müdürlük Bilgi İşlem Şubesi ve TSM ler gerekli düzenlemeleri yapar. LABİM Sistemine bağlı ASM lerde görev yapacak Aile hekimleri, laboratuar hizmetlerini İl Sağlık Müdürlüğünün aracılığı ile alacaktır. LABİM sistemine dahil edilemeyen Aile hekimleri Sağlık Müdürlüğünden izin almak kaydı ile laboratuar tetkiklerini kendi çalıştığı birimde yapabilir veya Müdürlüğün uygun gördüğü laboratuarda yaptırabilir. Bu durumdaki yerlerde laboratuar hizmetleri ile ilgili ek evraklar Müdürlükçe istenebilir. ASM lerden Müdürlükçe uygun görülenlere laborant görevlendirebilir. b) Laboratuar ve Görüntüleme hizmetlerinin kapsamı Bakanlığın talimatları doğrultusunda Müdürlükçe belirlenir ve Aile Hekimlerine duyurulur. Gezici / Yerinde Sağlık Hizmetleri Madde 10- a) Gezici Sağlık Hizmetleri: Her Aile hekimi bağlı nüfusunda, tanımlanmış gezici sağlık hizmet bölgelerindeki yerleşim birimlerine bir plan dahilinde, periyodik aralıklarla ulaşmak ve bu hizmeti vermekle yükümlüdür. Yapılacak planlamada Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu plan 5

6 sözleşme döneminin ilk ayında yıllık olarak hazırlanır ve (Ek-4) Gezici Sağlık Hizmetleri Planlama Formu ile TSM ye bildirilir ve sözleşme döneminin sonuna dek aynı plan uygulanır. Her ayın sonunda gezici hizmet faaliyet raporu (Ek-5) TSM' ye bildirilir. Planlamada değişiklik olduğu takdirde ilgili aydan 15 gün önce Ek -4 o ay için doldurulur ve TSM ye verilir onaylanan tarih ve zamanlar yönetmelikte belirlenen kadar gün önce gezici hizmetin verileceği yerde duyurulur. b) Gezici sağlık hizmet bölgesinde Bakanlığa veya Müdürlüğe ait sağlık tesisleri var ise bu tesisler hizmet için kullanılabilir. c) Sağlık evlerinde çalışmakta olan ebeler, hizmet yönünden o bölgenin bağlandığı Aile hekimine, idari yönden ise TSM' ye bağlı olarak çalışırlar. Bu kişiler, TSM' lerin belirleyeceği ve Müdürlüğün onaylayacağı zorunlu haller dışında, sorumluluk bölgeleri dışında çalıştırılamazlar. d) Aile hekimleri, TSM lerce belirlenecek kurumlara, yönetmelik hükümlerine göre yerinde sağlık hizmeti vermekle yükümlüdür. e) Gezici sağlık hizmeti verilen ve eczanesi bulunmayan yerleşim bölgelerinden, TSM' lerce belirlenip müdürlükçe onaylananlarında; 18 Eylül 2009 tarih ve sayılı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazısı ve eki Eczane Bulunmayan Yerleşim Bölgelerinde Yaşayan Halka İlaç Teminine İlişkin Protokol gereği ilaç temin işlemleri TSM' lerin denetiminde yürütülür. Acil Sağlık Hizmetleri Madde 11 a) 112 Acil Yardım İstasyonları, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak hizmete devam edeceklerdir. b) Hastanesi olmayan ilçelerde; çalışma saatleri dışında hafta tatili veya resmi tatillerde idarece uygun görülen bir sağlık kuruluşunda (ASM' lerde dahil) Acil Sağlık Hizmeti verilebilir. Bu hizmet TSM hekimleri ve Aile hekimlerince sıralı nöbet olarak tutulur. Nöbet listesi TSM sorumlu hekimince düzenlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bina, Demirbaş ve Büro Malzemeleri Bina Madde 12- a) İstanbul İlinde hazineye ait binalar Defterdarlıkça (Milli Emlak Müdürlüğü) Aile hekimlerine kiralanacaktır. Defterdarlığın ilgili mevzuatına göre belirleyeceği kira bedeli tespitine göre Aile hekimlerince ödeme yapılacaktır. Kiralama Aile Hekimlerinin kullanacağı şahsi odalar ve ortak 6

7 kullanım alanlarıyla sınırlı olacaktır. Hasta bekleme, laboratuar, acil müdahale odası, enjeksiyon, aşı odası, aile planlaması, mutfak, tuvaletler vb. gibi ortak kullanım alanlarının kirası binada çalışan Aile Hekimlerince ortak ödenecektir. Defterdarlığın kira tespit sürecine Müdürlük müdahil olabilir ve ASM lerde kamu hizmetinin yürütülmesi adına Defterdarlıkla görüşmeler yapabilir. Kira tespiti Aile Hekimliği başladıktan sonra yapılır ise 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren geçmişe yönelik kira bedelleri ilgili mevzuat çerçevesinde tahsil edilir. b) Özel şahıslara, dernek ve vakıflara ait halen faaliyette olan binaları kullanacak Aile hekimleri ise kira bedellerini uygulama başladığı andan itibaren kendileri ödeyeceklerdir. Bu nedenle uygulamanın başlamasıyla beraber mal sahipleri ile müdürlüğümüz arasında ki mevcut kira kontratları feshedileceği için her ASM nin binasının mal sahibi ile binayı kullanacak Aile Hekimleri arasında kira kontratının 1 Kasım 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yapılması gerekecektir. Bu tür yerlerde 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren tüm hukuki sorumluluklar ilgili Aile hekimlerine aittir. c) Belediyelere ait olup Müdürlüğümüzce kullanılan binalarda görev yapacak Aile Hekimleri de kira sözleşmelerini ilgili belediyelerle kendileri yapacaklardır. Bu tür yerlerde b fıkrasındaki hükümler aynen geçerlidir. Belediyelerce her türlü kullanım hakkının protokolle Müdürlüğe verildiği binalarda a bendindeki hükümler uygulanır. d) Aile Hekimliği Uygulamasının başlangıcından sonra özel şahıslardan kiralanmış yerlerde planlanan ASM ler ile aynı binayı kullanacak TSM veya TSM birimleri var ise bu yerler için daha önce Müdürlük tarafından yapılmış kira kontratları aynen devam eder. Her aile hekiminin binadaki işgal oranına göre a bendindeki hükümler çerçevesinde kendisine düşen katkı payı tespit edilerek bu giderler aile hekimince karşılanır. e) Halen birinci basamak sağlık hizmeti sunulan kamu binalarının kullanım alanlarının tamamı Aile Hekimlerine devredilmiş olsa bile binada yeterli fizik alanlarının bulunması ve mevcut ASM sınıflandırmasını değiştirmemesi şartı ile Sağlık Müdürlüğü yeni aile hekimliği pozisyonları için veya diğer sağlık hizmetlerini sunmak maksadıyla bu alanların kullanılmasına karar verebilir. Bu durumda su, elektrik, doğalgaz vb gibi giderler yeni oluşacak duruma göre oranlanarak, payları oranında kullanıcılar ve/veya kullanıcı TSM ise Müdürlükçe karşılanır. Geçiş dönemi süresince gerek duyulduğu takdirde Müdürlükçe belirlenen süreyle kısıtlı olmak kaydı ile gerek mevcut gerekse Aile Hekimlerinin kiraladıkları binalarda, binasız ASM tercih eden ve binasını 1 Kasım 2010 tarihinde faaliyete geçiremeyen Aile Hekimleri istihdam edilebilir. Bu hekimler bu süre içinde istihdam edildikleri binanın tüm masraflarına katılmakla sorumludur. Binadan ayrılsalar bile binada kaldıkları döneme ait üzerlerine düşen ödemeleri, fatura kesim tarihi itibari ile yaparlar. f) Binalara ait kira sözleşmelerinde kiracı ve mal sahiplerinin sorumlulukları açıkça belirtilecektir. İlgili mülkün kiralama amacı dışında kullanımı mümkün değildir. g) Aile hekimliği uygulamasının başladığı gün ASM olarak kullanılacak binalar (Aile hekimlerince yeni kiralanacak binalar hariç) Bina Teslim Tutanağı ( Ek-6 ) düzenlenerek Aile Hekimlerine teslim edilecektir. 7

8 h) Aile hekimliği başladıktan sonra binada yapılacak fiziki değişiklikler için yönetim toplantısı yapılır ve yönetim defterine alınan kararlar yazılır. Yönetici aile hekimi bu sayfanın aslını da ibraz etmek kaydıyla TSM ye bir üst yazı ile durumu bildirir. TSM ve/veya Müdürlükçe değerlendirilen talepler ile ilgili cevap ASM ye bildirilir. Yönetim toplantısında kararlar ASM de mevcut aile hekimi sayısının yarısının bir fazlasıyla (salt çoğunlukla) alınır. Demirbaş Madde 13- a) Aile Hekimleri isterlerse halen sağlık kurumlarında kullanılan demirbaş malzemeleri kira bedeli karşılığında kullanabileceklerdir. ASM lerde eksik olan malzemeler Sağlık Müdürlüğünce, karşılanabildiği kadar, Aile Hekimlerine kiralanabilecektir. Kira bedelleri ilgili mevzuat hükümlerince malzemenin ortalama ömrüne (amortisman süresi), alınış maliyetine ve/veya mevcut kullanım süresine göre Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) tarafından belirlenecektir. Bu malzemelere ait kira bedelleri mal sahiplerince (Defterdarlık, döner sermaye saymanlığı ile varsa belediyeler) tahsil edilecektir. Bunlara ait usul ve esaslar malzemelere ait kira sözleşmelerinde belirlenecektir. b) TSM ler, demirbaş malzemelerinin aile hekimlerince kullanılması talep edilenlerini Aile Hekimleri ile beraber tespit eder ve kullanılmayacak olan malzemeleri kurumlardan belirleyeceği uygun bir zamanda alır. Kullanılmayacak olan malzemelerden geçmişe dönük kira bedeli alınmaz. Kullanılan malzemelerin kira başlangıç tarihi Aile Hekiminin sözleşme başlangıç tarihidir. Aile Hekimliği uygulama başlangıç tarihinden itibaren ASM lerdeki malzemelerin korunup kollanmasından ASM deki tüm personel sorumludur. c) Aile Hekimliği birimini tercih etmiş, tarihinden geçerli Aile Hekimliği Hizmet sözleşmesi imzalamış, hekimlerin seçtikleri Aile Sağlığı Merkezlerindeki kamuya ait demirbaş malzemeleri aynı Aile Sağlığı Merkezinde çalışacak diğer aile hekimleri ile ortak olarak kiralama hakkı bulunmaktadır. d) Aile hekimlerinin şahsi veya ortak olarak kiralamak istedikleri demirbaş malzemeleri ve bunlarla ilgili bilgileri ekteki matbuu formlara ( EK-7 ASM de Şahsi Olarak Kullanılması Talep Edilen Malzemeler Formu, Ek-8 ASM Biriminde Ortak Alanda Kullanılması Talep Edilen Malzemeler Formu) eksiksiz ve tam olarak işleyerek, kiralama işlemine esas olmak üzere Milli Emlak Müdürlüğüne gönderilmek üzere en geç tarihi mesai bitimine kadar TSM ye teslim etmeleri gerekmektedir. e) Aile hekimliğinde kiralanacak olan demirbaş malzemeler Müdürlüğümüz ve Milli Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca fiyatlandırılacaktır.. Fiyatlandırmanın aile hekimliğine geçiş tarihine yetişememesi durumunda aile hekimliği başlangıç tarihi itibariyle geriye doğru tahakkuk ettirilecektir. Abonelikler Madde 14-8

9 a) Birinci basamak sağlık kurumu olarak kullanılan binalardaki elektrik, su, telefon, internet ve doğalgaz aboneliklerinin 30 Ekim 2010 tarihine kadar tüketimleri Müdürlüğümüzce karşılanacaktır. Uygulamanın başladığı gün ve aboneliğin iptal edileceği gün binaların sayaç endeksleri okunarak tutanak altına alınacaktır. b) Sadece Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılacak binalarda, aboneliklerin iptali yoluna gidilecektir. Bu devir işlemleri ASM lerde hizmetin aksamaması için 30 Kasım 2010 tarihine kadar uzatılabilir. Ancak 30 Ekim 2010 tarihinden itibaren tahakkuk edecek ücretler aile hekimleri tarafından ödenir. c) Bazı binalar AÇSAP, Toplum Sağlığı Merkezi, depo veya başka amaçlar için Müdürlük ve Aile Hekimlerince ortak kullanılabilir. Bu durumda abonelikler Sağlık Müdürlüğünde kalacaktır. Bu birimlerde sadece internet ve telefon için Aile Hekimleri kendi adlarına abone olacaklardır. Bu birimler ile b bendindeki binalardan devirleri hemen yapılamayanların elektrik, su, doğalgaz, gibi diğer tüketimleri için taraflar arasında protokol yapılacaktır. Protokollerde ödeme miktar ve usulleri belirlenecektir. Bu süreçte ödemeler Müdürlük tarafından yapılacak ve Aile hekimlerinden payları nispetinde tahsili yapılacaktır. d) Aboneliklerin Sağlık Müdürlüğünde kaldığı binalarda faturalar ve abonelikle ilgili her türlü gider, aile hekimlerinin kullanım alanları Aile hekimlerince, AÇSAP, Toplum Sağlığı Merkezi, depo gibi yerler Sağlık Müdürlüğünce ödenecektir. Aile Hekimliğince kendilerine ait ödeme kısmının zamanında ödenmemesi halinde doğacak gecikme zammı, faiz vb. gibi her türlü giderden Aile Hekimleri sorumludur. Bu durumda Sağlık Müdürlüğü ödenmeyen her türlü borçları, halen o binada hizmet veren Aile Hekimlerinin, Aile Sağlığı Merkezi giderlerinden (cari gider) eşit miktarda keser. e) Aboneliklerle ilgili kurum ve işletmelere (Tedaş, Belediyeler, Telekom vb.) Müdürlükçe bilgi verilir. f) Aile Hekimleri tarafından özel şahıs ve kurumlardan yeni kiralanan binalarda abonelikler o binada çalışan Aile Hekimlerine aittir. Bu binalarda görevlendirme yolu ile personel çalıştırılması durumunda, Müdürlük payı oranında giderlere ortak olur. g) ASM ler ADSL bağlantılarında Statik IP kullanmak ve bununla ilgili bilgiyi 8 Kasım 2010 günü mesai bitimine kadar TSM lere bildirmekle yükümlüdür. BEŞİNCİ BÖLÜM Kayıt, Bilgi İşlem ve Eğitim Kayıt Madde 15 a) Aile hekimleri, kendilerine imza ve tutanak karşılığı CD ortamında verilmiş olan bölgelerindeki nüfusun adres bilgilerini bilgisayarlarına girmek, TC kimlik numarası eksik olan 9

10 kişilere ulaşarak tamamlamak, programda istenen diğer bilgileri girmek ve kendilerine verilen kayıtların doğruluğunu güncellemekle mükelleftir. b) Aile hekimleri, uygulamanın başladığı ilk 6 ay içerisinde vatandaşların Aile hekimlerine ulaşmada sıkıntı yaşamaması için, Müdürlükçe hazırlanacak her türlü afiş, broşür, ilan v.b. duyuruyu ASM de görünür bir şekilde duyurmakla mükelleftir. Aile hekimleri Müdürlükçe kendilerine bağlanan mahalle / köy / cadde / sokak bilgilerini poliklinik oda kapılarına, bekleme salonlarına v.b. görünür alanlara asarak hastalarını bilgilendireceklerdir. c) İlimizde AHBS ye hiç kaydı olmayan kişiler, TSM' ye veya hizmet almak istedikleri Aile hekimine başvurarak kayıt olabilirler. Bu kişilerden Aile hekimi tercihinde bulunmayanlar TSM tarafından adreslerine en yakın ASM'nin en düşük nüfuslu Aile hekimliği birimine kayıt edilirler. Bilgi İşlem ve Eğitim Madde 16- a) Aile hekimleri, Bakanlığımızın yayınladığı Minimum Sağlık Veri Seti standartlarını içeren Müdürlüğümüzce uygun görülen AHBS yi kullanacaklardır. b) Bilgisayar ve AHBS kullanımı için uygulamayla birlikte aile hekimlerine ve Aile Sağlığı Elemanlarına eğitim ve kullanım kılavuzu verilecektir. 6. BÖLÜM İLK HAFTA YAPILACAK İŞLEMLER Ayrılış ve devir işlemleri Madde 17- a) 30 Ekim 2010 günü Müdürlükçe görevlendirilecek TSM Ayniyat ve Personelden sorumlu memurları ile sorumlu hekimleri, devir edecekleri ASM lerin devir işlemlerini gerçekleştireceklerdir. b) Aile Hekimliğine geçen hekimler ile ebe, hemşire ve sağlık memurlarının ücretsiz izne ayrılış işlemleri 30 Ekim 2010 günü itibariyle yapılır. Bu personel için Valilikten alınacak ücretsiz/aylıksız izin onaylarında, yapılmış olan sözleşmeler asıl evrak olarak dayanak teşkil eder ayrıca bir dilekçe istenmez. Bu personel için Müdürlük Personel şubesince alınacak onaylar 28 Ekim 2010 gününden önce ilgili birimlere gönderilir. Bu onaylar ÇKYS üzerinden alınarak ilgili personele 30 Ekim 2010 günü tebliğ edilerek ayrılış işlemi yapılır. Yasal mazereti olmadan ayrılışını yapmayan personel Aile Hekimliğine başlamayacağını bir dilekçe ile beyan ettiği taktirde sözleşmesini fesh etmiş sayılır. Bu durumdaki personelle ilgili bilgi, görev yaptığı birimlerden, 1 Kasım 2010 günü itibari ile Aile Hekimliğinde sözleşme yaptığı ilçenin TSM sine faks yolu ile gönderilir ayrıca Müdürlük Personel şubeye ivedilikle durumu bildirir yazı gönderilir. 10

11 c) 30 Ekim 2010 günü Sağlık Ocağı sorumlu hekimleri veya yetkili personel sağlık ocağının anahtarlarını ve alarm şifresini TSM ye imza karşılığı teslim eder. Bu anahtar ve şifre TSM ayniyat sorumlusu tarafından tutanakla aynı yerde görev yapacak aile hekimlerine aynı gün teslim edilir. Teslimat, ilgili ASM nin yöneticisi daha önceden belirlenmiş ve TSM ye bildirilmiş ise bu kişiye; bildirilmemiş ise ASM den belirlenecek bir hekime, bu hususta önceden tebligat yapılarak verilir. d) 28 Ekim 2010 tarihine kadar TSM ler sağlık ocaklarında kullanılmakta olan poliklinik defterleri ile kullanımda olan diğer evraklar ( Form 012 A-B, gebe-loğusa izlem fişi, bebek izlem fişi, yaş kadın izlem formları gibi ) dışındaki tüm resmi evraklarını teslim alarak Arşiv Yönetmeliğine uygun şekilde saklayacaklardır. 30 Ekim 2010 günü sorumlu hekimler veya belirlenen ilgili personel tarafından kalan tüm form ve evraklar toplanarak TSM ye teslim edilecektir. Aynı gün Sağlık Ocağının Mühür ve Mühür Beratı tutanak ile TSM ayniyat saymanına teslim edilecektir. Aşı kayıtları, gebe izlem, bebek izlem formları varsa ETF ler ve yaş kadın izlem formları Aile hekimliği birimlerine göre sağlık ocakları tarafından ayrılacaktır. Sistemin başlamasıyla beraber ilgili Aile Sağlığı Elemanları TSM, AÇS ve AP sorumluları ile soğuk zincir sorumlularından kendilerine ait verileri teslim alacaktır. ASM lerce bu bilgiler gerekli elektronik ortamlara işlenecektir. Bu evraklarla ilgili sıralı evrak listesi 28 Ekim 2010 tarihine kadar ilgili sağlık ocağı sorumlu hekimlerince hazırlanacaktır. e) TSM ayniyat görevlileri veya TSM sorumlu hekiminin belirleyeceği ekipler ile 30 Ekim 2010 ve/veya 31 Ekim 2010 tarihlerinde ASM ler ziyaret edilecek Aile Hekimlerinin veya ASM yöneticisinin bu yönergenin 13. Maddesinin d paragrafına göre hazırlayacağı demirbaş listeleri kontrol edilerek imza altına alınacak, tüm sayaçların son okumaları yapılarak Bina Teslim Tutanağı hazırlanacaktır. Aile Hekimlerinin kullanmayacağını bildirdiği tüm malzemeler liste hazırlanarak güvenliği sağlanmış bir yerde muhafaza edilecek ve uygun bir zamanda bu malzemelerin Müdürlüğün belirleyeceği depolara taşınması sağlanacaktır. Aile Hekimleri kullanacaklarını beyan ettikleri malzemeleri geçiş süresince geri veremez. Bunların kiralarının ödenmesi ile ilgili bu yönde bir talepte bulunamaz. Bu şekilde Müdürlüğe geri alınacağı tespit edilen malzemeler, talepte bulunan diğer Aile Hekimlerine, gerek bulunduğu ASM den gerekse depoya alındıktan sonra kiralanabilir. Denetim Madde 18-1 Kasım 2010 günü mesai saatinin başlamasıyla TSM ler belirleyecekleri ekiplerle tüm ASM lerini ziyaret edecek Aile Hekimleri ile Aile Sağlığı Elemanlarının görevlerinin başında olup olmadıklarını, yeterli poliklinik hizmeti ile diğer hizmetlerin verilip verilmediğini kontrol edeceklerdir. Eksiklik tespit edildiği takdirde tutanak tutulacak ve bu tutanaklar Müdürlüğe gönderilecektir. Görevine başlamayan ve ilgili amirlerince ayrılış yapmadıkları bildirilen kamuda görevli hekimler için ilk tutulan tutanak ile birlikte ilgili birimlerin yazıları İl Sağlık Müdürlüğüne sözleşmelerinin fesh edilmesi için gönderilir. Bunun dışında görevine başlamayan hekimler için 10 (on) gün tutanak tutulur. Bu hekimlerden yasal mazeret beyan edemeyenler 10. Günden itibaren sözleşmesini fesh etmiş sayılır ve bir hak iddia edemez. Müdürlük tarafından yasal mazeretleri kabul edilen ve 1 Kasım 2010 tarihinden sonra göreve başlayan hekimlerin 11

12 tutulan tutanakları maaş hesaplamalarında dikkate alınmak üzere ilgili Müdürlük şubesine TSM'lerce ivedilikle gönderilir. Sarf Malzemesi Dağıtımı Madde 19- Sarf malzemelerinin (Aşı, AP malzemeleri vb. ) ilk ay için dağıtımlarında TSM ler gerekli kolaylığı gösterir. Kasım ayının son haftası ASM yönetici hekimi bir aylık ihtiyacı yazılı olarak ASM ye bildirir. Bundan sonra bu tür malzemelerin aylık olarak dağıtımlarının yapılması esastır. 7. BÖLÜM KOMİSYONLAR Performans ve İtiraz Komisyonu Madde 20- a) Aile hekimlerinin performans kesintilerinin başlamasıyla birlikte bu konuda yapacakları itirazları değerlendirmek üzere, Aile Hekimliğinden sorumlu Müdür Yardımcısının başkanlığında, Aile Hekimliği Şube Müdürü, Personel Şube Müdürü, İdari Mali İşler Şube Müdürü, Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü, AÇS ve AP Şube Müdürü ve Bilgi-İşlem Şube Müdürlerinden oluşan bir komisyon kurulur. Sekreteryasını Aile Hekimliği Şubesi yürütür. b) Aile hekimleri, performans ile ilgili itirazlarını ve itirazlarla ilgili belgelerini her ayın 3 üne kadar TSM ye teslim ederler. TSM ler evrakları inceleyerek eksik olanlarını ilgili aile hekimine tamamlatmak üzere geri verir. Her ay bordrolar hazırlanmadan önce komisyon toplanır ve belirleyeceği sıra ile ilgili ilçenin TSM sorumlu hekimini veya Aile Hekimliğinden sorumlu TSM tabibini, ilçesindeki aile hekimlerinin itirazlarını komisyona sunmak üzere çağırır. İlgili hekimin vereceği bilgiler ve aile hekiminin vermiş olduğu belgeler incelenerek komisyonca karar alınır. Alınan kararlar Aile Hekimliği Şube Müdürü tarafından gereği yapılmak üzere işleme konar. Aynı zamanda bu kararlar Müdürlük internet sitesinden yayınlanır. Bu kararlara yapılacak itirazları İl Sağlık Müdürü veya belirleyeceği bir üst komisyon değerlendirir. c) Komisyon veya üst komisyon tarafından yukarıdaki ilkeler doğrultusunda işleyişi belirleyecek kararlar alınabilir. Bu tür değişiklikler tüm aile hekimlerine duyurulacak şekilde ilan edilir. 8. BÖLÜM Diğer Hükümler Madde 21- a) Aile hekimleri, ilk 6 ay kayıtlarında değişiklik olsa bile, başlangıçta kendilerine verilmiş olan kayıtlı nüfus sayısına göre ücret alacaktır. 12

13 b) Aile hekimleri, afiş, broşür, kart gibi tanıtımlarda yürürlükteki mevzuatlara tabidir. c) VSD ler ile AÇS ve AP merkezleri, TSM lere bağlı olarak hizmet vereceklerdir. d) Aile hekimliği ile ilgili her türlü bilgi, talimat vs. den yayınlanacak, ilgililerin elektronik posta adreslerine okundu sorgulamasıyla gönderilebilecek ve takibi yapılacaktır. e) ASM binalarının giriş kapılarının üzerine, ASM bir binanın üst katlarında ise bulunduğu katın penceresinin altına Müdürlüğün 22 Ekim 2010 tarih ve 2642 sayılı yazı ekinde belirtilen ve adresinde yayınlanan kurallar ve standartlar çerçevesinde tabela veya tabelalar konur. Üst katlarda hizmet veren ASM ler binanın giriş kapısının yanına aynı renk formatını kullanarak daha küçük bir tabela daha koyar. Bu tabelada ASM nin bulunduğu kat belirtilir. Tüm tabelalarda yazı stili Times new roman dır. Tabelaların temini Aile Hekimlerinin yükümlülüğündedir. f) Bayrak yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tüm ASM ler Türk Bayrağı ve Kızılay Bayrağı asmakla yükümlüdür. e) Bu yönergede belirtilmeyen durumlarda; bu Yönergenin 3 üncü maddesinde belirtilen yürürlükteki Kanun, Yönetmelik ve Yönerge Hükümleri uygulanır. f) İhtiyaç halinde, yayınlanan usul ve esaslar dahilinde bu yönergede değişiklik yapılabilir. Yürürlük Madde 22- Bu Yönerge hükümleri Valilik Makamının Onayı ile yürürlüğe girer. Yürütme Madde 23- Bu Yönerge hükümlerini İl Sağlık Müdürlüğü yürütür. 13

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

ADANA İLİ AİLE HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA KURALLARI

ADANA İLİ AİLE HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA KURALLARI ADANA İLİ AİLE HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA KURALLARI Ev Ziyaretleri: Adana İlinde aile hekimliği uygulamasına fiili olarak 21.05.2008 tarihinde başlanacaktır. Tüm Aile Hekimleri kendilerine

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYON TALİMATNAMESİ

T.C. VAN VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYON TALİMATNAMESİ T.C. VAN VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYON TALİMATNAMESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Komisyonun amacı; Van

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ YÖNERGENİN AMACI MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Turizm İşletmeciliği ye Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; SANKO Üniversitesi nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYON TALİMATNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYON TALİMATNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYON TALİMATNAMESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Komisyonun

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU (1)

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU (1) 9091 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Amaç ve kapsam Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Personelin statüsü ve malî haklar: Madde 3- Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve

Personelin statüsü ve malî haklar: Madde 3- Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ KANUNU Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının ( )(2) belirleyeceği illerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, birey ihtiyaçları doğrultusunda

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Mevlâna Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU (1)

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU (1) 9091 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 İlgili madde numarası için

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

KURUM TABİPLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMİ OLMASI ZORUNLU D E Ğ İ L D İ R.

KURUM TABİPLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMİ OLMASI ZORUNLU D E Ğ İ L D İ R. KURUM TABİPLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMİ OLMASI ZORUNLU D E Ğ İ L D İ R. I- AİLE HEKİMLİĞİ MEVZUATI: HUKUKİ DÜZENLEMELER 1-5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu nun Tanımlar başlıklı

Detaylı

KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KIRKDÖRDÜNCÜ EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI

KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KIRKDÖRDÜNCÜ EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KIRKDÖRDÜNCÜ EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği İlimiz 14 Haziran 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulamasına geçmiştir.

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

18 Sürekli İlaç Kullanım Raporu (AH Uzmanı) T.C.Kimlik Numarası, Tetkikler vs. 2 GÜN

18 Sürekli İlaç Kullanım Raporu (AH Uzmanı) T.C.Kimlik Numarası, Tetkikler vs. 2 GÜN AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (10.12.001) 5 Sağlık Kurumuna Sevk T.C.Kimlik Numarası AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (10.12.002) 5 Sağlık Kurumuna Sevk T.C.Kimlik Numarası AİLE

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ONURLANDIRMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ONURLANDIRMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ONURLANDIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönerge, Erzurum Teknik Üniversitesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi

Detaylı

Tokat Valiliği Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü E-Yazışma Yönergesi 1 Tokat Valiliği Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü E-Yazışma Yönergesi 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ TOKAT MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ E-YAZIŞMA YÖNERGESİ

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı. y. f t. M... VALİLİĞİNE (Halk Sağlığı Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı. y. f t. M... VALİLİĞİNE (Halk Sağlığı Müdürlüğü) T C. Sağlık Bakanlığı TOrklye Halk Sağlığı Türkiye Halk Sağlığı Başkanlığı ^.HLIÖI - THSK AİLE HEKİMLİĞİ U LEifâ v e DEĞERLENDÎFsME d a ire i : ra sk jule hekim liği elem e ve D E dm E N B & M E DAİRE

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından Giriş yapılarak internet

Detaylı

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 54567092/010.06/32742 26/09/2013 Konu : Konaklama Tesisleri Bünyesinde Sunulacak Sağlık Hizmetleri GENELGE 2013/18 Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 10 uncu maddesi ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; öğrencilerin, kişilik ve becerilerini geliştirerek,

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge; Mevlana Üniversitesi nde Akran danışmanı olarak görevlendirilebilecek öğrencilerin

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN 3 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28989 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI

Detaylı

Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge

Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-16/2010-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 25.02.2004-3109 KONU : Semt Poliklinikleri Yönergesi... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... Yataklı tedavi

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ

T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI Salih DOĞAN İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü TOKAT-2013 ADRES KAYIT SİSTEMİ Adres Kayıt sistemi,

Detaylı

EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ

EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kurumsal sözleşme imzalamak suretiyle eğitim aile

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğrenci Staj Yönergesi

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğrenci Staj Yönergesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğrenci Staj Yönergesi Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim süresince yapmakla

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi zamanlı

Detaylı

Gezici ve yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi MADDE 6

Gezici ve yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi MADDE 6 Gezici ve yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi MADDE 6 (1) Aile hekimliği pozisyonlarının planlanmasında; sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu belde, köy, mezra, uzak mahalleler ve benzeri yerleşim

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Öğrencilerin alacakları İşyeri Uygulamaları içerikli dersler

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge

Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞYERİ STAJI YÖNERGESİ 2011 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği,

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı SAYI : B100İMİ0000011/ KONU: Ayniyat İşlemlerinde Uyulması gereken esaslar Bilindiği gibi, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin hizmet

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü IL MAKAMINA TRABZON

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü IL MAKAMINA TRABZON T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü SAYI : B.10AISM.4.61.00.71/ / 3 J> KONU : Aile Hekimliği 14. Ek Yerleştirme IL MAKAMINA TRABZON İlimizde Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına 05.01.2009 tarihinde

Detaylı

KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM

KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ yle ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM ve ARAġTIRMA HASTANESĠ'nin BĠRLĠKTE KULLANIMI ve ĠġBĠRLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN USUL ve ESASLAR HAKKINDA PROTOKOL Amaç MADDE 1 Bu protokol

Detaylı

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan 05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL 1. TARAFLAR, KONU, DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR 1.1. TARAFLAR Bu protokolün tarafları T.C Sağlık Bakanlığı ve Türk

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005 Konu: Kurumsal Performans Yönergesi...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/ 50 209 sayılı Sağlık

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ (2014 VE SONRASI GİRİŞLİLER İÇİN)

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ (2014 VE SONRASI GİRİŞLİLER İÇİN) Amaç ve Kapsam T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ (2014 VE SONRASI GİRİŞLİLER İÇİN) MADDE 1 (1) Bu yönerge, İnönü Üniversitesi Önlisans ve lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesinde, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı ön

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Somuncu Gruba bağlı birimlerde staj yapacak

Detaylı

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi Adaylarının

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ YÖNERGESİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ YÖNERGESİ (Senatonun 02.11.25.03/3 ve Mütevelli Heyetin 02.11.27.08/2 sayılı kararı) UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde l- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA KALĐTEYĐ GELĐŞTĐRME VE PERFORMANS DEĞERLENDĐRME YÖNERGESĐ

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA KALĐTEYĐ GELĐŞTĐRME VE PERFORMANS DEĞERLENDĐRME YÖNERGESĐ Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli, verimli hizmet sunumunun sağlanması ve sağlık kurum ve kuruluşlarının bu hedeflere ulaşmaları için ölçülebilir, karşılaştırılabilir

Detaylı

Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, sertifika verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile sertifikalandırılacak yerlerin yükümlülüklerini kapsar.

Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, sertifika verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile sertifikalandırılacak yerlerin yükümlülüklerini kapsar. Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR ARTVİN İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİ İÇİN 2014/1. EK YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI İlimizde yürütülmekte olan Aile Hekimliği Uygulamaları kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan, Borçka 1 Nolu Aile

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2014/7. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ USUL VE ESASLARI

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2014/7. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ USUL VE ESASLARI VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2014/7. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ USUL VE ESASLARI 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 18 Ekim 2010 tarihinde Aile Hekimliği uygulaması başlamıştır. Herhangi bir sebeple

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

TSM LERDE İSG HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TSM LERDE İSG HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI TSM LERDE İSG HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI Dr. Rahime KAÇMAZ Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı Planlama ve Uygulama Birim Sorumlusu 1 Toplum Sağlığı Merkezleri-1 Toplum Sağlığı Merkezleri

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı