Yazılım Proje Danışmanlarının Yazılım Kalitesinin Artırılmasındaki Rolleri The Roles of Software Project Consultants In Improving Software Quality

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazılım Proje Danışmanlarının Yazılım Kalitesinin Artırılmasındaki Rolleri The Roles of Software Project Consultants In Improving Software Quality"

Transkript

1 Yazılım Proje Danışmanlarının Yazılım Kalitesinin Artırılmasındaki Rolleri The Roles of Software Project Consultants In Improving Software Quality Ercan, Karasu Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Ankara Meryem, Şahin Tütüncü Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Ankara Özet Yazılım proje danışmanları, projelere mühendislik bilgi ve deneyimlerini aktararak, başarılı olmalarında önemli katkılarda bulunurlar. Proje beklentilerine, aşamalarına ve çıktılarına uygun olarak farklı roller üstlenebilen yazılım proje danışmanlarının misyonlarından biri de, projelerde yazılım standartları, süreç modelleri ve genel kabul görmüş uygulamalara uyulmasını teşvik etmektir. Bu yolla genel bir yazılım mühendisliği kültürünü yaygınlaştırırken, beklentileri karşılayan kalitede yazılımların geliştirilmesini de sağlarlar. Kurumsal düzeyde verilen yazılım danışmanlık hizmetlerinin ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden biri olan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM A.Ş.), savunma sanayinde yürütülen projelere önemli danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu bildiride yazılım proje danışmanlığı hizmetlerinin detayları verilecek, bu hizmetlerden elde edilen kazanımlar ve bu kazanımların yazılım kalitesine etkisi incelenecektir. Abstract By transfering their domain knowledge and experiences, software project consultants provide distinct contributions to projects success. One of the missions of software project consultants (who may have different roles in accordance with project expectations, phases and outputs) is to promote conformation to software standards, process models and common implementations. While disseminating a general software engineering culture with this mission, they also provide assistance for developing quality softwares meeting the expectations. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM A.Ş.), one of the major companies of organizational software consultancy services in Turkey, provide important consultancy services to the projects implemented for defense industry. In this paper the details of the software project consultancy services are provided while the benefits earned from these services and the effects of these benefits to software qualities are inspected. 1. Giriş Yazılım projelerinde nesnel ve tarafsız bir paydaş olarak görev yapan yazılım proje danışmanları, mühendislik bilgi ve deneyimlerini kullanarak projelerin başarılı olmasında önemli roller üstlenir. Bu bildiride yazılım proje danışmanlığı kavramından, ürün-süreç kalitesinin artırılmasındaki işlevlerinden, proje danışmanlığının ülkemizdeki önemli kurumsal temsilcilerinden biri olan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. deki (STM A.Ş.) danışmanlık uygulamalarından ve yazılım proje danışmanlığı kapsamında hizmet verilen projelerde sıklıkla karşılaşılan problemlerden söz edilecektir. 2. Proje Danışmanlığı Danışmanlık; bir uzmanlık alanında yürütülen faaliyetlerde iyileştirme fırsatlarını ve problemleri belirlemek, bunları tanımlayarak araştırmak, sorunların giderilmesi için uygun çözümler üretmek ve bu çözümlerin uygulanmasını kolaylaştırmak esasına dayanan bir yardım işlevidir [10]. Kişi ve kuruluşlara bilgi ve deneyim eksenli hizmet sunan danışmanlığın kapsamı, problemin yer aldığı alana göre farklılıklar gösterir. Bu nedenle danışmanlığın, insan kaynaklarından şirket yönetimine, bilgi teknolojilerinden Avrupa Birliği ne kadar birçok uygulama alanı vardır. Danışman; sahip olduğu bilgi ve becerileri belirli bir problem üzerinde yoğunlaştırarak onu analiz eden ve giderilmesi için uygun çözümler sunan kalifiye uzmandır [11]. Bu görev tanımıyla danışman; Özel bilgi ve uzmanlık, Farklı ve tarafsız bakış açısı ihtiyaçlarını karşılar [1].

2 Proje danışmanlığı ise çoğunlukla proje öncesinde ve proje yürütülürken, yapılabilirlik analizinden, müşteri beklentilerinin karşılandığının doğrulanmasına; yönetsel problemlerin belirlenmesinden, tanımlı standartlara uygunluğun teyidine kadar farklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir danışmanlık türüdür. Temel amacı projelerin başarılı bir şekilde yürütülerek tamamlanmasını ve ara/nihai ürünlerin beklentileri karşılamasını sağlamaktır. Çoğunluka projenin müşterisi (alıcısı) tarafından talep edilen proje danışmanlık hizmeti, özellikle belirsizliklerin ve risklerin çok olduğu, özel uzmanlık kaynaklarının yeterli olmadığı projelerde, proje yürütücüleri tarafından da istenebilmektedir. Proje danışmanlığı, konularına göre farklı alt danışmanlık gruplarına ayrılabilir. Bunlardan en temel olanları proje yönetim danışmanlığı, akademik/bilimsel danışmanlık ve mühendislik danışmanlığıdır Yazılım Proje Danışmanlığı Yazılım proje danışmanları, yazılım geliştirme projelerine veya içinde yazılım parçaları geliştirilen sistem projelerine mühendislik danışmanlık hizmetleri sağlar. Amaçları; Beklentileri karşılayan başarılı yazılımların geliştirilmesini, Geliştirme faaliyetleri için ayrılan kaynakların daha verimli kullanılmasını, Genel ve geçerli bir yazılım mühendisliği kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Yazılım proje danışmanları, müşteri adına mühendislik bilgi ve deneyimlerini kullanırken, projelerde üretilen bilgilerin kalıcı olacak şekilde dokümante edilmesini sağlayarak üretilen bilgilerin diğer projelerde kullanılabilirliğini artırmaya yardımcı olurlar. Yerine göre gözlemci, yol gösterici veya müşterinin hakkını savunan avukat rollerini üstlenebilen danışmanların [2] yürüttükleri çalışmaların niteliği proje aşamalarına göre değişebilmektedir. Proje başlamadan önceki aşamalarda; Yazılımların yapılabilirlik (fizibilite) analizleri gerçekleştirilir. Müşterinin talep ettiği yazılım için teklife çağrı, bilgi istek dokümanları hazırlanır. Projeler için firmaların yaptıkları teklifler değerlendirilir. Sözleşme çalışmalarına destek verilir. Proje başladıktan sonraki aşamalarda ise; Yazılım gereksinimlerinin uygun şekilde tanımlanması sağlanır. Yapılan yazılım tasarımlarının uygunluğu doğrulanır. Yazılım testlerinin, gereksinimlerin karşılandığını doğrulayacak şekilde tanımlanması sağlanır. Test ve kabul faaliyetlerine nezaret edilir. Yazılım kalite temini, yazılım konfigürasyon yönetimi, proje yönetimi, risk yönetimi süreçleri izlenir ve iyileştirme önerileri sunulur. Mühendislik değişiklik teklifleri değerlendirilir, buna bağlı olarak sözleşme değişikliğinin uygun şekilde yapılması sağlanır. Yazılım mühendisliği ve teknolojileri ile ilgili konular veya problem çözümleri araştırılır. Yazılımın kodlanması aşamasında, doğrudan bir danışmanlık katkısı olmamakla birlikte, projelerde belirli kodlama standartlarına uyulması bekleniyorsa; bu beklentinin karşılandığının testler sırasında doğrulanması için gerekli yönlendirmelerin yapılması yine danışmanların görevleri arasındadır. Yazılım proje danışmanları belirtilen fonksiyonları yerine getirirken, yazılım mühendisliği alanındaki bilgi ve deneyimleri ile projelerde uyulması gereken IEEE/EIA [3], Mil-STD-498 [4] gibi yazılım standartları ve CMMI (Capability Maturity Model Integration) [5] gibi süreç modellerini de birer referans olarak kullanılırlar. Bu nedenle, proje isterlerine yazılım proje danışmanlarının hakim olması ve projelerdeki uygulamaları izlemesi önemli bir yükümlülüktür Yazılım Proje Danışmanları ve Kalite Güvence Sorumluları Amaçları, çalışma yöntemleri ve başvurdukları referanslar (standartlar, süreç modelleri vb.) dolayısıyla danışmanlar ile kalite güvence sorumlularının işlevleri bazı durumlarda karıştırılabilmektedir. Benzerlikler açısından ele alırsak; her iki görevi yürütenler, dahil oldukları projelerin başarıya ulaşması

3 için tamamlayıcı destek görevi yürüten paydaşlardır. Proje çıktılarına, ürünlerine, süreçlere nesnel ve eleştirel gözle bakarak, olanla olması gereken arasındaki farkı ortaya koyarlar. İşlerini yaparken ulusal ve uluslararası standartları, modelleri, genel kabul görmüş uygulamaları ve projelerin sözleşmelerini referans alırlar. İlgili görevlerin farkları ise kapsam, içerik ve yetkilerinden kaynaklanır. Kapsam açısından fark: Kalite güvence sorumlusu, projelerde kalite politikasının ve kalite planının uygulanıp uygulanmadığının doğrulanması ile sorumludur. Proje danışmanının görev kapsamı ise daha geniştir. İşini yaparken bir kalite yönetim sistemini referans alabilir ama bununla sınırlı kalmaz. Detaylı çalışmaların yanısıra işini gözlemlere dayalı genellemelerle de yapar. İçerik açısından fark: Danışman hizmet verdiği konuda alan bilgisi ve tecrübesini kullanarak, işin teknik uzmanlığına yönelik katkı yapar. Kalite güvence sorumlusunun ise böyle bir alan bilgisi ve deneyimine sahip olması gerekmez. Kalite yönetimi ve standartları konusunda yetkin olması ve bunların uygulanmasında proaktif bir tutum sergilemesi görevini başarı ile yapması için yeterlidir. Bir örnek ile anlatmak gerekirse; kimya alanında hizmet veren bir danışman, projede uygulanacak proseslerle istenilen malzemenin üretilemeyeceği düşüncesinden yola çıkarak farklı yöntemler kullanılmasını önerebilir. Kalite güvence sorumlusu ise böyle bir seçimin prosedürlerde tanımlanmış olan karar alma süreçlerine uygun olarak yapılmasını isteyebilir. Yetki açısından fark: Kalite güvence sorumlusu, üretilen/geliştirilen nihai ürün veya ara ürünlerin beklentileri karşılayıp karşılamadığının doğrulanması ve geçerlenmesi aşamasında denetim görevi yürütür. Olumsuz bir durum karşısında düzeltme mekanizmasının devreye girmesini sağlar. Müşterisinin hakkını savunduğu durumları ayrı tutarsak, danışman, teknik uzman olarak yol gösterici olduğu projelerde uygunsuzlukları tespit ederek tavsiyeler verebilir ama kalite güvence sorumlusunun sahip olduğu bağlayıcı yetkilere sahip değildir Kurumsal Yazılım Proje Danışmanlığı Hizmeti Belirli sayıda danışmandan oluşan organizasyonların süreç bazlı olarak verdikleri yazılım proje danışmanlığı hizmetleri, kurumsal nitelik taşıyan hizmetlerdir. Bu tür organizasyonlarda, danışmanlık hizmetlerinin beklenen sonuçları verebilmesi için kalite temin ve bilgi yönetimi süreçleri ile desteklenmesi gerekir. Kurumsal yazılım proje danışmanlığı kapsamında bir projeye birden fazla danışman tahsis edilebileceği gibi, bir danışman birden fazla projeye hizmet verebilmektedir. Simülasyonlardan, veritabanı uygulamalarına, gömülü yazılımlardan, test yazılımlarına kadar birçok yazılım türünün farklı platformlar için geliştirildiği projelerde verilen yazılım danışmanlık hizmetinin kapsamı da projeden projeye değişebilmektedir. Bu değişkenlik, projede sadece yazılım, ağırlıklı olarak yazılım veya sistem içinde yazılım geliştirilmesi hedefine de bağlıdır. Yazılım proje danışmanlığı hizmetinin daha iyi anlaşılabilmesi için danışmanlık şirketleri gibi bilgiyoğun organizasyonlarda önem arzeden kalite ve bilgi yönetimi süreçlerinin üzerinde durmak gerekir Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık hizmeti veren organizasyonların personel sayısı ve yapılanması, danışmanlık hizmetinin, belirli kurallar ve prosedürlere bağlı kalınarak verilmesini gerektirir. Her ne kadar danışmanlık, özünde analitik düşünme, yaratıcılık gibi kişisel özellikler gerektiren bir iş olsa da [11], organizasyonların, verdikleri danışmanlık hizmetlerini, bireyselliğin sağladığı esnekliği bozmadan ve danışmanlığı süreç ağırlıklı bir uğraş haline getirmeden kurumsal kimlikleriyle yapılandırması gerekir. Danışmanın içinde bulunduğu organizayonun profesyonel hizmet vermesine katkı sağlayabilmesi için danışmanlık sürecinin danışmanlık politikasından başlayarak oluşturulması, görev tanımlarının yapılması ve tüm bunların kalite yönetim sistemi ile ilişkilendirilmesi önemlidir. Tüm hizmetlerde olduğu gibi yazılım proje danışmanlığı hizmetinde de müşterinin kalite algısı önemli olmaktadır. Kaliteli hizmet almadığını düşünen bir müşteriye, teknik olarak ne kadar iyi bir içerik sağlansa da, danışmanlık hizmetinin nihai hedefi olan müşteri memnuniyeti tam olarak karşılanamaz. Yazılım alanında danışmanlık müşteri kalite algısı (DHKA) aşağıdaki formül [6] ile ifade edilebilir: DHKA=Teknik Kalite x İşlevsel Kalite x Müşteri Onayı (1) Bu formülde, Teknik Kalite; danışmanlık çıktılarının (rapor, görüş, öneri, bilgi vb.) yazılım mühendisliği açısından teknik kalitesini, İşlevsel Kalite; danışmanlık çıktılarının sağlanma sürecindeki hizmet kalitesi,

4 Müşteri Onayı; çıktıların müşteri tarafından kabul edilme derecesini gösterir. Buradan da görüldüğü gibi yazılım proje danışmanlık hizmetlerinin başarısı için danışmanlık organizasyonunda kalite anlayışının belirli bir olgunlukta olması gerekir. Ayrıca müşterinin onayını etkileyen en önemli faktörlerden biri de, danışmanın müşteri ile kuracağı etkilişimin profesyonellik (işlevsel kalite [12]) düzeyidir Bilgi Yönetimi Müşterilerin kurumsal düzeyde verilen danışmanlık hizmetlerinden beklentileri, münferit olarak verilen danışmanlık hizmetlerinden daha yüksektir. Bunun nedeni, olası farklı uzmanlık alanlarındaki bilgi ihtiyacının kurumsal danışmanlık hizmeti veren organizasyonlardan daha kolay sağlanması, ekip olarak verilen danışmanlık hizmetlerinde müşterinin farklı danışmanlardan tamamlayıcı faydalar sağlayabilmesidir. Bu organize olmuş bilgi beklentisi beraberinde, bilginin uygun şekilde üretilmesi, çoğaltılması, saklanması ve paylaşılması sorumluluğunu getirir. Danışmanların bu yapı içinde aradığı bilgiyi hangi kaynaktan, hangi şartlarda, ne zaman alabileceğini bilmesi önemlidir. Çünkü kurumsal düzeyde veriliyor olsa da, danışmanlık hizmeti kapsamında müşterinin ilgili olduğu taraf yine kişiler yani birebir düzeyde danışmanlardır. Organizasyonel hizmet gücü bireysel düzeyde danışmanların performansları ile ortaya konur STM A.Ş. ve Kurumsal Proje Danışmanlık Faaliyetleri STM A.Ş., 1991 yılında Savunma Sanayi İcra Komitesi kararıyla, Türkiye nin savunma alanında milli altyapısının oluşturulmasında Türk Silahli Kuvvetleri (TSK) ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı na (SSM) mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere kurulmuştur. Kalite yönetim sistemi ISO 9001:2000 [7], AQAP-160 [8] ve ISO/IEC [9] gereklerine uygun olarak yapılandırılmış olan STM A.Ş., faaliyetlerini CMMI Seviye-3 e uygun olarak yürütmektedir. Danışmanlık hizmetlerini savunma sanayi projelerinde yoğunlaştıran STM A.Ş., proje öncesinde ve proje yürütülürken olmak üzere Savunma Sanayi Müsteşarlığı na farklı aşamalarda ihtiyaç duyduğu danışmanlık desteğini sağlamaktadır. Bu destek, Savunma Sanayi Müsteşarlığı nın sektörde faaliyet gösteren şirketlere verdiği projelerde alan uzmanı olarak yer almayı ve şirketlerin (yüklenicilerin) istenilen ürün ve sistemleri başarı ile geliştirmelerine (müşteri bakış açısıyla) yardım etmeyi içerir. STM A.Ş. tarafından danışmanlık hizmeti sağlanan yazılım projeleri; Uygulama alanına göre: komuta kontrol, simülasyon, görev planlama, elektronik harp, uçuş kontrol, silah sistemi, haberleşme ve sensör sistemleri, Nihai amacına göre; kontrol, eğitim, karar destek, ölçüm, hesaplama, analiz, test, veri yönetimi, prototip ve altyapı yazılımları grupları altında toplanabilir. Projeler için STM A.Ş. bünyesinde görevlendirilen danışmanlar teknik faaliyetlerini, şirket danışmanlık sürecinde tanımlı kurallar çerçevesinde ve projede üretilen çıktıların özelliklerini göz önünde bulundurarak yürütür. Örneğin bir projede üretilen yazılım gereksinim dokümanı hakkında görüş oluştururken, danışman kendi bilgi birikimini kalite sisteminde yer alan kılavuzlardaki yönlendirici bilgilerle birleştirir ve ilgili rapor şablonuna uygun olarak raporunu hazırlar. Bu rapor bir veya birden fazla gözden geçirme süreci ile olgunlaştırıldıktan sonra müşteriye iletilir. Danışmanlık yapılan projelerde, yüklenicilerin üretebilecekleri iş ürünleri, önem ve kapsamına göre de sınıflandırmıştır. Buna göre hazırlanacak bir fizibilite raporu ile görüş verilecek bir yazılım tasarım dokümanının gözden geçirme süreçlerine farklı düzeylerde katılımcılar dahil olur. Müşteriden işin alınmasından danışmanlık hizmetinin tamamlanmasına kadar olan süreçte, şirket bünyesinde farklı sorumluluklar ve roller bulunur. Örneğin işin ilk alınması ve danışman tarafından yapılarak teslim edilmesi noktalarında danışmanlık hizmet koordinatörleri, müşteri ile gerekli temasları sağlamakla yükümlüdür. Bu yolla belirli bir olgunlukta ve danışmanlardan bağımsız bir hizmet etkileşiminin sağlanması hedeflenir. Kurumsal danışmanlık hizmetinin gereği olan bilgi yönetimine STM A.Ş. bünyesinde verilen önem, ISO/IEC standardına uygun bilgi güvenliği politikası ile desteklenmektedir. Farklı projelerde elde edilen danışmanlık deneyimlerinin paylaşımını artırmak amacıyla geliştirilmiş olan bir portal ile de danışmanlar arasındaki bilgi akışı hızlandırılmıştır.

5 Yazılım ve sistem mühendisliği alanlarında sağlanan bu hizmetlerin iyileştirilmesi, farklı süreç modellerinden faydalanılarak sürdürülmektedir Danışmanların Görev Aldıkları Yazılım Projelerinde Sıkça Tespit Ettikleri Problemler Yazılım proje danışmanlığı hizmeti verilen savunma sanayi projelerinde karşılaşılan problemlerin, ağırlıklı olarak projelerin kapsamlarından ve yüklenici firmaların iş yapma yöntemlerinden kaynaklandığı görülmektedir. Bu bölümde belirtilen problemler, savunma sanayinde yürütülen farklı projelerden elde edilen veriler doğrultusunda gruplanmıştır Proje Kapsamı ile İlgili Problemler Proje kapsamı ile ilgili problemler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir: Proje başlarken proje kapsamlarının belirsiz olması, Proje başladıktan sonra müşteri isterlerinin değişmesi, Proje kapsamına ve kaynaklara göre iyimser takvim öngörülmesi, Yüklenici firmaların proje kapsamına giren konularda proje öncesinde herhangi bir deneyimsiz olmaması İş Yapma Yöntemleri ile İlgili Problemler Bu gruptaki problemler daha çok proje başlangıcında ve proje yürütülürken ortaya çıkan problemlerdir. Müşteri isterlerinin alınmasından başlayarak geliştirilen yazılımın kabul aşamasına kadar olan birçok ara faaliyet ve iş çıktısında ortaya çıkarlar. Müşteri İsterleri: Müşterinin geliştirilecek yazılımdan beklentilerinin tam olarak anlaşılmaması. Gereksinim Analizi ve Yönetimi: Müşteri isterleri sistem ve yazılım gereksinimlerine dönüştürülürken gerekli analiz çalışmalarının yapılmaması, gereksinimlerin uygun şekilde oluşturulmaması (gereksinimlerin atomik, anlaşılır, test edilebilir, doğrulanabilir/geçerlenebilir vb. olmaması), projenin başından sonunda kadar ara çıktılar arasında gereksinim izlenebilirliklerinin kurul(a)maması, gereksinim analizi aşamasında tasarım yapılması, işlevsel olmayan gereksinimlerin uygun şekilde yönetilmemesi, müşteri isterlerinden yazılım gereksinimlerine geçiş sürecinde işlev kaybı olması (unutulan, gözardı edilen fonksiyonel ihtiyaçlar), gereksinimlerin tanımlanma çalışmasına tüm ilgili tarafların dahil edilmemesi, gereksinim sayısının fazla olduğu projelerde (uygun) gereksinim yönetim araçları kullanılmaması. Yazılım Tasarımı: Gereksinim ile tasarım unsurları arasında izlenebilirliğin kurul(a)maması, tasarımda statik ve dinamik ilişkilerin tam olarak ortaya konamaması, tasarım diyagramlarının açık olmaması/dokümantasyon ile desteklenmemesi, modelleme dilinin (UML gibi) etkin olarak kullanılmaması, tasarımın kodlama için yeterli bilgi içermemesi, kodlama aşamasında değiştirilen tasarımın ilgili dokümanlara yansıtılmaması, mimari tasarım aşamasında detay tasarım çalışması yapılması. Kodlama: Projelerde kodlama standartlarına uyulmaması, kabul aşamasında kaynak kodda teste yönelik ifadelerin bulunması/unutulması. Yazılım Testi: Gereksinimlerin tam olarak test edilmemesi, test tanımlarının açık ve anlaşılır olmaması, test durumları ile gereksinimler arasında izlenebilirliklerin doğru kurulmaması, kalifikasyon yöntemlerinin (gösterim, analiz vb.) doğru belirlenmemesi, bütünlük korunumu için regresyon testlerinin yapılmaması, performans gereksinimlerinin detaylı test edilmemesi. Proje Yönetimi: Risklerin yeterli seviyede ve detayda tanımlanmaması ve izlenmemesi, kaynak planlamasının iyimser tahminler doğrultusunda yapılması, proje takviminin dinamik olarak güncellenmemesi ve yeni planlamanın zamanında yapılmaması, çok paydaşlı/taraflı projelerde verimli iletişim kanallarının kurulumaması. Yazılım Konfigürasyon Yönetimi: Kaynak kod sürüm kontrolünün dikkatli yapılmaması. Yazılım Kalite Temini: Projelerin taahhüt edilen tarihlerde bitirilebilmesi için kalite temin planının takip ve uygulanmasında aşırı esneklik gösterilmesi, firmaların yazılım mühendisliği süreç ihtiyaçlarına cevap veren kalite yönetim sistemlerine sahip olmaması, kalite güvence sorumlularının yazılım standartları konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, proje iş ürünlerinin değerlendirmesinde (doküman gözden geçirme vb.) gerekli kalite katılımların sağlanmaması, kalite yönetim sistemlerinin bağımsız kişiler tarafından

6 denetlenmemesi, projelerde yazılım iş çıktılarına yönelik metriklerin toplanmaması, yazılım test faaliyetlerinde proje ekibine nesnel ve eleştirel katkılar yapılmaması, proje çalışanlarına süreçler, standartlar, kılavuzlar hakkında gerekli bilgi ve eğitimlerin verilmemesi. 3. Tartışma Proje çıktılarının kalitelerini artırmada önemli roller üstlenen danışmanlık firmalarının verdikleri hizmetlerin başarımını artırmak için kendi organizasyonlarında uygun bir kalite yönetim sistemi ile çalışmaları gerekir. Ancak kurumsal düzeydeki danışmanlık şirketlerinin bu amaçla kullanabileceği bir süreç modeli veya bir standart bulunmamaktadır. Bu nedenle danışmanlık şirketleri hizmet politikalarını oluştururken kendilerine özgü süreçler tanımlayarak faaliyetlerini bu süreçlere göre yürütmektedir. Ancak her şirketin ilgili süreçleri yetkin bir biçimde oluşturma kabiliyetine sahip olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, danışmanlıkta referans olarak kullanılmak üzere genel kabul görmüş bir süreç modeline ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. 4. Sonuç Ülkemizde birçok firma yazılım mühendisliği alanında faaliyet göstermektedir. Çoğu yazılım geliştiren bu organizasyonların başarımları, kurmuş oldukları kalite yönetim sistemlerinin etkinliği ile doğru orantılıdır ve projelerde sağladıkları başarılar yazılım geliştirme yaklaşımlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Yazılım proje danışmanları, mühendislik alanındaki deneyimleri ve nesnel bakış açılarıyla projelerdeki bu yaklaşımları izler. Problem yaşanan veya yaşanması muhtemel konularda tavsiye yolu ile projelerin başarıya ulaşmasına katkıda bulunur. çeşitli alan ve aşamalarında farklı problemlerle karşılaşılmaktadır. Gereksinimlerin tanımlanmasınadan, yazılım testlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasına kadar birçok süreçte belirlenen bu problemlerin giderilmesinde yönlendirici olan yazılım proje danışmanları geliştirilen yazılımların kalitelerinin artırılmasında önemli işlevler üstlenirler. 5. Kaynaklar [1] Wood, P., Critical Consulting, Blackwell Business, 2002, p. 58. [2] Nadler, L., Bell and C. R., Clients & Consultants, Gulf Publishing Company, 1985, p. 74. [3] IEEE , Systems and Software Engineering Software Life Cyle Processes, [4] MIL-STD-498 Software Development and Documentation,USA DoD, 1994 [5] CMMI For Development v1.2, Software Engineering Institute, [6] Alvesson, M., Management of Knowledge Intensive Companies, Walter de Gruyter, 1995, p 68. [7] ISO 9001:2000 Quality Management System, [8] AQAP-160 NATO Integrated Quality Requirements for Software Throughout The Life Cycle, [9] ISO/IEC Information Security Management Standard, [10] Stroh, L.K., Johnson H.H., The Basic Principles of Effective Consulting, Lawrence Erlbaum Associates, 2005, p. 3. [11] Aytar, D., Danışmanlık Nedir, Ne Değildir?, Rota Yayınları, 1998, p [12] Brow, S.W., Gummesson, E., Edvardsson, B., Gustavsson, B., Service Quality-Multidisciplinary and Multinational Perspectives, Lexington Books,1998, p. 11 Projelerde görev yapan kalite güvence sorumluları ile yazılım proje danışmanlarının işlevleri birbirine paralellik taşır ve tamamlayıcıdır. Paralellik açısından bakıldığında; kalite güvence sorumluları ve yazılım proje danışmanları nesnel bakış açılarını koruyacak şekilde projelere belirli bir mesafede durup eleştirel, tarafsız bir tutum içinde projelerde aksayan yönlerin düzeltilmesi için görev yaparlar. Tamamlayıcılık açısından bakıldığında ise; kalite güvence sorumluları projelerdeki ürün ve süreç kalitesinin temininde kritik rol oynarken, danışmanlar, genel resme hakim olarak yazılım mühendisliği ve proje yönetimi alanlarında etkin olur. STM A.Ş. nin Savunma Sanayi Müsteşarlığı na verdiği yazılım danışmanlık hizmetlerinde, projelerin

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Sunum Planı Organizasyon Yapısı Yazılım Projelerinde Başarı Durumu Yazılım

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

100 % Özel Türk Şirketi

100 % Özel Türk Şirketi Kuruluş Tarihi : 1998 Personel Sayısı : 230 (+185 Mühendis) Tesis : 7,000m 2 (ODTÜ Teknokent) 100 % Özel Türk Şirketi ISO 9001:2000 (TSE) NATO AQAP-160 SEI CMMI Seviye-5 (24/2/2005) Sistem Mühendisliği

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi

Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği Araştırma Grubu (HUSE) Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan atarhan@hacettepe.edu.tr 1. Uluslararası Sağlıkta

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri Yazılım

Detaylı

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır.

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. TAAHHÜT ve PROJE YÖNETİMİ Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. Mühendislik desteği sağlayarak yatırımların ve uygulamaların

Detaylı

SİSTEMLER SİSTEMİ MÜHENDİSLİĞİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

SİSTEMLER SİSTEMİ MÜHENDİSLİĞİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ AR-GE YÖNETİMİ SİSTEMLER SİSTEMİ MÜHENDİSLİĞİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI ASELSAN A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENİLİKÇİ VE

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

w w w. t e g e p. o r g. t r

w w w. t e g e p. o r g. t r w w w. t e g e p. o r g. t r TEGEP ÇALIŞMA KOMİTELERİ REHBERİ SÜREÇ A. Komiteler her faaliyet döneminde yönetim kurulu kararı ile (yeniden) oluşturulur. Faaliyetlerin derneğe katma değer sağlayan somut

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ. Ulusal ve Uluslararası Hibe Danışmanlığı 3 AB, TÜBİTAK, KOSGEB Hibe Danışmanlığı 4

İÇİNDEKİLER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ. Ulusal ve Uluslararası Hibe Danışmanlığı 3 AB, TÜBİTAK, KOSGEB Hibe Danışmanlığı 4 0 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Ulusal ve Uluslararası Hibe Danışmanlığı 3 AB, TÜBİTAK, KOSGEB Hibe Danışmanlığı 4 İÇİNDEKİLER AB Teknik Destek Proje Danışmanlığı 5 Yönetim Bilişim Sistemleri Danışmanlığı 6 DESTEK

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası POLİTİKASI Sayfa :1/7 Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman Bilgileri Adı: Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman No: 01 Revizyon No: İlk yayındır Doküman Tarihi: 01.10.2014 Referans

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ POLİTİKASI KOD BY. PO.01 YAY. TRH 16.12.2015 REV. TRH REV. NO SAYFA NO 1/7 1. Amaç BGYS politikası, T.C. Sağlık Bakanlığı, TKHK İstanbul Anadolu Kuzey Genel Sekreterliği bünyesinde yürütülen bilgi güvenliği yönetim

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı Etkin BT Yönetişimi ve Uyum Esra Gönenli Yalçın, CISA, CISM FİNANSBANK - IBTECH Gündem IBTECH Hakkında Finansbank IBTECH Uyum İhtiyaçları BT Yönetişimi

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL SAYFA 1 / 6 1. AMAÇ TÜRKSAT ın bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAN SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRME ESASLARI

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAN SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRME ESASLARI T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAN SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRME ESASLARI ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. HEDEFLER... 4 4. GENEL ESASLAR...

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

TASARIM ÇÖZÜM ORTAĞI EKOSİSTEMİ YÖNETİMİ

TASARIM ÇÖZÜM ORTAĞI EKOSİSTEMİ YÖNETİMİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ PROJE YÖNETİMİ TASARIM ÇÖZÜM ORTAĞI EKOSİSTEMİ YÖNETİMİ ASELSAN A.Ş. TASARIM ÇÖZÜM ORTAĞI EKOSİSTEMİ YÖNETİMİ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI

Detaylı

Yazılım Süreçleri Software Processes

Yazılım Süreçleri Software Processes Yazılım Süreçleri Software Processes Yazılım geliştirme Süreç Modelleri Software Development Process Models Proje Yönetimi Süreçleri Project Management Process Yazılım Geliştirme Süreçleri Software Development

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri

9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri 9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri 1 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü ve Modeller Herhangi bir yazılımın, üretim aşaması ve kullanım aşaması birlikte olmak üzere geçirdiği tüm aşamalar olarak tanımlanabilir.

Detaylı

Yönetim Sistemi Standartları

Yönetim Sistemi Standartları ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Yönetim Sistemi Standartları 1. ISO nun Kelime Anlamı "International Organization for Standardization" İngilizce açılımı kısaltılınca

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

Yazılım Kalite Yönetimi (SE 554) Ders Detayları

Yazılım Kalite Yönetimi (SE 554) Ders Detayları Yazılım Kalite Yönetimi (SE 554) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yazılım Kalite Yönetimi SE 554 Bahar 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Yazılım Konfigürasyon Tetkikleri

Yazılım Konfigürasyon Tetkikleri Yazılım Tetkikleri Software Configuration Audits Zühre Yılmazer Seltürk SST-Kalite Güvencesi Müdürlüğü ASELSAN A.Ş., ANKARA yilmazer@aselsan.com.tr Seçil Gürsoy REHİS-Kalite Güvencesi Müdürlüğü ASELSAN

Detaylı

Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk

Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk Özgür Tüfekçi, Ürün Yöneticisi IBM Software, Rational ANKARA ozgurt@tr.ibm.com IBM Rational Bakış Açısı, Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk İçerik Yazılım Tedariğinde Zorluklar

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAYı: B.16.2.S0B.0.10.01.00.0601 ~q..1~11 KONU: Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi 10.!l 12012 BAKANLıK MAKAMıNA Bakanlığımız Kalite Yönetim

Detaylı

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. DAYANAK Kurumsal Yönetim Komitesi nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi 04.11.2010 Mine Berker IBTech A.Ş. Gündem İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Modeli Yaşam Döngüsü 1 BPM e Neden İhtiyaç Duyduk? BPM Çözüm Araçlarının

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, GOLDCERT e gelen şikayet, itiraz, öneri, talep, bildirim, memnuniyet gibi her türlü geribeslemenin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Detaylı

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti.

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti. ŞİRKET SUNUMU SUNUM PLANI Hakkımızda BTB Ekibi ve Çözüm Ortakları Kalite Anlayışımız Faaliyet Alanlarımız Hizmetlerimiz Altyapılarımız Geliştirilen Birim ve Sistem Örnekleri İletişim Hakkımızda 2013 yılında

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

BDDK-Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler. Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler

BDDK-Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler. Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler Gündem Bilgi Sistemlerine İlişkin Yasal Düzenlemeler & COBIT AB Seminer 2009 Bankacılıkta Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN

HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN İyi bir hasta bakım organizasyonu oluşturulması, - Hemşirelik bakım kalitesini arttırır, - Hasta bakım maliyetini azaltır. Bir serviste hasta

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği, kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların

Detaylı

Veritabanı Destekli Kurumsal Bir Eğitim Uygulaması

Veritabanı Destekli Kurumsal Bir Eğitim Uygulaması Veritabanı Destekli Kurumsal Bir Eğitim Uygulaması H.Orkun Zorba 1, Taner Yaldız 2 1,2 AYDIN Yazılım ve Elektronik Sanayi A.Ş. (AYESAŞ), ODTÜ İkizleri Ar-Ge Binası, A-1 Blok 1. Kat ODTÜ-Teknokent, 06530

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Süreç Değerlendirme Nedir? Süreç: Girdileri çıktılara dönüştüren, ilişkili veya etkileşimli etkinlikler

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER Dr. Hayrettin Bahşi bahsi@uekae.tubitak.gov.tr 11 Mart 2010 Gündem Bulut Hesaplama Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Güvenli Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASINDA ACİL DURUM UYARI VE HABERLEŞMESİ. Zeynep Çakır, BTYÖN Danışmanlık

İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASINDA ACİL DURUM UYARI VE HABERLEŞMESİ. Zeynep Çakır, BTYÖN Danışmanlık İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASINDA ACİL DURUM UYARI VE HABERLEŞMESİ Zeynep Çakır, BTYÖN Danışmanlık Acil durum uyarı ve haberleşmesi, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi içerisinde ele alınması gereken önemli konulardan

Detaylı

Ticari Güvence Hizmetleri

Ticari Güvence Hizmetleri ntracts in the Red Zone could have significant value leakage Ticari Güvence Hizmetleri Üçüncü taraflarla aranızdaki güveni nasıl arttırabilirsiniz? Ticari ilişkilerinize dair riskleri yönetim ve üçüncü

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

STİK K KURULTAYI YAZILIM LOJİST STİĞİ

STİK K KURULTAYI YAZILIM LOJİST STİĞİ LOJİST STİK K KURULTAYI YAZILIM LOJİST STİĞİ ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngü Süreçleri Yazılım Lojistiği Yazılım desteği; yazılımın orijinal isterlerini ve daha sonradan gelebilecek değişiklik isteklerini

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetim Süreçleri Proje Organizasyonları Proje Beratının Hazırlanması Proje Yönetimine Giriş Proje; bir ürün veya hizmet

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı II. YAZILIM G M I. G. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 167 6. ULUSLARARASI

Proceedings/Bildiriler Kitabı II. YAZILIM G M I. G. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 167 6. ULUSLARARASI , - kadar aktif bir beraberinde ik tehditler ile kurumsal olarak i. Anahtar Terimler, tehdit modelleme Abstract Many companies run their businesses, operations, branches and businesses with other partners,

Detaylı

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor.

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor. İÇİNDEKİLER MERHABA ŞİRKET TANIMI BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM İNTERNET HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK TEKNİK SERVİS SINAV DEĞERLENDİRMELERİ ÇÖZÜM ORTAKLARI REFERANSLAR MERHABA Eğitim sektörüne

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi ODTÜ Kütüphanesi Plan Kalite ve Kalite Güvence Sistemi ISO ve Temel Kavramlar ISO ve Kalite El Kitabı ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı ve Örnek Dokümanlar Kalite Günlük kullanım?

Detaylı

11.DERS Yazılım Testi

11.DERS Yazılım Testi 11.DERS Yazılım Testi 1 Yazılım Testi Bir programda hata bulma amacıyla icra edilen bir süreçtir. İyi bir test koşulu henüz ortaya çıkarılmamış bir hatayı tespit eden test koşuludur. Yazılım testinin önemi

Detaylı

MerSis. Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri o MerSis Danışmanlık Hizmetleri Çalışanlarınız, tesisleriniz, üretim araçlarınız koruma altında! Bilgileriniz? danışmanlık hizmetlerimiz, en değerli varlıklarınız arasında yer alan bilgilerinizin gizliliğini,

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI. Süreç Yönetimi Uzmanlık Programı Amacı Bu eğitim, süreç yönetimi konularında çalışma yapacak kişilere uzmanlık seviyesinde süreç analiz ve iyileştirme tekniklerini aktarmak

Detaylı

1.1.1.7.3. Sürecin başlama ve bitiş koşulları,

1.1.1.7.3. Sürecin başlama ve bitiş koşulları, SÜREÇ YÖNETİMİ TEKNİK ŞARTNAME TASLAĞI Hazırlayan Erkan Karaarslan ve Çalışma Arkadaşları Teknik Şartnamenin Aşamaları 1.1. Süreçlerin İdare nin talep ettiği standartlarda analiz edilerek modellenmesi

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: DENİZ YALVAÇ ALPER ÖZEN ERHAN KONAK

HAZIRLAYANLAR: DENİZ YALVAÇ ALPER ÖZEN ERHAN KONAK HAZIRLAYANLAR: DENİZ YALVAÇ ALPER ÖZEN ERHAN KONAK COBİT, BT yönetiminde ulaşılması gereken hedefleri ortaya koymaktadır. COBİT ilk olarak 1996 yılında ortaya çıkmıştır. Görevi araştırma, geliştirme,

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

İş Başında Eğitim nedir?

İş Başında Eğitim nedir? İş Başında nedir? Çalışanın ya da çalışanların, konusunda uzman bir eğitmen/danışmanın öncülüğünde belli bir işi yaparak veya bir görevi üstlenerek o işi öğrenmesine dayalı eğitimdir. İş Başında (On the

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz.

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz. AMAÇ ve TANIM PERYÖN, İnsan Yönetimi Ödülleri nin ana amacı, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi/ yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanımak, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmaktır.

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 4.0 Yayın Tarihi:11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009 COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi Şubat 2009 Gündem Bilgi Sistemleri Yönetimi Bilgi Sistemleri Süreçleri Bilgi Sistemleri Yönetimi Uygulama Yol Haritası Bilgi Sistemleri (BS) Yönetimi Bilgi Sistemleri Yönetimi,

Detaylı

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER HAKKIMIZDA Promod Ar-Ge Yazılım, dinamik sistem simülasyonu, prototiplemesi, kontrol tasarımı ve gerçeklenmesi alanlarında hizmet veren bir Ar-Ge ve Yazılım kuruluşudur.

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

IBM Rational ile Yazılım Yaşam Döngüsü Mehmet Çağrı ELIBOL IBM Rational Satış Yöneticisi

IBM Rational ile Yazılım Yaşam Döngüsü Mehmet Çağrı ELIBOL IBM Rational Satış Yöneticisi IBM Rational ile Yazılım Yaşam Döngüsü Mehmet Çağrı ELIBOL IBM Rational Satış Yöneticisi Gündem Genel Özet Günümüzün Getirdikleri Etkili Yazılım Yaşam Döngüsünün Yararı Uygulama Yazılım Yaşam Döngüsü Çözümü

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. BİL4007 Bitirme Projesi Uygulama Planı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. BİL4007 Bitirme Projesi Uygulama Planı T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİL4007 Bitirme Projesi Uygulama Planı 1. GİRİŞ Bu doküman, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü ndeki

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Primavera P6 Enterprise PPM

<Insert Picture Here> Primavera P6 Enterprise PPM Primavera P6 Enterprise PPM Oracle Primavera 1983 ten bu yana biriken proje yönetim uzmanlığı En çok tercih edilen PPM üreticisi Farklı sektörler ve ihtiyaçlar için farklı ürünler

Detaylı

Araştırmanızı nasıl alırsınız? Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar

Araştırmanızı nasıl alırsınız? Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar Araştırmanızı nasıl alırsınız? Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar Sektörünüze layık bir hizmet! İhtiyaçlarınıza göre hizmetlerini şekillendirir, size özel çözümleri, sizin tercihlerinize göre sunarız.

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

CMMI. CMMI ve Çevik Yöntemler. Orhan KALAYCI Haziran 2007. Yazılım Süreç Kalitesi ve Yönetim Danışmanlığı. www.nitelik.

CMMI. CMMI ve Çevik Yöntemler. Orhan KALAYCI Haziran 2007. Yazılım Süreç Kalitesi ve Yönetim Danışmanlığı. www.nitelik. CMMI ve Çevik Yöntemler Orhan KALAYCI Haziran 2007 http:// CMMI 2 1 XP 3 CMMI nedir? 1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye 4 2 XP Nedir? MSF XP Şelale RUP 5 CMM XP İlişkisi 6 3 PROJE YONETİMİNİ İMİNİN EVRİMSEL

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7:

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: Servis değerinin yaratılması, talep yönetimi, Servis kataloğu ve portföyünün yönetimi, SSA, OSA, Hazır bulunurluk ve kapasite yönetimi, BT servis süreklilik

Detaylı

Yazılım İnşası ve Evrimi (SE 556) Ders Detayları

Yazılım İnşası ve Evrimi (SE 556) Ders Detayları Yazılım İnşası ve Evrimi (SE 556) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yazılım İnşası ve Evrimi SE 556 Bahar 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı