AVRUPA fi YASASI NIN HAZIRLANMASINDA AVRUPA ADALET D VANININ ROLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA fi YASASI NIN HAZIRLANMASINDA AVRUPA ADALET D VANININ ROLÜ"

Transkript

1 AVRUPA fi YASASI NIN HAZIRLANMASINDA AVRUPA ADALET D VANININ ROLÜ Av. Dr. ERDAL EGEMEN Belçikal fl Hukuku Profesörü Roger Blanpain Avrupa Adalet Divan - n güzel bir kad na benzetmektedir. Birçoklar onu be enir ve tap n r; ancak ayn zamanda da bir çoklar onun cazibesini k skan r. Adalet Divan n n bir çoklar n n be enmesinin nedeni Avrupa hukukunun gelifltirilmesinde Toplulu u amaçlar n n mükemmellefltirmesi ve bu unsurlar korumas nda etkin rol oynay fl d r. Adalet Divan n be enmeyenler ise Divan n kararlar nda temel unsurlardan uzak oldu unu, çok politik ve detayc oldu unu ve üye devletlerin egemenlik haklar n zay flatt n ileri sürmektedir. Adalet Divan n n bu etkin rolünü oynamas Yarg ç Keon Lenaers a göre afla da belirtilen unsurlar n yerine getirilmesi ile mümkün olabilir (1) : 1- Avrupa hukukunu sayg n hale getirmek, yol gösterici ve etkin k lmak, 2- Topluluk amaçlar n gelifltirip büyütmek, 3- Toplulu un Anayasa Divan olarak topluluk kurumlar aras nda ve di er yandan da toplulukta üye devletler aras nda dengeleyici görevini yerine getirmek. 1- Avrupa fl Hukukunu Ba lay c ve Etkin Hale Getirmek 1.1.Ba lay c Etki Bu unsur Adalet Divan n n Topluluk hükümlerini do rudan etkilemesidir. Bu konuda bir örnek olarak, TEC (The Eurpean Commin ty) 141. maddesinde yer alan Avrupa Toplulu u eflit de erdeki ifl için eflit ücret ödeme yap lmas d r. 8 Nisan 1976 daki Defrenne davas nda (11) Adalet Divan 141. maddeye do rudan at fta bulunarak ulusal mahkemelerden önce eflit de erdeki ifle eflit ücret ödenmesine karar vermifltir (2). (1) Of the European Court of First Instance. Lecture, Leuven, Lav Faculty, (2) C-43/75, ECR., 1976,

2 1474 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 4 Y l 2006 Maria Loisa Jimenez Melgar n 4 Ekim 2001 deki son davas nda Adalet Divan (Konsey Yönetmeli i 92/85/EEC) (3) dava ile iliflkisinin oldu una ve bu nedenle bu yönetmelik taraf ndan tan mlanan süre içinde üye devlet taraf ndan al nan önlemlerin olmad geçifl durumlar nda bireylerin haklar n n yerine verilebilece ine ve yönetmelik taraf ndan tan mlanan süre içinde önlemleri almayan devletin yetkilerine karfl ulusal mahkemelerde dayanak olarak kullanabilece ine karar vermifltir. Adalet Divan n n bu tip kararlar cinsiyetler aras eflitlik ay r m n n ve serbest dolafl m haklar n n iflyerinde olumlu etkisi oldu u aç kça görülmektedir. 1.2 Etkinlik Sonucu Adalet Divan ulusal yasa koyucular ve Yarg organlar ndan yararlanmak suretiyle ifl hukuku ile ilgili kararlar nda yükümlülük yüklenmekte ve toplulukla ilgili davalarda etkin sonuçlar üretmektedir. Divan n kural aç kt r; Topluluk hukuku tehlikedeyken, tam etkinlik uygulanmal d r. Divan ifl hukukunda bu görüflünü belirten örnek kararlar vermifltir: Örne in; Sabina Von Colson Elisabeth Kaufman taraf ndan Northrein-Westfalen flirketine karfl 10 Nisan 1984 (4) tarihinde aç lan davada, ifle girmek için baflvuruda bulunan bir bayan aday n cinsiyet ay r mc l yap larak ifle al nmad kan tlanm fl, Alman Yarg ç, Alman fl Yasas ndaki hükme göre cinsiyet ay r mc l na u rayan davac ya tazminat olarak; davac n n ifle baflvuru nedeniyle yapm fl oldu u yol masraflar n (tramvay bileti karfl l 7,20 DM (yaklafl k 4 Euro) verilmesine karar vermifltir. Adalet Divan bu karar gerçekçi bulmam flt r. stihdam art rmak, mesleki e itim ve mesleklerinde yükselmeye teflvik etmeye destek vererek çal flma koflullar ile ilgili 1976 Direktifine dayanarak üye devlet yapt r m konusunda serbest b rak lm fllard r. Ancak e er her üye devletler tazminat yolunu seçerse, bu tazminat etkin olmal, cayd r c l bulunmal ve her durum için uygun olmal d r. Tazminatlar n herhangi bir durumda masraflar n karfl lanmas gibi gerçekçi olmayan tazminatlardan çok daha fazlas na hükmedilmesi görüflünü savunmufltur. Adalet Divan n n 2001 tarihinde vermifl oldu u bir karara göre, k smi süreli çal flanlar ile tam gün çal flanlar aras nda farkl davran lmas mümkün olmad n, ancak ay r m hakl k lan neden, (iflçinin vasf, verimi, e itimi, meslek tecrübesi, tafl d sorumluluk) farkl muamelenin yap ld var olmal ve iflveren için bir motif oluflturmal d r. Adalet Divan n n bu karar nda farkl davran fl hakl k lacak nedenin ay r m n yap ld anda bulunmas, sonradan veya önceden ortaya ç kmamas gerekmektedir. (3) V.Gemeente Los Barrio, C-438/00, ECR., 2001, 6915 (4) C-14/83, ECR., 1984, 1891.

3 Avrupa fl Yasas nda Avrupa Adalet Divan n n Rolü Erdal Egemen 1475 Adalet Divan 7 A ustos 1993 tarihli Marshall (5) davas nda da ifle almada ay r mc l k nedeni ile ma dur taraf ndan al nacak tazminat miktar ile ilgili olarak; ay r mc nedenlerle iflten ç kar lman n sonucunda bir kiflinin maruz kald zarar n tazmini yasa veya yönetmelik maddesinde belirlenen bir üst limitle s n rlanamaz, tazminat alan taraf, tazminat almas na kadar geçen süre için ana paran n üzerine faizin de eklenmesi gerekti ine karar vermifltir. Adalet Divan n n kararlar 09 Kas m 1995 deki (6) Francovich davas nda tam bir etkinlik sa lam flt r. Bu davada talya 20 Ekim 1980 tarihli çal flanlar iflverenin iflas durumunda koruyan flas Yönergesini uygulamam flt r. Divan böyle durumlarda devletin yükümlülü ü prensibini kabul etmifltir. Gerekçe olarak bireylerin haklar n n ihlal edilmesi durumunda tazminat yüklenmemesi topluluk yasalar n n zay flayaca n, birey haklar n korunamayaca gibi toplulu a üye ülkelerin topluluk yasalar n n getirdi i yükümlülüklerin ortadan kalkmas sonucunu do uraca n belirtmifltir. Buna benzer bir etkinlik karar da Divan n 8 Haziran 1994 deki (7) topluca iflten ç karmalar ve iflyeri devirlerinde çal flanlar n bilgi alma ve dan flma (görüfl alma) haklar na iliflkin Yönergelerle ilgili karar d r. Bu karar nda üye ülkelerin iflçinin temsili için iflyerlerinde tam bir sistemin olmamas n ola an görmemektir. Bu Yönergeyi uygulamayan ngiltere yi k nayarak, ngiltere deki iflverenler toplu iflçi ç karmay planlad klar nda ya da iflçilerin di er iflyerine geçirdiklerinde bilgi vermek ve dan flmakta bulunmalar n Yasal bir yükümlülük olarak kabul etmemifltir. (belirtmifltir). Ayr ca sendikas z iflyerlerinde de bilgi verme ve dan flma sistemi mevcut de ilse bu prosedürün kurulmas görüflünü savunmufltur. Divan n bu olayla ilgili ikinci görüflü de, iflverenlerin ulusal yasa ve yönergelerin yerine getirmemeleri durumunda uygulanacak yapt r mlar n iflverenlerin bu uygulamalar n sa layacak nitelikte olmad d r. Divan topluluk yönetmeli inde, haklar n ihlali durumunda özel bir ceza hükmü yer almad n belirtmifltir. Ulusal yasalar, üye devletlerin Roma Anlaflmas çerçevesindeki görüntüleri, Avrupa Birli i yasalar n n ihlali aç s ndan uygulamalara ba l olarak cezai yapt r mlar uygulanabilir görüflündedir. Ulusal Yasalar n benzer ihlalleri de bu ihlallerle eflde erdir ve cezai yapt r mlar etkili ve cayd r c olmas n sa lamaktad r. 2. Birli in Entegrasyon Amaçlar n n lerletme ve Teflvik Etme Avrupa Birli i nin Entegrasyon amaçlar n n ötesine götüren ilerletme teflvik etme ilkesi, normatif ulusal normlar ve genifl kapsaml topluluk yasalar nda Adalet Divan n n oynad ikinci önemli roldür. (5) Marshall M.H., v, Southampton and South West Hampshire Area Health Authority, C-271/91, ECR., 1993, 4367 (6) V.Italy, C-479/93, ECR., 1995, (7) Commission v.uk, C-382/92 and 383/92.

4 1476 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 4 Y l 2006 Adalet Divan n n oynad bu ikinci rol için birçok örnek verilebilir. Örne in Avrupa Toplulu u Yasas n n (TEC) 14. maddesindeki do rudan veya dolayl cinsiyet ve rk ay r mc l n n yap lmamas n kural olarak kabul etmifltir. Divan kararlar nda örne in ödeme iliflkilerinde temel insan haklar n n eflitli ine genifl bir anlam vermifltir. Örne in; Part-T me çal - flan kad n iflçilerle, part-time çal flan erkek iflçiler aras nda ücret ödemelerinde ay r m yap lamayaca na, eflit ifle-eflit ücret ödenece ine karar vermifltir. (Barber davas nda) (8) Ortak Pazar n sa lad koflullardan biri olan iflçilerin serbest dolafl - m ile ilgili olarak Divan, çal flanlar için bir topluluk nosyonunu ortaya ç - karm flt r. Bu Anton ssen davas nda verilen karar da oldu u gibi, Divan, çal flanlar n bir üye (9) ülkeden di erine ifl aramak üzere serbestçe dolafl - m n ve ifl bulmaks z n o ülkede uygun bir süre kalmas n içeren bir karar vermifltir (10). Bu karar da kamusal meslekler aç s ndan çok dar bir flekilde yorumlama yap lm fl ve kamusal mesleklerden olan siyasal ve yarg sal güçle ilgili meslekler s n rlamaya tabi tutulmufltur. Divan n spor dallar üzerindeki rolü ise fazla olmam flt r. Dünyaca ünlü Bosmon (11) davas nda oldu u gibi, Divan, profesyonel bir oyuncu ile kulübü aras ndaki sözleflmenin sona ermesi sonucu, transfer ücretinin, iflçilerin serbest dolafl m na ayk r l k gösterdi ine karar vermifltir. 3- Anayasal Bir Divan Gibi Davranmak Bu konuda Divan, daha önce de belirtti imiz gibi çok önemli rol oynamaktad r. Bu rol topluluk kurumlar aralar ndaki ve ayn flekilde üye ülkelerin kendi aralar ndaki ve Avrupa Toplulu una karfl iliflkilerinde dengeleyici olmaktad r. Ayr ca, ifl hukuku alan nda da bu rolüne iliflkin birçok örnek verilebilir. Öncelikle Avrupa Toplulu u kurallar n n yasal temelinde oybirli i, oy çoklu u ve salt ço unluk vard r. Avrupa Toplulu u Yasas n n 137. maddesi özellikle (12) sa l k ve güvenlik ile çal flma süresi iliflkisini düzenlemektedir. Divan, Birleflik Krall kla Avrupa Toplulu u Konseyi aras ndaki, çal flma süreleri ile ilgili afla daki karar vermifltir. Bu davada Birleflik Krall k çal flma süreleri yönergesini iptal ettirmeye çal flm flt r (1993). Birleflik Krall k yönergenin hukuka ayk r oldu unu iddia etmifltir. Birleflik Krall a göre 137.madde tam olarak yorumlanmal ve çal flma süresi yönergesinin Bakanlar Konseyinin oybirli i ile kabul edilmesi gerekti ini ve (8) Barber Douglas Harvey v.guardian Royal Exchange Assurance Group, 17 May 1990, C-262/99, ECR., 1990, 1889 (9) 3 juli 1986, Lawrie-Slum v.lant Baden-Würtemberg, C-66/85, ECR, 1986, 2121 (10) The Queen v.immgration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Anthonissen, 26 February 1991, C-292/89, ECR., 1991, 745 (11) 15 December 1995, Un on Royale Belge des Societes de Football Association ASBL and Others v.jean-marc Bomsan, C-415/93, ECR., 1995, (12) 12 November 1996, C-84/94, ECR. 1996, 5755

5 Avrupa fl Yasas nda Avrupa Adalet Divan n n Rolü Erdal Egemen 1477 ona göre yorumlanarak yasal bir zemin sa lanmal yd. Divan karar nda genifl bir yorum yaparak sorundaki temel ölçüt çal flanlar n sa l k ve güvenli inin korunmas ilkesi oldu undan 137. maddesinin uygulanmas na karar vermifltir. Divan n bu karar nda da görüldü ü gibi ilkesi, yasalar uygulamak politik görüfllere yer vermemek ayr ca Divan n Konsey Yönergelerinin zorunlu k ld temel görüfllerinin uygulanmas nda önemli rol oynamakt r. 4- Divan n Baz Kararlar n n Elefltirilmesi Adalet Divan n n baz kararlar da elefltirilmifltir. Örne in, el de ifltiren bir iflletmedeki mevcut çal flanlar n kazan lm fl haklar na iliflkin 2001 tarihinde gözden geçirilen 1977 tarihli Yönergedeki kurala göre, el de ifltiren iflletmedeki mevcut iflçilerin, ifl sözleflmelerinden do an hak ve yükümlülüklerinin de kendili inden yeni iflverene geçmesidir. Divan karar nda, iflletmenin devrinin nedenine bak lmaks z n, devralan çal flanlar n baz lar n devral yorsa hepsini devralmakla yükümlü tutmufltur. Divan n bu karar n elefltiren görüfller ise, bu karar n iflyerinin el de- ifltirmesinin derinlemesine bir yorumu yap lmam fl oldu unu savunmaktad r. Temelde 1977 tarihli yönerge, sanayi giriflimlerinin daha büyük ve genel pazar n gereksinimlerini karfl lamak üzere büyüdü ü ve birleflmelerin yafland bir döneme rastlamaktad r. O günlerde genel kan çal flanlar ekonomik birleflmelerde (iflletmelerin devrinde) sosyal bir bedel ödememeliydi. Kazan lm fl haklar iflletmelerin devrinde kaybedilmemeliydi. Ancak günümüzde büyük iflletme sanayi toplumu zaman süresi içinde geride kalm flt r. Bugünün bilgi toplumunda daha büyük firmalar n, do rudan temel ifllerine yönelmifl olmalar ve baz hizmetlerini alt iflverene vererek bölmeleri ve internet a n n iflletmelerin bir parças haline gelmesine ba l olarak beyaz yakal ve bilgi ifllemciler say s nda bir patlama oldu u görülmektedir. Günümüzde de iflletmeler aras birleflmeler ve devralmalar sürmekte ancak hizmet sektörü ve bilgi ifllemciler öne ç kmakta ve istihdam n büyük ço unlu unu sa lamaktad r. Bu nedenle, iflletmeler baz ifllerini alt iflverene devretti i için, ya da iflletmeyi devralan n, ifllerini sürdürmede yeter say da çal flana sahip olmas çok say da devreden iflletmeler iflas etme gibi yönelmektedir. Bu uygulamalar n sonucu olarak devralan iflletme, devir eden iflletmenin iflçilerinin kazan lm fl haklar ndan ve bu iflçileri çal flt rma zorunlulu undan kurtularak yönergenin uygulanmas ndan kaç nmaktad r. Bu nedenle Divan n karar na karfl görüflü savunanlar 12 Mart 2001 tarihinde gözden geçirilen 1977 tarihli Yönergenin bu tip uygulamalar nedeniyle yasa metnine al nmas n gerçekçi bulmamaktad r. Kan mca Divan n bu karar çal flanlar n kazan lm fl haklar n n kaybolmamas aç s ndan yerinde ve gerçekçidir.

6 1478 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 4 Y l 2006 SONUÇ Sonuç olarak, Adalet Divan Avrupa Hukukunun çeflitli Yasa, Yönerge ve Konsey kararlar ndan yararlanarak Avrupa yap s n temellendiren ve yönlendiren tutarl, yasal bir yap oluflturmada ve olgunlaflt rmada büyük bir rol oynam flt r. Ülkemizdeki Anayasa Mahkemesi, Dan fltay ve Yarg tay Kararlar n n Adalet Divan kararlar gibi yönlendirici, tutarl, temel yasalar n uygulanmas n sa lay c kararlar vermesi dile iyle

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA LAÇ SEKTÖRÜNDE B TMEYEN TARTIfiMA VER KORUMA Av. ÖZGÜR KAYA laç sektörü, insan sa l ile do rudan iliflkilidir. Bu nedenle farkl bir yap ya sahiptir. laç sektörünün farkl yap s, bu konuda dünyan n pekçok

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi.

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2008 flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Mehmet Korkusuz 5684 Say l Yeni Sigortac l k Kanunu na genel bak

Detaylı

Adil Yarg lanma Hakk

Adil Yarg lanma Hakk makale 2 Avrupa Birli i Çal flma Yaflam nda nsan Haklar : Adil Yarg lanma Hakk 1 Girifl Demokrasi ve hukukun üstünlü üne olan inanc n emaresi olan adil yarg lanma hakk, Avrupa Birli ine Üye Devletlerin

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No: 159 2010/1 ISBN No: 978-605-5614-20-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI

ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI Prof. Dr. Christian RUMPF* ÖNSÖZ Bu metin, yabanc iflletmelerin ve yat r mc lar n, Almanya ya yerleflme aflamalar nda dikkat etmeleri gereken birkaç

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR HUKUKUNDA KURULUfi ve ÜYEL K YÖNÜNDEN BANKA, S GORTA SANDIKLARI

SOSYAL S GORTALAR HUKUKUNDA KURULUfi ve ÜYEL K YÖNÜNDEN BANKA, S GORTA SANDIKLARI SOSYAL S GORTALAR HUKUKUNDA KURULUfi ve ÜYEL K YÖNÜNDEN BANKA, S GORTA SANDIKLARI 36 I- G R fi Ülkemizde çal flanlar n sosyal güvencesi, temelde üç kamu kuruluflunca sa lanmaktad r: Sosyal Sigortalar Kurumu,

Detaylı

Karflılafltırmalı Analizi

Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Bu rapor Prof. Dr. Turgut Tahranlı

Detaylı

Sunufl. Sonuçta ise bu çal flmay sevgili eflim Seval Han m a en içten duygularla ithaf ediyorum. Temmuz 2005 Fatih / STANBUL Prof.Dr.

Sunufl. Sonuçta ise bu çal flmay sevgili eflim Seval Han m a en içten duygularla ithaf ediyorum. Temmuz 2005 Fatih / STANBUL Prof.Dr. Sunufl Di er ve kendisinden önceki ifl yasalar gibi 4857 sy. fl Kanunu da getirdi i kimi hükümlerin uygulanmas na verdi i önemi göstermek için baz hükümlere ayk r l devlet ad na idari para cezas yapt r

Detaylı

AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi

AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi AV. NEZ H SÜTÇÜ Bu yaz da Amerika Barolar Birli i ne (American Bar Association) ait internet sitesinde (www.abanet.org/media/factbooks/judifact.pdf), yer alan 75

Detaylı

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda

Detaylı

nsan Genomu ve nsan Haklar Evrensel Bildirgesi kuramdan uygulamaya

nsan Genomu ve nsan Haklar Evrensel Bildirgesi kuramdan uygulamaya nsan Genomu ve nsan Haklar Evrensel Bildirgesi kuramdan uygulamaya 1 Bu kitapç n çevirisi UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Bioyetik Íhtisas Komitesi taraf ndan yap lm flt r Birleflmifl Milletler Er itim

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan

Detaylı

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan ülkelerdeki üye iflveren ve sanayi teflkilatlar na yönelik

Detaylı

S C L. Mart 08 Y l 3 Say 9. flyerinin Bir Bölümünün Devri nde Fiziki Mekan... 5

S C L. Mart 08 Y l 3 Say 9. flyerinin Bir Bölümünün Devri nde Fiziki Mekan... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I Av.F L Z SARAÇ (*) I. K TLE LET fi M ARAÇLARI LE REKLAM YASA ININ HLAL A. GENEL OLARAK Reklam; geçmiflten günümüze de in süregelen bir iletiflim, bir bilgilendirme arac

Detaylı

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME NTERNET LET fi M N N ENGELLENMES N N HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME Murat Volkan DÜLGER* G R fi nsanl k, 20. yüzy lda, bilimin ve teknolojinin hemen her alan

Detaylı

Siyasal yönetimler, tüm yurttafllar na eflit olanaklar çerçevesinde asayifl, e itim, sa l k ve refah da tabildikleri, toplumsal çat flma, uzlaflmazl

Siyasal yönetimler, tüm yurttafllar na eflit olanaklar çerçevesinde asayifl, e itim, sa l k ve refah da tabildikleri, toplumsal çat flma, uzlaflmazl 5. Yönetiflim 5.1. Yönetiflim ve Siyasal Sistem Yönetiflim, siyasal sistemin yönetiminde hükümet ile toplum aras nda karfl l kl etkileflim, ortak çal flma ve karar almada paydafl (stakeholder) olma koflullar

Detaylı

ULUSAL REKABET HUKUKU KURALLARININ ÜLKE DIfiI UYGULANMASININ TÜRK YE VE AVRUPA B RL L fik S ÜZER NDE ETK S

ULUSAL REKABET HUKUKU KURALLARININ ÜLKE DIfiI UYGULANMASININ TÜRK YE VE AVRUPA B RL L fik S ÜZER NDE ETK S ULUSAL REKABET HUKUKU KURALLARININ ÜLKE DIfiI UYGULANMASININ TÜRK YE VE AVRUPA B RL L fik S ÜZER NDE ETK S Av. HAL SAN YENG N (1) Girifl Ulusal hukuk kurallar n n ülke d fl nda uygulanmas n engelleyen

Detaylı

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi Bu kitapç n çevirisi UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Bioyetik Íhtisas Komitesi taraf ndan yap lm flt r Birleflmifl Milletler Er itim Bilim ve Kültür Kurumu 1,

Detaylı

Özel Amaçla nternet ve E-Posta Kullan m n n fl liflkisine Etkisi

Özel Amaçla nternet ve E-Posta Kullan m n n fl liflkisine Etkisi Na me N. HOZAR, LLM MESS Müflavir Avukat Özel Amaçla nternet ve E-Posta Kullan m n n fl liflkisine Etkisi Schleswig Holstein Eyalet fl Mahkemesi 1 Karar Tarihi : 27.6.2006 Say s : 5 Sa 49/06 Olay : Davac,

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt KOB LER Ç N F KRÎ VE SINAÎ MÜLK YET HAKLARI II KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt r. Türkiye

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

BA LAMINDA P S E G/KONYA ILGIN EL E K T R K -TÜRK YE TAHK M KA R A R I (I C S I D)

BA LAMINDA P S E G/KONYA ILGIN EL E K T R K -TÜRK YE TAHK M KA R A R I (I C S I D) AD L VE HAKKAN YETL DAVRANIfi YÜKÜMLÜLÜ Ü BA LAMINDA P S E G/KONYA ILGIN EL E K T R K -TÜRK YE TAHK M KA R A R I (I C S I D) Dr. Süleyman DOST* ÖZET (Yabanc ) Yat r m Uyuflmazl klar n n Çözümü için (kurulmufl

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*)

N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*) EVL L K B RL Ç NDE GERÇEKLEfiEN N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*) MURAT VOLKAN DÜLGER (**) Girifl Kad nlara karfl çeflitli amaçlarla

Detaylı

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM 6 KAPAK PROF. DR. EROL MAN SALI: TÜRK YE N N KT SAD SINIRLARI ORTADAN KALDIRILMIfiTIR Y l: 9 Say : 34 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dergimiz üç ayda bir yay mlanmaktad r Yayg n süreli yay n ULUSAL SANAY C

Detaylı

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR C LT 1 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 1 Kas m 2005 (Yay n

Detaylı