Hâkim Mehmed Efendi nin Divanında Yer Almayan Şiirleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hâkim Mehmed Efendi nin Divanında Yer Almayan Şiirleri"

Transkript

1 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 133 Hâkim Mehmed Efendi nin Divanında Yer Almayan Şiirleri The Poems Not Being Available in The Divan of Hakim Mehmed Efendi Ramazan EKİNCİ * ÖZET Klâsik Türk edebiyatında şairler, hayatlarının muhtelif zamanlarında yazdıkları şiirleri belli ölçüler dairesinde bir araya getirerek divanlarını hazırlamışlardır. Divanlarını tamamladıktan sonra da şiir yazmaya devam eden şairlerin son şiirleri, divanlarının eski nüshalarında yer almamıştır. Genellikle bu şiirler, şiir meraklılarınca mecmualara kaydedilmiş yahut şair, şairin dostları veya müstensihler tarafından divanın yeni nüshalarına ilave edilmiştir. Özellikle son dönemlerde mecmualar üzerine yapılan çalışmaların artmasıyla birçok şairin divanında yer almayan şiirleri tespit edilerek yayımlanmıştır. Böylelikle klâsik Türk edebiyatı şairlerinin bütün şiirlerinin yer aldığı divanların tertip edilmesine zemin hazırlanmaktadır. Bu makalenin konusunu da XVIII. asrın hattat ve vak anüvis şairlerinden Hâkim Mehmed Efendi nin divanında yer almayan şiirleri oluşturmaktadır. Çalışmada Hâkim in hayatı ve eserleri üzerinde durulduktan sonra söz konusu şiirlerin transkripsiyonlu metinleri verilecektir. ANAHTAR KELİMELER Hâkim, Naat, Lügaz, Tarih ABSTRACT In Classical Turkish Literature, poems formed their divans by bringing their poems together, which they wrote in different times of their life. Last poems of these poets which continued to write after completing their divans were not available in old manuscripts of their divans. Generally, these poems were recorded to magazines by curious people of poem or added to new manuscripts of divan by poet, friends of poets or people who copy them. Especially, recently, works on magazines gain importance, so poems which are not available in divan of many poets, are published after being determined. So it is possible to arrange divans which include all poems of divan poets. The theme of this article is the poems which are not available in Divan of Hakim Mehmed Efendi who is calligraphist and historian in 18 th century. In this article, after dwelling on the life and works of Hakim, text of poems will be transcribed. KEY WORDS Hakim, Naat, Lugaz, History * Arş. Gör., Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı,

2 134 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Giriş İslâmî dönem Türk edebiyatında, bir şairin klâsik edebiyat çerçevesine uygun olarak yazdığı şiirlerin belli bir düzen içinde derlendiği eserler divan olarak isimlendirilir (Pala 2005: 119; Özön 1954: 65). Gelenek içinde klâsik dönem şairinden beklenen, şiirlerini belli hususlar çerçevesinde "divan" adıyla tek bir kitapta topluca ortaya koyması idi. Divan tertip etmek ilhamın rüzgârına kapılarak bir hamlede bir şiir kitabı yayımlamaya benzemeyen, kendine mahsus kuralları olan ve uzunca bir bekleyişi gerektiren bir işti. Usul ve şartlarınca divanını tertibe gitmeden önce yazdığı her yeni şiiri, önce dost çevresinde, şiir meraklılarının buluştukları, her biri şairler bucağı olmuş, şiir sever, hatta kendileri de şair olan esnaf dükkânlarında, çeşitli meclislerde, kapıları kendisine açılmışsa devam edilen konak veya saraylarda şairin bizzat okuması ile edebiyat âlemine girmekte, elinde yazılı olan kâğıttan istinsah edilerek şiir mecmualarına geçmekteydi. Divanını tertip edene kadar yazdıklarını önceden ayrı ayrı kitaplaştırmadan nihayet tek bir kitapta bir araya getiren şairler, bundan sonra kaleme aldıkları şiirleri başka bir eser tertip etmeden yine onun içine katmışlardır. Birçok şair divanlarını, yeni yazdıklarını da ilâve etmek suretiyle hayatlarında birkaç defa hazırlamışlardır. Bundan dolayı bu yeni tertiplerle yapılmış sonraki istinsahlarında divan eskisinden muhtevaca daha zengin hale gelmekteydi (Akün 1994: 396). Şairler çoğunlukla divanlarını kendileri tertip etmişler, divanlarını hazırlamaya fırsat bulamadan vefat eden şairlerin ise divanları ölümlerinden sonra dostları tarafından tedvin edilmiştir (Pakalın 1983: 456). Şairin ölümünden sonra yapılmış bazı istinsahlarda onun mecmualarda kalmış şiirleri de divanlara ilâve edilmiştir. Ancak bu işlem genellikle müstensihin bilgisi dâhilinde olan eserler ve mecmualarla sınırlı kalmıştır. Bundan dolayı özellikle şairin divanının tertibinden sonra kaleme aldığı şiirlerden bazıları, hem divanın en hacimli nüshasında hem de günümüzde hazırlanan tenkitli divan neşirlerinde yer almamaktadır. Son zamanlarda mecmualar üzerine yapılan ayrıntılı çalışmalar vasıtasıyla birçok divan şairinin divanında yer almayan şiirleri tespit edilerek ilmî neşirleri yapılmıştır. 1 Bu yazının konusunu da XVIII. asır Türk şiirinin nazım-nesir saha- 1 Bu konuda yazılmış makalelerle alâkalı ayrıntılı bilgi için bk. Kâmil Ali Gıynaş, Şiir Mecmuaları Hakkında Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, s

3 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 135 sında velûd bir simâsı olan Hâkim Mehmed Efendi nin divanında yer almayan şiirleri oluşturmaktadır. Hâkim Mehmed Efendi, Hayatı ve Eserleri XVIII. yüzyılın vak anüvis, şair ve yazarlarından olan Hâkim Mehmed Efendi İstanbul da doğmuştur. Hayatı hakkında kaynaklarda oldukça fazla bilgi mevcuttur. Bıçakçı Emîr Çelebi diye bilinen Seyyid Halil Efendi'nin oğludur. İyi bir eğitim alan şair, döneminin ünlü âlimlerinden Yanyalı Esad Efendi ve Bursalı İsmail Hakkı Efendi'den dersler almıştır. Sadece medrese tahsiliyle yetinmeyen Hâkim, hat dersleri de almıştır. Sülüs ve nesih hatlarını İsmail Efendizâde Abdî Efendi'den öğrenmiş; Devhatü'l-küttâb müellifi Suyolcuzâde Mehmed Necib Efendi'den kitabet icazeti almıştır. Gülşenî tarikatının Sezâiyye kolunun kurucusu Hasan Sezâî Efendi'den feyiz alan Hâkim Mehmed Efendi, Nakşibendî tarikatına intisap etmiştir. Bir süre Sadâret Mektûbî Kalemi'nde görev yapmış, daha sonra hâcegân sınıfına geçmiş, ardından da silâhdar kâtibi olmuştur. 1 Receb 1166 (4 Mayıs 1753) tarihinde İzzî Süleyman Efendi'nin yerine vak anüvisliğe getirilmiştir. Hâkim Mehmed Efendi'nin bu görevi 1 Receb 1180 (3 Aralık 1766) tarihine kadar devam etmiştir. Bu görevi sürdürürken çeşitli vazifelerde de bulunan Hâkim in son görevi rûznâmeciliktir. Vefat tarihi hakkında kaynaklarda ihtilaf mevcuttur. Hâkim in yaşadığı dönemde yazılan kaynaklardan Tuhfe-i Hattâtîn, Âdâb-ı Zurafâ ve Vefeyât-ı Ayvansarâyî şairin vefatını 1184 yılının Regâib (25-26 Ekim 1770) gecesinde olduğunu bildirirken, daha sonraki dönemde yaşamış biyografi yazarlarından Şefkat, Es ad Efendi, Şeyhülislâm Ârif Hikmet ve Mehmed Süreyya 1185/ ; Mehmed Tevfik ise 1197/ tarihinde olduğunu bildirmişlerdir. 2 Arapça ve Farsçayı, bu dillerde eser kaleme alacak derecede bilen Hâkim in edebî ve dinî mahiyette manzum ve mensur birçok telif ve tercüme eseri, şerh 2 Hâkim in hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilirken aşağıdaki kaynaklardan istifade edilmiştir: Müstakimzâde Süleyman Sâdeddîn Efendi, Tuhfe-i Hattâtîn, s ; Sadık Erdem (haz.), Râmiz, Âdâb-ı Zurafâ, s ; Vahid Çabuk- F. Derin (haz.), Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Mecmûa-i Tevârih, s. 215, 368; Ramazan Ekinci (haz.), Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Ayvansarâyî, s ; Filiz Kılıç, Şefkat, Tezkire-i Şu arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî, s ; Ömer Çiftçi (haz.), Fatîn Davud, Hâtimetü l-eş âr, s ; Rıza Oğraş (haz.), Es ad Mehmed Efendi, Bağçe-i Sefâ-endûz, s ; Nuri Çınarcı (haz.), Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey in Tezkiretü ş- Şu arâsı ve Transkripsiyonlu Metni, s. 41; Mehmet Arslan (haz.), Mehmed Cemâleddîn, Osmanlı Tarihi ve Mürevvihleri (Âyine-i Zurâfâ) s. 60; Nuri Akbayar (haz.), Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, C. 2, s. 560; F.Sabiha Kutlar Oğuz vd (haz.), Mehmed Tevfik, Kâfile-i Şu arâ, s ; Şemseddin Sâmi, Kâmûsu l-a lâm, Mihran Matbaası, s. 1915; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmânlı Müellifleri, C. II, s ; Mücteba İlgürel, Hâkim Mehmed Efendi, DİA, C. 15, s

4 136 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ve nazireleri vardır. Hâkim in en önemli eseri, yılları arasında zuhur eden olayları anlatan tarihidir. Vak anüvis sıfatıyla yazdığı eser iki cilt olup başlıca konularını tayin, tevcih, teşrifat, Hicaz'a surre gönderilmesi, donanmanın Akdeniz e çıkışı, mevâcib dağıtılması, hırka-i şerif ziyareti, bayram merasimleri, İstanbul yangınları, vefeyât, cami, çeşme ve kütüphane inşası gibi İstanbul ve saray hadiseleri, nadiren de taşra olayları teşkil eder. Hâkim in bir diğer önemli eseri divanıdır. Mürettep olan divanda gerek tarihinde gerekse bazı mecmualarda görülen bol miktardaki Türkçe, Farsça, Arapça şiirler ve çeşitli vesilelerle düşürdüğü tarihler, nazireler bulunmaktadır. Şairin diğer eserleri arasında Nazîre-i Hilye-i Hâkânî, Şerh-i Dîvân-ı Şevketü l Buhârî, Acâibü l-ahbâr fî Ahbâr-ı Seyyidü l-ahyâr, Şerh-i Esmâ-i Hüsnâ, Terceme-i Füsûsu l-hikem, Tevhidnâme, Kavâidü'l-Fürs bulunmaktadır (İlgürel 1997: 190). Şairin divanı üzerinde biri yüksek lisans diğeri doktora olmak üzere iki tez hazırlanmıştır. 3 Eserleri ve edebî şahsiyeti hakkında da birçok makale kaleme alınmıştır. 4 Ayrıca yine divanında yer almayan bir mi râciyyesi neşredilmiştir. 5 İki nüshası bulunan divanda mesnevî, kasîde, tahmis, terci-i bend, gazel, rubâî, kıt a, matla ve müfred nazım şekilleriyle yazılmış şiirler mevcuttur. 9 kaside, 127 gazel, 1 terci-i bend, 4 tahmis, 30 kıt a (7 si tarih, 3 ü lügaz), 6 mesnevî (1 i Hilye, 5 i Lügaz), 25 rubâî, 1 matla, 6 müfred olmak üzere divanda toplam 209 manzumenin yer aldığı divandaki bütün şiirlerin beyit sayısı 2093'tür (Poyraz 2008: 36). 3 Mehmet Çakırcı, Hâkim Mehmed Efendi Dîvânı, İnceleme-Transkripsiyonlu Metin, Cumhuriyet Üniversitesi SBE, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas 2006; Yakup Poyraz, Seyyid Mehmed Efendi (Hâkim) Yaşamı, Edebî Kişiliği ve Dîvânı Üzerinde Bir Araştırma (İnceleme-Metin), Ondokuzmayıs Üniversitesi, SBE, Basılmamış Doktora Tezi, Samsun Bk. Yakup Poyraz, Hâkim Seyyid Mehmed Efendi'nin Nazire-i Hilye-i Hâkanî Adlı Eseri, Turkish Studies, S. 3 (2007), s ; Mehtap Erdoğan, Hâkim Mehmed Efendi nin Manzum Hilyesi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. XI/1, Sivas 2007, s ; Yakup Poyraz, Ayhan Tergip, "18. Yüzyıl Dîvân Şairlerinden Hâkim'in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk Söyleyişleri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Klâsik Türk Edebiyatı Kaynakları Özel Sayısı, S. 15 (2010), s ; Yakup Poyraz, "18. Yüzyıl Dîvân Şairi Hâkim'in Şiirlerinde Maddî Kültür ve Sosyal Yaşamdan İzler", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 8 (2009), s Mehtap Erdoğan, "Türünün Farklı Bir Örneği: Hâkim Mehmed Efendi'nin Müstezâd Nazım Şekliyle Yazdığı Mi'râciyyesi", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 40 (2009), s

5 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 137 Şairin edebî şahsiyetiyle alâkalı olarak divanı üzerinde doktora tezi hazırlayan Yakup Poyraz şu tespitlerde bulunmuştur: Arapça, Farsça ve Türkçe şiir söylemiştir ve kıymetli telifleri vardır. Tarih düşürmesindeki ustalığını hemen bütün kaynaklar kabul eder. İyi bir edib ve şair olduğunu dile getiren kaynaklar şiir bilgisi yönünden Hâkim in asrın önemli şairlerinden biri olduğunu ifade ederler. Şair, kendine özgü bir tarz ve üslûp ile taklitten uzak şiirler yazar. Hâkim in şiirlerinin insana hoş gelen bir yönü vardır, seçtiği sözcüklerle düşünceleri uygunluk gösterir. Dili genellikle yalın olmakla beraber istendiğinde zor anlaşılacak bir üslûba kayar. Ve kendisinin güçlü ve zor anlaşılır bir şair olduğunu iddia eder. (Poyraz 2008: 34-35) Hâkim Mehmed Efendi nin Divanında Yer Almayan Şiirleri Çalışmanın esasını teşkil eden Hâkim in divanında bulunmayan şiirler, biyografik kaynaklarımızda Hâkim le alâkalı değerlendirmelerden sonra yer almaktadır. Şairin divanı üzerinde hazırlanan doktora tezinde divan dışında kalan sadece iki beyitlik nazım ve beş beyitlik gazele temas edilmiş, makalede yer verilen naat, lügaz ve tarihlere değinilmemiştir. Hâkim divanında yer almayan şiirlerden gazel, kıta nazım şekliyle yazılmış tarihler ve iki beyitlik nazım XVIII. asır tezkire müelliflerinden Râmiz in Âdâb-ı Zurafâ sında kayıtlıdır. Şairin divanında bulunmayan şiirlerden on yedi beyitlik lügaz, Hâkim in de öğrencisi olan hattat şair ve nâsirlerimizden Müstakimzâde Süleyman Sadeddin in Tuhfe-i Hattâtîn adlı hattatlar tezkiresinde kayıtlıdır. Şairin divanında yer almayan naat ve tarihler, kaleme aldığı biyografik eserlerle XVIII. asrın önemli yazarlarından kabul edilen Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî nin Hadîkatü l-cevâmi, Vefeyât-ı Ayvansarâyî ve Mecmûa-i Tevârîh adlı kitaplarında bulunmaktadır. 1) Gazel Hâkim in divanında 10 u Farsça olmak üzere toplam 127 gazel vardır (Poyraz 2008: 40). Bunlar arasında aşağıdaki beş beyitlik gazel yer almamaktadır. 6 Mefā ilün Mefā ilün Mefā ilün Mefā ilün æalem ta vìr-i úaşøı şuúle-i bì-reng yazmışdır Velì ol şuúleden äyìneyi pür-jeng yazmışdır 6 Şeyhülislâm Es ad Efendi nin Bagçe-i Safâ-endûzu nda, Hâkim Mehmed Efendi ye ait olduğu bildirilen gönül redifli bir gazel bulunmaktadır. Es ad Efendi, bu şiiri Fatîn den naklettiğini bildirir. Bilindiği üzere Fatîn, tezkiresine şeklî bir yenilik getirerek önce şiirleri sonra o şiirin ait olduğu şairin biyografisini kaleme almıştır. Bunun farkında olmayarak Es ad Efendi sehven Abdüşşekûr Hâkim Efendi nin gönül redifli gazelini, Hâkim Mehmed Efendi nin biyografisinden hemen sonra geldiği için ona mâl etmiştir. Bk. Rıza Oğraş, age., s. 108; Ömer Çiftçi, age., s. 95.

6 138 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Nigäh it af a-i ru särım üzre kilk-i müjgänım ~urùf-ı mä-cerä-yı úaşøı reng-ä-reng yazmışdır Te -i gevherde ähım hem-reg-i äteşde yäøùtum Benim ressäm-ı fı rat cevherim yek-reng yazmışdır Şeh-i mülk-i cünùn kim sikkeyi mermerde øazmışdır Ser-i jùlìde-mùy-ı æays a Leylì seng yazmışdır Dü-tä øämet görünsem çok mı ~äkim istiøämetden Ki na l-i øaddimi nùk-i ta ammül-ceng yazmışdır (Erdem 1994: 68-69) 2) Tahmis Hâkim in yazımızın konusunu oluşturan şiirlerinden ikincisi bir tahmistir. Şairin divanında dört tahmis bulunmaktadır. Bunlardan ilki Pîr Mustafa Paşa, diğer üç tahmis ise Halîmî nin gazellerine yazılmış tahmislerdir. Rûşenî nin meşhur naatına 7 yazılan bu tahmis divanın tenkitli metninde yoktur. Bu tahmisin ilk ve son bendi, Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî nin edebiyat tarihimizde tamamı şair ve nâsirlerin hayat hikâyelerini konu edinen tek vefeyât-nâme olan Vefeyât-ı Ayvansarâyî adlı kitabında Hâkim e ayrılan bölümde kayıtlıdır. Şiirin tamamı ise Vefeyât-ı Ayvansarâyî nin Uşşâkî Tekkesi 365 numarada kayıtlı nüshasının sonunda yer alan şiirler arasındadır. Ayvansarâyî, vefeyât-nâmesinde XVIII. asır şairlerinden divan kâtibi Mustafa Fennî nin biyografisinde bu şiirle alakalı olarak şunları söyler: Á är-ı şiúriyyesinden úömer Rùşenì niè bu naút-ı şerìfini ta mìs eylemişdir. Evvel ü ä iri budur. Maúlùm ola ki bu naút-ı şerìfe çoø kimesneler ta mìs ü tesdìs ve perdäzì ıdmetler eylemişlerdir. Maúlùmumuz olanlardan on dört kimesneniñ e erini cemú etdik, ayätda olmayanlarıñ nämları güm olmamaø içün tärì leriyle e erlerine işäret ve bu arìø ile bir nevú ıdmet eylemişizdir. (Ekinci 2013: 188). Ayvansarâyî nin bahsettiği bu eserin müstakil bir nüshasına bugün itibariyle kütüphane kayıtlarında tesadüf edilmemiştir. Lâkin yazarın vefeyâtnâmesinin yukarıda bildirildiği üzere Uşşâkî Tekkesi 365 numarada kayıtlı nüshasının sonunda, Rûşenî nin bu şiirine yazılmış on altısı tahmis ve birisi 7 Ayvansarâyî, Dede Ömer Rûşenî nin (ö. 1497) hayatından bahsederken bu şiirin çok sevildiğini ve her makamda bestesi bulunduğunu söylemektedir. (Ekinci 2013: 101) Bu şiir, İsmail Dede Efendi (ö. 1846) tarafından ilâhî ve tevşih şekillerinde Râst, Bayâtî, Evc, Hisâr, Hüseynî, Mâhûr, Sabâ, Segâh ve Uşşâk makamlarında bestelenmiştir. (Yeniterzi 1993: 74)

7 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 139 tesdis on yedi şiir bulunmaktadır. 8 Bu tahmislerden birisi de Hâkim Mehmed Efendi ye aittir. Hâkim, Rûşenî nin naatına beyit sırası serbest olmak üzere sekiz bentlik bir tahmis kaleme almıştır. Naatın 5, 8 ve 9. beyitleri tahmise dâhil edilmemiştir. 9 Fe ilâtün Fe ilâtün Fe ilâtün Fe ilün ~aø-nümä äyìnedir rùy-ı nebiyy-i æureşì Niçe teşbìh edeyim vechiñe mähı güneşi Ra m-ı úälemden anıñ o madı mänend ü eşi Çün o up utdı cihän yüzini hüsnüè güneşi Kim ola sevmeye bu vech ile sen mähveşi Rù-siyähän-ı hevä maúÿeretin ma har ise Cemú olur ä ır-ı ämäli perìşän-ser ise Çäker-i dergeh-i i sänıñ olan muúser ise Sen emìre øul olan her ne øadar müdbir ise Bende-i muøbil olur mi l-i Biläl-i ~abeşì úacem e nisbet ile buldu şeref ehl-i Yemen Kesb-i fa r etdi yetìm olma ile dürr-i úaden Müfred-i Maúnì vü Nizär u `oräsän la `oten Türk ü Kürd ü úacem ü Hindi bilür bunı ki sen Häşimìsin úarabìsin Medenìsin æureşì Räúid-i cùy-ı úa äsı se äb-ı nìsän 10 Ciger-i gevher-i dil-teşne adefde reyyän Çeşmsär-ı kefine lüõlüõ-i ra met o benän Parma ından aøıdup äb-ı revän-ba ş-ı revän Nice yüz biñ kişiden defú idisersin úa aşı Vereli ikmet-i iúcäz ile Loømän a sebaø Niúmetiñ süfresiniñ loømasına müsta raø Der-i deryùze[de] Soøra utar el[in]de abaø 8 Rûşenî nin bu naatına Nâlî, İzzî, Vahîd, Nazîm, Nahîfî, Hassân Ahmed, Fennî, Mü minzâde Hasîb, Mehmed Râsim, Hâkim, Müstakimzâde, Salâhî, Kânî, Hâlikî, Sıdkî, İbrahim Necâtî, Hüseyin Vassâf tahmis ve Zamîrî Mustafa Efendi ise tesdis yazmıştır. 9 Rûşeni nin naatında bulunan ve Hâkim in tahmisinde yer almayan beyitler şunlardır: Yirdeki da veti fevt ola gidem diyü göge Bagladuñ bilüñe iy nûr bilâ-sâye taşı Lâle beñzer ki gül-i rûyuña indürmedi baş Mug-ı hindû kimi yandı kararup içi taşı Kesilüp başın ayahda göriser her ki senüñ Yüzin izüñe sürüp koymaz ayaguña başı (Tavukçu :77) 10 Bu mısrada vezin aksamaktadır.

8 140 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Dìg-i hikmetde pişürdi çü senüñ sevgiñi ~aø Cebreõìl olsa n ola ma ba ınuñ hìme-keşi Pehlivänlıøla saña daúvì iden a øer olur Arøası yire gelip zen gibi şerm-äver olur Çözülür kısbeti muúciz serine çäder olur Üzülür úırø-ı Ebù Cehl gibi ebter olur Sen Ebù l-æäsım ile her kim iderse güreşi Eylediñ Sidre den ey nùr-ı tecellì güÿeri Lä-mekän-ı arem-i øurbe açup bäl ü peri Cebreõìl iñ o zamän bu idi vird-i se eri Sensin ol püşt ü penäh-ı melek ü ins ü perì Enbiyänuñ güzeli sevgülüsi ùb u oşı ~äkimä na me-serä şevø-ı ru uñla gülüñe Rùyuna sùre-i Ve ş-şems oøudur bülbülüñe Naú eder äyet-i İsrä yı ser-i käkülüñe Ve - u å verdüñe Ve l-leyl oøurum sünbülüñe Rùşenì virdi budur küllü adatin ve úaşì (Süleymaniye Ktp. Uşşâkî Tekkesi 365, vr. 98b-99b) 3) Lügaz Hâkim in divanında 4 ü Türkçe, 3 ü Arapça ve 1 i Farsça olan 8 lügaz bulunmaktadır (Poyraz 2008: 42). Mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmış aşağıdaki on yedi beyitlik şiir divanda yer almamaktadır. Fe ilâtün Fe ilâtün Fe ilün Nedir ol ùret-i nùr-ı ezelì E er-i äme-keş-i lem-yezelî Ma har-ı fey -i tecellì-i øadìm Mäh-ı zìbende fürù -ı taú ìm Şekl-i nùränì vü ev äfı celìl ÿät-ı päkìze-i mev ùfa delìl Yaúnì bir şähid-i şìrìn e vär Çeşm-i úuşşäøa cilä-yı eb är Oldu efgendesi ùrì vü melek Da i dil-dädesi meh-täb-ı felek úárı ı ùb u müdevver çehre Çehre-säyänı bulurlar behre Zer u zìverle mu allå bedeni Bir siyeh-çerde güzeldir medenì Mähdır kendi hiläli häle

9 Deheni once úiÿärı läle Çär gonceyle açılmış gül-i ter Nef a-päşende-i müşg-i ezfer İki ebrùları mänend-i hiläl Oldu ävìze-i mi räb-ı celäl úáşıøı hüsnü ederdi bì-hùş Rùyunu eylemese mıønaúa-pùş N ola räm etse eger şìr-i neri İsm-i aú amdır anıè täc-ı seri Eden ol ùret-i zìbäya na ar Şübhe yoø ä ıl eder nùr-ı ba ar Rùy-mäl et aèa her ub u mesä Olagör úizzet ile nä ıyesä Häkim ol ehl-i dile aløa be-gùş Edegör maúrifeti øur a be-gûş Yürü deryùze-i úirfän eyle Bu lü az allini imúän eyle TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 141 Olmasa etmeye ta ìl-i nevä Kef-i sä il yem içün rä e-güşä (Müstakimzâde 1928: ) 4) Nazım Hâkim in divanında yer almayan bir diğer şiiri ise biyografik kaynaklarımızdan Râmiz in Âdâb-ı Zurafâsı nda kıt a başlığıyla kayıtlı bir nazımdır. Fe ilâtün Fe ilâtün Fe ilâtün Fe ilün Bende ol ıdø-ı mu abbetle akìm-i ezele Olamaz ma har-ı tevfìø u úināyet aÿele [ ı ınup] devlete ba dı aya[ ı] mübtezele Sözümi ut anıè üstine øapıyı rezele 11 (Erdem 1994: 68) 5) Tarihler Yukarıdaki şiirlerin dışında Hâkim in divanında yer almayan bazı tarih beyitleri, biyografik kaynaklarımızda bulunmaktadır. Söz konusu şiirler, şairin 11 Cihângîr mahlaslı Sultan III. Mustafa nın (ö. 1774) da bu şiirle aynı vezin ve kafiyede benzer bir şiiri vardır: Yıkılıpdır bu cihân sanma ki bizde düzele Devleti çarh-ı denî verdi kamu mübtezele Şimdi ebvâb-ı sa âdetde gezen hep hezele İşimiz kaldı hemân merhamet-i Lem-yezel e

10 142 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Sultan I. Mahmud un (ö. 1754) yaptırmaya başladığı ancak ömrü vefâ etmediğinden Sultan III. Osman ın (ö. 1757) tamamlattığı Câmi -i Şerîf-i Osmâniyye nin külliyesinde bulunan imaret, medrese ve sebilin yapımına düştüğü tarihlerdir. Külliyenin içinde bulunan imaret için Hâkim in düşürdüğü tarih şu şekildedir: Mefâ îlün Mefâ îlün Fe ûlün Şehen-şäh-ı cihän sul än-ı úälem Ki oldu ma har-ı tevfìø-i `alläø ~ayä vü úadl ü sıdøıè menbäúıdır Kerem-ver ä ib-i iú ä vü infäø Bu dergäh-ı niúäm-ba ş-ı vesìúi Yapıp øıldı müşeyyed äø-ber- äø Edip i úäm-ı miskìn ü yetìmi úa ä- ähäna etdi lu fun il äø Meväyid bas olunduøca cihäna Simät-ı şükrü olsun øurb-i iútäø Yazılsın kilk-i ~äkim den bu tärì Ola aúlä úimäret bäb-ı erzäø sene 1169 (Erdem 1994: 69) Hâkim in bir başka manzumesi ise söz konusu külliyedeki medrese için düşürdüğü tarihtir: Fâ ilâtün Fâ ilâtün Fâ ilün Düşdü bir tärì ~äkim den duúä Med al-i úilm ola bäb-ı medrese sene 1169 (Galitekin 2001: 64) Şair, aynı külliyede bulunan sebil için de tarih düşürmüştür: Fâ ilâtün Fâ ilâtün Fâ ilâtün Fâ ilün Böyle inşäd etdi ~äkim bendesi tärì ini Eyledi Sul än úo män u gibi cùdun sebìl sene 1169 (Erdem 1994: 69) 1168/ senesinin kış mevsiminde şiddetli soğuk hava sebebiyle İstanbul da Sütlüce ve Eyyûb arasında deniz donmuş, Hâkim de bu olaya tarih düşürmüştür:

11 Mefâ îlün Mefâ îlün Mefâ îlün Mefâ îlün Buz üstünden geçen bir kimse geldi dedi tärì in Deèiz altmış sekizde ondu buzdan ben deèiz geçdim Sonuç TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 143 sene 1068 (Derin-Çabuk 1985: 215, Erdem 1994: 70) Bu makalede XVIII. asırda nazım-nesir alanında birçok eser kaleme almış hattat, tarihçi şairlerden Hâkim Mehmed Efendi nin divanında bulunmayan manzumeleri kaynaklarıyla birlikte neşredilmeye çalışılmıştır. Başta biyografik kaynaklar ve muhtelif eserlerdeki kayıtların, edebiyat tarihi açısından önemi bilinmektedir. Hâkim Mehmed Efendi divanında bulunmayan şiirlerin tespitinin yapıldığı bu çalışmayla söz konusu kaynakların, özellikle divanların tamamlanması açısından da yardımcı olduğu görülmektedir. İleride Hâkim Divanı yayınlanmak istendiğinde, bu şiirlerin yanı sıra yine divanda yer almayan müstezad nazım şekliyle yazılmış mi raciye de esere dâhil edilerek şairin bütün şiirlerinin bulunduğu tekmîl bir eser vücûda getirilebilir.

12 144 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ KAYNAKLAR AKBAYAR, Nuri (1996), Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, C. 2, İstanbul. AKÜN, Ömer Faruk (1994), Divan Edebiyatı, DİA, C. 9, İstanbul. ARSLAN, Mehmet (2003), Mehmed Cemâleddîn, Osmanlı Tarihi ve Mürevvihleri (Âyine-i Zurafâ) İstanbul, Kitabevi Yay. Bursalı Mehmed Tâhir (1333), Osmânlı Müellifleri, Matbaa-i Âmire, İstanbul. ÇABUK, Vahid - DERİN Fahri (1985), Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Mecmûa-i Tevârih, İstanbul, İ. Edebiyat Fakültesi Yay. ÇAKIRCI, Mehmet, (2006) Hâkim Mehmed Efendi Dîvânı, İnceleme- Transkripsiyonlu Metin, Cumhuriyet Üniversitesi SBE, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas. ÇINARCI, Nuri (2007), Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey in Tezkiretü ş-şu arâsı ve Transkripsiyonlu Metni, Gaziantep Üniversitesi SBE, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. ÇİFTÇİ, Ömer, Fatîn Davud, Hâtimetü l-eş âr, ( ), EKİNCİ, Ramazan (2013), Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Ayvansarâyî, Buhara Yay., İstanbul. ERDEM, Sadık (1994), Râmiz, Âdâb-ı Zurafâ, AKM, Ankara. ERDOĞAN, Mehtap (2007), Hâkim Mehmed Efendi nin Manzum Hilyesi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. XI/1, Sivas. ERDOĞAN, Mehtap (2009), Türünün Farklı Bir Örneği: Hâkim Mehmed Efendi'nin Müstezâd Nazım Şekliyle Yazdığı Mi râciyyesi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 40, Erzurum. GALİTEKİN, Ahmed Nezih (2001), Hâfız Hüseyin Ayvansarây,î Hadîkatü l- Cevâmi, İstanbul, İşaret Yay. GIYNAŞ, Kâmil Ali (2011), Şiir Mecmuaları Hakkında Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası Selçuk Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi Dergisi S. 25, Konya. İLGÜREL, Mücteba (1997), Hâkim Mehmed Efendi, DİA, C. 15, İstanbul. KILIÇ, Filiz, Şefkat, Tezkire-i Şu arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî,( ) KUTLAR OĞUZ, F. Sabiha vd (2012), Mehmed Tevfik, Kâfile-i Şu arâ, Doğu Kütüphanesi, İstanbul. Müstakimzâde Süleyman Sâdeddîn Efendi (1928), Tuhfe-i Hattâtîn, Devlet Matbaası, İstanbul.

13 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 145 OĞRAŞ, Rıza, Es ad Mehmed Efendi, Bağçe-i Safâ-endûz, ( ) ; ÖZÖN, Mustafa Nihat (1954), Edebiyat ve Tenkid Sözlüğü, İstanbul, İnkılap Kitabevi. PAKALIN, Mehmed Zeki (1983), Divan, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I, İstanbul, MEB Yay. PALA, İskender (2005), Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul, Kapı Yay. POYRAZ, Yakup (2007), Hâkim Seyyid Mehmed Efendi'nin Nazire-i Hilye-i Hâkanî Adlı Eseri", Turkish Studies, S. 3, s POYRAZ, Yakup (2008), Seyyid Mehmed Efendi (Hâkim) Yaşamı, Edebî Kişiliği ve Dîvânı Üzerinde Bir Araştırma (İnceleme-Metin), Ondokuzmayıs Üniversitesi, SBE, Basılmamış Doktora Tezi, Samsun. POYRAZ, Yakup (2009), 18. Yüzyıl Dîvân Şairi Hâkim'in Şiirlerinde Maddî Kültür ve Sosyal Yaşamdan İzler, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 8. POYRAZ, Yakup-TERGİP, Ayhan (2010), 18. Yüzyıl Dîvân Şairlerinden Hâkim'in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk Söyleyişleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Klâsik Türk Edebiyatı Kaynakları Özel Sayısı, S. 15. Süleymaniye Kütüphanesi, Uşşâkî Tekkesi 365, vr. 98b-99b. ŞEMSEDDİN SÂMİ (1306), Kâmûsu l-a lâm, Mihran Matbaası, İstanbul. TAVUKÇU, Orhan Kemal, Dede Ömer Rûşenî, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvânının Tenkidli Metni, ( ). YENİTERZİ, Emine (1993), Divan Şiirinde Na t, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

DEDE ÖMER RÛŞENÎ NİN BİR NA TININ YANKILARI * ÖZET

DEDE ÖMER RÛŞENÎ NİN BİR NA TININ YANKILARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1291-1355, ANKARA-TURKEY DEDE ÖMER RÛŞENÎ NİN BİR NA TININ YANKILARI * Ramazan EKİNCİ ** ÖZET Klâsik Türk edebiyatı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA *

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 253-260 Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * Özet Bu çalışmada, Türk Müziğinin elyazması kaynaklarından, müstensihi ve yazarı belli olmayan, Yapı-Kredi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî/ Eserleri Mesnevi Dîvân-ı Kebir

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

1. Yaşar Destanov, Mecmû'a-i Eş'âr (Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 4077) (vr. 1b-60b) 2014.

1. Yaşar Destanov, Mecmû'a-i Eş'âr (Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 4077) (vr. 1b-60b) 2014. EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nihat Öztoprak İletişim Bilgileri : Tatlısu Mah. Namaz Sokak, Gülkonut Ap. Nr. 11, Daire 19 Adres Ümraniye/İSTANBUL Telefon Mail : 0533 211 79 21 :noztoprak@marmara.edu.tr

Detaylı

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98.

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98. Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler BAYRAM Yavuz, 16.Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin

Detaylı

Müşterek Şiirler Divanı

Müşterek Şiirler Divanı Müşterek Şiirler Divanı Yazar İ. Hakkı Aksoyak ISBN: 978-605-9247-54-2 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 1000 Adet Yayınları Yayın No: 228 Web: grafikeryayin.com Kapak ve Sayfa Tasarımı Baskı ve Cilt Grafik-Ofset

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu Arap ve Türk Edebiyatında Dinî Edebiyatın Müşterekleri Prof. Dr. Mehmet Akkuş 1 Hiç şüphe yok ki İslâm, Türk milletinin hayatında büyük ve köklü değişiklikler meydana getirmiştir.

Detaylı

TANZİMAT DÖNEMİNDE KULLANILAN GRAMER TERİMLERİ

TANZİMAT DÖNEMİNDE KULLANILAN GRAMER TERİMLERİ T.C FATİH SUTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TANZİMAT DÖNEMİNDE KULLANILAN GRAMER TERİMLERİ SAİFELDİN GADALLA ELHABİB ABDALLA

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi EROĞLU NÛRİ (d.?-ö.1012/1603) tekke şairi Açıklama [eç1]: Madde başlarında şairlerin mahlaslarının olmasına özen gösterilmeli. Ancak şairin tanıtıcı özellikleri virgülden sonra yazılmalı. Açıklama [eç2]:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.)

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) İsrafil BABACAN (Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008. E-posta: (kurum/özel) ibabacan@ybu.edu.tr; ibabacan76@gmail.com Web sayfası Santral No:

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Öğr.Gör. Abdülkadir DAĞLAR

Öğr.Gör. Abdülkadir DAĞLAR Öğr.Gör. Abdülkadir DAĞLAR ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1975 KARTAL T: 352207666633567 F: adaglar@erciyes.edu.tr

Detaylı

Şeyhülislamlar kaynakçası

Şeyhülislamlar kaynakçası Şeyhülislamlar kaynakçası Sayıoğulları, R. S. (1991). Türk Ta'lik Yazı Ekolünün Doğuşunda Şeyhülislam Veliyüddin Efendi. (). "Osmanlı Devleti'nin Değerli Şeyhülislamlarından Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi".

Detaylı

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 472 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 472 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları KLASİK ÜSLUP Günlük konuşma diline ait unsurların yoğun bir şekilde kullanıldığı folklorik üslup, klasik estetiğin derinlik ve zarafetinden yoksun olması sebebiyle basit bulunmuş, folklorik üslubun yüzeyselliğine

Detaylı

PROF. DR. HALUK ĠPEKTEN ĠN HAYATI VE BĠBLĠYOGRAFYASI Sevda ÖNAL

PROF. DR. HALUK ĠPEKTEN ĠN HAYATI VE BĠBLĠYOGRAFYASI Sevda ÖNAL PROF. DR. HALUK ĠPEKTEN ĠN HAYATI VE BĠBLĠYOGRAFYASI Sevda ÖNAL PROF. DR. HALUK ĠPEKTEN ĠN HAYATI (1926-1992) Prof. Dr. Haluk İpekten, 1926 da Kırklareli nin Saray kazasında doğdu. 1949 yılında Vefa Lisesi

Detaylı

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1965 BURDUR T: 24222744003306 F: sevkiyenas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

PROF. DR. TURGUT KARABEY ÖZ GEÇMİŞİ

PROF. DR. TURGUT KARABEY ÖZ GEÇMİŞİ ,, p. I-XXIII, ANKARA, TURKEY. PROF. DR. TURGUT KARABEY ÖZ GEÇMİŞİ 1944 yılında Erzurum da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini bu şehirde tamamladı. 1965 yılında başladığı Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına)

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) 15-17 Kasım 2012 DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Edebiyat ve Sanat Topluluğu ile Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Bu sayının editörleri: Doç. Dr. Üzeyir ASLAN Dr. Ümran AY

Bu sayının editörleri: Doç. Dr. Üzeyir ASLAN Dr. Ümran AY S A I12 Y NUMBER Y I L07 Y E A R PROF. DR. ORHAN BİLGİN ARMAĞAN SAYISI 2 Bu sayının editörleri: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) kuruluşu olan DEV İktisadi İşletmesi yayınıdır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Tel: Belgeç: E MAİL:

ÖZGEÇMİŞ. Tel: Belgeç: E MAİL: ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Mustafa DURMUŞ ÜNVANI: Doç. Dr. DOĞUM TARİHİ: 10.08.1975 DOĞUM YERİ: İstanbul YABANCI DİLİ: İngilizce MEDENİ HÂLİ: Evli İŞ ADRESİ: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Detaylı

SALÂHÎ ABDULLAH UŞŞÂKÎ NİN RİSÂLE-İ KUDSİYYE TERCÜMESİ NİN TRANSKRİPSİYONU VE TAHLÎLİ

SALÂHÎ ABDULLAH UŞŞÂKÎ NİN RİSÂLE-İ KUDSİYYE TERCÜMESİ NİN TRANSKRİPSİYONU VE TAHLÎLİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SALÂHÎ ABDULLAH UŞŞÂKÎ NİN RİSÂLE-İ KUDSİYYE TERCÜMESİ NİN TRANSKRİPSİYONU VE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 KISALTMALAR...13 Türk Edebiyatı Tarihi Muhtırası na Dair...15 Türk Edebiyatı Tarihi Muhtırası...20 Türk Dili...20 Türk Yazıları...20 Eski Türk Şairlerinin Vazifeleri...21 Elde Bulunan

Detaylı

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006.

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. KİTABİYAT Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. Yayınlanalı yedi yıl olmuş. İlk yayınlandığını bir gazetede mütercim ile yapılmış

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 1984-1988

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 1984-1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Âdem CEYHAN 2. Doğum Tarihi :11. 06. 1964, Harun 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Marmara

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ 08-10 ARALIK 2011 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ S. DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ KONYA Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Süleyman OKUDAN

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

VAK A-NÜVİS MEHMED RÂŞİD EFENDİ VE BİR TAZMİNİ. Dr.Halit Biltekin *

VAK A-NÜVİS MEHMED RÂŞİD EFENDİ VE BİR TAZMİNİ. Dr.Halit Biltekin * 1 VAK A-NÜVİS MEHMED RÂŞİD EFENDİ VE BİR TAZMİNİ Dr.Halit Biltekin * ANAHTAR KELİMELER: Mehmed Râşid, Divan Edebiyatı, Divan, Râşid, Vak a-nüvis, Tarih, Sıhhat-âbâd, Tazmin XVIII. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu

Detaylı

SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ ve AHLAK ANLAYIŞLARI

SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ ve AHLAK ANLAYIŞLARI SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ VE AHLÂK ANLAYIŞLARI T A R T I Ş M A L I İ L M Î T O P L A N T I -Program / Davetiye- 22-23 Ekim 2016 Cumartesi - Pazar Cumartesi Sabah: Düzce Ü. Cumhuriyet Konferans Salonu

Detaylı

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ Bilal SEZER Özet: Bu çalışmada, İstanbul Fatih Camii'nin dış yüzeyinde bulunan taşa mahkûk celi sülüs yazıların yazı ve istif

Detaylı

MUHİBBÎ (KÂNÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN) DİVANI NIN İKİ YENİ YAYINI TWO NEW PUBLICATIONS OF MUHIBBÎ S (SULEIMAN THE MAGNIFICENT) DIVAN

MUHİBBÎ (KÂNÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN) DİVANI NIN İKİ YENİ YAYINI TWO NEW PUBLICATIONS OF MUHIBBÎ S (SULEIMAN THE MAGNIFICENT) DIVAN SÜTAD, Güz 2015; ( 38): 353-359 ISSN: 1300-5766 MUHİBBÎ (KÂNÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN) DİVANI NIN İKİ YENİ YAYINI TWO NEW PUBLICATIONS OF MUHIBBÎ S (SULEIMAN THE MAGNIFICENT) DIVAN Yıldıray ÇAVDAR * Saltanat

Detaylı

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR DİYARBAKIR VALİLİĞİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI ONUR KURULU

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR DİYARBAKIR VALİLİĞİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI ONUR KURULU İLETİŞİM Tel: 0412 2411000 Dahili 8247-8260-8245 Web: http://www.dicle.edu.tr/turk-dili-veedebiyati-bolumu-suleyman-nazif-ve-saidpasa-sempozyumu e- posta: snazifsempozyumu@dicle.edu.tr SEMPOZYUM KURULLARI

Detaylı

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı TEZLER, KİTAPLAR, YAZILAR

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı TEZLER, KİTAPLAR, YAZILAR A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı ~ 23 ~ Tezler: TEZLER, KİTAPLAR, YAZILAR Dr. Pervin ÇAPAN * Dr. Rıza OĞRAŞ ** Dr. Şerife AKPINAR ***

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Hat sanatı denilince öncelikle Kur an-ı Kerim harfleri ile yazılmış güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat, Kur an harflerinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurgül KARAYAZI Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı. Özgeçmiş ve Yayın Listesi

Yrd. Doç. Dr. Nurgül KARAYAZI Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı. Özgeçmiş ve Yayın Listesi Yrd. Doç. Dr. Nurgül KARAYAZI Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Özgeçmiş ve Yayın Listesi e-posta: nurgulkarayazi@gmail.com EĞİTİM Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı. Prof. Dr. Hüseyin AYAN

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı. Prof. Dr. Hüseyin AYAN A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 ~ 1023 ~ Prof. Dr. Hüseyin AYAN ~ 1024 ~ Prof. Dr. Hüseyin Ayan: Fotoğraflar Akdere deki Evlerinde (15.03.1951) Babası, Eniştesi ve Yeğeni

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

EDEBİYAT. Celâleddîn Ergûn Çelebi GENC-NÂME HAZİNE KİTABI

EDEBİYAT. Celâleddîn Ergûn Çelebi GENC-NÂME HAZİNE KİTABI EDEBİYAT Celâleddîn Ergûn Çelebi GENC-NÂME HAZİNE KİTABI GENC-NÂME HAZİNE KİTABI DÜN BUGÜN YARIN YAYINLARI, 2016 DBY: 20 Edebiyat: 3 ISBN: 978-605-4635-15-3 Sertifika No: 18188 Birinci Baskı: İstanbul,

Detaylı

GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ

GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ Ahmet AKDAĞ 1. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ : Şenödeyici, 1981 yılında Kocaeli de doğdu. İlk ve ortaöğrenimi bu şehirde tamamladıktan sonra 1999 yılında

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr.Mehmet Ali BEYHAN ın Özgeçmişi: 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nden; Yakınçağ Tarihi esas sertifikası

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanacak olan Doğu Karadeniz Kültür Araştırmaları Serisi isimli

Detaylı

www.mecmerkezi.org Site Haritası

www.mecmerkezi.org Site Haritası www.mecmerkezi.org Bu site, M. Es ad Coşan Vakfı tarafından 2011 de kurulan M. Es ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından yayınlanmaktadır. Bu site temel olarak Merhum Hocaefendi nin yazıları,

Detaylı

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974 1 Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, Plan ve kesit Madam Agavni Muratyan Yalısı,

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Edebiyat Fakültesi Y.Lisans - - -

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Edebiyat Fakültesi Y.Lisans - - - 1. Adı Soyadı: Ahmet Atillâ Şentürk 2. Doğum Tarihi: 24 Eylül 1958, İstanbul 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İ. Ü. Ed. Fak. Yeni İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa Alkan

Doç. Dr. Mustafa Alkan Doç. Dr. Mustafa Alkan, Manisa nın Kula ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa da tamamladı. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

TÜRKÇENİN BİYOGRAFİ KAYNAKLARI. Prof. Dr. Mustafa İSEN

TÜRKÇENİN BİYOGRAFİ KAYNAKLARI. Prof. Dr. Mustafa İSEN TÜRKÇENİN BİYOGRAFİ KAYNAKLARI Prof. Dr. Mustafa İSEN Zaman zaman çeşitli kültürel ortamlarda bizde biyografi ile ilgili çalışmaların eksikliğinden söz edilir. Meseleye günümüz olarak bakıldığında bu doğrudur

Detaylı

MU ÎNÎ NİN MESNEVÎ-İ MURÂDİYYE Sİ. Hazırlayan Prof. Dr. Kemal YAVUZ

MU ÎNÎ NİN MESNEVÎ-İ MURÂDİYYE Sİ. Hazırlayan Prof. Dr. Kemal YAVUZ MU ÎNÎ NİN MESNEVÎ-İ MURÂDİYYE Sİ ŝ Hazırlayan Prof. Dr. Kemal YAVUZ T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3133 KÜLTÜR ESERLERİ 416 ISBN 978-975-17-3349-8 www.kulturturizm.gov.tr

Detaylı

1. Yıldız, Musa ve diğ., Arapça Tekâmül Kursu Ders Kitabı, Kara Kuvvetleri Lisan Okulu, İstanbul 2000.

1. Yıldız, Musa ve diğ., Arapça Tekâmül Kursu Ders Kitabı, Kara Kuvvetleri Lisan Okulu, İstanbul 2000. KİTAPLARI: 1. Yıldız, Musa ve diğ., Arapça Tekâmül Kursu Ders Kitabı, Kara Kuvvetleri Lisan Okulu, İstanbul 2000. 2. İşler, Emrullah; Yıldız, Musa, Arapça Çeviri Kılavuzu, Bizim Büro Basımevi, Ankara 2000.

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

Doç. Dr. KAPLAN ÜSTÜNER İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ

Doç. Dr. KAPLAN ÜSTÜNER İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ Doç. Dr. KAPLAN ÜSTÜNER İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ Kırıkkale de doğdu (1968). İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale de, lise eğitimini ise Ankara da tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi

Detaylı

(d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık

(d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık NÂZÎ, Yozgatlı (d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık Asıl adı Mustafa dır. Yozgat ın Yukarı Nohutlu Mahallesinde 1869 yılında, dünyaya geldi (Işıtman 1969: 5401). Babası, Yozgat ın Çekerek ilçesinin Beyyurdu

Detaylı

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA İSLÂM YORUMLARI TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 06-07 MAYIS 2016 Cuma Cumartesi KONEVÎ KÜLTÜR MERKEZİ MERAM KONYA TERTİP HEYETİ Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Dekanı

Detaylı

FOLKLOR ARŞİVİ'NİN BUGÜNKÜ DURUMU

FOLKLOR ARŞİVİ'NİN BUGÜNKÜ DURUMU Rapor I FOLKLOR ARŞİVİ'NİN BUGÜNKÜ DURUMU PERTEV NAİLİ BORATAV Folklor Profesörü Fakültemizde, folklor öğrencilerinin derleme çalışmalariyle dışardan bizim konumuza ilgi gösteren ve derleme işlerimizde

Detaylı

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı ~ 85 ~ CEVRÎ DİVANI * Haluk AYDIN 17. asır, Osmanlı Devleti nin sosyal ve siyasi anlamda çalkantılar

Detaylı

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Hz. Muhammed (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi I.BÖLÜM Dua Şehitler için Salâ Okunması Ehl-i Beyt Muhabbeti Sinevizyon Gösterimi Açılış Konuşmaları:

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ / Bilal Kemikli...9 1. Din Edebiyat İlişkisi...9 2. Tasavvuf: İrfan ve Hikmet...12 3. Türk-İslâm Edebiyatı: Konu ve Kapsam...16 4. Türk-İslâm Edebiyatının Kaynakları...18 a.

Detaylı

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ İstanbul da doğdu. Arapça, Fransızca, Farsça dersleri

Detaylı

VATAN ŞAİRİ MEHMET ÂKİF ERSOY

VATAN ŞAİRİ MEHMET ÂKİF ERSOY VATAN ŞAİRİ MEHMET ÂKİF ERSOY 1873-1936 HAYATI Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılının aralık ayında İstanbul'da, Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde Sarıgüzel mahallesinde dünyaya geldi. Annesi Buhara'dan Anadolu'ya

Detaylı

17. YÜZYIL DİVAN ŞAİRLERİNDEN RIZÂYÎ NİN BİLİNMEYEN GAZELLERİ * Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÖNEL. Şefika YAPICI (Doktora Öğrencisi)

17. YÜZYIL DİVAN ŞAİRLERİNDEN RIZÂYÎ NİN BİLİNMEYEN GAZELLERİ * Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÖNEL. Şefika YAPICI (Doktora Öğrencisi) 38 17. YÜZYIL DİVAN ŞAİRLERİNDEN RIZÂYÎ NİN BİLİNMEYEN GAZELLERİ * Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÖNEL Nevşehir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi huseyingonel@yahoo.com Şefika YAPICI (Doktora Öğrencisi) International

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU 08.00 13 MAYIS 2016 CUMA Çorum-Osmancık İlçesine Hareket 09.00-10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10.30-11.00 DEYİŞ ve SEMAHLAR 11.00-12.30 AÇILIŞ OTURUMU Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

Detaylı

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU 08.00 13 MAYIS 2016 CUMA Çorum-Osmancık İlçesine Hareket 09.00-10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10.30-11.00 DEYİŞ ve SEMAHLAR 11.00-12.30 AÇILIŞ OTURUMU Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ Köy : SEYDİLER Abn No TC Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köy Mevki Ada Parsel Bitki Slm Şekli Alan Tutar 1535

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Mehmet AKKUŞ. Prof. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları. makkus2@hotmail.com

KİŞİSEL BİLGİLER. Mehmet AKKUŞ. Prof. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları. makkus2@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: Unvan: Mehmet AKKUŞ Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Balıkesir/ 1955 Bölüm: İslam Tarihi ve Sanatları Tel: E-Posta: makkus2@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

SAHIL-NÂMES IN THE CLASSICAL TURKISH LITERATURE AND DERVISH HILMI DEDE S SAHIL-NÂME

SAHIL-NÂMES IN THE CLASSICAL TURKISH LITERATURE AND DERVISH HILMI DEDE S SAHIL-NÂME SAHIL-NÂMES IN THE CLASSICAL TURKISH LITERATURE AND DERVISH HILMI DEDE S SAHIL-NÂME KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA SAHİL-NÂMELER VE DERVİŞ HİLMÎ DEDE NİN SAHİL-NÂMESİ Yunus KAPLAN 1 Abstract Divan poets wrote

Detaylı

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ SAHABE2 - SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 25-26 NİSAN 2015 C U M A R T E S İ - P A Z A R SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKÇE-ARAPÇA MANZUM SÖZLÜKLERDEN SÜB~A-İ IBYÁN -1- (İNCELEME)

TÜRKÇE-ARAPÇA MANZUM SÖZLÜKLERDEN SÜB~A-İ IBYÁN -1- (İNCELEME) TÜRKÇE-ARAPÇA MANZUM SÖZLÜKLERDEN SÜB~A-İ IBYÁN -1- (İNCELEME) Atabey KILIÇ * ÖZET Arapça, Farsça ve Türkçe için pek çok mensur sözlük hazırlandığını kaynaklardan öğrenmekteyiz. Ancak Klâsik Türk şiirinde

Detaylı