112'de 360 bin çaðrýnýn sadece 26 bini gerçek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "112'de 360 bin çaðrýnýn sadece 26 bini gerçek"

Transkript

1 TOKÝ Çorum'a 700 konut 300 kiþilik yurt yapacak Çorum'da çok sayýda projeyi hayata geçiren TOKÝ yeni projeleri uygulamak içi harekete geçti. Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýnýn Çorum'a yaptýðý ve yapacaðý projeler hakkýnda bilgiler veren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 700 yeni konut ile 300 kiþilik öðrenci yurdu proje çalýþmalarýnýn devam ettiðini açýkladý. Uslu yaptýðý açýklamada TOKÝ yatýrýmlarýný deðerlendirerek þu bilgileri verdi: 40 KURUÞ SAYFA 5 TE Gitarist Sanatçýmýz Osman Taþçý Hitit Gitarýný 'Norveçli Chrýstýna ile Tanýtmaya devam ediyor Dünya Çapýndaki Gitaristler ile sahne paylaþmýþ olan alanýnda Çorumun gururu Gitarist Osman Taþçý Hitit Gitarýnýn tanýtmaya devam ediyor. Tanýtým çerçevesinde 13 Ocak 2014 Pazartesi Günü Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans salonunda Dotorlara yönelik olarak meslektaþý Norveçli Chrýstýna Sandsengen ile Gitar dinletisi gerçekleþtirecekler. Program ile ilgili olarak görüþlerini aldýðýmýz Sanatçý Osman Taþçý," Bu Programýn gerçekleþmesinde en büyük katký Kalp Cerrahý Dr. Eray Ersoy beyefendiye aittir. Eray Hoca Kendi besteleri olan Müzikte büyük yeteneði olan ve ayný zamanda öðrencim olmasýndan da büyük bir onur duyduðum gerek mesleðinde gerekse kiþiliði adýna adam gibi adam denebilecek bir þahsiyettir. Bu organizasyonda onun çok ciddi katkýlarý vardýr. Ve kendisine teþekkür ediyoruz. Ayný gün akþam Anitta otelde öðrenci çocuklarýmýza da yönelik bir dinleti sunacaðýz" þeklinde konuþtu. 112'de 360 bin çaðrýnýn sadece 26 bini gerçek Çorum 112 Ýl Ambulans Servisi Baþhekimi Doktor Ýlker Uzeli, 2013 yýlýnda, 112 Acil Yardým telefon hattýna 360 bin 556 çaðrý geldiðini belirterek, bunun 26 bin 992'sinin gerçek acil vaka olarak deðerlendirildiðini söyledi. Çorum il genelinde 112'ye günlük ortalama 1500 civarý çaðrý geldiðini ifade eden Uzeli, "Bunun yüzde 10'nu gerçek vaka olarak deðerlendirilip ambulans çýkýþý yapýlmaktadýr. Hertürlü sabit hatlardan ve sim kartý takýlý olsun yada olmasýn tüm cep telefonlarýndan ücretsiz bir þekilde aranabilen 112 acil yardým telefonunu özellikle telefon sapýklarý, cep telefonu tamircileri, çocuklar, telefon arýza-elektrik arýza gibi diðer 3 haneli telefon numaralarýný bilmeyenler, pin kodunu unutanlar aramaktadýr. Bu türlü gereksiz aramalar gerçekten o an trafik kazasý, kalp krizi, düþme, yaralanma gibi saniyeler içinde acil yardýma ihtiyacý olan insanlarýn 112'ye ulaþýmýný engelleyebilmektedir. 112 Komuta Kontrol Merkezimize yapýlan tüm çaðrýlar dijital olarak deðerlendirilip, tüm konuþmalar, arayan numara bilgisi veya sim kartsýz telefon ise telefonun ýp numarasý sistemimizde kayýt altýna alýnmaktadýr. SAYFA 6 DA "Tarýma dayalý sanayi Çorum'un kalkýnmasýna yeni bir soluk getirecek" Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Ýl Müdürü Ermiþ, ziyarette Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý Ekonomik Yatýrýmlar 8. Etap proje çaðrý süreci hakkýnda borsa baþkaný Ali Bektaþ'a bilgi verdi. SAYFA 3 TE "Basýn toplumsal bilicin oluþmasýnda hayatýn vazgeçilmez ögesidir" Vali Sabri Baþköy "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Tarafsýz, ilkeli ve basýn ahlak kurallarýna uyarak görevlerini ifa eden basýn mensuplarýnýn toplumun saðlýklý bilgi almasýnda... SAYFA 5 TE ANALÝZ Gizli Elin Sahibi Kim! Aklýnýzla Alay ettirmeyin Esas Kumpas Zekeriya Öz'e kurulmak istendi Nadir YÜCEL Çorum ÝHH'dan Suriye'ye yardým kampanyasý Suriye'deki iç savaþ dördüncü yýlýna girerken, ülkede 5 milyonu çocuk 15 milyon Suriyeli mülteci, ölümcül boyutlara ulaþan kýþ þartlarý ile birlikte açlýk ve sefalet içerisinde yaþam mücadelesi veriyor. SAYFA 2 DE Özel Ýdare rüzgar santrali kuracak Ýl Özel Ýdaresi, "enerjimizi rüzgârdan alýyoruz" projesi kapsamýnda Alaca'ya baðlý Yüksekyayla köyüne 250 kw. gücünde 1 adet rüzgar türbini kurmak için çalýþmalara baþladý. SAYFA 7 DE 17 Aralýk Operasyonu çok yakýn bir tarih. Asýl siz Biraz daha uzak tarihe gidin Tümevarým; tümden gelim (Dedüksi-yon-ta'lil) ve Analoji (temsil) ile birlikte akýl yürütmenin üç esaslý þeklinden birini teþkil eder ve özelden genele, ferdiden külliye varan düþünme yöntemidir. Günlük dilde zan ve tahmine dayanan akýl yürütme anlamýnda da kullanýlýr Mantýk diliyle söylendiðinde endüksiyon; zihni, olgularýn bilgisinden, bu olgularý idare eden yasalarýn bilgisine götüren iþlemdir. Baþka bir ifade ile, zihni özel hallerden genel hale veya olaylardan yasa veya ilkelere yükselten akýl yürütme þeklidir. Bu son yaþanan olaylarda da bence:'hiç Kimse Aklý ile alay ettirmesin'. Gösterilmek isteneni deðil, Gerçeði görebilmek hünerdir. 2 Yýl önce Milletvekili Cahit Baðcý ile bir sohbetimizde'hükümet içeresindeýrancýlar Var demiþtim.bir baþka önemli konu ise Hizmet hareketi ile Hükümetin arasýný açmak isteyenler var. Dediðime de Cahit Baðcý þahittir.' Hatta Hizmet hareketinin ' Eski Manevi sabýkalý ve yanlýþ kiþi' olarak gördüðü ve dýþladýðý Kemalettin Efendinin Beþir Atalay'a yaklaþarak, ' Dershanelerin Kapatýlmasý yönünde' Telkinlere baþladýðýný ve bu ismi de 2 yýl önce Cahit Baðcý ya yazdýrdýðýmý çok iyi hatýrlýyorum! 17 Aralýk operasyonun arkasýnda Gizli bir el vardýr. Bu gerçektir. Bu el Rýza Sarraf, Bakanlar, bakanlar ve çocuklarýný hatta þu ana kadar ortaya çýkmamýþ olanbir çok konuyu çalýþmýþlar derlemiþler, toplamýþlar ve rafa kaldýrmýþlardýr. Kendilerine göre lazým olaný kendilerince en uygun ortamda Piyasaya sürmektedirler. Sarraf ve malum bakan çocuklarýnýn Yolsuzluk olayýný çok,iyi takip ettiler. Bilgi ve belgeleri de Operasyonu yapabilecek ellere ulaþmasýný saðladýlar. Operasyonu yapanlarise bilgi ve belgelerin temin kaynaðýndan daha ziyade olayýn doðruluðuna bakarak Operasyonu Devlet adýna yapmýþlardýr! Gizli el sahipleri Baþbakan ve Bakanlara raðmen böyle bir operasyonun yapacak alternatif büyüklükteki güç kim olabilir? Sorusunun cevabýný da çoktan hazýrlamýþlardýr. Kamuoyuna Kimi söylersek kamuoyu evet bunlar yapabilir diyebilecektir. Cevapta asýl yok edilmek istenen hedef yer almalýdýr. Nedir bu hedef:'cemaat' peki neden cemaat Ya da Hizmet hareketi böyle bir þey yapsýn ki! Çünkü Dershanelerin Kapatýlma olayý v.s. öncesinden sahneye sahneyezatenkonmuþtu. Yani sözde gerekçe hazýrdý. Nasýlsa Bu Türkiye'nin her yerinde Çiftcisinden sanayicisine, savcýsýndan Polisine, Gazetecisine kadar her meslekten Bu hizmet hareketini seven destekleyen,sempatizaný olan milyonlarca insan var. Bu düþünceye sahip Emniyette de binlerce kiþi olabilirdi.bu senaryoyu sahneye koydurmak isteyenler zaten çoktan Planlarýný hazýrlamýþlardý. En uygun senaryo malzemesi Planlayýcýlar tarafýndan 17 Aralýk Operasyon Konusu olarak zaten hazýrdý!derlediler, Topladýlar. Takým Kaptanlýðýný MOSSAD cýlarýn yaptýðý Ýran, Rus ve Türk Figüran uzantýlarýný da kullanarak, Tabiri Caiz ise 1 taþla 2 kuþ hatta yetmez 3 Kuþ vurmayý hedeflediler..yapýlan yolsuzluklarý baþtan beri takip ettiler. Topladýklarý bilgi ve Malzemeleri gereðinin hakkýný yapacak isimlerin eline geçmesini saðlayarak Operasyonun yapýlmasýný saðladýlar.þayet bu operasyona meydan veren zanlýlarý aklamak istersen herkes acaba savunanýnda bir parmaðý mý var der! Operasyon yapýlýnca da ayný anda operasyonu yapanlar noktasýnda Faturayý Hizmet hareketine Cemaat'a kestiler. Kendilerince de arzu ettikleri hedefe vardýlar. Yani: Hükümet ile Hizmet hareketini karþý karþýya getirdiler. Çok üzücü olan þudur. Çok önceden de yazmýþtým ( Arþivde mevcuttur) maalesef sayýn Baþbakanýmýzýn çevresinde yanlýþ kiþiler hatta Havayý 'Bulut' gösteren 'Yerleþtirilmiþ' Ve bu tür senaryolarýn hayata geçirildiðinde kullanýlan danýþmanlar vardýr. Baþbakana çýkýp demiþlerdir ki,' Efendim Bu cemaat size en büyük tehlikedir, Parti kuracaklar, þunu yapýyorlar, bunu yapýyorlar, hedefleri þudur, Budur v.s. Bu ülke insanýnýn yarýsý Recep Tayyip Erdoðan'a güvenmiþtir. Güvene layýk isenkendi çekineceðin bir durum yok ise ve Bu Ülke de Ýcraatýn baþý isen Yerellerden baþlayýp Genele kadar uzanan Yolsuzluklarýn önüne çok öncesinden geçmeliydin. Salim Uslu bey ile bir telefon görüþmemizde Türkiye'nin selameti adýna çok basit bir formülü de söylemiþtim Formül þuydu,' Baþbakan Erdoðan Mutlaka Fettullah Gülen Hoca Efendi ile Görüþmelidir' Aracýlarý devre dýþý býrakarak yapýlacak bir görüþmenin Ülkenin þahlanmasýna vesile olacaðýndan kimsenin þüphesi olmasýn. Diðer yandan Zekeriya Öz ile ilgili olarak Ali Aðaolu'nun yaptýðý ilk açýklamaya güldüm. Aklýnýzla lütfen Alay ettirmeyin. Çok basit bir düþünce ile Aliaðaoðlu sözde bir tatile vesile olduysa bunu neden itiraf etsin. Yani sözde bu Dubai tatili yamuk bir durum ise Aktörlerden biri de Ali Aðaoðlu ise sizce neden biz gönderdik. Faturayý ödedik v.s. demiþ olsun! Bu suç ise Alioðlu da suçun ortaðý olmaz mý? Diðer yandan tüm savcý ve Hâkimlerimizin Dünyanýn neresinde olursa olsun Helal para ile 3-4 günlük bir tatili yapabilecek güçleri vardýr.esas Kumpas Savcý Öz'e yapýlmaktadýr.yarýn Çýkýp 'Yurt Dýþýna çýkan Savcý Zekeriya Öz deðilmiþ, Baþka Zekeriya Öz imiþ!' derlerse sakýn þaþýrmayýn. Diðer yandan SAHTE KÝMLÝK DÜZENLEYÝP, Rezervasyon v.s. yapabilmek te zor olmasa gerek. Ve unutmayýn Zekeriya Öz hakkýnda iftira kampanyasý baþlatmak isteyen bazý gazetelerin patronlarý da ikinci Yolsuzluk Dosyasýndadýr! Allah Zekeriya Öz gibi 'delileri' bu ülkeden eksik etmesin. "SGK'da eczacý sayýsý yükseltilmeli" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 45. Bölge Çorum Eczacýlar Odasý'ný ziyaret etti. Eczacýlar Odasý Çorum Þube Baþkaný Süleyman Koca'ya yeni görevinde baþarýlar dileyen AK Parti Çorum il Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti iktidarýnda saðlýk alanýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. SAYFA 3 TE Kampüslerin aðaçlandýrýlmasý Orman Müdürlüðüne emanet Hitit Üniversitesi ve Orman Genel Müdürlüðü arasýnda, yerleþke alanlarýnýn uygun türlerle aðaçlandýrmasý ve aðaçlandýrma yapýlan alanlarýn bakýmý amacýyla protokol imzalandý. Protokolü Üniversite adýna Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Orman Genel Müdürlüðü adýna Amasya Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý imzaladý. SAYFA 4 TE Anne oluyorum eðitimlerinin dokuzuncusu baþladý SAYFA 7 DE

2 2 Çorum ÝHH'dan Suriye'ye yardým kampanyasý Suriye'deki iç savaþ dördüncü yýlýna girerken, ülkede 5 milyonu çocuk 15 milyon Suriyeli mülteci, ölümcül boyutlara ulaþan kýþ þartlarý ile birlikte açlýk ve sefalet içerisinde yaþam mücadelesi veriyor. Þartlarýn iyice zorlaþtýðý ülkedeki mültecilerin dertlerine çare olmak için yeni bir yardým seferberliði baþlatan ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Suriye'nin komþusu Türkiye halkýný ve Çorumlularý harekete geçmeye çaðýrýyor. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, her geçen gün artan sivillere yönelik saldýrýlarýn ülkede kitlesel hareketliliðe sebep olduðunu ifade ederek, "Yaþadýðý yerleri býrakýp can güvenliðinin biraz daha fazla olduðu çevre þehirlere ve ülkelere sýðýnan Suriye halký, göç ettikleri bölgelerde türlü sýkýntýlarla karþýlaþýyor. Soðuk kýþ þartlarýnýn etkisiyle bebek ölümleri artýyor, yiyecek bulamayan insanlar açlýktan dolayý hayatýný kaybediyor. Dar zamanlarýnda komþu bildikleri Türkiye'ye sýðýnan komþu Suriye halký için yapýlan her iyilik komþuluk hakkýnýn bir gereðidir. Ailemizden sonra en yakýn sosyal çevremizi oluþturan komþularýmýzýn iyi veya kötü gününde yanlarýnda bulunmak insani ve ahlaki bir görevdir. Ýnsanlar açlýktan dolayý veya soðuktan donarak ölmeden önce yapýlan her türlü insani yardým, birçok hayatýn kurtulmasýna vesile oluyor. Efendimiz 'in (sav) "Komþusu açken tok yatan bizden deðildir" hadis-i þerifini rehber edinerek, Suriye halkýnýn komþu bildikleri bizlerin yardýmýna muhtaç olduðunu düþünüyoruz. Ýnsanlýk vicdaný, komþuluk hakký adýna, dünyanýn seyrettiði bu yýkýma seyirci kalmamak ve Suriye halkýna çare olmak için siz Çorumlu kardeþlerimizi kampanyamýza destek olmaya davet ediyoruz" dedi.özkabakçý, kampanyaya katkýda bulunacaklarýn, ÝHH Çorum Temsilciliði ile temasa geçerek, numaralý telefonu arayarak çaðrý merkezinden, Banka hesap numaralarýný kullanarak posta çeki, havale ile Online baðýþ sistemi ile, veya kýsa mesaj yoluyla, SURÝYE yazýp 3072'ye göndererek 5TL baðýþta bulunarak kampanyaya katkýda bulunabileceklerini kaydetti. Ýmsâk : 05:11 Güneþ : 05:31 Ýþrak 06:55 Öðle : 11:58 Ýkindi : 14:24 Akþam : 16:43 Yatsý : 18:14 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 2. Hafta Cuma günü geldiði için sevinen bir mümine, kýyâmete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Tercih senin Yurdum senin daðlarýnda, daðlarýnda hatýram var Senden bana, benden sana aramýzda bir sitem var Elleri aldýn koynuna, beni býraktýn Bir ben kaldým, bir ben kaldým sürgünlerde... Sahibinden 450 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Ceylan, "Gazeteciler Günü"nü kutladý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. "Toplumlarýn doðru bilgiye ulaþma ihtiyaçlarý ve haklarý vardýr. Demokratik toplumlarda topluma bu hakký kullanmasý yönünde en büyük katkýyý basýn mensuplarý saðlamaktadýr" diyerek mesajýna baþlayan Ahmet Sami Ceylan, "Bu baðlamda basýn demokratik toplumun kaçýnýlmaz bir gereðidir. Toplumu önemli konularda aydýnlatarak kamuoyu oluþturan basýn sosyal anlayýþ açýsýndan hayatý bir öneme sahiptir. Doðasý gereði yerine göre zor þartlar altýnda da görev yapan basýn mensuplarý aracýlýðýyla þehrimiz ülkemiz ve dünyada olup bitenler hakkýnda çok kýsa bir süre sonra haberdar olabilmekteyiz. Özveri ve fedakârlýk isteyen bu meslek zor olduðu kadarda onurlu bir meslektir. Basýn mensuplarý,haber ve görüþlerin yaygýnlaþtýrýlmasýnda ve kanaatlerin oluþturulmasýnda önemli paya sahiptirler basýn üstlendiði görev itibarýyla toplumun en önemli kurumlarýndan bir tanesidir. Günümüzde teknolojik geliþmeler sonucu ulaþmýþ olduðumuz bilgi çaðýnda basýn ve çalýþanlarýnýn önemi daha da artmýþtýr" dedi. Ceylan mesajýný þu ifadelerle tamamladý: "Ýlimizin kalkýnmasýnda sosyal,kültürel ve ekonomik anlamda geliþmesine önemli katkýlar saðlayan yerel basýnýmýzýn da özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerinden dolayý her zaman övünmekte ve gurur duymaktayýz. Bu duygu ve düþüncelerle önemli görevlerini gerçekleþtirmek için büyük bir özveri ile fedakârlýkla çalýþan basýn mensuplarýmýzýn basýn çalýþanlarýnýn haklarýný düzenleyen yasanýn yürürlüðe girmesinin dönümü olan 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü kutluyor,görevlerinde baþarýlar diliyorum" Bahadýr YÜCEL Uslu'dan "Gazeteciler Günü" açýklamasý Ben sana daðlarýmýn kokusuyla gelmiþtim Ben seni daðlarýmýn kokusuyla sevmiþtim Býrakýp gitmemeyi, terketmemeyi, beklemeyi Öðrendiðim daðlarýmýn kokusuyla... Sen büyük þehrin insanýydýn Hayatýn büyüktü, hayallerin büyüktü Büyük ve süslü sözler duymak istiyordun Büyük ve süslü sözler söylemeliydim sana Seni kaybetmemek için... Seni kaybetmemek için geçmiþimi gizlemeliydim Duymak istediklerini söylemeliydim sana Duymaný istediklerimi deðil... Yüreðinde þekillendirdiðin insaný oynamalýydým sana Kendimi deðil... Sen þirin bir kanarya sevmek istedin Oysa þahini tanýdým daðlarda Þahinle yaþadým, þehince yaþadým Ama kanaryayý oynamalýydým sana Seni kaybetmemek için... Sen kanarya taklidinden hep nefret ettin Sen þahini hiç tanýmadýn... Bunlarý sana anltamazdým þehir gülü Çünkü sen büyük þehrin insanýydýn Büyük sözler duymalýydýn... Ben sana daðlarýmýn kokusuyla gelmiþtim Ben seni daðlarýmýn kokusuyla sevmiþtim... Yüreðimde bir çobanýn suskunluðu, suskunluðu var Yüreðimde bir çobanýn suskunluðu, suskunluðu var... Dursun Ali Erzincanlý HAVA DURUMU Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Toplumun, gözü, kulaðý, sesi olma görevini üstlenen, demokrasi kültürünün yerleþmesi ve demokrasinin saðlýklý iþlemesinde büyük rolü bulunan baðýmsýz ve özgür bir basýnýn þeffaf ve açýk bir toplum olma yönündeki çabalara da bu iþleviyle destek olduðunu belirten Salim Uslu, "Basýnýmýz görevini yerine getirirken, tarafsýz, toplumsal ve milli duyarlýlýðý ön planda tutmalarý, kiþi haklarýna ve özel hayata Yýl: 9 Sayý: 2676 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN saygý, doðru ve tarafsýz haber verme ilkelerinden asla taviz vermemelidir. Bu vesile ile basýn mensuplarýna 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'nunda yapýlan deðiþiklikle basýn kartý sahibi gazetecilere yýpranma hakký geri verildiði gibi telif, sigorta ve sendikal haklarýnýn da kýsa sürede geliþmesi sosyal hukuk devleti olmanýn sorumluluðudur. Bu anlamda, Çalýþan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarýný kaybeden basýn çalýþanlarýný rahmetle anýyor, tüm basýn çalýþanlarýna selam ve sevgilerimi iletiyorum" dedi. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN 3,584 3,600 JPY YENi 0,208 0,209 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER YÜKSEL ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. 1. MÝLLET SK. 33/A DUYGU ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. NO : 36/E - KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 "Tarýma dayalý sanayi Çorum'un kalkýnmasýna yeni bir soluk getirecek" "SGK'da eczacý sayýsý yükseltilmeli" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 45. Bölge Çorum Eczacýlar Odasý'ný ziyaret etti. Eczacýlar Odasý Çorum Þube Baþkaný Süleyman Koca'ya yeni görevinde baþarýlar dileyen AK Parti Çorum il Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti iktidarýnda saðlýk alanýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. AK Parti iktidarýyla saðlýkta büyük bir deðiþime imza atýldýðýný vurgulayan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, insanlarýn hayatlarýný kolaylaþtýran çalýþmalar yapýldýðýný söyledi. Saðlýktaki bu deðiþim ve dönüþüm sürecinde çeþitli sorunlar yaþanabileceðine dikkat çeken Ceylan, bunlarýn zamanla aþýlacaðýný vurguladý. Ceylan, saðlýkta devrim niteliðindeki bu deðiþim ve dönüþümün Avrupa olmak üzere tüm dünya ülkelerine örnek olduðunun altýný çizdi. Tüm sivil toplum kuruluþlarý ile el ele vererek Çorum'u daha ileriye taþýyacaklarýný belirten Ceylan, "Tüm sivil toplum kuruluþlarýmýza eþit mesafedeyiz. Kimseyi ötekileþtirmeden toplumun tüm renklerini ve kesimlerini kucaklayarak bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada ortak aklý ön plana çýkararak þehrimize hizmet edeceðiz. Hepimizin amacý bu þehre hizmet etmek. Hep beraber daha bir çok çalýþmaya imza atacaðýz" dedi. Eczacýlar Odasý yeni yönetimine yeni görevlerinde baþarýlar dileyen Ceylan, eski baþkan Þefkat Güler'e de bugüne kadar yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür etti. Eczacýlar Odasý Çorum Þube Baþkaný Süleyman Koca ise, eczacýlar saðlýkta dönüþümün gülen yüzü olduklarýný belirtti. Eczacýlar Odasý'nýn bir meslek kuruluþu olduðunu dile getiren Koca, tüm siyasi partilere eþit mesafede olduklarýný açýkladý. SGK'da eczacý sayýsýndaki yetersizlik nedeniyle reçetelerin Samsun'da incelendiðini dile getirken Okumuþ, "Þuanda SGK'da 3 eczacmýz var. Bu sayý 4'e yükseldiðinde reçetelerimiz Çorum'da incelenecek. Hizmet yerinde verilecek. Bu konuda sizden destek bekliyoruz" dedi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bu konuyla yakýndan ilgileneceðini belirtti. Ziyarette AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, il yönetim kurulu üyeleri Haþim Cýbýr, Kasým Aksoy, Serap Yýldýrým, Tuba Tuna hazýr bulundu. Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Ýl Müdürü Ermiþ, ziyarette Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý Ekonomik Yatýrýmlar 8. Etap proje çaðrý süreci hakkýnda borsa baþkaný Ali Bektaþ'a bilgi verdi. Proje çaðrý sürecinin devam ettiðini dile getiren Ermiþ, baþvurularýn 27 Ocak 2014 tarihinde baþvurularýn sona erdiðine dikkat çekti. Ermiþ, baþvurularda tarýmsal ürünlerin iþlenmesi, depolanmasý ve paketlenmesine yönelik yeni yatýrýmlar ile mevcut faal ve faal olmayan tesislere yönelik kapasite artýrýmý ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatýrýmlar, alternatif enerji kaynaklý seralarýn yapýmý, koyun keçi ve manda konularýnda sabit yatýrýmlar, çelik silo ve soðuk hava deposu yatýrýmlarý, teblið kapsamýnda bulunan konularla ilgili tarýmsal faaliyetlere yönelik yapýlmýþ veya yapýlacak tesislerde kullanýlmak üzere, alternatif enerji kaynaklarýndan jeotermal, biyogaz, güneþ ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri ve hayvansal orijinli gübrelerin iþlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasýna yönelik yatýrýmlarýn hibe kapsamýnda deðerlendirileceðini açýkladý. Yatýrým tutarý ve destekleme oranlarýnda ekonomik yatýrýmlar için proje baþvurularýnda hibeye esas proje tutarýnýn gerçek kiþi baþvurularýnda 300 bin TL, tüzel kiþi baþvurularý için ise 800 bin TL'yi geçemeyeceðini dile getiren Ermiþ, "Hibeye esas proje tutarýnýn yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecektir. Yatýrým uygulamalarýna ait inþaat iþleri alým giderleri ve makine, ekipman ve malzeme alým giderleri hibe desteði kapsamýndadýr" dedi. Yatýrýmcýlarýn hazýrladýklarý projeleri Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'ne getirerek kontrol ettirmelerini isteyen Ermiþ, bu sayede proje dosyalarýndaki eksiklerin önceden giderilebileceðini ve Çorum'un daha fazla proje ile sürece katýlabileceðini dile getirdi. Proje baþvurularýnýn son güne býrakýlmamasý gerektiðini özellikle vurgulayan Ermiþ, "Proje dosyasý içerisinde eksikler olabiliyor. Baþvuru eðer son gün yapýlýrsa, eksikleri gidermek için yeterli zaman bulunamýyor ve baþvuran dosya sayýsý neredeyse yarý yarýya azalýyor. Bu nedenle yatýrýmcýlarýmýz baþvuru dosyalarýný bir an evvel hazýrlamalý ve 20 Ocak'ý takip eden hafta içerisinde kurumumuza getirmelidirler. Bu sayede uzman arkadaþlarýmýz dosyalarý inceler ve varsa eksiklerin giderilmesi için gerekli yönlendirmeleri yaparlar. Çorum olarak diðer bütün illerle rekabet halindeyiz. Fazladan bir projemiz bile geçse hem ilimize katma deðer saðlar, hem de diðer illerin bir adým önüne geçmiþ oluruz" diye konuþtu. Ermiþ, Çorum'un proje pastasýndan daha fazla pay alabilmesi için kurum olarak gerekli adýmlarý attýklarýný vurguladý.borsadan da destek ve üyelerine gereken bilgilendirmeyi yapmalarýný rica etmiþtir. Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu baþkaný Ali Bektaþ ise, hem Çorum hemde ülke ekonomisine daha fazla katma deðer saðlanmasý için tarým ve sanayinin buluþturulmasý gerektiðini söyledi. Tarýma dayalý sanayinin Çorum'un kalkýnmasýna yeni bir soluk getireceðine inandýðýný belirten Bektaþ, Ticaret Borsasý olarak bu alandaki geliþmeleri dikkatle izlediklerini söyledi. Çorum'da ayçiçek üretiminin yaygýnlaþmasýyla birlikte yað fabrikalarýnýn kurulmaya baþlandýðýný kaydeden Bektaþ, sanayinin tarýmla birlikte ivme kazanacaðýný ifade etti. Bektaþ, üretmeden tüketen toplumlar kaybetmeye mahkum olduðunu belirterek, "Yani tarýmsal geliþme olmadan kalkýnma olmaz. Ayrýca ekonomik büyüme öz sermaye ile olmalý ve milli ekonomi geliþmeli. Parçalanmýþ tarým arazileri bütünleþtirilmeli. Tarýmýn geleceði açýsýndan bu konu çok önemli" diye konuþtu. Borsa üyelerine ilgili sektörlerde proje hazýrlamaya davet eden Bektaþ, ne kadar çok proje hazýrlanýrsa Çorum'un pastadan daha çok pay alacaðýný ifade etti. Bektaþ, çaðrý süreci ile ilgili borsanýn resmi sitesinde bilgi notunun yer aldýðýný sözlerine ekledi. "Basýnýn önemi günümüzde daha da arttý" Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" dolayýsýyla yazýlý bir açýklama yayýnladý. Kitle iletiþim araçlarýnýn temel amacýnýn toplumsal olaylara ayna tutarak, insanlar arasýnda bilgi alýþveriþini saðlamak olduðunu söyleyen Agah Kafkas, iletiþimin en temel taþlarýndan biri olan basýnýn, toplumun gerçekleri öðrenmesinde ve sesini duyurmasýnda önemli rol oynayan, bireyinhaber alma hakkýný saðlayan ve toplumdan gelen istekleri yansýtarak, kamuoyu oluþturulmasýna aracýlýk yapan düþünce ve ifade özgürlüðünün de en etkili araçlarýndan biri olduðunu kaydetti. Günümüzde teknolojik geliþmeler sonucu ulaþmýþ olduðumuz bilgi çaðýnda basýnýn öneminin daha da arttýðýný vurgulayan Kafkas, doðru, ilkeli ve objektif görev anlayýþýyla, kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluþturan basýnýn, farklý görüþlerin seslendirilmesine de imkan saðlayarak, toplumu düþünmeye, araþtýrmaya ve doðru sonuçlara ulaþmaya yönlendirdiðini ifade ederek açýklamasýný þöyle tamamladý: "Ýnsanlarýn bilgi alma ve haberdar olma haklarý basýn aracýlýðýyla gerçekleþtirilir. Bu demokrasilerin vazgeçilmez bir parçasýdýr. Türkiye'nin geliþen ekonomisine ve güçlenen demokrasisine, özgür ve öz güvenli basýnýn katkýsý yadsýnamaz. Çorumlularýn sesi olan ve Çorum'un tanýtýmýnda, her türlü zorlu koþullarda görevini icra eden, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getiren tüm gazeteci hemþerilerimin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutlar, baþarýlarýnýn artarak devam etmesini dilerim." Yýlmaz MERT MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. Daþdan'dan "Gazeteciler Günü" kutlamasý Toplumun tarafsýz ve objektif bir þekilde bilgilendirilmesi ve aydýnlatýlmasý için gecesini gündüzüne katarak, çok zor þartlar altýnda mesleklerini icra etmeye çalýþan gazetecilerin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü tebrik eden Daþdan, "Bu zor þartlar altýnda mesleklerini icra ederken karþýlaþtýklarý sýkýntýlardan kurtulmasý ve her türlü konuda kolaylýk saðlanmasý gerekliliðini de buradan belirtmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte daha rahat þartlar altýnda, daha iyi koþullarda ve imkânlarda mesleklerini icra etmelerini temenni ediyor, çalýþan gazetecilerimizin her zaman yanlarýnda olduðumu buradan belirtmek istiyor saygýlarýmý sunuyorum" dedi. Yasin YÜCEL "Tarafsýz bir basýn saðlýklý bir toplumun oluþmasýnda önemlidir" Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý "10 Ocak 2014 Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Baðýmsýz ve tarafsýz bir basýnýn, saðlýklý bir toplumun oluþmasý ve devamlýlýðýný koruyabilmesi adýna önemli bir unsur olduðunu kaydeden Cahit Baðcý, "Basýnýn verimli ve doðru iþleyiþi ise basýn çalýþanlarý ve çalýþan gazetecilerimize baðlýdýr. Bu nedenle, bireyin haber alma hakkýný kullanmasýna aracýlýk eden, kiþililik haklarýna saygýlý, doðru ve tarafsýz bir görev anlayýþýyla kamuoyunu bilgilendiren, en doðru haber ve görüntüler için can güvenliklerini hiçe sayarak görev yapan ve mesleðin yýpratýcý ve zor þartlarýna raðmen üstün bir çabayla topluma hizmet eden siz deðerli basýn mensuplarýnýn Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi. "Günümüzde anýnda iletiþimin hayati önem taþýdýðý küresel dünyada demokrasinin þüphesiz en önemli temel unsurlarýndan birisi, özgür bir basýnýn mevcudiyetidir" diyen Baðcý, "Aydýnlatýcý ve yol gösterici iþleviyle basýn, sivil toplumun dinamizmini beslemekte ve demokrasinin saðlýklý þekilde iþlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Çorum'umuza ve Çorumlunun doðru ve ilkeli haber almasýna gönül veren siz çok deðerli basýn mensuplarýný, objektif gazetecilik ilkesinden ayrýlmadan, haber alma özgürlüðüne sunduðu katký ve Çorum'umuzun sorunlarýna ýþýk tutmadaki gayretli çalýþmalarýnýzdan dolayý tebrik ediyor, Çalýþan Gazeteciler Günü vesilesi ile bir kez daha kutluyor, selamlarýmý iletiyorum" ifadelerini kullandý.

4 4 Mahir ODABAÞI BÝR ZAMANLAR MEKTUPLARIMIZ VARDI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Borsa yönetiminden HÝTÝTSÝAD'a iade-i ziyaret Çorum Ticaret Borsasý yönetim kurulu üyeleri, Hitit Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'ne (HÝTÝTSÝAD) iade-i ziyarette bulundu. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, ortak paydalarýnýn Çorum olduðunu dile getiren Bektaþ, borsa olarak Çorum adýna tüm sivil toplum kuruluþlarý ile birlikte ortak hareket etmeye hazýr olduklarýný söyledi. HÝTÝTSÝAD Baþkaný Ahmet Benli ise, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti Çorum Ziraat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necati Gül, Tarýmsal Öðretimin baþlangýcýnýn 168. yýldönümünü nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. Türkiye'de tarýmsal öðretimin 10 Ocak 1846 tarihinde Ýstanbul Yeþilköy `de bulunan Ayamama Çiftliði`nde, o zamanki adý ile Ziraat Mektebi`nin açýlmasý ile baþladýðýný kaydeden Necati Gül, "19. yüzyýlýn sonlarýna doðru tarýmýn geliþtirilmesi için çeþitli önlemler alýnýrken, bunlarý uygulayacak ziraatçýlara da ihtiyaç duyulmaya baþlanmýþtýr. Bu amaçla 1891 yýlýnda Halkalý Ziraat Yüksek Okulu açýlmýþtýr. O dönemde deðiþik illerde ziraat mektepleri de kurulmuþtur yýlýnda Ankara Yüksek Ziraat Okulu açýlmýþ, 1948 yýlýnda Ankara, 1955 yýlýnda Ege, 1958 yýlýnda Erzurum, 1967'de Çukurova üniversiteleri bünyesinde Ziraat Fakülteleri açýlmýþtýr. Cumhuriyetin 50. yýlýna kadar 4 ziraat fakültesi açýlmýþ iken son yýllarda bu sayý oldukça artmýþtýr. Ülkemizdeki Ziraat Mühendisi sayýsý AB Ülkelerindeki toplam Ziraat Mühendisi sayýsýný aþmýþtýr. Bu durum plan ve proje ile ilgilenen Ziraat Mühendislerinin plansýz projesiz olarak artmasýna yol açmýþtýr" dedi. Türkiye ekonomisindeki tarým sektörünün payýnýn azalmasýna raðmen, öneminin de gittikçe arttýðýný ifade eden Gül, "Özellikle artan nüfusun beslemesi, sanayiye hammadde tedariði, Gayri Safi Yurt Ýçi Hasýlaya katkýsý, sanayi ürünlerine talep oluþturmasý, dýþ satým yoluyla döviz temin etmesi gibi katkýlarý dolayýsýyla milli ekonomi içindeki önemini korumaktadýr. Tarýmda kaliteli verimliliði artýracak yatýrýmlarýn ve desteklerin yapýlmasý, yalnýz tarým sektörü için deðil, ekonominin tamamý için de önemlidir. Bilimsel ve saðlýklý bir üretim; Dünya Ortalamasýnda bir verimlilik için verilmesi gereken bilgi ve tekniðin, bu bilgileri özümlemiþ teknik elemanlar aracýlýðýyla çiftçiye aktarýlmasý iþin özünü oluþturmaktadýr. Çiftçiyi ve üreticiyi bilgi ile buluþturan, bir bakýma çiftçi ile bilgi ve teknik arasýnda köprü vazifesi gören Ziraat Mühendisleridir. Bunun bilinmesi Ziraat Mühendislerinin görev ve sorumluluklarý ile birlikte önemi daha da artmaktadýr. Ziraat Mühendisleri birçok mühendislik disiplinini bünyesinde taþýmaktadýr. Bu nedenle çok farklý sektör içinde kendini göstermektedir. Ziraat Mühendisinin çalýþma alaný sadece beslenmede tarladan sofra zinciri içinde yer almaz. Sanayiye hammadde temininden, enerji üretimine, küresel ýsýnmanýn kontrol altýna alýnmasýndan, sosyal yaþam politikalarýna kadar pek çok alanda Ziraat Mühendisi yer almakta ve bu konuda söz sahipliði yapmaktadýr. Bu nedenle, Ziraat Mühendisliðine gereken önem verildiði takdirde birçok problemin çözümü konusu da halledilmiþ olacaktýr. Türk tarýmýnýn geliþmesinde büyük katkýsý olan Ziraat Mühendisleri günümüz þartlarýnda oldukça düþük ücretle hizmet etmekte ve kayýt dýþý ekonomiye kurban edilenler arasýnda yer almaktadýr. Kamuda çalýþan Ziraat Mühendislerinin ücret ve diðer sosyal haklarý da farklý deðildir. Her türlü þartlarýnda görev yapan, çok farklý konularda birçok projeye imza atan, çok deðiþik konularda görev alan Ziraat Mühendislerinin hak ve yetkileri, çalýþma alanlarý, iþ ve sosyal güvenliði ile özlük haklarýnda bir an önce iyileþtirmelerin yapýlmasý ve sahip çýkýlmasý zorunluluk haline gelmiþtir sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu ile gýda iþletmelerinde gýda güvenliði ile ilgili meslek mensuplarýnýn istihdamý sýnýrlandýrýlmýþ, çok sayýda iþletme halk saðlýðý hiçe sayýlarak kontrol dýþý býrakýlmýþtýr. Bu durumun ortaya çýkardýðý sorunlar her geçen gün artarken, bu sorunun giderilmesine yönelik çözüm üretmek yerine, Gýda Ýþletmelerinin Kayýt ve Onay Ýþlemlerine Dair Yönetmelikte 7 Ocak 2014 tarihinde dile getirerek borsa yöneticilerine teþekkür etti. Ziyarette Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, borsa baþkan yardýmcýlarý Hasan Kýlýçarslan, Erkan Kanýtemiz, meclis baþkan yardýmcýsý Ýsmail Turan Ünlü, yönetim kurulu üyesi Reha Kip, meclis üyeleri Satýlmýþ Boya, Ýlhan Topaktaþ, Ali Rýza Ünal, Mustafa Þükrü Abraþ hazýr bulundu. Yýlmaz MERT "Türkiye ekonomisinde tarýmýn payý azalýyor önemi artýyor" deðiþiklik yapýlmýþtýr. Yapýlan deðiþiklikle, gýda iþletmelerinde istihdamý zorunlu olan Ziraat Mühendislerinin baðlý olduklarý meslek odalarýnca belgelendirilmeleri zorunluluðu kaldýrýlmýþtýr. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý bir kez daha iþverenlerin baskýlarýyla gýda güvenliðinin önemli bir ayaðýný sakatlamýþtýr. Tarladan/çiftlikten sofraya gýda güvenliðinin saðlanmasýnda görev alan tüm meslek disiplinlerinin odalarýnca belgelendirilmesi sayesinde, sektörde zorunlu olarak istihdam edilen meslek mensuplarýnýn görevlerini sürdürebilecekleri iþ koþullarý denetlenmekte, kayýt dýþý ve diploma ticareti engellenmekte, sahte diploma ve belge önünde engel oluþturulmakta, görevini kötüye kullanan ve mesleðini gereði gibi yerine getirmeyen meslektaþlarýmýz ile ilgili inceleme baþlatýlmasýný saðlanmakta idi. Yapýlan bu deðiþiklikle meslek odalarýmýzýn Anayasa ve kanunlarýndan aldýklarý Mesleki icra yetkileri yok sayýlmaktadýr. Odalarýn sahip olduklarý mesleki denetim yetkisi ile verdiði kamusal hizmetin baþka bir kurum tarafýndan saðlanmasýnýn mümkün olmadýðý bilindiði halde bu deðiþiklik yapýlmýþtýr. Bundan sonra insan saðlýðý ve gýda güvenliðinden bahsetmek birbirimizi kandýrmak demektir. Bundan böyle; Bu sektörde ekonomide en çok þikayet ettiðimiz kayýt dýþýlýk artacaktýr. Ziraat Mühendisleri asgari ücretle çalýþacak, yada yüksek ücretle çalýþmasýna raðmen pirimler asgari ücret üzerinden yatýrýlarak, kayýt içi kayýt dýþýlýk artacaktýr. Halkýmýzýn güvenli gýdaya ulaþabilmesi için sektörde iþ yapanlarýn, faaliyetlerini mutlaka konu uzmaný kontrolünde yapmasý gerektiðine inanýyoruz. Büyük zorluklarla yürütmekte olduðumuz görevimizi hakký ile yerine getirmeye, üyelerimizle birlikte, bilimsel gerekliliklere uygun çalýþmaya devam edeceðimiz. Sorunlarý giderilmiþ bir Tarým Sektörü ve Ziraat Mühendisliði Mesleði dileðiyle, tüm meslektaþlarýmýn gününü kutluyor, ahrete göç edenleri rahmetle anýyorum. Ayrýca "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeni ile tüm olumsuzluklara raðmen görevini ifa etme gayretinde olan siz basýn mensuplarýnýn da gününü kutluyorum" dedi. Haber Servisi Bir zamanlar mektuplarýmýz vardý. Sevincimizi hüznümüzü kâðýtlara döker, bazen o mektup kaðýtlarýnýn üzerine beþ parmaðýmýzý çizer, her parmaðýn içine ayrý özel kelimeler yazar sevdiklerimize gönderirdik. Bunun yanýnda birde yeni yýlda ve bayramlarda gönderilen tebrik kartlarýmýz vardý. Eskiden telefonlar bu kadar yaðýn deðildi. Çoðu köyde telefon yoktu. Olanlarda sadece muhtarýn evinde bulunurdu. Telefon bulunan köyler burada görev yapan imam, öðretmen için bir þanstý. En azýndan uzaklarda bulunan sevdikleriyle iletiþim kurma imkanýna sahipti. Tabi muhtarýn evinden konuþmak o kadar da kolay deðildi. Her þeyden önce muhtarla iyi geçineceksin, çünkü vakitli vakitsiz kapýsýný çalmak zorunda kalabilirsin veya dýþardan telefon geldiðinde seni hemen çaðýrmayabilir. Bu durumu köyde yaþayan herkes hesap etmek zorundadýr. Yoksa ezile büzüle muhtarýn kapýsýný çalmak zorunda kalabilir. Muhtarýn evine gidince önce çevirmeli telefonla PTT aranýr, görüþülmek istenen numara yazdýrýlýr ve baþlanýr baðlanmasý için beklenmeye. Postane tarafýndan aranýp istenen numara baðlandýðýnda anlayýþlý ise rahat konuþ diye muhtar veya ailesi dýþarý çýkar. Yok bu hassasiyeti göstermezse özel konulara girilmez, kýyýdan köþeden þifreli konuþularak görüþme tamamlanýrdý. Bundan sonra tekrar PTT aranarak konuþma ücreti öðrenilmeye çalýþýlýrdý. O günün þartlarýnda buna da þükredilirdi. Genelde her köyde fahri bir postacý bulunurdu. Bunlar iþi olsun olmasýn mutlaka her hafta þehre gider, postaneye uðrar köye ait mektuplarý getirir, itina ile sahiplerine teslim ederdi. Önceden gurbette çalýþan gençler þayet niþanlýsýna mektup yazarsa bunu genelde kýz kardeþine yazdýðý mektubun içine ayrý zarfta koyar, saklý yavuklusuna vermesini isterdi. O dönemlerde niþanlýsýna mektup yazmak hoþ karþýlanmazdý. Hatta genç eviler bile eþine rahat mektup yazamaz, anne-babasýna yazdýðý mektubun içinde bir selamla yetinmek zorunda kalýrdý. Ya þimdi? Yine önceden radyolarda mektup arkadaþlýklarý vardý. Bu baðlamda bende epey mektup arkadaþlarýna þiir, mektup yazýyordum. Dolaysýyla köyde en çok mektup bana gelirdi. Muhtar 'postane sana çalýþýyor' diye takýlýrdý. Askerde ilk mektup bana gelince çok sevindim. Ancak sevincim kursaðýmda kaldý. Çünkü arkadaþýma yazdýðým mektubun adresini yanlýþ yazmýþým, dolaysýyla iade olarak geri gelmiþti. Yine köydeki yaþlý amcalar, teyzeler gurbette olan oðullarýndan, kýzlarýndan gelen mektuplarý okutmak ve hemen cevap yazdýrmak için imamýn, öðretmenin kapýsýný çalardý. Bizde gelen amcanýn, teyzenin duygularýna tercüman olurcasýna; ''Sevgili oðlum / kýzým mektubuma önce Allah'ýn selamý ile baþlar, sizin ve torunlarýmýzýn gözlerinizden incitmeden öperiz. Caným yavrum nasýlsýn? Torunlarým nasýl? Onlarý çok özledik Bizlerden sual edecek olursan rabbimize þükür çok iyiyiz. Tek üzüntümüz sizlerin hasretliðidir. Bizi merak etmen. Sizden gelen mektubu, Allah razý olsun þimdi hoca okudu. Sulu gözlü anan baþladý aðlamaya Burada mektubuma son verirken Allah'ýn selamýný tekrar verir, hepinizin gözlerinizden ayrý ayrý öperiz '' türü kalýplaþmýþ þekilde yazýp, birde yazýlanlarý kendilerine okuyunca dünyalar onlarýn olur, ''Allah razý olsun bizim aklýmýza gelmeyen þeyleri bile yazmýþsýn' diyerek dua ederlerdi. Tabi bu arada imkaný neyse süt, yoðurt, yumurta vb. hediyeyi de getirmeyi ihmal etmezlerdi. Vesselam iþe yaramakta bizim için ayrý bir zevkti. Ya þimdi; Önce sabit telefonlarýn, sonra cep telefonlarýnýn, internetin hayatýmýza girmesiyle ve ücretinin de ucuzlamasýyla mektuplarýn pabucu dama atýldý. Artýk postacýlar özlenmez oldu. Hatta istenmez oldu. Günümüzde postacýnýn bizim adresi sormasý veya kapýya gelmesi demek; ya ev, ya iþ, ya cep, ya hanýmýn, ya çocuklarýn telefon, internet faturasý ya da kredi kartý ödeme ekstralarýný getirmiþtir muhtemelen. Hadi hazýr olun geciktirmeden ödemeye. O halde söyler misiniz bana eskisi gibi özlemle pencereden, postacýnýn yolunu niye bekleyeyim ben. Netice olarak, teknoloji ile beraber 76 milyon olan ülkemizde 92 milyon cep telefonu kullanýcýsý oluverdik. Diðer taraftan dünya da dokuz ayda bir telefon deðiþtirmekle lüks tüketimde ön saflarda yerimizi alýverdik. Önceden koca köye, mahalleye bir telefon yeterken þimdi ailemize birkaç tane telefon yetmez oldu. Faturalar kabardý. Sahi bize ne oldu? Diðer taraftan maddi külfetinin yanýnda, saðlýk ve manevi zararlarýný bilmem açýklamaya gerek var mý? Telefonlarýmýzý aile boyu bilinçli kullanmamýz ve hayýrlý haberler vermemiz - almamýz dileklerimle Mahir ODABAÞI-ÇORUM (Tel: ) Kampüslerin aðaçlandýrýlmasý Orman Müdürlüðüne emanet Basýn "demokrasi ve insan" haklarýnýn teminatýdýr Hitit Üniversitesi ve Orman Genel Müdürlüðü arasýnda, yerleþke alanlarýnýn uygun türlerle aðaçlandýrmasý ve aðaçlandýrma yapýlan alanlarýn bakýmý amacýyla protokol imzalandý. Protokolü Üniversite adýna Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Orman Genel Müdürlüðü adýna Amasya Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý imzaladý. Ýmza töreninde Amasya Orman Bölge Müdür Yardýmcýsý Salim Sýðýrcý, Üniversite Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkan Vekili Öðr. Gör. Hasan Baylavlý, Aðaçlandýrma Þube Müdürü M. Mustafa Tuncer, Çorum Orman Ýþletme Müdür Vekili Halil Oflu ve Çorum Aðaçlandýrma Þefi Ersin Fýrat da hazýr bulundular. Protokol kapsamýnda aðaçlandýrma yapýlacak olan alanlarýn sýnýrlarýnýn aplikasyonunun yapýlmasý, sahanýn yangýn ve diðer zararlýlara karþý korunmasý, toprak analizlerinin yapýlmasý, aðaçlandýrma/toprak muhafaza uygulama projesinin hazýrlanmasý, dikilen fidanlarýn sulanmasý, ot alma-çapa tamamlama iþlemleri yer alýyor. Halk Saðlýðý Müdür Vekili Dr. Engin Deðirmenci "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle açýklama yaptý. "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü"nün kamuoyunun aydýnlatýlmasý gibi kutsal bir görevi yapmakta olan basýn kuruluþlarýnýn ve çalýþanlarýnýn hatýrlanmasý gereken bir gün olduðunu kaydeden Deðirmenci, "Demokrasinin ve insan haklarýnýn teminatý olan basýnýmýz, son yýllarda gösterdiði geliþmelerle bu konuda çok önemli mesafeler almýþtýr. Deðerli basýn çalýþanlarýmýz, toplumun doðru ve hýzlý bilgilendirilmesi yolunda ülke yararýna çok önemli görevler üstlenmiþler ve üstlenmeye de devam etmektedirler. Basýnýmýz, millet olarak birlik ve beraberliðimizin korunmasýnda birleþtirici bir unsur olmuþ ve bu konuda görevlerini layýkýyla yerine getirmiþlerdir. Deðerli gazeteci kardeþlerimin, vatan ve millet sevgisiyle, þimdiye kadar baþarýyla yerine getirdikleri bu onurlu görevi, bundan sonra da ayný duyarlýlýkla ve kararlýlýkla yerine getireceklerine yürekten inanýyor, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü en samimi duygularýmla kutluyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM TOKÝ Çorum'a 700 konut 300 kiþilik yurt yapacak Çorum'da çok sayýda projeyi hayata geçiren TOKÝ yeni projeleri uygulamak içi harekete geçti. Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýnýn Çorum'a yaptýðý ve yapacaðý projeler hakkýnda bilgiler veren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 700 yeni konut ile 300 kiþilik öðrenci yurdu proje çalýþmalarýnýn devam ettiðini açýkladý. Uslu yaptýðý açýklamada TOKÝ yatýrýmlarýný deðerlendirerek þu bilgileri verdi: "TOKÝ ilimizde toplam 19 þantiyede 3 bin 488 konut, lise, 2 ilköðretim, 4 cami, 4 spor salonu, 3 ticaret terkezi, 2 kütüphane, 2 saðlýk ocaðý, sosyal tesis, engelsiz yaþam merkezi, 2 sevgi evi, 7 bekçi kulübesi, SGK il müdürlüðü binasý ve 2 hastane çalýþmasý yapmýþtýr. Yeni çalýþmalar da hýzla devam etmektedir. Geçtiðimiz ay Çorum TSE Araç Kontrol Merkez binasý ihalesi yapýlmýþ süreç devam etmektedir. ayrýca alaca 2. etap, Bayat Tepebayat Mahallesi, Dodurga, Laçin, Ortaköy ve Osmancýk 2. ve 3. etap toplam 700 konut için proje ve ihale çalýþmalarý devam etmektedir. Sungurlu ilçemizde yapýmý planlanan 300 kiþilik yüksek öðrenim öðrenci yurdunun proje çalýþmalarýný da Toplu Konut Ýdaremiz yapmaktadýr. Proje ve ihale çalýþmalarý devam eden 700 konut ile birlikte Çorum'da TOKÝ tarafýndan yapýlan konut sayýsý 4 bin 188'e ulaþacaktýr. Ýlimizde, inþaatý tamamlanan, devam eden, proje ve ihale aþamasýndaki TOKÝ uygulamalarýnýn toplam yatýrým bedeli yaklaþýk 245 milyon TL'dir." ÝHH'nýn kurduðu deðirmenler Suriye'ye ekmek oluyor "Basýn toplumsal bilicin oluþmasýnda hayatýn vazgeçilmez ögesidir" ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý tarafýndan Suriye'de kurulan 9 deðirmen savaþ maðduru halka un üretmeyi sürdürüyor. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, Suriye'ye un üreten deðirmenlerin saatte 1.3 ton un üretme kapasitesine sahip olduðunu ifade ederek, "Buralardaki unlar bölgelerde bulunan fýrýnlara daðýtýlarak mazlum Suriye halkýna ekmek oluyor. Rakka, Ýdlip, Halep, Hama gibi bölgelere kurulan 9 adet deðirmen bu bölgelerde bulunan buðdaylarý iþliyor. Maliyetinin düþük olmasý ise deðirmenleri cazip kýlýyor. Ýdlib, Maart Nouman'da 120 bin kiþiye hizmet vermek de olan deðirmenler Keferruma, Kefrenbil, Has ve civarýndaki köylere un temin ediyor. Halep'te kurulu olan deðirmen ise Hulluk, Haydariye, Merce ve Salihin bölgelerinde 280 bin kiþiye un ulaþtýrýyor. Özellikle fýrýn ve deðirmenlerin hedef alýndýðý Suriye'de, ÝHH tarafýndan hayata geçirilen bu çalýþma, insanlara temel besin maddesi olan ekmek üretiminde önemli rol oynuyor" dedi. Fatih AKBAÞ Vali Sabri Baþköy "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Tarafsýz, ilkeli ve basýn ahlak kurallarýna uyarak görevlerini ifa eden basýn mensuplarýnýn toplumun saðlýklý bilgi almasýnda önemli bir yeri olduðunu belirten Vali Baþköy, "Basýn ve gazetecilik, haber vermenin, haberi duyurmanýn ötesinde toplumsal bilicin oluþmasýnda günlük hayatýmýzýn vazgeçilmez bir ögesidir. Kamuoyunu bilgilendirmek adýna doðru haber verme, tarafsýzlýk, objektiflik, özel hayata ve kiþilik haklarýna saygý gibi deðerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleði icra eden gazeteci arkadaþlarýmýz, ilkeli yayýncýlýk anlayýþýyla olaylarý tarafsýz bir þekilde halka aktararak vatandaþýn en doðal hakký olan zamanýnda doðru ve eksiksiz bilgi almalarýný saðlayarak milletin vicdanýna ses olmaktadýrlar" dedi. Demokrasinin temel taþlarýndan olan basýnýn, düþünce, anlatým ve haber alma özgürlüðünün de en etkili aracý olduðunu vurgulayan Vali Baþköy, "Bu anlamda kurumlarla bireyler arasýnda veri akýþýný saðlayarak demokrasinin korunmasý için önemli bir görev üstlenmektedir. Çorum'da bu önemli görevi üstlenen deðerli basýn mensuplarýmýz; vatandaþlarýmýzýn gözü, kulaðý, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkýna katkýda bulunarak, görevlerini ilkeli, tarafsýz ve sorumlu gazetecilik anlayýþý içerisinde baþarýyla yerine getirmektedir. Kamuoyunu aydýnlatmak için sorumluluk duygusu içinde görevlerini yerine getiren basýn çalýþanlarýmýzýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte daha nice senelere saðlýk, mutluluk ve özverili çalýþmalarla saðladýklarý baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" ifadeleriyle mesajýný tamamladý. Fatih AKBAÞ Ýspanya ve Almanya'da özel eðitimi inceleyecekler Eðitim Bir Sen Þube Baþkaný Tahir Eþkil Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan hazýrlanan ve yerel ortaklarýndan olduklarý "Avrupa Ülkelerinde Özel Eðitime Muhtaç Bireylerin Eðitsel Tanýlamalarýndaki Yeniliklerin Ýncelenmesi" adlý projenin sözleþme aþamasýnýn tamamlandýðýný ve imzalandýðýný açýkladý. Eþkil konu hakkýnda verdiði bilgide, "Leonardo da Vinci-Avrupa Birliði Mesleki Eðitim Programý Hareketlilik (Mobility) projeleri çerçevesinde sendikamýzýn da yerel ortaklarýndan olduðu ve Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanarak Ulusal Ajansa sunulan ve desteklenmeye deðer görülen "Avrupa Ülkelerinde Özel Eðitime Muhtaç Bireylerin Eðitsel Tanýlamalarýndaki Yeniliklerin Ýncelenmesi" adlý projenin sözleþme aþamasý tamamlanarak imzalanmýþtýr"dedi. Özel eðitimde eðitsel tanýlama ve deðerlendirme büyük önem arzettiðini belirten Eþkil, Çorum'da eðitsel deðerlendirme ve tanýlama alanýnda hizmet veren Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi'nin yýllýk ortalama 2 bin inceleme yaptýðýný ve eðitsel tanýlama ve rehberlik faaliyetlerini organize ettiðini, bu kapsamda hizmet çýtasýný bir adým daha ileriye taþýmak ve geliþerek yenilenmek için Avrupa Ülkelerinden Almanya ve Ýspanya'da özel eðitim alanýnda tanýlama çalýþmalarýný yerinde görmek için Rehberlik Araþtýrma Merkezi ve diðer Yerel Ortaklarla proje hazýrladýklarýný söyledi. Eþkil, proje kapsamýnda Eðitim Bir Sen'in yaný sýra Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü, Çorum Bilim ve Sanat Merkezi, Çorum Gül Gençlik Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði (GÜL-DER), Sungurlu Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi, Fiza Eðitim ve Aile Danýþmanlýðýnda faaliyetlerde bulunan 34 kiþiden oluþan eðitimci, öðretmen ve idari personelin Avrupa ülkeleri Almanya ve Ýspanya'da özel eðitime muhtaç zihinsel engelli çocuklarýn tanýlama sürecinde ki yeniliklerin ve farklý metotlarýn görülmesi, tecrübe edilmesi ve bölgemize uyarlanmasý noktasýnda inceleme ve araþtýrmalarda bulunacaklarýný kaydetti. Kubilay Kaan YÜCEL