ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı"

Transkript

1 ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

2 Ġġ FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA Konsolide Bilanço Konsolide Nazım Hesaplar Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Özkaynaklarda MuhasebeleĢtirilen Gelir Gider Kalemlerne ĠliĢkin Tablo... 5 Konsolide Özkaynak DeğiĢim Tablosu... 6 Konsolide Nakit AkıĢ Tablosu Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Dipnotlar Not 1 ġirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu... 8 Not 2 Finansal Tabloların Sunumuna ĠliĢkin Esaslar Not 3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Not 4 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Not 5 Bankalar. 26 Not 6 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Not 7 Faktoring Alacakları Not 8 Kiralama ĠĢlemleri Not 9 ĠliĢkili Taraf Açıklamaları Not 10 Maddi Duran Varlıklar Not 11 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Not 12 ġerefiye.. 39 Not 13 ErtelenmiĢ Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri Not 14 SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin Varlıklar Not 15 Diğer Aktifler. 42 Not 16 Alınan Krediler Not 17 Muhtelif Borçlar ve Diğer Yabancı Kaynaklar Not 18 Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar. 45 Not 19 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler Not 20 Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler Not 21 Borç ve Gider KarĢılıkları Not 22 ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Not 23 Azınlık Payları Not 24 ÖdenmiĢ Sermaye ve Sermaye Yedekleri Not 25 Kar Yedekleri. 49 Not 26 GeçmiĢ Yıllar Kar veya Zararları Not 27 Yabancı Para Pozisyonu. 50 Not 28 KarĢılıklar, ġarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Not 29 Bölümler Göre Raporlama Not 30 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar.. 55 Not 31 Esas Faaliyet Gelirleri 55 Not 32 Esas Faaliyet Giderleri Not 33 Diğer Faaliyet Gelirleri.. 56 Not 34 Finansman Giderleri Not 35 Takipteki Alacaklara ĠliĢkin KarĢılıklar. 56 Not 36 Diğer Faaliyet Giderleri. 57 Not 37 Vergiler Not 38 Hisse BaĢına Kazanç Not 39 Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık,Yorumlanabilir ve AnlaĢılabilir Olması Açısından Açıklanması Gerekli Olan Diğer Hususlar. 60 Not 40 Finansal Araçlarla Ġlgili Ek Bilgiler

3 KONSOLĠDE BĠLANÇO BĠLANÇO AKTĠF KALEMLER BĠN TÜRK LĠRASI Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ GeçmiĢ Cari Dönem Önceki Dönem 30 Eylül Aralık 2009 Dipnot TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM I. NAKĠT DEĞERLER II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O.Sınıflandırılan FV Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar III. BANKALAR IV. TERS REPO ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR V. SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net) VI. FAKTORĠNG ALACAKLARI Ġskontolu Faktoring Alacakları Yurt Ġçi Yurt DıĢı KazanılmamıĢ Gelirler (-) (586) - (586) (1.080) - (1.080) 6.2 Diğer Faktoring Alacakları Yurt Ġçi Yurt DıĢı VII. FĠNANSMAN KREDĠLERĠ Tüketici Kredileri Kredi Kartları Taksitli Ticari Krediler VIII. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠ Kiralama ĠĢlemlerinden Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer KazanılmamıĢ Gelirler (-) (33.348) ( ) ( ) (41.144) ( ) ( ) 8.2 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar Kiralama ĠĢlemleri Ġçin Verilen Avanslar IX. TAKĠPTEKĠ ALACAKLAR 7, Takipteki Faktoring Alacakları Takipteki Finansman Kredileri Takipteki Kiralama ĠĢlemlerinden Alacaklar Özel KarĢılıklar (-) (28.220) (16.135) (44.355) (24.318) (18.282) (42.600) X. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XI. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) XIII. ĠġTĠRAKLER (Net) XIV. Ġġ ORTAKLIKLARI (Net) XV. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net) XVI. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) ġerefiye Diğer XVII. ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI XVIII. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN VARLIKLAR (Net) SatıĢ Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin XIX. DĠĞER AKTĠFLER AKTĠF TOPLAMI ĠliĢikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

4 KONSOLĠDE BĠLANÇO BĠLANÇO PASĠF KALEMLER BĠN TÜRK LĠRASI Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ GeçmiĢ Cari Dönem Önceki Dönem 30 Eylül Aralık 2009 Dipnot TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER II. ALINAN KREDĠLER III. FAKTORĠNG BORÇLARI IV. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Giderleri (-) V. ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller VI. MUHTELĠF BORÇLAR VII. DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR VIII. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar IX. ÖDENECEK VERGĠ VE YÜKÜMLÜLÜKLER X. BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI Yeniden Yapılanma KarĢılığı ÇalıĢan Hakları Yükümlülüğü KarĢılığı Diğer KarĢılıklar XI. ERTELENMĠġ VERGĠ BORCU XII. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) SatıĢ Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin XIII. SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER XIV. ÖZKAYNAKLAR ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi Ġhraç Primleri Hisse Senedi Ġptal Karları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları ĠĢtirakler, Bağlı Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım) SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin Duran Varlıkların BirikmiĢ Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Kar veya Zarar GeçmiĢ Yıllar Kar veya Zararı 26 (434) - (434) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları PASĠF TOPLAMI ĠliĢikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 2

5 KONSOLĠDE NAZIM HESAPLAR NAZIM HESAP KALEMLERĠ Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Cari Dönem 30 Eylül 2010 BĠN TÜRK LĠRASI Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Önceki Dönem 31 Aralık 2009 Dipnot TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM I. RĠSKĠ ÜSTLENĠLEN FAKTORĠNG ĠġLEMLERĠ II. RĠSKĠ ÜSTLENĠLMEYEN FAKTORĠNG ĠġLEMLERĠ III. ALINAN TEMĠNATLAR IV. VERĠLEN TEMĠNATLAR V. TAAHHÜTLER Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Kiralama Taahhütleri Finansal Kiralama Taahhütleri Faaliyet Kiralama Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler VI. TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler Alım Satım Amaçlı ĠĢlemler Vadeli Alım-Satım ĠĢlemleri Swap Alım Satım ĠĢlemleri Alım Satım Opsiyon ĠĢlemleri Futures Alım Satım ĠĢlemleri Diğer VII. EMANET KIYMETLER NAZIM HESAPLAR TOPLAMI ĠliĢikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 3

6 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE GELĠR TABLOSU GELĠR TABLOSU Dipnot Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Cari Dönem Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Önceki Dönem Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Cari Dönem Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Önceki Dönem I. ESAS FAALĠYET GELĠRLERĠ FAKTORĠNG GELĠRLERĠ Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler Ġskontolu Diğer Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar Ġskontolu Diğer FĠNANSMAN KREDĠLERĠNDEN GELĠRLER Finansman Kredilerinden Alınan Faizler Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar KĠRALAMA GELĠRLERĠ Finansal Kiralama Gelirleri Faaliyet Kiralaması Gelirleri Kiralama ĠĢlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar II. ESAS FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) 32 (13.320) (11.832) (4.114) (3.805) 2.1 Personel Giderleri (8.599) (7.558) (2.817) (2.447) 2.2 Kıdem Tazminatı KarĢılığı Gideri (136) (86) (42) (9) 2.3 AraĢtırma GeliĢtirme Giderleri Genel ĠĢletme Giderleri (4.585) (4.188) (1.255) (1.349) 2.5 Diğer III. DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ Bankalardan Alınan Faizler Ters Repo ĠĢlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Temettü Gelirleri Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Kârı (140) Türev Finansal ĠĢlemlerden (140) Diğer Kambiyo ĠĢlemleri Kârı Diğer IV. FĠNANSMAN GĠDERLERĠ (-) 34 (40.868) (38.200) (15.429) (13.312) 4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (40.304) (37.810) (15.270) (13.161) 4.2 Faktoring ĠĢlemlerinden Borçlara Verilen Faizler Finansal Kiralama Giderleri Ġhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri Verilen Ücret ve Komisyonlar (564) (390) (159) (151) V. TAKĠPTEKĠ ALACAKLARA ĠLĠġKĠN ÖZEL KARġILIKLAR (-) 35 (7.320) (11.164) (2.506) (6.064) VI. DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) 36 ( ) ( ) (73.010) (61.244) 6.1 Menkul Değerler Değer DüĢüĢ Gideri Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer DüĢme Gideri Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Duran Varlıklar Değer DüĢüĢ Giderleri - (1.161) Maddi Duran Varlık Değer DüĢüĢ Giderleri SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin Duran Varlıklar Değer DüĢüĢ Giderleri - (1.161) ġerefiye Değer DüĢüĢ Gideri Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer DüĢüĢ Giderleri ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve ĠĢ Ortaklıkları Değer DüĢüĢ Giderleri Türev Finansal ĠĢlemlerden Zarar (1.960) (464) (1.957) (331) 6.4 Kambiyo ĠĢlemleri Zararı ( ) ( ) (70.712) (60.723) 6.5 Diğer (1.771) (771) (369) (190) VII. NET FAALĠYET K/Z (I+ +VI) VIII. BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI IX. NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI X. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (VII+VIII+IX) XI. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) (10.424) (1.955) (2.865) 11.1 Cari Vergi KarĢılığı (8.611) (11.159) (8.127) (3.705) 11.2 ErtelenmiĢ Vergi Gider Etkisi (+) ErtelenmiĢ Vergi Gelir Etkisi (-) XII. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI) XIII. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri Bağlı Ortaklık, ĠĢtirak ve ĠĢ Ortaklıkları SatıĢ Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIV. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-) SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri Bağlı Ortaklık, ĠĢtirak ve ĠĢ Ortaklıkları SatıĢ Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XV. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XIII-XIV) XVI. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) Cari Vergi KarĢılığı ErtelenmiĢ Vergi Gider Etkisi (+) ErtelenmiĢ Vergi Gelir Etkisi (-) XVII. DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z XVIII. ANA ORTAKLIK DIġI (KAR) / ZARAR 23 (970) (1.139) (284) (547) XIX. NET DÖNEM KARI/ZARARI Hisse BaĢına Kar / Zarar 0,20 0,12 0,05 0,04 ĠliĢikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 4

7 KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Cari Dönem 30 Eylül 2010 BĠN TÜRK LĠRASI Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Önceki Dönem 30 Eylül 2009 I. MENKUL DEĞER DEĞER ARTIġ FONUNA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN (729) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net DeğiĢme (729) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net DeğiĢme (Kar-Zarara Transfer) - - II. MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIġLARI - - III. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME ARTIġLARI - - IV. YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI - - V. NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR Gerçeğe Uygun Değer Farkı Karı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım - - VI. YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR Gerçeğe Uygun Değer Farkı Karı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) 6.2 Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım VII. MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ - - VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI - - IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ - - X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+...+IX) (729) XI. DÖNEM KARI/ZARARI XII. DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KAR/ZARAR ĠliĢikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 5

8 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU ÖdenmiĢ Sermaye Enf. Düzeltme Farkı Hisse Senedi Ġhraç Primleri Hisse Senedi Ġptal Karları Yasal Yedek Akçeler ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER Dipnot ÖdenmiĢ Sermaye Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem ( ) (Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ) I. Dönem BaĢı Bakiyesi ( ) (1.338) II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan DeğiĢikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) (1.338) Dönem Ġçindeki DeğiĢimler IV. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ V. Riskten Korunma ĠĢlemlerinden Değerleme Farkları Nakit AkıĢ Riskinden Korunma YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma VI. Menkul Değerler Değerleme Farkları VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. Ve ĠĢ Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri IX. Menkul Değerler Değerleme Farkları X. Kur Farkları XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XIII. Sermaye Artırımı (12.581) (30.423) (21.996) XIV. Hisse Senedi Ġhracı XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Hisse Senedine DönüĢtürülebilir Tahviller XVII. Sermaye Benzeri Krediler Azınlık Payı XVIII. Dönem Net Karı veya Zararı XIX. Kar Dağıtımı (76.309) Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar (76.309) Diğer (202) Dönem Sonu Bakiyesi ( ) Cari Dönem ( ) (Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi ( ) Dönem Ġçindeki DeğiĢimler II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Riskten Korunma ĠĢlemlerinden Değerleme Farkları Nakit AkıĢ Riskinden Korunma YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma IV. Menkul Değerler Değerleme Farkları (729) (645) V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. Ve ĠĢ Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri VII. Menkul Değerler Değerleme Farkları VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XI. Sermaye Artırımı (3.545) (30.119) - (11.336) XII. Hisse Senedi Ġhracı XIII. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XIV. Hisse Senedine DönüĢtürülebilir Tahviller XV. Sermaye Benzeri Krediler Azınlık Payı XVI. Dönem Net Karı veya Zararı XVII. Kar Dağıtımı ( ) (434) Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar ( ) (434) Diğer Dönem Sonu Bakiyesi ( ) (434) Dönem Net Karı / (Zararı) GeçmiĢ Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değ. Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Y.D.F. Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları SatıĢ Amaçlı / Durdurulan Faaliyetlerden B.D.F. ĠliĢikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 6

9 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU A. ESAS FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIġLARI Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Cari Dönem BĠN TÜRK LĠRASI Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Önceki Dönem 30 Eylül Eylül Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri Kiralama Giderleri Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak MuhasebeleĢtirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (8.393) (7.034) Ödenen Vergiler (4.036) (7.698) Diğer (38.470) (51.838) 1.2 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Faktoring Alacaklarındaki Net (ArtıĢ) AzalıĢ ( ) (33.374) Finansman Kredilerindeki Net (ArtıĢ) AzalıĢ Kiralama ĠĢlemlerinden Alacaklarda Net (ArtıĢ) AzalıĢ Diğer Aktiflerde Net (ArtıĢ) AzalıĢ (5.169) Faktoring Borçlarındaki Net ArtıĢ (AzalıĢ) Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) Alınan Kredilerdeki Net ArtıĢ (AzalıĢ) Vadesi GelmiĢ Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) Diğer Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) (1.498) I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkıĢı B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIġLARI 2.1 Ġktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve ĠĢtirakler ve ĠĢ Ortaklıkları Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve ĠĢtirakler ve ĠĢ Ortaklıkları Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (451) (161) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Diğer - - II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkıĢı (445) (113) C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIġLARI 3.1 Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢı Ġhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya ĠliĢkin Ödemeler Diğer - - III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit - - IV. Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (314) (5) V. Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ/AzalıĢ VI. Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar ĠliĢikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 7

10 1. ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. ( ġirket ) 9 Mart 1988 tarihinde kurulmuģ olup, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde faaliyet göstermektedir. ġirket in ana faaliyet konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdıģı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak olup, kiralama faaliyetlerine Temmuz 1988 itibarıyla baģlamıģtır. ġirket in merkezi ĠĢ Kuleleri, Kule:2 Kat: Levent-Ġstanbul/Türkiye adresindedir. ġirket, 11 Ağustos 2004 tarihinde, ĠĢ Factoring Finansman Hizmetleri A.ġ. nin ( ĠĢ Factoring ) toplam Bin TL nominal bedelli hisselerini ABD Doları karģılığında satın almıģtır. ġirket in bu bağlı ortaklığındaki sahiplik oranı %78,23 olup, bağlı ortaklık iliģikteki finansal tablolarda konsolide edilmektedir. ġirket, Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. grubuna bağlı olup en büyük hissedarları %27,79 oranında Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. ve %28,56 oranında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ. dir. ġirket in %42,67 si halka açıktır. ġirket in halka açık bulunan hisse senetleri Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda iģlem görmektedir. 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla, ġirket ve bağlı ortaklığının ( Grup ) çalıģan sayısı 115 kiģidir (31 Aralık 2009: 112 kiģi). Ödenecek temettü: 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla ġirket in ödenecek temettüsü bulunmamaktadır. Finansal tabloların onaylanması: Grup un 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla düzenlenmiģ konsolide bilançosu ve aynı tarihte sona eren ara hesap dönemine ait konsolide gelir tablosu 11 Kasım 2010 tarihinde ġirket in yönetim kurulu tarafından onaylanmıģtır. ĠliĢikteki konsolide finansal tabloları değiģtirme yetkisine, ġirket in genel kurulu ve/veya yasal otoriteler sahiptir. 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar Uygulanan Muhasebe Standartları Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 9 Ocak 2009 tarih ve 1/33 sayılı kararı uyarınca, sermaye piyasası araçları borsada iģlem gören finansal kiralama, faktoring ve finansman Ģirketlerinin finansal tablolarını BDDK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlamalarına ve kamuya ilan etmelerine karar verilmiģtir. Bu nedenle iliģikteki konsolide finansal tablolar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından 17 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Ġzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve Ġçeriği Hakkında Tebliğ, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ve bunlara iliģkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına iliģkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü Raporlama Standartları ) uygun olarak hazırlanmıģtır. 8

11 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı) 2010 yılı faaliyetlerinin muhasebeleģtirilmesinde, 10 Ekim 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerinin KuruluĢ ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan ve 20 Temmuz 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerince Alacakları için Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanmıģtır. Finansal tablolar, finansal araçların yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır. ĠĢlevsel ve Raporlama Para Birimi Grup un her iģletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (iģlevsel para birimi) ile sunulmuģtur. Her iģletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Grup un iģlevsel para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için raporlama para birimi olan Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiģtir. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi Grup un konsolide finansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihine kadar TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ( TMS 29 ) uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuģtur. BDDK tarafından 28 Nisan 2005 tarihinde yayımlanan bir Genelge ile enflasyon muhasebesi uygulamasını gerektiren göstergelerin ortadan kalktığı belirtilmiģ ve 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiģtir. Dolayısıyla, 30 Eylül 2010 tarihli konsolide bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan giriģlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiģ değerleriyle, bu tarihten sonra oluģan giriģler ise nominal değerleriyle dikkate alınmıģtır. KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karģılaģtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. 9

12 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı) Muhasebe Tahminleri Konsolide finansal tabloların Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar almasını, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. GerçekleĢen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Tahminler ve tahminlerin temelini teģkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır. Tahminlerin kullanıldığı baģlıca notlar aģağıdaki gibidir: Not 3 (b) ve (c) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri Not 4 Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan finansal varlıklar Not 6 Satılmaya hazır finansal varlıklar Not 13 ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri Not 21 Borç ve gider karģılıkları Not 28 KarĢılıklar, Ģarta bağlı varlık ve yükümlülükler Not 35 Takipteki alacaklara iliģkin karģılıklar Konsolidasyon Esasları Grup un bağlı ortaklığının 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla detayları aģağıdaki gibidir: KuruluĢ ve Sermayedeki pay oranı Oy kullanma hakkı oranı Bağlı Ortaklık faaliyet yeri % % Ana Faaliyeti ĠĢ Factoring Ġstanbul 78,23 78,23 Faktoring iģlemleri ĠliĢikteki konsolide finansal tablolar ġirket ve bağlı ortaklığının hesaplarını aģağıdaki Bağlı ortaklıklar maddesinde belirtilen Ģekilde yansıtmaktadır. Bağlı ortaklıkların finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yasal kayıtlarına Raporlama Standartları na uygunluk ve ġirket tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından gerekli tashih ve sınıflandırmalar yapılmıģtır. (i) Bağlı Ortaklıklar Bağlı ortaklıklar, ġirket in doğrudan veya dolaylı olarak iģlemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip olduğu Ģirketlerdir. ġirket, bağlı ortaklık konumundaki Ģirketlerin finansal ve operasyonel politikalarını yürütme gücüne sahip olmasına bağlı olarak, bağlı ortaklıkların faaliyet sonuçlarından pay alır. Kontrol gücünün belirlenmesinde, mevcut ve dönüģtürülebilir oy hakları göz önünde bulundurulur. Bağlı ortaklıkların finansal tabloları, kontrol gücünün oluģtuğu tarihten, sona erdiği tarihe kadar konsolide finansal tablolarda gösterilmektedir. 10

13 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı) Konsolidasyon Esasları (devamı) (i) Bağlı Ortaklıklar (devamı) ġirket, 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla ĠĢ Factoring in % 78,23 üne sahiptir. ġirket in ĠĢ Factoring in faaliyetleri üzerinde tam kontrol gücünün bulunmasından dolayı ĠĢ Factoring in finansal tabloları iliģikteki konsolide finansal tablolara tam konsolidasyon yönetimi ile dahil edilmiģtir. (ii) Konsolidasyonda eliminasyon iģlemleri ĠĢ Factoring in bilançosu ve gelir tablosu tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiģ ve ġirket defterlerinde bağlı ortaklıklar olarak yansıtılan ĠĢ Factoring kayıtlı değerleri ile ĠĢ Factoring in defterlerinde yansıtılan öz sermayesi karģılıklı olarak netleģtirilmiģtir. Konsolide finansal tablolar, ĠĢ Factoring ve ġirket arasındaki iģlemlerden dolayı oluģan tüm bakiye ve iģlemler ve gerçekleģmemiģ her türlü gelir ve giderlerden arındırılmıģtır. Gerektiğinde, ġirket in izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklığın finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıģtır. Tüm grup içi iģlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiģtir. (iii) Ana ortaklık dıģı paylar Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dıģı paylar Grup un özkaynağının içinde ayrı olarak belirtilir. Azınlık payları, ilk iģletme birleģmelerinde oluģan bu payların tutarından ve birleģme tarihinden itibaren özsermayedeki değiģikliklerdeki ana ortaklık dıģı payların tutarından oluģur. Ana ortaklık dıģı payların oluģan zararları telafi etmek için zorunlu bir yükümlülüğünün ve söz konusu zararları karģılayabilmek için ilave yatırım yapabilme imkanı olduğu durumlar haricinde, ana ortaklık dıģı payların bağlı ortaklığın özsermayesindeki payını aģan ana ortaklık dıģı paylara ait zararlar, Grup un paylarına dağıtılır. (iv) NetleĢtirme Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleģtirme hakkının var olması, net olarak ödenmesi veya net olarak tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eģ zamanlı olarak gerçekleģebilmesi halinde, finansal tablolarda net değerleri ile gösterilirler. 2.2 Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiģiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Grup muhasebe politikalarını bir önceki mali yıl ile tutarlı olarak uygulamıģtır. 11

14 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.3 Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar Muhasebe tahminlerindeki değiģiklikler, yalnızca bir döneme iliģkin ise, değiģikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere iliģkin ise, hem değiģikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup un cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değiģikliği olmamıģtır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir Eylül 2010 Tarihi İtibarıyla Henüz Yürürlükte Olmayan Standartlar ve Yorumlar Grup, 30 Eylül 2010 tarihinde geçerli ve uygulanması zorunlu olan ve TMSK tarafından çıkarılan tüm standartları ve TMSK nın tüm yorumlarını uygulamıģtır. Bazı yeni standartlar, standartlardaki değiģiklikler ve yorumlar 30 Eylül tarihinde sona eren hesap döneminde henüz geçerli olmayıp bu konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamıģtır. Bu standartlar ve yorumlar; TMS 24 ĠliĢkili Taraflarla Ġlgili Açıklamalar standardında yapılan değiģiklikler: Devlet kontrolü altında raporlama yapan bir Ģirketi baģka bir devlet kontrolü altındaki Ģirketle ve devletle olan iģlemlerinin bir kısmını açıklamaktan muaf tutmakta ve iliģkili taraf tanımına düzenlemeler getirmektedir. ĠliĢkili taraf açıklamalarına getirilen bu muafiyet dipnotlardaki karmaģıklığı önlemek amacıyla getirildiği için geriye dönük olarak da uygulanmalı ve devletle olan önemli iģlemlerin içerik ve kapsamını daha iyi tespit etmelidir. Ayrıca, TMSK revize edilen iliģkili taraf tanımının da raporlama tarihinden geriye dönük olarak uygulanması gerektiğine karar vermiģtir. Bunlara ek olarak, bir Ģirket revize edilmiģ iliģkili taraf tanımını uygulamaya almasa dahi, diğer devlet kontrolü altındaki Ģirketlerle yapılan iģlemleri açıklama muafiyetini uygulamaya alabilmektedir. TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 39 Finansal Araçlar : MuhasebeleĢtirme ve Ölçme standardı yerine yeni düzenlemeler getirilmesini hedefleyen geniģ bir projenin bir parçası olarak TMSK tarafından Nisan 2010 da yayımlanmıģtır. BaĢlatılan bu proje ile birlikte finansal araçlara iliģkin finansal raporlamanın kural bazlı ve daha az karmaģık bir hale getirilmesi hedeflenmiģ ve projenin birinci fazı olan TFRS 9 ile finansal varlıkların raporlanması ile ilgili prensiplerin oluģturularak, finansal tablo okuyucularının iģletmelerin gelecekteki nakit akımları hakkındaki belirsizlikleri, zamanlamaları ve tutarları konusunda kendi değerlendirmelerini oluģturabilmeleri için ilgili ve faydalı bilgilerin sağlanması amaçlanmıģtır. TFRS 9 finansal varlıklar için gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen finansal varlıklar ve itfa edilmiģ maliyet bedelleri üzerinden ölçülen finansal varlıklar olmak üzere iki ana müteakip ölçüm sınıflandırması getirmektedir. Bu sınıflamanın temeli iģletmenin iģ modeline ve finansal varlıkların sözleģmeye dayalı nakit akımlarının niteliklerine dayanmaktadır. Finansal varlıkların değer düģüklüğüne ve riskten korunma muhasebesine iliģkin TMS 39 içerisindeki düzenlemelerin devam edeceği belirtilmiģtir. TFRS 9, 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla veya sonrasında baģlayan yıllık hesap dönemleri için yürürlüğe girecek olup, bu standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. 1 Ocak 2013 öncesinde baģlayan raporlama dönemlerinde bu standardı uygulamaya baģlayan iģletmeler için geçmiģ dönem finansal tablolarının yeniden düzenlenmesi Ģartı aranmamaktadır. 12

15 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) Eylül 2010 Tarihi İtibarıyla Henüz Yürürlükte Olmayan Standartlar ve Yorumlar (Devamı) 26 Kasım 2009 da TMSK asgari fonlama zorunluluklarına iliģkin yorumunu (TFRS Yorum 14) yayınlamıģtır. TFRS Yorum 14 - TMS 19 TanımlanmıĢ Fayda Planı Varlıklarındaki Limitler Standardı nın yaratabileceği isteğe bağlı asgari fonlama ön ödemelerinin bazı durumlarda aktifleģtirilemeyeceğine yönelik kasıtsız anlaģılmaları düzeltmek amacıyla getirilmiģtir. Yeni düzenlemeler önce uygulamaya baģlama hakkı saklı kalmak koģuluyla 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren hazırlanacak yıllık finansal tablolar için yürürlüğe girecek ve geriye dönük olarak da karģılaģtırma yapılan ilk dönemden itibaren sunulacaktır. TFRS Yorum 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi dıģ borç yatırım takaslarının muhasebeleģtirilmesi hakkında kılavuzluk yapar. TFRS 7 Finansal Araçlar daki değiģiklik ile finansal tablo kullanıcılarının, ġirket in finansal araçlardan dolayı maruz kaldığı risklerinin daha iyi değerlendirilebilmesi için hazırlanan niteliksel ve niceliksel dipnotlarına ilave açıklamalar getirmektedir. Ġlgili değiģiklik 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren hazırlanacak finansal tablolar için yürürlüğe girecektir. TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama- Önemli Olaylar ve ĠĢlemler standardında yapılan değiģiklik ile ilgili standart kapsamında açıklanması gereken önemli olaylar ve iģlemlere ilave örnekler getirilmiģtir. DeğiĢiklikler, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren hazırlanacak ara dönem finansal tablolar için yürürlüğe girecektir. TMS 27 (2008) deki değiģiklikler sebebiyle TMS 21, TMS 28 ve TMS 31 de yapılacak olan değiģiklikler, TMS 27 deki düzenlemeler, TMS 21 Kurlardaki değiģimin etkileri, TMS 28 ĠĢtiraklerdeki yatırımlar ve TMS 31 ĠĢ ortaklıklarında hisseler deki son düzenlemeler TMS 28 ve TMS 31 deki düzenlemeler (bu düzenlemeler TMS 27 (2008) deki yeniden numaralandırmadan kaynaklanmaktadır) hariç olmak üzere ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Ġlgili değiģiklikler 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren hazırlanacak finansal tablolar için geçerlidir. 3. ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ a. Hasılat Finansal kiralama gelirleri: Finansal Kiralama Kanunu kapsamında kiralamaya konu edilen varlıkların kiralama iģleminin baģlangıcındaki değeri bilançoda finansal kiralama alacağı olarak gösterilir. Toplam finansal kiralama alacağı ile kiralama konusu varlığın yatırım değeri arasındaki farkın oluģturduğu faiz gelirleri, her muhasebe dönemine düģen alacağın sabit faiz oranı ile dönemlere dağıtılması suretiyle kiralama süresi boyunca oluģtuğu döneme ait gelir tablosuna kaydedilir. Ġlgili dönemde tahakkuk etmemiģ faiz gelirleri kazanılmamıģ faiz gelirleri hesabında takip edilir. Faktoring hizmet gelirleri müģterilere yapılan ödemeler üzerinden tahsil veya tahakkuk edilen faiz ve komisyon gelirlerinden oluģmaktadır. Faktoring iģlemlerine konu olan fatura toplamı üzerinden alınan belirli bir yüzde miktarı faktoring komisyon gelirlerini oluģturmaktadır. Diğer faiz gelirleri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit giriģlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen etkin faiz oranı nispetinde ilgili döneme tahakkuk ettirilir. Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır. 13

16 3. ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (Devamı) b. Maddi Duran Varlıklar Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiģ amortisman ve birikmiģ değer düģüklükleri düģüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. Maddi duran varlıkların maliyet tutarları, tahmini faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Maddi duran varlıkların faydalı ömürleri, kalan artık değerleri ve amortisman yöntemleri her bir raporlama tarihi itibarıyla gözden geçirilmektedir. Özel maliyetler kira sürelerine göre doğrusal amortisman yöntemiyle amortismana tabi tutulur. Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiģtirmek için katlanılan masraflar aktifleģtirilir. Sonradan ortaya çıkan harcamalar söz konusu varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleģtirilebilirler. Tüm diğer gider kalemleri tahakkuk esasına göre konsolide gelir tablosunda muhasebeleģtirilir. Maddi duran varlıkların ortalama faydalı ömürlerini yansıtan amortisman süreleri aģağıda belirtilmiģtir: Tanım DöĢeme ve demirbaģlar Araçlar Özel maliyetler Yıl 5 yıl 5 yıl 5 yıl Bir maddi duran varlığın elden çıkartılması sonucunda ortaya çıkan kazanç ve kayıplar, söz konusu maddi duran varlığın elden çıkartılmasıyla elde edilen tutar ile defter değeri karģılaģtırılarak belirlenir ve konsolide gelir tablosunda diğer faaliyet gelirleri/giderleri hesaplarında muhasebeleģtirilir. c. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiģ itfa payları ve birikmiģ değer düģüklükleri düģüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Maddi olmayan duran varlıkların tahmini faydalı ömürleri, kalan artık değerleri ve itfa yöntemleri her bir raporlama tarihi itibarıyla gözden geçirilmektedir. Bu varlıklar tahmini ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Grup un maddi olmayan duran varlıkları bilgisayar yazılım ve lisanslarından oluģmaktadır. Grup un maddi olmayan duran varlıklarının faydalı ömürleri 5 yıldır. Bilgisayar yazılımı Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen sürede oluģan maliyetler üzerinden aktifleģtirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre itfa edilir. Bilgisayar yazılımlarını geliģtirmek ve sürdürmekle iliģkili maliyetler, oluģtukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü Grup un elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım ürünleri ile direkt iliģkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir. Maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilen bilgisayar yazılım geliģtirme maliyetleri, faydalı ömürleri üzerinden itfa edilir (5 yılı geçmemek kaydıyla). 14

17 3. ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (Devamı) d. Finansal Olmayan Varlıklarda Değer DüĢüklüğü ġerefiye gibi sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer düģüklüğü testi uygulanır. Ġtfaya tabi olan varlıklar için ise defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da olayların ortaya çıkması halinde değer düģüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aģması durumunda değer düģüklüğü karģılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satıģ maliyetleri düģüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer düģüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düģük seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). ġerefiye haricinde değer düģüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her bir raporlama tarihinde değer düģüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir. e. Borçlanma Maliyetleri Tüm borçlanma maliyetleri, oluģtukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. f. SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar Kullanım yerine satıģ yoluyla elden çıkarılmasını beklenen duran varlıklar (veya elden çıkarılacak varlık grubu) satıģ amaçlı elde tutulan varlıklar olarak sınıflandırılır. Bir varlığın satıģ amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmasının hemen ardından, satıģ amaçlı elde tutulan varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu) Grup un ilgili varlık grubu için uyguladığı muhasebe politikalarına göre muhasebeleģtirilir. SatıĢ amaçlı elde tutulan varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu) defter değeri ile satıģ maliyeti düģülmüģ gerçeğe uygun değerinden küçük olanı ile ölçülür. SatıĢ amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan varlıklara iliģkin değer düģüklüğü kayıpları ve müteakip değerlemeler sonucunda oluģan kazanç ve kayıplar konsolide gelir tablosunda muhasebeleģtirilir. Kümülatif değer düģüklüğü kayıplarını aģan kazançlar kayıtlara alınmazlar. g. Finansal Araçlar Finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım iģlemiyle doğrudan iliģkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleģtirilir. Yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koģulunu taģıyan bir kontrata bağlı olan finansal varlıkların alımı veya satıģı sonucunda ilgili varlıklar, iģlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır. Finansal varlıklar gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar, satılmaya hazır finansal varlıklar ve kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında belirlenmektedir. 15

18 3. ÖNEMLĠ MUHASEBE POLĠTĠKALARININ ÖZETĠ (Devamı) g. Finansal Araçlar (Devamı) Finansal varlıklar (Devamı) Etkin faiz yöntemi Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiģ maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin iliģkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıģında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan ve alım satım amaçlı olarak edinilmemekle birlikte ilk muhasebeleģtirme esnasında bu kategoride muhasebeleģtirilen finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman veya ilk muhasebeleģtirme sırasında daha doğru bir muhasebesel gösterim sağlanacağı kanaatine varıldığı zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karģı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiģ olan türev ürünleri teģkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar Grup un vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiģ maliyet bedelinden değer düģüklüğü tutarı düģülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır. Satılmaya hazır finansal varlıklar Grup tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada iģlem gören borsaya kote özkaynak araçları ile bazı borçlanma senetleri satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır ve gerçeğe uygun değerleriyle gösterilir. Grup un aktif bir piyasada iģlem görmeyen ve borsaya kote olmayan fakat satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan özkaynak araçları bulunmakta ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir olarak ölçülemediği için maliyet değerleriyle gösterilmektedir. Gelir tablosuna kaydedilen değer düģüklükleri, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz ve parasal varlıklarla ilgili kur farkı kar/zarar tutarı haricindeki, gerçeğe uygun değerdeki değiģikliklerden kaynaklanan kazanç ve zararlar diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleģtirilir ve finansal varlıklar değer artıģ fonunda gösterilirler. Yatırımın elden çıkarılması ya da değer düģüklüğüne uğraması durumunda, finansal varlıklar değer artıģ fonunda biriken toplam kar/zarar, gelir tablosunda sınıflandırılmaktadır. Satılmaya hazır özkaynak araçlarına iliģkin temettüler Grup un temettü alma hakkının oluģtuğu durumlarda gelir tablosunda muhasebeleģtirilmektedir. 16

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço)... 1-2

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KONSOLĠDE

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi 31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 31 MART 2008 TARĠHĠNDE SONA EREN

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No BĠLANÇOLAR... 1-2 GELĠR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU...

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi 30 Eylül 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 30 EYLÜL 2007 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 MART 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 MART 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI 31 MART TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR... 1-2 KONSOLĠDE GELĠR TABLOLARI... 3 KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI... 4 KONSOLĠDE ÖZSERMAYE

Detaylı

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 EYLÜL 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 EYLÜL 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 EYLÜL 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1 KAPSAMLI

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Anel

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim ġirketi

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim ġirketi Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim ġirketi 30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI ĠÇĠNDEKĠLER 1. GRUP UN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU... 1 2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR... 2 3. ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ... 22 4. Ġġ ORTAKLIKLARI... 22 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU

CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU Ceros Menkul Değerler A.ġ. Yönetim Kurulu na, GiriĢ CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ

Detaylı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı (eski unvanıyla Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı)

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı (eski unvanıyla Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı) Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı (eski unvanıyla Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı) İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

ULUSAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ULUSAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ULUSAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ulusal Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. Ulusal Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2008

Detaylı

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACĠRLER YATIRIM HOLDĠN A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.12.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.12.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.12.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU NĠN 01.01.-31.12.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU Bimeks

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġTĠR GEÇMĠġTĠR Dipnot 31 Ağustos

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı