ÜNİTE İDARİ YARGI. Yrd. Doç. Dr. Fethullah BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRK İDARİ YARGI TEŞKİLATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE İDARİ YARGI. Yrd. Doç. Dr. Fethullah BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRK İDARİ YARGI TEŞKİLATI"

Transkript

1 TÜRK İDARİ YARGI TEŞKİLATI İÇİNDEKİLER Danıştay Bölge İdare Mahkemeleri İdare ve Vergi Mahkemeleri Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İDARİ YARGI Yrd. Doç. Dr. Fethullah BAYRAKTAR HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türk İdari Yargı Teşkilatının Genel Görünümünü, En üst nitelikli yargı ve istişare mekanizması Danıştay'ı, İkinci derece ve temyiz organı Bölge İdare Mahkemelerini, İlk derece mahkemeleri olan İdare ve Vergi Mahkemelerini, Askerî idari uyuşmazlıkların ilk ve nihai karar mekanizması olan Askerî Yüksek İdare Mahkemesini öğreneceksiniz. ÜNİTE 2

2 GİRİŞ Türk İdari Yargı Teşkilatı, iki yüksek mahkeme, bir birinci derece mahkemesi ve bir de ikinci derece mahkemesi olmak üzere dört tip mahkemeden oluşmaktadır. Türk idari yargı teşkilatı iki yüksek mahkemeden (ikinci derece mahkemeler ve birinci derece görev yapan mahkemelerden) oluşur. İlk ve son derece mahkemesi olan ve askerî idari uyuşmazlıklara bakan askerî yüksek idare mahkemesini hariç tutarsak, idari yargı sistemi idare ve vergi mahkemeleri olarak adlandırılan birinci derece mahkemeleri ve bu mahkemelerin bazı kararlarını temyiz eden ikinci derecede bölge idare mahkemeleri ve en üst nitelikli idari yargı mercii olan Danıştay dan ibarettir. Sivil idari yargı teşkilatlanması 1982 yılında yürürlüğe sokulan üç kanunla düzenlenmiştir. Bunlar 2575 sayılı Danıştay kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin kuruluşu ve görevleri hakkında kanun ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunudur. Böylece idare ve vergi mahkemeleri genel görevli ilk derece mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ikinci derece mahkemeleri ve Danıştay da görevli temyiz yeri ve bazı konularda özel görevli ilk derece mahkemesi olarak yeniden düzenlenmiştir. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ise 1972 tarih ve 1602 sayılı kanuna istinaden kurulan ve özel görev alanı bulunan bir diğer idari yargı merciidir. Şimdi bu idari yargı teşkilatlanmalarına daha yakından bakacağız. DANIŞTAY Danıştay 1982 anayasasının 155. maddesinde yüksek mahkemeler arasında sayılan ve 2575 sayılı Danıştay kanununda ayrıntılı bir şekilde düzenlenen türk idari yargı teşkilatının en üst yargı merciidir. Bununla birlikte anayasanın 155. maddesi Danıştay a ilişkin olarak çeşitli temel ilkelere yer vermiştir. Bu ilkeler kısaca şunlardır: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli davaların ilk ve son derece mahkemesidir. Başbakan ve bakanlar kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşünce bildirmek, bakanlar kurulunun tüzük tasarılarını incelemek, idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer görevleri yapmakla görevlidir. Danıştay ın Yapısı Anayasanın 155. maddesi Danıştay ın oluşumu hakkında temel ilklere de değinmiştir. Buna göre danıştay üyelerinin dörtte üçü birinci sınıf idari yargı hakim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından dörtte biri ise nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Kimlerin Danıştay üyeliğine seçilebileceği Danıştay kanununun 8. maddesinde gösterilmiştir. Buna göre; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 İdari yargı düzenine uygun bir biçimde Danıştay üyeleri üst düzey bürokrat, akademisyen ve hukukçular arasından seçilmektedir. İdari yargı hâkim ve savcılığı yapanlar, Bakanlık müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, elçilik ve valilik yapmış olanlar, Generallik ve amirallik görevinde bulunanlar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM Genel Sekreterliği yapmış olanlar Genel ve katma bütçeli dairelerde veya kamu kuruluşlarında genel müdürlük veya en az bu derecedeki tetkik ve teftiş kurul başkanlıkları ile düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlıkları görevinde bulunmuş olanlar Yükseköğrenim kurumlarında hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi profesörlüğü görevi yapmış olanlar Kamu kurum ve kuruluşlarının baş hukuk müşavirliği, birinci hukuk müşavirliği, hukuk hizmetleri başkanlığı ve hukuk işleri müdürlüğü yapmış olanlar Danıştay üyesi seçilebilirler. Bunlardan idari yargı hakim ve savcılarının Danıştay üyeliğine seçilebilmeleri için birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl bu görevlerde başarı ile çalışmış olmaları, idari görevden Danıştay üyeliğine seçileceklerin ise yüksek öğrenimi tamamladıktan sonra devlet hizmetinde en az onbeş yıl, yukarıda sayılan görevlerde de en az üç yıl çalışmış bulunmaları ve hakimliğin gerektirdiği ahlak ve seciyeye sahip olmaları şarttır. Danıştay üyelerinin yanı sıra Danıştay da, karar alma sürecine yardımcı olan tetkik hâkimleri ve savcıları bulunurlar. Danıştay genel kurulu Danıştay üyeleri arasından en az dört yıllık tecrübeye sahip bir üyeyi Danıştay başsavcısı olarak seçerler. Danıştay başsavcısı ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay da görülen dava dosyaları hakkında görev yapacak savcıları tespit ile görevlidir. Danıştay da görev yapan savcılar ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay da görülen dava dosyalarından kendilerine havale olunanları başsavcı adına incelerler ve esas hakkındaki düşüncelerini bildirirler. Tetkik hâkimleri ise beş yıl meslekte hizmet etmiş ve olumlu sicil almış idari yargı hâkimleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanırlar ve Danıştay başkanının, daire ve kurul başkanlarının kendilerine havale ettikleri işleri inceleyerek daire veya görevli kurula gerekli açıklamaları yaparlar. Danıştay, on dördü dava ve biri idari olmak üzere toplam on beş daire ile görev yapmaktadır. Danıştay başkanı, başkan vekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından Danıştay genel kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilirler. Bu çerçevede Danıştay ın karar organı olarak şu daire ve kurullardan bahsedilebilir. Danıştay on dördü dava ve biri idari daire olmak üzere toplam on beş daireden oluşur ve şu görevleri yerine getirir: Danıştay kanununun 24. maddesinde belirtilen konular hakkında ilk derece mahkemesi sıfatıyla iptal ve tam yargı davalarına bakmak, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 İdare ve vergi mahkemelerinin kurul olarak verdiği kararları temyiz mercii olarak incelemek. Danıştay ın bir diğer karar organı ise Danıştay başkanı, başsavcı, başkan vekilleri, daire başkanları ve üyelerden oluşan genel kuruldur. Danıştay da; a) kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri, b) kanunlarca verilen görevleri, c) Danıştay idari daire ve kurulları arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarını, görüşerek gereğince karara bağlayıp veya düşüncesini bildirmekle görevlendirilmiş idari daire başkan ve üyeleriyle diğer dava daireleri başkanlarından oluşan bir idari işler kurulu bulunmaktadır. Danıştay da, İdari davaların ve vergi davalarının ilgili dairelerce temyizi sonrası ilk derece mahkemelerinin direnme kararlarını temyizen incelemek ve Danıştay dava dairelerince ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları temyizen incelemek üzere; idari dava dairelerinin başkanları ile üyelerinden oluşan idari dava daireleri kurulu ve vergi dava dairelerinin başkanları ile üyelerinden oluşan vergi dava daireleri kurulu bulunmaktadır. Bir dairenin kendi kararları ile idari veya vergi dava daireleri kurullarının kendi kararları arasında veyahut da bir daire kararı ile idari veya vergi dava daireleri kurulu kararı arasında ve nihayet bir dairenin kararı ile başka bir dairenin kararı arasında çıkabilecek içtihat ayrılıklarını gidermek ve içtihatları birleştirmek amacıyla Danıştay başkanı, başsavcı, başkan vekilleri, dava daireleri başkanları ve üyelerinden oluşan bir içtihadı birleştirme kurulu da bulunmaktadır. Danıştay ın idari işleyişini düzenlemek ve yönlendirmek amacıyla bir başkanlar kurulu, bir başkanlık kurulu, bir yüksek disiplin kurulu ve bir de disiplin kurulu da görev yapmaktadır. Danıştay ın Görevleri Danıştay bir yüksek mahkeme olması yanında en yüksek danışma ve inceleme birimi olarak da görev yapmaktadır. Bu kapsamda daha önce de ifade ettiğimiz gibi gerek anayasanın 155. maddesinde ve gerekse de Danıştay kanununun 23/a 24 ve 25. maddelerinde düzenlenen yargısal görevleri yerine getirir. İdare mahkemeleriyle vergi mahkemelerince verilen kararların nihai temyiz mercii Danıştay dır. Bunla birlikte şu konulara ilişkin olarak açılan iptal ve tam yargı davalarına bakmak ve karara bağlamak görevi de Danıştay a aittir: Bakanlar kurulu kararları Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnameler Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemler, Danıştay idari dairesince veya idari işler kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemler Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işler Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 Danıştay yüksek disiplin kurulu kararları ile bu kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay başkanlığı işlemleri Tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davalar Danıştay tarafından ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağlanır. Danıştay ın danışmanlık görevleri arasında kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüş bildirmek ve tüzük tasarılarını incelemek de bulunmaktadır. Anayasanın 155. maddesi ile Danıştay kanununun 1. maddesi gereğince Danıştay merkezi yönetime danışmanlık görevi de yapmaktadır. Danıştay kanununun 23. maddesi bu görevleri şu şekilde sıralamıştır: Başbakanlık veya bakanlar kurulunca gönderilen kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüş bildirmek Başbakanlıktan gönderilen tüzük tasarılarını incelemek Kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirmek Devlet başkanlığı veya başbakanlık tarafından gönderilen işler hakkında görüşünü bildirmek Danıştay ın danışmanlık görevleri arasındadır. Danıştay birinci dairesi Danıştay ın danışmanlık görevini yerine getirmekle görevlendirilmiştir. Tüm bunların haricinde Danıştay ın içtihatları birleştirme kararları almak ve idari yargı yerleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını karara bağlamak gibi görevleri de bulunmaktadır Bölge İdare Mahkemeleri İdari yargı sistemi içerisinde yer alan Bölge İdare Mahkemeleri, bazı davalar için ilk derece, bazı davalar için ise ikinci derece mahkeme olarak temyiz incelemesi yapmaktadır. Bölge idare mahkemeleri, 1982 tarih ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin kuruluş ve görevleri hakkında kanunla kurulmuş ikinci derece mahkemeleridir. Bölge İdare Mahkemelerinin kurulmasında bölgelerin coğrafi durumu ve iş hacmi göz önünde bulundurulur. Hâlen çeşitli bölge merkezlerinde görev yapan 28 bölge idare mahkemesi ve yargı çevresinden bahsedebilmekteyiz. Bu mahkemelerin kaldırılmasına veya yargı çevrelerinin değiştirilmesine içişleri, maliye bakanlıkları ile ticaret ve gümrük bakanlığının görüşleri alınarak, adalet bakanlığının önerisi üzerine hâkimler ve savcılar yüksek kurulunca karar verilir. Bölge İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemesi başkanı ile iki üyeden oluşur. Bölge İdare Mahkemesi başkan ve üyeliklerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır. Ankara İstanbul ve İzmir Bölge İdare Mahkemeleri başkanlıklarına Danıştay üyeleri atanır. Bunlar: Bölge İdare Mahkemelerinin esas olarak dört görevi bulunmaktadır. İdare ve vergi mahkemelerinde tek hâkimle verilen kararlara ve idari yargılama usulü kanununun 45. maddesinde sayılan konular hakkında verilen kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin olarak hükme bağlamak. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlamak İlk derece mahkemelerince verilen yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlara karşı yapılan itirazları karara bağlamak 4483 sayılı memurların ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanununun gereğince soruşturma izinleriyle ilgili kararlara karşı yapılan itirazları karara bağlamak şeklinde özetlenebilir. İdare ve Vergi Mahkemeleri İdari yargı alanında 1982 yılında 2576 sayılı kanunla yapılan kapsamlı düzenlemelere kadar Türk idari yargı teşkilatında ilk derece idare mahkemeleri bulunmamakta, bu mahkemelerin görevlerini il ve ilçe idare kurulları yerine getirmekte idi tarih ve 2576 sayılı bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin kuruluş ve görevleri hakkında kanunun yürürlüğe girmesi ile il ve ilçe idare kurullarının yargısal görevlerine son verilmiş, bunların yerine ilk derece mahkemeleri olan idare ve vergi mahkemeleri ihdas edilmiştir. İdare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri bölgelerin coğrafi ve iş yüküne göre iç işleri, maliye ve gümrük bakanlarının görüşü alınarak adalet bakanlığınca kurulur ve yargı çevreleri belirlenir. Hâlen 42 idare mahkemesi ve yargı çevresi ve 34 vergi mahkemesi ve yargı çevresi görev yapmaktadır. Uyuşmazlık konularının genel kural olarak ilk bakılacağı mahkemeler; idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleridir. İdare ve vergi mahkemeleri olağan çalışma yöntemi olarak kurul hâlinde karar vermektedirler sayılı kanunun 5. ve 7. maddeleri bazı uyuşmazlıkların idare ve vergi mahkemelerince kurul olarak değil tek hâkimle karara bağlanması imkânını da öngörmüştür. Buna göre: Uyuşmazlık miktarı yirmi beş bin Türk Lirasını aşmayan konusu belli bir parayı içeren işlemlere karşı açılan iptal davaları ile tam yargı davaları idare mahkemesi hâkimlerinin biri tarafından çözümlenebilir. Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin uyuşmazlıklarla bu konularda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanununun uygulanmasına ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanan ve toplam değeri yirmi beş bin Türk Lirasını aşmayan davalar vergi mahkemesi hâkimlerinden biri tarafından çözümlenir. İdare ve vergi mahkemelerinin görevleri 2576 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Bu kanunun 5. maddesi idare mahkemelerinin görevlerini 6. maddesi ise vergi mahkemelerinin görevlerini belirtmektedir. İdare Mahkemelerinin Görevleri İdari yargı alanında ilk derece mahkemesi olarak görev yapan idare mahkemeleri kural olarak Danıştay ın, askeri yüksek idare mahkemesinin ve vergi mahkemelerinin görev alanına girmeyen tüm idari uyuşmazlıklarda görevli ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 yetkilidir sayılı kanunun 5. maddesine göre idare mahkemelerinin görevli olduğu davalar şunlardır: Kanunlarca başka yargı yerlerinin görev alanına girmeyen idari uyuşmazlıklara karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları Tahkim yolu öngörülen imtiyaz ve şartlaşma sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar Diğer kanunlarla verilen işler İdare mahkemelerine çeşitli kanunlarla pek çok görev verilmiştir. Örneğin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 14. maddesi büyükşehir belediye başkanına büyükşehir meclisinin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idari yargıya başvurabileceği belirtilmiştir. Burada idari yargıdan kasıt kararı veren büyükşehir belediye meclisinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. Vergi Mahkemelerinin Görevleri İdari yargı alanında bir ilk derece mahkemesi olan vergi mahkemeleri 2576 sayılı kanunun 6. maddesinde belirtilen görevleri yapmakla yetkilidir. Buna göre vergi mahkemeleri: Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalara bakmak, Yukarıda sayılan konulara ilişkin olarak 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun uygulanmasına ilişkin davalara bakmak, Diğer kanunlarla verilen işleri yerine getirmekle, görevli kılınmışlardır. Danıştay ın verdiği kararlardan hareketle vergi mahkemeleri ayrıca KDV iadesine ilişkin uyuşmazlıklara, harçlar kanunu uyarınca para cezasının tahsili amacıyla tesis edilen işlemlere, damga vergisinin tahsiline ilişkin işlemlere, vergi ve resimlerin kanuni faizine ilişkin işlemlere de bakmakla görevlidir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Mart muhtırası sonrası gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri kapsamında kurulmuş yüksek mahkemedir. Türk idari yargı teşkilatı içerisinde yüksek mahkeme olarak kurgulanmış ve askerî idari meselelere bakmakla görevlendirilmiş bir Askeri Yüksek İdare Mahkemesi bulunmaktadır anayasasında 1971 yılında yapılan değişiklikler ile ihdas edilen bu mahkeme asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yargı denetimini yapmakla görevlendirilmiştir. Bu çerçevede 1972 yıl ve 1602 sayılı kanun çıkartılarak mahkemenin kuruluş ve görevleri düzenlenmiştir yılında 2568 sayılı kanun çıkartılmış ve 1602 sayılı kanunda değişiklikler yapılarak askeri yüksek idare mahkemesinin kuruluş ve görevleri daha detaylı düzenlenmiştir anayasasının 157. maddesinde Askerî Yüksek İdare Mahkemesi şu şekilde tarif edilmiştir: Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, askerî olamayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri 1602 sayılı kanunun 7. maddesine göre aşağıda sayılan niteliklere sahip kişiler arasından cumhurbaşkanınca seçilir. Buna göre Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyesi olmak için: İki yılını doldurmuş kurmay yarbaylarla albay rütbesinde üç yılını doldurmamış kurmay subaylar, En az yarbay rütbesinde olan birinci sınıf askeri hâkimler, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi olarak atanabilirler. Askerî hâkim sınıfından olan üyeler bu sınıftan olan başkan ve üyelerinin tam sayısının salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterilecek üç aday arasında, hâkim sınıfından olmayan üyeler ise, genelkurmay başkanlığınca her boş yer için gösterilecek üç aday arasından cumhurbaşkanınca seçilir. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi; iki daire, daire başkanları ile her dairenin kendi üyeleri arasından bir yıl süre için seçeceği biri askerî hâkim biri de bu sınıfta olmayan üyelerden oluşan daireler kurulu, başkan, daire başkanları ve her dairenin en kıdemli birer üyesinden oluşan başkanlar kurulu, genel kurul ve yüksek disiplin kurulundan oluşan bir teşkilatlanmaya sahiptir. Görev Alanı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi; asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlere ilişkin uyuşmazlıklara bakmakla görevlidir anayasasının 157. maddesi ve 1602 sayılı kanunun 20. maddesi Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin görev alanını: Askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar şeklinde ifade etmiştir sayılı kanun asker kişilerin kimler olduğuna açıklık getirmiştir. Kanunun 20/2. maddesinde bu durum şöyle tarif edilmiştir: Bu kanunun uygulanmasında asker kişilerden maksat; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunan veya hizmetten ayrılmış olan subay, askerî memur, astsubay, askerî öğrenci, uzman çavuş, uzman jandarma çavuş, erbaş ve erler ile sivil memurlardır sayılı kanunda Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin görev alanına giren işler şu şekilde sayılmıştır: Asker kişiler ve asker kişilerle ilgili işlemler Askeri hizmete ilişkin işlemler. Bu işlemlerin ya da eylemlerin ayrıca askerî makamlarca yapılmış olmasına gerek yoktur. Buna karşılık askerî hizmete ilişkin fakat sivil kişileri ilgilendiren ya da asker kişileri ilgilendiren fakat askerî hizmete ilişkin olmayan işlem ve eylemlerden doğan davalar askerî yüksek idare mahkemesinin görev alanına girmez. Bu düzenlemelere istinaden Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görev alanının tespitinde şu iki ölçütten bahsedebiliriz: Yapılan işlem ve eylemin asker kişiyle ilgili olması Yapılan işlem ve eylemin askeri hizmete ilişkin olması. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 Buradan hareketle Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin görev alanına askerî nitelikteki idari eylem veya işlemlerin bulunması ve bunun asker kişileri ilgilendirmesi koşullarının birlikte gerçekleşmesi neticesi ortaya çıkan uyuşmazlıklar girmektedir. Bu durum Askerî Yüksek İdare Mahkemesi tarafından askeri nitelikteki idari işlemler olarak ifade edilmiştir Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görev kapsamı 1971 tarihli 1602 sayılı kanunla çizilmiştir sayılı kanuna göre ilk ve son derece mahkemesi olarak askerî yüksek idare mahkemesinde açılacak davalar; asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden dolayı; yetki, sebep, şekil, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından bahis ile menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılacak iptal davaları, aynı idari işlem ve eylemlerin haklarını ihlal etmesi hâlinde açılacak tam yargı davalarıdır. Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kararları kesindir. Bu kararlara karşı başka bir yargı merciine ya da Danıştay a başvurulamaz. Bu kararlara karşı ancak 1602 sayılı kanunda öngörülen kanun yollarına yani yine bizzat kendine temyize başvurma imkânı bulunmaktadır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 Özet Türk idari yargı teşkilatı iki yüksek mahkemeden (ikinci derece mahkemeler ve birinci derece görev yapan mahkemelerden) oluşur. İlk ve son derece mahkemesi olan ve askerî idari uyuşmazlıklara bakan askerî yüksek idare mahkemesini hariç tutarsak, idari yargı sistemi idare ve vergi mahkemeleri olarak adlandırılan birinci derece mahkemeleri ve bu mahkemelerin bazı kararlarını temyiz eden ikinci derecede bölge idare mahkemeleri ve en üst nitelikli idari yargı mercii olan Danıştay dan ibarettir. Danıştay bir yüksek mahkeme olması yanında en yüksek danışma ve inceleme birimi olarak da görev yapmaktadır. Bölge idare mahkemeleri ikinci derece mahkemeleridir. İdari yargı alanında ilk derece mahkemesi olarak görev yapan idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri kural olarak Danıştay ın, askerî yüksek idare mahkemesinin ve vergi mahkemelerinin görev alanına girmeyen tüm idari uyuşmazlıklarda görevli ve yetkilidir. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, askerî olamayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 Ödev Türk İdari Yargı Teşkilatının askerî ve sivil ayrımını tartışınız. Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan ödev bölümüne yükleyebilirsiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi sivil idare mahkemelerinden değildir? a) Vergi Mahkemeleri b) Bölge İdare mahkemeleri c) İdare Mahkemeleri d) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi e) Danıştay 2. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay ın görevleri arasında yer almaz? a) İlk derece Mahkemelerin verdiği kararları incelemek b) Yürütme organına danışmanlık yapmak c) Bazı davalara ilk derece mahkemesi olarak bakmak d) Kanunları incelemek e) İçtihatları birleştirme kararı vermek 3. Aşağıdakilerden hangileri Danıştay üyesi seçilemezler? a) Milletvekilleri b) İdari yargı hâkim ve savcılığı yapanlar c) Bakanlık müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, elçilik ve valilik yapmış olanlar d) Generallik ve amirallik görevinde bulunanlar e) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM Genel Sekreterliği yapmış olanlar 4. Aşağıdakilerden hangisi Bölge İdare Mahkemelerinin görevlerinden biri değildir? a) İdare ve vergi mahkemelerinde tek hâkimle verilen kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin olarak hükme bağlamak b) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlamak c) Bakanlar Kurulu kararlarını denetlemek d) İlk derece mahkemelerince verilen yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlara karşı yapılan itirazları karara bağlamak e) Memurların ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında soruşturma izinleriyle ilgili kararlara karşı yapılan itirazları karara bağlamak 5. Hâlen görev yapan kaç Bölge İdare Mahkemesi mevcuttur? a) 18 b) 22 c) 26 d) 28 e) 30 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 6. Kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalara bakmakla aşağıdaki hangi mahkemeler görevlendirilmiştir? a) Vergi Mahkemeleri b) Bölge İdare mahkemeleri c) İdare Mahkemeleri d) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi e) Danıştay 7. İdare ve vergi mahkemelerince kurul olarak değil tek hâkimle karara bağlanması için belirlenen dava konusu değer aşağıdakilerden hangisidir? a) 10 bin TL b) 15 bin TL c) 20 bin TL d) 25 bin TL e) 30 bin TL 8. Türk idari yargı teşkilatı içerisinde yüksek mahkeme olarak kurgulanmış ve askerî idari meselelere bakmakla görevlendirilmiş mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? a) Vergi Mahkemeleri b) Bölge İdare mahkemeleri c) İdare Mahkemeleri d) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi e) Danıştay 9. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi hangi yılda oluşturulmuştur? a) 1961 b) 1971 c) 1980 d) 1982 e) Askerî Yüksek İdare Mahkemesine üyeleri hangi kurum seçer? a) Cumhurbaşkanlığı b) Başbakanlık c) TBMM d) Genelkurmay Başkanlığı e) Anayasa Mahkemesi Cevap Anahtarı 1.D, 2.D, 3.A, 4.C, 5.D, 6.C, 7.D, 8.D, 9.B, 10.A Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR Bozkurt, E. (2005). İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ankara; Asil Yayınları. Çağlayan, R. (2013). İdari Yargılama Hukuku, 3. Baskı, Ankara; Seçkin Yayınları. Gözler, K. Ve Kaplan, G. (2013). İdare Hukukuna Giriş, 17. Baskı, Bursa; Ekin Yayınları. Gözübüyük, Ş. A. ve Dinçer, G. (1996). İdari Yargılama Usulü, Ankara; Turhan Kitabevi. Kalabalık, H. (2013). İdari Yargılama Usulü Hukuku, 5. Baskı, Konya; Sayram Yayınları. Kayar, N. (2013). İdari Yargı Kuruluş ve İşleyiş, 2. baskı, Ankara; Seçkin Yayınları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TANIM MADDE 1 - Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri bu Kanunla verilen

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USUL VE ESASLARININ DÜZENLENDİĞİ 2575, 2576 VE 2577 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İDARİ YARGILAMA USUL VE ESASLARININ DÜZENLENDİĞİ 2575, 2576 VE 2577 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 05.07.2012/128-1 İDARİ YARGILAMA USUL VE ESASLARININ DÜZENLENDİĞİ 2575, 2576 VE 2577 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 2.7.2012 tarihli ve 6352 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 5457 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2576 Kabul Tarihi : 6/1/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/1/1982 Sayı

Detaylı

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2576 Kabul Tarihi : 6/1/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/1/1982 Sayı : 17580

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Ka Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun,

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 5457 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2576 Kabul Tarihi : 6/1/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/1/1982 Sayı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Kamu Yönetimi. Hafta 6. Yrd. Doç. Dr. Hale BİRİCİKOĞLU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Kamu Yönetimi. Hafta 6. Yrd. Doç. Dr. Hale BİRİCİKOĞLU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kamu Yönetimi Hafta 6 Yrd. Doç. Dr. Hale BİRİCİKOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri GİRİŞ Yargılama

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN 8953 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5235 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/10/2004

Detaylı

Yargıtay ve Danıştay Konusundaki Anayasal Hükümler

Yargıtay ve Danıştay Konusundaki Anayasal Hükümler Kasım 2011 Yargıtay ve Danıştay Konusundaki Anayasal Hükümler Bu çalışmada, 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın Yargıtay ve Danıştay a ilişkin hükümlerinin belirlenen bazı ülke anayasalarındaki

Detaylı

İDARİ YARGI. Yrd. Doç. Dr. Fethullah BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER HEDEFLER İDARİ YARGININ TEMEL İLKELERİ

İDARİ YARGI. Yrd. Doç. Dr. Fethullah BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER HEDEFLER İDARİ YARGININ TEMEL İLKELERİ İDARİ YARGININ TEMEL İLKELERİ İÇİNDEKİLER İdari Yargılama Hukukunun Temel Kaynakları İdari Yargılama Hukukuna Yön Veren Temel İlkeler İdari Yargılama Usulünün Temel Özellikleri İdari Yargı'da Re'sen Araştırma

Detaylı

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay 1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir? A) Üniversite rektörlerini seçmek B) Genelkurmay Başkanını atamak C) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden almak D) Yabancı

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Kanun Adı: DANIŞTAY KANUNU Kanun No: 2575 Kabul Tarihi: 6/1/1982 Resmi Gazete Sayısı: Resmi Gazete Tarihi: 20/1/1982

Kanun Adı: DANIŞTAY KANUNU Kanun No: 2575 Kabul Tarihi: 6/1/1982 Resmi Gazete Sayısı: Resmi Gazete Tarihi: 20/1/1982 Kanun Adı: DANIŞTAY KANUNU Kanun No: 2575 Kabul Tarihi: 6/1/1982 Resmi Gazete Sayısı: 17580 Resmi Gazete Tarihi: 20/1/1982 Danıştay Madde 1- Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş

Detaylı

SĐYASET BĐLĐMĐ VE KAMU YÖNETĐMĐ BÖLÜMÜ ĐDARĐ YARGI DERSĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAV CEVAP ANAHTARI

SĐYASET BĐLĐMĐ VE KAMU YÖNETĐMĐ BÖLÜMÜ ĐDARĐ YARGI DERSĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAV CEVAP ANAHTARI SĐYASET BĐLĐMĐ VE KAMU YÖNETĐMĐ BÖLÜMÜ ĐDARĐ YARGI DERSĐ 2012 2 013 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAV CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORUSU: 1 (4 x 2 = 8 puan) Yasama kısıntısını tanımlayınız. (sadece 1 cümle) Anayasa veya

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 02/12/1999

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 02/12/1999 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 02/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 04/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 23896

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler

İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler Arş. Gör. Ahmet Kürşat ERSÖZ* * S. Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku ABD. Mevcut anayasamızda idare hukukuna ilişkin olan hükümler

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI T.C ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (*) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 1. Yükseköğretim kurumları MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II.

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II. 1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Milletlerarası Anlaşmalar D) Seçim Kanunundaki

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

(1) (2) DANIŞTAY KANUNU

(1) (2) DANIŞTAY KANUNU DANIŞTAY KANUNU 5437 (1) (2) Kanun Numarası : 2575 Kabul Tarihi : 6/1/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 20/1/1982 Sayı : 17580 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 119 BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş

Detaylı

DANIŞTAY KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş. Danıştay

DANIŞTAY KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş. Danıştay DANIŞTAY KANUNU 5437 (1) (2) Kanun Numarası : 2575 Kabul Tarihi : 6/1/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 20/1/1982 Sayı : 17580 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 119 merciidir. üyelerdir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/19359 Karar No. 2014/21478 Tarihi: 25.11.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 SEÇİMLERDE ADAY

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

TÜRK YARGI SĠSTEMĠ CEZA MAHKEMELERĠ-I Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SĠSTEMĠ CEZA MAHKEMELERĠ-I Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SĠSTEMĠ CEZA MAHKEMELERĠ-I Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı GENEL OLARAK Adli Yargı İlk derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Hakkındaki Kanunun

Detaylı

ASKERÎ YARGITAY. Yılında. üncü. Askerî Yargıtay 100

ASKERÎ YARGITAY. Yılında. üncü. Askerî Yargıtay 100 Askerî Yargıtay 100 üncü Yılında ASKERÎ YARGITAY Cumhuriyet Dönemi Öncesi Ülkemizde askerî suç kavramının doğuşu ve dolayısıyla askerî yargının tarihi, Osmanlı Devleti nin kuruluş yıllarına, düzenli ordunun

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 7749 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi 1 Onüçüncü Hafta Ünite 3 devam 2 İDARİ YARGI DANIŞTAY Bölge İdare Mahkemeleri İdare

Detaylı

Danıştay Tetkik Hakimi: : Davanın görev yönünden reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi: : Davanın görev yönünden reddi gerektiği düşünülmektedir. Esas No : 2016/8196 Karar No : 2016/4066 Davacı : Vekili : Davalılar İstemin : 1-Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu / ANKARA 2-Adalet Bakanlığı / ANKARA Ö zeti : Osmaniye Cumhuriyet Savcısı olarak görev

Detaylı

682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ

682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ 682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ 1. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev

Detaylı

Kültür. Konu Özetli Gün Gün

Kültür. Konu Özetli Gün Gün 30 Kültür Konu Özetli Özetli Konu Gün Gün Gün Gün LÜK ÇALIŞMA PLANI 1. 2. 3. 4. 5. ÜN KONUSU TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

İDARİ YARGI 1. (10, 11 ve 12. Baskıları)

İDARİ YARGI 1. (10, 11 ve 12. Baskıları) İDARİ YARGI 1 (10, 11 ve 12. Baskıları) 02/12/2014 Tarih ve 6572 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6. YARGI PAKETĐ) Çerçevesinde

Detaylı

ASKERĠ YARGITAY KANUNU

ASKERĠ YARGITAY KANUNU 4957 ASKERĠ YARGITAY KANUNU Kanun Numarası : 1600 Kabul Tarihi : 27/6/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/7/1972 Sayı : 14239 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 11 Sayfa : 2697 I ĠNCĠ BÖLÜM Kuruluş

Detaylı

21/09/2017 ADALET BAKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI İTİRAZ EDİLEN SORULAR VE DEĞERLENDİRMELER

21/09/2017 ADALET BAKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI İTİRAZ EDİLEN SORULAR VE DEĞERLENDİRMELER 21/09/2017 ADALET BAKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI İTİRAZ EDİLEN SORULAR VE DEĞERLENDİRMELER Değerli Arkadaşlar ; 21/09/2017 tarihinde www.guncelders.com bünyesinde, Adalet

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI 1. Aşağıdakilerden hangisi bir iptal davasında iptal nedeni değildir? a) Đdari işlemin yetkisiz bir makam tarafından yapılması b) Đdari işlemin dayandığı sebebin hukuka aykırı

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

ANAYASASININ BAZI MADDELER

ANAYASASININ BAZI MADDELER 13 Mayıs 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27580 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1 7/11/1982 tarihli

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN İdeal Pozitif Hukuk İdeal Hukuk: Doğal (tabii) veya olması gereken hukuktur. İnsanların zihinlerinde ve vicdanlarında yaşayan hukuka denir.

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

BÖLÜM KAMU YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MERKEZDEN YÖNETİM TEŞKİLATLANMASI. Prof. Dr. Turgut Göksu

BÖLÜM KAMU YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MERKEZDEN YÖNETİM TEŞKİLATLANMASI. Prof. Dr. Turgut Göksu HEDEFLER İÇİNDEKİLER MERKEZDEN YÖNETİM TEŞKİLATLANMASI Devletin Yapısı: Yasama, Yürütme ve Yargı Kamu Yönetimi Örgütlenmesi KAMU YÖNETİMİ Prof. Dr. Turgut Göksu Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Devletin temel

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları (devam) Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi yolları içermesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi 1 Onikinci Hafta Ünite 3 devam 2 Ünite III HARÇLAR KANUNU NDA BELİRTİLMİŞ ÖZEL DURUMLAR

Detaylı

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 Page 1 of 12 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının

Detaylı