ÜNÝTE - 1 ÜNÝTE - 2 TARÝH ÝÇÝNDE TÜRK EDEBÝYATI DESTAN DÖNEMÝ TÜRK EDEBÝYATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNÝTE - 1 ÜNÝTE - 2 TARÝH ÝÇÝNDE TÜRK EDEBÝYATI DESTAN DÖNEMÝ TÜRK EDEBÝYATI"

Transkript

1 ÜNÝTE - 1 TARÝH ÝÇÝNDE TÜRK EDEBÝYATI BÖLÜM 1: TARÝH ÝÇÝNDE TÜRK EDEBÝYATI - I...15 A. EDEBÝYAT - TARÝH ÝLÝÞKÝSÝ...15 Edebiyatýn Tarihle Etkileþimi...15 Edebî Eser - Tarih Ýliþkisi...15 Edebî Metin - Tarihî Metin Farký...16 Edebiyat ve Uygarlýk Tarihi...16 Ölçme ve Deðerlendirme...17 Kazaným Deðerlendirme Testi...18 BÖLÜM 2: TARÝH ÝÇÝNDE TÜRK EDEBÝYATI - II...21 B. TÜRK EDEBÝYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKÝ ÖLÇÜTLER...21 Türk Edebiyatýnýn Dönemleri...22 Edebî Dönemlerin Zihniyetle Ýliþkisi...22 Ölçme ve Deðerlendirme...23 Kazaným Deðerlendirme Testi...24 ÜNÝTE - 2 DESTAN DÖNEMÝ TÜRK EDEBÝYATI BÖLÜM 3: SÖZLÜ EDEBÝYAT (Coþku ve Heyecaný Dile Getiren Metinler - Þiir)...29 ÝSLAMÝYET TEN ÖNCEKÝ TÜRK EDEBÝYATI...29 DESTAN DÖNEMÝ...29 Destan Döneminin Önemi...29 Farklý Uygarlýklarda ve Kavimlerde Destan Dönemi...29 SÖZLÜ EDEBÝYAT...29 Sözlü Edebiyatýn Özellikleri...29 Mitolojik Ögelerin Oluþma Nedeni, Sözlü Edebiyatla Mitoloji Arasýndaki Ýliþki...30 Mitolojik Ögelerin Dönemin Zihniyetiyle Ýliþkisi...30 Sözlü Edebiyatta Coþku ve Heyecaný Dile Getiren Metinler (Þiir)...30 Destan Döneminde Sürdürülen Hayatla Þiir Arasýnda Ýliþki...30 Eski Türklerde Þairlerin Görev ve Ýþlevi...30 Ölçme ve Deðerlendirme...31 Kazaným Deðerlendirme Testi...32 BÖLÜM 4: OLAY ÇEVRESÝNDE OLUÞAN METÝNLER (DESTAN)...35 Destanýn Oluþumu...35 Doðal Destanlarýn Genel Özellikleri...35 Destanla Roman ve Hikâyeyi Karþýlaþtýrma...35 Türk Destanlarýný Gruplandýrma...35 ÝSLAM ÖNCESÝ TÜRK DESTANLARI...35 Altay - Yakut Türklerinin Destanlarý...35 Saka Türklerinin Destanlarý...36 Hun Türklerinin Destanlarý...36 Köktürklerin Destanlarý...36 Uygur Türklerinin Destanlarý...36 ÝSLAM SONRASI TÜRK DESTANLARI...36 DESTAN TÜRLERÝ...36 Destan Dilinin Oluþumu...36 Ölçme ve Deðerlendirme...37 Kazaným Deðerlendirme Testi

2 Ýçindekiler BÖLÜM 5: YAZILI EDEBÝYATI (KÖKTÜRK YAZITLARI, UYGUR METÝNLERÝ)...41 YAZILI EDEBÝYAT...41 YAZILI DÖNEMÝN ESERLERÝ Köktürk Yazýtlarý Uygurlar Dönemine Ait Metinler...41 Yazýlý Edebiyatýn Özellikleri...42 Yazýlý Belgelerin Bulunduklarý Yerler ve Yazýlarýn Özellikleri...42 Köktürk Yazýtlarý nýn Yazýldýðý Dönemle Ýliþkisi...42 Köktürk Yazýtlarý nýn Yazýlý Türk Edebiyatýndaki Önemi...42 Köktürk Yazýtlarý nýn Temel Düþüncesi...42 Köktürk Yazýtlarý nýn Dil ve Anlatým Özellikleri...42 Ölçme ve Deðerlendirme...43 Kazaným Deðerlendirme Testi...44 ÜNÝTE - 3 ÝSLAM UYGARLIÐI ÇEVRESÝNDE GELÝÞEN TÜRK EDEBÝYATI BÖLÜM 6: XI. - XII. YÜZYILLARDA ÝSLAMÝYET VE TÜRK KÜLTÜRÜ ÝSLAMÝ DÖNEMDE ÝLK DÝL VE EDEBÝYATI ÜRÜNLERÝ - I...49 XI. - XII. YÜZYILLARDA ÝSLAMÝYET VE TÜRK KÜLTÜRÜ...49 Ýslâmiyet Öncesi Türk Kültürü Ýle Ýslâm Medeniyeti Arasýndaki Etkileþim...49 Ýslâmiyet in Türk Kültürü ve Yaþayýþýna Etkisi...49 ÝSLAMÝ DÖNEMÝN ÝLK ÜRÜNLERÝ Kutadgu Bilig Divan-ý Lügati t-türk...50 Ölçme ve Deðerlendirme...51 Kazaným Deðerlendirme Testi...52 BÖLÜM 7: ÝSLAMÝ DÖNEMDE ÝLK DÝL VE EDEBÝYAT ÜRÜNLERÝ - II Atabetü l-hakayýk Divan-ý Hikmet...55 Ölçme ve Deðerlendirme...57 Kazaným Deðerlendirme Testi...58 BÖLÜM 8: BÖLÜM 9: OÐUZ TÜRKÇESÝNÝN ANADOLU DAKÝ ÝLK ÜRÜNLERÝ - I (ÞÝÝR) - I...61 OÐUZ TÜRKÇESÝNÝN ANADOLU DAKÝ ÝLK ÜRÜNLERÝ - I...61 Mevlana ( )...61 Yunus Emre...62 Hacý Bektaþ Veli...62 Hacý Bayram Veli...62 Hoca Dehhani...62 Âþýk Paþa...62 Ahmedî...62 Kadý Burhaneddin...62 Gülþehrî...62 Ölçme ve Deðerlendirme...63 Kazaným Deðerlendirme Testi...64 OÐUZ TÜRKÇESÝNÝN ANADOLU DAKÝ ÝLK ÜRÜNLERÝ - II (ÞÝÝR) - II...67 OÐUZ TÜRKÇESÝNÝN ANADOLU DAKÝ ÝLK ÜRÜNLERÝ - II Coþku ve Heyecaný Dile Getiren Metinler (Þiir)...67 Ölçme ve Deðerlendirme...69 Kazaným Deðerlendirme Testi

3 Ýçindekiler BÖLÜM 10: OÐUZ TÜRKÇESÝNÝN ANADOLU DAKÝ ÝLK ÜRÜNLERÝ - III (OLAY KAYNAKLI METÝNLER) - I...73 OLAY ÇEVRESÝNDE OLUÞAN METÝNLER - I Battalname Daniþmendname Saltukname Gazavetname Menakýbname Dede Korkut Hikâyeleri...74 Ölçme ve Deðerlendirme...75 Kazaným Deðerlendirme Testi...76 BÖLÜM 11: OÐUZ TÜRKÇESÝNÝN ANADOLU DAKÝ ÝLK ÜRÜNLERÝ - IV (OLAY KAYNAKLI METÝNLER) - II Mesneviler...79 Ölçme ve Deðerlendirme...81 Kazaným Deðerlendirme Testi...82 BÖLÜM 12: OÐUZ TÜRKÇESÝNÝN ANADOLU DAKÝ ÝLK ÜRÜNLERÝ - V (ÖÐRETÝCÝ METÝNLER)...85 ÖÐRETÝCÝ METÝNLER...85 Ölçme ve Deðerlendirme...87 Kazaným Deðerlendirme Testi...88 BÖLÜM 13: XV. YÜZYILDAN XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI EDEBÝYATI - I DÝVAN ÞÝÝRÝ - I...91 DÝVAN ÞÝÝRÝNÝN GENEL ÖZELLÝKLERÝ - I...91 Divan Þiirinin Tarihî Geliþimi...91 Ölçme ve Deðerlendirme...93 Kazaným Deðerlendirme Testi...94 BÖLÜM 14: XV. YÜZYILDAN XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI EDEBÝYATI - II DÝVAN ÞÝÝRÝ - II...97 DÝVAN ÞÝÝRÝNÝN GENEL ÖZELLÝKLERÝ - II...97 Divan Þiirinde Dil ve Üslup...97 Divan Þiirinde Söz Sanatlarý...97 Divan Þiirinin Konu ve Temalarý...97 Divan Þiirinin Kaynaðý...98 Divan Þiirinde Mazmun...98 Divan Þiirinde Yapý ve Ahenk Unsurlarý...98 Ölçme ve Deðerlendirme...99 Kazaným Deðerlendirme Testi BÖLÜM 15: XV. YÜZYILDAN XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI EDEBÝYATI - III DÝVAN ÞÝÝRÝ - III DÝVAN ÞÝÝRÝ NAZIM BÝÇÝMLERÝ - I A. NAZIM BÝRÝMÝ BEYÝT OLANLAR Gazel Kaside Kýt a Müstezat Mesnevi Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi

4 Ýçindekiler BÖLÜM 16: XV. YÜZYILDAN XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI EDEBÝYATI - IV DÝVAN ÞÝÝRÝ - IV DÝVAN ÞÝÝRÝ NAZIM BÝÇÝMLERÝ - II B. NAZIM BÝRÝMÝ DÖRTLÜK OLANLAR Þarký Rübai Tuyuð Murabba Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi BÖLÜM 17: XV. YÜZYILDAN XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI EDEBÝYATI - V DÝVAN ÞÝÝRÝ - V DÝVAN ÞÝÝRÝ NAZIM BÝÇÝMLERÝ - III C. NAZIM BÝRÝMÝ BENT OLANLAR Terkib-i Bent Terci-i Bent Müseddes Muhammes Taþtir Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi BÖLÜM 18: XV. YÜZYILDAN XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI EDEBÝYATI - VI HALK ÞÝÝRÝ - I HALK ÞÝÝRÝ I. ANONÝM HALK ÞÝÝRÝ Mani Türkü Aðýt Ninni Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi BÖLÜM 19: XV. YÜZYILDAN XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI EDEBÝYATI - VII HALK ÞÝÝRÝ - II II. ÂÞIK TARZI HALK ÞÝÝRÝ ÂÞIK TARZI HALK ÞÝÝRÝ NAZIM ÞEKÝLLERÝ Koþma Koçaklama Güzelleme Taþlama Aðýt Semai Varsaðý Destan Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi BÖLÜM 20: XV. YÜZYILDAN XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI EDEBÝYATI - VIII ÂÞIK TARZI HALK ÞÝÝRÝ TEMSÝLCÝLERÝ - I ÂÞIK ÞÝÝRÝ TEMSÝLCÝLERÝ - I Köroðlu Kayýkçý Kul Mustafa Kâtibi Âþýk Ömer

5 Ýçindekiler Karacaoðlan Levni Gevheri Erciþli Emrah Dertli Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi BÖLÜM 21: XV. YÜZYILDAN XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI EDEBÝYATI - IX ÂÞIK TARZI HALK ÞÝÝRÝ TEMSÝLCÝLERÝ - II ÂÞIK ÞÝÝRÝ TEMSÝLCÝLERÝ - II Bayburtlu Zihni Dadaloðlu Erzurumlu Emrah Everekli Seyrani Âþýk Veysel Kaðýzmanlý Hýfzi Bayburtlu Celali Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi BÖLÜM 22: XV. YÜZYILDAN XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI EDEBÝYATI - X DÝNÎ - TASAVVUFÝ HALK ÞÝÝRÝ - I III. DÝNÎ - TASAVVUFÝ HALK ÞÝÝRÝ DÝNÎ - TASAVVUFÝ HALK ÞÝÝRÝ NAZIM ÞEKÝLLERÝ Ýlahi Nefes Þathiye Devriye Nutuk Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi BÖLÜM 23: XV. YÜZYILDAN XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI EDEBÝYATI - XI DÝNÎ - TASAVVUFÝ HALK ÞÝÝRÝ - II DÝNÎ - TASAVVUFÝ ÞÝÝR TEMSÝLCÝLERÝ - I Kaygusuz Abdal Seyyit Nesimi Nacý Bayram Veli Eþrefoðlu Rumi Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi BÖLÜM 24: XV. YÜZYILDAN XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI EDEBÝYATI - XII DÝNÎ - TASAVVUFÝ HALK ÞÝÝRÝ - III DÝNÎ - TASAVVUFÝ ÞÝÝR TEMSÝLCÝLERÝ - II Süleyman Çelebi (1351? ) Pir Sultan Abdal Aziz Mahmut Hüdayi Niyazi Mýsrî Erzurumlu Ýbrahim Hakký Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi

6 Ýçindekiler BÖLÜM 25: XV. YÜZYILDAN XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI EDEBÝYATI - XIII OLAY ÇEVRESÝNDE OLUÞAN EDEBÎ METÝNLER - I A. ANLATMAYA BAÐLI EDEBÎ METÝNLER Halk Hikâyesi Masal Mesnevi Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi BÖLÜM 26: XV. YÜZYILDAN XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI EDEBÝYATI - XIV OLAY ÇEVRESÝNDE OLUÞAN EDEBÎ METÝNLER - II B. GÖSTERMEYE BAÐLI EDEBÎ METÝNLER Karagöz Meddahlýk Orta Oyunu Köy Seyirlik Oyunu Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi BÖLÜM 27: XV. YÜZYILDAN XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI EDEBÝYATI - XV ÖÐRETÝCÝ METÝNLER - I ÖÐRETÝCÝ METÝNLER - I NESÝR TÜRLERÝ Tezkire Tarih Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi BÖLÜM 28: XV. YÜZYILDAN XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI EDEBÝYATI - XVI ÖÐRETÝCÝ METÝNLER - II ÖÐRETÝCÝ METÝNLER - II Seyahatname (Gezi Yazýsý) Babür Þah Evliya Çelebi Piri Reis Seydi Ali Reis Yirmisekiz Çelebi Mehmet Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi BÖLÜM 29: XV. YÜZYILDAN XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI EDEBÝYATI - XVII ÖÐRETÝCÝ METÝNLER - III ÖÐRETÝCÝ METÝNLER - III Mektup ÝLMÎ ESERLER DÝNÎ ESERLER Sinan Paþa Mercimek Ahmet Katip Çelebi Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi CEVAP ANAHTARI

7

8

9

10 BÖLÜM 1 TARÝH ÝÇÝNDE TÜRK EDEBÝYATI - I Kazaným Bu bölümü bitirdiðimde; Edebiyat tarihinin uygarlýk tarihi içindeki yerini, Edebî dönemlerin, eserlerin ve sanatçýlarýn tarih içindeki yeri ve deðerini, Edebiyat tarihinin hangi konularý incelediðini, Edebî eserlerde yapý ve temalarýn tarih içinde geliþtiðini, Edebî eserlerin yazýldýklarý dönemi yansýtan tarihî belge olduklarýný öðreneceðim. A. EDEBÝYAT - TARÝH ÝLÝÞKÝSÝ Edebiyat ile tarih arasýnda sýký bir iliþki vardýr. Þimdi, bu iliþkiyi anlamamýza yardýmcý olacak bazý kavramlarý açýklayalým. Edebiyat: Duygu, düþünce ve hayalleri dil aracýlýðýyla güzel, etkili ve belli bir biçim çerçevesinde anlatan sanat dalýdýr. Edebî eser (metin): Duygu, düþünce ve hayallerin insanda estetik zevk uyaracak þekilde sözle veya yazýyla etkili olarak anlatýlmasý sonucu ortaya çýkan metne denir. Tarih: Toplumlarý etkileyen hareketlerden doðan, olaylarý zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasýndaki iliþkileri inceleyen bilim dalýdýr. Edebiyat tarihi: Edebî eserleri ve bu eserleri ortaya koyan sanatçýlarý, dönemleri ile birlikte inceleyen bilim dalýdýr. Kültür: Bir milletin, tarih boyunca elde etmiþ olduðu maddi ve manevi deðerlerin tümüne denir. Medeniyet: Belirli bir insan topluluðunun belirli bir coðrafyada ve belirli bir zaman içinde ortaya koyduðu deðerler bütünüdür. Uygarlýk: Binlerce yýl devam eden geliþmeler sonunda ortaya çýkan ve tüm insanlýðýn eseri olan evrensel birikimlerdir. Bazen uygarlýk ve medeniyet kavramlarý ayný anlamda da kullanýlabilmektedir. Edebiyatýn Tarihle Etkileþimi Tarih, bir toplumun bütün yönlerini (sosyal, ekonomi, siyaset, kültür, medeniyet) inceler. Bunlarýn zaman içindeki yerini belirler. Coþku Yayýnlarý Tarihte yaþanan olaylar edebiyat ürünlerine bir þekilde yansýr. Bu bakýmdan edebiyat eserleri, tarihçilerin araþtýrmalarýna yardýmcý olacak ipuçlarý içerir. Tarih boyunca pek çok sanatçý çok sayýda edebî eser ortaya koymuþtur. Bunlarýn zaman içinde izlenebilmesi için bilimsel yöntemler gereklidir. Bu noktada geçmiþe yönelik araþtýrma yöntemlerine sahip olan tarih bilimi edebiyata yardýmcý olur. Hangi yazarýn hangi dönemde yaþadýðý, hangi eserleri ortaya koyduðu, hangi edebiyat grubu içinde yer alýp almadýðý kesin ve doðru olarak tarih biliminin yöntemleriyle öðrenilir. Ýlk Çað M.Ö M.S. 375 Yazýnýn icadý TARÝHÎ DEVÝRLER Orta Çað Kavimler Göçü Tarih, bir milletin hafýzasýdýr. Tarihini bilmeyen bir millet, kimliðini de bilemez. Bir milletin tarihinin iyi bilinebilmesi için o milletin edebî eserlerinin de incelenmesi gerekir. Çünkü edebî eserler, milletin yaþamýna tutulan bir aynadýr. Bu aynaya bakýlarak milletin geçmiþte neler düþündüðü, neler hissettiði, nasýl bir yaþam sürdüðü öðrenilebilir. Ayrýca, edebî eserleri ve edebî hareketleri bütüncül bir yaklaþýmla inceleyebilmek için de tarih biliminin yöntemlerinden yararlanýlýr. Herhangi bir çaðda yazýlmýþ bir edebî eseri inceleyebilmek için o çaðdaki tarihî olaylarý bilmek gerekir. Edebî Eser - Tarih Ýliþkisi Yeni Çað Ýstanbul un Fethi Yakýn Çað Fransýz Ýhtilali Sanatçý, yaþadýðý çevreye ve olaylara eserlerinde yer verir. Yaþananlar, edebî eserlerde az veya çok yansýtýlýyorsa, yaþananlarý zaman sýrasýna koyan tarih bilimi için edebî eserler belge niteliðindedir. Edebî metinde sosyal ve siyasi çevre üzerinde durulur. Her türlü insan iliþkisinden söz edilir. Edebî metinler ve edebiyatla ilgili konulardaki deðiþmenin ortaya konmasý da gerekir. Bu yüzden edebiyatta tarihin metotlarýndan yararlanýlýr. Edebiyat tarihi; eser, sanatçý ve edebî her türlü olaya tarihe özgü bakýþ açýsýyla yaklaþýr. Ünite 1 : Tarih Ýçinde Türk Edebiyatý 15

11 Edebî Metin - Tarihî Metin Farký Edebî metinler gerçek bir olaya dayansa da temelde kurmacadýr. Ancak ortaya konduðu dönemin duyuþ, düþünüþ ve algýlayýþ biçimini yansýtýr. Yararlý olmayý deðil, estetik bir zevk vermeyi amaçlar. Mesnevi: Türk edebiyatýna Ýslamiyet ten sonra girmiþtir. Müslümanlýðý kabul eden Türkler, bu inancý daha önce benimseyen Arap ve Fars (Ýran) edebiyatýndan da etkilenmiþtir. Bunun sonucunda Türk edebiyatýnda bu türde eserler verilmiþtir. Edebî metinlerde dil þiirsel iþlevde kullanýlýr. Sanatlý ve güçlü bir söyleyiþ hâkimdir. Bu metinler çok anlamlýlýða açýktýr. Okuru etkilemeyi amaçlar. Bunu, yaratýcýlýktan ve hayal gücünden yararlanarak yapar. Tarihî metinler gerçeklere dayanýr. Tarihçinin elde ettiði belgeler ýþýðýnda kaleme alýnýr. Öðreticilik ve yararlýlýk amacý vardýr. Olaylar yaþandýktan sonra nesnel bir bakýþ açýsýyla yazýlýr. Bu metinlerde bireysel ve toplumsal yaratýcýlýk aranmaz. Tarihî olay, gerçeklere uygun olarak bütün yönleriyle deðerlendirilir ve anlatýlýr. Amaç bilgi vermek olduðu için bu metinlerde dilin göndergesel iþlevi kullanýlýr. Edebiyat tarihinin görevlerinden biri de edebî türlerin geliþimini incelemektir. Her edebî metin, belirli bir gelenek ýþýðýnda oluþur. Bütün edebî eserlerin hazýrlýk dönemleri vardýr. Bunlarýn incelenip anlam kazanmasýnda tarih önemli bir rol oynar. Sonuçta edebî metinler sanatýn, tarihî metinler ise bilimin ilkeleriyle ortaya konur. Coþku Yayýnlarý Roman: Türk edebiyatýna Tanzimat Dönemi nde girmiþtir. Mesneviler ve halk hikâyeleri bu türün hazýrlayýcýsý olmuþtur. Bu türün olgunlaþmasý Servet-i Fünun döneminde gerçekleþmiþtir. Destan, Ýslamiyet öncesinde; mesnevi, 11. yüzyýlda; halk hikâyesi, 15. yüzyýlda; roman ise 19. yüzyýlda ortaya çýkmýþtýr. Edebiyat ve Uygarlýk Tarihi Kültür alanlarýyla ilgili farklý çalýþma, kavram ve nesnelerin tarihi vardýr: Askerlik tarihi, sanat tarihi, felsefe tarihi gibi. Bunlarýn bütünü, uygarlýk tarihini oluþturur. Bir dönemdeki sosyal, siyasi, idari, adli, askerî, dinî güçlerin, sivil toplum örgütlerinin, ticari hayatýn, eðitim etkinliklerinin birlikte oluþturduðu ortam ve bunlarýn hiçbirine indirgenemeyen duygu, anlayýþ ve zevk bütünü zihniyet i oluþturur. Bu zihniyet de edebî esere yansýr. Bu bakýmdan uygarlýk tarihi, en iyi þekilde, edebî eserlerden izlenebilir. Türk edebiyat tarihi, kapsamý çok geniþ olduðu için uygarlýk tarihinin pek çok unsurunu bünyesinde barýndýrýr. Bu bakýmdan uygarlýk tarihini oluþturan diðer kültür tarihlerinden ayrýcalýklý bir yere sahiptir. Çünkü Türk edebiyat tarihinin temelini oluþturan eserlerde siyasi, askerî, ekonomik, mimari gibi pek çok kültür tarihinden haberdar olmak mümkündür. Edebî eserlerde (metinlerde) yazý ve temalar tarih içinde geliþir. Bu gerçekten hareketle kimi türlerin Türk edebiyatýnda kullanýlmaya baþlandýðý dönemler üzerinde duralým þimdi de. Destan: Türk edebiyatýnda, Ýslam öncesi Sözlü Edebiyat döneminde ortaya çýkmýþtýr. Türkler, Ýslamiyet ten önce, göçebe bir hayat sürmekteydi. Bu yaþam tarzý destan türünü ortaya çýkarmýþtýr. Halk hikâyeleri: Destan döneminin sonunda ortaya çýkmýþ eserlerdir. Halk hikâyeleri, destanla roman arasýndaki geçiþ döneminde ortaya çýkan destan-roman arasý ürünlerdir. Bu ürünler konu ve biçim bakýmýndan hem epik eserlerin özelliklerini taþýr hem de modern romandaki tip ve olaylarý içerir. 16 Ünite 1 : Tarih Ýçinde Türk Edebiyatý

12 Kazaným Pekiþtirme - 1 Verilen cümlelerin karþýsýna yargýlar doðru ise (D), yanlýþ ise (Y) yazýnýz. Kazaným Pekiþtirme - 2 Aþaðýdaki kavramlarla açýklamalarý bire bir eþleyiniz. Kazaným Pekiþtirme - 3 Tarihten, sanatýn, uygarlýk tarihi kavramlarýný aþaðýda boþ býrakýlan yerlere uygun þekilde getiriniz. Ünite 1 : Tarih Ýçinde Türk Edebiyatý 17

13 Kazaným Deðerlendirme Testi 1. Aþaðýdakilerden hangisi edebiyat tarihçisinin görevlerinden biri deðildir? EEE A) Edebî türlerin geliþimini incelemek B) Sanatçýlarýn hayatýný incelemek C) Sanatçýlarýn eserlerini incelemek D) Edebî dönemlerin özelliklerini belirlemek E) Tarihî olaylarý kronolojik sýraya koymak 4. Edebî metinler ile ilgili þaðýdaki yargýlardan hangisi doðru deðildir? BBB A) Edebî metinler, yazýldýðý dönemin zihniyetini yansýtýr. B) Edebî metinlerde anlatýlan olaylar tarihî olaylarla ayný gerçekliktedir. C) Edebî eserler, tarih için de önemli kaynak durumundadýr. D) Edebî metinler, yaratýcýsýndan izler taþýr. E) Edebî metinler, toplumsal yaþama ayna tutar. 2. Edebî metinler, toplumsal yaþamdan doðar. Toplumsal olaylardan etkilenir. Edebî metinlerde toplumlarý etkileyen doðal, ekonomik, siyasi, askerî, kültürel olaylara yer verilir. Bu bakýmdan, edebî metinler yazýldýklarý dönemle ilgili önemli bilgiler içeren tarihî kaynaklardýr. Örneðin Orhun Yazýtlarý ve Dede Korkut Hikâyeleri edebî nitelik taþýmalarýnýn yanýnda hem tarih hem de edebiyat tarihi için önemli kaynaklardýr. Bu parçadan çýkarýlabilecek en kapsamlý yargý aþaðýdakilerden hangisidir? AAA A) Edebî metinler tarih ve edebiyat tarihi için kaynaktýr. B) Edebî eserler, toplumsal sorunlarý anlatýr. C) Orhun Yazýtlarý edebî metin sayýlýr. D) Dede Korkut Hikâyeleri, tarihî belge niteliði taþýr. E) Edebî eserlerin sanat gücü yüksektir. Coþku Yayýnlarý 5. Edebiyat ile tarih arasýndaki iliþkiyle ilgili olarak aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr? DDD A) Edebî metinler, yazýldýðý dönemin koþullarý dikkate alýnarak incelenir. B) Edebî eserler, tarihî olaylardan, konu olarak yararlanabilir. C) Edebî dönemlerin oluþmasýnda tarihî olaylarýn etkisi vardýr. D) Edebî eserlerin temel amacý, tarihî olaylarýn perde arkasýný aydýnlatmaktýr. E) Edebî metinler, tarih ve edebiyat tarihi için önemli kaynaklardýr. 3. Edebiyat tarihi ile ilgili kitaplarda aþaðýdakilerin hangisi hakkýnda bilgi yoktur? CCC A) Sanatçýlarýn edebî kiþilikleri hakkýnda bilgiler B) Edebî akýmlarý doðuran koþullar C) Edebî eserlerin tam metni D) Ayný dönemde verilen edebî eserlerin karþýlaþtýrýlmasý E) Edebî eserlere konu olan olaylar 6. Kapsayýcýlýk özelliklerine göre aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur? DDD A) Kültür tarihi > Uygarlýk tarihi > Edebiyat tarihi B) Uygarlýk tarihi > Edebiyat tarihi > Kültür tarihi C) Edebiyat tarihi > Kültür tarihi > Uygarlýk tarihi D) Uygarlýk tarihi > Kültür tarihi > Edebiyat tarihi E) Edebiyat tarihi > Uygarlýk tarihi > Kültür tarihi 18 Ünite 1 : Tarih Ýçinde Türk Edebiyatý

14 Kazaným Deðerlendirme Testi 7. Bir milletin geçirdiði maddi, manevi, kültürel deðiþim ve geliþimleri eserlere yansýr. Dolayýsýyla; duygu, düþünce ve hayallerin dil aracýlýðýyla, estetik bir þekilde anlatýldýðý bu eserler tarih için birer kaynak durumundadýr. Bu parçada boþ býrakýlan yere düþüncenin akýþýna göre aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? CCC A) kültürel B) askeri C) edebî D) dinî E) tarihî Edebiyat tarihinin görevlerinden biri de edebî türlerin geliþimini incelemektir. 2. Destan, Ýslamiyet ten önceki Türk edebiyatý dönemine ait bir türdür. 3. Halk hikâyesi, Sözlü Dönem edebiyatýnýn ürünü olarak ortaya çýkan bir türdür. 4. Mesnevi, Ýslamiyet in etkisindeki Türk edebiyatý döneminde kullanýlmýþtýr. 5. Roman türünün ilk örnekleri Batý etkisindeki Türk edebiyatý döneminde verilmiþtir. Numaralanmýþ cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlýþý söz konusudur? CCC A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 8. Aþaðýdakilerden hangisi edebî metinlerin temel özellikleri arasýnda yer almaz? BBB A) Ortaya koyan sanatçýdan izler taþýmasý B) Dilin göndergesel iþlevde kullanýlmasý C) Estetik bir güzelliði ortaya koymasý D) Yazýldýðý dönemin özelliklerini yansýtmasý E) Gerçeklerin kurmaca olarak aktarýlmasý Coþku Yayýnlarý , zamana yön veren olaylarý ve kiþileri inceler, olaylar arasýnda neden-sonuç iliþkisini açýklar, bunlarý kronolojik sýrayla anlatýr. Bu cümlenin baþýna aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? BBB A) Edebiyat B) Tarih C) Edebiyat tarihi D) Kültür E) Edebî eser 9. Aþaðýdakilerin hangisinde edebiyat ile tarih iliþkisini gösteren bir eser deðildir? EEE A) Nutuk, Atatürk B) Safahat, Mehmet Âkif Ersoy C) Savaþ ve Barýþ, Tolstoy D) Ölü Canlar, Gogol E) Güliverin Seyahatleri, Jonathan Swift 10. Aþaðýdakilerden hangisi edebiyat tarihçisinin ilgi alanýna girmez? EEE A) Göktürk Kitabeleri B) Dede Korkut Hikâyeleri C) Alp Er Tunga Destaný D) Kutadgu Bilig mesnevisi E) Kurtuluþ Savaþý na katýlan kiþiler 13. Edebî metinler ile tarihî metinler arasýnda yapýlan aþaðýdaki karþýlaþtýrmalardan hangisi yanlýþtýr? AAA A) Edebî metinler, tarihî olaylarý hiç deðiþtirmeden aktarýr; tarihî metinlerde ise edebî metinlerden alýntý yapýlmaz. B) Edebî metinler gerçeði kurgulayarak aktarýr, tarihî metinler var olan gerçeði olduðu gibi yansýtýr. C) Edebî metinler dil aracýlýðýyla estetik bir güzellik oluþturmayý, tarihî metinler okuru bilgilendirmeyi amaçlar. D) Edebî metinler yaratýcýsýnýn duygu, düþünce ve hayallerini yansýtýr; tarihî metinlerde nesnel veriler aktarýlýr. E) Edebî metinlerde dil þiirsel iþlevde, tarihî metinlerde ise göndergesel iþlevde kullanýlýr. Ünite 1 : Tarih Ýçinde Türk Edebiyatý 19

15 Kazaným Deðerlendirme Testi Edebî eserlerde geçen bütün kiþilerle, tarihsel kiþiler arasýnda özdeþlikler kurar. 2. Edebî dönemlerin hâkim zihniyeti hakkýnda bilgi verir. 3. Edebî dönemleri etkileyen önemli tarihî olaylarý anlatýr. 4. Edebî dönemlerde öne çýkan nazým ve nesir türleri üzerinde durur. 5. Edebî dönemlere damgasýný vuran sanatçýlar ve eserleri hakkýnda bilgi verir. Numaralanmýþ cümlelerin hangisinde edebiyat tarihi kitaplarýnýn içeriðiyle ilgili bilgi yanlýþý vardýr? AAA A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Uygarlýk ile ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr? BBB A) Toplumlarýn maddi ve manevi varlýklarýnýn; fikir, sanat çalýþmalarýyla ilgili niteliklerinin tümüne uygarlýk denir. B) Bir milletin, tarih boyunca elde etmiþ olduðu maddi ve manevi deðerlerin tümünü kapsayan kültür, uygarlýðý da kapsar. C) Ýnsanoðlunun geçmiþi uygarlýk tarihini oluþturan felsefe, din, ekonomi, sanat gibi önemli ve belirleyici kültür alanlarýnýn da geçmiþini kapsar. D) Uygarlýk tarihi insanlarýn ortak çabasýyla yükselmiþ, her bir insanýn payýnýn bulunduðu uzun bir süreçtir. E) Uygarlýk tarihini bir aðaca benzetirsek bu aðacýn her bir dalýný farklý bir kültür tarihinin oluþturduðunu söyleyebiliriz. 15. Uygarlýk tarihinin baþlamasýyla edebî metinler ortaya çýkmýþtýr. Ayný edebiyat zevkine baðlý sanatçýlar edebiyat gelenekleri meydana getirmiþ, modern zamanlarla birlikte çeþitli edebî akýmlarýn oluþmasýna katkýda bulunmuþlardýr. Zaman içinde de edebiyatçýlarý ve onlarýn eserlerini inceleyen bir bilim dalý ortaya çýkmýþtýr. Bu bilim dalýna ---- denir. Bu parçada boþ býrakýlan yere aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? CCC A) edebiyat B) tarih C) edebiyat tarihi D) kültür E) sanat tarihi Coþku Yayýnlarý 18. Geçmiþ zamanlara ait bir edebî eseri tam ve doðru þekilde anlamak için aþaðýdakilerden hangisini bilmek gerekmez? EEE A) Devrin genel hayatýný B) Devrin yaþayýþ ve düþünüþ tarzlarýný C) O devir insanlarýnýn hayat þartlarýný D) O devir insanlarýnýn evren hakkýnda neler bildiklerini E) O devir insanlarýnýn beslenme þekillerini 16. Edebiyat, toplumun bir kurumu olmasýndan dolayý, kendisini meydana getiren toplumun diðer kurumlarýyla baðlý ve onlarla ahenklidir. Gerçekten, bir milletin coðrafi çevresiyle, sonra hayatýyla edebiyatý arasýndaki baðlantýlar çok açýktýr. Bu parçada boþ býrakýlan yere aþaðýdakilerden hangisi getirilemez? DDD A) iktisadi B) dinî C) hukuki D) bireysel E) siyasi 19. Aþaðýdakilerden hangisi edebî metinlerle tarihî metinler arasýndaki farklardan biri deðildir? CCC A) Edebî metinler kurgusal, tarihî metinler bilimseldir. B) Edebî metinler öznel, tarihî metinler nesnel nitelikler taþýr. C) Edebî metinler göndergesel, tarihî metinler þiirsel iþlevde kullanýlýr. D) Edebî metinlerde güzellik, tarihî metinlerde yararlýlýk amaçlanýr. E) Edebî metinlerde bireysel yaklaþýmlar, tarihî metinlerde bilimsel veriler öne çýkar. 20 Ünite 1 : Tarih Ýçinde Türk Edebiyatý

BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: BÖLÜM 4: BÖLÜM 5: BÖLÜM 6: BÖLÜM 7: BÖLÜM 8: BÖLÜM 9: BÖLÜM 10: BÖLÜM 11:

BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: BÖLÜM 4: BÖLÜM 5: BÖLÜM 6: BÖLÜM 7: BÖLÜM 8: BÖLÜM 9: BÖLÜM 10: BÖLÜM 11: ÜNÝTE - 1 GÜZEL SANATLAR VE EDEBÝYAT BÖLÜM 1: GÜZEL SANATLAR VE EDEBÝYAT - I...11 A. GÜZEL SANATLAR ÝÇÝNDE EDEBÝYATIN YERÝ...11 Ölçme ve Deðerlendirme...13 Kazaným Deðerlendirme Testi...14 BÖLÜM 2: GÜZEL

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek Anlam...15 Mecaz Anlam...15 Yan Anlam...15 Deyimler...16 CÜMLE ANLAMI...16 Nesnel Yargýlar...16 Öznel Yargýlar...16 Koþula Baðlý Yargýlar...16

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DERS MÜFREDATI/PROGRAMI.

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DERS MÜFREDATI/PROGRAMI. 10. SINIF ÜNİTE ve KAZANIMLARI Üniteler Kazanımlar Örnek Etkinlikler Açıklamalar I. ÜNİTE : TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. Edebiyat- Tarih İlişkisi Edebiyat-tarih ilişkisini kavrama 1. Edebiyat tarihinin

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: : Yavruturna

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 8 5 1 02 Anlatıma Hazırlık 2 1 03 Anlatımda Tema ve Konu 4 2 1 04 Anlatımda Sınırlandırma 2 1 05 Anlatımın ve Anlatıcının

Detaylı

COŞKU 10.Sınıf Biyoloji Konu Başlıkları

COŞKU 10.Sınıf Biyoloji Konu Başlıkları COŞKU 10.Sınıf Biyoloji Mitoz Bölünme Eşeysiz Üreme Ünite 1 Mayoz Bölünme Eşeyli Üreme İnsanda Üreme Embriyonik Gelişim Kalıtsal Kavramlar ve Gamet Bulma Ünite 2 Mendel Kuralları ve Çaprazlamalar Eksik

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi reel sayý deðildir? A) B) C) 0 D) 8 E). 6 2 9 A) 16 B) 18 C) 20 D) 2 E) 0 2. Aþaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr? 6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 I. BÖLÜM EDEBİYAT NEDİR? 1.1. Edeb den Edebiyata...11 1.2. Edebî Eser...13 1.3. Edebî Metin...14 1.4. Edebiyat Bilimi...33 1.5. Edebiyat Sosyolojisi...33 1.6. Edebiyat Tarihi...35

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sunum - Tartışma - Panel Sunum - Tartışma - Panel (Etkinlik) Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Konu ve Tema - I 05 Anlatımda Konu ve Tema - II 06 Anlatıma

Detaylı

ZAMBAK 10.Sınıf Biyoloji Konu Başlıkları

ZAMBAK 10.Sınıf Biyoloji Konu Başlıkları ZAMBAK 10.Sınıf Biyoloji Mitoz Bölünme Eşeysiz Üreme Ünite 1 Mayoz Bölünme Eşeyli Üreme İnsanda Üreme Embriyonik Gelişim Kalıtsal Kavramlar ve Gamet Bulma Ünite 2 Mendel Kuralları ve Çaprazlamalar Eksik

Detaylı

LYS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI BİYOLOJİ KONU TESTİ. Hayvansal Dokular. 1 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum

LYS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI BİYOLOJİ KONU TESTİ. Hayvansal Dokular. 1 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum PİANALİTİK KONU LERİ KONU BAŞLIKLARI BİYOLOJİ 2011 KONU İ 1 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum 21 2 Fotosentez ve Kemosentez Reaksiyonlarý 22 3 Fotosentezi Etkileyen Faktörler 23 4 Hücrede Enerji Dönüþüm

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI MSL203 TÜRK EDEBİYATI

MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI MSL203 TÜRK EDEBİYATI MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI MSL203 TÜRK EDEBİYATI Mesleğim Okulları na Hoşgeldiniz... İnsanlık tarihi boyunca ihtiyaçlar ekseninde mükemmeli aramak bizlerin en temel dürtülerinden

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) 4. Betimleyici metinler yazar. SIFAT 3. Metinden hareketle sıfatları türlerine göre gruplandırır. SIFAT 4. Farklı sıfat türlerini

Detaylı

ÝLETÝÞÝM, DÝL VE KÜLTÜR BÖLÜM 1: ÝLETÝÞÝM...11 Ölçme ve Deðerlendirme...12 Kazaným Deðerlendirme Testi...13

ÝLETÝÞÝM, DÝL VE KÜLTÜR BÖLÜM 1: ÝLETÝÞÝM...11 Ölçme ve Deðerlendirme...12 Kazaným Deðerlendirme Testi...13 ÜNÝTE - 1 ÝLETÝÞÝM, DÝL VE KÜLTÜR BÖLÜM 1: ÝLETÝÞÝM...11 Ölçme ve Deðerlendirme...12 Kazaným Deðerlendirme Testi...13 BÖLÜM 2: ÝNSAN, ÝLEÞÝTÝM VE DÝL...16 Ölçme ve Deðerlendirme...17 Kazaným Deðerlendirme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

9. sınıf TEDES. Zambak Teknoloji Destekli E itim Seti. Tarih

9. sınıf TEDES. Zambak Teknoloji Destekli E itim Seti. Tarih 9. sınıf TEDES Zambak Teknoloji Destekli E itim Seti Tarih 1. ÜNİTE Tarih Bilimi Neler Öğreneceğiz? 1. Bölüm: Tarih Bilimine Giriş Tarihin tanımı ve konusunu, olay ve olguyu Tarihi olaylar arasında sebep

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

DÝL ve ANLATIM TÜRK EDEBÝYATI MATEMATÝK FÝZÝK

DÝL ve ANLATIM TÜRK EDEBÝYATI MATEMATÝK FÝZÝK DÝL ve ANLATIM 1. ÜNÝTE : Ýletiþim, Dil ve Kültür........................................8 2. ÜNÝTE : Dillerin Sýnýflandýrýlmasý ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasýndaki Yeri.........................10 3.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 İçindekiler 1. ÜNİTE Doğal Sayılar... 8 Örüntü Oluşturma... 18 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 36 Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Tahmin... 44

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ

BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ BÖLÜM 1 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ Kazanýmlar Bu bölümde; Çevremdeki insanlarýn bireysel farklýlýklarýný tanýmayý, Bireysel farklýlýklarý kabul etmeyi öðreneceðim. 1. BENZERLÝKLERÝMÝZ VE FARKLILIKLARIMIZ

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 5. B ölüm KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER ÜLKELER ARASI ETKÝLEÞÝM KONULAR KÜLTÜR BÖLGELERÝNÝN OLUÞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ KÜRESEL TÝCARETÝN EN ÖNEMLÝ ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE - ÜRETÝM - PAZAR DÜNYANIN HIZLI

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ OMÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ TDE 101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 202 Öğrencilerin okuma laboratuarlarında bağımsız okuma süreçlerini kullanmalarını

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

(SİNOP) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI. Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Değerlendirme Formu

(SİNOP) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI. Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Değerlendirme Formu (SİNOP) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI NOT: Türk Dili ve Edebiyatı grubu formasyon öğrencileri aşağıda belirlenen gün ve saatte belirlenen kazanıma uygun olarak bir

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TDE 101 Retorik Bilgisi AKTS 5, KREDİ (3+0) 3 Söz sanatları, tür, şekil bilgilerini kavramak ve bu alanla ilgili terimler bilgisine sahip

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: METİNLERİN SINILANDIRILMASI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11 AYI 016 017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNEM 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS I VE LERİ GÜN 14 016 DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM...

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12 Ölçme ve Deðerlendirme... 17 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... 21 Ölçme ve Deðerlendirme... 27 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2...

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri. 2. ÜNÝTE Ülkemizde Nüfus

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri. 2. ÜNÝTE Ülkemizde Nüfus ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri BÖLÜM 1 : ÝLETÝÞÝM ve ÝNSAN ÝLÝÞKÝLERÝNDEKÝ ROLÜ... 12 Ölçme ve Deðerlendirme... 15 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 BÖLÜM 2 : ÝLETÝÞÝMDE KÝTLE ÝLETÝÞÝM

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 97 // 10. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma DİL VE ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Anlatımın ve Anlatıcının

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kurallý Þekillerden Kurallý Sayýlara. 2. ÜNÝTE Olasýlýk, Ýstatistik ve Sayýlar

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kurallý Þekillerden Kurallý Sayýlara. 2. ÜNÝTE Olasýlýk, Ýstatistik ve Sayýlar ÝÇÝNDKÝLR 1. ÜNÝT Kurallý Þekillerden Kurallý Sayýlara FRAKTALLAR... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 16 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video Çözümlü)... 20 YANSIYAN

Detaylı

(ÇORUM) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI. Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Değerlendirme Formu

(ÇORUM) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI. Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Değerlendirme Formu (ÇORUM) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI NOT: Türk Dili ve Edebiyatı grubu formasyon öğrencileri aşağıda belirlenen gün ve saatte belirlenen kazanıma uygun olarak bir

Detaylı

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB)

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB) 2. SINIF TÜRKÇE Anlam Kurma Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Okuduklarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Okuduklarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar.

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 700 Özel Konular Z 5 0 0 30 TAE 701 Kültür Kuramları ve Türkiyat Araştırmaları

Detaylı

DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI...,

DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI..., ORTAÖĞRETİM TARİH 9 YAZARLAR Yasemin OKUR İlhan GENÇ Tuğrul ÖZCAN Mevlüt YURTBAY Akın SEVER DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI..., 2013 MİLL Î EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... 4554 DERS KİTAPLARI DİZİSİ... 1328

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. FONKSÝYONLAR - I MF-TM 53 MATEMATÝK - I 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry

Detaylı

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ Bu yazımızda tarihin tanımını, konusunu, yöntemini olay ve olgu kavramını, tarihi olayların özelliklerini ve bir tarihçide bulunması gereken özellikleri ele alacağız. Tarihin Tanımı İnsan topluluklarının

Detaylı

DEVLET KİTAPLARI YEDİNCİ BASKI...,

DEVLET KİTAPLARI YEDİNCİ BASKI..., ORTAÖĞRETİM TARİH 9 YAZARLAR Yasemin OKUR İlhan GENÇ Tuğrul ÖZCAN Mevlüt YURTBAY Akın SEVER DEVLET KİTAPLARI YEDİNCİ BASKI..., 2014 MİLL Î EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... 4554 DERS KİTAPLARI DİZİSİ... 1328

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı