NÂBÎ DÎVÂN INDA BADET KAVRAMI CONCEPT OF WORSHIP IN NÂBÎ DÎVÂNI Latif YARDIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NÂBÎ DÎVÂN INDA BADET KAVRAMI CONCEPT OF WORSHIP IN NÂBÎ DÎVÂNI Latif YARDIM"

Transkript

1 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 NÂBÎ DÎVÂN INDA BADET KAVRAMI CONCEPT OF WORSHIP IN NÂBÎ DÎVÂNI Latif YARDIM Öz badet, kulun Allah a karı olan sorumluluunu yerine getirmesi ve onun rızasına uygun davranılar göstermesidir. Klasik Türk Edebiyatı nda birçok air tarafından ilenen ibadet kavramları, Nâbî Dîvân ında da önemli bir yer tutmaktadır. 17. yüzyıl Dîvân Edebiyatı nın önemli airlerinden olan Nâbî, Dîvân ında ibadetin hem birey üzerindeki hem de toplum hayatı üzerindeki faydalarına deinmitir. aire göre ibadet, kula ne kadar fayda salarsa salasın, ahiret hayatında kulun mutlulua eriebilmesi için tek vesile deildir. Kulun ahirette mutlulua eriebilmesi için Allah ın rızasını kazanması gerekmektedir. Ancak ibadet olmadan da Allah ın rızasını kazanmak mümkün deildir. Anahtar Kelimeler: badet, Nâbî Dîvânı, Nâbî. Abstract Worship is a man's carrying out responsibilities toward the Allah and showing appropriate behaviours that suitable for Allah's acceptance.in Classical Turkish Literature,worship concepts worked by many poets reserves an important place in Nabi Divan, too. Nabi, the one of important poets of 17th Century Classical Ottoman Poetry (Dîvân Edebiyatı) mentions benefits of worship on both person and society life.according to poet,however worship provide benefit for the man,it is not the only means for man's reaching happiness in the hereafter.for man's achieving the happiness in the hereafter,the man have to gain the Allah's acceptance.but it not possible to gain the Allah's acceptance without worship,too. Keywords: Worship, Nâbî Dîvânı, Nâbî. Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyat ABD Yüksek Lisan Örencisi

2 Giri Arapçada kul, köle, mahlûk, insan, hizmetçi 1 manalarına gelen abd kökünden türeyen ibadet, insanın Allah a karı kulluk vazifesini samimi bir ekilde yerine getirmesi olarak nitelendirilir.dini bir terim olarak insanın Allah a saygı,sevgi ve itaatini göstermek,o nun honutluunu kazanmak niyetiyle ortaya koyduu belirli tutum ve gerçekletirdii davranılar için kullanıldıı gibi genel olarak aynı mahiyetteki düünü,duyu ve sözleri de ifade eder;ancak kelimenin dinî içerikli belli ve düzenli davranılar için kullanımı daha yaygındır.slâmi literatürde genellikle bu tür davranı biçimleri için ibadet,insanın hayatını daima Allah a karı saygı ve itaat bilinci içinde sürdürmesi eklinde kulluk duyarlılıı için de ubûdiyyet ve ubûdet terimlerine yer verilmitir.bu tanıma göre ubûdiyyet kulun Allah ın yaptıklarından memnun olması,ibadet ise O nun razı olacaı ileri yapması dır. 2 Klasik iir kültürümüz büyük oranda dini kültürle beslenmektedir. Her airin divanında az veya çok dini kültürün izlerini görmek mümkündür. 17. yüzyıl Dvn iirinin hikemi tarzdaki önemli temsilcilerinden olan Nâbî iirlerinde ibadete ve hikmete dair birçok konuya deinmitir. Nâbî yi eserlerinde hikemi tarza sevk eden sebep devletin ve toplumun yıprandıına yakından tanık olmasıdır.17.yüzyıl Osmanlı toplumunun hali iç ve dı karııklıkların alabildiine çoaldıı, ba ve ayakların belli olmadıı, kötülüün, rüvetin, olaan sayılıp hatta tevik gördüü böyle bir devir 3 olarak nitelendirilir. Bu yıpranmayı gören Nâbî nin ahvalini de Hüseyin Yorulmaz öyle açıklamaktadır: Nâbî de bazı seleflerinden yıl sonra devletin çöküüne doru olan bu yönünü tersine çevirmek için onlar gibi nesir yoluyla deil, sanatkâr gücünün kendisine bahetmi olduu nazım yolunu seçerek görülerini belirtir. 4 Verdiimiz örneklerden anlaılacaı üzere, devrindeki devlet tekilatının ve toplum hayatının çöküe doru gittiini gören Nâbî, iir yoluyla Osmanlı nın gerek idari gerek toplumsal irtifa kaybına dikkat çekerek bu kötü gidiatın önüne geçmek için iiri önemli bir araç olarak görmütür. Onu hikemi bir air yapan da budur. air toplumsal yapının tekrar eski düzenine kavuması için kulluk hassasiyetinin yaanması kanısındadır. Bu sebeple iirlerinde iç dünyasının 1 Abdullah Yein (1992). slami-lmi-edebi-felsefi Yeni Lûgat, stanbul: Hizmet Vakfı Yayınları. 2 Komisyon (1999). Türkiye Diyanet Vakfı slâm Ansiklopedi, stanbul: Türkiye Diyanet Vakfı slam Aratırmaları Merkezi, s Mine Mengi (1991). Divan iirinde Hikemi Tarzın Büyük Temsilcisi Nabi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, s.2. 4 Hüseyin Yorulmaz (1998). Urfalı Nâbî, stanbul: ule Yayınları, s.48.

3 tezahürü olarak ibadetle ilgili kavramlara sık sık yer vermitir. Biz de çalımamızda air Nâbî nin Dîvân ında 5 yer alan ibadet kavramını ele aldık. Hayatın her safhasını düzenleyen ibadet kavramı elbette çok genitir. Makale sınırlarını amamak için ibadetle ilgili öne çıkan belli balı kavramları incelemek istedik. Tespit ettiimiz temel kavramları u ekilde sıralayabiliriz: Namaz, Duâ, Hac, Tevbe, Tevekkül, Zikir, Güzel Ahlâk ve hlâs. BADET KAVRAMLARI 1-Namaz slami kültüre göre kulun Allah a en yakın olduu an, secde anıdır. Secde, namaz ibadetinin farzlarından biridir. nsanın yüce yaratıcı karısında belini bükmesi, baını eip alnını yere koyması ona Allah ın yüceliini hatırlatarak daha iyi bir kul olmasını salamaktadır. Secde anında insan metafizik boyutta Allah ile ba baa kalma fırsatı bulur. Kulun Rabbi ile ba baa kalması durumu tasavvufta hâlvet kavramıyla nitelendirilir. Bu durum slâmî kültürde Namaz mü minin miracıdır. eklinde anlatılarak Hz. Peygamber in miraç hâdisesiyle namaz arasında balantı kurulmaktadır. Nitekim slâm inancına göre Hz. Peygamber miraca çıktıında namaz Allah tarafından insanlara farz kılınmıtır. Kul namaz ibadetini yerine getirirken maddî boyuttan kurtularak manevî boyutta Rabbi ile buluma imkânını yakalar. Namazı dosdoru kılan kul, içinde bulunduu manevi duygu younluu sayesinde semânın katlarını aarak bir secde anı kadar kısa bir sürede Allah ın katına yükselir. Tabii bu durum gözle görülecek bir hal deildir. Bata da belirttiimiz gibi Hak katına yükseli mânevi boyuttadır. Nâbî namazın faziletini bir beyitinde u ekilde açıklamıtır:!"#$ Günde be vakit namaz kılmak, Allah tarafından kullarına farz kılınmıtır. Kul, namaz vasıtasıyla, sonsuz kerem sahibi Rabbine karı hem en önemli vazifelerinden birini yerine getirir hem de O nun rızasını kazanmaya aday olur. Namaz kılmak kulun Allah a karı olan ükür vazifesinin de karılııdır. slam inancına göre insan Allah a ükretmekle de sorumludur. Nâbî nin aaıdaki beyiti bu duruma örnektir: 5 Ali Fuat Bilkan (1997). Nâbî Dîvânı, stanbul: Milli Eitim Bakanlıı Yayınları:2947.

4 %&'()(* +*,*-./.)*.0 "1$ nsanın bezm-i elest te Allah ın âlemlerin tek Rabbi olduunu kabul etmesinden dolayı kulluk vazifesini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu vazifelerinin baında da namaz kılmak gelir. Bu durumun farkında olan Nâbî, Dîvân ında namaz üzerinde oldukça fazla durmu, namazın faziletlerinden bahsetmi ve namazın riyâdan arınılarak dosdoru kılınması gerektiini vurgulamıtır. Örnek olarak aaıdaki beyitler gösterilebilir. 2'.(34-5//6().-*)##7"1$ &//8)(/') 5&//4)) (*/9:"7$ -**)2;(*) =*;*- ),A4!7"09$ 2-Dua Dua kulun Allah ile konuması, Allah ın lütfuna ve keremine sıınmasıdır. Her mü min yaratılıının gerei olarak Allah a muhtaçtır. Bunun nedeni insanın hem maddi hem manevi birçok ihtiyacının olmasıdır. nsan maddi ihtiyaçlarının çounu kendi cüzi iradesiyle karılasa bile manevi ihtiyaçlarını karılamak için Allah ın külli iradesinin yardımına ihtiyaç duyar. slam dini her fırsatta Allah a dua etmeyi mü minlere tavsiye etmitir. Namaz nasıl insanın Allah a yaklamasıysa dua da insanın Allah ile konumasıdır. Bu yorumu u âyet 6 sayesinde yapmaktayız. Rabbiniz öyle dedi: Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. 7 6 Ayet meallerinde Diyanet leri Bakanlıı Kur an-ı Kerim melleri kullanılmıtır: 7 Mü min Suresi, 60.

5 (Ey Muhammed!) De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye deer versin. 8 Nâbî Dîvân ında bu âyet-i kerimenin etkileri çok fazla görülmektedir ki bu nedenle Dîvân da dua mahiyetinde birçok beyit ve rubâî görülmektedir. Bunların önemli bir kısmı ahiret için edilen dualardır. Bunun nedeni de airin dünya hayatının geçici olduunun farkında olmasıdır. Aaıdaki örneklerde Nâbî nin Allah tan ahiret günü için dua ederek O ndan yardım dilemesini anlatan ifadeler yer almaktadır. 0$ F>** + 3/)8)G D&A/)' HA)I>0 $ Edilen duanın Hakk katında kabul olmasına yardımcı olan bazı durumlar vardır. Nâbî ye göre bu durumlardan biri de duanın seher vakti edilmesidir. aire göre seher vaktinde edilen dua, Allah ın izniyle bütün düümleri çözer. Bunun sebebi de seher vaktinin slâm dünyasında önemli bir yeri olmasıdır. Bahsettiimiz öneme, dier ezanlardan farklı olarak okunan sabah ezanında bulunan Esselatü hayrun minen nevm. 9 cümlesi de örnek olarak gösterilebilir. 2J*'//J)3 K3)-;;(779"1$ Nâbî nin Allah tan istekleri sadece ahiret günü için deildir. Nâbî eserinde toplum için de dua etmektedir. Bunun nedeni airin yaadıı yüzyılın Osmanlı toplumu için çalkantılı ve karııklıklarla dolu bir zaman dilimi olmasıdır. Buna ilaveten, Nâbî nin toplumda refah ve güven ortamının özlemini çekmesidir. Aaıdaki rubâîde Nâbî kötü niyetli insanların fırsat sahibi olmaması için Cenâb-ı Hakka dua etmektedir. 4L(M(' 6-)6 ;*''(-&/ 3.>0?0$ 8 Furkan Suresi, Namaz uykudan hayırlıdır.

6 Nâbî, Dîvân ında dualar önemli bir yer tutmaktadır. Eser içerisinde hem dünya hem ahiret hayatı için dualar mevcuttur. air, yukarıda da görüldüü gibi dualarında sadece kendine deil topluma da yer vermektedir. Böyle olmasının nedeni de bakaları için edilen duaların faziletli sayılması ve Nâbî nin yaadıı çevreye kayıtsız kalamamasıdır. 3-Hac slâm dininin bazı artlara balı olarak farz kılınmı ibadetlerinden biri olan hac ibadeti kısaca, inanların slâmiyet in kutsal ehri olarak bilinen Mekke yi belli artlar dairesinde ziyaret etmeleridir. Bu ziyaret akınına dünyanın çeitli corafyalarından, farklı renklerden, kadınlı erkekli insan toplulukları katılır. Hac bir nevi dünya hayatında maheri yaamaktır. Hac vazifesini yerine getirmi olan Nâbî, yaptıı bu uzun hac yolculuunu Tuhfetü l-haremeyn isimli eserinde ele almıtır. Nb nin hac yolculuuyla alakalı Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâ dır bu diye balayan gazeli en mehur gazellerinden biridir. ncelemi olduumuz Dîvân ında da hac ibadeti ile ilgili önemli beyitleri bulunmaktadır. air in hac ibadetiyle ilgili olan bir beyiti öyledir: E *8/)-AD* N3#19"#$ Haccın dier özelliklerinden bir de inananlar için rahmet ve bereket dolu bir ibadet olmasıdır. Bu nedenledir ki mü minler hac vazifesini yerine getirirken Kâbe de ve Arafat ta Allah tan af dileyip günahlarından arınmak istemektedirler. Bu duruma dikkat çekmek isteyen Nâbî eserinde u beyiti kaleme almıtır: H/ (A ( <. *3)E #:?"7$ Hac ibadeti esnasında maddiyattan ayrılarak manevi duyguları ve samimiyetleri artan mü minlerin ettikleri duaların da kabul olma ihtimali yükselmektedir. Bu yüzden mü minler hac vazifelerini yerine getirirken her fırsatta, hem kendi günahlarının hem de bu vazifeden geri kalan mü minlerin günahlarının affı için Allah a yalvarmaktadır. Hac için Mekke ye giden Müslümanlar, hac ibadetinin içinde olmasa da Hz. Muhammed in Medine deki kabrini ziyaret etmektedirler. Bu durum ziyaretçilerin manevi younluunu ve hac ibadetindeki samimiyetlerini daha da artırmaktadır. air de bir beyitinde Hz.Peygamber in kabrini, dier bir ismiyle ravzasını ziyarete deinmektedir. Bu ziyarette salat ve selam edilerek Hz.Peygamber den

7 efaat dilenmesi gerektiini vurgulamaktadır. Peygamber in efaati ise kulun günahlarının Allah tarafından afv edilmesine yardımcı olur. KC6 'M-'#:?"?$ Nâbî nin Dîvân ındaki beyitlere göre hac, kulun Allah a kendini affettirmesi için önemli bir ibadettir. Nâbî nin hac ibadetine verdii önem, bu ibadet için özel olarak yazmı olduu Tuhfet ül Haremeyn adlı eserinden de anlaılmaktadır. 4-Tevbe Tevbe, kulun iledii günahlar için Allah tan af dilemesidir. Kuran-ı Kerim de birçok ayette tevbeden bahsedilmitir. Kul taıdıı nefis dolayısıyla günah ilemeye meyillidir. Günah kul için cennete girmeye ve Cemâllullah ı 10 görmeye engeldir. Günahlardan kurtulmak için rahmet ve mafiret kapısının açılması gerekmektedir ve bu kapının açılması ancak Allah ın iradesine balıdır. Bu yüzden insanın günahlarından kurtulması için tevbe etmesi arttır. Kullarının iyiliini isteyen ve her durumda iyilii emreden Allah, kullarına sürekli olarak tevbe etmelerini emretmektedir. Aaıdaki ayetler Kur an-ı Kerim in tevbe ile ilgili bazı ayetleridir. Allah size(hükümlerini) açıklamak, size, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 11 Rabbinizden baılanma dileyin, sonra ona tövbe edin. üphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir. 12. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçei açıkça ortaya koyanlar (lanetlenmekten) kurtulmulardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. 13 Her kim de iledii zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuusuz, Allah onun tövbesini kabul eder. üphesiz Allah çok baılayandır,çok merhamet edendir. 14 Nâbî nin üzerinde çalımı olduumuz eserinde tevbe ibadeti ile ilgili birçok beyite rastlamak mümkündür. Bu beyitlerde Allah ın affının sınırsız olduundan bahsedilmi, kul ne kadar günah ilerse ilesin tevbe 10 Allah ın cemali. 11 Nisa Suresi, Hûd Suresi, Bakara Suresi, Mâide Suresi, 39.

8 kapısının sürekli açık olduuna deinilmitir. Nâbî bu durumdan öyle bahsetmitir: G)*(*/AG 3 4--M(- 31!#"0$ D*') O*8>** E *.E)6)'D * M*,/8)>19$ Her ibadettin olduu gibi tevbenin de samimiyetle yapılması gerektiini vurgulayan airin bu tür tevbelerin kabul edilip kulun mükâfatlandırılacaını düündüü, u beyit vasıtasıyla anlaılmaktadır: P&/- Q/-3)'##0":$ Kul ne kadar günah ilerse ilesin, Hudâ nın inayet ve kereminden umudunu kesmemelidir. üphesiz ki Allah Rahman ve Rahim dir. Bu durum Kur an-ı Kerim de öyle anlatılmaktadır. De ki: Ey kendilerinin aleyhine aırı giden kullarım! Allah ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. 15 Bu durumdan haberdâr olan Nâbî öyle söylemektedir: R)CS/;& ( E J-*./* ( :":$ Aaıdaki beyitte Nâbî, Allah ın yardımı olmadan kulun ahiret günü halinin harap olacaını, kendi ahsı üzerinden bizlere anlatmaktadır. 24*'*;D* U3/GC>**;;70 "!$ aire göre, günah ilemek insanın yaratılıından gelen bir durumdur. nsan nefsiyle mücadele içindedir. Bu mücadeleyi insan, nefisini terbiye etme derecesine göre az ya da çok kaybeder. Bu yüzden insan kaybettii bu nefis mücadelesinden sonra tevbe etmelidir. Çünkü 15Zümer Suresi, 53.

9 Allah ın mafireti sonsuzdur; Nabi nin deyiiyle hadd ü ümâra gelmez.. 16 Nâbî nin u matlası tevbeye bakı açısını özetler niteliktedir: <- (/*. R&/))I;PV3*/;; 0 E":$ 5-Tevekkül Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah a tevekkül et, (ona dayanıp güven). üphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. 18 Kim Allah a tevekkül ederse o kendisine yeter. 19 Sözlükte 20 ii Allah'a bırakıp kadere razı olma anlamına gelen tevekkül, kulun Allah a olan güvenini göstermesine yardımcı olarak imanını artırır. Eer mü minler iseniz yalnızca Allah a tevekkül edin. 21 Bu nedenle tevekkül Allah ile kul arasındaki baı kuvvetlendirir; kula dünya hayatında karılatıı zorluklar karısında dayanma gücü verir. Allah a güvenen kul, maddi varlıklara gereinden fazla kıymet vermez ve bu nedenle dünyaya geliinin asıl gayesinden uzaklamaz. Nâbî Dîvânı nda tevekkül kavramını anlamamıza yardımcı olan beyitlerden biri öyledir: D*333**)4L(- V(# #"!$ Dünya hayatının megaleleri insana asıl görevini unuttur ve hakikati görmek için verilmi gözünü gaflete daldırır. kbal için hırs ve açgözlülük eref-i mahlûkat olan insanı tam tersi bir nitelie büründürür. nsanı deerini kendi elleriyle düürmesi, Hak katında ho görülen bir hal deildir. Bu nedenle insan, dünya hayatı için gerekeni yapmalı ama hırsa ve dalalete kapılmamalıdır. Bu hassas dengenin kurulmasına tevekkül yardımcı olmaktadır. air Nâbî, Dîvân ındaki bir rubâîde bu duruma öyle deinmitir: D*(4&-/ **)4&-/ E ))CG)* 16 (G.295,1),Nâbî Dîvânı. 17 Eer siz günah ilemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah ileyip, peinden tövbe eden kullar yaratırdı. (Bab-ı marifet-i rakateyn, Sahih-i Müslim) 18Al-i mran Suresi, Talâk Suresi, Ferit Develiolu (1997). Osmanlıca Türkçe Sözlük, Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları, s Mâide Suresi, 23.

10 <)';4&-/>1!$ Nâbî nin görüüne göre arif olan kii, dünya hayatının koturmacasından ve hesaplarından uzak durmalıdır. Çünkü bunlar, insanı manevi âlemden uzaklatırarak insanın içini karartmaktadır. nsan nefsinin istekleriyle sabırla mücadele etmelidir. Bu mücadelede en önemli silahlardan biri de tevekküldür. airin aaıdaki beyitleri bu duruma örnek tekil etmektedir. 'H'*/-J** P */)#?"$ 6-Zikir Zikir, kulun Allah ın isim ve sıfatlarını hem dil hem de kalp ile anmasıdır. Bu anı, bazen açıktan bazen de gizliden yapılmaktadır. Açıktan yapılan zikre cehrî zikir, gizliden yapılan zikre de hafî zikir denilmektedir. Bu iki zikir ekli çeitli tarikatlar tarafından benimsenmitir. Hafi zikri benimseyenlerin tariki Hz. Ebubekir e kadar varmaktadır. Zira Hz. Peygamber, Mekke den Medine ye göç sırasında, Hz. Ebubekir e üç defa gizli kalbî zikri telkin ve tavsiye etmitir. 22 slam tarihi boyunca kalplerini Allah akı ile doldurup nefislerinin emrettikleri haramlardan ve kötülüklerden uzak durmaya çalıan tarikat ve cemiyetler zikre oldukça önem vermi ve farklı farklı ekillerde zikirler düzenlemilerdir. Örnek olarak Mevlevîlerin zikirleri müzikle ve semâ ile yapılırken kimi tarikatlarda ise mum ııında ve halka eklinde yapılmaktadır. Bazı tarikatlarda ise zikir yapılması gereken ödevler arasındadır. Örnein Nakibendilik te, tarikata katılmak isteyenlere eyhler tarafından be bin zikir art koulmaktadır. 23 Nâbî, zikir konusunu üzerinde çalıtıımız eserinde ileyerek zikrin önemine vurgu yapmıtır. airin zikir konusundaki görüleri öyledir: V*(WW&/*' X)/*1!"$ 22 Hayrani Altunta (1986). Tasavvuf Tarihi, Akça Yayınları, s smet Zeki Eyübolu (1990). Bütün Yönleriyle Tasavvuf Tarikatlar Mezhepler Tarihi, stanbul, Der Yayınları s.252.

11 Nâbî bu beyitte sabah vaktinde uykusunu zikre feda edenlerin dünyanın kesretinden uzak olacaını dile getirmitir. Kesretten uzaklaanın vahdete yaklaacaını kastetmitir. M. -. ) M)YA;)-)*&!"1$ Nâbî nin, Dvn ında Allah ın Hak, lahî, Hudâ gibi isimlerini sürekli olarak yâd etmesi de balı baına bir zikir örneidir. Nâbî Dîvân ın da Allah ın isimleri ve sıfatları önemli yer tutmaktadır. Eserinde çok fazla yerde Allah tan yardım diledii görülen Nâbî, bu zikirlerle Allah a yakınlamaya çalımıtır. 7-badet Olarak Güzel Ahlâk En bata örnek verdiimiz ibadet tanımına göre, Allah ın rızasını kazanmaya yönelik gerçekletirilen her olumlu davranı ibadet sayılmaktadır ve güzel ahlâk sahibi olma da bunlardan biridir. slâm dini her fırsatta insanlara güzel ahlâk üzerine davranmayı tavsiye etmitir ve çeitli kaynaklar vasıtasıyla mü minlere seslenmitir. Bu hususta Hz.Peygamber in Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim. 24 hâdis-i erifi uygun örneklerden biridir. Nâbî, dini konularda hassasiyet sahibi bir air olarak Dîvân ında güzel ahlâkla alakalı birçok konu ilemitir. Bu konularla alakalı yazdıı beyitlerinde ise inananlara güzel ahlâk sahibi olmaları için seslenmi ve bazı tavsiyelerde bulunmutur. Bu tavsiyeleri bazen kendi nefsi üzerinden bazen de biz zamiri ile toplumu kastederek insanlara aktarmıtır. Bahsettiimiz beyitler öyledir: P;* J-(./3*3 % ;./3*3:07"0$ <4(J(D* 2/)A3)*#77"?$ Görüldüü üzere air hem topluma hem de kendi nefsine seslenmektedir. Bu durum Nabi nin yaadıı çevreye kayıtsız kalmadıının da bir göstergesidir. 24 Beyhaki (2003). Essünen ül-kübra, Beyrut: Dar ul kütübi l ilmiye, c.10, s.323.

12 Nâbî, sadrazamlıa gelii sırasında evini ve aylıını elinden alan 25 Çorlulu Ali Paa ya seslendii mehur gazelinde, gururlanmanın ne kadar tehlikeli bir davranı olduunu öyle anlatmıtır: %&8/&4* 3(38//4/) =-3:0!"1$ Emânete iyi davranma, slâm da uyulması gereken önemli hususlardan biridir. airin örnek beyitte emanetten kastı ne olursa olsun anunçün yapılma mahzeniyüz ifadesi bu husustaki hassasiyetini göstermektedir. Zira Müslümanın tüm kâinatın güvenini kazanması gerekmektedir. Güvenilirliin en büyük emarelerinden biri olan emanete sadık olma konusuna air söyle deinmitir: A6)4) Z*)2AA//J)433:00"$ Nâbî iirinde edep kavramı çok fazla önem arz etmektedir. Edep kavramına deindii birçok beyiti vardır. Bunlardan birinde edepsizlii bırakmayı kendi aklına emretmitir. Beyit öyledir: V*&/')3'A 23J;)#?9"#$ 8-badet te hlâs hlâs ın sözlükteki kelime manası hâlis, temiz, doru sevgi. 2.gönülden gelen dostluk, samimiyet, doruluk, balılık. 26 demektir. badette ihlâs ise kulun yüce makama karı olan dürüstlüünü ifade eder. Kul yaptıı ibadetti sadece Allah rızasını gözeterek yaparsa, ihlâslı bir ibadet yapmı olur. Kul yaptıı ibadette samimi olmakla mükelleftir. Nitekim Kur an-ı Kerim de bu konuyla alakalı Mâun suresi mevcuttur. Sure nin 4,5 ve 6. ayetinin meâli öyledir: Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteri yaparlar. Bu mevzuya Dîvân Edebiyatı mızda zâhid kavramı üzerinden çokça deinilmitir. Zâhid kavramı gerçek manasının aksine Klasik Edebiyat airleri tarafından yaptıı ibadette ihlâslı olmayanlar, gösteri yapanlar için kullanılmaktadır. Bu konuyu ileyen airlerden biri de Nâbî dir. Bir beyitinde zâhid e öyle seslenmitir: M46/&)4/' 3(8*&A//37!#":$ 25 Ali Fuat Bilkan (1997).Nâbî Dîvânı, stanbul: Milli Eitim Bakanlıı Yayınları, s. XVI. 26 Ferit Develiolu (1997). Osmanlıca Türkçe Sözlük, Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları, s.416.

13 Burada air Nâbî, zâhid kavramı üzerinden ibadetteki samimiyete deinmektedir. air bu sözüyle, kulun yaptıı ibadette samimi olmaması durumunda, yaptıı ibadetin Allah katında bir ehemmiyetinin olmadıına dikkat çekmitir ve gâbî kelimesi de riyakârlık edenlere yakıtırmı olduu bir sıfattır. SONUÇ Bu çalımamızda Nâbî Dîvân ındaki ibadet kavramına ve Nâbî nin ibadete bakıı üzerinde durduk. Nâbî ye göre ibadetin insana hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında önemli faydaları vardır. Bu faydalar, ibadetin hem ferdi hem de toplumu düzeltmesi ve ferdin ahiret hayatında mutlulua ulamasına vesile olmasıdır. Nâbî nin iirlerinde üzerinde durduu ibadet kavramlarından çıkardıımız sonuç öyledir: badet, kulu Allah a yaklatıran, kula daima Allah ı hatırlatan ve bu ilevi dolayısıyla insanın insan-ı kâmil mertebesine ulamasını salayan en önemli vasıtalardandır. badet bu vazifesini nefsi dizginleyerek yerine getirir. Nefis insana arzularının peinde gitmesini emrederek insanı manevi boyuttan uzaklatırır maddi boyuta hapseder. Bu nedenle de Allah ı hatırlamasını engeller. nsanın, nefsin arzularına kapılmadan doru yolda ilerlemesi için nefsini ibadetle terbiye etmesi gerekir. Nefsini terbiye eden insan çevresindeki insanlara zarar vermekten kaçınır ve böyle insanların toplumda çoalması da cemiyet hayatının daha güvenli ve huzurlu olmasını salar. Fertler toplumu oluturan en alt birimdir ve fertlerin kendi hayatlarında ibadete önem vermemeleri, toplumda da ibadetin öneminin azalmasına sebebiyet verir. badetin toplum hayatında geriye itilmesi, toplumda ahlak seviyesinin dümesine ve bu nedenle de toplumda fitnenin yayılmasına neden olur. Nâbî nin yaamı olduu 17.yüzyılın, Osmanlı toplumunda çözülmelerin hissedildii, iyi yetimemi devlet adamlarının yönetimde söz sahibi olmasıyla rüvet, adam kayırma, kanunsuz faaliyette bulunma ve bunlar gibi toplum hayatını zedeleyecek olayların zuhur etmeye baladıı bir zaman dilimi olduu, birçok tarihçimiz tarafında dile getirilmektedir. Bu olaylara yakından ahit olan Nâbî, Dîvân ında ibadet kavramlarına hem ahsı üzerinde hem de umûm üzerinden yer vermi ve ibadetin terk edilmesinin dourduu sonuçlara deinmitir. Aaıdaki beyitler ise bu yoruma uygun dümektedir:

14 AJ/**J D* = SAA;/*3 =,///)-:#"!$ Nâbî ye göre insan ne kadar ibadet ederse etsin, yaptıı ibadetler, ilemi olduu günahlarına kefâret olmaz. nsanın ahiret hayatında mutlulua ermesi için Allah ın affına ihtiyacı vardır. Bu durum Nâbî Dîvân ında bir rubâî ile öyle ifade edilir: D*&/( /* /)6)' J3A)'>0$ KAYNAKÇA BLKAN, Ali Fuat (1997), Nâbî Dîvânı, stanbul: Milli Eitim Bakanlıı Yayınları. YEN, Abdullah (1992). slami-lmi-edebi-felsefi Yeni Lûgat, stanbul: Hizmet Vakfı Yayınları. MENG, Mine(1991). Divan iirinde Hikemi Tarzın Büyük Temsilcisi Nabi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, s.2. YORULMAZ, Hüseyin (1998). Urfalı Nâbî, stanbul: ule Yayınları. SAM, Türkiye Diyanet Vakfı slam Aratırmaları Merkezi, Diyanet Vakfı Neriyat Pazarlama Ticaret Salık ve Turizm A., stabul,1999,cilt 19. Diyanet leri Bakanlıı Kur an-ı Kerim Meâli, ALTUNTA, Hayrani (1986).Tasavvuf Tarihi, Akça Yayınları. EYUBOLU, smet Zeki (1990). Bütün Yönleriyle Tasavvuf Tarikatlar Mezhepler Tarihi, stanbul: Der Yayınları.. Sahih-i Müslim, Bab-ı Marifet-i Rakateyn. BEYHAK (2003), Essünen ül-kübra, Beyrut: Dar ul kütübi l ilmiye, C.10. DEVELOLU, Ferit (1997). Osmanlıca Türkçe Sözlük, Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları.

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 10 MYIS 2014 Saat: 11.20 D DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Bu ayette ölçü kelimesi hangi anlamda

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI HİCRİ SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI VAAZ EDENİN Ramazan'a Hazırlık,Teravih Namazı Tadil-i Erkan 17 Haziran 2015 Çarşamba 1 Ramazan 1436 2 Ramazan 1436 3 Ramazan 1436 Oruç

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ Sosyal birer varlık olmaları itibarıyla insanlar, yeryüzünde var oldukları günden bu yana toplu halde yaşamakta ve birbirleriyle

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ TAKVAYA ERMENİN YOLU; ORUÇ (O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki Kur an; insanlara hidayet (doğru yol) rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak onda(ki Kadir gecesinde) indirildi.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI YOLCULUĞA ÇIKMADAN ÖNCE MADDİ VE MANEVİ HAZIRLIK 2 HAC İBADETİ Hac ibadeti, İslam dininin

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ http://www.dilbilimi.net/akademik_turkce.html Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN Son Güncelleme: 14 Şubat 2015 1 Açıklama:

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

İslam hukukuna giriş (İLH1008)

İslam hukukuna giriş (İLH1008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İslam hukukuna giriş (İLH1008) KISA

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

"Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" diyen Ziya Paşa nın sözleri ne kadar da manidardır.

Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde diyen Ziya Paşa nın sözleri ne kadar da manidardır. "Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" diyen Ziya Paşa nın sözleri ne kadar da manidardır. Bazı insanlar vardır ki, yapmadıkları halde yapmış gibi övünürler İmkânlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT İLÇE YER VAİZ ADI/SOYADI VAAZ KONUSU 08.07.2013 Pazartesi Teravih Namazı Konak Hisar Camii Prof. Dr. Ramazan MUSLU Cematle

Detaylı

Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar

Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar Maddî kirleri sabun ve su giderdiği gibi kalbi karartan, insanı cehennemlik yapan, mânevî hastalık ve kirleri de tevbe, istiğfar ve Allâh'tan korkarak

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Köse: Organ Bağışının Dinen Sakıncası Yoktur İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Müftülüğü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Detaylı

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez.

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Ders : 8 Konu : SALiH AMEL Amel kelimesi, sevap veya günahla karşılık bulan her türlü iş, çalışma ve fiil demektir. Kur ân-ı Kerim ve hadisi Şeriflerde daha çok emir, yasak ve tavsiyeler anlamında olup,

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz...

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... ORTAOKUL 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI ORTAOKUL 8. Sınıf TEOG Sınavına H A ZI R LI K Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... R Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi I. TEOG Deneme Sınavı 8.

Detaylı

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız.

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0002 ] Çalışarak kazanç sağlama yollarını aramak, Müslüman olan her erkek ve kadın için bir farzdır. [ 0003 ] Akılca en mükemmeliniz,

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

NAMAZIN RUHU NAMAZIN RUHU CAMİ VE NAMAZ

NAMAZIN RUHU NAMAZIN RUHU CAMİ VE NAMAZ 1 1.10.2015 PERŞEMBE MUSTAFA ÖNER VAİZ ATİK İBRAHİM PAŞA C. Ö.ÖNCE MADDİ TEMİZLİK 1.10.2015 PERŞEMBE İLKAY İYİBİLGİN VAİZ İMAM HATİP LİSESİ C. Ö.SONRA MADDİ TEMİZLİK 1.10.2015 PERŞEMBE FATMA ÇELENK KAYMAZ

Detaylı

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38 Bütün mesele tam bir sevgi meselesidir. Sevgi kalpte başlar kalpte biter. Sevgi gönlün, kalbin eylemidir. Allah ın bir ismi de Vedud dur. Allah yarattıklarını sever ve bu dünya sevgi ile ayakta durur.

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

İBADET KURBAN 9/24/2015 KURBAN BAYRAMI 2015/3. Dönem MODEL ŞAHSİYET HZ.

İBADET KURBAN 9/24/2015 KURBAN BAYRAMI 2015/3. Dönem MODEL ŞAHSİYET HZ. Ana Konu Alt Konu Tarih Vaaz Konusu Vaaz Dönem SOSYAL VE TOPLUMSAL HAYAT KOMŞU İLİŞKİLERİ 9/30/2015 KOMŞU HAKLARI SOSYAL VE TOPLUMSAL HAYAT KOMŞU İLİŞKİLERİ 9/29/2015 KOMŞU HAKLARI SOSYAL VE TOPLUMSAL

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN الا يمان باالله تعا ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 الا يمان باالله تعا» باللغة ال ية «بن مسلم شاه مد مراجعة: أم نبيل 2009-1430 2 Allah Teâlâ'ya

Detaylı

.. KUTSAL IKLIMDE DUA

.. KUTSAL IKLIMDE DUA .. KUTSAL IKLIMDE DUA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUTSAL İKLİMDE DUA Hac Esnas nda Yap labilecek Duâlar 1 Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar / 627 Cep Kitaplar / 71 Tashih: Yusuf Apayd n Mehmet Ali Soy Grafik

Detaylı

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER - Allah'a İman ( 22 Öğeler ) - Allah'a Verilen Dilekçe ( 1 Makale ) - Oruç ve Ramazan ( 7 Öğeler ) - Sorular ve Cevaplar ( 1 Makale ) - Hz.Muhammed ( 13 Öğeler

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Kimsesiz ve yaşlı bir kadın olan Fatma Hanım, kendisine yardımcı olanlara eytullah a yüz sür evladım! diye

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır.

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır. 45. MEKTUP MEVZUU : a) Şeyhinin vefatından sonra, Haniganın fukarasına (tekkenin dervişlerine) zahirî destek olması dolayısı ile teşekkür izharı.. b) Camiiyet-i İnsan (insanda her şeyin var olması) onun

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 1-2. DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına gelir. Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten gelir.

KURAN YOLU- DERS 1-2. DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına gelir. Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten gelir. KURAN YOLU- DERS 1-2 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 2 no lu dersinin özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten 2) Tilavet,

Detaylı