112'de 360 bin çaðrýnýn sadece 26 bini gerçek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "112'de 360 bin çaðrýnýn sadece 26 bini gerçek"

Transkript

1 TOKÝ Çorum'a 700 konut 300 kiþilik yurt yapacak Çorum'da çok sayýda projeyi hayata geçiren TOKÝ yeni projeleri uygulamak içi harekete geçti. Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýnýn Çorum'a yaptýðý ve yapacaðý projeler hakkýnda bilgiler veren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 700 yeni konut ile 300 kiþilik öðrenci yurdu proje çalýþmalarýnýn devam ettiðini açýkladý. Uslu yaptýðý açýklamada TOKÝ yatýrýmlarýný deðerlendirerek þu bilgileri verdi: 40 KURUÞ SAYFA 5 TE Gitarist Sanatçýmýz Osman Taþçý Hitit Gitarýný 'Norveçli Chrýstýna ile Tanýtmaya devam ediyor Dünya Çapýndaki Gitaristler ile sahne paylaþmýþ olan alanýnda Çorumun gururu Gitarist Osman Taþçý Hitit Gitarýnýn tanýtmaya devam ediyor. Tanýtým çerçevesinde 13 Ocak 2014 Pazartesi Günü Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans salonunda Dotorlara yönelik olarak meslektaþý Norveçli Chrýstýna Sandsengen ile Gitar dinletisi gerçekleþtirecekler. Program ile ilgili olarak görüþlerini aldýðýmýz Sanatçý Osman Taþçý," Bu Programýn gerçekleþmesinde en büyük katký Kalp Cerrahý Dr. Eray Ersoy beyefendiye aittir. Eray Hoca Kendi besteleri olan Müzikte büyük yeteneði olan ve ayný zamanda öðrencim olmasýndan da büyük bir onur duyduðum gerek mesleðinde gerekse kiþiliði adýna adam gibi adam denebilecek bir þahsiyettir. Bu organizasyonda onun çok ciddi katkýlarý vardýr. Ve kendisine teþekkür ediyoruz. Ayný gün akþam Anitta otelde öðrenci çocuklarýmýza da yönelik bir dinleti sunacaðýz" þeklinde konuþtu. 112'de 360 bin çaðrýnýn sadece 26 bini gerçek Çorum 112 Ýl Ambulans Servisi Baþhekimi Doktor Ýlker Uzeli, 2013 yýlýnda, 112 Acil Yardým telefon hattýna 360 bin 556 çaðrý geldiðini belirterek, bunun 26 bin 992'sinin gerçek acil vaka olarak deðerlendirildiðini söyledi. Çorum il genelinde 112'ye günlük ortalama 1500 civarý çaðrý geldiðini ifade eden Uzeli, "Bunun yüzde 10'nu gerçek vaka olarak deðerlendirilip ambulans çýkýþý yapýlmaktadýr. Hertürlü sabit hatlardan ve sim kartý takýlý olsun yada olmasýn tüm cep telefonlarýndan ücretsiz bir þekilde aranabilen 112 acil yardým telefonunu özellikle telefon sapýklarý, cep telefonu tamircileri, çocuklar, telefon arýza-elektrik arýza gibi diðer 3 haneli telefon numaralarýný bilmeyenler, pin kodunu unutanlar aramaktadýr. Bu türlü gereksiz aramalar gerçekten o an trafik kazasý, kalp krizi, düþme, yaralanma gibi saniyeler içinde acil yardýma ihtiyacý olan insanlarýn 112'ye ulaþýmýný engelleyebilmektedir. 112 Komuta Kontrol Merkezimize yapýlan tüm çaðrýlar dijital olarak deðerlendirilip, tüm konuþmalar, arayan numara bilgisi veya sim kartsýz telefon ise telefonun ýp numarasý sistemimizde kayýt altýna alýnmaktadýr. SAYFA 6 DA "Tarýma dayalý sanayi Çorum'un kalkýnmasýna yeni bir soluk getirecek" Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Ýl Müdürü Ermiþ, ziyarette Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý Ekonomik Yatýrýmlar 8. Etap proje çaðrý süreci hakkýnda borsa baþkaný Ali Bektaþ'a bilgi verdi. SAYFA 3 TE "Basýn toplumsal bilicin oluþmasýnda hayatýn vazgeçilmez ögesidir" Vali Sabri Baþköy "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Tarafsýz, ilkeli ve basýn ahlak kurallarýna uyarak görevlerini ifa eden basýn mensuplarýnýn toplumun saðlýklý bilgi almasýnda... SAYFA 5 TE ANALÝZ Gizli Elin Sahibi Kim! Aklýnýzla Alay ettirmeyin Esas Kumpas Zekeriya Öz'e kurulmak istendi Nadir YÜCEL Çorum ÝHH'dan Suriye'ye yardým kampanyasý Suriye'deki iç savaþ dördüncü yýlýna girerken, ülkede 5 milyonu çocuk 15 milyon Suriyeli mülteci, ölümcül boyutlara ulaþan kýþ þartlarý ile birlikte açlýk ve sefalet içerisinde yaþam mücadelesi veriyor. SAYFA 2 DE Özel Ýdare rüzgar santrali kuracak Ýl Özel Ýdaresi, "enerjimizi rüzgârdan alýyoruz" projesi kapsamýnda Alaca'ya baðlý Yüksekyayla köyüne 250 kw. gücünde 1 adet rüzgar türbini kurmak için çalýþmalara baþladý. SAYFA 7 DE 17 Aralýk Operasyonu çok yakýn bir tarih. Asýl siz Biraz daha uzak tarihe gidin Tümevarým; tümden gelim (Dedüksi-yon-ta'lil) ve Analoji (temsil) ile birlikte akýl yürütmenin üç esaslý þeklinden birini teþkil eder ve özelden genele, ferdiden külliye varan düþünme yöntemidir. Günlük dilde zan ve tahmine dayanan akýl yürütme anlamýnda da kullanýlýr Mantýk diliyle söylendiðinde endüksiyon; zihni, olgularýn bilgisinden, bu olgularý idare eden yasalarýn bilgisine götüren iþlemdir. Baþka bir ifade ile, zihni özel hallerden genel hale veya olaylardan yasa veya ilkelere yükselten akýl yürütme þeklidir. Bu son yaþanan olaylarda da bence:'hiç Kimse Aklý ile alay ettirmesin'. Gösterilmek isteneni deðil, Gerçeði görebilmek hünerdir. 2 Yýl önce Milletvekili Cahit Baðcý ile bir sohbetimizde'hükümet içeresindeýrancýlar Var demiþtim.bir baþka önemli konu ise Hizmet hareketi ile Hükümetin arasýný açmak isteyenler var. Dediðime de Cahit Baðcý þahittir.' Hatta Hizmet hareketinin ' Eski Manevi sabýkalý ve yanlýþ kiþi' olarak gördüðü ve dýþladýðý Kemalettin Efendinin Beþir Atalay'a yaklaþarak, ' Dershanelerin Kapatýlmasý yönünde' Telkinlere baþladýðýný ve bu ismi de 2 yýl önce Cahit Baðcý ya yazdýrdýðýmý çok iyi hatýrlýyorum! 17 Aralýk operasyonun arkasýnda Gizli bir el vardýr. Bu gerçektir. Bu el Rýza Sarraf, Bakanlar, bakanlar ve çocuklarýný hatta þu ana kadar ortaya çýkmamýþ olanbir çok konuyu çalýþmýþlar derlemiþler, toplamýþlar ve rafa kaldýrmýþlardýr. Kendilerine göre lazým olaný kendilerince en uygun ortamda Piyasaya sürmektedirler. Sarraf ve malum bakan çocuklarýnýn Yolsuzluk olayýný çok,iyi takip ettiler. Bilgi ve belgeleri de Operasyonu yapabilecek ellere ulaþmasýný saðladýlar. Operasyonu yapanlarise bilgi ve belgelerin temin kaynaðýndan daha ziyade olayýn doðruluðuna bakarak Operasyonu Devlet adýna yapmýþlardýr! Gizli el sahipleri Baþbakan ve Bakanlara raðmen böyle bir operasyonun yapacak alternatif büyüklükteki güç kim olabilir? Sorusunun cevabýný da çoktan hazýrlamýþlardýr. Kamuoyuna Kimi söylersek kamuoyu evet bunlar yapabilir diyebilecektir. Cevapta asýl yok edilmek istenen hedef yer almalýdýr. Nedir bu hedef:'cemaat' peki neden cemaat Ya da Hizmet hareketi böyle bir þey yapsýn ki! Çünkü Dershanelerin Kapatýlma olayý v.s. öncesinden sahneye sahneyezatenkonmuþtu. Yani sözde gerekçe hazýrdý. Nasýlsa Bu Türkiye'nin her yerinde Çiftcisinden sanayicisine, savcýsýndan Polisine, Gazetecisine kadar her meslekten Bu hizmet hareketini seven destekleyen,sempatizaný olan milyonlarca insan var. Bu düþünceye sahip Emniyette de binlerce kiþi olabilirdi.bu senaryoyu sahneye koydurmak isteyenler zaten çoktan Planlarýný hazýrlamýþlardý. En uygun senaryo malzemesi Planlayýcýlar tarafýndan 17 Aralýk Operasyon Konusu olarak zaten hazýrdý!derlediler, Topladýlar. Takým Kaptanlýðýný MOSSAD cýlarýn yaptýðý Ýran, Rus ve Türk Figüran uzantýlarýný da kullanarak, Tabiri Caiz ise 1 taþla 2 kuþ hatta yetmez 3 Kuþ vurmayý hedeflediler..yapýlan yolsuzluklarý baþtan beri takip ettiler. Topladýklarý bilgi ve Malzemeleri gereðinin hakkýný yapacak isimlerin eline geçmesini saðlayarak Operasyonun yapýlmasýný saðladýlar.þayet bu operasyona meydan veren zanlýlarý aklamak istersen herkes acaba savunanýnda bir parmaðý mý var der! Operasyon yapýlýnca da ayný anda operasyonu yapanlar noktasýnda Faturayý Hizmet hareketine Cemaat'a kestiler. Kendilerince de arzu ettikleri hedefe vardýlar. Yani: Hükümet ile Hizmet hareketini karþý karþýya getirdiler. Çok üzücü olan þudur. Çok önceden de yazmýþtým ( Arþivde mevcuttur) maalesef sayýn Baþbakanýmýzýn çevresinde yanlýþ kiþiler hatta Havayý 'Bulut' gösteren 'Yerleþtirilmiþ' Ve bu tür senaryolarýn hayata geçirildiðinde kullanýlan danýþmanlar vardýr. Baþbakana çýkýp demiþlerdir ki,' Efendim Bu cemaat size en büyük tehlikedir, Parti kuracaklar, þunu yapýyorlar, bunu yapýyorlar, hedefleri þudur, Budur v.s. Bu ülke insanýnýn yarýsý Recep Tayyip Erdoðan'a güvenmiþtir. Güvene layýk isenkendi çekineceðin bir durum yok ise ve Bu Ülke de Ýcraatýn baþý isen Yerellerden baþlayýp Genele kadar uzanan Yolsuzluklarýn önüne çok öncesinden geçmeliydin. Salim Uslu bey ile bir telefon görüþmemizde Türkiye'nin selameti adýna çok basit bir formülü de söylemiþtim Formül þuydu,' Baþbakan Erdoðan Mutlaka Fettullah Gülen Hoca Efendi ile Görüþmelidir' Aracýlarý devre dýþý býrakarak yapýlacak bir görüþmenin Ülkenin þahlanmasýna vesile olacaðýndan kimsenin þüphesi olmasýn. Diðer yandan Zekeriya Öz ile ilgili olarak Ali Aðaolu'nun yaptýðý ilk açýklamaya güldüm. Aklýnýzla lütfen Alay ettirmeyin. Çok basit bir düþünce ile Aliaðaoðlu sözde bir tatile vesile olduysa bunu neden itiraf etsin. Yani sözde bu Dubai tatili yamuk bir durum ise Aktörlerden biri de Ali Aðaoðlu ise sizce neden biz gönderdik. Faturayý ödedik v.s. demiþ olsun! Bu suç ise Alioðlu da suçun ortaðý olmaz mý? Diðer yandan tüm savcý ve Hâkimlerimizin Dünyanýn neresinde olursa olsun Helal para ile 3-4 günlük bir tatili yapabilecek güçleri vardýr.esas Kumpas Savcý Öz'e yapýlmaktadýr.yarýn Çýkýp 'Yurt Dýþýna çýkan Savcý Zekeriya Öz deðilmiþ, Baþka Zekeriya Öz imiþ!' derlerse sakýn þaþýrmayýn. Diðer yandan SAHTE KÝMLÝK DÜZENLEYÝP, Rezervasyon v.s. yapabilmek te zor olmasa gerek. Ve unutmayýn Zekeriya Öz hakkýnda iftira kampanyasý baþlatmak isteyen bazý gazetelerin patronlarý da ikinci Yolsuzluk Dosyasýndadýr! Allah Zekeriya Öz gibi 'delileri' bu ülkeden eksik etmesin. "SGK'da eczacý sayýsý yükseltilmeli" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 45. Bölge Çorum Eczacýlar Odasý'ný ziyaret etti. Eczacýlar Odasý Çorum Þube Baþkaný Süleyman Koca'ya yeni görevinde baþarýlar dileyen AK Parti Çorum il Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti iktidarýnda saðlýk alanýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. SAYFA 3 TE Kampüslerin aðaçlandýrýlmasý Orman Müdürlüðüne emanet Hitit Üniversitesi ve Orman Genel Müdürlüðü arasýnda, yerleþke alanlarýnýn uygun türlerle aðaçlandýrmasý ve aðaçlandýrma yapýlan alanlarýn bakýmý amacýyla protokol imzalandý. Protokolü Üniversite adýna Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Orman Genel Müdürlüðü adýna Amasya Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý imzaladý. SAYFA 4 TE Anne oluyorum eðitimlerinin dokuzuncusu baþladý SAYFA 7 DE

2 2 Çorum ÝHH'dan Suriye'ye yardým kampanyasý Suriye'deki iç savaþ dördüncü yýlýna girerken, ülkede 5 milyonu çocuk 15 milyon Suriyeli mülteci, ölümcül boyutlara ulaþan kýþ þartlarý ile birlikte açlýk ve sefalet içerisinde yaþam mücadelesi veriyor. Þartlarýn iyice zorlaþtýðý ülkedeki mültecilerin dertlerine çare olmak için yeni bir yardým seferberliði baþlatan ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Suriye'nin komþusu Türkiye halkýný ve Çorumlularý harekete geçmeye çaðýrýyor. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, her geçen gün artan sivillere yönelik saldýrýlarýn ülkede kitlesel hareketliliðe sebep olduðunu ifade ederek, "Yaþadýðý yerleri býrakýp can güvenliðinin biraz daha fazla olduðu çevre þehirlere ve ülkelere sýðýnan Suriye halký, göç ettikleri bölgelerde türlü sýkýntýlarla karþýlaþýyor. Soðuk kýþ þartlarýnýn etkisiyle bebek ölümleri artýyor, yiyecek bulamayan insanlar açlýktan dolayý hayatýný kaybediyor. Dar zamanlarýnda komþu bildikleri Türkiye'ye sýðýnan komþu Suriye halký için yapýlan her iyilik komþuluk hakkýnýn bir gereðidir. Ailemizden sonra en yakýn sosyal çevremizi oluþturan komþularýmýzýn iyi veya kötü gününde yanlarýnda bulunmak insani ve ahlaki bir görevdir. Ýnsanlar açlýktan dolayý veya soðuktan donarak ölmeden önce yapýlan her türlü insani yardým, birçok hayatýn kurtulmasýna vesile oluyor. Efendimiz 'in (sav) "Komþusu açken tok yatan bizden deðildir" hadis-i þerifini rehber edinerek, Suriye halkýnýn komþu bildikleri bizlerin yardýmýna muhtaç olduðunu düþünüyoruz. Ýnsanlýk vicdaný, komþuluk hakký adýna, dünyanýn seyrettiði bu yýkýma seyirci kalmamak ve Suriye halkýna çare olmak için siz Çorumlu kardeþlerimizi kampanyamýza destek olmaya davet ediyoruz" dedi.özkabakçý, kampanyaya katkýda bulunacaklarýn, ÝHH Çorum Temsilciliði ile temasa geçerek, numaralý telefonu arayarak çaðrý merkezinden, Banka hesap numaralarýný kullanarak posta çeki, havale ile Online baðýþ sistemi ile, veya kýsa mesaj yoluyla, SURÝYE yazýp 3072'ye göndererek 5TL baðýþta bulunarak kampanyaya katkýda bulunabileceklerini kaydetti. Ýmsâk : 05:11 Güneþ : 05:31 Ýþrak 06:55 Öðle : 11:58 Ýkindi : 14:24 Akþam : 16:43 Yatsý : 18:14 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 2. Hafta Cuma günü geldiði için sevinen bir mümine, kýyâmete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Tercih senin Yurdum senin daðlarýnda, daðlarýnda hatýram var Senden bana, benden sana aramýzda bir sitem var Elleri aldýn koynuna, beni býraktýn Bir ben kaldým, bir ben kaldým sürgünlerde... Sahibinden 450 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Ceylan, "Gazeteciler Günü"nü kutladý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. "Toplumlarýn doðru bilgiye ulaþma ihtiyaçlarý ve haklarý vardýr. Demokratik toplumlarda topluma bu hakký kullanmasý yönünde en büyük katkýyý basýn mensuplarý saðlamaktadýr" diyerek mesajýna baþlayan Ahmet Sami Ceylan, "Bu baðlamda basýn demokratik toplumun kaçýnýlmaz bir gereðidir. Toplumu önemli konularda aydýnlatarak kamuoyu oluþturan basýn sosyal anlayýþ açýsýndan hayatý bir öneme sahiptir. Doðasý gereði yerine göre zor þartlar altýnda da görev yapan basýn mensuplarý aracýlýðýyla þehrimiz ülkemiz ve dünyada olup bitenler hakkýnda çok kýsa bir süre sonra haberdar olabilmekteyiz. Özveri ve fedakârlýk isteyen bu meslek zor olduðu kadarda onurlu bir meslektir. Basýn mensuplarý,haber ve görüþlerin yaygýnlaþtýrýlmasýnda ve kanaatlerin oluþturulmasýnda önemli paya sahiptirler basýn üstlendiði görev itibarýyla toplumun en önemli kurumlarýndan bir tanesidir. Günümüzde teknolojik geliþmeler sonucu ulaþmýþ olduðumuz bilgi çaðýnda basýn ve çalýþanlarýnýn önemi daha da artmýþtýr" dedi. Ceylan mesajýný þu ifadelerle tamamladý: "Ýlimizin kalkýnmasýnda sosyal,kültürel ve ekonomik anlamda geliþmesine önemli katkýlar saðlayan yerel basýnýmýzýn da özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerinden dolayý her zaman övünmekte ve gurur duymaktayýz. Bu duygu ve düþüncelerle önemli görevlerini gerçekleþtirmek için büyük bir özveri ile fedakârlýkla çalýþan basýn mensuplarýmýzýn basýn çalýþanlarýnýn haklarýný düzenleyen yasanýn yürürlüðe girmesinin dönümü olan 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü kutluyor,görevlerinde baþarýlar diliyorum" Bahadýr YÜCEL Uslu'dan "Gazeteciler Günü" açýklamasý Ben sana daðlarýmýn kokusuyla gelmiþtim Ben seni daðlarýmýn kokusuyla sevmiþtim Býrakýp gitmemeyi, terketmemeyi, beklemeyi Öðrendiðim daðlarýmýn kokusuyla... Sen büyük þehrin insanýydýn Hayatýn büyüktü, hayallerin büyüktü Büyük ve süslü sözler duymak istiyordun Büyük ve süslü sözler söylemeliydim sana Seni kaybetmemek için... Seni kaybetmemek için geçmiþimi gizlemeliydim Duymak istediklerini söylemeliydim sana Duymaný istediklerimi deðil... Yüreðinde þekillendirdiðin insaný oynamalýydým sana Kendimi deðil... Sen þirin bir kanarya sevmek istedin Oysa þahini tanýdým daðlarda Þahinle yaþadým, þehince yaþadým Ama kanaryayý oynamalýydým sana Seni kaybetmemek için... Sen kanarya taklidinden hep nefret ettin Sen þahini hiç tanýmadýn... Bunlarý sana anltamazdým þehir gülü Çünkü sen büyük þehrin insanýydýn Büyük sözler duymalýydýn... Ben sana daðlarýmýn kokusuyla gelmiþtim Ben seni daðlarýmýn kokusuyla sevmiþtim... Yüreðimde bir çobanýn suskunluðu, suskunluðu var Yüreðimde bir çobanýn suskunluðu, suskunluðu var... Dursun Ali Erzincanlý HAVA DURUMU Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Toplumun, gözü, kulaðý, sesi olma görevini üstlenen, demokrasi kültürünün yerleþmesi ve demokrasinin saðlýklý iþlemesinde büyük rolü bulunan baðýmsýz ve özgür bir basýnýn þeffaf ve açýk bir toplum olma yönündeki çabalara da bu iþleviyle destek olduðunu belirten Salim Uslu, "Basýnýmýz görevini yerine getirirken, tarafsýz, toplumsal ve milli duyarlýlýðý ön planda tutmalarý, kiþi haklarýna ve özel hayata Yýl: 9 Sayý: 2676 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN saygý, doðru ve tarafsýz haber verme ilkelerinden asla taviz vermemelidir. Bu vesile ile basýn mensuplarýna 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'nunda yapýlan deðiþiklikle basýn kartý sahibi gazetecilere yýpranma hakký geri verildiði gibi telif, sigorta ve sendikal haklarýnýn da kýsa sürede geliþmesi sosyal hukuk devleti olmanýn sorumluluðudur. Bu anlamda, Çalýþan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarýný kaybeden basýn çalýþanlarýný rahmetle anýyor, tüm basýn çalýþanlarýna selam ve sevgilerimi iletiyorum" dedi. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN 3,584 3,600 JPY YENi 0,208 0,209 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER YÜKSEL ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. 1. MÝLLET SK. 33/A DUYGU ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. NO : 36/E - KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 "Tarýma dayalý sanayi Çorum'un kalkýnmasýna yeni bir soluk getirecek" "SGK'da eczacý sayýsý yükseltilmeli" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 45. Bölge Çorum Eczacýlar Odasý'ný ziyaret etti. Eczacýlar Odasý Çorum Þube Baþkaný Süleyman Koca'ya yeni görevinde baþarýlar dileyen AK Parti Çorum il Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti iktidarýnda saðlýk alanýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. AK Parti iktidarýyla saðlýkta büyük bir deðiþime imza atýldýðýný vurgulayan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, insanlarýn hayatlarýný kolaylaþtýran çalýþmalar yapýldýðýný söyledi. Saðlýktaki bu deðiþim ve dönüþüm sürecinde çeþitli sorunlar yaþanabileceðine dikkat çeken Ceylan, bunlarýn zamanla aþýlacaðýný vurguladý. Ceylan, saðlýkta devrim niteliðindeki bu deðiþim ve dönüþümün Avrupa olmak üzere tüm dünya ülkelerine örnek olduðunun altýný çizdi. Tüm sivil toplum kuruluþlarý ile el ele vererek Çorum'u daha ileriye taþýyacaklarýný belirten Ceylan, "Tüm sivil toplum kuruluþlarýmýza eþit mesafedeyiz. Kimseyi ötekileþtirmeden toplumun tüm renklerini ve kesimlerini kucaklayarak bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada ortak aklý ön plana çýkararak þehrimize hizmet edeceðiz. Hepimizin amacý bu þehre hizmet etmek. Hep beraber daha bir çok çalýþmaya imza atacaðýz" dedi. Eczacýlar Odasý yeni yönetimine yeni görevlerinde baþarýlar dileyen Ceylan, eski baþkan Þefkat Güler'e de bugüne kadar yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür etti. Eczacýlar Odasý Çorum Þube Baþkaný Süleyman Koca ise, eczacýlar saðlýkta dönüþümün gülen yüzü olduklarýný belirtti. Eczacýlar Odasý'nýn bir meslek kuruluþu olduðunu dile getiren Koca, tüm siyasi partilere eþit mesafede olduklarýný açýkladý. SGK'da eczacý sayýsýndaki yetersizlik nedeniyle reçetelerin Samsun'da incelendiðini dile getirken Okumuþ, "Þuanda SGK'da 3 eczacmýz var. Bu sayý 4'e yükseldiðinde reçetelerimiz Çorum'da incelenecek. Hizmet yerinde verilecek. Bu konuda sizden destek bekliyoruz" dedi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bu konuyla yakýndan ilgileneceðini belirtti. Ziyarette AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, il yönetim kurulu üyeleri Haþim Cýbýr, Kasým Aksoy, Serap Yýldýrým, Tuba Tuna hazýr bulundu. Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Ýl Müdürü Ermiþ, ziyarette Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý Ekonomik Yatýrýmlar 8. Etap proje çaðrý süreci hakkýnda borsa baþkaný Ali Bektaþ'a bilgi verdi. Proje çaðrý sürecinin devam ettiðini dile getiren Ermiþ, baþvurularýn 27 Ocak 2014 tarihinde baþvurularýn sona erdiðine dikkat çekti. Ermiþ, baþvurularda tarýmsal ürünlerin iþlenmesi, depolanmasý ve paketlenmesine yönelik yeni yatýrýmlar ile mevcut faal ve faal olmayan tesislere yönelik kapasite artýrýmý ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatýrýmlar, alternatif enerji kaynaklý seralarýn yapýmý, koyun keçi ve manda konularýnda sabit yatýrýmlar, çelik silo ve soðuk hava deposu yatýrýmlarý, teblið kapsamýnda bulunan konularla ilgili tarýmsal faaliyetlere yönelik yapýlmýþ veya yapýlacak tesislerde kullanýlmak üzere, alternatif enerji kaynaklarýndan jeotermal, biyogaz, güneþ ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri ve hayvansal orijinli gübrelerin iþlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasýna yönelik yatýrýmlarýn hibe kapsamýnda deðerlendirileceðini açýkladý. Yatýrým tutarý ve destekleme oranlarýnda ekonomik yatýrýmlar için proje baþvurularýnda hibeye esas proje tutarýnýn gerçek kiþi baþvurularýnda 300 bin TL, tüzel kiþi baþvurularý için ise 800 bin TL'yi geçemeyeceðini dile getiren Ermiþ, "Hibeye esas proje tutarýnýn yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecektir. Yatýrým uygulamalarýna ait inþaat iþleri alým giderleri ve makine, ekipman ve malzeme alým giderleri hibe desteði kapsamýndadýr" dedi. Yatýrýmcýlarýn hazýrladýklarý projeleri Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'ne getirerek kontrol ettirmelerini isteyen Ermiþ, bu sayede proje dosyalarýndaki eksiklerin önceden giderilebileceðini ve Çorum'un daha fazla proje ile sürece katýlabileceðini dile getirdi. Proje baþvurularýnýn son güne býrakýlmamasý gerektiðini özellikle vurgulayan Ermiþ, "Proje dosyasý içerisinde eksikler olabiliyor. Baþvuru eðer son gün yapýlýrsa, eksikleri gidermek için yeterli zaman bulunamýyor ve baþvuran dosya sayýsý neredeyse yarý yarýya azalýyor. Bu nedenle yatýrýmcýlarýmýz baþvuru dosyalarýný bir an evvel hazýrlamalý ve 20 Ocak'ý takip eden hafta içerisinde kurumumuza getirmelidirler. Bu sayede uzman arkadaþlarýmýz dosyalarý inceler ve varsa eksiklerin giderilmesi için gerekli yönlendirmeleri yaparlar. Çorum olarak diðer bütün illerle rekabet halindeyiz. Fazladan bir projemiz bile geçse hem ilimize katma deðer saðlar, hem de diðer illerin bir adým önüne geçmiþ oluruz" diye konuþtu. Ermiþ, Çorum'un proje pastasýndan daha fazla pay alabilmesi için kurum olarak gerekli adýmlarý attýklarýný vurguladý.borsadan da destek ve üyelerine gereken bilgilendirmeyi yapmalarýný rica etmiþtir. Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu baþkaný Ali Bektaþ ise, hem Çorum hemde ülke ekonomisine daha fazla katma deðer saðlanmasý için tarým ve sanayinin buluþturulmasý gerektiðini söyledi. Tarýma dayalý sanayinin Çorum'un kalkýnmasýna yeni bir soluk getireceðine inandýðýný belirten Bektaþ, Ticaret Borsasý olarak bu alandaki geliþmeleri dikkatle izlediklerini söyledi. Çorum'da ayçiçek üretiminin yaygýnlaþmasýyla birlikte yað fabrikalarýnýn kurulmaya baþlandýðýný kaydeden Bektaþ, sanayinin tarýmla birlikte ivme kazanacaðýný ifade etti. Bektaþ, üretmeden tüketen toplumlar kaybetmeye mahkum olduðunu belirterek, "Yani tarýmsal geliþme olmadan kalkýnma olmaz. Ayrýca ekonomik büyüme öz sermaye ile olmalý ve milli ekonomi geliþmeli. Parçalanmýþ tarým arazileri bütünleþtirilmeli. Tarýmýn geleceði açýsýndan bu konu çok önemli" diye konuþtu. Borsa üyelerine ilgili sektörlerde proje hazýrlamaya davet eden Bektaþ, ne kadar çok proje hazýrlanýrsa Çorum'un pastadan daha çok pay alacaðýný ifade etti. Bektaþ, çaðrý süreci ile ilgili borsanýn resmi sitesinde bilgi notunun yer aldýðýný sözlerine ekledi. "Basýnýn önemi günümüzde daha da arttý" Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" dolayýsýyla yazýlý bir açýklama yayýnladý. Kitle iletiþim araçlarýnýn temel amacýnýn toplumsal olaylara ayna tutarak, insanlar arasýnda bilgi alýþveriþini saðlamak olduðunu söyleyen Agah Kafkas, iletiþimin en temel taþlarýndan biri olan basýnýn, toplumun gerçekleri öðrenmesinde ve sesini duyurmasýnda önemli rol oynayan, bireyinhaber alma hakkýný saðlayan ve toplumdan gelen istekleri yansýtarak, kamuoyu oluþturulmasýna aracýlýk yapan düþünce ve ifade özgürlüðünün de en etkili araçlarýndan biri olduðunu kaydetti. Günümüzde teknolojik geliþmeler sonucu ulaþmýþ olduðumuz bilgi çaðýnda basýnýn öneminin daha da arttýðýný vurgulayan Kafkas, doðru, ilkeli ve objektif görev anlayýþýyla, kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluþturan basýnýn, farklý görüþlerin seslendirilmesine de imkan saðlayarak, toplumu düþünmeye, araþtýrmaya ve doðru sonuçlara ulaþmaya yönlendirdiðini ifade ederek açýklamasýný þöyle tamamladý: "Ýnsanlarýn bilgi alma ve haberdar olma haklarý basýn aracýlýðýyla gerçekleþtirilir. Bu demokrasilerin vazgeçilmez bir parçasýdýr. Türkiye'nin geliþen ekonomisine ve güçlenen demokrasisine, özgür ve öz güvenli basýnýn katkýsý yadsýnamaz. Çorumlularýn sesi olan ve Çorum'un tanýtýmýnda, her türlü zorlu koþullarda görevini icra eden, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getiren tüm gazeteci hemþerilerimin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutlar, baþarýlarýnýn artarak devam etmesini dilerim." Yýlmaz MERT MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. Daþdan'dan "Gazeteciler Günü" kutlamasý Toplumun tarafsýz ve objektif bir þekilde bilgilendirilmesi ve aydýnlatýlmasý için gecesini gündüzüne katarak, çok zor þartlar altýnda mesleklerini icra etmeye çalýþan gazetecilerin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü tebrik eden Daþdan, "Bu zor þartlar altýnda mesleklerini icra ederken karþýlaþtýklarý sýkýntýlardan kurtulmasý ve her türlü konuda kolaylýk saðlanmasý gerekliliðini de buradan belirtmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte daha rahat þartlar altýnda, daha iyi koþullarda ve imkânlarda mesleklerini icra etmelerini temenni ediyor, çalýþan gazetecilerimizin her zaman yanlarýnda olduðumu buradan belirtmek istiyor saygýlarýmý sunuyorum" dedi. Yasin YÜCEL "Tarafsýz bir basýn saðlýklý bir toplumun oluþmasýnda önemlidir" Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý "10 Ocak 2014 Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Baðýmsýz ve tarafsýz bir basýnýn, saðlýklý bir toplumun oluþmasý ve devamlýlýðýný koruyabilmesi adýna önemli bir unsur olduðunu kaydeden Cahit Baðcý, "Basýnýn verimli ve doðru iþleyiþi ise basýn çalýþanlarý ve çalýþan gazetecilerimize baðlýdýr. Bu nedenle, bireyin haber alma hakkýný kullanmasýna aracýlýk eden, kiþililik haklarýna saygýlý, doðru ve tarafsýz bir görev anlayýþýyla kamuoyunu bilgilendiren, en doðru haber ve görüntüler için can güvenliklerini hiçe sayarak görev yapan ve mesleðin yýpratýcý ve zor þartlarýna raðmen üstün bir çabayla topluma hizmet eden siz deðerli basýn mensuplarýnýn Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi. "Günümüzde anýnda iletiþimin hayati önem taþýdýðý küresel dünyada demokrasinin þüphesiz en önemli temel unsurlarýndan birisi, özgür bir basýnýn mevcudiyetidir" diyen Baðcý, "Aydýnlatýcý ve yol gösterici iþleviyle basýn, sivil toplumun dinamizmini beslemekte ve demokrasinin saðlýklý þekilde iþlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Çorum'umuza ve Çorumlunun doðru ve ilkeli haber almasýna gönül veren siz çok deðerli basýn mensuplarýný, objektif gazetecilik ilkesinden ayrýlmadan, haber alma özgürlüðüne sunduðu katký ve Çorum'umuzun sorunlarýna ýþýk tutmadaki gayretli çalýþmalarýnýzdan dolayý tebrik ediyor, Çalýþan Gazeteciler Günü vesilesi ile bir kez daha kutluyor, selamlarýmý iletiyorum" ifadelerini kullandý.

4 4 Mahir ODABAÞI BÝR ZAMANLAR MEKTUPLARIMIZ VARDI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Borsa yönetiminden HÝTÝTSÝAD'a iade-i ziyaret Çorum Ticaret Borsasý yönetim kurulu üyeleri, Hitit Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'ne (HÝTÝTSÝAD) iade-i ziyarette bulundu. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, ortak paydalarýnýn Çorum olduðunu dile getiren Bektaþ, borsa olarak Çorum adýna tüm sivil toplum kuruluþlarý ile birlikte ortak hareket etmeye hazýr olduklarýný söyledi. HÝTÝTSÝAD Baþkaný Ahmet Benli ise, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti Çorum Ziraat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necati Gül, Tarýmsal Öðretimin baþlangýcýnýn 168. yýldönümünü nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. Türkiye'de tarýmsal öðretimin 10 Ocak 1846 tarihinde Ýstanbul Yeþilköy `de bulunan Ayamama Çiftliði`nde, o zamanki adý ile Ziraat Mektebi`nin açýlmasý ile baþladýðýný kaydeden Necati Gül, "19. yüzyýlýn sonlarýna doðru tarýmýn geliþtirilmesi için çeþitli önlemler alýnýrken, bunlarý uygulayacak ziraatçýlara da ihtiyaç duyulmaya baþlanmýþtýr. Bu amaçla 1891 yýlýnda Halkalý Ziraat Yüksek Okulu açýlmýþtýr. O dönemde deðiþik illerde ziraat mektepleri de kurulmuþtur yýlýnda Ankara Yüksek Ziraat Okulu açýlmýþ, 1948 yýlýnda Ankara, 1955 yýlýnda Ege, 1958 yýlýnda Erzurum, 1967'de Çukurova üniversiteleri bünyesinde Ziraat Fakülteleri açýlmýþtýr. Cumhuriyetin 50. yýlýna kadar 4 ziraat fakültesi açýlmýþ iken son yýllarda bu sayý oldukça artmýþtýr. Ülkemizdeki Ziraat Mühendisi sayýsý AB Ülkelerindeki toplam Ziraat Mühendisi sayýsýný aþmýþtýr. Bu durum plan ve proje ile ilgilenen Ziraat Mühendislerinin plansýz projesiz olarak artmasýna yol açmýþtýr" dedi. Türkiye ekonomisindeki tarým sektörünün payýnýn azalmasýna raðmen, öneminin de gittikçe arttýðýný ifade eden Gül, "Özellikle artan nüfusun beslemesi, sanayiye hammadde tedariði, Gayri Safi Yurt Ýçi Hasýlaya katkýsý, sanayi ürünlerine talep oluþturmasý, dýþ satým yoluyla döviz temin etmesi gibi katkýlarý dolayýsýyla milli ekonomi içindeki önemini korumaktadýr. Tarýmda kaliteli verimliliði artýracak yatýrýmlarýn ve desteklerin yapýlmasý, yalnýz tarým sektörü için deðil, ekonominin tamamý için de önemlidir. Bilimsel ve saðlýklý bir üretim; Dünya Ortalamasýnda bir verimlilik için verilmesi gereken bilgi ve tekniðin, bu bilgileri özümlemiþ teknik elemanlar aracýlýðýyla çiftçiye aktarýlmasý iþin özünü oluþturmaktadýr. Çiftçiyi ve üreticiyi bilgi ile buluþturan, bir bakýma çiftçi ile bilgi ve teknik arasýnda köprü vazifesi gören Ziraat Mühendisleridir. Bunun bilinmesi Ziraat Mühendislerinin görev ve sorumluluklarý ile birlikte önemi daha da artmaktadýr. Ziraat Mühendisleri birçok mühendislik disiplinini bünyesinde taþýmaktadýr. Bu nedenle çok farklý sektör içinde kendini göstermektedir. Ziraat Mühendisinin çalýþma alaný sadece beslenmede tarladan sofra zinciri içinde yer almaz. Sanayiye hammadde temininden, enerji üretimine, küresel ýsýnmanýn kontrol altýna alýnmasýndan, sosyal yaþam politikalarýna kadar pek çok alanda Ziraat Mühendisi yer almakta ve bu konuda söz sahipliði yapmaktadýr. Bu nedenle, Ziraat Mühendisliðine gereken önem verildiði takdirde birçok problemin çözümü konusu da halledilmiþ olacaktýr. Türk tarýmýnýn geliþmesinde büyük katkýsý olan Ziraat Mühendisleri günümüz þartlarýnda oldukça düþük ücretle hizmet etmekte ve kayýt dýþý ekonomiye kurban edilenler arasýnda yer almaktadýr. Kamuda çalýþan Ziraat Mühendislerinin ücret ve diðer sosyal haklarý da farklý deðildir. Her türlü þartlarýnda görev yapan, çok farklý konularda birçok projeye imza atan, çok deðiþik konularda görev alan Ziraat Mühendislerinin hak ve yetkileri, çalýþma alanlarý, iþ ve sosyal güvenliði ile özlük haklarýnda bir an önce iyileþtirmelerin yapýlmasý ve sahip çýkýlmasý zorunluluk haline gelmiþtir sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu ile gýda iþletmelerinde gýda güvenliði ile ilgili meslek mensuplarýnýn istihdamý sýnýrlandýrýlmýþ, çok sayýda iþletme halk saðlýðý hiçe sayýlarak kontrol dýþý býrakýlmýþtýr. Bu durumun ortaya çýkardýðý sorunlar her geçen gün artarken, bu sorunun giderilmesine yönelik çözüm üretmek yerine, Gýda Ýþletmelerinin Kayýt ve Onay Ýþlemlerine Dair Yönetmelikte 7 Ocak 2014 tarihinde dile getirerek borsa yöneticilerine teþekkür etti. Ziyarette Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, borsa baþkan yardýmcýlarý Hasan Kýlýçarslan, Erkan Kanýtemiz, meclis baþkan yardýmcýsý Ýsmail Turan Ünlü, yönetim kurulu üyesi Reha Kip, meclis üyeleri Satýlmýþ Boya, Ýlhan Topaktaþ, Ali Rýza Ünal, Mustafa Þükrü Abraþ hazýr bulundu. Yýlmaz MERT "Türkiye ekonomisinde tarýmýn payý azalýyor önemi artýyor" deðiþiklik yapýlmýþtýr. Yapýlan deðiþiklikle, gýda iþletmelerinde istihdamý zorunlu olan Ziraat Mühendislerinin baðlý olduklarý meslek odalarýnca belgelendirilmeleri zorunluluðu kaldýrýlmýþtýr. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý bir kez daha iþverenlerin baskýlarýyla gýda güvenliðinin önemli bir ayaðýný sakatlamýþtýr. Tarladan/çiftlikten sofraya gýda güvenliðinin saðlanmasýnda görev alan tüm meslek disiplinlerinin odalarýnca belgelendirilmesi sayesinde, sektörde zorunlu olarak istihdam edilen meslek mensuplarýnýn görevlerini sürdürebilecekleri iþ koþullarý denetlenmekte, kayýt dýþý ve diploma ticareti engellenmekte, sahte diploma ve belge önünde engel oluþturulmakta, görevini kötüye kullanan ve mesleðini gereði gibi yerine getirmeyen meslektaþlarýmýz ile ilgili inceleme baþlatýlmasýný saðlanmakta idi. Yapýlan bu deðiþiklikle meslek odalarýmýzýn Anayasa ve kanunlarýndan aldýklarý Mesleki icra yetkileri yok sayýlmaktadýr. Odalarýn sahip olduklarý mesleki denetim yetkisi ile verdiði kamusal hizmetin baþka bir kurum tarafýndan saðlanmasýnýn mümkün olmadýðý bilindiði halde bu deðiþiklik yapýlmýþtýr. Bundan sonra insan saðlýðý ve gýda güvenliðinden bahsetmek birbirimizi kandýrmak demektir. Bundan böyle; Bu sektörde ekonomide en çok þikayet ettiðimiz kayýt dýþýlýk artacaktýr. Ziraat Mühendisleri asgari ücretle çalýþacak, yada yüksek ücretle çalýþmasýna raðmen pirimler asgari ücret üzerinden yatýrýlarak, kayýt içi kayýt dýþýlýk artacaktýr. Halkýmýzýn güvenli gýdaya ulaþabilmesi için sektörde iþ yapanlarýn, faaliyetlerini mutlaka konu uzmaný kontrolünde yapmasý gerektiðine inanýyoruz. Büyük zorluklarla yürütmekte olduðumuz görevimizi hakký ile yerine getirmeye, üyelerimizle birlikte, bilimsel gerekliliklere uygun çalýþmaya devam edeceðimiz. Sorunlarý giderilmiþ bir Tarým Sektörü ve Ziraat Mühendisliði Mesleði dileðiyle, tüm meslektaþlarýmýn gününü kutluyor, ahrete göç edenleri rahmetle anýyorum. Ayrýca "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeni ile tüm olumsuzluklara raðmen görevini ifa etme gayretinde olan siz basýn mensuplarýnýn da gününü kutluyorum" dedi. Haber Servisi Bir zamanlar mektuplarýmýz vardý. Sevincimizi hüznümüzü kâðýtlara döker, bazen o mektup kaðýtlarýnýn üzerine beþ parmaðýmýzý çizer, her parmaðýn içine ayrý özel kelimeler yazar sevdiklerimize gönderirdik. Bunun yanýnda birde yeni yýlda ve bayramlarda gönderilen tebrik kartlarýmýz vardý. Eskiden telefonlar bu kadar yaðýn deðildi. Çoðu köyde telefon yoktu. Olanlarda sadece muhtarýn evinde bulunurdu. Telefon bulunan köyler burada görev yapan imam, öðretmen için bir þanstý. En azýndan uzaklarda bulunan sevdikleriyle iletiþim kurma imkanýna sahipti. Tabi muhtarýn evinden konuþmak o kadar da kolay deðildi. Her þeyden önce muhtarla iyi geçineceksin, çünkü vakitli vakitsiz kapýsýný çalmak zorunda kalabilirsin veya dýþardan telefon geldiðinde seni hemen çaðýrmayabilir. Bu durumu köyde yaþayan herkes hesap etmek zorundadýr. Yoksa ezile büzüle muhtarýn kapýsýný çalmak zorunda kalabilir. Muhtarýn evine gidince önce çevirmeli telefonla PTT aranýr, görüþülmek istenen numara yazdýrýlýr ve baþlanýr baðlanmasý için beklenmeye. Postane tarafýndan aranýp istenen numara baðlandýðýnda anlayýþlý ise rahat konuþ diye muhtar veya ailesi dýþarý çýkar. Yok bu hassasiyeti göstermezse özel konulara girilmez, kýyýdan köþeden þifreli konuþularak görüþme tamamlanýrdý. Bundan sonra tekrar PTT aranarak konuþma ücreti öðrenilmeye çalýþýlýrdý. O günün þartlarýnda buna da þükredilirdi. Genelde her köyde fahri bir postacý bulunurdu. Bunlar iþi olsun olmasýn mutlaka her hafta þehre gider, postaneye uðrar köye ait mektuplarý getirir, itina ile sahiplerine teslim ederdi. Önceden gurbette çalýþan gençler þayet niþanlýsýna mektup yazarsa bunu genelde kýz kardeþine yazdýðý mektubun içine ayrý zarfta koyar, saklý yavuklusuna vermesini isterdi. O dönemlerde niþanlýsýna mektup yazmak hoþ karþýlanmazdý. Hatta genç eviler bile eþine rahat mektup yazamaz, anne-babasýna yazdýðý mektubun içinde bir selamla yetinmek zorunda kalýrdý. Ya þimdi? Yine önceden radyolarda mektup arkadaþlýklarý vardý. Bu baðlamda bende epey mektup arkadaþlarýna þiir, mektup yazýyordum. Dolaysýyla köyde en çok mektup bana gelirdi. Muhtar 'postane sana çalýþýyor' diye takýlýrdý. Askerde ilk mektup bana gelince çok sevindim. Ancak sevincim kursaðýmda kaldý. Çünkü arkadaþýma yazdýðým mektubun adresini yanlýþ yazmýþým, dolaysýyla iade olarak geri gelmiþti. Yine köydeki yaþlý amcalar, teyzeler gurbette olan oðullarýndan, kýzlarýndan gelen mektuplarý okutmak ve hemen cevap yazdýrmak için imamýn, öðretmenin kapýsýný çalardý. Bizde gelen amcanýn, teyzenin duygularýna tercüman olurcasýna; ''Sevgili oðlum / kýzým mektubuma önce Allah'ýn selamý ile baþlar, sizin ve torunlarýmýzýn gözlerinizden incitmeden öperiz. Caným yavrum nasýlsýn? Torunlarým nasýl? Onlarý çok özledik Bizlerden sual edecek olursan rabbimize þükür çok iyiyiz. Tek üzüntümüz sizlerin hasretliðidir. Bizi merak etmen. Sizden gelen mektubu, Allah razý olsun þimdi hoca okudu. Sulu gözlü anan baþladý aðlamaya Burada mektubuma son verirken Allah'ýn selamýný tekrar verir, hepinizin gözlerinizden ayrý ayrý öperiz '' türü kalýplaþmýþ þekilde yazýp, birde yazýlanlarý kendilerine okuyunca dünyalar onlarýn olur, ''Allah razý olsun bizim aklýmýza gelmeyen þeyleri bile yazmýþsýn' diyerek dua ederlerdi. Tabi bu arada imkaný neyse süt, yoðurt, yumurta vb. hediyeyi de getirmeyi ihmal etmezlerdi. Vesselam iþe yaramakta bizim için ayrý bir zevkti. Ya þimdi; Önce sabit telefonlarýn, sonra cep telefonlarýnýn, internetin hayatýmýza girmesiyle ve ücretinin de ucuzlamasýyla mektuplarýn pabucu dama atýldý. Artýk postacýlar özlenmez oldu. Hatta istenmez oldu. Günümüzde postacýnýn bizim adresi sormasý veya kapýya gelmesi demek; ya ev, ya iþ, ya cep, ya hanýmýn, ya çocuklarýn telefon, internet faturasý ya da kredi kartý ödeme ekstralarýný getirmiþtir muhtemelen. Hadi hazýr olun geciktirmeden ödemeye. O halde söyler misiniz bana eskisi gibi özlemle pencereden, postacýnýn yolunu niye bekleyeyim ben. Netice olarak, teknoloji ile beraber 76 milyon olan ülkemizde 92 milyon cep telefonu kullanýcýsý oluverdik. Diðer taraftan dünya da dokuz ayda bir telefon deðiþtirmekle lüks tüketimde ön saflarda yerimizi alýverdik. Önceden koca köye, mahalleye bir telefon yeterken þimdi ailemize birkaç tane telefon yetmez oldu. Faturalar kabardý. Sahi bize ne oldu? Diðer taraftan maddi külfetinin yanýnda, saðlýk ve manevi zararlarýný bilmem açýklamaya gerek var mý? Telefonlarýmýzý aile boyu bilinçli kullanmamýz ve hayýrlý haberler vermemiz - almamýz dileklerimle Mahir ODABAÞI-ÇORUM (Tel: ) Kampüslerin aðaçlandýrýlmasý Orman Müdürlüðüne emanet Basýn "demokrasi ve insan" haklarýnýn teminatýdýr Hitit Üniversitesi ve Orman Genel Müdürlüðü arasýnda, yerleþke alanlarýnýn uygun türlerle aðaçlandýrmasý ve aðaçlandýrma yapýlan alanlarýn bakýmý amacýyla protokol imzalandý. Protokolü Üniversite adýna Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Orman Genel Müdürlüðü adýna Amasya Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý imzaladý. Ýmza töreninde Amasya Orman Bölge Müdür Yardýmcýsý Salim Sýðýrcý, Üniversite Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkan Vekili Öðr. Gör. Hasan Baylavlý, Aðaçlandýrma Þube Müdürü M. Mustafa Tuncer, Çorum Orman Ýþletme Müdür Vekili Halil Oflu ve Çorum Aðaçlandýrma Þefi Ersin Fýrat da hazýr bulundular. Protokol kapsamýnda aðaçlandýrma yapýlacak olan alanlarýn sýnýrlarýnýn aplikasyonunun yapýlmasý, sahanýn yangýn ve diðer zararlýlara karþý korunmasý, toprak analizlerinin yapýlmasý, aðaçlandýrma/toprak muhafaza uygulama projesinin hazýrlanmasý, dikilen fidanlarýn sulanmasý, ot alma-çapa tamamlama iþlemleri yer alýyor. Halk Saðlýðý Müdür Vekili Dr. Engin Deðirmenci "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle açýklama yaptý. "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü"nün kamuoyunun aydýnlatýlmasý gibi kutsal bir görevi yapmakta olan basýn kuruluþlarýnýn ve çalýþanlarýnýn hatýrlanmasý gereken bir gün olduðunu kaydeden Deðirmenci, "Demokrasinin ve insan haklarýnýn teminatý olan basýnýmýz, son yýllarda gösterdiði geliþmelerle bu konuda çok önemli mesafeler almýþtýr. Deðerli basýn çalýþanlarýmýz, toplumun doðru ve hýzlý bilgilendirilmesi yolunda ülke yararýna çok önemli görevler üstlenmiþler ve üstlenmeye de devam etmektedirler. Basýnýmýz, millet olarak birlik ve beraberliðimizin korunmasýnda birleþtirici bir unsur olmuþ ve bu konuda görevlerini layýkýyla yerine getirmiþlerdir. Deðerli gazeteci kardeþlerimin, vatan ve millet sevgisiyle, þimdiye kadar baþarýyla yerine getirdikleri bu onurlu görevi, bundan sonra da ayný duyarlýlýkla ve kararlýlýkla yerine getireceklerine yürekten inanýyor, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü en samimi duygularýmla kutluyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM TOKÝ Çorum'a 700 konut 300 kiþilik yurt yapacak Çorum'da çok sayýda projeyi hayata geçiren TOKÝ yeni projeleri uygulamak içi harekete geçti. Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýnýn Çorum'a yaptýðý ve yapacaðý projeler hakkýnda bilgiler veren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 700 yeni konut ile 300 kiþilik öðrenci yurdu proje çalýþmalarýnýn devam ettiðini açýkladý. Uslu yaptýðý açýklamada TOKÝ yatýrýmlarýný deðerlendirerek þu bilgileri verdi: "TOKÝ ilimizde toplam 19 þantiyede 3 bin 488 konut, lise, 2 ilköðretim, 4 cami, 4 spor salonu, 3 ticaret terkezi, 2 kütüphane, 2 saðlýk ocaðý, sosyal tesis, engelsiz yaþam merkezi, 2 sevgi evi, 7 bekçi kulübesi, SGK il müdürlüðü binasý ve 2 hastane çalýþmasý yapmýþtýr. Yeni çalýþmalar da hýzla devam etmektedir. Geçtiðimiz ay Çorum TSE Araç Kontrol Merkez binasý ihalesi yapýlmýþ süreç devam etmektedir. ayrýca alaca 2. etap, Bayat Tepebayat Mahallesi, Dodurga, Laçin, Ortaköy ve Osmancýk 2. ve 3. etap toplam 700 konut için proje ve ihale çalýþmalarý devam etmektedir. Sungurlu ilçemizde yapýmý planlanan 300 kiþilik yüksek öðrenim öðrenci yurdunun proje çalýþmalarýný da Toplu Konut Ýdaremiz yapmaktadýr. Proje ve ihale çalýþmalarý devam eden 700 konut ile birlikte Çorum'da TOKÝ tarafýndan yapýlan konut sayýsý 4 bin 188'e ulaþacaktýr. Ýlimizde, inþaatý tamamlanan, devam eden, proje ve ihale aþamasýndaki TOKÝ uygulamalarýnýn toplam yatýrým bedeli yaklaþýk 245 milyon TL'dir." ÝHH'nýn kurduðu deðirmenler Suriye'ye ekmek oluyor "Basýn toplumsal bilicin oluþmasýnda hayatýn vazgeçilmez ögesidir" ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý tarafýndan Suriye'de kurulan 9 deðirmen savaþ maðduru halka un üretmeyi sürdürüyor. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, Suriye'ye un üreten deðirmenlerin saatte 1.3 ton un üretme kapasitesine sahip olduðunu ifade ederek, "Buralardaki unlar bölgelerde bulunan fýrýnlara daðýtýlarak mazlum Suriye halkýna ekmek oluyor. Rakka, Ýdlip, Halep, Hama gibi bölgelere kurulan 9 adet deðirmen bu bölgelerde bulunan buðdaylarý iþliyor. Maliyetinin düþük olmasý ise deðirmenleri cazip kýlýyor. Ýdlib, Maart Nouman'da 120 bin kiþiye hizmet vermek de olan deðirmenler Keferruma, Kefrenbil, Has ve civarýndaki köylere un temin ediyor. Halep'te kurulu olan deðirmen ise Hulluk, Haydariye, Merce ve Salihin bölgelerinde 280 bin kiþiye un ulaþtýrýyor. Özellikle fýrýn ve deðirmenlerin hedef alýndýðý Suriye'de, ÝHH tarafýndan hayata geçirilen bu çalýþma, insanlara temel besin maddesi olan ekmek üretiminde önemli rol oynuyor" dedi. Fatih AKBAÞ Vali Sabri Baþköy "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Tarafsýz, ilkeli ve basýn ahlak kurallarýna uyarak görevlerini ifa eden basýn mensuplarýnýn toplumun saðlýklý bilgi almasýnda önemli bir yeri olduðunu belirten Vali Baþköy, "Basýn ve gazetecilik, haber vermenin, haberi duyurmanýn ötesinde toplumsal bilicin oluþmasýnda günlük hayatýmýzýn vazgeçilmez bir ögesidir. Kamuoyunu bilgilendirmek adýna doðru haber verme, tarafsýzlýk, objektiflik, özel hayata ve kiþilik haklarýna saygý gibi deðerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleði icra eden gazeteci arkadaþlarýmýz, ilkeli yayýncýlýk anlayýþýyla olaylarý tarafsýz bir þekilde halka aktararak vatandaþýn en doðal hakký olan zamanýnda doðru ve eksiksiz bilgi almalarýný saðlayarak milletin vicdanýna ses olmaktadýrlar" dedi. Demokrasinin temel taþlarýndan olan basýnýn, düþünce, anlatým ve haber alma özgürlüðünün de en etkili aracý olduðunu vurgulayan Vali Baþköy, "Bu anlamda kurumlarla bireyler arasýnda veri akýþýný saðlayarak demokrasinin korunmasý için önemli bir görev üstlenmektedir. Çorum'da bu önemli görevi üstlenen deðerli basýn mensuplarýmýz; vatandaþlarýmýzýn gözü, kulaðý, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkýna katkýda bulunarak, görevlerini ilkeli, tarafsýz ve sorumlu gazetecilik anlayýþý içerisinde baþarýyla yerine getirmektedir. Kamuoyunu aydýnlatmak için sorumluluk duygusu içinde görevlerini yerine getiren basýn çalýþanlarýmýzýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte daha nice senelere saðlýk, mutluluk ve özverili çalýþmalarla saðladýklarý baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" ifadeleriyle mesajýný tamamladý. Fatih AKBAÞ Ýspanya ve Almanya'da özel eðitimi inceleyecekler Eðitim Bir Sen Þube Baþkaný Tahir Eþkil Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan hazýrlanan ve yerel ortaklarýndan olduklarý "Avrupa Ülkelerinde Özel Eðitime Muhtaç Bireylerin Eðitsel Tanýlamalarýndaki Yeniliklerin Ýncelenmesi" adlý projenin sözleþme aþamasýnýn tamamlandýðýný ve imzalandýðýný açýkladý. Eþkil konu hakkýnda verdiði bilgide, "Leonardo da Vinci-Avrupa Birliði Mesleki Eðitim Programý Hareketlilik (Mobility) projeleri çerçevesinde sendikamýzýn da yerel ortaklarýndan olduðu ve Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanarak Ulusal Ajansa sunulan ve desteklenmeye deðer görülen "Avrupa Ülkelerinde Özel Eðitime Muhtaç Bireylerin Eðitsel Tanýlamalarýndaki Yeniliklerin Ýncelenmesi" adlý projenin sözleþme aþamasý tamamlanarak imzalanmýþtýr"dedi. Özel eðitimde eðitsel tanýlama ve deðerlendirme büyük önem arzettiðini belirten Eþkil, Çorum'da eðitsel deðerlendirme ve tanýlama alanýnda hizmet veren Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi'nin yýllýk ortalama 2 bin inceleme yaptýðýný ve eðitsel tanýlama ve rehberlik faaliyetlerini organize ettiðini, bu kapsamda hizmet çýtasýný bir adým daha ileriye taþýmak ve geliþerek yenilenmek için Avrupa Ülkelerinden Almanya ve Ýspanya'da özel eðitim alanýnda tanýlama çalýþmalarýný yerinde görmek için Rehberlik Araþtýrma Merkezi ve diðer Yerel Ortaklarla proje hazýrladýklarýný söyledi. Eþkil, proje kapsamýnda Eðitim Bir Sen'in yaný sýra Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü, Çorum Bilim ve Sanat Merkezi, Çorum Gül Gençlik Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði (GÜL-DER), Sungurlu Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi, Fiza Eðitim ve Aile Danýþmanlýðýnda faaliyetlerde bulunan 34 kiþiden oluþan eðitimci, öðretmen ve idari personelin Avrupa ülkeleri Almanya ve Ýspanya'da özel eðitime muhtaç zihinsel engelli çocuklarýn tanýlama sürecinde ki yeniliklerin ve farklý metotlarýn görülmesi, tecrübe edilmesi ve bölgemize uyarlanmasý noktasýnda inceleme ve araþtýrmalarda bulunacaklarýný kaydetti. Kubilay Kaan YÜCEL

6 112'de 360 bin çaðrýnýn sadece 26 bini gerçek Çorum 112 Ýl Ambulans Servisi Baþhekimi Doktor Ýlker Uzeli, 2013 yýlýnda, 112 Acil Yardým telefon hattýna 360 bin 556 çaðrý geldiðini belirterek, bunun 26 bin 992'sinin gerçek acil vaka olarak deðerlendirildiðini söyledi. Çorum il genelinde 112'ye günlük ortalama 1500 civarý çaðrý geldiðini ifade eden Uzeli, "Bunun yüzde 10'nu gerçek vaka olarak deðerlendirilip ambulans çýkýþý yapýlmaktadýr. Hertürlü sabit hatlardan ve sim kartý takýlý olsun yada olmasýn tüm cep telefonlarýndan ücretsiz bir þekilde aranabilen 112 acil yardým telefonunu özellikle telefon sapýklarý, cep telefonu tamircileri, çocuklar, telefon arýza-elektrik arýza gibi diðer 3 haneli telefon numaralarýný bilmeyenler, pin kodunu unutanlar aramaktadýr. Bu türlü gereksiz aramalar gerçekten o an trafik kazasý, kalp krizi, düþme, yaralanma gibi saniyeler içinde acil yardýma ihtiyacý olan insanlarýn 112'ye ulaþýmýný engelleyebilmektedir. 112 Komuta Kontrol Merkezimize yapýlan tüm çaðrýlar dijital olarak deðerlendirilip, tüm konuþmalar, arayan numara bilgisi veya sim kartsýz telefon ise telefonun ýp "Gazetecilerin sorumluluklarý gittikçe aðýrlaþýyor" numarasý sistemimizde kayýt altýna alýnmaktadýr. Sürekli bir þekilde gereksiz yere 112 telefonunu meþgul eden numaralar hakkýnda da savcýlýða suç duyurusunda bulunulmaktadýr. Çorum 112, il genelinde þuan için, 3'ü kar paletli, 1'i yoðun bakým-obez, 1'i 4 sedyeli olmak üzere 51 ambulans filosu ve 1 Komuta Kontrol Merkezi, 5'i il merkezinde olan 22 Acil Yardým Ýstasyonu ile 7 gün 24 saat kesintisiz bir þekilde tüm acil yardým çaðrýlarý için hazýr beklemektedir. Saðlýk Bakanlýðýmýzýn yakýn bir tarihte daðýtýmýný yapacaðý yeni ambulanslarýmýz ile filomuzun hem sayýsýný artýrýp, gençleþtirerek hemde 112 Ambulanslarýmýzda görevli Doktor-Paramedik-Acil Týp Teknisyenleri için belli periodlarda yeni ve güncel tedavi ve müdahale metotlarýný içeren hizmet içi eðitimler düzenleyerek vatandaþlarýmýzýn acil yardýma ihtiyaçlarý olduðunda gerekli olan en kýsa sürede, en etkin müdahale ve tedavi ile gerekli ise de hastaneye naklini saðlamaktayýz" dedi. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü"nü kutladý. Gazetecilere önemli haklar saðlayan 212 sayýlý Yasa'nýn 53 yýl önce 10 Ocak'ta kabul edildiðini ve bu tarihin Çalýþan Gazeteciler Günü olarak kutlandýðýný hatýrlatan Milletvekili Köse, 12 yýllýk AK Parti iktidarý döneminde gazetecilerinde aðýr baskýlar altýna alýndýðýný iddia etti.milletvekili Köse, açýklamasýnda þöyle dedi: "Bir süre, Çalýþan Gazeteciler Günü olarak kutlanan 10 Ocak, ne yazýk ki ara dönemlerde, kara dönemlerde olduðu gibi AK Parti iktidarýnda da kutlanmak yerine gazetecilerin sorunlarýyla birlikte anýlmaya baþlandý. Çünkü günümüzde çok sayýda gazeteci özgürlüklerinden yoksun, birçok gazeteci iþsizdir. Bazýlarýnýn köþesi, bazýlarýnýn ekraný elinden alýnmýþ, hatta bazý medya kuruluþlarýnýn künyesine bile müdahale edilmiþ, gazetecilerin yasal haklarý kýsýtlanmýþ, iþ güvencesi, sendikal haklarý kullanýlamaz hale gelmiþtir. 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nde, haksýz, hukuksuz tutuklanmýþ gazetecilerin özgürlüklerine, iþsiz býrakýlan gazetecilerin iþlerine, özgürce örgütlenebilecekleri sendikalarýna kavuþmalarýný diliyorum. Ýfade özgürlüðünün büyük baskýlar altýnda olduðu, bu nedenle halkýn haber almaya ve gerçekleri öðrenmeye çok ihtiyaç duyduðu günümüzde, sorumluluklarý gittikçe aðýrlaþan çalýþan gazetecilerin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günlerini kutluyorum." 5 KISIM LABORATUVAR MALZEMESÝ ÇORUM HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE HALK SAÐLIÐI KURUMU 5 Kýsým Laboratuvar Malzemesi alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir, Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : Gazi Caddesi No: ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý Malýn Miktar ve Türü Ekte belirtilmiþtir. Ayrýntýlý bilgiye E KAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartname den ulaþýlabilir. 1 b) Teslim yerleri : ve 3. kýsýmlar Çorum Halk Saðlýðý Laboratuvarý, 4. ve 5. ký sým Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Çevre ve Çalýþan Saðlýðý Þu besi e) Teslim tarihi : Sözleþmeye müteakip 1 iþ günü içerisinde iþe baþlanacak olup, idarenin telefon, faks veya vazýh sipariþini bildirmesi ile birlikte peyder pey ya da mallarýn tamamýný teslim alabilecektir. Ýdarenin sipariþine müteakip 15 iþ günü içerisinde mallar teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Gazi Cd. No:66 ÇORUM Kon ferans Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1, Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýným tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir, 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: 4. Kýsým için Teklif edilecek malýn teknik þartnameye uygunluðunu kontrol etmek üzere istekliler en az 5'er adet, 5.Kýsým için teklif edilecek malýn teknik þartnameye uygunluðunu kontrol etmek üzere ise istekliler en az 1 adet numuneyi teklifi ile birlikte komisyona sunacaktýr. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7, Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokumaný, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirasý.) karþýlýðý Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No:66 ÇORUM) Satýnalma Servisi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Gazi Cd. No:66 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü, posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu. üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 12 Resmi ilanlar de 6 "Basýn, toplumsal gerçekleri öðrenmede en etkili araçtýr" Anadolu Lisesi Cemal Süreya'yý andý Ýskilip Belediye Baþkan aday adayý Mustafa Lek, Çorum ve Ýskilip'te gazetecilik faaliyetlerini çok zor þartlar altýnda yürüten gazetecilerin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Lek, yayýnladýðý kutlama mesajýnda vatandaþlarýn bilgi edinme özgürlüðünü yasal sýnýrlar içinde sonuna kadar sunan, ekonomik ve sosyal sorunlarý cesaretle irdeleyen, basýn meslek ilkelerine uyarak görev yapan basýn çalýþanlarýnýn her türlü takdiri hak ettiðini söyledi.yürüttükleri bu kutlu vazifede gazetecilere kolaylýklar dileyen Mustafa Lek, þöyle konuþtu: "1971 darbesinden önce bayram olarak kutlanan bu günün tekrardan bayram olarak kutlanabilmesini en içten duygularýmla temenni ediyorum. Malum darbeler, hatta ve hatta özgürlükler ve düzenin Çorum Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü, edebiyatýmýzýn deðerli ismi Þair ve Yazar Cemal Süreya'yý ölümünün 23. yýl dönümünde çeþitli etkinliklerle andý. Çorum Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda Kültür Edebiyat Kulübü üyesi öðrencilerin gerçekleþtireceði programda, þairin hayatý, edebi kiþiliði ve eserleri konulu sunumlar yapýldý. Ardýndan Anadolu Lisesi sergi salonunda Türk Karikatür Sanatýnýn usta isimlerinin, Çorum Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü etkinlikleri için çizdikleri Cemal Süreya portre Karikatür Sergisi eþliðinde Okulun Müzik Kulübü öðrencileri keman ve gitar dinletisi sunuldu. Çorum Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü Rehber Öðretmeni Bilal Yalçýn, Cumhuriyet tarihinin usta þairlerinden Cemal Süreya'yý anma etkinliklerine katkýlarýndan dolayý Okulun Müzik Öðretmeni Aycan Bilgener ve Karikatür Sergisinin oluþmasýný saðlayan Coðrafya Öðretmeni Sönmez Yanardað'a teþekkür etti. Yasin YÜCEL "Gazeteciler, kutlu bir vazife yürütüyor" saðlanmasý adýna yapýldýðý iddia edilen tüm darbe, muhtýra ve bildiriler hep memleketimizin ilerleyiþine sekte vurmuþ, bayramlarýmýzý soldurmuþ, unutturmuþtur. Bu bakýmdan, darbesiz, bildirisiz, muhtýrasýz, adý ne olursa olsun hiç bir vesayetin olmadýðý, tam anlamýyla baðýmsýz ve özgür bir Türkiye için, bayramlarýn deðiþtirilemeyeceði, unutturulamayacaðý bir Türkiye için ve özgürlük adýna, her türlü baskýlara raðmen cesurca çalýþan siz gazetecilerimizin bu güzel gününüzü bayram tadýnda geçirmenizi temenni ederken en kalbi duygularýmla kutluyorum." Yýlmaz MERT Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, basýn mensuplarýnýn sosyal ve ekonomik koþullarýnýn iyileþtirilmesi gerektiðini kaydetti. Kýlýç, bir mesaj yayýnlayarak, basýn çalýþanlarýnýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Kitle iletiþim araçlarýnýn kamuoyunu bilgilendirme, yönlendirme, öðretme gibi önemli fonksiyonlarý bulunduðunu ifade eden Yalçýn Kýlýç, basýnýn, toplumsal gerçekleri öðrenmede en etkili araç olduðunun altýný çizdi. Yayýnladýðý haberlerle bir anda on binlerce insana ulaþabilen basýnýn, haberin objektif, doðru, seviyeli olmasý yönünde de önemli bir sorumluluk üstlendiðine dikkat çeken Baþkan Kýlýç, "Halký aydýnlatma ve kamuoyu oluþturma iþlevlerini yerine getirirken, demokrasinin iþleyiþinde önemli bir rol üstlenen basýn, bu özelliðiyle demokrasilerin vazgeçilmez bir parçasý haline gelmiþtir. Olaylarý, ilkeli yayýncýlýk anlayýþýnýn bir gereði olarak; tarafsýz bir þekilde halka aksettirmek, basýnýn baþlýca görevi iken, doðru ve zamanýnda bilgi almak vatandaþýn doðal hakkýdýr" dedi. Basýn çalýþanlarýnýn sorunlarýna da deðinen Kýlýç, meslek çalýþanlarýnýn sosyal ve ekonomik koþullarýnýn iyileþtirilmesi gerektiðini kaydetti. Çorum basýnýnýn doðru, güvenilir, objektif ve ilkeli habercilik anlayýþý ile de dikkat çektiðini belirten Yalçýn Kýlýç, "Ýlimiz basýnýnýn, teknolojik geliþmeler ýþýðýnda sürekli kendisini iyileþtirerek, her zaman daha kaliteli hizmet sunma yönünde yarýþ halinde olduðuna tanýk olmaktayýz. Yazýlý, sözlü ve görüntülü basýnýmýzýn ülke gündemini ilgilendiren konu ve olaylarý yansýtmadaki baþarýsý övgüyü hak etmektedir. Gündemi etkileyen ve hatta gündem oluþturan bir güç haline gelen medya, ancak doðru amaçlar için kullanýldýðý zaman faydalý bir araç olmaktadýr. Bu nedenle tüm basýnýmýza ilkeli ve tarafsýz yayýncýlýk anlayýþýndan taviz vermeksizin yerine getirdikleri bu önemli kamu hizmeti için teþekkür eder, basýnýmýzýn temel taþý olan fikir iþçisi arkadaþlarýmýza, baþarý ve esenlikler dilerim" ifadelerini kullandý. Uður ÇINAR

7 7 Özel Ýdare rüzgar santrali kuracak KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Ýl Özel Ýdaresi, "enerjimizi rüzgârdan alýyoruz" projesi kapsamýnda Alaca'ya baðlý Yüksekyayla köyüne 250 kw. gücünde 1 adet rüzgar türbini kurmak için çalýþmalara baþladý. Söz konusu projeyle ilgili meclis üyelerine bilgi veren Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan "Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programý" kapsamýnda yerel yönetimler baþta olmak üzere kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yenilenebilir enerji kaynaklarý altyapý yatýrýmlarýný teþvik etmek ve TR 83 bölgesinde yenilenebilir enerji kaynaklarý politikalarýnýn geliþtirilmesine öncülük etmek amacýyla "Soba zehirlenmeleri hakkýnda vatandaþlar bilgilendirilmeli" 2014 yýlý teklif çaðrýlarý kapsamýnda hibe çaðrýsýna çýkýldýðýný belirterek, "Bu kapsamda idaremiz tarafýndan "Enerjimizi Rüzgârdan Alýyoruz Projesi" hazýrlanmaktadýr" dedi. Projenin kabul edilmesi halinde Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nýn saðladýðý hibe miktarýnýn maliyetin %25'inden az %75'inden fazla olmayacaðýný ve azami hibe miktarýnýn da 750 bin lira olduðunu belirten Eker, proje için eþ finansmanlarýnýn saðlanmasýna iliþkin Ýl Genel Meclisi kararýnýn gerekli olduðunu söyledi. Türkiye'de yenilenebilir enerji konusunda bir hamle yapýldýðýný ifade eden Eker, OKA'nýn da bu kapsamda çaðrýlarýnýn bulunduðunu kaydederek, "Özel Ýdaremizin yýllýk bin liralýk bir elektrik maliyeti var. Bu türbinler iki yýl içerisinde kendisini amorti ettikten sonra kârlýlýða geçecek" þeklinde kaydetti. Özel Ýdare tarafýndan Alaca ilçesi Yüksekyayla köyüne 1 adet 250 kw gücünde rüzgâr türbini kurulumu iþi için eþ finansmanýn Çorum Ýl Özel Ýdaresi bütçesinden karþýlanmasýna iliþkin gündem maddesi Ýl Genel Meclisi tarafýndan oybirliðiyle kabul edildi. Kubilay Kaan YÜCEL "Anne oluyorum" eðitimlerinin dokuzuncusu baþladý Mecliste "yol aðý" tartýþmasý Ýl Genel Meclisi üyesi Ýsmail Keþliktepe, soba zehirlenmeleri hakkýnda vatandaþlarýn bilgilendirilmesi gerektiðini söyledi. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün gerçekleþtirilen toplantýda sözlü önerge veren Ýsmail Keþliktepe, soba zehirlenmelerinin sebepleri ve hangi önlemlerin alýnmasý gerektiðini dair bir araþtýrma yapýlmasýný istedi. Havalarýn soðuk olmasý nedeni ile soba zehirlenmelerinde artýþ yaþandýðýný vurgulayan Keþliktepe, "Ýlçelerde ve köylerde soba kullanýlýyor. Bu nedenle sýk sýk soba zehirlenmeleri nedeni ile hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýz oluyor. Meclis olarak kanayan bu yaraya da el atmalýyýz" dedi. Soba zehirlenmelerinde Saðlýk Ýl Müdürlüðü'nün önlemlerinin de araþtýrýlmasýný isteyen Keþliktepe, "Sobalarýn nasýl yakýlacaðý ve ne durumda soba zehirlenmelerine maruz kalýnacaðý hakkýnda vatandaþýmýzý bilgilendirmeliyiz" þeklinde kaydetti. Keþliktepe'nin önergesi incelenmek üzere Çevre ve Saðlýk Komisyonu'na havale edildi. Kubilay Kaan YÜCEL Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda Bayat'a e baðlý Köpüklü Köyü ile Ýshaklý Köyü arasýndaki 1800 metrelik yolun Özel Ýdare yol aðýna alýnmasýna iliþkin verilen yazýlý önerge teklifi, yol aðý konusunda tartýþma yaþanmasýna neden oldu. Yapýlan tartýþmalardan olumlu bir sonucun çýkmamasý üzerine Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, verilen önerge teklifini askýya aldýðýný belirterek, önergenin Ýl Özel Ýdaresi Yol Þube Müdürü'nün bugün yapýlacak Meclis toplantýsýnda yol aðlarýyla ilgili olarak Meclis üyelerine yapacaðý bilgilendirmenin ardýndan yeniden gündeme alýnmasýna karar verdi.toplantýda önerge sahipleri adýna konuþan AK Parti Bayat Ýl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Tuna, Bayat ilçesine baðlý Köpüklü ile Ýshaklý Köyü arasýndaki toplam 1800 metre uzunluðundaki yolun Ýl Özel Ýdaresi yol aðýna alýnmasýný istediklerini bildirdi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, bu önergenin gündeme alýnmasý halinde tüm köy baðlantý yollarýnýn da yol aðýna alýnmasý konusunda gelecek taleplerinin önünün açýlmasýna zemin hazýrlayacaðýný belirterek, bu durumunda maddi açýdan Ýl Özel Ýdaresine yeni yüklerin gelmesine neden olacaðýný söyledi. AK Parti Ýl Genel Meclisi Grup Baþkaný Nurettin Karaca ise, Mustafa Eker'in aksine Çorum'da Ýl Özel Ýdaresinin yol aðýnýn geniþletilmesini gerektiðini savunarak, "Genel bütçeden gelecek parada nüfus büyüklüðünün yanýnda yol aðýnýn geniþliði gibi kriterlere de dikkat ediliyor. Bu anlamda Çorum'da yol aðlarýnýn geniþlemesine ihtiyaç vardýr. Meclis olarak yol aðlarýný geniþletelim, geniþlettiðimiz yollarýn bakým ve onarýmýný nasýl olsa bir þekilde yaparýz" ifadesini kullandý. Gündemle ilgili söz alan bazý il genel meclisi üyeleri de yol aðýnýn geniþletilmesinin faydalý olacaðýný belirtirken, bazý üyeler ise yeni külfetler getireceði gerekçesiyle karþý çýktýlar.yapýlan görüþmelerden somut bir neticenin çýkmamasý üzerine Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, verilen önerge teklifini askýya alarak, bugün yapýlacak toplantýda Ýl Özel Ýdaresi Yol Þube Müdürü tarafýndan konuyla ilgili yapýlacak bilgilendirmenin ardýndan yeniden gündeme alýnmasýna karar verdi. Kubilay Kaan YÜCEL Ali Yýlmaz Musa Zorlu Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde normal doðumun özendirilmesi ve anne adaylarýnýn doðum öncesi ve sonrasý yaþanan komplikasyonlara karþý bilgilendirilmesi amacýyla daha önce yapýlan "Anne oluyorum" eðitimleri yeniden baþladý. Eðitim programýnýn açýlýþý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi konferans salonunda dün yapýldý Açýlýþ törenine Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu, Çorum Tabip Odasý Baþkaný ve Aile Hekimleri Derneði Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, doktorlar ve vatandaþlar katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu yaptý. Bugüne kadar düzenledikleri 8 eðitim programýnda toplam 400 anne ve anne adayýna ulaþarak katýlým belgelerini takdim ettiklerini ifade eden Zorlu, "Bu eðitime katýlan anne adaylarýmýzda þunu fark ettik ki saðlýk personellerimizle daha uyumlu daha iþbirliði içerisinde ve daha mutlu bir þekilde hastanemizden ayrýlan bireyler olduklarýný gördük. Halkýmýzý bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacýyla sosyal sorumluluk projeleri kapsamýnda yer alan bu tür programlarý yapmayý kendimize bir görev olarak görmekte ve sizlerin de desteði olduðu sürece bu tür programlar devam edecektir. Ayrýca iki yeni projemiz daha baþlatýlacaktýr. "Diyabetle Yaþamý Öðreniyorum", "Saðlýklý Yaþamýn Okulu"(obezite ile ilgili) projelerimizde baþlamak üzeredir" dedi. Çorum Tabip Odasý ve Aile Hekimleri Derneði Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz ise, saðlýklý nesiller ve saðlýklý toplumlar yetiþtirmeyi hekimlerin ve saðlýk çalýþanlarýn üstelendiðini söyledi. Yýlmaz, yapýlan eðitim sonunda bilinçli hareket edileceðini belirterek, þöyle dedi: "Kafanýzdaki bir çok soruyu çözmüþ olacaksýnýz. Kulaktan dolma saðdan soldan iþittiðiniz þeylerden de kurtulmuþ olacaksýnýz. Saðlýklý toplumun inþaatýný biz hekimler üstlendik." Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Pýnar Yýldýrým ise "Gebelik oluþumu ve kadýn üreme sistemi" hakkýnda bilgiler verdi. Eðitimin sonunda ise kura çekilerek anne ve anne adaylarýna çeþitli hediyeler verildi. Yasin YÜCEL Pýnar Yýldýrým

8 YAÞAM Güçlü hafýza için çilek ve 8 Siz Baþlattýnýz Adamýn biri iþ baþvurusunda bulunmuþ. Görüþmeye çaðýrmýþlar. Görüþme sonuna doðru ortalama bir tip olan adama yöneticisi sormuþ; -Peki beklentilerin ne? Seni ne tatmin eder? Arkadaþ saymaya baþlamýþ;- Öncelikli olarak bir araba istiyorum, ayrýca þu anda bulunduðum dairenin kirasý biraz fazla onu da þirketin karþýlamasý iyi olur, maaþ olarak da 3000$'dan aþaðý çalýþmam. Þirket yöneticisi, dinler ve:-biz sana son model bir Cherokee ve Tarabya'da bir villa vereceðiz. Ayrýca bizim bu pozisyonumuz için planladýðýmýz maaþ 6000$'dý, demiþ.bizim elemanýn gözleri fýrlamýþ:-þaka yapýyorsunuz, demiþ.þirket yöneticisi yapýþtýrmýþ; -Önce siz baþlattýnýz. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Yaban mersini tüketin Memorial Hizmet Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uz. Dr. Özgül Esen Öre, yaþ, stres ve yanlýþ beslenme alýþkanlýklarýnýn hafýzanýn zayýflamasýna neden olduðunu söyledi. Öre, "Antioksidan bakýmýndan zengin olan yaban mersini, çilek gibi besinler hücre hasarýna neden olan maddeleri vücuttan uzaklaþtýrarak beynin korunmasýna yardýmcý olmaktadýr." dedi. Uz. Dr. Özgül Esen Öre, hafýza geliþtirme teknikleri hakkýnda bilgi verdi. Öre, son yýllarda yapýlan bilimsel çalýþmalar ile hafýza geliþtirmenin mümkün olduðunu; fakat bunun tek bir yönteme baðlý olmadýðýný söyledi. Öre, "Kiþinin hafýzanýn sahip olduðu kapasiteyi tam anlamý ile kullanabilmesi için her þeyden önce beynin ve vücudun saðlýklý olmasý gerekmektedir. Yani beyinde yapýsal olarak bir sorun olmamasý, ayrýca hafýzayý dolaylý olarak etkileyecek kronik bir hastalýðýn bulunmamasý gerekmektedir." ifadelerini kullandý.doðru yöntemlerle her yaþta saðlýklý bir hafýzaya sahip olmanýn mümkün olduðunu belirten Öre, "Bazý hastalarda meydana gelen hafýza kaybýnýn, B1, B12 vitaminleri ve folik asit eksikliklerinden ilebildiðini ortaya koymaktadýr." diye konuþtu.haftada en az 2 kez balýk tüketiminin hafýzayý güçlendirmekte önemli bir etken olacaðýný aktaran Öre, þunlarý kaydetti: "K vitamini bakýmýndan zengin ýspanak, kuþkonmaz ve brokoli gibi sebzeler beyin gücünü artýrarak hafýzayý güçlendirdiði bilinmektedir. Antioksidan bakýmýndan zengin olan yaban mersini, çilek gibi besinler ise hücre hasarýna neden olan maddeleri vücuttan uzaklaþtýrarak beynin korunmasýna yardýmcý olmaktadýr." 'DÜZENLÝ UYKU VE STRES KONTROLÜ ÖÐRENMEYÝ KOLAYLAÞTIRIR' Düzenli uyku ve stres kontrolünün öðrenmeyi kolaylaþtýrdýðýný vurgulayan Öre, "Düzenli uyku, öðrenmeyi kolaylaþtýrmakta ve belleði güçlendirmektedir. Aþýrý stres konsantrasyon bozukluðuna neden olarak hafýzayý zayýflatmaktadýr. Depresyon ve anksiyete durumunun ise doktor tarafýndan tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle düzenli ve huzurlu bir yaþam önemlidir." þeklinde konuþtu.egzersizlerle de hafýzanýn güçlenebileceðini söyleyen Öre, þöyle devam etti: Öðrenmek istenilen kaynaklandýðý bilinmektedir. materyali inceleyin. Konuyu ana hatlarýyla Anýlarý zihinde tutmak ve gerektiðinde ister belirleyin. Konuyla ilgili soru hazýrlayýn. parça parça ister bütün halinde 'geri çaðýrma' Hazýrlanan sorularý cevap ararcasýna olarak tanýmlanabilen hafýza, sanýldýðý gibi yaþa baðlý olarak yavaþ yavaþ yok olan bir olgu deðildir. Yapýlan araþtýrmalar, doðru yöntemler kullanýlarak beynin doðru baðlantýlarý her yaþta harekete geçir- okuyun. Okuduðunuz metindeki kavramlar ile belirli nesneler arasýnda iliþki kurun. Her bölümü bitirdikten sonra birkaç kere tekrar edin. Konuyu ve aþamalarý tekrar hatýrlayarak pekiþtirin." Gribe karþý bol bol sývý tüketin H3N2 grip virüsü hakkýnda bilgi veren Op. Dr. Mustafa Üzeyir, gribin özellikle þeker, kronik akciðer- böbrek yetmezliði olan kiþilerde, yaþlýlarda, küçük çocuklarda, hamilelerde ölümcül durumlara dönüþebileceðini söyledi. Üzeyir, "Dededen nineden kalma ýhlamur, adaçayý gibi bitkisel tedavilerle de sývý alýmýnýn artýrýlmasý gerekir." dedi.op. Dr, Mustafa Üzeyir, grip ve bu dönem 'H3N2' olarak adlandýrýlan virüs hakkýnda bilgi verdi. Üzeyir, þu an salgýn olasýlýðýndan söz etmenin mümkün olmadýðýný ancak basite de orta kulak iltihabý ve zatüreye neden olur. Soðuk algýnlýðý virüslerinin 200'e yakýn çeþidi vardýr. Grip virüsü influenzada belirtiler daha aðýr seyreder. Öksürük, eklem aðrýlarý, halsizlik, yüksek ateþ gibi tablolarla kendini gösterir. Antibiyotiðe karþý direnç oluþtuðunda tedavi süreci zorlaþacaðý için doktor önermediði sürece antibiyotik kesinlikle kullanýlmamalýdýr." açýklamasýnda bulundu.son dönemlerde Almanya ve Fransa'da bilimsel olarak yapýlan bitkisel araþtýrmalarýn bitkisel tedavilerin gücünü ortaya koyduðunu alýnmamasý gerektiðini vurguladý. Gribin analtan Üzeyir, þunlarý söyledi: "Aslýnda öldürücü olmasý için insanlar arasýndaki salgýnýn artmasý gerektiðine dikkat çeken Üzeyir, þunlarý söyledi: " Normalde bu tip rahatsýzlýklar basit hastalýk gibi görüldüðü için basit ilaçlarla baskýlanýr. Özellikle þeker, kronik akciðer-böbrek yetmezliði olan kiþilerde, yaþlýlarda, küçük çocuklarda, hamilelerde ölümcül durumlara dönüþebilir.""grip virüsü genellikle damlacýk dediðimiz aksýrýk, öksürme ve konuþma gibi durumlar sonrasýnda etrafa yayýlýr ve havada asýlý kalýr." diyen Üzeyir, "Özellikle 30 cm ile 2 metrelik tüm ilaçlar bitki kökenlidir. Soðuk algýnlýðý ve grip üzerinde yapýlan bitkisel, yani fitoterapi araþtýrmalarý Afrika Sardunyasý kökü ekstresinin baðýþýklýk sistemini içinde bulunan antiviral, antibakteriyel ve ekspektöral etkilerden dolayý güçlendirdiðini ortaya koymuþtur. Enfeksiyonun baþlangýç döneminde kullanýlmaya baþlandýðýnda özellikle baþ aðrýsý, burun akýntýsý, öksürük gibi þikayetleri baskýlayýp süreci kýsalttýðý bilimsel araþtýrmalarla kanýtlanmýþtýr. Dededen nineden kalma ýhlamur, adaçayý gibi bitkisel tedavilerle de bir alanda bulaþýcýdýr. Hasta kiþinin kullandýðý sývý alýmýnýn artýrýlmasý gerekir. Dokular havlu, çatal, kaþýk gibi cisimlerin ortak kullanýmý da yayýlýmý artýrýr. Özellikle vücut direnci düþük, kurudukça aðýz ve buruna mikroplar daha kolay yapýþabilir." beslenmesi bozuk, kronik rahatsýzlýklarý olan kiþilerde bulaþma ve enfeksiyonun -yani virüsün -yayýlýmý hýzlý olabilir. Hastalýk virüs vücuda girdikten 1-4 gün sonra belirti verir. Bulaþýcýlýk belirti vermeden bir gün önce baþlar, 5-7 gün sürer. Çocuklarda 7 günden fazla sürebilir." ifadelerini kullandý.gribin Ekim-Nisan aylarýnda hastalýða neden olduðunu açýklayan Üzeyir, "Ocak- þubat aylarýnda salgýn olasýlýðý yükselen gripten 1918'de 20 milyona yakýn kiþi hayatýný kaybetti. Ölümcül olan bir hastalýða basit denilemez. Grip vakalarýnýn çoðu ciddi deðildir ve tedaviye yanýt verir. Fakat yaþlýlarda, uzun süre devam hastalýklara sahip olanlarda baðýþýklýk sistemi zayýf olduðu için grip ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Özellikle çocuklarda sinüzit, 20:00 Böyle Bitmesin Türkiye de son 20 yýlda hýzla artan boþanmalar, bu boþanmalarýn ilginç içerikleri, toplumun bu artýþa direnemeyiþi, ülkenin doðusuyla batýsý arasýnda bu artýþ noktasýndaki farkýn gittikçe kapanýyor olmasý bir þey iþaret ediyordu. Þüphesiz, boþanma denen þey, aile mefhumuyla ilgili en büyük kriz noktasýydý. Ve bir þeyi tanýmlamanýn en temel yollarýndan birisi onun karþýtýyla ayný çerçevenin içine alýnmasýydý. Oyuncular : Nergis Öztürk, Cemal Toktaþ, Yeliz Kuvancý, Tomris Ýncer Yönetmen : Emre Kabakuþak 20:00 Dila Haným Barazoðullarýnýn reisi Seyit Bey, arsasýný Selamoðlu ailesinden Rýza'ya satmak için anlaþýnca ailenin küçük oðlu Azer kavga çýkarýr. Yýllardýr Rýza'ya kin besleyen Azer'in silah çekmesiyle kavga baþka bir boyuta taþýnýrken araya giren Ýhsan vurulur. Ýhsan, arkasýnda seven bir kadýn ve düþmanlýklar býrakarak bu dünyadan ayrýlýr. Ýhsan Bey'in karýsý Dila Haným, kocasýný vuran Karadaðlý Rýza'yý öldürmeye yemin eder. Dila, bir rastlantý sonucu hiç tanýmadýðý Rýza ile tanýþýr. Ona kocasýnýn katili olduðunu bilmeden büyük bir aþkla baðlanýr. Rýza da Dila Haným'a büyük bir aþk beslemektedir. 20:00 Huzur Sokaðý Zeynep ve maskeli adam arasýnda yaþanan arbedede Feyza vurulur. Bunu öðrenen Bilal, Feyza yý yalnýz býrakmaz. Ali nin intikam almaktan vazgeçmeyeceðini anlayan Zeynep, kýzýný korumak için tehlikeli bir iþe giriþir fakat iþler umduðu gibi gitmez ve masum birinin ölümüne sebep olur. Feyza iyileþir. Tam kendini toparlamaya çalýþýrken annesinin müebbet aldýðýný öðrenince bir kez daha yýkýlýr. Diðer taraftan Zeliha nýn hamileliði zor geçmektedir. Bilal ve Zeliha yý zor günler beklemektedir. Oyuncular : Selin Demiratar, Kutsi, Sinem Öztürk, Yeþim Salkým, Hakan Eratik Yönetmen : Serkan Birinci Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir 9 Ocak 1908 de Paris te Georges Bertrand ve Françoise (Brasseur) de Beauvoir çiftinin kýzý olarak dünyaya gelmiþtir. Geleneksel bir ailenin büyük kýzýdýr. Otobiyografisinin ilk bölümünde (Bir Genç Kýzýn Anýlarý) dinine ve ülkesine baðlý ataerkil bir ailenin sorumluluklarla donatýlmýþ kýzý olarak yaþadýðý dönemden bahseder. Kiþiliðinin koyu katolik annesinin ve bilinemezci babasýnýn karþýtý olarak þekillendiði söylenebilir.çocukluk ve ergenlik çaðýný etkileyen iki iliþkisinden biri kardeþi Helen diðeri arkadaþý Zaza ile olan iliþkisidir. Helen in küçüklüðünden itibaren ona sürekli bir þeyler öðretmeye onu yetiþtirmeye çalýþmýþ iliþkisinde öðretici bir kaygý içinde olmuþtur. Zaza ise trajik yaþamý ve ölümü ile Simone nun karþýlaþtýðý ilk sorunu oluþturuyordu. Matematik ve felsefede Baccalauréat sýnavýný geçtikten sonra Katolik Enstitüsü nde matematik öðrenimi ve Saýnte Marie Enstitüsünde yabancý dillerde yazýn eðitimi gördü. Daha sonra Sobone da felsefe eðitimi aldý da seçkin Ecole Normale Superieure ye kayýt olan ve Sabone da kurs almakta olan Jean-Paul Sartre ile tanýþýr. Beavuvoir un Ecole Normele de eðitim gördüðü yanlýþ ve yaygýn olan bir bilgidir. Ancak bu okuldaki Sartre ve felsefe gurubundaki diðer insanlar tarafýndan iyi tanýnmaktadýr da felsefede Agregation baþaran en genç öðrenci olur. Sartre o yýl birinci olur, Simone ise ikinci. Ancak herkes bilir ki de Beauvoir felsefede en iyi idi. Sartre a birincilik erkek olduðu için verilmiþti. Sorbonne da iken hayatý boyunca bilinecek lakabý Castor(Cesur) edinecektir yýlýnda Simone Konuk Kýz (L'Invitée) adlý Rouen okulundaki öðrencilerinden Olga Kosakiewicz ile olan kronik lezbiyen iliþkisinin öyküsünü yayýnladý. Bu öykü ayný zamanda de Beauvoir ile Sartre arasýndaki karmaþýk iliþkiyi ve iliþkinin bu üçlü iliþkiden nasýl zarar gördüðünü anlatýr. PATLICANLI MAKARNA Malzemeler 1 paket makarna 2 yemek kaþýðý margarin Yeteri kadar tuz Patlýcanlý sos için : Yarým kg kuþbaþi hindi eti 3 adet orta boy patllcan 3 adet orta boy domates 2 adet sivri yeþil biber 1 adet orta boy soðan 2 yemek kaþðýð sývý yað Yeteri kadar tuz, karabiber, kýrmýzý biber Patlýcanlari kýzartmak için 2 bardak sývý yað Yemeðin Tarifi Bir tencereye makarnanýn miktarýnda su, yað ve tuz koyup kaynatýn. Kaynayýnca makarnalari ekleyin. Bir taþým kaynadýktan sonra tencerenin altýný kýsýn, Suyunu çekince ateþten alýn. Kaþýkla iyice karýþtýrýn. Servis tabaðýna Derin olan kuyu Deðil, kýsa olan iptir. Çin Atasözü alýn. Üzerine patlýcanlý sos dökün. Patlýcanlý sos: Patlýcanlarý yýkayýp alacalý soyun. Kuþbaþý dograyýp tuzlu suda 10 dakika bekletin. Suyunu sýkýn ve kýzdýrýlmýþ yaðda hafif kýzartýn. Kaðýt peçete yayýlmýþ tabaða alýn. Diðer tarafta yað ve soðaný kavurup kuþbaþý etleri ekleyin. 2-3 kez karýþtýrýn. Küçük doðranmýþ biber ve kabuðu soyulmuþ küçük doðranmýþ domatesleri ekleyin. Kýsýk ateþte 15 dakika kaynatýn. Etler yumuþamaya baþlayýnca patlýcanlarý, tuzu, karabiberi ve kýrmýzý biberi ekleyin. Suyu azsa biraz su da ekleyerek 10 dakika daha piþirin. Makarnalarýn üzerine dökerek servise sunun. 07:00 Haber Saati 08:30Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor 10:00Müge Anlý ile Tatlý Sert 13:00 Kýzlar ve Anneleri 15:00 Alemin Kýralý 16:00 Zahide ile Yetiþ 17:15 Kapanmadan 19:00 Ana Haber 20:00 Huzur Sokaðý 22:30 Ben Onu Çok Sevdim Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ Nil in Dünyasý Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:30 Hayat Dediðin 19:30 Þaþkýn Hýrsýzlar 21:15 Haber Saati 22:20 Boynu Bükük 23:45 Kartal Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým 15:30 Ateþli Çingene 17:30 Kelime Oyunu 19:00 Ana Haber 20:00 Dila Haným 23:15 Makina Kafa 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Galatasaray - Ajax 23:15 Beyaz Show Talk Show 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Böyle Bitmesin 22:30 Gönül Hýrsýzý Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma 16:45 Tv filmi Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Rambo 2 23:00 Maceracý

9 Ýnkar edenler, göklerle yer bitiþikken, bizim onlarý ayýrdýðýmýzý ve diri olan her þeyi sudan meydana getirdiðimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mý? Enbiyâ, 21/30 9 Cumanýz Mübarek Olsun... DUA "Zarar vermek ve zarara zararla karþýlýk vermek yoktur." (Ýbn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta', Akdýye, 31) GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI ÝNSAF 'Ýnsaf', sözlükte, bir þeyi iki yarým parçaya bölmek, adaleti ve eþitliði saðlamak demektir. 'Nýsf' yani 'yarým' kelimesi de ayný kökten türemiþtir. Ýnsaf, kavram olarak, haklarý doðru bir ölçü ile yerine vermektir. Ýnsaf, bir anlamda adaleti de içermektedir. Adalet, bununla doðar. Adalet ve insaf ahlâkýnýn her ikisi de yüksek himmet sahibi olmaktan ve doðruluktan meydana çýkar. Ýnsaf'ýn zýttý, Adalet'in de olduðu gibi 'Zulüm'dür. Adalet ve insafýn herkes ve her zaman için gerekli olduðu apaçýktýr. Ýnsaf dinin yarýsýdýr' sözü de müslümanlar arasýnda sýklýkla kullanýlýr. Müslüman kiþinin insaf ahlakýnýn bir gereði de, Allah (c.c.)'ýn kendisine verdiði servetin bir kýsmýný, dünyada iken nasýl hayýr iþlemek konusunda serbest ve yetkili ise, dünyadan ahirete göçme zamanýndan önce de, o malýn üçte birini tasarruf etmesidir. Zengin Müslüman servetinin hemen hepsini mirasçýlarýna býrakmayýp, bir miktarýný ahireti için sürekli gelir yollarýna harcamasýna fýrsat vermiþtir. Camiler, din eðitimi veren okullar, kurslar, vakýflar için teberruda bulunmak, Ýslâm dininin anlaþýlmasýna ve yaþanmasýna katkýda bulunmaktýr. Merhumun býraktýðý maldan borçlarý ödendikten sonra vasiyeti ayrýlýr ve yapýlýr. Bundan sonra geriye kalan mirasçýlar arsýnda taksim edilir. Onun içindir ki her müminin vasiyeti, þahitli, isbatlý ve yazýlmýþ olarak baþ ucunda hazýr bulunmalýdýr. Çünkü ölümün nerede ve ne zaman geleceðini kimse bilmemektedir. En akýllý mümin her an ölüme hazýrlýklý, tevbesini yapmýþ olarak bekleyendir. Vasiyet nasýl emrolunmuþ ise vasiyeti ifa etmek de öyledir. Vasiyet etmeden ölenler, ahirette dilsiz olarak, konuþmaktan yoksun olacaklarý gibi, vasiyet imkaný olduðu halde yapmayanlarýn, Allah (c.c.) katýnda ve insanlar yanýnda sorumlu olacaklarýnda kuþku yoktur. Ýsraf yapanlar, ayette þeytanlarýn kardeþi olarak tanýmlanmýþtýr. Cenab-ý Hak mülkü ve serveti insanlara haram ve günah yerlere harcamalarý için vermiyor. Bunun için israf edenler, ayný zamanda insafsýz olmakta ve Allah (c.c.)'ýn sevgisinden uzak kalmaktadýrlar. Ýnsanlarýn ömürleri de çok deðerli bir servettir. Bunu gereði gibi kullanmamak da bir israftýr. Bu deðerli hazineyi de israf etmek yine insafsýzlýktýr. [1] [1] Tasavvufi Ahlâk, M.Z. Kotku. Her Gördüðünü Hýzýr, Her Geceyi Kadir Bil Bir gün annesi tarladan kaldýrdýðý buðdaylarý, biriyle Ubeydullah-ý Ahrâr'a gönderdi. Ubeydullah-ý Ahrâr buðdaylarý ambara koymakla meþgûlken, buðdaylarý getiren kimse, boþ çuvallarýný alýp gitti. Nereye gittiði ve hangi yoldan gittiði belli deðildi. Ubeydullah-ý Ahrâr o anda neden bu zavallý ve garib kimseden duâ almadýðýna üzüldü. Ýçine garib bir ýzdýrap çöktü. Buðdayý olduðu gibi býrakýp koþarak o kimsenin peþine düþtü. Yanýna vararak tevâzu ile kendisine duâ etmesini istedi ve; -Beni gönlünüze alýn. Hâlime biraz inâyet nazarýyla bakýn. Belki duânýz ve himmetiniz bereketiyle Allahü teâlâ beni baðýþlar, merhâmet eder de yolum açýlýr, dedi. Onun yüzüne þaþkýn ve hayret dolu ifâdelerle bakan zât; -Zannediyorum ki Türk þeyhlerinin söyledikleri; "Her geleni Hýzýr bil, her geceyi Kadir bil" sözüne göre hareket ediyorsun. Fakat ben hiçbir özelliði olmayan kendi hâline yaþayan bir kimseyim. Elimi yüzümü bile lâyýký ile yýkamayý bilmem. Senin istediðin þeyden ben haberdâr deðilim. O bende yoktur." dedi. Ubeydullah-ýAhrâr duâ etmesi için yalvarmaya devâm etti. O kimse, Ubeydullah-ý Ahrâr'ýn yalvarýþýna dayanamayarak ellerini kaldýrdý ve; -Allahü teâlâ senin kalb gözünü açsýn, diye duâ etti. Bu duâ bereketiyle Ubeydullah-ý Ahrâr'ýn kalbinde açýlmalar oldu. "Ey Rabbim! Bana temiz rýzýk ver ve sâlih amel nasîb et." Amin TOPLUMLARI AYAKTA TUTAN DÝNAMÝKLER FETHULLAH GÜLEN Bugüne kadar, temelinde akideden beslenmeyen ve amelle desteklenmeyen içtimaî sistemlerin ayakta kalamamasý, hatta yerle bir olmasý, bundan sonra da ayakta kalamayacaklarýnýn emaresidir. Bu sebeple, þu anda, deðiþik milletlerde görülen sûrî (görünüþteki) saðlamlýða aldanýlmamalý; bunlar, dünyevî çýkarlarýn, hýrslarýn ve sömürülerin bir araya getirdiði yýðýnlardýr ve er-geç daðýlmaya mahkûmdurlar. Zira onlarý birleþtiren esaslar ayný zamanda ayrýþtýran hususlardýr. Bir toplumun, güçlü olmasý ve ayakta kalabilmesi için saðlam kaideler üzerine oturmasý þarttýr. Çýkar ve menfaat gibi þeyler asla kaide ve temel olmaya elveriþli deðillerdir. Devlet-i ebed-müddet mefkûresine baðlý fertler manevî donanýmlarý itibarýyla tam olmalýdýrlar. Münasebetleri dünyaya ayarlý fertlerden, uzun ömürlü bir toplumun meydana gelmesi mümkün deðildir. Evet, bir toplumun devamlýlýðý adýna, onu teþkil eden fertler arasýnda, ebedî âlemlerde devam edecek kuvvetli bir rabýtaya ihtiyaç vardýr. Bu rabýta da olsa olsa Ýslâm olabilir. Evet, onun müntesipleri birbirlerine iþte böyle bir baðla baðlýdýrlar. Þayet bir cemaat, hem dünyada hem de ukbâda devam edecek böyle güçlü fasl-ý müþterekler etrafýnda toplanmýþsa, bir kýsým küçük menfaatlerin halel veriyor olmasý kat'iyen onlarý birbirine düþüremez ve zaafa uðratamaz. Aslýnda Ýslâm bir fýtrat dinidir. Onda eþyanýn tabiatýna zýt hiçbir mesele yoktur. Çünkü o, Allah'a dayanmaktadýr ve hükümlerini bizzat Cenâb-ý Hak vaz'etmiþtir. Dolayýsýyla O'nun ezelî ve ebedî kelâmýndan fer ve ýþýk almayan dünyadaki deðiþik sistemler ise tabiî ve fýtrî olmadýklarý için, tabiat, fýtrat ve zaman tarafýndan nesh edilmeleri kaçýnýlmazdýr. Bu itibarla da, onlarýn iþi daha þimdiden bitmiþ demektir. Ne var ki, bunun için bir kalb, ruh ve düþünce insanlarýna ihtiyaç var. Evet, dünya çapýndaki bu ciddî deðiþiklik ancak yeni bir insan modeliyle gerçekleþebilecektir. Özetle 1-Dünyevî çýkarlarýn bir araya getirdiði toplumlarýn görünüþteki saðlamlýðýna aldanýlmamalý. Bunlar, er-geç daðýlmaya mahkûmdurlar. 2-Bir toplumun devamlýlýðý, onu teþkil eden fertler arasýnda, ebedî âlemlerde de devam edecek kuvvetli rabýtalarla mümkündür. 3-Dünya çapýndaki ciddî deðiþiklikler ancak; kalb, ruh ve düþünce bakýmýndan yeni bir insan modeliyle gerçekleþebilecektir. ESMAÜL HÜSNA EL-HABÝR "Her þeyden haberdar olan" anlamýna gelen "el-habir" ismi þerifi Kur'an-ý Kerim'de 45 defa geçmektedir. "Ey iman edenler, Allah'dan sakýnýn. Herkes yarýna ne sakladýðýna bir baksýn. Allah'dan sakýnýn. Þüphesiz Allah yaptýklarýnýzdan haberdardýr" (Haþr 18) Yaptýklarýmýzý, yapamadýklarýmýzý, kazandýklarýmýzý, kaybettiklerimizi, dostlarýmýzý, düþmanlarýmýzý, topraðýn derinliklerinde çatlayan her daneyi ve çekirdeði, açan her çiçeði, yaðan her damlayý bilen, gören, iþiten ve haberdar olan Rabbe iman ediyoruz. Karanlýk gecede, kara taþýn üzerinde, kara karýncanýn hareketini gören, ayak sesini iþiten, karýncanýn içinden geçenlerden haberdar olan Allah'a iman eden kullarýndan bir kýsmý da dünyanýn neresinde dostlar var, düþmanlar var, dostlarýn maddi manevi gücü, düþmanlarýn gücü nedir? Kim nerede ne yapýyor, ne üretiyor, dünyanýn neresine, ne kadar yaðmur yaðar, nerede hangi tür çiçek açar? Haberdar olmalýdýr. Yeni oluþumlar ve yeni insan modeli Bu yeni insan, her türlü haricî tesirlerden sýyrýlabilmiþ ve kendi kendine ayakta durmaya kararlý bir þahsiyet insanýdýr. Bu, öyle saðlam bir ruh insanýdýr ki, ne Doðu ne Batý, ayaðýna pranga vurup onu esir edemeyeceði gibi, mana köküne ters 'izm'ler de ona yol-yön deðiþtirtemeyecek ve yerinden kýpýrdatamayacaktýr. Yeni insan, düþüncesiyle hür, iradesiyle hür, tasavvurlarýyla hür ve hürriyeti de Allah'a kulluðu ölçüsündedir. O, baþkalarýna benzeme ve özenmeye deðil, kendi kendine benzeme ve tarihî dinamikleriyle bezenme peþindedir. Yeni insan düþünen, araþtýran, inanan, ruhaniyata açýk ve ruhanî zevklerle dopdolu bir madde-mana insanýdýr. O, kendi dünyasýný kurma yolunda azamî derecede çaðýnýn imkânlarýndan yararlanmanýn yanýnda, kendi millî ve manevi deðerlerine de sahip bir kapasite ve karakter insanýdýr. O, þanlý geçmiþindeki inananlar gibi inanýr, onlar gibi düþünür, onlar gibi soluklanýr ve onlar gibi yürür elinde meþale karanlýklarýn baðrýna.. Nurla oturur kalkar, ýþýkla hasbihâl eder ve hep Hak dostlarý gibi soluklanýr. Bunlarý yaparken de, derin bir vefa hissiyle, bir lahza bile hak düþüncesinden ayrýlmaz ve hakký tutup kaldýrmak için her gün kim bilir kaç defa ýzdýrapla iki büklüm inler durur. Ýcabýnda o, yurt-yuva, evlâd ü iyal, her þeyi terk etmeye hazýr; mal-can kaygýsýna, refah-saadet arzusuna tamamen kapalý; bugün mazhar olduðu her þeyi, yakýnuzak, milletinin istikbali yolunda, hem de tek zerresini dahi zayi etmeden týpký tohumu topraðýn baðrýna saçtýðý gibi, Hakk'ýn inayet yamaçlarýna saçma peþinde; sonra da kuluçkanýn yumurta ve civcivler üzerine abandýðý gibi bir ýzdýrap ve bekleyiþ faslýna girerek inleyip kývranýr, ürperip yakarýþa geçer. O her zaman, Hak yolunda olmayý ve bu yolda Hakk'a yürümeyi hayatýnýn gayesi bilir ve böyle bir gayeyi fevt etmiþ (kaçýrmýþ) olmayý da þahsý adýna telafisi imkânsýz en büyük bir kayýp sayar... Yeni insan; insanlarýn akýl, kalb, ruh ve duygularýna ulaþma yolunda kitaptan gazeteye, gazeteden mecmua ve bültene, onlardan da radyo ve televizyona kadar bütün modern imkânlardan yararlanarak kendini ifade etmeye çalýþýr. Yeni insan, ruhunun kökleri itibarýyla çok derin, içinde yaþadýðý dünya itibarýyla da çok yönlüdür. O, ilimden sanata, teknolojiden metafiziðe, her sahada söz sahibi ve kendini alâkadar eden her mesele ile de içli-dýþlýdýr. Evet, o, doyma bilmeyen ilim aþký, her gün daha bir baþkalaþan marifet tutkusu ve idrak üstü ledünnî derinlikleriyle, ak devrin aydýnlýk insanlarýyla omuz omuza ve her gün yeni bir miracýn süvarisi olarak da ruhanîlerle hep at baþýdýr. Yeni insan, varlýða karþý sevgiyle dopdolu ve insanî deðerlerin de koruyucu ve kollayýcýsýdýr. O, bir taraftan insaný insan yapan ahlâk ve fazilet gibi esaslarla kendi yerini belirleyip kendine ulaþýrken, diðer yandan da bütün varlýðý þefkatle kucaklayacak kadar insanlýk sergileyen bir þefkat kahramaný ve bir diðergâmdýr. Ýman-amel temeline dayanan toplum Ýslâm'ýn içtimaî yapýsý deðerlendirilirken üzerinde durulmasý gereken en önemli hususlardan biri, onun hiçbir zaman sarsýlamayacak þekilde saðlam bir akide ve amel üzerine oturtulmuþ olmasýdýr. Meselenin bu yaný göz ardý edilerek yapýlacak bütün tahliller, kanaatimizce daima eksik ve yarým kalacaktýr. Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman eden bir toplum ile iman etmeyen bir toplum arasýnda anlayýþ, telakki ve yaþantý bakýmýndan ne derece farklýlýklar olacaðý izahtan varestedir. Ayrýca namaz, oruç, zekât, hac ve diðer amelî hususlarla mücehhez bir toplum ile bunlardan mahrum kalabalýklarýn birbirinden farklý olduklarý açýktýr. Bu itibarla bir kere daha tekrar etmeliyim ki, Ýslâm'ýn içtimaî yapýsý tamamen akide ve amele dayalýdýr ve deðerlendirmeler de bu esasa göre yapýlmalýdýr. Ýsterseniz, mealini vereceðimiz þu ayetle bu konuyu biraz daha açmaya çalýþalým: "Daha önce Medine'yi yurt edinen ve imana sarýlanlar, kendilerine hicret edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden ötürü de içlerinde (olumsuz hiç) bir þey hissetmezler. Kendilerinin ihtiyaçlarý olsa dahi (kardeþlerini) nefislerine tercih ederler." (Haþir, 59/9) Mus'ab b. Umeyr'in gayret ve çalýþmalarýyla Medine, kýsa zamanda Ýslâm Site Devleti'nin kurulmasýna müsait bir zemin hâline gelmiþti. Bu cümleden olarak bir taraftan Ensar, Muhacir kardeþleri için barýnacak yer hazýrlarken, diðer taraftan kendilerini iman cihetiyle yeterli hâle getirmeye çalýþýyorlardý. Zira üzerlerine alacaklarý bu daðlardan daha aðýr yük baþka türlü taþýnacak gibi deðildi. Bu itibarla, neleri varsa hepsini göç eden kardeþleri uðrunda harcamaya hazýrlanýyorlardý. Hazýrlanýp verdiler; sonra da verdikleri her þeyi bütün bütün unutarak bihakkýn ensar olduklarýný ortaya koydular. Ýþte Ensar buydu ve onlar bu seviyeyi yakalamýþlardý. Evet, onlar, daha önce yaptýklarý hiçbir iyiliði hatýrlamamakta kararlý, minnet ü ezaya götüren her þeye karþý da kapalýydýlar. Onlarý bu kývama getiren, baþka deðil, imanlarýydý. Ýþte, imanla içtimaî yapý arasýndaki ince ve sýrlý münasebet!.. SAHABE HAYATI HZ. UKBE ÝBNÝ ÂMÝR EL-CUHENÎ (r.anh) Ukbe Ýbni Âmir el-cuhenî radýyallahu anh Kur'an-ý Kerim'i güzel okuyan bir Kur'an hâfýzý... Gecenin seher vakitlerinde kalkýp Mevlâ ile konuþurcasýna huþû ile Kur'an tilâvet eden bir âþýk... Kendi el yazmasý Kur'an'ý bulunan bir ilim eri... O, Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Medine-i Münevvere'ye hicretinden sonra Ýslâm'la þereflendi. Müslüman oluþunu kendisi þöyle anlatýyor: "Ýnsanlardan uzak, çöllerde küçük sürülerimin peþinde hayatýmý geçiriyordum. Mekke'de yeni dinin ve son Peygamberin geldiðini daha sonra Medine'ye hicret edeceðini duydum. Kýsa bir zaman sonra da Medine'ye teþrif ettiði müjdesini aldým. Bütün Medine'li müslümanlarýn sevinç haberleri geliyordu. Ben de sürülerimi býrakýp Medine'ye koþtum. Huzuruna vardým ve: "Ya Rasûlallah! Ben size bey'at edeceðim" dedim. Sevgili Peygamberimiz: "Sen kimsin?" dedi. Ben de: "Ukbe Ýbni Âmir el-cuhenî'yim" dedim. Bana: "Sence hangisi daha iyi. Bedevi bey'ati mi, yoksa hicret bey'ati mi?" dedi. Ben de: "Hicret bey'ati yapmak istiyorum." Yani, Medine'de kalmak üzere bey'at ediyorum dedim. Muhacirlerle beraber yanýnda bir gece kaldým. Ertesi gün küçük sürümün yanýna döndüm." Ukbe (r.a)'ýn gönlüne Ýslâm ýþýðý girmiþti, fakat o sevgiliden ayrý kalýþý yeni gelen vahiyleri duyamamasý ona çok zor geliyordu. Kendi ifadesiyle þöyle bir çare bulmuþtu: "Biz oniki arkadaþtýk. Sürülerimizi otlatmak için Medine'den uzakta kalýyorduk. Arkadaþlarla aramýzda : "Biz de hiç iþ yok. Yeni gelen vahyi öðrenmek ve Rasûlullah (s.a)'ýn sohbetinde bulunmak için hergün birimiz Medine'ye gitse, sürüsüne burada kalanlar baksa diye anlaþtýk. Ben sürüleri býrakmaktan korkuyordum. Siz gidin ben sürünüze bakayým. Geldiðinizde, dinlediklerinizi ve öðrendiklerinizi sizden alýrým" dedim. Bir müddet böyle nöbetleþe devam ettik. Sonra o sevgilinin yüzünü görememek, huzurunda bulunamamak canýma tak etti ve kendi kendime: "Yazýklar olsun sana! Sen bu sürüler yüzünden mi Rasûlullah (s.a)'ýn sohbetinde bulunmayý terk ediyorsun. Gelen vahyi direk onun aðzýndan duymak, aracýsýz, ondan almaktan bu sürüler mi seni alýkoyuyor?" dedim. Gafletten uyanarak kendime geldim ve koyunlarýmý býrakýp Rasûlullah (s.a)'ýn yakýnýnda bulunmak için Medine'ye hicret ettim. Mescid'de yatýp kalktým." Ukbe (r.a) gölge gibi Rasûlullah (s.a) efendimizi takip etmeðe baþladý. Yolculukda hayvanýnýn yularýný tuttu. Ona hizmeti zevk haline getirdi. Efendimiz de Ukbe'yi çoðu kere terkisine alýrdý. Bu sebebten ona Rasulullah'ýn redifi diye isim verildi. Kendisi þöyle anlatýyor. Birgün Rasulullah (s.a) efendimiz bana : "Ukbe! Sana, þimdiye kadar benzeri görülmeyen iki sûreyi öðreteyim mi?" dedi. Ben de: "Evet Ya Rasûlallah! " dedim. Bunun üzerine iki Cihan Güneþi efendimiz bana "felâk ve Nas" sûrelerini okudu. Namaz vakti girince imam oldu ve o iki sûreyle namazý kýldýrdý. Daha sonra: "Ey Ukbe! Yatarken bu sûreleri daima oku!" buyurdu. Ukbe (r.a) Allah'ýn sevgilisine yakýn olmanýn ve ona hizmet etmenin bereketini, hayatýnda gördü. Kur'an, hadis, fýkýh ve ferâiz ilminde güzide þahsiyet oldu. Ashab arasýnda ilim ve cihad eri olarak anýldý. O, Kur'an okumak ve öðretmekten büyük zevk alýrdý. Birgün Resûl-i Ekrem (s.a) efendimizden: "Ya Rasûlallah! Hûd ve Yusuf sûrelerini bana okur musunuz?" diye ricada bulundu. Efendimiz okudu Ukbe dinledi. Daha sonra öðrendiði þekilde etrafýna okudu ve öðretti. O, Kur'an-ý Kerim'i çok güzel okurdu. Sahabe onun tane tane okuyuþunu dinler, kalpleri ürperirdi. Bilhassa geceleri ortalýk sakinleþince yüksek sesle, Mevlasýyla konuþurcasýna âyetleri tefekkür ederek hûþû ile okur gözleri yaþlarla dolardý. Hz. Ömer (r.a) onu birgün çaðýrýp þöyle dedi "Ey Ukbe! Bana biraz Kur'an oku!" O da: "Hay, hay, Ey emîru'l-mü'minin" dedi ve bir miktar Kur'an okudu. Ukbe (r.a)'ýn tatlý tatlý okuyuþunu hûþû ile dinleyen Hz. Ömer (r.a) gözyaþlarýný tutamadý ve sakalýný ýslatýncaya kadar aðladý. Evet!.. Kur'an böyle bir kitaptýr. Onu huþû ile dinlemek kalbleri ürpertir... Gönülleri yumuþatýr. Gözyaþlarýný akýtýr... Çünkü kâmil mü'minlerin gýdasýdýr Kur'an... Allah'ým!.. Bizlere de o yüce kitabýn derinliklerine dalabilmeyi, onu okumak okutmak ve dinlemeyi zevk haline getirebilmeyi nasib et!.. Ukbe (r.a) kendi elleriyle yazdýðý bir Kur'an býraktý. Yakýn zamana kadar Mýsýr'da kendi adýyla bilinen cami'de muhafaza edildi. Fakat kaybolan kültür hazinelerimiz arasýnda maalesef o da kayýplara karýþýp gitti. O, Hz. Ömer (r.a) devrinde Þam'ýn fethinde bulundu. Büyük kahramanlýklar gösterdi. Komutan Ebu Ubeyde (r.a) halifeye müjdeyi ulaþtýrmak üzere onu gönderdi. Muaviye devrinde Mýsýr'da valilik yaptý. Onun emriyle Rodos adasýnýn fethi için gönderilen orduya kumandan oldu. Ukbe (r.a) askeri bilgileri öðrenmekten zevk alýrdý. Kendisi de mükemmel ok atardý. Halký da bu iþe teþvik ederdi. Bir defasýnda Hz. Halid Ýbni Velid (r.a)'a Resûl-i Ekrem (s.a) Efendimizin: "Cenab-ý Hak bir ok için üç kiþiye cennet nasib edecektir" hadisini hatýrlatmýþtý. Bunun için ok atmak hususunda büyük gayret sarfederdi. Ýlim ve cihada çok önem veren Ukbe (r.a) 55 hadis-i þerif rivayet etmiþ ve 58. hicri senede Mýsýr'da vefat ettiði bildirilmiþtir. Cenab-ý Hak'tan þefaatlerini niyaz ederiz. Amin.

10 10 Murat Yýldýrým Fransa'ya gidiyor AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, bugün Avrupa burg Baþkonsolosu Serdar Cengiz Bey ile bir konuþma yapacak. Program sonrasýnda Sarreguemines Türk Demokratlar Birliði STK temsilcileri ve kanaat önderleburg (UETD)'nin çalýþmalarýna katýlmak üzere Fransa'ya gidiyor. Ýki günlük çalýþma kapsamýnda Milletvekili Murat Yýldýrým Franza- Lorrainne bölgesinde çok sayýda programa katýlarak Avrupa'daki vatandaþlarýmýza riyle yemekte bir araya gelecek olan Yýldýrým, cumartesi günü sabah UETD Ýcra Kurulu ile kahvaltýda buluþacak. Metz bölgesinde gerçekleþtirilecek esnaf ziyaretinin ardýndan Fameck bölgesinde Straz- Türkiye'de yaþanan burg Baþkonsolosumuz Serdar geliþmeleri paylaþacak ve onlarýn dertlerini ve beklentilerini dinleyecek. AK Parti Dýþ Ýliþkiler Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen program kapsamýnda Yýldýrým, Metz Camisi'nde kýlýnacak Cuma Namazýnýn ardýndan çeþitli STK'larý ziyaret edecek. Boulay Kütüphanesi'nde bulunan Pierre Loti Türk Kitaplarý Bölümü'nde Boulay Belediye Baþkaný ve Boulay Meclis Üyelerinden Turgay Kaya ile bir araya gelecek. Akþam yaklaþýk 200 kiþi ve Türk ve Fransýz bölgesel medya temsilcilerinin de bulunacaðý programda Straz- Cengiz'in katýlýmý ile vatandaþlarýmýzla buluþacak olan Yýldýrým Sosyalist Partisi Miletvekili ve Belediye Baþkaný MichelLiebgott ile bir araya gelecek. Bouzonville de vatandaþlarýmýzla buluþacak olan Yýldýrým, STK ziyaretleri de yapacak. Pazar günü MaizieresLesMetz'de 50 kadar iþ adamý ile kahvaltýda bir araya gelecek olan Yýldýrým, öðleden sonra yurda dönecek. Ziyareti süresince Yýldýrým'a UETD Lorraine Temsilcisi Ziya Bayýndýr eþlik edecekler. HÝTÝTSÝAD dergisinin ikinci sayýsý için hazýrlýk "Gazetecilik haber alma özgürlüðünün en etkili aracýdýr" Basýn Ýlan Kurum Çorum Þube Müdürü Osman Bolluk "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajda, "10 Ocak 1961'de gazetecilerin çalýþma koþullarýný iyileþtiren, ileri haklar getiren 212 sayýlý yasanýn yürürlüðe girmesiyle 10 Ocak basýn çalýþanlarý için Çalýþan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaya baþlamýþtýr" diyerek baþlayan Osman Bolluk, "Gazetecilik bir kamu görevidir, gazetecinin temel amacý ise haber üreterek kamuoyunu bilgilendirmektir. Ayný zamanda demokrasinin temel taþlarýndan olan gazetecilik, düþünce, anlatým ve haber alma özgürlüðünün en etkili aracýdýr. Bu anlamda devlet ile birey veya yöneten ile yönetilenler arasýnda köprü kurarak bir anlamda denetim mekanizmasý görevi de üstlenmektedir. Kamuoyunu bilgilendirerek gazetecilik faaliyetini yürüten basýn çalýþanlarýnýn, tarafsýzlýk, objektiflik, özel hayata ve kiþilik haklarýna saygý gibi deðerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleði icra etmektedirler. Basýn çalýþanlarýnýn üstlendikleri bu kamu görevini yerine getirirken, mesleklerinin saygýnlýðýna gölgeleyecek yöntem, tutum ve davranýþlardan uzak durarak, bilgi edinmek için tehdit ve þantaja baþvurmamalýdýr. Bölgede zor koþullar altýnda ve kýsýtlý imkânlarla görevini yerine getirmeye çalýþan meslektaþlarýmýn, ilimizin ekonomik olarak güçlenmesi ve kurum ve kuruluþlarýyla demokratik teamüllerin daha güçlü olarak oturmasýna önemli katkýlarý olacaðýna inancým tamdýr. Her þartta mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirmeye çalýþan, ilimizin kalkýnmýþlýk düzeyine ve tanýtýmýna önemli katkýlar saðlayacak olan meslektaþlarýmýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutlar, aileleriyle daha nice saðlýklý yýllara saðlýk ve mutluluk içinde eriþmelerini dilerim" ifadelerini kullandý. Zeynep Karaca adaylýk için ümitli AK Parti'de 30 Mart 2014 yapýlacak yerel seçimleri için aday belirleme çalýþmalarýnda sona yaklaþýlýrken AK Partinin baþörtülü aday gösterip göstermeyeceði merakla bekleniyor. Çorum Alaca Ýlçesinde AK Partiden Belediye Baþkanlýðýna aday adayý olan Zeynep Karaca'nýn baþörtülü kadýnlarýn mecliste ve kamuda görev yapmalarýnýn önündeki engellerin kaldýrýlmasý sonrasý aday gösterilmesi konusunda ümitleri arttý. Çorum'un Alaca ilçesinde belediye baþkanlýðý için AK Parti aday adayý olan Zeynep Karaca, "Alaca'da 18 yýl gazetecilik yaptým. Birçok ortama baþörtüsü ile girdim. Çalýþtýðým gazete kamu kurumuna baðlý olduðu için kurumda çalýþýrken baþým açýktý. 7 yýl kaymakamlýkta, 11 yýlda belediyede baþý açýk olarak çalýþtým. Ama dýþarý çýktýðýmda baþýmý örtüyordum. Alaca'nýn baþörtülü kadýn belediye baþkanýna sýcak yaklaþacaðýný düþünüyorum. Önemli olan baþörtü deðil, kafanýn içindekilerdir. Alaca'ya artýk bir kadýn eli deðmesi gerekiyordu. Þimdiki belediye baþkaný da çok çalýþkan Ama artýk Alaca'ya bir vizyon katmak gerekiyor" dedi. Hitit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði'nin (HÝTÝTSÝAD), okuyucular tarafýndan ilgiyle karþýlanan ve zevkle okunan ilk sayýsýnýn ardýndan derginin ikinci sayýsý için çalýþmalara baþlandý. HÝTÝTSÝAD, Çorum ekonomisinin yapý taþlarýndan olan "Birliktelik Kültürü"nü yayýnladýðý derginin birinci sayýsýnda ele alarak, deðiþen ve geliþen Çorum'un ekonomik nabzýný tuttu. Genel Yayýn Yönetmenliðini HÝTÝTSÝAD Genel Sekreteri Hamza Kömürcü'nün yaptýðý, grafik ve tasarýmýný Yön Medya Reklam ve Tanýtým Þirketinin üstlendiði dergi için toplantý yapýldý ve çalýþmalar baþladý. Yön Medya Reklam ve Tanýtým Þirketinde yapýlan toplantýya þirket sahibi Özer Özsaray, HÝTÝTSÝAD Genel Sekreteri Hamza Kömürcü ve Görsel Yönetmen Burak Þakacý katýldý. Toplantýda derginin yeni sayýsýnda iþ dünyasýnýn ihtiyaçlarý doðrultusunda ele alýnacak konular deðerlendirildi. HÝTÝTSÝAD dergisinin birinci sayýsýnda Çorum'un ekonomisine ivme kazandýracak konularýn iþlenmesinin ardýndan ikinci sayýda Çorum'un vizyonunu geniþletecek konulara da yer verilecek. Çalýþmalarýna baþlanan HÝTÝTSÝAD dergisinin ikinci sayýsýnýn en kýsa zaman da tamamlanarak, okuyucularýna sunulacak. Halit Yýldýrým'dan yeni yýlda yeni kitap Þair Yazar Halit Yýldýrým'ýn "Gökçekimi" ismini verdiði þiir kitabý Aþkýn e-hali yayýnlarýndan çýktý. Halit Yýldýrým 2010 yýlýnda "Yarýna Aðýt Düne Güzel' isimli bir þiir kitabý ve 2013 yýlýnda çýkan Anahtar isimli öykü kitabý çýkarmýþtý. Halit Yýldýrým'ýn 3. Kitabý olan ve yýllarý arasýnda serbest tarzda yazýlan þiirlerden oluþan Gökçekimi'nde 64 þiir bulunuyor. Yerel ve ulusal gazete ve dergilerde yazý ve þiirleri yayýnlanan Halit Yýldýrým, Aþkýn e-hali Dergisi'nin yayýn koordinatörlüðü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesinin çýkardýðý Edebiyat Bülteninin de genel yayýn yönetmenliðini üstlenmiþ durumda. Kitap, Aþkýn e-hali Dergisi bürosundan temin edilebilir. Bahadýr YÜCEL Yaðmur Damlasý'ndan yardým çaðrýsý SGK Müdürü Cesur'dan Gazeteciler Günü tebriði Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru vatandaþlara yardým çaðrýsýnda bulundu. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinin Çöplü Mahallesinde açtýðý Hayýr Çarþýsý ve Öðrenci Misafirhanesi ile hizmetlerine devam ettiklerini dile getiren Ahmet Sözüdoðru, "Özellikle hayýrseverlerin giyim, ev eþyasý ve gýda yardýmlarýný ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrmaya çalýþan, hayýr çarþýmýz kayýtlý bulunan 400 civarý ihtiyaç sahibi hemþerimizin taleplerine yetiþmeye çalýþmaktadýr. Vatandaþlarýmýz evlerinde bulunan kullanýlabilir durumdaki giysi ve artýk kullanmadýklarý ev eþyalarýný hayýr çarþýmýza teslim etmekte ve ihtiyaç sahibi kardeþlerimizde çarþýmýzda sergilenen ürünlerden ihtiyacý olanlarý seçip alarak kullanmaktadýrlar. Dernek temsilciliðimizde isteyen hemþerilerimizin adak kurbaný gibi baðýþlarý da kabul edilmekte ve kurban etleri ihtiyaç sahibi komþularýmýza ve öðrenci evlerimizde barýnan öðrencilerimize program dahilinde ulaþtýrýlmaktadýr. Þubat ayýndan itibaren önceden belirlediðimiz il dýþýnda öðrenim gören öðrencilerimize öðrenim bursu vermek üzere çalýþmalarýmýzý sürdürmekteyiz. Bu amaçla arzu eden hemþerilerimiz isterlerse bir öðrencinin bursunu karþýlayabilecekleri gibi, aylýk TL küçük küçük baðýþlarla gelecek nesillerimiz olan milli hasletlere sahip inançlý gençlerimizin eðitimlerine katkýda bulunabilirler.bir öðrenci için aylýk burs hedefimiz 100 TL'dir. Bizler öncelikle yakýn çevremizden sorumluyuz. Yardýmlarýmýzý Kapý komþularýmýzdan baþlayarak mahallemiz,ilimiz,ülkemiz ve tüm dünyaya ulaþtýrmakla mükellefiz.yaðmur Damlasý olarak biz yardým halkasýnýn yakýndan uzaða ulaþmasýný amaç edinerek öncelikle ilimizdeki yerli ve yabancý mülteci kardeþlerimize yardýmcý olmanýn mutluðunu ve gülen gözlerin ýþýðýný yakalamayý arzu ediyoruz. Derneðimize her türlü insani yardýmda bulunmak isteyen hemþerilerimiz yardýmlarýný Çöplü Mahallesi Faik Tonguç Çocuk Kütüphanesi civarýnda ki hayýr çarþýmýza gelerek yapabilecekleri gibi ev eþyasý gibi büyük parçalar için derneðimizin numaralý telefonuna ulaþarak adreslerinden alýnmasýný isteyebilirler. Bu güne kadar bizlere destek olan yardýmda bulunan, gönül dostlarýmýza ve hayýrseverlerimize þükranlarýmýzý sunar. Desteklerinin artarak devamýný dileriz" dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Sorunlarý gündeme taþýyarak kamu görevlilerine çalýþmalarýnda yardýmcý olan, bilgi ve haber akýþýný saðlayarak toplumun bilgilenme ve aydýnlanmasý konusunda önemli bir görevi yerine getiren basýnýn, haberciliðin vazgeçilmez unsurlarýndan birisi olduðunu ifade eden Cesur, "Önemli bir kamu görevinin yerine getirilmesi olduðunu düþündüðümüz gazetecilik mesleðini, büyük özveri göstererek, mesleðin gerektirdiði bilinç ve sorumlulukla yerine getiren, tarafsýz ve güvenilir habercilik anlayýþýyla görevlerini sürdüren basýn mensuplarýmýzýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum" dedi.

11 SPOR 11 Kaleci Tugay Yýlmaz ve Ercan Batý antrenmana çýktý Çorumspor topla çalýþtý ilk antrenmanýna çýktý. Dün yapýlan kanat organizasyonlarýnda kaleye geçen Tugay Yýlmaz zaman zaman yaptýðý güzel kurtarýþlarla dikkati çekti. Ercan Batý ise antrenmanýn tamamýna katýlarak antrenman eksiði olmadýðýný gösterdi. ADNAN YALÇIN Darýca'ya Süper Forvet Çorum'da ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdüren kýrmýzý siyahlýlar dün topla taktik çalýþmalarý da baþlattý. Teknik Direktör Hasan Atalay'ýn idaresinde yapýlan antrenman sýnavlarý nedeniyle katýlamayan Osman Seçgin dýþýnda tüm futbolcular katýlýrken, Çorum'a dönüp dönmeyeceði belli olmayan Ercan Batý'da dün antrenmana çýktý. Isýnma hareketlerinin ardýndan takýma kondisyon çalýþmalarý yaptýran teknik adam antrenmanýn ikinci bölümünde ise topla teknik çalýþmalar yaptýrdý. Antrenmanýn son bölümünde ise teknik direktör Hasan Atalay takýmýna kanat organizasyonlarý ve taktik çalýþma yaptýrdý. Antrenman yarý alanda yapýlan çift kale ile tamamlanýrken, Çorumspor bugün yapacaðý çalýþma ile hazýrlýklarýný sürdürecek. ADNAN YALÇIN Çorumspor'un anlaþma saðladýðý kaleci Tugay Yýlmaz yeni takýmýyla ilk antrenmanýna çýktý. Ara transfer döneminde bazý takýmlarla görüþe yaptýðý öðrenilen ve anlaþma saðlayamayan Ercan Batý dün Çorum'a gelerek ikinci yarý hazýrlýklarý içinde takýmla Darýca Gençlerbirliði Altýnorduspor'un süper golcüsü Gökhan Gümüþsu'yu renklerine baðladý. 3.lig temsilcisi Darýca Gençlerbirliði Antalya'da gücüne güç katýyor. 6 yeni ismi kadrosuna katarak güçlenen sarý yeþilliler ikinci yarýya oldukça güçlü girecek. Þampiyonluk için kesenin aðzýný ardýna kadar açan Darýca Gençlerbirliði son olarak kadrosuna Altýnorduspor'un süper golcüsü Gökhan Gümüþsuyu kadrosuna katarak bu alanda eksiðini tamamýyla kapattý. Defans, orta saha ve forvet hattýný nokta transferlerle güçlendiren sarý yeþilli,lerin ikinci yarý performansý merakla bekleniyor. SPOR SERVÝSÝ Çorum Güreþi, 2013'te altýn çaðýný yaþadý Güreþ Ýl Temsilcisi, Çorum Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Güreþ Koordinatörü Hüseyin Teke, Çorum güreþinin 2013 yýlýný deðerlendirdi yýlýnýn Çorum güreþi açýsýndan adeta altýn bir yýl yaþadýðýný vurgulayan Hüseyin Teke, "Çorum güreþi, Türkiye'de adýndan hýzla söz ettiriyor. Alýnan baþarýlý sonuçlar, tüm Çorumlularýn göðsünü kabartýyor. Çorum güreþi, gelecek yýllarda ülkemizde adýndan en çok söz ettiren illerden olacak" dedi yýlýnda Çorumlu güreþçilerin sayýsýz baþarýlar elde ettiðinin altýný çizen Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke, katýldýklarý çok sayýda ulusal ve uluslararasý turnuvalarda Çorumlu güreþçilerin önemli baþarýlar elde ettiðini kaydetti. Çorum Belediyespor'un, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün göreve gelmesi ile birlikte güreþ branþýna çok önemli katkýlar saðladýðýný hatýrlatan Hüseyin Teke, Çorum Belediyespor ve Güreþ Eðitim Merkezi sporcularýnýn ilerleyen dönemlerde hem Çorum'un hem de Türkiye'nin yüz aký güreþçiler olmaya aday olduðunu ifade etti. Belediyespor ile birlikte güreþ ivme kazandý Güreþ Ýl Temsilcisi ve Çorum Belediyespor Güreþ Koordinatörü Hüseyin Teke, yýllardýr Çorum Güreþ Eðitim Merkezi'nde yetiþen baþarýlý güreþçilerin Çorum'da güreþ kulübü olmamasý nedeniyle diðer illerin güreþ kulüpleri tarafýndan transfer edilerek onlar adýna güreþtiðini hatýrlatarak "Çorum Belediyesi, yýllardýr Çorum Amatör Sporu'na verdiði destekle spor kamuoyundan takdir topluyor. Çorum Belediyespor Kulübü, son dört yýlda yapýlan kurumsal çalýþmalarla Çorum'da sporun sevilmesinde ve Çorum adýnýn tüm Türkiye'de duyulmasýnda önemli bir rol üstleniyor. Belediyespor bünyesinde Güreþ kulübünü kuran Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü, þehrimizin baþarýlý güreþçilerinin yine Çorum adýna güreþmesini saðladý. Çorum Güreþine verdiði destekler nedeniyle baþta sayýn Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü olmak üzere, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül, tüm güreþ antrenörlerimize ve emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi. Güreþ'te 2013'te 33 madalya kazandýk 2013 yýlýnda Çorum güreþinin aldýðý baþarýlarý açýklayan Hüseyin Teke, 2013 yýlýnda ulusal ve uluslararasý turnuvalar ile milli takýmlarda 33 tane altýn, gümüþ ve bronz madalya elde ederek Çorum'u en iyi þekilde temsil ettiklerine inandýklarýný kaydetti. Teke, 2014 yýlýnda da güreþ sporunda Çorum'u en iyi þekilde temsil ederek 2013'teki baþarýlara yenilerini ekleyeceklerine inandýklarýný ifade ederek, Çorum güreþine bu zamana kadar verilen desteðin bundan sonra da devam etmesi temennisinde bulundu. Belediyespor Güreþ Takýmý, 1. Lige yükseldi Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke, 2013 yýlýnda Çorum'da üç güreþ takýmýnýn 1. Lige yükseldiðini hatýrlatarak "Bu baþarý, güreþte tarihinin en büyük baþarýsý olmuþtur. Çorum Belediyespor büyüklerde 2. Ligde þampiyon olarak 1. Lige yükseldi. Çorum Güreþ Eðitim Merkezi, Yýldýzlar Karma liginde 1. Lige yükseldi. Çorum Belediyespor Yýldýzlar Takýmý da karma liginde þampiyon olarak 1. Lige yükseldi" dedi. 9 sporcu, olimpiyat kadrosunda Hüseyin Teke, Çorumlu 9 güreþçinin 2016 Olimpiyatlarý kadrosunda yer aldýðýný belirterek kamp çalýþmalarýna katýldýðýný ifade etti. Çorum güreþinin Güreþ Milli Takýmýnýn omurgasýný oluþturduðunu dile getiren Hüseyin Teke, bu baþarýlarýn tesadüf olmadýðýný, uzun soluklu çalýþmalar sonrasý elde edilen baþarýlar olduðunun altýný çizdi. ÝBD Avrupa Arenasýnda Badminton Milli takým Antrenörü Barýþ Boyar ve Osmancýklý milli sporcu Yaren Dölcü Avrupa Þampiyonasý'nda milli formaya giymeye hak kazandý. 2-5 Ocak tarihlerinde Ankara'da yapýlan 15 Yaþ Avrupa Badminton Þampiyonasý ve 17 Yaþ Avrupa Badminton Þampiyonasý milli takým seçmelerinde mücadele eden Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor sporcularý Yaren Dölcü ve Kubilay Sadi milli takýmda forma giymeye hak kazandýlar. Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor antrenörü Barýþ Boyar 2007 yýlýnda ilçede baþlattýklarý çalýþmalarda hedeflerinin Avrupa Þampiyonasý'na sporcu göndermek olarak açýkladýklarýný belirterek 'Bu hedef doðrultusunda yaptýðýmýz çalýþmalar sonucunda Osmancýk gibi küçük bir ilçeden Avrupa Þampiyonasý'na gidecek sporcu yetiþtirmeyi baþardýk.haftanýn altý günü gece gündüz demeden çalýþtýk ve bunun sonunda da verdiðimiz sözü tutarak Avrupa Þampiyonasý'na sporcu göndermeyi baþardýk. Kendimizin yetiþtirdiði Yaren Dölcü ile birlikte bu yýl kadromuza kattýðýmýz Kubilay Sadi Þubat tarihleri arasýnda Ýsviçre'nin Basel kentinde yapýlacak olan 15 Yaþ Avrupa Badminton Þampiyonasý'nda milli takýmda mücadele edecekler. Yaren Dölcü ayrýca Mart ayýnda Ankara'da yapýlacak olan 15 Yaþ Avrupa Badminton Þampiyonasý'nda da milli takýmda yer almaya hak kazanarak baþarýsýný ikiye katladý. Bu iki sporcumuz Avrupa arenasýnda ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi temsil edecekler. Antrenörleri olarak sporcularýmýn bu baþarýlarýyla tabiki gurur duyuyorum. Bu baþarý tabiki bir ekip dayanýþmasýnýn ürünü. Yardýmcý antrenörüm Burak Köse ve diðer tüm sporcularýma ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Þimdi hedefimiz Avrupa arenasýnda kürsüye çýkmak. Ýnanýyorumki sporcularýmda bunu baþaracaklardýr. Ýlçede ekipman sorunumuz var bunu aþtýðýmýz takdirde sakatlýk sorunu yaþamadan çok daha iyi dereceler elde edeceðimize inanýyorum. Her zaman bizlerin yanýnda olan ve destek veren baþta kulüp baþkanýmýz Ýsmail Burak Derindere ve yönetim kurulu üyelerine, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'e çok teþekkür ediyorum' dedi. SPOR SERVÝSÝ Ýskilip ilk hazýrlýk maçýnda farklý maðlup 1-5 Düzyurt daha iyi olacak MERZÝFONSPOR: 5 ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: 1 MERZÝFONSPOR: Aykut(Yusuf), Cemal(Burak), Serhat(Mesut), Safa(Faruk), Hakan(Tuncay), Uður(Hasan), Emre Dingil(Mert), Eser(Emre Sarýkaya), Þakir(Muhammet), Burhan(Fuat), Ömer(Kadir) ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: Ahmet, Sadýk(Ali), Enes, Turgay, Y.Emre, Engin, Salih(Ufuk), Mustafa Öner, Aydýn, Bünyamin, Mustafa Uçar(Sefa) GOLLER: Dk 14 Burhan, Dk. 35 pen ve Dk. 67 Ömer, Dk 60 Muhammet, Dk 81 Mert(Merzifonspor), Dk 70 Sefa (Ýskilip Belediyespor) Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Ýskilip Belediyespor, dün deplasmanda oynadýðý ilk hazýrlýk maçýnda Çorumspor'un eski teknik direktörü Sunay Güneþ ile yardýmcý antrenör Gökhan Karakuþ'un çalýþtýrdýðý Merzifonspor'a 5-1 maðlup oldu. Merzifonspor'da, Bayburt Ýl Özel Ýdarespor'dan ayrýlan Çorum Belediyespor'un eski kaptaný Serhat Gökþen'de yer aldý. Merzifon Stadý'nda oynanan karþýlaþmaya ara transfer döneminde kaybettiði futbolcularýn yokluðunda eksik kadroyla giden Ýskilip Belediyespor fizik kondisyon olarak hazýr gözükmediði karþýlaþmanýn ilk yarýsýný 2-0 geride kapattý. Karþýlamada ev sahibi takýmýn ilk yarýdaki gollerini 14. Dakikada Burhan ve 35. Dakikada penaltýdan Ömer kaydetti. Ýkinci yarýda da golleri bulan taraf yine Merzifonspor olurken, ev sahibi ekip 60. Dakikada Muhammet ile skoru 3-0 yaptý. 67. Dakikada ilk yarýda penaltýyý gole çeviren Ömer skoru 4-0 yaparak kendinsin ikinci golünü kaydetti. Bu dakikadan sonra rakip kalede etkili olan Ýskilip Belediyespor 70. Dakikada Sefa'nýn golü ile farký üçe indirdi 4-1. Karþýlaþmanýn bu skorla bitmesi beklenirken Merzifonspor 81. dakikada Mert'le bir gol daha bulunca karþýlaþma temsilcimizin 5-1 maðlubiyeti ile sona erdi. ADNAN YALÇIN Turuncu-Beyazlýlar, ikinci etap kamp çalýþmalarý için Antalya'ya gitti. Antalya'da verimli bir kamp dönemi geçirmek istediklerini söyleyen teknik direktör Ortakudaþ, "Ýlk yarý bizim için çok iyi geçti. Ýnþallah ikinci yarýya da iyi bir baþlangýç yaparýz" dedi ÝLK ÇALIÞMA BUGÜN Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve devreyi topladýðý 32 puanla lider olarak tamamlayan Düzyurtspor, ikinci yarý öncesi çalýþmalarýný aralýksýz bir þekilde sürdürüyor. Ýlk etap kamp çalýþmalarýný kendi tesislerinde tamamlayan Turuncu-Beyazlýlar, ikinci etap kamp çalýþmalarýný gerçekleþtirmek için ise dün kara yoluyla Antalya'ya gitti. Antalya kampýndaki ilk çalýþmasýný bugün gerçekleþtirecek olan Düzyurtspor, iyi bir kamp dönemi geçirmeyi hedefliyor. Turuncu-Beyazlý takýmýn baþarýlý teknik direktörü Ömer Ortakudaþ, verimli bir kamp dönemi geçirmek istediklerini söyledi.

12 Nazif ve Alican göz doldurdu Orhangazispor'da devre arasý transfer döneminde takýma dahil edilen Nazif ve Alican önceki gün genç takýmla oynanan hazýrlýk maçýnda ilk kez Orhangazispor formasý giydi. Orhangazispor'un yeni transferleri Nazif ve forvet oyuncusu Alican ilk kez vitrine çýktý. Önceki gün oynanan genç takým hazýrlýk maçýnda ilk 11'de sahaya çýkan Nazif ve Alican baþarýlý performanslarý ile göz doldurdu. Alican maçtaki 2 golü kaydederek göz doldururken, Nazif ise orta sahadaki baþarýlý performansý ile dikkat çekti. Belediyespor, bugün Ümraniyespor ile karþýlaþacak Çorum Belediyespor ikinci yarý hazýrlýklarýný kamp dönemini geçirdiði Antalya'da sürdürüyor. Antalya kampýnýn sonlarýna gelen Belediyespor taktik çalýþmalarýnýn yaný sýra hazýrlýk maçlarýný devam ediyor. Belediyespor, Antalya kampýnda ilk oynadýðý hazýrlýk maçýnda 4 Ocak'ta 2. Lig ekiplerinden Körfez Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerken, kamp programý dahilinde yaptýðý ikinci hazýrlýk maçýnda 3. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldý. Kýrmýzý siyahlý takým oynadýðý son hazýrlýk maçýnda da 2. Lig ekibi Gümüþhanespor'u 3-1 maðlup etti.dünü çift antrenmanla geçiren Çorum Belediyespor bugün 3. Lig 1. Grup lideri Ümraniyespor ile karþýlaþacak. Belediyespor Antalya kampýný 12 Ocak'ta 2. lig ekibi Turgutluspor ile yapacaðý hazýrlýk karþýlaþmasý tamamlayacak. ADNAN YALÇIN Belediyespor, yenilmeme alýþkanlýðýný sürdürüyor Antalya kampýný hazýrlýk maçlarýyla sürdüren Belediyespor ligdeki uzun süredir yenilmeme serisini hazýrlýk maçlarýnda da devam ettiriyor. Spor Toto 3. Lig'de þampiyonluk hedefleyen Belediyespor ikinci yarý hazýrlýklarý için gittiði Antalya kampýnda 2. Lig rakiplerini yenerken hedefe varma yarýþýnda kaybetmemeyi alýþkanlýk haline getirmeyi baþarmýþ görüntü çiziyor. Antalya kampýnýn ilk hazýrlýk karþýlaþmasýnda Spor Toto 2. Lig ekibi Körfez Futbol Kulübü'nü 1-0'lýk skorla alt eden Belediyespor, ardýndan 3. Lig takýmý Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldý. Temsilcimiz son hazýrlýk maçýnda yine 2. Lig ekibi Gümüþhanespor'u 3-1 maðlup ederek 13 Ekim tarihinden itibaren oynadýðý resmi ve hazýrlýk maçlarýnda hiç yenilmedi. ADNAN YALÇIN Büyükþehir Belediyespor gol timi lige hazýr Tuncay göz doldurdu Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarýyý ikinci sýrada tamamlayan Göztepe'de forma giyen 1997 doðumlu Çorumspor'un eski futbolcusu Tuncay Kýlýç, Göztepe'nin Tepecikspor'u 5-1 maðlup ettiði hazýrlýk maçýnda ikinci yarý oyuna girerek göz doldurdu. Antalya'da kamp hazýrlýklarýný sürdüren Göztepe ile kampta bulunan genç futbolcunun, Tepecikspor maçýnda oyuna sonradan girmesine raðmen attýðý olumlu paslar ve takýmý adýna geliþtirdiði ataklar ile karþýlaþmayý izleyen birçok takým menajerlerinin de dikkatini çektiði öðrenildi. Tuncay'ýn Göztepe'ye transferinde büyük rolü olan menajer Yýlmaz Aksoy ve Bekir Takkaç'ta karþýlaþmayý izlerken, Bekir Takkaç genç futbolcunun yükselen grafiði 2. Lig ve PTT 1. Lig takýmlarýnýn da dikkatini çektiðini söyledi. ADNAN YALÇIN Erzurum Büyükþehir Belediyespor'un gol timi ikinci yarý maçlarý öncesinde istim üstünde. Mavi-beyazlýlarýn yeni yýldýzý Deniz Sert, "Fatih Arat ve Abuzer Gaffar, toplarý indirir ben iþi bitiririm" dedi. Spor Toto 3. Lig 2. Grupta þampiyonluk hesaplarý yapan ve ligin ikinci yarýsýna lider Düzyurtspor'un beþ puan gerisinden baþlayacak olan Erzurum Büyükþehir Belediyespor, Elibol Sandýklýspor maçý öncesinde Erzurum'da hazýrlýklara baþladý. Devre arasýnda Derince Belediyespor'dan transfer edilen golcü futbolcu Deniz Sert kýsa sürede takýma adapte olurken, takýmýn diðer gol elemanlarý Fatih Arat ve Abuzer Gaffar Toplu ile de omuz omuza verdi. Ligin ikinci devresinde takýmýn ileri uçta gol yükünü çekecek olan üç silahþor, þimdiden rakiplerine gözdaðý verdi. Mavibeyazlý takýmýn yeni yýldýzý Deniz Sert, "Buraya baþarýlý olmaya ve þampiyonluk görmeye geldim. Maçlarda Fatih Arat ve Abuzer Gaffar yüksek toplarý benim önüme indirir, ben de iþi bitiririm. Orta sahadan gelen toplarla da hep birlikte golleri atýp, baþarýya ulaþýrýz" dedi. ÜÇ SÝLAHÞÖRE BÜYÜK ÝÞ DÜÞECEK Futbol kulüplerinde gol yollarýnda oynayan futbolcular olarak büyük sorumluluk üstlenmeleri gerektiðinin altýný çizen Deniz Sert, "Takýmda bir birinden yetenekli arkadaþlarýmýz bulunuyor. Ligin ikinci devresinde takýma yeni gelen birisi olarak bana büyük iþ düþeceðini ve büyük beklentilerin olacaðýný biliyorum. Burada orta sahada oynayan arkadaþlarým ve ileri uçta birlikte görev alacaðým Fatih Arat ile Abuzer Gaffar Toplu'nun desteðini en iyi þekilde alacaðýma inanýyorum. Bu takýmda kimin gol atacaðýndan çok takýmýn alacaðý puan ya da puanlar çok önemli, biz bunun savaþýný vereceðiz. Tabii ki, ileri uçta görev yapan birisi olarak bende gol atmayý ve takýma faydalý olmayý çok istiyorum. Benim iþim gol atmak, yönetimde beni zaten bunun için buraya transfer etti. Kimseyi mahcup etmeyeceðim. Yönetim ve taraftar ile hocalarýmýzýn bana olan güvenini boþa çýkarmayacaðým" dedi. Mavi-beyazlýlarýn baþarýlý santrforu Fatih Arat ile Abuzer Gaffar Toplu da ligin ikinci devresinde baþarý sözü verirken taraftara þampiyonluk sevinci yaþatacaklarýna inandýklarýný söyledi. SPOR SERVÝSÝ Belediyesporlu Ersin Torun fair play ödülüne aday gösterildi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafýndan geleneksel olarak her yýl düzenlenen 2013 Türkiye Fair Play ödülüne Çorum ASKF tarafýndan Çorum Belediyespor futbolcusu Ersin Torun aday gösterildi. ASKF Yönetimi tarafýndan 27 Kasým 2013 tarihinde Çorum U 17 kategorisinde þampiyonu belirleyecek final grubu maçýnda Çorumspor ile Çorum Belediyespor takýmlarý arasýnda oynanan maçtan 2-1 galip ayrýlarak þampiyonluðu kazanan Çorumspor'lu futbolcularýn sevincine ortak olan Çorum Belediyespor'lu Ersin Torun'un fotoðrafta görüldüðü gibi Çorumspor sporcusunu sýrtýnda taþýmasý fair play davranýþ nedeniyle örnek gösterildi Yýlý Fair Play Ödülü'ne aday gösterilen Ersin Torun'un yaptýðý hareketi gösteren bu fotoðraf, maçla ilgili haberlerin yer aldýðý yerel gazeteler ve aday formu Ýstanbul'a gönderildi. 15 Ocak'ta baþvurularýn sona ereceði 2013 Fair Play Ödülü kazanan isimler Þubat ayý içinde yapýlacak deðerlendirme sonucunda açýklanacak. SPOR SERVÝSÝ

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Saðlýkta büyük deðiþim var AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 45. Bölge Çorum Eczacýlar Odasý'ný ziyaret etti.

Saðlýkta büyük deðiþim var AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 45. Bölge Çorum Eczacýlar Odasý'ný ziyaret etti. Gazeteci özgür olursa toplum da özgür olur orum Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniye üyelerine yemek verecek. orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, 10 Ocak alýþan Gazeteciler

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dutludere Sulama Projesinde aksama yok

Dutludere Sulama Projesinde aksama yok AKP de dün temayül devredeydi Yakup Alar 25 Ocak tarihinde Yapýlacak olan il kongresi Rumi Bekiroðlu Fatih Yaðlý adýna Genel merkez aðýrlýklý Ýl Baþkan adayý belirleme süreci devam ediyor. Dün, Çorum Koordinatör

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Çorum Milletvekili. bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. SAYFA 5 TE

Çorum Milletvekili. bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. SAYFA 5 TE "Terör örgütünün yaptýðý saldýlar uluslararasý güçlere hizmet ediyor" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TvNet Ana Haber Bülteninde Gündeme Ýliþkin Pelin Karabay'ýn sorularýný yanýtladý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı