İ N Ö N Ü Ü N İ V E R S İ T E S İ M A L A T Y A T E K N O L O J İ G E L İ Ş T İ R M E B Ö L G E S İ İ Ş L E T M E Y Ö N E R G E S İ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ N Ö N Ü Ü N İ V E R S İ T E S İ M A L A T Y A T E K N O L O J İ G E L İ Ş T İ R M E B Ö L G E S İ İ Ş L E T M E Y Ö N E R G E S İ"

Transkript

1 İ N Ö N Ü Ü N İ V E R S İ T E S İ M A L A T Y A T E K N O L O J İ G E L İ Ş T İ R M E B Ö L G E S İ İ Ş L E T M E Y Ö N E R G E S İ T a r i h V e r s i y o n / 0 0 1

2 Sayfa No: 2/20 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Yönergenin Amacı Bu yönergenin amacı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanununda değişiklik yapılmasına dair 6170 sayılı kanun ile değişik 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Kanununa uygun olarak kurulan ve İnönü Üniversitesi yerleşkesinde faaliyet gösteren Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin işletilmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir Yönergenin Kapsamı Bu Yönerge, Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi nde faaliyet gösterecek girişimcilerin başvurularının değerlendirilmesi ve Bölgeye kabulleri ile ilgili işlemleri, girişimcilere sağlanacak hizmetleri, girişimcilerin yükümlülüklerini, yönetici şirketin yapısını ve yükümlülüklerini, AR- GE potansiyelinin yaygınlaştırılması ile ilgili olarak yürütülecek faaliyetleri ve girişimcilerin muafiyet ve vergi indirimlerinden yararlanması ile ilgili usul ve esasları kapsamaktadır Tanım ve Kısaltmalar Tanımlar Bu yönetmeliğin metninde aşağıdaki tanımlar kullanılmıştır. Teknoloji Geliştirme Bölgesi: (TGB, Teknokent olarak da anılacaktır) Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip teknokenttir. Bölge: Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ni, Yönetici Şirket: Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulmuş olan, Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu Malatya Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi veya kısaca Malatya Teknokent A. Ş. ni, Girişimci: (Kiracı olarak da anılacaktır) Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi nde oluşturulmuş mevcut alanları kiralamak veya kendi alanını inşa etmek yoluyla bölgede yer alıp bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişileri, Bölge İşletme Yönergesi: Bölgede yer alacak girişimcilere (kiracılara) sağlanacak hizmetler ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren ve Yönetici Şirket tarafından hazırlanan bu yönergeyi, Üretim Birimleri: Bölge içerisinde Kanunun amacına uygun olarak faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce kurulan veya kullanılan, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı ve çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini, AR-GE: Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, AR-GE Merkez veya Enstitüleri: Kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, teknoloji ve ürün geliştirilmesine yönelik AR-GE faaliyetlerinin yapıldığı mekânları, 2

3 Sayfa No: 3/20 AR-GE ye Dayalı Üretim Faaliyetleri: Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin tümünü Bölgede gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hizmet, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve sistemlerin Bölge içinde yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi, üretilmesi faaliyetlerini, Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı ile sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini, Üretim Yöntemlerinde Yenilik: Yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesi veya halen üretilmekte olan ürünlerin üretim maliyeti, kalite, üretkenlik, verimlilik, çevreyi koruma, iş sağlığı ve güvenliği vb. yönlerden artı değer sağlayacak şekilde üretilmesi için yeni veya geliştirilmiş üretim yöntemleri ortaya çıkarma işlemini, Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü, İdare Binası: Yönetici Şirketin Bölgede vereceği hizmetleri yürütebilmesi amacıyla istihdam edeceği personel tarafından kullanılacak ofisleri, teknik ve sosyal bölümleri içeren, içinde inkübatörler dışında girişimcilere Yönetici Şirketçe kiralanan bölümlerin yer almadığı ofisleri, teknik ve sosyal bölümleri içeren binayı, Araştırmacı Personel: AR-GE faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları, Yazılımcı Personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp program geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli, AR-GE Personeli: AR-GE faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri kapsar Kısaltmalar Bu yönetmeliğin metninde aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır. Kanun: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanununda değişiklik yapılmasına dair 6170 sayılı kanun ile değişik 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nu, Yönetmelik: tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ni, Bakanlık: Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nı, Genel Müdürlük: Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü nü, İÜ: İnönü Üniversitesi ni, DPT: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nı, YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu nu, TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu nu, TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ni, TTGV: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı nı, KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı nı, ifade eder. 3

4 Sayfa No: 4/ Yönergenin Hukuki Dayanağı 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun ile değişik 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve bu kanuna uygun olarak çıkarılan tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 15-k maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Bu yönerge, Yönetici Şirket tarafından gerekli görülen durumlarda güncellenecek ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın onayıyla yürürlüğe konacaktır İlgili Mevzuat: Yönergenin hazırlamasında; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanunu, 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği esas alınırken aşağıdaki yasa ve yönetmeliklerin de ilgili maddeleri dikkate alınmıştır sayılı ARGE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 2872 sayılı Çevre Yasası 3194 sayılı İmar Yasası 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasası 6762 sayılı Türk Ticaret Yasası Katı Atık Yönetmeliği Atık Su Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik 2. BÖLGEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1. Bölgenin Kuruluşu Bölge, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tarihli ve 4335 yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 4. maddesine göre tarih, 2009/15363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmiş ve bu karar tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir Bölgenin Kuruluş Amacı ve Hedefleri Malatya Teknokent in kuruluş amacı, Kanunda belirtilen amaçlara paralel olarak aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmektir: AR-GE yeteneğinin ve kültürünün gelişmesine ve yaygınlaşmasına öncülük ederek AR- GE potansiyeline sahip Girişimcilerin oluşmasını sağlamak, Sanayi ile Üniversite arasında etkin işbirliği kurarak bunun sürekliliğini sağlamak ve bu sayede her iki sektörün de ulusal ve uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasına katkıda bulunmak, Teknolojik bilgi üretmek, teknolojik bilginin kullanılarak ticarileştirilmesini sağlamak, yeni ürünler ve üretim yöntemleri geliştirmek, mevcut ürün ve üretim yöntemlerinin kalitesini ve standardını yükseltmek, Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, üretim maliyetlerini düşürmek, verimliliği artırmak, İleri teknoloji sağlayacak yerli ve yabancı sermayenin bölgeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak, 4

5 Sayfa No: 5/ Sağlık alanında önemli bir kompleks olan Turgut Özal Tıp Merkezi nin ürün ve hizmetlerde de öncü rolünü pekiştirmek amacıyla sanayi ile yakın ve etkili işbirliği ortamı oluşturmak ve yeni teknolojiler, ürünler ve hizmetler sağlamak, Dünya kayısı üretiminin %90 nını sağlayan yörenin, bu konumunu güçlendirmek amacıyla tarladan sofraya kadar her aşamada özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yardımcı olmak amacıyla üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, yeni ve ileri teknolojilerin kullanımını sağlamak üzere araştırmaların yapılmasına uygun ortam oluşturmak, Yazılım alanındaki mevcut potansiyelin değerlendirilmesini sağlamak, Nitelikli işgücüne istihdam yaratmak, Bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak ve bölgesel işbirliğini güçlendirmek, Ulusal ve uluslararası ölçekte teknolojik ürün ve hizmet üretimini desteklemek Bölgenin Konumu ve Alanı Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi; İnönü Üniversitesi yerleşkesi sınırları dâhilindedir. Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tahsis edilen alan Malatya şehir merkezine yaklaşık 10 km mesafede Malatya-Elazığ karayolu (D300 karayolu) üzerinde yer almaktadır. Bölgeye tahsis edilen alanın toplamı ,49 m 2 dir. Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin İnönü Üniversitesi sınırları içerisinde oluşu, sosyal yapılara yakınlığı, altyapı hizmetlerinden faydalanabilme özelliği, şehir merkezine yakınlığı ve Turgut Özal Tıp Merkezinin karşısında bulunuşu nedeniyle avantajlı bir konumda bulunmaktadır. Bölgenin Vaziyet Planı aşağıda sunulmuştur Bölge İçi İmar Planı sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası nın 4 ve 5. maddeleri ve Uygulama Yönetmeliği nin 18. maddesi ile bölge içi imar planları ve imar planı değişiklikleri, üst ölçekli plan kararlarına ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak 5

6 Sayfa No: 6/20 hazırlanması ya da hazırlattırılması Yönetici Şirket in yükümlülükleri arasında sayılmaktadır. Bölge için hazırlanması gereken imar planları, Yönetici Şirket tarafından yaptırılmıştır Hazırlanan imar planları 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı olmak üzere iki başlıktan oluşmaktadır Malatya Belediye Başkanlığının tarih ve 044.MB. İMR/1/ sayılı yazısı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na iletilen Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı nın tarihinde onaylandığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın tarih B.14 SAG /036.TGB.2009 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Malatya Belediyesi ne askı için gönderilen plan Malatya Belediyesi nde 1 ay süre ile askıda kalmış, her hangi bir itiraz gelmemiş ve plan yürürlüğe girmiştir /1000 ölçekli Uygulama İmar Planı nda, Uygulama Yönetmeliği nin 18. maddesi uyarınca alan bütününde maksimum yükseklik serbest bırakılmış, emsal yüzde kırk olarak belirlenmiştir. Plan alanı içinde, Uygulama Yönetmeliği nin 19. maddesi göz önüne alınarak, Bölge nin toplam yapılaşma hakkının %30 unu aşmayacak kesimi üzerinde Bölge amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlere etkinlik getirmek amacıyla, ulusal ve uluslararası etkinliklerin gerçekleştirebileceği, ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yer alacağı bina ve tesisler yer alacaktır Bölge Arazisinin Kullanımı Bölge olarak tespit ve ilan edilmiş olan İnönü Üniversitesi arazi ve binalarının kullanım, kullandırma, kiralama yöntem ve kira bedelleri Yönetici Şirket ve İnönü Üniversitesi arasında yapılacak protokoller ile belirlenir Bölge olarak belirlenen arazinin Kanunun amaçları çerçevesinde kullanılması esas olmakla birlikte; Yönetici Şirket Bölgede akademik, ekonomik ve sosyal yapının oluşturulmasını sağlamak amacıyla; Bölge nin toplam yapılaşma hakkının %30 unu aşmayacak kesimi üzerinde Bölge amaçları doğrultusunda faaliyet ve etkinlikleri gerçekleştirmek ve Bölgenin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal ve kültürel altyapıyı oluşturmak üzere gerekli bina ve tesisleri kurabilir, işletebilir veya kiraya verebilir. Ancak Bölge gayrimenkullerinin satışı yapılamaz Parselasyon veya Alan Tahsisi Planları Hazırlama Esasları Parselasyon veya alan tahsisi planları kesinleşmiş Uygulama İmar Planına göre Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak Yönetici Şirket çe hazırlanır, Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Yapı adalarında harita koordinatları üzerinden alan tahsisi yapılır ve binalar için üst hakkı tesis edilir. Üst hakları ve yapılaşma koşulları köşe koordinatları üzerinde tahsis edilen alanlara göre belirlenir Ruhsat ve İzinler Bölge de inşa edilecek yapılar için gerekli projeler Yönetici Şirket tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde Yönetici Şirket ve/veya girişimciler tarafından hazırlattırılır ve Yönetici Şirket tarafından Bakanlık onayına sunulur. Bu yapılara ait ruhsat ve gerekli izinler 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak Bakanlık tarafından verilir ve denetlenir Bu yönergede yer almayan yapılaşma ve planlama ile ilgili hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. 6

7 Sayfa No: 7/20 3. YÖNETİCİ ŞİRKET 3.1. Yönetici şirketin ortakları İnönü Üniversitesi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Malatya Belediyesi Malatya İl Özel İdaresi Malatya Ticaret Borsası GAP Güneydoğu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş MİAD (Malatyalı İşadamları Derneği) Malatya I. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Malatya II. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Mimsan Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti Yönetim Kurulu nun görevleri Bölgenin öncelikli ve hedef sektörlerini belirlemek ve öncelikle bu sektörlerle ilgili olmak üzere planlar hazırlamak ve yatırımları belirlemek, Bölgede faaliyet göstermek isteyen girişimcileri tespit etmek, Yıllık yatırımlara karar ve onay vermek, Yıllık bütçeyi hazırlamak, Sunulacak hizmetleri belirlemek, Yukarıdakilerle sınırlı olmamak üzere yürütmeye dair iş ve işlemleri yerine getirmek Yönetici Şirket in Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetici şirket, 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun ile değişik 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ile kendisine verilmiş olan görev ve yetkileri kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. Yönetici şirketin görev, yetki ve sorumlukları şunlardır: Bölge arazisinin kamulaştırılmasını yapmak veya yaptırmak, arazi, yapı ve tesisleri projelendirmek, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinleri vermek ve denetlemek, Bölgenin yönetilmesi ve işletilmesi, Planlama sürecinde varsa Çevre Düzeni Planlarını da dikkate alarak imar planları ve değişiklikleri, parselasyon planı ve değişikliklerini 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre yapmak ve Bakanlık onayına sunmak, Projeleri 3194 sayılı İmar Kanunu, yönetmelikleri, imar planı, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara uygun olarak hazırlatmak, Bölgenin kuruluşundan hizmete geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan genel termin planını ve ayrıca ödenek talebinde bulunmuş ise, ödeneğin kullanımına ilişkin iş programı ve termin planını da Genel Müdürlüğe vermek, sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli işlemleri yapmak, Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangın söndürme sistemi ile doğal tehlikeleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemleri almak, 7

8 Sayfa No: 8/ Bölgede yangın tehlikelerine ve doğal tehlikelere karşı girişimcilerin kiraladığı tüm bina sigortalarını yaptırmak, Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz ve akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetleri sağlamak ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemleri almak, çalışma esaslarını belirlemek, fiyatlandırmak ve hesaplamaları yapmak ve uygulamak, her türlü bakım ve onarımı yapmak, alt ve üst yapılara zarar verenleri tespit ederek zararların tazminini sağlamak, Bölgenin, Üniversite bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandırılması, Üniversite imkânları yetersiz ise, yeterli sayıda itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulmasının sağlanması, Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve Girişimci taleplerini değerlendirmek ve uygun bulunanlara yer tahsisi yapmak, Bölge İşletme Yönergesini hazırlayarak bir kopyasının Genel Müdürlüğe sunmak, Bölgede yer alan Girişimcilerin Üniversite ve AR-GE merkez ve enstitülerinin olanak ve birikimlerinden yararlanma yönündeki taleplerini ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılamak, Gerekli gördüğü durumlarda girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri yazılım veya AR-GE projelerinin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunu Bölgenin oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ile TÜBİTAK a veya TÜBİTAK ın belirleyeceği hakemlere onaylatarak belgelendirmek, Bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yazılımcı, AR-GE personelinin listesinin, AR- GE projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini aylık olarak belirleyerek arşivlemek, istenildiğinde ilgililere bildirmek, Faaliyet ve uygulamaların, Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki çalışmaların, veri, bilgi ve istatistikleri elektronik ortamda entegre edilebilecek biçimde Genel Müdürlükçe belirlenecek formatta sunulması, Girişimcilerin ve üçüncü şahısların Kanunun amacına aykırı faaliyetlerini tespit etmek, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcileri uyararak belirli bir süre vermek ve bu süre içinde aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemleri almak, Yönetici şirket, Bakanlık tarafından gerekli görülen denetimlerde her türlü bilgi ve belgeyi denetim elemanına vermekle yükümlüdür Teknokentte yangın tehlikelerine karşı, girişimcilerin kiraladığı tüm binaların sigortasını yaptırmak, yangın önleme ve su boşaltma ile itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulması Yönetici Şirketin sorumluluğundadır Teknokentin alt ve üstyapılarına zarar verenlerin tespit edilmesi ve bu zararların tazmininin sağlanması konusunda yetkilidir Teknokentin daha iyi çalışabilmesi için gerekli altyapı projelendirme ve yerleşim planları değişiklikleri, eklemeleri için önerilerde bulunmak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü nden onay alınan öneriler için gerekenlerin yapılması Yönetici Şirketin sorumluluğundadır. 8

9 Sayfa No: 9/20 4. BÖLGEYE GİRİŞİMCİ KABULÜ 4.1. Başvuruların Alınması Bölgede faaliyet göstermek isteyen Girişimciler, aşağıdaki Başvuru Formlarını eksiksiz bir şekilde doldurup, Yönetici Şirketin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başvuru ücretini de ilgili banka hesap numarasına yatırarak tüm belgeleri Yönetici Şirketin değerlendirmesine sunar. a) MTGB-BF 001 Girişimci Başvuru Formu b) MTGB-BF 002 Girişimci Bilgi Formu c) MTGB-BF 003 Girişimcinin Başlıca AR-GE Faaliyetleri ve Araştırma Konuları Bilgi Formu d) MTGB-BF 004 Girişimcinin Tamamlanmış AR-GE/Yazılım Projeleri Bilgi Formu(her proje için ayrı tanzim edilecektir), e) MTGB-BF 005 Teknokent Bünyesinde Yürütülecek AR-GE/Yazılım Projeleri Bilgi Formu Başvuruların Değerlendirilmesi Girişimcilerin başvurularını değerlendirmek üzere Malatya Teknokent A. Ş. Genel Müdürünün önerisi, Yönetim Kurulu Başkanının oluru ile üç kişilik bir Hakem Heyeti oluşturulur. Hakem heyeti Malatya Teknokent A. Ş. Yönetim Kurulunca belirlenen Alan Komitesi Üyeleri arasından seçilir. Hakem Heyetinde, müracaat eden girişimcinin üzerinde çalışma yapacağını beyan ettiği AR-GE veya yazılım projesi/projeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi en az iki öğretim üyesi bulunur Malatya Teknokent A. Ş. Yönetim Kurulunca belirlenen Alan Komitesi Üyeleri; bu yönergenin tanımlar bölümünde tanımlanan Araştırmacı Personelden (Üniversite Öğretim üyeleri ve araştırmacı/yazılımcılardan) oluşur Hakem Heyeti, projenin proje kabul kriterlerine uygunluğunu MTGB-BF 001 Girişimci Başvuru Formu üzerinde yaptığı inceleme, Başvuru yapan Girişimci ile yaptığı mülakat, Gerektiğinde başvuru yapan girişimcinin Teknokent dışında bulunan işyeri veya uygulama alanlarında yaptığı inceleme ile değerlendirerek sonucu MTGB-BF 011 Başvuru Değerlendirme Raporu ile rapor haline dönüştürür Hakem Heyetinin hazırladığı değerlendirme raporu Malatya Teknokent A. Ş. Yönetim Kurulunda değerlendirilerek girişimcinin başvurusunun kabul edilip edilmeyeceği, kabul edilir ise ne kadar alan tahsis edilebileceği karara bağlanır TÜBİTAK-TİDEB, TTGV, KOSGEB, FP7 ve Malatya Teknokent A. Ş. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer hakemli AR-GE destek programları tarafından desteklenmeye değer bulunmuş projeleri ile Teknokente girmek için başvuru yapan girişimcilerin başvuruları hakem değerlendirmesine tabi tutulmadan Malatya Teknokent A. Ş. Yönetim Kurulunda değerlendirilerek girişimcinin başvurusunun kabul edilip edilmeyeceği karara bağlanır Değerlendirme süreci başvurunun alınmasından itibaren en çok iki ay sürer Girişimcilerin değerlendirme sonucu ile ilgili itirazları Malatya Teknokent A. Ş. Yönetim Kurulunca değerlendirilir Malatya Teknokent A. Ş. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda Girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri yazılım veya AR-GE projelerinin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun Bölgenin oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da diğer kamu kurumlarında görev yapan Araştırmacı personel tarafından değerlendirilmesini isteyebilir. 9

10 Sayfa No: 10/ Bölgeye Girişimci Kabul Kriterleri Bölgede, AR-GE çalışması yapan, yazılım üreten ve ileri teknoloji ağırlıklı ve çevreye zarar vermeden üretim yapan Girişimciler yer alabilecektir Bölgeye kabul edilecek Girişimcilerden iç ve dış piyasalarda rekabet gücü ve ihracat şansı bulunma ve ileri teknoloji ağırlıklı ürünler geliştirebilme/üretebilme gibi özellikler aranacaktır AR-GE çalışması yapmasa da Bölgedeki girişimcilere destek olacak faaliyetlerde bulunan destek şirketleri (banka, hukuk danışmanlığı, yatırım danışmanlığı, marka ve patent danışmanlığı, kargo, kafeterya ve KOSGEB-TEKMER vb. özel ve kamu sektörü organizasyonları) Bölgeye kabul edilebilecektir Bölgeye Kabul Edilecek Girişimcilerde Aranan Nitelikler Ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak ve bu amaca yönelik etkin AR-GE ve yazılım geliştirme çalışmaları yürütmek veya yürütebilecek potansiyele sahip olmak, AR-GE ve yazılım geliştirme çalışmaları ile ülkemizin ileri teknoloji üretebilme potansiyeline katkı sağlamak, Yazılım geliştirme ve AR-GE çalışmaları veya yazılım geliştirme faaliyetlerini fiilen yapıyor olmak ya da yapabilecek kapasitede olmak, AR-GE çalışmaları için yeterli insan kaynağı ve finansman kaynağına sahip olmak veya bu konularda gerekli desteği alabilecek konumda bulunmak, Başta İnönü Üniversitesi olmak üzere üniversiteler ve araştırma merkezleri ve Bölgedeki diğer girişimciler ile işbirliği geliştirme arzusu ve çabası içinde olmak, girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip olmak, Çevreye duyarlı olmak ve zarar vermemek. Hava, su, toprak, görüntü ve gürültü kirliliği yaratma niteliği olan etkinlikler Bölgeye getirilemez Ülkemiz açısından öncelikli olan AR-GE çalışması yapmak, Bölgesel ve ulusal sürdürülebilir kalkınma unsurlarına katkı sağlamak, Başta İnönü Üniversitesi mezunları olmak üzere üniversite mezunu nitelikli iş gücüne cazip istihdam olanakları sağlamak. 5. GİRİŞİMCİLERİN BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİ 5.1. Ofis Kiralamada Uyulacak Esaslar Girişimci, kiraladığı alana karşılık olan kira bedelini aylık olarak takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde yönetici şirkete ödemekle mükelleftir. Kira ücretleri her yıl Ocak ayında Malatya Teknokent A. Ş. Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Kira ödemelerindeki gecikmelere uygulanacak aylık gecikme zammı da Yönetim Kurulu tarafından belirlenir Girişimci, kiraladığı alana ilişkin olarak ihtiyaç duyacağı elektrik, su, telefon, faks ve internet aboneliğini yaptırmak ve abonelik giderlerini zamanında ödemekle yükümlüdür. Malatya Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu bu kapsamda ödenecek ücreti her yıl yeniden belirler. Ödemelerdeki gecikmeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aylık gecikme zammına tabidir Girişimci, kiraladığı alanın içinde bulunduğu binanın ortak kullanım ve yönetim giderlerinden (ortak alanlar ile ilgili su, elektrik, ısıtma masrafları, park alanları ve yolların temizliği, güvenlik, çöplerin atılması, ilaçlama gibi masraflar) ve kiraladığı alanın ısıtma/soğutma giderlerinden, İşletme bütçesine göre hesaplanacak metrekare birim maliyeti ile kiralanan alanın metrekaresinin çarpımı sonucu ortaya çıkacak miktar kadar sorumludur. 10

11 Sayfa No: 11/20 Girişimci, söz konusu giderlerden payına düşen tutarı aylık olarak yönetici şirkete ödeyecektir. Malatya Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu bu kapsamda ödenecek ücreti her yıl Ocak ayında yeniden belirler. Ödemelerdeki gecikmeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aylık gecikme zammına tabidir Kiralanan alanın elektrik enerjisi tüketimini ölçmek için süzme saat kullanılabilmesi durumunda girişimciler yönetici şirket tarafından fatura edilen elektrik enerjisi tüketim bedelini aylık olarak ödeyecektir. Elektrik enerjisinin birim bedeli Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. birim fiyatı+trafo kayıpları+trafo işletme gideri olarak belirlenecektir. Ödemelerdeki gecikmeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aylık gecikme zammına tabidir Bina İnşa Etme İle İlgili Hükümler Bölgede bina yatırımı yapacak yatırımcılarla ilgili hususlar taraflar arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir. Ancak, bu sözleşmeler hazırlanırken aşağıdaki hususlara uygunluk esas alınır Sözleşmeler, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanunu, 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ile ilgili olan diğer yasal mevzuat çerçevesinde hazırlanacaktır Bölgede bina inşa etmek isteyen girişimci, bölgede geçerli olan her ölçekteki Kentsel Tasarım Projeleri, İmar Planları ve bunlara bağlı diğer planlarda belirlenen yapılaşma esaslarına uymakla yükümlüdür. Bölgede, İmar Planlarında ve 4691 ile 6170 sayılı kanunlarda belirtilen kullanımlara ait yapılar haricinde yapı yapılamaz Yatırımcı, bina inşaatı ile ilgili kanunlar ve tüm yasal mevzuata, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Malatya Belediyesinin çıkarmış olduğu teknik mevzuat ve şartnamelere, binalarla ilgili emniyet standartları ve deprem ve yangın şartnamelerine uyacaktır. Yatırımcılar bu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğe uyacağını taahhüt edecektir. İnşaatla ilgili ürün sorumluluğu girişimciye ait olacaktır Bölgede inşa edilecek yapılar için gerekli projeler yönetici şirket tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde yönetici şirket ve/veya girişimciler tarafından hazırlattırılır ve Yönetici Şirket tarafından Bakanlığın onayına sunulur. Bu yapılara ait ruhsat ve gerekli izinler 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak Bakanlık tarafından verilir ve denetlenir Bölgede yapılacak binanın mülkiyeti Yönetici Şirkete ait olacaktır. Binanın kullanım hakkı, kira ana sözleşmesinde belirlenen süre boyunca girişimcide olacak, daha sonra Yönetici Şirkete tüm hakları ile devredilecektir Bölgede Faaliyet Gösterecek Girişimcilerin Yükümlülükleri Girişimciler, bu yönergedeki şartlara ilave olarak Yönetici Şirket ile yaptığı kira sözleşmesinde belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür Girişimciler, bu yönergenin uygulanmasını desteklemek üzere Malatya Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulunca çıkarılacak Yangından Korunma ve Mücadele, Güvenlik vb. konulardaki tüm yönergelere de uymakla yükümlüdür Girişimciler, Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin tabi olduğu kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür Girişimciler, İnönü Üniversitesi nin Kampüsünde geçerli olan kurallara uymakla yükümlüdür Girişimciler, Kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermek ve yürüttüğü faaliyetlere yönelik Yönetici Şirket tarafından talep edilen her türlü veri, istatistik ve belgeyi doğru, eksiksiz ve zamanında sunmakla ve bu yönde yapılacak her türlü izleme ve denetim 11

12 Sayfa No: 12/20 faaliyetlerine destek vermekle yükümlüdür. Girişimciler, kira sözleşmesi ve bu yönergede belirtilen raporları Yönetici Şirketin belirlediği süre içinde istenilen biçimde teslim edecektir Girişimciler, Maliye Bakanlığına ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunmak amacıyla Yönetici Şirket in onayına sunduğu bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak hazırlayıp vermekle yükümlüdür Yasal yükümlülüklere uymayan Girişimciler Malatya Teknokent A. Ş. tarafından uyarılacak, hatanın/eksikliğin düzeltilmemesi veya tekrar edilmesi durumunda Teknokent Kira Sözleşmesi Malatya Teknokent A. Ş. tarafından tek taraflı olarak fesih edilecektir Girişimcilerin, AR-GE ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarının, gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulabilmesi için Maliye Bakanlığı na (Vergi Dairesine) başvuruda bulunması ve bu başvuruda Yönetici Şirketten aldığı bir faaliyet onay belgesini teslim etmesi gerekmektedir. Girişimci, bu amaçla, Bölgede faaliyet göstereceğini beyan ettiği AR-GE/Yazılım Projesi konularını içeren MTGB-BF-003 Girişimcinin Başlıca AR-GE Faaliyetleri ve Araştırma Konuları Bilgi Formunu Bölgede faaliyet göstereceğini beyan ettiği AR-GE/Yazılım Projesi konularının şirketinin tescil edilmiş iştigal konusu kapsamında olduğunu gösterir ilgili Ticaret Sicil Gazetesinin bir kopyasını veya Ticaret Sicil Belgesini Bölgede yürüteceğini beyan ettiği her AR-GE yazılım Projesi için ayrı ayrı olarak tanzim edilmiş MTGB-BF-005 Teknokent Bünyesinde Yürütülecek AR-GE/Yazılım Projeleri Bilgi Formunu yönetici şirkete ibraz eder. Yönetici Şirket, bu dokümanları onaylayarak bir kopyasını girişimciye geri verir Girişimciler, şirketlerinin iştigal konusunda ve yürütmekte oldukları projelerde meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihini takiben ilk 10 gün içerisinde Yönetici Şirket e bildirmekle yükümlüdür. Girişimcilerin, bu konudaki gecikmelerinden dolayı oluşacak hak kayıplarından Yönetici Şirketin sorumluluğu bulunmayacaktır Girişimcilerin Periyodik Rapor Verme Konusundaki Sorumlulukları Girişimcinin vermekle yükümlü olduğu formlar uygun olduğunda Internet üzerinden doldurulabilecektir. Aylık Raporlar Girişimci, Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesindeki tanımlara uygun olarak Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin her türlü vergiden istisna edilebilmesi için, bu personelinin listesini, AR-GE projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini MTGB-BF-008 Girişimcilerin AR-GE ve Yazılım Projelerinde Çalışan Personel Listesi Formu ile bölgede faaliyet göstermeye başladığı ilk 10 gün içerisinde ve faaliyete devam ettiği her ayın ilk 10 günü içerisinde doldurularak Yönetici Şirkete teslim edecek ve Malatya Teknokent A. Ş. tarafından onaylanmış bu listelerle Maliye Bakanlığı na beyanda bulunacaktır Girişimci, MTGB-BF-008 Girişimcilerin AR-GE ve Yazılım Projelerinde Çalışan Personel Listesinde beyan ettiği AR-GE ve yazılım projelerinde çalıştırdığı personelin diploma fotokopilerini veya hala öğrenci konumunda olanların transkriptlerini bölgede faaliyet göstermeye başladığı ilk 10 gün içerisinde Yönetici Şirket e teslim etmekle yükümlüdür. Girişimci, aylık olarak beyan edeceği personelde bir değişiklik olması durumunda ilgili aya dair değişikleri içeren diploma veya transkriptleri takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde Yönetici Şirkete teslim edecektir. 12

13 Sayfa No: 13/ Girişimci, MTGB-BF 008 Girişimcilerin AR-GE ve Yazılım Projelerinde Çalışan Personel Listesi ekinde SSK ya tabi olarak çalıştırdığı personele ait Aylık SSK bildirgelerinin bir kopyasını Yönetici Şirket e teslim etmekle yükümlüdür Girişimci aylık dönem içerisinde Bölgede tamamlanmış olan AR-GE Yazılım projeleri ile ilgili bilgileri takip eden ayın ilk on günü içerisinde MTGB-BF-004 Girişimcinin Tamamlanmış AR-GE/Yazılım Projeleri Bilgi Formunu Yönetici Şirkete vermekle yükümlüdür Girişimci aylık dönem içerisinde Ortaya çıkan değişiklikler ve yeni Firma Bilgilerinde ve iştigal konusunda Başlıca AR-GE/Yazılım Projesi konularında Yürütmekte olduğu AR-GE/Yazılım projelerinde başlatılan AR-GE/Yazılım Projesi faaliyetlerini takip eden ayın ilk on günü içerisinde Yönetici Şirkete sunmakla yükümlüdür. 3 Aylık Raporlar Girişimci, MTGB-BF-009 Girişimci Üç Aylık Faaliyet Özeti Rapor unu bölgede çalıştığı her yılın 1., 4., 7. ve 10. aylarında (ayın ilk 10 günü içerisinde) doldurup Yönetici Şirkete teslim edecektir. Girişimci, bu formun ekinde, dönem içinde Firma bilgilerinde ve iştigal konusunda Başlıca AR-GE/Yazılım Projesi konularında Yürütmekte olduğu AR-GE/Yazılım Projelerinde ortaya çıkan değişiklikler ve yeni faaliyetler ile ilgili bilgileri sunmakla yükümlüdür Girişimcilerin Çalıştırdığı Personelle İlgili Olarak Uyması Gereken Esaslar Yönetici şirkette ve Bölgede yer alan firmalar yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre personel istihdam eder Bölgede 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır sayılı Yükseköğretim Kanununun 36. maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur Girişimci, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulanları çalıştıkları kuruluşlardan aldıkları iznin belgelenmesi suretiyle AR-GE personeli olarak çalıştırabilir. 13

14 Sayfa No: 14/ Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulundan izin almak koşuluyla yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bölgede şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler Girişimci çalıştırdığı tüm personelden kendisi sorumludur Girişimcinin çalıştırdığı personele Malatya Teknokent A. Ş. tarafından kimlik kartı ve İnönü Üniversitesi yerleşkesine giriş için taşıt pulu (bedeli karşılığında) verilecektir. Girişimcinin çalıştırdığı personelin işten ayrılması durumunda Girişimci, ayrılan personelin kimlik kartını ve taşıt pulunu Malatya Teknokent A.Ş. ye iade etmekle yükümlüdür Girişimci personeli Bölge dahilinde güvenlikle ilgili her türlü uyarıya uyacaktır. Girişimci personelinin uygunsuz davranışlarından Girişimci de sorumlu tutulacaktır Kiralanan alanın ve altyapının standartlara uygun olarak ve diğer girişimcilerin imkânlarını kısıtlamayacak şekilde kullanılabilmesi için, kiralanan alanın büyüklüğünün çalıştırılacak eleman sayısıyla orantılı olması gerekmektedir Girişimcinin çalıştırdığı AR-GE personelinin Bölgede çalışıp çalışmadığı Malatya Teknokent A. Ş. tarafından Bölgeye giren-çıkan kişilerin kayıtları ve elektronik devam izleme sistemi kayıtları esas alınarak denetlenecektir Ara Denetimler Yönetici Şirket, Bölgede yer kiralamış olan girişimcilerin faaliyetlerinin 6170 sayılı kanun ile değişik 4691 sayılı kanuna uygunluğunu denetlemek, var ise kanunun amacına ve akdedilmiş olan kira sözleşmesine aykırı faaliyetlerinin tespiti için Ara Denetim incelemesi yapar veya yaptırır Girişimcilerin Ara Denetimi Yönetici Şirket Yönetim Kurulunun belirlediği esaslara göre yapılır. Girişimciler, ara denetim faaliyetlerine ait giderleri yönetici şirkete ödemekle yükümlüdür Yapılan Ara Denetimlerde 6170 sayılı kanun ile değişik 4691 sayılı kanuna veya kira sözleşmesine aykırı davranış, tutum veya faaliyetleri tespit edilen girişimciler yazılı olarak uyarılarak uygunsuzlukları gidermesi için belirli bir süre verilir. Verilen süre içinde uygunsuzlukları gidermeyen girişimciler hakkında Yönetici Şirket Yönetim Kurulunca girişimcinin kira sözleşmesinin feshi ve bölgeden ihraç edilmesi dahil uygulanacak işleme karar verilerek uygulanır Bölgedeki girişimciler en az yılda bir kez ara denetime alınır. Mücbir sebeplerle ara denetim sıklığı en çok 1,5 yıla çıkarılabilir. Üniversite ve kamu kuruluşlarının Bölgede yürüttüğü FP7, DPT, TÜBİTAK vb. destekli projeler için ara denetim yapılması gerekmemekle birlikte yönetici şirketin bu projeler üzerinde ara denetim yapma hakkı saklıdır. Teknogirişim destek programınca desteklenen girişimciler bakanlık tarafından denetlendiği için ara denetim yapılması gerekmemekle birlikte yönetici şirketin bu projeler üzerinde ara denetim yapma hakkı saklıdır KDV ve gelir/kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanan girişimcilerin yararlandıkları muafiyet miktarı ile istihdam ettiği Ar-Ge personeli ve danışmanların çalışma sürelerinin mütenasip olması hususu kendi sorumluluklarındadır Girişimcilerin ve Çalıştırdıkları Personelin İnönü Üniversitesi nin İmkânlarından Yararlanmasına İlişkin Esaslar Girişimci personeli; İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'nün Bölgede çalışan personelin kullanımına izin verdiği akademik ve sosyal hizmetlerden (sosyal tesisler, kütüphane, kurs ve 14

15 Sayfa No: 15/20 seminerler vb.) Yönetici Şirket tarafından ilan edilen koşullara uymak şartıyla ücretli veya ücretsiz olarak yararlanabilecektir Girişimcilerin yararlanabileceği bu hizmetler ve yararlanma koşulları Malatya Teknokent A. Ş. ile İnönü Üniversitesi arasında yapılacak görüşmelerle belirlenecek ve alınan kararlar Malatya Teknokent A. Ş. tarafından Girişimcilere bildirilecektir. Girişimci, sınırlı kapasite ve aşırı talep ve benzeri nedenlerle İnönü Üniversitesi nin getirebileceği her türlü sınırlamaya uymak zorundadır Girişimciler, İnönü Üniversitesi kaynaklarından yararlanmaya ilişkin her türlü başvuruyu Yönetici Şirkete yapar Girişimci, İnönü Üniversitesi Kampüsünde geçerli olan kurallara, ortak mekân ve araçların kullanım esaslarına Üniversitenin belirlediği özel kurallara uyacaktır Girişimci, TIR ve kamyon gibi aşırı yüklü araçların Bölgeye ve Üniversite yerleşkesine sokulması gerektiği durumlarda Yönetici Şirketin iznini almak zorundadır Bölgeye Gelen Ziyaretçilerle İlgili Esaslar Teknokent binası içerisinde bulunan danışma birimi binada yer alan Girişimcilere gelen ziyaretçileri karşılayacak, Girişimcileri bilgilendirecek ve Girişimciler istedikleri takdirde ziyaretçilerini kendileri danışmaya gelerek kabul edeceklerdir. Ziyaretçiler, ziyaretleri süresince Danışmadan kimliklerini bırakarak aldıkları Ziyaretçi Kartı nı görülecek şekilde taşıyacaklardır Girişimcilerin ziyaretçileri, güvenlikle ilgili her türlü uyarıya uyacaktır. Ziyaretçilerin Bölgede uygulanan kurallardan haberdar edilmesi ve bu kurallara uymasından Girişimciler sorumludur Girişimci ziyaretçileri, Üniversite yerleşke kurallarına, ortak mekân ve araçların kullanım esaslarına uyacaktır. Ziyaretçilerin İnönü Üniversitesi Yerleşkesi ile ilgili kuralları bilmesi ve bu kurallara uymasından Girişimciler sorumludur Bina ve Ortak Alan Kullanımına Dair Esaslar Girişimci kiraladığı alanı ve ortak kullanım alanlarını kendinden kaynaklanan sebeplerle hasara uğratması halinde, hasarı gidermekle yükümlüdür Girişimci personelinin özel araç park yeri talebi Yönetici Şirket tarafından girişimcinin ihtiyaçları değerlendirilerek belirlenecektir Girişimci, Yönetici Şirketin onayı olmadan reklam, afiş, pano, veya tanıtıcı tabela asamaz Girişimci personeli, kendi kontrolü altındaki alanlarda ve ortak kullanım alanlarında Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun ile getirilen kısıtlamalara tabi olacaktır Girişimci, kiralanan alanda/binada Malatya Teknokent A. Ş. nin izni olmadan hiçbir değişiklik yapmayacak, kendine ayrılan alan dışındaki yerleri işgal etmeyecek, Yönetici Şirket tarafından bu amaçla tahsis edilmiş alan dışında depolama yapmayacaktır Ofis alanının iç dekorasyonu Girişimciye ait olacak, her türlü malzeme kullanımı ve imalat yöntemi için Yönetici Şirketin onayı alınacaktır. Girişimci bu işlem esnasında ortaya çıkabilecek olan dekorasyon çöp ve artıklarının yerleşke dışına çıkarılmasından sorumlu olacaktır Girişimci, kendine kiralanan alanda yapacağı her türlü dekorasyon ve tamirat çalışmalarındaki gürültülü imalatları çalışma saatleri dışında yapacaktır Girişimci, kiraladığı alanda inşai bir değişiklik yapmak isterse, değişiklikleri gösteren mimari, elektrik ve mekanik projelerini, uygulamaya başlamadan önce Yönetici Şirkete sunarak 15

16 Sayfa No: 16/20 yazılı ön onay almak zorundadır. Bu şekilde yapılacak tadilatlar Teknokentin genel mimari yapısına uygun olacaktır Girişimci, binanın ana taşıyıcı yapısına zarar vermemek şartıyla kiralan alanda faaliyet konusunun ve kullanım amacının gerektirdiği her türlü dekorasyon, tadilat ve tamiratı (bölmeler, asma tavanlar vb.) Yönetici Şirket in izni ile yapabilir. Bu tadilatlar sırasında, meydana gelecek arızalar ve hataların teknik ve hukuki sorumluluğu Girişimciye ait olacak ve bunların düzeltilmesine ait masraflar, Girişimci tarafından ödenecektir Girişimci, kendine ayrılan yerde bina içini ve dış cephesini etkileyen tüm tadilat ve yeni yapılacak düzenlemeler için Yönetici Şirket ten yazılı izin almak zorundadır Girişimci, kendine tahsis edilen elektrik gücünün üzerine çıkmayacaktır Girişimci kiraladığı alanın bakım onarımından kendisi sorumludur ve kiraladığı alanda meydana gelen tesisata ilişkin arızaların giderilmesinde Teknokent Yönetiminden yardım isteyebilir Girişimci, kiraladığı alanda Yönetici Şirket tarafından yapılacak her türlü kontrol, inceleme ve denetlemeye izin vermek ve kolaylık sağlamakla yükümlüdür Bir Girişimcinin kendine tahsis edilen bölümde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir arızanın giderilebilmesi için başka bir Girişimciye tahsis edilen bölüme girmesi gerektiği zaman, o bölümün Girişimcileri, giriş müsaadesi vermeye ve gereken işlerin yapımına yardımcı olmaya mecburdur. Ancak, bu çalışmalardan doğacak bir zarar söz konusu ise, bu zararın bedeli sorunun çıkış sebebine göre, lehine müsaade edilen bölüm sahibi veya yönetim tarafından derhal ödenir veya hasar telafi edilir Girişimci kiraladığı alan ve ortak kullanım mekânlarında sebep olduğu her türlü zararı karşılayacaktır Girişimci kiraladığı alan ve ortak kullanım mekânlarında patlayıcı, yanıcı, tehlikeli madde bulundurmayacaktır Girişimci, evsel katı atıklarını Yönetici Şirketin bildireceği zamanlarda, bulundukları yapının yakınında mevcut bulunan çöp toplama istasyonlarında biriktirmekle yükümlüdür Girişimci, faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikeli atıkları Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak Yönetici Şirketin denetiminde bertaraf etmekle yükümlüdür. Girişimci, Bölgede bu tür atıklarından kaynaklanan her türlü zarardan Yönetici Şirkete karşı sorumludur Girişimci kiraladığı alanın haricinde ortak kullanım alanlarında meydana gelen arızalara kendisi müdahale etmeden durumu Yönetici Şirket yetkililerine bildirecektir Girişimci ortak kullanıma açık alanlardan (Toplantı Salonu, Kütüphane, Konferans Salonu vb.) kullanım esasları dâhilinde önceden sorumlulardan izin alınması suretiyle ve ücretli olanlardan bedeli karşılığında yararlanabilir Girişimci, Malatya Teknokent A. Ş. nin önereceği yerde ve standartta tanıtıcı tabelasını asacaktır Girişimci kendi kullanım alanının güvenliği, temizliği ve kendi malzeme/teçhizatının sigortalanmasından yükümlü olacaktır Girişimci kendisine tahsis edilmiş alanlardaki tüm güvenlik önlemlerini alacaktır. Yönetici Şirket tarafından önerilen ek güvenlik sistemlerine de uymakla yükümlüdür Girişimci, güvenlikle ilgili yapılacak olan kontrol, arama veya denetleme çalışmalarına, kendi işi ile ilgili gizlilik hakkı gözetilmek kaydıyla yardımcı olmakla yükümlüdür Teknokent teki alanlarda yemek yapmak yasaktır. 16

17 Sayfa No: 17/ Teknokent e taşınma ve Teknokent ten taşınma işlemleri gerekli görüldüğü takdirde mesai saatleri dışında veya tatil günlerinde Teknokent Yönetimi ile mutabakata varılan yönteme göre yapılır. 6. AKADEMİSYENLERİN BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİ 6.1. Akademisyenlerin Kurulu Bir Şirkette Araştırmacı Olarak Yer Alması Kamu kurum ve kuruluşları ile akademisyenlerden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır sayılı Yükseköğretim Kanununun 36. maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39. maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur Öğretim elemanlarının çalıştıkları kurumlardan izin alma esasları kurumlarınca düzenlenir Girişimcilerin kurum onayından sonra birlikte çalışacakları öğretim elemanları ile yapacakları işin tanımı, süresi, ödenecek ücret gibi hususları içeren bir sözleşme yapmaları ve sözleşmenin bir kopyasını Yönetici Şirkete iletmeleri gerekmektedir. Sözleşmenin herhangi bir nedenle süresinden önce sona ermesi durumunda Girişimci Kurum ve Yönetici Şirkete derhal yazılı bilgi vermelidir. Girişimci ve öğretim elemanları arasında yapılan sözleşmeler tarafları bağlayıcı nitelikte olup doğabilecek sorunlarda kurum ve Yönetici Şirketin hak ve sorumluluğu yoktur Kanun ile getirilen vergi muafiyetinden yararlanılabilmesi için öğretim elemanlarına yapılan ödemelerin vergi usul ve iş kanunlarında tanımlandığı gibi ücret kapsamında olmalıdır ve sözleşme süresince öğretim elemanı Girişimci bordrosunda yer almalıdır, yapılacak tüm ödemeler bordroda gösterilmelidir Akademisyenlerin Şirket Kurması, Şirkete Ortak Olması ve/veya Şirkette Yönetici Olarak Yer Alması Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler Yönergenin Şirkette Araştırmacı Olarak Yer Alma ile ilgili 6.1.6, ve nolu maddeleri aynı zamanda Şirket Kurma, Şirkete Ortak Olma ve/veya Şirkette Yönetici Olarak Yer Alma için de geçerlidir. 17

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİ TİRME BÖLGESİ İ LETME YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİ TİRME BÖLGESİ İ LETME YÖNERGESİ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı: 23.08.2004 tarihli 25193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5962 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ Sayfa No 1/16 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı: 23.08.2004 tarihli 25193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5962 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında

Detaylı

ÇANAKKALE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. İŞLETME YÖNERGESİ

ÇANAKKALE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. İŞLETME YÖNERGESİ I.Yönergenin Amacı ÇANAKKALE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. İŞLETME YÖNERGESİ Madde 1. Bu yönergenin amacı 27.05.2011 tarihli 27946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme

Detaylı

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ Döküman Kodu: Y-0001 Yürürlük Tarihi: 15.08.2003 Revizyon No: 0 Sayfa: 1/16 İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ KISIM Amaç... 2 Kapsam...2 Hukuki Dayanak... 2 Kısaltmalar ve Tanımlar... 2 İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER I.YÖNERGENİN AMACI.. 1 II.YÖNERGENİN KAPSAMI... 1 III.KISALTMALAR VE TANIMLAR... 1 IV.İLGİLİ MEVZUAT 3 V.GENEL HUSUSLAR 3 VI.BÖLGEYE İLİŞKİN BİLGİLER. 3 1.PROJE BAŞVURUSU VE KABUL. 4 2.TEKNOLOJİK

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 8015 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4691 Kabul Tarihi : 26/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/7/2001 Sayı : 24454 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç Madde 1

Detaylı

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi İÇİNDEKİLER 1. YÖNERGENİN AMACI 2. YÖNERGENİN KAPSAMI 3. TANIM VE KISALTMALAR 4. İLGİLİ MEVZUAT 5. GENEL HUSUSLAR 5.1. ideege-tgb nin Vizyonu 5.2.

Detaylı

KONU: 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği hakkında.

KONU: 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği hakkında. 18.03.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/45 KONU: 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği hakkında.

Detaylı

Ö Z E L B Ü L T E N TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TEKNOPARKLAR) DA FAALİYET GÖSTEREN MÜKELLEFLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YARARLANDIKLARI AVANTAJLAR

Ö Z E L B Ü L T E N TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TEKNOPARKLAR) DA FAALİYET GÖSTEREN MÜKELLEFLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YARARLANDIKLARI AVANTAJLAR Sayı : 2015/206 2 Tarih : 04.03.2015 Ö Z E L B Ü L T E N TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TEKNOPARKLAR) DA FAALİYET GÖSTEREN MÜKELLEFLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YARARLANDIKLARI AVANTAJLAR 1 I- KONUYLA İLGİLİ

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 5 AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi AlperERSAN YAYlN NO: 2011-21 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır.

Detaylı

MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU

MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU Bu rapor 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun un 5798 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi ile 03.12.2010 tarih ve

Detaylı

6550 SAYILI ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1

6550 SAYILI ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 Resmi Gazete Tarihi: 28.08.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29459 6550 SAYILI ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ Doç. Dr. Şaban UZAY * ÖZET Modern ekonomilerde birçok teknolojik yenilik firmaların Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilmektedir. Ancak, Ar-Ge faaliyetleri

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, uluslararası ortak

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ?

FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ? FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ? Başvuru ve Bilgi Klavuzu Fırat Üniversitesi Kampüsü 23119 Elazığ / TÜRKİYE Tel : +90 424 248 34 23 F a x : + 9 0 4 2 4 2 4 8 3 3 3 0 G s m : 0 5 3 0 3 2 0 5

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 292 DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Daha yüksek toplumsal refah düzeyine ulaşabilmek için ülke kaynaklarının

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ. Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 KAYNAKLAR

AR-GE TEŞVİKLERİ. Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 KAYNAKLAR Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 Ö Z E L B Ü L T E N AR-GE TEŞVİKLERİ KAYNAKLAR Kanunlar Diğer Kaynaklar 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (13.06.2008 tarihli Resmi Gazete) 5746 Sayılı Kanun (12.03.2008

Detaylı

TEKNOPARK MALİ UYGULAMALARINDA YENİ DÖNEM MALİ YOL HARİTASI. Global Danışmanlık Global Consulting

TEKNOPARK MALİ UYGULAMALARINDA YENİ DÖNEM MALİ YOL HARİTASI. Global Danışmanlık Global Consulting TEKNOPARK MALİ UYGULAMALARINDA YENİ DÖNEM MALİ YOL HARİTASI Global Danışmanlık Global Consulting TEKNOPARK MALİ UYGULAMALARINDA YENİ DÖNEM MALİ YOL HARİTASI 2014 2. Basım Global Danışmanlık Global Consulting

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (x) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (x) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (x) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; girişimcilerin,

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Türk bilim insanlarının

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı