* Genel Kurul Başkanı ve Üyelerin seçimi gündeme yazılmamış olsa bile yapılır mı? * Genel Kurulda gizli oylama yapılacaksa nasıl davranılmalıdır?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* Genel Kurul Başkanı ve Üyelerin seçimi gündeme yazılmamış olsa bile yapılır mı? * Genel Kurulda gizli oylama yapılacaksa nasıl davranılmalıdır?"

Transkript

1 GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANI KONULARI * Genel Kurul Başkanlık Divanı * Genel Kurul Başkanı ve Üyelerin seçimi gündeme yazılmamış olsa bile yapılır mı? * Genel Kurulda gizli oylama yapılacaksa nasıl davranılmalıdır? * Başkanlık divanına kimler seçilemez? * Genel kurul başkanlık divanı seçimleri nasıl olmalıdır? * Başkanlık kurulunda hiçbir ortak görev almak istemiyorsa ne yapılması gerekir? * Başkanlık divanı seçiminden önce genel kurulun açılışı nasıl gerçekleşir? * Genel Kurul toplantısı öncesinde ve toplantı sırasında güvenlikle ilgili hususta kimler sorumludur? * Görüşmeler nasıl başlar ve yürütülür? * Gündemde olmayan hususlar görüşülebilir mi? Nasıl? * Toplantı tarihinden önce ortaklar tarafından gündeme madde eklemesi nasıl yapılır? * Gündemde seçim yoksa seçim yapılabilir mi? * Gündeme bağlı kalma ilkesinin başkaca istisnası var mıdır? * Gündemde bulunan konuların bir bölümünün karara bağlanmaması veya bu konuların gündemden çıkarılması mümkün müdür? * Genel Kurul istediği şekilde karar alma hakkına sahip midir?

2 Soru: Genel kurul Başkanlık kurulunu (Divan) açıklar mısınız? Genel Kurul Başkanlık Kurulu :Uygulamada bu kurula Başkanlık Kurulu, Başkanlık Divanı, Divan Başkanlığı da denmektedir. Yanlışlıkla Divan Heyeti dendiği de olmaktadır. Oysa Divan ; zaten Büyük meclis, meclis, heyet, kurul anlamına gelmektedir. Genel Kurul Başkanı: Uygulamada buna da Toplantı Başkanı, Başkan, Divan Başkanı dendiği olmaktadır. Genel Kurul Başkanlık Kurulu Üyeleri: Kâtip Üyeler ile Oy Tasnifçisi Üyeler den oluşur. Oy Tasnifçisi Üyeler oy sayımını yapar, ilgili tutanakları da (örneğin; seçim tutanağı) imzalarlar. Soru:Genel Kurul Başkanı ve Üyelerin seçimi, gündeme yazılmamış olsa bile yapılır mı? Genel Kurul Başkanı ve Üyelerin seçimi, gündeme yazılmamış olsa bile yapılır. Bu seçim toplantının yönetimi için zorunludur. Genel Kurul Başkanı ve Üyelerin (Divanın) ne şekilde belirleneceği anasözleşmede gösterilmişse, ona göre seçim yapılır. Genel Kurul un sevk ve idaresi, ortaklar veya üst kuruluş temsilcileri arasından seçilen başkan ve üyeler tarafından sağlanır(1163 S.K.Kanunu m.45/son). Toplantıya katılan ortakların çoğunluğu ile toplantıyı idare edecek bir başkan,bir başkan vekili, iki katip ve iki oy ayırıcısı seçilerek başkanlık divanı oluşturulur ve gündemin diğer maddelerine geçilir( T.K.Kooperatifi örnek anasözleşme madde 60). Soru: Genel Kurulda gizli oylama yapılacaksa nasıl davranılmalıdır? Genel Kurul da gizli oylama yapılacaksa, her gizli oylama sonucu hemen ayrı bir tutanağa bağlanmalı ve sonraki gizli oylamaya ondan sonra geçilmelidir.

3 Gizli oylama tutanağı (oy tasnif tutanağı) mutlaka oy tasnifçileri, divan başkanı, divan başkan vekili, kâtip üyeler ve Bakanlık Temsilcileri tarafından hemen imzalanmalıdır. Soru: Başkanlık divanına kimler seçilemez? Genel kurulun yönetimi (sevk ve idaresi), sadece ortaklar veya üst kuruluş temsilcileri arasından seçilen başkan ve üyeler tarafından sağlanır.( KK.m.45/son) Bu nedenle, toplantı başkanlığına üst kuruluş temsilcileri dışında ortak olmayanlar seçilemez. Soru: Genel kurul başkanlık divanı seçimleri nasıl olmalıdır? Başkanlık kurulunun seçimi titizlikle yapılmalı ve seçimi olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınılmalıdır. Seçim önemli tartışmalara yol açıyorsa, ana sözleşmede aksine hüküm olmamak kaydıyla gizli oy açık tasnif yolu uygulanabilir. Ancak bu durumda seçimin gizli oyla yapılıp yapılmayacağına genel kurul karar verecektir. Başkanın toplantıyı kanun ve ana sözleşmeye göre yönetecek, katiplerin de kararları usulüne uygun şekilde yazacak yetenekte olması gerekir. Bakanlık Temsilci, gerekirse seçimden önce bu konuda ortakları uygun bir dille uyarır. Soru: Başkanlık kurulunda hiçbir ortak görev almak istemiyorsa ne yapılması gerekir? Genel kurulun sevk ve idaresi, sadece ortaklar (veya üst kuruluş temsilcileri) arasından seçilen başkan ve üyeler tarafından sağlanır(kk. md.45/5). Dolayısıyla kimse görevi kabul etmiyorsa durum bir tutanakla saptanır. Toplantı yapılamaz.

4 Soru: Başkanlık divanı seçiminden önce genel kurulun açılışı nasıl gerçekleşir? Başkanlık divanının seçimden önce genel kurulun açılması, toplantı nisabının mevcut olup olmadığının araştırılması, başkan seçiminin temini işlemleri de yönetim kurulu başkanı veya görevlendirdiği bir kişi tarafından yapılır. Genel kurul, yönetim kurulu dışında yetkili olanlar tarafından toplantıya çağırılmışsa, söz konusu işler çağrıyı yapan merci veya kişilerin görevlendirdiği kişiler tarafından yapılır. Başkanlık divanı seçildikten sonra, toplantı ile ilgili işlerin idaresi başkanlık divanına aittir. Yönetim kurulu kendilerine yardım edici bir tutum içerisine girer. (Orhan Nuri Çevik.s.348) Soru: Genel Kurul toplantısı öncesinde ve toplantı sırasında güvenlikle ilgili hususta kimler sorumludur? Toplantılara, toplantı öncesinden polis veya jandarma çağırarak güvenlik önlemlerinin alınması kooperatif yönetim kurulu yetki ve sorumluluğundadır. Toplantı sırasında alınacak güvenlik önlemlerinden ise genel kurul başkanı sorumludur. İlke olarak, Bakanlık Temsilcisi nin ve İl Müdürlüğü nün bu konuda bir görevi yoktur. Soru: Görüşmeler nasıl başlar ve yürütülür? Gündem görüşmelerine, başkanlık kurulu yerini aldıktan sonra başlanmalıdır. Başkan, kendiliğinden gündem sırasını değiştiremez. Gündemden madde çıkaramaz. Gündem maddelerine geçilirken başkanın, söz almak isteyenlerin not edip o sıra ile söz vermesi toplantıda disiplini sağlayabilir. Ancak bu konularda, başkanın katı olmaması da gerekir. Aksi halde toplantı sertleşebilir.

5 Genel kurul başkanı, toplantıyı keyfi tutum ve davranışlarla yönetemez. Ortakların kararını etkileyecek sözler sarf edemez. Başkan toplantıyı mevzuata uygun olarak yönetmek ve tarafsız kalmak zorundadır. Görevi sadece, tarafsız olarak toplantıyı sevk ve idaredir. (K.K.m. 45/5). Yönetim ve denetim kurulu seçimlerinde başkanın tarafsız davranmasına özellikle dikkat edilmelidir. Bakanlık temsilcisi bu tür durumlarda, başkanı uygun bir dille uyarmalıdır. Olumsuz tutumunu sürdüren başkan, Bakanlık temsilcisi tarafından açık ve yüksek sesle uyarılmalı, durumun tutanakta olduğu gibi belirtileceği de söylenmelidir. Bakanlık Temsilcisi; genel kurulun akışını bozan, gündemde olan konuların konuşulmasını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek isteyen kişi ve grupları da uyarmalı, bu konularda toplantı başkanlığının da dikkatini çekmelidir. Görüşmeler gündem sırasına göre yapılır. Ancak, Denetim Kurulu raporu okunmadan Genel Kurul bilânço ve dolayısıyla ibralar hakkında bir karar veremez (TKK örnek ana sözleşme Md. 95). Bu durumda gündem sırasının değiştirilmesi gerekir. Ancak seçimler de ibradan önce yapılmamalıdır. Aksi durum iyi niyet kurallarına ve yasa hükümlerinin özüne aykırı olur (KK.md.53 ilk fıkra, TKK.md.369/2 ve 4) 2002 tarihli örnek ana sözleşmelerde, bu tür seçimler de engellenmiş olup ibra edilmeyen yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurullarda tekrar seçilemezler. hükmü getirilmiştir(tkk örnek ana sözleşme Md. 69) Aksine durumlarda bakanlık temsilcisi, konuların uygun sıralarında görüşülmesi için başkanı uyarmalıdır. Diğer gündem maddelerinin sırası ise, gerekirse genel kurulca değiştirilebilir. Olağanüstü genel kurullarda, toplanmaya neden olan ve ilan olunan gündem maddelerinin görüşülmesinin dolaylı yollarla engellenmemesi, toplantının amacından saptırılmaması gerekir. Gündemde olmayan hususlar görüşülemez (KK. md. 46/3). Olağanüstü genel kurulu toplantıya kimler çağırmışsa, toplantıyı onların açmasına dikkat edilir. Bakanlık temsilcisi olağanüstü genel kurul toplantısında görüşmelerin genel kurulu toplantıya çağıranların düzenledikleri gündeme göre devam edip etmediği hususlarını incelemekle görevlidir (Tüzük md. 6/f).

6 Soru: Gündemde olmayan hususlar görüşülebilir mi? Nasıl? Gündemde olmayan hususlar görüşülemez (KK.md. 46/3). Bakanlık Temsilcisi; gündemde olmayıp dolaylı olarak gündeme alınmak istenen konularda toplantı başkanını uyarmalıdır. Ancak, kooperatife kayıtlı ortaklarının en az 1/10 unun, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde Genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile şu hususlar ( istisnalar ) gündeme alınabilir (KK.md. 46/3): 1.Hesap tetkik komisyonun seçilmesi 2.Bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması 3. Çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması. 4. Genel kurulun yeni bir toplantıya çağırılması. 5.Kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali. 6.Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi. Bu hükme göre, genel kurul başkanı ve üyeleri seçilmeden hemen önce ya da hemen sonra teklifler verilebilecektir. Ancak; açılış, saygı duruşu gibi divanın teşekkülünden önceki gündem maddeleri sırasında tekliflerin henüz oluşmamış bir Divan Başkanlığı na verilmesi düşünülemez. Esasen Divan seçiminden önce tekliflerin verileceği bir mekan da yoktur. Bu konularda tartışma çıkıyorsa Genel Kurul Başkanı nın sevk ve idaresine (KK.m. 45/5) göre işlem yapılmalıdır. Temsilci, görüşünü tutanağa yazacaktır. Soru: Toplantı tarihinden önce ortaklar tarafından gündeme madde eklemesi nasıl yapılır? Dörtten az olmamak üzere, ortakların en az 1/10 u tarafından, genel kurul toplantısından en az 20 gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur(kk. md. 46/2). Ana sözleşmede bu konuda başkaca hüküm yoksa; bu hususlar da gündeme eklenir. Gündem ilan edildikten sonra başvuru yapılmışsa ek hususların da ilan edilmesi yararlı olacaktır. Ancak bu ek ilan yapılmamışsa, KK md. 46/3 de öngörülen

7 zorunluluk karşısında konunun yine de gündeme eklenmesi gerekecektir. Bu yasal zorunluluğa yönetim kurulu uymamışsa, toplantı başkanı konuyu gündeme almalıdır. Ancak söz konusu 1/10 ortağın yasal baş vurusunu zamanında yaptığını toplantı başkanına ispat etmesi gerekir. Soru: Gündemde seçim yoksa seçim yapılabilir mi? Gündemde olmasa bile genel kurul seçim yapabilir. Süresi bitmeyen yöneticilerin yerine seçim yapılması azil niteliğindedir(yargıtay 11.Hukuk Dairesi: /E K.4916). Ancak KK. md. 46 daki en az 1/10 ortağın yazılı teklifi, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü şartlarına da uyulması gerekecektir. Gündeme madde eklenmesi tekliflerinin, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yapılması gerekir. 1/10 azınlık, bu yolla gündeme madde konulmasını sağlayamıyorsa; a)bu konuda alınan karara karşı bozma davası açabilir. (KK.m 53 ) b)yine 1/10 ortak olarak genel kurulu bu konuları görüşmek için yeni bir toplantıya çağırabilir.( KK.md. 44) c)konu acele değilse, yapılacak ilk genel kurul gündemine bu konularda konulmasını isteyebilir. (KK. m. 46/2 ) Soru: Gündeme bağlı kalma ilkesinin başkaca istisnası var mıdır? Gündeme bağlılık ilkesinin bir istisnası da kooperatifin bütün ortaklarının toplantıda hazır bulunduğu durumdur(kk. md. 47). Bütün ortakların hazır bulunduğu bir toplantıda, genel kurul toplantılarına dair olan diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi kararlar alınabilir. Bu durumda gündemin ilk haline, yani gündem sıralamasına uyulmasına gerek kalmamaktadır.

8 Soru: Gündemde bulunan konuların bir bölümünün karara bağlanmaması veya bu konuların gündemden çıkarılması mümkün müdür? Genel Kurul toplantısı gündeminde bulunan konuların bir bölümünün karara bağlanmaması veya bu konuların gündemden çıkarılması mümkündür. Bu durum söz konusu toplantının iptali için neden olamaz(yargıtay 11. HD /E.1631 K. 1923). Ancak gündeme alınmış konuların bir bölümünün karara bağlanmaması ya da gündemden çıkarılması ilke olarak Genel Kurulca kararlaştırılmış olmalıdır. Soru: Genel Kurul istediği şekilde karar alma hakkına sahip midir? Genel Kurul bile, kanun ve ana sözleşmeye aykırı karar alamaz. Anas özleşmeyi usulüne göre değiştirene kadar, Genel Kurul da, ana sözleşmeye aynen uymak zorundadır.

gümrükveticaretbakanlığıkoop eratifçilikgenelmüdürlüğügümr ükveticaretbakanlığıkooperatif

gümrükveticaretbakanlığıkoop eratifçilikgenelmüdürlüğügümr ükveticaretbakanlığıkooperatif gümrükveticaretbakanlığıkoop GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI eratifçilikgenelmüdürlüğügümr ükveticaretbakanlığıkooperatif T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI çilikgenelmüdürlüğügümrükvet icaretbakanlığıkooperatifçilikg

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşmede adları, soyadları, uyruğu, ikametgâh adresleri

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av.

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Ender DEDEAĞAÇ* Değerli dostumuz ve meslekdaşımız, Güzel insan Av. Savaş Karahisar

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yapı Kooperatifleri ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurullarında Görevlendirilecek Bakanlık Temsilcisi Kılavuzu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ertan ÖRS Müfettiş Aydın BAZİN

Detaylı

EĞİTİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

EĞİTİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI EĞİTİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

gümrükveticaretbakanlığıkoop

gümrükveticaretbakanlığıkoop gümrükveticaretbakanlığıkoop 1 eratifçilikgenelmüdürlüğügümr ükveticaretbakanlığıkooperatif çilikgenelmüdürlüğügümrükvet icaretbakanlığıkooperatifçilikg enelmüdürlüğügümrükveticaret SINIRLI SORUMLU bakanlığıkooperatifçilikgenelm

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI

Detaylı

Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ 2011 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2013/820 1 Açık bulunan Bakanlık Yüksek

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI Kuruluş 1 Tüzel Kişiliğin

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ 2011 ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, DEYİMLER VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye

Detaylı

HÜR DAVA PARTİSİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELER

HÜR DAVA PARTİSİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELER HÜR DAVA PARTİSİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELER KURULUŞ: MADDE 1: Partinin adı HÜR DAVA PARTİSİ dir. Genel Merkezi Ankara da, kısa adı HÜDA PAR dır. Amblemi ekte sunulduğu şekilde yeşil zemin

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

KOOPERATİF ORTAĞI EL KİTABI

KOOPERATİF ORTAĞI EL KİTABI KOOPERATİF ORTAĞI EL KİTABI SUNUŞ Kooperatifler, bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal imkanların karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği suretiyle bir araya getirilmesi için kurulan ortaklıklardır.

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 07.05.2012

AKFEN HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 07.05.2012 AKFEN HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 07.05.2012 Ortaklığın Adresi : Koza Sokak No: 22 GOP Ankara Telefon ve Faks No. : Tel: 0312 408 10 00 Faks: 0312 441 07 82 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

YÖNETMELİK. ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETĠġTĠRĠCĠ BĠRLĠKLERĠNĠN KURULMASI VE HĠZMETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETĠġTĠRĠCĠ BĠRLĠKLERĠNĠN KURULMASI VE HĠZMETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 3 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28871 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETĠġTĠRĠCĠ BĠRLĠKLERĠNĠN KURULMASI VE HĠZMETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ KONGRE VE NOTER ODALARI GENEL KURULLARI İÇ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ KONGRE VE NOTER ODALARI GENEL KURULLARI İÇ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ KONGRE VE NOTER ODALARI GENEL KURULLARI İÇ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Noterler Birliği Kongresini ve Noter Odası

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 3 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28871 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK ISLAH AM AÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULM ASI VE HİZM ETLERİ HAKKINDA YÖNETM ELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI SUNUŞ Türk kooperatifçiliğinin gelişimiyle yakından ilgili olan bir konu da kooperatiflerde denetim sorunudur. Etkili bir denetim kooperatif ortağının en büyük güvencesidir.

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ TARIM KREDİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde-1: Bu anasözleşme altında ad ve soyadları ile ikametgâhları yazılı üreticiler arasında çalışma merkezi.de/da olmak ve.. sınırları içinde faaliyette bulunmak

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELERİ

BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELERİ BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELERİ Madde 1 - KURULUŞ Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve ilgili mevzuata göre faaliyet

Detaylı

20. HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

20. HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 20. HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi,

Detaylı