Söyleþi 4 DE. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 6 Þubat 2011 tarihinde... 7 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Söyleþi 4 DE. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 6 Þubat 2011 tarihinde... 7 DE"

Transkript

1 II. Abdülhamit in 1900 lerin baþýnda muhalefet üzerinde estirdiði baský ve tahakkümü örnek alan AKP, demokrasinin vazgeçilmez gücü medya ve gazetecilere karþý terör estiriyor Gazetecilerin durumundan endiþeliyiz»cpj Basýna Saldýrýlar 2010 raporunu açýkladý. Gazetecileri Koruma Komitesi Direktörü (CPJ) Joel Simon, Türkiye'de hukuki koþullar görev yapan gazeteciler için oldukça istikrasýz. Gazeteciler dava korkusuyla yaþýyor. Hukuki ortam gazeteciler için hala güvenilir bir ortam deðil" diye konuþtu.»cpj yýllýk raporunda, Türkiye de gazetecilere, "anti terör, hakaret ve güvenlik yasalarý çerçevesinde" çok sayýda dava açýldýðý, birçok gazetecinin tutuklandýðý, yargý sürecinin uzadýðý ve çok sayýda gazetecinin hapiste olduðu belirtildi. Geçen yýl dünyada 44 gazetecinin öldürüldüðü 145 nin tutuklandýðý belirtildi. Türkiye de gazeteci ve yazarlarýn üzerindeki baskýlar gün geçtikçe artýyor. Onlarca gazeteci hâlâ düþünceleri nedeni ile hapiste tutulurken, yüzlercesi ise mahkeme kapýlarýnda bekliyor. Tutuklu Gazetecilerle Dayanýþma Platformu nun verilerine göre þuanda 45 gazeteci tutuklu. Platform temsilcisi Necati Abay, tutuklu sayýsýnýn hergün artmasýndan endiþe duyduklarýný dile getirdi. Basýn haklarý konusunda dünyanýn en saygýn uluslararasý basýn kuruluþlarýndan biri olarak kabul edilen Gazetecileri Koruma Komitesi(CPJ) de Türkiye deki gazeteci örgütlenmelerinin endiþesini paylaþýyor. CPJ Direktörü Joel Simon, Türkiye de son dönemde yaþanan gazeteci tutuklamalarýndan derin endiþe duyduklarýný söyledi. HUKUKÝ ORTAM HÂLÂ GÜVENÝLÝR DEÐÝL CPJ Basýna Saldýrýlar 2010 raporunu açýkladý. Birleþmiþ Milletler de düzenlenen basýn toplantýsýnda gazetecileirin sorularýný yanýtlayan Simon, Türk yetkililerini somut adým atmaya çaðýrdý. Simon ayrýca, Hukuki þartlar görev yapan gazeteciler için oldukça istikrasýz. Bazý önemli ve hassas konularda yazan gazetecilerin kendilerine karþý dava açýlabileceði korkusunu yaþýyorlar. Türkiye de hukuki ortam gazeteciler için hâlâ güvenilir bir ortam deðil bu konuda endiþeler taþýyýp bunu yetkililere anlatýyoruz diye konuþtu. Devamý 2 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 8 DE Devrimci 78 liler Federasyonu ve 68 liler Dayanýþma Derneði nin çaðrýsýyla biraraya gelen ULAÞ BARDAKÇI dostlarý, soðuða ve yaðmura aldýrmadan saat: 13:20 de Karþýyaka mezarlýðýnda bir anma gerçekleþtirdiler. ULAÞ BARDAKÇI nýn katlediliþinin 39. yýlýnda gerçekleþen anmada sýk sýk, DEVRÝM ÞEHÝTLERÝ ÖLÜMSÜZDÜR ve MAHÝR HÜSEYÝN ULAÞ KURTULUÞA KADAR SAVAÞ sloganlarý haykýrýldý. Devrimci 78 liler Federasyonu üyesi Ankara 78 liler Derneði Baþkaný Hüseyin ESENTÜRK ün ULAÞ BARDAKÇI nýn mezarý baþýnda kitleyi, Devrim Þehitleri için Saygý duruþu na davetiyle baþlayan anma, yine ESENTÜRK ün hazýrlanan ortak metni okumasýyla sürdü. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 6 Þubat 2011 tarihinde...

2 Dört gün arayla toplam on emekçiye mezar olan Afþin Elbistan Linyit Ýþletmeleri ne 1994 yýlýnda doktora tez çalýþmasý için gitmiþtim. Tez çalýþmamýn konusu özelleþtirmenin çalýþma yaþamýna etkileri üzerine bir alan araþtýrmasýydý ve araþtýrma alaný olarak da bu dönemde özelleþtirilme sürecinde olan Afþin Elbistan Linyit Ýþletmeleri Müessesi (AEL) i seçmiþtik yýlý Temmuz ve Eylül aylarýnda AEL iþçileri, yöneticileri ile Elbistan ve Afþin in siyasi parti temsilcileri, meslek odalarý ve esnafla görüþmeler yaparak, AEL in özelleþtirilmesi durumunda çalýþanlarýn ve yörenin nasýl etkileneceðini belirlemeyi amaçlamýþtým. Zira bu dönemde bir takým özelleþtirmeler gerçekleþtirilmiþse de AEL gibi büyük bir kamu iþletmesi henüz özelleþtirilmemiþ ve özelleþtirmenin toplumsal sonuçlarý belirgin biçimde ortaya çýkmamýþtý. GAP tan sonra dönemin en büyük yatýrýmlarýndan biri olan Afþin Elbistan Termik Santrali ne kömür saðlayan AEL in maliyeti 1990 fiyatlarýyla 1 milyar 111 bin Dolar civarýndadýr. Türkiye deki iþlenebilir linyit rezervlerinin yüzde 54 üne sahip olan Afþin-Elbistan kömür havzasýnda faaliyette bulunan AEL de açýk ocak sistemiyle üretim gerçekleþtirilmektedir. Açýk ocak iþletmeciliði, üretimin daha etkin ve verimli olmasýný saðladýðý gibi meslek hastalýklarý ve iþ kazalarý bakýmýndan kapalý ocaklara göre çok daha az risklidir. Ayrýca 1994 yýlýnda tanýk olduðum kadarýyla AEL de kazý sonrasýnda sahanýn tekrar kapatýlmasý ve yeþillendirme çalýþmalarýyla çevreye zararýn en alt düzeye indirilmesi hedeflenmektedir. AEL, Türkiye ekonomisine saðladýðý katkýnýn yaný sýra bulunduðu bölgedeki en büyük istihdam alanýdýr yýlýnda 2255 i iþçi, 328 i sözleþmeli personel ve 80 i memur olmak üzere 2663 kiþi istihdam edilmektedir. Ayrýca iþletmenin dýþarýdan aldýðý hizmet ve düzenli gelire sahip olan AEL çalýþanlarý, bölgede ekonominin canlýlýðý için büyük önem taþýmakta ve dolaylý olarak da istihdama katkýda bulunmaktadýr. Özelleþtirme konusunda iþçilerin en büyük kaygýsý iþçi sayýsýnýn azaltýlmasý ve ücretlerin düþmesidir. Tez çalýþmasýnýn gerçekleþtirildiði 1994 yýlýna kadar özellikle maden sahasýnda önemli bir iþ kazasýnýn olmamasýndan kaynaklanmýþ olsa gerek ki özelleþtirmenin iþ güvenliðini olumsuz etkileyeceðine iliþkin kaygýlar üçüncü sýrada yer almýþtýr. Özelleþtirmenin iþletmeye yönelik etkileri konusunda en önemli kaygý ise kâr amacýnýn ön plana çýkmasýyla verimliliðin düþeceði ve çevrenin daha fazla kirletileceði üzerinedir. Afþin-Elbistan A Termik Santrali ve AEL Ýþletme Müdürlüðü 1994 yýlýnda Erg- Verbund firmasýna satýlarak özelleþtirilmeye çalýþýlmýþ, ancak açýlan dava sonucunda satýþ 2008 yýlýna kadar gerçekleþtirilememiþtir yýlýnda ise sendika ve iþçilerin mücadelesi sonucunda topyekûn özelleþtirme engellenmiþtir. Ancak 2007 yýlýnda yapýlan bir anlaþma ile Afþin- Çöllolar kömür sahasý nýn iþletmesi toplam 28 yýlýðýna Ciner Grubuna ait olan Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Þ. ye devredilmiþtir. Daha sonra Askar ve Toprakoðlu madencilik þirketleri de taþeron olarak bu alanda çalýþmaya baþlamýþtýr yýlýndan bu yana bir taraftan kamu iþletmelerinin piyasa mantýðý içinde iþlemeye baþlamasý diðer taraftan da kýsmî özelleþtirme uygulamalarý AEL iþçisinin özelleþtirmeye yönelik kaygýlarýný haklý çýkartmýþtýr. Bu baðlamda AEL in hala kamuya ait olan kýsmýnda emekliye ayrýlanlarýn yerine yeni iþçi alýnmamýþ ve iþçi sayýsý 1050 kiþiye düþmüþtür. Özel iþletmelerde çalýþan sayýsý ise civarýndadýr. Günde üç vardiya halinde çalýþan iþçiler, düþük ücretle ve iþ güvencesi olmadan çalýþtýrýlmaktadýr. Ýþçi sayýsýnýn gerçekleþtirilen üretime göre düþük olmasý iþ yoðunluðunu ve bununla birlikte iþ güvenliði ve meslek hastalýðý tehdidini artýrmaktadýr. Özelleþtirme iþçilerin kendilerine yönelik kaygýlarýnda olduðu gibi AEL de üretime iliþkin kaygýlarý da haklý çýkartmýþtýr. Bu konuda somut sonuç geçen hafta gerçekleþen iki toprak kaymasýnda -ki bunlarý iþ cinayeti olarak da tanýmlayabilirizon emekçinin yaþamýný yitirmesidir. Bu cinayetler týpký daha önceki iþ cinayetleri gibi kârýn insan yaþamýndan daha önemli görülmesindendir. Emekçileri bilerek ölüme gönderen bu üretim tarzý devam ettikçe iþ cinayetlerinde ölenlere her gün yenileri eklenecektir. Bu gidiþin durdurulabilmesi sadece emekçilerin örgütlü mücadelesiyle olabilir. Ancak ne acýdýr ki açýkça katliam haline dönüþmüþ olan iþ cinayetlerine karþý sendikalarýn taziye mesajlarý vermekten ve basýn açýklamasýndan baþka yaptýklarý hiçbir þey yoktur(!) Evrensel TÜRKÝYE GEÇMÝÞE GERÝ DÖNDÜ Oda TV nin polis tarafýndan basýlýp Soner Yalçýn ve 3 gazetecinin polis tarafýndan Ergenekon Soruþturmasý kapsamýnda gözaltýna alýnmasý ile ilgili sorularý da yanýtlayan Simon, þunlarý söyledi: Türkiye CPJ ye ilk girdiði zamanlarda basýn özgürlüðü konusunda çok gerideydi ve kötü raporlarý vardý. O yýllarda çok sayýda gazeteci hapisteydi. Türkiye o zamandan bu günlere kadar özgürlükler konusunda çok büyük geliþmeler kaydetti. Bugüne kadar önemli iyileþmeler yapýldý. Ancak bu tür ihlalleri geçmiþte yaþananlarý yeniden görmeye baþladýk. Gerçekleþen son baskýn ve gazetecilerin gözaltýna alýnmasý ile ilgili tüm detaylarý tam olarak bilemiyoruz, neden yapýlmýþtýr, deliller nelerdir ama iþittiðimiz þeylerden oldukça rahatsýzlýk duyuyoruz. Son dönemde yaþanan bu tür tutuklama olaylarý basýn özgürlüðü konusunda Türkiye nin bugüne kadar kazandýklarýnýn kaybedildiði veya ihlal edildiði düþüncesinin ortaya çýkmasýný saðlýyor. DAVA SAYISI SON SAFHADA Toplantýya katýlan Ortadoðu ve Kuzey Afrika Programý Koordinatörü Mohamed Abdel Dayem ise, Türkiye de yargýlanan gazeteci sayýsý oldukça fazla. Bir gazeteciye karþý açýlan dava sayýsý çok fazla, ayný kiþi için düzinelerle ifade edebileceðimiz açýlmýþ dava sayýsý var. Bazý kiþiler mahkemeye gitmekten gazetecilik yapamýyorlar dedi. 145 GAZETECÝ TUTUKLANDI CPJ yýllýk raporunun Türkiye ile ilgili bölümünde, Türkiye de basýn haklarý ve gazetecilerin çalýþma koþullarý ile ilgili olumsuz görüþlere yer verildi. Raporda, Türkiye de gazetecilere, anti terör, hakaret ve güvenlik yasalarý çerçevesinde çok sayýda dava açýldýðý, birçok gazetecinin tutuklandýðý, yargý sürecinin uzadýðý ve çok sayýda gazetecinin hapiste olduðu belirtildi. Geçen yýl dünyada 44 gazetecinin öldürüldüðü 145 gazetecinin tutuklandýðýný açýklanan raporda, bölgesel örgütlerin dünyada basýn özgürlüðü ve gazetecileri korumada yetersiz kaldýðý vurgulandý. TGDP: Türkiye de tutuklu sayýsý 45 Tutuklu Gazetecilerle Dayanýþma Platformu nun (TGDP) verilerine göre, 7 Þubat 2011 tarihi itibariyle, 9 u yazý iþleri müdürü olmak üzere 45 gazeteci ve yazar Türkiye hapishanelerinde tutuklu bulunuyor. TGDP Sözcüsü Necati Abay, gazetemize yaptýðý açýklamada, tutuklu gazetecilerin durumundan endiþe duyduklarýný söyledi. Abay, En son Oda Tv ye yapýlan baskýnda gazeteciler gözaltýna alýndý. Bu baskýn, Türkiye deki düþünce ve ifade özgürlüðünü yönelik acý tabloyu gözler önüne seriyor diye konuþtu. Abay, tutuklu gazetecilerin Özel Yetkili Aðýr Ceza Mahkemesi nde yargýlanýyor olmalarýný ise, hukuksuzluk olarak deðerlendirdi. Suzan Zengin in tahliye talebi reddedildi Ýstanbul 10. Aðýr ceza Mahkemesi, 28 Aðustos 2009 da gözaltýnda alýndýktan sonra tutuklanan ve 15 yýla kadar hapis istemiyle yargýlanan gazeteci-çevirmen Suzan Zengin i tahliye etmeyi reddetti. Bakýrköy Kadýn ve Çocuk Cezaevi nde tutulan Ýþçi Köylü gazetesi çalýþaný Zengin için tahliye umudu bir dahaki duruþmanýn gerçekleþeceði 14 Haziran a kaldý. Böylece gazetecinin tutukluluðu iki yýla yaklaþmýþ olacak. Beþiktaþ taki adliyede dün devam edilen davanýn duruþmasýnda, Zengin in avukatý Gül Altay, müvekkilinin tutukluðunun basýn özgürlüðünün ihlali olduðunu savundu ve tutuksuz yargýlanmasýný istedi. Ancak mahkeme örgüt üyeliði ile suçlanan Zengin için yapýlan tahliye talebini reddetti. Ali Cemal Karabudak Oktay Ekþi yargýlanmaya baþlandý Az Demiþiz baþlýklý köþe yazýsýnda Hidroelektrik Santraller (HES) ile ilgili politikalarý eleþtiren eski Hürriyet gazetesi baþyazarý Oktay Ekþi hakkýnda Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu, Enerji Bakaný Taner Yýldýz ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn þikayetiyle açýlan hakaret davasý görülmeye baþlandý. Bakýrköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi nde görülen duruþmada, savunmasýný yapan Ekþi, HES lerin vereceði zararlara dikkat çekmek için söz konusu yazýyý kaleme aldýðýný söyledi. Ekþi, kimseye hakaret etmediðini ve asýl maðdurun kendisi olduðunu söyledi. Dava eksiklerin tamamlanmasý için ileri bir tarihe ertelendi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Ekþi hakkýnda kiþilik haklarýna ve manevi þahsiyetine açýkça saldýrýda bulunulduðu gerekçesiyle açtýðý tazminat davasýnda, yazýnýn yayýnlandýðý 28 Ekim 2010 dan itibaren iþleyecek yasal faizle birlikte 100 bin TL manevi tazminat talep etmiþti. Demokrasinin beþinci gücü AKP kýskacýnda»nuray Mert-Milliyet yazarý: Terörle mücadele gibi bir sistem batý demokrasilerinde bile basýn özgürlüklerini ve bireysel özgürlükleri tehtid ediyor. Bizde hem bu var, Kürt sorunu hakkýnda sýkça kullanýlýyor, hem de Ergenekon terör örgütü kavramý var. Herhangi bir þeye terör örgütü iftirasý atarsanýz bu çok iyi bir baskýlama aracý haline geliyor. Türkiye de eskiden bu yana kullanýlan baský araçlarýnýn yanýnda þimdi böyle baský araçlarý var, yeni iktidarla beraber bu alan geniþliyor. Ýktidar, Türkiye içindeki muhalefeti dinlemiyor, üstüne bir de baskýlýyorken, dýþardan gelen rapora kulak verir mi bilinmez.»yalçýn Bayer-Hürriyet yazarý: Demokrasi geliþti diyenler bir taraftan da demokrasinin 5. gücü olan medyayý alabildiðine daraltýyor. Ülkemizde artýk serbest gazetecilik yapýlamýyor. Gazeteciliðin geleceðini hiç iyi görmüyorum çünkü AKP, tarafsýz ve yansýz gazetecilik istemiyor. Kendi görüþünü yansýtan ve kendine baðlý bir gazetecilik istiyor. Ben ülkemde, insan haklarýný, kaldýrýmda yürüme hakkýný ve özgürce gazetecilik yapma hakkýný istiyorum.»fikret Bila-Milliyet yazarý: Türkiye'nin basýn özgürlüðü konusunda karnesi gerçekten kötü. Her ülkede basýn vardýr ama her ülkede özgür basýn yoktur. Bugün bir yandan ileri demokrasiye gittiðimiz söyleniyorsa, bunun olmazsa olmazý olan basýn özgürlüðünün saðlanmasý gerekir. Ortadoðu'ya örnek gösterildiðimiz söyleniyor. Model olarak örnek olacaksak önce kendi demokrasimizi bu anlamda güçlendirmeli, onarmalýyýz. Ben ülkemizde gazetecilik mesleðinin geleceðini maalesef hiç parlak göremiyorum.»bekir Coþkun-Cumhuriyet yazarý: Bütün evrensel, uluslararasý kuruluþlarda Türkiye zaten yüz karasýdýr. Sýra Türkiye ye geldiðinde Ýran, Afganistan ile eþ deðer yerde yerini alýyor. Ancak asýl sorgulanmasý gereken þey aslýnda Türkiye basýnýnýn bu noktada ne yaptýðýdýr? Bir meslek kuruluþunun içine bu kadar iþ bitirici, iktidar yanlýsý, çapulcu, köþe dönücü girerse o basýn örgütü artýk meslek olmaktan çýkar. Yapýlacak þey, hepimiz çekilelim bu meslekten, tümüyle meydaný býrakalým, köþelerimiz boþ kalsýn. Bu insanlarýn ortaya koyacaklarý tavýr Türkiye medyasýnýn gelecekteki kalitesini ortaya koyacaktýr. BirGün

3 19 Þubat 1972 tarihinde Ýstanbul Arnavutköy de kaldýðý eve devletin silahlý güçlerince düzenlenen operasyon sonucu çatýþmada yaþamýný yitiren Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi Cephesi (THKP/C) önderlerinden ULAÞ BARDAKÇI, 19 Þubat cumartesi günü Ankara da mezarý baþýnda dostlarýnca anýldý. Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Devrimci 78 liler Federasyonu ve 68 liler Dayanýþma Derneði nin çaðrýsýyla biraraya gelen ULAÞ BARDAKÇI dostlarý, soðuða ve yaðmura aldýrmadan saat: 13:20 de Karþýyaka mezarlýðýnda bir anma gerçekleþtirdiler. ULAÞ BARDAKÇI nýn katlediliþinin 39. yýlýnda gerçekleþen anmada sýk sýk, DEVRÝM ÞEHÝTLERÝ ÖLÜMSÜZDÜR ve MAHÝR HÜSEYÝN ULAÞ KURTULUÞA KADAR SAVAÞ sloganlarý haykýrýldý. Devrimci 78 liler Federasyonu üyesi Ankara 78 liler Derneði Baþkaný Hüseyin ESENTÜRK ün ULAÞ BARDAKÇI nýn mezarý baþýnda kitleyi, Devrim Þehitleri için Saygý duruþu na davetiyle baþlayan anma, yine ESENTÜRK ün hazýrlanan ortak metni okumasýyla sürdü. 39 yýl önce, 19 Þubat 1972 de, 12 Mart faþizmi tarafýndan katledilen, çocuklarýmýza adýný verdiðimiz, yiðit devrimci ULAÞ BARDAKÇI için bir aradayýz diye konuþmasýna baþlayan ESENTÜRK, hesabý sorulmamýþ 12 Mart, 12 Eylül ve diðer darbelerin ve darbe giriþimlerinin ortada durduðunu hatýrlattý. Susurluk çetesi dahil sayýsýz karanlýk çete, Þemdinli, Hakkari, Yüksekova provokasyonlarý yetmezmiþ gibi Ergenekon çetesiyle, balyoz darbe planlarýyla saldýrýlarýn devam ettiðini belirten ESENTÜRK; Toplu mezarlar ülkesi, faili meçhuller ülkesi oldu coðrafyamýz. Diðer yandan özelleþtirmesiyle torba yasasýyla yeniden emekçilerin kazanýlmýþ haklarýna, halklarýmýzýn özgür, eþit ve kardeþçe bir arada yaþama isteðine saldýrýyorlar. Kirli tarihine sýðýnmýþ egemenler kan dökmeye, can almaya, haklarýmýzý gasp etmeye devam ediyor. Böyle bir Türkiye ortamýnda anýyoruz ULAÞ BARDAKÇI yý diye konuþmasýný sürdürdü. ULAÞ BARDAKÇI nýn yaþanýlan tarihin o zor koþullarýnda devrimci inancýn onurlu bir temsilcisi, öncü savaþçýsý olduðunu söyleyen ESENTÜRK, ULAÞ ýn ayný zamanda sýnýf mücadelesinde de geri durmadýðýný belirtti. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ AABF (Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu) Genel Sekreteri Hüseyin MAT yaptýðý yazýlý açýklama ile, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn 6 Þubat 2011 tarihinde Köln Baþkonsolosluðu binasýnda sivil toplum örgütleri ile birlikte düzenlediði toplantýda sarfettiði "Tansu Çiller döneminde bazý Alevi derneklerine para verilmiþtir. Parayý alan Alevi dernekleri de bunun karþýsýnda susmuþlardýr." yönündeki sözlerine açýklýk getirmesini ve hangi Alevi derneklerinin ne karþýlýðýnda para aldýðýný açýklamasýný istedi. AABF adýna yapýlan açýklamayý aktarýyoruz: Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 6 Þubat 2011 tarihinde Köln Baþkonsolosluðu binasýnda sivil toplum örgütleri ile birlikte bir toplantý gerçekleþtirmiþtir. Bu toplantýya Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu da katýlýp, güncel geliþmelere iliþkin görüþ ve taleplerini belirtmiþtir. Sayýn Bülent Arýnç a Alevilerin talepleri ilgili sorular yönetildiðinde, Alevi Çalýþtaylarýndan sonra hazýrlanan ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýklanmasý beklenen raporda, Alevilerin olmazsa olmaz taleplerinin hiç birinin maalesef karþýlanmayacaðý bir kez daha görülmüþtür. Toplantýda Sayýn Arýnç: Tansu Çiller döneminde bazý Alevi derneklerine para verilmiþtir. Parayý alan Alevi dernekleri de bunun karþýsýnda susmuþlardýr. açýklamasýnda bulunmuþtur. Bu açýklama karþýsýnda AABF Genel Sekreteri Hüseyin Mat: Hangi Alevi derneði gizli ödeneklerden para almýþsa, listesini açýklayýn. sorusunu yöneltmiþtir. Sayýn Arýnç, bu soruya cevap vereceðini söylemesine raðmen toplantý boyunca hiçbir açýklamada bulunmamýþtýr. Tekrar soruyoruz: Hangi Alevi dernek ya da kurumuna neyin karþýlýðýnda gizli ödeneklerden para ödenmiþtir? Hangi konularda Alevi derneklerinin suskun kalmasý saðlanmýþtýr? Bu durum sadece Tansu Çiller dönemiyle mi sýnýrlýdýr? AKP Hükümeti ve Sayýn Arýnç ýn bu konularda kamuoyuna açýklama yapmasýný talep ediyoruz. Ayrýca, basýn mensuplarýnýn bu tür toplantýlara alýnmamasýný, basýn özgürlüðüne ve kamuoyunun bilgi edinme hakkýna aykýrý bulduðumuzu da belirtmek istiyoruz. Saygýlarýmýzla Hüseyin Mat AABF Genel Sekreteri T.C. HACIBEKTAÞ Ýcra Memurluðu Dosya no : 2010/121 TAL. GAYRÝMENKÜLÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Hacýbektaþ Ýcra Müdürlüðunden Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kýymeti, adedi evsafý : Hacýbektaþ ilçesi SADIK KÖYÜ, 1173 parsel sayýlý, Hacýkasým mevkiinde m2 miktarlý kuru vasýflý TL kýymetinde TARLA; SATIÞ ÞARTLARI: 1-Satýþ günü saat den a kadar beþer dakika ara ile Adliye Hukuk Mahkemeleri Duruþma Salonunda, açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60 ný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla günü saat den a kadar on dakika ara ile Adliye Hukuk Mahkemeleri duruþma salonunda ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilememiþse gayrimenkul en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn ilen kýymetinin % 40 ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin %20 si nispetinde pey akçesi veya miktar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir.alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu,kdv, tapu harç ve masraflarý alýcýya aittir. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi taktirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4-Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. Ýþ bu þartname tebligat yapýlamayan taraf var ise ilanen tebligat yapýlmýþ sayýlacaktýr. 6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderacatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý,baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/121 talimat sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.16/02/2011 (Ýc.Ýf.K.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. ( B104 ) Ýcra Müdür V

4 DEFNE GÜRSOY PARÝS Tunus'ta rejim tarafýndan yasaklanan Tunus Komünist Partisi nin eski liderlerinden Habib Kazdaghli ülkesinde yaþanan geliþmeleri BirGün'e deðerlendirdi doðumlu Kazdaghli, Manouba Sosyal Bilimler Fakültesi nde çaðdaþ tarih profesörü. Sayýsýz akademik yayýn ve kitabý bulunan Kazdaghli nýn çalýþma konularý arasýnda iþçi hareketi, kadýnlar tarihi, azýnlýklar ve topluluklar tarihi sayýlabilir. Kazdaghli ayrýca Ettajdid (Tecdid: Yenilenme) partisi kurucu üyesi ve danýþmaný.» BirGün okurlarýna Tunus solunu anlatýr mýsýnýz? Siyasi arenada konumu ve duruþu nedir? Kurucu üyesi olduðunuz "Tecdid" hareketi nasýl doðdu? Tunus Komünist Partisi nin (TKP) genel çizgisi hep uluslararasý komünist harekete paralel gitti. Aslýnda partinin geçmiþi 1920 yýlýna kadar uzanýyor. Parti yýllarý arasýnda yasaklandý. 1974'te partiye üye oldum. Partinin öðrenci liderlerinden biriydim. 1981'de partinin yasallaþmasýyla birlikte 1984'e kadar Merkez Komite üyeliðini yürüttüm. Komünist Parti, diðer komünistler gibi iþçi haklarý ve hareketi etrafýnda odaklandý. Birçok dönüþümden sonra, 1994'te TKP daha geniþ halk kitlelerine ulaþan nihai biçimini aldý. Ettajdid (Tecdid) Hareketi (Partisi deðil) böyle doðdu. Komünist blokun daðýlmasýnýn ardýndan yeniden yapýlanma ve kendini yeniden tanýmlama dönemine girdik. Halklarýn özgürlüðü idealini muhafaza ederek, toplumdaki tehlikeleri belirleyerek hareketi daha geniþ bir tabana yaymayý öngörmüþtük li 90 li yýllardan beri, ülkedeki tehlike, Ýslamcý hareketlerde patlama yaþandý. Bizim gayemiz toplumu, elde edilen haklarý tehlikeye sokabilecek bu hareketlere karþý göðüs gerebilmesi için örgütlemekti.»muhalefeti paylaþtýðýnýz Ýslamcý hareketle iliþkileriniz neydi? Daha doðrusu herhangi bir iliþkiniz var mýydý? Sizi birleþtiren durumlar yaþadýnýz mý? Tunus taki köktendinci hareket tarihsel olarak Mýsýr daki Müslüman Kardeþler in izdüþümüdür. Bu hareketi Tunus a getiren kiþi, Rached Ghannouchi dir. Ghannouchi geçtiðimiz günlerde Tunus a döndü. 70 lerin baþýnda özellikle üniversitelerde sol hareket çok güçlüydü yýllarýndan baþlayarak, dönemin iktidarý, bu Ýslamcý hareketi solu bölmek için kullandý. Üniversitelerde Marksist ve laik sol çok güçlüydü. Burgiba solu bölmek için köktendincilere o denli taviz verdi ki, bunlarýn yayýn organý Maarif, iktidar partisinin içinde yayýmlanýyordu. Burgiba ve iktidar, sola karþý Ýslam kalkaný oluþturmaya çalýþtý. Öyle ki, 1978 deki genel grev sýrasýnda, sendikalarla tüm sol hareketler birleþmiþ, ancak aþýrý dinciler bu toplumsal eylemi Fitne ilan etmiþti. 1979'da Ýran Devrimi'nin itici gücüyle, ilk kez partileþtiler. 1981'deki ciddi siyasi kriz döneminde ise, Burgiba birden ülkede yasaklý bir Komünist parti olduðunu hatýrlayarak, partiyi meþrulaþtýrarak yeni bir müttefik cephe elde etmek istedi. Bir yandan yasallaþmayý istemekle birlikte, bu oyuna gelmedik. Biz her ne kadar TKP nin yasallaþmasýna sevinsek de, baský rejimine ortak olmayacaðýz dedik. Anlayacaðýnýz, Burgiba nýn bizi kullanmasýna izin vermedik.»1981 de zaten genel seçimlere katýlmýþtýnýz? Evet ama 1981 seçimleri ile sözüm ona baþlayan demokratik süreç yarýda kaldý, çünkü Burgiba seçim sonuçlarýndan korktu. Muhalefet partilerinin iktidar olmasýndan ziyade, kendisi için tehlikeli olabileceklerinden çekindi. 1987'ye kadar seçimlere katýlarak sürdürdük varlýðýmýzý. Ayný yýl Bin Ali nin devlet baþkaný olmasýyla, ilk aylarýnda demokrasi kelimesini bir iki aðzýna alsa bile, hemen akabinde ikinci bir tek parti dönemi baþlamýþ oldu. TKP dýþýnda Sosyalist Demokratlar gibi baþka partiler de vardý kuþkusuz, ama sistem gerçek anlamda tek partili idi.» Tunus solu kaç farklý hareketten oluþuyordu? Ne yazýk ki, diktatörlük rejimlerinde, solun bölünmesine zemin hazýrlayan birçok koþul mevcut. Tunus ta benim neslimden önce Enver Hoca cý veya Maocu aþýrý sol gruplar vardý. Ayrýca, TKP den sonra kurulan Tunus Komünist Ýþçi Partisi her ne kadar laiklik söylemi içinde olsa da, herkesi Bin Ali ye karþý birleþme giriþiminde bulunurken, hala bugün bile köktendincilerle birlikte hareket etmektedir. Biz ise, Tecdid partisi olarak daha ýlýmlý hareketlerle farklý bir blok oluþturduk.»bugün partiyi nasýl tanýmlarsýnýz? Laiklik konusundaki tutumunuzun sarsýlmazlýðýný anladýk... Sosyaldemokrat mýsýnýz? Ekonomide liberal misiniz? Sosyal demokrasi ciddi yaralar aldý. Ben Tecdid partisini solcu demokratlar olarak tanýmlamayý tercih ederim. Ekonomik alanda ise, doðrudan sosyalizm talep etmesek de, devletin düzenleme (regülasyon) aracý olarak kalmasýný istiyoruz. Kapitalizm gerçeðini kabul etsek de, devletin stratejik sektörleri elden býrakmamasý gereðini savunuyoruz: eðitim, saðlýk, ulaþtýrma ve iletiþim. Aslýnda geçtiðimiz aylarda kendini yakarak isyan eden Mohamed Bouazizi den önce de ayný giriþimde bulunanlar olmuþtu. Bouazizi nin intiharý, bardaðý taþýran son damla oldu.»uzaktan bu hareketi siyasi olmayan, ancak çok güçlü bir halk hareketi gibi algýlamýþtýk... Gerçekten de baþlangýçta siyasi yönünden ziyade toplumsal yönü daha aðýr basýyordu. Ancak ateþ açýlarak bastýrýlmaya çalýþýldýðý andan itibaren, siyasi nitelik taþýmaya baþladý. Siyasi sorumluluklar içinde insanlarý öldürme hakký yoktur. Özellikle de ordu isyaný bastýrmak için güvenlik kuvvetlerine katýlmayýnca, siyasi boyutu perçinlenmiþ oldu. Ordunun bu tutumu, bir yandan iktidarýn dengesini kaybetmesini, muhalefet kanadýnda ise toplumsal baþkaldýrýya bir siyasi boyut gelmesini saðlamýþtýr.»ülkenizde ýlýmlý islamcýlar bu süreçte yer almak istemiyor muydu? Bizim amacýmýz bir merkez-sol kutup oluþturmak. Köktendincilerin yanýsýra, bireysel hareket eden bazý Ýslamcý solcu lar var. Sayýlarý az olmakla birlikte, bir yayýn etrafýnda birleþmiþlerdi. Bunlar, biz Türkiye deki AKP ye benzeyen grubuz diye ilk ortaya çýkanlar. Ancak bugün, Tunus a geri dönen köktendincilerin lideri bile biz AKP gibiyiz diyor.» Gannouchi þeriata karþý olduðunu açýkça beyan etti. Buna inanmýyor musunuz? Hayýr, ben bu konuda dürüst olmadýðýný düþünüyorum. Þu anda ortalýðý yatýþtýrmak istiyorlar sadece. Çok sert çýkýþlar yapmamaya gayret ediyorlar. 23 yýllýk bir baskýdan sonra ne yapacaklarý tam olarak belli deðil. Fransýz ya da Türk modeli ile Tunus u kýyaslamak yanlýþ olur. Zira her iki ülkede yýllardýr serbest seçimler yapýlmakta. Tunus da biz ilk kez gerçekten yaþayacaðýz bunu. Daha önce halkýn nabzýný gerçekten ölçecek bir düzen yoktu. Bu geçiþ sürecinin önemi de burada yatýyor zaten. Biz Tunuslular nihayet demokrasinin acý da olsa gerçeði yansýtmasýný öðrenmek zorundayýz. 50 yýl boyunca bu ülkede sadece halk oylamalarý yapýldý. Dikta veya otoriter rejimlerde, halk oylamasý sadece devlet baþkanýný halkýn sevip sevmediðini ölçer.»bu geçiþ döneminin önemli olduðunu biliyoruz, ancak belirleyici olan bundan sonra kalýcý bir demokratik düzen kurmak deðil mi? Bunu nasýl saðlamayý öneriyorsunuz? Biz (Tecdid) kaosa karþýyýz, devletin varlýðýný sürdürmesini istiyoruz. Öncelikle Anayasa uyarýnca, geçiþ dönemi iki ay olarak belirlenmiþ. Ýki aylýk süreç ancak demokrasilerde veya dikta rejimlerinde yeterli. Demokrasilerde tüm kurumsal altyapý yerinde olduðu için, hýzlý gitmek mümkün. Diktatörlüklerde ise, selef çoktan hazýrlandýðýndan, burada da iki ay yeterli olabilir. Tunus örneðinde ise, demokratik bir sistem yoktu, ama Bin Ali selefini de hazýrlayamamýþtý. Çünkü, daha geçen yaz yandaþlarý Bin Ali nin devlet baþkanlýðý seçimlerine aday olmasý için kampanyayý baþlatmýþtý.»ýlk seçimler ne zaman için öngörülüyor? Altý aylýk bir dönem telafuz ediliyor. Ancak daha yapacak çok þey var. Kadýn haklarý ve toplumsal haklar baþta olmak üzere reformlara devam etmemiz gerekir. Bana göre radikal islamcýlarla ancak geriye gideriz. Halkýn tercihi olsalar bile, onlara bu yolda sadece gerileyebileceklerini anlatmamýz gerekiyor. Bunu da Tunus un bugüne kadar kat ettiði yolda edindiði kazanýmlara bu gericiliðin uymayacaðýný anlatarak baþarabiliriz.»anlaþýlan ilk seçimler Ýslamcýlar ile ortanýn solu arasýndaki çekiþmeye þahit olacak? Evet, öyle sayýlýr. Ýslamcý bir parti kazanýrsa, bunda Bin Ali nin büyük payý olacaktýr. Çünkü yýllardýr Ýslamcýlar üzerinde öyle bir baský uyguladý ki, insanlarýn kendilerini ifade etmelerine izin vermedi. Gerici akýmlarý baskýyla deðil, ancak halkýn kendi iradesiyle alt etmek mümkün. Ýþte bu yüzden biz merkez-sol bir parti olmak istiyoruz. Gerçek bir demokrat sol cephenin yaratýlmasýný arzuluyoruz. Aþýrý sol ne yazýk ki buna yanaþmayacaktýr. Her þeye raðmen, geleceðin Tunus unu birlikte inþa etmek için bizim elimiz onlara her daim uzanacaktýr. Onlara geleceðin Tunus unu inþa edeceksek, köktendincilerle olamayacaðýný söylüyoruz. Aþýrý sol köktendincilerle ittifak kurup Bin Ali rejimini alt etme hamlesini oynadý. Oysa devrim halkýn kendisinden geldi. Ülkenin geleceðini gerçekten düþünüyorsa, aþýrý solun güçlerini birleþtireceði safý doðru seçmesi gerekir.»batý nýn tepkileri, ya da tepkisizliði konusunda ne düþünüyorsunuz? Arap dünyasýnýn demokrasi istemesine Batýlý ülkeler neredeyse þaþýrdý... Doðrusu bu çok karmaþýk bir mesele. Evrensel insan haklarý deðerlerini harekete geçirerek gerçekleþtirdik bu devrimi. Öte yandan bizim kuþak, apolitik diye eleþtirdiðimiz gençliðin ne denli akýllý ve güçlü olduðunu gördü ve doðrusu þaþýrdý. Facebook gibi araçlarý kullanarak bir güç oluþturdular. Bu çok umut verici olsa da, bizlerin artýk bu gençleri siyasi anlamda örgütlememiz gerekecek. Devrimin getirdiði umudu muhafaza etmek için birlik olmamýz gerek. Siyasi kültür nitelediðimiz birçok aþamadan geçmemiz lazým. Siyasi kültürünüz yoksa, idealist, ütopik olursunuz. Lenin in dediði gibi, dostu Troçki yi kastederek devrimci söz neredeyse devrimi yok ediyordu.»tunus taki isyanla Mýsýr daki ayaklanma arasýndaki benzerlikler ve farklar neler? Öncelikle her iki halkýn despotlardan, demokrasiye engellerden kurtulma arzusu benziyor. Önemli bir fark ise, hem Tunus ta hem de Mýsýr da köktendincilerden söz edilse de, Tunus ta dinciler isyanlar sýrasýnda kendi rollerinin çok kýsýtlý olduðunu kabul ettiler. Tunus taki Halk isyanýný ne milliyetçi, ne de islamcý nitelemek mümkün deðil, sadece toplumsal bir baþkaldýrý idi. Ve yenilikçi yönünü veren de gençliðin rolü idi. Öte yandan Mýsýr daki isyanlarda meydanlarda namaz kýlan kitleler halký etkileyecek boyuttaydý. Böylece gelecek günlerin rengini iþaret ediyor. Tahrir meydaný neredeyse dev bir camiye dönüþtü. Verilmesi gereken imaj toplu namaz olmamalý.»biz Türkiyeliler sizlere nasýl destek olabiliriz? Doðrusunu isterseniz, bize yapacaðýnýz en büyük iyilik aydýnlýk ve modern Türkiye ye yeniden kavuþmanýz olacaktýr. AKP yi seçen halka saygým sonsuz, ancak Türkiye de solun güçlenmesini, birlik olmasýný ve seçimlerde gerçek bir alternatif olarak Türk halkýnýn karþýsýna çýkmasýný dilerim! Devrimin olmasý için devrimci güçlerin olmasý þart»çok basit iki sorum var: Bin Ali rejimi diktatörlük müydü? Tunus ta bugün yaþananlar bir devrim midir? Siyaset bilimcisi olduðum için, diktatörlükten ziyade otoriter rejim tanýmýný kullanmayý tercih ediyorum. Çünkü diktatörlükte siyasi partiler yoktur bile. Devrime gelince, sol bilincim uyarýnca, devrim kelimesini kullanabilmek için devrimci güçlerin var olmasý þarttýr. Oysa, olaylar sýrasýnda bu güçler yerinde deðildi. Toplumsal bir hareket ve baþkaldýrý olarak görmekte yarar var. Artýk bu hareketin siyasi bir yapýya dönüþmesi gerek.»nasýl bir hareket öngörüyorsunuz? Esas olarak geçiþ dönemini iyi deðerlendirerek. Tüm geçiþ hükümetleri gibi, eski ve yeniyi birleþtiren bir hükümet. Tecdid partisi hükümete katýlma kararý alarak, Bin Ali nin ülkeden kaçýþýnýn akabinde, Parlamento baþkanýnýn yeni seçimlere kadar devlet baþkanlýðýný geçici olarak yürütmesine Anayasa da yer aldýðý için kabul etmiþtik. Ýstihbarat teþkilatý ile baþkanlýk korumalarýnýn ülkenin her yerinde panik yaratmasýný izledikten sonra, bu hükümete katýlma kararý aldýk. Diðer amacýmýz ise bu geçiþ döneminin kurallarýný oturtmak. Geçici hükümette sol partiler de var»geçiþ hükümetinde kimler yer alýyor? Daha çok sol partiler var sanýrým... Ýlk baþta üç parti vardý. Þu anda bir tek biz (Tecdid) ve Ýlerici Demokratik Parti kaldý. Evet, bunlar sol partiler ama kabine içinde birçok baðýmsýz bakan ve görevli de yer alýyor. Bizim hazýrladýðýmýz yol haritasýný kabul eden kiþiler bunlar. Bu yol haritasýnda genel af, iktidar partisini bertaraf etmek için parti ile devlet iþlerinin ayrýlmasý, görüþleri ne olursa olsun tüm fikir suçlularýnýn serbest býrakýlmasý, üniversitelerde üniversite polisi dediðimiz yapýnýn kaldýrýlmasý yer alýyor. Böylesi büyük bir maceraya, elbette en büyük sendika GTT olmadan katýlmayý düþünemezdik. Biz baþta GTT ye üç bakanlýk vererek hükümette tam anlamda temsil edilmesini önermiþtik. Ancak aþýrý sol Bin Ali hükümetinde yer almýþ kiþilerin geçiþ hükümetinde yer almasýný þiddetle eleþtirince, GTT çekildi. Ancak biz sokaðýn talebini sanýrým iyi anladýk. Sokak artýk demokrasi istiyor. Bu nedenle de ilk geçiþ hükümeti daha onuncu gününe gelmeden, deðiþiklikler yapýldý ve kabinedeki teknokrat sayýsý arttýrýldý. Evet, seçilenler temiz bürokratlar, ama demokratik süreci iyi bilmiyorlar. BirGün

5 Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Baþkaný Turgut Öker tarafýndan Köln de yapýlacak galaya davet edildiðini anlatan Avukat Sadýk Eral, bütün toplumlarýn tarihlerinde acý olaylar ve karanlýk sayfalar bulunduðunu ifade ederek, toplumlarý güçlü kýlanýn kendi tarihleriyle yüzleþme cesareti ve acýyý bilince dönüþtürebilme yetenekleri olduðunu dile getirdi. Tarihin karanlýk sayfalarýndan birinin de 1980 yýlýnda Çorum da yaþanan acý olaylar olduðunu ifade eden Eral, Çorum olaylarý belgeseli, acýyý bilince dönüþtürmek için, provokasyonlardan ibret almak için, geçmiþten geleceðe ders çýkartmak için yapýlmýþ önemli bir çalýþmadýr. Unutulmamalýdýr ki, birimizin acýsý hepimizin acýsýdýr. Belgesel bu topraklarda bir daha kara günler olmasýn diye hazýrlanmýþtýr. Belgesel inadýna Alevi- Sünni kardeþliðini savunmak ve bunu hayata geçirmek için hazýrlanmýþtýr. Bu çalýþma için, binlerce belgeye ulaþýlmýþ, olaylarý bizzat yaþayanlarýn görüþlerine baþvurulmuþtur. Ýzleyenleri þok edecek, ibretlik ve önemli delillere ulaþýlmýþtýr dedi. Belgeseli hazýrlayanlardan biri olarak, yaþanýlan bu topraklarýn sadece tatsýz olaylarla deðil, barýþla, kardeþlikle anýlmasý için emek harcamanýn kendisi için bir insanlýk görevi olduðunu vurgulayan Sadýk Eral, 26 Þubatta Köln de yapýlacak galaya katýlmam için yapýlan daveti kabul ettim. Bu vesileyle Köln de ve Avrupa deðiþik kentlerinde yapacaðým konuþmalarýmda yaþanmýþ acý olaylarýn ardýndan acýyý nasýl hal eylediðimizi, Çorum u nasýl barýþýn, kardeþliðin kenti yaptýðýmýzý anlatacaðým. Zenginlik olan farklýlýklarýmýzdan çatýþma çýkartmak isteyenlere karþý inadýna birlik, inadýna kardeþlik, inadýna özgürlük diyeceðim. Çünkü barýþý, kardeþliði, birliði savunmak en çok Çorumlular için bir milli görevdir, bir vatan borcudur; Zor iþlerin adamý olan Çorumlular, eminim bunu da baþaracaktýr dedi. corumhaber.net ÝLÜSTRASYON: ELA AYDEMÝR Kimliðini gizleyen ve bir fenomene dönüþen John Twelve Hawks'ýn 'Dördüncü Âlem' üçlemesinin ilk kitabý 'Yolcu' Türkçede. Okuyucu, George Orwell'a saygý duruþunda bulunan yapýtýn sayfalarý arasýnda tarafýný seçecek BAHAR KADER Ýngiliz filozof Jeremy Bentham 1785 yýlýnda gözetleme kulesinde kendilerini izleyen bir gardiyan olmaksýzýn mahkûmlara öyle olduðunu düþünmelerini saðlayan bir hapishane tasarladý. Panopticon adýný verdiði bu model, iç içe geçmiþ halkalardan oluþan ve tam ortasýnda bir gözetleme kulesi bulunan yeni bir hapishaneydi. Panopticon un mimarisi ve ýþýklandýrmasýndaki deha, mahkûmlarýn saklanmasýna izin vermiyor ve denetim altýnda tutuluyorlardý. Bentham ýn hapishanesi, bugün teknolojinin her türlü nimetinden faydalanarak -üstelik bireylerin rýzalarýyla- küresel güvenliði saðlama rolünü kendine þiar edinen büyük birader in kitleleri dikizleyip, takip etmesinin de önünü açtý. Sistemin aksamadan çalýþmasý ve kural koyucularýn öngördüðü þekilde kitlelerin korku ve þiddetle denetim altýna tutularak sindirilmesi için ne gerekiyorsa büyük birader yapmaya hazýrdý. Ne var ki sistemin akýþýný deðiþtiren dönemeçlerde hep bir yolcunun imzasý vardýr Yolcu nun asýl meselesi Yolcu, 2005 yýlýnda Amerika da yayýmlandýðýnda kýsa sürede bir kült haline geldi. Çünkü yazarý John Twelve Hawks ýn gerçek kimliði meçhuldü ve romaný, bugünkü dünya düzeninin yeniden okunmasýný öneriyordu. Üstelik Hawks ýn anlattýðý hikâye yeni de deðildi; referanslarýndan ilki George Orwell ýn Bin Dokuz Yüz Seksen Dört üydü. Ve belli ki Orwell ýn distopyasý, Hawks ý, gerçeðin izini sürmeye cesaretlendirmiþti. Hawks ýn Þebeke adýný verdiði Büyük Düzen in aktörleri yabancýsý olmadýðýmýz karakterler. Hatta onlarý çok yakýndan tanýdýðýmýz söylenebilir. Güvenlik endiþesiyle adým baþý hareketlerimizi kaydeden güvenlik kameralarý, toplum yararýna çalýþtýðýný varsaydýðýmýz ama temelde hangi amaca hizmet ettiðini asla öðrenemediðimiz sivil toplum kuruluþlarý, bilimsel araþtýrmalar yapan vakýflar, bilim insanlarý, bilgisayar dehalarý, yazýlým uzmanlarý, kolluk kuvvetleri Hepsi Büyük Düzen in içinde itaatkâr bireyler olarak yaþamýmýzý çeþitli vesilelerle bizlere hatýrlatan oyuncular ya da Hawks ýn tabiriyle piyonlar. Peki, el birliðiyle sanal bir panopticona çevirdiðimiz dünyada hâlâ özgür olma þansýmýz kaldý mý? Yolcu nun meselesi de tam bu noktada baþlýyor. Hawks ýn insanlýða ayna tutmasý için yol gösterici kiþi olarak kurguladýðý Yolcu karakterinin referanslarý tarihin gidiþatýný tersyüz eden anti kahramanlar. Genel kabulle boyun eðmeyen, öðretileni sorgulayan ve büyük düzenin dýþýndaki hayatýn mümkün olduðunu anlatmakla yükümlü yolcu, seçilmiþ kiþidir. Bir tür Mesih olan yolcu, bilgisini, öðretisini ve âlemler arasýnda geçiþ yapabilme gücünü ebeveynlerinden devir alýr ve asla bir yolcu olamayacak olan kýlavuz un tedrisatýndan geçtikten sonra gerçek kimliðine ulaþýr. Ne var ki mevcut düzenin bekçisi Tabula nýn tarih boyunca ana emellerinden biri, yapýyý bozan veya bu ihtimali barýndýran yolcularý ortadan kaldýrmaktýr. Böylece düzende oluþabilecek olan çatlaklarýn önü kesilmiþ olur ve korkuyla þekillendirilmiþ sýradan insanýn raydan çýkmasýna izin verilmez. Ýnsanlýk için hâlâ umut var Ancak insanlýk için hâlâ bir umut vardýr ve yaþayan son yolcular Michael ve Gabriel Corrigan biraderlerin yolcu olduklarýný öðrendikleri güne kadar ayrýlmayan kaderleri sýnavdan geçer. Yaþamý boyunca güvenliðe prim veren ve güçlü olmak için her türlü dirsek temasýnda bulunan Michael ýn karþýsýnda, sisteme kayýtlý hiçbir bilgisi bulunmayan, baþýna buyruk kardeþi Gabriel vardýr. Ve iki kardeþin zýtlýðý, karþýtlarýn olmadýðý bir dünyada dengeyi aramanýn da mantýksýzlýðýný hatýrlatýr. Karakterleri üzerinden tanrýnýn dört büyük meleðinden ikisi, Cebrâil ve Mikâli e de göndermede bulunan Hawks ýn marifetleri bunlarla sýnýrlý deðil. Beþ milyon güvenlik kamerasýyla büyük düzenin göbeðindeki Londra da kendine sýradan bir yurttaþ süsü vermeye çalýþarak yaþayan Maya nýn kaderi, Gabriel ve Michael ýn yaþayan son yolcular olduðunun anlaþýlmasýyla altüst olur. Babasý þerefli bir soytarýdýr ve hayatýný yolcularý korumaya adamýþtýr. Ancak Maya nýn derdi sadece normal olmaktýr. Nasýl ki Michael ve Gabriel in yolcu olmak dýþýnda seçenekleri yoksa Maya da babasýndan miras kalan soytarýlýða karþý gelemez. Yolcu nun yolculuðunun çetrefili olduðu ve karþýsýna aldýðý dünyanýn da insanlara nefes alma þansý býrakmadýðý açýk. Hawks ýn ana karakterlerinin yaný sýra hikâyeyi beslediði tüm yan figürler teker teker çok güçlü ve metinde birbirlerinden rol çalmakta beis görmüyorlar. Hawks ýn yarattýðý þizofrenik dünya gül bahçesi vaat etmiyor, aksine karanlýk, her þeyden kuþku duyulan ve karamsarlýðý haklý bir neden olarak içinde barýndýran formuyla son derece baþarýlý. Bir avuç iyinin kötüler karþýsýnda belki kâðýt üzerinde bir þansý yok ama Yolcu nun dünyayý tarif ederken ki yeni önermeleri, baþka türlü bir yaþamýn mümkün olabileceðini alttan alta okuyucuya hatýrlatýp, düþündürüyor. Bu anlamda Dördüncü Âlem in ilk kitabý tamamlandýðýnda zihni soru iþaretleriyle alt üst olmuþ kiþiler geride býraksa da, okuyucuya kendi hayatýný yeniden þekillendirebilmesi için bir seçenek sunuyor. Hangisini seçerdin: Þebeke nin içinde olmak mý? Dýþýnda mý? Özgürce antideprasan alacaklar Anlamýyor musun Michael? Günümüzde insanlar çevrelerindeki her þeyden korkuyorlar. Bu korkuyu canlý tutmak da çok kolay. Ýnsanlar Sanal Panopticon a girmek için can atýyorlar. Biz de onlarý iþini bilen çobanlar gibi gözetleyeceðiz. Ýzlenecekler, kontrol edilecekler ve bilinmeyenin tehlikesinden uzak kalacaklar. Üstelik hapiste olduklarýný anlamayacaklar bile. Her zaman ilgilerini çekecek bir þey var. Ortadoðu da savaþ mý istersin, ünlülerin gizli kamera kayýtlarý mý? Dünya Kupasý var, Þampiyonlar Ligi var. Reçeteli ve reçetesiz her türlü ilaç emrinize amade. Reklamlar, pop þarkýlarý, moda... Ýnsanlar Panopticon a belki korkudan giriyorlar ama biz onlarý içerde eðlendiriyoruz. Ýnsanlar özgürce antidepresan alacaklar, borca girecekler, boþ boþ televizyona bakacaklar. Toplum daðýnýkmýþ gibi görünecek ama aslýnda çok istikrarlý olacak. Dört yýlda bir de Beyaz Saray Gül Bahçesi nden konuþma yapmak için farklý bir manken seçeceðiz. Ben, Biraderler adlý bir grubun üyesiyim. Çok uzun zamandýr faaliyetteyiz ama yüzyýllarýmýzý sadece olaylara tepki vererek, kargaþayý dindirmeye çalýþarak harcadýk. Panopticon ise üyelerimize vahiy gibi indi. Düþünme biçimimizi temelden deðiþtirdi. Tarih bilgisi en kýt kiþi bile insanoðlunun hýrslý, fevri ve zalim olduðunu bilir. Ancak Bentham ýn cezaevi bize, doðru teknolojiyle toplumsal kontrol saðlanabileceðini gösterdi. Her köþede bir polis memurunun dikilmesine gerek yok. Tek ihtiyaç, tüm insanlarý ayný anda gözetleyecek bir Sanal Panopticon. Hepsini her zaman gözetlemek gerekmez, ama kitleler her an gözetlenebileceklerini kabul ederler ve cezanýn kaçýnýlmazlýðýna boyun eðerler. Bu yapý, bu sistem, bu tehlike hayatýn gerçeklerinden biri haline gelir. Ýnsanlar mahremiyet duygusundan vazgeçtiklerinde barýþçýl bir toplum kurmaya hazýr olurlar. Kitaptan YOLCU John Twelve Hawks Çeviren: Sýla Okur Doðan Kitap Sayfa 20 TL. Radikal Kitap

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Ragýp Üner Mahallesi ndeki 324 yataklý yeni Devlet Hastanesi yapýmý karþýlýðýnda Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan arsasý Nevþehir Belediyesi mülkiyetine giren eski Nevþehir Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi nde yýkým çalýþmalarýna baþlanýldý. Nevþehir de uzun yýllar Ý.Þevki Atasagun Devlet Hastanesi olarak hizmet verdikten sonra 2001 yýlýnda Ragýp Üner Mahallesi nde yeni Devlet Hastanesi nin yapýmý ile birlikte bu alana taþýnan ve Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi olarak 10 yýl hizmet veren bina,nevþehir Belediyesi nin Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý ile iþbirliði halinde,324 yatak kapasiteli hastane binasýnýn yapýmý karþýlýðýnda,saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Nevþehir Belediyesi ne verilmesinin ardýndan bu merkezde baþlatýlan yýkým çalýþmalarý aralýksýz sürüyor. Bu kapsamlý çalýþmalarýn Mart ayý içerisinde tamamlanmasý planlanýyor. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Genel Baþkaný Turgut Öker'in 12 Haziran Seçimlerinde Baðýmsýz Milletvekili adayý olacaðý açýklandý. AABF Genel Sekreteri Hüseyin Mat tarafýndan yapýlan açýklamada þu görüþlere yer verildi: Sevgili dostlar, 12 Þubat 2011 tarihinde Belçika nýn baþkenti Brüksel þehrinde AABK GYK toplantýsýný gerçekleþtirmiþtir. Toplantýda özelikle 12 Haziran 2011 tarihinde Türkiye de yapýlacak genel seçimler geniþ bir þekilde deðerlendirilmiþtir. AKP ve yandaþlarýnýn iktidarý Türkiye de birçok kesim ve Aleviler tarafýndan ediþe ve kaygýyla izlenmektedir. Bu durum karþýsýnda sessiz kalmak doðru bir tavýr olmadýðý AABK tarafýndan kabul görmüþtür. Bu nedenle, AABK tarafýndan uzun bir süredir Alevilerin Türkiye de mutlaka siyasete müdale etmesi ve aktif rol almasý gerektiðinin altý hep çizmiþtir. Seçim süreçi boyunca, Alevilerin istem ve taleplerinin gündeme gelmesi, Alevilerin beklentilerinin kamuoyu tarafýndan tartýþýlmasý son derece önem kazanmaktadýr. Ayrýca, TBMM kürsüsünde Alevilerin temsil edilebilmesi ve görüþlerinin dillendirilmesi de bir o kadar önem ve anlam kazanmaktadýr. Tüm bu görüþler ýþýðýnda, AABK Genel Baþkaný Sayýn Turgut Öker in 12 Haziran 2011 tarihinde Türkiye de yapýlacak genel seçimlerde AABK adýna baðýmsýz olmak koþuluyla milletvekili adayý olmasýna rýzalýk vermiþ, maddi ve manevi destekleme kararý almýþtýr. AABK tarafýndan alýnan bu kararýn, AABF 12. Olaðan Seçimsiz Genel Kurulu ndan önce tüm üyelerimiz arasýnda deðerlendirilmesi ve toplantýya hazýrlýklý gelebilmeniz açýsýndan AABK tarafýndan alýnan karar ve görüþleri bilginize sunuyoruz. Bu konuda görüþ ve düþünceleriniz açýmýzdan son derece önemlidir. Sevgi ve saygýlarýmýzla Hüseyin Mat AABF Genel Sekreteri" Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir de çiftçiye 2010 yýlý mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemeleri kapsamýnda 18 milyon TL destekleme ödemesi yapýlacak. Nevþehir de Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý nca 2010 yýlýnda üreticilere ödenmesi planlanan mazot, kimyevi gübre Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir tarihinin en yüksek bütçeli ilk dýþ yatýrýmý Kapadokya Uluslararasý Kongre Merkezi ve Kongre Oteli nin yapýmý için geri sayým sürüyor. Göre Boðazý mevkiinde yapýmý tamamlandýðýnda yaklaþýk bin kiþiye istihdam saðlayacak Uluslararasý Kongre Merkezi ve Oteli nin Nevþehir in ekonomik ve sosyal hayatýna büyük katký saðlayacaðý tahmin ediliyor. Uluslararasý finans kuruluþu The International Co-ordination Programme for Economic Development, Inc(ICPED)'in Ýtalya daki ortaðý konumundaki Frýnbank tarafýndan finansmanýnýn karþýlanacaðý projenin 3 yýllýk süre içerisinde hizmete kazandýrýlmasý planlanýyor. Bölgede kongre ve toprak analizi baþvurularý gösterilen icmaller, 10 günlük aský süresinin sona ermesiyle kesinleþti.nevþehir Ýl Tarým Müdür Vekili Kenan Þahin, Nevþehir genelinde 2010 yýlý ilçe aský icmalleri sonucunda mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteði ödemelerinin kesinleþtiðini söyledi.kayýt sistemine dâhil olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi desteklerce ödemesi yapýlmasý ile organik tarým ve iyi tarým uygulamalarýna destekleme ödemesi yapýldýðýný kaydeden Þahin, Bu kapsamda 24 bin 955 iþletme için 2 milyon 419 bin 842,494 dekar alanda 7 milyon 718 bin 233 TL mazot tutarý, 24 bin 916 iþletme için 2 milyon 340 bin 140,031 dekar alanda 9 milyon 787 bin 680 TL kimyevi gübre tutarý, 2 bin 22 iþletme için 200 bin 610,536 dekar alanda 501 bin 528 TL toprak analizi tutarý olmak üzere genel toplamda 18 milyon 7 bin 443 TL ödeme yapýlacak. dedi. turizminin yaygýn hale gelmesinde en önemli merkez konumuna gelecek 2 bin 500 kiþi kapasiteli Kapadokya Uluslar arasý Kongre Merkezi ve 1600 yatak kapasiteli Kongre Oteli, 20 yýl iþletildikten sonra Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasý na devir edilecek. Dünya turizm çevrelerinde sahip olduðu deðerler ile önemli bir destinasyon merkezi olarak da bilinen Kapadokya bölgesinde turizmin daha geniþ ölçekte ele alýnacaðý Kapadokya Uluslar arasý Kongre Merkezi ve Kongre Oteli için 600 milyon dolarlýk bir harcama öngörülüyor. Kapadokya Uluslar arasý Kongre Merkezi ve Kongre Oteli, Ýç Anadolu bölgesindeki en geniþ bütçeli dýþ yatýrýmlardan biri olarak da tarihteki yerini alacak.

7 7 Bozgeyik ve beraberindekilerle görüþen ABF Heyeti 6 Martta Ýzmir de yapýlacak Demokratik Anayasa için Eþit Yurttaþlýk Hakký Mitingine destek istedi. Eðitim Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik dün olduðu gibi bugünde ABF'nin istemleri doðrultusunda Alevi toplumunun yanýnda yer alacaklarýný ifade etti. DÝSK-GENEL ÝÞ : Aleviler ülkemizin gerçeði, talepleri hepimizin talebi... Bir dönem Kürt halk mücadelesi ile yürüyen ve bu yolculukta yol arkadaþlarýný yanlýz býrakan Perwer, ne yazýk ki kendisini AKP'nin politik çýkarlarýnýn bir unsuru haline getirmiþtir. Bir süredir gündemden düþen "demokratik açýlým"ýn yeniden canlandýrýlmaya çalýþýldýðý bir süreci yaþýyoruz. Bu yeni sürece dâhil edilen aktörlerden biri de kuþkusuz Þivan Perwer'dir. Bu dikkat çekici buluþmanýn! sonuçlarý üzerinde fikir beyan etmek hem bir sanatçý, hem de bu halkýn bir evladý olarak hakkým olduðuna inanýyorum. Ýki dönemdir iktidarda bulunan AKP'nin, genelde tüm özgürlük arayýþçýlarý özelde ise Kürt halký için izleye geldiði politika ortadadýr.12 Eylül'le hesaplaþacaðýný, sözüm ona özgürlük alanlarýný geniþleteceðini iddia eden AKP hükümeti, geçen 9 yýllýk süreçte dediklerinin tam tersini yaparak demokratik kamuoyunu þaþýrtmadý! Kürtleri sisteme yedeklemek için ortaya attýðý demokratik açýlým söylemiyle, kendi Kürdünü yaratma, Kürtleri bu yolla siyasal mücadeleden alýkoyarak onlarýn birliðini parçalama, bireysel bir takým haklara vurgu yapýp kolektif haklarý ve talepleri görmezden gelerek yok sayma amacý güttü. Ayný AKP, baþarý saðlayamadýðý yerde gerçek yüzünü göstermeyi de ihmal etmedi. Baþbakan, gün geldi askerlerle mevzilerde savaþý denetledi, gün geldi "kadýn, çocuk demeden gerekeni yaparýz " diyerek kendi döneminde meydana gelen tüm insan haklarý ihlallerine kapý araladý. Örneðin, küçük bir çocuðun kafasýna dipçikle vuranlarýn, Ceylan Önkollarý öldürenlerin, tekel iþçilerine Ankara'nýn ortasýnda saldýranlarýn 1 Mayýslarda Taksim'i savaþ alanýna çeviren güvenlik güçlerinin belini sývazladý. Demokratik Açýlým denilen ve ancak kimseleri tatmin etmeyen maslahatçý manevranýn uzatmalarýný oynayabilmek için Kürtler içinde kimi grup ve kiþilerin desteðine ihtiyaç duyan mevcut hükümet, en azýndan bu seçim sürecini kazasýz belasýz atlatmak, kendisine oy vermiþ olan Kürtleri düzene baðlamak amacýndadýr. Yarattýðý, yaratacaðý Kürdün biatýný derinleþtirmek için açtýðý TRT 6 ise, bu anlamda beklenenin aksine istenilen sonucu vermemiþtir. Bu yüzden, hem politik hem de sanatsal alanda kendi geçmiþine, mücadele dinamiklerine yabancýlaþan kiþilerden medet ummaktadýr. Örneðin, TV ve gazetelerde kendilerine Kürt aydýný denilerek yer verilen kimi bireyler, bugün AKP'nin Truva Atý konumundadýr Þivan Perwer de bu bakýmdan AKP'nin yörüngesinde kendisine yer bulmaya çalýþanlardan biri olarak karþýmýzda durmaktadýr. Bir dönem Kürt halk mücadelesi ile yürüyen ve bu yolculukta yol arkadaþlarýný yanlýz býrakan Perwer, ne yazýk ki kendisini AKP'nin politik çýkarlarýnýn bir unsuru haline getirmiþtir. Uzun süredir Kürt özgürlük mücadelesine karþý uzaklaþýp yaklaþma taktiði güden Perwer'in, son açýklamalarýyla yönünü iyiden iyiye devletlü anlayýþa verdiði de görülmektedir. Kürt halkýnýn, sanýldýðýnýn aksine Þivan Perwer'in bu tutumu üzerine büyük bir þaþkýnlýk ve hayal kýrýklýðý yaþadýðýný düþünmüyorum. Zira bu halk, yönelimlerini zikzaklar çizerek ortaya koyan bir eðilimin, politik bir tutarlýlýk sergilemeyeceðini öteden beri bilmektedir. Kürt kurum, aydýn ve sanatçýlarýn kendisine yönelik eleþtirilerini dikkate deðer bulmayan Þivan, hakaret ve tehdit dolu son açýklamasýyla kendisine yakýþaný yapmýþtýr bence. Ama unutulmamalýdýr ki bir halkýn sanatçýsý olmak, sahip olunabilecek deðerlerin en büyüðüdür. Vicdaný olan sanatçý, iktidarlara karþý baþ eðmez ve onlarýn buyruklarýna prim vermezken, halkýn onurlu mücadelesi karþýsýnda baþýný saygýyla eðmesini bilendir. Halkýn sanatçýsý sýfatýna layýk olmak ve bunu sürdürebilmek, Yýlmaz Güney'in deyimiyle her koþulda halkýn savaþçýsý olabilmeyi göze almaktan geçer. Býçak sýrtýnda bir iklimde yaþýyoruz ve hayat önümüze iki seçenek býrakmýþtýr; halkýn sanatçýsý olmak ya da olmamak! (FT/EÖ) BÝA Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný- Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF) Genel Sekreteri Fevzi Gümüþ dün bir heyetle birlikte Eðitim-Sen Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Hayette ABF Genel Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Tek, Örgütlenme Sekreteri Oktay Kandemir, Genel Sayman Cemal Özdamar ile Eðitim Sekreteri Kemal Bülbül yer aldý. Eðitim Sen Genel Sekreteri Mehmet ANTALYA'da aleviliðin önemli inanç merkezlerinden Elmalý Ýlçesi'ne baðlý Tekke Köyü'nde bulunan Abdal Musa Dergahý'nýn yakýnlarýnda açýlan mermer ocaðýna karþý toplanan 25 bin 19 imza, Antalya Valiliði'ne teslim edildi. Kýþlahan Meydaný'nda toplanan Hacý Bektaþ-ý Veli Anadolu Kültür Vakfý, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri ve Konyaaltý Doða Sevdalýlarý Grubu üyeleri, türbenin de bulunduðu Kutsal Dur Daðý'nýn sit alaný ilan edilmesini istedi. Grup adýna basýna açýklama yapan Hakverdi Çelik, "Her yýl 20 milyon alevinin kutsal mekaný olan kutsal Dur Daðý'nda kurban kesmeye, mum yakmaya ve dua etmeye gelen aleviler, mermer ocaðý atýklarýyla çöplüðe döndürülen, içme suyu ve sulama suyu kaynaklarýný kirleten, yollarý aðýr yük kamyonlarý altýnda bozulan kutsal mekanlarý için üzüntü ve keder içindedir" diye konuþtu. Çelik, alevilerin bunu iktidar tarafýndan kendilerine yapýlan kasýtlý bir davranýþ olarak kabul ettiðini dile getirdi. Hindistanlý RK Marble firmasý tarafýndan iþletilen mermer ocaðýna karþý açýlan davada köylülerin avukatlýðýný yapan Antalya Barosu eski baþkanlarýndan Gürkut Acar ise "Hindistan'da ineðe bile saygý duyulurken burada 20 milyon alevinin inançlarý bu þirket tarafýndan hiçe sayýlmaktadýr" dedi. Avukatlardan Zafer Mülayim ise mermer ABF tarafýndan 6 Martta Ýzmirde yapýlacak Demokratik Anayasa için Eþit Yurttaþlýk Hakký Mitingine Demokratik Kurumlarýn desteðinin saðlanmasý için yapýlan ziyaretler kapsamýnda ABF Heyeti, DÝSK-GENEL ÝÞ Genel Merkezini ziyaret etti. Ziyarette ABF Heyetinde ABF Genel Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Tek, Örgütlenme Sekreteri Oktay Kandemir, Genel Sayman Cemal Özdamar yer aldý. Görüþmede DÝSK-GENEL ÝÞ Genel Merkezince yapýlan açýklamada Aleviler ülkemizin gerçeði, talepleri hepimizin talebidir deðerlendirmesi yapýlarak, iþçi sýnýfýnýn taleplerinin Alevilerin talebinden ayrý düþünülemeyeceðine vurgu yapýldý. ocaðýna verilen ruhsatýn iptali için Enerji Bakanlýðý'na karþý açtýklarý davada Antalya 3. Ýdare Mahkemesi'nin keþif ve bilirkiþi raporu istediðini kaydetti. Mülayim, Antalya'da yýllarý arasýnda 1800 maden arama ruhsatý verildiðine dikkat çekerek, "Bunlarýnýn yüzde 90'ý taþ ocaðý olarak faaliyet göstermektedir. Masa baþýndan verilen ruhsatlarla Antalya'da doða katledilmektedir" diye konuþtu. CHP Antalya il Örgütü'nün de destek verdiði açýklamanýn ardýndan protestocu grup Antalya Valiliði'ne yürüdü. Grup adýna Abdal Musa Dergahý ve Dur Daðý'nýn SÝT alaný ilan edilmesinin talep edildiði 3 dosyadaki 1444 sayfada toplanan 25 bin 19 imza, Antalya Vali Yardýmcýsý Metin Borazan'a teslim edildi. Haberciniz.biz - DHA

8 Ahmet Atalýk Son günlerin önemli tartýþmalarýndan biri de hibrit tohumlarýn kýsýrlýk yaptýðý yönünde yapýlan açýklamalar oldu. Biraz da konunun dýþýnda birkaç akademisyen bu yönde fikir beyan ederken, tohum üreticileri ise bu iddianýn bilimsellikle baðdaþmadýðýný söyledi. Bir ziraat profesörü ise hibrit konusunda konuþurken, bu tohumlarýn sadece verim avantajý ve albenili görünümünden bahsetti, konunun asýl tartýþýlan bölümüne girmedi. Hibrit tohumlar insanlarý kýsýr yapar mý, bir bakalým. Doðada aralarýnda gen akýþý olan, yani tozlaþma yoluyla birbirini dölleyebilen bitkilerin çaprazlanmasýyla elde edilen meleze hibrit diyoruz. Halk arasýnda hibrit tohum çoðu kez GDO lu tohum ile karýþtýrýlmaktadýr. Yaygýn uygulamasýyla GDO lu tohum, bir toprak bakterisinin geninin laboratuar ortamýnda ileri teknoloji yardýmýyla tohuma aktarýlmasýyla yapýlýr. Doða GDO yu kendi yapamaz, ancak laboratuarda müdahale ile gerçekleþir. Oysa hibrit uygulamasýný doða kendisi de yapmakta, biyolojik çeþitlilik dediðimiz yeni ve birbirinden deðiþik özellikler gösteren çeþitlerin ortaya çýkýþý da bu þekilde olmaktadýr. Hibrit tohumlar genellikle þirketler tarafýndan üretilir ve yaygýn olarak sebze üretiminde kullanýlýrlar. Ülkemiz özellikle sebze tohumluðunda yurtdýþýna baðýmlýdýr. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý verilerine göre Türkiye nin hibrit sebze tohumluk üretiminde kendine yeterliliði %35; açýkta yetiþtirilen sebze tohumluklarýnda ise bu oran %60-70 civarýndadýr. Þirket bir iþi öncelikle para kazanmak için yapar. Buradan hareketle hibrit tohumlarla üretilen sebzelerin þekilleri son derece düzgün ve albenileri yüksektir. Çünkü biz tüketiciler öncelikle aldýðýmýz ürünün þekline önem veririz. Hibrit tohumlarla üretilen sebzelerin verimleri yerli çeþitlere göre genellikle daha yüksektir. Bu özellik ise çiftçiyi doðrudan ilgilendiren yönüdür. Önemsemediðimiz, ancak önemsenmesi gereken çok önemli bir konu daha vardýr; hibrit tohumla yetiþtirilen ürünlerin besin içerikleri. Teksas Üniversitesi bilim insanlarý tarafýndan yapýlan ve çoðu sebze olmak üzere 43 ürünün incelendiði yaklaþýk 50 yýllýk süreci kapsayan bir çalýþmada hibrit tonumdan üretilen ürünlerin protein, kalsiyum, fosfor, demir, riboflavin ve askorbik asit içeriklerinin düþtüðü tespit edilmiþtir. ABD Tarým Bakanlýðý uzmanlarýnýn hibrit brokolide yaptýklarý araþtýrma ise kalsiyum ve magnezyum düzeylerinin daha düþük olduðunu gösteriyor. Ýngiltere de baðýmsýz bir bilim insanýnýn yaptýðý yine uzun süreli bir çalýþma hibrit sebzelerde kalsiyum, magnezyum, bakýr ve sodyum, hibrit meyvelerde ise magnezyum, demir, bakýr ve potasyum içeriklerinin düþtüðünü gösteriyor. Minnesota Üniversitesi nden bir bilim insanýnýn fasulye çeþitleri üzerine yaptýðý araþtýrma ise Kýzýlderili çeþitlerinin þirket çeþitlerine göre çok daha antiosidan olduðunu göstermektedir. Bu araþtýrmalar bize hibrit çeþitlerin yerli çeþitlere göre özellikle mikrobesin elementleri açýsýndan daha zayýf olduðunu gösteriyor. Bu durum hibrit tohumlarda verime ve þekilsel özelliklere aðýrlýk verilmesinin besleyicilik özelliklerini geri planda býrakmasýndan kaynaklanýyor olabilir. Doðru bir sonuca varabilmek için bu konuda çok daha fazla sayýda bilimsel çalýþmaya ihtiyaç vardýr. Mevcut durum itibarýyla hibrit tohumdan üretilen ürünlerin kýsýrlýk yaptýklarýný söylemek sadece çok büyük bir iddia olur. Bu yönde yapýlmýþ bir araþtýrma bulunmamaktadýr. Hibrit tohumlarla üretilen ürünler gönül rahatlýðýyla tüketilebilir. Ancak, mikrobesin eksiðinin insan baðýþýklýk sistemi üzerine etkileri bilim insanlarýnca titizlikle araþtýrýlmalýdýr. Üzerinde durulmasý gereken diðer önemli bir konu da tohumun giderek daha fazla bir oranda þirketlerin eline geçmesidir. Þirket kendi çeþidinin sürekli ve en yaygýn satýlmasýný ister. Bu nedenle ülkemiz de dahil olmak üzere yerli çeþitlerin çiftçilerce geliþtirilmesini önleyen tohumculuk kanunlarý yürürlüðe konur. Ülkemizde çiftçinin kendi geliþtirdiði çeþitleri ticari amaçla satmasý yasaktýr (kayýt altýna aldýrmasý gerekir ve çiftçi bu yollarý bilmez) ve evinde ihtiyacý üzerinde tohumluk bulunduran çiftçiye 10 bin TL ceza kesilir. Bu durum bizlerin deðiþik çeþitleri tüketmesini kýsýtlar, mikrobesinler açýsýndan baðýþýklýk sistemimizin takviyesini düþürür. Çiftçinin çeþitlerinin de gýda zincirimiz içerisinde yer almasý toplum saðlýðý açýsýndan son derece önemlidir. Yöneticilerimizin bu durumu önleyici deðil düzeltici tedbirleri almasý önem taþýmaktadýr. Son söz olarak, sebzeyi ve meyveyi mevsiminde tüketiniz. Karasaban Sosyal paylaþým sitesi Facebook'ta 300 bin kiþinin takip ettiði Heidi, Oscar Ödül Töreni'nin yapýlacaðý gece ABC televizyonundaki 'Jimmy Kimmel Show' da yer alacak. Heidi'nin yaþamýný sürdürdüðü Almanya'nýn Leipzig kentindeki hayvanat bahçesinden yetkililer, Heidi'nin ödül tahmini yapacaðýný söyledi. Programýn yapýmcýlarý, Heidi'nin ahtapot Paul'ün baþarýsýný yakalamasýný umuyor. Ahtapot Paul, Almanya'nýn Dünya Kupasý'nda oynadýðý yedi maçý doðru tahmin etmiþ, Hollanda ve Ýspanya arasýnda oynanan final maçýnýn galibini de bilmiþti. Heidi'nin program için Birleþik Devletler'e gitmesi ise beklenmiyor. Çekimlerin Almanya'da yapýlacaðý ve Yüzyýla yakýn zamandýr kripto uzmanlarýný ve dilbilimcileri uðraþtýran 'Voynich el yazmasý'nýn tarihi belirlenmeye çalýþýlýyor. Karbon testi sonucu yaklaþýk 600 yýl öncesine ait olduðu iddia edilen 'Voynich el yazmasý'nýn daha önce 16. yüzyýla ait olduðu düþünülüyordu. Biliminsanlarý þimdi bu keþfin kitabýn kökenine dair teorileri de çürütüp çürütmeyeceðini belirlemeye çalýþýyor. Adýný nadir bulunan kitaplarýn satýcýsý Wilfrid M. Voynich'ten alan ve 1912'de Roma yakýnlarýndaki Villa Mondragone'da keþfedilen 250 sayfa kalýnlýðýndaki el yazmasýnýn Leonardo Da Vinci'nin gizemini koruyan þifrelerini bile gölgede býrakacak nitelikte olduðu söyleniyor. 250 bin adet tanýnmayan yazý karakterinden oluþan kitapta bazý karakterler Latin ve Roma harfleri gibi gözükse de çoðu hiçbir dildeki ne harflere ABC'nin Oscar gecesi yayýnýnda kullanýlacaðý sanýlýyor. Öte yandan Heidi'nin diyete sokulduðu belirtiliyor. Bakýcýlarý fazla kilolu olan Heidi'nin diyetle daha saðlýklý olacaðý, hatta þaþý gözlerinin biraz düzelebileceðine inanýyor. Hayvanat bahçesi yetkilileri, Heidi'nin gözlerindeki þaþýlýðýn terkedilmeden önceki beslenmesiyle ilgili olduðu görüþünde. 2.5 yaþýnda olduðu tahmin edilen Heidi, Birleþik Devletler Kuzey Carolina eyaletinde bir hayvan barýnaðýna býrakýlmýþtý. Mayýs ayýndan bu yana Leipzig hayvanat bahçesinde tutulan Heidi temmuz ayýnda ziyaretçilerin karþýsýna çýkacak. BirGün ne de rakamlara benziyor. Kelime ve cümlelerin adeta bir yapboz gibi þekillendiði yazmada birçok çizim de var. Voynich el yazmasý yýllardýr dilbilimciler, kriptologlar, tarihçiler ve biliminsanlarý tarafýndan incelenmekle birlikte, çözüldüðüne dair hiçbir kanýt bulunmuyor. Ýstatistiksel ve dilbilimsel çözümlemeler, metnin rasgele yazýlmýþ anlamsýz bir iþaret yýðýný deðil, doðal bir dilin yazýya geçirilmiþ hali olduðunu gösteriyor. Kitap çok sayýda ilginç resim içerir. Bunlardan bir kýsmý yýldýzlarý, bitkileri ve tuhaf bir tesisatla birbirine baðlý küvetlerde yýkanan çýplak kadýnlarý gösterir. En iyi þifre çözücüleri bile þaþýrtýyor ila 1520 yýllarýnda yazýldýðý tahmin edilen Voynich el yazmasý hakkýnda bugüne kadar tüm yapýlan bilimsel incelemeler, kitabýn Voynich tarafýndan yapýlmýþ bir sahtekârlýk olmadýðýný kanýtlamýþtýr. Kitabý Roger Bacon, John Dee ve Edward Kelly dahil çeþitli kiþilerin yazdýðý öne sürülse de bu iddialarýn hiçbiri kanýtlanamamýþtýr. Kitap 15 cm.'ye 22,5 cm. ölçülerinde ve 250 sayfadýr ancak tamamýnýn 270 sayfa olduðu düþünülmektedir. Kitap þifalý otlar, astronomi, anatomi, farmakoloji ve reçetelerden oluþan beþ ana bölümden oluþmaktadýr. BirGün

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi. T.C. BAFRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı