DİVAN EDEBİYATI DİVAN EDEBİYATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİVAN EDEBİYATI DİVAN EDEBİYATI"

Transkript

1 A: Divan Edebiyatına Giriş 1. Temel Kavramlar 2. Divan Edebiyatının Oluşumu 3. Divan Edebiyatının Gelişim Dönemleri 4. Divan Edebiyatının Kaynakları 5. Divan Edebiyatının Özellikleri 6. Divan Edebiyatının Temaları 7. Divan Edebiyatındaki Nazım Şekilleri 8. Divan Edebiyatında Kullanılan Nazım Türleri B: XIII. Yüzyıl Divan Edebiyatı 1. Genel Görünüm 2. Edebî Görünüm 3. Hoca Dehhânî İÇERİK 2 KAVRAMLAR Divan Edebiyatı: Türk Edebiyatı nın İslâm uygarlığı etkisinde doğup gelişen ve kendine özgü kuralları, sanat ve estetik anlayışı olan edebiyat geleneğine verilen isimdir. Bu edebiyat: Saray Edebiyatı (şair ve yazarları saray çevresinde olduğu için); Havas Edebiyatı (aydın kesime hitap ettiği için); Klasik Türk Edebiyatı (asırlarca ortak ve yüksek zevkin kurallarıyla meydana getirildiği için); Eski Türk Edebiyatı (batı medeniyeti etkisiyle doğan yeni edebiyatın öncesi olduğu için); Divan Edebiyatı (şairlerin divanlarından meydana geldiği için) gibi değişik isimlerle anılagelmiştir. 3 1

2 KAVRAMLAR Divan: Divan edebiyatı ile ilgilenen şairlerin, bütün nazım şekilleri ve türleriyle söyledikleri manzumeleri bir araya getirdikleri eserler için kullanılan isimdir. (Fuzûlî Divanı, Bâkî Divanı, Kânî Divanı, gibi.) Divançe: Hacim bakımından küçük olan divanlardır. Düzen ve Konuları divanlarla aynıdır. Divançe, belli türleri seven şairlerin bilinçli bir seçimi olabildiği gibi, bir şairin divan dolduracak kadar şiir yazamadan ölmesi nedeniyle de oluşabilir. (Divançe-i Figânî; Divançe-i Fazlî, gibi) Mürettep Divan: Divanı oluşturan şiirlerin belirli bir tertibe (sıraya) uyularak bir araya getirilmesiyle hazırlanmış olan divanlardır. 4 OLUŞUMU Genel anlayışa göre, Divan Edebiyatı 13. yüzyıldan itibaren bütün kurallarıyla şekillenerek ortaya çıkmıştır. Ancak daha erken dönemlerde, Türklerin İslam kültürüyle kaynaşmasını müteakip özellikle Karahanlılar devresinde 11 ve 12. yüzyıllarda Kutadgu Bilig, Divanü Lügati t-türk ve Atabetü l- Hakayık gibi eserlerle Divan edebiyatının ilk örnekleriyle karşılaşılmaktadır. Büyük ölçüde Osmanlı coğrafyasında varlığını gösteren bu edebiyatın Harezm, Çağatay ve Azeri sahalarında da etkisi hissedilmektedir. Bu açıdan a Divan edebiyatı,, Türk T dünyasd nyasının ortak bir ürünü olarak değerlendirilemektedir erlendirilemektedir. 5 OLUŞUMU 13. yüzyıla kadarki dönem, Türk dili ve kültürünün çok geniş bir coğrafyada değiştiği, yenileştiği ve olgunlaştığı bir süreç olmuştur. Bu sürecin öncesinde İslâmî Edebiyatın iki önemli kolu olan Arap ve İran Edebiyatları, Türk Edebiyatı na göre, nazımda, ve nesirde, ayrıca vezin, kafiye, nazım şekilleri, konu, estetik anlayış gibi konularda belirli bir düzeye ulaşmıştır. Dolayısıyla Türk Edebiyatı bu yeni kültür ile tanışması sürecinde böyle bir şiir ve nesir modeliyle karşılaşmıştır. Kültür değişimleri sonrasında İran şiirinin Arap şiirini örnek aldığı gibi Türk şiiri de başlangıçta Fars şiirini örnek almıştır. 6 2

3 Divan edebiyatının gelişim süreci şu başlıklar altında tasnif edilmektedir: GELİŞİM DÖNEMLERİ 1. Kuruluş Dönemi: 11. yüzyıldan başlayarak İstanbul un fethine (1453) kadar devam eden süreç. (Dini, tasavvufi, ahlâki mesnevilerin yoğun görüldüğü dönem) 2. Geçiş Dönemi: Fatih ve II.Bayezid dönemlerini ( ) kapsar. (Bu dönem Eski Türkiye Türkçesi nin Osmanlı Türkçesi ne dönüştüğü süreçtir. Ahmed Paşa ve Necâti) 3. Klâsik Dönem: Yavuz Sultan Selim ile I.Ahmed arasındaki süreci ( ) kapsar. (Bu dönemde hem imparatorluk, hem de edebiyat zirveye ulaşmıştır.) 4. Sebk-i Hindî Dönemi: 17 ve 18. yüzyılları kapsayan bu süreçte imparatorluk gerileme gösterirken edebiyat Hind üslûbuna yönelerek yeni bir çıkış yakalamıştır. 5. Mahallileşme Dönemi: Sâbit ve Nâbî ile başlayan edebiyatta yerlileşme hareketi 18. yüzyılda Nedim ile devam etmiş, 19. yüzyılda Tanzimat edebiyatına dönüşmüştür. 7 KAYNAKLARI 1. Dînî İlimler (Kur an, Tefsir, Hadis, Fıkıh), 2. Tasavvuf (Bir duyuş ve düşünüş sistemi olarak Divan edebiyatının en çok ilgilendiği sınırsız ilham ve bilgi kaynağı), 3. İslâm Tarihi, 4. Peygamberler (Şair peygamberlere ait anlatıları sanatlarla ve çeşitli imgelere dönüştürerek kullanmıştır), 5. Mitolojik unsurlar (Şehnâme, Cem, Feridun, Karun, İskender gibi), 6. Çağın İlimleri (Tıp, kimya, matematik, astronomi gibi pozitif ilimler), 7. Kültürel Malzemeler (Divan şairi yaşadığı kültürel hayatın birikimlerini şiirine malzeme yapmıştır.) 8 ÖZELLİKLERİ Bu edebiyatta yer alan her şair, şiirlerinde mahlas adı verilen takma bir edebiyat adı kullanmıştır. (Fuzûlî, Nef î, Muhibbî, Avnî, gibi). Şairler bütün şiirlerini Divan adıyla bilinen kitaplarda toplamışlardır. Divan şiirinin vezni, Arap ve Acem edebiyatlarında olduğu gibi Aruz ölçüsüdür. Bu vezin hatırlanacağı gibi hecelerin uzunluk ya da kısalık, açıklık ya da kapalılık esasına dayalı ses kalıplarına dayanmaktaydı. Arap ve Acem edebiyatlarına ait nazım şekillerinin kullanıldığı Divan edebiyatı, süreç içinde şarkı ve tuyuğ gibi biçimleri de kullanılan nazım şekillerine dahil etmiştir. Şiirler, muhtevayı yansıtan başlıklar olmadığı için nazım şekillerine göre adlandırılmıştır. Nazım birimi beyit esasına dayanmaktadır. Tam ve zengin uyaklara yer verilmiştir. Anlatılandan çok anlatış şekli ön plana çıkarılmıştır. 9 3

4 ÖZELLİKLERİ Bu edebiyata klişe söz, basma kalıp hayal ya da mecazlı söz de denilen mazmunlar hakimdir. Mazmun, sözün içinde gizli olan sanatlı anlamlardır. Buna göre belli kelimelerin kullanılmasıyla belirli düşünüş şekilleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Örneğin sevgilinin ağzı için klişeleşmiş bir mecaz olan olan âb-ı hayat, gül, gonca, şarab ve lâ l mazmunlarının kullanıldığı görülmektedir. Okuyucu beyitte geçen kelimelerden yola çıkara ağzın hangi mazmunla karşılandığını anlar. Bu tür kullanımlar gelişerek yaygınlaştığı için zamanla asıl sözün artık söylenmemesine zemin hazırlamıştır. Zira kullanılan bir kelimenin ilk bakışta anlaşılan anlamı yanında gizli bir veya daha fazla anlamları aranmaya başlanmıştır. Esas söylenmek istenen arka plandaki anlamda gizlenmiştir. Mesajın doğrudan iletilmesi yerine onu çağrıştıracak yönlere vurgu vardır. 10 TEMALAR 1. Aşk: Divan şairlerinin en çok işlediği temalardan olup doğrudan şiirin malzemesi olarak kullanılmıştır. Özellikle tasavvuf düşüncesinin şekillendirdiği ilâhi aşk teması, şiirin içeriğini derinleştirmiş ve zengin imgelerin doğmasını sağlamıştır. Leylâ ile Mecnun ve Hün ü Aşk gibi örnekler bu sahada yazılmış en güzel aşk mesnevileri arasında yer almıştır. 2. Ölüm: Daha çok terkib-i bendlerde karşımıza çıkan ölüm temi şairlerce felsefi anlamda yorumlanmıştır. 3. Tabiat: Divan şiirinde genellikle tabiatın stilize edildiği, soyutlamalarla minyatürlerde yer alan bir motif gibi tasvir edildiği görülmektedir. Özellikle kasidelerin nesiblerinde ve mesnevilerde görülen klişe tabiat tasvirleri zaman zaman somutlaşarak gerçek alemden seçilmiştir. Bahar mevsimine özgü çiçekler sevgili ve mutluluk imgesini tasvir etmek için çok çeşitli benzetme ve istiarelerle işlenmiştir. (çemen, gül, lâle, nergis, servi, sünbül gibi) 4. Rindlik: Dünyayı reddetmeden hayatın güzelliklerinden ve nimetlerinden yararlanmayı benimseyen bu anlayış, dünya ve ahireti olduğu gibi kabul eder. 5. Din Tasavvuf gibi. Divan şiirinin yapısını / biçimini karşılayan ve muhteva kalıpları olarak da düşünebileceğimiz biçimler şunlardır: Nazım Şekilleri NAZIM ŞEKİLLERİ Beyitlerden Oluşan Nazım Şekilleri Bendlerden Oluşan Nazım Şekilleri Tek Kafiyeliler Gazel Kaside Müstezat Kıta Ayrı Kafiyeliler Mesnevi Terkib-i Bend ve Tercî -i Bend Çok Bendliler Tek Bendliler Dört Mısradan Oluşanlar Rubâi Murabba, Terbi Beş Mısradan Oluşanlar Tuyug Muhammes, Tahmis, Tardiyye, Taştir Altı Mısradan Oluşanlar Müseddes, Tesdis Yedi Mısradan Oluşanlar Müsemma, Tesbi Sekiz Mısradan Oluşanlar Müsemmen, Tesmin Dokuz Mısradan Oluşanlar Mütessa, Tetsî On Mısradan Oluşanlar 12 Mu aşşer, Ta şir 4

5 Türden kastedilen nazım biçimlerinin içerik olarak çeşitliliğidir. Bu edebiyatta kullanılan başlıca nazım türleri şunlardır: TEVHİD MÜNACÂT NA T ESMÂ-İ HÜSNÂ GAZAVAT-NÂME NAZIM TÜRLERİ Mİ RÂCİYE KIRK HADİS HİCVİYYE PEND-NÂME MERSİYE MUAMMÂ MÜNÂZARA LÜGAZ KIYÂFET-NÂME MAKTEL-İ HÜSEYİN RAMAZANİYYE BAYRAMİYYE KISÂS-I ENBİYA 13 XIII. YÜZYIL GENEL GÖRÜNÜM 14 XIII. YÜZYIL ANADOLU GENEL GÖRÜNÜM Bu yüzyıl, Batı Oğuz Türkleri için siyasi, sosyal ve edebi açılardan sıkıntılı biçimde geçmiş, ve tarihçilerin ifadesi ile buhran ve geçiş devri olarak kaydedilmiştir. Anadolu da Türk siyasi hakimiyeti Büyük Selçuklularla birlikte başlamıştır. Bu yüzyıl içinde Anadolu coğrafyasındaki en önemli gelişmelerin başında Anadolu Selçukluları Devletinin durumu gelmektedir. 11. yy. da kurulan A.Selçukluları, 12.yy.da Haçlılar ve Bizansa karşı büyük mücadeleler vermiştir. Babai isyanları Moğol İstilası Kösedağ Savaşı Asrın sonlarında Beylikler dönemi. 15 5

6 XIII. YÜZYIL ANADOLU SOSYAL GÖRÜNÜM Bu yüzyılda Anadolu da şehir kültürü ile göçebe Türkmen kültürünün yaşam biçimlerinin egemen olduğu görülmektedir. Ahi teşkilatları büyük şehirlerde önemli görevler üstlenmiştir. Siyasi birliğin sağlandığı süreçde sosyal ve kültürel sahalarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Moğol istilasından dolayı Harezm, Horasan, İran ve Irak bölgelerinden pek çok aydın, sanatkar ve mutasavvıf Anadolu ya gelerek buradaki sosyal ve kültürel dokunun gelişmesine katkı sağlamıştır. Dini mimaride önemli gelişmeler sağlanmış, Konya, Niğde, Divriği, Malatya, Sivas, Erzurum gibi pek çok bölgede önemli eserler vücuda getirilmiştir. Yüzyılın akışı içinde yaşanan olumsuzluklara rağmen sosyal yaşamın içinde Tasavvuf hareketinin giderek yayıldığı ve benimsendiği görülmektedir. 16 XIII. YÜZYIL ANADOLU EDEBÎ GÖRÜNÜM Oğuz Türkçesi edebî dil olarak en verimli devresini bu dönemden itibaren yaşamaya başlamıştır. Tercüme çalışmaları devam etmiştir. Karamanoğlu Mehmet Bey in Türkçe ye siyasi yönden destek vermesi Türkçe nin gelişimi adına önemli bir adım olmuştur. Divan edebiyatının geçiş devrini tamamlayarak kurumsallaştığı ve Hoca Dehhani ile bu yüzyıldan itibaren başladığı kabul edilmektedir. Bu dönemde meydana getirilen eserlerde Eski Anadolu Türkçesi hâkim olmuştur. Hacı Bektâş-ı Veli, Mevlâna, Sultan Veled, Yunus Emre gibi isimlerin yetiştiği bu dönemde tasavvuf düşüncesi şiir aracılığı ile geniş halk kitlelerine ulaşmıştır. 17 6

Sade Nesir: Halkın konuştuğu dilden fazla uzaklaşılmadan oluştumuştur.

Sade Nesir: Halkın konuştuğu dilden fazla uzaklaşılmadan oluştumuştur. HAZIRLAYAN SERDAR GÜL DİVAN EDEBİYATI (KLASİK TÜRK EDEBİYATI) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni SERDAR GÜL Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni SERDAR GÜL NESİR ÖZELLİKLERİ Nesir ihmal edilmiş bir türdür; çünkü

Detaylı

Ö n e m l i Ö z e l l i k l e r i

Ö n e m l i Ö z e l l i k l e r i Ö n e m l i Ö z e l l i k l e r i Şiirde aruz ölçüsü kullanılmış. Dil; Türkçe, Arapça ve Farsça sözcüklerden oluşan Osmanlıca dır Şairler anlatıma (üslup) çok önem vermişler. Her konuda kurallar vardır.

Detaylı

XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM BOYUTUNDA MEYDANA GELEN ÜSLUP HAREKETLERİ: KLASİK ÜSLÛP, SEBK-İ HİNDÎ, HİKEMÎ TARZ, MAHALLÎLEŞME

XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM BOYUTUNDA MEYDANA GELEN ÜSLUP HAREKETLERİ: KLASİK ÜSLÛP, SEBK-İ HİNDÎ, HİKEMÎ TARZ, MAHALLÎLEŞME 529 XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM BOYUTUNDA MEYDANA GELEN ÜSLUP HAREKETLERİ: KLASİK ÜSLÛP, SEBK-İ HİNDÎ, HİKEMÎ TARZ, MAHALLÎLEŞME DEMİREL, Şener TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XVII. yüzyıl, hem Klasik

Detaylı

1.ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ

1.ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ TÜRK EDEBİYATI-10 1 1.ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Sanat geçmişten gelir. Bu yüzden sanatın tarihi vardır. Bilim de öyledir. Buna da bilim tarihi denir. Bunun gibi Kültür

Detaylı

EDEBİYAT DERS NOTLARI

EDEBİYAT DERS NOTLARI EDEBİYAT DERS NOTLARI ŞİİR TÜRLERİ LİRİK ŞİİR:Duyguların coşkun bir dille anlatıldığı şiirlerdir. Akıldan çok hayal gücüne,duygusallığa hitap eder.(gurbet,ayrılık,hasret) Gurbet o kadar acı ki Ne varsa

Detaylı

TC GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI ANA BĐLĐM DALI TÜRK HALK EDEBĐYATI BĐLĐM DALI

TC GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI ANA BĐLĐM DALI TÜRK HALK EDEBĐYATI BĐLĐM DALI TC GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI ANA BĐLĐM DALI TÜRK HALK EDEBĐYATI BĐLĐM DALI ÂŞIK MÜSLÜM DALKILIÇ IN HAYATI, SANATI VE ESERLERĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Hazırlayan BEKĐR

Detaylı

XVI. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI

XVI. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2375 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1372 XVI. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI Yazarlar Prof.Dr. Mustafa İSEN (Ünite 1, 8) Prof.Dr. Muhsin MACİT ( Ünite 2, 4) Prof.Dr. Cihan

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ TDE 101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 202 Öğrencilerin okuma laboratuarlarında bağımsız okuma süreçlerini kullanmalarını

Detaylı

BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE ÂŞIK EDEBİYATI *

BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE ÂŞIK EDEBİYATI * 1 BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE ÂŞIK EDEBİYATI * Dr. Doğan KAYA Şamanizm inancının yaygın olduğu toplumlarda, dinî hüviyetteki kişiler düşüncelerini, içinde bulundukları ruh hallerini, güzel ve zihinlerde kalıcı

Detaylı

Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış

Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr I/2, 2011, 213-223 Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış Some Observations concerning the Classical Period of Ottoman

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI ŞİNÂSİ NİN ŞİİRLERİNDE YAPI - ŞEKİL İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ebru Özlem

Detaylı

GİRİŞ. yerlilerinin dinlerinde görülen inanışların bazı ilkel dinlerde de görüldüğü anlaşılır. Bu tespit o zaman için çok yenidir.

GİRİŞ. yerlilerinin dinlerinde görülen inanışların bazı ilkel dinlerde de görüldüğü anlaşılır. Bu tespit o zaman için çok yenidir. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ - I DERS NOTLARI 1. Sınıf - 1. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com GİRİŞ Sözlü anlatım bir sosyal olaydır. Halk edebiyatında, gösterim, performans

Detaylı

Yayınlar Genel Müdürlüğü. 3 ĐSEN, 2006: 224

Yayınlar Genel Müdürlüğü. 3 ĐSEN, 2006: 224 1 GĐRĐŞ Edebi eserlerde öz ve şekil estetik bir bütünlük oluşturacak şekilde bir araya gelerek kendi içinde sistemli bir yapı oluştururlar. Bu yapı şekil ve içeriği içine alan bir kavramdır. Biçim ve içerik

Detaylı

BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ

BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ESKİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ DÎVÂNININ TENKİTLİ METNİ (İNCELEME-METİN) YÜKSEK LİSANS

Detaylı

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ. ünite İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ. ünite İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ 2 ünite DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ ÜNİTE - 2 İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA

Detaylı

HUNLARDAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

HUNLARDAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ HUNLARDAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Özet Bu araştırmada yabancılara Türkçe öğretiminin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ele alınmıştır. Konu alanıyla ilgili literatür taraması yapılarak

Detaylı

Klasik Türk Şiirinde Estetik Bir Unsur Olarak Çiçekler Berat Açıl*

Klasik Türk Şiirinde Estetik Bir Unsur Olarak Çiçekler Berat Açıl* FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 5 Yıl/Year 2015 Bahar/Spring 2015 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRKMEN EDEBİYATI ŞÂİRİ KERİM GURBANNEPESOV HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ. Dr. Hıfzı TOZ

ÇAĞDAŞ TÜRKMEN EDEBİYATI ŞÂİRİ KERİM GURBANNEPESOV HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ. Dr. Hıfzı TOZ ÇAĞDAŞ TÜRKMEN EDEBİYATI ŞÂİRİ KERİM GURBANNEPESOV HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ Dr. Hıfzı TOZ Ankara 2012 Dr. Hıfzı TOZ ÇAĞDAŞ TÜRKMEN EDEBİYATI ŞÂİRİ KERİM GURBANNEPESOV - HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ

Detaylı

THOUGHTS ON A MECMUA-İ EŞ ÂR REGİSTERED İN THE İZMİR NATİONAL LİBRARY (1467/14)

THOUGHTS ON A MECMUA-İ EŞ ÂR REGİSTERED İN THE İZMİR NATİONAL LİBRARY (1467/14) - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1, Winter 2013, p. 267-297, ANKARA-TURKEY İZMİR MİLLÎ KÜTÜPHANE DE KAYITLI BULUNAN (1467/14) BİR MECMUA-İ

Detaylı

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2369 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1366 XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Zuhal ÖLMEZ (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa KAÇALİN (Ünite 6-10) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TAZE CAN BULDU CİHAN : OSMANLI ŞİİRİNDE BAHAR ARZU KALENDER

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TAZE CAN BULDU CİHAN : OSMANLI ŞİİRİNDE BAHAR ARZU KALENDER Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TAZE CAN BULDU CİHAN : OSMANLI ŞİİRİNDE BAHAR ARZU KALENDER Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin Parçasıdır TÜRK

Detaylı

www.kucukcekmece.bel.tr

www.kucukcekmece.bel.tr www.kucukcekmece.bel.tr 1 2 www.gelenekselsanatlarakademisi.com 3 4 Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu Küçükçekmece / İstanbul Ustalarla Buluşma Yayın Koordinatörü Hüseyin

Detaylı

HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ

HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ Dil, halkın konuştuğu dildir. Halk deyimlerine ve söyleyişleri kullanılır. Şairler, şiirlerini saz eşliğinde, belli bir ezgi ile söyler. Nazım birimi dörtlüktür. Hece

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bilkent Üniversitesi, Ankara Temmuz 2008 Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

BİZİM YUNUS. Mustafa ÖZÇELİK

BİZİM YUNUS. Mustafa ÖZÇELİK BİZİM YUNUS Mustafa ÖZÇELİK BİZİM YUNUS Mustafa ÖZÇELİK Editör Murat Küçük Görsel Tasarım Burcu Coşgun Tezhip Prof. Dr. Halil Buttanrı Tashih Bilal Akan Baskı Sistem Ofset, Ankara 1. Basım, Nisan 2010

Detaylı

TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM)

TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM) TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM) DİL VE DİLLER (1. HAFTA) DİL: Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan

Detaylı

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

Yazı dilinin Kalıcı olması özelliği toplumun kültürel birikimlerini kuşaktan kuşağa taşımasına yol açmıştır.

Yazı dilinin Kalıcı olması özelliği toplumun kültürel birikimlerini kuşaktan kuşağa taşımasına yol açmıştır. 4.Sınıf Türk Dili Ders Notlari TÜRK DİLİ Atatürk'ün Türkçenin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılmasını istemesinin en önemli nedeni Dilin, bir toplumda düşünce birliğini yarattığını ve o toplumun

Detaylı

11. Sınıf. defter notları fatih kasva. tanzimat dönemi edebiyatı

11. Sınıf. defter notları fatih kasva. tanzimat dönemi edebiyatı 11. Sınıf defter notları fatih kasva tanzimat dönemi edebiyatı Fatih Kasva www.fatihkasva.com 29.10.2014 Tanzimat Edebiyatı (1860-1895) YENİLEŞME DÖNEMİ Osmanlı Devleti'ndeki yenileşme hareketleri 17.

Detaylı