Hâkim Mehmed Efendi nin Divanında Yer Almayan Şiirleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hâkim Mehmed Efendi nin Divanında Yer Almayan Şiirleri"

Transkript

1 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 133 Hâkim Mehmed Efendi nin Divanında Yer Almayan Şiirleri The Poems Not Being Available in The Divan of Hakim Mehmed Efendi Ramazan EKİNCİ * ÖZET Klâsik Türk edebiyatında şairler, hayatlarının muhtelif zamanlarında yazdıkları şiirleri belli ölçüler dairesinde bir araya getirerek divanlarını hazırlamışlardır. Divanlarını tamamladıktan sonra da şiir yazmaya devam eden şairlerin son şiirleri, divanlarının eski nüshalarında yer almamıştır. Genellikle bu şiirler, şiir meraklılarınca mecmualara kaydedilmiş yahut şair, şairin dostları veya müstensihler tarafından divanın yeni nüshalarına ilave edilmiştir. Özellikle son dönemlerde mecmualar üzerine yapılan çalışmaların artmasıyla birçok şairin divanında yer almayan şiirleri tespit edilerek yayımlanmıştır. Böylelikle klâsik Türk edebiyatı şairlerinin bütün şiirlerinin yer aldığı divanların tertip edilmesine zemin hazırlanmaktadır. Bu makalenin konusunu da XVIII. asrın hattat ve vak anüvis şairlerinden Hâkim Mehmed Efendi nin divanında yer almayan şiirleri oluşturmaktadır. Çalışmada Hâkim in hayatı ve eserleri üzerinde durulduktan sonra söz konusu şiirlerin transkripsiyonlu metinleri verilecektir. ANAHTAR KELİMELER Hâkim, Naat, Lügaz, Tarih ABSTRACT In Classical Turkish Literature, poems formed their divans by bringing their poems together, which they wrote in different times of their life. Last poems of these poets which continued to write after completing their divans were not available in old manuscripts of their divans. Generally, these poems were recorded to magazines by curious people of poem or added to new manuscripts of divan by poet, friends of poets or people who copy them. Especially, recently, works on magazines gain importance, so poems which are not available in divan of many poets, are published after being determined. So it is possible to arrange divans which include all poems of divan poets. The theme of this article is the poems which are not available in Divan of Hakim Mehmed Efendi who is calligraphist and historian in 18 th century. In this article, after dwelling on the life and works of Hakim, text of poems will be transcribed. KEY WORDS Hakim, Naat, Lugaz, History * Arş. Gör., Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı,

2 134 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Giriş İslâmî dönem Türk edebiyatında, bir şairin klâsik edebiyat çerçevesine uygun olarak yazdığı şiirlerin belli bir düzen içinde derlendiği eserler divan olarak isimlendirilir (Pala 2005: 119; Özön 1954: 65). Gelenek içinde klâsik dönem şairinden beklenen, şiirlerini belli hususlar çerçevesinde "divan" adıyla tek bir kitapta topluca ortaya koyması idi. Divan tertip etmek ilhamın rüzgârına kapılarak bir hamlede bir şiir kitabı yayımlamaya benzemeyen, kendine mahsus kuralları olan ve uzunca bir bekleyişi gerektiren bir işti. Usul ve şartlarınca divanını tertibe gitmeden önce yazdığı her yeni şiiri, önce dost çevresinde, şiir meraklılarının buluştukları, her biri şairler bucağı olmuş, şiir sever, hatta kendileri de şair olan esnaf dükkânlarında, çeşitli meclislerde, kapıları kendisine açılmışsa devam edilen konak veya saraylarda şairin bizzat okuması ile edebiyat âlemine girmekte, elinde yazılı olan kâğıttan istinsah edilerek şiir mecmualarına geçmekteydi. Divanını tertip edene kadar yazdıklarını önceden ayrı ayrı kitaplaştırmadan nihayet tek bir kitapta bir araya getiren şairler, bundan sonra kaleme aldıkları şiirleri başka bir eser tertip etmeden yine onun içine katmışlardır. Birçok şair divanlarını, yeni yazdıklarını da ilâve etmek suretiyle hayatlarında birkaç defa hazırlamışlardır. Bundan dolayı bu yeni tertiplerle yapılmış sonraki istinsahlarında divan eskisinden muhtevaca daha zengin hale gelmekteydi (Akün 1994: 396). Şairler çoğunlukla divanlarını kendileri tertip etmişler, divanlarını hazırlamaya fırsat bulamadan vefat eden şairlerin ise divanları ölümlerinden sonra dostları tarafından tedvin edilmiştir (Pakalın 1983: 456). Şairin ölümünden sonra yapılmış bazı istinsahlarda onun mecmualarda kalmış şiirleri de divanlara ilâve edilmiştir. Ancak bu işlem genellikle müstensihin bilgisi dâhilinde olan eserler ve mecmualarla sınırlı kalmıştır. Bundan dolayı özellikle şairin divanının tertibinden sonra kaleme aldığı şiirlerden bazıları, hem divanın en hacimli nüshasında hem de günümüzde hazırlanan tenkitli divan neşirlerinde yer almamaktadır. Son zamanlarda mecmualar üzerine yapılan ayrıntılı çalışmalar vasıtasıyla birçok divan şairinin divanında yer almayan şiirleri tespit edilerek ilmî neşirleri yapılmıştır. 1 Bu yazının konusunu da XVIII. asır Türk şiirinin nazım-nesir saha- 1 Bu konuda yazılmış makalelerle alâkalı ayrıntılı bilgi için bk. Kâmil Ali Gıynaş, Şiir Mecmuaları Hakkında Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, s

3 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 135 sında velûd bir simâsı olan Hâkim Mehmed Efendi nin divanında yer almayan şiirleri oluşturmaktadır. Hâkim Mehmed Efendi, Hayatı ve Eserleri XVIII. yüzyılın vak anüvis, şair ve yazarlarından olan Hâkim Mehmed Efendi İstanbul da doğmuştur. Hayatı hakkında kaynaklarda oldukça fazla bilgi mevcuttur. Bıçakçı Emîr Çelebi diye bilinen Seyyid Halil Efendi'nin oğludur. İyi bir eğitim alan şair, döneminin ünlü âlimlerinden Yanyalı Esad Efendi ve Bursalı İsmail Hakkı Efendi'den dersler almıştır. Sadece medrese tahsiliyle yetinmeyen Hâkim, hat dersleri de almıştır. Sülüs ve nesih hatlarını İsmail Efendizâde Abdî Efendi'den öğrenmiş; Devhatü'l-küttâb müellifi Suyolcuzâde Mehmed Necib Efendi'den kitabet icazeti almıştır. Gülşenî tarikatının Sezâiyye kolunun kurucusu Hasan Sezâî Efendi'den feyiz alan Hâkim Mehmed Efendi, Nakşibendî tarikatına intisap etmiştir. Bir süre Sadâret Mektûbî Kalemi'nde görev yapmış, daha sonra hâcegân sınıfına geçmiş, ardından da silâhdar kâtibi olmuştur. 1 Receb 1166 (4 Mayıs 1753) tarihinde İzzî Süleyman Efendi'nin yerine vak anüvisliğe getirilmiştir. Hâkim Mehmed Efendi'nin bu görevi 1 Receb 1180 (3 Aralık 1766) tarihine kadar devam etmiştir. Bu görevi sürdürürken çeşitli vazifelerde de bulunan Hâkim in son görevi rûznâmeciliktir. Vefat tarihi hakkında kaynaklarda ihtilaf mevcuttur. Hâkim in yaşadığı dönemde yazılan kaynaklardan Tuhfe-i Hattâtîn, Âdâb-ı Zurafâ ve Vefeyât-ı Ayvansarâyî şairin vefatını 1184 yılının Regâib (25-26 Ekim 1770) gecesinde olduğunu bildirirken, daha sonraki dönemde yaşamış biyografi yazarlarından Şefkat, Es ad Efendi, Şeyhülislâm Ârif Hikmet ve Mehmed Süreyya 1185/ ; Mehmed Tevfik ise 1197/ tarihinde olduğunu bildirmişlerdir. 2 Arapça ve Farsçayı, bu dillerde eser kaleme alacak derecede bilen Hâkim in edebî ve dinî mahiyette manzum ve mensur birçok telif ve tercüme eseri, şerh 2 Hâkim in hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilirken aşağıdaki kaynaklardan istifade edilmiştir: Müstakimzâde Süleyman Sâdeddîn Efendi, Tuhfe-i Hattâtîn, s ; Sadık Erdem (haz.), Râmiz, Âdâb-ı Zurafâ, s ; Vahid Çabuk- F. Derin (haz.), Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Mecmûa-i Tevârih, s. 215, 368; Ramazan Ekinci (haz.), Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Ayvansarâyî, s ; Filiz Kılıç, Şefkat, Tezkire-i Şu arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî, s ; Ömer Çiftçi (haz.), Fatîn Davud, Hâtimetü l-eş âr, s ; Rıza Oğraş (haz.), Es ad Mehmed Efendi, Bağçe-i Sefâ-endûz, s ; Nuri Çınarcı (haz.), Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey in Tezkiretü ş- Şu arâsı ve Transkripsiyonlu Metni, s. 41; Mehmet Arslan (haz.), Mehmed Cemâleddîn, Osmanlı Tarihi ve Mürevvihleri (Âyine-i Zurâfâ) s. 60; Nuri Akbayar (haz.), Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, C. 2, s. 560; F.Sabiha Kutlar Oğuz vd (haz.), Mehmed Tevfik, Kâfile-i Şu arâ, s ; Şemseddin Sâmi, Kâmûsu l-a lâm, Mihran Matbaası, s. 1915; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmânlı Müellifleri, C. II, s ; Mücteba İlgürel, Hâkim Mehmed Efendi, DİA, C. 15, s

4 136 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ve nazireleri vardır. Hâkim in en önemli eseri, yılları arasında zuhur eden olayları anlatan tarihidir. Vak anüvis sıfatıyla yazdığı eser iki cilt olup başlıca konularını tayin, tevcih, teşrifat, Hicaz'a surre gönderilmesi, donanmanın Akdeniz e çıkışı, mevâcib dağıtılması, hırka-i şerif ziyareti, bayram merasimleri, İstanbul yangınları, vefeyât, cami, çeşme ve kütüphane inşası gibi İstanbul ve saray hadiseleri, nadiren de taşra olayları teşkil eder. Hâkim in bir diğer önemli eseri divanıdır. Mürettep olan divanda gerek tarihinde gerekse bazı mecmualarda görülen bol miktardaki Türkçe, Farsça, Arapça şiirler ve çeşitli vesilelerle düşürdüğü tarihler, nazireler bulunmaktadır. Şairin diğer eserleri arasında Nazîre-i Hilye-i Hâkânî, Şerh-i Dîvân-ı Şevketü l Buhârî, Acâibü l-ahbâr fî Ahbâr-ı Seyyidü l-ahyâr, Şerh-i Esmâ-i Hüsnâ, Terceme-i Füsûsu l-hikem, Tevhidnâme, Kavâidü'l-Fürs bulunmaktadır (İlgürel 1997: 190). Şairin divanı üzerinde biri yüksek lisans diğeri doktora olmak üzere iki tez hazırlanmıştır. 3 Eserleri ve edebî şahsiyeti hakkında da birçok makale kaleme alınmıştır. 4 Ayrıca yine divanında yer almayan bir mi râciyyesi neşredilmiştir. 5 İki nüshası bulunan divanda mesnevî, kasîde, tahmis, terci-i bend, gazel, rubâî, kıt a, matla ve müfred nazım şekilleriyle yazılmış şiirler mevcuttur. 9 kaside, 127 gazel, 1 terci-i bend, 4 tahmis, 30 kıt a (7 si tarih, 3 ü lügaz), 6 mesnevî (1 i Hilye, 5 i Lügaz), 25 rubâî, 1 matla, 6 müfred olmak üzere divanda toplam 209 manzumenin yer aldığı divandaki bütün şiirlerin beyit sayısı 2093'tür (Poyraz 2008: 36). 3 Mehmet Çakırcı, Hâkim Mehmed Efendi Dîvânı, İnceleme-Transkripsiyonlu Metin, Cumhuriyet Üniversitesi SBE, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas 2006; Yakup Poyraz, Seyyid Mehmed Efendi (Hâkim) Yaşamı, Edebî Kişiliği ve Dîvânı Üzerinde Bir Araştırma (İnceleme-Metin), Ondokuzmayıs Üniversitesi, SBE, Basılmamış Doktora Tezi, Samsun Bk. Yakup Poyraz, Hâkim Seyyid Mehmed Efendi'nin Nazire-i Hilye-i Hâkanî Adlı Eseri, Turkish Studies, S. 3 (2007), s ; Mehtap Erdoğan, Hâkim Mehmed Efendi nin Manzum Hilyesi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. XI/1, Sivas 2007, s ; Yakup Poyraz, Ayhan Tergip, "18. Yüzyıl Dîvân Şairlerinden Hâkim'in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk Söyleyişleri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Klâsik Türk Edebiyatı Kaynakları Özel Sayısı, S. 15 (2010), s ; Yakup Poyraz, "18. Yüzyıl Dîvân Şairi Hâkim'in Şiirlerinde Maddî Kültür ve Sosyal Yaşamdan İzler", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 8 (2009), s Mehtap Erdoğan, "Türünün Farklı Bir Örneği: Hâkim Mehmed Efendi'nin Müstezâd Nazım Şekliyle Yazdığı Mi'râciyyesi", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 40 (2009), s

5 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 137 Şairin edebî şahsiyetiyle alâkalı olarak divanı üzerinde doktora tezi hazırlayan Yakup Poyraz şu tespitlerde bulunmuştur: Arapça, Farsça ve Türkçe şiir söylemiştir ve kıymetli telifleri vardır. Tarih düşürmesindeki ustalığını hemen bütün kaynaklar kabul eder. İyi bir edib ve şair olduğunu dile getiren kaynaklar şiir bilgisi yönünden Hâkim in asrın önemli şairlerinden biri olduğunu ifade ederler. Şair, kendine özgü bir tarz ve üslûp ile taklitten uzak şiirler yazar. Hâkim in şiirlerinin insana hoş gelen bir yönü vardır, seçtiği sözcüklerle düşünceleri uygunluk gösterir. Dili genellikle yalın olmakla beraber istendiğinde zor anlaşılacak bir üslûba kayar. Ve kendisinin güçlü ve zor anlaşılır bir şair olduğunu iddia eder. (Poyraz 2008: 34-35) Hâkim Mehmed Efendi nin Divanında Yer Almayan Şiirleri Çalışmanın esasını teşkil eden Hâkim in divanında bulunmayan şiirler, biyografik kaynaklarımızda Hâkim le alâkalı değerlendirmelerden sonra yer almaktadır. Şairin divanı üzerinde hazırlanan doktora tezinde divan dışında kalan sadece iki beyitlik nazım ve beş beyitlik gazele temas edilmiş, makalede yer verilen naat, lügaz ve tarihlere değinilmemiştir. Hâkim divanında yer almayan şiirlerden gazel, kıta nazım şekliyle yazılmış tarihler ve iki beyitlik nazım XVIII. asır tezkire müelliflerinden Râmiz in Âdâb-ı Zurafâ sında kayıtlıdır. Şairin divanında bulunmayan şiirlerden on yedi beyitlik lügaz, Hâkim in de öğrencisi olan hattat şair ve nâsirlerimizden Müstakimzâde Süleyman Sadeddin in Tuhfe-i Hattâtîn adlı hattatlar tezkiresinde kayıtlıdır. Şairin divanında yer almayan naat ve tarihler, kaleme aldığı biyografik eserlerle XVIII. asrın önemli yazarlarından kabul edilen Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî nin Hadîkatü l-cevâmi, Vefeyât-ı Ayvansarâyî ve Mecmûa-i Tevârîh adlı kitaplarında bulunmaktadır. 1) Gazel Hâkim in divanında 10 u Farsça olmak üzere toplam 127 gazel vardır (Poyraz 2008: 40). Bunlar arasında aşağıdaki beş beyitlik gazel yer almamaktadır. 6 Mefā ilün Mefā ilün Mefā ilün Mefā ilün æalem ta vìr-i úaşøı şuúle-i bì-reng yazmışdır Velì ol şuúleden äyìneyi pür-jeng yazmışdır 6 Şeyhülislâm Es ad Efendi nin Bagçe-i Safâ-endûzu nda, Hâkim Mehmed Efendi ye ait olduğu bildirilen gönül redifli bir gazel bulunmaktadır. Es ad Efendi, bu şiiri Fatîn den naklettiğini bildirir. Bilindiği üzere Fatîn, tezkiresine şeklî bir yenilik getirerek önce şiirleri sonra o şiirin ait olduğu şairin biyografisini kaleme almıştır. Bunun farkında olmayarak Es ad Efendi sehven Abdüşşekûr Hâkim Efendi nin gönül redifli gazelini, Hâkim Mehmed Efendi nin biyografisinden hemen sonra geldiği için ona mâl etmiştir. Bk. Rıza Oğraş, age., s. 108; Ömer Çiftçi, age., s. 95.

6 138 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Nigäh it af a-i ru särım üzre kilk-i müjgänım ~urùf-ı mä-cerä-yı úaşøı reng-ä-reng yazmışdır Te -i gevherde ähım hem-reg-i äteşde yäøùtum Benim ressäm-ı fı rat cevherim yek-reng yazmışdır Şeh-i mülk-i cünùn kim sikkeyi mermerde øazmışdır Ser-i jùlìde-mùy-ı æays a Leylì seng yazmışdır Dü-tä øämet görünsem çok mı ~äkim istiøämetden Ki na l-i øaddimi nùk-i ta ammül-ceng yazmışdır (Erdem 1994: 68-69) 2) Tahmis Hâkim in yazımızın konusunu oluşturan şiirlerinden ikincisi bir tahmistir. Şairin divanında dört tahmis bulunmaktadır. Bunlardan ilki Pîr Mustafa Paşa, diğer üç tahmis ise Halîmî nin gazellerine yazılmış tahmislerdir. Rûşenî nin meşhur naatına 7 yazılan bu tahmis divanın tenkitli metninde yoktur. Bu tahmisin ilk ve son bendi, Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî nin edebiyat tarihimizde tamamı şair ve nâsirlerin hayat hikâyelerini konu edinen tek vefeyât-nâme olan Vefeyât-ı Ayvansarâyî adlı kitabında Hâkim e ayrılan bölümde kayıtlıdır. Şiirin tamamı ise Vefeyât-ı Ayvansarâyî nin Uşşâkî Tekkesi 365 numarada kayıtlı nüshasının sonunda yer alan şiirler arasındadır. Ayvansarâyî, vefeyât-nâmesinde XVIII. asır şairlerinden divan kâtibi Mustafa Fennî nin biyografisinde bu şiirle alakalı olarak şunları söyler: Á är-ı şiúriyyesinden úömer Rùşenì niè bu naút-ı şerìfini ta mìs eylemişdir. Evvel ü ä iri budur. Maúlùm ola ki bu naút-ı şerìfe çoø kimesneler ta mìs ü tesdìs ve perdäzì ıdmetler eylemişlerdir. Maúlùmumuz olanlardan on dört kimesneniñ e erini cemú etdik, ayätda olmayanlarıñ nämları güm olmamaø içün tärì leriyle e erlerine işäret ve bu arìø ile bir nevú ıdmet eylemişizdir. (Ekinci 2013: 188). Ayvansarâyî nin bahsettiği bu eserin müstakil bir nüshasına bugün itibariyle kütüphane kayıtlarında tesadüf edilmemiştir. Lâkin yazarın vefeyâtnâmesinin yukarıda bildirildiği üzere Uşşâkî Tekkesi 365 numarada kayıtlı nüshasının sonunda, Rûşenî nin bu şiirine yazılmış on altısı tahmis ve birisi 7 Ayvansarâyî, Dede Ömer Rûşenî nin (ö. 1497) hayatından bahsederken bu şiirin çok sevildiğini ve her makamda bestesi bulunduğunu söylemektedir. (Ekinci 2013: 101) Bu şiir, İsmail Dede Efendi (ö. 1846) tarafından ilâhî ve tevşih şekillerinde Râst, Bayâtî, Evc, Hisâr, Hüseynî, Mâhûr, Sabâ, Segâh ve Uşşâk makamlarında bestelenmiştir. (Yeniterzi 1993: 74)

7 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 139 tesdis on yedi şiir bulunmaktadır. 8 Bu tahmislerden birisi de Hâkim Mehmed Efendi ye aittir. Hâkim, Rûşenî nin naatına beyit sırası serbest olmak üzere sekiz bentlik bir tahmis kaleme almıştır. Naatın 5, 8 ve 9. beyitleri tahmise dâhil edilmemiştir. 9 Fe ilâtün Fe ilâtün Fe ilâtün Fe ilün ~aø-nümä äyìnedir rùy-ı nebiyy-i æureşì Niçe teşbìh edeyim vechiñe mähı güneşi Ra m-ı úälemden anıñ o madı mänend ü eşi Çün o up utdı cihän yüzini hüsnüè güneşi Kim ola sevmeye bu vech ile sen mähveşi Rù-siyähän-ı hevä maúÿeretin ma har ise Cemú olur ä ır-ı ämäli perìşän-ser ise Çäker-i dergeh-i i sänıñ olan muúser ise Sen emìre øul olan her ne øadar müdbir ise Bende-i muøbil olur mi l-i Biläl-i ~abeşì úacem e nisbet ile buldu şeref ehl-i Yemen Kesb-i fa r etdi yetìm olma ile dürr-i úaden Müfred-i Maúnì vü Nizär u `oräsän la `oten Türk ü Kürd ü úacem ü Hindi bilür bunı ki sen Häşimìsin úarabìsin Medenìsin æureşì Räúid-i cùy-ı úa äsı se äb-ı nìsän 10 Ciger-i gevher-i dil-teşne adefde reyyän Çeşmsär-ı kefine lüõlüõ-i ra met o benän Parma ından aøıdup äb-ı revän-ba ş-ı revän Nice yüz biñ kişiden defú idisersin úa aşı Vereli ikmet-i iúcäz ile Loømän a sebaø Niúmetiñ süfresiniñ loømasına müsta raø Der-i deryùze[de] Soøra utar el[in]de abaø 8 Rûşenî nin bu naatına Nâlî, İzzî, Vahîd, Nazîm, Nahîfî, Hassân Ahmed, Fennî, Mü minzâde Hasîb, Mehmed Râsim, Hâkim, Müstakimzâde, Salâhî, Kânî, Hâlikî, Sıdkî, İbrahim Necâtî, Hüseyin Vassâf tahmis ve Zamîrî Mustafa Efendi ise tesdis yazmıştır. 9 Rûşeni nin naatında bulunan ve Hâkim in tahmisinde yer almayan beyitler şunlardır: Yirdeki da veti fevt ola gidem diyü göge Bagladuñ bilüñe iy nûr bilâ-sâye taşı Lâle beñzer ki gül-i rûyuña indürmedi baş Mug-ı hindû kimi yandı kararup içi taşı Kesilüp başın ayahda göriser her ki senüñ Yüzin izüñe sürüp koymaz ayaguña başı (Tavukçu :77) 10 Bu mısrada vezin aksamaktadır.

8 140 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Dìg-i hikmetde pişürdi çü senüñ sevgiñi ~aø Cebreõìl olsa n ola ma ba ınuñ hìme-keşi Pehlivänlıøla saña daúvì iden a øer olur Arøası yire gelip zen gibi şerm-äver olur Çözülür kısbeti muúciz serine çäder olur Üzülür úırø-ı Ebù Cehl gibi ebter olur Sen Ebù l-æäsım ile her kim iderse güreşi Eylediñ Sidre den ey nùr-ı tecellì güÿeri Lä-mekän-ı arem-i øurbe açup bäl ü peri Cebreõìl iñ o zamän bu idi vird-i se eri Sensin ol püşt ü penäh-ı melek ü ins ü perì Enbiyänuñ güzeli sevgülüsi ùb u oşı ~äkimä na me-serä şevø-ı ru uñla gülüñe Rùyuna sùre-i Ve ş-şems oøudur bülbülüñe Naú eder äyet-i İsrä yı ser-i käkülüñe Ve - u å verdüñe Ve l-leyl oøurum sünbülüñe Rùşenì virdi budur küllü adatin ve úaşì (Süleymaniye Ktp. Uşşâkî Tekkesi 365, vr. 98b-99b) 3) Lügaz Hâkim in divanında 4 ü Türkçe, 3 ü Arapça ve 1 i Farsça olan 8 lügaz bulunmaktadır (Poyraz 2008: 42). Mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmış aşağıdaki on yedi beyitlik şiir divanda yer almamaktadır. Fe ilâtün Fe ilâtün Fe ilün Nedir ol ùret-i nùr-ı ezelì E er-i äme-keş-i lem-yezelî Ma har-ı fey -i tecellì-i øadìm Mäh-ı zìbende fürù -ı taú ìm Şekl-i nùränì vü ev äfı celìl ÿät-ı päkìze-i mev ùfa delìl Yaúnì bir şähid-i şìrìn e vär Çeşm-i úuşşäøa cilä-yı eb är Oldu efgendesi ùrì vü melek Da i dil-dädesi meh-täb-ı felek úárı ı ùb u müdevver çehre Çehre-säyänı bulurlar behre Zer u zìverle mu allå bedeni Bir siyeh-çerde güzeldir medenì Mähdır kendi hiläli häle

9 Deheni once úiÿärı läle Çär gonceyle açılmış gül-i ter Nef a-päşende-i müşg-i ezfer İki ebrùları mänend-i hiläl Oldu ävìze-i mi räb-ı celäl úáşıøı hüsnü ederdi bì-hùş Rùyunu eylemese mıønaúa-pùş N ola räm etse eger şìr-i neri İsm-i aú amdır anıè täc-ı seri Eden ol ùret-i zìbäya na ar Şübhe yoø ä ıl eder nùr-ı ba ar Rùy-mäl et aèa her ub u mesä Olagör úizzet ile nä ıyesä Häkim ol ehl-i dile aløa be-gùş Edegör maúrifeti øur a be-gûş Yürü deryùze-i úirfän eyle Bu lü az allini imúän eyle TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 141 Olmasa etmeye ta ìl-i nevä Kef-i sä il yem içün rä e-güşä (Müstakimzâde 1928: ) 4) Nazım Hâkim in divanında yer almayan bir diğer şiiri ise biyografik kaynaklarımızdan Râmiz in Âdâb-ı Zurafâsı nda kıt a başlığıyla kayıtlı bir nazımdır. Fe ilâtün Fe ilâtün Fe ilâtün Fe ilün Bende ol ıdø-ı mu abbetle akìm-i ezele Olamaz ma har-ı tevfìø u úināyet aÿele [ ı ınup] devlete ba dı aya[ ı] mübtezele Sözümi ut anıè üstine øapıyı rezele 11 (Erdem 1994: 68) 5) Tarihler Yukarıdaki şiirlerin dışında Hâkim in divanında yer almayan bazı tarih beyitleri, biyografik kaynaklarımızda bulunmaktadır. Söz konusu şiirler, şairin 11 Cihângîr mahlaslı Sultan III. Mustafa nın (ö. 1774) da bu şiirle aynı vezin ve kafiyede benzer bir şiiri vardır: Yıkılıpdır bu cihân sanma ki bizde düzele Devleti çarh-ı denî verdi kamu mübtezele Şimdi ebvâb-ı sa âdetde gezen hep hezele İşimiz kaldı hemân merhamet-i Lem-yezel e

10 142 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Sultan I. Mahmud un (ö. 1754) yaptırmaya başladığı ancak ömrü vefâ etmediğinden Sultan III. Osman ın (ö. 1757) tamamlattığı Câmi -i Şerîf-i Osmâniyye nin külliyesinde bulunan imaret, medrese ve sebilin yapımına düştüğü tarihlerdir. Külliyenin içinde bulunan imaret için Hâkim in düşürdüğü tarih şu şekildedir: Mefâ îlün Mefâ îlün Fe ûlün Şehen-şäh-ı cihän sul än-ı úälem Ki oldu ma har-ı tevfìø-i `alläø ~ayä vü úadl ü sıdøıè menbäúıdır Kerem-ver ä ib-i iú ä vü infäø Bu dergäh-ı niúäm-ba ş-ı vesìúi Yapıp øıldı müşeyyed äø-ber- äø Edip i úäm-ı miskìn ü yetìmi úa ä- ähäna etdi lu fun il äø Meväyid bas olunduøca cihäna Simät-ı şükrü olsun øurb-i iútäø Yazılsın kilk-i ~äkim den bu tärì Ola aúlä úimäret bäb-ı erzäø sene 1169 (Erdem 1994: 69) Hâkim in bir başka manzumesi ise söz konusu külliyedeki medrese için düşürdüğü tarihtir: Fâ ilâtün Fâ ilâtün Fâ ilün Düşdü bir tärì ~äkim den duúä Med al-i úilm ola bäb-ı medrese sene 1169 (Galitekin 2001: 64) Şair, aynı külliyede bulunan sebil için de tarih düşürmüştür: Fâ ilâtün Fâ ilâtün Fâ ilâtün Fâ ilün Böyle inşäd etdi ~äkim bendesi tärì ini Eyledi Sul än úo män u gibi cùdun sebìl sene 1169 (Erdem 1994: 69) 1168/ senesinin kış mevsiminde şiddetli soğuk hava sebebiyle İstanbul da Sütlüce ve Eyyûb arasında deniz donmuş, Hâkim de bu olaya tarih düşürmüştür:

11 Mefâ îlün Mefâ îlün Mefâ îlün Mefâ îlün Buz üstünden geçen bir kimse geldi dedi tärì in Deèiz altmış sekizde ondu buzdan ben deèiz geçdim Sonuç TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 143 sene 1068 (Derin-Çabuk 1985: 215, Erdem 1994: 70) Bu makalede XVIII. asırda nazım-nesir alanında birçok eser kaleme almış hattat, tarihçi şairlerden Hâkim Mehmed Efendi nin divanında bulunmayan manzumeleri kaynaklarıyla birlikte neşredilmeye çalışılmıştır. Başta biyografik kaynaklar ve muhtelif eserlerdeki kayıtların, edebiyat tarihi açısından önemi bilinmektedir. Hâkim Mehmed Efendi divanında bulunmayan şiirlerin tespitinin yapıldığı bu çalışmayla söz konusu kaynakların, özellikle divanların tamamlanması açısından da yardımcı olduğu görülmektedir. İleride Hâkim Divanı yayınlanmak istendiğinde, bu şiirlerin yanı sıra yine divanda yer almayan müstezad nazım şekliyle yazılmış mi raciye de esere dâhil edilerek şairin bütün şiirlerinin bulunduğu tekmîl bir eser vücûda getirilebilir.

12 144 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ KAYNAKLAR AKBAYAR, Nuri (1996), Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, C. 2, İstanbul. AKÜN, Ömer Faruk (1994), Divan Edebiyatı, DİA, C. 9, İstanbul. ARSLAN, Mehmet (2003), Mehmed Cemâleddîn, Osmanlı Tarihi ve Mürevvihleri (Âyine-i Zurafâ) İstanbul, Kitabevi Yay. Bursalı Mehmed Tâhir (1333), Osmânlı Müellifleri, Matbaa-i Âmire, İstanbul. ÇABUK, Vahid - DERİN Fahri (1985), Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Mecmûa-i Tevârih, İstanbul, İ. Edebiyat Fakültesi Yay. ÇAKIRCI, Mehmet, (2006) Hâkim Mehmed Efendi Dîvânı, İnceleme- Transkripsiyonlu Metin, Cumhuriyet Üniversitesi SBE, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas. ÇINARCI, Nuri (2007), Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey in Tezkiretü ş-şu arâsı ve Transkripsiyonlu Metni, Gaziantep Üniversitesi SBE, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. ÇİFTÇİ, Ömer, Fatîn Davud, Hâtimetü l-eş âr, ( ), EKİNCİ, Ramazan (2013), Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Ayvansarâyî, Buhara Yay., İstanbul. ERDEM, Sadık (1994), Râmiz, Âdâb-ı Zurafâ, AKM, Ankara. ERDOĞAN, Mehtap (2007), Hâkim Mehmed Efendi nin Manzum Hilyesi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. XI/1, Sivas. ERDOĞAN, Mehtap (2009), Türünün Farklı Bir Örneği: Hâkim Mehmed Efendi'nin Müstezâd Nazım Şekliyle Yazdığı Mi râciyyesi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 40, Erzurum. GALİTEKİN, Ahmed Nezih (2001), Hâfız Hüseyin Ayvansarây,î Hadîkatü l- Cevâmi, İstanbul, İşaret Yay. GIYNAŞ, Kâmil Ali (2011), Şiir Mecmuaları Hakkında Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası Selçuk Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi Dergisi S. 25, Konya. İLGÜREL, Mücteba (1997), Hâkim Mehmed Efendi, DİA, C. 15, İstanbul. KILIÇ, Filiz, Şefkat, Tezkire-i Şu arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî,( ) KUTLAR OĞUZ, F. Sabiha vd (2012), Mehmed Tevfik, Kâfile-i Şu arâ, Doğu Kütüphanesi, İstanbul. Müstakimzâde Süleyman Sâdeddîn Efendi (1928), Tuhfe-i Hattâtîn, Devlet Matbaası, İstanbul.

13 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 145 OĞRAŞ, Rıza, Es ad Mehmed Efendi, Bağçe-i Safâ-endûz, ( ) ; ÖZÖN, Mustafa Nihat (1954), Edebiyat ve Tenkid Sözlüğü, İstanbul, İnkılap Kitabevi. PAKALIN, Mehmed Zeki (1983), Divan, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I, İstanbul, MEB Yay. PALA, İskender (2005), Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul, Kapı Yay. POYRAZ, Yakup (2007), Hâkim Seyyid Mehmed Efendi'nin Nazire-i Hilye-i Hâkanî Adlı Eseri", Turkish Studies, S. 3, s POYRAZ, Yakup (2008), Seyyid Mehmed Efendi (Hâkim) Yaşamı, Edebî Kişiliği ve Dîvânı Üzerinde Bir Araştırma (İnceleme-Metin), Ondokuzmayıs Üniversitesi, SBE, Basılmamış Doktora Tezi, Samsun. POYRAZ, Yakup (2009), 18. Yüzyıl Dîvân Şairi Hâkim'in Şiirlerinde Maddî Kültür ve Sosyal Yaşamdan İzler, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 8. POYRAZ, Yakup-TERGİP, Ayhan (2010), 18. Yüzyıl Dîvân Şairlerinden Hâkim'in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk Söyleyişleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Klâsik Türk Edebiyatı Kaynakları Özel Sayısı, S. 15. Süleymaniye Kütüphanesi, Uşşâkî Tekkesi 365, vr. 98b-99b. ŞEMSEDDİN SÂMİ (1306), Kâmûsu l-a lâm, Mihran Matbaası, İstanbul. TAVUKÇU, Orhan Kemal, Dede Ömer Rûşenî, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvânının Tenkidli Metni, ( ). YENİTERZİ, Emine (1993), Divan Şiirinde Na t, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

SEVGİLİYE VE DOST(LAR)A MEKTUPLAR: MÜNŞEÂT-I NAHîFî

SEVGİLİYE VE DOST(LAR)A MEKTUPLAR: MÜNŞEÂT-I NAHîFî A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 54, ERZURUM 2015, 239-287 SEVGİLİYE VE DOST(LAR)A MEKTUPLAR: MÜNŞEÂT-I NAHîFî Öz Nahîfî mahlaslı şairlerin en meşhuru olan ve edebiyat tarihimizde

Detaylı

T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363

T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363 Yard. Doç. Dr. Mustafa Erdoğan 2011 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363 KÜLTÜR ESERLERİ 503 Eser Adı: Bursalı Rahmî Dîvânı Şair: Bursalı Rahmî Hazırlayan: Mustafa

Detaylı

ŞEYHOĞLU S HAVÂSS-İ ESMÂ-İ HUSNÂ

ŞEYHOĞLU S HAVÂSS-İ ESMÂ-İ HUSNÂ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 36 Volume: 8 Issue: 36 Şubat 2015 February 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ŞEYHOĞLU NUN

Detaylı

MOLLA CÂMÎ DEN KAYNAKLARDA ZİKREDİLMEYEN BİR TERCÜME: İBRAHİM İBN HIZIR ES-SİROZÎ NİN ALÂ İMÜ N- NÜBÜVVE Sİ

MOLLA CÂMÎ DEN KAYNAKLARDA ZİKREDİLMEYEN BİR TERCÜME: İBRAHİM İBN HIZIR ES-SİROZÎ NİN ALÂ İMÜ N- NÜBÜVVE Sİ Molla Câmî den Kaynaklarda Zikredilmeyen Bir Tercüme: İbrahim İbn Hızır es-sirozî nin Alâ imü n-nübüvve si MOLLA CÂMÎ DEN KAYNAKLARDA ZİKREDİLMEYEN BİR TERCÜME: İBRAHİM İBN HIZIR ES-SİROZÎ NİN ALÂ İMÜ

Detaylı

Osman Sems Efendi's Poems in Religious and Mystic Content

Osman Sems Efendi's Poems in Religious and Mystic Content C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2014, Cilt: XVIII, Sayı: 1 Sayfa: 37-64 OSMAN ŞEMS EFENDİ NİN ŞİİRLERİNDE DÎNÎ ve TASAVVUFÎ MUHTEVA Yusuf YILDIRIM * Özet 19. asır Türk şiirinin önemli bir şairi olan Osman

Detaylı

BİLİNMEYEN BİR ŞAİR: SU ÂLÎ VE ŞİİRLERİ * ÖZET

BİLİNMEYEN BİR ŞAİR: SU ÂLÎ VE ŞİİRLERİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1223-1249, ANKARA-TURKEY BİLİNMEYEN BİR ŞAİR: SU ÂLÎ VE ŞİİRLERİ * Suat DONUK ** ÖZET Klasik Türk edebiyatı,

Detaylı

EDEBÎ BİR TÜR OLARAK MEVLİTLER - ŞEKİL ÖZELLİKLERİNE DAİR BAZI DEĞERLENDİRMELER -

EDEBÎ BİR TÜR OLARAK MEVLİTLER - ŞEKİL ÖZELLİKLERİNE DAİR BAZI DEĞERLENDİRMELER - U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 11, Sayı: 18, 2010/1 EDEBÎ BİR TÜR OLARAK MEVLİTLER - ŞEKİL ÖZELLİKLERİNE DAİR BAZI DEĞERLENDİRMELER - ÖZET Süleyman EROĞLU İslamiyet le birlikte,

Detaylı

EDİRNELİ KÂMÎ DÎVÂNI

EDİRNELİ KÂMÎ DÎVÂNI EDİRNELİ KÂMÎ VE DÎVÂNI Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülgün Erişen YAZICI 1 ÖZ GEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Dr. Gülgün Yazıcı, Antakya da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara da tamamladı. Ankara Üniversitesi,

Detaylı

Kenan ERDOĞAN ** Hasan CANKURT *** ÖZET

Kenan ERDOĞAN ** Hasan CANKURT *** ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 783-816, ANKARA-TURKEY FENÂYÎ EHL-İ CENNET EFENDİ, TECELİYYÂT ADLI ARAPÇA ESERİ VE TECELLİYYÂT A HASAN RIZÂYÎ

Detaylı

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2007 Cilt : 31 No:2 171-180

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2007 Cilt : 31 No:2 171-180 C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2007 Cilt : 31 No:2 171-180 16. YÜZYILDA MÜEZZİN BİR ŞÂİR: HÜDÂYÎ-İ KADÎM Hakan Yekbaş Öz Bu çalışmanın amacı 16. yüzyılda yaşamış, ancak ismini duyuramamış bir şâir

Detaylı

MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin) Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK

MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin) Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin) Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK Ankara 2009 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3196 KÜLTÜR ESERLERİ 447 ISBN 978-975-17-3406-8 www.kulturturizm.gov.tr

Detaylı

KASTAMONULU HATTATLAR

KASTAMONULU HATTATLAR KASTAMONULU HATTATLAR Mustafa ASLAN * ÖZET Hat sanatı İslâm kültürünün önemli unsurlarındandır. Bu sebeple Osmanlı Türkleri de ona büyük önem vermişler, kıymetli hattatlar yetiştirmişlerdir. Bugün yerli

Detaylı

[Đsmail Güleç, Türk Edebiyatında Cezire-i Mesnevî Şerhleri Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, XXIV (2004), s. 159 179.

[Đsmail Güleç, Türk Edebiyatında Cezire-i Mesnevî Şerhleri Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, XXIV (2004), s. 159 179. [Đsmail Güleç, Türk Edebiyatında Cezire-i Mesnevî Şerhleri Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, XXIV (2004), s. 159 179.] Türk Edebiyatında Cezîre-i Mesnevî şerhleri Dr. Đsmail GÜLEÇ

Detaylı

Mevlânâ İdris-i Bitlisî ve Manzum Kırk Hadîs Tercümesi: Hadîs-i Çihil

Mevlânâ İdris-i Bitlisî ve Manzum Kırk Hadîs Tercümesi: Hadîs-i Çihil ARAŞTIRMA VE İNCELEME Mevlânâ İdris-i Bitlisî ve Manzum Kırk Hadîs Tercümesi: Hadîs-i Çihil Bülent AKOT a a Tasavvuf AD, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi, Ankara Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

EDEBİYATIMIZDA ESMÂ-İ NEBÎ-PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.) İN İSİMLERİ- VE ESMÂ-İ NEBÎ METİNLERİ * ÖZET

EDEBİYATIMIZDA ESMÂ-İ NEBÎ-PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.) İN İSİMLERİ- VE ESMÂ-İ NEBÎ METİNLERİ * ÖZET Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/4 Winter 2015, p. 167-196 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.7816 ISSN:

Detaylı

AN ESSAY OF BIBLIOGRAPHY ABOUT NEF Î

AN ESSAY OF BIBLIOGRAPHY ABOUT NEF Î - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1977-1993, ANKARA-TURKEY NEF Î HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ Halil Sercan KOŞİK * ÖZET On yedinci yüzyılın

Detaylı

ÜMMÎ SİNAN DİVANI. (İnceleme - Metin) Doç. Dr. A. Azmi BİLGİN

ÜMMÎ SİNAN DİVANI. (İnceleme - Metin) Doç. Dr. A. Azmi BİLGİN ÜMMÎ SİNAN DİVANI * (İnceleme - Metin) Doç. Dr. A. Azmi BİLGİN 1 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3236 KÜLTÜR ESERLERİ 478 ISBN 978-975-17-3458-7 www.kulturturizm.gov.tr

Detaylı

Hazırlayan: Dr. İlyas YAZAR

Hazırlayan: Dr. İlyas YAZAR K Â N Î D Î V Â N I Hazırlayan: Dr. İlyas YAZAR Ankara 2012 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3367 KÜLTÜR ESERLERİ 507 Eser Adı: Kânî Dîvânı Şair: Kânî Hazırlayan:

Detaylı

ANTEPLĐ AYNÎ DĐVANI NDAKĐ TARĐH MANZUMELERĐ ÜZERĐNE BĐR ĐNCELEME

ANTEPLĐ AYNÎ DĐVANI NDAKĐ TARĐH MANZUMELERĐ ÜZERĐNE BĐR ĐNCELEME ANTEPLĐ AYNÎ DĐVANI NDAKĐ TARĐH MANZUMELERĐ ÜZERĐNE BĐR ĐNCELEME ÖZET Şener DEMĐREL 1 Tarih düşürme ebced hesabı çerçevesinde bir olayın tarihini belirlemek amacıyla başvurulan bir sanattır ve aynı zamanda

Detaylı

CEVRÎ VE NAZM-I NĐYÂZ MESNEVĐSĐ

CEVRÎ VE NAZM-I NĐYÂZ MESNEVĐSĐ CEVRÎ VE NAZM-I NĐYÂZ MESNEVĐSĐ Suat DONUK * ÖZ: 17. Yüzyıl, Osmanlı Devleti nde kültürel ve sanatsal alanda zenginliğin devam ettiği son dönemdir. Zenginliğin son bulmaya yüz tuttuğu bu dönemde yetişen

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Mi râc, Mi râc-nâme, Mi râciyye, Mi râc-ı Nebî,

Anahtar Kelimeler: Mi râc, Mi râc-nâme, Mi râciyye, Mi râc-ı Nebî, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK EDEBİYATI NDA Mİ RÂCNÂMELER ÜZERİNE

Detaylı

Doç. Dr. Şener DEMİREL

Doç. Dr. Şener DEMİREL Doç. Dr. Şener DEMİREL MEVLÂNÂ'NIN MESNEVÎ'SİNİN TÜRKÇE ŞERHLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI* Bu yazıda Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'nin dünyaca ünlü eseri Mesnevî'nin Türkçe şerhleri üzerine bir literatür

Detaylı

TÜRK EDEBİYATINDA KİTAP YAZIMINA VE BASIMINA TARİH DÜŞÜRME GELENEĞİ

TÜRK EDEBİYATINDA KİTAP YAZIMINA VE BASIMINA TARİH DÜŞÜRME GELENEĞİ TÜRK EDEBİYATINDA KİTAP YAZIMINA VE BASIMINA TARİH DÜŞÜRME GELENEĞİ Rıza OĞRAŞ ÖZET Türk edebiyatında kitap yazımına ebced hesabına göre tarih düşürme geleneği XIII. yüzyıldan itibaren görülen bir özelliktir.

Detaylı

ÂŞIK ÇELEBİ, Seyyid Pir Mehemmed b. Ali (d.926/1520-ö.979/1572) divan şairi ve yazarı

ÂŞIK ÇELEBİ, Seyyid Pir Mehemmed b. Ali (d.926/1520-ö.979/1572) divan şairi ve yazarı ÂŞIK ÇELEBİ, Seyyid Pir Mehemmed b. Ali (d.926/1520-ö.979/1572) divan şairi ve yazarı Asıl adı Pîr Mehmed olup namı es-seyyid Pîr Mehmed bin Çelebi dir. Doğumuna babası Seyyid Alî nin düşürdüğü feyz-i

Detaylı

BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ

BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ESKİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ DÎVÂNININ TENKİTLİ METNİ (İNCELEME-METİN) YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ON YEDİNCİ YÜZYILDAN BİR KIRKAMBAR: BALDIRZÂDE AİLESİNE AİT BİR MECMUA

ON YEDİNCİ YÜZYILDAN BİR KIRKAMBAR: BALDIRZÂDE AİLESİNE AİT BİR MECMUA - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 549-578, ANKARA-TURKEY ON YEDİNCİ YÜZYILDAN BİR KIRKAMBAR: BALDIRZÂDE AİLESİNE AİT BİR MECMUA ÖZET Fatma BÜKKARCI

Detaylı

THOUGHTS ON A MECMUA-İ EŞ ÂR REGİSTERED İN THE İZMİR NATİONAL LİBRARY (1467/14)

THOUGHTS ON A MECMUA-İ EŞ ÂR REGİSTERED İN THE İZMİR NATİONAL LİBRARY (1467/14) - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1, Winter 2013, p. 267-297, ANKARA-TURKEY İZMİR MİLLÎ KÜTÜPHANE DE KAYITLI BULUNAN (1467/14) BİR MECMUA-İ

Detaylı

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ ***

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** Sheikh Ghālib Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** * Bu yazı, Fahir İz tarafından EI² (İng.) ya yazılan Ghālib Dede maddesinin (II, 999-1000) çevirisidir. Yazının sonuna, özellikle Türk okuyucusuna

Detaylı

Türkçe Yazma Tabirnameler

Türkçe Yazma Tabirnameler Türkçe Yazma Tabirnameler Dr. Adem Balaban Hëna e Plotë-Bedër Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tiran/ALBANIA abalaban@beder.edu.al Özet Rüya, insanın yaratılmasıyla beraber var olagelen bir

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251 Avrupa İle Asya Arasında Önemli Bir Geçiş Noktası Gelibolu da Tarîkatlar ve Tekkeler Orders And Dervish Lodges In Gallipoli In The Cross Road Of Europe And Asia Selami

Detaylı