Söyleþi 4 DE. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 6 Þubat 2011 tarihinde... 7 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Söyleþi 4 DE. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 6 Þubat 2011 tarihinde... 7 DE"

Transkript

1 II. Abdülhamit in 1900 lerin baþýnda muhalefet üzerinde estirdiði baský ve tahakkümü örnek alan AKP, demokrasinin vazgeçilmez gücü medya ve gazetecilere karþý terör estiriyor Gazetecilerin durumundan endiþeliyiz»cpj Basýna Saldýrýlar 2010 raporunu açýkladý. Gazetecileri Koruma Komitesi Direktörü (CPJ) Joel Simon, Türkiye'de hukuki koþullar görev yapan gazeteciler için oldukça istikrasýz. Gazeteciler dava korkusuyla yaþýyor. Hukuki ortam gazeteciler için hala güvenilir bir ortam deðil" diye konuþtu.»cpj yýllýk raporunda, Türkiye de gazetecilere, "anti terör, hakaret ve güvenlik yasalarý çerçevesinde" çok sayýda dava açýldýðý, birçok gazetecinin tutuklandýðý, yargý sürecinin uzadýðý ve çok sayýda gazetecinin hapiste olduðu belirtildi. Geçen yýl dünyada 44 gazetecinin öldürüldüðü 145 nin tutuklandýðý belirtildi. Türkiye de gazeteci ve yazarlarýn üzerindeki baskýlar gün geçtikçe artýyor. Onlarca gazeteci hâlâ düþünceleri nedeni ile hapiste tutulurken, yüzlercesi ise mahkeme kapýlarýnda bekliyor. Tutuklu Gazetecilerle Dayanýþma Platformu nun verilerine göre þuanda 45 gazeteci tutuklu. Platform temsilcisi Necati Abay, tutuklu sayýsýnýn hergün artmasýndan endiþe duyduklarýný dile getirdi. Basýn haklarý konusunda dünyanýn en saygýn uluslararasý basýn kuruluþlarýndan biri olarak kabul edilen Gazetecileri Koruma Komitesi(CPJ) de Türkiye deki gazeteci örgütlenmelerinin endiþesini paylaþýyor. CPJ Direktörü Joel Simon, Türkiye de son dönemde yaþanan gazeteci tutuklamalarýndan derin endiþe duyduklarýný söyledi. HUKUKÝ ORTAM HÂLÂ GÜVENÝLÝR DEÐÝL CPJ Basýna Saldýrýlar 2010 raporunu açýkladý. Birleþmiþ Milletler de düzenlenen basýn toplantýsýnda gazetecileirin sorularýný yanýtlayan Simon, Türk yetkililerini somut adým atmaya çaðýrdý. Simon ayrýca, Hukuki þartlar görev yapan gazeteciler için oldukça istikrasýz. Bazý önemli ve hassas konularda yazan gazetecilerin kendilerine karþý dava açýlabileceði korkusunu yaþýyorlar. Türkiye de hukuki ortam gazeteciler için hâlâ güvenilir bir ortam deðil bu konuda endiþeler taþýyýp bunu yetkililere anlatýyoruz diye konuþtu. Devamý 2 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 8 DE Devrimci 78 liler Federasyonu ve 68 liler Dayanýþma Derneði nin çaðrýsýyla biraraya gelen ULAÞ BARDAKÇI dostlarý, soðuða ve yaðmura aldýrmadan saat: 13:20 de Karþýyaka mezarlýðýnda bir anma gerçekleþtirdiler. ULAÞ BARDAKÇI nýn katlediliþinin 39. yýlýnda gerçekleþen anmada sýk sýk, DEVRÝM ÞEHÝTLERÝ ÖLÜMSÜZDÜR ve MAHÝR HÜSEYÝN ULAÞ KURTULUÞA KADAR SAVAÞ sloganlarý haykýrýldý. Devrimci 78 liler Federasyonu üyesi Ankara 78 liler Derneði Baþkaný Hüseyin ESENTÜRK ün ULAÞ BARDAKÇI nýn mezarý baþýnda kitleyi, Devrim Þehitleri için Saygý duruþu na davetiyle baþlayan anma, yine ESENTÜRK ün hazýrlanan ortak metni okumasýyla sürdü. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 6 Þubat 2011 tarihinde...

2 Dört gün arayla toplam on emekçiye mezar olan Afþin Elbistan Linyit Ýþletmeleri ne 1994 yýlýnda doktora tez çalýþmasý için gitmiþtim. Tez çalýþmamýn konusu özelleþtirmenin çalýþma yaþamýna etkileri üzerine bir alan araþtýrmasýydý ve araþtýrma alaný olarak da bu dönemde özelleþtirilme sürecinde olan Afþin Elbistan Linyit Ýþletmeleri Müessesi (AEL) i seçmiþtik yýlý Temmuz ve Eylül aylarýnda AEL iþçileri, yöneticileri ile Elbistan ve Afþin in siyasi parti temsilcileri, meslek odalarý ve esnafla görüþmeler yaparak, AEL in özelleþtirilmesi durumunda çalýþanlarýn ve yörenin nasýl etkileneceðini belirlemeyi amaçlamýþtým. Zira bu dönemde bir takým özelleþtirmeler gerçekleþtirilmiþse de AEL gibi büyük bir kamu iþletmesi henüz özelleþtirilmemiþ ve özelleþtirmenin toplumsal sonuçlarý belirgin biçimde ortaya çýkmamýþtý. GAP tan sonra dönemin en büyük yatýrýmlarýndan biri olan Afþin Elbistan Termik Santrali ne kömür saðlayan AEL in maliyeti 1990 fiyatlarýyla 1 milyar 111 bin Dolar civarýndadýr. Türkiye deki iþlenebilir linyit rezervlerinin yüzde 54 üne sahip olan Afþin-Elbistan kömür havzasýnda faaliyette bulunan AEL de açýk ocak sistemiyle üretim gerçekleþtirilmektedir. Açýk ocak iþletmeciliði, üretimin daha etkin ve verimli olmasýný saðladýðý gibi meslek hastalýklarý ve iþ kazalarý bakýmýndan kapalý ocaklara göre çok daha az risklidir. Ayrýca 1994 yýlýnda tanýk olduðum kadarýyla AEL de kazý sonrasýnda sahanýn tekrar kapatýlmasý ve yeþillendirme çalýþmalarýyla çevreye zararýn en alt düzeye indirilmesi hedeflenmektedir. AEL, Türkiye ekonomisine saðladýðý katkýnýn yaný sýra bulunduðu bölgedeki en büyük istihdam alanýdýr yýlýnda 2255 i iþçi, 328 i sözleþmeli personel ve 80 i memur olmak üzere 2663 kiþi istihdam edilmektedir. Ayrýca iþletmenin dýþarýdan aldýðý hizmet ve düzenli gelire sahip olan AEL çalýþanlarý, bölgede ekonominin canlýlýðý için büyük önem taþýmakta ve dolaylý olarak da istihdama katkýda bulunmaktadýr. Özelleþtirme konusunda iþçilerin en büyük kaygýsý iþçi sayýsýnýn azaltýlmasý ve ücretlerin düþmesidir. Tez çalýþmasýnýn gerçekleþtirildiði 1994 yýlýna kadar özellikle maden sahasýnda önemli bir iþ kazasýnýn olmamasýndan kaynaklanmýþ olsa gerek ki özelleþtirmenin iþ güvenliðini olumsuz etkileyeceðine iliþkin kaygýlar üçüncü sýrada yer almýþtýr. Özelleþtirmenin iþletmeye yönelik etkileri konusunda en önemli kaygý ise kâr amacýnýn ön plana çýkmasýyla verimliliðin düþeceði ve çevrenin daha fazla kirletileceði üzerinedir. Afþin-Elbistan A Termik Santrali ve AEL Ýþletme Müdürlüðü 1994 yýlýnda Erg- Verbund firmasýna satýlarak özelleþtirilmeye çalýþýlmýþ, ancak açýlan dava sonucunda satýþ 2008 yýlýna kadar gerçekleþtirilememiþtir yýlýnda ise sendika ve iþçilerin mücadelesi sonucunda topyekûn özelleþtirme engellenmiþtir. Ancak 2007 yýlýnda yapýlan bir anlaþma ile Afþin- Çöllolar kömür sahasý nýn iþletmesi toplam 28 yýlýðýna Ciner Grubuna ait olan Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Þ. ye devredilmiþtir. Daha sonra Askar ve Toprakoðlu madencilik þirketleri de taþeron olarak bu alanda çalýþmaya baþlamýþtýr yýlýndan bu yana bir taraftan kamu iþletmelerinin piyasa mantýðý içinde iþlemeye baþlamasý diðer taraftan da kýsmî özelleþtirme uygulamalarý AEL iþçisinin özelleþtirmeye yönelik kaygýlarýný haklý çýkartmýþtýr. Bu baðlamda AEL in hala kamuya ait olan kýsmýnda emekliye ayrýlanlarýn yerine yeni iþçi alýnmamýþ ve iþçi sayýsý 1050 kiþiye düþmüþtür. Özel iþletmelerde çalýþan sayýsý ise civarýndadýr. Günde üç vardiya halinde çalýþan iþçiler, düþük ücretle ve iþ güvencesi olmadan çalýþtýrýlmaktadýr. Ýþçi sayýsýnýn gerçekleþtirilen üretime göre düþük olmasý iþ yoðunluðunu ve bununla birlikte iþ güvenliði ve meslek hastalýðý tehdidini artýrmaktadýr. Özelleþtirme iþçilerin kendilerine yönelik kaygýlarýnda olduðu gibi AEL de üretime iliþkin kaygýlarý da haklý çýkartmýþtýr. Bu konuda somut sonuç geçen hafta gerçekleþen iki toprak kaymasýnda -ki bunlarý iþ cinayeti olarak da tanýmlayabilirizon emekçinin yaþamýný yitirmesidir. Bu cinayetler týpký daha önceki iþ cinayetleri gibi kârýn insan yaþamýndan daha önemli görülmesindendir. Emekçileri bilerek ölüme gönderen bu üretim tarzý devam ettikçe iþ cinayetlerinde ölenlere her gün yenileri eklenecektir. Bu gidiþin durdurulabilmesi sadece emekçilerin örgütlü mücadelesiyle olabilir. Ancak ne acýdýr ki açýkça katliam haline dönüþmüþ olan iþ cinayetlerine karþý sendikalarýn taziye mesajlarý vermekten ve basýn açýklamasýndan baþka yaptýklarý hiçbir þey yoktur(!) Evrensel TÜRKÝYE GEÇMÝÞE GERÝ DÖNDÜ Oda TV nin polis tarafýndan basýlýp Soner Yalçýn ve 3 gazetecinin polis tarafýndan Ergenekon Soruþturmasý kapsamýnda gözaltýna alýnmasý ile ilgili sorularý da yanýtlayan Simon, þunlarý söyledi: Türkiye CPJ ye ilk girdiði zamanlarda basýn özgürlüðü konusunda çok gerideydi ve kötü raporlarý vardý. O yýllarda çok sayýda gazeteci hapisteydi. Türkiye o zamandan bu günlere kadar özgürlükler konusunda çok büyük geliþmeler kaydetti. Bugüne kadar önemli iyileþmeler yapýldý. Ancak bu tür ihlalleri geçmiþte yaþananlarý yeniden görmeye baþladýk. Gerçekleþen son baskýn ve gazetecilerin gözaltýna alýnmasý ile ilgili tüm detaylarý tam olarak bilemiyoruz, neden yapýlmýþtýr, deliller nelerdir ama iþittiðimiz þeylerden oldukça rahatsýzlýk duyuyoruz. Son dönemde yaþanan bu tür tutuklama olaylarý basýn özgürlüðü konusunda Türkiye nin bugüne kadar kazandýklarýnýn kaybedildiði veya ihlal edildiði düþüncesinin ortaya çýkmasýný saðlýyor. DAVA SAYISI SON SAFHADA Toplantýya katýlan Ortadoðu ve Kuzey Afrika Programý Koordinatörü Mohamed Abdel Dayem ise, Türkiye de yargýlanan gazeteci sayýsý oldukça fazla. Bir gazeteciye karþý açýlan dava sayýsý çok fazla, ayný kiþi için düzinelerle ifade edebileceðimiz açýlmýþ dava sayýsý var. Bazý kiþiler mahkemeye gitmekten gazetecilik yapamýyorlar dedi. 145 GAZETECÝ TUTUKLANDI CPJ yýllýk raporunun Türkiye ile ilgili bölümünde, Türkiye de basýn haklarý ve gazetecilerin çalýþma koþullarý ile ilgili olumsuz görüþlere yer verildi. Raporda, Türkiye de gazetecilere, anti terör, hakaret ve güvenlik yasalarý çerçevesinde çok sayýda dava açýldýðý, birçok gazetecinin tutuklandýðý, yargý sürecinin uzadýðý ve çok sayýda gazetecinin hapiste olduðu belirtildi. Geçen yýl dünyada 44 gazetecinin öldürüldüðü 145 gazetecinin tutuklandýðýný açýklanan raporda, bölgesel örgütlerin dünyada basýn özgürlüðü ve gazetecileri korumada yetersiz kaldýðý vurgulandý. TGDP: Türkiye de tutuklu sayýsý 45 Tutuklu Gazetecilerle Dayanýþma Platformu nun (TGDP) verilerine göre, 7 Þubat 2011 tarihi itibariyle, 9 u yazý iþleri müdürü olmak üzere 45 gazeteci ve yazar Türkiye hapishanelerinde tutuklu bulunuyor. TGDP Sözcüsü Necati Abay, gazetemize yaptýðý açýklamada, tutuklu gazetecilerin durumundan endiþe duyduklarýný söyledi. Abay, En son Oda Tv ye yapýlan baskýnda gazeteciler gözaltýna alýndý. Bu baskýn, Türkiye deki düþünce ve ifade özgürlüðünü yönelik acý tabloyu gözler önüne seriyor diye konuþtu. Abay, tutuklu gazetecilerin Özel Yetkili Aðýr Ceza Mahkemesi nde yargýlanýyor olmalarýný ise, hukuksuzluk olarak deðerlendirdi. Suzan Zengin in tahliye talebi reddedildi Ýstanbul 10. Aðýr ceza Mahkemesi, 28 Aðustos 2009 da gözaltýnda alýndýktan sonra tutuklanan ve 15 yýla kadar hapis istemiyle yargýlanan gazeteci-çevirmen Suzan Zengin i tahliye etmeyi reddetti. Bakýrköy Kadýn ve Çocuk Cezaevi nde tutulan Ýþçi Köylü gazetesi çalýþaný Zengin için tahliye umudu bir dahaki duruþmanýn gerçekleþeceði 14 Haziran a kaldý. Böylece gazetecinin tutukluluðu iki yýla yaklaþmýþ olacak. Beþiktaþ taki adliyede dün devam edilen davanýn duruþmasýnda, Zengin in avukatý Gül Altay, müvekkilinin tutukluðunun basýn özgürlüðünün ihlali olduðunu savundu ve tutuksuz yargýlanmasýný istedi. Ancak mahkeme örgüt üyeliði ile suçlanan Zengin için yapýlan tahliye talebini reddetti. Ali Cemal Karabudak Oktay Ekþi yargýlanmaya baþlandý Az Demiþiz baþlýklý köþe yazýsýnda Hidroelektrik Santraller (HES) ile ilgili politikalarý eleþtiren eski Hürriyet gazetesi baþyazarý Oktay Ekþi hakkýnda Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu, Enerji Bakaný Taner Yýldýz ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn þikayetiyle açýlan hakaret davasý görülmeye baþlandý. Bakýrköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi nde görülen duruþmada, savunmasýný yapan Ekþi, HES lerin vereceði zararlara dikkat çekmek için söz konusu yazýyý kaleme aldýðýný söyledi. Ekþi, kimseye hakaret etmediðini ve asýl maðdurun kendisi olduðunu söyledi. Dava eksiklerin tamamlanmasý için ileri bir tarihe ertelendi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Ekþi hakkýnda kiþilik haklarýna ve manevi þahsiyetine açýkça saldýrýda bulunulduðu gerekçesiyle açtýðý tazminat davasýnda, yazýnýn yayýnlandýðý 28 Ekim 2010 dan itibaren iþleyecek yasal faizle birlikte 100 bin TL manevi tazminat talep etmiþti. Demokrasinin beþinci gücü AKP kýskacýnda»nuray Mert-Milliyet yazarý: Terörle mücadele gibi bir sistem batý demokrasilerinde bile basýn özgürlüklerini ve bireysel özgürlükleri tehtid ediyor. Bizde hem bu var, Kürt sorunu hakkýnda sýkça kullanýlýyor, hem de Ergenekon terör örgütü kavramý var. Herhangi bir þeye terör örgütü iftirasý atarsanýz bu çok iyi bir baskýlama aracý haline geliyor. Türkiye de eskiden bu yana kullanýlan baský araçlarýnýn yanýnda þimdi böyle baský araçlarý var, yeni iktidarla beraber bu alan geniþliyor. Ýktidar, Türkiye içindeki muhalefeti dinlemiyor, üstüne bir de baskýlýyorken, dýþardan gelen rapora kulak verir mi bilinmez.»yalçýn Bayer-Hürriyet yazarý: Demokrasi geliþti diyenler bir taraftan da demokrasinin 5. gücü olan medyayý alabildiðine daraltýyor. Ülkemizde artýk serbest gazetecilik yapýlamýyor. Gazeteciliðin geleceðini hiç iyi görmüyorum çünkü AKP, tarafsýz ve yansýz gazetecilik istemiyor. Kendi görüþünü yansýtan ve kendine baðlý bir gazetecilik istiyor. Ben ülkemde, insan haklarýný, kaldýrýmda yürüme hakkýný ve özgürce gazetecilik yapma hakkýný istiyorum.»fikret Bila-Milliyet yazarý: Türkiye'nin basýn özgürlüðü konusunda karnesi gerçekten kötü. Her ülkede basýn vardýr ama her ülkede özgür basýn yoktur. Bugün bir yandan ileri demokrasiye gittiðimiz söyleniyorsa, bunun olmazsa olmazý olan basýn özgürlüðünün saðlanmasý gerekir. Ortadoðu'ya örnek gösterildiðimiz söyleniyor. Model olarak örnek olacaksak önce kendi demokrasimizi bu anlamda güçlendirmeli, onarmalýyýz. Ben ülkemizde gazetecilik mesleðinin geleceðini maalesef hiç parlak göremiyorum.»bekir Coþkun-Cumhuriyet yazarý: Bütün evrensel, uluslararasý kuruluþlarda Türkiye zaten yüz karasýdýr. Sýra Türkiye ye geldiðinde Ýran, Afganistan ile eþ deðer yerde yerini alýyor. Ancak asýl sorgulanmasý gereken þey aslýnda Türkiye basýnýnýn bu noktada ne yaptýðýdýr? Bir meslek kuruluþunun içine bu kadar iþ bitirici, iktidar yanlýsý, çapulcu, köþe dönücü girerse o basýn örgütü artýk meslek olmaktan çýkar. Yapýlacak þey, hepimiz çekilelim bu meslekten, tümüyle meydaný býrakalým, köþelerimiz boþ kalsýn. Bu insanlarýn ortaya koyacaklarý tavýr Türkiye medyasýnýn gelecekteki kalitesini ortaya koyacaktýr. BirGün

3 19 Þubat 1972 tarihinde Ýstanbul Arnavutköy de kaldýðý eve devletin silahlý güçlerince düzenlenen operasyon sonucu çatýþmada yaþamýný yitiren Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi Cephesi (THKP/C) önderlerinden ULAÞ BARDAKÇI, 19 Þubat cumartesi günü Ankara da mezarý baþýnda dostlarýnca anýldý. Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Devrimci 78 liler Federasyonu ve 68 liler Dayanýþma Derneði nin çaðrýsýyla biraraya gelen ULAÞ BARDAKÇI dostlarý, soðuða ve yaðmura aldýrmadan saat: 13:20 de Karþýyaka mezarlýðýnda bir anma gerçekleþtirdiler. ULAÞ BARDAKÇI nýn katlediliþinin 39. yýlýnda gerçekleþen anmada sýk sýk, DEVRÝM ÞEHÝTLERÝ ÖLÜMSÜZDÜR ve MAHÝR HÜSEYÝN ULAÞ KURTULUÞA KADAR SAVAÞ sloganlarý haykýrýldý. Devrimci 78 liler Federasyonu üyesi Ankara 78 liler Derneði Baþkaný Hüseyin ESENTÜRK ün ULAÞ BARDAKÇI nýn mezarý baþýnda kitleyi, Devrim Þehitleri için Saygý duruþu na davetiyle baþlayan anma, yine ESENTÜRK ün hazýrlanan ortak metni okumasýyla sürdü. 39 yýl önce, 19 Þubat 1972 de, 12 Mart faþizmi tarafýndan katledilen, çocuklarýmýza adýný verdiðimiz, yiðit devrimci ULAÞ BARDAKÇI için bir aradayýz diye konuþmasýna baþlayan ESENTÜRK, hesabý sorulmamýþ 12 Mart, 12 Eylül ve diðer darbelerin ve darbe giriþimlerinin ortada durduðunu hatýrlattý. Susurluk çetesi dahil sayýsýz karanlýk çete, Þemdinli, Hakkari, Yüksekova provokasyonlarý yetmezmiþ gibi Ergenekon çetesiyle, balyoz darbe planlarýyla saldýrýlarýn devam ettiðini belirten ESENTÜRK; Toplu mezarlar ülkesi, faili meçhuller ülkesi oldu coðrafyamýz. Diðer yandan özelleþtirmesiyle torba yasasýyla yeniden emekçilerin kazanýlmýþ haklarýna, halklarýmýzýn özgür, eþit ve kardeþçe bir arada yaþama isteðine saldýrýyorlar. Kirli tarihine sýðýnmýþ egemenler kan dökmeye, can almaya, haklarýmýzý gasp etmeye devam ediyor. Böyle bir Türkiye ortamýnda anýyoruz ULAÞ BARDAKÇI yý diye konuþmasýný sürdürdü. ULAÞ BARDAKÇI nýn yaþanýlan tarihin o zor koþullarýnda devrimci inancýn onurlu bir temsilcisi, öncü savaþçýsý olduðunu söyleyen ESENTÜRK, ULAÞ ýn ayný zamanda sýnýf mücadelesinde de geri durmadýðýný belirtti. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ AABF (Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu) Genel Sekreteri Hüseyin MAT yaptýðý yazýlý açýklama ile, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn 6 Þubat 2011 tarihinde Köln Baþkonsolosluðu binasýnda sivil toplum örgütleri ile birlikte düzenlediði toplantýda sarfettiði "Tansu Çiller döneminde bazý Alevi derneklerine para verilmiþtir. Parayý alan Alevi dernekleri de bunun karþýsýnda susmuþlardýr." yönündeki sözlerine açýklýk getirmesini ve hangi Alevi derneklerinin ne karþýlýðýnda para aldýðýný açýklamasýný istedi. AABF adýna yapýlan açýklamayý aktarýyoruz: Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 6 Þubat 2011 tarihinde Köln Baþkonsolosluðu binasýnda sivil toplum örgütleri ile birlikte bir toplantý gerçekleþtirmiþtir. Bu toplantýya Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu da katýlýp, güncel geliþmelere iliþkin görüþ ve taleplerini belirtmiþtir. Sayýn Bülent Arýnç a Alevilerin talepleri ilgili sorular yönetildiðinde, Alevi Çalýþtaylarýndan sonra hazýrlanan ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýklanmasý beklenen raporda, Alevilerin olmazsa olmaz taleplerinin hiç birinin maalesef karþýlanmayacaðý bir kez daha görülmüþtür. Toplantýda Sayýn Arýnç: Tansu Çiller döneminde bazý Alevi derneklerine para verilmiþtir. Parayý alan Alevi dernekleri de bunun karþýsýnda susmuþlardýr. açýklamasýnda bulunmuþtur. Bu açýklama karþýsýnda AABF Genel Sekreteri Hüseyin Mat: Hangi Alevi derneði gizli ödeneklerden para almýþsa, listesini açýklayýn. sorusunu yöneltmiþtir. Sayýn Arýnç, bu soruya cevap vereceðini söylemesine raðmen toplantý boyunca hiçbir açýklamada bulunmamýþtýr. Tekrar soruyoruz: Hangi Alevi dernek ya da kurumuna neyin karþýlýðýnda gizli ödeneklerden para ödenmiþtir? Hangi konularda Alevi derneklerinin suskun kalmasý saðlanmýþtýr? Bu durum sadece Tansu Çiller dönemiyle mi sýnýrlýdýr? AKP Hükümeti ve Sayýn Arýnç ýn bu konularda kamuoyuna açýklama yapmasýný talep ediyoruz. Ayrýca, basýn mensuplarýnýn bu tür toplantýlara alýnmamasýný, basýn özgürlüðüne ve kamuoyunun bilgi edinme hakkýna aykýrý bulduðumuzu da belirtmek istiyoruz. Saygýlarýmýzla Hüseyin Mat AABF Genel Sekreteri T.C. HACIBEKTAÞ Ýcra Memurluðu Dosya no : 2010/121 TAL. GAYRÝMENKÜLÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Hacýbektaþ Ýcra Müdürlüðunden Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kýymeti, adedi evsafý : Hacýbektaþ ilçesi SADIK KÖYÜ, 1173 parsel sayýlý, Hacýkasým mevkiinde m2 miktarlý kuru vasýflý TL kýymetinde TARLA; SATIÞ ÞARTLARI: 1-Satýþ günü saat den a kadar beþer dakika ara ile Adliye Hukuk Mahkemeleri Duruþma Salonunda, açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60 ný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla günü saat den a kadar on dakika ara ile Adliye Hukuk Mahkemeleri duruþma salonunda ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilememiþse gayrimenkul en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn ilen kýymetinin % 40 ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin %20 si nispetinde pey akçesi veya miktar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir.alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu,kdv, tapu harç ve masraflarý alýcýya aittir. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi taktirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4-Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. Ýþ bu þartname tebligat yapýlamayan taraf var ise ilanen tebligat yapýlmýþ sayýlacaktýr. 6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderacatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý,baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/121 talimat sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.16/02/2011 (Ýc.Ýf.K.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. ( B104 ) Ýcra Müdür V

4 DEFNE GÜRSOY PARÝS Tunus'ta rejim tarafýndan yasaklanan Tunus Komünist Partisi nin eski liderlerinden Habib Kazdaghli ülkesinde yaþanan geliþmeleri BirGün'e deðerlendirdi doðumlu Kazdaghli, Manouba Sosyal Bilimler Fakültesi nde çaðdaþ tarih profesörü. Sayýsýz akademik yayýn ve kitabý bulunan Kazdaghli nýn çalýþma konularý arasýnda iþçi hareketi, kadýnlar tarihi, azýnlýklar ve topluluklar tarihi sayýlabilir. Kazdaghli ayrýca Ettajdid (Tecdid: Yenilenme) partisi kurucu üyesi ve danýþmaný.» BirGün okurlarýna Tunus solunu anlatýr mýsýnýz? Siyasi arenada konumu ve duruþu nedir? Kurucu üyesi olduðunuz "Tecdid" hareketi nasýl doðdu? Tunus Komünist Partisi nin (TKP) genel çizgisi hep uluslararasý komünist harekete paralel gitti. Aslýnda partinin geçmiþi 1920 yýlýna kadar uzanýyor. Parti yýllarý arasýnda yasaklandý. 1974'te partiye üye oldum. Partinin öðrenci liderlerinden biriydim. 1981'de partinin yasallaþmasýyla birlikte 1984'e kadar Merkez Komite üyeliðini yürüttüm. Komünist Parti, diðer komünistler gibi iþçi haklarý ve hareketi etrafýnda odaklandý. Birçok dönüþümden sonra, 1994'te TKP daha geniþ halk kitlelerine ulaþan nihai biçimini aldý. Ettajdid (Tecdid) Hareketi (Partisi deðil) böyle doðdu. Komünist blokun daðýlmasýnýn ardýndan yeniden yapýlanma ve kendini yeniden tanýmlama dönemine girdik. Halklarýn özgürlüðü idealini muhafaza ederek, toplumdaki tehlikeleri belirleyerek hareketi daha geniþ bir tabana yaymayý öngörmüþtük li 90 li yýllardan beri, ülkedeki tehlike, Ýslamcý hareketlerde patlama yaþandý. Bizim gayemiz toplumu, elde edilen haklarý tehlikeye sokabilecek bu hareketlere karþý göðüs gerebilmesi için örgütlemekti.»muhalefeti paylaþtýðýnýz Ýslamcý hareketle iliþkileriniz neydi? Daha doðrusu herhangi bir iliþkiniz var mýydý? Sizi birleþtiren durumlar yaþadýnýz mý? Tunus taki köktendinci hareket tarihsel olarak Mýsýr daki Müslüman Kardeþler in izdüþümüdür. Bu hareketi Tunus a getiren kiþi, Rached Ghannouchi dir. Ghannouchi geçtiðimiz günlerde Tunus a döndü. 70 lerin baþýnda özellikle üniversitelerde sol hareket çok güçlüydü yýllarýndan baþlayarak, dönemin iktidarý, bu Ýslamcý hareketi solu bölmek için kullandý. Üniversitelerde Marksist ve laik sol çok güçlüydü. Burgiba solu bölmek için köktendincilere o denli taviz verdi ki, bunlarýn yayýn organý Maarif, iktidar partisinin içinde yayýmlanýyordu. Burgiba ve iktidar, sola karþý Ýslam kalkaný oluþturmaya çalýþtý. Öyle ki, 1978 deki genel grev sýrasýnda, sendikalarla tüm sol hareketler birleþmiþ, ancak aþýrý dinciler bu toplumsal eylemi Fitne ilan etmiþti. 1979'da Ýran Devrimi'nin itici gücüyle, ilk kez partileþtiler. 1981'deki ciddi siyasi kriz döneminde ise, Burgiba birden ülkede yasaklý bir Komünist parti olduðunu hatýrlayarak, partiyi meþrulaþtýrarak yeni bir müttefik cephe elde etmek istedi. Bir yandan yasallaþmayý istemekle birlikte, bu oyuna gelmedik. Biz her ne kadar TKP nin yasallaþmasýna sevinsek de, baský rejimine ortak olmayacaðýz dedik. Anlayacaðýnýz, Burgiba nýn bizi kullanmasýna izin vermedik.»1981 de zaten genel seçimlere katýlmýþtýnýz? Evet ama 1981 seçimleri ile sözüm ona baþlayan demokratik süreç yarýda kaldý, çünkü Burgiba seçim sonuçlarýndan korktu. Muhalefet partilerinin iktidar olmasýndan ziyade, kendisi için tehlikeli olabileceklerinden çekindi. 1987'ye kadar seçimlere katýlarak sürdürdük varlýðýmýzý. Ayný yýl Bin Ali nin devlet baþkaný olmasýyla, ilk aylarýnda demokrasi kelimesini bir iki aðzýna alsa bile, hemen akabinde ikinci bir tek parti dönemi baþlamýþ oldu. TKP dýþýnda Sosyalist Demokratlar gibi baþka partiler de vardý kuþkusuz, ama sistem gerçek anlamda tek partili idi.» Tunus solu kaç farklý hareketten oluþuyordu? Ne yazýk ki, diktatörlük rejimlerinde, solun bölünmesine zemin hazýrlayan birçok koþul mevcut. Tunus ta benim neslimden önce Enver Hoca cý veya Maocu aþýrý sol gruplar vardý. Ayrýca, TKP den sonra kurulan Tunus Komünist Ýþçi Partisi her ne kadar laiklik söylemi içinde olsa da, herkesi Bin Ali ye karþý birleþme giriþiminde bulunurken, hala bugün bile köktendincilerle birlikte hareket etmektedir. Biz ise, Tecdid partisi olarak daha ýlýmlý hareketlerle farklý bir blok oluþturduk.»bugün partiyi nasýl tanýmlarsýnýz? Laiklik konusundaki tutumunuzun sarsýlmazlýðýný anladýk... Sosyaldemokrat mýsýnýz? Ekonomide liberal misiniz? Sosyal demokrasi ciddi yaralar aldý. Ben Tecdid partisini solcu demokratlar olarak tanýmlamayý tercih ederim. Ekonomik alanda ise, doðrudan sosyalizm talep etmesek de, devletin düzenleme (regülasyon) aracý olarak kalmasýný istiyoruz. Kapitalizm gerçeðini kabul etsek de, devletin stratejik sektörleri elden býrakmamasý gereðini savunuyoruz: eðitim, saðlýk, ulaþtýrma ve iletiþim. Aslýnda geçtiðimiz aylarda kendini yakarak isyan eden Mohamed Bouazizi den önce de ayný giriþimde bulunanlar olmuþtu. Bouazizi nin intiharý, bardaðý taþýran son damla oldu.»uzaktan bu hareketi siyasi olmayan, ancak çok güçlü bir halk hareketi gibi algýlamýþtýk... Gerçekten de baþlangýçta siyasi yönünden ziyade toplumsal yönü daha aðýr basýyordu. Ancak ateþ açýlarak bastýrýlmaya çalýþýldýðý andan itibaren, siyasi nitelik taþýmaya baþladý. Siyasi sorumluluklar içinde insanlarý öldürme hakký yoktur. Özellikle de ordu isyaný bastýrmak için güvenlik kuvvetlerine katýlmayýnca, siyasi boyutu perçinlenmiþ oldu. Ordunun bu tutumu, bir yandan iktidarýn dengesini kaybetmesini, muhalefet kanadýnda ise toplumsal baþkaldýrýya bir siyasi boyut gelmesini saðlamýþtýr.»ülkenizde ýlýmlý islamcýlar bu süreçte yer almak istemiyor muydu? Bizim amacýmýz bir merkez-sol kutup oluþturmak. Köktendincilerin yanýsýra, bireysel hareket eden bazý Ýslamcý solcu lar var. Sayýlarý az olmakla birlikte, bir yayýn etrafýnda birleþmiþlerdi. Bunlar, biz Türkiye deki AKP ye benzeyen grubuz diye ilk ortaya çýkanlar. Ancak bugün, Tunus a geri dönen köktendincilerin lideri bile biz AKP gibiyiz diyor.» Gannouchi þeriata karþý olduðunu açýkça beyan etti. Buna inanmýyor musunuz? Hayýr, ben bu konuda dürüst olmadýðýný düþünüyorum. Þu anda ortalýðý yatýþtýrmak istiyorlar sadece. Çok sert çýkýþlar yapmamaya gayret ediyorlar. 23 yýllýk bir baskýdan sonra ne yapacaklarý tam olarak belli deðil. Fransýz ya da Türk modeli ile Tunus u kýyaslamak yanlýþ olur. Zira her iki ülkede yýllardýr serbest seçimler yapýlmakta. Tunus da biz ilk kez gerçekten yaþayacaðýz bunu. Daha önce halkýn nabzýný gerçekten ölçecek bir düzen yoktu. Bu geçiþ sürecinin önemi de burada yatýyor zaten. Biz Tunuslular nihayet demokrasinin acý da olsa gerçeði yansýtmasýný öðrenmek zorundayýz. 50 yýl boyunca bu ülkede sadece halk oylamalarý yapýldý. Dikta veya otoriter rejimlerde, halk oylamasý sadece devlet baþkanýný halkýn sevip sevmediðini ölçer.»bu geçiþ döneminin önemli olduðunu biliyoruz, ancak belirleyici olan bundan sonra kalýcý bir demokratik düzen kurmak deðil mi? Bunu nasýl saðlamayý öneriyorsunuz? Biz (Tecdid) kaosa karþýyýz, devletin varlýðýný sürdürmesini istiyoruz. Öncelikle Anayasa uyarýnca, geçiþ dönemi iki ay olarak belirlenmiþ. Ýki aylýk süreç ancak demokrasilerde veya dikta rejimlerinde yeterli. Demokrasilerde tüm kurumsal altyapý yerinde olduðu için, hýzlý gitmek mümkün. Diktatörlüklerde ise, selef çoktan hazýrlandýðýndan, burada da iki ay yeterli olabilir. Tunus örneðinde ise, demokratik bir sistem yoktu, ama Bin Ali selefini de hazýrlayamamýþtý. Çünkü, daha geçen yaz yandaþlarý Bin Ali nin devlet baþkanlýðý seçimlerine aday olmasý için kampanyayý baþlatmýþtý.»ýlk seçimler ne zaman için öngörülüyor? Altý aylýk bir dönem telafuz ediliyor. Ancak daha yapacak çok þey var. Kadýn haklarý ve toplumsal haklar baþta olmak üzere reformlara devam etmemiz gerekir. Bana göre radikal islamcýlarla ancak geriye gideriz. Halkýn tercihi olsalar bile, onlara bu yolda sadece gerileyebileceklerini anlatmamýz gerekiyor. Bunu da Tunus un bugüne kadar kat ettiði yolda edindiði kazanýmlara bu gericiliðin uymayacaðýný anlatarak baþarabiliriz.»anlaþýlan ilk seçimler Ýslamcýlar ile ortanýn solu arasýndaki çekiþmeye þahit olacak? Evet, öyle sayýlýr. Ýslamcý bir parti kazanýrsa, bunda Bin Ali nin büyük payý olacaktýr. Çünkü yýllardýr Ýslamcýlar üzerinde öyle bir baský uyguladý ki, insanlarýn kendilerini ifade etmelerine izin vermedi. Gerici akýmlarý baskýyla deðil, ancak halkýn kendi iradesiyle alt etmek mümkün. Ýþte bu yüzden biz merkez-sol bir parti olmak istiyoruz. Gerçek bir demokrat sol cephenin yaratýlmasýný arzuluyoruz. Aþýrý sol ne yazýk ki buna yanaþmayacaktýr. Her þeye raðmen, geleceðin Tunus unu birlikte inþa etmek için bizim elimiz onlara her daim uzanacaktýr. Onlara geleceðin Tunus unu inþa edeceksek, köktendincilerle olamayacaðýný söylüyoruz. Aþýrý sol köktendincilerle ittifak kurup Bin Ali rejimini alt etme hamlesini oynadý. Oysa devrim halkýn kendisinden geldi. Ülkenin geleceðini gerçekten düþünüyorsa, aþýrý solun güçlerini birleþtireceði safý doðru seçmesi gerekir.»batý nýn tepkileri, ya da tepkisizliði konusunda ne düþünüyorsunuz? Arap dünyasýnýn demokrasi istemesine Batýlý ülkeler neredeyse þaþýrdý... Doðrusu bu çok karmaþýk bir mesele. Evrensel insan haklarý deðerlerini harekete geçirerek gerçekleþtirdik bu devrimi. Öte yandan bizim kuþak, apolitik diye eleþtirdiðimiz gençliðin ne denli akýllý ve güçlü olduðunu gördü ve doðrusu þaþýrdý. Facebook gibi araçlarý kullanarak bir güç oluþturdular. Bu çok umut verici olsa da, bizlerin artýk bu gençleri siyasi anlamda örgütlememiz gerekecek. Devrimin getirdiði umudu muhafaza etmek için birlik olmamýz gerek. Siyasi kültür nitelediðimiz birçok aþamadan geçmemiz lazým. Siyasi kültürünüz yoksa, idealist, ütopik olursunuz. Lenin in dediði gibi, dostu Troçki yi kastederek devrimci söz neredeyse devrimi yok ediyordu.»tunus taki isyanla Mýsýr daki ayaklanma arasýndaki benzerlikler ve farklar neler? Öncelikle her iki halkýn despotlardan, demokrasiye engellerden kurtulma arzusu benziyor. Önemli bir fark ise, hem Tunus ta hem de Mýsýr da köktendincilerden söz edilse de, Tunus ta dinciler isyanlar sýrasýnda kendi rollerinin çok kýsýtlý olduðunu kabul ettiler. Tunus taki Halk isyanýný ne milliyetçi, ne de islamcý nitelemek mümkün deðil, sadece toplumsal bir baþkaldýrý idi. Ve yenilikçi yönünü veren de gençliðin rolü idi. Öte yandan Mýsýr daki isyanlarda meydanlarda namaz kýlan kitleler halký etkileyecek boyuttaydý. Böylece gelecek günlerin rengini iþaret ediyor. Tahrir meydaný neredeyse dev bir camiye dönüþtü. Verilmesi gereken imaj toplu namaz olmamalý.»biz Türkiyeliler sizlere nasýl destek olabiliriz? Doðrusunu isterseniz, bize yapacaðýnýz en büyük iyilik aydýnlýk ve modern Türkiye ye yeniden kavuþmanýz olacaktýr. AKP yi seçen halka saygým sonsuz, ancak Türkiye de solun güçlenmesini, birlik olmasýný ve seçimlerde gerçek bir alternatif olarak Türk halkýnýn karþýsýna çýkmasýný dilerim! Devrimin olmasý için devrimci güçlerin olmasý þart»çok basit iki sorum var: Bin Ali rejimi diktatörlük müydü? Tunus ta bugün yaþananlar bir devrim midir? Siyaset bilimcisi olduðum için, diktatörlükten ziyade otoriter rejim tanýmýný kullanmayý tercih ediyorum. Çünkü diktatörlükte siyasi partiler yoktur bile. Devrime gelince, sol bilincim uyarýnca, devrim kelimesini kullanabilmek için devrimci güçlerin var olmasý þarttýr. Oysa, olaylar sýrasýnda bu güçler yerinde deðildi. Toplumsal bir hareket ve baþkaldýrý olarak görmekte yarar var. Artýk bu hareketin siyasi bir yapýya dönüþmesi gerek.»nasýl bir hareket öngörüyorsunuz? Esas olarak geçiþ dönemini iyi deðerlendirerek. Tüm geçiþ hükümetleri gibi, eski ve yeniyi birleþtiren bir hükümet. Tecdid partisi hükümete katýlma kararý alarak, Bin Ali nin ülkeden kaçýþýnýn akabinde, Parlamento baþkanýnýn yeni seçimlere kadar devlet baþkanlýðýný geçici olarak yürütmesine Anayasa da yer aldýðý için kabul etmiþtik. Ýstihbarat teþkilatý ile baþkanlýk korumalarýnýn ülkenin her yerinde panik yaratmasýný izledikten sonra, bu hükümete katýlma kararý aldýk. Diðer amacýmýz ise bu geçiþ döneminin kurallarýný oturtmak. Geçici hükümette sol partiler de var»geçiþ hükümetinde kimler yer alýyor? Daha çok sol partiler var sanýrým... Ýlk baþta üç parti vardý. Þu anda bir tek biz (Tecdid) ve Ýlerici Demokratik Parti kaldý. Evet, bunlar sol partiler ama kabine içinde birçok baðýmsýz bakan ve görevli de yer alýyor. Bizim hazýrladýðýmýz yol haritasýný kabul eden kiþiler bunlar. Bu yol haritasýnda genel af, iktidar partisini bertaraf etmek için parti ile devlet iþlerinin ayrýlmasý, görüþleri ne olursa olsun tüm fikir suçlularýnýn serbest býrakýlmasý, üniversitelerde üniversite polisi dediðimiz yapýnýn kaldýrýlmasý yer alýyor. Böylesi büyük bir maceraya, elbette en büyük sendika GTT olmadan katýlmayý düþünemezdik. Biz baþta GTT ye üç bakanlýk vererek hükümette tam anlamda temsil edilmesini önermiþtik. Ancak aþýrý sol Bin Ali hükümetinde yer almýþ kiþilerin geçiþ hükümetinde yer almasýný þiddetle eleþtirince, GTT çekildi. Ancak biz sokaðýn talebini sanýrým iyi anladýk. Sokak artýk demokrasi istiyor. Bu nedenle de ilk geçiþ hükümeti daha onuncu gününe gelmeden, deðiþiklikler yapýldý ve kabinedeki teknokrat sayýsý arttýrýldý. Evet, seçilenler temiz bürokratlar, ama demokratik süreci iyi bilmiyorlar. BirGün

5 Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Baþkaný Turgut Öker tarafýndan Köln de yapýlacak galaya davet edildiðini anlatan Avukat Sadýk Eral, bütün toplumlarýn tarihlerinde acý olaylar ve karanlýk sayfalar bulunduðunu ifade ederek, toplumlarý güçlü kýlanýn kendi tarihleriyle yüzleþme cesareti ve acýyý bilince dönüþtürebilme yetenekleri olduðunu dile getirdi. Tarihin karanlýk sayfalarýndan birinin de 1980 yýlýnda Çorum da yaþanan acý olaylar olduðunu ifade eden Eral, Çorum olaylarý belgeseli, acýyý bilince dönüþtürmek için, provokasyonlardan ibret almak için, geçmiþten geleceðe ders çýkartmak için yapýlmýþ önemli bir çalýþmadýr. Unutulmamalýdýr ki, birimizin acýsý hepimizin acýsýdýr. Belgesel bu topraklarda bir daha kara günler olmasýn diye hazýrlanmýþtýr. Belgesel inadýna Alevi- Sünni kardeþliðini savunmak ve bunu hayata geçirmek için hazýrlanmýþtýr. Bu çalýþma için, binlerce belgeye ulaþýlmýþ, olaylarý bizzat yaþayanlarýn görüþlerine baþvurulmuþtur. Ýzleyenleri þok edecek, ibretlik ve önemli delillere ulaþýlmýþtýr dedi. Belgeseli hazýrlayanlardan biri olarak, yaþanýlan bu topraklarýn sadece tatsýz olaylarla deðil, barýþla, kardeþlikle anýlmasý için emek harcamanýn kendisi için bir insanlýk görevi olduðunu vurgulayan Sadýk Eral, 26 Þubatta Köln de yapýlacak galaya katýlmam için yapýlan daveti kabul ettim. Bu vesileyle Köln de ve Avrupa deðiþik kentlerinde yapacaðým konuþmalarýmda yaþanmýþ acý olaylarýn ardýndan acýyý nasýl hal eylediðimizi, Çorum u nasýl barýþýn, kardeþliðin kenti yaptýðýmýzý anlatacaðým. Zenginlik olan farklýlýklarýmýzdan çatýþma çýkartmak isteyenlere karþý inadýna birlik, inadýna kardeþlik, inadýna özgürlük diyeceðim. Çünkü barýþý, kardeþliði, birliði savunmak en çok Çorumlular için bir milli görevdir, bir vatan borcudur; Zor iþlerin adamý olan Çorumlular, eminim bunu da baþaracaktýr dedi. corumhaber.net ÝLÜSTRASYON: ELA AYDEMÝR Kimliðini gizleyen ve bir fenomene dönüþen John Twelve Hawks'ýn 'Dördüncü Âlem' üçlemesinin ilk kitabý 'Yolcu' Türkçede. Okuyucu, George Orwell'a saygý duruþunda bulunan yapýtýn sayfalarý arasýnda tarafýný seçecek BAHAR KADER Ýngiliz filozof Jeremy Bentham 1785 yýlýnda gözetleme kulesinde kendilerini izleyen bir gardiyan olmaksýzýn mahkûmlara öyle olduðunu düþünmelerini saðlayan bir hapishane tasarladý. Panopticon adýný verdiði bu model, iç içe geçmiþ halkalardan oluþan ve tam ortasýnda bir gözetleme kulesi bulunan yeni bir hapishaneydi. Panopticon un mimarisi ve ýþýklandýrmasýndaki deha, mahkûmlarýn saklanmasýna izin vermiyor ve denetim altýnda tutuluyorlardý. Bentham ýn hapishanesi, bugün teknolojinin her türlü nimetinden faydalanarak -üstelik bireylerin rýzalarýyla- küresel güvenliði saðlama rolünü kendine þiar edinen büyük birader in kitleleri dikizleyip, takip etmesinin de önünü açtý. Sistemin aksamadan çalýþmasý ve kural koyucularýn öngördüðü þekilde kitlelerin korku ve þiddetle denetim altýna tutularak sindirilmesi için ne gerekiyorsa büyük birader yapmaya hazýrdý. Ne var ki sistemin akýþýný deðiþtiren dönemeçlerde hep bir yolcunun imzasý vardýr Yolcu nun asýl meselesi Yolcu, 2005 yýlýnda Amerika da yayýmlandýðýnda kýsa sürede bir kült haline geldi. Çünkü yazarý John Twelve Hawks ýn gerçek kimliði meçhuldü ve romaný, bugünkü dünya düzeninin yeniden okunmasýný öneriyordu. Üstelik Hawks ýn anlattýðý hikâye yeni de deðildi; referanslarýndan ilki George Orwell ýn Bin Dokuz Yüz Seksen Dört üydü. Ve belli ki Orwell ýn distopyasý, Hawks ý, gerçeðin izini sürmeye cesaretlendirmiþti. Hawks ýn Þebeke adýný verdiði Büyük Düzen in aktörleri yabancýsý olmadýðýmýz karakterler. Hatta onlarý çok yakýndan tanýdýðýmýz söylenebilir. Güvenlik endiþesiyle adým baþý hareketlerimizi kaydeden güvenlik kameralarý, toplum yararýna çalýþtýðýný varsaydýðýmýz ama temelde hangi amaca hizmet ettiðini asla öðrenemediðimiz sivil toplum kuruluþlarý, bilimsel araþtýrmalar yapan vakýflar, bilim insanlarý, bilgisayar dehalarý, yazýlým uzmanlarý, kolluk kuvvetleri Hepsi Büyük Düzen in içinde itaatkâr bireyler olarak yaþamýmýzý çeþitli vesilelerle bizlere hatýrlatan oyuncular ya da Hawks ýn tabiriyle piyonlar. Peki, el birliðiyle sanal bir panopticona çevirdiðimiz dünyada hâlâ özgür olma þansýmýz kaldý mý? Yolcu nun meselesi de tam bu noktada baþlýyor. Hawks ýn insanlýða ayna tutmasý için yol gösterici kiþi olarak kurguladýðý Yolcu karakterinin referanslarý tarihin gidiþatýný tersyüz eden anti kahramanlar. Genel kabulle boyun eðmeyen, öðretileni sorgulayan ve büyük düzenin dýþýndaki hayatýn mümkün olduðunu anlatmakla yükümlü yolcu, seçilmiþ kiþidir. Bir tür Mesih olan yolcu, bilgisini, öðretisini ve âlemler arasýnda geçiþ yapabilme gücünü ebeveynlerinden devir alýr ve asla bir yolcu olamayacak olan kýlavuz un tedrisatýndan geçtikten sonra gerçek kimliðine ulaþýr. Ne var ki mevcut düzenin bekçisi Tabula nýn tarih boyunca ana emellerinden biri, yapýyý bozan veya bu ihtimali barýndýran yolcularý ortadan kaldýrmaktýr. Böylece düzende oluþabilecek olan çatlaklarýn önü kesilmiþ olur ve korkuyla þekillendirilmiþ sýradan insanýn raydan çýkmasýna izin verilmez. Ýnsanlýk için hâlâ umut var Ancak insanlýk için hâlâ bir umut vardýr ve yaþayan son yolcular Michael ve Gabriel Corrigan biraderlerin yolcu olduklarýný öðrendikleri güne kadar ayrýlmayan kaderleri sýnavdan geçer. Yaþamý boyunca güvenliðe prim veren ve güçlü olmak için her türlü dirsek temasýnda bulunan Michael ýn karþýsýnda, sisteme kayýtlý hiçbir bilgisi bulunmayan, baþýna buyruk kardeþi Gabriel vardýr. Ve iki kardeþin zýtlýðý, karþýtlarýn olmadýðý bir dünyada dengeyi aramanýn da mantýksýzlýðýný hatýrlatýr. Karakterleri üzerinden tanrýnýn dört büyük meleðinden ikisi, Cebrâil ve Mikâli e de göndermede bulunan Hawks ýn marifetleri bunlarla sýnýrlý deðil. Beþ milyon güvenlik kamerasýyla büyük düzenin göbeðindeki Londra da kendine sýradan bir yurttaþ süsü vermeye çalýþarak yaþayan Maya nýn kaderi, Gabriel ve Michael ýn yaþayan son yolcular olduðunun anlaþýlmasýyla altüst olur. Babasý þerefli bir soytarýdýr ve hayatýný yolcularý korumaya adamýþtýr. Ancak Maya nýn derdi sadece normal olmaktýr. Nasýl ki Michael ve Gabriel in yolcu olmak dýþýnda seçenekleri yoksa Maya da babasýndan miras kalan soytarýlýða karþý gelemez. Yolcu nun yolculuðunun çetrefili olduðu ve karþýsýna aldýðý dünyanýn da insanlara nefes alma þansý býrakmadýðý açýk. Hawks ýn ana karakterlerinin yaný sýra hikâyeyi beslediði tüm yan figürler teker teker çok güçlü ve metinde birbirlerinden rol çalmakta beis görmüyorlar. Hawks ýn yarattýðý þizofrenik dünya gül bahçesi vaat etmiyor, aksine karanlýk, her þeyden kuþku duyulan ve karamsarlýðý haklý bir neden olarak içinde barýndýran formuyla son derece baþarýlý. Bir avuç iyinin kötüler karþýsýnda belki kâðýt üzerinde bir þansý yok ama Yolcu nun dünyayý tarif ederken ki yeni önermeleri, baþka türlü bir yaþamýn mümkün olabileceðini alttan alta okuyucuya hatýrlatýp, düþündürüyor. Bu anlamda Dördüncü Âlem in ilk kitabý tamamlandýðýnda zihni soru iþaretleriyle alt üst olmuþ kiþiler geride býraksa da, okuyucuya kendi hayatýný yeniden þekillendirebilmesi için bir seçenek sunuyor. Hangisini seçerdin: Þebeke nin içinde olmak mý? Dýþýnda mý? Özgürce antideprasan alacaklar Anlamýyor musun Michael? Günümüzde insanlar çevrelerindeki her þeyden korkuyorlar. Bu korkuyu canlý tutmak da çok kolay. Ýnsanlar Sanal Panopticon a girmek için can atýyorlar. Biz de onlarý iþini bilen çobanlar gibi gözetleyeceðiz. Ýzlenecekler, kontrol edilecekler ve bilinmeyenin tehlikesinden uzak kalacaklar. Üstelik hapiste olduklarýný anlamayacaklar bile. Her zaman ilgilerini çekecek bir þey var. Ortadoðu da savaþ mý istersin, ünlülerin gizli kamera kayýtlarý mý? Dünya Kupasý var, Þampiyonlar Ligi var. Reçeteli ve reçetesiz her türlü ilaç emrinize amade. Reklamlar, pop þarkýlarý, moda... Ýnsanlar Panopticon a belki korkudan giriyorlar ama biz onlarý içerde eðlendiriyoruz. Ýnsanlar özgürce antidepresan alacaklar, borca girecekler, boþ boþ televizyona bakacaklar. Toplum daðýnýkmýþ gibi görünecek ama aslýnda çok istikrarlý olacak. Dört yýlda bir de Beyaz Saray Gül Bahçesi nden konuþma yapmak için farklý bir manken seçeceðiz. Ben, Biraderler adlý bir grubun üyesiyim. Çok uzun zamandýr faaliyetteyiz ama yüzyýllarýmýzý sadece olaylara tepki vererek, kargaþayý dindirmeye çalýþarak harcadýk. Panopticon ise üyelerimize vahiy gibi indi. Düþünme biçimimizi temelden deðiþtirdi. Tarih bilgisi en kýt kiþi bile insanoðlunun hýrslý, fevri ve zalim olduðunu bilir. Ancak Bentham ýn cezaevi bize, doðru teknolojiyle toplumsal kontrol saðlanabileceðini gösterdi. Her köþede bir polis memurunun dikilmesine gerek yok. Tek ihtiyaç, tüm insanlarý ayný anda gözetleyecek bir Sanal Panopticon. Hepsini her zaman gözetlemek gerekmez, ama kitleler her an gözetlenebileceklerini kabul ederler ve cezanýn kaçýnýlmazlýðýna boyun eðerler. Bu yapý, bu sistem, bu tehlike hayatýn gerçeklerinden biri haline gelir. Ýnsanlar mahremiyet duygusundan vazgeçtiklerinde barýþçýl bir toplum kurmaya hazýr olurlar. Kitaptan YOLCU John Twelve Hawks Çeviren: Sýla Okur Doðan Kitap Sayfa 20 TL. Radikal Kitap

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Ragýp Üner Mahallesi ndeki 324 yataklý yeni Devlet Hastanesi yapýmý karþýlýðýnda Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan arsasý Nevþehir Belediyesi mülkiyetine giren eski Nevþehir Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi nde yýkým çalýþmalarýna baþlanýldý. Nevþehir de uzun yýllar Ý.Þevki Atasagun Devlet Hastanesi olarak hizmet verdikten sonra 2001 yýlýnda Ragýp Üner Mahallesi nde yeni Devlet Hastanesi nin yapýmý ile birlikte bu alana taþýnan ve Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi olarak 10 yýl hizmet veren bina,nevþehir Belediyesi nin Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý ile iþbirliði halinde,324 yatak kapasiteli hastane binasýnýn yapýmý karþýlýðýnda,saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Nevþehir Belediyesi ne verilmesinin ardýndan bu merkezde baþlatýlan yýkým çalýþmalarý aralýksýz sürüyor. Bu kapsamlý çalýþmalarýn Mart ayý içerisinde tamamlanmasý planlanýyor. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Genel Baþkaný Turgut Öker'in 12 Haziran Seçimlerinde Baðýmsýz Milletvekili adayý olacaðý açýklandý. AABF Genel Sekreteri Hüseyin Mat tarafýndan yapýlan açýklamada þu görüþlere yer verildi: Sevgili dostlar, 12 Þubat 2011 tarihinde Belçika nýn baþkenti Brüksel þehrinde AABK GYK toplantýsýný gerçekleþtirmiþtir. Toplantýda özelikle 12 Haziran 2011 tarihinde Türkiye de yapýlacak genel seçimler geniþ bir þekilde deðerlendirilmiþtir. AKP ve yandaþlarýnýn iktidarý Türkiye de birçok kesim ve Aleviler tarafýndan ediþe ve kaygýyla izlenmektedir. Bu durum karþýsýnda sessiz kalmak doðru bir tavýr olmadýðý AABK tarafýndan kabul görmüþtür. Bu nedenle, AABK tarafýndan uzun bir süredir Alevilerin Türkiye de mutlaka siyasete müdale etmesi ve aktif rol almasý gerektiðinin altý hep çizmiþtir. Seçim süreçi boyunca, Alevilerin istem ve taleplerinin gündeme gelmesi, Alevilerin beklentilerinin kamuoyu tarafýndan tartýþýlmasý son derece önem kazanmaktadýr. Ayrýca, TBMM kürsüsünde Alevilerin temsil edilebilmesi ve görüþlerinin dillendirilmesi de bir o kadar önem ve anlam kazanmaktadýr. Tüm bu görüþler ýþýðýnda, AABK Genel Baþkaný Sayýn Turgut Öker in 12 Haziran 2011 tarihinde Türkiye de yapýlacak genel seçimlerde AABK adýna baðýmsýz olmak koþuluyla milletvekili adayý olmasýna rýzalýk vermiþ, maddi ve manevi destekleme kararý almýþtýr. AABK tarafýndan alýnan bu kararýn, AABF 12. Olaðan Seçimsiz Genel Kurulu ndan önce tüm üyelerimiz arasýnda deðerlendirilmesi ve toplantýya hazýrlýklý gelebilmeniz açýsýndan AABK tarafýndan alýnan karar ve görüþleri bilginize sunuyoruz. Bu konuda görüþ ve düþünceleriniz açýmýzdan son derece önemlidir. Sevgi ve saygýlarýmýzla Hüseyin Mat AABF Genel Sekreteri" Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir de çiftçiye 2010 yýlý mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemeleri kapsamýnda 18 milyon TL destekleme ödemesi yapýlacak. Nevþehir de Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý nca 2010 yýlýnda üreticilere ödenmesi planlanan mazot, kimyevi gübre Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir tarihinin en yüksek bütçeli ilk dýþ yatýrýmý Kapadokya Uluslararasý Kongre Merkezi ve Kongre Oteli nin yapýmý için geri sayým sürüyor. Göre Boðazý mevkiinde yapýmý tamamlandýðýnda yaklaþýk bin kiþiye istihdam saðlayacak Uluslararasý Kongre Merkezi ve Oteli nin Nevþehir in ekonomik ve sosyal hayatýna büyük katký saðlayacaðý tahmin ediliyor. Uluslararasý finans kuruluþu The International Co-ordination Programme for Economic Development, Inc(ICPED)'in Ýtalya daki ortaðý konumundaki Frýnbank tarafýndan finansmanýnýn karþýlanacaðý projenin 3 yýllýk süre içerisinde hizmete kazandýrýlmasý planlanýyor. Bölgede kongre ve toprak analizi baþvurularý gösterilen icmaller, 10 günlük aský süresinin sona ermesiyle kesinleþti.nevþehir Ýl Tarým Müdür Vekili Kenan Þahin, Nevþehir genelinde 2010 yýlý ilçe aský icmalleri sonucunda mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteði ödemelerinin kesinleþtiðini söyledi.kayýt sistemine dâhil olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi desteklerce ödemesi yapýlmasý ile organik tarým ve iyi tarým uygulamalarýna destekleme ödemesi yapýldýðýný kaydeden Þahin, Bu kapsamda 24 bin 955 iþletme için 2 milyon 419 bin 842,494 dekar alanda 7 milyon 718 bin 233 TL mazot tutarý, 24 bin 916 iþletme için 2 milyon 340 bin 140,031 dekar alanda 9 milyon 787 bin 680 TL kimyevi gübre tutarý, 2 bin 22 iþletme için 200 bin 610,536 dekar alanda 501 bin 528 TL toprak analizi tutarý olmak üzere genel toplamda 18 milyon 7 bin 443 TL ödeme yapýlacak. dedi. turizminin yaygýn hale gelmesinde en önemli merkez konumuna gelecek 2 bin 500 kiþi kapasiteli Kapadokya Uluslar arasý Kongre Merkezi ve 1600 yatak kapasiteli Kongre Oteli, 20 yýl iþletildikten sonra Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasý na devir edilecek. Dünya turizm çevrelerinde sahip olduðu deðerler ile önemli bir destinasyon merkezi olarak da bilinen Kapadokya bölgesinde turizmin daha geniþ ölçekte ele alýnacaðý Kapadokya Uluslar arasý Kongre Merkezi ve Kongre Oteli için 600 milyon dolarlýk bir harcama öngörülüyor. Kapadokya Uluslar arasý Kongre Merkezi ve Kongre Oteli, Ýç Anadolu bölgesindeki en geniþ bütçeli dýþ yatýrýmlardan biri olarak da tarihteki yerini alacak.

7 7 Bozgeyik ve beraberindekilerle görüþen ABF Heyeti 6 Martta Ýzmir de yapýlacak Demokratik Anayasa için Eþit Yurttaþlýk Hakký Mitingine destek istedi. Eðitim Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik dün olduðu gibi bugünde ABF'nin istemleri doðrultusunda Alevi toplumunun yanýnda yer alacaklarýný ifade etti. DÝSK-GENEL ÝÞ : Aleviler ülkemizin gerçeði, talepleri hepimizin talebi... Bir dönem Kürt halk mücadelesi ile yürüyen ve bu yolculukta yol arkadaþlarýný yanlýz býrakan Perwer, ne yazýk ki kendisini AKP'nin politik çýkarlarýnýn bir unsuru haline getirmiþtir. Bir süredir gündemden düþen "demokratik açýlým"ýn yeniden canlandýrýlmaya çalýþýldýðý bir süreci yaþýyoruz. Bu yeni sürece dâhil edilen aktörlerden biri de kuþkusuz Þivan Perwer'dir. Bu dikkat çekici buluþmanýn! sonuçlarý üzerinde fikir beyan etmek hem bir sanatçý, hem de bu halkýn bir evladý olarak hakkým olduðuna inanýyorum. Ýki dönemdir iktidarda bulunan AKP'nin, genelde tüm özgürlük arayýþçýlarý özelde ise Kürt halký için izleye geldiði politika ortadadýr.12 Eylül'le hesaplaþacaðýný, sözüm ona özgürlük alanlarýný geniþleteceðini iddia eden AKP hükümeti, geçen 9 yýllýk süreçte dediklerinin tam tersini yaparak demokratik kamuoyunu þaþýrtmadý! Kürtleri sisteme yedeklemek için ortaya attýðý demokratik açýlým söylemiyle, kendi Kürdünü yaratma, Kürtleri bu yolla siyasal mücadeleden alýkoyarak onlarýn birliðini parçalama, bireysel bir takým haklara vurgu yapýp kolektif haklarý ve talepleri görmezden gelerek yok sayma amacý güttü. Ayný AKP, baþarý saðlayamadýðý yerde gerçek yüzünü göstermeyi de ihmal etmedi. Baþbakan, gün geldi askerlerle mevzilerde savaþý denetledi, gün geldi "kadýn, çocuk demeden gerekeni yaparýz " diyerek kendi döneminde meydana gelen tüm insan haklarý ihlallerine kapý araladý. Örneðin, küçük bir çocuðun kafasýna dipçikle vuranlarýn, Ceylan Önkollarý öldürenlerin, tekel iþçilerine Ankara'nýn ortasýnda saldýranlarýn 1 Mayýslarda Taksim'i savaþ alanýna çeviren güvenlik güçlerinin belini sývazladý. Demokratik Açýlým denilen ve ancak kimseleri tatmin etmeyen maslahatçý manevranýn uzatmalarýný oynayabilmek için Kürtler içinde kimi grup ve kiþilerin desteðine ihtiyaç duyan mevcut hükümet, en azýndan bu seçim sürecini kazasýz belasýz atlatmak, kendisine oy vermiþ olan Kürtleri düzene baðlamak amacýndadýr. Yarattýðý, yaratacaðý Kürdün biatýný derinleþtirmek için açtýðý TRT 6 ise, bu anlamda beklenenin aksine istenilen sonucu vermemiþtir. Bu yüzden, hem politik hem de sanatsal alanda kendi geçmiþine, mücadele dinamiklerine yabancýlaþan kiþilerden medet ummaktadýr. Örneðin, TV ve gazetelerde kendilerine Kürt aydýný denilerek yer verilen kimi bireyler, bugün AKP'nin Truva Atý konumundadýr Þivan Perwer de bu bakýmdan AKP'nin yörüngesinde kendisine yer bulmaya çalýþanlardan biri olarak karþýmýzda durmaktadýr. Bir dönem Kürt halk mücadelesi ile yürüyen ve bu yolculukta yol arkadaþlarýný yanlýz býrakan Perwer, ne yazýk ki kendisini AKP'nin politik çýkarlarýnýn bir unsuru haline getirmiþtir. Uzun süredir Kürt özgürlük mücadelesine karþý uzaklaþýp yaklaþma taktiði güden Perwer'in, son açýklamalarýyla yönünü iyiden iyiye devletlü anlayýþa verdiði de görülmektedir. Kürt halkýnýn, sanýldýðýnýn aksine Þivan Perwer'in bu tutumu üzerine büyük bir þaþkýnlýk ve hayal kýrýklýðý yaþadýðýný düþünmüyorum. Zira bu halk, yönelimlerini zikzaklar çizerek ortaya koyan bir eðilimin, politik bir tutarlýlýk sergilemeyeceðini öteden beri bilmektedir. Kürt kurum, aydýn ve sanatçýlarýn kendisine yönelik eleþtirilerini dikkate deðer bulmayan Þivan, hakaret ve tehdit dolu son açýklamasýyla kendisine yakýþaný yapmýþtýr bence. Ama unutulmamalýdýr ki bir halkýn sanatçýsý olmak, sahip olunabilecek deðerlerin en büyüðüdür. Vicdaný olan sanatçý, iktidarlara karþý baþ eðmez ve onlarýn buyruklarýna prim vermezken, halkýn onurlu mücadelesi karþýsýnda baþýný saygýyla eðmesini bilendir. Halkýn sanatçýsý sýfatýna layýk olmak ve bunu sürdürebilmek, Yýlmaz Güney'in deyimiyle her koþulda halkýn savaþçýsý olabilmeyi göze almaktan geçer. Býçak sýrtýnda bir iklimde yaþýyoruz ve hayat önümüze iki seçenek býrakmýþtýr; halkýn sanatçýsý olmak ya da olmamak! (FT/EÖ) BÝA Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný- Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF) Genel Sekreteri Fevzi Gümüþ dün bir heyetle birlikte Eðitim-Sen Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Hayette ABF Genel Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Tek, Örgütlenme Sekreteri Oktay Kandemir, Genel Sayman Cemal Özdamar ile Eðitim Sekreteri Kemal Bülbül yer aldý. Eðitim Sen Genel Sekreteri Mehmet ANTALYA'da aleviliðin önemli inanç merkezlerinden Elmalý Ýlçesi'ne baðlý Tekke Köyü'nde bulunan Abdal Musa Dergahý'nýn yakýnlarýnda açýlan mermer ocaðýna karþý toplanan 25 bin 19 imza, Antalya Valiliði'ne teslim edildi. Kýþlahan Meydaný'nda toplanan Hacý Bektaþ-ý Veli Anadolu Kültür Vakfý, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri ve Konyaaltý Doða Sevdalýlarý Grubu üyeleri, türbenin de bulunduðu Kutsal Dur Daðý'nýn sit alaný ilan edilmesini istedi. Grup adýna basýna açýklama yapan Hakverdi Çelik, "Her yýl 20 milyon alevinin kutsal mekaný olan kutsal Dur Daðý'nda kurban kesmeye, mum yakmaya ve dua etmeye gelen aleviler, mermer ocaðý atýklarýyla çöplüðe döndürülen, içme suyu ve sulama suyu kaynaklarýný kirleten, yollarý aðýr yük kamyonlarý altýnda bozulan kutsal mekanlarý için üzüntü ve keder içindedir" diye konuþtu. Çelik, alevilerin bunu iktidar tarafýndan kendilerine yapýlan kasýtlý bir davranýþ olarak kabul ettiðini dile getirdi. Hindistanlý RK Marble firmasý tarafýndan iþletilen mermer ocaðýna karþý açýlan davada köylülerin avukatlýðýný yapan Antalya Barosu eski baþkanlarýndan Gürkut Acar ise "Hindistan'da ineðe bile saygý duyulurken burada 20 milyon alevinin inançlarý bu þirket tarafýndan hiçe sayýlmaktadýr" dedi. Avukatlardan Zafer Mülayim ise mermer ABF tarafýndan 6 Martta Ýzmirde yapýlacak Demokratik Anayasa için Eþit Yurttaþlýk Hakký Mitingine Demokratik Kurumlarýn desteðinin saðlanmasý için yapýlan ziyaretler kapsamýnda ABF Heyeti, DÝSK-GENEL ÝÞ Genel Merkezini ziyaret etti. Ziyarette ABF Heyetinde ABF Genel Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Tek, Örgütlenme Sekreteri Oktay Kandemir, Genel Sayman Cemal Özdamar yer aldý. Görüþmede DÝSK-GENEL ÝÞ Genel Merkezince yapýlan açýklamada Aleviler ülkemizin gerçeði, talepleri hepimizin talebidir deðerlendirmesi yapýlarak, iþçi sýnýfýnýn taleplerinin Alevilerin talebinden ayrý düþünülemeyeceðine vurgu yapýldý. ocaðýna verilen ruhsatýn iptali için Enerji Bakanlýðý'na karþý açtýklarý davada Antalya 3. Ýdare Mahkemesi'nin keþif ve bilirkiþi raporu istediðini kaydetti. Mülayim, Antalya'da yýllarý arasýnda 1800 maden arama ruhsatý verildiðine dikkat çekerek, "Bunlarýnýn yüzde 90'ý taþ ocaðý olarak faaliyet göstermektedir. Masa baþýndan verilen ruhsatlarla Antalya'da doða katledilmektedir" diye konuþtu. CHP Antalya il Örgütü'nün de destek verdiði açýklamanýn ardýndan protestocu grup Antalya Valiliði'ne yürüdü. Grup adýna Abdal Musa Dergahý ve Dur Daðý'nýn SÝT alaný ilan edilmesinin talep edildiði 3 dosyadaki 1444 sayfada toplanan 25 bin 19 imza, Antalya Vali Yardýmcýsý Metin Borazan'a teslim edildi. Haberciniz.biz - DHA

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 8 DE 3 DE 6 DA

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 8 DE 3 DE 6 DA Lefkoþa'da yapýlan mitinge katýlýmýn 55 bin civarýnda olduðu kaydedilirken, sendikalar katýlýmý saðlamak amacýyla iþyerlerinde greve gitti. Ýnönü meydanýnda yapýlan ve Sendikal Platform tarafýndan düzenlenen

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

Sermaye sanatýný kazý - kazan

Sermaye sanatýný kazý - kazan Sempozyomun açýlýþýnda düzenleyici üç oda adýna konuþan Gýda Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Petek Ataman, dünyada 1 milyar aç insan olduðunu belirterek, "Çevre ve iklim deðiþikliði sorunlarýna

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 317 21 Mart 2008 1 YTL Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr AKP yi kapatma! sayfa 6 ve 7 de 2 saatlik grev hükümete geri adým

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Diyarbakýr Ýçkale de restorasyon çalýþmalarý sýrasýnda bulunan kafataslarý ve kemiklere iliþkin Adli Týp Kurumu uzmanlarýnýn yaptýðý Ýlk izlenimimize göre, en az 50 yýllýk ve mezarlýk kemikleri þeklindeki

Detaylı

Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin

Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin askeri kanadýnýn Silvan'da yaþanan çatýþma ile ilgili çarpýcý bir iddiasýný duyurmuþtu. PKK nin iddiasýna göre, çatýþmada, açýklandýðý gibi yedi deðil

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 377 9 Ekim 2009 2 YTL IMF toplandý, dolar çöktü Kapitalizm krize çözüm bulamýyor Kitlesel bir sol partinin þimdi tam

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

AKP'nin ikinci 'zam dalgasý'

AKP'nin ikinci 'zam dalgasý' YIL:3 SAYI:552 Türkiye yeni yýla da temel ihtiyaç maddelerine yapýlan büyük zamlarla girdi. Konutlarda ve sanayide kullanýlan doðalgaza yapýlan zam dünden itibaren yürürlüðe konuldu. Buna göre doðalgaz

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

Yeter artýk çocuklar ölmesin

Yeter artýk çocuklar ölmesin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 378 16 Ekim 2009 2 YTL Ceylan Önkol 14 yaþýndaydý Yeter artýk çocuklar ölmesin YENÝ SOL AVRUPA KUTUPLAÞMA SOL OYLARI

Detaylı

3 DE derin göndermeleri olan bir isim. Kitabýn ismini nasýl belirlediniz? Tek kiþilik din bana göre çok

3 DE derin göndermeleri olan bir isim. Kitabýn ismini nasýl belirlediniz? Tek kiþilik din bana göre çok 8 Ali Ýsmail Korkmaz'ýn Beþik Otel önünde ikinci kez darp edildiði ihtimalini güçlendirecek delilleri Birgün ortaya çýkardý. Bozuk olduðu ileri sürülen Harman Fýrýn güvenlik kayýtlarýnýn Jandarma Kriminal

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE

Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE Yazý Dizisi 4 DE Danýþtay 12. Dairesi, 4 Þubat 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararý'nýn, TEKEL iþçilerinin de aralarýnda bulunduðu geçici personelin 4/C'ye geçiþ için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem Bina dýþýna siyah çelenk koyan TEKEL iþçilerinin baðlý olduðu Tek-Gýda-Ýþ Ýstanbul 2 No'lu Þube Baþkaný Yunus Durdu, 26 Mayýs'ta yapýlacak olan genel grevin içinin boþaltýlarak bir saatlik yemek boykotuna

Detaylı

Erol Olçok mu geliyor!

Erol Olçok mu geliyor! 20 MART 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Basýn mensuplarý 'Son Mektub'u izlediler SAYFA 5 TE AKP de Çorum 1. Sýraya Erol Olçok mu geliyor! Selim Bilge MHP'den aday adaylýðýný açýkladý MHP eski MKYK

Detaylı

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 374 11 Eylül 2009 2 YTL BASIN AÇIKLAMASI Darbeye karþý ses çýkar 12 Eylül Cumartesi saat: 18.30 TAKSÝM TRAMVAY DURAÐI

Detaylı

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Üniversiteye giren polis ortalýðý savaþ alanýna çevirdi. Müdahalede bilindik görüntüler vardý. ODTÜ'lüler ise hem arkadaþlarýna hem de okullarýna sahip çýktý Bilim ve Teknoloji Yüksek

Detaylı

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 327 13 Haziran 2008 2 YTL Anayasa Mahkemesi rejimine HAYIR 5 Haziran günü Anayasa Mahkemesi tarihi bir karar alarak savunduðunu

Detaylı