BASÝT TEDBÝRLERLE HA BE RÝ SAY FA 12 DE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASÝT TEDBÝRLERLE HA BE RÝ SAY FA 12 DE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 ÖZEL OKULLAR BÝRLÝÐÝ DERNEÐÝ: ÖÐRENCÝLER DÝJÝTAL EÐÝTÝME ÖNLENDÝRÝLMELÝ HA BE RÝ SA FA 3 TE KAN DÂVÂLARI BÝTÝRÝLECEK / 6 DA BASÝT TEDBÝRLERLE GRÝPTEN KORUNMAK MÜMKÜN usoðuk algýnlýðý ve gribe þifa saðlayacak bir ilaç bulunmadýðýný belirten uzmanlar, bu hastalýklardan korunmak için yeme, içme ve hayat tarzýna dikkat etmek gerektiðini söylüyorlar. HA BE RÝ SA FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr ATILAN ASKERÎ OKUL ÖÐRENCÝLERÝNÝ SORMUÞTU Köþk niye çaðýrmadý? u Cum hur baþ kan lý ðýnýn in ter net si te sin de en faz la oy a lan so ru lar dan bi ri de as ke rî öð ren ci ler le il gi liy di. A mas ya da ya þa yan Mu sa Taþ si te de þu so ru yu sor du: Mað dur as ke rî öð ren ci ler ve a i le le ri o la rak as ke rî o kul lar dan a tý lan ve ay rýl mak zo run da bý ra ký lan öð ren ci le rin a ðýr taz mi nat la rý ve i a de-i i ti bar la rý hak kýn da bir i yi leþ tir me ya pa cak mý sý nýz? Bu so ru en faz la be ðe ni len 5. so ru ol du. An cak Mu sa Taþ, ön ce ki gün ya pý lan top lan tý ya çað rýl ma dý. nha be ri say fa 9 da Tek taraflý adalet olmaz ASKON GENEL BAÞKANI MUSTAFA KOCA, KÝMSE ÇEK ALARAK ÝÞ APMAK ÝSTEMEDÝÐÝ ÝÇÝN EKONOMÝ DARALIR. TEK TARAFLI ADALET OLMAZ DEDÝ. 10 Terör ve darbeler tek merkezden KÜRT SÝASETÇÝ ÝBRAHÝM GÜÇLÜ, TÜRKÝE'DE TERÖR VE DARBELERÝN BÝR MERKEZ TARAFINDAN ÝDARE EDÝLDÝÐÝNÝ SÖLEDÝ. 09 Mu sa Taþ HER GÜN ONLARCA KÝÞÝ ÖLÜOR Suriye de kan durmuyor u Su ri ye Ýn san Hak la rý Göz le me vi, 16 as ke rin öl dü rül dü ðü nü du yur du. Göz le me vi, Ýd lib in Ce bel El Za vi ye böl ge sin de as ker le re ya pý lan sal dý rý so nu cun da 10 ve Þam ýn Sah na ya böl ge sin de bir el bom ba sý nýn pat la ma sý so nu cun da da 6 as ke rin öl dü ðü nü kay det ti. nha be ri say fa 7 de MÜBAREK'TEN LÝDERLERE ÇAÐRI Beni idamdan kurtarýn u Ý dam la yar gý la nan Mý sýr ýn dev rik li de ri Hüs nü Mü ba rek, ba zý dün ya li der le ri ne gön der di ði mek tup ta, ken di si ni i dam dan kur tar ma la rý ný is te di. nha be ri say fa 7 de APILACAK ÇOK ÝÞ VAR KAMUSAL ALAN, HÝZMET ALAN-VEREN GÝBÝ KELÝMELERLE MAÐDUR EDÝLENLERÝN HAKLARI DA GERÝ VERÝLMELÝ. Ankara Ýnanç Özgürlüðü Platformu 6. yýlýna girdi. ATILAN ADIMLAR OLUMLU, AMA... u An ka ra Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu Mil lî Gü ven lik ders le ri nin müf re dat tan kal dý rýl ma sý, kat sa yý a da let siz li ði nin gi de ril me si, as ke re si vil yar gý yo lu nun a çýl ma sý ça lýþ ma la rý ný o lum lu bul mak la bir lik te öz gür lük ler a dý na ya pýl ma sý ge re ken da ha çok iþ ol du ðu nu ha týr lat mak is te riz açýklamasý yaptý. MAÐDURLARIN HAKLARI ÝADE EDÝLMELÝ u ÝHH ö ne tim Ku ru lu ü ye si Ser kan Co dal'ýn o ku du ðu a çýk la ma da Ö zel lik le ka mu sal a lan, hiz met a lan -hiz met ve ren gi bi mu al lâk ke li me ler ü ze rin den mað dur e di len mil yon lar ca in sa nýn hak la rý ka yýt sýz ve þart sýz i a de e dil me li ve on la ra ya pý lan hak sýz lýk la rýn mü seb bip le rin den he sap so rul ma lý dýr denildi. nrecep Gören in haberi say fa 8 de BURUN PROBLEMLERÝ ÇÖZMEE/ nfaruk Çakýr ýn yazýsý say fa 8 de ÝSTANBUL BÜÜKÞEHÝR BELEDÝESÝNE BAÐLI Þehir Tiyatrolarýnda müstehcen oyun u Ö zel te le viz yon ka nal la rý nýn di zi le rin de ki müs teh cen sah ne le re tep ki ler çýð gi bi bü yür ken, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye sine bað lý Þe hir Ti yat ro la rýnýn 16+ o yun sah ne le me si de tep ki çek ti. Ýçerdiði cinsel espriler dolayýsýyla 16 yaþ al tý iz le yi ci le re ka pa lý olduðu belirtilen gayri ahlâkî oyuna sanat adý altýnda izin verilmesi infialle karþýlandý. nha be ri say fa 9 da ISSN Kýzýltepe de KCK ya 8 tutuklama u9 Davutpaþa da acýnýn 4. yýl dönümüu8 Anayasada vakit kaybetmeyelim u8

2 2 L HÝ KA H A D Ý S Þöy le de: Al lah ým ben za yý fým, ba na kuv vet ver. Ben ze li lim, be ni a ziz kýl. Ben fa ki rim, be ni rý zýk lan dýr. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 2925/ Ha di s-i Þe rif Me â li  E T Kim bir ku sur ve ya gü nah iþ ler ve son ra o nu suç suz bi ri si nin ü ze ri ne a tar sa, iþ te o bir if ti ra yý ve ap a çýk bir gü na hý yük len miþ o lur. Nisa Sû re si: 112 /  ye t-i Ke ri me Me â li Ha ya týn ba þý na ge len her þey gü zel dir Ri sâ le-i Nur gö züy le ma ri fe tul lah Ma dem ha yat, Es mâ-i Hüs nâ nýn nu ku þu nu gös te rir. Ha ya týn ba þý na ge len her þey ha sen dir. Dör dün cü Meb has ðer de sen: Bi rin ci Meb has ta is pat Eet tin ki, ka de rin her þe yi gü zel dir, ha - yýr dýr. O ndan ge len þer de ha yýr dýr, çir kin lik de gü zel dir. Hal bu ki, þu dâr-ý dün ya da ki mu sî bet ler, be liy ye ler o hük mü cerh e di yor. El ce vap: Ey þid det-i þef kat ten þe dit bir e le mi his se den nef sim ve ar ka da þým! Vü cut hayr-ý mahz, a dem þerr-i mahz ol du ðu na, bü tün me hâ sin ve ke mâ lâ týn vü cû da rü cû u ve bü tün ma â sî ve me sâ ib ve ne kâ i sin e sa sý a dem ol du ðu de lil dir. Ma dem a dem þerr-i mahz dýr. A de me mün cer o lan ve ya a de mi iþ mam e den hâ lât da hi þer ri ta zam mun e der. O nun i çin, vü cu dun en par lak nu ru o lan ha yat, ah vâl-i muh te li fe i çin de yu var la nýp kuv vet bu lu yor. Mü te bâ yin va zi yet le re gi rip ta saf fî e di yor ve mü te ad dit key fi yâ tý a lýp mat lup se me râ tý ve ri yor ve mü te ad dit ta výr la ra gi rip Vâ hib-i Ha ya týn nu kuþ-u es mâ sý ný gü zel ce gös te rir. Ýþ te, þu ha ki kat ten dir ki, zî ha yat la ra â lâm ve me sâ ib ve me þak kat ve be liy yat su re tin de ba zý hâ lât â rýz o lur ki, o hâ lât i le ha yat la rý na en vâr-ý vü cut te ced düt e dip zu lü mât-ý a dem te bâ ud e de rek ha yat la rý ta saf fî e di yor. Zi ra, te vak kuf, sü kû net, sü kût, a tâ let, is ti ra hat, yek ne sak lýk, key fi yat ta ve ah val de bi rer a dem dir. Hat tâ en bü yük bir lez zet, yek ne sak lýk i çin de hi çe i ner. El hâ sýl: Ma dem ha yat, Es mâ-i Hüs nâ nýn nu ku þu nu gös te rir. Ha ya týn ba þý na ge len her þey ha sen dir. Me se lâ, ga yet zen gin, ni ha yet de re ce de san at kâr ve çok san at lar da mâ hir bir zat, â sâr-ý san a tý ný, hem kýy met tar ser ve ti ni gös ter mek i çin, â di bir mis kin a da mý, mo del lik va zi fe si ni gör dür mek i çin, bir üc re te mu ka bil, bir sa at te mu ras sâ, mu san nâ yap tý ðý göm le ði giy di rir, o nun üs tün de iþ ler ve va zi yet ler ve rir, teb dil e der. Hem her ne vî san a tý ný gös ter mek i çin ke ser, de ðiþ ti rir, u zal týr, ký sal týr. A ca ba þu üc ret li mis kin a dam o zâ ta de se, Ba na zah met ve ri yor sun, e ði lip kalk mak la va zi yet ve ri yor sun, be ni gü zel leþ ti ren bu göm le ði ke sip ký salt mak la gü zel li ði mi bo zu yor sun de me ye hak ka za na bi lir mi? Mer ha met siz lik, in saf sýz lýk et tin di ye bi lir mi? Ýþ te, o nun gi bi, Sâ ni-i Zül ce lâl, Fâ týr-ý Bî mi sal, zî ha ya ta göz, ku lak, a kýl, kalb gi bi ha vâs ve le tâ if le mu ras sâ o la rak giy dir di ði vü cut göm le ði ni, Es mâ-i Hüs nâ nýn na kýþ la rý ný gös ter mek i çin, çok hâ lât i çin de çe vi rir, çok va zi yet ler de de ðiþ ti rir. E lem ler, mu sî bet ler nev in de o lan key fi yât, ba zý es mâ sý nýn ah kâ mý ný gös ter mek i çin le me ât-ý hik met i çin de ba zý þu â ât-ý rah met ve o þu â ât-ý rah met i çin de lâ tif gü zel lik ler var dýr. Söz ler, s. 435 LÛ GAT ÇE: be liy ye: Be lâ, mu sî - bet. hayr-ý mahz: Mut lak ha yýr; hay rýn ta ken di si. a dem: ok luk. þerr-i mahz: Mut lak þer; ta ma men kö tü lük. me hâ sin: Gü zel lik ler, i yi lik ler. rü cû: Dön me, ge ri dön me. ma â sî: Ýs yan lar, gü - nah lar. me sâ ib: Mu sî bet ler. ne kâ is: Nok san lýk lar. mün cer: 1. Bir yö ne doð ru sü rük le nip gö tü - rü len 2. Ne ti ce le nen iþ mam: Kok lat ma, his set tir me. mü te bâ yin: Zýt. Vâ hib-i Ha yat: Ha ya tý ve ren. nu kuþ-u es mâ: Ý sim - le rin na kýþ la rý â lâm: E lem ler. en vâr-ý vü cut: Vü cut nur la rý. te ced düt: e ni len me, ta ze len me. zu lü mât-ý a dem: ok - luk ka ran lýk la rý. te bâ ud: U zak laþ ma. mu ras sâ: Kýy met li taþ lar la süs len miþ. mu san nâ: San at lý. Sâ ni-i Zül ce lâl: San at la ya pan Ce lâl sa - hi bi Al lah. Fâ týr-ý Bî mi sal: Eþ siz ve ben zer siz ya ra tan Al - lah. le me ât-ý hik met: Hik - met pa rýl tý la rý. þu â ât-ý rah met: Rah - met ý þýk la rý. ah met de mir dog ma il.com i sâ le-i Nur, her me se le de ol du ðu gi bi, ma - Rri fe tul lah ya ni, Al lah ý bil mek ha ki ka ti ni de en mü kem mel bir þe kil de i zah et miþ tir. Ma ri fe tul lah, mas nu at-ý Ý lâ hi ye yi ve Kur â nî ha ki kat le ri te fek kür ve tah sil i le ve ya lütf-u Ý lâ hî i le kal bî in ki þaf ve ba si re te sa hip ol mak. Es ma-i Ý lâ hi ye yi ta ný mak. Ý lâ hî ha ki kat le re vu ku fi yet 1 ma na la rý ný ta þý mak ta dýr. Bu nok ta i ti ba rýy la, ma ri fe tul lah, in sa nýn e sas va zi fe le rin den dir. Çün kü in sa nýn bu dün ya ya gön de ril me si nin hik me ti ve ga ye si, Hâ lýk-i Kâ i nat ý ta ný mak ve O na i man e dip i ba det et mek tir. Ve o in sa nýn va zi fe-i fýt ra tý ve fa ri za-i zim me ti, ma ri fe tul lah ve i man-ý bil lâh týr ve iz an ve ya kîn i le vü cu du nu ve vah de ti ni tas dik et mek tir. 2 Ri sâ le-i Nur, ma ri fe tul lah ha ki ka ti ni an la týr ken, i man-ý bil lâh, ya ni Al lah a i man ha ki ka tiy le bir lik te e le al mýþ, i ma ný ma ri fe tul la hýn e sa sý o la rak be lirt miþ tir. Çün kü Hil ka tin en yük sek ga ye si ve fýt ra týn en yü ce ne ti ce si i man-ý bil lâh týr. Ve in sa ni ye tin en â lî mer te be si ve be þe ri ye tin en bü yük ma ka mý i man-ý bil lâh i çin de ki ma ri fe tul lah týr. 3 Hem bü tün u lum-u ha ki ki ye nin e sa sý ve ma de ni ve nu ru ve ru hu; ma ri fe tul lah týr ve o nun üs sül e sa sý da i man-ý bil lâh týr. 4 Ý man la gi ri len ma ri fet cad de si ve ya da i re si, uç suz bu cak sýz bir se ma ve bit me yen bir yol cu luk tur. Ýn san, bü tün sý fat la rý son suz o lan Al lah ýn ma ri fe tin de ne ka dar i le ri gi der se git sin, ö nün de yi ne son suz bir me sa fe var dýr. Bu se bep le, ma ri fe tul lah ta te rak kî et mek, i man da te rak kî et mek de mek tir. Tah ki kî o lan kuv vet li i ma ný el de et mek ve on da yük sel mek de mek tir. Çün kü bü tün i lim le rin ve ma ri fet le rin ve ke ma lât-ý in sa ni ye nin en bü yü ðü i man dýr ve i man-ý tah ki kî den ge len taf sil li ve bür han lý ma ri fet-i kud si ye dir. 5 Ri sâ le-i Nur, ma ri fe tul la hý ka zan dý ran ha ki kî i man o lan tah ki kî i ma ný þu þe kil de ö zet le miþ tir: Al lah ý bil mek, bü tün kâ i na ta i ha ta e den ru bu bi ye ti ne ve zer re ler den yýl dýz la ra ka dar cüz i ve kül li her þey O nun kab za-i ta sar ru fun da ve kud ret ve i ra de siy le ol du ðu nu kat î i man et mek ve mül kün de hiç bir þe ri ki ol ma dý ðý na ve La i la he il lal lah ke li me-i kud si ye si ne, ha ki kat le ri ne i man et mek, kal ben tas dik et mek tir. Hem O na i man et mek, Kur ân-ý A zî müþ þa nýn ders ver di ði gi bi, O Hâ lý ký, sý fat la rýy la, i sim le riy le u mum kâ i na týn þe ha de ti ne is ti na den kal ben tas dik et mek tir. 6 Ý ma nýn ve ha ki kat le ri nin in ki þa fý ný sað la yan ma ri fe tul la hý ka zan ma nýn ve on da te rak kî et me nin yol la rý ve tarz la rý çe þit li dir. Bu hu su sa dik kat çe ken Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Ýlm-i Ke lâm va sý ta sýy la ka za ný lan ma ri fet-i Ý lâ hi ye, ma ri fet-i kâ mi le ve hu zur-u tam ver mi yor. Kur ân-ý Mu ci zül be ya nýn tar zýn da ol du ðu va kit, hem ma ri fet-i tam me yi ve rir; hem hu zur-u e tem mi ka zan dý rýr ki, in þal lah, Ri sâ le-i Nur un bü tün ec za la rý, o Kur ân-ý Mu ci zül be ya nýn cad de-i nu ra ni sin de bi rer e lek trik lam ba sý hiz me ti ni gö rü yor lar. 7 di ye rek, Ri sâ le-i Nur un Kur ân ýn tar zý ný ta kip et ti ði ni ve her þey de Ce nâb-ý Hakk ýn ma ri fe ti ne bir pen ce re aç tý ðý ný be yan et miþ tir. E vet, Ri sâ le-i Nur, hü ke ma ve u le ma nýn mes le ðin de git me yip, Kur ân ýn bir i caz-ý ma ne vi siy le, her þey de bir pen ce re-i ma ri fet aç mýþ; bir se ne lik i þi bir sa at te gö rür gi bi Kur ân a mah sus bir sýr rý an la mýþ týr ki bu deh þet li za man da had siz ehl-i i na dýn hü cum la rý na kar þý mað lûb ol ma yýp ga le be et miþ. 8 Ri sâ le-i Nur, bu ha ki ka ti i za ha týy la is pat et miþ. Es ki za man da ki ehl-i ha ki kat bir de re ce müc me len ve muh ta sa ran be yan et miþ ler. De mek, bu deh þet li za man da ha zi ya de bu ha ki ka te muh taç týr ki, Kur ân-ý Hâ kim in i ca zýy la bu ha ki kat taf si la týy la ih san e dil miþ, Nur ri sâ le le ri de bu ha ki ka te bir na þir ol muþ lar. 9 Ri sâ le-nur, ma ri fe tul la hýn en yük sek de re ca tý na u rû ca nev-i be þe ri teþ vik e den ve bu gün kü gün de öl me ye yüz tu tan kalp le ri bi le izn-i Ý lâ hî i le ih ti za za ge ti re cek ka dar ha ri ka bir e ser-i be di a dýr. 10 De mek Kur ân dan ge len o Söz ler ve o nur lar, yal nýz ak lî me sa il-i il mi ye de ðil; bel ki kal bi, ru hi, hâ lî me sa il-i i ma ni ye dir ve pek yük sek ve kýy met tar ma a rif-i Ý la hi ye hük mün de dir ler. 11 Al lah ýn he sa bý na kâ i na ta ba kan a dam her ne mü þa he de e der se i lim dir. Ne ti ce nin kay yu mu i man dýr. Bür han, an cak o nu gör mek i çin bir men fez dir. Ve bür han bir de ðil dir bin de ðil dir, zer rat-ý â lem a de din ce bür han lar var dýr. 12 di yen Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Ri sâ le-i Nur da bu hu su su þöy le a çýk la mak ta dýr: Ce nâb-ý Hakk ýn nur-u ma ri fe ti ne ye tiþ mek ve bak mak ve â yât ve þa hit le rin â yi ne le rin de cil ve le ri ni gör mek ve be ra hin ve de lil ler me sa ma týy la (gö ze nek le riy le) te ma þa et mek ik ti za e di yor. Ben mü þa he de et tim ki, ma ri fe tul la hýn þa hit le ri, bür han la rý üç çe þit tir. Bir kýs mý su gi bi dir; gö rü nür, his se di lir, lâ kin par mak lar la tu tul maz. Ý kin ci ký sým ha va gi bi dir; his se di lir fa kat ne gö rü nür, ne de tu tu lur. Ü çün cü ký sým i se: Nur gi bi dir; gö rü nür, fa kat ne his se di lir, ne de tu tu lur. 13 Sa yý sýz de lil ve þa hit le ri bu lu nan ma ri fe tul la hýn bu üç çe þit þa hit le ri ni Ri sâ le-i Nur, tev hi de a it bü tün ders le rin de i zah et mek te dir. Ma ri fe tul lah ve i man-ý bil lâh i çin en kuv vet li ve en par lak ri sâ le ler den o lan Ý kin ci Þu â da, bu ko nu da üç mi sâl ve rir: Rý zýk, þi fa ve hi da yet. Rý zýk, Al lah ýn var lý ðý na ve bir li ði ne su gi bi; þi fa ha va gi bi, hi da yet i se nur gi bi bir de lil o la rak gös te ril miþ tir. Bi rin ci yi çok ra hat te fek kür e de bil di ði miz hal de i kin ci yi ay ný net lik te sey re de mi yo ruz. Ü çün cü sü i se da ha bir per de li. De mek o lu yor ki, sa de ce ak lî de lil ge tir mek i man i çin ye ter li de ðil. Bu se bep le, Ri sâ le-i Nur, sa ir u le ma nýn e ser le ri gi bi, yal nýz ak lýn a ya ðý ve na za rýy la ders ver mez ve ev li ya mi sil lü yal nýz kal bin keþf ve zev kiy le ha re ket et mi yor. Bel ki a kýl ve kal bin it ti had ve im ti za cý ve ruh ve sa ir le ta i fin te a vü nü a ya ðýy la ha re ket e de rek evc-i â lâ ya u çar. 14 Bu ma na lar ý þý ðýn da ma ri fe tul lah yo lun da i ler ler ken, tev hid ve vah det te ke mal-i Ý lâ hî ve ce mal-i Rab bâ nî te za hür e der 15 ha ki ka tiy le, Ý lâ hî sa nat la rý, Rab bâ nî ih san la rý te fek kür e der ken on la rý tek baþ la rý na dü þün mek ye ri ne bir bü tün o la rak dü þün me miz ge re kir. Bu kül lî þu u ra sa hip ol mak i çin i se, Ri sâ le-i Nur gö züy le bak mak ve o nu reh ber yap mak za ru ri ye ti var dýr. Çün kü bü tün Söz ler ve bü tün mek tup lar, o Kur â nî cad de yi gös te rir. Þöy le ki:  lem de her bir þey, bü tün eþ ya yý ken di Hâ lý ký na ve rir ve dün ya da her bir e ser, bü tün â sâ rý ken di Mü es si ri nin e ser le ri ol du ðu nu gös te rir ve kâ i nat ta her bir fi il-i i ca dî, bü tün ef âl-i i ca di ye yi ken di fa i li nin fi il le ri ol du ðu nu is pat e der ve mev cu da ta te cel lî e den her bir i sim, bü tün es ma yý ken di mü sem ma sý nýn i sim le ri ve ün van la rý ol du ðu nu is pat e der. De mek her bir þey, doð ru dan doð ru ya bir bür han-ý vah da ni yet tir ve ma ri fet-i Ý lâ hi ye nin bir pen ce re si dir. 16 a ni zan ma nýn ve on da te rak kî et me - Ý ma nýn ve ha ki kat le ri nin in ki þa - fý ný sað la yan ma ri fe tul la hý ka - nin yol la rý ve tarz la rý çe þit li dir. Bu hu su sa dik kat çe kenbe di üz za - man Haz ret le ri, Ýlm-i Ke lâm va - sý ta sýy la ka za ný lan ma ri fet-i Ý lâ - hi ye, ma ri fet-i kâ mi le ve hu zur-u tam ver mi yor di yo r. her þey mir at-ý ma ri fet o lur. Sad-i Þi ra zi nin de di ði gi bi, U ya nýk ve ze ki göz ler na za rýn da, her yap rak, Al lah ýn ma ri fe ti ne da ir bir def ter dir. Her þey de Ce nâb-ý Hakk ýn ma ri fe ti ne bir pen ce re a çar. 17 Her þey de rah me tin i zi ni, ö zü nü, yü zü nü gö rür. Çün kü þu kâ i nat tan mak sad-ý a lâ, te za hür-ü Ru bu bi ye te kar þý, u bu di yet-i kül li ye-i in sa ni ye dir ve in sa nýn ga ye-i ak sâ sý o u bu di ye te u lum ve ke ma lât i le ye tiþ mek tir. 18 Ýn san, Al lah ý ta ný ma ya, bil me ye þa hit lik e den mev cu dat â yi ne le rin de par la yan Ce nâb-ý Hakk ýn i sim le ri nin cil ve le ri ni derk e dip, ma na-i har fî na za rýy la bak mak, ya ni san at tan Sa ni ye, e ser den mü es si re, i sim den sý fa ta, sý fat tan þu u na, þu un dan za ta gi den ma ri fe tul lah yo lun da te rak kî et mek le mü kel lef tir. Çün kü in san, þu kâ i na ta gel dik ten son ra i ki ci het i le u bu di ye ti var. Bir ci he ti, ga i ba ne bir su ret te bir u bu di ye ti bir te fek kü rü var; di ðe ri, ha zý ra ne mu ha ta ba su re tin de bir u bu di ye ti, bir mü na ca tý var dýr. 19 Ýþ te bu çe þit i ba dat ve te fek kü rat la, ha ki kî in san o lur, ah sen-i tak vim de ol du ðu nu gös te rir, i ma nýn yüm nü i le e ma ne te lâ yýk, e min bir ha li fe-i arz o lur. 20 Bu a sýr da Rah me ten Li lâ le min in bir a yi ne si o lan Ri sâ le-i Nur 21 çok mü kem mel bir ma ri fe tul lah ki ta bý dýr. Kur ân dan sun du ðu en ký sa ve en se lâ met li yol o lan acz, fakr, þef kat ve te fek kür yo luy la ay nel ya kin, il mel ya kin ve hak kal ya kin mer te be le ri ne çý kar mak ta dýr. Va zi fe-i fýt ra tý ve fa rî za-i zim me ti, ma ri fe tul lah ve i man-ý bil lah 22 o lan in sa nýn i se, bu ki ta ba ek mek gi bi, su gi bi, ha va gi bi ih ti ya cý var dýr. Dip not lar: 1- e ni Lü gat Þu â lar Mek tu bat Söz ler E mir dað Lâ hi ka sý a ge Mek - tu bat Mes ne vî-i Nu ri ye E mir dað Lâ hi ka sý Ta rih çe-i Ha yat Mek tu bat Mes - ne vî-i Nu ri ye Lem a lar Kas ta mo nu Lâ hi - ka sý Þu â lar Mek tu bat a ge Söz ler a ge a ge Ta rih çe-i Ha yat Þu â lar 166.

3 HABER 3 e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ a zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO URAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 7 Rebiülevvel 1433 Ru mî: 17 K. Sani 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ba þa rý lý kar ne ye Mü ze kart he di ye si nmer KE ZÝ E sen ler de bu lu nan Si nop Sa ray dü zü ne bað lý Te pe köy Kül tür ve ar dým laþ ma Der ne ði, bi rin ci e ði tim öð re tim yý lýn da ba þa rý lý o lup tak dir ve te þek kür bel ge si a lan öð ren ci le ri Mü ze kart i le ö dül len dir di. Öð ren ci ler, Mü ze kart la rý ný E sen ler Be le di ye si Kon fe rans Sa lo nu nda dü zen le nen bir tö ren le al dý lar. Tö ren de ko nu þan Der nek Baþ ka ný Hü se yin Ak man, bir top lu mu a yak ta tu tan te mel un sur lar dan bi ri si nin de ta rih bi lin ci ol du ðu nu be lir te rek, A ðaç lar bi le kök le ri ü ze rin de bü yü yor. El bet te biz ler de ta ri hi miz ü ze rin de bü yü ye ce ðiz. Ta ri hi ne sa hip çýk mak ta ri hi sev mek le o lur. Ta ri hi sev mek ve ta rih bi lin ci ne u laþ mak i se bu ta ri hi me kân la rýn ge zil me si ve ta nýn ma sý i le müm kün o lur. Bu se bep le biz si ze bir ka pý a ra la mak ve a de ta bir a çýk ha va mü ze si o lan Ýs tan bul un ta ri hi me kân la rý ný, mü ze le ri ni gez me niz i çin bu Mü ze kart la rý çý kar dýk de di. Ýs tan bul / e ni As ya Bat man Ü ni ver si te si nde Kürt Di li ve E de bi ya tý bö lü mü nbat MAN Ü ni ver si te si Se na to su, Kürt Di li ve E de bi ya tý bö lü mü aç ma ka ra rý al dý. Rek tör Prof. Dr. Ab düs se lam U lu çam baþ kan lý ðýn da top la nan se na to, Bat man Ü ni ver si te si nde Kürt Di li ve E de bi ya tý, Sür ya ni Di li ve E de bi ya tý bö lüm le ri nin a çýl ma sý ný oy bir li ðiy le ka bul et ti. Ü ni ver si te nin Fen-E de bi yat Fa kül te si, Do ðu Dil le ri ve E de bi ya tý bö lü mün de da ha ön ce a çýk o lan A rap Di li ve E de bi ya tý i le Fars Di li E de bi ya tý A na Bi lim dal la rý nýn ya ný sý ra Kürt Di li E de bi ya tý ve Sür ya ni Di li E de bi ya tý A na Bi lim dal la rý nýn a çýl ma sý yö nün de ki bu ka rar, ge rek li ha zýr lýk lar ya pýl dýk tan son ra ÖK ün o na yý na su nu la cak. Bat man / ci han Kupon No: 18 Öð ren ci ler di ji tal e ði ti me yön len di ril me li ÖÐ REN CÝ LE RÝN DÝ JÝ TAL ÇA ÐIN E ÐÝ TÝM OR TAM LA RI NA ÖN LEN DÝ RÝ LÝP, TEK - NO LO JÝ Ý SO RUM LU BÝR ÞE KÝL DE KUL LA NA RAK ET KÝN DÝ JÝ TAL VA TAN DAÞ - LAR OL MA LA RI KO NU SUN DA REH BER LÝK E DÝL ME SÝ GE REK TÝ ÐÝ VURGULANDI. Türkiye Özel Okullar Birliði Derneðince düzenlenen ve üç gün süren Dijital Çaðda Eðitimde Fýrsatlar ve Sorumluluklarýmýz konulu 11. Geleneksel Sempozyumu sona erdi. Sempozyuma katýlan Millî Eðitim Bakaný Ömer Dinçer e Türkiye Özel Okullar Birliði Derneði Baþkaný Cem Gülan (sað2) tarafýndan plâket verildi. FO TOÐ RAF: AA TÜR KÝ E Ö zel O kul lar Bir li ði Der ne ði Baþ ka ný Cem Gü lan, Öð ren ci ler di ji tal ça ðýn e ði tim or tam la rý na yön len di ril me li, tek no lo ji yi so rum lu bir þe kil de kul la na rak yet kin di ji tal yurt taþ lar ol ma la rý ko nu sun da reh ber lik e dil me li dir de di. Tür ki ye Ö zel O kul lar Bir li ði Der ne ðin ce dü zen le nen ve üç gün sü ren Di ji tal Çað da E ði tim de Fýr sat lar ve So rum lu luk la rý mýz ko nu lu 11. Ge le nek sel Sem poz yu mu so na er di. Sem poz yu mun ka pa ný þýn da ko nu þan MEB Ö zel Öð re tim Ku rum la rý Ge nel Mü dü rü Meh met Kü çük, ba kan lý ðýn teþ ki lât ka nu nun da ya pý lan de ði þik li ðe i liþ kin bil gi ak tar dý. Bu ye ni den de ði þim dö nü þüm ça lýþ ma la rýy la ka ri yer uz man lý ðý sis te mi ge ti ril di ði ni be lir ten Kü çük, ba kan lýk ta ya ban cý dil bil me yen, tek no lo ji yi kul la na ma yan ve li sans üs tü e ði tim ya pa ma yan ki þi le rin gö rev a la ma ya ca ðý ný kay det ti. Ö zel öð re tim ku rum la rýy la il gi li yö net me lik tas la ðý ça lýþ ma la rý nýn yü rü tül dü ðü nü be lir ten Kü çük, 5580 sa yý lý Ö zel Öð re tim Ku rum la rý Ka nu nu nda yer a lan ba zý ký sým la rýn yö net me lik ten çý ka rýl dý ðý ný söy le di. Kü çük, tas lak yö net me lik te yer al ma yan a zýn lýk o kul la rý i le il gi li hük mün, ka nun da yer al dý ðý ný bil dir di. MEB e ni lik ve E ði tim Tek no lo ji le ri Ge nel Mü dü rü Mah mut Tün cel de e ði tim bi çim le ri nin de ðiþ ti ði ni i fa de e de rek, bu ko nu da Tür ki ye nin bi raz ge ri kal dý ðý ný, ça ðýn dö nü þü mü nün da ha hýz lý an la þýl ma sý ge rek ti ði ü ze rin de dur du. Tün cel, FA TÝH Pro je si nin 6 Þu bat ta pi lot uy gu la ma sý nýn baþ la ya ca ðý ný ha týr lat tý. KO RUN MA A muh taç ço cuk la rýn top lu ya þa ný lan yurt lar ye ri ne ço cuk ev le rin de ya þa ma sý ve ba kýl ma sý pro je si ön yar gý lý ev sa hi bi en ge li ne ta ký lý yor. Ko run ma ya muh taç ço cuk la rýn top lu ya þa ný lan ku rum yurt la rý ye ri ne ço cuk e vi a dý al týn da en çok 5-6 ço cu ðun ba rý nýp ha yat la rý ný sür dü re bi le ce ði ev or - tam la rýn da ba kýl ma sý pro je si ev sa hip le ri nin dev le te ev le ri ni ki ra ya ver me me le ri dolayýsýyla i le sek te ye uð ru yor. Þu a na ka dar sa de ce 15 ev ki ra la na rak ço cuk yer leþ ti ri le bil miþ du rum da. Çün kü ev sa hip le ri ev le ri ni za rar gö rür, kom þu lar i le sý kýn tý lar ya þa nýr gi bi ön yar gý lar dolayýsýyla Sos yal Hiz met ler Ço cuk E sir ge me Ku ru mu na ki ra la mak is te mi yor. Ba ký ma muh taç ço cu ðun yük sek ya ra rý a çý sýn dan ge rek li o lan Ço cuk Ev le ri i le ço cuk ye tiþ tir me ye uy gun böl ge ler de, o kul la ra ve has ta ne le re ya kýn da i re ler de 0-18 yaþ gru bu 5-6 ço cu ðun bir ev or ta mý o luþ tu ru la rak ko run ma ve ba kým al tý na a lý nan ço cuk la rýn be den sel ve psi ko-sos yal ge li þim le ri nin, e ði tim le ri nin ve bir mes lek sa hi bi o la rak top lu ma ya rar lý ki þi ler o la rak ye tiþ ti ril me le ri nin sað la ma sý he def le ni yor. Ev sa hip le ri nin ü ni ver si te öð ren ci le ri ne ev le ri ni ki ra ya ver mek Ö ZEL O KUL LAR DA, TAB LET BÝL GÝ SA AR ÝS TÝ OR TÜRKÝE Ö zel O kul lar Bir li ði Der ne ði ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Cem Gü lan i se ko nuþ ma sýn da, FA TÝH Pro je si nde da ðý tý la cak tab let bil gi sa yar la rýn ö zel o kul lar da o ku yan öð - ren ci le re de ve ril me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. Gü lan, Bu a i - le ler, ço cuk lar hiz me ti ö zel den a lý yor di ye suç lu ka bul e di - le mez ler. Pi lot uy gu la ma da ol ma sa da sý ra sý ge lin ce bu ço cuk la ra tab let bil gi sa yar ve ril me li. Bu ço cuk lar va tan ha - i ni de ðil, bö lü cü de ðil, Fran sýz va tan da þý da de ðil de di. Ko nuþ ma sýn da RTÜK e kýr gýn ol duk la rý ný da i fa de e den Gü lan, Pis e di li i sim li bir di zi de ö zel o kul genç li ði i le res - mî o kul genç li ði bir bi ri ne düþ man e di li yor. Es pi ri de ol sa her kes bu nu al gý la ya maz, za ten her kes sý ðý na cak bir ta raf a rý yor, çe te kur ma ya ça lý þý yor. Siz ya pým cý lar la ko nu þun di - ye bi ze ce vap yaz mýþ lar di ye ko nuþ tu. E ði tim ci ler le ve li le - rin tek no lo jik de ði þim le re a çýk ol ma sý, di ji tal tek no lo ji yi be - nim se me si ge rek ti ði ne i þa ret e den Gü lan, Öð ren ci ler di ji - tal ça ðýn e ði tim or tam la rý na yön len di ril me li, tek no lo ji yi so rum lu bir þe kil de kul la na rak yet kin di ji tal yurt taþ lar ol - ma la rý ko nu sun da reh ber lik e dil me li dir di ye ko nuþ tu. Gü - lan, bil gi ça ðýn da tek no lo ji nin öð re til me si ve e ði tim de da ha çok kul la nýl ma sý ge rek ti ði ne i þa ret et ti. Ýz mir / a a SHÇEK in Ev de Ba kým pro je si ne ön yar gý en ge li Ad nan Ý pek dal is te me me se bep le ri nin ben zer le ri ge rek çe gös te ri le rek ku ru ma da i re ki ra la ya ma dýk la rý ný di le ge ti ren SHÇEK Sam sun Ýl Mü dü rü Ad nan Ý pek dal, Ku rum bün ye sin de ki ço cuk la rý mýz ek mek le ri ni bi le ken di le ri al ma dýk la rý her þey ha zýr gel di ði i çin sos yal ve re el ha yat tan kop mak ta. Oy sa bu ev ler de ço cuk lar ken di te miz lik le ri ni ken di le ri ya pý yor. e mek ya pan aþ çý mýz dan kýz ço cuk la rý mýz ye mek yap ma yý öð re ni yor. Ek mek le ri ni al ma ya ken di le ri gi di yor lar. Böy le ce ger çek ha yat tan i zo le kal mýþ yurt hayatý ye ri ne bi re bir ha ya týn i çe ri sin de o lu yor lar. Fa kat ev sa hip le ri miz ev le ri nin za rar gö re bi le ce ði, kom þu lar i le prob lem ya þa na bi le ce ði gi bi ge rek çe ler i le ev le ri ni ki ra la mak is te mi yor lar. Fa kat bun lar bi zim ço cuk la rý mýz ve on la rý ba rýn dý ra cak ev ler bul ma mýz ge re ki yor. He de fi miz bü tün yurt la rý ve yu va la rý ev or ta mý na ta þý mak. de di. Þu an ço cuk la rýn ya þa dýk la rý ev ler de bir prob lem mey da na gel me di ði ni ak ta ran Ý pek dal, ev sa hip le ri nin en di þe duy ma sý na ge rek ol ma dý ðý ný ne ti ce de ev le ri ni dev le te ki ra la dýk la rý ný kay det ti. Sam sun / ci han ni as ya.com.tr Ses ge ti ren man þet le re de vam Ge çen haf ta nur yol cu su ad lý ma il gru bun da Mah mut Ce ze ri nin þu me sa jý do la þý ma gir di: e ni As ya ya teb rik ler. An ka ra Ü ni ver si te sin de ki mes cit so ru nu nu man þet yap mýþ tý. Al lah a þü kür, bu so run a þýl dý. Ge len ha be re gö re ü ni ver si te de mes cit a çýl dý. Ar dýn dan Mil lî Gü ven lik der si de kalk tý. e ni As ya bu nun i çin de yýl lar ca ça lýþ tý, ça ba la dý ve so nun da o nun de di ði nok ta ya ge lin di. Bu nun i çin de teb rik ler. E vet, Ce ze ri nin yaz dý ðý gi bi, bu i ki ko nu da ya þa nan ge liþ me ler, e ni As ya nýn ses ge ti ren man þet ler se ri si ne ek le nen ye ni ör nek ler o la rak ka yýt la ra geç ti. e ni As ya, bil has sa ba þör tü sü ya sa ðýn da so mut la þan 28 Þu bat zih ni ye ti ni ÝHL le re de ta þý yýp, as ke rî ve sa ye tin bü tün li se öð ren ci le ri ü ze rin den a i le le ri ni ve top lu mu ku þat ma sýn da et ki li bir a raç o la rak kul la ný lýr ha le ge ti ri len Mil lî Gü ven lik ders le ri nin kalk ma sý ge rek ti ði ni yýl lar dýr hem man þet le riy le, hem de kö þe ya zý la rýy la ses len di re rek bu gün le re gel di. Bu ya yýn lar la ka mu o yun da gi de rek güç le nen ve yay gýn la þan bir du yar lý lýk o luþ tu. Ki mi STK lar me se le ye sa hip çýk tý. Ko nu AB ra por la rýn da da vur gu lan dý. Ve der sin kalk ma sý ge re ði, Mil lî E ði tim Þû râ la rýn da di le ge ti ril di. A ma bu ta lep, þû râ lar dan çý kan tav si ye ni te li ðin de ki ka rar la ra ay ný vur gu ve ce sa ret le yan sý ma dý. Mil lî Gü ven lik ders le ri nin si vil öð ret men ler ce ve ril me si tek li fi nin ö te si ne ge çi le me di. A ma so nuç ta, si ya sî i ra de, hay li ge cik me li de ol sa, bu der sin ta ma men kalk ma sý yö nün de ki ka ra rý ný a çýk la dý. Bu ka rar, yýl lar dýr bu ta le bi ses len di ren e ni As ya nýn bir ba þa rý sý. A ma yi ne ya yýn la rý mýz da i fa de et ti ði miz gi bi, a tý lan bu a dým ö nem li ol mak la be ra ber, bu nun la iþ bit mi yor. E ði tim sis te mi ni çað dý þý ve an ti de mok ra tik res mî i de o lo ji nin cen de re sin den kur tar mak i çin a týl ma sý ge re ken da ha bir çok a dým var. Ýnkýlâp Tarihi dersi ve Andýmýz için attýðýmýz Kalkmalý man þe tleri miz bun lar dan ikisi ni i fa de e di yor. Ve e ni As ya, hür bir top lu mun en ö nem li þar tý o lan öz gür e ði tim he de fi ne u la þý lýn ca ya ka dar, bu yön de ki gay ret le ri ni ýs rar la ve ka rar lý bir þe kil de de vam et ti re cek. An ka ra Ü ni ver si te sin de ki mes cit so ru nu da bu bað lam da gün de me ta þý dý ðýmýz bir ko nuy du. Ö zel lik le 18 O cak ta ki Na maz ya sa ðý kar þý sýn da ÖK ve Köþk ni ye ses siz? sür man þe ti miz ü ze ri ne ÖK ün ha re ke te geç ti ði ve ve so ru nu çö ze cek a dý mý at tý ðý be lir ti li yor. Bu so nuç tan duy du ðu muz mem nu ni ye ti di le ge ti rir ken, öz gür lük mü ca de le si ne de vam ka rar lý lý ðý mý zý da bir kez da ha dek la re e di yo ruz. *** Denk taþ tan bir ha tý ra da ha Mer hum Denk taþ la müþ te rek hiz met ha tý ra la rý mý zýn e pey ce bir kýs mý ný ký sa da ol sa yaz dýk, a ma da ha yaz ma dýk la rý mýz da var. Bun lar dan bi ri ni, ge çen haf ta ki ya zý mýz ü ze ri ne, Der gi ler Sa týþ Mü dü rü müz Fa ik Al tun ha týr lat tý Ma yýs 2001 ta rih le ri a ra sýn da Do ðu Ak de niz Ü ni ver si te si nin Ga zi ma go sa da dü zen le di ði Ba har þen lik le ri ne, bu ü ni ver si te de ki e ni As ya o ku yu cu su genç öð ren ci le rin gay ret le ri ve KKTC Tem sil ci li ði mi zin kat ký la rý i le e ni As ya Neþ ri yat da bir stand la ka týl mýþ tý. Et kin lik, ga ze te miz de e ni As ya Neþ ri yat KKTC Tem sil ci li ði a dý na Ser gi ye da vet; Do ðu Ak de niz Ü ni ver si te si Ba har Þen lik le ri, Ga zi ma go sa-kktc; e ni As ya stan dýn da bu lu þa lým i fa de le ri nin yer al dý ðý bir i lân la du yu rul muþ ve ay ný i lân da Cum hur baþ ka ný mýz Sa yýn Ra uf Denk taþ ye ni çý kan Kal bi min Se si ad lý ki ta bý ný 7 Ma yýs 2001 de stan dý mýz da im za la ya cak ve o ku yu cu la rýy la soh bet e de cek ler dir no tu dü þül müþ tü. O gün KKTC Cum hur baþ ka ný o la rak bu et kin li ðin a çý lý þý ný ya pan Denk taþ, ilk o la rak e ni As ya stan dý na uð ra mýþ ve o za man ye ni çýk mýþ o lan söz konusu ki ta bý ný im za la mýþ tý. Ve ge rek ki ta ba, ge rek se im za et kin li ði ne, ü ni ver si te öð ren ci le ri i le Ga zi ma go sa hal ký bü yük il gi gös ter miþ ti. O gün ha be ri ol ma yýp ge le me yen ler den e pey ce si nin ki tap la rý da, bi lâ ha re Lef ko þa da ki mü te va zi Baþ kan lýk Sa ray ý na i le til miþ ve o ra da Denk taþ ta ra fýn dan im za la na rak sa hip le ri ne u laþ tý rýl mýþ tý. Bu ve si ley le mer hum Denk taþ ý bir kez da ha rah met du a la rýy la yad e di yo ruz.

4 4 KÜLTÜR SANAT sya ho o.com Her sýkýntýnýn bir duâ sý vardýr Devasý olmayan hastalýk yoktur, sadece henüz bulunmamýþ deva vardýr demek daha doðrudur. Maddî hastalýklar için bu kanun iþlediði gibi, manevî hastalýklar için de böyle bir kanun geçerlidir. Hastalýðý yaratan Allah nasýl Þafi kapýsýnýn çalýnmasýný, hekimlerin bu esmayý talim etmesini istediði gibi, manevî olarak da yaratýlan her sýkýntýnýn, yine yaratýlmýþ bir manevî çaresinin varolduðunu anlýyoruz. Burada da yine Allah ýn sýkýntýlarý gideren ismi devreye girmeyi bekliyordur. Kul, aciz yaratýlmýþtýr. Kul, fakir yaratýlmýþtýr. Kul, ihtiyaçlarla donatýlmýþtýr. Kul, düþmanlarla muhataptýr. Ýþte bütün bu kulluk vaziyeti, aratýcý nýn esmasýný anlamlý kýlmaktadýr. Allah ýn her bir ismi, bir hazine gibidir. Ýhtiyaçlar üretir, ihtiyaçlara cevap verir. Bu da zaten Rab olmanýn bir sonucudur. Duâ etme alýþkanlýðýmýzý geliþtirmeliyiz. Ne zaman, ne isteyeceðimizi bilmeliyiz. Sadece O na açýlan kapýlarýmýz olmalýdýr. Sadece O na verdiðimiz sözler olmalýdýr. Sadece O nunla paylaþtýðýmýz sýrlar olmalýdýr. Nitekim sadece O ndan, sadece bize özel durumlar, mesajlar, haller olduðunu bilmeliyiz. Hasýlý özel olduðumuzu bilmeliyiz. Sevildiðimizi, ilgilenildiðimizi, gündemde olduðumuzu bilmeliyiz. Ýþte bu da kul olmanýn dayanýlmaz güzelliðidir. Rab olmak, kulluk varsa daha bir anlamlýdýr. Durum onu gösteriyor ki, insanýn yaþadýðý bütün haller ve baþýna gelen her türlü vaziyetler, Rab den gelen bir mesaj niteliðindedir. Bana gel, bana dön, benden iste, ihtiyaçlara cevap veren Ben im, mesajýdýr. O zaman, kulluðumuzu bilmeliyiz. ani bu aslýnda haddi mizi bilmeliyiz der gibi bir þeydir. Mülk sahibi mülkünde istediði gibi tasarruf ediyor. Allah, hem bedenimizin hem de ruhumuzun Sahibidir. Allah, hem dünyanýn hem de içindekilerin Sahibidir. Her þeyin sahibi O ise, o zaman her þey O ndandýr. ine o zaman þikâyetlerimiz de O ndan deðil, O na olmalýdýr. Madem O var, her þey var. O na dost olan her þeye dost olur. BULMACA U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Bir kim se nin sa hip ol du ðu din, va tan gi bi mu kad de sa tý ko ru ma duy gu su. - Haf ni yu mun sim ge si. 2. Ka zak lar da se çim le iþ ba þý na ge len baþ kan. - E lek trik ge ri li min de ev re. 3. Mü rek kep ba lý ðý nýn bir tü rü. 4. Ki bir ke li me sin de or ta. - Ni þas ta yý par ça la ya rak þe ke re çe vi ren bir en zim. 5. Tat lý çö rek. - Ta hýl vb. ü rün le rin ko run du ðu, sak lan dý ðý ve ya de po lan dý ðý, ge nel lik le si lin dir bi çi min de am bar. 6. A vuç i çi i le top la mak. 7. Þöh ret, þan. - Os man lý'da san cak. 8. Her tür lü kor ku, ta sa ve teh li ke den u zak, gü ven de ol ma du ru mu. 9. Bir no ta. - Bir ga ze te ve ya der gi nin gün lük ya yý mýn dan ay rý ve üc ret siz o la rak ver di ði par ça. - Kur'ân al fa be sin de on bi rin ci harf. 10. As ga rî, mi ni mum. - Su ri ye'nin baþ þehri. 11. Sa pýk lýk, doð ru yol dan ay rýl mak Bil gi sa yar lar da ba sit prog ram lar la dü zen len miþ bir o yun tü rü. - Üç ta bur dan o lu þan as ke rî bir lik. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Ger çek o lan þey, ger çek lik. - Bir a - 1 maç uð run da bir de ðer ve ya var lýk tan vaz geç me, uð ru na 1 ver me. 2. Es ki Türk dev let le rin de, ö zel lik le Sel çuk lu lar da 2 þeh za de le rin e ði ti mi ve ya ba ðým sýz o la rak bir e ya le tin yö - 3 ne ti mi i le gö rev li ve zir. - Bir mes lek te u yul ma sý ge re ken 4 ku ral la rýn tamamý. 3. Ge niþ bir a la na ku rul muþ, bü yük ve 5 gös te riþ li ev, yurt luk. - Karýþýk renk. 4. Ki na ye li an - 6 la tým. - Lâ le ye tiþ ti ri len bah çe. 5. El bi se de ki bir yý rtý ðý ka - 7 pat mak iþi. - Li t yu mu sim ge le yen harf ler. 6. Ý çin de ký sa 8 sû re ve du â la rýn bu lun du ðu kü çük ki tap. - Han gi þey an - 9 la mýn da so ru. 7. Nü büv vet, pey gam ber lik. - U zak lýk be - 10 lir tir bir ni da. 8. Ma yi, sý vý. 9. Ku ru yup dö kü len a ðaç yap ra ðý. - Hin dis tan'da kü çük kral. 10. Çok ol ma yan. - Mü sa de re Tan pý nar, þe hir e de bi yat çý sýy dý MEHMET DOÐAN, ''GÜNÜMÜZDE ÞEHÝR EDEBÝATI VARSA BUNUN KURUCUSUNUN AHMET HAMDÝ TANPINAR'DIR. TANPINAR, BATI-DOÐU ARASINDAKÝ MESELENÝN MUHASEBESÝNÝ APAN TAM BÝR FÝKÝR ADAMIDIR'' DEDÝ. AH MET Ham di Tan pý nar Gün le ri kap sa mýn da dü zen le nen sem poz yum ya pýl dý Ý ki gün sü ren sem poz yum, dün so na er di. Ke çi ö ren Be le di ye si ve Tür ki ye a zar lar Bir li ði nin ha zýr la dý ðý sem poz yu mun Ke çi ö ren Ne cip Fa zýl Sa lo nu nda ki a çý lý þý na, Ke çi ö ren Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Ak, a zar lar Bir li ði Vak fý Baþ ka ný Meh met Do ðan ve bir çok a ka de mis yen ka týl dý. Mus ta fa Ak, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, be le di ye ci li ðin o ra da ya þa yan in san la rýn sa de ce fi zik sel ih ti yaç la rý nýn gi de ril me si ol ma dý ðý ný be lir te rek sos yal, sa nat sal, kül tü rel ih ti yaç la rýn ö ne mi ne i þa ret et ti. Bir þeh rin i çe ri sin de ya þa yan in san la rýn o þeh re kim lik ver di ði ni di le ge ti ren Ak, Ah met Ham di Tan pý nar ýn þeh ri an la týr ken o Ahmet Hamdi Tanpýnar þeh rin in san i liþ ki le ri ne de ðin di ði ni ha - týr lat tý. Meh met Do ðan da Tan pý nar ýn ya þa mýn da i ti bar gör me di ði ne dik ka ti çe ke rek, Gü nü müz de þe hir e de bi ya tý var sa bu nun ku ru cu su nun Ah met Ham di Tan pý nar dýr. Tan pý nar, Ba tý-do ðu a ra sýn da ki me se le nin mu ha se be si ni ya pan tam bir fi kir a da mý dýr de di. Ha va þart la rý dolayýsýyla sem poz yu ma ka tý la ma yan Prof. Dr. Or han O kay ýn a çý lýþ bil di ri si ni a zar lar Bir li ði Vak fý Baþ kan ar dým cý sý Ah met Fi dan o ku du. An ka ra / a a Erol Sayan ýn 60. sanat yýlý BES TE KÂR E rol Sa yan ýn 60. Sa nat ý lý hatýrasý na kon ser dü zen len di. E yüp Mu sý kî Vak fýn ca Ýs tan bul Tek nik Ü ni ver si te si Maç ka er leþ ke sin de dü zen le nen kon ser de, sah ne ye ilk o la rak vak fýn ko ro su çýk tý. E yüp Mu sý kî Vak fý Ço cuk Ko ro su Sa yan ýn e ser le ri nin ya ný sý ra fark lý mu sý kî þar ký la rý söy le di. Sa nat çý Ah met Öz han ýn da ko nuk o la rak sah ne ye çýk tý ðý ge ce ye, E rol Sa yan baþ ta ol mak ü ze re çok sa yý da mü zik se ver ka týl dý. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI M A S U M Ý E T A H Ý E D E B Ý A T A D A T R A N U N A V A D Ý S Ý Ý L A D E L E L A A R E Ý R E S A L A T A E T E A Þ A N A N Ý Z T Ý T E L B H A M E L E E H A T A A M A T O D N A L O S A D A K M F E A Ý N E D A R Ý S Ý N Koca Sinan ýn galasý yapýldý DÜNA mimarlýk tarihine adýný altýn harflerle yazdýran Mimar Sinan ýn kalfalýk eseri olarak nitelendirdiði Süleymaniye Camii nin yapým sürecini anlatan Koca Sinan tiyatro oyununun galasý yapýldý. Platform ve SÝNPAÞ GO nun iþbirliðiyle Haliç Kongre Merkezinde sergilenen oyunda Süleymaniye Camii nin yapým süreci, Hürrem Sultan ve Mimar Sinan ýn kiþilikleri çerçevesinde, sanat ile iktidarýn yüzyýllarca süre gelen sancýlý iliþkisini tiyatronun büyülü merceðinde anlatýldý. Hakan Altýner in yazdýðý ve sahneye koyduðu oyunun genel sanat yönetmenliðini Arda Aydoðan yaparken, Burak Sergen Mimar Sinan ý, Tarýk Papuççuoðlu Kanuni Sultan Süleyman ý, Dilek Türker de Hürrem Sultan ý canlandýrdý. Hilmi Özçelik, Fahri Öztezcan, Bertan Dirikolu ve Diler Öztürk ün diðer rolleri paylaþtýðý, dekor ve kostüm tasarýmýný Türkan Kafadar ýn yaptýðý, müziklerin ise Tuluyhan Uðurlu nun imzasýný taþýdýðý oyunun ön gösterimine Sinpaþ GO önetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik ve Bahçeþehir Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ahmet Eyüce nin yaný sýra çok sayýda dâvetli katýldý. Ýstanbul / aa E rol Sa yan kimdir? Kas ta mo nu da 1936 yý lýn da dün ya ya ge len Sa - yan, mü zik ça lýþ ma la rý na 1954 te baþ la dý. TRT An ka ra Rad yo su nun 1961 de aç tý ðý sa nat çý sý - na vý ný ka za nan Sa yan, Dr. Re cai Öz dil den al dý - ðý ar mo ni bil gi si ni bes te le ri ne uy gu la dý. Bes te - kâr Ýs ma il Ba ha Sü rel san ýn u zun yýl lar ken di e vin de sür dür dü ðü a ka de mik mü zik ça lýþ - ma la rý na ka tý lan E rol Sa yan, Türk mü zi - ðin de ki çok ses li li ðin ge liþ ti ril me si ko nu - sun da cid dî ça lýþ ma lar yap tý. 156 sý TRT re per tu va rýn da ol mak ü ze re, de ði þik form ve ma kam lar da 310 ci va rýn da e se ri bu lu - nan Sa yan, Ý TÜ Türk Mu sý kî si Dev let Kon ser va tu a rý nda re per tu ar, bu gö re ve pa ra lel o la rak da OD TÜ de Türk mu sý kî si ders le ri ver mek te dir. Ýs tan bul / a a Panik atak tan ebru ile kurtuldu KO CA E LÝ Bü yük þe hir Be le di ye si Kül tür Sos yal Ýþ ler Da i re Baþ kan lý ðý bün ye sin de fa a li yet gös te ren Mes lek ve Sa nat E ði tim Kurs la rý na (KO-MEK) ka tý lýp ve bu ra da al dý ðý e ði tim sa ye sin de psi ko lo jik ra hat sýz lý ðýn dan ve kul lan dý ðý an ti dep re san i laç la rýn dan kur tul du. De ðir men de re KO-MEK Kurs Mer ke zi eb ru kur si ye ri Þa fak Cey lan, KO-MEK kurs la rýn da ki a i le or ta mý i le mut lu lu ðu ya ka la yýp has ta lý ðý ný yen me yi ba þar dý. 45 ya þýn da ve ev ha ný mý o lan eb ru kur si ye ri Þa fak Cey lan, KO- MEK te ki a i le or ta mý na de ði ne rek, KO-MEK kurs la rý na ilk a çýl dý ðýn dan bu ya na, her yýl bir kaç kur sa ka tý lý yo rum. Bu ra da ki a i le or ta mý sa ye sin de ken di mi bu ra da hu zur i çin de his se di yo rum. Bu yüz den Dik si yon, A e ro bik, Ti yat ro ve Ýn gi liz ce kurs la rý gi bi bir çok kur sa ka týl dým. Bu yýl da Eb ru kur - su na baþ la dým. KO-MEK kurs la rý ki þi sel ge li þi mi min ya nýn da psi ko lo jik so run la rý mý çöz me me de yar dým cý ol du de di. Sað lýk so run la rý yü zün den ça re siz du rum day ken KO-MEK in e lin den tut tu ðu nu be lir ten Cey lan, U zun yýl lar dýr pa nik a tak has ta sýy dým ve et ki si yük sek o lan i lâç kul la ný yor dum. Dok to ra her git ti ðim de i lâç la rý mýn do zunu art tý yor dum ve ya tak tan çý ka maz ha le gel miþ tim. Dok to rum bu nun bir so nu ol ma dý ðý ný, ken di me bir uð raþ bul ma mý ve bu i lâ cý kes me nin en gü zel yo lu nun re sim yap mak ol du ðu nu söy le di. Bu nun ü ze ri ne ben de KO-MEK kur sun da Eb ru kur su na gel me ye ka rar ver dim. Eb ru kur su na baþ la dý ðým an dan i ti ba ren i lâcý mýn do zu nu dü þür düm þu an kul lan mý yo rum. Eb ru sa ye sin de has ta lý ðý mý yen me yi ba þar dým de di. Ko ca e li / e ni As ya Ýs tan bul da Nu ri Pak dil Sem poz yu mu DÜÞÜNCE ve e de bi yat dün ya sý nýn öz gün ka le mi Nu ri Pak dil, Ýs tan bul da dü zen le nen bir sem poz yum la gün de me ge le cek. Ýlk i ki si, Kah ra man ma raþ ve An ka ra da ger çek leþ ti ri len Nu ri Pak dil Sem poz yum la rý nýn ü çün cü sü, 4 Þu bat 2012 ta ri hin de Ýs tan bul da Bah çe þe hir Ü ni ver si te si Fa zýl Say Sa lo nu nda ya pý la cak. Sem poz yu mu HE CE der gi siy le Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Kül tür Mü dür lü ðü bir lik te dü zen li yor. Nu ri Pak dil ve E de bi yat der gi si dü þün ce sin den bes le nen ya zar ve a raþ týr ma cý la rýn ko nuþ ma cý o la rak ka tý la ca ðý sem poz yum da E de bi yat der gi si ve Nu ri Pak dil in dü þün ce si, dün ya, in san ve top lum al gý sý tar tý la cak. He ce Der gi sin den sem poz yum la il gi li ya pý lan a çýk la ma da þu i fa de le re yer ve ril di: Nu ri Pak dil i ve o nun E de bi yat ey le mi ni; sa nat, e de bi yat yo luy la ge liþ tir me ye ça lýþ tý ðý me de ni yet ek sen li dü þün ce yi an la mak, geç miþ ten ge le ce ðe Tür ki ye nin ta rih sel mis yo nu nu an la mak, bu mis yo nun ha ya ta ge çi ril me si ne kat ký da bu lun mak de mek tir. Bu bað lam da e de bi ya tý ay ný za man da bir dü þün ce ey le mi o la rak gö ren Nu ri Pak dil in sa nat, e de bi yat, si ya set, Do ðu, Ba tý, der gi, ya zý... vb. ko nu lar da ki dü þün ce le ri ni an la ma ya ve yo rum la ma ya ça lýþ mak a ma cýy la ya pý la cak E de bi yat Ey le mi ve Nu ri Pak dil ko nu lu sem poz yum bu a çý dan Tür ki ye nin bu gün kü dü þün ce so run la rý na da ö nem li kat ký lar su na cak týr. Üs kü dar dan bir 'He zar fen' ge çe cek! 28 O cak-03 Þu bat ta rih le ri a ra sýn da He zar fen M. Nec med din Ok yay Ser gi si ve An ma Prog ra mý Genç Gö nül ler Der ne ði ta ra fýn dan Üs kü dar Be le di ye si iþ bir li ði i le ger çek leþ ti ri li yor. Hüs nü hat tan eb ru ya, mü cel lit lik ten ke man keþ li ðe ka dar pek çok a lan da ver di ði e ser ler ve yap tý ðý ça lýþ ma lar la iz bý ra kan, bu yö nüy le çok az ki þi ye lâ yýk gö rü len He zar fen lâ ka býy la a ný lan Meh med Nec med din Ok yay ( ), Genç Gö nül ler Der ne ði nin Üs kü dar Be le di ye si iþ bir li ði i le or ga ni ze et ti ði bir ser gi ve an ma prog ra mý i le ha týr la ný yor. Üs kü dar e ni Va li de Ca mi i'n de 40 yýl sü ren i mam-ha tip lik va zi fe si nin ya ný sý ra, Med re se tü l Hat tâ tîn (Hat tat lar O ku lu) ve Gü zel Sa nat lar A ka de mi sin de de e ði tim ver miþ o lan bu müs tes na þah si ye tin, bu or ga ni zas yon la da ha ya kýn dan ta nýn ma sý he def le ni yor. Üs kü dar da ki Bað lar ba þý Kül tür Mer ke zin de 28 O cak-03 Þu bat ta rih le ri a ra sýn da de vam e de cek o lan ser gi de, fo toð raf ve ta ný tý cý me tin ler den o lu þan fo tob lok lar la Ok yay ýn ha ya tý ve e ser le ri ta ný tý la cak. (dun ya bi zim.com)

5 MAKALE 5 VECÝZE fer sa dog ni as ya.com.tr Ý nanç la rý mýz-i mâ ný mýz duy gu la rý mý zý, duy gu la rý mýz bi zi yön len di rir, yö ne tir. Biz duy gu la rý mý zý de ðil, duy gu la rý mýz bi zi kon trol e di yor. E ðer müs bet ve ya men fî his le ri miz mec râ ý na o tur maz sa; ne rû hen te kâ mü lü; ne de hiz met le ri mi zi i fâ e de bi li riz. Nâ sih le rin (ho ca ve vâ iz le rin) na si hat le ri þu za man da te sir siz kal dý ðý nýn bir se be bi þu dur: Ah lâk sýz in san la ra der ler, Ha set et me, hýrs gös ter - Vaz ge çin þu E u ro vi si on ga ra be tin den! Genç li ði mi zi bi tir di, ih ti yar lat tý þu E u ro vi si on ga ra be ti. E vet, genç li ði miz de baþ la yan ve bir ci het te u cun dan ký yý sýn dan da ol sa ma lû ma tý mýz o lan bu ga rip iþ, þim di ler de 60 a mer di ven da ya mýþ ol du ðu muz bu za man da da hi, hâ lâ gün dem de tu tul ma ya ça lý þý lý yor. Bir de fa a dý ü ze rin de, Av ru pa mem le ket le ri nin bir mü zik ya rýþ ma sý o lan bu u cû be i þe, top rak la rý mý zýn bü yük kýs mý nýn As ya ký t'a sýn da ol du ðu na, do la yý sýy la bü yük öl çü de As ya lý ol du ðu mu za ba kýl ma yýp, kü çük bir par ça mý zýn Av ru pa ký t'a sýn da sa yýl ma sýn dan, a zý cýk da ol sa Av ru pa lý sa yýl ma mýz dan do la yý mý, hep de ye ni le rek (bir-i ki is tis na ha riç) gi ri yo ruz kaç se ne dir? A dam la rýn mü zi ði ni kop ya la, hâl ve ha re ke ti ni kop ya la, on dan son ra da on lar la boy öl çüþ me ye ça lýþ, o lur mu öy le iþ? Za ten o ri ji na li on lar da, on lar la bu þe kil de ya rýþ ma ya gir mek man tý ða sý ðar mý? Bu ya rýþ ma ya iþ ti rak et mek uð ru na, yýl lar ca bu mil le tin bir sü rü pa ra sý he bâ en men sur, bo þu bo þu na git ti. Den siz-dü zen siz ve si lik, ta nýn ma mýþ bir çok kim se de meþ hur e dil di bu sa ye de. Ve hâ lâ da e dil mek te. Mil le tin ne tas vip e de ce ði tip ler, ne de ken di si ni tem sil e de cek ki þi ler... Genç le ri mi ze hem kö tü ah lâk, hem de her yö nüy le kö tü em sal teþ kil e di yor bu iþ. Hâl bu ki her mil le tin ken di kül tü rü var. Bi zim de ken di mi ze a it kül tü rü müz le, mü zi ði miz le, folk lo ru muz la gir di ði miz her ya rýþ ma da, git ti ði miz her mem le ket te, baþ lar da ol ma dýk mý? Dün ya da bir çok mil le tin duy ma dý ðý, gör me di ði kül tü rü mü zü o ra la ra gö tür dü ðü müz de, her mil let þaþ kýn ve hay ran ba kýþ lar la sey ret mi yor muy du bi zi? Meh ter ta ký mý mý zýn git ti ði yer ler de ki gö nül le ri fet het me iþ le ri ni bir ha týr la yýn. Mil let o la rak bi zi kül tür e roz yo nu na uð ra tan bu ga rip i þin, din dar ve bu mil le tin kül tü rü ne, i nan cý na say gý lý ol du ðu nu dü þün dü ðü müz hü kü met za ma nýn da ya pý lýr ol ma sý da ay rý ca bi ze ga rip ge li yor. He le TRT na sýl ön-a yak o lu yor a ca ba bu i þe? Bu i þi mil le te gö tür se niz, mil le te sor sa nýz, i na nýn bü yük ço ðun luk bu na kar þý çý ka cak, ka bul et me ye cek, e li nin ter siy le i te cek tir. Ha a, bir a vuç mut lu a zýn lýk bun dan mem nun muþ, biz böy le söy le yin ce de bi ze ký za cak mýþ. O da baþ ka bir þey ta bi. E ðer, o a zýn lý ðýn key fi i çin, ço ðun lu ða ku lak ver me ye cek se niz, o za man söy le ye cek bir þey yok. Za ten bir as ra ya kýn dýr her þey de a zýn lýk ço ðun lu ða ta gal lüb ve ta hak küm et mi yor mu? (!) Mihenge vurmadan almayýnýz! Hiçbir müfsid, "Ben müfsidim" demez, daima sûret-i haktan görünür, yahut batýlý hak görür. Evet, kimse demez "Ayraným ekþidir." Fakat, siz mihenge vurmadan almayýnýz. Zîra, çok silik söz, ticarette geziyor. Beyanat ve Tenvirler, s. 79 Biz mi duygularýmýza, duygularýmýz mý bize hakim? me, a dâ vet et me, i nat et me, dün ya yý sev me. a ni, Fýt ra tý ný de ðiþ tir gi bi, zâ hi ren on lar ca mâ lâ yu tak bir tek lif te bu lu nur lar. E ðer de se ler ki, Bun la rýn yüz le ri ni ha yýr lý þey le re çe vi ri niz, mec râ la rý ný de ðiþ ti ri niz ; hem na si hat te sir e der, hem da i re-i ih ti yar la rýn da bir emr-i tek lif o lur. A te þin ö zel li ði yak mak, gü ne þin ay dýn lat mak, ý sýt mak týr. On la ra I sýt ma! Ay dýn lat ma! de nil mez! Ma dem in san la ra sev mek, hür met, te vâ zu; öf ke, kin, a dâ vet gi bi müs bet-men fî duy gu lar ve ril miþ tir; öy le i se bun lar fonk si yon la rý ný ic râ e de cek. Çün kü, in sa ni ye ti miz an cak bun lar la or ta ya çý kar. Ým ti ha nýn ge re ði de bu dur. Me se lâ sev gi, i râ de miz da hi lin de de ðil dir. Hem, fýt rî ih ti yaç la ra bi nâ en, le ziz ye mek le ri ve mey ve le ri se ve riz, pe der ve vâ li de ve ev lât la rý mý zý se ve riz, re fî ka-i ha ya tý mý zý (e þi mi zi) se ve riz, dost ve ah bab la rý mý zý se ve riz, en bi yâ ve ev li yâ yý se ve - riz, ha ya tý mý zý, genç li ði mi zi se ve riz, ba ha rý ve gü zel þey le ri ve dün ya yý se ve riz. Na sýl bun la rý sev me ye ce ðiz? Na sýl bü tün bu mu hab bet le ri Ce nâbý Hakk ýn zât ve sý fat ve es mâ sý na ve re bi li riz? Ger çi, mu hab bet ih ti yâ rî (i râ dî) de ðil. Fa kat ih ti yar i le mu hab be tin yü zü, bir sev gi li den di ðer bir sev gi li ye dö ne bi lir. Sa yý lan sev dik le ri ni zi, Sev me yin de mi yo ruz. Bel ki, on la rý Ce nâb-ý Hakk ýn he sâ bý na ve O nun mu hab be ti nâ mý na se vin de riz. Me se lâ, le ziz ta am la rý, gü zel mey ve le ri, Ce nâbý Hakk ýn ih sa ný ve o Rah mân-ý Ra hî min in â mý ci he tin de sev mek, Rah mân ve Mün im i sim le ri ni sev mek tir. Hem mâ ne vî bir þü kür dür. Þu mu hab bet, yal nýz ne fis he sâ bý na ol ma dý ðý ný ve Rah mân nâ mý na ol du ðu nu gös te ren, meþ rû da i re sin de ka na at kâ râ ne ka zan mak ve mü te fek ki râ ne, mü te þek ki râ ne ye mek tir. Ke zâ, pe der ve vâ li de yi þef kat i le teç hiz e den ve se ni on la rýn mer ha met li el le riy le ter bi ye et ti ren hik met ve rah met he sâ bý na on la ra hür met ve mu hab bet, Ce nâb-ý Hakk ýn mu hab be ti ne â it tir. 1 Bir kal be çok sev gi gi rer mi? As lýn da o nun sý ný rý yok tur. Bir þe yi sev mek, baþ ka þey le ri sev me ye mâ ni de ðil dir. El ma yý sev di ði miz gi bi, ce vi zi de se ve riz, ki ra zý da, man da li na yý da, por ta ka lý da... Al lah ýn bir is mi Ha bîb dir. Bü tün sev gi ler, bu is min pa rýl tý la rý, dam la la rý, cil ve le ri dir. Al lah, kâ i na tý sev gi ü ze ri ne ya rat mýþ týr. Do la yý sýy la i mam-ha tip ve va iz le ri miz, bu in ce lik le re dik kat et mek; da ha has sas dav ran mak, Ý lâ hî, Kur â nî sev gi yi yan sýt mak zo run da. 2 Pey gam ber le rin mes le ði ni sür dü ren teb lið ci, ter gib (rað be ti art týr ma) ve ter hib de (sa kýn dýr ma); teb þir (müj de le me) ve kor kut ma da den ge li ol ma lý dýr. Dip not lar: 1- Söz ler, s Mek - tû bât, s. 38. Dün ye vî leþ me ve is raf ca mi le re de gir di Sa bah na ma zýn da or ta bü yük lük te ki bir ca mi de i çe ri de ve dý þa rý da ya nan lam ba la rýn sa yý sý tam o tuz do kuz a det. Bir de sa ba ha ka dar sön dü rül me yen lam ba lar var... Bu bir ör nek ol mak la be ra ber he men bü tün ca mi le ri miz de ki du rum üç a þa ðý beþ yu ka rý ay ný. Ha lý üs tü ne se ri len lüks ha lý lar... En ka li te li mer mer ve ya mo bil ya lar dan ya pýl mýþ min ber ler, mih rap lar... Du var la rýn dan ta van la rý na va rýn ca ya ka dar süs lü na kýþ lar... Mil yar lýk a vi ze ler ve kli ma lar... Ve en mo dern ses ci haz la rý... Ve he men her Cu ma hut be si nin a ka bin de ho ca e fen di nin; Muh te rem ce ma at ca mi mi zin bor cu çok... Borç la rý mý zý ö de mek te zor la ný yo ruz. Baþ ka her han gi bir ge li ri miz yok. ar dým la rý ný za ih ti ya cý mýz var. Mev lâm, ya pa ca ðý nýz yar dým la rý ný zý ka bul bu yur sun þek lin de ki yar dým ta lep le ri... Ca mi le ri miz i çin de i ba det le rin ya pýl dý ðý di nî ko nu la rýn öð re nil di ði mü ba rek me kân lar dýr. Bu du ru mu göz ö nün de bu l undu ran ec dat, her git tik le ri yer de ilk iþ o la rak o ra ya he men bir mes cit ve ya ca mi in þa et tir miþ ler. A ma u nut ma ya lým ki on la rýn yap týk la rý ca mi ler ga yet sa de, a de ta üs tü ör tü lü dört du var dan i ba ret ti. Devr-i sa a det te böy le i di, da ha son ra ki dö nem ler de de mi ma rî ya pý sý sað lam, ge niþ, fa kat her tür lü süs ve þa ta fat tan u zak bir ya pý da ol duk la rý ný gö rü yo ruz. Gü nü müz de de se la tin ca mi le ri ne bak tý ðý mýz da bu nu gör mek müm kün. Bir çok ko nu da ol du ðu gi bi dün ye vî leþ me ve is raf ma ra zý ca mi le ri mi ze, i ba det me kân la rý mý za da si ra yet et ti. Ý þin as lý ve ma hi ye tin den zi ya de, hiç bir fay da sý ol ma yan gö rü nen za hi ri yö nü i le meþ gul ol ma yý ga ye e din dik Ca mi ce ma a ti nin hem ke - mi ye ten, hem key fi ye ten ar zu la nan se vi ye ye gel me si i çin ça ba gös te ril me li. Bu na yö ne lik ça re ler dü þü nül me li, plan ve pro je ler ü re til me li. Çe kir dek ten, öz den zi ya de; ký þýr la, ka buk la iþ ti gal et me yi di ne hiz met zan net tik. Ehl-i din o la rak E fen di mi zin (a.s.m.); Ca mi le ri ni zi na kýþ lar la, mus haf la rý ný zý da al týn ve gü müþ le süs le di ði niz de fe lâ ket ba þý nýz da dýr i ka zý ný ye ni baþ tan o ku yup te fek kür et mek te fay da var. Ha dis-i Þe rif te ki mü min le re yö ne lik i kaz ve u ya rý la rý dik ka te al ma yýp bu i þin ö zü nü, as li ye ti ni ku lak ar dý er dip, i þin za hi ri yö nü ne o dak la nýp, þim di ki gi di þa tý mý za de vam e der sek, him met ve gay ret le ri mi zin bo þa git me sin den ö te ye; ya pý lan hiz met le rin sa mi mi yet ve ih lâs tan u zak bir ne vî gös te riþ ve ri ya yý ak la ge tir di ðin den bek len me dik be la ve fe lâ ket le re se bep o la ca ðýn dan kor ku lur. Ha dis-i Þe ri fin bir de kud sî ki ta bý mýz o lan Kur ân-ý Ke rim e i þa ret et ti ði yö nü var ki o nu da dik ka te al mak du ru mun da yýz. Bi lin di ði gi bi, Kur ân çok o ku nup, doð ru an la þý lýp ve ha ya tý mý za ge çi ril mek i çin in di ril di. Fi a tý ný art týr mak ga ye siy le en mo dern bas ký lar la lüks kâ ðýt la ra ba sý lýp, süs lü kap la ra sar ma la nýp sak la mak ke sin lik le doð ru de ðil. Ýþ te böy le bir du ru mu E fen di miz (asm) bir mu sî bet ve be lâ nýn se be bi o la rak ha ber ve ri yor. Bir süs mal ze me si du ru mu na dü þür me den, lü zum suz is raf la ra gir me den Kur ân ý mý zýn ne zih ve gü zel bas ký lar la mü min le rin is ti fa de si ne su nul ma sý el bet te ge rek li dir ve bun da her han gi bir sa kýn ca yok tur. Ay ný þe kil de ehl-i di nin i ba det le ri ni ra hat bir þe kil de, hu zur ve hu þu i çin de yap ma la rý i çin ca mi nin ge rek li o lan bü tün ih ti yaç la rý kar þý lan ma lý, za ru rî o lan her tür lü ih ti yaç la rý a lýn ma lý. Lük se kaç ma yan ser gi le ri ol ma lý, ký þýn so ðu ðun dan, ya zýn sa ca ðýn dan ko run mak i çin se rin le ti ci ve ý sý tý cý ci haz la rý bu lun ma lý. Bu gi bi ih ti yaç lar za ru rî o lan ih ti yaç lar dýr, bun la rýn te mi nin de her han gi bir be is yok tur. A ma bun la rýn hiçbi ri si, ca mi le rin bi rer i ba det ma hal li, bi rer ma ne vî me kân ol du ðu ger çe ði ni u nut tur ma ma ma lý. Ca mi gi bi ma ne vî me kân lar da a sýl o la nýn ma ne vî hiz met ler ol du ðu ku lak ar dý e dil me me li. Bu ra dan ha re ket le ca mi ce ma a ti nin hem ke mi ye ten, hem key fi ye ten ar zu la nan se vi ye ye gel me si i çin ça ba gös te ril me li. Bu na yö ne lik ça re ler dü þü nül me li, plan ve pro je ler ü re til me li. Ca mi ye ge len in san la ra ge rek li za ru rî di nî bil gi ler ka zan dý rýl ma lý. Ay rý ca ca mi ler de lü zum lu ki tap la rýn bu lun du ðu bi rer kü tüp ha ne ol ma lý. An cak bu þe kil de ca mi le ri miz a sýl mak sat o lan i ba det le rin ya pýl dý ðý me kân lar ha li ne ge ti ri le bi lir. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Þeytanýn cürm-ü meþhudu Ýz mir den Ek rem Öz den: Þey tan bir mi - dir, çok mu dur? Bir i se e ðer, o ka dar güç - lü mü ki, her za man her in sa na u la þa bi li - yor? Þey tan na sýl kö tü lü ðü tav si ye e di - yor? Ves ve se ver me i þin de ken di si ne yar - dým e den baþ ka var lýk lar da var mý dýr? Kur ân, in san lý ðýn ya ra tý lý þý ný an la týr ken, me lek ler le be ra ber þey ta ný da gün de me ta þýr. Me lek ler i ta at kâr, gü nah sýz, is yan sýz, zi kir ve tes bih te ku sur suz, mu vâ fýk, mü te vâ zý ve ha yýr lý kim lik le riy le; þey tan i se bir ba þýy la is yan kâr, ki bir li, bü yük lük tas la yan, cer be ze ci, had di ni bil mez, az gýn, ha set çi ve düþ man ta výr la rýy la dik ka ti çe ker. Baþ ka bir i fâ dey le Kur ân ta ra fýn dan me lek ler ve Pey gam ber le rin yük sek ah lâ ký ný id râk ve ih yâ et me ye teþ vik e di len in san, þey ta nýn kö tü ah lâ ký, kö tü mî zâ cý ve kö tü sý fat la rý kar þý sýn da da þid det le u ya rý lýr. Þey tan, Ce nâb-ý Al lah ýn sec de em ri ne uy ma mýþ, baþ kal dýr mýþ tý. Ce nâb-ý Hak, he men ga zap et me di, müþ fi kâ ne sor du: Sa na em ret ti ðim hal de se ni sec de den a lý ko yan ne dir? 1 Þey tan tev be et mek, piþ man lýk duy mak, Al lah ýn ga za býn dan yi ne Al lah a sý ðýn mak ve ba ðýþ lan ma ta le bin de bu lun mak ye ri ne; bü yük lük tas la dý ve te keb bü re so yun du: Ça mur dan ya rat tý ðý na mý sec de e de ce ðim? Ben den üs tün kýl dý ðý ný gö rü yor mu sun? 2 Hal bu ki be ni a teþ ten, o nu i se ça mur dan ya rat týn; ben on dan üs tü nüm! de di. 3 Oy sa bü yük lük ve Kib ri yâ Al lah a mah sus tur! Al lah ýn em ri kar þý sýn da hiç bir mah lû kun, hiç bir id di â da bu lun ma hak ký yok tur. Ce nâb-ý Hak þey ta ný rah me tin den kov du: Ýn o ra dan! O ra da bü yük len mek sa na düþ mez! Çýk git! Sen bir a þa ðý lýk sýn! 4 Sen ar týk ko vul muþ bi ri sin! Ce zâ Gü nü ne ka dar lâ ne tim se nin ü ze ri ne dir! 5 Þey tan sar sýl dý, yý kýl dý; bir den bi re yok o la ca ðý kâ bu su ya þa dý. Rabb im! Be ni in san la rýn tek rar di ri le cek le ri za ma na ka dar er te le di ye yal var dý. 6 Mu ha ta bý ve is te ye ni â sî þey tan bi le ol sa o lum suz ce vap ver me me si, Ce nâb-ý Hakk ýn du â ve ni yaz la ra ne den li ö nem ver di ði ni gös ter mek te dir. ü ce Al lah, þey ta nýn bu ni yâ zý kar þý sýn da: Sen, ký ya met gü nü ne ka dar bý ra ký lan lar dan sýn! bu yur du. 7 Ýb lis, bu de fa te þek kür et mek ye ri ne, az gýn fi kir le rin de a de ta bo ðul du: Be ni az dýr dý ðýn i çin, and ol sun ki Se nin doð ru yo lun ü ze ri ne du ra ca ðým. Son ra ön le rin den, ar ka la rýn dan, sað ve sol la rýn dan on la ra so ku la ca ðým. Ço ðu nu Sa na þük re der bu la ma ya cak sýn. 8 Rab bim! Be ni sa pýt tý ðýn i çin, yer yü zün de fe na lýk la rý on la ra gü zel gös te re ce ðim! Ha lis kýl dý ðýn kul la rýn müs tes na; on la rýn hep si ni sap tý ra ca ðým! 9 de di. Hýr çýn lý ðý ný, had di ni bil mez li ði ni ve a da ve ti ni kus tu. Haz ret-i  dem in (as) ya ra tý lý þý es na sýn da Al lah ýn em ri ne mu ha lif dav ra nan, kâ fir o lan 10 ve ký ya me te ka dar ya þa ma sü re si a lan Ýb lis tek ba þýy la or ta ya çýk sa da, da ha son ra pe þi ne yi ne cin ler den ve hat ta in san lar dan bir or du tak tý ðý bir ger çek tir. Þe ey tan, ken di si de cins o la rak cin ler den dir. 11 Cin le rin Müs lü man o lan la rý ve kâ fir o lan la rý var dýr. Ýlk gü nah Ýb li sin ken di si ne a it ol mak ü ze re; da ha son ra cin ler den ken di si ne ye ni kâ fir ler ve ha bis ruh lar ka týl mýþ týr. Ni te kim in san lar dan da þey tan va zi fe si ni gö ren ha bis ruh lu lar var dýr. 12 Bu dün ya, her kes i çin im ti han dün ya sý dýr. Su çun þah sî li ði pren si biy le, her kes ken di gü na hý ný yük le nir. Her kes ken di yap tý ðý na re hin dir. 13 ve Hiç bir gü nah kâr, baþ ka sý nýn gü na hý ný yük len mez. 14 Ý lâ hî e sas la rý, þey tan lar i çin de ge çer li dir. De mek sec de em ri ne mu ha lif ol du ðun dan Al lah ýn rah me tin den ko vul muþ þey tan sa yý i ti ba riy le bir ol mak la be ra ber, þey ta nýn yap týk la rý na, hi le si ne, tu za ðý na, þer le ri ne faaliyet le riy le, ya pýp et tik le riy le ka tý lan, or tak o lan, o na des tek ve ren di ðer ha bis ruh lar da, des tek le ri ve yap týk la rý o ra nýn da so rum lu dur lar, gü nah kâr dýr lar, müc rim dir ler. Hiç kim se bir baþ ka sý nýn gü na hý ný üst len mez. DU  Ey in san la rýn Rab bi, in san la rýn Me li ki ve in san la rýn Ý lâ hý o lan Ha mî-i Ra hîm im! Cin ol sun, in san ol sun, kal bi me ves ve se ve ren sin si ves ve se ci nin kö tü lük ve þer rin den, fýsk ve fü cu run dan, ves ve se ve da lâ le tin den Sa na sý ðý ný rým.  min! Dipnotlar: 1- A râf Sû re si, 7/12. Sâd Sû re si, 38/ Ýs râ Sû re si, 17/61, A râf Sû re si, 7/12; Sâd Sû re si, 38/ A râf Sû re si, 7/ Sâd Sû re si, 38/77, Hicr Sû re si, 15/ Hicr Sû re si, 15/37, A râf Sû re si, 7/ Hicr Sû - re si, 15/39, Ba ka ra Sû re si, 2/34; Sâd Sû re - si, 8/ Kehf Sû re si, 18/ Be di üz za man Sa id Nur sî, Lem a lar, s Müd des sir Sû re si, 74/ Necm Sû re si, 53/38.