Yazılım Proje Danışmanlarının Yazılım Kalitesinin Artırılmasındaki Rolleri The Roles of Software Project Consultants In Improving Software Quality

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazılım Proje Danışmanlarının Yazılım Kalitesinin Artırılmasındaki Rolleri The Roles of Software Project Consultants In Improving Software Quality"

Transkript

1 Yazılım Proje Danışmanlarının Yazılım Kalitesinin Artırılmasındaki Rolleri The Roles of Software Project Consultants In Improving Software Quality Ercan, Karasu Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Ankara Meryem, Şahin Tütüncü Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Ankara Özet Yazılım proje danışmanları, projelere mühendislik bilgi ve deneyimlerini aktararak, başarılı olmalarında önemli katkılarda bulunurlar. Proje beklentilerine, aşamalarına ve çıktılarına uygun olarak farklı roller üstlenebilen yazılım proje danışmanlarının misyonlarından biri de, projelerde yazılım standartları, süreç modelleri ve genel kabul görmüş uygulamalara uyulmasını teşvik etmektir. Bu yolla genel bir yazılım mühendisliği kültürünü yaygınlaştırırken, beklentileri karşılayan kalitede yazılımların geliştirilmesini de sağlarlar. Kurumsal düzeyde verilen yazılım danışmanlık hizmetlerinin ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden biri olan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM A.Ş.), savunma sanayinde yürütülen projelere önemli danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu bildiride yazılım proje danışmanlığı hizmetlerinin detayları verilecek, bu hizmetlerden elde edilen kazanımlar ve bu kazanımların yazılım kalitesine etkisi incelenecektir. Abstract By transfering their domain knowledge and experiences, software project consultants provide distinct contributions to projects success. One of the missions of software project consultants (who may have different roles in accordance with project expectations, phases and outputs) is to promote conformation to software standards, process models and common implementations. While disseminating a general software engineering culture with this mission, they also provide assistance for developing quality softwares meeting the expectations. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM A.Ş.), one of the major companies of organizational software consultancy services in Turkey, provide important consultancy services to the projects implemented for defense industry. In this paper the details of the software project consultancy services are provided while the benefits earned from these services and the effects of these benefits to software qualities are inspected. 1. Giriş Yazılım projelerinde nesnel ve tarafsız bir paydaş olarak görev yapan yazılım proje danışmanları, mühendislik bilgi ve deneyimlerini kullanarak projelerin başarılı olmasında önemli roller üstlenir. Bu bildiride yazılım proje danışmanlığı kavramından, ürün-süreç kalitesinin artırılmasındaki işlevlerinden, proje danışmanlığının ülkemizdeki önemli kurumsal temsilcilerinden biri olan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. deki (STM A.Ş.) danışmanlık uygulamalarından ve yazılım proje danışmanlığı kapsamında hizmet verilen projelerde sıklıkla karşılaşılan problemlerden söz edilecektir. 2. Proje Danışmanlığı Danışmanlık; bir uzmanlık alanında yürütülen faaliyetlerde iyileştirme fırsatlarını ve problemleri belirlemek, bunları tanımlayarak araştırmak, sorunların giderilmesi için uygun çözümler üretmek ve bu çözümlerin uygulanmasını kolaylaştırmak esasına dayanan bir yardım işlevidir [10]. Kişi ve kuruluşlara bilgi ve deneyim eksenli hizmet sunan danışmanlığın kapsamı, problemin yer aldığı alana göre farklılıklar gösterir. Bu nedenle danışmanlığın, insan kaynaklarından şirket yönetimine, bilgi teknolojilerinden Avrupa Birliği ne kadar birçok uygulama alanı vardır. Danışman; sahip olduğu bilgi ve becerileri belirli bir problem üzerinde yoğunlaştırarak onu analiz eden ve giderilmesi için uygun çözümler sunan kalifiye uzmandır [11]. Bu görev tanımıyla danışman; Özel bilgi ve uzmanlık, Farklı ve tarafsız bakış açısı ihtiyaçlarını karşılar [1].

2 Proje danışmanlığı ise çoğunlukla proje öncesinde ve proje yürütülürken, yapılabilirlik analizinden, müşteri beklentilerinin karşılandığının doğrulanmasına; yönetsel problemlerin belirlenmesinden, tanımlı standartlara uygunluğun teyidine kadar farklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir danışmanlık türüdür. Temel amacı projelerin başarılı bir şekilde yürütülerek tamamlanmasını ve ara/nihai ürünlerin beklentileri karşılamasını sağlamaktır. Çoğunluka projenin müşterisi (alıcısı) tarafından talep edilen proje danışmanlık hizmeti, özellikle belirsizliklerin ve risklerin çok olduğu, özel uzmanlık kaynaklarının yeterli olmadığı projelerde, proje yürütücüleri tarafından da istenebilmektedir. Proje danışmanlığı, konularına göre farklı alt danışmanlık gruplarına ayrılabilir. Bunlardan en temel olanları proje yönetim danışmanlığı, akademik/bilimsel danışmanlık ve mühendislik danışmanlığıdır Yazılım Proje Danışmanlığı Yazılım proje danışmanları, yazılım geliştirme projelerine veya içinde yazılım parçaları geliştirilen sistem projelerine mühendislik danışmanlık hizmetleri sağlar. Amaçları; Beklentileri karşılayan başarılı yazılımların geliştirilmesini, Geliştirme faaliyetleri için ayrılan kaynakların daha verimli kullanılmasını, Genel ve geçerli bir yazılım mühendisliği kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Yazılım proje danışmanları, müşteri adına mühendislik bilgi ve deneyimlerini kullanırken, projelerde üretilen bilgilerin kalıcı olacak şekilde dokümante edilmesini sağlayarak üretilen bilgilerin diğer projelerde kullanılabilirliğini artırmaya yardımcı olurlar. Yerine göre gözlemci, yol gösterici veya müşterinin hakkını savunan avukat rollerini üstlenebilen danışmanların [2] yürüttükleri çalışmaların niteliği proje aşamalarına göre değişebilmektedir. Proje başlamadan önceki aşamalarda; Yazılımların yapılabilirlik (fizibilite) analizleri gerçekleştirilir. Müşterinin talep ettiği yazılım için teklife çağrı, bilgi istek dokümanları hazırlanır. Projeler için firmaların yaptıkları teklifler değerlendirilir. Sözleşme çalışmalarına destek verilir. Proje başladıktan sonraki aşamalarda ise; Yazılım gereksinimlerinin uygun şekilde tanımlanması sağlanır. Yapılan yazılım tasarımlarının uygunluğu doğrulanır. Yazılım testlerinin, gereksinimlerin karşılandığını doğrulayacak şekilde tanımlanması sağlanır. Test ve kabul faaliyetlerine nezaret edilir. Yazılım kalite temini, yazılım konfigürasyon yönetimi, proje yönetimi, risk yönetimi süreçleri izlenir ve iyileştirme önerileri sunulur. Mühendislik değişiklik teklifleri değerlendirilir, buna bağlı olarak sözleşme değişikliğinin uygun şekilde yapılması sağlanır. Yazılım mühendisliği ve teknolojileri ile ilgili konular veya problem çözümleri araştırılır. Yazılımın kodlanması aşamasında, doğrudan bir danışmanlık katkısı olmamakla birlikte, projelerde belirli kodlama standartlarına uyulması bekleniyorsa; bu beklentinin karşılandığının testler sırasında doğrulanması için gerekli yönlendirmelerin yapılması yine danışmanların görevleri arasındadır. Yazılım proje danışmanları belirtilen fonksiyonları yerine getirirken, yazılım mühendisliği alanındaki bilgi ve deneyimleri ile projelerde uyulması gereken IEEE/EIA [3], Mil-STD-498 [4] gibi yazılım standartları ve CMMI (Capability Maturity Model Integration) [5] gibi süreç modellerini de birer referans olarak kullanılırlar. Bu nedenle, proje isterlerine yazılım proje danışmanlarının hakim olması ve projelerdeki uygulamaları izlemesi önemli bir yükümlülüktür Yazılım Proje Danışmanları ve Kalite Güvence Sorumluları Amaçları, çalışma yöntemleri ve başvurdukları referanslar (standartlar, süreç modelleri vb.) dolayısıyla danışmanlar ile kalite güvence sorumlularının işlevleri bazı durumlarda karıştırılabilmektedir. Benzerlikler açısından ele alırsak; her iki görevi yürütenler, dahil oldukları projelerin başarıya ulaşması

3 için tamamlayıcı destek görevi yürüten paydaşlardır. Proje çıktılarına, ürünlerine, süreçlere nesnel ve eleştirel gözle bakarak, olanla olması gereken arasındaki farkı ortaya koyarlar. İşlerini yaparken ulusal ve uluslararası standartları, modelleri, genel kabul görmüş uygulamaları ve projelerin sözleşmelerini referans alırlar. İlgili görevlerin farkları ise kapsam, içerik ve yetkilerinden kaynaklanır. Kapsam açısından fark: Kalite güvence sorumlusu, projelerde kalite politikasının ve kalite planının uygulanıp uygulanmadığının doğrulanması ile sorumludur. Proje danışmanının görev kapsamı ise daha geniştir. İşini yaparken bir kalite yönetim sistemini referans alabilir ama bununla sınırlı kalmaz. Detaylı çalışmaların yanısıra işini gözlemlere dayalı genellemelerle de yapar. İçerik açısından fark: Danışman hizmet verdiği konuda alan bilgisi ve tecrübesini kullanarak, işin teknik uzmanlığına yönelik katkı yapar. Kalite güvence sorumlusunun ise böyle bir alan bilgisi ve deneyimine sahip olması gerekmez. Kalite yönetimi ve standartları konusunda yetkin olması ve bunların uygulanmasında proaktif bir tutum sergilemesi görevini başarı ile yapması için yeterlidir. Bir örnek ile anlatmak gerekirse; kimya alanında hizmet veren bir danışman, projede uygulanacak proseslerle istenilen malzemenin üretilemeyeceği düşüncesinden yola çıkarak farklı yöntemler kullanılmasını önerebilir. Kalite güvence sorumlusu ise böyle bir seçimin prosedürlerde tanımlanmış olan karar alma süreçlerine uygun olarak yapılmasını isteyebilir. Yetki açısından fark: Kalite güvence sorumlusu, üretilen/geliştirilen nihai ürün veya ara ürünlerin beklentileri karşılayıp karşılamadığının doğrulanması ve geçerlenmesi aşamasında denetim görevi yürütür. Olumsuz bir durum karşısında düzeltme mekanizmasının devreye girmesini sağlar. Müşterisinin hakkını savunduğu durumları ayrı tutarsak, danışman, teknik uzman olarak yol gösterici olduğu projelerde uygunsuzlukları tespit ederek tavsiyeler verebilir ama kalite güvence sorumlusunun sahip olduğu bağlayıcı yetkilere sahip değildir Kurumsal Yazılım Proje Danışmanlığı Hizmeti Belirli sayıda danışmandan oluşan organizasyonların süreç bazlı olarak verdikleri yazılım proje danışmanlığı hizmetleri, kurumsal nitelik taşıyan hizmetlerdir. Bu tür organizasyonlarda, danışmanlık hizmetlerinin beklenen sonuçları verebilmesi için kalite temin ve bilgi yönetimi süreçleri ile desteklenmesi gerekir. Kurumsal yazılım proje danışmanlığı kapsamında bir projeye birden fazla danışman tahsis edilebileceği gibi, bir danışman birden fazla projeye hizmet verebilmektedir. Simülasyonlardan, veritabanı uygulamalarına, gömülü yazılımlardan, test yazılımlarına kadar birçok yazılım türünün farklı platformlar için geliştirildiği projelerde verilen yazılım danışmanlık hizmetinin kapsamı da projeden projeye değişebilmektedir. Bu değişkenlik, projede sadece yazılım, ağırlıklı olarak yazılım veya sistem içinde yazılım geliştirilmesi hedefine de bağlıdır. Yazılım proje danışmanlığı hizmetinin daha iyi anlaşılabilmesi için danışmanlık şirketleri gibi bilgiyoğun organizasyonlarda önem arzeden kalite ve bilgi yönetimi süreçlerinin üzerinde durmak gerekir Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık hizmeti veren organizasyonların personel sayısı ve yapılanması, danışmanlık hizmetinin, belirli kurallar ve prosedürlere bağlı kalınarak verilmesini gerektirir. Her ne kadar danışmanlık, özünde analitik düşünme, yaratıcılık gibi kişisel özellikler gerektiren bir iş olsa da [11], organizasyonların, verdikleri danışmanlık hizmetlerini, bireyselliğin sağladığı esnekliği bozmadan ve danışmanlığı süreç ağırlıklı bir uğraş haline getirmeden kurumsal kimlikleriyle yapılandırması gerekir. Danışmanın içinde bulunduğu organizayonun profesyonel hizmet vermesine katkı sağlayabilmesi için danışmanlık sürecinin danışmanlık politikasından başlayarak oluşturulması, görev tanımlarının yapılması ve tüm bunların kalite yönetim sistemi ile ilişkilendirilmesi önemlidir. Tüm hizmetlerde olduğu gibi yazılım proje danışmanlığı hizmetinde de müşterinin kalite algısı önemli olmaktadır. Kaliteli hizmet almadığını düşünen bir müşteriye, teknik olarak ne kadar iyi bir içerik sağlansa da, danışmanlık hizmetinin nihai hedefi olan müşteri memnuniyeti tam olarak karşılanamaz. Yazılım alanında danışmanlık müşteri kalite algısı (DHKA) aşağıdaki formül [6] ile ifade edilebilir: DHKA=Teknik Kalite x İşlevsel Kalite x Müşteri Onayı (1) Bu formülde, Teknik Kalite; danışmanlık çıktılarının (rapor, görüş, öneri, bilgi vb.) yazılım mühendisliği açısından teknik kalitesini, İşlevsel Kalite; danışmanlık çıktılarının sağlanma sürecindeki hizmet kalitesi,

4 Müşteri Onayı; çıktıların müşteri tarafından kabul edilme derecesini gösterir. Buradan da görüldüğü gibi yazılım proje danışmanlık hizmetlerinin başarısı için danışmanlık organizasyonunda kalite anlayışının belirli bir olgunlukta olması gerekir. Ayrıca müşterinin onayını etkileyen en önemli faktörlerden biri de, danışmanın müşteri ile kuracağı etkilişimin profesyonellik (işlevsel kalite [12]) düzeyidir Bilgi Yönetimi Müşterilerin kurumsal düzeyde verilen danışmanlık hizmetlerinden beklentileri, münferit olarak verilen danışmanlık hizmetlerinden daha yüksektir. Bunun nedeni, olası farklı uzmanlık alanlarındaki bilgi ihtiyacının kurumsal danışmanlık hizmeti veren organizasyonlardan daha kolay sağlanması, ekip olarak verilen danışmanlık hizmetlerinde müşterinin farklı danışmanlardan tamamlayıcı faydalar sağlayabilmesidir. Bu organize olmuş bilgi beklentisi beraberinde, bilginin uygun şekilde üretilmesi, çoğaltılması, saklanması ve paylaşılması sorumluluğunu getirir. Danışmanların bu yapı içinde aradığı bilgiyi hangi kaynaktan, hangi şartlarda, ne zaman alabileceğini bilmesi önemlidir. Çünkü kurumsal düzeyde veriliyor olsa da, danışmanlık hizmeti kapsamında müşterinin ilgili olduğu taraf yine kişiler yani birebir düzeyde danışmanlardır. Organizasyonel hizmet gücü bireysel düzeyde danışmanların performansları ile ortaya konur STM A.Ş. ve Kurumsal Proje Danışmanlık Faaliyetleri STM A.Ş., 1991 yılında Savunma Sanayi İcra Komitesi kararıyla, Türkiye nin savunma alanında milli altyapısının oluşturulmasında Türk Silahli Kuvvetleri (TSK) ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı na (SSM) mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere kurulmuştur. Kalite yönetim sistemi ISO 9001:2000 [7], AQAP-160 [8] ve ISO/IEC [9] gereklerine uygun olarak yapılandırılmış olan STM A.Ş., faaliyetlerini CMMI Seviye-3 e uygun olarak yürütmektedir. Danışmanlık hizmetlerini savunma sanayi projelerinde yoğunlaştıran STM A.Ş., proje öncesinde ve proje yürütülürken olmak üzere Savunma Sanayi Müsteşarlığı na farklı aşamalarda ihtiyaç duyduğu danışmanlık desteğini sağlamaktadır. Bu destek, Savunma Sanayi Müsteşarlığı nın sektörde faaliyet gösteren şirketlere verdiği projelerde alan uzmanı olarak yer almayı ve şirketlerin (yüklenicilerin) istenilen ürün ve sistemleri başarı ile geliştirmelerine (müşteri bakış açısıyla) yardım etmeyi içerir. STM A.Ş. tarafından danışmanlık hizmeti sağlanan yazılım projeleri; Uygulama alanına göre: komuta kontrol, simülasyon, görev planlama, elektronik harp, uçuş kontrol, silah sistemi, haberleşme ve sensör sistemleri, Nihai amacına göre; kontrol, eğitim, karar destek, ölçüm, hesaplama, analiz, test, veri yönetimi, prototip ve altyapı yazılımları grupları altında toplanabilir. Projeler için STM A.Ş. bünyesinde görevlendirilen danışmanlar teknik faaliyetlerini, şirket danışmanlık sürecinde tanımlı kurallar çerçevesinde ve projede üretilen çıktıların özelliklerini göz önünde bulundurarak yürütür. Örneğin bir projede üretilen yazılım gereksinim dokümanı hakkında görüş oluştururken, danışman kendi bilgi birikimini kalite sisteminde yer alan kılavuzlardaki yönlendirici bilgilerle birleştirir ve ilgili rapor şablonuna uygun olarak raporunu hazırlar. Bu rapor bir veya birden fazla gözden geçirme süreci ile olgunlaştırıldıktan sonra müşteriye iletilir. Danışmanlık yapılan projelerde, yüklenicilerin üretebilecekleri iş ürünleri, önem ve kapsamına göre de sınıflandırmıştır. Buna göre hazırlanacak bir fizibilite raporu ile görüş verilecek bir yazılım tasarım dokümanının gözden geçirme süreçlerine farklı düzeylerde katılımcılar dahil olur. Müşteriden işin alınmasından danışmanlık hizmetinin tamamlanmasına kadar olan süreçte, şirket bünyesinde farklı sorumluluklar ve roller bulunur. Örneğin işin ilk alınması ve danışman tarafından yapılarak teslim edilmesi noktalarında danışmanlık hizmet koordinatörleri, müşteri ile gerekli temasları sağlamakla yükümlüdür. Bu yolla belirli bir olgunlukta ve danışmanlardan bağımsız bir hizmet etkileşiminin sağlanması hedeflenir. Kurumsal danışmanlık hizmetinin gereği olan bilgi yönetimine STM A.Ş. bünyesinde verilen önem, ISO/IEC standardına uygun bilgi güvenliği politikası ile desteklenmektedir. Farklı projelerde elde edilen danışmanlık deneyimlerinin paylaşımını artırmak amacıyla geliştirilmiş olan bir portal ile de danışmanlar arasındaki bilgi akışı hızlandırılmıştır.

5 Yazılım ve sistem mühendisliği alanlarında sağlanan bu hizmetlerin iyileştirilmesi, farklı süreç modellerinden faydalanılarak sürdürülmektedir Danışmanların Görev Aldıkları Yazılım Projelerinde Sıkça Tespit Ettikleri Problemler Yazılım proje danışmanlığı hizmeti verilen savunma sanayi projelerinde karşılaşılan problemlerin, ağırlıklı olarak projelerin kapsamlarından ve yüklenici firmaların iş yapma yöntemlerinden kaynaklandığı görülmektedir. Bu bölümde belirtilen problemler, savunma sanayinde yürütülen farklı projelerden elde edilen veriler doğrultusunda gruplanmıştır Proje Kapsamı ile İlgili Problemler Proje kapsamı ile ilgili problemler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir: Proje başlarken proje kapsamlarının belirsiz olması, Proje başladıktan sonra müşteri isterlerinin değişmesi, Proje kapsamına ve kaynaklara göre iyimser takvim öngörülmesi, Yüklenici firmaların proje kapsamına giren konularda proje öncesinde herhangi bir deneyimsiz olmaması İş Yapma Yöntemleri ile İlgili Problemler Bu gruptaki problemler daha çok proje başlangıcında ve proje yürütülürken ortaya çıkan problemlerdir. Müşteri isterlerinin alınmasından başlayarak geliştirilen yazılımın kabul aşamasına kadar olan birçok ara faaliyet ve iş çıktısında ortaya çıkarlar. Müşteri İsterleri: Müşterinin geliştirilecek yazılımdan beklentilerinin tam olarak anlaşılmaması. Gereksinim Analizi ve Yönetimi: Müşteri isterleri sistem ve yazılım gereksinimlerine dönüştürülürken gerekli analiz çalışmalarının yapılmaması, gereksinimlerin uygun şekilde oluşturulmaması (gereksinimlerin atomik, anlaşılır, test edilebilir, doğrulanabilir/geçerlenebilir vb. olmaması), projenin başından sonunda kadar ara çıktılar arasında gereksinim izlenebilirliklerinin kurul(a)maması, gereksinim analizi aşamasında tasarım yapılması, işlevsel olmayan gereksinimlerin uygun şekilde yönetilmemesi, müşteri isterlerinden yazılım gereksinimlerine geçiş sürecinde işlev kaybı olması (unutulan, gözardı edilen fonksiyonel ihtiyaçlar), gereksinimlerin tanımlanma çalışmasına tüm ilgili tarafların dahil edilmemesi, gereksinim sayısının fazla olduğu projelerde (uygun) gereksinim yönetim araçları kullanılmaması. Yazılım Tasarımı: Gereksinim ile tasarım unsurları arasında izlenebilirliğin kurul(a)maması, tasarımda statik ve dinamik ilişkilerin tam olarak ortaya konamaması, tasarım diyagramlarının açık olmaması/dokümantasyon ile desteklenmemesi, modelleme dilinin (UML gibi) etkin olarak kullanılmaması, tasarımın kodlama için yeterli bilgi içermemesi, kodlama aşamasında değiştirilen tasarımın ilgili dokümanlara yansıtılmaması, mimari tasarım aşamasında detay tasarım çalışması yapılması. Kodlama: Projelerde kodlama standartlarına uyulmaması, kabul aşamasında kaynak kodda teste yönelik ifadelerin bulunması/unutulması. Yazılım Testi: Gereksinimlerin tam olarak test edilmemesi, test tanımlarının açık ve anlaşılır olmaması, test durumları ile gereksinimler arasında izlenebilirliklerin doğru kurulmaması, kalifikasyon yöntemlerinin (gösterim, analiz vb.) doğru belirlenmemesi, bütünlük korunumu için regresyon testlerinin yapılmaması, performans gereksinimlerinin detaylı test edilmemesi. Proje Yönetimi: Risklerin yeterli seviyede ve detayda tanımlanmaması ve izlenmemesi, kaynak planlamasının iyimser tahminler doğrultusunda yapılması, proje takviminin dinamik olarak güncellenmemesi ve yeni planlamanın zamanında yapılmaması, çok paydaşlı/taraflı projelerde verimli iletişim kanallarının kurulumaması. Yazılım Konfigürasyon Yönetimi: Kaynak kod sürüm kontrolünün dikkatli yapılmaması. Yazılım Kalite Temini: Projelerin taahhüt edilen tarihlerde bitirilebilmesi için kalite temin planının takip ve uygulanmasında aşırı esneklik gösterilmesi, firmaların yazılım mühendisliği süreç ihtiyaçlarına cevap veren kalite yönetim sistemlerine sahip olmaması, kalite güvence sorumlularının yazılım standartları konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, proje iş ürünlerinin değerlendirmesinde (doküman gözden geçirme vb.) gerekli kalite katılımların sağlanmaması, kalite yönetim sistemlerinin bağımsız kişiler tarafından

6 denetlenmemesi, projelerde yazılım iş çıktılarına yönelik metriklerin toplanmaması, yazılım test faaliyetlerinde proje ekibine nesnel ve eleştirel katkılar yapılmaması, proje çalışanlarına süreçler, standartlar, kılavuzlar hakkında gerekli bilgi ve eğitimlerin verilmemesi. 3. Tartışma Proje çıktılarının kalitelerini artırmada önemli roller üstlenen danışmanlık firmalarının verdikleri hizmetlerin başarımını artırmak için kendi organizasyonlarında uygun bir kalite yönetim sistemi ile çalışmaları gerekir. Ancak kurumsal düzeydeki danışmanlık şirketlerinin bu amaçla kullanabileceği bir süreç modeli veya bir standart bulunmamaktadır. Bu nedenle danışmanlık şirketleri hizmet politikalarını oluştururken kendilerine özgü süreçler tanımlayarak faaliyetlerini bu süreçlere göre yürütmektedir. Ancak her şirketin ilgili süreçleri yetkin bir biçimde oluşturma kabiliyetine sahip olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, danışmanlıkta referans olarak kullanılmak üzere genel kabul görmüş bir süreç modeline ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. 4. Sonuç Ülkemizde birçok firma yazılım mühendisliği alanında faaliyet göstermektedir. Çoğu yazılım geliştiren bu organizasyonların başarımları, kurmuş oldukları kalite yönetim sistemlerinin etkinliği ile doğru orantılıdır ve projelerde sağladıkları başarılar yazılım geliştirme yaklaşımlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Yazılım proje danışmanları, mühendislik alanındaki deneyimleri ve nesnel bakış açılarıyla projelerdeki bu yaklaşımları izler. Problem yaşanan veya yaşanması muhtemel konularda tavsiye yolu ile projelerin başarıya ulaşmasına katkıda bulunur. çeşitli alan ve aşamalarında farklı problemlerle karşılaşılmaktadır. Gereksinimlerin tanımlanmasınadan, yazılım testlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasına kadar birçok süreçte belirlenen bu problemlerin giderilmesinde yönlendirici olan yazılım proje danışmanları geliştirilen yazılımların kalitelerinin artırılmasında önemli işlevler üstlenirler. 5. Kaynaklar [1] Wood, P., Critical Consulting, Blackwell Business, 2002, p. 58. [2] Nadler, L., Bell and C. R., Clients & Consultants, Gulf Publishing Company, 1985, p. 74. [3] IEEE , Systems and Software Engineering Software Life Cyle Processes, [4] MIL-STD-498 Software Development and Documentation,USA DoD, 1994 [5] CMMI For Development v1.2, Software Engineering Institute, [6] Alvesson, M., Management of Knowledge Intensive Companies, Walter de Gruyter, 1995, p 68. [7] ISO 9001:2000 Quality Management System, [8] AQAP-160 NATO Integrated Quality Requirements for Software Throughout The Life Cycle, [9] ISO/IEC Information Security Management Standard, [10] Stroh, L.K., Johnson H.H., The Basic Principles of Effective Consulting, Lawrence Erlbaum Associates, 2005, p. 3. [11] Aytar, D., Danışmanlık Nedir, Ne Değildir?, Rota Yayınları, 1998, p [12] Brow, S.W., Gummesson, E., Edvardsson, B., Gustavsson, B., Service Quality-Multidisciplinary and Multinational Perspectives, Lexington Books,1998, p. 11 Projelerde görev yapan kalite güvence sorumluları ile yazılım proje danışmanlarının işlevleri birbirine paralellik taşır ve tamamlayıcıdır. Paralellik açısından bakıldığında; kalite güvence sorumluları ve yazılım proje danışmanları nesnel bakış açılarını koruyacak şekilde projelere belirli bir mesafede durup eleştirel, tarafsız bir tutum içinde projelerde aksayan yönlerin düzeltilmesi için görev yaparlar. Tamamlayıcılık açısından bakıldığında ise; kalite güvence sorumluları projelerdeki ürün ve süreç kalitesinin temininde kritik rol oynarken, danışmanlar, genel resme hakim olarak yazılım mühendisliği ve proje yönetimi alanlarında etkin olur. STM A.Ş. nin Savunma Sanayi Müsteşarlığı na verdiği yazılım danışmanlık hizmetlerinde, projelerin

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Ağustos 2013 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ Đlişkisel Veritabanı Kullanılan Yazılımlarda Black-Box ve White-Box Test Yöntemleri ile Agile Metodolojiye Uygun bir Hibrit Test Metodu ve Uygulama Yazılımının

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

HÜRKUŞ Uçağı Sertifikasyon Yolculuğunda Yazılım ve Alınan 20 Ders

HÜRKUŞ Uçağı Sertifikasyon Yolculuğunda Yazılım ve Alınan 20 Ders HÜRKUŞ Uçağı Sertifikasyon Yolculuğunda Yazılım ve Alınan 20 Ders Tuğba Saraç Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, A.Ş., Uçuşa Elverişlilik ve Sertifikasyon Müdürlüğü, Ankara, Türkiye tsarac@tai.com.tr Özet.

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

AQAP 2000 SERİSİNİN KULLANIMI İÇİN NATO REHBERİ

AQAP 2000 SERİSİNİN KULLANIMI İÇİN NATO REHBERİ NATO/BİO TASNİF DIŞI AQAP 2000 SERİSİNİN KULLANIMI İÇİN NATO REHBERİ AQAP-2009 (Haziran 2003) NATO/BİO TASNİF DIŞI I ORİJİNAL NATO/BİO TASNİF DIŞI Boş Sayfa NATO/BİO TASNİF DIŞI II ORİJİNAL NATO/BİO TASNİF

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

Cemalettin Öcal Fidanboy1 ve Mehmet Reşit Tolun 2,

Cemalettin Öcal Fidanboy1 ve Mehmet Reşit Tolun 2, Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 115 128 Yazılım Süreç İyileştirmede CASE Aracı Kullanımının CMMI Süreç Yönetimi Kategorisi Açısından Değerlendirilmesi Cemalettin

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ DANIŞMAN Yrd. Doç. H. İlker ÇARIKÇI HAZIRLAYAN Bahar ZEYBEK

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI Yüksek Lisans Tezi Nuray ESATOĞLU Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI BELGE YÖNETİMİ VE SÜREÇLERİNİN İÇERİK VE KALİTE ANALİZLERİNİN YAPILMASINDA CMMI TEKNİĞİNİN KULLANILMASI

Detaylı

ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ. Celal Dolkan

ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ. Celal Dolkan ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ Celal Dolkan Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgi Teknolojileri Programı Haziran 2009, 29 sayfa Bu

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi ç Denetim Koordinasyon Kurulu Ekim 2013 çindekiler Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi Hakkında... 4 Giriş... 4 Rehberin Yapısı ve Özellikleri... 5 1. Bilgi Teknolojileri

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD tst EN ISO 9001:2008 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems Requirements 1. MÜTALÂA 2008/73929 Bu tasarıya görüş verilirken,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

MTB ENTEGRE EL KİTABI.

MTB ENTEGRE EL KİTABI. ENTEGRE EL KİTABI İÇİNDEKİLER MTB ENTEGRE EL KİTABI. BÖLÜM AÇIKLAMA SAYFA NO İÇİNDEKİLER 2 0 GİRİŞ 3 9 1 KAPSAM 10 2 HARİÇ TUTMALAR 11 3 TERİMLER TARİFLER 11 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 12 14 5 YÖNETİM SORUMLULUĞU

Detaylı

ISO 9001 ve EFQM Mükemmellik Modeli. Ahmet Eray DAŞ* Ağustos 2015 İstanbul

ISO 9001 ve EFQM Mükemmellik Modeli. Ahmet Eray DAŞ* Ağustos 2015 İstanbul ISO 9001 ve EFQM Mükemmellik Modeli Ahmet Eray DAŞ* Ağustos 2015 İstanbul ÖZ Küresel rekabetin işletmeler üzerinde yarattığı baskı unsurlarından biri de kalite uygulamalarıdır. Gerek ulusal gerekse uluslararası

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) SİSTEMİNDE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) SİSTEMİNDE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) SİSTEMİNDE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. Zeki ÇAKMAK Doç. Dr. Ercan TAŞKIN Uzm. Onur ŞAYLAN ÖZ Hızlı gelişen teknoloji, artan

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 18001 Nisan 2008 ICS 03.100.01; 13.100 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Occupational health and safety management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 1 1. GİRİŞ... 2 2. İŞİN NİTELİĞİ... 4 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)... 4 2.1.1. Yönetişim

Detaylı

Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları

Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları Sunuş Denetim Koçluğu günümüzde işletmelerin yoğun olarak ihtiyaç hissettiği ve bağımsız denetim kuruluşları, iç denetim hizmeti veren kuruluşlar ile Yeminli Mali Müşavirlerden

Detaylı

CMMI-DEV Seviye-3 Sertifikasyonuna Sahip Bir Organizasyonda SCRUM Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemi nin Yazılım Geliştirme Çalışmalarında Uygulanması

CMMI-DEV Seviye-3 Sertifikasyonuna Sahip Bir Organizasyonda SCRUM Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemi nin Yazılım Geliştirme Çalışmalarında Uygulanması CMMI-DEV Seviye-3 Sertifikasyonuna Sahip Bir Organizasyonda SCRUM Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemi nin Yazılım Geliştirme Çalışmalarında Uygulanması Esra Şahin 1, İlgi Keskin Kaynak 1, Hakime Koç 2 1 Program

Detaylı