BASÝT TEDBÝRLERLE HA BE RÝ SAY FA 12 DE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASÝT TEDBÝRLERLE HA BE RÝ SAY FA 12 DE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 ÖZEL OKULLAR BÝRLÝÐÝ DERNEÐÝ: ÖÐRENCÝLER DÝJÝTAL EÐÝTÝME ÖNLENDÝRÝLMELÝ HA BE RÝ SA FA 3 TE KAN DÂVÂLARI BÝTÝRÝLECEK / 6 DA BASÝT TEDBÝRLERLE GRÝPTEN KORUNMAK MÜMKÜN usoðuk algýnlýðý ve gribe þifa saðlayacak bir ilaç bulunmadýðýný belirten uzmanlar, bu hastalýklardan korunmak için yeme, içme ve hayat tarzýna dikkat etmek gerektiðini söylüyorlar. HA BE RÝ SA FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr ATILAN ASKERÎ OKUL ÖÐRENCÝLERÝNÝ SORMUÞTU Köþk niye çaðýrmadý? u Cum hur baþ kan lý ðýnýn in ter net si te sin de en faz la oy a lan so ru lar dan bi ri de as ke rî öð ren ci ler le il gi liy di. A mas ya da ya þa yan Mu sa Taþ si te de þu so ru yu sor du: Mað dur as ke rî öð ren ci ler ve a i le le ri o la rak as ke rî o kul lar dan a tý lan ve ay rýl mak zo run da bý ra ký lan öð ren ci le rin a ðýr taz mi nat la rý ve i a de-i i ti bar la rý hak kýn da bir i yi leþ tir me ya pa cak mý sý nýz? Bu so ru en faz la be ðe ni len 5. so ru ol du. An cak Mu sa Taþ, ön ce ki gün ya pý lan top lan tý ya çað rýl ma dý. nha be ri say fa 9 da Tek taraflý adalet olmaz ASKON GENEL BAÞKANI MUSTAFA KOCA, KÝMSE ÇEK ALARAK ÝÞ APMAK ÝSTEMEDÝÐÝ ÝÇÝN EKONOMÝ DARALIR. TEK TARAFLI ADALET OLMAZ DEDÝ. 10 Terör ve darbeler tek merkezden KÜRT SÝASETÇÝ ÝBRAHÝM GÜÇLÜ, TÜRKÝE'DE TERÖR VE DARBELERÝN BÝR MERKEZ TARAFINDAN ÝDARE EDÝLDÝÐÝNÝ SÖLEDÝ. 09 Mu sa Taþ HER GÜN ONLARCA KÝÞÝ ÖLÜOR Suriye de kan durmuyor u Su ri ye Ýn san Hak la rý Göz le me vi, 16 as ke rin öl dü rül dü ðü nü du yur du. Göz le me vi, Ýd lib in Ce bel El Za vi ye böl ge sin de as ker le re ya pý lan sal dý rý so nu cun da 10 ve Þam ýn Sah na ya böl ge sin de bir el bom ba sý nýn pat la ma sý so nu cun da da 6 as ke rin öl dü ðü nü kay det ti. nha be ri say fa 7 de MÜBAREK'TEN LÝDERLERE ÇAÐRI Beni idamdan kurtarýn u Ý dam la yar gý la nan Mý sýr ýn dev rik li de ri Hüs nü Mü ba rek, ba zý dün ya li der le ri ne gön der di ði mek tup ta, ken di si ni i dam dan kur tar ma la rý ný is te di. nha be ri say fa 7 de APILACAK ÇOK ÝÞ VAR KAMUSAL ALAN, HÝZMET ALAN-VEREN GÝBÝ KELÝMELERLE MAÐDUR EDÝLENLERÝN HAKLARI DA GERÝ VERÝLMELÝ. Ankara Ýnanç Özgürlüðü Platformu 6. yýlýna girdi. ATILAN ADIMLAR OLUMLU, AMA... u An ka ra Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu Mil lî Gü ven lik ders le ri nin müf re dat tan kal dý rýl ma sý, kat sa yý a da let siz li ði nin gi de ril me si, as ke re si vil yar gý yo lu nun a çýl ma sý ça lýþ ma la rý ný o lum lu bul mak la bir lik te öz gür lük ler a dý na ya pýl ma sý ge re ken da ha çok iþ ol du ðu nu ha týr lat mak is te riz açýklamasý yaptý. MAÐDURLARIN HAKLARI ÝADE EDÝLMELÝ u ÝHH ö ne tim Ku ru lu ü ye si Ser kan Co dal'ýn o ku du ðu a çýk la ma da Ö zel lik le ka mu sal a lan, hiz met a lan -hiz met ve ren gi bi mu al lâk ke li me ler ü ze rin den mað dur e di len mil yon lar ca in sa nýn hak la rý ka yýt sýz ve þart sýz i a de e dil me li ve on la ra ya pý lan hak sýz lýk la rýn mü seb bip le rin den he sap so rul ma lý dýr denildi. nrecep Gören in haberi say fa 8 de BURUN PROBLEMLERÝ ÇÖZMEE/ nfaruk Çakýr ýn yazýsý say fa 8 de ÝSTANBUL BÜÜKÞEHÝR BELEDÝESÝNE BAÐLI Þehir Tiyatrolarýnda müstehcen oyun u Ö zel te le viz yon ka nal la rý nýn di zi le rin de ki müs teh cen sah ne le re tep ki ler çýð gi bi bü yür ken, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye sine bað lý Þe hir Ti yat ro la rýnýn 16+ o yun sah ne le me si de tep ki çek ti. Ýçerdiði cinsel espriler dolayýsýyla 16 yaþ al tý iz le yi ci le re ka pa lý olduðu belirtilen gayri ahlâkî oyuna sanat adý altýnda izin verilmesi infialle karþýlandý. nha be ri say fa 9 da ISSN Kýzýltepe de KCK ya 8 tutuklama u9 Davutpaþa da acýnýn 4. yýl dönümüu8 Anayasada vakit kaybetmeyelim u8

2 2 L HÝ KA H A D Ý S Þöy le de: Al lah ým ben za yý fým, ba na kuv vet ver. Ben ze li lim, be ni a ziz kýl. Ben fa ki rim, be ni rý zýk lan dýr. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 2925/ Ha di s-i Þe rif Me â li  E T Kim bir ku sur ve ya gü nah iþ ler ve son ra o nu suç suz bi ri si nin ü ze ri ne a tar sa, iþ te o bir if ti ra yý ve ap a çýk bir gü na hý yük len miþ o lur. Nisa Sû re si: 112 /  ye t-i Ke ri me Me â li Ha ya týn ba þý na ge len her þey gü zel dir Ri sâ le-i Nur gö züy le ma ri fe tul lah Ma dem ha yat, Es mâ-i Hüs nâ nýn nu ku þu nu gös te rir. Ha ya týn ba þý na ge len her þey ha sen dir. Dör dün cü Meb has ðer de sen: Bi rin ci Meb has ta is pat Eet tin ki, ka de rin her þe yi gü zel dir, ha - yýr dýr. O ndan ge len þer de ha yýr dýr, çir kin lik de gü zel dir. Hal bu ki, þu dâr-ý dün ya da ki mu sî bet ler, be liy ye ler o hük mü cerh e di yor. El ce vap: Ey þid det-i þef kat ten þe dit bir e le mi his se den nef sim ve ar ka da þým! Vü cut hayr-ý mahz, a dem þerr-i mahz ol du ðu na, bü tün me hâ sin ve ke mâ lâ týn vü cû da rü cû u ve bü tün ma â sî ve me sâ ib ve ne kâ i sin e sa sý a dem ol du ðu de lil dir. Ma dem a dem þerr-i mahz dýr. A de me mün cer o lan ve ya a de mi iþ mam e den hâ lât da hi þer ri ta zam mun e der. O nun i çin, vü cu dun en par lak nu ru o lan ha yat, ah vâl-i muh te li fe i çin de yu var la nýp kuv vet bu lu yor. Mü te bâ yin va zi yet le re gi rip ta saf fî e di yor ve mü te ad dit key fi yâ tý a lýp mat lup se me râ tý ve ri yor ve mü te ad dit ta výr la ra gi rip Vâ hib-i Ha ya týn nu kuþ-u es mâ sý ný gü zel ce gös te rir. Ýþ te, þu ha ki kat ten dir ki, zî ha yat la ra â lâm ve me sâ ib ve me þak kat ve be liy yat su re tin de ba zý hâ lât â rýz o lur ki, o hâ lât i le ha yat la rý na en vâr-ý vü cut te ced düt e dip zu lü mât-ý a dem te bâ ud e de rek ha yat la rý ta saf fî e di yor. Zi ra, te vak kuf, sü kû net, sü kût, a tâ let, is ti ra hat, yek ne sak lýk, key fi yat ta ve ah val de bi rer a dem dir. Hat tâ en bü yük bir lez zet, yek ne sak lýk i çin de hi çe i ner. El hâ sýl: Ma dem ha yat, Es mâ-i Hüs nâ nýn nu ku þu nu gös te rir. Ha ya týn ba þý na ge len her þey ha sen dir. Me se lâ, ga yet zen gin, ni ha yet de re ce de san at kâr ve çok san at lar da mâ hir bir zat, â sâr-ý san a tý ný, hem kýy met tar ser ve ti ni gös ter mek i çin, â di bir mis kin a da mý, mo del lik va zi fe si ni gör dür mek i çin, bir üc re te mu ka bil, bir sa at te mu ras sâ, mu san nâ yap tý ðý göm le ði giy di rir, o nun üs tün de iþ ler ve va zi yet ler ve rir, teb dil e der. Hem her ne vî san a tý ný gös ter mek i çin ke ser, de ðiþ ti rir, u zal týr, ký sal týr. A ca ba þu üc ret li mis kin a dam o zâ ta de se, Ba na zah met ve ri yor sun, e ði lip kalk mak la va zi yet ve ri yor sun, be ni gü zel leþ ti ren bu göm le ði ke sip ký salt mak la gü zel li ði mi bo zu yor sun de me ye hak ka za na bi lir mi? Mer ha met siz lik, in saf sýz lýk et tin di ye bi lir mi? Ýþ te, o nun gi bi, Sâ ni-i Zül ce lâl, Fâ týr-ý Bî mi sal, zî ha ya ta göz, ku lak, a kýl, kalb gi bi ha vâs ve le tâ if le mu ras sâ o la rak giy dir di ði vü cut göm le ði ni, Es mâ-i Hüs nâ nýn na kýþ la rý ný gös ter mek i çin, çok hâ lât i çin de çe vi rir, çok va zi yet ler de de ðiþ ti rir. E lem ler, mu sî bet ler nev in de o lan key fi yât, ba zý es mâ sý nýn ah kâ mý ný gös ter mek i çin le me ât-ý hik met i çin de ba zý þu â ât-ý rah met ve o þu â ât-ý rah met i çin de lâ tif gü zel lik ler var dýr. Söz ler, s. 435 LÛ GAT ÇE: be liy ye: Be lâ, mu sî - bet. hayr-ý mahz: Mut lak ha yýr; hay rýn ta ken di si. a dem: ok luk. þerr-i mahz: Mut lak þer; ta ma men kö tü lük. me hâ sin: Gü zel lik ler, i yi lik ler. rü cû: Dön me, ge ri dön me. ma â sî: Ýs yan lar, gü - nah lar. me sâ ib: Mu sî bet ler. ne kâ is: Nok san lýk lar. mün cer: 1. Bir yö ne doð ru sü rük le nip gö tü - rü len 2. Ne ti ce le nen iþ mam: Kok lat ma, his set tir me. mü te bâ yin: Zýt. Vâ hib-i Ha yat: Ha ya tý ve ren. nu kuþ-u es mâ: Ý sim - le rin na kýþ la rý â lâm: E lem ler. en vâr-ý vü cut: Vü cut nur la rý. te ced düt: e ni len me, ta ze len me. zu lü mât-ý a dem: ok - luk ka ran lýk la rý. te bâ ud: U zak laþ ma. mu ras sâ: Kýy met li taþ lar la süs len miþ. mu san nâ: San at lý. Sâ ni-i Zül ce lâl: San at la ya pan Ce lâl sa - hi bi Al lah. Fâ týr-ý Bî mi sal: Eþ siz ve ben zer siz ya ra tan Al - lah. le me ât-ý hik met: Hik - met pa rýl tý la rý. þu â ât-ý rah met: Rah - met ý þýk la rý. ah met de mir dog ma il.com i sâ le-i Nur, her me se le de ol du ðu gi bi, ma - Rri fe tul lah ya ni, Al lah ý bil mek ha ki ka ti ni de en mü kem mel bir þe kil de i zah et miþ tir. Ma ri fe tul lah, mas nu at-ý Ý lâ hi ye yi ve Kur â nî ha ki kat le ri te fek kür ve tah sil i le ve ya lütf-u Ý lâ hî i le kal bî in ki þaf ve ba si re te sa hip ol mak. Es ma-i Ý lâ hi ye yi ta ný mak. Ý lâ hî ha ki kat le re vu ku fi yet 1 ma na la rý ný ta þý mak ta dýr. Bu nok ta i ti ba rýy la, ma ri fe tul lah, in sa nýn e sas va zi fe le rin den dir. Çün kü in sa nýn bu dün ya ya gön de ril me si nin hik me ti ve ga ye si, Hâ lýk-i Kâ i nat ý ta ný mak ve O na i man e dip i ba det et mek tir. Ve o in sa nýn va zi fe-i fýt ra tý ve fa ri za-i zim me ti, ma ri fe tul lah ve i man-ý bil lâh týr ve iz an ve ya kîn i le vü cu du nu ve vah de ti ni tas dik et mek tir. 2 Ri sâ le-i Nur, ma ri fe tul lah ha ki ka ti ni an la týr ken, i man-ý bil lâh, ya ni Al lah a i man ha ki ka tiy le bir lik te e le al mýþ, i ma ný ma ri fe tul la hýn e sa sý o la rak be lirt miþ tir. Çün kü Hil ka tin en yük sek ga ye si ve fýt ra týn en yü ce ne ti ce si i man-ý bil lâh týr. Ve in sa ni ye tin en â lî mer te be si ve be þe ri ye tin en bü yük ma ka mý i man-ý bil lâh i çin de ki ma ri fe tul lah týr. 3 Hem bü tün u lum-u ha ki ki ye nin e sa sý ve ma de ni ve nu ru ve ru hu; ma ri fe tul lah týr ve o nun üs sül e sa sý da i man-ý bil lâh týr. 4 Ý man la gi ri len ma ri fet cad de si ve ya da i re si, uç suz bu cak sýz bir se ma ve bit me yen bir yol cu luk tur. Ýn san, bü tün sý fat la rý son suz o lan Al lah ýn ma ri fe tin de ne ka dar i le ri gi der se git sin, ö nün de yi ne son suz bir me sa fe var dýr. Bu se bep le, ma ri fe tul lah ta te rak kî et mek, i man da te rak kî et mek de mek tir. Tah ki kî o lan kuv vet li i ma ný el de et mek ve on da yük sel mek de mek tir. Çün kü bü tün i lim le rin ve ma ri fet le rin ve ke ma lât-ý in sa ni ye nin en bü yü ðü i man dýr ve i man-ý tah ki kî den ge len taf sil li ve bür han lý ma ri fet-i kud si ye dir. 5 Ri sâ le-i Nur, ma ri fe tul la hý ka zan dý ran ha ki kî i man o lan tah ki kî i ma ný þu þe kil de ö zet le miþ tir: Al lah ý bil mek, bü tün kâ i na ta i ha ta e den ru bu bi ye ti ne ve zer re ler den yýl dýz la ra ka dar cüz i ve kül li her þey O nun kab za-i ta sar ru fun da ve kud ret ve i ra de siy le ol du ðu nu kat î i man et mek ve mül kün de hiç bir þe ri ki ol ma dý ðý na ve La i la he il lal lah ke li me-i kud si ye si ne, ha ki kat le ri ne i man et mek, kal ben tas dik et mek tir. Hem O na i man et mek, Kur ân-ý A zî müþ þa nýn ders ver di ði gi bi, O Hâ lý ký, sý fat la rýy la, i sim le riy le u mum kâ i na týn þe ha de ti ne is ti na den kal ben tas dik et mek tir. 6 Ý ma nýn ve ha ki kat le ri nin in ki þa fý ný sað la yan ma ri fe tul la hý ka zan ma nýn ve on da te rak kî et me nin yol la rý ve tarz la rý çe þit li dir. Bu hu su sa dik kat çe ken Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Ýlm-i Ke lâm va sý ta sýy la ka za ný lan ma ri fet-i Ý lâ hi ye, ma ri fet-i kâ mi le ve hu zur-u tam ver mi yor. Kur ân-ý Mu ci zül be ya nýn tar zýn da ol du ðu va kit, hem ma ri fet-i tam me yi ve rir; hem hu zur-u e tem mi ka zan dý rýr ki, in þal lah, Ri sâ le-i Nur un bü tün ec za la rý, o Kur ân-ý Mu ci zül be ya nýn cad de-i nu ra ni sin de bi rer e lek trik lam ba sý hiz me ti ni gö rü yor lar. 7 di ye rek, Ri sâ le-i Nur un Kur ân ýn tar zý ný ta kip et ti ði ni ve her þey de Ce nâb-ý Hakk ýn ma ri fe ti ne bir pen ce re aç tý ðý ný be yan et miþ tir. E vet, Ri sâ le-i Nur, hü ke ma ve u le ma nýn mes le ðin de git me yip, Kur ân ýn bir i caz-ý ma ne vi siy le, her þey de bir pen ce re-i ma ri fet aç mýþ; bir se ne lik i þi bir sa at te gö rür gi bi Kur ân a mah sus bir sýr rý an la mýþ týr ki bu deh þet li za man da had siz ehl-i i na dýn hü cum la rý na kar þý mað lûb ol ma yýp ga le be et miþ. 8 Ri sâ le-i Nur, bu ha ki ka ti i za ha týy la is pat et miþ. Es ki za man da ki ehl-i ha ki kat bir de re ce müc me len ve muh ta sa ran be yan et miþ ler. De mek, bu deh þet li za man da ha zi ya de bu ha ki ka te muh taç týr ki, Kur ân-ý Hâ kim in i ca zýy la bu ha ki kat taf si la týy la ih san e dil miþ, Nur ri sâ le le ri de bu ha ki ka te bir na þir ol muþ lar. 9 Ri sâ le-nur, ma ri fe tul la hýn en yük sek de re ca tý na u rû ca nev-i be þe ri teþ vik e den ve bu gün kü gün de öl me ye yüz tu tan kalp le ri bi le izn-i Ý lâ hî i le ih ti za za ge ti re cek ka dar ha ri ka bir e ser-i be di a dýr. 10 De mek Kur ân dan ge len o Söz ler ve o nur lar, yal nýz ak lî me sa il-i il mi ye de ðil; bel ki kal bi, ru hi, hâ lî me sa il-i i ma ni ye dir ve pek yük sek ve kýy met tar ma a rif-i Ý la hi ye hük mün de dir ler. 11 Al lah ýn he sa bý na kâ i na ta ba kan a dam her ne mü þa he de e der se i lim dir. Ne ti ce nin kay yu mu i man dýr. Bür han, an cak o nu gör mek i çin bir men fez dir. Ve bür han bir de ðil dir bin de ðil dir, zer rat-ý â lem a de din ce bür han lar var dýr. 12 di yen Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Ri sâ le-i Nur da bu hu su su þöy le a çýk la mak ta dýr: Ce nâb-ý Hakk ýn nur-u ma ri fe ti ne ye tiþ mek ve bak mak ve â yât ve þa hit le rin â yi ne le rin de cil ve le ri ni gör mek ve be ra hin ve de lil ler me sa ma týy la (gö ze nek le riy le) te ma þa et mek ik ti za e di yor. Ben mü þa he de et tim ki, ma ri fe tul la hýn þa hit le ri, bür han la rý üç çe þit tir. Bir kýs mý su gi bi dir; gö rü nür, his se di lir, lâ kin par mak lar la tu tul maz. Ý kin ci ký sým ha va gi bi dir; his se di lir fa kat ne gö rü nür, ne de tu tu lur. Ü çün cü ký sým i se: Nur gi bi dir; gö rü nür, fa kat ne his se di lir, ne de tu tu lur. 13 Sa yý sýz de lil ve þa hit le ri bu lu nan ma ri fe tul la hýn bu üç çe þit þa hit le ri ni Ri sâ le-i Nur, tev hi de a it bü tün ders le rin de i zah et mek te dir. Ma ri fe tul lah ve i man-ý bil lâh i çin en kuv vet li ve en par lak ri sâ le ler den o lan Ý kin ci Þu â da, bu ko nu da üç mi sâl ve rir: Rý zýk, þi fa ve hi da yet. Rý zýk, Al lah ýn var lý ðý na ve bir li ði ne su gi bi; þi fa ha va gi bi, hi da yet i se nur gi bi bir de lil o la rak gös te ril miþ tir. Bi rin ci yi çok ra hat te fek kür e de bil di ði miz hal de i kin ci yi ay ný net lik te sey re de mi yo ruz. Ü çün cü sü i se da ha bir per de li. De mek o lu yor ki, sa de ce ak lî de lil ge tir mek i man i çin ye ter li de ðil. Bu se bep le, Ri sâ le-i Nur, sa ir u le ma nýn e ser le ri gi bi, yal nýz ak lýn a ya ðý ve na za rýy la ders ver mez ve ev li ya mi sil lü yal nýz kal bin keþf ve zev kiy le ha re ket et mi yor. Bel ki a kýl ve kal bin it ti had ve im ti za cý ve ruh ve sa ir le ta i fin te a vü nü a ya ðýy la ha re ket e de rek evc-i â lâ ya u çar. 14 Bu ma na lar ý þý ðýn da ma ri fe tul lah yo lun da i ler ler ken, tev hid ve vah det te ke mal-i Ý lâ hî ve ce mal-i Rab bâ nî te za hür e der 15 ha ki ka tiy le, Ý lâ hî sa nat la rý, Rab bâ nî ih san la rý te fek kür e der ken on la rý tek baþ la rý na dü þün mek ye ri ne bir bü tün o la rak dü þün me miz ge re kir. Bu kül lî þu u ra sa hip ol mak i çin i se, Ri sâ le-i Nur gö züy le bak mak ve o nu reh ber yap mak za ru ri ye ti var dýr. Çün kü bü tün Söz ler ve bü tün mek tup lar, o Kur â nî cad de yi gös te rir. Þöy le ki:  lem de her bir þey, bü tün eþ ya yý ken di Hâ lý ký na ve rir ve dün ya da her bir e ser, bü tün â sâ rý ken di Mü es si ri nin e ser le ri ol du ðu nu gös te rir ve kâ i nat ta her bir fi il-i i ca dî, bü tün ef âl-i i ca di ye yi ken di fa i li nin fi il le ri ol du ðu nu is pat e der ve mev cu da ta te cel lî e den her bir i sim, bü tün es ma yý ken di mü sem ma sý nýn i sim le ri ve ün van la rý ol du ðu nu is pat e der. De mek her bir þey, doð ru dan doð ru ya bir bür han-ý vah da ni yet tir ve ma ri fet-i Ý lâ hi ye nin bir pen ce re si dir. 16 a ni zan ma nýn ve on da te rak kî et me - Ý ma nýn ve ha ki kat le ri nin in ki þa - fý ný sað la yan ma ri fe tul la hý ka - nin yol la rý ve tarz la rý çe þit li dir. Bu hu su sa dik kat çe kenbe di üz za - man Haz ret le ri, Ýlm-i Ke lâm va - sý ta sýy la ka za ný lan ma ri fet-i Ý lâ - hi ye, ma ri fet-i kâ mi le ve hu zur-u tam ver mi yor di yo r. her þey mir at-ý ma ri fet o lur. Sad-i Þi ra zi nin de di ði gi bi, U ya nýk ve ze ki göz ler na za rýn da, her yap rak, Al lah ýn ma ri fe ti ne da ir bir def ter dir. Her þey de Ce nâb-ý Hakk ýn ma ri fe ti ne bir pen ce re a çar. 17 Her þey de rah me tin i zi ni, ö zü nü, yü zü nü gö rür. Çün kü þu kâ i nat tan mak sad-ý a lâ, te za hür-ü Ru bu bi ye te kar þý, u bu di yet-i kül li ye-i in sa ni ye dir ve in sa nýn ga ye-i ak sâ sý o u bu di ye te u lum ve ke ma lât i le ye tiþ mek tir. 18 Ýn san, Al lah ý ta ný ma ya, bil me ye þa hit lik e den mev cu dat â yi ne le rin de par la yan Ce nâb-ý Hakk ýn i sim le ri nin cil ve le ri ni derk e dip, ma na-i har fî na za rýy la bak mak, ya ni san at tan Sa ni ye, e ser den mü es si re, i sim den sý fa ta, sý fat tan þu u na, þu un dan za ta gi den ma ri fe tul lah yo lun da te rak kî et mek le mü kel lef tir. Çün kü in san, þu kâ i na ta gel dik ten son ra i ki ci het i le u bu di ye ti var. Bir ci he ti, ga i ba ne bir su ret te bir u bu di ye ti bir te fek kü rü var; di ðe ri, ha zý ra ne mu ha ta ba su re tin de bir u bu di ye ti, bir mü na ca tý var dýr. 19 Ýþ te bu çe þit i ba dat ve te fek kü rat la, ha ki kî in san o lur, ah sen-i tak vim de ol du ðu nu gös te rir, i ma nýn yüm nü i le e ma ne te lâ yýk, e min bir ha li fe-i arz o lur. 20 Bu a sýr da Rah me ten Li lâ le min in bir a yi ne si o lan Ri sâ le-i Nur 21 çok mü kem mel bir ma ri fe tul lah ki ta bý dýr. Kur ân dan sun du ðu en ký sa ve en se lâ met li yol o lan acz, fakr, þef kat ve te fek kür yo luy la ay nel ya kin, il mel ya kin ve hak kal ya kin mer te be le ri ne çý kar mak ta dýr. Va zi fe-i fýt ra tý ve fa rî za-i zim me ti, ma ri fe tul lah ve i man-ý bil lah 22 o lan in sa nýn i se, bu ki ta ba ek mek gi bi, su gi bi, ha va gi bi ih ti ya cý var dýr. Dip not lar: 1- e ni Lü gat Þu â lar Mek tu bat Söz ler E mir dað Lâ hi ka sý a ge Mek - tu bat Mes ne vî-i Nu ri ye E mir dað Lâ hi ka sý Ta rih çe-i Ha yat Mek tu bat Mes - ne vî-i Nu ri ye Lem a lar Kas ta mo nu Lâ hi - ka sý Þu â lar Mek tu bat a ge Söz ler a ge a ge Ta rih çe-i Ha yat Þu â lar 166.

3 HABER 3 e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ a zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO URAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 7 Rebiülevvel 1433 Ru mî: 17 K. Sani 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ba þa rý lý kar ne ye Mü ze kart he di ye si nmer KE ZÝ E sen ler de bu lu nan Si nop Sa ray dü zü ne bað lý Te pe köy Kül tür ve ar dým laþ ma Der ne ði, bi rin ci e ði tim öð re tim yý lýn da ba þa rý lý o lup tak dir ve te þek kür bel ge si a lan öð ren ci le ri Mü ze kart i le ö dül len dir di. Öð ren ci ler, Mü ze kart la rý ný E sen ler Be le di ye si Kon fe rans Sa lo nu nda dü zen le nen bir tö ren le al dý lar. Tö ren de ko nu þan Der nek Baþ ka ný Hü se yin Ak man, bir top lu mu a yak ta tu tan te mel un sur lar dan bi ri si nin de ta rih bi lin ci ol du ðu nu be lir te rek, A ðaç lar bi le kök le ri ü ze rin de bü yü yor. El bet te biz ler de ta ri hi miz ü ze rin de bü yü ye ce ðiz. Ta ri hi ne sa hip çýk mak ta ri hi sev mek le o lur. Ta ri hi sev mek ve ta rih bi lin ci ne u laþ mak i se bu ta ri hi me kân la rýn ge zil me si ve ta nýn ma sý i le müm kün o lur. Bu se bep le biz si ze bir ka pý a ra la mak ve a de ta bir a çýk ha va mü ze si o lan Ýs tan bul un ta ri hi me kân la rý ný, mü ze le ri ni gez me niz i çin bu Mü ze kart la rý çý kar dýk de di. Ýs tan bul / e ni As ya Bat man Ü ni ver si te si nde Kürt Di li ve E de bi ya tý bö lü mü nbat MAN Ü ni ver si te si Se na to su, Kürt Di li ve E de bi ya tý bö lü mü aç ma ka ra rý al dý. Rek tör Prof. Dr. Ab düs se lam U lu çam baþ kan lý ðýn da top la nan se na to, Bat man Ü ni ver si te si nde Kürt Di li ve E de bi ya tý, Sür ya ni Di li ve E de bi ya tý bö lüm le ri nin a çýl ma sý ný oy bir li ðiy le ka bul et ti. Ü ni ver si te nin Fen-E de bi yat Fa kül te si, Do ðu Dil le ri ve E de bi ya tý bö lü mün de da ha ön ce a çýk o lan A rap Di li ve E de bi ya tý i le Fars Di li E de bi ya tý A na Bi lim dal la rý nýn ya ný sý ra Kürt Di li E de bi ya tý ve Sür ya ni Di li E de bi ya tý A na Bi lim dal la rý nýn a çýl ma sý yö nün de ki bu ka rar, ge rek li ha zýr lýk lar ya pýl dýk tan son ra ÖK ün o na yý na su nu la cak. Bat man / ci han Kupon No: 18 Öð ren ci ler di ji tal e ði ti me yön len di ril me li ÖÐ REN CÝ LE RÝN DÝ JÝ TAL ÇA ÐIN E ÐÝ TÝM OR TAM LA RI NA ÖN LEN DÝ RÝ LÝP, TEK - NO LO JÝ Ý SO RUM LU BÝR ÞE KÝL DE KUL LA NA RAK ET KÝN DÝ JÝ TAL VA TAN DAÞ - LAR OL MA LA RI KO NU SUN DA REH BER LÝK E DÝL ME SÝ GE REK TÝ ÐÝ VURGULANDI. Türkiye Özel Okullar Birliði Derneðince düzenlenen ve üç gün süren Dijital Çaðda Eðitimde Fýrsatlar ve Sorumluluklarýmýz konulu 11. Geleneksel Sempozyumu sona erdi. Sempozyuma katýlan Millî Eðitim Bakaný Ömer Dinçer e Türkiye Özel Okullar Birliði Derneði Baþkaný Cem Gülan (sað2) tarafýndan plâket verildi. FO TOÐ RAF: AA TÜR KÝ E Ö zel O kul lar Bir li ði Der ne ði Baþ ka ný Cem Gü lan, Öð ren ci ler di ji tal ça ðýn e ði tim or tam la rý na yön len di ril me li, tek no lo ji yi so rum lu bir þe kil de kul la na rak yet kin di ji tal yurt taþ lar ol ma la rý ko nu sun da reh ber lik e dil me li dir de di. Tür ki ye Ö zel O kul lar Bir li ði Der ne ðin ce dü zen le nen ve üç gün sü ren Di ji tal Çað da E ði tim de Fýr sat lar ve So rum lu luk la rý mýz ko nu lu 11. Ge le nek sel Sem poz yu mu so na er di. Sem poz yu mun ka pa ný þýn da ko nu þan MEB Ö zel Öð re tim Ku rum la rý Ge nel Mü dü rü Meh met Kü çük, ba kan lý ðýn teþ ki lât ka nu nun da ya pý lan de ði þik li ðe i liþ kin bil gi ak tar dý. Bu ye ni den de ði þim dö nü þüm ça lýþ ma la rýy la ka ri yer uz man lý ðý sis te mi ge ti ril di ði ni be lir ten Kü çük, ba kan lýk ta ya ban cý dil bil me yen, tek no lo ji yi kul la na ma yan ve li sans üs tü e ði tim ya pa ma yan ki þi le rin gö rev a la ma ya ca ðý ný kay det ti. Ö zel öð re tim ku rum la rýy la il gi li yö net me lik tas la ðý ça lýþ ma la rý nýn yü rü tül dü ðü nü be lir ten Kü çük, 5580 sa yý lý Ö zel Öð re tim Ku rum la rý Ka nu nu nda yer a lan ba zý ký sým la rýn yö net me lik ten çý ka rýl dý ðý ný söy le di. Kü çük, tas lak yö net me lik te yer al ma yan a zýn lýk o kul la rý i le il gi li hük mün, ka nun da yer al dý ðý ný bil dir di. MEB e ni lik ve E ði tim Tek no lo ji le ri Ge nel Mü dü rü Mah mut Tün cel de e ði tim bi çim le ri nin de ðiþ ti ði ni i fa de e de rek, bu ko nu da Tür ki ye nin bi raz ge ri kal dý ðý ný, ça ðýn dö nü þü mü nün da ha hýz lý an la þýl ma sý ge rek ti ði ü ze rin de dur du. Tün cel, FA TÝH Pro je si nin 6 Þu bat ta pi lot uy gu la ma sý nýn baþ la ya ca ðý ný ha týr lat tý. KO RUN MA A muh taç ço cuk la rýn top lu ya þa ný lan yurt lar ye ri ne ço cuk ev le rin de ya þa ma sý ve ba kýl ma sý pro je si ön yar gý lý ev sa hi bi en ge li ne ta ký lý yor. Ko run ma ya muh taç ço cuk la rýn top lu ya þa ný lan ku rum yurt la rý ye ri ne ço cuk e vi a dý al týn da en çok 5-6 ço cu ðun ba rý nýp ha yat la rý ný sür dü re bi le ce ði ev or - tam la rýn da ba kýl ma sý pro je si ev sa hip le ri nin dev le te ev le ri ni ki ra ya ver me me le ri dolayýsýyla i le sek te ye uð ru yor. Þu a na ka dar sa de ce 15 ev ki ra la na rak ço cuk yer leþ ti ri le bil miþ du rum da. Çün kü ev sa hip le ri ev le ri ni za rar gö rür, kom þu lar i le sý kýn tý lar ya þa nýr gi bi ön yar gý lar dolayýsýyla Sos yal Hiz met ler Ço cuk E sir ge me Ku ru mu na ki ra la mak is te mi yor. Ba ký ma muh taç ço cu ðun yük sek ya ra rý a çý sýn dan ge rek li o lan Ço cuk Ev le ri i le ço cuk ye tiþ tir me ye uy gun böl ge ler de, o kul la ra ve has ta ne le re ya kýn da i re ler de 0-18 yaþ gru bu 5-6 ço cu ðun bir ev or ta mý o luþ tu ru la rak ko run ma ve ba kým al tý na a lý nan ço cuk la rýn be den sel ve psi ko-sos yal ge li þim le ri nin, e ði tim le ri nin ve bir mes lek sa hi bi o la rak top lu ma ya rar lý ki þi ler o la rak ye tiþ ti ril me le ri nin sað la ma sý he def le ni yor. Ev sa hip le ri nin ü ni ver si te öð ren ci le ri ne ev le ri ni ki ra ya ver mek Ö ZEL O KUL LAR DA, TAB LET BÝL GÝ SA AR ÝS TÝ OR TÜRKÝE Ö zel O kul lar Bir li ði Der ne ði ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Cem Gü lan i se ko nuþ ma sýn da, FA TÝH Pro je si nde da ðý tý la cak tab let bil gi sa yar la rýn ö zel o kul lar da o ku yan öð - ren ci le re de ve ril me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. Gü lan, Bu a i - le ler, ço cuk lar hiz me ti ö zel den a lý yor di ye suç lu ka bul e di - le mez ler. Pi lot uy gu la ma da ol ma sa da sý ra sý ge lin ce bu ço cuk la ra tab let bil gi sa yar ve ril me li. Bu ço cuk lar va tan ha - i ni de ðil, bö lü cü de ðil, Fran sýz va tan da þý da de ðil de di. Ko nuþ ma sýn da RTÜK e kýr gýn ol duk la rý ný da i fa de e den Gü lan, Pis e di li i sim li bir di zi de ö zel o kul genç li ði i le res - mî o kul genç li ði bir bi ri ne düþ man e di li yor. Es pi ri de ol sa her kes bu nu al gý la ya maz, za ten her kes sý ðý na cak bir ta raf a rý yor, çe te kur ma ya ça lý þý yor. Siz ya pým cý lar la ko nu þun di - ye bi ze ce vap yaz mýþ lar di ye ko nuþ tu. E ði tim ci ler le ve li le - rin tek no lo jik de ði þim le re a çýk ol ma sý, di ji tal tek no lo ji yi be - nim se me si ge rek ti ði ne i þa ret e den Gü lan, Öð ren ci ler di ji - tal ça ðýn e ði tim or tam la rý na yön len di ril me li, tek no lo ji yi so rum lu bir þe kil de kul la na rak yet kin di ji tal yurt taþ lar ol - ma la rý ko nu sun da reh ber lik e dil me li dir di ye ko nuþ tu. Gü - lan, bil gi ça ðýn da tek no lo ji nin öð re til me si ve e ði tim de da ha çok kul la nýl ma sý ge rek ti ði ne i þa ret et ti. Ýz mir / a a SHÇEK in Ev de Ba kým pro je si ne ön yar gý en ge li Ad nan Ý pek dal is te me me se bep le ri nin ben zer le ri ge rek çe gös te ri le rek ku ru ma da i re ki ra la ya ma dýk la rý ný di le ge ti ren SHÇEK Sam sun Ýl Mü dü rü Ad nan Ý pek dal, Ku rum bün ye sin de ki ço cuk la rý mýz ek mek le ri ni bi le ken di le ri al ma dýk la rý her þey ha zýr gel di ði i çin sos yal ve re el ha yat tan kop mak ta. Oy sa bu ev ler de ço cuk lar ken di te miz lik le ri ni ken di le ri ya pý yor. e mek ya pan aþ çý mýz dan kýz ço cuk la rý mýz ye mek yap ma yý öð re ni yor. Ek mek le ri ni al ma ya ken di le ri gi di yor lar. Böy le ce ger çek ha yat tan i zo le kal mýþ yurt hayatý ye ri ne bi re bir ha ya týn i çe ri sin de o lu yor lar. Fa kat ev sa hip le ri miz ev le ri nin za rar gö re bi le ce ði, kom þu lar i le prob lem ya þa na bi le ce ði gi bi ge rek çe ler i le ev le ri ni ki ra la mak is te mi yor lar. Fa kat bun lar bi zim ço cuk la rý mýz ve on la rý ba rýn dý ra cak ev ler bul ma mýz ge re ki yor. He de fi miz bü tün yurt la rý ve yu va la rý ev or ta mý na ta þý mak. de di. Þu an ço cuk la rýn ya þa dýk la rý ev ler de bir prob lem mey da na gel me di ði ni ak ta ran Ý pek dal, ev sa hip le ri nin en di þe duy ma sý na ge rek ol ma dý ðý ný ne ti ce de ev le ri ni dev le te ki ra la dýk la rý ný kay det ti. Sam sun / ci han ni as ya.com.tr Ses ge ti ren man þet le re de vam Ge çen haf ta nur yol cu su ad lý ma il gru bun da Mah mut Ce ze ri nin þu me sa jý do la þý ma gir di: e ni As ya ya teb rik ler. An ka ra Ü ni ver si te sin de ki mes cit so ru nu nu man þet yap mýþ tý. Al lah a þü kür, bu so run a þýl dý. Ge len ha be re gö re ü ni ver si te de mes cit a çýl dý. Ar dýn dan Mil lî Gü ven lik der si de kalk tý. e ni As ya bu nun i çin de yýl lar ca ça lýþ tý, ça ba la dý ve so nun da o nun de di ði nok ta ya ge lin di. Bu nun i çin de teb rik ler. E vet, Ce ze ri nin yaz dý ðý gi bi, bu i ki ko nu da ya þa nan ge liþ me ler, e ni As ya nýn ses ge ti ren man þet ler se ri si ne ek le nen ye ni ör nek ler o la rak ka yýt la ra geç ti. e ni As ya, bil has sa ba þör tü sü ya sa ðýn da so mut la þan 28 Þu bat zih ni ye ti ni ÝHL le re de ta þý yýp, as ke rî ve sa ye tin bü tün li se öð ren ci le ri ü ze rin den a i le le ri ni ve top lu mu ku þat ma sýn da et ki li bir a raç o la rak kul la ný lýr ha le ge ti ri len Mil lî Gü ven lik ders le ri nin kalk ma sý ge rek ti ði ni yýl lar dýr hem man þet le riy le, hem de kö þe ya zý la rýy la ses len di re rek bu gün le re gel di. Bu ya yýn lar la ka mu o yun da gi de rek güç le nen ve yay gýn la þan bir du yar lý lýk o luþ tu. Ki mi STK lar me se le ye sa hip çýk tý. Ko nu AB ra por la rýn da da vur gu lan dý. Ve der sin kalk ma sý ge re ði, Mil lî E ði tim Þû râ la rýn da di le ge ti ril di. A ma bu ta lep, þû râ lar dan çý kan tav si ye ni te li ðin de ki ka rar la ra ay ný vur gu ve ce sa ret le yan sý ma dý. Mil lî Gü ven lik ders le ri nin si vil öð ret men ler ce ve ril me si tek li fi nin ö te si ne ge çi le me di. A ma so nuç ta, si ya sî i ra de, hay li ge cik me li de ol sa, bu der sin ta ma men kalk ma sý yö nün de ki ka ra rý ný a çýk la dý. Bu ka rar, yýl lar dýr bu ta le bi ses len di ren e ni As ya nýn bir ba þa rý sý. A ma yi ne ya yýn la rý mýz da i fa de et ti ði miz gi bi, a tý lan bu a dým ö nem li ol mak la be ra ber, bu nun la iþ bit mi yor. E ði tim sis te mi ni çað dý þý ve an ti de mok ra tik res mî i de o lo ji nin cen de re sin den kur tar mak i çin a týl ma sý ge re ken da ha bir çok a dým var. Ýnkýlâp Tarihi dersi ve Andýmýz için attýðýmýz Kalkmalý man þe tleri miz bun lar dan ikisi ni i fa de e di yor. Ve e ni As ya, hür bir top lu mun en ö nem li þar tý o lan öz gür e ði tim he de fi ne u la þý lýn ca ya ka dar, bu yön de ki gay ret le ri ni ýs rar la ve ka rar lý bir þe kil de de vam et ti re cek. An ka ra Ü ni ver si te sin de ki mes cit so ru nu da bu bað lam da gün de me ta þý dý ðýmýz bir ko nuy du. Ö zel lik le 18 O cak ta ki Na maz ya sa ðý kar þý sýn da ÖK ve Köþk ni ye ses siz? sür man þe ti miz ü ze ri ne ÖK ün ha re ke te geç ti ði ve ve so ru nu çö ze cek a dý mý at tý ðý be lir ti li yor. Bu so nuç tan duy du ðu muz mem nu ni ye ti di le ge ti rir ken, öz gür lük mü ca de le si ne de vam ka rar lý lý ðý mý zý da bir kez da ha dek la re e di yo ruz. *** Denk taþ tan bir ha tý ra da ha Mer hum Denk taþ la müþ te rek hiz met ha tý ra la rý mý zýn e pey ce bir kýs mý ný ký sa da ol sa yaz dýk, a ma da ha yaz ma dýk la rý mýz da var. Bun lar dan bi ri ni, ge çen haf ta ki ya zý mýz ü ze ri ne, Der gi ler Sa týþ Mü dü rü müz Fa ik Al tun ha týr lat tý Ma yýs 2001 ta rih le ri a ra sýn da Do ðu Ak de niz Ü ni ver si te si nin Ga zi ma go sa da dü zen le di ði Ba har þen lik le ri ne, bu ü ni ver si te de ki e ni As ya o ku yu cu su genç öð ren ci le rin gay ret le ri ve KKTC Tem sil ci li ði mi zin kat ký la rý i le e ni As ya Neþ ri yat da bir stand la ka týl mýþ tý. Et kin lik, ga ze te miz de e ni As ya Neþ ri yat KKTC Tem sil ci li ði a dý na Ser gi ye da vet; Do ðu Ak de niz Ü ni ver si te si Ba har Þen lik le ri, Ga zi ma go sa-kktc; e ni As ya stan dýn da bu lu þa lým i fa de le ri nin yer al dý ðý bir i lân la du yu rul muþ ve ay ný i lân da Cum hur baþ ka ný mýz Sa yýn Ra uf Denk taþ ye ni çý kan Kal bi min Se si ad lý ki ta bý ný 7 Ma yýs 2001 de stan dý mýz da im za la ya cak ve o ku yu cu la rýy la soh bet e de cek ler dir no tu dü þül müþ tü. O gün KKTC Cum hur baþ ka ný o la rak bu et kin li ðin a çý lý þý ný ya pan Denk taþ, ilk o la rak e ni As ya stan dý na uð ra mýþ ve o za man ye ni çýk mýþ o lan söz konusu ki ta bý ný im za la mýþ tý. Ve ge rek ki ta ba, ge rek se im za et kin li ði ne, ü ni ver si te öð ren ci le ri i le Ga zi ma go sa hal ký bü yük il gi gös ter miþ ti. O gün ha be ri ol ma yýp ge le me yen ler den e pey ce si nin ki tap la rý da, bi lâ ha re Lef ko þa da ki mü te va zi Baþ kan lýk Sa ray ý na i le til miþ ve o ra da Denk taþ ta ra fýn dan im za la na rak sa hip le ri ne u laþ tý rýl mýþ tý. Bu ve si ley le mer hum Denk taþ ý bir kez da ha rah met du a la rýy la yad e di yo ruz.

4 4 KÜLTÜR SANAT sya ho o.com Her sýkýntýnýn bir duâ sý vardýr Devasý olmayan hastalýk yoktur, sadece henüz bulunmamýþ deva vardýr demek daha doðrudur. Maddî hastalýklar için bu kanun iþlediði gibi, manevî hastalýklar için de böyle bir kanun geçerlidir. Hastalýðý yaratan Allah nasýl Þafi kapýsýnýn çalýnmasýný, hekimlerin bu esmayý talim etmesini istediði gibi, manevî olarak da yaratýlan her sýkýntýnýn, yine yaratýlmýþ bir manevî çaresinin varolduðunu anlýyoruz. Burada da yine Allah ýn sýkýntýlarý gideren ismi devreye girmeyi bekliyordur. Kul, aciz yaratýlmýþtýr. Kul, fakir yaratýlmýþtýr. Kul, ihtiyaçlarla donatýlmýþtýr. Kul, düþmanlarla muhataptýr. Ýþte bütün bu kulluk vaziyeti, aratýcý nýn esmasýný anlamlý kýlmaktadýr. Allah ýn her bir ismi, bir hazine gibidir. Ýhtiyaçlar üretir, ihtiyaçlara cevap verir. Bu da zaten Rab olmanýn bir sonucudur. Duâ etme alýþkanlýðýmýzý geliþtirmeliyiz. Ne zaman, ne isteyeceðimizi bilmeliyiz. Sadece O na açýlan kapýlarýmýz olmalýdýr. Sadece O na verdiðimiz sözler olmalýdýr. Sadece O nunla paylaþtýðýmýz sýrlar olmalýdýr. Nitekim sadece O ndan, sadece bize özel durumlar, mesajlar, haller olduðunu bilmeliyiz. Hasýlý özel olduðumuzu bilmeliyiz. Sevildiðimizi, ilgilenildiðimizi, gündemde olduðumuzu bilmeliyiz. Ýþte bu da kul olmanýn dayanýlmaz güzelliðidir. Rab olmak, kulluk varsa daha bir anlamlýdýr. Durum onu gösteriyor ki, insanýn yaþadýðý bütün haller ve baþýna gelen her türlü vaziyetler, Rab den gelen bir mesaj niteliðindedir. Bana gel, bana dön, benden iste, ihtiyaçlara cevap veren Ben im, mesajýdýr. O zaman, kulluðumuzu bilmeliyiz. ani bu aslýnda haddi mizi bilmeliyiz der gibi bir þeydir. Mülk sahibi mülkünde istediði gibi tasarruf ediyor. Allah, hem bedenimizin hem de ruhumuzun Sahibidir. Allah, hem dünyanýn hem de içindekilerin Sahibidir. Her þeyin sahibi O ise, o zaman her þey O ndandýr. ine o zaman þikâyetlerimiz de O ndan deðil, O na olmalýdýr. Madem O var, her þey var. O na dost olan her þeye dost olur. BULMACA U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Bir kim se nin sa hip ol du ðu din, va tan gi bi mu kad de sa tý ko ru ma duy gu su. - Haf ni yu mun sim ge si. 2. Ka zak lar da se çim le iþ ba þý na ge len baþ kan. - E lek trik ge ri li min de ev re. 3. Mü rek kep ba lý ðý nýn bir tü rü. 4. Ki bir ke li me sin de or ta. - Ni þas ta yý par ça la ya rak þe ke re çe vi ren bir en zim. 5. Tat lý çö rek. - Ta hýl vb. ü rün le rin ko run du ðu, sak lan dý ðý ve ya de po lan dý ðý, ge nel lik le si lin dir bi çi min de am bar. 6. A vuç i çi i le top la mak. 7. Þöh ret, þan. - Os man lý'da san cak. 8. Her tür lü kor ku, ta sa ve teh li ke den u zak, gü ven de ol ma du ru mu. 9. Bir no ta. - Bir ga ze te ve ya der gi nin gün lük ya yý mýn dan ay rý ve üc ret siz o la rak ver di ði par ça. - Kur'ân al fa be sin de on bi rin ci harf. 10. As ga rî, mi ni mum. - Su ri ye'nin baþ þehri. 11. Sa pýk lýk, doð ru yol dan ay rýl mak Bil gi sa yar lar da ba sit prog ram lar la dü zen len miþ bir o yun tü rü. - Üç ta bur dan o lu þan as ke rî bir lik. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Ger çek o lan þey, ger çek lik. - Bir a - 1 maç uð run da bir de ðer ve ya var lýk tan vaz geç me, uð ru na 1 ver me. 2. Es ki Türk dev let le rin de, ö zel lik le Sel çuk lu lar da 2 þeh za de le rin e ði ti mi ve ya ba ðým sýz o la rak bir e ya le tin yö - 3 ne ti mi i le gö rev li ve zir. - Bir mes lek te u yul ma sý ge re ken 4 ku ral la rýn tamamý. 3. Ge niþ bir a la na ku rul muþ, bü yük ve 5 gös te riþ li ev, yurt luk. - Karýþýk renk. 4. Ki na ye li an - 6 la tým. - Lâ le ye tiþ ti ri len bah çe. 5. El bi se de ki bir yý rtý ðý ka - 7 pat mak iþi. - Li t yu mu sim ge le yen harf ler. 6. Ý çin de ký sa 8 sû re ve du â la rýn bu lun du ðu kü çük ki tap. - Han gi þey an - 9 la mýn da so ru. 7. Nü büv vet, pey gam ber lik. - U zak lýk be - 10 lir tir bir ni da. 8. Ma yi, sý vý. 9. Ku ru yup dö kü len a ðaç yap ra ðý. - Hin dis tan'da kü çük kral. 10. Çok ol ma yan. - Mü sa de re Tan pý nar, þe hir e de bi yat çý sýy dý MEHMET DOÐAN, ''GÜNÜMÜZDE ÞEHÝR EDEBÝATI VARSA BUNUN KURUCUSUNUN AHMET HAMDÝ TANPINAR'DIR. TANPINAR, BATI-DOÐU ARASINDAKÝ MESELENÝN MUHASEBESÝNÝ APAN TAM BÝR FÝKÝR ADAMIDIR'' DEDÝ. AH MET Ham di Tan pý nar Gün le ri kap sa mýn da dü zen le nen sem poz yum ya pýl dý Ý ki gün sü ren sem poz yum, dün so na er di. Ke çi ö ren Be le di ye si ve Tür ki ye a zar lar Bir li ði nin ha zýr la dý ðý sem poz yu mun Ke çi ö ren Ne cip Fa zýl Sa lo nu nda ki a çý lý þý na, Ke çi ö ren Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Ak, a zar lar Bir li ði Vak fý Baþ ka ný Meh met Do ðan ve bir çok a ka de mis yen ka týl dý. Mus ta fa Ak, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, be le di ye ci li ðin o ra da ya þa yan in san la rýn sa de ce fi zik sel ih ti yaç la rý nýn gi de ril me si ol ma dý ðý ný be lir te rek sos yal, sa nat sal, kül tü rel ih ti yaç la rýn ö ne mi ne i þa ret et ti. Bir þeh rin i çe ri sin de ya þa yan in san la rýn o þeh re kim lik ver di ði ni di le ge ti ren Ak, Ah met Ham di Tan pý nar ýn þeh ri an la týr ken o Ahmet Hamdi Tanpýnar þeh rin in san i liþ ki le ri ne de ðin di ði ni ha - týr lat tý. Meh met Do ðan da Tan pý nar ýn ya þa mýn da i ti bar gör me di ði ne dik ka ti çe ke rek, Gü nü müz de þe hir e de bi ya tý var sa bu nun ku ru cu su nun Ah met Ham di Tan pý nar dýr. Tan pý nar, Ba tý-do ðu a ra sýn da ki me se le nin mu ha se be si ni ya pan tam bir fi kir a da mý dýr de di. Ha va þart la rý dolayýsýyla sem poz yu ma ka tý la ma yan Prof. Dr. Or han O kay ýn a çý lýþ bil di ri si ni a zar lar Bir li ði Vak fý Baþ kan ar dým cý sý Ah met Fi dan o ku du. An ka ra / a a Erol Sayan ýn 60. sanat yýlý BES TE KÂR E rol Sa yan ýn 60. Sa nat ý lý hatýrasý na kon ser dü zen len di. E yüp Mu sý kî Vak fýn ca Ýs tan bul Tek nik Ü ni ver si te si Maç ka er leþ ke sin de dü zen le nen kon ser de, sah ne ye ilk o la rak vak fýn ko ro su çýk tý. E yüp Mu sý kî Vak fý Ço cuk Ko ro su Sa yan ýn e ser le ri nin ya ný sý ra fark lý mu sý kî þar ký la rý söy le di. Sa nat çý Ah met Öz han ýn da ko nuk o la rak sah ne ye çýk tý ðý ge ce ye, E rol Sa yan baþ ta ol mak ü ze re çok sa yý da mü zik se ver ka týl dý. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI M A S U M Ý E T A H Ý E D E B Ý A T A D A T R A N U N A V A D Ý S Ý Ý L A D E L E L A A R E Ý R E S A L A T A E T E A Þ A N A N Ý Z T Ý T E L B H A M E L E E H A T A A M A T O D N A L O S A D A K M F E A Ý N E D A R Ý S Ý N Koca Sinan ýn galasý yapýldý DÜNA mimarlýk tarihine adýný altýn harflerle yazdýran Mimar Sinan ýn kalfalýk eseri olarak nitelendirdiði Süleymaniye Camii nin yapým sürecini anlatan Koca Sinan tiyatro oyununun galasý yapýldý. Platform ve SÝNPAÞ GO nun iþbirliðiyle Haliç Kongre Merkezinde sergilenen oyunda Süleymaniye Camii nin yapým süreci, Hürrem Sultan ve Mimar Sinan ýn kiþilikleri çerçevesinde, sanat ile iktidarýn yüzyýllarca süre gelen sancýlý iliþkisini tiyatronun büyülü merceðinde anlatýldý. Hakan Altýner in yazdýðý ve sahneye koyduðu oyunun genel sanat yönetmenliðini Arda Aydoðan yaparken, Burak Sergen Mimar Sinan ý, Tarýk Papuççuoðlu Kanuni Sultan Süleyman ý, Dilek Türker de Hürrem Sultan ý canlandýrdý. Hilmi Özçelik, Fahri Öztezcan, Bertan Dirikolu ve Diler Öztürk ün diðer rolleri paylaþtýðý, dekor ve kostüm tasarýmýný Türkan Kafadar ýn yaptýðý, müziklerin ise Tuluyhan Uðurlu nun imzasýný taþýdýðý oyunun ön gösterimine Sinpaþ GO önetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik ve Bahçeþehir Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ahmet Eyüce nin yaný sýra çok sayýda dâvetli katýldý. Ýstanbul / aa E rol Sa yan kimdir? Kas ta mo nu da 1936 yý lýn da dün ya ya ge len Sa - yan, mü zik ça lýþ ma la rý na 1954 te baþ la dý. TRT An ka ra Rad yo su nun 1961 de aç tý ðý sa nat çý sý - na vý ný ka za nan Sa yan, Dr. Re cai Öz dil den al dý - ðý ar mo ni bil gi si ni bes te le ri ne uy gu la dý. Bes te - kâr Ýs ma il Ba ha Sü rel san ýn u zun yýl lar ken di e vin de sür dür dü ðü a ka de mik mü zik ça lýþ - ma la rý na ka tý lan E rol Sa yan, Türk mü zi - ðin de ki çok ses li li ðin ge liþ ti ril me si ko nu - sun da cid dî ça lýþ ma lar yap tý. 156 sý TRT re per tu va rýn da ol mak ü ze re, de ði þik form ve ma kam lar da 310 ci va rýn da e se ri bu lu - nan Sa yan, Ý TÜ Türk Mu sý kî si Dev let Kon ser va tu a rý nda re per tu ar, bu gö re ve pa ra lel o la rak da OD TÜ de Türk mu sý kî si ders le ri ver mek te dir. Ýs tan bul / a a Panik atak tan ebru ile kurtuldu KO CA E LÝ Bü yük þe hir Be le di ye si Kül tür Sos yal Ýþ ler Da i re Baþ kan lý ðý bün ye sin de fa a li yet gös te ren Mes lek ve Sa nat E ði tim Kurs la rý na (KO-MEK) ka tý lýp ve bu ra da al dý ðý e ði tim sa ye sin de psi ko lo jik ra hat sýz lý ðýn dan ve kul lan dý ðý an ti dep re san i laç la rýn dan kur tul du. De ðir men de re KO-MEK Kurs Mer ke zi eb ru kur si ye ri Þa fak Cey lan, KO-MEK kurs la rýn da ki a i le or ta mý i le mut lu lu ðu ya ka la yýp has ta lý ðý ný yen me yi ba þar dý. 45 ya þýn da ve ev ha ný mý o lan eb ru kur si ye ri Þa fak Cey lan, KO- MEK te ki a i le or ta mý na de ði ne rek, KO-MEK kurs la rý na ilk a çýl dý ðýn dan bu ya na, her yýl bir kaç kur sa ka tý lý yo rum. Bu ra da ki a i le or ta mý sa ye sin de ken di mi bu ra da hu zur i çin de his se di yo rum. Bu yüz den Dik si yon, A e ro bik, Ti yat ro ve Ýn gi liz ce kurs la rý gi bi bir çok kur sa ka týl dým. Bu yýl da Eb ru kur - su na baþ la dým. KO-MEK kurs la rý ki þi sel ge li þi mi min ya nýn da psi ko lo jik so run la rý mý çöz me me de yar dým cý ol du de di. Sað lýk so run la rý yü zün den ça re siz du rum day ken KO-MEK in e lin den tut tu ðu nu be lir ten Cey lan, U zun yýl lar dýr pa nik a tak has ta sýy dým ve et ki si yük sek o lan i lâç kul la ný yor dum. Dok to ra her git ti ðim de i lâç la rý mýn do zunu art tý yor dum ve ya tak tan çý ka maz ha le gel miþ tim. Dok to rum bu nun bir so nu ol ma dý ðý ný, ken di me bir uð raþ bul ma mý ve bu i lâ cý kes me nin en gü zel yo lu nun re sim yap mak ol du ðu nu söy le di. Bu nun ü ze ri ne ben de KO-MEK kur sun da Eb ru kur su na gel me ye ka rar ver dim. Eb ru kur su na baþ la dý ðým an dan i ti ba ren i lâcý mýn do zu nu dü þür düm þu an kul lan mý yo rum. Eb ru sa ye sin de has ta lý ðý mý yen me yi ba þar dým de di. Ko ca e li / e ni As ya Ýs tan bul da Nu ri Pak dil Sem poz yu mu DÜÞÜNCE ve e de bi yat dün ya sý nýn öz gün ka le mi Nu ri Pak dil, Ýs tan bul da dü zen le nen bir sem poz yum la gün de me ge le cek. Ýlk i ki si, Kah ra man ma raþ ve An ka ra da ger çek leþ ti ri len Nu ri Pak dil Sem poz yum la rý nýn ü çün cü sü, 4 Þu bat 2012 ta ri hin de Ýs tan bul da Bah çe þe hir Ü ni ver si te si Fa zýl Say Sa lo nu nda ya pý la cak. Sem poz yu mu HE CE der gi siy le Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Kül tür Mü dür lü ðü bir lik te dü zen li yor. Nu ri Pak dil ve E de bi yat der gi si dü þün ce sin den bes le nen ya zar ve a raþ týr ma cý la rýn ko nuþ ma cý o la rak ka tý la ca ðý sem poz yum da E de bi yat der gi si ve Nu ri Pak dil in dü þün ce si, dün ya, in san ve top lum al gý sý tar tý la cak. He ce Der gi sin den sem poz yum la il gi li ya pý lan a çýk la ma da þu i fa de le re yer ve ril di: Nu ri Pak dil i ve o nun E de bi yat ey le mi ni; sa nat, e de bi yat yo luy la ge liþ tir me ye ça lýþ tý ðý me de ni yet ek sen li dü þün ce yi an la mak, geç miþ ten ge le ce ðe Tür ki ye nin ta rih sel mis yo nu nu an la mak, bu mis yo nun ha ya ta ge çi ril me si ne kat ký da bu lun mak de mek tir. Bu bað lam da e de bi ya tý ay ný za man da bir dü þün ce ey le mi o la rak gö ren Nu ri Pak dil in sa nat, e de bi yat, si ya set, Do ðu, Ba tý, der gi, ya zý... vb. ko nu lar da ki dü þün ce le ri ni an la ma ya ve yo rum la ma ya ça lýþ mak a ma cýy la ya pý la cak E de bi yat Ey le mi ve Nu ri Pak dil ko nu lu sem poz yum bu a çý dan Tür ki ye nin bu gün kü dü þün ce so run la rý na da ö nem li kat ký lar su na cak týr. Üs kü dar dan bir 'He zar fen' ge çe cek! 28 O cak-03 Þu bat ta rih le ri a ra sýn da He zar fen M. Nec med din Ok yay Ser gi si ve An ma Prog ra mý Genç Gö nül ler Der ne ði ta ra fýn dan Üs kü dar Be le di ye si iþ bir li ði i le ger çek leþ ti ri li yor. Hüs nü hat tan eb ru ya, mü cel lit lik ten ke man keþ li ðe ka dar pek çok a lan da ver di ði e ser ler ve yap tý ðý ça lýþ ma lar la iz bý ra kan, bu yö nüy le çok az ki þi ye lâ yýk gö rü len He zar fen lâ ka býy la a ný lan Meh med Nec med din Ok yay ( ), Genç Gö nül ler Der ne ði nin Üs kü dar Be le di ye si iþ bir li ði i le or ga ni ze et ti ði bir ser gi ve an ma prog ra mý i le ha týr la ný yor. Üs kü dar e ni Va li de Ca mi i'n de 40 yýl sü ren i mam-ha tip lik va zi fe si nin ya ný sý ra, Med re se tü l Hat tâ tîn (Hat tat lar O ku lu) ve Gü zel Sa nat lar A ka de mi sin de de e ði tim ver miþ o lan bu müs tes na þah si ye tin, bu or ga ni zas yon la da ha ya kýn dan ta nýn ma sý he def le ni yor. Üs kü dar da ki Bað lar ba þý Kül tür Mer ke zin de 28 O cak-03 Þu bat ta rih le ri a ra sýn da de vam e de cek o lan ser gi de, fo toð raf ve ta ný tý cý me tin ler den o lu þan fo tob lok lar la Ok yay ýn ha ya tý ve e ser le ri ta ný tý la cak. (dun ya bi zim.com)

5 MAKALE 5 VECÝZE fer sa dog ni as ya.com.tr Ý nanç la rý mýz-i mâ ný mýz duy gu la rý mý zý, duy gu la rý mýz bi zi yön len di rir, yö ne tir. Biz duy gu la rý mý zý de ðil, duy gu la rý mýz bi zi kon trol e di yor. E ðer müs bet ve ya men fî his le ri miz mec râ ý na o tur maz sa; ne rû hen te kâ mü lü; ne de hiz met le ri mi zi i fâ e de bi li riz. Nâ sih le rin (ho ca ve vâ iz le rin) na si hat le ri þu za man da te sir siz kal dý ðý nýn bir se be bi þu dur: Ah lâk sýz in san la ra der ler, Ha set et me, hýrs gös ter - Vaz ge çin þu E u ro vi si on ga ra be tin den! Genç li ði mi zi bi tir di, ih ti yar lat tý þu E u ro vi si on ga ra be ti. E vet, genç li ði miz de baþ la yan ve bir ci het te u cun dan ký yý sýn dan da ol sa ma lû ma tý mýz o lan bu ga rip iþ, þim di ler de 60 a mer di ven da ya mýþ ol du ðu muz bu za man da da hi, hâ lâ gün dem de tu tul ma ya ça lý þý lý yor. Bir de fa a dý ü ze rin de, Av ru pa mem le ket le ri nin bir mü zik ya rýþ ma sý o lan bu u cû be i þe, top rak la rý mý zýn bü yük kýs mý nýn As ya ký t'a sýn da ol du ðu na, do la yý sýy la bü yük öl çü de As ya lý ol du ðu mu za ba kýl ma yýp, kü çük bir par ça mý zýn Av ru pa ký t'a sýn da sa yýl ma sýn dan, a zý cýk da ol sa Av ru pa lý sa yýl ma mýz dan do la yý mý, hep de ye ni le rek (bir-i ki is tis na ha riç) gi ri yo ruz kaç se ne dir? A dam la rýn mü zi ði ni kop ya la, hâl ve ha re ke ti ni kop ya la, on dan son ra da on lar la boy öl çüþ me ye ça lýþ, o lur mu öy le iþ? Za ten o ri ji na li on lar da, on lar la bu þe kil de ya rýþ ma ya gir mek man tý ða sý ðar mý? Bu ya rýþ ma ya iþ ti rak et mek uð ru na, yýl lar ca bu mil le tin bir sü rü pa ra sý he bâ en men sur, bo þu bo þu na git ti. Den siz-dü zen siz ve si lik, ta nýn ma mýþ bir çok kim se de meþ hur e dil di bu sa ye de. Ve hâ lâ da e dil mek te. Mil le tin ne tas vip e de ce ði tip ler, ne de ken di si ni tem sil e de cek ki þi ler... Genç le ri mi ze hem kö tü ah lâk, hem de her yö nüy le kö tü em sal teþ kil e di yor bu iþ. Hâl bu ki her mil le tin ken di kül tü rü var. Bi zim de ken di mi ze a it kül tü rü müz le, mü zi ði miz le, folk lo ru muz la gir di ði miz her ya rýþ ma da, git ti ði miz her mem le ket te, baþ lar da ol ma dýk mý? Dün ya da bir çok mil le tin duy ma dý ðý, gör me di ði kül tü rü mü zü o ra la ra gö tür dü ðü müz de, her mil let þaþ kýn ve hay ran ba kýþ lar la sey ret mi yor muy du bi zi? Meh ter ta ký mý mý zýn git ti ði yer ler de ki gö nül le ri fet het me iþ le ri ni bir ha týr la yýn. Mil let o la rak bi zi kül tür e roz yo nu na uð ra tan bu ga rip i þin, din dar ve bu mil le tin kül tü rü ne, i nan cý na say gý lý ol du ðu nu dü þün dü ðü müz hü kü met za ma nýn da ya pý lýr ol ma sý da ay rý ca bi ze ga rip ge li yor. He le TRT na sýl ön-a yak o lu yor a ca ba bu i þe? Bu i þi mil le te gö tür se niz, mil le te sor sa nýz, i na nýn bü yük ço ðun luk bu na kar þý çý ka cak, ka bul et me ye cek, e li nin ter siy le i te cek tir. Ha a, bir a vuç mut lu a zýn lýk bun dan mem nun muþ, biz böy le söy le yin ce de bi ze ký za cak mýþ. O da baþ ka bir þey ta bi. E ðer, o a zýn lý ðýn key fi i çin, ço ðun lu ða ku lak ver me ye cek se niz, o za man söy le ye cek bir þey yok. Za ten bir as ra ya kýn dýr her þey de a zýn lýk ço ðun lu ða ta gal lüb ve ta hak küm et mi yor mu? (!) Mihenge vurmadan almayýnýz! Hiçbir müfsid, "Ben müfsidim" demez, daima sûret-i haktan görünür, yahut batýlý hak görür. Evet, kimse demez "Ayraným ekþidir." Fakat, siz mihenge vurmadan almayýnýz. Zîra, çok silik söz, ticarette geziyor. Beyanat ve Tenvirler, s. 79 Biz mi duygularýmýza, duygularýmýz mý bize hakim? me, a dâ vet et me, i nat et me, dün ya yý sev me. a ni, Fýt ra tý ný de ðiþ tir gi bi, zâ hi ren on lar ca mâ lâ yu tak bir tek lif te bu lu nur lar. E ðer de se ler ki, Bun la rýn yüz le ri ni ha yýr lý þey le re çe vi ri niz, mec râ la rý ný de ðiþ ti ri niz ; hem na si hat te sir e der, hem da i re-i ih ti yar la rýn da bir emr-i tek lif o lur. A te þin ö zel li ði yak mak, gü ne þin ay dýn lat mak, ý sýt mak týr. On la ra I sýt ma! Ay dýn lat ma! de nil mez! Ma dem in san la ra sev mek, hür met, te vâ zu; öf ke, kin, a dâ vet gi bi müs bet-men fî duy gu lar ve ril miþ tir; öy le i se bun lar fonk si yon la rý ný ic râ e de cek. Çün kü, in sa ni ye ti miz an cak bun lar la or ta ya çý kar. Ým ti ha nýn ge re ði de bu dur. Me se lâ sev gi, i râ de miz da hi lin de de ðil dir. Hem, fýt rî ih ti yaç la ra bi nâ en, le ziz ye mek le ri ve mey ve le ri se ve riz, pe der ve vâ li de ve ev lât la rý mý zý se ve riz, re fî ka-i ha ya tý mý zý (e þi mi zi) se ve riz, dost ve ah bab la rý mý zý se ve riz, en bi yâ ve ev li yâ yý se ve - riz, ha ya tý mý zý, genç li ði mi zi se ve riz, ba ha rý ve gü zel þey le ri ve dün ya yý se ve riz. Na sýl bun la rý sev me ye ce ðiz? Na sýl bü tün bu mu hab bet le ri Ce nâbý Hakk ýn zât ve sý fat ve es mâ sý na ve re bi li riz? Ger çi, mu hab bet ih ti yâ rî (i râ dî) de ðil. Fa kat ih ti yar i le mu hab be tin yü zü, bir sev gi li den di ðer bir sev gi li ye dö ne bi lir. Sa yý lan sev dik le ri ni zi, Sev me yin de mi yo ruz. Bel ki, on la rý Ce nâb-ý Hakk ýn he sâ bý na ve O nun mu hab be ti nâ mý na se vin de riz. Me se lâ, le ziz ta am la rý, gü zel mey ve le ri, Ce nâbý Hakk ýn ih sa ný ve o Rah mân-ý Ra hî min in â mý ci he tin de sev mek, Rah mân ve Mün im i sim le ri ni sev mek tir. Hem mâ ne vî bir þü kür dür. Þu mu hab bet, yal nýz ne fis he sâ bý na ol ma dý ðý ný ve Rah mân nâ mý na ol du ðu nu gös te ren, meþ rû da i re sin de ka na at kâ râ ne ka zan mak ve mü te fek ki râ ne, mü te þek ki râ ne ye mek tir. Ke zâ, pe der ve vâ li de yi þef kat i le teç hiz e den ve se ni on la rýn mer ha met li el le riy le ter bi ye et ti ren hik met ve rah met he sâ bý na on la ra hür met ve mu hab bet, Ce nâb-ý Hakk ýn mu hab be ti ne â it tir. 1 Bir kal be çok sev gi gi rer mi? As lýn da o nun sý ný rý yok tur. Bir þe yi sev mek, baþ ka þey le ri sev me ye mâ ni de ðil dir. El ma yý sev di ði miz gi bi, ce vi zi de se ve riz, ki ra zý da, man da li na yý da, por ta ka lý da... Al lah ýn bir is mi Ha bîb dir. Bü tün sev gi ler, bu is min pa rýl tý la rý, dam la la rý, cil ve le ri dir. Al lah, kâ i na tý sev gi ü ze ri ne ya rat mýþ týr. Do la yý sýy la i mam-ha tip ve va iz le ri miz, bu in ce lik le re dik kat et mek; da ha has sas dav ran mak, Ý lâ hî, Kur â nî sev gi yi yan sýt mak zo run da. 2 Pey gam ber le rin mes le ði ni sür dü ren teb lið ci, ter gib (rað be ti art týr ma) ve ter hib de (sa kýn dýr ma); teb þir (müj de le me) ve kor kut ma da den ge li ol ma lý dýr. Dip not lar: 1- Söz ler, s Mek - tû bât, s. 38. Dün ye vî leþ me ve is raf ca mi le re de gir di Sa bah na ma zýn da or ta bü yük lük te ki bir ca mi de i çe ri de ve dý þa rý da ya nan lam ba la rýn sa yý sý tam o tuz do kuz a det. Bir de sa ba ha ka dar sön dü rül me yen lam ba lar var... Bu bir ör nek ol mak la be ra ber he men bü tün ca mi le ri miz de ki du rum üç a þa ðý beþ yu ka rý ay ný. Ha lý üs tü ne se ri len lüks ha lý lar... En ka li te li mer mer ve ya mo bil ya lar dan ya pýl mýþ min ber ler, mih rap lar... Du var la rýn dan ta van la rý na va rýn ca ya ka dar süs lü na kýþ lar... Mil yar lýk a vi ze ler ve kli ma lar... Ve en mo dern ses ci haz la rý... Ve he men her Cu ma hut be si nin a ka bin de ho ca e fen di nin; Muh te rem ce ma at ca mi mi zin bor cu çok... Borç la rý mý zý ö de mek te zor la ný yo ruz. Baþ ka her han gi bir ge li ri miz yok. ar dým la rý ný za ih ti ya cý mýz var. Mev lâm, ya pa ca ðý nýz yar dým la rý ný zý ka bul bu yur sun þek lin de ki yar dým ta lep le ri... Ca mi le ri miz i çin de i ba det le rin ya pýl dý ðý di nî ko nu la rýn öð re nil di ði mü ba rek me kân lar dýr. Bu du ru mu göz ö nün de bu l undu ran ec dat, her git tik le ri yer de ilk iþ o la rak o ra ya he men bir mes cit ve ya ca mi in þa et tir miþ ler. A ma u nut ma ya lým ki on la rýn yap týk la rý ca mi ler ga yet sa de, a de ta üs tü ör tü lü dört du var dan i ba ret ti. Devr-i sa a det te böy le i di, da ha son ra ki dö nem ler de de mi ma rî ya pý sý sað lam, ge niþ, fa kat her tür lü süs ve þa ta fat tan u zak bir ya pý da ol duk la rý ný gö rü yo ruz. Gü nü müz de de se la tin ca mi le ri ne bak tý ðý mýz da bu nu gör mek müm kün. Bir çok ko nu da ol du ðu gi bi dün ye vî leþ me ve is raf ma ra zý ca mi le ri mi ze, i ba det me kân la rý mý za da si ra yet et ti. Ý þin as lý ve ma hi ye tin den zi ya de, hiç bir fay da sý ol ma yan gö rü nen za hi ri yö nü i le meþ gul ol ma yý ga ye e din dik Ca mi ce ma a ti nin hem ke - mi ye ten, hem key fi ye ten ar zu la nan se vi ye ye gel me si i çin ça ba gös te ril me li. Bu na yö ne lik ça re ler dü þü nül me li, plan ve pro je ler ü re til me li. Çe kir dek ten, öz den zi ya de; ký þýr la, ka buk la iþ ti gal et me yi di ne hiz met zan net tik. Ehl-i din o la rak E fen di mi zin (a.s.m.); Ca mi le ri ni zi na kýþ lar la, mus haf la rý ný zý da al týn ve gü müþ le süs le di ði niz de fe lâ ket ba þý nýz da dýr i ka zý ný ye ni baþ tan o ku yup te fek kür et mek te fay da var. Ha dis-i Þe rif te ki mü min le re yö ne lik i kaz ve u ya rý la rý dik ka te al ma yýp bu i þin ö zü nü, as li ye ti ni ku lak ar dý er dip, i þin za hi ri yö nü ne o dak la nýp, þim di ki gi di þa tý mý za de vam e der sek, him met ve gay ret le ri mi zin bo þa git me sin den ö te ye; ya pý lan hiz met le rin sa mi mi yet ve ih lâs tan u zak bir ne vî gös te riþ ve ri ya yý ak la ge tir di ðin den bek len me dik be la ve fe lâ ket le re se bep o la ca ðýn dan kor ku lur. Ha dis-i Þe ri fin bir de kud sî ki ta bý mýz o lan Kur ân-ý Ke rim e i þa ret et ti ði yö nü var ki o nu da dik ka te al mak du ru mun da yýz. Bi lin di ði gi bi, Kur ân çok o ku nup, doð ru an la þý lýp ve ha ya tý mý za ge çi ril mek i çin in di ril di. Fi a tý ný art týr mak ga ye siy le en mo dern bas ký lar la lüks kâ ðýt la ra ba sý lýp, süs lü kap la ra sar ma la nýp sak la mak ke sin lik le doð ru de ðil. Ýþ te böy le bir du ru mu E fen di miz (asm) bir mu sî bet ve be lâ nýn se be bi o la rak ha ber ve ri yor. Bir süs mal ze me si du ru mu na dü þür me den, lü zum suz is raf la ra gir me den Kur ân ý mý zýn ne zih ve gü zel bas ký lar la mü min le rin is ti fa de si ne su nul ma sý el bet te ge rek li dir ve bun da her han gi bir sa kýn ca yok tur. Ay ný þe kil de ehl-i di nin i ba det le ri ni ra hat bir þe kil de, hu zur ve hu þu i çin de yap ma la rý i çin ca mi nin ge rek li o lan bü tün ih ti yaç la rý kar þý lan ma lý, za ru rî o lan her tür lü ih ti yaç la rý a lýn ma lý. Lük se kaç ma yan ser gi le ri ol ma lý, ký þýn so ðu ðun dan, ya zýn sa ca ðýn dan ko run mak i çin se rin le ti ci ve ý sý tý cý ci haz la rý bu lun ma lý. Bu gi bi ih ti yaç lar za ru rî o lan ih ti yaç lar dýr, bun la rýn te mi nin de her han gi bir be is yok tur. A ma bun la rýn hiçbi ri si, ca mi le rin bi rer i ba det ma hal li, bi rer ma ne vî me kân ol du ðu ger çe ði ni u nut tur ma ma ma lý. Ca mi gi bi ma ne vî me kân lar da a sýl o la nýn ma ne vî hiz met ler ol du ðu ku lak ar dý e dil me me li. Bu ra dan ha re ket le ca mi ce ma a ti nin hem ke mi ye ten, hem key fi ye ten ar zu la nan se vi ye ye gel me si i çin ça ba gös te ril me li. Bu na yö ne lik ça re ler dü þü nül me li, plan ve pro je ler ü re til me li. Ca mi ye ge len in san la ra ge rek li za ru rî di nî bil gi ler ka zan dý rýl ma lý. Ay rý ca ca mi ler de lü zum lu ki tap la rýn bu lun du ðu bi rer kü tüp ha ne ol ma lý. An cak bu þe kil de ca mi le ri miz a sýl mak sat o lan i ba det le rin ya pýl dý ðý me kân lar ha li ne ge ti ri le bi lir. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Þeytanýn cürm-ü meþhudu Ýz mir den Ek rem Öz den: Þey tan bir mi - dir, çok mu dur? Bir i se e ðer, o ka dar güç - lü mü ki, her za man her in sa na u la þa bi li - yor? Þey tan na sýl kö tü lü ðü tav si ye e di - yor? Ves ve se ver me i þin de ken di si ne yar - dým e den baþ ka var lýk lar da var mý dýr? Kur ân, in san lý ðýn ya ra tý lý þý ný an la týr ken, me lek ler le be ra ber þey ta ný da gün de me ta þýr. Me lek ler i ta at kâr, gü nah sýz, is yan sýz, zi kir ve tes bih te ku sur suz, mu vâ fýk, mü te vâ zý ve ha yýr lý kim lik le riy le; þey tan i se bir ba þýy la is yan kâr, ki bir li, bü yük lük tas la yan, cer be ze ci, had di ni bil mez, az gýn, ha set çi ve düþ man ta výr la rýy la dik ka ti çe ker. Baþ ka bir i fâ dey le Kur ân ta ra fýn dan me lek ler ve Pey gam ber le rin yük sek ah lâ ký ný id râk ve ih yâ et me ye teþ vik e di len in san, þey ta nýn kö tü ah lâ ký, kö tü mî zâ cý ve kö tü sý fat la rý kar þý sýn da da þid det le u ya rý lýr. Þey tan, Ce nâb-ý Al lah ýn sec de em ri ne uy ma mýþ, baþ kal dýr mýþ tý. Ce nâb-ý Hak, he men ga zap et me di, müþ fi kâ ne sor du: Sa na em ret ti ðim hal de se ni sec de den a lý ko yan ne dir? 1 Þey tan tev be et mek, piþ man lýk duy mak, Al lah ýn ga za býn dan yi ne Al lah a sý ðýn mak ve ba ðýþ lan ma ta le bin de bu lun mak ye ri ne; bü yük lük tas la dý ve te keb bü re so yun du: Ça mur dan ya rat tý ðý na mý sec de e de ce ðim? Ben den üs tün kýl dý ðý ný gö rü yor mu sun? 2 Hal bu ki be ni a teþ ten, o nu i se ça mur dan ya rat týn; ben on dan üs tü nüm! de di. 3 Oy sa bü yük lük ve Kib ri yâ Al lah a mah sus tur! Al lah ýn em ri kar þý sýn da hiç bir mah lû kun, hiç bir id di â da bu lun ma hak ký yok tur. Ce nâb-ý Hak þey ta ný rah me tin den kov du: Ýn o ra dan! O ra da bü yük len mek sa na düþ mez! Çýk git! Sen bir a þa ðý lýk sýn! 4 Sen ar týk ko vul muþ bi ri sin! Ce zâ Gü nü ne ka dar lâ ne tim se nin ü ze ri ne dir! 5 Þey tan sar sýl dý, yý kýl dý; bir den bi re yok o la ca ðý kâ bu su ya þa dý. Rabb im! Be ni in san la rýn tek rar di ri le cek le ri za ma na ka dar er te le di ye yal var dý. 6 Mu ha ta bý ve is te ye ni â sî þey tan bi le ol sa o lum suz ce vap ver me me si, Ce nâb-ý Hakk ýn du â ve ni yaz la ra ne den li ö nem ver di ði ni gös ter mek te dir. ü ce Al lah, þey ta nýn bu ni yâ zý kar þý sýn da: Sen, ký ya met gü nü ne ka dar bý ra ký lan lar dan sýn! bu yur du. 7 Ýb lis, bu de fa te þek kür et mek ye ri ne, az gýn fi kir le rin de a de ta bo ðul du: Be ni az dýr dý ðýn i çin, and ol sun ki Se nin doð ru yo lun ü ze ri ne du ra ca ðým. Son ra ön le rin den, ar ka la rýn dan, sað ve sol la rýn dan on la ra so ku la ca ðým. Ço ðu nu Sa na þük re der bu la ma ya cak sýn. 8 Rab bim! Be ni sa pýt tý ðýn i çin, yer yü zün de fe na lýk la rý on la ra gü zel gös te re ce ðim! Ha lis kýl dý ðýn kul la rýn müs tes na; on la rýn hep si ni sap tý ra ca ðým! 9 de di. Hýr çýn lý ðý ný, had di ni bil mez li ði ni ve a da ve ti ni kus tu. Haz ret-i  dem in (as) ya ra tý lý þý es na sýn da Al lah ýn em ri ne mu ha lif dav ra nan, kâ fir o lan 10 ve ký ya me te ka dar ya þa ma sü re si a lan Ýb lis tek ba þýy la or ta ya çýk sa da, da ha son ra pe þi ne yi ne cin ler den ve hat ta in san lar dan bir or du tak tý ðý bir ger çek tir. Þe ey tan, ken di si de cins o la rak cin ler den dir. 11 Cin le rin Müs lü man o lan la rý ve kâ fir o lan la rý var dýr. Ýlk gü nah Ýb li sin ken di si ne a it ol mak ü ze re; da ha son ra cin ler den ken di si ne ye ni kâ fir ler ve ha bis ruh lar ka týl mýþ týr. Ni te kim in san lar dan da þey tan va zi fe si ni gö ren ha bis ruh lu lar var dýr. 12 Bu dün ya, her kes i çin im ti han dün ya sý dýr. Su çun þah sî li ði pren si biy le, her kes ken di gü na hý ný yük le nir. Her kes ken di yap tý ðý na re hin dir. 13 ve Hiç bir gü nah kâr, baþ ka sý nýn gü na hý ný yük len mez. 14 Ý lâ hî e sas la rý, þey tan lar i çin de ge çer li dir. De mek sec de em ri ne mu ha lif ol du ðun dan Al lah ýn rah me tin den ko vul muþ þey tan sa yý i ti ba riy le bir ol mak la be ra ber, þey ta nýn yap týk la rý na, hi le si ne, tu za ðý na, þer le ri ne faaliyet le riy le, ya pýp et tik le riy le ka tý lan, or tak o lan, o na des tek ve ren di ðer ha bis ruh lar da, des tek le ri ve yap týk la rý o ra nýn da so rum lu dur lar, gü nah kâr dýr lar, müc rim dir ler. Hiç kim se bir baþ ka sý nýn gü na hý ný üst len mez. DU  Ey in san la rýn Rab bi, in san la rýn Me li ki ve in san la rýn Ý lâ hý o lan Ha mî-i Ra hîm im! Cin ol sun, in san ol sun, kal bi me ves ve se ve ren sin si ves ve se ci nin kö tü lük ve þer rin den, fýsk ve fü cu run dan, ves ve se ve da lâ le tin den Sa na sý ðý ný rým.  min! Dipnotlar: 1- A râf Sû re si, 7/12. Sâd Sû re si, 38/ Ýs râ Sû re si, 17/61, A râf Sû re si, 7/12; Sâd Sû re si, 38/ A râf Sû re si, 7/ Sâd Sû re si, 38/77, Hicr Sû re si, 15/ Hicr Sû re si, 15/37, A râf Sû re si, 7/ Hicr Sû - re si, 15/39, Ba ka ra Sû re si, 2/34; Sâd Sû re - si, 8/ Kehf Sû re si, 18/ Be di üz za man Sa id Nur sî, Lem a lar, s Müd des sir Sû re si, 74/ Necm Sû re si, 53/38.

6 6 HABERLER URT HABER ar dý ma git ti ler, da yak ye di ler n KO CA E LÝ NÝN Geb ze il çe sin de ki bir yan gýn da du man dan et ki le nen le re mü da ha le e den 112 A cil Ser vis gö rev li le ri has ta ya kýn la rý ta ra fýn dan darp e dil di. Bal çýk Kö yü nde Ta cet tin ye a it ev de çý - kan yan gýn dolayýsýyla du man dan et ki le nen ba zý ki þi le rin bu lun du ðu ih ba rý ný a lan 112 A cil Ser vis e ki bi, o lay ye ri ne git ti. Du man dan et ki le nen Nur - can, ve ço cuk la rý Can su ve Ce ren, 112 A cil Ser vis e kip le rin ce ya pý lan ilk mü da ha le nin ar dýn - dan am bu lans la has ta ne ye kal dý rýl mak is ten di. Bu sý ra da du man dan et ki le nen le rin ya kýn la rý, am - bu lan sa bi ne me dik le ri ge rek çe siy le 112 A cil Ser - vis gö rev li le ri i le tar týþ ma ya baþ la dý. Tar týþ ma nýn kav ga ya dö nüþ me si ü ze ri ne am bu lans þo fö rü Er - han Öz çe lik ve sað lýk tek nis ye ni En gin Koç has ta ya kýn la rý ta ra fýn dan darp e dil di. O lay ye ri ne jan - dar ma e kip le ri gel me si ü ze ri ne son la nan kav ga - nýn ar dýn dan ya ra la nan sað lýk gö rev li le ri, baþ ka bir am bu lans la Geb ze Fa tih Dev let Has ta ne si ne, du man dan et ki le nen ler i se Da rý ca Fa ra bi Has ta - ne si ne kal dý rýl dý. Te da vi le ri nin ar dýn dan ta bur cu e di len sað lýk gö rev li le ri ni darp et tik le ri id di a sýy la E rol. i le Ta cet tin yi gö zal tý na a lan jan dar ma, o lay la il gi li so ruþ tur ma baþ lat tý. Ko ca e li / a a er yü zü Dok tor la rý Lüb nan ve Su ri ye sý ný rý na gi di yor n ER Ü ZÜ Dok tor la rý, öz gür lük ta lep le ri nin þid det le kar þý laþ tý ðý ve du ru mun her ge çen gün da ha kö tü ye git ti ði Su ri ye de ça týþ ma lar da ya ra la - nan Su ri ye li ler ve el li yý lý aþ kýn sü re dir Lüb - nan da mül te ci ko nu mun da ya þa yan Fi lis tin li ler e sað lýk hiz me ti sun mak i çin böl ge ye gi di yor. 28 O cak Cu mar te si sa at 13 te Lüb nan a ha re ket e - de cek o lan e kip te Prof. Dr. Ha run Can sýz, Op. Dr. Zey nep Ko ca urt, Uz. Dr. Hi tay De mir gil, Uz. Dr. Mus ta fa Kö se cik, Op. Dr. Ley la Ha zar, Ecz. Mu ham med Ka ra ba cak ve Opt. Nu man Ho ca oð lu bu lu nu yor. er yü zü Dok tor la rý e ki bi cer ra hi o pe ras yon la rýn ya ný sý ra göz mu a ye ne le ri ger çek leþ ti re rek ih ti yaç sa hip le ri nin göz lük ih ti - yaç la rý ný kar þý la ya cak. Bin ler ce ço cuk ve yaþ lý nýn bu lun du ðu Mül te ci Kamp la rý na Su ri ye den ka - çan mül te ci le rin de ek len me siy le du rum in sa nî a çý dan i yi ce kö tü leþ ti. Bed da wi Mül te ci Kam - pý nda ki Fi lis tin Ký zý la yý Has ta ne si o lan Sa fad Hos pi tal da ça lý þa cak o lan er yü zü Dok tor la rý bir haf ta bo yun ca böl ge de sað lýk hiz met le ri ve - re cek ve Su ri ye Lüb nan sý ný rýn da ku ru la cak o - lan sey yar has ta ne i le il gi li ça lýþ ma lar da bu lu - na cak. E ki bin 5 Þu bat ta ri hin de yur da dön me si plan la ný yor. Ýs tan bul / e ni As ya Do ðu da Si bir ya so ðuk la rý sü rü yor n DO ÐU A na do lu Böl ge si nde so ðuk ha va ha ya tý o lum suz et ki li yor. Me te o ro lo ji Er zu rum Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, Si bir ya ü ze rin den ge len yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da o lan böl ge de ge ce en dü þük ha va sý - cak lý ðý ek si 25 de re ce o la rak Er zu rum da öl çül dü. Böl ge de di ðer il ler de ki ha va sý cak lý ðý Kars ta ek si 20, Ar da han ve Bay burt ta ek si 16, Að rý da ek si 14, Er zin can da ek si 10, Ið dýr da ek si 1 de re ce o - la rak kay de dil di. Ýl Ö zel Ý da re si yet ki li le ri, kar ya - ðý þý ve ti pi do la yý sýy la Er zu rum da 48, Að rý da 110 köy le u la þý mýn sað la na ma dý ðý ný bil dir di. Me - te o ro lo ji yet ki li le ri, böl ge ge ne lin de ya rýn kar ya - ðý þý bek len di ði ni be lirt ti. Er zu rum / a a Bur sa dan Van a Biz kar de þiz" me sa jý n DEP REM DEN son ra Van da 10 gün ge çi ci gö rev ya pan Bur sa Em ni yet Mü dür lü ðü nde gö rev li psi - ko log Ne si be Ay dýn ýn baþ lat tý ðý Biz Kar de þiz kam pan ya sýy la Bur sa lý ve Van lý 315 ço cuk a ra sýn da mek tup kar deþ li ði ku rul du. Ne si be Ay dýn, Van da 23 E kim de mey da na ge len dep rem den son ra ge çi ci gö rev le þehre ge le rek ça dýr kent ler de 10 gün bo - yun ca ço cuk la ra psi ko lo jik des tek ver di. aþ la rý 6-20 a ra sýn da ki 315 ço cuk ve genç le bi re bir yap tý ðý gö rüþ me nin ar dýn dan Bur sa ya dö nen Ay dýn, Em - ni yet Mü dür lü ðü nün des te ðiy le Bur sa ve Van da ki ço cuk lar a ra sýn da Biz Kar de þiz kam pan ya sý baþ - lat tý. Ço cuk Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri nin des te ðiy le 14 o kul da ki 315 öð ren ciy le gö rü þen Ay dýn, bu öð - ren ci ler den Van da ki ya þýt la rý i çin mek tup yaz ma sý - ný is te di. Ay dýn, Bur sa lý öð ren ci le rin duy gu la rý ný dök tük le ri mek tup la rý, þehirde ki ba zý kýr ta si ye ve ö - zel ders ha ne le rin he di ye et ti ði sý na va ha zýr lýk ki tap - la rý ve kýr ta si ye mal ze me le riy le bir lik te Van a gön - der di. Van Em ni yet Mü dür lü ðü Top lum Des tek li Po lis lik Bü ro A mir li ði e kip le ri, Bur sa dan ge len he - di ye le ri ve mek tup la rý, ça dýr la rý tek tek do la þa rak dep rem ze de ço cuk la ra da ðýt ma ya baþ la dý. Sey ran - te pe Mev la na Ken ti ne gi den po lis e kip le ri, Biz Kar de þiz kam pan ya sýn da ge len mekm tup la rý ço - cuk la ra da ðýt tý, se vinç le ri ne or tak ol du. Bur sa / a a Van da or ta þid det te dep rem n VAN DA 4,4 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan di li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü nün in ter net si te sin - de ya pý lan a çýk la ma ya gö re, dün sa at de mer - kez üs sü Van Ak çift Kö yü o lan 4,4 bü yük lü ðün de bir dep rem mey da na gel di. 38,82 en lem ve 45,59 boy la mýn da 5 ki lo met re de rin lik te ger çek le þen or - ta bü yük lük te ki dep rem, Van mer kez ve Er ciþ il çe - sin de his se dil di. Sa bah de mer kez üs sü yi ne Ak çift kö yü o lan 3,8 bü yük lü ðün de bir dep rem da - ha mey da na gel di ði bil di ril di. Ýs tan bul / a a KAN DÂ VÂ LA RI BÝ TÝRÝLE CEK ÝZOL AÞÝRETÝ MENSUPLARI TÜRKÝE'DEKÝ KAN DÂVÂLARININ ENGELLENMESÝ, TOPLUMDAKÝ ARDIMLAÞMAI ARTTIRMAK VE ZEKÝ ÇOCUKLARIN OKUTULMASINI SAÐLAMAK AMACILA GAZÝANTEP'TE ÇALIÞTA DÜZENLEDÝ. KUR TU LUÞ Sa va þý nda ö nem li rol oy na yan ve Türk si ya sî ha ya tý na ö nem li i sim ler ye tiþ ti ren Do ðu-gü ney do ðu böl ge si nin kök lü a þi ret le - rin den Ý zol a þi re ti nin men sup la rý, kan dâ vâ la rý - nýn en gel len me si, top lum da ki yar dým laþ ma yý ar týr mak ve ze ki ço cuk la rýn o ku tul ma sý ný sað - la mak gi bi ko nu la rý ko nuþ mak ü ze re Ga zi an - tep te top lan dý. Ý zol A þi re ti Ça lýþ ta yý nda bi ra ra ya ge len a þi ret ü ye le ri, Tür ki ye nin bir lik ve bü tün lü ðü ne yö - ne lik ya pý la cak ça lýþ ma la rý da gün dem le ri ne al - dý. Tür ki ye Ý zol lu Plat for mu Söz cü sü Cu ma li Ü nal dý, yap tý ðý a çýk la ma da, bir vü cu dun en has sas ol du ðu dö ne min gý da ya en çok ih ti yaç duy du ðu za man ol du ðu nu be lir te rek, Biz dü - þün dük ki o za man bu za man dýr. Bu ül ke nin bir li ði ne ve bü tün lü ðü ne yö ne lik ü ze ri mi ze dü - þe ni yap ma mýz ge rek ti ði ka na a ti ne var dýk. Bi ri - le ri bi zi par ça la mak, böl mek ve ü ze ri miz de o - yun oy na mak is te ye cek tir. Biz öy le ol ma lý yýz ki ü ze ri miz de o yun oy na ya ma sýn lar. Bu nun i çin bü yük a i le mi zin ya pý sý nýn güç len di ril me si ve bu güç lü lük i çin de de ka le gi bi dur ma sý ge re ki - yor de di. Üç ko nu ya o dak lan dýk la rý ný vur gu la - yan Ü nal dý, kan dâ vâ la rý nýn en gel len me si, top - lum da ki yar dým laþ ma yý art týr mak ve ze ki ço - cuk la rýn o ku tul ma sý ný sað la mak a ma cýy la Ga zi - an tep te ça lýþ tay dü zen le dik le ri ni i fa de et ti. Ü nal dý, 15 il de Ý zol-der a dý al týn da der nek ku ra cak la rý ný ve bu der nek le rin de Tür ki ye Ý - zol lu Plat for mu o la ca ðý ný vur gu la dý. AR DIM LAÞ MA Ý ÇÝN TA SAD DUK SAN DI ÐI A i le i çe ri sin de zen gin ol du ðu gi bi fa ki rin de ol du ðu nu be lir ten Ü nal dý, þöy le de vam et ti: A i le i çe ri sin de im kan la rý i yi o lan in san lar dan im kân la rý az o lan in san la ra kay nak ak ta rý mý ya pý la cak. Bu nu da bir sis tem da hi lin de ya pa - ca ðýz. Bu bi rin ci he de fi miz, o nun i çin ta sad duk san dý ðý kur duk. Bu san dýk la bi zim in sa ný mýz da var o lan, fit re, ze kat ve sa da ka kav ra mý ný mo - dern leþ ti re rek im kâ ný az o lan la ra des tek ol ma - yý a maç lý yo ruz. Ý kin ci si i se ze ki ço cuk la ra burs ve ri le cek. Ýl köð re tim den baþ la yýp dok to ra sý ný ya pa na ka dar öð ren ci le re burs ve re ce ðiz. Ýlk e - tap ta bin ki þi yi he def li yo ruz, bu sa yý yý ar ttý ra - ca ðýz. Ü çün cü me se le miz de, bu gün Do ðu ve Gü ney do ðu da in san la rýn bir bir le ri ni öl dür me - si ne sebep o lan kan dâ vâ sý ný en gel le mek. Top - lu mun kan dâ vâ sý gü den in san la ra i yi göz le bak ma ma sý lâ zým. Biz kan dâ vâ sýn da, top lu - mun gen le rin de var o lan Ku r'ân hü küm le ri ni uy gu la mak is ti yo ruz. Ku r'ân, Bir in sa ný öl dü - ren, bü tün in san lý ðý öl dür müþ gi bi dir di yor. Bu ça lýþ may la top lum da ki öl dür me ha di se si ni çok ge ri le re a ta cak, kan dâ vâ la rý nýn ö nü ne ge - çe ce ðiz. Ýn san la rý kö tü lük ler den a lý koy mak, i - yi lik le re yö nelt mek is ti yo ruz. Bu nun yo ðun bi - çim de uy gu lan ma sý ne ti ce sin de bü tün böl ge de ha va nýn de ði þe ce ði ni tah min e di yo ruz. Ça lýþ - ta ya 15 þe hir den Ý zol a i le si nin çok sa yý da men - su bu nun ka týl dý ðý ný an la tan Ü nal dý, gün dem le - ri e le a la rak en ký sa za man da ha ya ta ge çir me yi plan la dýk la rý ný di le ge tir di. A ÞÝ RET LE RE Ö NE LÝK NÜ FUS A RAÞ TIR MA SI OK Ü nal dý, bun dan son ra ki top lan tý yý 13 Ma - yýs 2012 de Di ya ba kýr Ka ra ca dað da ya pa cak - la rý ný i fa de et ti. Bu top lan tý ya 20 bin ki þi nin ka tý la ca ðý ný be lir ten Ü nal dý, Bu top lan tý da dü þün ce le ri mi zi yay gýn laþ týr mak is ti yo ruz de di. Ü nal dý, Do ðu ve Gü ney do ðu da 15 il de, bir çok a lan da faaliyet le ri his se di len bü yük bir a i le nin men sup la rý ol duk la rý ný be lir te rek, Tür ki ye de a þi ret le re yö ne lik nü fus a raþ týr - ma sý ya pýl ma dý ðý i çin tah mi ni 1 mil yon ci va - rýn da ol du ðu muz sa ný lý yor. Göç ler le bir lik le çe þit li il ler de men su bu muz var. Su ri ye de de Þam ve Ha lep te ak ra ba la rý mýz var. Ý zol lu A - þi re ti, A na do lu Bir li ði nin par ça la na ca ðý dö - nem de 1500 lü yýl lar da a vuz Sul tan Se lim ta ra fýn dan bu bir li ði ko ru yu cu fonk si yon üst - len miþ tir. A i le miz, a vuz dö ne min de Fý rat ýn i ki ya ka sý na yer leþ ti ril miþ de di. Ý zol A þi re - ti nden Dr. Sa bih Dal lý da Ça lýþ tay da, hiz met yö nün den ya pa bi le cek le ri mi zi ko nu þa ca ðýz. Genç le ri mi zin, in san la rý mý zýn ve a i le fert le ri - mi zin top lu ma fay da lý bi rer in san ol ma la rý ný sað la mak i çin e li miz den ge len hiz met le ri yap mak is ti yo ruz i fa de le ri ni kul lan dý. Ý zol A þi re ti ü ye le rin den Þa hin Du man i se Tür ki - ye de bir lik ve be ra ber li ðin en çok his se dil di ði bir dö nem de bu bir li ði a i le i çin den Tür ki ye ge ne li ne yay ma yý he def le dik le ri ni di le ge tir di. Tür ki ye ü ze rin de ö zel lik le de Do ðu ve Gü - ney do ðu ü ze rin de oy na nan o yun lar la il gi li kur - tu luþ mü ca de le sin den bu gü ne ka dar Ý zol lu a i - le si nin ö nem li hiz met le ri ol du ðu nu ha týr la tan Du man, Geç miþ te bir lik ve be ra ber li ði sað la - yan Ý zol lu a i le si bu gün de bir lik ve be ra ber li ði a i le i çe ri sin den Tür ki ye ye yay ma nok ta sýn da çok gü zel ça lýþ ma baþ lat tý. U ma rým ha yýr la ra ve si le o lur þek lin de ko nuþ tu. Ga zi an tep / a a Kurtuluþ Savaþý'nda önemli rol oynayan ve Türk siyasî hayatýna önemli isimler yetiþtiren Doðu-Güneydoðu bölgesinin köklü aþiretlerinden Ýzol aþiretinin mensuplarý, kan dâvâlarýnýn engellenmesi, toplumdaki yardýmlaþmayý arttýrmak ve zeki çocuklarýn okutulmasýný saðlamak gibi konularý konuþmak üzere Gaziantep'te toplandý. Türkiye Ýzollu Platformu sözcüsü Cumali Ünaldý (fotoðraftaki) açýklamalarda bulundu. TRT e ki bi dað da mah sur kal dý n BUR DUR DA TRT Ko çaþ da ðý ve ri ci le rin de ö zel gü ven lik gö rev li si o la rak ça lý þan i ki ki þi ye kar en ge - lin den do la yý u la þý la mý yor. Bur dur Va li li ði Ýl Ö zel Ý da re si ta ra fýn dan gü ven lik gö rev li le ri i çin gön de ri - len pa let li kar am bu lan sý kar en ge li ni a þa ma dý. Pa - let li a raç la 13 ki lo met re lik yo lun 5 ki lo met re si ni gi - den e kip, kar da da ha faz la yol a la ma yýn ca ge ri ye dön mek zo run da kal dý. A raç þo fö rü Er han Us lu er, a ra cýn da ha faz la i ler le ye me di ði ni, ka ra sap lan dý ðý - ný söy le di. Ar ka daþ la rý nýn 12 gün dür ve ri ci is tas yo - nun da mah sur kal dý ðý ný be lir ten gü ven lik gö rev li si Er kan Si rel, Gö rev sý ra sý biz dey di. Kar en ge li ne - de ni i le u la þa ma dýk. ol lar a çý lýn ca tek rar de ne ye - ce ðiz. Ar ka daþ la rý mýz 2 haf ta dýr o ra da mah sur kal - dý lar. þek lin de ko nuþ tu. Nor mal de 6 gü de nö bet de ði þi mi ya pan e kip, 12 gün ol ma sý na rað men de - ði þim ya pa ma dý. E kip le rin yol aç ma ça lýþ ma la rý de - vam e di yor. Gü ven lik gö rev li le ri ne 2-3 gü ne ka dar u la þý la ca ðý bil di ril di. Bur dur / ci han Tur gut lu da he ye lan n MA NÝ SA NIN Tur gut lu il çe sin de ki Dað mar ma - ra grup köy le rin den Ö ren de mey da na ge len he - ye lan dolayýsýyla ön ce ki gün bo þal tý lan 2 ev çök tü. O lay ü ze ri ne ye ni yý kýl ma ris ki ne kar þý ted bir o la - rak du var la rýn da çat lak lar o lu þan 11 ev i le 1 iþ ye ri de bo þal týl dý. A lý nan bil gi ye gö re, Dað mar ma ra grup köy le rin den Ö ren de, 26 O cak Per þem be gü - nü he ye lan ya þan dý. He ye la nýn ar dýn dan du var la - rýn da bü yük öl çü de çat lak lar o lu þan i ki ev bo þal týl - dý. Bo þal tý lan ev ler, ön ce ki gün öð le sa at le rin de çö ke rek yý kýl dý. O lay ü ze ri ne böl ge de ye ni yý kýl ma teh li ke si ne kar þý, he ye lan so nu cu du var la rýn da o - luþ tu ðu be lir le nen 11 ev ve 1 iþ ye ri nin de bo þal týl - dý. Bu ev ler de ya þa yan yak la þýk 40 ki þi, köy de ki ak - ra ba la rý nýn yan la rý na yer leþ ti. Bu a ra da he ye lan ne de niy le kö yün yol la rýn da da bü yük çat lak lar ve gö çük ler o luþ tu ðu göz len di. Tur gut lu / a a Gö le te dü þen gen cin ce se di bu lun du n KIR ÞE HÝR ÝN Ak ça kent il çe sin de dün gö le te dü þen gen cin ce se di bu lun du. A lý nan bil gi ye gö re, dün Ay va lýk Kö yün de ki buz tu tan gö let te ar ka - daþ la rýy la ka yar ken buz küt le si nin ký rýl ma sý so nu - cu gö le te dü þen Mu ham met De niz in (16) ce se di, An ka ra dan ge len dal gýç e ki bi nin ça lýþ ma sý so nu - cu çý ka rýl dý. De niz in ce se di, o top si i çin An ka ra Ad lî Týp Ku ru mu na gön de ril di. Kýr þe hir / a a Ta rým iþ çi le ri ni ta þý yan mi di büs dev ril di: 25 ya ra lý HA TA IN Ýs ken de run il çe sin de ta rým iþ - çi le ri ni ta þý yan mi di bü sün dev ril me si so - nu cu 25 ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö - re, Ýs ken de run a bað lý Ak ça lý bel de sin de - ki na ren ci ye bah çe le rin de ça lý þan ta rým iþ çi le ri ni, Dört yol il çe si ne gö tü ren Mus - ta fa Ký lýç kan (47) yö ne ti min de ki 31 P 7178 plâ ka lý mi di büs, Av cý lar çift li ði mev ki sin de o lu þan top rak kay ma sý so nu - cu de re ye dev ril di. Ka za da, mi di büs te bu lu nan 25 ki þi ya ra lan dý. Sü rü cü Ký lýç kan i le 4 ta rým iþ çi si nin ya - ra al ma dan kur tul du ðu ka za nýn ar dýn dan çev re de ki le rin yar dý mýy la a raç tan çý ka rý - lan ya ra lý lar, Ýs ken de run Dev let Has ta ne - si i le Ö zel Ge li þim Has ta ne si ne kal dý rý la - rak te da vi al tý na a lýn dý. Ka za i le il gi li so - ruþ tur ma sür dü rü lü yor. Ýs ken de run / a a Ým da dý na pa let li am bu lans ye tiþ ti DÝ AR BA KIR IN Çün güþ il çe si ne bað lý A vut Kö yün de ra hat sýz la nan ka dýn, yo ðun bir ça lýþ ma so nu cu ka pa lý yol a çý la rak has ta ne ye kal dý rýl - dý. A lýn han bil gi ye gö re, Di yar ba kýr ýn Çün güþ il çe si ne bað lý A vut Kö yün de o tu ran Ha ti ce Ay doð du, kal bin den ra hat sýz lan dý. Köy i le il çe yo - lu ka pa lý ol du ðu i çin ya kýn la rý, has ta ka dý ný at la kom þu köy o lan E la zýð ýn Siv ri ce il çe si ne bað lý Ka ya pý nar Kö yü ne ge tir di. Siv ri ce i le Ka ya - pý nar a ra sýn da ki köy yo lu nun da ka pa lý ol ma sý ü ze ri ne ak þam sa at le rin de yo la çý kan si vil sa vun ma, il ö zel i da re ve sað lýk mü dür lü ðü a cil yar dým e kip le ri, yo ðun kar ya ðý þý ve ti pi dolayýsýyla kö ye u la þa ma dý. Ge ce yi köy de ge çi ren Ay doð du i çin sa bah er ken sa at ler den i ti ba ren ça - lýþ ma baþ la tan Ýl Ö zel Ý da re si e kip le ri, 34 ki lo met re lik yo lu 8 sa at lik sü ren bir ça lýþ ma nýn ar dýn dan u la þý ma aç tý. E kip ler i le bir lik te ge len pa - let li am bu lan sa ko nu lan Ay doð du, E la zýð E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Ýl Ö zel Ý da re si Ge nel Sek re te ri Na zif Bil gi noð lu, Us lu kö yü grup yo lu ay rý mýn dan i ti ba ren e kip le rin, 34 ki lo met re lik yo lu a ça rak, Ka ya pý nar Kö yü ne u laþ týk la rý ný söy le di. Has ta nýn e þi Ha san Ay - doð du i se e þi nin ra hat sýz lan dý ðý ný, A vut i le Çün güþ a ra sýn da ki yo lun ka pa lý ol ma sý ü ze ri ne at la Ka ya pý nar Kö yü ne ge tir di ði ni be lir te rek, E kip ler gel di, yo lu aç tý, am bu lans bi zi al dý. Al lah ra zý ol sun de di. E la zýð / a a

7 DÜN A 7 A vu kat lar dan il ginç id di a lar KAHÝRE AÐIR CEZA MAHKEMESÝ'NDE ARGILANAN MISIR ÝÇÝÞLERÝ ESKÝ BAKANI HABÝB EL ADLÝ'NÝN AVUKATLARI, APTIKLARI SAVUNMADA BÝRBÝRÝNDEN ÝLGÝNÇ ÝDDÝALAR ÝLERÝ SÜRDÜLER. MISIR'DA Mü ba rek re ji mi nin en ö nem li a dam la rýn dan bi ri o la rak gös te ri len ve gös te ri ci le re a teþ a çýl ma sý i çin gü ven lik kuv vet le ri ne ta li mat ver mek suç la ma sý i le Ka hi re A ðýr Ce za Mah ke me si nde yar gý la nan Ý çiþ le ri es ki Ba ka ný Ha bib El Ad li nin a vu kat la rý, yap týk la rý sa vun ma da bir bi rin den il ginç id di a lar i le ri sür dü ler. Mah ke me ye ka tý lan dâvâ cý ve dâvâ lý ta ra fýn a vu kat la rýn dan e di ni len bil gi le re gö re, Ad li nin a vu kat la rý mü vek kil le ri nin hiç bir þe kil de gös te ri ci le re a teþ a çýl ma sý ta li ma tý ver di ði ni sa vu na rak, E ðer böy le bir ta li mat ve ril se ger çek an lam da kat li âm o lur du de di ler. Öf ke Cu ma sý di ye bi li nen 28 O cak ta ri hin de po li sin, mu ha lif o la rak bi li nen U lus la ra ra sý A tom E ner ji si Ku ru mu es ki Baþ ka ný Mu ham med El Ba ra dey i le Ga ze te ci Ýb ra him Ý sa yý ev hap si ne al ma dý ðý ný sa de ce ko ru du ðu nu an la tan A vu kat Mu ham med El Cun di, Ba re dey in ay ný gün i çe ri sin de po lis þef le ri i le Ýs ti ka met Ca mii nde bu luþ tu ðu nu ö ne sür dü. Cun di, Ba ra dey in mah ke me ye da vet e di le rek bu ko nu i le il gi li i fa de si ne baþ vu rul ma sý ný ta lep et ti. MÜ BA REK E BUSH PRO SE DÜ RÜ TA LE BÝ Ad li nin sa vun ma a vu kat la rýn dan bi ri o lan Mu ham med El Cun di, es ki Cum hur baþ ka ný Mü ba rek e ABD nin es ki Baþ ka ný Ge or ge W.Bush a uy gu la nan pro se dür le rin uy gu lan ma sý ve ay ný dav ra nýl ma sý ge rek ti ði ni ö ne sür dü ler. Bush un ken di hal ký na kar þý suç iþ le di ði ne da ir id di a lar bu lun du ðu ve ABD as ker le ri nin I rak ta iþ le di ði bir çok ci na yet i le de i liþ ki len di ril di ði ni ha týr la tan El Cun di, A me ri kan hu ku ku Bush u mah ke me et me yi red det ti. Hal ký na kar þý a teþ a çýl ma sý em ri ver me yen Mü ba rek ne den yar gý la ný yor di ye ko nuþ tu. O lay lar sý ra sýn da Ka hi re A me ri kan Ü ni ver si te si ça tý sýn dan hal ka a teþ a çan ki þi le rin a jan ol duk la rý ný id di a e den El Cun di, hal ka kar þý a teþ e dil me si o la yýn da po li sin hiç bir so rum lu lu ðu bu lun ma dý ðý ný bu se bep ten do la yý da po li sin suç la na ma ya ca ðý ný söy le di. ÝN TER NE TÝ ÝS RA ÝL LÝ KOR SAN LAR KES MÝÞ! Ad li nin a vu kat la rý nýn di ðer bir il ginç sa vun ma ar gü ma ný i se 28 O cak 2011 ta ri hin de ül ke de ki te le fon ve in ter net i le ti þi min ke sil me si ko nu sun da ol du. Ý le ti þi min ke sil me si i le il gi li o la rak Ýs ra il li bi li þim kor san la rý ný suç la yan a vu kat lar, Ad li nin i le ti þi min ke sil me si yö nün de bir em ri bu lun ma dý ðý sa vý ný yi ne le di ler. Ý le ti þim hat la rý ný, Mý sýr ýn i le ti þim þe be ke si ne va kýf o lan Ýs ra il li bir kor san gru bu nun kes ti ði ni ýs rar la ö ne sü ren sa vun ma a vu kat la rý mü vek kil le ri nin suç suz ol du ðu nu sa vun du lar. Ka hi re Ý da re Mah ke me si, halk a yak lan ma sý nýn de vam et ti ði es na da cep te le fo nu i le ti þi mi i le in ter net a ðý ný kes me si yö nün de ta li mat ver dik le ri be lir le nen es ki Cum hur baþ ka ný Mü ba rek, es ki Baþ ba kan Ah met Na zif ve es ki Ý çiþ le ri Ba ka ný Ad li yi top lam 1 mil yon do lar pa ra ce za sý na çarp týr mýþ tý. Ka hi re / a a Dow ner ve Ýn gi liz le re Rum si ya sî ler den tep ki BM Ge nel Sek re te ri nin Kýb rýs Ö zel Da nýþ ma ný A le xan der Dow ner ýn, New ork Gren tre e de ki Kýb rýs gö rüþ me le rin de, Kýb rýs Rum ke si mi nin Av ru pa Bir li ði (AB) dö nem baþ kan lý ðýy la il gi li o la rak, Kýb rýs Cum hu ri ye ti i fa de si ye ri ne Kýb rýs lý Rum la rýn baþ kan lý ðý dev ra la ca ðý ný söy le me si ne tep ki li o lan Rum lar, Dow ner ýn ö zel da nýþ man lýk tan a lýn ma sý ný is ti yor. Rum si ya si ler, A le xan der Dow ner ýn BM Ge nel Sek re te ri nin Kýb rýs Ö zel Da nýþ man lý ðý ndan a lýn ma sý ný ve Ýn gil te re nin tav rý na tep ki o la rak da, Ýn gil te re nin BM Ba rýþ Gü cü nde ki (UN FICP) as ke ri kon ten ja ný nýn da Rum la ra dost ül ke le rin kon ten jan la rýy la de ðiþ ti ril me si ni ve Ýn gi liz le rin Ba rýþ Gü cü nden çe kil me si ni gün de me ge ti ri yor. Rum Fi le left he ros ga ze te si ne gö re, Rum Mec lis ve sos ya list E DEK par ti si baþ ka ný an na kis O mi ru, Dow - A le xan der Dow ner ner ýn u zak laþ tý rýl ma sý res men ta lep e dil me li de di. an na kis O mi ru, Rum yö ne ti mi nin, A le xan der Dow ner ýn BM Ge nel Sek re te ri;nin Kýb rýs Ö zel Da nýþ man lý ðý gö re vin den a lýn ma sý ný res men ta lep et me si ge rek ti ði ni sa vun du. O mi ru, Dow ner ýn dil sürç me le ri nin sü rek li ve çok faz la ol du ðu gö rü þü nü i fa de e de rek, Hal ký mýz a ra sýn da, Gre en tre e;de ce re yan e den ler gi bi ge liþ me ler ne de niy le bü yük en di þe var de di. Rum mec lis baþ ka ný, Rum yö ne ti mi li de ri Di mit ris Hris tof yas ýn Gü ney Kýb rýs a dön me si ni ve der hal U lu sal Kon sey i top la ma sý ný bek le dik le ri ne kay det ti. Rum mec li si, Dow ner ýn a çýk la ma la rý ný gö rüþ mek ü ze re per þem be gü nü ö zel gün dem le top la na cak. Lef ko þa / a a Mü ba rek: Be ni i dam dan kur ta rýn Ý dam la yar gý la nan Mý sýr ýn dev rik li de ri Hüs nü Mü ba rek, ba zý dün ya li der le ri ne gön der di ði mek tup ta, ken di si ni i dam dan kur tar ma la rý ný is te di. Ýk ti dar - da ol du ðu dö nem de i liþ ki le ri nin i yi ol du ðu ba zý li der le re mek tup gön de ren Mü ba rek ay ný mah ke me de yar gý la nan ço cuk la rý nýn yurt dý þý na çý ka rýl ma sý ný da ta lep et ti. Ýs ra il in Ha a retz ga ze te si Mý sýr da ya yýn la nan Roz el u suf ga ze te si ne da yan dýr dý ðý ha be rin de, Mü ba rek in mek tup gön der di ði i sim ler a - ra sýn da ABD, Fran sa, Su u di A ra bis tan, Ku veyt, Ý tal ya ve Lüb nan ýn li der le ri bu lun du ðu na yer ve ril di. 25 O cak ta baþ la yan ve 18 gün sü ren yö ne tim kar - þý tý gös te ri ler sý ra sýn da öl dü rü len 850 den ki þi den so rum lu tu tu lan Mü ba rek in i da mý ta lep e di li yor. An cak Mü ba rek, bütün o lup bi ten ler den ke sin lik le so rum lu ol ma dý ðý ný ö ne sü rü yor. Ay ný ha ber de Mü ba rek in e þi Su zan Mü ba rek in yet ki li le re gi de rek te da vi ol mak ve Av ru pa da ki he sap la rý ný tam o la - rak or ta ya koy mak i çin Ýs viç re ye git mek is te di ði de ö ne sü rül dü. Av ru pa ül ke le ri da ha ön ce Mü ba rek ve a i le si nin bütün he sap la rý ný don dur muþ tu. An - cak þu a na ka dar Mý sýr a i a de e di len her han gi bir meb lâ ðýn ol ma ma sý Mý sýr hal ký ta ra fýn dan þüp hey le kar þý la ný yor. Ka hi re / ci han Mýsýr Meclisi'nin üst kanadý Meclis-i Þûra için seçimler dün baþladý. El Da bi: Mez hep sa va þýn dan kay gý lý yýz SURÝ DEKÝ göz lem ci he ye tin baþ ka ný Su dan lý Ge ne ral Mu ham med Ah med Mus - ta fa El Da bi, bir te le viz yon prog ra mý na ver di ði de meç te, ül ke de ki çe kiþ me nin bir mez hep ve ya bir iç sa va þa dö nüþ me sin den en di þe duy du ðu nu be lirt ti. El Da bi, böy le bir du ru mun çö zü mün yol la rý ný ka pa ta ca ðý ný i fa de e de rek, ken di le ri nin yö ne - tim ve mu ha le fet a ra sýn da bir di ya log o luþ tur ma gi bi bir gö rev le ri nin ol ma dý ðý ný, an cak böy le so run la rýn çý kýþ yo lu nun di ya log ol du ðu nu söy le di. Ba zý ba sýn or gan - la rýn da he yet le il gi li çý kan ha ber le re de a týf ta bu lu nan El Da bi, bu tarz ha ber le rin, he ye tin ça lýþ ma la rý ný bal ta la ya bi le ce ði ni ak tar dý. Su ri ye res mî ha ber a jan sý SA NA, A rap Bir li ði nin, göz lem ci he ye ti nin ça lýþ ma la rý ný don dur ma ka ra rý ný, Su ri ye ye kar - þý sal dý rý la rý týr man dý ra cak bir a dým o la rak ni te le di. A jan sýn ha be rin de, A rap Bir li - ði nin ka ra rýy la il gi li o la rak, Fev ri bir þe kil de a lý nan bu ka rar, A rap Bir li ði nde bu lu - nan ba zý A rap dev let le ri nin Su ri ye de ki si lâh lý te rör grup la rý nýn fa a li yet le ri ni des tek - le me yi sür dür dü ðü nü or ta ya koy du de nil di. Mer ke zi Mý sýr ýn baþþehri Ka hi re de bu lu nan A rap Bir li ði, Su ri ye de ar tan þid det o lay la rýn dan do la yý, A rap göz lem ci he - ye ti nin ça lýþ ma la rý ný don dur du ðu nu a çýk la mýþ tý. Þam / a a Mec lis-i Þû râ se çim le ri baþ la dý MISIR'DA 30 yýl lýk Mü ba rek re ji mi nin ar dýn dan halk ilk de fa öz gür ve de mok ra tik se çim ler le par la men to nun üst ka na dý ný be lir le mek ü ze re dün san dýk ba þý na git ti. Dün sa bah Tür ki ye sa a tiy le dan i ti ba ren par la men to nun üst ka na dý o lan Mec lis-i Þû râ i çin oy ver me iþ le mi baþ la dý. 2 a þa ma lý ya pý la cak o lan se çim le rin ilk a þa ma sýn da 25 mil yon seç men, a ra la rýn da Ka hi re ve Ýs ken de ri ye gi bi bü yük kent le rin de bu lun du ðu 13 böl ge den par la men to nun üst ka na dý na gön de re cek le ri ü ye le ri se çe cek ler. Mý sýr lý yet ki li ler oy ver me iþ le mi nin so run suz de vam et ti ði ni be lirt ti ler. Se na to ni te li ðin de ki 270 ü ye li Mec lis-i Þû râ da ü ye le rin 180 i se çim i le 90 ý i se cum hur baþ kan lý ðý gö re vi ni yü rü ten ük sek As ke rî Kon sey ta ra fýn dan a ta na cak. Mec lis-i Þû râ i çin 2 bi nin ü ze rin de a day ya rý þýr ken, se çim le ri nin i kin ci a þa ma sý nýn Þu bat ta ya pý la ca ðý kay de dil di. Mý sýr ük sek As ke rî Kon se yi da ha ön ce Mec lis-i Þu ra nýn 28 Þu bat ta ri hin de a çý la rak, fa a li yet le ri ne baþ la ya ca ðý ný i lân et miþ ti. Ka hi re / a a Su ri ye de kan dur mu yor SURÝE Ýn san Hak la rý Göz le me vi, dün 16 as ke rin öl dü ðü nü du yur du. Göz le me vi, Ýd lib in Ce bel El Za vi ye böl ge sin de as ker le re ya pý lan sal dý rý so nu cun da 10 as ke rin öl dü ðü nü ve Þam ýn Sah na ya böl ge sin de bir el bom ba sý nýn pat la ma sý so nu cun da 6 as ke rin öl dü ðü nü kay det ti. Ö te yan dan Su ri ye Ge nel Dev rim Kon se yi, dün ül ke ge ne lin de ya pý lan o pe ras yon lar da ve çý kan ça týþ ma lar da 15 ki þi nin öldüðünü ve bir çok ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný be lirt ti. Kon sey, as ke rî o pe ras yon la rýn Ha ma, Hu mus ve Þam çev re sin de þid det li bir þe kil de de vam et ti ði nin al tý ný çiz di. Su ri ye li mu ha lif le rin ya pý lan ma la rýn dan so rum lu Su ri ye Ge nel Dev rim Kon se yi, ön ce ki gün dü zen le nen as ke rî o pe ras yon lar da ve þid det li ça týþ ma lar da ö len le rin sa yý sý nýn 59 a yük sel di ði ni du yur du. Kon sey, ö len le rin ço ðu nun Þam ban li yö le ri ve Hu mus þehrin den ol du ðu nu ve ö len le rin a ra sýn da üç de ço cu ðun bu lun du ðu nu i fa de et ti. Son gün ler de, ö zel lik le Þam ýn çev re sin de ki ban li yö ler den þid det li ça týþ ma ve ö lüm ha ber le ri ge li yor. Þid det li ça týþ ma ve as ke ri o pe ras yon ha ber le ri nin gel di ði Ha res ta, Du ma, Ayn Ter ma gi bi böl ge ler de Öz gür Su ri ye Or du su nun ço ðu kez kon tro lü e li ne al dý ðý ve ba zý böl ge ler de dev ri ye gez dik le ri i fa de e di li yor. Bu nun ya ný sý ra, Su ri ye yö ne ti mi A rap Bir li ði nin, ül ke de ki A rap göz lem ci he ye ti nin ça lýþ ma la rý ný dur dur ma ka ra rý nýn ü zün tü ve ri ci ve ga rip ol du ðu nu be lirt ti. Su ri ye Ý çiþ le ri Ba ka ný Mu ha med Ýb ra him el Þa ar, ül ke de gü ven li ði ye ni den o luþ tur ma ya ve ül ke yi ka nun ka çak la rýn dan te miz le me ye ka rar lý ol duk la rý ný a çýk la dý. Ba kan Su ri ye nin, ABD, Ýs ra il ve müt te fik le ri nin komp lo la rý na kar þý güç lü ka la ca ðý ný söy le di. Bey rut - Þam / a a ABD i le Ta li ban gö rüþ me ye baþ la dý n NEW ork Ti mes ga ze te si, ABD li yet ki li ler le Ta li ban ý tem sil e den gö rüþ me ci le rin, Af ga nis tan da ki sa va þa son ver me a ma cýy la gü ven or ta mý ný baþ lat mak i çin ön gö rüþ me le re Ka tar da baþ la dýk la rý ný bil dir di. Ga ze te nin Ta li ban yet ki li le ri ne da ya na rak ver di ði ha ber de, gö rüþ me nin gün de min de ö zel lik le tu tuk lu nak li ko nu su nun bu lun du ðu be lir til di, an cak de tay ve ril me di. Ga ze te nin ha be ri ne gö re, Af ga nis tan ük sek Ba rýþ Kon se yi nden A mi nun din Mu zaf fe ri, bu gö rüþ me ler de Ka tar ýn ro lü nü Af ga nis tan hü kü me ti ne an lat mak i çin Ka tar lý res mî bir he ye tin da ha son ra Ka bil e git me si nin bek len di ði ni be lirt ti. Ga ze te nin ha be rin de ay rý ca, 4 ve ya 8 ki þi den o lu þan Ta li ban de le ge si nin, si ya sî tem sil ci lik bü ro su kur mak i çin Pa kis tan dan Ka tar a git ti ði kay de dil di. A me ri ka lý yet ki li le rin de bu top lan tý la rý ya lan la ma dý ðý, gö rüþ me le re bu de fa Pa kis tan ýn da ses siz o nay ver di ði nin dü þü nül dü ðü be lir til di. Was hing ton / a a Liv ni, mu ha lif Ý ran lý öð ren ci ler le gö rüþ tü n ÝSRAÝL DE mu ha le fet li de ri Ka di ma Par ti si Ge nel Baþ ka ný Tzi pi Liv ni nin, Ý ran yö ne ti mi ne mu ha lif o lan Ý ran lý öð ren ci ler le gö rüþ tü ðü bil di ril di. Ka di ma dan ya yým la nan bil di ri ye gö re, Ý ran lý öð ren ci ler kon fe de ras yo nun dan bir he yet le bi ra ra ya ge len Liv ni, bu zi ya re tin, Ýs ra il in so ru nu nun Ý ran hal ký de ðil sa de ce Ý ran lý yö ne ti ci ler le ol du ðu nun an la þýl ma sý ný sað la ma sý ný ü mit et ti ði ni be lirt ti. Liv ni, bu gö rüþ me nin u lus la r a ra sý top lu mun, Ý ran yö ne ti mi ne kar þý bir mü da ha le de ve so mut ey lem ler de bu lun ma sý nýn a ci len ge rek li ol du ðu nu di le ge tir me o la na ðý ný ken di si ne ver di ði ni söy le di. He ye tin baþ kan lý ðý ný ya pan, kon fe de ras yo nun ge nel sek re te ri A mir Ab bas Fak hra var da, Ýs ra il de bu lun mak tan do la yý duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge tir di. Tel A viv / a a Fu ku þi ma ya U A EK dan bü ro n ULUSLARARASI A tom E ner ji si Ku ru mu (U A - EK), Ja pon ya da ge çen yý lýn Mart a yýn da mey da na ge len bü yük dep rem ve dep re min yol aç tý ðý tsu na mi nin za rar ver di ði Fu ku þi ma Da i çi nük le er san tra lin de ki ça lýþ ma la rý iz le mek i çin Fu ku þi ma ya bir bü ro a ça ca ðý ný bil dir di. U A EK Baþ ka ný u ki ya A ma no, Dün ya E ko no mik Fo ru mu nun dü zen len di ði Da vos ta, Ja pon Kyo do a jan sý na yap tý ðý a çýk lama da, Ja pon yet ki li le rin, Ku ru ma, Fu ku þi ma da bir bü ro aç ma ta le bin de bu lun du ðu nu, ku rum o la rak ken di le ri nin de, Ja pon ya hü kü me ti ne U A EK nýn iþ bir li ði yap ma ya ha zýr ol du ðu nu i let tik le ri ni be lirt ti. A ma no, Ku ru mun Vi ya na da ki mer ke zi, kul la nýl mýþ nük le er ya ký týn im ha sý ve a rý týl ma sý iþ lem le ri ko nu sun da ki me se le ler le il gi len me ye de vam e der ken, böl ge de bir bü ro a ça rak Fu ku þi ma da ki ye rel yet ki li ler le de ya kýn te mas ha lin de o la bi le cek le ri ni kay det ti. Baþ kan, bü ro yu yýl so nu na ka dar aç ma ni ye tin de ol duk la rý ný söy le di. Ja pon hü kü me ti, nük le er san tral de ki du ru mun ka za dan son ra ar týk sta bi li ze ol du ðu nu, an cak san tra li tam o la rak dev re den çý kar ma nýn on yýl la rý bu la ca ðý ný bil dir miþ ti. Tok yo / a a A ze rî öð ren ci ler den Ka na da da pro tes to ey le mi n KANADA A ze rî Genç le ri Bir li ði, Fran sa;nýn son ka ra rý ný pro tes to i çin To ron to;da ki Fran sa Baþ kon so los lu ðu ö nün de ey lem yap tý. Mer ke zi To ron to da bu lu nan ve ül ke de ki ü ni ver si te ler de öð re nim gö ren genç le rin kur du ðu Ka na da A ze ri Genç le ri Bir li ði'nin ey le mi ne, Ker kük ve Tür ki ye Türk le ri de des tek ver di. Po li sin bi na gi ri þin de tedbir al dý ðý ey lem de ko nu þan Ka na da A ze ri Genç le ri Bir li ði Li de ri Ýs ken der Ka di rov, hak ve öz gür lük le rin sim ge si Fran sa'nýn ka ra rý nýn in san lýk ta ri hin de ka ra bir le ke o la rak ka la ca ðý ný söy le di. Ka ra rýn, dün ya ba rý þý ka dar, Kaf kas lar da ki so run la rýn çö zü mü ne de o lum suz et ki le ri o la ca ü ý ný be lir ten Ýs ken der Ka di rov, Fran sa Cum hur baþ ka ný Sar kozy yi, o na yý na ge le cek ka ra ra im za at ma dan bir kez da ha dü þün me ye ça ðý rý yo ruz de di. Ey lem sü re sin ce, da ha ön ce ha zýr la dýk la rý bil di ri le ri de hal ka da ðý tan A ze rî öð ren ci ler, a zýk lar ol sun Sar kozy, Sar kozy is ti fa ve Fran sa in san hak la rý ný kat let me þek lin de slo gan lar at tý lar. Türk, A ze rî ve Ka na da bay rak la rý ta þý yan genç ler, ha zýr la dýk la rý Ýn gi liz ce pan kart lar la da hal ka me saj ver di ler. To ron to / a a Na zar ba yev e si ya sî re form la rý yap ça ð rý sý n KAZAKÝSTAN DA mu ha le fet 15 O cak ta ya pý lan se çim so nuç la rý i le 16 A ra lýk ta Ka za kis tan ýn Ja na ö zen þeh rin de mey da na ge len o lay la rý pro tes to et ti. Gös te ri ci ler, Ka za kis tan Cum hur baþ ka ný Nur sul tan Na zar ba yev i si ya sî re form lar yap ma ya ve mu ha le fe tin ö nün de ki en gel le ri kal dýr ma ya dâ vet et ti. Ka za kis tan ýn es ki baþ þehri Al ma tý da Ka za kis tan U lu sal Sos yal De mok rat Par ti ta ra fýn dan ya pý lan mi ting de ya pý lan ko nuþ ma lar da 15 O cak ta ya pý lan se çim ler de u sül süz lük ler ya pýl dý ðý ve oy la rýn ça lýn dý ðý id di a e dil di. U lu sal De mok rat Par ti eþ baþ kan la rýn dan Jar ma han Tu yak ba yav yap tý ðý ko nuþ ma da, se çim ler sý ra sýn da par ti le ri ne ve ri len oy la rýn ça lýn dý ðý ný id di a et ti. Ja na ö zen þeh rin de 16 A ra lýk ta ri hin de mey da na ge len ve 16 ki þi nin vefat et me si ne sebep o lan o lay lar dan do la yý hü kü me ti suç la yan Tu yak ba yav, o lay lar sý ra sýn da ka ran lýk ta ka lan pek çok hu sus bu lun du ðu nu bun la rýn ay dýn la týl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Gös te ri ci ler 25 Þu bat ta ye ni den top lan mak ü ze re o lay sýz bir þe kil de da ðýl dý. Al ma tý / a a

8 8 30 O CAK 2012 PAZARTESÝ HA BER Öz gür lük ler a dý na ya pý la cak çok þey var ca ni as ya.com.tr Bu y run, prob lem le ri çöz me ye Çö zül me si müm kün ba zý kü çük prob lem - ler do la yý sýy la, bü yük sý kýn tý lar çek ti ði miz her ke sin ma lû mu. ýl lar dan be ri de vam e den ka nun suz ba þör tü sü ya sa ðý bun lar dan bi ri. Ba þör tü sü ya sa ðý ko nu sun da, ü ni ver si te öð ren ci le ri ni ra hat la tan a dým lar a týl dý. Tam an la mýy la prob lem so na er miþ ol ma sa da, ba þör tü lü ü ni ver si te öð ren ci le ri, ek se ri yet le o kul la rý na gi de bi li yor. Gü zel, a ma yet mez... Çün kü ka nun lu ya da ka nun suz ba þör tü sü ya sa ðý, sa de ce ü ni ver si te öð ren ci le ri ni mað dur et mi yor ki! Öð ren ci ol ma yan, a ma ba þör tü sü do la yý sýy la mað dur o lan yüz ler ce, bel ki de bin ler ce ki þi var. Me se lâ, me mur lar... Ka mu sal a lan de ni le rek, me mur la rýn ba þör tü sü tak ma sý en gel le ni yor. He men ha týr la ya lým, hür dün ya ül ke le rin de böy le bir ya sak yok. El bet te o ül ke ler de de ba zý sý kýn tý lar var, a ma ço ðu yer de ba þör tü le riy le po lis de o lu yor lar, öð ret men de. Tür ki ye de i se ka mu sal a lan du va rý ö rü lüp, ba þör tü lü o lan la rýn bu ký ya fet le riy le va zi fe yap ma sý na im kân ta nýn mý yor. Ýn san hak la rý na ay ký rý o la rak uy gu la nan ba zý ya sak lar ve ya yan lýþ uy gu la ma lar var ki, bun lar pa muk ip li ði i le ö rül müþ gi bi dir. Sa mi mi yet ve ka rar lý lýk la bun la rýn dü zel til me si, so na er di ril me si an me se le si dir. Me se lâ, yýl lar dan be ri þi kâ yet e di len mil lî gü ven lik ders le ri var dý. Baþ lan gýç ta i ti raz lar dik ka te a lýn ma dý, yan lýþ ta ýs rar e di lip du rul du. Son ra bak týk, bir an da bu ders le rin kal dý rýl dý ðý a çýk lan dý. Bir ma ni çýk maz i se ö nü müz de ki yýl bu ders ler li se de o ku tul ma ya cak ve rüt be li þa hýs lar sý nýf la ra, ders lik le re gir me ye cek. Pe ki, çok ba sit o lan bu doð ru a dým ýn a týl ma sý i çin ni çin yýl lar ca bek le dik? 28 Þu bat sü re cin de Tür ki ye ye ni za mat ve ren bü tün yet ki li ler, ü ni ver si te de uy gu la nan ka nun suz ba þör tü sü ya sa ðý ný sa vu nur ken þöy le der ler di: Bu ya sak so na e rer se, öð ren ci ler a ra sýn da hu zur suz luk baþ lar. Ba þý ný ör ten ve ört me yen ler kamp la ra ay rý lýr. Ne ya ni, ba þý ný ör ten Müs lü man da, ört me yen de ðil mi? Do la yý sý i le bu ya sak kalk maz, kal ka maz... Ger çek le ri bu ka dar ters yüz e den, dür bü ne ter sin den ba kan bir an la yýþ da ha gö rül me miþ tir. Ba þý ný ör ten öð ren ci i le ört me yen öð ren ci a ra sýn da ne za man kav ga ol muþ ki böy le bir ya lan a sa rý lý yor lar dý? Ba kýn, ü ni ver si te ler de ki ba þör tü sü ya sa ðý bü yük öl çü de so na er di ve bu se bep le çý kan tek bir kav ga duy ma dýk! Ta biî ki uz man pro vo ka tör ler ce böy le kav ga la rýn çý ka rýl ma sý müm kün dür, a ma in þal lah hiç kim se bu o yun la ra gel mez. Hiç kim se, Ü ni ver si te ler de ki ba þör tü sü ya sa ðý so na er di, mil lî gü ven lik der si se ne ye müf re dat ta yer al ma ya cak. O hal de ye ni ta lep ler le gel me yin di ye mez. Bu doð ru a dým la rýn a týl ma sý el bet te tak di re þa yan dýr, a ma bü tün dert ler so na er miþ de ðil dir. Bir de fa e ði tim sis te mi ders ler den ba ðým sýz o la rak hür zi hin ler ye tiþ ti ren bir ha le ge le bil me li. Ço cuk la rý mý za tah rif e dil miþ bil gi le ri de ðil, ger çek le ri öð re ten bir e ði tim sis te mi is ti yo ruz. Ba þör tü sü ya sa ðý i se sa de ce ü ni ver si te ler de de ðil, her ka de me de so na er me li dir. Hem öy le bir so na er me li dir ki, ya rým a sýr son ra Bir za man lar Tür ki ye de ba þör tü sü ya sa ðý uy gu la nýr dý de nil di ðin de hiç kim se i na na ma sýn! Ay nen, tek par ti dev rin de ( ) uy gu la nan e zan ya sa ðý gi bi. Ba þör tü sü ya sa ðý nýn i zi de kal ma ma lý. Du yan þa þýr ma lý, ok, böy le bir ya sak uy gu lan ma mýþ týr di ye bil me li. Bun la rý yap mak, Tür ki ye yi da ha hür ve da ha de mok rat; a dil bir ül ke yap mak çok mu zor? Ý na nýn zor de ðil. Ce sa ret ve ka rar lý lýk la bü tün bun lar ya pý la bi lir. O hal de Tür ki ye yi i da re e den le re tek ra ren ses le ni yo ruz: an lýþ la ra sa rýl mak tan vaz ge çin. Prob lem le ri er te le me yin ve ö te le me yin... Tebrik Gazetemiz Ressamlarýndan Turhan Çelkan ýn oðlu Furkan Çelkan ve Gülsün Hanýmefendinin evliliklerini tebrik eder, genç çifte iki cihan saadetleri dileriz. ANKARA Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu ta ra fýn dan dü zen le nen ey lem le ri nin 312. haf ta sýn da ko nu þan ÝHH ö ne tim Ku ru lu Ü ye si Ser kan Co dal, Mil lî Gü ven lik Bil gi si ders le ri nin müf re dat tan kal dý rýl ma sý, kat sa yý a da let siz li ði nin gi de ril me si, as ke re si vil yar gý yo lu nun a çýl ma sý ça lýþ ma la rý ný o lum lu bul mak la bir lik te öz gür lük ler a dý na ya pýl ma sý ge re ken da ha çok iþ ol du ðu nu ha týr lat mak is te riz de di. Ab di Ý pek çi Par kýn da ya pý lan ey lem de, An ka ra Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu nun 6. yý lý na gir di ði ni ha týr la tan Ser kan Co dal, Zul me kar þý e li miz le, di li miz le en gel ol ma ya da en a zýn dan kal bi miz le bu ðuz et me so rum lu lu ðu mu zun ol du ðu nu as la u nut ma dýk. Söz le rin en gü ze li ne u yup az da ol sa de vam lý lýk i çe ri sin de ol ma ça ba sý i çe rin de ol duk bu gü ne ka dar di ye ko nuþ tu. ZETÝNBURNU Da vut pa þa da 4 yýl ön ce bir iþ mer ke zin de mey da na ge len ve 21 ki þi nin ö lü mü 116 ki þi nin ya ra lan ma sýy la so nuç la nan pat la ma da ya kýn la rý ölen ler, o la yýn mey da na gel di ði yer de an ma tö re ni dü zen le di. O lay da vefat e den ve ya ra la nan la rýn ya kýn la rýn dan o lu þan bir grup, Da vut pa þa Te ra zi de re Met ro is tas yo nun da top lan dýk tan son ra, So rum lu lar bel li, he sap so rul sun, Ýþ ka za sý de ðil bu bir ci na yet slo gan la rý eþ li ðin de, pat la ma nýn ol du ðu ye re ka dar yü rü dü. Bu ra da, pat la ma da ö len ler i çin 1 da ki ka lýk say gý du ru þun da bu lu nan grup, da ha son ra o la yýn mey da na gel di ði bi na nýn yý kýl ma sý nýn ar dýn dan boþ ka lan a ra zi ye dik tik le ri çi çek le rin ü zer le ri ne, vefat e den ya kýn la rý nýn fo toð raf la rý nýn ba sý lý ol du ðu pan kar tý bý rak tý ve ka ran fil ler at tý. Bu sý ra da, ö len ki þi le rin ya kýn la rý nýn göz yaþ la rý ný tu ta ma dý ðý göz len di. O lay da e þi Gül han Ça buk u kay be den Ýd ris Ça buk, grup a dý na yap tý ðý a çýk la ma da, Si zin hiç an ne niz, ba ba nýz öl dü mü? HAS Par ti Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Er dinç a zý cý, A na ya sa ça lýþ ma la rý ný gün dem de tu ta cak la rý ný be lir te rek, Tür ki ye ký sa sü re de sað lam bir a na ya sa yap maz sa çok va kit kay bet miþ o la cak de di. a zý cý, Sel çuk O tel de dü zen le nen par ti si nin Kon ya Ýl Baþ kan lý ðý O cak A yý Di van Top lan tý sý nda, si ya set ku ru mu nun Tür ki ye di na mik le ri nin ü ret ti ði so run la rý çöz mek te ye ter li ol ma dý ðý ný sa vun du. Par ti o la rak ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na kat ký sað la dýk la rý ný i fa de e den CHP ÖZ GÜR LÜK LÜK LER KO NU SUN DA SA MÝ MÝ E TÝ NÝ OR TA A KO U OR! MÝLONLARCA gen cin ha yal le ri i le oy na yan kat sa yý zul mü ne dö nük i yi leþ tir me ça ba la rý - ný yar gý ya ta þý ya ca ðý ný bil di ren CHP nin öz - gür lük ler ko nu sun da ne den li sa mi mi ol du - ðu nu or ta ya ko yan bir du rum ol du ðu nu söy le yen Ser kan Co dal, þun la rý kay det ti: CHP is tik lal mah ke me le ri i le yüz leþ me li dir, der sim le yüz leþ me li dir, Ýs ki lip li A týf E fen di - nin ve bin ler ce maz lu mun he sa bý ný ver me li - dir, ba þör tü sü ve kat sa yý yü zün den mað dur et ti ði mil yon lar ca in san la he sap laþ ma lý dýr ve da ha son ra in san hak la rýn dan ve i fa de öz gür lü ðün den bah set me li dir. Baþ ka la rýn - dan he sap sor maz dan ev vel ken di si he sap Be nim bir ke re öl dü... Si zin hiç kar de þi niz, tey ze niz, da yý nýz, kom þu nuz, dos tu nuz, ya ri niz, ca ný nýz dan çok sev di ði niz bir ya ký ný nýz öl dü mü? Tam 4 yýl ol du. 4 yýl dýr ses le ri ne, ko ku la rý na, sý cak lýk la rý na, ya ren lik le ri ne has re tiz. 4 yýl ön ce Da vut pa þa may tap a töl ye sin de mey da na ge len pat la ma da can la rý mý zý kay bet tik di ye ko nuþ tu. Ça buk, bu a cý nýn, o lay da vefat e den ve ya ra la nan la rýn ya kýn la rý ný bir a ra ya ge tir di ði ni be lir te rek, 4 yýl dýr a da let a ra yýþ la rý nýn sür dü ðü nü söy le di. Ça buk, uð raþ la rý so nu cu so rum lu ol duk la rý dü þün dük le ri bir ku ru mun da ha yar gý lan dý ðý ný di le ge ti re rek, þun la rý söy le di: 2,5 yýl da a çý lan Da vut pa þa da va sý, 4 yýl da an cak bi zim ça ba la rý mýz la sa nýk san dal ye si ne o tur ta bil di ði miz yet ki li ler hak kýn da 1 haf ta da ta kip siz lik ka ra rý ve re bi li yor. A vu kat la rý mýz bu ka ra ra i ti raz e der ken biz de ta kip çi si ol ma yý sür dü re ce ðiz. Ay ný za man da Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný hak kýn da yar gý la ma ya i zin ver me me ver me li dir. Ak si tak dir de söy lem le ri ka mu o - yu nez din de nor mal yol lar la ik ti dar im ka ný kal ma mýþ an cak ken di o luþ tur muþ ol du ðu bü rok ra tik sal ta na týn da yý kýl ma ma sý a ma cý i le ya pý lan ve suç la rý ný giz le me ye dö nük ma - nev ra lar o la rak al gý lan mak tan ö te ye an lam ta þý ma yan süs lü söz ler o la rak ka la cak týr. MAÐ DUR LA RIN HAK LA RI Ý A DE E DÝL ME LÝ ÝHH ö ne tim Ku ru lu Ü ye si Co dal, son o la - rak Mil lî Gü ven lik Bil gi si ders le ri nin müf re - dat tan kal dý rýl ma sý, kat sa yý a da let siz li ði nin gi de ril me si, as ke re si vil yar gý yo lu nun a çýl - Davutpaþa'da vefat eden ve yaralananlarýn yakýnlarýndan oluþan grup, olayýn meydana geldiði binanýn yýkýlmasýnýn ardýndan boþ kalan araziye diktikleri çiçeklerin üzerlerine, vefat eden yakýnlarýnýn fotoðraflarýnýn basýlý olduðu pankartý býraktý ve karanfiller attý. FO TOÐ RAF: AA DA VUT PA ÞA DA KÝ acýnýn 4. yýl dö nü mü 4 IL ÖNCE 21 KÝÞÝNÝN ÖLÜMÜ 116 KÝÞÝNÝN ARALANMASILA SONUÇLANAN PATLAMADA AKINLARI ÖLENLER, OLAIN MEDANA GELDÝÐÝ ERDE ACILARINI TAZELEDÝLER. ka ra rý ný, a dil ve et kin yar gý lan ma ya pýl ma sý na mü da ha le sa yý yo ruz. Bu nu Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si ne ta þý ya ca ðýz. Ken di mü ca de le le ri nin ya ný sý ra An ka ra Os tim ve Ý ve dik pat la ma sý i le Zon gul dak Ka ra don da ki ma den fa ci a sýn da vefat e den iþ çi le rin a i le le riy le da ya nýþ ma ya git tik le ri ni be lir ten Ça buk, Sa de ce ken di a da let dâvâmý zýn de ðil, e me ðiy le ge çi nen, de ne tim siz lik dolayýsýyla vefat e den bü tün iþ çi kar deþ le ri mi zin a cý sý ný kal bi miz de his set tik. Bir ke re da ha di yo ruz ki a da let duy gu su nu kay bet me miþ vic dan sa hi bi her ku rum ve ki þi bu mü ca de le ler de da ya nýþ ma i çe ri sin de ol ma lý dýr di ye ko nuþ tu.grup ta ki ler, a çýk la ma nýn ar dýn dan o lay sýz da ðý lýr ken, pat la ma da ö len ler i çin dün Bay ram pa þa Mer kez Ca mi i nde öð le na ma zý nýn ar dýn dan mev lit de o ku tul du. Da vut pa þa da 31 O cak 2008 ta ri hin de mey da na ge len pat la ma da, 21 ki þi öl müþ, 116 ki þi ya ra lan mýþ tý. Ýs tan bul / a a A na ya sada vakit kaybetmeyelim a zý cý, bu ko nu da Tür ki ye nin ih ti yaç la rý ný dik ka te a lan ö nem li bir ra por ha zýr la dýk la rý ný bil dir di. Tür ki ye nin hu kuk sal ba rý þý ný te min e de cek ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rýn da to pun ta ca a týl mak is ten di ði ne dik ka ti çe ken a zý cý, Çok in ce iþ çi lik le bir ra por or ta ya koy duk. Tür ki ye nin ge le cek te ki so run la rý ný çöz mek, bü yük ba rý þýn hu kuk sal alt ya pý sý ný sað la mak la müm kün. Biz si ya se tin ye ni A na ya sa gi bi bir a lan da to pu ta ca at ma sý ný ka bul le ne mi yo ruz. Biz A na ya sa ça lýþ ma - la rý ný gün dem de tu ta ca ðýz. Tür ki ye ký sa sü re de sað lam bir a na ya sa yap maz sa çok va kit kay bet miþ o la cak. Tür ki ye, so run la ra sað lýk lý çö züm ü re te me me nin be de li ni ö de mek te dir. HAS Par ti ye ni bir a na ya sa yý zo run lu gör mek te dir. Ar týk Tür ki ye de HAS Par ti var, to pu ta ca at mak ko lay de ðil di ye ko nuþ tu. a zý cý, HAS Par ti nin top lu mun ih ti ya cý o la rak or ta ya çýk tý ðý ný, ye ni bir si ya set kül tü rü nün ö nü nü aç týk la rý ný söz le ri ne ek le di. Kon ya / a a ma sý ça lýþ ma la rý ný o lum lu bul mak la bir lik te öz gür lük ler a dý na ya pýl ma sý ge re ken da ha çok iþ ol du ðu nu ha týr lat tý. Co dal, Ö zel lik le ka mu sal a lan, hiz met a lan-hiz met ve ren gi - bi mu al lak ke li me ler ü ze rin den mað dur e di - len mil yon lar ca in sa nýn hak la rý ka yýt sýz ve þart sýz tek rar i a de e dil me li ve mü seb bip le - rin den he sap so rul ma lý dýr. Ýn san la rýn bir ta - ra ðýn diþ le ri gi bi e þit ol duk la rý, zul mün al kýþ - lan ma dý ðý za li min e fen di ol ma dý ðý bir gün ve dün ya da bu luþ mak te men ni si i le. Zu lüm sür dü ðü sü re ce her haf ta cu mar te si gü nü bu ra da ol ma ya de vam e de ce ðiz di ye ko - nuþ tu. An ka ra / Re cep Gö ren HABERLER Da vu toð lu dan, Clin ton a te þek kür te le fo nu ndiþýþlerý Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton i le bir te le fon gö rüþ me si yap tý. Dip lo ma tik kay nak lar dan e di ni len bil gi ye gö re, Da vu toð lu, Clin ton ý te le fon la a ra ya rak, Fran sa Se na to sun da ka bul e di len ya sa ta sa rý sý hak kýn da ki a çýk la ma sý se be biy le te þek kür et ti. Clin ton, Fran sa Se na to sun da ka bul e di len Er me ni ya sa sýy la il gi li o la rak Cu ma gü nü yap tý ðý yo rum da, Biz, i fa de le rin suç sa yýl dý ðý bir yol dan as la yü rü me ye ce ðiz. Ne ka dar kor kunç bir o lay o lur sa ol sun, ne ka dar yük sek de re ce de has sa si yet le ri tem sil e der se et sin, ta rih sel ko nu la rý çöz mek i çin hü kü met gü cü nü kul lan ma ya ça lýþ mak, ba na gö re çok teh li ke li bir ka pý yý a çar de miþ ti Da vu toð lu nun Clin ton i le gö rüþ me sin de ay rý ca Or ta do ðu da ki ge liþ me le rin e le a lýn dý ðý be lir til di. Ý ki ba ka nýn, Þu bat a yý ba þýn da ger çek leþ ti ri le cek Mü nih Kon fe ran sý nda bu luþ mak ü ze re an laþ týk la rý bil di ril di. Da vu toð lu i le Clin ton a ra sýn da ki te le fon gö rüþ me sin de, Da vu toð lu nun Þu bat a yýn da ABD ye ya pa ca ðý ça lýþ ma zi ya re ti nin de e le a lýn dý ðý öð re nil di. An ka ra / a a Baðýþ: Gel sin ler be ni tu tuk la sýn lar nab Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, Ýs viç re nin Da vos ka sa ba sýn da dü zen le nen Dün ya E ko no mik Fo ru mu yýl lýk top lan tý sý nýn ar dýn dan geç ti ði Zü rih te Se zen Ak su nun kon se ri ni iz le di.ba ðýþ, bu ra da yap tý ðý a çýk la ma da, Fran sa da ki 1915 o lay la rý na i liþ kin Er me ni id di a la rý nýn red di ni suç sa yan ya sa tek li fiy le il gi li bir so ru ü ze ri ne Bu ko nu da sa yýn Baþ ba ka ný mýz (Re cep Tay yip Er do ðan) ge re ken le ri söy le di. Bu ka rar bi zim i çin yok hük mün de dir. Fran sa da a kýl sa hip le ri nin a kýl sa hi bi ol ma yan lar dan faz la ol du ðu na i na ný yo ruz. Ýs viç re de bil di ði miz ka da rýy la söz de soy ký rý mý red det me nin suç ol du ðu bir ül ke. Biz bu gün Ýs viç re de yiz ve ben di yo rum ki 1915 o lay la rý soy ký rým de ðil dir. Gel sin ler be ni tu tuk la sýn lar. Bu tür ça ba la rýn ben ya þa ma þan sý ol du ðu na i nan mý yo rum. Bun lar bir ka ðýt par ça sýn dan ö te ye git mez i fa de si ni kul lan dý. Zürih / a a azýcýoðlu ka za sý nýn üstü kapatýlamaz nbbp Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Des ti ci, Muh sin a zý cý oð lu nun vefat et ti ði he li kop ter ka za sýy la il gi li hu kuk i çin de hak la rý ný a ra ma ya de vam e de cek le ri ni i fa de e de rek, bu dos ya nýn ka pa týl ma sý na kim se nin gü cü nün yet me ye ce ði ni söy le di. BBP nin A ta türk Ka pa lý Spor Sa lo nu nda ki 8. O la ðan Ku rul ta yý ýn da ko nu þan Des ti ci, baþ ta ku ru cu ge nel baþ kan la rý Muh sin a zý cý oð lu i le tüm þe hit le re rah met di le di ði ni be lirt ti. a zý cý oð lu i le ça lýþ mýþ ol mak tan duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge ti ren Des ti ci, Bü yük Bir lik ha re ke ti nin ro ta sýn dan sap ma dan yo lu na de vam et ti ði ni söy le di. Des ti ci, Bü yük Bir lik Par ti si, fark lý lýk la rý mý za rað men ba rýþ i çin de bir a ra da ya þa ma i ra de si nin ku rum sal laþ mýþ þek li dir di ye rek Bu gün res mî din, res mi ta rih, res mi i de o lo ji nin uy ku sun dan, de rin uy ku la rý mýz dan u ya ný yo ruz. Bu gün bu ra dan bir se fer ber lik i lan e di yo rum, a da let, ba rýþ, hür ri yet i çin, hak sýz lýk la ra, zul me, sö mü rü ye, ca hil li ðe, tef ri ka ya, fa kir li ðe, ah lak sýz lý ða, kor kak lý ða kar þý se fer ber lik i lan e di yo rum de di. Te rör le mü ca de le den a na ya sa ça lýþ ma la rý na, a ta na ma yan öð ret men ler den, be del li as ker li ðe, Dink ci na ye tin den e ko no mi ye ka dar bir çok ko nu da e leþ ti ri le ri ni di le ge ti ren Des ti ci, a zý cý oð lu nun vefat et ti ði he li kop ter ka za sý nýn Mec lis A raþ týr ma Ko mis yo nu i le ka pa tý lýp git me si ne en gel ol duk la rý ný, ilk de fa bir ko nu da TBMM de i ki ke re a raþ týr ma ko mis yo nu ku rul du ðu nu an lat tý. Ka zay la il gi li hu kuk i çin de hak la rý ný a ra ma ya de vam e de cek le ri ni i fa de e den Des ti ci, bu dos ya nýn ka pa týl ma sý na kim se nin gü cü nün yet me ye ce ði ni vur gu la dý. Des ti ci, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, CHP es ki Ge nel Baþ ka ný De niz Bay kal ve ko nu nun ay dýn la týl ma sý ko nu sun da des tek ve ren her ke se te þek kür et ti. An ka ra / a a - ci han

9 HA BER 9 cev ni as ya.com.tr Ge çen haf ta e ko no mi yi bir ya na bý rak - týk, Pa ris e kit len dik. Gö zü müz ku la - ðý mýz Fran sa par la men to sun dan çý - ka cak ka rar day dý. Hü kü me tin bü tün ça ba sý na ve gur bet te - ki bin ler ce Tür kün pro tes to gös te ri le ri ne rað men Fran sýz Se na to su, 1915 o lay la rýy la il gi li Er me ni id di a la rý nýn red de dil me si nin suç sa yýl ma sý ný ön gö ren ka nun ta sa rý sý ný, 86 ret o yu na kar þý lýk 127 oy la ka bul et ti. Ta sa rý, Cum hur baþ ka ný Sar kozy i ta ra - fýn dan o nay la nýr sa-ki ak si dü þü nü le mez- Fran sa top rak la rýn da bun dan son ra Er me - ni soy ký rý mý yok tur de mek suç sa yý la cak. Bu su çu (!) iþ le yen ki þi le re bir yýl ha pis i le 45 bin av ro ya ka dar pa ra ce za sý ve ri le - bi le cek. Bü tün top lum sal o lay la rýn a na li zin de ol du ðu gi bi, ta ri hi de tek bir pen ce re den gö re rek, fark lý dü þün ce le ri ya sak la mak ve ce za lan dýr mak to ta li ter re jim le re ya ký þan bir yak la þým dýr. Fran sýz ih ti lâ liy le bir lik te öz gür lük meþ a le si ni ya kan ilk ül ke ol mak la ö vü nen Fran sa nýn, bu tu tu mu nu an la mak müm - kün de ðil dir. Dü þün ce ve i fa de öz gür lü ðü ne a ðýr bir dar be vu ran bu ta sa rý, si ya sî he sap lar ve men fa at ler söz ko nu su o lun ca, her ül ke nin de mok ra si nin te mel il ke le ri ni bir çýr pý da çið ne ye bi le ce ði ni gös ter me si a çý sýn dan, ib - ret ve ri ci bir ve si ka o la rak ta ri he ge çe cek tir. Da ha ön ce de 2005 yý lýn da Ýs viç re, Er - me ni id di a la rý ný red de den ve ol ma dý ðý ný söy le yen le re ce za ön gö ren ya sa yý ka bul e - den ilk ül ke ol muþ tu. Ay rý ca; Av ru pa ve Gü ney A me ri ka dan 20 dev - let ve ABD de 40 tan faz la e ya let, Er me ni soy ký rý mý ol du ðu nu ka bul e di yor. U ma rýz bu ül ke ler, Ýs viç re ve Fran sa nýn yo lu nu iz le ye rek Er me ni soy ký rý mý yok - tur di yen le ri ce za lan dý ra cak ya sal dü zen - le me le re te ves sül et mez ler o lay la rý nýn 100 ün cü yýl dö nü mü o lan 2015 i çin, Er me ni Di as po ra sý nýn fa a - li yet le ri ne kar þý ge rek li ted bir a lýn maz i se bu u mu du muz za yýf la ya cak týr. Þu nu an la mak ta güç lük çe ki yo ruz. 4 mil yon nü fus lu, e ko no mik yön den cý - lýz bir ül ke ve o nun dýþ u zan tý la rý na sýl o lu - yor da u lus lar a ra sý plat form lar da 75 mil - yon luk bir ül ke den da ha faz la bir a ðýr lý ða sa hip o la bi li yor? Kim bun lar? Böl ge sin de sü per güç ol ma ya so yu nan, e ko no mi siy le ö vü nen, borç ba ta ðý na sap - lan mýþ Av ru pa ül ke le ri ne müs teh ziy le te - pe den ba kan, kom þu la rý nýn iç iþ le ri ne ka rý - þa cak ka dar ken di si ne gü ve nen, u lus lar a - ra sý an laþ maz lýk lar da a ra bu lu cu lu ða he - ves le nen bir ül ke, böy le bir gö rün tü ver - me me li. Þim di Fran sa ya kar þý yap tý rým lar gün - dem de. Dip lo ma tik i liþ ki le rin en az se vi ye ye in - di ril me si, ka mu i ha le le ri ne Fran sýz fir ma - la rý nýn a lýn ma ma sý, as ke rî a te þe le rin ge ri çe kil me si, Türk ha va sa ha sý ve ka ra su la rý - nýn Fran sýz as ke rî u çak la rý na ve ge mi le ri ne ka pa týl ma sý gi bi bir di zi mü ey yi de dü þü nü - lü yor. So nu na ka dar bu yap tý rým la rýn ar ka sýn da yýz. Ne ka dar et ki li ve ka lý cý o la cak gö re ce ðiz. Kar þý ta ra fýn blöf yap ma dý ðý mý zý bil me si ge re kir. Ben zer ya sa yý çý kar dý ðýn da Ýs viç re ye de e sip gür le miþ tik. Ge ri si gel me di. Bi lâ kis ge çen ler de Ýs viç re Dý þiþ le ri Ba - ka ný Calmy Rey i, An ka ra ya dâ vet et tik, o - nur ko nu ðu o la rak a ðýr la dýk. Cid di ye a lýn mak is te ni yor sa nýz tu tar lý ve ka rar lý ol mak zo run da sý nýz. Kim bunlar? TÜR KÝE DE KÝ her ke sin is te di ði so ru yu Cum - hur baþ ka ný Ab dul lah Gül e so ra bil me si ne im - kân ve ren Cum hur baþ ka ný na So run uy gu la - ma sý nýn il ki ne ti ce len di. Va tan daþ la rýn oy la - rýy la be lir le nen 10 so ru sa hi bi, Cu ma gü nü Çan ka ya Köþ kü nde Cum hur baþ ka ný Gül i le ta ný þýp soh bet et me ve so ru la rý ný doð ru dan i - let me im kâ ný bul du lar. An cak 124 bin 614 ki þi ta ra fýn dan be ðe ni le rek en faz la be ðe ni len 5. so ru o lan as ke ri o kul lar dan a tý lan ve ay rýl mak zo run da bý ra ký lan öð ren ci ler i le il gi li so ru nun sa hi bi Köþk e çað rýl ma dý ðý be lir til di. Cum hur baþ ka ný Gül ün, va tan daþ lar la doð ru dan i le ti þim ka na lý o la rak ni te le - di ði Cum hur baþ ka ný na So run uy gu la - ma sý nýn il ki ger çek leþ ti ril di. Cum hur baþ - ka ný Gül, in ter net ten ken di si ne yö nel ti - len so ru lar dan en çok be ðe ni len le rin sa - hip le riy le Cu ma gü nü Çan ka ya Köþ - kü nde bu luþ tu ve so ru la rý na ce vap ver di. Cum hur baþ ka ný Gül e, 13 bin 750 so ru a ra sýn dan oy la may la en çok be ðe ni len 10 so ru yu yö nel te cek ki þi ler, Cum hur baþ ka - ný Gül i le bu luþ tu. Çe kim ha zýr lýk la rý ta - mam lan dýk tan son ra Gül ün kar þý sý na ge - çen en çok be ðe ni len so ru la rýn sa hip le ri, so ru la rý ný Gül e yö nelt ti ler. "5'ÝNCÝ SORUNUN SAHÝBÝNÝ KÖÞK'E ÇAÐIRMADILAR" An cak, Cum hur baþ kan lý ðý nýn in ter net si - te sin de en faz la oy a lan so ru lar dan bi ri de as - ke ri öð ren ci ler le il gi liy di. Va tan ýn ha be ri ne gö re, A mas ya da ya þa yan Mu sa Taþ si te de þu so ru yu sor du: Mað dur As ke ri öð ren ci ler ve a i le le ri o la rak as ke ri o kul lar dan a tý lan ve ay rýl - mak zo run da bý ra ký lan öð ren ci le rin, a ðýr taz - mi nat la rý ve i a dei i ti bar la rý hak kýn da bir i yi leþ - tir me ya pa cak mý sý nýz? Bu so ru 124 bin 614 ki þi ta ra fýn dan be ðe ni le rek en faz la be ðe ni len 5. so ru ol du. An cak Mu sa Taþ, Cu ma gü nü ya pý lan top lan tý ya çað rýl ma dý. Taþ, ken di si ne ma il gön de ril me si ne rað men da ha son ra da - vet e dil me di ði ni id di a et ti: 10 O cak ve 18 O - cak ta rih le rin de Cum hur baþ kan lý ðý ndan ba - na ma il gel di. Bu ma il ler de ki þi sel bil gi le rim ve ir ti bat nu ma ra la rým is ten di. Bu ma il e ce - vap ver me mem du ru mun da Çan ka ya ya da - vet e di le me ye ce ðim ya zý yor du. Ben i ki ma il e de ce vap yaz dým a ma be ni da vet et me di ler. ENÝ ASA 27 OCAK'TA DUURMUÞTU e ni As ya, 27 O cak ta rih li nüs ha sýn da il gi li harp o kul la rý, GA TA, ast su bay o kul - la rý ve as ke rî li se ler de o kur ken çe þit li se - bep ler le a tý lan öð ren ci le rin sý kýn tý la rý nýn, Çan ka ya Köþ kü nde Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül e an la tý la ca ðý ný du yur - muþ tu: Harp o kul la rý, GA TA, ast su bay o kul la rý ve as ke rî li se ler de o kur ken çe - þit li se bep ler le a tý lan öð ren ci le rin ya þa - dýk la rý sý kýn tý lar, Çan ka ya Köþ kü nde Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül e an la tý - la cak. As ke rî o kul dan a tý lan Al pe ren Taþ ýn ba ba sý Mu sa Taþ ýn so ru su, Köþk ta ra fýn dan baþ la tý lan Cum hur - baþ ka ný na So run pro je si kap sa mýn - da, 124 bin 614 oy a la rak O cak a yýn da en çok be ðe ni len ilk 5 so ru a ra sý na gir - di. Taþ, ö nü müz de ki gün ler de Çan ka - ya ya çý ka rak, as ke rî o kul lar dan a tý la - rak yük sek taz mi nat lar al týn da e zi len genç le rin so run la rý ný Cum hur baþ ka ný Gül e an la ta cak. Ýs tan bul / e ni As ya KÜRT si ya set çi Ýb ra him Güç lü, Tür ki - ye de te rör ve dar be le rin bir mer kez ta ra - fýn dan i da re e dil di ði ni söy le di. Son 30 yýl da 40 bin ki þi nin ö lü mün den so rum lu tu tu lan te rör ör gü tü PKK, çok sa yý da ku ru cu ve yö ne ti ci si ni in faz et ti. Te rör ör gü tü, çe þit li ta rih ler de top lam 25 üst dü zey men su bu nu, sa de ce 1987 yý - lýn da i se 67 mi li ta ný ný çe þit li ge rek çe ler le öl dür dü. Kürt si ya set çi Güç lü, PKK nýn in faz la rý nýn, kol ký rý lýr yen i çin de ka lýr de ni le rek gör mez den ge lin di ði ni vur gu - la ya rak, þun la rý kay det ti: PKK, Hiz bul - lah in faz la rý nýn a çý ða çýk ma sý i çin ça ba gös te ril me li, so rum lu la rý sap tan ma lý, on - la rýn yar gý lan ma sý i çin o la nak sað lan ma - lý dýr. Ö ca lan yar gý lan dý ðý za man ve hak - kýn da ki id di a na me de in ce len di ði za man, Ö ca lan ýn, PKK ta ra fýn dan öl dü rü len as - ker ler, gü ven lik gö rev li le rin den do la yý yar gý lan dý ðý gö rü le cek tir. Ö ca lan PKK i - çin de ki ve dý þýn da ki bin ler ce Kürt ü in faz et tik le rin den a çýk ça bah set me si ne ve i ti - raf et me si ne; bu nun la dev let i çin ya rar lý iþ yap týk la rý ný a çýk la ma sý na rað men, Kürt yurt se ver le ri nin in faz la rýy la il gi li yar gý - lan ma sý yo lu na gi dil me miþ tir. PKK ta ra - fýn dan in faz e di len Kürt le rin, dev le tin or - tak ve ay ný mer kez li in faz la rý ol du ðu an - la yý þýn dan ha re ket e dil miþ tir. PKK VE HÝZ BUL LAH IN DEV LET Ý LÝÞ KÝ LE RÝ A RAÞ TI RIL MA LI Tür ki ye nin 40 yý lýk ya kýn ta ri hi ne ba ký lýr sa çok teh li - ke li ge liþ me ler le kar þý kar þý ya o lun du ðu nun tes pit e di - le bi le ce ði ni i fa de e den Güç lü, Tür ki ye de te rö rün bir mer kez ta ra fýn dan i da re e dil di ði ni dar be le rin de ay ný mer kez ta ra fýn dan ha zýr lan dýk la rý nýn ko lay lýk la be lir le - ne ce ði ni be lirt ti. Bu mer ke zin i se Ke ma list dev let ol - du ðu nu i fa de e den Güç lü, Ke ma list dev le tin PKK yý Hiz bul lah ý ve di ðer te rör ör güt le ri ni yö net ti ði ni ve yö - net me ye de vam et ti ði ni di le ge tir di. PKK ve Hiz bul - lah ýn dev let i liþ ki le ri nin a raþ tý rýl ma sý ve a çý ða çý ka rýl - ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan Güç lü, bu nun Kürt ler ve Kürt mil let so ru nu nun çö zü mün de ha ya ti ö ne me sa - hip ol du ðu nu kay det ti. An ka ra / ci han Þe hir Ti yat ro su'nda müstehcen oyun nö ZEL te le viz yon ka nal la rý nýn di zi le rin - de ki müs teh cen sah ne le re tep ki ler çýð gi bi bü yür ken, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye - si'ne bað lý Þe hir Ti yat ro la rý'nýn 16+ o yun sah ne le me si tep ki çek ti. Þe hir Ti yat ro la - rý'nýn, bu ak þam "ga la"sý ný ya pa ca ðý "Gün - lük Müs teh cen Sýr lar" ad lý o yun, (i çer di ði cin sel es pi ri ler ne de niy le) 16 yaþ al tý iz le - yi ci le re ka pa lý. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le - di ye si'nin bu o yu nu sah ne ye ko ya cak ol - ma sý kay na ðý halk tan a lý nan ver gi ler o lan Bü yük þe hir büt çe sin den fi nan se e di len Þe hir Ti yat ro la rý'nda ser gi le nen bu müstehcen e ser de kýz lar o ku lu nun kar þý - sýn da ki park ta kar þý la þan i ki teþ hir ci a ra - sýn da ki di ya log la rý ko nu a lý yor. Söz dü el - lo su þek lin de ki di ya log dan bu i ki ki þi nin ma ter ya list fel se fe nin sa vu nu cu la rý o lan Psi ka na liz'in ku ru cu su Sig mund Fre ud ve Ko mi nizm'in ku ru cu su Karl Marx ol du ðu ya da o id di a da ol duk la rý an la þý lý yor. O - yun Fre ud ve Marx'ýn ar týk bi lim sel an - lam da da ge çer li li ði ni yi ti ren cin sel ve sos yal te o ri le ri ni ko nu a lý yor. Oyunun galasý Kadiköy Haldun Taner Sahnesi'nde yapýlacak. Ýstanbul / eni Asya Ký zýl te pe de KCK ya 8 tu tuk la ma nmar DÝN ÝN Ký zýl te pe il çe sin de, te rör ör - gü tü nün þe hir ya pý lan ma sý ol du ðu id di a e - di len KCK ya yö ne lik o pe ras yon da gö zal tý - na a lý nan 11 ki þi den 8 i tu tuk lan dý. Ýl çe Em - ni yet Mü dür lü ðün den a lý nan bil gi ye gö re, dün sa bah sa at le rin de Ký zýl te pe Cum hu ri - yet Baþ sav cý lý ðý nýn ta li ma týy la Te rör le Mü - ca de le E kip le ri ta ra fýn dan çe þit li ad res le re eþ za man lý o pe ras yon dü zen len di. O pe ras - yon da 11 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Em ni yet te ki sor gu la rý so na e ren 11 sa nýk, da ha son ra Sav cý lý ða sevk e dil di. Sav cý lýk ta 3 ki þi ser - best bý ra ký lýr ken, 8 sa nýk tu tuk lan ma ta le - biy le mah ke me ye sevk e dil di. Ký zýl te pe Nö - bet çi As li ye Ce za Mah ke me si i fa de si ni al - dý ðý 8 sa ný ðý tu tuk la dý. Tu tuk la nan sa nýk lar Mar din E Ti pi Ka pa lý Ce za e vi ne gön de ril - di. Tu tuk la nan þa hýs la rýn, ba zý va tan daþ la ra zor la Ben de KCK lý yým di lek çe si im za lat - týr dýk la rý ve ör güt a dý na suç iþ le dik le ri be - lir til di. Bu a ra da BDP Di yar ba kýr Mil let ve - ki li Nur sel Ay do ðan, Ký zýl te pe Ad li ye Sa ra - yý nýn ö nü ne ge le rek a çýk la ma yap tý. Ay do - ðan, Sav cý i le gö rüþ mek is te di ði ni an cak sav cý nýn da va nýn sey ri ni et ki le ye ce ðin den ken di si nin ad li ye ye a lýn ma ma la rý ta li ma tý ný ver di ði ni söy le di. Mar din / a a Or man a lan la rý yüz de 6 art tý nor MAN ve Su Ýþ le ri Ba kan lý ðý Müs te þa rý Lüt fi Ak ça, Tür ki ye, son 30 yýl da or man a lan - la rý ný yüz de 6, or man ser ve ti ni yüz de 40 ar týr - ma yý ba þar mýþ týr. He de fi miz yüz de 27,6 o lan or man a la ný ný cum hu ri ye tin 100. yý lý o lan 2023 te yüz de 30 a yük selt mek tir de di. Bir leþ - miþ Mil let ler Gý da ve Ta rým Ör gü tü nün (FA - O) Ku zey Af ri ka, Or ta Do ðu ve Or ta As ya ül - ke le ri ni kap sa yan or man cý lýk bi ri mi o lan a - kýn do ðu Or man cý lýk ve Me ra Ko mis yo nu nun 20. o tu ru mu, An tal ya nýn Ke mer il çe si nin Göy - nük bel de sin de ki Vo gu e O tel de baþ la dý. Or - man Ge nel Mü dür lü ðün ce or ga ni ze e di len top lan tý da ko nu þan Or man ve Su Ýþ le ri Ba kan - lý ðý Müs te þa rý Lüt fi Ak ça, or man la rýn kü re sel ik lim de ði þik li ði, bi yo çe þit li lik kay bý, gý da ve su gü ven li ði a çý sýn dan kri tik bir ö ne me sa hip ol - du ðu nu i fa de et ti. Af ri ka da çö le di ki len bir a ða - cýn sa de ce çev re si ne de ðil bütün dün ya ya hiz - met ver di ði ni be lir ten Ak ça, Tür ki ye nin or - man cý lýk fa a li yet le ri nin bu an la yýþ la sür dü rül - dü ðü nü söy le di. Tür ki ye nin or man cý lýk la il gi li dü zen le me le ri yýl lar ön ce a na ya sa sý na ek le yen na dir ül ke ler den ol du ðu na dik ka ti çe ken Ak ça, Tür ki ye, son 30 yýl da or man a lan la rý ný yüz de 6, or man ser ve ti ni yüz de 40 ar týr ma yý ba þar - mýþ týr. He de fi miz yüz de 27,6 o lan or man a la - ný ný cum hu ri ye tin 100. yý lý o lan 2023 te yüz de 30 a yük selt mek tir di ye ko nuþ tu. An tal ya / a a Köþk niye çaðýrmadý? CUM HUR BAÞ KAN LI ÐI'NIN ÝN TER NET SÝ TE SÝN DE EN FAZ LA 5. OU A LAN "AS KE - RÎ O KUL LAR DAN A TI LAN VE A RIL MAK ZO RUN DA BI RA KI LAN ÖÐ REN CÝ LER" Ý - LE ÝL GÝ LÝ SO RU NUN SA HÝ BÝ ÇAN KA A KÖÞ KÜ'NDE KÝ TOP LAN TI A ÇAÐ RIL MA DI. Zýt lar i sim de ðiþ tir miþ Ka mu o yun da çok ça tar tý þý lan bir çok po pü ler iç ve dýþ ha di se nin hay hu yun da çar pý cý ba zý o - lay lar kay na yýp gi di yor. Ge çen haf ta, ilk Ýn gi liz yer le þim ci le ri nin A vust ral - ya ya u laþ tý ðý 26 O cak 1788 in 224. yýl dö nü mün de baþþehir Can ber ra da A vus tral ya u lu sal gü nü kut - la ma la rý kap sa mýn da bir prog ra ma ka tý lan A vus tur - ya Baþ ba ka ný Ju li a Gil lard a ve ya nýn da ki a na mu ha - le fet li de ri Tony Ab bott a yö ne lik tep ki ler ve tar týþ - ma lar bun lar dan bi ri. Ý ki a sýr dýr Ýn gil te re ge nel va li si ü ze rin den Ýn gi liz Kra li ye ti gü dü mün de ki kos ko ca kýt a nýn yer li le rin - den i ki yüz ki þi lik kýz gýn A bor jin in prog ra mýn ya - pýl dý ðý res to ra nýn cam la rý na vu ra rak U tan! ve Irk çý lýk! slo gan la rýy la pro tes to la rý kar þý sýn da ko - ru ma la rýn güç lük le a ra ba sý na u laþ tý rýp u zak laþ týr - dýk la rý ba yan Gil lard ýn a yak ka bý sý nýn te ki nin o lay ye rin de kal ma sý, med ya da A vus tral ya Baþ ba ka ný gös te ri ci le re pa puç bý rak tý ben ze ri baþ lýk lar la ma - ga zin leþ ti ril di. Oy sa ib ret ve ri ci ve dik kat çe ki ci o lan, ül ke nin a - sýl sa hi bi A bor jin le rin, Ýn gi liz yer le þim ci le ri nin hiç - bir an laþ ma yap ma dan ve yer li hal kýn o lu ru nu al - ma dan emr-i va ki i le kýt a a da ya çýk ma la rý nýn bir iþ gal ol du ðu ve bu nun bay ram, kur tu luþ-kut la ma gü nü de ðil, iþ gal gü nü ni te le me li in fi âl le ri ne kar þý, Baþ ba kan ve ör tü lü Ýn gi liz man da cý la rý nýn iþ gal gü nü nü bü yük ö nem ta þý yan bir gün yo ru muy la iþ ga le med hi ye ler diz me le ri. (Ki, da ha ön ce ki A - vus tral ya Baþ ba ka ný, A bor jin le re ya pý lan lar dan do - la yý res men ö zür di le miþ ti.) Bu gün o lup bi ten ler, Be düz za man ýn, Þim di ba zý ha ka ik te (ha ki kat ler de) bir in ký lâb var. Ez dad (zýt - lar) i sim le ri ni de ðiþ ti rip mü bâ de le et miþ ler (yer de - ðiþ tir miþ ler.) Zul me a dâ let, ci hâ da baðy, e sâ re te hür ri yet nâ mý ve ri li yor tes bit le ri nin hak lý lý ðý ný bir de fa da ha gün de me ge tir mek te. (Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, Tu lû at, 574) Zi ra zýt la rýn mü bâ de le si çar pýt ma sý so nu cu, psi ko lo jik sal dý rý lar la, med ya tik de zen for mas yon bom bar dý ma nýy la bir tür man kurt laþ ma yla be - yin ler de â de ta iþ gal e di lip e sir a lýn mak ta, kit le ler yön len di ril mek te. A vus tral ya da ol du ðu gi bi, ec ne - bi le rin on bin ler ce ki lo met re u zak tan ok ya nus la rý a þýp iþ gal e de rek zor la uh de le ri ne al dýk la rý ül ke yi is ti lâ gü nü mil lî gün o la rak i lân e di lip i ki as rý aþ kýn dýr kut lan mak ta! Al çak si ya set in fit ne kâr lý ðý Ýþ gal ve sö mü rü ye di re ni þin is yan kâr lýk la it ha mý fit ne kâr lý ðý gü nü müz de de her tür lü va sý ta i le da ya - týl mak ta Bü yük bir bö lü mü ço cuk, ka dýn ve yaþ lý o lan i ki mil yon in sa nýn kat le dil di ði, yüz bin ler ce ço cu ðun ök süz ve ye tim bý ra kýl dý ðý, dört mil yon in sa nýn bas ký ve zu lüm den ka çýp göç e de rek yurt suz-ev siz kal dý ðý I rak iþ ga li nin öz gür leþ tir me pa ra va nýn da ya pýl ma sý ve bir mil yon in sa nýn öl dü rül dü ðü Af ga nis tan ýn iþ - ga li ne kur tar ma o pe ras yo nu de nil me si bu nun bi - rer mi sâ li. Ký sa ca sý, Ýn gi liz le rin A vus tral ya ya çý ký þýn dan Ýs - tan bul u iþ ga li ne, A me ri ka lý la rýn I rak ve Af ga nis tan ý iþ ga lin den Bü yük Or ta do ðu Pro je si he de fin de ki 22 Ýs lâm ül ke si a ra sýn da ba rýþ ve öz gür leþ tir me o pe - ras yo nu na gi riþ ti ði her ül ke de zul me a dâ let mas - ke si ta kýl mak ta. Bir mil le tin top ye kûn e sâ ret al tý na a lýn ma sý na öz gür lük ya la ný uy du rul mak ta. Bun dan dýr ki Be di üz za man, bu sap týr ma yý, al çak si ya set o la rak ta ným la mak ta. Ý.G.Z. þif re siy le de þif - re et ti ði Ýn gi liz si ya se ti nin has sa-i mü mey yi ze si ni (a yýrt e di ci ö zel li ði ni), fit ne kâr lýk, ih ti lâf tan is ti fa de, men fa at yo lun da her al çak lý ðý ir ti kâp et mek, ya lan cý - lýk, tah rip kâr lýk, hâ riç te men fi lik o la rak tak bih et - mek te. (a.g.e., 575) Ö zet le, çar pýt ma de vam et mek te. Be di üz za man ýn tâ bi riy le bir a sýr ön ce A na do lu ya hü cum e den Ý.G.Z. nin bu ez lem (çok zâ lim) düs tu ru yla ec be ni - ler bu gün de sal dýr mak ta; bü tün Ýs lâm â le mi ne re cep tas ni as ya.com.tr Te rör ve dar be ler tek mer kez den Gül, kar fo toð raf la rý ný pay laþ tý - Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, kar ya ðý þý son ra sý be ya za bü rü nen Çan ka ya Köþ kü nde çek tir di ði ö zel fo toð raf la rý ný, Fa ce bo ok ta ki say fa sýn da pay laþ tý. Gül, Köþk bah çe sin de çe ki len kar fo toð raf la rý ný (http://www.fa ce bo ok.com/cbab dul lah - gul) ad res li say fa sýn da pay laþ tý ðý du yu ru su nu, Twit ter he sa býn dan yap tý. Fa ce bo ok ta ki say fa sýn da, Çan ka ya Köþ kü Bah çe sin den Ö zel Kar Fo toð raf la rý baþ lýk lý al büm i çe ri sin de yer ve ri len fo toð raf lar da, Cum hur baþ ka ný Gül, kar ya ðý þý nýn sür dü ðü sý ra da Köþk bah çe sin de tek ba - þý na yü rü yüþ ya pý yor. Kar to pu ya pa rak poz ve ren Gül, bu sý ra da fo toð ra fý ný çe ken Cum hur baþ kan lý ðý fo toð raf çý sý na da kar to pu a tar ken çe - kil di ði fo toð raf la rý da pay laþ tý. Fo toð raf lar da, kar ya ðý þý son ra sýn da, be yaz ör tü i le kap la nan Köþk bah çe sin de ki a ðaç la rýn gü zel gö rün tü le ri de dik ka ti çe ki yor. Cum hur baþ ka ný Gül ün, fo toð raf la rý ný say fa ya ilk koy du ðu an lar da al bü mü, 2 bin 252 ki þi be ðe nir ken, 280 ki þi de yo rum yaz dý. Va tan daþ lar, yo rum la rýn da, Cum hur baþ ka ný Gül e öv gü ve be ðe ni le ri ni i let ti. AM nin ye ni ü ye si To pal ncum HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, A na ya sa Mah ke - me si ü ye li ði ne, Da nýþ tay Ü ye si Mu am mer To pal ý seç - ti. Cum hur baþ kan lý ðý Ba sýn Mer ke zi nden ya pý lan a çýk - la ma ya gö re Gül, A na ya sa Mah ke me si Ü ye li ði ne, Da - nýþ tay Ge nel Ku ru lu nca gös te ri len üç a day a ra sýn dan, Da nýþ tay Ü ye si Mu am mer To pal ý seç ti. An ka ra / a a Bi rey sel suç lar da yüz de 85 ar týþ var nu MUT Vak fý Ku ru cu Baþ ka ný Na zi re De de man, son 3 yý lýn 3. say fa ha ber le ri ni der le dik le rin de, bi rey sel suç - lar da yüz de 85 ar týþ gö rül dü ðü nü be lir te rek, Bu suç la - rýn yüz de 54 ü nün ya kýn la ra yö ne lik ol du ðu nu tes pit et tik de di. De de man, yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye de ruh sat lý 2,5 mil yon, ruh sat sýz 8 mil yon si lah bu lun du - ðu nu, suç o lay la rýn da i se en çok ruh sat sýz si lah la rýn kul la nýl dý ðý ný söy le di. Bun dan 5 yýl ön ce yüz de 20 ler ci va rýn da sey re den ruh sat lý si lah o ra ný nýn yüz de 11 le - re in di ði ni be lir ten De de man, tah min le ri nin çok ü ze - rin de ruh sat sýz, ya ni ka çak si lah bu lun du ðu nu i le ri sür dü. De de man, þu an da Tür ki ye de 20 mil yo na ya - kýn bi rey sel si lah ol du ðu nu ön gör dük le ri ni, bu nun ür - kü tü cü bir tab lo ol du ðu nu i fa de et ti. Er zu rum / a a

10 EKONOMÝ 10 HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 27 OCAK A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,7835 ÖN CE KÝ GÜN 1,7932 p S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3405 ÖN CE KÝ GÜN 2,3572 p DÜN 99,10 ÖN CE KÝ GÜN 98,80 p DÜN 670 ÖN CE KÝ GÜN 668 p Hak kâ ri li es na fa sý nýr ti ca re ti müj de si ne KO NO MÝ Ba ka ný Za fer Çað la yan, Hak ka ri de yer le þik es naf ve ta ci rin, Ha bur ka pý sýn dan I rak a sý nýr ti ca re ti ya pa bil me si ni dü zen le yen ta sa rý nýn Baþ ba kan lýk a sevk e dil di ði ni be lir te rek, sý nýr ti ca re ti ka pý sý nýn Hak ka ri de yer le þik es naf ve ta ci rin yü zü nü gül dü re ce ði ni kay det ti. Çað la yan, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Ba kan lýk o la rak Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu böl ge le rin de ki sý nýr il le rin de e ko no mik ak ti vi te yi ar týr mak, es naf ve ta cir le rin ge lir le ri ni yük selt mek, da ha faz la ti ca re tin ya pýl ma sý ný te min e de rek, böl ge nin e ko no mik can lan ma sý na kat ký da bu lun mak a ma cýy la sý nýr ti ca re ti uy gu la ma sý ný yü rüt tük le ri ni i fa de et ti. Tür ki ye nin kom þu la rýy la ar tan ti ca re ti ne de niy le mev cut sý nýr ka pý la rý nýn ye ter siz kal dý ðý ný kay de den Çað la yan, bu ne den le Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn üç ye ni sý nýr ka pý sý a çýl ma sý ve bu ka pý lar dan sý nýr ti ca re ti ya pýl ma sý ta li ma tý doð rul tu sun da Hak ka ri-þem din li-de re cik ve Çu kur ca-ü züm lü mev ki le ri i le Þýr nak-u lu de re-gül ya zý mev ki in de sý nýr ka pý sý a çýl ma sý ça lýþ ma la rý na baþ lan dý ðý ný kay det ti. Söz ko nu su sý nýr ka pý la rý nýn a çýl ma sý, fi zi ki alt ya pý nýn o luþ tu rul ma sý ve güm rük i da re le ri nin ku rul ma sýn dan son ra bu ka pý lar dan sý nýr ti ca re ti yap ma nýn müm kün ha le ge le bi le ce ði ni be lir ten Çað la yan, "a pý lan dü zen le me i le Hak ka ri de yer le þik es naf ve tüc car i le iþ let me ler hem Ý ran, hem de I rak i le sý nýr ti ca re ti ya pa bi le cek. dedi. An ka ra / a a Tür ki ye ta rým sal ü re ti mi nin yüz de 7 si ni Bur sa kar þý lý yor no TO MO TÝV ve teks til þehri Bur sa, ta rým sal ü re tim ka pa si te siy le de di ðer il le re fark a tý yor. 365 bin hek tar lýk ta rým a ra zi si ne sa hip o lan kent, Tür ki ye ta rým sal ü re ti mi nin yüz de 7 si ni ger çek leþ ti ri yor. Þe hir, Gý da Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý nýn yýl lýk 5 mil yar TL lik des tek le me yar dý mýn dan i se 70 mil yon TL pay a lý yor. Bur sa Ýl Gý da Ta rým ve Hay van cý lýk Mü dür lü ðü ve ri le ri ne gö re, 365 bin hek tar lýk ta rým a ra zi si ne sa hip Bur sa da yak la þýk 160 bin bü yük baþ hay van var lý ðý bu lu nu yor. 40 bin ka yýt lý çift çi, 360 ta rým sal ko o pe ra tif, 30 ü re ti ci bir li ði 4 mil yar li ra ta rým sal ü re tim de ðe ri o luþ tu ru yor. Bur sa, ül ke or ta la ma sý nýn ü ze rin de ger çek le þen ta rým ve rim li li ði i le Tür ki ye ta rým sal ü re ti mi nin yüz de 7 si ni kar þý lý yor. Bu var lý ða kar þý lýk i se Gý da Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý, Bur sa ya her yýl or ta la ma 70 mil yon li ra ta rým sal des tek ve ri yor. Bu ra kam, Tür ki ye ge ne lin de ve ri len 5 mil yar TL des tek le me tu ta rý nýn yüz de 1.5 u na te ka bül e di yor. Bur sa / ci han IMF nin da ha faz la kay na ða ih ti ya cý var n U LUS LA RA RA SI Pa ra Fo nu (IMF) Baþ ka ný Chris ti ne La gar de, Eu ro Böl ge si nin ba zý ü ye le ri nin zor du rum da ki böl ge e ko no mi si ni des tek le mek i çin bü yü me yi teþ vik et me es nek li ði bu lun du ðu nu bil dir di. La gar de, kü re sel e ko no mi de ki is tik ra rýn ye ni den sað lan ma sý na des tek ol mak i çin IMF nin da ha faz la kay na ða ih ti ya cý ol du ðu nu yi ne le di. Ýs viç re nin Da vos ka sa ba sýn da dü zen le nen Dün ya E ko no mik Fo ru mu nda yap tý ðý ko nuþ ma da, Eu ro Böl ge si ne ü ye 17 ül ke nin, bor cu nu a zalt mak i çin ay ný se vi ye de ve ay ný hýz da dra ma tik har ca ma ke sin ti si üst len mek zo run da ol ma dý ðý na dik ka ti çe ke n Lagarde, ba zý ül ke le rin ma lî kon so li das yo nu sað la mak ü ze re tam yol i le ri git mek zo run da ol du ðu nu, ba zý la rý nýn sa bu nu yap mak i çin za ma ný ve ze mi ni bu lun du ðu vur gu la dý. Da vos / a a Ýþ kur mak, is te ye ne ka yýt üc re ti yok TÜR KÝ E Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, de za van taj lý grup la ra yö ne lik baþ la tý lan mes le kî e ði ti min ö ne mi ne dik kat çek ti. Tür ki ye Ýþ Ku ru mu (ÝÞ KUR), Mes le ki E ði tim ve Kü çük Sa na yi Des tek le me Vak fý (MEK SA) ve TESK iþ bir li ðin de im za la nan e rel den Ge ne le De za van taj lý Grup lar Ý çin Mes le kî E ði tim pro je siy le il gi li An tal ya da dü zen le nen ça lýþ tay da ko nu þan Pa lan dö ken, de za van taj lý grup la rýn mes le kî e ði tim ler yo lu i le mes lek sa hi bi ol ma sý ný a maç la dýk la rý ný söy le di. Tür ki ye ge ne lin de pro je den ya rar la na cak 25 bin ki þi nin yüz de 20 si nin is tih dam e dil me si nin plan lan dý ðý ný di le ge ti ren Pa lan dö ken, pro je kap sa mýn da mü te þeb bis le ri de KOS GEB a ra cý lý ðýy la des tek le ye cek le ri ni, er kek le re 25 bin, ka dýn la ra i se 30 bin li ra kre di ve ri le ce ði ni be lirt ti. Pa lan dö ken, e ter ki bi ri si ben iþ kur mak, iþ yap mak is ti yo rum de sin. O da ya ka yýt üc re ti al mý yo ruz, si cil be de li de al ma ya ca ðýz. Ki þi e ði ti mi a la cak ve dük kâ ný ný a ça cak. Su ça bu laþ mýþ genç ler, risk al týn da ki ço cuk lar, iþ siz ler, hü küm lü ler, þid de te ma ruz ka lan ka dýn lar, mev sim lik iþ çi ler, en gel li ler ve so kak ta ya þa yan ço cuk la rýn is ti fa de e de ce ði çok ö nem li ve kap sam lý bir pro je yi ha ya ta ge çi ri yo ruz di ye ko nuþ tu. Pa lan dö ken, Tür ki ye de 81 il de uy gu la ma yý dü þün dük le ri pro je nin 14 il de baþ la dý ðý ný, ta le be gö re bu sa yý yý art tý ra cak la rý na i fa de et ti. An tal ya / a a TEK TA RAF LI A DA LET OL MAZ ASKON GENEL BAÞKANI MUSTAFA KOCA, ENÝ ÇEK ASASI'NIN ENÝ MAÐDURÝETLER GETÝRMEMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ BELÝRTEREK, ''KÝMSE ÇEK ALARAK ÝÞ APMAK ÝSTEMEDÝÐÝ ÝÇÝN EKONOMÝ DARALIR. TEK TARAFLI ADALET OLMAZ" DEDÝ. A NA DO LU As lan la rý Ý þa dam la rý Der ne ði (AS - KON) Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ko ca, ye ni Çek a sa sý nýn ye ni mað du ri yet ler ge tir me me si ge rek ti ði ni bil dir di. Ko ca, yap tý ðý ya zý yý a çýk la ma da, Çek a sa sý nýn ol du bit ti ye ge ti ril me me si ve ya sa ya pým man tý ðýn dan da ha çok, ki þi sel mað du ri yet le rin dik ka te a lý na rak or ta ya hiç kim se yi mað dur et me yen bir me tin çý ka rýl ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Ken di si nin ki þi sel o la rak çek te ha pis ce za sý nýn kal dý rýl ma sý ný is te me di ði ni i fa de e den Ko ca, Çün kü iþ dün ya sý nýn en te mel dön gü sü o lan çek ev ra kýn da kö tü ni yet li borç lu la rýn bu nu is tis mar e de bi le ce ði ne da ir kuþ ku la rým Var dan: Ül ke a dý na mü ca de le e di yo ruz MÜS TA KÝL Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (MÜ SÝ AD) Ge nel Baþ ka ný Ö mer Ci had Var dan, MÜ SÝ AD Kon ya Þu be si top lan tý sa lo nun da dü zen le nen MÜ SÝ AD Kon ya Þu be si 19. O la ðan Ge nel Ku ru lu nda, sa de ce Kon ya da de ðil, bütün Tür ki ye de bir gö nül a da mý, gö nül in sa ný, gö nül lü iþ a da mý o la rak bu ül ke ye na sýl hiz met e der, kal kýn dý ra bi li riz di ye ça lýþ týk la rý ný be lirt ti. Var dan, þah sî bir men fa at i çin bir ta ra fa gi dil di ði ni kim se nin söy le ye me ye ce ði ni di le ge tir di. Ül ke a dý na mü ca de le et tik le ri ni, ka nun la rýn ku ral la rýn çý ka rýl ma sý ný is te dik le ri ni ha týr la tan Var dan, Ýþ a dam la rý ný ha re ke te ge çi rip, on la rýn öz gü ve ni ni ge ti re rek ha ki kî iþ a da mý ol ma la rý ný gör dü ðü müz de i yi bir þey ler yap tý ðý mýz söy le ye bi li riz. Bu yol da ya pý la cak çok i þi miz var. Bu gü ne ka dar yap týk la rý mýz la bu nu ba þar ma ya gay ret et tik. Dün den bu gü ne i yi þey ler ba þa rýl dý de di. Kon ya da bir lik ve be ra ber li ðin ol du ðu na, ö zel ve ka mu sek tö rü nün be ra ber ha re ket et me si nin ö ne mi ne i þa ret e den Var dan, bir lik te lik ve be ra ber lik bir yer de o lu þu yor sa o þehrin so run la rý nýn çok ça buk çö zül dü ðü nü ve o i lin i ler le me si nin de vam et ti ði ne dik ka ti çek ti. Be ra ber lik ör ne ði nin bütün il le re ya yýl ma sý ný u mut et ti ði ni an la tan Var dan, is te nen ki þi ba þý mil lî ge li re u laþ mak is te ni li yor sa, tek no lo ji ye ö nem ve ril me si ge rek ti ði ni ve yük sek kat ma de ðer li ü re ti me gi ril me si ni tav si ye et ti. Var dan, dý þar dan it hal e di len ü rün le rin bir kýs mý nýn bu ra da i mal e dil me si ge rek ti ði ni ve teþ vik le rin o nun i çin gel di ði ni bil dir di. Bir lik te li ðin ö ne mi ne vur gu ya pan Var dan, Mec li se gel di ðin de ül ke nin a ni he def le ri söz ko nu suy sa her ke sin bir leþ me si ge rek ti ði dü þün ce sin de ol du ðu nu söz le ri ne ek le di. Prog ram da ba þa rý lý iþ a dam la rý na çe þit li ö dül ler ve ril di. Mev cut Baþ kan As lan Kork maz ýn gü ven ta ze le di ði ge nel ku rul son ra sý dü zen le nen top lan tý ya çok sa yý da dâ vet li ka týl dý. Kon ya / a a Al fe mo, he def bü yüt tü 5 ký t'a, 60 ül ke ye ih ra cat ya pan Al fe mo, Ýs tan bul Mo bil ya Fu a rý (Ý - MOB 2012) i le bu ra ka mý da ha da i le ri ta þý ma yý he def li yor. Þir ket, ye ni ü rün le ri i le fu a ra müh rü nü vur ma yý, müþ te ri a de di ni art týr ma yý e sas a lý yor. Tur qu a lity prog ra mý çer çe ve sin de u lus la r a ra sý mar ka ol ma yo lun da ö nem li a dým lar a tan fir ma, Ý MOB i le ya tý rým ve he def le ri ni kat lý yor. Ha len 5 ký t'a da 60 ý aþ kýn ül ke i çin ü re tim ya pan Al fe mo nun ih ra cat yap tý ðý ül ke ler a ra sýn da Al man ya, A vus tur ya, Ýs viç re, Da ni mar ka, Por te kiz, Po lon ya, Bah reyn, Mý sýr, Um man, Ka tar, Su u di A ra bis tan, Bir le þik A rap E mir lik le ri, Lib ya, Fas, Ni jer ya, Bul ga ris tan, Uk ray na, A zer bay can ve Lüb nan gi bi pek çok ül ke bu lu nu yor. Ýs tan bul / ci han var. Her ne ka dar ya sa nýn 3 mad de sin de do lan dý rý cý lýk kas týy la çek ve ren le re ha pis ce za sý uy gu la nýr þek lin de bir a çý lým ya pýl mýþ i se de bu nok ta da ne yi na sýl a yýrt e de ce ði miz ö nü müz de ki sü reç te da ha da kar ma þýk bir bo yu ta ta þý na bi le cek i fa de le ri ni kul lan dý. Ko ca, mah ke me ler de ve ad li ye ler de iþ yü kü nün a zal týl ma sý i çin ya pý lan bu de ði þik li ðin iþ a da mý ný ko ru ma ya cak bir sis tem ü ze ri ne ku ru lur sa e ko no mi nin cid dî o la rak teh li ke ye gi re ce ði ni sa vu na rak, Tür ki ye de e ko no mi çek ler le dö nü yor. ap tý rý mý a ðýr o lan ce za lar sis te min cid dî o la rak teh li ke sin ya li ver me si ni bu gü ne ka dar engel le di de di. T. C. BANDIRMA 2. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/499 ESAS. Bu satýþ ilaný adalet.gov.tr internet adresinde e-ilan kýsmýnda yayýnlanmaktadýr. Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : Bandýrma Þahinler Müh. Ltd. Þti. adýna kayýtlý 100 Ada 12 Parsel, Arsa üzerindeki HADARÇAVUÞ Mahalle Kaþif Acar cad. Mülkibey Pasajýnda 4.kat baðýmsýz bölüm no: 95 Büro vasýflý taþýnmaz. Taþýnmazýn üzölçümü : 52 m 2 (ortak yerler kapsamýna giren paylarýyla büronun alaný) Taþýnmazýn Arsa Payý : 72/10000 Taþýnmazýn Özellikleri : Bü ro, tü mü iþ ha ný o lan çift a san sör lü, mer ke zi sis tem, üç yo la cep he li, be to nar me kar kas III/B sý ný fý, i ma ra gö re ya pýl mýþ bir a na ya pý nýn 4.ka - týn da dýr. % 10 ci va rýn da yýp ran ma pa yý, pa zar cad de si ne cep he si var dýr. Ak tif ti ca ret ve þe hir mer ke zi i çin de dir. ö re de her tür lü alt ya pý hiz me ti mev cut tur. Ta pu kay dýn da "Be le di ye ge lir le ri ka nu nu na gö re ký sýt lý dýr." be ya ný var dýr. Ýmar Durumu : Ana bina, B-7 katlý yapý yapýmýna elveriþlidir. Takdir Olunan Kýymeti : ,52 TL KDV Oraný : % Satýþ Günü : 16/03/2012 Cuma 14:45-14:50 2. Satýþ Günü : 26/03/2012 Pazartesi 14:45-14:50 Satýþ Þartlarý: ukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. 1- Satýþ yukarýda be lir ti len gün ve sa at te BAN DIR MA ÝC RA MÜ DÜR LÜK LE RÝ OR TAK SA LO NU'da a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul - ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga res mi, ta pu a lým har cý ve mas raf la rý i le KDV a lý cý ya a it tir. Tel la li ye res mi, ta pu sa tým har cý ve ay nýn dan do ðan bi rik miþ em lak ver gi si sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le ri þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/499 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý ay rý ca Ý ÝK.127 Mad. ge re ði sa týþ i la ný ta pu da ad re si bu lun ma yan ve teb lið e di le me yen a la ka dar la ra teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K.126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. 23/01/2012 ö net me lik Ör nek No: 27 B: 5728 SÝS TEM DE KÖ TÜ NÝ ET LÝ KÝÞÝ LER AR TAR Bu gü ne ka dar ken di si nin de çok kar þý lýk sýz çek al dý ðý ný i fa de e den Ko ca, ki mi si nin ha pis ce za sý i le so nuç lan dý ðý ný, ki mi nin de pa ra ce za sý na çarp tý rýl dý ðý ný bil dir di. Ko ca, e ni uy gu la ma da bun la rýn i ki si nin de or ta dan kal dý rýl ma sý de mek be nim bun dan son ra gü ven me di ðim hiç kim se den çek al ma ma mý gün de me ge ti re cek. O lan kü çük es na fa o la cak a çýk la ma sý ný yap tý. Ce za la rýn kal dý rýl ma sý du ru mun da sis tem de kö tü ni yet li ki þi le rin ar ta ca ðý u ya rý sýn da bu lu nan Ko ca, þun la rý kay det ti: Kim se çek a la rak iþ yap mak is te me di ði i çin e ko no mi da ra lýr. Tek ta raf lý a da let ol maz. A la cak lý nýn pa ra sý nýn bir ta raf tan si gor ta lan ma sý ge re ki yor. Bel ki AB kri ter le ri a çý sýn dan bu ka rar ka za ným a ma pi ya sa þart la rý na uy gun de ðil. Gü ven siz bir or tam da gü ven li þart la ra uy gun ka rar ve ri li yor. Ön ce or tam gü ve ni lir ha le ge ti ril me li. Sö zün, se ne din, çe kin i ti ba rý nýn ol ma dý ðý yer de a la ca ðýn bir si gor ta sý ol ma sý ge re kir. Bu nu da ya dev let ya pa cak ya da ban ka lar. Mus ta fa Ko ca, çek le rin, ban ka la rýn, dev le tin ya da ba ðým sýz bir ku ru lu þun gü ven ce si al týn da ol ma sý ge rek ti ði ni di le ge ti re rek, dev le tin ban ka la rý çek ko nu sun da di sip li ne et me si ge rek ti ði ni, kar þý lýk sýz çek ler de ban ka te mi nat mek tu bu nun bir çö züm ge ti re bi le ce ði ni i fa de et ti. Ýs tan bul / eni Asya Cap ri ce Gold Ýs tan bul un ta pu la rý da ðý týl dý JET PA Hol ding ta ra fýn dan Bay ram pa þa da ha ya ta ge çi ri len Cap ri ce Gold Ýs tan bul da dev re mülk le rin ta pu da ðý tým tö re ni du â lar la ya pýl dý. Bay ram pa þa da yük sel mek te o lan Cap ri ce Gold Ýs tan bul da dev re mülk le rin ta pu da ðý tým tö re ni Jet Pa Hol ding yö ne tim ku ru lu baþ ka ný Fa dýl Ak gün düz, AKP Ýs tan bul Mil let ve ki li Hü se yin Bür ge, Bay ram pa þa Be le di ye Baþ ka ný A ti la Ay dý ner, Ab dül ha mid Han ýn to ru nu Þeh za de Ha run Os ma noð lu ve dâ vet li le rin ka tý lý mý i le ger çek leþ ti ril di. Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve ti i le baþ la yan prog ra mýn so nun da tem si len kür sü de 15 dev re sa hi bi ne ta pu la rý tes lim e dil di. Di ðer ta pu sa - hip le ri ne i se ku ru lan stant lar dan ta pu la rý ve ril di. Cap ri ce Gold Ýs tan bul dan ta pu a lan lar a ra sýn da es ki fut bol cu Tan ju Ço - lak ta var dý Ga ze te le re ve ri len i lân lar da þu a na ka dar 7 bin Sa ray Dev re Mül kü ve 320 mil yon TL sa tý þýn a þýl dý ðý be lir til di. 5 GÜN LÜK BÝR DEV RE MÜLK 31 BÝN LÝ RA 22 A ra lýk 2012 de ta mam la na rak hiz me te gir me si he def le nen Cap ri ce Gold, 2 bin o da ve 3 bin ya tak lý bir dev re mülk pro je si. 8 ka tý yer al týn da ol mak ü ze re top lam 28 kat tan mey da na ge len Cap ri ce Gold da 5 kat lý o to park yer a lý yor. Cap - ri ce Gold da 24 a det ka pa lý ve 11 a det a çýk ol mak ü ze re top lam 35 a det ha vuz bu lu nu yor. 7 yýl dýz lý bir o tel o la rak ha ya ta ge çi ri len Cap ri ce Gold Pa la ce ta a det sa ray o da sý, 14 a det kral da i re si ve 234 a det ö zel sa ray sa lo nu bu lu nu yor. Cap ri ce Gold Pa la ce ta 5 gün lük bir dev re mülk i çin 31 bin li ra, 15 gün lük bir dev re mülk i çin 80 bin li ra ve 1 haf ta lýk bir dev re mülk i çin 71 bin 500 li ra ö de me ya pý lý yor. 5 gün lük dev re mül kün ay lýk ge ti ri si 205 TL, 1 haf ta lýk dev re mül kün ay - lýk ge ti ri si 584 TL, 15 gün lük dev re mül kün ay lýk ge ti ri si i se 713 TL o la rak be lir len di. Ümit Kýzýltepe / eni Asya T. C. KÜÇÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL 2. ÝCRA DAÝRESÝ (GARÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/1453 TLMT. Örnek No: 64 Taþýnmazýn Bilgileri : Avcýlar ilçesi, Avcýlar mah parselde kayýtlý bulunan taþýnmaz üzerindeki 787 m 2. Miktarlý kat irtifaklý taþýnmazda 38/788 arsa paylý bodrum kat 3 nolu dükkânýn 1/2 hissesi TAÞINMAZIN ÖZELLÝKLERÝ : Satýþa konu taþýnmaz, Avcýlar ilçesi, Ambarlý mah. Fevzi çakmak cad. tapunun pafta, parselde kayýtlý bulunan ve Fevzi çakmak caddesinden 25 kapý numarasý alan 787 m 2. Miktarlý kat irtifaklý arsa üzerinde bulunan kargir Uðurlu apartmanýnda 38/788 arsa paylý 3 nolu dükkanýn 1/2 hissesi niteliðindedir. Bodrum kat+zemin kat+normal kattan müteþekkil, B.A.K. Tarzda, ayrýk nizamda, 2. Sýnýf malzeme ve iþçilik kalitesi ile inþa edilmiþ olan, elektrik, sýhhi tesisat ve doðalgaz tesisatlarý mevcut anan binanýn, yol seviyesinin takribi 0.60 mt. aþaðýsýnda yer alan bodrum katýnda, yola cepheli konumda olan dükkân, tasdikli projesine göre 121 m 2 net a lana sa - hip, ma hal lin de yol cep he sin de i ki bö lüm ha lin de, ar ka kýs mýn da i ki o da þek lin de kul la - ným lý, de mir ve a lü min yum doð ra ma lý, ta þýn maz da hi lin de e lek trik ve sýh hi te si sat lar mev cut tur. Ta þýn maz bu lun du ðu ko num i ti ba rýy la her tür lü be le di ye ve alt ya pý im kân la - rýn dan is ti fa de e de bi le cek ko num da, a nan ar ter ü ze rin de yer al mak ta dýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 KDV Oraný : % Satýþ Günü : 12/03/2012 günü saat: arasý 2. Satýþ Günü : 22/03/2012 günü saat: arasý Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yuka rý da be lir ti len gün ve sa at te K.ÇEK ME CE 2. ÝC RA'da a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a - la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la - cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas - raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak çe - si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res - mi, i ha le pu lu, 1/2 ta pu har cý ve mas raf la rý, % 18 KDV a lý cý ya a it tir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak larý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha - riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhale ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas - ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le ri þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak - la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/1453 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K.126) 20/01/2012 (*)Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ö net me lik Ör nek No: 27 B: 5637

11 MEDA POLÝTÝK 11 Za lim ler i çin ya þa sýn ce hen nem BUN DAN tam 31 yýl ön ce, 1981 yý lý nýn ký þýn da Ýs tan bul Gay ret te pe de ki 1. Þu be de (di ðer a dýy la Si ya si Þu be, gü nü müz de Te rör le Mü ca de le) yüz ler ce ki þi sis tem li bir þe kil de iþ ken ce gö rü yor duk. Ýþ ken ce li sor gu lar üst kat lar da ya pý lýr, sor gu su na a ra ve ri len ler den þans lý o lan lar alt kat lar da ki hüc re le re ko nu lur du. Bu hüc re ler den, do la yý sýy la biz ler den so rum lu o lan po lis me mur la rý nýn e zi ci bir ço ðun lu ðu, her hal de sor gu cu lu ða ter fi et mek i çin ol sa ge rek, za lim lik te bir bir le riy le ya rý þýr lar dý. Bu yüz den tu va le te git mek, ye mek ye mek, su iç mek gi bi en te mel ih ti yaç la rý mý zý te min et mek bi le ay rý bir iþ ken ce fýr sa tý o la bi li yor du. A ma is tis na lar da var dý: a þý di ðer po lis le re gö re bi raz da ha i le ri bir gö rev li yi, da ha doð ru su o nun göz yaþ la rý ný ha týr lý yo rum. Bel ki ken di si nin de o yaþ lar da kýz ço cu ðu var dý, bel ki de yok tu, hiç ö nem li de ðil; sö zü nü et ti ðim gö rev li, ma ruz kal dý ðý a ðýr iþ ken ce ler ne de niy le ar ka daþ la rý ta ra fýn dan tu va le te ta þý nan bir genç ký zý gör dü ðün de göz yaþ la rý ný tu ta mýþ tý. DÝL SÝZ ÞE TAN LAR 1. Þu be ye a dý mý ný at týk la rý an dan i ti ba ren sa de ce ve sa de ce kö tü lük, kü für, iþ ken ce, ta ciz gör müþ o lan in san lar i çin bu sah ne bir tür mu ci zey di. Ni te kim ký sa sü re de bu ki þi bir ef sa ne ha li ne gel di. Ve böy le or tam lar da hep ol du ðu gi bi ilk kez ki min di le ge tir di ði bel li ol ma yan bir söy len ti ge nel ka bul gör dü: O po lis Nak þi ben diy di. Hýz la ya yý lan bu ri va yet bi le, o ta rih ler de Türk sos ya list so lu nun Ýs la mi ye te ne ka dar me sa fe li du rur sa dur sun, o na bir þe kil de sý cak bak tý ðý nýn ka ný týy dý. Bediüzzaman Said Nursî nin söylediði sözün, tüm mazlûmlarýn bir tür sloganý haline gelmesi her halde þaþýrtýcý deðildir. Bu mu ci ze vi sah ne bir baþ ka þe yin de ka ný týy dý ve hâ lâ ka nýt ol ma ö zel li ði ni ko ru yor: Ýn san lar e mir ku lu ol sa lar da, hak sýz lý ða kar þý du ra bi lir, zu lüm me ka niz ma la rý nýn bir diþ li si ol ma yý red de de bi lir ler. Ma dem Ýs lam ko nu su na gir dik, yi ne Ýs la mi ter mi no lo jiy le de vam e de lim: Gü ven di ðim kay nak la rý mýn sa hih ol du ðu nu söy le di ði a ma ol ma sa da sev me yi sür dü re ce ðim bir ha di se gö re Hz. Mu ham med Hak sýz lý ðýn kar þý sýn da su san dil siz þey tan dýr de miþ. Ýþ te, Nak þi ya da de ðil, 31 yýl ön ce be nim ve bir çok ar ka da þý mýn ya þa mýn da fark lý bir pen ce re aç mýþ o lan o po lis me mu ru, bir dam la göz ya þý nýn da, pe ka la ni ce söz cü ðün ye ri ni a la bil di ði ni biz le re gös ter miþ ti. GE VE ZE ÞE TAN LAR Al man ca da bir te rim var: Scha den fre u de. Baþ ka la rý nýn ba þý na ge len kö tü lük ler den zevk al mak an la mý na ge len bu söz cük gü nü müz Tür ki ye si nde al týn ça ðý ný ya þý yor di ye bi li riz. Hak sýz lýk, zu lüm kar þý sýn da sus mak ne ke li me, o nu meþ ru laþ týr mak i çin dur mak sý zýn ko nu þan, sal la yan, ya lan lar, if ti ra lar ü re ten ve maz lum la rýn, mað dur la rýn ha lin den por nog ra fik bir zevk a lan la rý gö rün ce in san tam bir ke de re ka pý lý yor ve he men ak lý na þu so ru ge li yor: Bu ka dar kö tü lü ðü ne re de, ne za man ve ni çin bi rik tir di niz? Ýn san lýk ta ri hi ay ný za man da zu lüm ler ve on la ra kar þý di re niþ le rin ta ri hi dir. Ve ta rih za lim le ri, on la rýn cel lat la rý ný, iþ ken ce ci le ri ni, te tik çi le ri ni de ðil zul me uð ra yan la rý, o na kar þý di re nen le ri, bu u ður da fe da kâr lýk ta bu lu nan la rý yaz mýþ týr. U zak la ra ve çok es ki le re git me ye ge rek yok; ya kýn ta ri hi mi zin ha yýr la yad e di len he men he men tüm i sim le ri nin bir þe kil de dev let ten (sis tem den) kö tü lük gör müþ ol ma la rý bir ras lan tý o la bi lir mi? Tek bir ör nek ver mek is ti yo rum. Ha ya tý zin dan lar, sür gün ler, mah ke me ler de geç miþ o lan Be di üz za man Sa id Nur si, 1909 da pat lak ve ren 31 Mart Va ka sý ne de niy le tu tuk lan mýþ, i dam la yar gý lan dýk tan son ra hak kýn da ta kip siz lik ka ra rý ve ri lin ce ser best bý ra kýl mýþ tý. O nun mah ke me çý ký þý söy le di ði þu sö zün, tüm maz lum la rýn bir tür slo ga ný ha li ne gel me si her hal de þa þýr tý cý de ðil dir: Za lim ler i çin ya þa sýn ce hen nem! Ru þen Ça kýr Va tan, Tür ki ye de e ði tim si vil leþ me li dir MÝL LÎ E ði tim Ba kan lý ðý nýn 12 O cak 2012 ta ri hin de 19 Ma yýs kut la ma la rý nýn baþ ken tin dý þýn da ki il ler de stad yum lar da yap mak ye ri ne o kul lar da yap ma yý ön gö ren ka ra rý ve son o la rak Baþ ba kan ýn 24 O cak 2012 ta ri hin de yap tý ðý bir ko nuþ ma sýn da mil li gü ven lik der si nin yý lý öð re tim dö ne min de kal dý rý la ca ðý ný söy le me si i le, mil li e ði tim de ki as ke ri e ði tim uy gu la ma lar son bu la cak týr. Bun dan ön ce de, kat sa yý uy gu la ma sý nýn kal dý rýl ma sý, Kur an Kur su i çin yaþ sý ný rý nýn kal dý rýl ma sý ve ke sin ti siz e ði ti min tar tý þýl ma ya a çýl ma sý gi bi ko nu lar da de mok ra tik, e ði tim de fýr sat e þit li ði ni gö ze ten ka rar lar a lýn mýþ ve e ði tim öz gür lük le ri ge niþ le til miþ tir. E ZÝ E TE DÖ NÜ ÞEN TÖ REN LER Tö ren le rin ký sa ca ta ri hi ne bak ma mýz ge re kir se, 1 E kim 1981 ta rih li ya ni dar be den he men son ra as ke ri ve sa yet dö ne min de U lu sal ve Res mi Bay ram lar da a pý la cak Tö ren ler ö net men li ði uy gu la ma ya ko nul du. Öð ren ci ler bu tö ren ler i çin ya rý ta ti lin den son ra pro va la ra baþ la mak ta ve yak la þýk üç ay gi bi u zun bir sü re ye ka dar ders ler ve sý nav lar dan kop mak tay dý. Ýþ te ka mu o yun da yer a lan ba zý yo rum lar da MEB bir ya zýy la bu tö ren le ri ve kut la ma la rý kal dý rý yor de ni len ka ra rý; yö net me lik te bi le ol ma yan, ders le rin den u zak ka lan öð ren ci le rin mað du ri ye ti dü þü nü le rek tö ren le ri e zi ye te dö nüþ tü ren uy gu la ma la rýn kal dý rýl ma sýn dan i ba ret tir. Ar týk kut la ma lar spor sa ha la rýn da de ðil, o kul lar da kut la na cak. Ma a le sef bu ül ke de u zun yýl lar si vil e ði tim ku rum la rý da as ke ri ku rum lar gi bi yö ne til di. O ku lun gi ri þin de ký ta day mýþ gi bi sa bah sa bah ra hat, haz rol la baþ la yýp An dý mýz söy le nir ve u zun nu tuk lar a tý lýr, ya ðan kar ve yað mur al týn da, sý cak ve so ðuk þart lar da as ke ri di sip lin i çin de san ki bir yer den ge le cek düþ ma na kar þý ha zýr la ný yor muþ gi bi bir ruh la her gün tö ren ya pý lýr dý ve ha len de ya pý lý yor. KOR KU LA E ÐÝTÝM Bü tün bu uy gu la ma lar; as ke ri dar be le rin, yö ne tim le rin ve 28 Þu bat sü re ci nin bir ü rü nüy dü. a kýn dö nem le re ka dar Tür ki ye, Do ðu Blo ðu Ül ke le rin de gö rü len si vil o kul la rý da, as ke ri man týk la yö net me an la yý þýn dan ve mis yo nun dan do ðan a rý za lý ve sað lýk sýz e ði tim ku rum la rý na ö zen miþ tir. Ýl ko kul ve or ta de re ce li o kul lar i se, Kork ma sön mez bu þa fak lar da yü zen al san cak de dik ten son ra, ken di ço cuk la rý na ve öð ren ci le ri ne kor ku nun pom pa lan dý ðý, teh dit le rin ya pýl dý ðý, üs tü ve ba þýy la a lay e dil di ði ve so ru sor ma ya bi le pek iz nin ve ril me di ði yer ler di. Ço cuk la rý mýz ma a le sef ken di si o la rak ya þa ya maz dý o kul lar da. Kay gý ve bas ký dan do la yý bu ku þak lar, ev de ya da kal dý ðý yurt ta baþ ka, o kul da baþ ka dav ra nýr dý ve dav ran mak zo run da ka lýr dý. Askerî okullarýn denetimi ve müfredatý Millî Eðitim Bakanlýðýnca yapýlamýyor. Bu yüz den o kul lar da, öz gür be yin ler ve gi ri þim ci bi rey ler ye tiþ tir mek ye ri ne; sor gu la ma dan gö zü ka pa lý o la rak ne gös te ri li yor sa o nu ka bul e den öð ren ci ye tiþ tir me gay re ti i çin de o lun du. i ne o kul lar ve ü ni ver si te ler çað daþ e ði tim me kâ ný o la rak de ðil, i de o lo jik pro pa gan da ye ri o la rak iþ lev gör dü. Ço cuk lar i se, bu pla nýn mi nik a raç la rý gi biy di ler. Mil li Gü ven lik der sin de ki Dik kat! le ri kim u nu ta bi lir. Sý nýf ta var o lan fark lý cin si yet ler bi le bir i ki sa at li ði ne düz le þir, ho mo jen le þir di ve tek tip le þir di. Sý ný fa ke sif, a ðýr bir ha va çö ker di. Ge len bir ki þi, gel di ði ye rin ku ral la rý na uy maz; tam ter si ne gel di ði yer, bü tün sý nýf, hat ta o kul o bir ki þi ye u yar dý. Ço cuk lar, öð ret men ler hat ta mü dür bi le o nun kar þý sýn da er le þir di. Fiþ le me ler ya pý lýr, ge rek ti ðin de (!) teh dit ler sav ru lur du. AS KER KIÞ LA SI NA DÖN SÜN Da ha bu ay i çin de ya þa ný lan ü zü cü bir o la yý ha týr la mak, bir an ön ce bu ders ten kur tul ma nýn ne ka dar mü him ol du ðu nu gös ter mek te dir. 2 O cak 2012 ta ri hin de Kay se ri A ta türk Kýz Tek nik Mes lek Li se si nde ki dep rem ze de öð ren ci ler i le Mer kez Ý mam Ha tip Li se si öð ren ci le ri, sa de ce bu der sin ho ca sý ta ra fýn dan ba þör tü lü ol duk la rý ge rek çe siy le der se a lýn ma dý lar yý lýn da ya þa nan bir baþ ka o lay, bun dan da ha va him di. A da na Sey han Te pe bað Ý mam Ha tip Li se si nde ki o nun cu sý nýf öð ren ci le ri mil li gü ven lik der si ho ca sý ta ra fýn dan baþ la rýn zor la aç tý rý la rak Ko lor du ya gö tü rül dü ler. Ar týk bu zor ba lý ða son ve ril sin. Fiþ le me ya pan la rýn pe þi bý ra kýl ma sýn ve on lar hak kýn da da va a çýl sýn. Baþ ba kan ýn di le ge tir di ði gi bi, mil li gü ven lik der si nin kal dý rýl ma sýy la, e ði tim a çý sýn dan as la pe da go jik ol ma yan gö rün tü ve i çe rik or ta dan kalk mýþ ve o kul lar ken di do ðal or tam la rý na dön müþ o la cak týr. Ö zet le, ve sa ye tin i zi o kul lar dan si li ne cek ve o kul lar da ki, i da re ci öð ret men ve öð ren ci le rin de ki fiþ le ni yo ruz kor ku su kal ka cak. Ar týk as ker ler de her kes gi bi ken di gö rev ta ný mý i çin de, i þi ni ya pa cak. Ar týk as ker ler, öð ren ci le re, öð ret men le re ve mü dür le re bas ký ku ra ma ya cak ve on la rýn öz gür lü ðü nü ký sýt la ya ma ya cak týr. E vet, e ði tim ku rum la rý mýz git tik çe si vil leþ mek te dir. E ði tim de ve di ðer a lan lar da de mok ra tik a dým la rýn de va mý ný bek li yo ruz. Kar ma e ði tim mec bu ri ye ti ge nel ge si ha la yü rür lük te du ru yor. Her gün sa bah le yin so ðuk sý cak, kar yað mur de me den söy len me ye de vam e den An dý mýz ri tü e li de vam e di yor. As ke ri o kul la rýn de ne ti mi ve müf re da tý MEB ce ya pý la mý yor. Ça lý þan ba yan me mur lar i çin iþ yer le rin de ký lýk ký ya fet da yat ma sý de vam e di yor. Ah met Ö zer Sa bah, s.bu id nur si.de Za rar ve ren po li ti ka lar Bi ze gö re hem Tür ki ye nin iç ba rý þý ný, hem it ti had-ý Ýs lâ mý ve hem de As ya- Av ru pa ba rýþ la rý ný di rekt il gi len dir di ðin den do la yý þark me se le si kar þý mýz da ki en ö nem li prob lem le rin ba þýn da ge li yor ön ce si nin Mark sizm den do ðan a nar þi ve te rö rü nün 12 Ey lül cü le rin ma ri fe tiy le þar ka Kürt çü lük for ma týy la nak le dil me si bu fit ne yi or ta ya çý kar dý.. Ha di se ye ýrk çý lýk, bö lü cü lük, mez hep çi lik ve böl ge ci lik za vi ye sin den yak la þýl ma sý, sý kýn tý yý da ha da bü yüt tü. Ay ný za man da biz zat Pen ta gon da ki dev rim ci ler ce di zayn e di len bir pro je i di bu. Türk ýrk çý lý ðýy la Kürt ýrk çý lý ðý ný dün ya ba rý þý ný boz mak, it ti had-ý Ýs lâ mý en gel le mek ve Hý ris ti yan-müs lü man it ti fa ký ný ge cik tir mek i çin kul la nan la rýn pro je siy di. Ý þin ar ka sýn da Troç ki ci dev rim ci ler le ma son la rýn böl ge de ki ha bis it ti fak la rý ve ma nen Van dep re mi ni te tik le yen deh þet li if sad, ah lâk sýz lýk ve ma ne vî e roz yon var dý. Av ru pa ve A me ri ka da ki Tür ki ye düþ man la rý nýn bü yük pa ra lar la dün kü Mark sist mi li tan la rýn si ya sî bir par ti kur ma la rý da i þe ay rý bir bo yut ka zan dýr dý. Ül ke nin 81 vi lâ ye tin de fev ka lâ de bü yük pa ra lar la o la cak bir teþ ki lât lan ma ef kâr-ý am me nin gö zün den ka çý rýl ma ya ça lý þýl dý. Böl ge nin a sýl sa hip le ri ni se lef le ri gi bi tas fi ye ve pa si fi ze e de cek sa nal Kürt tem sil ci le ri o luþ tu rul du. Bir ne vi þark me se le si ne da yan dý ðýn dan do la yý, A rap fýr tý na la rý ve ya dev rim le ri me se le sin de de çok yan lýþ þey ler ya pý lý yor. Pen ta gon da ki Ne o con ve ya Troç ki ci ler le an laþ ma nýn bir ne ti ce si o la rak meþ hur din ve in sa ni yet kar þý tý Ras mus sen in NA TO ge nel sek re ter li ði ne ge ti ril me si ne o nay ver miþ ti hü kü met. Ý le ri de re ce de dev rim ci o lan bu se ma vî din düþ man la rý nýn tah ri bat yö nüy le ký sa bir za man da ne ler ya pa bil dik le ri ni he pi miz gö rü yo ruz: Lib ya da el li bin ma su mun kat lin den tu tu nuz, Af ga nis tan ve Pa kis tan da ki kat li âm la ra ka dar. Bush un Bað dat ta ki ya la ný nýn ü ze rin den 7-8 yýl geç me den Pen ta gon ay ný ya la ný tek rar pi ya sa ya sür dü ve deh þet li kan lý ih ti lâl le ri de mok ra si ba ha rý o la rak tak dim et me ye kal kýþ tý. Des sas Ýn gi li zin, A rap lar la a ra mý za Bi rin ci Dün ya Sa va þý sý ra sýn da at tý ðý ýrk çý lýk, mez hep çi lik fit ne le ri ni te miz le me ye ça lý þýr ken, þu A rap dev rim le riy le ye ni ye ni fit ne ler dev þi ril me ye ce ðin den kim se e min ol ma ma lý. Hü kü me tin dün ya ya kuv vet le hük met me ye kal ký þan güç den ge le riy le it ti fa ký nýn, da i ma mü te gal li be nin za fe riy le so nuç lan ma ya ca ðý ný söy le ye ge li yo ruz. Bü tün i kaz la ra rað men 11 Ey lül cü cun ta i le her sa ha da (is tih ba rat, lo jis tik, sa vun ma, stra te ji ge liþ tir me ve po li ti ka ü ret me) iþ bir li ði ne git ti. A me ri ka da 11 Ey lül ih ti lâ li son ra sý nor mal leþ me baþ la yýn ca da Tür ki ye nin ka yýp la rý art ma ya baþ la dý. Ni te kim A rap ba ha rý o la rak su nu lan ha di se ler so nu cu Lib ya, e men, Mý sýr, Su ri ye ve Bah reyn den son ra en mað dur ül ke nin Tür ki ye ol du ðu nu, e ko no mi i le il gi le nen ler yaz dý lar. AKP dýþ po li ti ka da A rap dev rim le ri nin ma hi ye ti ni an la ya ma dý ðý gi bi, bu ra da ki mu ha tap la rý ný da yan lýþ geç ti. Ba ha rý ný de vir miþ, 1993 ten bu ya na I rak ý ha rap e den or du la ra ka rar gâh lýk yap mýþ ve ne ti ce de yüz bin nü fu sa sa hip bir Kör fez E mî ri ni A rap â le mi a dý na mu ha tap ve dost ka bul e den ler hak kýn da ta rih da ha çok þey ler ya za cak týr. U nu tul ma sýn ki, mü te gal li be i le ge len yi ne mü te gal li be i le gi der...

12 12 AÝLE - SAÐLIK KIÞ ay la rýn da pen ce re ler ço ðun luk la ka pa lý tu tul du ðu, ha va lan dýr ma ký sýt lý ya pýl dý ðý ve ka pa lý me kân lar da ge çi ri len za man faz la ol du ðu i çin grip ve so ðuk al gýn lý ðý nýn gö rül me sýk lý ðý ar tý yor. KBB Uz ma ný Prof. Dr. Or han Öz tu ran, so ðuk al gýn lý ðý ve ya gri be þi fa sað la ya cak bir i lâç bu lun ma dý ðý ný söy le di ve bu has ta lýk lar dan ko run mak i çin sýk el yý ka ma a lýþ kan lý ðý e di nil me si, ko yu ye þil, kýr mý zý ve sa rý renk te ki mey ve ve seb ze ler tü ke til me si, her gün bir ka se kay ma ðý a lýn mýþ yo ðurt ye nil me si tavsiyesin de bu lun du. Öz tu ran, Ba zý i lâçlar ve tav si ye ler si zin ken di ni zi da ha i yi his set me ni zi sað la mak a ma cýy la uy gu la nýr. Bu ne den le ko run ma yön tem le ri da ha faz la ö nem ka za nýr de di. Öz tu ran ýn ver di ði bil gi ye gö re, so ðuk al gýn lý ðý ve grip ten ko ru ya cak ve has ta la rý ra hat la ta cak 18 tav si ye þöy le: EL LE RÝ NÝ ZÝ I KA IN Ba sit ted bir ler le GRÝP TEN ko run mak müm kün SOÐUK ALGINLIÐI VE GRÝBE ÞÝFA SAÐLAACAK BÝR ÝLÂÇ BULUNMADIÐINI BELÝRTEN UZMANLAR, BU HASTALIKLARDAN KORUNMAK ÝÇÝN EME, ÝÇME VE HAAT TARZINA DÝKKAT ETMEK GEREKTÝÐÝNÝ HATIRLATIORLAR. l El le ri ne hap þý ran has ta la rýn do kun du ðu eþ ya lar da vi rüs ler sa at ler ce ve hat ta gün ler ce can lý ka la bi lir. Bu eþ ya la ra do ku nan sað lýk lý bi rey le re vi rüs ler bu la þa bi lir. E li ni zi yý ka ma im kâ ný nýz yok sa el te miz le yi ci sprey ler kul la nýn. lüz vü cu da gi riþ ol du ðu i çin göz ler, bu run ve ya a ðýz la oy na ma ve ya do kun ma a lýþ kan lý ðýn dan ka çý nýn. So ðuk al gýn lý ðý ve grip vi rüs le ri, sýk lýk la yüz le o lan te mas la bu la þa bi lir. Hap þýr ma son ra sý el le ri ni zi yý ka ma dan ön ce göz le ri ni ze ve ya að zý ný za do kun ma yýn. Bu ku ra la u ya rak, ay ný vi rüs le has ta nýn tek rar has ta lan ma sý na en gel o la bi lir si niz. TEK ba þý na has ta lýk o la rak ka bul e dil mi yor, a ma ge ce uy ku dan u yan dý rý yor sa kalp yet mez li ði ni, sa ba ha kar þý u yan dý rý yor sa as tý mý dü þün dü rü yor. Tek ba þý na has ta lýk o la rak ni te len di ril me yen ne fes dar lý ðý bir çok has ta lý ðýn ha ber ci si ol ma sý a çý sýn dan ö nem ta þý yor. Her han gi bir sebep ol ma dan hýz lý so luk a lýp ver me ye baþ la mak, ne fes dar lý ðý nýn ilk be lir ti si o la bi li yor. Hýz lý ne fes a lýp ver di ði ni fark et mek, he ki me baþ vur mak i çin ye ter li bir sebep. Gö ðüs Has ta lýk la rý Uz ma ný Doç. Dr. Ke mal Ta ha oð lu, ne fes dar lý ðý ný a ðýr eg zer siz dý þýn da fark e dil me yen ne fes a lýp ver me ey le mi nin fark e di lir ha le gel me si o la rak ta ným lý yor. Has ta la rýn, bu du ru mu ne fe sim yet mi yor, ci ðer le ri mi dol du ra mý yo rum, ne fe si mi so nu na ka dar a la mý yo rum ya da ve re mi yo rum, göð süm de bir sý kýþ ma ya da a - lbu run a kýn tý sý ný yut ma yýn, süm kü re rek çý kar mak tan ka çýn ma yýn. Bu si zin vü cu du nuz dan en fek si yo na sebep o lan mik ro or ga niz ma la rýn a týl ma yo lu dur. Ý ki bu run de li ði ni bir den tý ka ya rak süm kür mek, ku la ða ba sýnç ar tý þý na ve mik rop la rýn ku la ða kaç ma sý na sebep o la bi lir. Bu sebep le her bir bu run de li ði ni ay rý ay rý tý ka ya rak di ðe rin den süm kür me ya pýn. Hap þýr ma ve süm kür me es na sýn da kâ ðýt men dil kul la nýn ve bu men di li bir çöp ku tu su na a týn. Kâ ðýt men dil bu la ma dý ðý nýz tak dir de sol e li ni zin dir se ði ne doð ru hap þý rýn. lbol vi ta min a lýn. Vi ta min le ri i lâç o la rak al mak ye ri ne ko yu ye þil, kýr mý zý ve sa rý renk te ki mey ve ve seb ze ler tü ke te rek sað la yýn. C vi ta mi ni ba ðý þýk lýk sis te mi ni zi güç len di re rek has ta lan ma ný za en gel o la cak ve ya has ta lan dý ðý nýz da vi rüs le re kar þý ba ðý þýk lýk sis te mi ni ze güç lü bir des tek sað la ya cak týr. Seb ze ve mey ve ye me im kâ ný nýz ol ma dý ðý tak dir de vi ta min hap la rý tav si ye e di le bi lir. Çin ko, kal si yum, mag nez yum ve de mir gi bi mi ne ral ler de fay da lý dýr. ÇOR BA I TER CÝH E DÝN l Sýcak ta vuk su yu çor ba, hem sý vý hem de pro te in a lý mý i çin ga yet fay da lý dýr. Çor ba nýn sý cak lý ðý bu run ve bo ðaz þi kâ yet le ri ni a zal týr. lher gün bir kâ se kay ma ðý a lýn mýþ yo ðurt ye me nin so ðuk al gýn lý ðý ný yüz de 25 o ra nýn da a zalt tý ðý ba zý ça lýþ ma lar da gös te ril miþ tir. o ður dun i çin de ki fay da lý bak te ri le rin vü cu dun so ðuk al gýn lý ðý ve grip le gir di ði sa vaþ ta ba ðý þýk lýk sis te miy le il gi li mad de le rin ü re ti mi ni u ya ra rak, ya rar lý ol du ðu dü þü nül mek te dir. SÝ GA RA DAN U ZAK DU RUN lbu run ve ak ci ðer le ri mi zi dö þe yen ör tü nün ü ze rin de in ce ya pýþ kan bir sý vý ta ba ka sý var dýr. Bu ta ba ka yý ha re ket et ti re rek te miz li ði sað la yan ve sa ni ye de 10 de fa ha re ket e den sü pür ge gi bi tüy ler bu lu nur. Si ga ra du ma ný bu ya pýþ kan sý vý da ku ru ma ya, tüy ler de felç mey da na ge ti re rek vi rüs le rin te miz len me si ne ve so lu num yol la rýn dan u zak laþ tý rýl ma sý na en gel o lur. Bir tek si ga ra nýn i çil me siy le so lu num yo lu tüy le rin de da ki ka ka dar felç mey da na gel mek te dir. Bi lim sel ça lýþ ma lar si ga ra kul la nan la rýn da ha a ðýr ve da ha sýk so ðuk al gýn lý ðý na ve gri be ya ka lan dýk la rý ný gös ter mek te dir. Si ga ra du ma ný i le ay ný me kân da bu lun mak da hi tek ba þý na ba ðý þýk lýk sis te mi ne za rar ve re bil mek te dir. lal kol kul la ný mý ba ðý þýk lýk sis te mi ni çe þit li yol lar la bas ký lar. A ðýr al kol ba ðým lý la rýn da en fek si yon lar ve komp li kas yon la rý da ha sýk mey da na gel mek te dir. Al kol, vü cut ta su kay bý na da sebep o la rak za rar ver mek te dir. l Grip mev si min de ka la ba lýk or tam lar dan ve has ta lan mýþ ki þi ler le ya kýn i liþ ki den ka çý nýn. l Bal, e ner ji ve ren, ök sü rü ðü ra hat la tan ve mik rop la rý öl dü rü cü te sir le ri o lan bir gý da dýr. A ðýz dan a lý nan i çe cek le re bal ek le ne bi lir. An cak bal 1 ya þýn dan kü çük ço cuk la ra ve ril me me li dir. ðýr lýk his se di yo rum di ye rek fark lý bi çim ler de ta ným la ya bil di ði ni de söy le yen Doç. Dr. Ke mal Ta ha oð lu, þu bil gi le ri ve ri yor: Ne fes dar lý ðý çe þit li þe kil ler de or ta ya çý ka bi li yor. E for sarf e der ken, is ti ra hat e der ken ve ge ce uy ku dan u yan dý ra rak Ne fes dar lý ðý ge ce düz yat tý ðý nýz da u yan dý rý yor ve yük sek yas týk ta yat ma yý ge rek ti ri yor sa da ha çok kalp yet mez li ði ni; sa ba ha kar þý gö ðüs te hý rýl tý ya da hý þýr tý i le u yan dý rý yor sa as tý mý dü þün dü rü yor. Ö NE ÇIK TI ÐI HAS TA LIK LAR Doç. Dr. Ke mal Ta ha oð lu, u zun za man dýr de vam e den, sü rek li lik gös te ren tý ka yý cý ak ci ðer has ta lý ðý an la mý na ge len KO AH ýn (Kro nik Obs trük tif Ak ci ðer Has ta lý ðý) ne fes dar lý ðý nýn en sýk ÝS TÝ RA HAT E DÝN l Stres ve a þý rý yor gun luk ba ðý þýk lýk sis te mi ni za yýf la tan bir fak tör dür. Ak þam la rý er ken ya ta rak ba ðý þýk lýk sis te mi ni zin has ta lýk la mü ca de le sin de ge rek li e ner ji yi sað la ma lý sý nýz. la te þi niz ol ma dý ðý sü re ce eg zer siz le ri ni zi ih mal et me yin. Eg zer siz vü cut ý sý sý ný art tý ra rak vü cu du nu zu iþ gal et miþ o lan mik rop la rýn tah rip e dil me si ne yar dým e der. Eg zer siz sý ra sýn da ter le me ve bol sý vý a lý mý i le vü cut sý vý la rý ta ze le nir, tok sin ler a tý lýr. MÜM KÜN Ý SE 8 BAR DAK SU Ý ÇÝN lvü cu du nu zun gün de 8 su bar da ðý su ya ih ti ya cý var dýr. Has ta lan dý ðý nýz da en az bu ka dar, ter ci hen da ha faz la su iç me li si niz. I lýk su, zen ce fil, bal, li mon, tar çýn, a da ça yý, ýh la mur, e ki nez ya ça yý gi bi i çe cek ler ya rar lý dýr. Süt ve süt lü i çe cek ler vü cut sal gý la rýn da ko yu laþ ma ya sebep o la ca ðý i çin so ðuk al gýn lý ðý ve ya grip du ru mun da i çil me me li dir. l Ha va nýn du ru mu na gö re ter le me ye cek ve ü þü me ye cek þe kil de gi yi mi ni zi a yar la yýn. AN TÝ BÝ O TÝK 7 GÜN SON RA lý lâ ve bir yas týk kul lan ma nýz bu run tý ka nýk lý ðý ný zý a zal ta rak, da ha ra hat bir uy ku sað la ya cak týr. l So ðuk al gýn lý ðý ve grip has ta lýk la rý vi rüs ler ta ra fýn dan mey da na gel di ði i çin an ti bi yo tik ler et ki li de ðil dir, kul la nýl ma ma lý dýr. An tig ri pal i lâç lar a lý na bi lir. An cak 5-7 gün son ra du ru mu nuz dü zel me di ði tak dir de bak te ri yel en fek si yon lar ge li þe bil di ði i çin an ti bi yo tik ler kul la ný la bi lir. l Grip a þý sý her yýl ken di ni de ði þik li ðe uð ra tan grip vi rü sü ne kar þý ye ni den ü re ti len bir a þý dýr. Ey lül-e kim ay la rý ya pýl ma sý i çin en uy gun bir za man dýr. Kro nik has ta lý ðý, ba ðý þýk lýk sis te mi za yýf o lan la ra ve yaþ lý la ra mut la ka ya pýl ma lý dýr. lso ðuk al gýn lý ðý ve ya grip li du rum da u çak yol cu lu ðu sý ra sýn da ö zel lik le i niþ te ös ta ki tü pü nün ku lak ba sýn cý ný den ge le ye me me si dolayýsýyla cid dî ku lak ra hat sýz lýk la rý mey da na ge le bi lir. Ne fes dar lý ðý ne yin ha ber ci si? gö rül dü ðü has ta lýk ol du ðu nu be lir te rek, Si ga ray la doð ru dan i liþ ki li o lan KO AH top lum da çok yay gýn, an cak 10 has ta dan 9 u bu nun far kýn da de ðil. Te da vi nin ge cik me si, ge rek li ön lem le rin a lý na ma ma sý ha lin de has ta lýk i ler li yor ve has ta lar ok si jen des te ði ne ba ðým lý ha le ge le bi li yor di yor. TE DA VÝ NA SIL PLAN LA NI OR? Doç. Dr. Ta ha oð lu nun ver di ði bil gi ye gö re, ne fes dar lý ðý teþ hi si ko yar ken has ta nýn hi kâ ye si ve bu so ru nu na sýl ya þa dý ðý ný an lat ma sý çok ö nem ta þý yor. Has ta öy kü sü a lýn dýk tan son ra da teþ his koy ma da ba zý test ler den ya rar la ný lý yor. He ki me ob jek tif bil gi ve ren test so nuç la rý na gö re be lir ti le rin sebep le ri bu lu nu yor ve has ta te da vi e di li yor. Kýþ ay la rýn da kan ba ðý þý a za lý yor TÜRK Ký zý la yý, kýþ ay la rýn da kan ba ðýþ la rýn da dü þüþ ya þan dý ðý na dik kat çek ti. Ka nýn a cil de ðil sü rek li ih ti yaç ol du ðu na vur gu ya pan Türk Ký zý la yý, bun da en fek si yon lar da ki ar tý þýn et ki li ol du ðu bil di ril di. Türk Ký zý la yý, sað lýk lý bi rey le ri kan ba ðý þý na dâ vet et ti. Türk Ký zý la yý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ö zel lik le kýþ ay la rý nýn ya þan dý ðý bu dö nem de kan ba ðýþ la rýn da cid dî a zal ma göz len di ði be lir ti le rek, kýþ ay la rýn da ba ðý þý nýn ö ne mi nin da ha da art tý ðý vur gu lan dý. Türk Ký zý la yý nýn yü rüt tü ðü ö nem li hiz met ler den bi ri nin kan hiz met le ri ol du ðu be lir ti len a çýk la ma da, Bu sos yal so rum lu luk bi lin ci doð rul tu sun da ça lýþ ma la rý ný yü rü ten Türk Ký zý la yý, ül ke mi zin sað lýk ve sos yal a lan da ki en ö nem li prob lem le rin den bi ri o lan, gü ven li kan te mi nin de ya þa nan sý kýn tý la rý or ta dan kal dýr ma yý he def le yen U lu sal Gü ven li Kan Te mi ni Prog ra mý ný Sað lýk Ba kan lý ðý nýn hi ma ye si al týn da, 2005 yý lýn dan i ti ba ren ba þa rý i le yü rü tü yor. Prog ra mýn he de fi ül ke mi zin yýl lýk top lam kan ih ti ya cý o lan 1 mil yon 800 bin ü ni te ka nýn ta ma mý nýn gö nül lü ve gü ven li kan ba ðýþ çý la rýn dan sað lan ma sý de nil di. Kýþ ay la rýn dan kan ba ðýþ la rý nýn düþ tü ðü be lir ti len a çýk la ma da, ýl bo yun ca ge rek Türk Ký zý la yý Kan Ba ðý þý Mer kez le ri ge rek se ge zi ci e kip ler le a lý nan kan lar la, ül ke kan ih ti ya cý nýn yak la þýk yüz de 70 i Türk Ký zý la yý ta ra fýn dan kar þý la ný yor. An cak, kan ba ðýþ mer kez le rin de ki ba ðýþ o ra ný nýn da ha dü þük ol ma sý se be biy le ö zel lik le o lum suz ha va þart la rý nýn ya þan dý ðý kýþ mev si min de kan ba ðý þý o ran la rýn da dü þüþ göz le ni yor. En fek si yon lar da ki ar tý þýn da bu dü þüþ te ki kat ký sý, yad sý na maz bir ger çek. Ra kam la ra bak tý ðý mýz da, 2011 yý lý na bir ay da top la nan kan ba ðý þý sa yý sý or ta la ma 120 bin ü ni te i ken, ay ný yý lýn kýþ ay la rýn da bu sa yý or ta la ma 100 bin ü ni te ye ge ri li yor. Bu ra kam lar kan ba ðý þýn da yüz de 17 lik bir dü þü þü i fa de e di yor. Oy sa, ya pay o la rak ü re ti le me yen, sa de ce in san dan el de e di le bi len kan ü rün le ri ne o lan ih ti yaç ar ta rak de vam e di yor. Biz le re dü þen, hem ken di sað lý ðý mýz hem de top lum sað lý ðý i çin, ka nýn a cil de ðil, sü rek li ih ti yaç ol du ðu u nut ma mak de nil di. T.C. OSMANÝE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZLARIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011 /1985 ES. Örnek No: 27 Bir borçtan dolayý ipotekli bulunan ve satýlmasýna karar verilen 2 adet taþýnmazýn; (1) nolu TAÞINMAZIN TAPU KADI VE ERÝ : Osmaniye ili, Merkez ilçesi Hacýos man lý mah. 319 a da, 1 par sel sa yý lý 550,00 m 2 yü zöl - çüm lü na ta mam bi na ni te lik li, ze min kat 11 no lu ba ðým sýz bö lüm de ka yýt lý 4/86 ar sa pay lý iþ ye ri ni te lik li ta þýn ma zýn TAM his se si TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU : Osmaniye Belediye Baþkanlýðý'nýn tarih ve 13-11/1913 sa yý lý ya zý sýn da 319 a da 19 par se lin i mar pla ný i çe ri sin de ol du ðu, ü ze rin de kýs men yol ge niþ le me si o lup, di ðer ký sým la rý ay rýk ni zam beþ kat ko nut a la ný ol du ðu bil di ril miþ tir. TAÞINMAZIN HALÝ HAZIR DURUMU Söz ko nu su ta þýn maz Os ma ni ye i li, mer kez il çe si, Ha cý os man lý ma hal le sin de o lup, ku zey, gü ney ve do ðu sun da yol bu lun mak ta dýr. Ba tý sýn da da ark la çev ri li dir. Brüt 33 m 2 a lan lý, ta - ban se ra mik, ön ký sým pro fil ca me kân, e lek trik ve su yu mev cut ye ni ya pý dýr. Ka zým Ka ra be - kir cad de si ü ze rin de dir, þe hir mer ke zi ne tak ri ben 2000 m me sa fe de o lup, ü çün cü sý nýf B gru bu ya pý sý ný fý na gir mek te dir. Ar sa his se si de ðe ri: ,00 TL, Bi na de ðe ri : ,00 TL top lam ,00 TL kýy met takdir olunmuþtur. TAÞINMAZIN KIMETÝ; ,00 TL (2 ) nolu TAÞINMAZIN TAPU KADI VE ERÝ : Osmaniye ili Merkez ilçesi, Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet mevkii 157 ada 12 parsel sayýlý 207,00 m 2 yüzölçümlü bahçeli kargir ev nitelikli taþýnmazýn TAM hissesi TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU Osmaniye Belediye Baþkanlýðý'nýn tarih ve 13-11/1379 sa yý lý ya zý sýn da söz ko nu - su par se lin i mar pla ný i çe ri sin de ol du ðu, ay rýk ni zam 5 kat ko nut a la ný o la rak gö zük tü ðü bil - di ril miþ tir. TAÞINMAZIN HALÝ HAZIR DURUMU : Söz ko nu su ta þýn maz 12 no lu par sel ü ze rin de 135 m 2 o tu rum lu i ki kat lý, be to nar me kar - kas o la rak ya pýl mýþ, her i ki ka tý da ko nut o la rak kul la ný lan ya pý mev cut tur. Bi na nýn top lam in þa at a la ný 135x2=270 m 2 gel mek te dir. Da i re ler üç o da, bir sa lon, mut fak, ban yo ve tu va - let ten i ba ret tir. Bi na nýn iç du var la rý plas tik bo ya, dýþ du var la rý cep he bo ya sý i le bo yan mýþ týr. Bi na tak ri ben 20 ya þýn da dýr. Bi na nýn a þýn ma pa yý % 20 o la rak ka bul e dil miþ tir. Bi na ü çün cü sý nýf A gru bu ya pý sý ný fý na gir mek te dir. Bi na nýn her i ki ka tý da ko nut o la rak kul la nýl mak ta dýr. Ta þýn maz þe hir mer ke zi ne tak ri ben 1500 m me sa fe de dir. Ar sa deðeri :41.400,00- TL Bina deðeri : ,00- TL toplam ,00 TL kýymet takdir olunmuþtur. TAÞINMAZIN KIMETÝ: ,00 TL SATIÞ ÞARTLARI: 1-a) (1) nolu TAÞINMAZIN Satýþý: 06/03/2012 günü, saat 09.30den 09.40'a kadar; b) (2) nolu TAÞINMAZIN Satý þý: 06/03/2012 gü nü, sa at 09.50'den 10.00'a ka dar; Os ma ni ye 1. Ýc ra Da i re si'nin 2011/1985 Sa yý lý dos ya sýn dan; Os ma ni ye 1. ÝC RA DA Ý RE - SÝ'nde; a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la; 16/03/2012 gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç - han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40 ý ný bul ma sý ve sa týþ is - te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra - ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is - te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ý ha le Dam ga res mi ve KDV nin ta ma - mý, ta pu a lým har cý ve ta pu mas raf larý ile tahliye-teslim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Tel la li ye be - de li ve Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. Ýþ bu sa týþ i la ný ta pu kay dýn da ad ve ad res - le ri ge çip de teb lið e di le me yen il gi li le re teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (Ý ÝK. m. 127) 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik - le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re mi ze bil dir - me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký - la cak týr. 4- Ýhaleye katý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di - ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la - rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/1985 sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ÝK m.126) 23/01/2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: 4918

13 OTOMOBÝL 13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar Key fin yer den yük sek ha li FORD KUGA, ÇEKÝCÝ DIÞ TASARIMI, OL TUTUÞTAKÝ BAÞARISI, SÜRÜÞ DÝNAMÝZMÝ VE KULLANIM KOLALIÐI ÝLE KEFÝN ERDEN ÜKSEK HALÝNÝ SÝZE TATTIRABÝLÝOR. TEST SÜRÜÞÜ RECEP BOZDAÐ FORD Ku ga'nýn Po wers hift þan zý man lý ha liy le ilk o la rak Da la man'da 2010 yý lýn da dü zen le nen lans ma nýn da ta nýþ mýþ tým. 55 km'lik test par ku run da ký sa bir tes te ta bi tut muþ tum. A ra dan ge çen 1,5 se ne son ra sýn da Ku ga'yý ha týr la mak gü zel ol du a çýk ça sý. As lýn da 2008 den be ri ma nu el ver si yo nu sa týl dý ðý ný bil di ði miz Ku ga, lans man la bir lik te Po wers hift tek no lo ji siy le sa týl ma ya baþ lan dý. Ku ga, ki ne tik dýþ ta sa rý mýy la kul la ný cý la rýn tek nik bek len ti le ri ni ye ri ne ge ti ri yor. Po wer düð me si ne tek do ku nuþ la ça lýþ tý rý lan Ku ga nýn mo to ru ger çek ten ses siz li ðiy le dik ka ti niz den kaç ma ya cak. Ku ga, ba þa rý lý yol tu tu þuy la da kom pakt SUV sý ný fýn da sü rüþ di na miz mi a çý sýn dan be ðe ni ka za na cak ö zel lik te. DIÞ TAN Ý ÇE Gi riþ kýs mýn da be lirt ti ði miz ü ze re ki ne tik bir ta sa rým an la yý þý nýn gö ze çarp tý ðý Ku ga'da, ön ký sým kes kin di ye bi le ce ði miz hat la ra sa hip. Ka pu tun ü ze rin de kul la nýl mýþ çý kýn tý lar a ra cýn güç lü ol du ðu in ti ba ý ný art tý rý yor. Ar ka ký sým da da gö rü nü mün de ki hoþ lu ðun sür dü ðü nü ve di fü zö rü nün her i ki ya nýn da bu lu nan eg zoz çý kýþ la rý spor tif ha va sý na kat ký da bu lu nu yor. Ku ga nýn tam bir a ra zi a ra cý ol du ðu nu söy le mek zor. An cak ha fif a ra zi þart la rý na uy du ðu nu i se vur gu la mak ge rek li. Dý þa rý dan ba kýl dý ðýn da a ra cýn san ki bi raz dar ol du ðu nu dü þü ne bi li yor su nuz. An cak i çi ne o tur du ðu nuz da fik ri ni zin de ðiþ ti ði ni gö re cek si niz. Ku ga, di ðer Ford a i le sin den ta ný dý ðý mýz bir iç gö rü nüþ le si ze eþ lik e di yor. Dört kol lu di rek si yon si mi di nin ü ze rin de hýz sa bit le yi ci kon trol bu ton la rý yer a lý yor, kul la ný mý ko lay an cak ba zý la rý i çin ilk baþ ta ka rý þýk lýk o la bi lir. Sý nýf or ta la ma la rý nýn dan bi raz faz la sý ný kar þý la dý ðý ný dü þün dü ðü müz bir iþ çi lik ve mal ze me ka li te si ne sa hip. A ra cý ilk kez kul la na cak lar Ku ga'nýn o to ma tik ça lýþ týr ma bu to nu nu bul ma la rý zor. Bir kaç ar ka da þa de net tir dim ve o nay lat týr dým! Bu nun ya nýn da o to ma tik vi te sin sa ðý na ko num lan dý rýl mýþ vi tes yön len dir me le ri ne den sað da me rak et tim doð ru su. E li ni zi vi te se at tý ðý nýz da gör me prob le mi o la bi li yor zi ra. Ses sis te mi ba þa rý lý, a ma o nun ya nýn da bir de na vi gas yon ol say dý fe na ol maz dý ha ni. Sü rü cü kol tu ðu nun sa ðýn da ki kol çak bü yük ra hat lýk sað lý yor. Kol tuk ý sýt ma sis te mi so ðuk ha va lar da gü zel bir ö zel lik o la rak kar þý mý za çý ký yor. Ku ga'nýn ba gaj hac mi da as lýn da da ha i yi o la bi lir di. Re na ult Sce nic ve Grand Sce nic ye ni len di RE NA ULT'UN kom pakt MPV se ri si o lan Scé nic ve Grand Scé nic O cak 2012 de ye ni len di. Scé nic ve Grand Scé nic ye ni ha liy le Mart 2012 de Tür ki ye pa za rýn da sa - tý þa su nu la cak.e ni çiz gi le re ek o la rak i ki ye ni E nergy mo to ru nun kul la nýl ma ya baþ lan ma sýy la da ha yük sek per for mans, e ko no mi ve da ha dü þük CO2 sa lý mý bi ra - ra da su nu yor.re na ult Scé nic ve Grand Scé nic in 2012 ver si yon la rý, da ha ge niþ bir iç me kân a ra yý þý i çin de ki sü rü cü le ri güç lü, a ký cý, di na mik hat la rý, ay ný za man da çe ki ci, di na mik bir dýþ gö rü nü þü i le de be ðe ni si ni top la - ya cak. Ö ne çý kan ye ni mo tor se çe nek le ri E nergy dci 110 ve E nergy dci 130 e ni Scé nic ve Grand Scé nic te tü ke - ti ciy le bu lu þu yor ilk ba ha rýn dan i ti ba ren e ni Scé - nic/grand Scé nic e ko no mik yep ye ni E nergy TCe 115 ben zin li mo tor i le pa za ra su nu la cak. Volk swa gen, ser vis hiz met le ri mo bil ci haz lar da DÝ JÝ TAL mec ra lar da ve sos yal pay la þým si te le rin de ger çek leþ tir di ði ye ni lik ler le dik kat çe ken Volk swa - gen, þim di de Volk swa gen Al man ya Sa týþ Son ra sý i le bir lik te ge liþ tir di ði i Pad, ip ho ne ve i Pod ü ze rin den ça - lý þan Volk swa gen Ser vis Uy gu la ma sý ný hiz me te sok - tu. Tür ki ye, Al man ya dan son ra Volk swa gen Ser vis Uy gu la ma sý nýn kul la nýl dý ðý i kin ci ül ke ol du. Volk swa - gen Ser vis Uy gu la ma sý, i Tu nes ü ze rin de yer a lan App Sto re dan üc ret siz o la rak tu nes.app - le.com/tr/app/volk swa gen-ser vis-uy gu la ma - si/id ad re sin den in di ri le bi le cek. Ford Kuga 2.0 TDCi Powershift: NE TÝ CE Ford Ku ga, ge nel an lam da kon for lu bir yol cu luk su nu yor. Bu nu da çe ki ci dýþ ta sa rý mý, yol tu tuþ ta ki ba þa rý sý, sü rüþ di na miz mi ve kul la ným ko lay lý ðý i le or ta - ya ko yar ken key fin yer den yük sek ha li ni si ze tat tý ra bi li yor. TEK NÝK Ö ZEL LÝK LER Mo tor: 2.0 TDCi Mo tor hac mi: 1997 cc Si lin dir: 4 Max. güç: 140 hp 3750 d/d Max. tork: 320 Nm d/d Max. hýz: 183 km/s TÜKETÝM a kýt: Di zel Þe hi ri çi: 8,5 lt\100km Þe hir dý þý: 5,8 lt\100km Kar ma: 6,8 lt\100km Test: 7.4 lt\100km BOUTLAR U zun luk: 4443 mm Ge niþ lik: 1842 mm ük sek lik: mm Ba gaj: 360/1355 lt a kýt de po : 58 lt A ðýr lýk: 1613 kg PER FOR MANS VE MO TOR 2.0 lit re lik TDCi mo to ra sa hip o lan test a ra cý mýz 3750 d/d da 140 hp güç ü re ti yor. 320 Nm lik tor ku nu 1750 d/d d/d a ra sýn da ü re ten Ku ga, gü cü nü 6 i le ri ka de me li Po - wers hift þan zý man la ak ta rý yor. Çift kav ra ma lý Po wers hift þan zý man da kav ra ma lar dan bi ri vi tes diþ li si ne geç ti ðin de, di - ðe ri de bir üst diþ li gru bu na ge çe rek ha zýr du rum da bek li yor. Bu sa ye de vi tes ge çiþ sü re si ö nem li öl çü de ký sa lý yor ve a raç sar sýn tý sýz bir þe kil de hýz la ný yor. Ku ga, fab ri ka ve ri si o la rak, bu gü ce kar þý lýk 6.8 lt/100 km ya kýt tü ke tim de ðe ri or ta ya çý ka rý yor. Tes ti miz de op ti mum sü rüþ þart la rý ný ye ri ne ge - tir me mi ze rað men 7.4 lt/100 km or ta la ma ya kýt tü ke ti mi - ne e riþ tik. Ku ga'nýn, nor mal hýz lan ma es na sýn da Po wers - hift in vi tes ge çiþ le ri ni his set tir mi yor. An cak gaz pe da lý na a ni yük le nin ce vi tes ge çiþ le ri ni bi raz fark e di yor su nuz. Süs pan si yon lar sert ol ma sý na rað men bo zuk yol lar da sar sýn tý yý ba þa rýy la mi ni mi ze e - de bi li yor. Ay rý ca fren le rin yu mu þak, a ma et ki li ol ma sý da ay rý bir ö zel - lik o la rak dik kat çe ki yor. A ra cýn, sü rü þü ke yif li ký lan i yi bir di rek si yon ra hat lý ðý var. Di rek si yo nu i de al se vi ye de has sas ve kul la ný mý çok ra hat. ol tu tuþ ko nu sun da i se bu sý ný fýn en i yi le rin den bi ri o lan Ku ga, bu nu plat for mu, süs pan si yon sis te mi ve E lek tro nik Sta bi li te Prog ra mý nýn o - luþ tur du ðu üç si lâh þör ler le ger çek leþ ti ri yor. Ku ga'nýn per for man sý yu ka - rý da da söy le di ði miz ü ze re an cak ha fif a ra zi þart la rý nýn kar þý la ya cak ka - dar. Ger çi a ðýr a ra zi þart la rý na da ir bir id di a sý ol du ðu nu da söy le mi yor. 2,0 lit re lik di zel mo tor hem ses siz li ði, hem de sa kin ça lýþ ma ö zel li ðiy le Ku ga ya çok i yi u yum sað la mýþ. Ra hat ge çiþ le re ve ký sa yol la ra sa hip þan zý man la bir lik te Ku ga yý zor lan ma dan hýz lan dý ran TDCi mo tor, alt de vir le re kar þý bi raz tep ki siz ka lý yor. Ford Ku ga'da kul la ný lan Po wers hift tek no lo ji siy le de sý ný fý nýn ne re dey se en dü þük ya kýt tü ke ti mi ne sa hip a - ra cý ol du ðu nu söy le sek a bart mýþ ol ma yýz. Ve... Hyundai Veloster Turbo EN HIZ LI ge li þen o to mo tiv mar ka sý o lan ve 2011 yý lýn da A me ri kan pa za rýn da re kor sa týþ a de di ne im za a tan Hyun da i, tur bo bes le me li mo to ra ka vu þan Ve los ter mo de li ni Det ro it O to mo bil Fu a rý nda ser gi le ye rek tüm dik kat le ri ü ze ri ne çek ti. Hyun da i, yük sek per for man sý ve dü þük ya kýt tü ke ti - mi ni ay ný an da su nan Ve los ter Tur bo mo de liy le ra kip le ri nin kor ku lu rü ya sý ha li ne gel di. Ve los ter Tur bo, 1.6 lit re lik tur bo bes le me li di rekt en jek si yon lu ben zin li GDI mo to ru i le o nu sý ný fý nýn en güç lü tem sil ci si ya pan 201 HP lik gü ce ka vuþ tu. Ay ný za - man da sý ný fý nýn en az tü ke ten o to mo bi li un va ný ný da e le ge çi ren Ve los ter Tur bo, da ha ge liþ miþ ha va em me ve eg zoz sis te mi i le sü rü cü sü ne da ha spor tif bir sü rüþ su nu yor. e ni len miþ di rek si yon sis te mi ne sa hip o lan Ve los ter, 6 i le ri o to ma tik ve ya 6 i le ri düz vi tes se çe nek le ri i le ter cih e di le bi li yor. e ni Fi at Pun to Tür ki ye de! n2006 yý lýn dan bu ya na ül ke miz de 47 bin a de - di a þan sa týþ ba þa rý sý na u la þan Fi at ýn kü çük hatc hback sý ný fýn da yer a lan Fi at Gran de Pun to ve Fi at Pun to E VO mo del a i le si, ye ni le ne rek Fi at Pun to a dýy la ve 32 bin 330 TL den baþ la - yan a nah tar tes lim sa týþ fi ya týy la ül ke miz de de sa tý þa su nul du. 1.4 lit re 77 HP ve ye ni ne sil 1.4 lit re 105 HP lik Mul ti a ir tek no lo ji li i ki ben zin li mo tor se çe ne ði nin ya ný sý ra 1.3 lit re 75 HP ve 95 HP lik i kin ci je ne ras yon com mon ra il tek no - lo ji li i ki tur bo di zel mo tor se çe ne ðiy le ter cih e - di le bi len ye ni Fi at Pun to da is te ðe bað lý o la rak Du a lo gic o to ma tik þan zý man da su nu lu yor. Ta - sa rý mýn da ve iç me kâ nýn da ya pý lan de ði þik lik le - re pa ra lel Fi at Pun to E VO mo de lin de ilk o la rak ta ný tý lan bir çok tek no lo jik ve üs tün gü ven lik un su ru nu bün ye sin de ba rýn dý ran ye ni Fi at Pun - to, Pop, E asy ve Lo un ge a dý ve ri len yep ye ni 3 do na ným se vi ye siy le de dik kat çe ki yor. Efsane Camaro, Türkiye de ngüçlü performans, göz alýcý tasarým ve lüks otomobili bir arada arayanlar için, efsanevî mirasýyla Chevrolet Camaro, Chevrolet bayilerinde yerini aldý. Chevrolet markasýnýn ikonik spor otomobili ve "Dünya'da ýlýn Otomobil Tasarýmý" ödülüne sahip efsane Chevrolet Camaro modelleri, hem Coupe hem de Cabrio modeli ile Türkiye pazarýna girdi. Chevrolet bayilerinde yerini alan Chevrolet Camaro; efsanevi retro tasarýmý, kusursuz sürüþ deneyimi, mükemmel performansý ile gücü, tasarýmý ve lüksü bir arada arayanlar için en ideal seçim. Chevrolet Camaro larýn fiyatý Euro dan baþlýyor. Subaru XV yollarda nkompakt boyutlar, simetrik sürekli dört çeker özelliði ve göz alýcý tasarýmýyla 2012 nin Crossover segmentinde en çok konuþulma iddasýnda olan yeni Subaru XV tüketici ile buluþtu. XV, Crossover segmentinde, simetrik sürekli dört çeker özelliðini 1.6 litrelik benzinli motor ve CVT otomatik þanzýman ile birlikte sunan tek model olma özelliði ile öne çýkýyor. Comfort donaným paketine sahip düz vitesli XV 70 bin 800 TL, CVT þanzýmanlý Comfort donaným paketli XV ise 74 bin 800 TL den satýn alýnabiliyor. Subaru XV nin Elegance versiyonu 78 bin 900 TL, Premium versiyonu ise 92 bin 200 TL den baþlayan fiyatlarla satýþa sunuluyor. e ni Ki a Ri o 3 ka pý ne NÝ Ki a Ri o, ül ke miz de ilk o la rak 2011 yý lý Ey lül a yýn da hatc hback göv de ti piy le sa tý þa su nul du. Lans ma nýn dan i ti ba ren bü yük bir il gi i le kar þý la - nan ye ni Ki a Ri o nun se dan ver si yo nu i se 2011 yý lý A ra lýk a yýn da Türk tü ke ti ci siy le bu luþ tu. Ve son o la rak a i le nin 3 ka pý lý ver si yo nu nun sa tý þa su nul - ma sýy la, ü rün ga mý ta mam lan mýþ ol du. e ni Ki a Ri o 3 ka pý, Ri o ü rün ga mý nýn en üst do na ným pa - ke ti o lan Sporty pa ket i le sa tý þa su nu lu yor. Ri o 3 ka pý 1.4 lt. ben zin li o to ma tik vi tes 44,650 TL, 1.4 lt. 6 i le ri vi tes di zel i se 45,850 TL fi yat e ti ke ti ne sa hip. Sa de ce Av ru pa pa za rý i çin ta sar la nan ve ü - re ti len Ki a Ri o 3 ka pý ver si yo nu, Ki a nýn B seg - men tin de sun du ðu ilk 3 ka pý lý o to mo bil ol ma ö - zel li ði ni ta þý yor. Ki a Ri o 3 ka pý, 5 ka pý hatc hback kar de þiy le ay ný öl çü le re sa hip.

14 14 SPOR Ünal Aysal'dan 20 milyon açýklamasý GALATASARA Kulübü Baþkaný Ünal Aysal, hafta içinde katýldýðý bir programda, ''Galatasaray'ýn 25 milyon taraftarýnýn yaklaþýk 20 milyonunun Ak Parti'ye oy verdiðini tahmin ediyorum. O yüzden bu noktada Baþbakan'ýn bizimle bir sorununun olduðunu sanmam'' þeklinde sarf ettiði sözleri, Galatasaraylýlarýn toplumdaki aðýrlýðýný ifade etmek için kullandýðýný açýkladý. Aysal, ''Galatasaray camiasý da, Türk kamuoyu da bunun Galatasaraylýlarý toplumumuzda ki aðýrlýðýný ifade etmek için kullanýlan söz geliþibir rakam olduðunu anlamýþlardýr'' diye konuþtu. Eskiþehirspor evinde Ordu'ya 3 puan verdi Stat: Atatürk Hakemler: Serkan Çýnar xxx, Bülent Gökçü xxx, Kemal ýlmaz xxx Eskiþehirspor: Ivesa x, Diego xx, Dede xx, Alper x, Volkan xx, Nadareviç x, Tello x, Burhan x (Dk. 62 Kamara x), Koray x, Batuhan x (Dk. 76 Erkan x), Veysel x Orduspor: Fevzi xx, alçýn x, Ali xx, Culio xx (Dk. 86 Murat?), Stancu xxx, Garcia xx, Periane xx, Emre x, Sedat x, Onur x (Dk. 80 Abdülkadir?), Hasan xxx (Dk. 80 Hakan?) Gol: Dk. 55 Stancu (Orduspor) Sarý kartlar: Dk. 28 Koray, Dk. 61 Alper (Eskiþehirspor), Dk. 40 Ali, Dk. 52 Sedat, Dk. 72 Culio (Orduspor) Belediye Samsun'a ceza kesti: 4-2 Stat: 19 Mayýs Hakemler: Koray Gençerler xxx, Gökhan Memiþoðlu xxx, Volkan Narinç xxx Samsunspor: Ertuðrul x, Adem xx, Akaki x (Dk. 79 enal?), Valdomiro x (Dk. 46 Serdar x), Bahia x, Murat ýldýrým x (Dk. 65 Dominguez xx), Fink xx, Murat Ceylan x, Hakan x, Ekigho x, Gekas xx Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor: Oðuzhan xx, Kus xxx, Cesario xxx, Metin xxx, Ekrem xxx (Dk. 62 Eren xx), Visca xx (Dk. 57 Tom xx), Zeki xxx, Serhat xxx, Doka xxx (Dk. 83 Enver x), Taner xxx, Webo xxx Goller: Dk. 43 Metin, Dk. 52 Taner, Dk. 72 Doka, Dk. 84 Webo (Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor), Dk. 82 Dominguez, Dk. 90 Gekas (Samsunspor) Sarý kartlar: Dk. 47 Akaki (Samsunspor), Dk. 28 Ekrem, Dk. 54 Visca, Dk. 77 Eren (Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor) Karabük Manisa'yý 2-1'le uðurladý Goller: Mehmet ýldýz, Cernat (penaltýdan) (Karabükspor) Murat Erdoðan (Manisaspor) Lider Galatasaray Bursa deplasmanýnda Bursaspor'a 1-0 yenilerek Süper Lig'deki 3. maðlubiyetini aldý. FOTOÐRAF: A.A TERÝM: 5-6 POZÝSONA GÝRDÝK, GOL ATAMADIK G.SARA TEKNÝK DÝREKTÖRÜ FATÝH TERÝM, "BEN HÝÇBÝR ZAMAN BAHANE ÜRETMEDÝM, BAHANEÝ DE KABUL ETMEDÝM. BAÞARIMI BUNA BORÇLUUM" DEDÝ. GA LA TA SA RA Tek nik Di rek tö rü Fa tih Te rim, 1-0 ye nil dik le ri Bur sas por ma çý na i liþ kin o la rak, ''Haf ta lar son ra mað lup ol duk. Go le ka dar Bur sas por'un po zis yo nu yok tu'' de di. Te rim, ö zel lik le ilk ya rý da 3-4 net po zis yon ü ret tik le ri ni, an cak de ðer len di re me dik le ri ni söy le di. ''Ga la ta sa ray 5-6 po zis yo na gi ri yor sa at ma lý. Za ten ye ne mez se niz 2 pu an kay be di yor su nuz. Böy le 3 pu an kay bet tik'' di yen Te rim, þöy le de vam et ti: ''Bur sas por'u teb rik e di yo rum. Da ha be ce rik li ol ma lýy dýk. Tür ki ye li gi nin en çok gol a tan ta ký mý na bu du rum ya kýþ ma dý a ma fut bol da bu tür þey ler o lu yor. Ol ma sa i yiy di a ma o lu yor. Bun dan son ra ki maç la rý mý za ba ka ca ðýz. Haf ta lar son ra mað lup ol duk. Go le ka dar Bur sas por'un po zis yo nu yok tu.'' TRANSFER KONUSUNDAN SIKILDIM Fatih Terim, Bursasporlu bayan taraftarlarýn küfürlü tezahüratlarýna üzüldüðünü açýkladý. Bir ga ze te ci nin, ''Mi lan Ba ros'un sa kat lý ðý son ra sý Ga la ta sa ray gol yol la rýn da sý kýn tý ya þý yor. A ra trans fer de trans fer is te miþ ti niz'' de ðer len dir me si ü ze ri ne Te rim, ''Mi lan Ba ros 4-5 maç týr yok. Bel ki i le ri ki haf ta lar da oy na ta bi li riz. Kad ro da ki tüm o yun cu lar dan fay da la ný yo ruz. Trans fer ko nu su nu ko nuþ mak tan i se sý - Selçuk Ýnan Bursa'da sahada yoktu G.Saray'ýn orta sahadaki tecrübeli oyuncusu Selçuk Ýnan Bursa'da maç boyunca etkisiz bir oyun ortaya koydu. kýl dým. Baþ ka ný mýz da da ha ön ce, 'ho ca söy ler biz trans fe ri ya pa rýz' de miþ ti. Söy le dik, yap mak i çin uð ra þý yor lar a ma ol mu yor, ya pa cak bir þey yok. e nil gi mi zin trans fer le il gi li yok'' de ðer len dir me sin de bu lun du. Te rim, ''Ga la ta sa ray po zis yon ü ret mek te zor lan dý. Bu nu ne ye bað lý yor su nuz?'' so ru su nu i se ''Baþ ka maç la rý mý sey re di yo ruz. Bur sas por i le oy nu yor su nuz ve ra ki bi ken di sa ha sý na hap se di yor su nuz. El man der'in Ser can'ýn ka çýr dý ðý po zis yon lar var. Go lü bu lur sa nýz ra hat o lur su nuz. Ý kin ci ya rý ya da çok i yi baþ la dýk a ma a la ka sý yok ken ye di ði miz gol bi zi de mo ra li ze et ti. Gol den son ra da i yi oy na dýk'' di ye ce vap la dý. Ba yan ta raf tar la rýn so rul ma sý ü ze ri ne Te rim, ''At mos fer gü zel di a ma kü für le ri ya kýþ tý ra ma dým'' de ðer len dir me sin de bu lun du. Te rim, ha kem Fý rat Ay dý nus'ýn yo ru muy la il gi li so ru yu i se, ''Bir þey söy le me ye yim. Se zon ba þýn dan be ri bir þey de mi yo rum. Çün kü be nim se bep a ra mak gi bi bir ni ye tim hiç ol ma dý. Ben hiç bir za man ba ha ne ü ret me dim, ba ha ne yi de ka bul et me dim. Ba þa rý mý bu na borç lu yum'' di ye ce vap la dý. G.Saray'da eksikler çok net görüldü Ertuðrul Saðlam istikrarsýz takýmýnýn çýkýþýný arayan taraftý. Üç maç önce üçte üç yaparak bir ivme kazanmýþlardý. Ancak ondan sonra iki yenilgi ve bir beraberlikle bu seriyi bozdular. Bursaspor standart oyunu bir türlü oturtamadý. Bunun sebebi baþarýlý olduklarý sezondan sonraki yapýlan yanlýþlardý. Þampiyon olan kadroyu ertesi sezon anlamsýz þekilde daðýtýp, büyük sýkýntýya düþmelerine hiç anlam veremedim. Hala kadro ve oyun istikrarýný yakalamýþ deðiller. Ýþte bu durumdayken G.Saray la oynamak iyi bir fýrsattý. Bunu iyi deðerlendirmek ve yeniden bir çýkýþý baþlatmak için alýnacak iyi bir sonuç, yeni bir çýkýþýn baþlangýcý olabilirdi. Bursaspor bunu baþardý. G.Saray'ý yenerek hem özgüven kazandýlar, hem de yeniden þampiyon olan bir takým olarak yeniden büyük maçlarý kazanmanýn baþlangýcý olabilecek bir adýmý atmýþ oldular. G.Saray hafta içi oynadýðý A.Gücü maçýný kolay kazanmýþtý. Rotasyon yapmasýna raðmen Fatih Terim'in takýmý, kafasýndaki sistemi ve oyun anlayýþýný sahaya yansýtmýþtý. Rakip zayýf olunca defolar ortaya çýkmadý. Bursaspor maçýnda, G.Saray' ýn eksikleri çok net görüldü. Sabri inanýlmaz hatalar ve defansif oyun anlayýþý eksikliði ile G.Saray defansýný bozan oyuncuydu. Buna Semih'in noksan oyunu eklenince Ujfalusi'nin yerinde müdahaleleri, G.Saray'ý farklý yenilgiden kurtardý. Gerideki bu kötü durum takýmýn adeta dengesini bozdu. Semih genç bir oyuncu. Ama daha olgunlaþmasý ve tecrübe kazanmasý lazým. G.Saray burada en az Ujfalýsi gibi kaliteli ve tecrübeli birine ihtiyacý var. Ebue'nin olmayýþýnda G.Saray gerçekten sað bek mevkiinde çok bocaladý. Samsun, Eskiþehir ve Bursaspor maçlarýnda bu mevkiyi, oynayan oyuncular dolduramadý. Ýleride Elmander'in yanýnda oynayacak oyuncu yok. Baros' un sakatlanmasý ve buraya alternatif oyuncunun kadroda olmamasý Fatih Terim'i sýkýntýya soktu. G.Saray yönetimleri ne hikmetse, transferi zamanýnda yapmaz veya yapamaz. A.Gücü maçýný saymazsak son üç maçta Terim alternatif oyuncu sýkýntýsý yaþadý. Bu da yönetimin zamanýnda eksikleri tamamlamamasýndan kaynaklandý. G.Saray bir forvet bir kanat ve bir de dafansa olmak üzere üç tane acil oyuncuya ihtiyacý var. önetimlerin bir mazeretleri olabilir. O da þike olaylarýnýn neticelenmemesi sonucu süren belirsizlik. Kaotik durum yöneticilerin ileriye yönelik plânlamalarýna elbette büyük engel. Ama ne olursa olsun eðer transfer yapýlacaksa, bunu zamanýnda yapmak gerekir. Sadece çok yüksek fiyata deðil de, daha ekonomik transfer düþünülebilir. Beþiktaþ Kayseri'de galibiyet peþinde SÜPER Lig'de bu gün dep las man da Kay se ris por i le i le kar þý la þa cak Be þik taþ, ra ki bi ni ye ne rek, zir ve ya rý þý ný sür dür me yi ve ye nil mez lik se ri si ni 16'ya ta þý ma yý he def li yor. Lig de 45 pu an la 3. sý ra da yer a lan si yah-be yaz lý lar, 29 pu an lý Kay se ris por i le ya rýn Bü yük þe hir Be le di ye si Ka dir Has Sta dý'nda kar þý la þa cak. Sa at 20.00'da baþ la ya cak kar þý laþ ma yý ha kem Mus ta fa Ka mil A bi toð lu yö ne te cek. Ý ki ta kým a ra sýn da li gin ilk ya rý sýn da Ýs tan bul'da oy na nan kar þý laþ ma yý Kay se ris por, Fur kan ve Tro i si'nin gol le riy le 2-0 ka zan mýþ tý. Be þik taþ, li der Ga la ta sa ray'ýn Bur sa dep las ma nýn da mað lup ol du ðu haf ta da, ga lip ge le rek a ra da ki pu an far ký ný 2'ye in dir me yi a maç lý yor. Sa rý-kýr mý zý lý lar, Bur sas por ye nil gi siy le 50 pu an da ka lýr ken, si yah-be yaz lý lar bu gün sa ha dan ga li bi yet le ay rýl ma la rý du ru mun da pu an la rý ný 48'e yük sel te cek. Mil wa u ke e Bucks'un Türk oyuncusu Er san Ýl ya so va, 24 da ki ka sü re al dý ðý ma çý 15 sa yý 4 ri ba und i le ta mam la dý. Ersan'lý Bucks, Kobe'li Lakers'ý devirdi: AMERÝKAN U lu sal Bas ket bol Li gi'nde Mil wa u ke e Bucks, Brad ley Cen ter'da a ðýr la dý ðý Los An ge les La kers'ý yen di ve 19 maç ta 8. ga li bi ye ti ni al dý. Bucks'ta Drew Go o den 23 sa yý 8 ri ba und i le ga li bi yet te ö nem li rol oy na dý. Er san Ýl ya so va, 24 da ki ka sü re al dý ðý ma çý 15 sa yý 4 ri ba und i le ta mam la dý. La kers'da i se Ko be Bryant 27 sa yý, 9 a sist, 8 ri ba und i le oy na dý. Ta ký mýn i kin ci en sko rer is mi, ra kip po ta ya 15 sa yý bý ra kan An drew Bynum ol du. JAZZ'DA ENES'TEN 4 SAI, 4 RÝBAUND U tah'da ki E nergy So lu ti ons A re na'da oy na nan maç ta Utah Jazz, Sac ra men to Kings kar þý i le üs tün lük sað lar ken, ma çýn en sko rer is mi, ko nuk e ki bin 31 sa yý kay de den bas ket bol cu su Tyre ke E vans ol du. U tah Jazz'da i se 21 sa yýy la oy na yan Gor don Hay ward i le 20 sa yýy la oy na yan CJ Mi les ga li bi yet te ö nem li rol oy na dý. Jazz'ýn Türk bas ket bol cu su E nes Kan ter i se 14 da ki ka 34 sa ni ye sü re al dý ðý ma çý 4 sa yý 4 ri ba und i le ta mam la dý. Türkiye Satranç Þampiyonasý Kemer'de baþladý TÜR KÝ E Sat ranç Þam pi yo na sý ve Tür ki ye Ka dýn lar Sat ranç Þam pi yo na sý An tal ya'nýn Ke mer il çe sin de baþ la dý. Li mak Lim ra O tel'de dü zen le nen Tür ki ye Sat ranç Þam pi yo na sý'na 60 il den ve KKTC'den top lam 309 spor cu, Tür ki ye Ka dýn lar Sat ranç Þam pi yo na sý'na i se 17 il den ve KKTC'den top lam 68 spor cu ka tý lý yor. Tür ki ye Sat ranç Þam pi yo na sý 5 Þu bat'ta, Tür ki ye Ka dýn lar Sat ranç Þam pi yo na sý i se 3 Þu bat'ta so na e re cek.

15 HABER 15 A kýl lý tah ta lar, ço cuk la rý ka fe den kur ta ra cak MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANI ÖMER DÝNÇER, BAKANLIK TARAFINDAN HAZIRLANAN FATÝH PROJESÝ'LE ÖÐRENCÝLERÝN ÝNTERNET KAFELERDEN KURTARILACAÐINI SÖLEDÝ. MÝL LÎ E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, ba kan lýk ta ra fýn dan ha zýr la nan Fa tih Pro je si yle öð ren ci le rin bil gi ye her an u la þa bi le cek le ri ni kay de de rek, Tür ki ye de ki tüm ço cuk la rý mý zý hem a kýl lý tah ta lar, hem de tab let bil gi sa yar lar la in ter net ka fe ler den kur ta ra ca ðýz ve e ði tim de ki im kân la rýn hep si ni ev de kul la na bi lir ha le ge ti re ce ðiz de di. O kul ön ce si e ði tim gör me o ra ný nýn 2002 yý lý ön ce sin de yüz de 5 ci va rýn da ol du ðu nu ha týr la tan Din çer, Bu o ran bu gün yüz de 43 e çýk tý. 5 yaþ gru bun da bu o ran yüz de 60 la ra çýk tý, a ma bu sa yý yý ka mu o yu na an la ta ma dýk. Ýl köð re tim de o kul laþ ma o ra ný ný bir çok yer de yüz de 98 e, pek çok il de i se yüz de 100 e çý kar dýk. Bu gün den son ra ya pa ca ðý mýz ve yap tý ðý mýz alt ya pý ya tý rým la rýy la ül ke mi zin her ye rin de gi de rek da ha i yi im kân la rý su nu yor ken, bun dan son ra e ði ti min ka li te si ni ge liþ ti re cek ted bir ler al ma ya baþ lý yo ruz i fa de le ri nin kul lan dý. Ýstanbul / aa 8 de niz as la ný ö lü bu lun du WAS HING TON e ya le ti Do ðal a þa mý Ko ru ma me mur la rý son haf ta lar da 8 de niz as la ný nýn ö lü bu lun du ðu nu bil dir di. Me mur lar, de niz as lan la rý nýn vu ru la rak öl dü rül dü ðü nün tah min e dil di ði - ni be lirt ti ler. e rel bir te le viz yon ka na lý, 7 de niz as la ný nýn Pu get So und böl ge sin de ki Nis qu ally Neh ri nde bu lun du ðu nu, 1 de niz as la ný nýn da Do ðu Se att le da ki Lin coln Par ký sa hi lin de bu lun - du ðu nu bil dir di. Hay van ko ru ma gru bu Se al Sit ters da de niz as lan la rýn da kö pek ba lý ðý ý sý rý ðý ve kur þun ya ra la rý nýn tesbit e dil di ði ni söy le di. et ki li le rin so rum lu la rý bul ma ya ça lýþ tý ðý kay de dil di. Stel ler de niz as lan la rý Teh li ke li Tür ler Ko ru ma a sa sý al týn da bu lu nu yor. Seattle / aa 52 OKULDA PÝLOT UGULAMA DÝN ÇER, geç ti ði miz gün ler de ka mu o yu na a çýk la nan ve þu bat a yýn da 17 il de 52 o kul da pi lot uy gu la may la ha ya ta ge çi ri le cek Fa tih Pro je si nin Tür ki ye i çin he ye can ve ri ci ol du ðu nu vur gu - la ya rak, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Tür ki ye ye öz gün o la rak ha zýr la nan bu pro je nin, do na ným ve ya zý lým la il gi li o lan kýs - mýn da A kýl lý Tah ta lar þim di den ak lý mýz da iz bý rak ma ya baþ - la dý. Bütün dün ya da pro jek si yon ci haz la rýy la bil gi sa yar ü ze rin - den il köð re tim e ði ti mi bi li þim tek no lo ji le riy le des tek le nir ken, biz çok fark lý bir uy gu la ma ya pý yo ruz. Bu gün ka ra tah ta nýn ya ný ba þýn da bil gi sa yar lar o la cak ve öð ret men le ri miz tah ta da ken di yön tem le riy le ders an la týr ken, ay ný za man da ken di bil - gi sa yar la rýn da ki ve u lus lar a ra sý a lan da ki e ði tim ma ter yal le ri - ni vi de o gös te ri si, slayt, gra fik, ses ve a ni mas yon lar la gös ter - me im kâ ný bu la cak. Ço cuk lar, ken di le ri ne ve ri le cek tab let bil - gi sa yar lar dan ay ný ma ter yal ler le her da ki ka bil gi ye u la þa bi le - cek ler. Tür ki ye de ki tüm ço cuk la rý mý zý hem a kýl lý tah ta lar, hem de tab let bil gi sa yar lar la in ter net ka fe ler den kur ta ra ca - ðýz ve e ði tim de ki im kân la rýn hep si ni ev de kul la na bi lir ha le ge ti re ce ðiz. Din çer, ge liþ tir dik le ri sis tem le ço cuk la rýn hem ka li te li ya zý lým lar la ça lý þa ca ðý ný, hem de gü ven li in ter net kul - la ný mý ný sað la ya cak la rý ný i fa de e de rek, Bu bil gi sa yar lar da ders ki tap la rý o la cak. Bu þe kil de ki tap ta þý ma sý kýn tý sý or ta dan kal ka cak. Bil gi sa yar lar da ki ki tap la rýn dý þýn da ki bil gi kay nak la rý sa ye sin de, öð ren ci ler da ha ge niþ a lan lar da bil gi ye e ri þi le bi le - cek. Ay rý ca öð ren ci ler a kýl la rý na ta ký lan so ru la rý her an öð ret - men le ri ne so ra bil me im kâ ný bu la cak lar di ye ko nuþ tu. Spi no sa u rus un, Fa tih Sul tan Meh met Köp rü sü nden Av ru pa dan As ya ya ge çi ril di. FSM Köp rü sün den di no zor ge çi ril di JU RAS SIC Land in di no zo ru Spi no sa u rus, Av ru pa dan As ya ya Fa tih Sul tan Meh met Köp rü sü nden ge çi ril di. Fo rum Ýs tan bul AVM den ya pý lan a çýk la ma da, ge çen yýl Ey lül a yýn dan i ti ba ren hiz met ve ren di no zor te ma par ký Ju ras sic Land in, 70 çe þit di no zor a ra sýn dan ta rih te en gös te riþ li cins o la rak ka bul e di len Spi no sa u rus u Ýs tan bul lu lar la ta nýþ týr ma ya de vam et ti ði be lir til di. A çýk la ma da, 65 mil yon yýl ön ce so yu tü ken miþ o lan di no zor la rýn en bü yük ve en ze ki si o la rak ka bul e di len Spi no sa u rus un, Fa tih Sul tan Meh met Köp rü sü nden Av ru pa dan As ya ya ge çi ril di ði i fa de e dil di. Spi no sa u rus un da ha son ra Su a di ye i le Ký zýl top rak a ra sýn da yol cu lu ðu na de vam e de rek, gö ren le re he ye can ve þaþ kýn lýk do lu an lar ya þat tý ðý kay de di len a çýk la ma da, di no zo run 1 Þu bat ta da Ka va cýk i le 4. Le vent a ra sýn da gez di ril dik ten son ra Ju ras sic Land de ki ye ni yu va sý na ge ri dö ne ce ði di le ge ti ril di. Ýstanbul / aa A ðaç tan dü þe rek öl dü A DA NA DA bir ki þi, e vi nin da mýn da ki as ma a ða cý ný bu da dý ðý sý ra da ze mi ne dü þe rek öl dü. A lý nan bil gi ye gö re, mer kez Çu ku ro va il çe si Gü zel ya lý Ma hal le si So kak ta o tu ran ve kalp has ta sý ol du ðu be lir ti len Mah mut Ký raç (77), i ki kat lý e vi nin da mýn da ki as ma a ða cý ný bu da dý ðý sý ra da, he nüz be lir le ne me yen bir sebep le den ge si ni kay be de rek ze mi ne düþ tü. Kom þu la rý nýn dý þa rý çýk tý ðý sý ra da yer de ya tar ken gör dü ðü Mah mut Ký raç, o lay ye ri ne çað rý lan am bu lans la A da na Nu mu ne E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Ký raç, ya pý lan mü da ha le le re rað men vefat et ti. Po lis, o lay la il gi li so ruþ tur ma baþ lat tý. Adana / aa 2012 BX34 a dý ve ri len gök ta þý nýn, 6 i la 19 met re ça pýn da ol du ðu nu be lirt ti. Bü yük bir gök ta þý ya ký ný mýz dan geç ti O TO BÜS bü yük lü ðün de ki bir gök ta þý nýn, yer yü zü ne 60 bin ki lo met re yak laþ tý ðý, an cak uz man la rýn çarp ma ih ti ma li ko nu sun da kay gý duy ma dý ðý bil di ril di. Gü neþ sis te min de bu ci sim le ri iz le yen Mi nor Pla net Cen ter dan Ga reth Wil li ams, 2012 BX34 a dý ve ri len gök ta þý nýn, 6 i la 19 met re ça pýn da ol du ðu nu be lirt ti. Wil li ams, gök ta þý nýn A ri zo na da ki bir te les kop ta ra fýn dan Çar þam ba gü nü belirlendiðini ve bir çar pýþ ma nýn az fark la ön len di ði ni kay det ti. Wil li ams, gök ta þý nýn bo yu nun kü çük ol ma sýn dan do la yý yer yü zü ne çok ya kýn bir me sa fe de fark e dil di ði ni, gök ta þý nýn Dün ya nýn ya ký nýn dan geç me si nin sür priz ol ma sý na kar þýn, bu nun tam o la rak a lý þýl ma dýk bir du rum ol ma dý ðý ný, ge çen se ne Ay yö rün ge sin den ge çen yak la þýk 30 ci sim göz len di ði ni a çýk la dý. A me ri kan U zay A jan sý, ön ce ki gün Twit ter den gök ta þý nýn 27 O cak ta, er yü zü nün ya nýn dan so run suz bir þe kil de ge çe ce ði ni a çýk la mýþ tý. Washington / aa

16

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Türkiye nin Gandi si Said Nursî AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 MART 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

Türkiye nin Gandi si Said Nursî AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 MART 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. SiyahMaviKýrmýzýSarý Türkiye nin Gandi si Said Nursî Amerika da Columbia Üniversitesinde düzenlenen panelde Prof. Dr. Reþat Kasaba nýn Türkiye de Nehru çok, ama bir Gandi yok sözüne cevap veren Prof. Dr.

Detaylı