NÂBÎ DÎVÂN INDA BADET KAVRAMI CONCEPT OF WORSHIP IN NÂBÎ DÎVÂNI Latif YARDIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NÂBÎ DÎVÂN INDA BADET KAVRAMI CONCEPT OF WORSHIP IN NÂBÎ DÎVÂNI Latif YARDIM"

Transkript

1 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 NÂBÎ DÎVÂN INDA BADET KAVRAMI CONCEPT OF WORSHIP IN NÂBÎ DÎVÂNI Latif YARDIM Öz badet, kulun Allah a karı olan sorumluluunu yerine getirmesi ve onun rızasına uygun davranılar göstermesidir. Klasik Türk Edebiyatı nda birçok air tarafından ilenen ibadet kavramları, Nâbî Dîvân ında da önemli bir yer tutmaktadır. 17. yüzyıl Dîvân Edebiyatı nın önemli airlerinden olan Nâbî, Dîvân ında ibadetin hem birey üzerindeki hem de toplum hayatı üzerindeki faydalarına deinmitir. aire göre ibadet, kula ne kadar fayda salarsa salasın, ahiret hayatında kulun mutlulua eriebilmesi için tek vesile deildir. Kulun ahirette mutlulua eriebilmesi için Allah ın rızasını kazanması gerekmektedir. Ancak ibadet olmadan da Allah ın rızasını kazanmak mümkün deildir. Anahtar Kelimeler: badet, Nâbî Dîvânı, Nâbî. Abstract Worship is a man's carrying out responsibilities toward the Allah and showing appropriate behaviours that suitable for Allah's acceptance.in Classical Turkish Literature,worship concepts worked by many poets reserves an important place in Nabi Divan, too. Nabi, the one of important poets of 17th Century Classical Ottoman Poetry (Dîvân Edebiyatı) mentions benefits of worship on both person and society life.according to poet,however worship provide benefit for the man,it is not the only means for man's reaching happiness in the hereafter.for man's achieving the happiness in the hereafter,the man have to gain the Allah's acceptance.but it not possible to gain the Allah's acceptance without worship,too. Keywords: Worship, Nâbî Dîvânı, Nâbî. Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyat ABD Yüksek Lisan Örencisi

2 Giri Arapçada kul, köle, mahlûk, insan, hizmetçi 1 manalarına gelen abd kökünden türeyen ibadet, insanın Allah a karı kulluk vazifesini samimi bir ekilde yerine getirmesi olarak nitelendirilir.dini bir terim olarak insanın Allah a saygı,sevgi ve itaatini göstermek,o nun honutluunu kazanmak niyetiyle ortaya koyduu belirli tutum ve gerçekletirdii davranılar için kullanıldıı gibi genel olarak aynı mahiyetteki düünü,duyu ve sözleri de ifade eder;ancak kelimenin dinî içerikli belli ve düzenli davranılar için kullanımı daha yaygındır.slâmi literatürde genellikle bu tür davranı biçimleri için ibadet,insanın hayatını daima Allah a karı saygı ve itaat bilinci içinde sürdürmesi eklinde kulluk duyarlılıı için de ubûdiyyet ve ubûdet terimlerine yer verilmitir.bu tanıma göre ubûdiyyet kulun Allah ın yaptıklarından memnun olması,ibadet ise O nun razı olacaı ileri yapması dır. 2 Klasik iir kültürümüz büyük oranda dini kültürle beslenmektedir. Her airin divanında az veya çok dini kültürün izlerini görmek mümkündür. 17. yüzyıl Dvn iirinin hikemi tarzdaki önemli temsilcilerinden olan Nâbî iirlerinde ibadete ve hikmete dair birçok konuya deinmitir. Nâbî yi eserlerinde hikemi tarza sevk eden sebep devletin ve toplumun yıprandıına yakından tanık olmasıdır.17.yüzyıl Osmanlı toplumunun hali iç ve dı karııklıkların alabildiine çoaldıı, ba ve ayakların belli olmadıı, kötülüün, rüvetin, olaan sayılıp hatta tevik gördüü böyle bir devir 3 olarak nitelendirilir. Bu yıpranmayı gören Nâbî nin ahvalini de Hüseyin Yorulmaz öyle açıklamaktadır: Nâbî de bazı seleflerinden yıl sonra devletin çöküüne doru olan bu yönünü tersine çevirmek için onlar gibi nesir yoluyla deil, sanatkâr gücünün kendisine bahetmi olduu nazım yolunu seçerek görülerini belirtir. 4 Verdiimiz örneklerden anlaılacaı üzere, devrindeki devlet tekilatının ve toplum hayatının çöküe doru gittiini gören Nâbî, iir yoluyla Osmanlı nın gerek idari gerek toplumsal irtifa kaybına dikkat çekerek bu kötü gidiatın önüne geçmek için iiri önemli bir araç olarak görmütür. Onu hikemi bir air yapan da budur. air toplumsal yapının tekrar eski düzenine kavuması için kulluk hassasiyetinin yaanması kanısındadır. Bu sebeple iirlerinde iç dünyasının 1 Abdullah Yein (1992). slami-lmi-edebi-felsefi Yeni Lûgat, stanbul: Hizmet Vakfı Yayınları. 2 Komisyon (1999). Türkiye Diyanet Vakfı slâm Ansiklopedi, stanbul: Türkiye Diyanet Vakfı slam Aratırmaları Merkezi, s Mine Mengi (1991). Divan iirinde Hikemi Tarzın Büyük Temsilcisi Nabi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, s.2. 4 Hüseyin Yorulmaz (1998). Urfalı Nâbî, stanbul: ule Yayınları, s.48.

3 tezahürü olarak ibadetle ilgili kavramlara sık sık yer vermitir. Biz de çalımamızda air Nâbî nin Dîvân ında 5 yer alan ibadet kavramını ele aldık. Hayatın her safhasını düzenleyen ibadet kavramı elbette çok genitir. Makale sınırlarını amamak için ibadetle ilgili öne çıkan belli balı kavramları incelemek istedik. Tespit ettiimiz temel kavramları u ekilde sıralayabiliriz: Namaz, Duâ, Hac, Tevbe, Tevekkül, Zikir, Güzel Ahlâk ve hlâs. BADET KAVRAMLARI 1-Namaz slami kültüre göre kulun Allah a en yakın olduu an, secde anıdır. Secde, namaz ibadetinin farzlarından biridir. nsanın yüce yaratıcı karısında belini bükmesi, baını eip alnını yere koyması ona Allah ın yüceliini hatırlatarak daha iyi bir kul olmasını salamaktadır. Secde anında insan metafizik boyutta Allah ile ba baa kalma fırsatı bulur. Kulun Rabbi ile ba baa kalması durumu tasavvufta hâlvet kavramıyla nitelendirilir. Bu durum slâmî kültürde Namaz mü minin miracıdır. eklinde anlatılarak Hz. Peygamber in miraç hâdisesiyle namaz arasında balantı kurulmaktadır. Nitekim slâm inancına göre Hz. Peygamber miraca çıktıında namaz Allah tarafından insanlara farz kılınmıtır. Kul namaz ibadetini yerine getirirken maddî boyuttan kurtularak manevî boyutta Rabbi ile buluma imkânını yakalar. Namazı dosdoru kılan kul, içinde bulunduu manevi duygu younluu sayesinde semânın katlarını aarak bir secde anı kadar kısa bir sürede Allah ın katına yükselir. Tabii bu durum gözle görülecek bir hal deildir. Bata da belirttiimiz gibi Hak katına yükseli mânevi boyuttadır. Nâbî namazın faziletini bir beyitinde u ekilde açıklamıtır:!"#$ Günde be vakit namaz kılmak, Allah tarafından kullarına farz kılınmıtır. Kul, namaz vasıtasıyla, sonsuz kerem sahibi Rabbine karı hem en önemli vazifelerinden birini yerine getirir hem de O nun rızasını kazanmaya aday olur. Namaz kılmak kulun Allah a karı olan ükür vazifesinin de karılııdır. slam inancına göre insan Allah a ükretmekle de sorumludur. Nâbî nin aaıdaki beyiti bu duruma örnektir: 5 Ali Fuat Bilkan (1997). Nâbî Dîvânı, stanbul: Milli Eitim Bakanlıı Yayınları:2947.

4 %&'()(* +*,*-./.)*.0 "1$ nsanın bezm-i elest te Allah ın âlemlerin tek Rabbi olduunu kabul etmesinden dolayı kulluk vazifesini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu vazifelerinin baında da namaz kılmak gelir. Bu durumun farkında olan Nâbî, Dîvân ında namaz üzerinde oldukça fazla durmu, namazın faziletlerinden bahsetmi ve namazın riyâdan arınılarak dosdoru kılınması gerektiini vurgulamıtır. Örnek olarak aaıdaki beyitler gösterilebilir. 2'.(34-5//6().-*)##7"1$ &//8)(/') 5&//4)) (*/9:"7$ -**)2;(*) =*;*- ),A4!7"09$ 2-Dua Dua kulun Allah ile konuması, Allah ın lütfuna ve keremine sıınmasıdır. Her mü min yaratılıının gerei olarak Allah a muhtaçtır. Bunun nedeni insanın hem maddi hem manevi birçok ihtiyacının olmasıdır. nsan maddi ihtiyaçlarının çounu kendi cüzi iradesiyle karılasa bile manevi ihtiyaçlarını karılamak için Allah ın külli iradesinin yardımına ihtiyaç duyar. slam dini her fırsatta Allah a dua etmeyi mü minlere tavsiye etmitir. Namaz nasıl insanın Allah a yaklamasıysa dua da insanın Allah ile konumasıdır. Bu yorumu u âyet 6 sayesinde yapmaktayız. Rabbiniz öyle dedi: Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. 7 6 Ayet meallerinde Diyanet leri Bakanlıı Kur an-ı Kerim melleri kullanılmıtır: 7 Mü min Suresi, 60.

5 (Ey Muhammed!) De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye deer versin. 8 Nâbî Dîvân ında bu âyet-i kerimenin etkileri çok fazla görülmektedir ki bu nedenle Dîvân da dua mahiyetinde birçok beyit ve rubâî görülmektedir. Bunların önemli bir kısmı ahiret için edilen dualardır. Bunun nedeni de airin dünya hayatının geçici olduunun farkında olmasıdır. Aaıdaki örneklerde Nâbî nin Allah tan ahiret günü için dua ederek O ndan yardım dilemesini anlatan ifadeler yer almaktadır. 0$ F>** + 3/)8)G D&A/)' HA)I>0 $ Edilen duanın Hakk katında kabul olmasına yardımcı olan bazı durumlar vardır. Nâbî ye göre bu durumlardan biri de duanın seher vakti edilmesidir. aire göre seher vaktinde edilen dua, Allah ın izniyle bütün düümleri çözer. Bunun sebebi de seher vaktinin slâm dünyasında önemli bir yeri olmasıdır. Bahsettiimiz öneme, dier ezanlardan farklı olarak okunan sabah ezanında bulunan Esselatü hayrun minen nevm. 9 cümlesi de örnek olarak gösterilebilir. 2J*'//J)3 K3)-;;(779"1$ Nâbî nin Allah tan istekleri sadece ahiret günü için deildir. Nâbî eserinde toplum için de dua etmektedir. Bunun nedeni airin yaadıı yüzyılın Osmanlı toplumu için çalkantılı ve karııklıklarla dolu bir zaman dilimi olmasıdır. Buna ilaveten, Nâbî nin toplumda refah ve güven ortamının özlemini çekmesidir. Aaıdaki rubâîde Nâbî kötü niyetli insanların fırsat sahibi olmaması için Cenâb-ı Hakka dua etmektedir. 4L(M(' 6-)6 ;*''(-&/ 3.>0?0$ 8 Furkan Suresi, Namaz uykudan hayırlıdır.

6 Nâbî, Dîvân ında dualar önemli bir yer tutmaktadır. Eser içerisinde hem dünya hem ahiret hayatı için dualar mevcuttur. air, yukarıda da görüldüü gibi dualarında sadece kendine deil topluma da yer vermektedir. Böyle olmasının nedeni de bakaları için edilen duaların faziletli sayılması ve Nâbî nin yaadıı çevreye kayıtsız kalamamasıdır. 3-Hac slâm dininin bazı artlara balı olarak farz kılınmı ibadetlerinden biri olan hac ibadeti kısaca, inanların slâmiyet in kutsal ehri olarak bilinen Mekke yi belli artlar dairesinde ziyaret etmeleridir. Bu ziyaret akınına dünyanın çeitli corafyalarından, farklı renklerden, kadınlı erkekli insan toplulukları katılır. Hac bir nevi dünya hayatında maheri yaamaktır. Hac vazifesini yerine getirmi olan Nâbî, yaptıı bu uzun hac yolculuunu Tuhfetü l-haremeyn isimli eserinde ele almıtır. Nb nin hac yolculuuyla alakalı Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâ dır bu diye balayan gazeli en mehur gazellerinden biridir. ncelemi olduumuz Dîvân ında da hac ibadeti ile ilgili önemli beyitleri bulunmaktadır. air in hac ibadetiyle ilgili olan bir beyiti öyledir: E *8/)-AD* N3#19"#$ Haccın dier özelliklerinden bir de inananlar için rahmet ve bereket dolu bir ibadet olmasıdır. Bu nedenledir ki mü minler hac vazifesini yerine getirirken Kâbe de ve Arafat ta Allah tan af dileyip günahlarından arınmak istemektedirler. Bu duruma dikkat çekmek isteyen Nâbî eserinde u beyiti kaleme almıtır: H/ (A ( <. *3)E #:?"7$ Hac ibadeti esnasında maddiyattan ayrılarak manevi duyguları ve samimiyetleri artan mü minlerin ettikleri duaların da kabul olma ihtimali yükselmektedir. Bu yüzden mü minler hac vazifelerini yerine getirirken her fırsatta, hem kendi günahlarının hem de bu vazifeden geri kalan mü minlerin günahlarının affı için Allah a yalvarmaktadır. Hac için Mekke ye giden Müslümanlar, hac ibadetinin içinde olmasa da Hz. Muhammed in Medine deki kabrini ziyaret etmektedirler. Bu durum ziyaretçilerin manevi younluunu ve hac ibadetindeki samimiyetlerini daha da artırmaktadır. air de bir beyitinde Hz.Peygamber in kabrini, dier bir ismiyle ravzasını ziyarete deinmektedir. Bu ziyarette salat ve selam edilerek Hz.Peygamber den

7 efaat dilenmesi gerektiini vurgulamaktadır. Peygamber in efaati ise kulun günahlarının Allah tarafından afv edilmesine yardımcı olur. KC6 'M-'#:?"?$ Nâbî nin Dîvân ındaki beyitlere göre hac, kulun Allah a kendini affettirmesi için önemli bir ibadettir. Nâbî nin hac ibadetine verdii önem, bu ibadet için özel olarak yazmı olduu Tuhfet ül Haremeyn adlı eserinden de anlaılmaktadır. 4-Tevbe Tevbe, kulun iledii günahlar için Allah tan af dilemesidir. Kuran-ı Kerim de birçok ayette tevbeden bahsedilmitir. Kul taıdıı nefis dolayısıyla günah ilemeye meyillidir. Günah kul için cennete girmeye ve Cemâllullah ı 10 görmeye engeldir. Günahlardan kurtulmak için rahmet ve mafiret kapısının açılması gerekmektedir ve bu kapının açılması ancak Allah ın iradesine balıdır. Bu yüzden insanın günahlarından kurtulması için tevbe etmesi arttır. Kullarının iyiliini isteyen ve her durumda iyilii emreden Allah, kullarına sürekli olarak tevbe etmelerini emretmektedir. Aaıdaki ayetler Kur an-ı Kerim in tevbe ile ilgili bazı ayetleridir. Allah size(hükümlerini) açıklamak, size, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 11 Rabbinizden baılanma dileyin, sonra ona tövbe edin. üphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir. 12. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçei açıkça ortaya koyanlar (lanetlenmekten) kurtulmulardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. 13 Her kim de iledii zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuusuz, Allah onun tövbesini kabul eder. üphesiz Allah çok baılayandır,çok merhamet edendir. 14 Nâbî nin üzerinde çalımı olduumuz eserinde tevbe ibadeti ile ilgili birçok beyite rastlamak mümkündür. Bu beyitlerde Allah ın affının sınırsız olduundan bahsedilmi, kul ne kadar günah ilerse ilesin tevbe 10 Allah ın cemali. 11 Nisa Suresi, Hûd Suresi, Bakara Suresi, Mâide Suresi, 39.

8 kapısının sürekli açık olduuna deinilmitir. Nâbî bu durumdan öyle bahsetmitir: G)*(*/AG 3 4--M(- 31!#"0$ D*') O*8>** E *.E)6)'D * M*,/8)>19$ Her ibadettin olduu gibi tevbenin de samimiyetle yapılması gerektiini vurgulayan airin bu tür tevbelerin kabul edilip kulun mükâfatlandırılacaını düündüü, u beyit vasıtasıyla anlaılmaktadır: P&/- Q/-3)'##0":$ Kul ne kadar günah ilerse ilesin, Hudâ nın inayet ve kereminden umudunu kesmemelidir. üphesiz ki Allah Rahman ve Rahim dir. Bu durum Kur an-ı Kerim de öyle anlatılmaktadır. De ki: Ey kendilerinin aleyhine aırı giden kullarım! Allah ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. 15 Bu durumdan haberdâr olan Nâbî öyle söylemektedir: R)CS/;& ( E J-*./* ( :":$ Aaıdaki beyitte Nâbî, Allah ın yardımı olmadan kulun ahiret günü halinin harap olacaını, kendi ahsı üzerinden bizlere anlatmaktadır. 24*'*;D* U3/GC>**;;70 "!$ aire göre, günah ilemek insanın yaratılıından gelen bir durumdur. nsan nefsiyle mücadele içindedir. Bu mücadeleyi insan, nefisini terbiye etme derecesine göre az ya da çok kaybeder. Bu yüzden insan kaybettii bu nefis mücadelesinden sonra tevbe etmelidir. Çünkü 15Zümer Suresi, 53.

9 Allah ın mafireti sonsuzdur; Nabi nin deyiiyle hadd ü ümâra gelmez.. 16 Nâbî nin u matlası tevbeye bakı açısını özetler niteliktedir: <- (/*. R&/))I;PV3*/;; 0 E":$ 5-Tevekkül Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah a tevekkül et, (ona dayanıp güven). üphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. 18 Kim Allah a tevekkül ederse o kendisine yeter. 19 Sözlükte 20 ii Allah'a bırakıp kadere razı olma anlamına gelen tevekkül, kulun Allah a olan güvenini göstermesine yardımcı olarak imanını artırır. Eer mü minler iseniz yalnızca Allah a tevekkül edin. 21 Bu nedenle tevekkül Allah ile kul arasındaki baı kuvvetlendirir; kula dünya hayatında karılatıı zorluklar karısında dayanma gücü verir. Allah a güvenen kul, maddi varlıklara gereinden fazla kıymet vermez ve bu nedenle dünyaya geliinin asıl gayesinden uzaklamaz. Nâbî Dîvânı nda tevekkül kavramını anlamamıza yardımcı olan beyitlerden biri öyledir: D*333**)4L(- V(# #"!$ Dünya hayatının megaleleri insana asıl görevini unuttur ve hakikati görmek için verilmi gözünü gaflete daldırır. kbal için hırs ve açgözlülük eref-i mahlûkat olan insanı tam tersi bir nitelie büründürür. nsanı deerini kendi elleriyle düürmesi, Hak katında ho görülen bir hal deildir. Bu nedenle insan, dünya hayatı için gerekeni yapmalı ama hırsa ve dalalete kapılmamalıdır. Bu hassas dengenin kurulmasına tevekkül yardımcı olmaktadır. air Nâbî, Dîvân ındaki bir rubâîde bu duruma öyle deinmitir: D*(4&-/ **)4&-/ E ))CG)* 16 (G.295,1),Nâbî Dîvânı. 17 Eer siz günah ilemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah ileyip, peinden tövbe eden kullar yaratırdı. (Bab-ı marifet-i rakateyn, Sahih-i Müslim) 18Al-i mran Suresi, Talâk Suresi, Ferit Develiolu (1997). Osmanlıca Türkçe Sözlük, Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları, s Mâide Suresi, 23.

10 <)';4&-/>1!$ Nâbî nin görüüne göre arif olan kii, dünya hayatının koturmacasından ve hesaplarından uzak durmalıdır. Çünkü bunlar, insanı manevi âlemden uzaklatırarak insanın içini karartmaktadır. nsan nefsinin istekleriyle sabırla mücadele etmelidir. Bu mücadelede en önemli silahlardan biri de tevekküldür. airin aaıdaki beyitleri bu duruma örnek tekil etmektedir. 'H'*/-J** P */)#?"$ 6-Zikir Zikir, kulun Allah ın isim ve sıfatlarını hem dil hem de kalp ile anmasıdır. Bu anı, bazen açıktan bazen de gizliden yapılmaktadır. Açıktan yapılan zikre cehrî zikir, gizliden yapılan zikre de hafî zikir denilmektedir. Bu iki zikir ekli çeitli tarikatlar tarafından benimsenmitir. Hafi zikri benimseyenlerin tariki Hz. Ebubekir e kadar varmaktadır. Zira Hz. Peygamber, Mekke den Medine ye göç sırasında, Hz. Ebubekir e üç defa gizli kalbî zikri telkin ve tavsiye etmitir. 22 slam tarihi boyunca kalplerini Allah akı ile doldurup nefislerinin emrettikleri haramlardan ve kötülüklerden uzak durmaya çalıan tarikat ve cemiyetler zikre oldukça önem vermi ve farklı farklı ekillerde zikirler düzenlemilerdir. Örnek olarak Mevlevîlerin zikirleri müzikle ve semâ ile yapılırken kimi tarikatlarda ise mum ııında ve halka eklinde yapılmaktadır. Bazı tarikatlarda ise zikir yapılması gereken ödevler arasındadır. Örnein Nakibendilik te, tarikata katılmak isteyenlere eyhler tarafından be bin zikir art koulmaktadır. 23 Nâbî, zikir konusunu üzerinde çalıtıımız eserinde ileyerek zikrin önemine vurgu yapmıtır. airin zikir konusundaki görüleri öyledir: V*(WW&/*' X)/*1!"$ 22 Hayrani Altunta (1986). Tasavvuf Tarihi, Akça Yayınları, s smet Zeki Eyübolu (1990). Bütün Yönleriyle Tasavvuf Tarikatlar Mezhepler Tarihi, stanbul, Der Yayınları s.252.

11 Nâbî bu beyitte sabah vaktinde uykusunu zikre feda edenlerin dünyanın kesretinden uzak olacaını dile getirmitir. Kesretten uzaklaanın vahdete yaklaacaını kastetmitir. M. -. ) M)YA;)-)*&!"1$ Nâbî nin, Dvn ında Allah ın Hak, lahî, Hudâ gibi isimlerini sürekli olarak yâd etmesi de balı baına bir zikir örneidir. Nâbî Dîvân ın da Allah ın isimleri ve sıfatları önemli yer tutmaktadır. Eserinde çok fazla yerde Allah tan yardım diledii görülen Nâbî, bu zikirlerle Allah a yakınlamaya çalımıtır. 7-badet Olarak Güzel Ahlâk En bata örnek verdiimiz ibadet tanımına göre, Allah ın rızasını kazanmaya yönelik gerçekletirilen her olumlu davranı ibadet sayılmaktadır ve güzel ahlâk sahibi olma da bunlardan biridir. slâm dini her fırsatta insanlara güzel ahlâk üzerine davranmayı tavsiye etmitir ve çeitli kaynaklar vasıtasıyla mü minlere seslenmitir. Bu hususta Hz.Peygamber in Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim. 24 hâdis-i erifi uygun örneklerden biridir. Nâbî, dini konularda hassasiyet sahibi bir air olarak Dîvân ında güzel ahlâkla alakalı birçok konu ilemitir. Bu konularla alakalı yazdıı beyitlerinde ise inananlara güzel ahlâk sahibi olmaları için seslenmi ve bazı tavsiyelerde bulunmutur. Bu tavsiyeleri bazen kendi nefsi üzerinden bazen de biz zamiri ile toplumu kastederek insanlara aktarmıtır. Bahsettiimiz beyitler öyledir: P;* J-(./3*3 % ;./3*3:07"0$ <4(J(D* 2/)A3)*#77"?$ Görüldüü üzere air hem topluma hem de kendi nefsine seslenmektedir. Bu durum Nabi nin yaadıı çevreye kayıtsız kalmadıının da bir göstergesidir. 24 Beyhaki (2003). Essünen ül-kübra, Beyrut: Dar ul kütübi l ilmiye, c.10, s.323.

12 Nâbî, sadrazamlıa gelii sırasında evini ve aylıını elinden alan 25 Çorlulu Ali Paa ya seslendii mehur gazelinde, gururlanmanın ne kadar tehlikeli bir davranı olduunu öyle anlatmıtır: %&8/&4* 3(38//4/) =-3:0!"1$ Emânete iyi davranma, slâm da uyulması gereken önemli hususlardan biridir. airin örnek beyitte emanetten kastı ne olursa olsun anunçün yapılma mahzeniyüz ifadesi bu husustaki hassasiyetini göstermektedir. Zira Müslümanın tüm kâinatın güvenini kazanması gerekmektedir. Güvenilirliin en büyük emarelerinden biri olan emanete sadık olma konusuna air söyle deinmitir: A6)4) Z*)2AA//J)433:00"$ Nâbî iirinde edep kavramı çok fazla önem arz etmektedir. Edep kavramına deindii birçok beyiti vardır. Bunlardan birinde edepsizlii bırakmayı kendi aklına emretmitir. Beyit öyledir: V*&/')3'A 23J;)#?9"#$ 8-badet te hlâs hlâs ın sözlükteki kelime manası hâlis, temiz, doru sevgi. 2.gönülden gelen dostluk, samimiyet, doruluk, balılık. 26 demektir. badette ihlâs ise kulun yüce makama karı olan dürüstlüünü ifade eder. Kul yaptıı ibadetti sadece Allah rızasını gözeterek yaparsa, ihlâslı bir ibadet yapmı olur. Kul yaptıı ibadette samimi olmakla mükelleftir. Nitekim Kur an-ı Kerim de bu konuyla alakalı Mâun suresi mevcuttur. Sure nin 4,5 ve 6. ayetinin meâli öyledir: Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteri yaparlar. Bu mevzuya Dîvân Edebiyatı mızda zâhid kavramı üzerinden çokça deinilmitir. Zâhid kavramı gerçek manasının aksine Klasik Edebiyat airleri tarafından yaptıı ibadette ihlâslı olmayanlar, gösteri yapanlar için kullanılmaktadır. Bu konuyu ileyen airlerden biri de Nâbî dir. Bir beyitinde zâhid e öyle seslenmitir: M46/&)4/' 3(8*&A//37!#":$ 25 Ali Fuat Bilkan (1997).Nâbî Dîvânı, stanbul: Milli Eitim Bakanlıı Yayınları, s. XVI. 26 Ferit Develiolu (1997). Osmanlıca Türkçe Sözlük, Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları, s.416.

13 Burada air Nâbî, zâhid kavramı üzerinden ibadetteki samimiyete deinmektedir. air bu sözüyle, kulun yaptıı ibadette samimi olmaması durumunda, yaptıı ibadetin Allah katında bir ehemmiyetinin olmadıına dikkat çekmitir ve gâbî kelimesi de riyakârlık edenlere yakıtırmı olduu bir sıfattır. SONUÇ Bu çalımamızda Nâbî Dîvân ındaki ibadet kavramına ve Nâbî nin ibadete bakıı üzerinde durduk. Nâbî ye göre ibadetin insana hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında önemli faydaları vardır. Bu faydalar, ibadetin hem ferdi hem de toplumu düzeltmesi ve ferdin ahiret hayatında mutlulua ulamasına vesile olmasıdır. Nâbî nin iirlerinde üzerinde durduu ibadet kavramlarından çıkardıımız sonuç öyledir: badet, kulu Allah a yaklatıran, kula daima Allah ı hatırlatan ve bu ilevi dolayısıyla insanın insan-ı kâmil mertebesine ulamasını salayan en önemli vasıtalardandır. badet bu vazifesini nefsi dizginleyerek yerine getirir. Nefis insana arzularının peinde gitmesini emrederek insanı manevi boyuttan uzaklatırır maddi boyuta hapseder. Bu nedenle de Allah ı hatırlamasını engeller. nsanın, nefsin arzularına kapılmadan doru yolda ilerlemesi için nefsini ibadetle terbiye etmesi gerekir. Nefsini terbiye eden insan çevresindeki insanlara zarar vermekten kaçınır ve böyle insanların toplumda çoalması da cemiyet hayatının daha güvenli ve huzurlu olmasını salar. Fertler toplumu oluturan en alt birimdir ve fertlerin kendi hayatlarında ibadete önem vermemeleri, toplumda da ibadetin öneminin azalmasına sebebiyet verir. badetin toplum hayatında geriye itilmesi, toplumda ahlak seviyesinin dümesine ve bu nedenle de toplumda fitnenin yayılmasına neden olur. Nâbî nin yaamı olduu 17.yüzyılın, Osmanlı toplumunda çözülmelerin hissedildii, iyi yetimemi devlet adamlarının yönetimde söz sahibi olmasıyla rüvet, adam kayırma, kanunsuz faaliyette bulunma ve bunlar gibi toplum hayatını zedeleyecek olayların zuhur etmeye baladıı bir zaman dilimi olduu, birçok tarihçimiz tarafında dile getirilmektedir. Bu olaylara yakından ahit olan Nâbî, Dîvân ında ibadet kavramlarına hem ahsı üzerinde hem de umûm üzerinden yer vermi ve ibadetin terk edilmesinin dourduu sonuçlara deinmitir. Aaıdaki beyitler ise bu yoruma uygun dümektedir:

14 AJ/**J D* = SAA;/*3 =,///)-:#"!$ Nâbî ye göre insan ne kadar ibadet ederse etsin, yaptıı ibadetler, ilemi olduu günahlarına kefâret olmaz. nsanın ahiret hayatında mutlulua ermesi için Allah ın affına ihtiyacı vardır. Bu durum Nâbî Dîvân ında bir rubâî ile öyle ifade edilir: D*&/( /* /)6)' J3A)'>0$ KAYNAKÇA BLKAN, Ali Fuat (1997), Nâbî Dîvânı, stanbul: Milli Eitim Bakanlıı Yayınları. YEN, Abdullah (1992). slami-lmi-edebi-felsefi Yeni Lûgat, stanbul: Hizmet Vakfı Yayınları. MENG, Mine(1991). Divan iirinde Hikemi Tarzın Büyük Temsilcisi Nabi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, s.2. YORULMAZ, Hüseyin (1998). Urfalı Nâbî, stanbul: ule Yayınları. SAM, Türkiye Diyanet Vakfı slam Aratırmaları Merkezi, Diyanet Vakfı Neriyat Pazarlama Ticaret Salık ve Turizm A., stabul,1999,cilt 19. Diyanet leri Bakanlıı Kur an-ı Kerim Meâli, ALTUNTA, Hayrani (1986).Tasavvuf Tarihi, Akça Yayınları. EYUBOLU, smet Zeki (1990). Bütün Yönleriyle Tasavvuf Tarikatlar Mezhepler Tarihi, stanbul: Der Yayınları.. Sahih-i Müslim, Bab-ı Marifet-i Rakateyn. BEYHAK (2003), Essünen ül-kübra, Beyrut: Dar ul kütübi l ilmiye, C.10. DEVELOLU, Ferit (1997). Osmanlıca Türkçe Sözlük, Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları.

FUZÛLÎ VE BÂKÎ DVÂNI NDA BELÂ KAVRAMININ KARILATIRILMASI COMPARISON OF THE TERM OF EVILEST IN FUZUL S AND BAK S DIVAN

FUZÛLÎ VE BÂKÎ DVÂNI NDA BELÂ KAVRAMININ KARILATIRILMASI COMPARISON OF THE TERM OF EVILEST IN FUZUL S AND BAK S DIVAN FUZÛLÎ VE BÂKÎ DVÂNI NDA BELÂ KAVRAMININ KARILATIRILMASI COMPARISON OF THE TERM OF EVILEST IN FUZUL S AND BAK S DIVAN Erol ÇAMYAR* Öz Kur ân ve hadislerde sıklıkla geçen ve Divan iirinde de hayli fazla

Detaylı

NEDÎM N HKEMÎ YÖNÜ NEDÎM S ORACULAR SIDE Savakan Cem BAHADIR

NEDÎM N HKEMÎ YÖNÜ NEDÎM S ORACULAR SIDE Savakan Cem BAHADIR Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 NEDÎM N HKEMÎ YÖNÜ NEDÎM S ORACULAR

Detaylı

NECP FAZIL KISAKÜREK N HAYATINDA VE ESERLERNDE TASAVVUF OLGUSU THE FACT OF MYSTICISM IN THE LIFE AND WORKS OF NECIP FAZIL KISAKÜREK

NECP FAZIL KISAKÜREK N HAYATINDA VE ESERLERNDE TASAVVUF OLGUSU THE FACT OF MYSTICISM IN THE LIFE AND WORKS OF NECIP FAZIL KISAKÜREK NECP FAZIL KISAKÜREK N HAYATINDA VE ESERLERNDE TASAVVUF OLGUSU THE FACT OF MYSTICISM IN THE LIFE AND WORKS OF NECIP FAZIL KISAKÜREK Turan GÜLER Öz Necip Fazıl Kısakürek Cumhuriyet devri Türk edebiyatını,

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AHMET MDHAT EFEND VE FELÂTUN BEY LE RAKIM EFEND ROMANINDA DEERLER ETM AHMET MDHAT EFEND AND VALUES EDUCATION IN THE NOVEL NAMED FELÂTUN BEY ILE RAKIM EFENDI Mehmet ÖZDEMR * Gökçen GÖÇEN ** Öz Bu çalımada

Detaylı

BNÜ L-HÜMÂM ES-SVÂSÎ YE (Ö. 861/1456) GÖRE ALLAH IN YARATIKLARA ACI ÇEKTRMES SORUNU

BNÜ L-HÜMÂM ES-SVÂSÎ YE (Ö. 861/1456) GÖRE ALLAH IN YARATIKLARA ACI ÇEKTRMES SORUNU Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi Cilt IX/2 s. 45-60 ARALIK 2005. SVAS BNÜ L-HÜMÂM ES-SVÂSÎ YE (Ö. 861/1456) GÖRE ALLAH IN YARATIKLARA ACI ÇEKTRMES SORUNU Prof.Dr. Ramazan ALTINTA Anahtar

Detaylı

Kur ân da Cömertlik. Osmanlı Sarayında Ramazan AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009

Kur ân da Cömertlik. Osmanlı Sarayında Ramazan AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S Fiyatı: 7 TL A USTOS 2009 AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 106 Dergisi Hediyesi... Kur ân da Cömertlik Osmanlı Sarayında Ramazan Başyazı Sebahaddin

Detaylı

sabah ülkesi üç aylık kültür ve sanat dergisi

sabah ülkesi üç aylık kültür ve sanat dergisi A ladım her yerde hep ah eyledim. Gördü üm her kul için dostum dedim. Herkesin zannında dost oldum ama, Kimse talip olmadı esrarıma. sabah ülkesi üç aylık kültür ve sanat dergisi SAYI13 2007 Ç NDEK LER

Detaylı

Dinimizi Ö reniyoruz

Dinimizi Ö reniyoruz Dinimizi Ö reniyoruz 3 TÜRK YE D YANET VAKFI YAYINLARI Dinimizi Ö reniyoruz: Yaz Kur an Kurslar Ö renci Kitab - 3 Yay n No: 380 Birlikte Ö renelim Serisi : 1 Yaz Kur an Kurslar E itim Seti: 3 Bu kitab

Detaylı

Başyazı MUÂMELE VE GÜVEN TREATMENT AND TRUST. Sebahaddin ATE

Başyazı MUÂMELE VE GÜVEN TREATMENT AND TRUST. Sebahaddin ATE Başyazı Sebahaddin ATE MUÂMELE VE GÜVEN nsan; bu fânî âleme, bâkî ticaretler yapmak için kıymetli sermayelerle gönderilmi yüksek bir varlıktır. Lâkin kendisine verilen sermaye hep emanettir. Bu fırsatı

Detaylı

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DA HALKLA

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Metafizik, Maara Alegorisi, Ate, Güne, Tasavvuf. Abstract

Anahtar Kelimeler: Metafizik, Maara Alegorisi, Ate, Güne, Tasavvuf. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PLATON UN METAFZK TERMNOLOJS VE MAARA

Detaylı

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 005 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 07 Ocak - Haccı Anlamak - Dr. Ömer Menekşe-Din İşl. Yüksek Krl. Uzmanı 4 Ocak - Amellerde İyi Niyet ve

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

YIKILUPDUR BU CHÂN VE ALTI NAZRE YIKILUPDUR BU CHÂN AND SIX NAZIRE Hüseyin GÖNEL

YIKILUPDUR BU CHÂN VE ALTI NAZRE YIKILUPDUR BU CHÂN AND SIX NAZIRE Hüseyin GÖNEL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28 Güz 2013 Fall 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 YIKILUPDUR BU CHÂN

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2074 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1108. Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program SLÂM BADET ESASLARI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2074 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1108. Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program SLÂM BADET ESASLARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2074 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1108 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program SLÂM BADET ESASLARI Editör Prof.Dr. Ahmet YAMAN Yazarlar Prof.Dr. Abdullah KAHRAMAN

Detaylı

10. SINIF 1. ÜNİTE ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI

10. SINIF 1. ÜNİTE ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI MHMT HNF YPICI NDOLU LSS DN KÜLTÜRÜ V HLK BLGS 10. SINIF 1. ÜNT ÇLIŞM KTPÇIĞI Bu ünitenin sonunda öğrenciler; 1. vrenden ve Kur an dan örneklerle llah'ın varlığını ve birliğini delillendirir. 2. llah'ın

Detaylı

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 5. SINIF YAZARLAR. Ahmet KARA

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 5. SINIF YAZARLAR. Ahmet KARA İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 5. SINIF YAZARLAR Dr. Mehmet AKGÜL Ahmet EKŞİ Abdullah ALBAYRAK Turgut ÇİFTÇİ Abdullah ÇATAL Ahmet KARA Dr. Ramazan YILDIRIM Eyüp KOÇ Ekrem ÖZBAY Mehmet

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 0 Ocak - Dinimizde Sağlığın Önemi - Yusuf Demiryürek-Döşemealtı Müftüsü 08 Ocak - Kaynaklarımız ve Kamu Malları

Detaylı

Bizim irfanî geleneğimiz birkaç yüzyıldır

Bizim irfanî geleneğimiz birkaç yüzyıldır Kültür Sadık YALSIZUÇANLAR OSMAN Hulûsİ EFENDİ: FÜTÜVVET GELENEĞİNİN EN DEĞERLİ HALKASI O, ilâhî aşk şarabıyla sermest olan bir modern zamanlar bilgesidir. Mesleği muhabbet, meşrebi aşk, yolu fütüvvet,

Detaylı

GÜZDE TARANOU NUN HAYATI, SANATI VE ESERLER THE LIFE, ART AND WRITTINGS OF THE GUZIDE GULPINAR TARANOGLU

GÜZDE TARANOU NUN HAYATI, SANATI VE ESERLER THE LIFE, ART AND WRITTINGS OF THE GUZIDE GULPINAR TARANOGLU GÜZDE TARANOU NUN HAYATI, SANATI VE ESERLER THE LIFE, ART AND WRITTINGS OF THE GUZIDE GULPINAR TARANOGLU Salih OKUMU* * Sabit BAYRAM** * Özet Güzide Taranolu, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının önemli

Detaylı

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 0 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 07 Ocak - Her Canlı Ölümü Tadacaktır - Yusuf Demiryürek-Döşemealtı Müftüsü 4 Ocak - Hayatımızda Nafilelerin Önemi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

Kim iradesini dininin hizmetçisi yaparsa her güç ona boyun eğer. Kim de dinini isteklerine alet ederse başı dertten kurtulmaz.

Kim iradesini dininin hizmetçisi yaparsa her güç ona boyun eğer. Kim de dinini isteklerine alet ederse başı dertten kurtulmaz. 1 Kasım MİLLÎ VE MANEVÎ DEĞERLERİMİZ Bir milleti millet yapan ve ayakta tutan millî ve manevî değerleridir. Bu değerler, milletlerin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaşamasını ve millî kimliğiyle

Detaylı

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir.

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 05 Ocak - Güvenilir olmanın Önemi Ocak - İslam ve Değişim 9 Ocak - Yaşlılara Saygı 6 Ocak - Akrabalarımıza

Detaylı

HAKK IN VE HAYR IN BİLİGİSİNE SAHİP OLMAK: MUHSİNİ TAVIR. -Cibril Hadisinin İslam Ahlak Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi-

HAKK IN VE HAYR IN BİLİGİSİNE SAHİP OLMAK: MUHSİNİ TAVIR. -Cibril Hadisinin İslam Ahlak Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi- HAKK IN VE HAYR IN BİLİGİSİNE SAHİP OLMAK: MUHSİNİ TAVIR -Cibril Hadisinin İslam Ahlak Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi- Mevlüt UYANIK Aygün AKYOL Özet Cibril hadisinde belirtildiği üzere, iman ve

Detaylı