DVAN EDEBYATINDA HEDYE. Rıza ORA ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DVAN EDEBYATINDA HEDYE. Rıza ORA ÖZET"

Transkript

1 Divan Edebiyatında Hediye Rıza ORA DVAN EDEBYATINDA HEDYE Rıza ORA ÖZET Türk kültüründe hediye alma ve verme gelenei, insanlarımızı birbirine balayan güzel hasletlerden biridir. Maddî veya manevî deerleri itibariyle her kesimden insanımızın hediye alma ve verme alıkanlıının edebiyatımıza da yansıdıını ve hediye kavramının yeni anlamlarla kullanıldıını görebilmekteyiz. Bazen yaanılan çevre ve zaman, bazen de kiilerin doularından gelen özelliklerin, hediyenin yeni anlamlar kazanmasında etkili olduunu anlıyoruz. Divan iirinde bazen pîke, armaan, hedâya, atâ, caba, tuhfe eklinde geçen hediye, iirlere yansıdıı kadarıyla kullanıldıı anlamlar ve belirttii âdetler bakımından ince bir ruhun ve zevkin ürünüdür. Divan airlerinin hediye anlayıları da yaadıkları çaa ve kiisel özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Divanların taranması sonucunda hediye kelimesinin kazandıı zengin anlamlar tespit edilmi ve hediyenin Divan iirindeki yeri ve önemi hakkında bir deerlendirme yapılmıtır. Anahtar Sözcükler: Divan edebiyatı, hediye, âdet, iir. GIFT N THE DVAN LTERATURE ABSTRACT The tradition of giving and receiving gifts is one of the good virtues tying our people together. We can see that the habit of giving and receiving gits from all falks of life reflects itself in our literature and that the concept of gifts is used with new meanings. We understand that gifts sometimes gain meaning in realtion to the environment and time as well as with birth. In the Divan poetry the word gift -is used as pîke, armaan, hedâya, atâ, caba, tuhfe (synonyms for gift)- is the product of a delicate taste and a kind soul as it reflects to the poems. The understanding of gift of the Divan poets differs according to the age in which they live and according to their personal features. The rich meanings of gift are identified as a result of surveying the Divan and an evaluation was made about the place and importance of gift in the Divan poetry. Keywords: Divan poetry, gift, tradition, poem. Yrd.Doç.Dr. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Eitim Fakültesi Türkçe Eitimi Bölümü Öretim Üyesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 1

2 Rıza ORA Divan Edebiyatında Hediye GR Türk kültürünü zenginletiren unsurlardan biri, insan ilikilerini güçlendiren güzel âdetlerdir. Türk insanını birbirine balayan güzel hasletlerden olan hediye alma ve verme gelenei, maddî veya manevî deer olarak edebiyatımıza yansımı ve yeni anlamlarla kullanılmıtır. Bazen yaanılan çevre ve zaman, kültür özellikleri, bazen de kiilerin doularından gelen özellikler, hediyenin yeni anlamlar kazanmasında etkili olmutur. Divan airlerinin hediye anlayıları da yaadıkları çaa ve kiisel özelliklerine göre farklılıklar göstermitir. Hediyelemenin dinî temeli de: Her biriniz dost ve ehibbânıza hediye verin. Zira tehâdîde muhabbet artar eklindeki hadise dayanmaktadır. Hadiste geçen tehâdî, hediyeleme anlamındadır. HEDYENN ANLAMLARI Divan iirinde bazen pîke, armaan, hedâya, atâ, caba, tuhfe eklinde geçen hediye, iirlere yansıdıı kadarıyla kullanıldıı anlamlar ve belirttii adetler bakımından ince bir ruhun ve zevkin ürünüdür. Manzum sözlüklerde farklı ekillerdeki kullanımları belirtilmektedir: Armagan oldı hediyye ittihâf Sehm ü tîr ok kın niyâm oldı gılâf Manzûme-i Keskin, 360 Hediyenin anlamdaı olan tuhfe kelimesinin manzum sözlükler için yaygın ekilde kullanıldıı görülmektedir. Tuhfe denilmesinin sebebi, manzum sözlüklerin dil örenmede kolaylık salamasından dolayıdır. Genellikle yetime çaındaki çocuklar için yazılmılardır. Sözlüklerin yazılma sebepleri anlatılırken bu husus belirtilmitir. Tuhfe adıyla geçen ve Farsça- Türkçe hazırlanmı bazı sözlükler öyle sıralanabilir: 1. Tuhfetü l-hâfız (Hâfız Abdullah, Ruscuklu-1771) 2. Tuhfe-i Remzî (Ahmet Remzi Akyürek Eser H / M da stanbul da basıldı. 48 s.) 3. Tuhfe-i Âsım ( H / M de yazıldı, H / M de basıldı. 70 s.) 4. Tuhfe-i Vehbî (stanbul H.1132/M.1719) 5. Tuhfe-i Lâmi î (Öl. H.938/M.1532) 6. Tuhfe-i âhidî (âhidî brâhim Dede, H.875/m H.957/M.1550) 7. Tuhfe-i Hüsâmî -Hüsâm b. Hasan. (Altun, 2002: VII). Hediye kelimesini; 1. Kazandıı gerçek veya mecazî anlamlar, 2. Belirttii âdetler olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz: 2 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

3 Divan Edebiyatında Hediye Rıza ORA 1. Gerçek veya Mecazî Anlamlar 1.1. Hediye Güzel kuma gibi taze iirin zamanın söz ehline hediye edilmesi. Metâ'-ı i'r-i ter-i ho-kumâdur Sâkıb Suhanverân-ı zamâna hediyye Bender'den Sâkıb, G.473/ iiri dua okuna balayarak meleklere hediye olarak göndermek. Yarar bu i rümi tîr-i du âya baglayuban Hediye diyü idersem meleklere irsâl Mesîhî, K. 9/ Sevgiliye hediye olarak dünya deil can hediye etmek bile hakir olur. Dünyâ nedür ki yâre anı tuhfe ilteler Ma ûka cân hediyye iletmek hakîr ola Ahmedî, G.39/ Hediye ve hidâyet kelimeleri aynı kökten türedii için itikak yapılarak kullanılmılardır. Sevgilinin akı, hidayetten hediye oldu. Gönülden sevgisi cana armaandır. Hidâyetden hediyye oldı 'ıkı Gönülden hubbı câna armaandur Aynî, G.197/ Kalbin hediye için narin olduu kabul edilmitir. Cân hüsrevün cemâline îrîn degül midür Yürek hediyye yolına nârîn degül midür K.Burhaneddin, G 741/ Peykân hediye etmek. Bulmazdı cân u dilden okun mevki'-i kabûl Ger kılmasa hediyye-i peykânı müterek Hâletî, G / Kazanın airin düüncesinin bikrine her gece altından bir örtü hediye etmesi. Encüm deil felekde kazâ bikr-i fikrime Her eb hediyye bir tutuk-ı zer-niân verir Nedîm, K.3/ Çam sakızı çoban armaanı atasözüne ve Hz. Süleyman a bir karıncanın gücü yettii kadar hediye götürmesine iaret. Pây-i melahı hediyye kılmak Ger 'ayb ise mûrdan hünerdür Nev î, G.18/ Sevgilinin la l gibi dudaını hediye etmesi. Senün bu müjdene dedüm gözümle yüzümi görgil Hediyye la'l zer verdi bulunan yog u varından Ömer, MN. XCIX/3 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 3

4 Rıza ORA Divan Edebiyatında Hediye Sevgilinin ayaının tozuna inci gibi gözyalarını hediye etmek. Ayagun tozına dürler nisâr eder gözüm her dem Hediyye oldur bu insândan bilürem sen de bilürsin Ömer, MN. CII/ Hediyenin armaan anlamında kullanıldıı manzum sözlükte belirtilmektedir. Armagan oldı hediyye ittihâf Sehm ü tîr ok kın niyâm oldı gılâf Manzûme-i Keskin, Sevgilinin yanaının ııını aya hediye göndermesinden dolayı baktıkça gözüm nurlanır, gönlüm açılır. Gözüm pür-nûr olur bakdıkca gönlüm açılur gûyâ Hediyye pertev-i ems-i ruhundan aya göndermi Nigârî, G.325/ Sevgilinin ayak tozunun âıklara sürme olarak hediye edilmesi. 'Uâkına hediyye-i kuhl-i cilâ yeter Hacdan ayagı tozı ile geldigi bu sâl Neylî, G.112/ Dua hediye etmek. Yâ Rab hediyye olsun o ems-i hidâyete Ben kulunun dilinden elinden gelen du'â Yahya Bey, TB.6/7 (Ya Rab! Ben kulunun dilinden ve elinden gelen dua o hidayet günei gibi olan sevgiliye hediye oldun.) 1.2. Pîke çekmek, pike vermek Süslemek. Çekmek içün pîke sana ruh-ı gül-gûnına Zeyn ider efsâr-ı anber kâkül-i mükîn-i dôst Cafer Çelebi, K.13/41 (Anber efsuncusu, senin gül renkli yanaına pike çekmek için dostun misk kokulu kâkülünü süsler.) Kıyafet. Çekmek içün pîke kapunda geydürdi nesîm Nergise zerrîn külâh u lâleye la lîn kabâ Nigârî, K.18/15 (Rüzgâr, kapında pike çekmek için nergise altın külâh ve lâleye la l taı gibi kırmızı ve deerli elbise giydirdi.) Can almak. Kaun rükn-i cemâl iken niçün cân pîke alur Anı bilmez mi kim âhun yasagı var hedâyâdan Cafer Çelebi, K.22/35 4 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

5 Divan Edebiyatında Hediye Rıza ORA (Kaın güzellik unsurlarından biri iken niçin canı hediye olarak alır, ahın hediyeden yana yasaı olduunu bilmez mi?) Altın kadeh Pîke virmek içün âh-ı reyâhîne alur Zer-ger-i nâmiyeden sîm kadehler nergis Bâkî, K.28/15 (Nergis, reyhanların ahına hediye vermek için kendinden olma kuyumcudan altın kadehler alır.) 1.3. Armaan Sevgilinin ayak tozunu güzel koku için hediye etmek. Rıdvân cihâna gelseyidi hâk-i râhunı ltürdi tîb idinmek içün hûra ârmâan Cafer Çelebi, K.5/93 (Rıdvan adlı melek cihana gelseydi, yolunun topraını güzel koku elde etmeleri için hûrilere armaan olarak iletirdi.) iir armaan etmek, sıkça görülen âdetlerdendir. iir yazma sebebi olarak gösterilir ve yeni anlamlar içeren iirler, söz ehline armaan edilir. Safha-i gerdûna yazdım Zihniyâ e'ârımı Kudsiyâna armaan etdim bu nazm-ı tâzeden Zihnî, G.242/5 imdi benim o nâdire-pîrâ-yı rûzigâr Erbâb-ı tab'a sözlerimi armaân verir Hâzık, K.3/14 Bezm-i visâl-i dil-bere Hâzık vesîledir Destimde defter-i sühanım armaân gibi Hâzık, G.203/9 Nev-âmeddir diyâr-ı akdan tab'-ı sühan-perver Bu çend-ebyâtı Hâzık ehl-i nazma armaânıdur Hâzık, G.79/ iirlerde yer alan nüktelerin armaan olarak sunulduu da görülür. 'Arûs-ı tab'ımı tahsîn ederdi görse Hakânî Nikâtım armaândır Nef'î-i mu'ciz-beyân üzre Nef î, K.12/ Sabâ rüzgârının sevgilinin ayak tozunu âıın gözlerine derman için armaan olarak getirmesi istenir. Sabâdan isterem ki ayagı tozın Getüre gözlerüm-çün armaganı Ahmedî, G. 674/3 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 5

6 Rıza ORA Divan Edebiyatında Hediye Hayâlî ol eh-i hüsnün ayaı tozundan Sabâ eliyle sana armaanı gelmedi mi Hayâlî, G.86/5 Zülfinden ey sabâ bize bir bûy-ı mû getür Çînden gelenlerün çûn olur armaganı mük Nizâmî, G.66/2 Nice mergûb olmasun bâd-ı sabâ her yirde kim Armagân içün elinde ayagun topragı var Emrî, G.113/3 Yil yiler bi-ser ü pâ gerd-i rehün almag-içün Armagân kühl iledür dîde-i 'uâka meger Çâker, G.20/3 Hâk-i rehün sabâ yili âıka armagan ider Hak bu ki ayagun tozı tuhfe-i rûzgârdur Bâkî, G.88/ Sevgilinin ayak tozunu Aynî nin gözü için armaan olarak alıp gelmesi. Ayn, göz anlamında da kullanılır. Gözünçün armaan iy Aynî yârün Ayaında gubârın aldı geldi Aynî, G.464/ Sevgilinin sabâ rüzgârıyla zülfünün kokusunu göndermesi. Sabâ-yı kûyını gönderdi ben bîmâr-ı hicrâna Zülf-i anber-âgînin 'atâyâsıyla mahcûbuz Zihnî, G.137/ Dudaın hurmasının âıklara armaan edilmesi. Ey âsitânı Ka'besine 'azm iden yiter 'Uâka armagan lebi hurmâsı Ahmedün Ahmed Paa, G.63/ Gönlün âıkâne gayb âleminin armaanı olması. Rûzgârın perverile hâsılı `unsur degil `Âıkâne `âlem-i gayb armagânıdır gönül Kâinâtun gizli sırrı âikârâdur ana Kıymetin bil âlem-i gayb armaanıdır gönül Hayâlî, G.265/ Düüncenin gayb âleminin armaanı olması. Armaân-ı gayb imi Zihnî gibi endîemiz Tâze ma'ni dem-be-dem hâtırdadır ezber gibi Zihnî, K.16/38 6 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

7 Divan Edebiyatında Hediye Rıza ORA Gayb âleminin armaanı olan iirin dünyadaki nâdir eserlerin deerini biçenlere yâdigâr olması. Hâzık olsun nâdire-sencân-ı dehre yâdigâr Bu gazel kim âlem-i gayb armaânîdir bana Hâzık, G.4/ Gönül aynasını sevgiliye armaan etmek. Kendi gibi Hayâlî güzel kendi aksidir Mir'ât-ı dil nigâra yeter armaanımız Hayâlî, G.199/ Gönlün faziletli insanlara armaan olması. Armaân-ı kudsdür erbâb-ı fazl u dânie Ehl-i tab'ın dem-be-dem hâtır-niânıdır gönül Zihnî, G.221/ Kalemin gerçeklerle dolarak muteber gazelleri aire armaan vermesi. Dolmakda vâridât-ı hakîkat ile devât Ben almasam da zûr ile ol armaân verir Ben kaldıım zamân o zemîn gösterir geçer Bir böyle mu'teber gazel-i dâstân verir Damad Mahmûd, Mukaddeme VI/ Geçen ömrü kabir ehlinin armaanı etmek. Mürur-i ömri senâ-yi Resûl ile geçirem Ölende edem anı armaan-i ehl-i kubur Fuzûlî, K.2/ Âıın sevgiliye armaan olması. Dost dâyim gönderür çün armaanı dosta Dostdan geldüm sana ben armaanem ya kimem Aynî, K.55/ Goncanın sabâ rüzgârını hükümdara armaan göndermesi. Elçi düzdü sabâyı gönderdi Husrev-i Rûma armaân gonca Hayâlî, K.41/ Kirpiklerin sevgilinin tozunu birbirine armaan olarak vermesi. Girse gubâr-ı hâk-i derin dest-i çemime Müjgânlarım biribirine armaân verir Hâzık, K.3/3, G.63/5 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 7

8 Rıza ORA Divan Edebiyatında Hediye Âıın sevgili için armaan araması. Bî-çâre cüst-cû-yı tefârîk-ı cân eder Âık o ûha vermek içün armaân arar Hâzık, G.96/ Göndermek Nergis göndermek. Rite-i nazm-ı dür-efânum ile deste idüb Gönderür bezm-i dil-âvîzüne Ca fer nergis Cafer Çelebi, K.28/71 (Cafer, inci saçan iirinin ipi ile nergis balayıp güzel meclisine gönderir.) Gül göndermek. Bâd eliyle gönderür cânâ sana her yaz gül Cafer Çelebi, K.32/12 (Ey sevgili! Rüzgâr, her yaz eliyle sana gül gönderir.) Ayaının tozunu armaan olarak göndermek. Kudûmından benüm olurdı Âhî gözlerüm aydın zi tozını gönderse habîbüm armaan içün Âhî, G.89/ ükrâneler vermek Lebünden nezr-i Hızrı vir gözüm yaını geçdükçe Virür ükrâneler çünkim geçen deryâ-yı ummânı Cafer Çelebi, G.210/3 (Gözüm yaını geçtikçe dudaından Hızır ın sadakasını ver. Çünkü büyük denizi geçenler ükrâneler verir.) 1.6. Tuhfe kelimesinin de hediyenin e anlamlısı olarak kullanıldıı görülmektedir Hayır dua. Hired didi ki kulun pâdiâhına lâyık Du â-yı hayrdan özge dahi ne tuhfesi var Cafer Çelebi, K.30/ Sevgilinin yoluna canı hediye vermek. Cân virmeden özge yoluna cümle halâyık Bir tuhfe arayup bulımazlar sana lâyık shâk, G.134/1 Ayaguna tuhfe ide-y-düm cânum olmasa-y-dı ayb Tuhfe itmek ol azîze bir metâı ki ola hâr Ahmedî, K.25/72 8 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

9 Divan Edebiyatında Hediye Rıza ORA airin kendini hediye edilmi fenere benzetmesi. Gice karaguda çıkmaklık olursa Kendüm gibi bir tuhfe musanna'fenerüm yok Tırsî, G.CIX/ Atâ kılmak Bûse hediye etmek Buse cerr itmek diler Zt lebünden ey sanem Ger atâ kılsan demidür lûtf u ihsânun bana Zâtî, G.52/ Gözün hastaya sıhhat hediye etmesi Tur ey hasta gönül ölme devası derdünün geldi Yine ol çemi bîmâra atâ kıldı Hudâ sıhhat Zâtî, G. 86/ Sevgilinin yan bakıını âıa hediye etmesi. Ey lâle-ruh o niter-i gamzen atiyyesi Sînemde dilde dâg bana mûcib-i eref Hamet, Kıt a 3/ Bahetmek Dudaın hayat vermesi. Ger olmayaydı cânlara la lün hayât-bah derdi cümle cân u cihânı fenâ gözün Ahmedî, G.361/5 Tî-i gamla cism-i âık çâk çâk olmak gerek Yâdına ol la'l-i cân bahın helâk olmak gerek Hayâlî, G.257/ Can iiri bahının ölüye hayat vermesi. Nazm-ı cân bahı Hayâlî mürdeye verir hayât Geceler ihyâ eden ârif deminden cân akar Hayâlî, G.128/5 Hediyenin anlamdaı olan bah kelimesinin redif olarak kullanıldıı iirlere de rastlanmaktadır. Amrî nin Az u çok bir bûse virse kılma cânân ile bah Kim gedâya lâyık olmaz ehl-i ihsân ile bah matla lı 8. gazelinde sevgilinin âıına ilgi göstermesi hakkında ince anlamlar yer almaktadır hsan etmek Âıın ihsan çocuu olması. Katre gibi göklere agup yire çalma beni Ey sehâb-ı lutf çün perverde-i ihsânunam Mesîhî, G. 158/4 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 9

10 Rıza ORA Divan Edebiyatında Hediye Sevgiliden ihsan dileme. Seyl-i eküm çevreni almıdur ey serv-i revân Lutf u ihsân it ki yollarunı sâ'il baladı Mesîhî, G. 268/ Sevgilinin ihsanının bol olması. Bezm-i ihsânun simâtına sipihr öykünmesün Sofrasında çün otuz günde yinür bir kurs-ı nân Mesîhî, K. 5/29 Mümtelî olmag ile ni met ü ihsânundan Az kaldı ki felek gözini kör ide buhâr Mesîhî, K. 5/39 Hüsn lutfün güllerin bir katre suya saymaya Hâk-i pâyî emmesi ger eyhî'ye ihsân ola eyhî, G.156/ Kavumayı ihsan kılmak. Oruç tutup kılurın Hakka efgân Ki anun `îd-i vaslın kıla ihsân Mesîhî, ehrengiz-i Edirne, Ak mülkünü ihsan kılmak. Olmıam dirsem revâ sultân-ı mülk-i saltanat Mülk-i derd-i ıkın itdi bana ihsan Bâyezîd Zâtî, G. 115/ Zinet, sofra. Lutf u ihsânun arûs-ı mülküne zînet yeter Sofra-ı ihsân içinde emse besdür kurs-ı nân Mesîhî, K. 5/32 2. Hediye le lgili Adetler 2.1. Deniz geçince hediye vermek. Lebünden nezr-i Hızrı vir gözüm yaını geçdükçe Virür ükrâneler çünkim geçen deryâ-yı ummânı Cafer Çelebi, G.210/3 (Gözüm yaını geçtikçe dudaından Hızır ın sadakasını ver. Çünkü büyük denizi geçenler ükrâneler verir.) 2.2. Padiahın emriyle yazılan kitabın hediye edilmesi.... meger bir gün ser-mi'mârân-ı Pâdiâh-ı kâm-rân Sinân bin 'Abdülmennân pîr-i nâ-tüvân olup sahîfe-i rûzgârda nâm u niânı kalup du'â-i hayr ile yâd olmasına bâ'is olmak içün bu hakîr-i ikeste-zamîr, fütâde-i bî- 10 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

11 Divan Edebiyatında Hediye Rıza ORA dest-gîr Sâ'î-i dâ'îden hasb-i hâllerin nazm u nesr tahrir ü takrîr murâd edindiler. Bi-hasebi'l-makdûr beyân u 'ayân edüp 'izz ü huzûr-ı müstevcibü'lhubûrlarına ikeste-beste bir tuhfe ile erdüm. Ve bu risâle-i münîfe Tezkiretü'l-Bünyân deyü ad verdüm. (Tezkiretü l-bünyân) 2.3. Getirilen müjde için hediye vermek. Gelürse bana mektubun saçarlar baına saçı irâr-ı nâr-ı âhumla gözümün yaı sîm-ü-zer G. 408/2 Virdi safâ haberlerini 'id ile bahâr Nakd-i kararı anlara virsek nola nüvîd G. 121/ Deerli misafirlere hediye verme. Ziyâfetgâh-ı rahmetdir ba üzre oldu ikrâmı Hele Allahu ekber kimse almı yok bu meydânı Hediyye bah olur mihmân-ı 'âlî-kadre 'âdetdir Tecellî-zâr-ı fazl u 'âtıfetdendir bu ihsânı Zihnî, K.?/85-86 Cihâna geldügüm sâ'atde virdüm cânı cânâna Anunçün 'âdet olmıdur müsâfir armagân virmek Âlî, G.303/ Devlet adamlarına gönderilen hediyelerle birlikte iir sunulması. âm kazâsından `avdetinde eyhü'l-slâma takdîm-i hedâyâ eyledikde bu kıt`ayı `arz eylemidir Lutf u ihsân u kerem seyyid-i mün`im iidir Cürm ü taksîr ve güneh bende-i nâ-kâm iidir Yok tefârîk-i Haleb kim anı kılsun ithâf Kâdî-i âm hedâyâsı dahi âm iidir Es ad, BSE, N 82 / S 24b. BABÜ I-VÜZERÂYA EDRNE'DEN GÜL-ÂB HEDYESYLE RSÂL OLUNMIDUR. Ben mûr-ı nâ-tüvânun ider tuhfesin kabûl Ol âsaf-ı hüner-ver-i sultân-ı Cem-cenâb Mahsûl-i gül-en-i kerem ü lutfıdur tamâm Ben haste-i gamun eline her giren gül-âb EM'DÂN HEDYYESN MUTAZAMMINDIR Ey pertev-i ser-tâc-ı çerâgân-ı 'inâyet em'-i harem-i lutfuna pervâne-hücûmuz Budur garazım 'arz-ı em'dân ile ez-dil Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 11

12 Rıza ORA Divan Edebiyatında Hediye Her hidmetine ya'ni em'dân ile mûmuz Hamet, Mukattaât iir armaan etmek. Yine bu nesc-i nev-tarhumla kâlâ-ı bahâriyyem Tarâvet virdi rûh-ı Gülenî'ye armagan oldı Lebîb, K.14/5 Sâhib-i Mevlidün ceddi eyh Mahmûd-ı Hamîdî bu beyti hediyye göndermidür : Velâyet gösterüp halka suya seccade salmısın Yakasın Rumilinün dest-i takvâ ile almısın Yahya Bey, s.3 Âlî, tarada geçen on sekiz yıldan sonra 1593 yazında doduu yere döner. Dönüünü kutlamak ve arkadalarına bir armaan sunmak isteiyle divanlarından 100 gazelini seçerek Sadef-i Sad-Güher'i meydana getirir. Lîk ihvâna armaganum yok Bezl içün Genc-i âygân'um yok Vâkıa turfe armagandur bu Tuhfe bir Genc-i âygân'dur bu (Aksoyak, 33-34) 2.7. Padiaha eser hediye etmek. Toludur em'ile mehed musaffâ Müzeyyendür ser-â-ser nak-ı zîbâ Anun-çündür bana ibu 'atiyye Kim idem âh eigine hediyye Ahmed Rıdvan, Hüsrev ü îrîn, Caba daıtmak: Bir kii kahvehanede bir dostuna kahve ısmarladıında kahveci: Ücret istemez, cabadır diyerek kahveyi o kiiye verirdi. Herkese ısmarlanırsa, Falan kii caba daıttı denilirdi. Cabanın sadece pimi kahve hediye etmek anlamında kullanıldıı da belirtilmektedir. 12 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

13 Divan Edebiyatında Hediye Rıza ORA SONUÇ Divan iirinde pîke, armaan, caba, hedâya, atâ, tuhfe, ihsan gibi çeitli ekillerde karımıza çıkan hediye ve hediyeleme adeti, Türk insanının birbirleriyle ilikilerinde sevgiyi ve dostluu arttırma çabasının sonucu olarak görülmektedir. Çam sakızı çoban armaanı hediyelerden balayarak insanın en deerli varlıı olan canının bile hediye edildii görülmekte ve hediye kelimesinin zengin anlamlar kazanmasının temelinde bu sevgi ve dostluk yatmaktadır. Divanların taranması sonucunda hediye ile ilgili gerçek veya mecazî olarak u anlamlar tespit edilmitir: 1. iiri hediye etmek. 2. iiri meleklere hediye olarak göndermek. 3. Sevgiliye canı hediye etmek. 4. Kalbin hediye için narin olması. 5. Peykân hediye etmek. 6. Kazanın airin düüncesinin bikrine her gece altından bir örtü hediye etmesi. 7. Çam sakızı çoban armaanı atasözüne ve Hz. Süleyman a bir karıncanın gücü yettii kadar hediye götürmesine iaret. 8. Sevgilin la l gibi dudaını hediye etmesi. 9. Sevgilinin ayaının tozuna âıın inci gibi gözyalarını hediye etmek. 10. Sevgilinin yanaının ııını aya hediye göndermek. 11. Sevgilinin ayak tozunun âıklara sürme olarak hediye edilmesi. 12. Dua hediye etmek. 13. Süslemek. 14. Kıyafet. 15. Can almak. 16. Altın kadeh 17. Sevgilinin ayak tozunu güzel koku için hediye etmek. 18. iir armaan etmek. 19. Sabâ rüzgârının sevgilinin ayak tozunu armaan etmesi. 20. Sevgilinin ayak tozunu armaan olarak alıp gelmesi. 21. Sevgilinin sabâ rüzgârıyla zülfünün kokusunu göndermesi. 22. Gönlün gayb âleminin armaanı olması. 23. Düüncenin gayb âleminin armaanı olması. 24. iirin gayb âleminin armaanı olması. 25. Gönül aynasını sevgiliye armaan etmek. 26. Gönlün faziletli insanlara armaan olması. 27. Kalemin gerçeklerle dolarak muteber gazelleri aire armaan vermesi. 28. Geçen ömrü kabir ehlinin armaanı etmek. 29. Âıın sevgiliye armaan olması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 13

14 Rıza ORA Divan Edebiyatında Hediye 30. Goncanın sabâ rüzgârını hükümdara armaan göndermesi. 31. Kirpiklerin sevgilinin tozunu birbirine armaan olarak vermesi. 32. Âıın sevgili için armaan araması. 33. Nergis göndermek. 34. Gül göndermek. 35. Ayaının tozunu armaan olarak göndermek. 36. Hayır dua 37. airin kendini hediye edilmi fenere benzetmesi. 38. Bûse hediye etmek 39. Gözün hastaya sıhhat hediye etmesi 40. Sevgilinin yan bakıını âıa hediye etmesi. 41. Dudaın hayat vermesi. 42. Can iiri bahının ölüye hayat vermesi. 43. Âıın ihsan çocuu olması. 44. Sevgiliden ihsan dileme. 45. Sevgilinin ihsanının bol olması. 46. Kavumayı ihsan kılmak. 47. Zinet, sofra. 48. Ak mülkünü ihsan kılmak. Hediyenin verili sebep ve yerleri bakımından Türk kültüründe mevcut olan bazı âdetler de bulunmaktadır: 1. Deniz geçince hediye vermek. 2. Padiahın emriyle yazılan kitabın hediye edilmesi. 3. Getirilen müjde için hediye vermek. 4. Deerli misafirlere hediye verme. 5. Devlet adamlarına gönderilen hediyelerle birlikte iir sunulması. 6. iir armaan etmek. 7. Padiaha eser hediye etmek. 8. Caba daıtmak Türk kültüründe hediyenin kullanıldıı anlamları göstermesi açısından Divan iirinden tespit edilen örnekler, insana verilen deeri ve insan ilikilerdeki engin hogörüyü belirtmesi açısından önemlidir. Ayrıca iirlere yansıyan hediye verme ile ilgili âdetler de bu duyguların Türk kültüründe yerlemi olduunu gösteren ipuçlarıdır. Divan edebiyatı, sosyallemenin bir sonucu olan hediyeleme âdetini iirlerde zengin anlamlarla iledii için sosyal hayattan kopuk olmamı; bilakis toplumun merkezindeki yerini korumutur denilebilir. 14 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

15 Divan Edebiyatında Hediye Rıza ORA KAYNAKÇA Akdoan, Yaar. (1979) Ahmedî Dîvânı ve dil hususiyetleri: gramer, sentaks, sözlük. Doktora Tezi. stanbul Üniversitesi, stanbul. Akku, Metin (1993) Nef î Divanı, Ankara: Akça Yay. Aksoyak, smail Hakkı (1999) Gelibolulu Âlî ve Divanlarının Tenkitli Metni, Yayımlanmamı Doktora Tezi, Gazi Ü. S.B.E., Ankara. Altun, Kudret (2002) Tuhfe-i Kusûrî, Kayseri. Arı, Ahmet. (1994) Sakıp Mustafa Dede: hayatı, eserleri, edebî kiilii ve Dîvânı'nın tenkitli metni. Yayımlanmamı Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya. Arslan, Mehmet, Aksoyak, smail Hakkı (1994) Hamet külliyatı: Divan, Senedü'-u arâ, Vilâdet-nâme (Sur-nâme), ntisabü'l-mülk (Hab-nâme). Sivas: Dilek Matbaası. Ayan, Hüseyin (1990) Nesîmî Divanı, Ankara: Akça Yay. Aynur, Hatice (1999) 15. yy. airi Çâkeri ve Divânı. stanbul: Scala Yayıncılık. Bilgin, Azmi (2004) Nigârî Dîvânı, stanbul. Canpolat, Mustafa, (1982) Ömer bim Mezîd Mecmûatü n-nezâir, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Çavuolu, Mehmet (1977) Yahya Bey Divanı (Tenkitli Basım ), stanbul: Istanbul Edebiyat Fakültesi Matbaası., Mehmet (1979) Amrî Divanı (Tenkitli Basım ), stanbul: Istanbul Edebiyat Fakültesi Matbaası., Mehmet (1981) Hayretî Divan, stanbul: stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 2868., Mehmet, Tanyeri, M.Ali (1990) Üsküplü shak Çelebi Divanı (Tenkitli Basım), stanbul: Mimar Sinan Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi. Erdem, Sadık (1988) Sâî Çelebi Tezkiretü l-bünyân, stanbul, (2005) Neylî ve Dîvân ı, Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Ergin, Muharrem (1981) Kadı Burhaneddin Divanı, stanbul. Erünsal, smail (1983) The Life and Works of Tacizade Cafer Çelebi With a Critical Edition of His Divan. stanbul: Istanbul Edebiyat Fakültesi Matbaası. Gölpınarlı, Abdülbaki (2005) Nedim Divanı, stanbul: nkılâp Kitabevi. Güfta, Hüseyin. Hazık Mehmed Efendi'nin Hayatı, Edebî ahsiyeti, Eserleri ve Divanı'nın Tenkitli Metni. Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, sen, Mustafa, Kurnaz, Cemal (1990) eyhî Divanı. Ankara: Akça Yayınevi. Kadıolu, dris. Lebib-i Âmidî: Hayatı, Edebi kiilii, Eserleri ve Divanının Tenkidli Metni. Yayımlanmamı Doktora Tezi. Dicle Üniversitesi, Kaya, Bayram Ali (2003) The Divan of Azmi-zade Haleti Introduction and Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 15

16 Rıza ORA Divan Edebiyatında Hediye Facsimile Edition, Azmi-zâde Haleti Divanı. Harvard: The Department of Near Eastern Languages Harvard University. Kılıç, Atabey (1994) Ahmed Neylî Divanı, Ege Üniversitesi, S.B.E., Yayımlanmamı Doktora Tezi, zmir., Atabey (2001) Mustafa bin Osman Keskin: Manzume-i Keskin, inceleme-metin-sözlük-tıpkıbasım. Kayseri: Laçin Yayınevi. Küçük Sabahattin (1994) Bâkî. Dîvân: tenkitli basım. Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Kürkçüolu, M.Akif, Mahmud Nedim Paa Divanı nceleme, Transkripsiyonlu Metin, Sözlük, Sakarya Üniversitesi S.B.E. Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi. Sakarya, Macit, Muhsin (2001) Zihnî Divanı. Ankara: Kültür Bakanlıı Yayınları. Mengi, Mine (1995) Mesîhî Divanı. Ankara. Mermer, Ahmet (1991) Mezâkî Hayatı, Edebî Kiilii ve Divan ının Tenkidli Metni. Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu., Ahmet (1997) Karamanlı Aynî ve Dîvânı. Ankara: Akça. Ora, Rıza, (1995) Esad Mehmed Efendi nin Hayatı, Edebî Kiilii ve âhidü l-müverrihîn Adlı Eserinin Edisyon Kritii, Trakya Üniversitesi S.B.E. Yayımlanmamı Doktora Tezi, Edirne. Onay, Ahmet Talat (1992) Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar. (Haz.: Cemal Kurnaz), Ankara: TDV Yayınları. Pala, skender (1989) Ansiklopedik Dîvân iiri Sözlüü. Ankara: Kültür Bakanlıı Yayınları: Saraç, Yekta (2002) Emrî Divanı. stanbul. Sungur, Necati (1994). Âhî Dîvânı, Ankara: Milli Kütüphane Basimevi. Tarlan, Ali Nihat (1992) Hayâlî Bey Divânı. Ankara: Akça Yayınevi., Ali Nihat (1992). Ahmet Paa Divanı. Ankara: Akça Yayınevi., Ali Nihat (1992). Zâtî Divan, stanbul: Istanbul Edebiyat Fakültesi Matbaası. Tavukçu, Orhan Kemal (2000) Ahmed Rıdvan, Hüsrev ü irin (nceleme- Metin), Erzurum. Tulum, Mertol, Tanyeri, Ali (1977), Nev î Divanı, stanbul. Yılmaz, Kadriye (2001) brahim Tırsî Divanı nceleme-tenkitli Metin-Sözlük, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. 16 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

PROF. DR. TURGUT KARABEY ÖZ GEÇMİŞİ

PROF. DR. TURGUT KARABEY ÖZ GEÇMİŞİ ,, p. I-XXIII, ANKARA, TURKEY. PROF. DR. TURGUT KARABEY ÖZ GEÇMİŞİ 1944 yılında Erzurum da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini bu şehirde tamamladı. 1965 yılında başladığı Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına)

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) 15-17 Kasım 2012 DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Edebiyat ve Sanat Topluluğu ile Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından

Detaylı

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı TEZLER, KİTAPLAR, YAZILAR

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı TEZLER, KİTAPLAR, YAZILAR A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı ~ 23 ~ Tezler: TEZLER, KİTAPLAR, YAZILAR Dr. Pervin ÇAPAN * Dr. Rıza OĞRAŞ ** Dr. Şerife AKPINAR ***

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1965 BURDUR T: 24222744003306 F: sevkiyenas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98.

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98. Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler BAYRAM Yavuz, 16.Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK

Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. I-XV, ANKARA-TURKEY Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK ÖZ GEÇMĠġĠ VE YAYINLARINDAN BAZILARI

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

ERSOY ve. Bakıslar. Genc. Mehmet Akif. İstiklal Marşı na. Sempozyumu 1 2-1 3 M a r t 2 0 1 1 / B A R T I N. İstiklal Marşı nın Kabulünün

ERSOY ve. Bakıslar. Genc. Mehmet Akif. İstiklal Marşı na. Sempozyumu 1 2-1 3 M a r t 2 0 1 1 / B A R T I N. İstiklal Marşı nın Kabulünün İ B A R T I N Ü N İ V E R S İ T E S BARTIN ÜNİVERSİTESİ İstiklal Marşı nın 90 Kabulünün Yılında Mehmet Akif ERSOY ve İstiklal Marşı na Genc Bakıslar Ulusal Öğrenci Sempozyumu 1 2-1 3 M a r t 2 0 1 1 /

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Betül Erdoğan.

Betül Erdoğan. Betül Erdoğan www.gencgelisim.com Anne babaların en çok istedikleri, çocuklarını mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu hedef noktasında sosyal faaliyetler, kurslar, kitaplar gibi birtakım

Detaylı

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU DAL KODU 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

I. Musammat Kaside. 1. Esdi nesîm-i nevbahâr açıldı güller subh-dem. Açsın bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem

I. Musammat Kaside. 1. Esdi nesîm-i nevbahâr açıldı güller subh-dem. Açsın bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem I. Musammat Kaside 1. Esdi nesîm-i nevbahâr açıldı güller subh-dem Açsın bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem 2. Erdi yine ürd-i behişt oldı hevâ anber-sirişt Alem behişt-ender-behişt her gûşe bir

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

GÜMÜŞHAN E GÜMÜŞHAN E

GÜMÜŞHAN E GÜMÜŞHAN E Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (T.B.) İSTANBUL MF-3 4 303.026 108000 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE YGS-2 62 62 317.815 179000 167000 107310252 MEHMET

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI Bakırköy 6 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/KİLİTBAHİR KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/ADNAN KAHVECİ BULVARI KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/BEYAZ LALE KÖYÜ/ATAKÖY 3-4-11. MAHALLESİ/ADNAN

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

İsmi Unvanı Çalıştığı Birim Dahili No:

İsmi Unvanı Çalıştığı Birim Dahili No: İsmi Unvanı Çalıştığı Birim Dahili No: Osman AYDIN Gıda Mühendisi Müdür 101 Bülent GÜNEŞ Biyolog Mikrobiyoloji Laboratuvarı 179 Sibel KADIOĞLU Biyolog Kimsayal Analiz Laboratuvarı 127 Ali KONAŞ Biyolog

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

DVAN RNE KAYNAKLIK ETMES BAKIMINDAN OYUNLAR AS SOURCE OF CLASSICAL OTTOMAN POETRY: PLAYS

DVAN RNE KAYNAKLIK ETMES BAKIMINDAN OYUNLAR AS SOURCE OF CLASSICAL OTTOMAN POETRY: PLAYS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 15 Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı -Prof. Dr. Turgut KARABEY Armaanı- Özet DVAN RNE

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

Sahibi. Afyon Kocatepe Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ. Editörler Prof. Dr. A.İrfan AYPAY Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Sahibi. Afyon Kocatepe Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ. Editörler Prof. Dr. A.İrfan AYPAY Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ 1992 SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt IX, Sayı 2, Aralık 2007 Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences Vol. IX, Issue 2, December 2007 Sahibi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ Editörler Prof.

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 09.02.2012 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2012 yılının 3. toplantısını yapmak üzere 09.02.2012 de toplanmış; Eğitim, Kadro, Mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonları raporlarının yanı

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

ŞİİRSEL BİR İMGE OLARAK HALEP KUMAŞI

ŞİİRSEL BİR İMGE OLARAK HALEP KUMAŞI ŞİİRSEL BİR İMGE OLARAK HALEP KUMAŞI Cemal KURNAZ ÖZET: Kumaş, nasıl iplik, renk ve motiflerden oluşursa, şiir de ses, harf, kelime ve imgelerden oluşur. Türk edebiyatında şiirin kumaş imgesiyle anlatılması,

Detaylı

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ 1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ Hudûd 1 ve Mesâha-i Sathîye 2 : Burdur Vilâyeti şarkta 3 Isparta Vilâyeti nin İğridir 4 Kazası, garbte 5 Denizli Vilayeti

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

Efendim! Şu direğin arkasında Ekmekçi Koca vardır, benden daha âlim ve âriftir. diyerek Şeyh Hamîdüddîn i açığa çıkarmıştır.

Efendim! Şu direğin arkasında Ekmekçi Koca vardır, benden daha âlim ve âriftir. diyerek Şeyh Hamîdüddîn i açığa çıkarmıştır. Hacı Bayram'ın Şeyhi: Hamîdüdîn-i Aksarâyî (Somuncu Baba) Şeyh Hamîdüddîn-i Velî el-aksarâyî aslen Kayserili olup Şeyh Şemseddîn-i Mûsâ isimli zâtın oğludur. İlk tasavvufî bilgilerini babasından elde etmiş

Detaylı

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral KONT 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNİN ORTAK DERSLERİ İÇİN DERSLİKLER

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNİN ORTAK DERSLERİ İÇİN DERSLİKLER 202-206 ile belirtilen derslikler 302-306 ile belirtilen derslikler 402-406 ile belirtilen derslikler 101-106 ile belirtilen derslikler Mavi Anfi Yeşil Anfi Turuncu Anfi 1 Nolu Salon (Teknik Resim Sınıfı)

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

DVAN RNDE VAKT- SEHER DAWN IN THE OTTOMAN DIVAN POETRY

DVAN RNDE VAKT- SEHER DAWN IN THE OTTOMAN DIVAN POETRY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 15 Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı -Prof. Dr. Turgut KARABEY Armaanı- DVAN RNDE VAKT-

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları A 010 İstanbul, Adli Tıp Kurumu D 010 Adana, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi D 020 Ankara, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR DİYARBAKIR VALİLİĞİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI ONUR KURULU

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR DİYARBAKIR VALİLİĞİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI ONUR KURULU İLETİŞİM Tel: 0412 2411000 Dahili 8247-8260-8245 Web: http://www.dicle.edu.tr/turk-dili-veedebiyati-bolumu-suleyman-nazif-ve-saidpasa-sempozyumu e- posta: snazifsempozyumu@dicle.edu.tr SEMPOZYUM KURULLARI

Detaylı

Nedim. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Nedim. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır. Şiirlerin

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

LEYLA HER ZAMAN LEYLA VE LEYLA HER YERDE LEYLA

LEYLA HER ZAMAN LEYLA VE LEYLA HER YERDE LEYLA LEYLA HER ZAMAN LEYLA VE LEYLA HER YERDE LEYLA Âdem BALKAYA Herkesin peşinden koştuğu bir Leyla'sı vardır ya da her yiğidin gönlünde bir Mihriban vardır. Zira kültürümüzü, heyecanımızı, sevincimizi, üzüntümüzü

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU

3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU Adı Soyadı Fakülte Program Sınıf Burs Oranı Elif Eriş Eğitim İngilizce Öğretmenliği 1. Sınıf 50% BURSLU Şule Yıldız Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 1. Sınıf 100% BURSLU Habibe Fidan Eğitim Okul Öncesi

Detaylı

Bu sayının editörleri: Doç. Dr. Üzeyir ASLAN Dr. Ümran AY

Bu sayının editörleri: Doç. Dr. Üzeyir ASLAN Dr. Ümran AY S A I12 Y NUMBER Y I L07 Y E A R PROF. DR. ORHAN BİLGİN ARMAĞAN SAYISI 2 Bu sayının editörleri: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) kuruluşu olan DEV İktisadi İşletmesi yayınıdır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ SIRA NO ADI SOYADI İLİ LİSANSI KUMİTE SECİLDİĞ İ KONUM KATA SECİLDİĞ İ KONUM 2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ TERFİ SONUÇLARI 1 TİMUR ÖZDEMİR BURSA U.ARASI ORTA

Detaylı

Masterler Salon Şampiyonası

Masterler Salon Şampiyonası Türkye Atletzm Federasyonu Yarışma Blgler Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : Tarh : Katılan Sporcu Sayısı : 4-5 Şubat 05 4 Türkye Atletzm Federasyonu 0 Metre Engell Tarh-Saat : 5..05 0:0 :04 Kulvar.

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

YGS İLE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARA ADAYLAR GEÇEN YIL YERLEŞİRKEN ORTALAMA HANGİ DİPLOMA NOTUNA SAHİPLERDİ?

YGS İLE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARA ADAYLAR GEÇEN YIL YERLEŞİRKEN ORTALAMA HANGİ DİPLOMA NOTUNA SAHİPLERDİ? Prog. Adı : Acil Durum ve Afet Yönetimi Puan Türü : 200350941 Trabzon Vakıf Avrasya Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tam Burslu İ.Ö. 72,25 43,35 200350923 Trabzon Vakıf Avrasya Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek

Detaylı

II. BÂYEZÎD İÇİN YAZILAN ŞEYH HAMDULLAH MUSHAF-I ŞERÎF İNİN TEZYİNAT BAKIMINDAN İNCELENMESİ

II. BÂYEZÎD İÇİN YAZILAN ŞEYH HAMDULLAH MUSHAF-I ŞERÎF İNİN TEZYİNAT BAKIMINDAN İNCELENMESİ T. C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI (TEZHİP) ANASANAT DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ II. BÂYEZÎD İÇİN YAZILAN ŞEYH HAMDULLAH MUSHAF-I ŞERÎF İNİN TEZYİNAT

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Kadrolar Adıyaman Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Adnan Menderes Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Afyon Kocatepe Üni. Tıp F. Acil 4 K 1 - - Akdeniz

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ADNAN MDERES (AYDIN) ADNAN MDERES (AYDIN) ADNAN MDERES (AYDIN) ADNAN MDERES (AYDIN) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ (ANTALYA) AKDİZ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ Köy : SEYDİLER Abn No TC Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köy Mevki Ada Parsel Bitki Slm Şekli Alan Tutar 1535

Detaylı

16-17 Ekim 2015 - Çankaya Üniversitesi

16-17 Ekim 2015 - Çankaya Üniversitesi 16-17 Ekim 2015 - Çankaya Çalışma Grubu: Dil Öğretiminde Kalite ve Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Grup Başkanı: Tijen Akşit 1 Ahmet Selçuk Akdemir Ağrı İbrahim Çeçen 2 S.Semih Ünsal Akdeniz 3 Mehmet

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2. Yarıyıl Seminer Takvimi

2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2. Yarıyıl Seminer Takvimi in Yapılacağı Anakucağı Anaokulu 24.02.2014 10:00 Cumhuriyet Anaokulu 24.02.2014 10:00 Niğde Üniversitesi Emine Çetintürk Anaokulu 24.02.2014 10:00 Papatya Anaokulu 24.02.2014 10:00 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Doç. Dr. KAPLAN ÜSTÜNER İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ

Doç. Dr. KAPLAN ÜSTÜNER İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ Doç. Dr. KAPLAN ÜSTÜNER İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ Kırıkkale de doğdu (1968). İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale de, lise eğitimini ise Ankara da tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P. Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (T.B.) İSTANBUL MF 3 4 4 303026 307,50300 108000 106000 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE YGS 2 62 62 317815 306,34397 179000

Detaylı

SEYYİD NESÎMÎ NİN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ Unpublished Poets of Nesîmî

SEYYİD NESÎMÎ NİN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ Unpublished Poets of Nesîmî SEYYİD NESÎMÎ NİN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ Unpublished Poets of Nesîmî M. Fatih KÖKSAL 1 1 Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi. mfkoksal@gmail.com

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

SIRA NO PROJE NO KURUM ADI KURUM TÜRÜ STATÜ İLİ

SIRA NO PROJE NO KURUM ADI KURUM TÜRÜ STATÜ İLİ 1 2013-1-TR1-COM05-46796 24 Kasım Anadolu Lisesi Genel Lise Kamu Osmaniye 2 2013-1-TR1-COM05-46475 8 Şubat Ortaokulu Ortaokul Kamu Gaziantep 3 2013-1-TR1-COM05-46414 80. Yıl Beykonak Ortaokulu Ortaokul

Detaylı

*İSİMLERİ KARŞISINDA AYLARI BELİRTİLEN ÖĞRENCİLERİN STAJ TARİHLARİ EN KISA SÜREDE İLAN EDİLECEKTİR.

*İSİMLERİ KARŞISINDA AYLARI BELİRTİLEN ÖĞRENCİLERİN STAJ TARİHLARİ EN KISA SÜREDE İLAN EDİLECEKTİR. *ZORUNLU STAJ LİSTESİNDE ADI YER ALAN ÖĞRENCİLERİN, KURUMUMUZCA ONAYLANMASI GEREKEN BELGELERİNİ İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI EĞİTİM VE STAJ OFİSİNE EN KISA SÜREDE GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. *İSİMLERİ KARŞISINDA

Detaylı